Dags för Almedalen, politiska framträdanden och talanalyser av retorikexperten Christer Hanefalk

På samma sätt som de två föregående åren kommer retorikexperten Christer Hanefalk också i år att förse oss med talanalyser av partiledarnas anföranden i Almedalen. Dessutom kan du också läsa retoriska profiler av de olika partiledarna.

Du hittar allt på ActNow


Senaste nytt från polisen

"Vårt ansvar för ordförandeskapet"

Den här sommaren är det inte som vanligt för oss i Polisen, skriver rikspolischef Bengt Svenson i tidningen Svensk Polis ledare. Från den första juli är Sverige ordförande i EU och redan från början rivstartar det med flera stora möten där polisen ansvarar för säkerheten.


Polisen håller ordning och leder EU-förhandlingar

Det är andra gången som Sverige är ordförandeland i EU. Polisen har två stora uppgifter: att se till att de möten som hålls i Sverige kan genomföras säkert och leda förhandlingsarbetet om polisiära frågor.


Jakt på alkohol har lett till färre brott

Sundsvallspolisen har fått bukt med ungas supande på stan med hjälp av den så kallade Kronobergsmodellen, och antalet anmälda våldsbrott har minskat markant. Tidningen Svensk Polis följde med polisens ungdomsgrupp på ett kvällspass.


Bra betyg för nya polisen.se

Polisens nya webbplats som lanserades i slutet av mars i år har tagit emot väl av besökarna. En majoritet uppger att webbplatsen är användarvänlig och att de hittar den information de söker, visar en ny besökarundersökning.


Fler bilder på polisen.se

Nu finns fler uppdaterade bilder på personer inom Polisen under rubriken Pressrum på webbplatsen. Här hittar du bland annat nytagna bilder på landets länspolismästare.


Bluffkriget mot narkotika II

Journalisten Kathy Gyngell som jag tidigare skrivit om under rubriken Bluffkriget mot narkotika går till förnyad svidande attack mot den brittiska narkotikapolitiken efter publiceringen av World Drug Report 2009.


Du kan ta del av hennes kritiska synpunkter här.


Torgny Peterson


Förändringar i Lex Sarah-bestämmelsen m.m.

I promemorian föreslås ändrade regler för skyldigheten att anmäla allvarliga missförhållanden, s.k. Lex Sarah-anmälningar, i socialtjänstlagen (2001:453, SoL) och i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Enligt förslaget delas Lex Sarah-bestämmelsen upp i två bestämmelser, den ena som reglerar personalens vakande- och rapporteringsskyldighet och den andra som reglerar skyldigheten för socialnämnden och andra huvudmän att anmäla ett allvarligt missförhållande till tillsynsmyndigheten. Förfarandet blir därmed mer likt mot¬svarande anmälningsförfarande inom hälso- och sjukvården.


Lex Sarah-bestämmelsen i SoL föreslås utvidgas till att gälla inom hela socialtjänsten och inom Statens institutionsstyrelses (SiS) institutioner. Enligt förslaget ska rapporterade missförhållanden utredas. Endast allvarliga missförhållanden ska anmälas till tillsynsmyndigheten.


I promemorian föreslås vidare att det i SoL och LSS införs bestämmelser om bevarande av rapporter om missförhållanden i enskild verksamhet. Rapporter om missförhållanden, den utredning som har gjorts och övrig dokumentation i ärendet ska bevaras och därefter gallras fem år efter det att sista anteckningen gjordes. Den nämnd som har beslutat om en insats som genomförs i enskild verksamhet får en möjlighet att träffa avtal med den som bedriver verksamheten om att handlingarna ska överlämnas till nämnden när gallringsskyldigheten inträder.


Slutligen föreslås i promemorian en ändring i skollagen (1985:1100) med anledning av att tillsynsansvaret för verksamhet vid vissa elevhemsboenden föreslås flyttas från länsstyrelsen till Socialstyrelsen. Denna bestämmelse föreslås träda i kraft den 1 april 2010 och övriga bestämmelser den 1 januari 2011.


En översyn av påföljdssystemet

En särskild utredare ska göra en översyn av påföljdssystemet för vuxna och unga lagöverträdare.


Utredaren ska analysera hur betydelsen av brottslighetens art kan begränsas och dess innebörd klart avgränsas. Vidare ska utredas vilken betydelse tidigare brottslighet ska tillmätas. Utredaren ska också undersöka behovet av förslag som ger flerfaldig brottslighet större genomslag vid påföljdsbestämningen eller som motverkar sådan brottslighet mer effektivt.


Utredaren ska analysera hur användningen av fängelse, i första hand de korta straffen, kan minska samtidigt som trovärdigheten i systemet kan upprätthållas.


Det ska utredas hur valet av ingripanden som inte utgör fängelse i anstalt ska ske, vilket innehåll ingripandena ska ha samt hur reaktionerna vid återfall i brott och annan misskötsamhet ska utformas. Utredaren ska även ta ställning till om intensivövervakning med elektronisk kontroll kan användas i ökad utsträckning eller på annat sätt förändras. Dessutom ska det utredas hur användningen av dagsböter kan öka och hur verkställigheten av böter kan effektiviseras.


Utredaren ska ta ställning till om den som har fyllt 18 år ska behandlas som en vuxen lagöverträdare. De särskilda påföljderna för unga lagöverträdare ska ses över. Användningen av böter för brott före 18 års ålder ska slopas eller begränsas.


Slutligen ska utredaren ta ställning till om ett system med villkorligt fängelse ska införas.


Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2012.


Läs också:

Dir. 2009:60


Kortfattad information om lagreglerna inom familjerätten

Här kan du hitta kortfattad information om familjerätten.


Nordiska justitieministrar möts i Island

Justitieminister Beatrice Ask deltar i årets nordiska justitieministermöte, som hålls i Hella i Island den 28 och 29 juni.


Vid mötet kommer ministrarna bland annat att göra en första utvärdering av en strategi för stärkt nordiskt polissamarbete i bekämpningen av barnpornografibrott och internetrelaterade övergrepp mot barn. Strategin presenterades vid ministrarnas möte i Ystad i september 2008. Även frågor om det fortsatta arbetet med att främja samtjänstgöring mellan nordisk polispersonal kommer att tas upp. Därutöver kommer den isländska justitieministern att lämna en redogörelse för lagstiftningsåtgärder och brottsbekämpande insatser i anledning av den finansiella krisen i Island.


Justitieministrarna från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige medverkar vid mötet.


Från ambition till handling - en politik för psykisk hälsa

Publikationen är en populärversion av skrivelsen En politik för personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning (2008/09:185).


Slutredovisning av regeringens uppdrag kring grov organiserad brottslighet

Fredag 26 juni redovisar Rikspolisstyrelsen regeringens uppdrag om en effektiv och uthållig bekämpning av den grova organiserade brottsligheten för justitieminister Beatrice Ask.


Presentationen följs av en presskonferens där justitieministern, rikspolischefen Bengt Svenson, chefen för Rikskriminalpolisen Therese Mattsson, rikskronofogde Eva Liedström Adler och Skatteverkets generaldirektör Mats Sjöstrand deltar.


Ytterligare rapportering följer senare.


Torgny Peterson


Ministrar uppmanas sluta "twittra"

Koncentrera er på ert politiska uppdrag istället för att "twittra", kan man kort sammanfatta uppmaningen från det holländska parlamentets ordförande Gerdi Verbeet till ministrar och parlamentsledamöter som använder Twitter under pågående debatter.


Verbeet har nu skrivit till tjänstemän i ministerierna med uppmaning att få ordning på ministrarna.


Utrikesministern Maxime Verhagen har blivit "uppläxad" av premiärminister Balkenende efter att Verhagen tagit en bild under ett regeringssammanträde och sedan skickat den som ett Twitter-meddelande.


Parlamentsledamoten Paul Tang skickade nyligen ett meddelande där han konstaterade att den klänning ordförande för de gröna bar var trevligare än den politiska debatten, rapporterar De Telegraaf.


Torgny Peterson


Michael Jackson död

Sångaren Michael Jackson avled igår kväll på ett sjukhus i Los Angeles efter att ha drabbats av hjärtstillestånd.


Läs mer:

"King of Pop" Michael Jackson is dead


Torgny Peterson


Vet du vad din tonåring gör på Peace & Love?

Just nu pågår Peace & Love-festivalen i Borlänge. Telefonjouren Hassela Helpline uppmanar tonårsföräldrar att tänka en extra gång innan de låter sina ungdomar åka på festival.


Vi som arbetar med att förebygga alkohol- och drogmissbruk hos ungdomar vet att det förekommer mycket fylla och annat droganvändande på festivalerna,även minderåriga, säger Fredrik Eklöf, projektchef på Hassela Helpline.


För många ungdomar innebär att åka på festival ett första steg mot friheten. Att tillsammans med vänner få lämna hemorten och föräldrarna några dagar, dra iväg på äventyr, sova i tält, gå på konserter och träffa likasinnade.


För många ungdomar är festivaläventyret årets höjdpunkt. Dock finns det tyvärr en baksida av dessa arrangemang, menar Fredrik Eklöf.


För många av de unga som åker på festival är alkohol en mycket viktig ingrediens i en lyckad festivalvistelse. Inne på konsertområdet säljs i regel alkohol i inhägnade serveringar med åldersgräns. Men på campingområdena flödar spriten fritt. Bland tälten vimlar det av berusade och utslagna ungdomar, och många är inte fyllda 18 år.


Som förälder är det inte lätt att förhålla sig till festivalerna. Argumenten för att åka är många: "Alla andra får ju.", "Vad du är gammaldags/tråkig!", "Det är inte alls farligt.", "Lite alkohol är ju inte så farligt" osv. Många föräldrar vill inte neka sina tonåringar den härliga upplevelse det kan vara att åka på festival. Samtidigt vill man värna sitt barns integritet och hälsa.


Vi uppmuntrar föräldrar att underhålla en ömsesidigt förtroendefull relation till sina barn. Tonåringar behöver känna att deras föräldrar litar på dem. Samtidigt behöver föräldrar ta sin oro för att något kan gå fel på allvar, säger Fredrik Eklöf.Det är en svår balansgång att gå. För att hålla sig klar i huvudet och trygg i magen är det bra att prata med någon annan vuxen, antingen någon i bekantskapskretsen eller med en telefonjour som oss.


Hassela Helpline rekommenderar föräldrar att ha ett samtal med unga festivalåkare om alkohol, droger och sex. Var tydlig med att du är emot att de dricker alkohol. De kommer kanske ändå att dricka, men forskning visar att ungdomar vars föräldrar tar tydlig ställning mot deras alkoholbruk dricker mindre än de vars föräldrar är mer liberala i sitt förhållningssätt.


Många ungdomar som protesterar vilt när föräldrar säger nej, känner innerst inne en lättnad när deras föräldrar sätter en tydlig gräns. Det gör det lättare för dem att säga nej till sina kompisar. Föräldrar är ofta kreativa med att göra det lättare för sina tonåringar att säga nej till sådant som de vet är dåligt. T.ex. "Jag får mitt körkort betalt om jag inte dricker." En hårdare variant, som kan tas till för tonåringar som har använt droger innan, är att ställa krav på drogtest före och efter festivalen.


Fredrik Eklöf vill inte rikta kritik mot festivalerna i sig, vilka han menar är viktiga inslag i musik- och kulturliv. Lika viktigt som att föräldrar ser till sina barn är det att andra vuxna också tar sitt ansvar om de ser en ungdom i ett sammanhang där denne inte borde vara:


Festivalerna är något mycket positivt, vi vuxna måste bara bli bättre på att ta ansvar för våra ungdomar.


Faktaruta: Råd till dig som förälder

Åk med ditt barn på festival, gör det till något trevligt att göra tillsammans medan din ungdom är omyndig. Du måste inte vara som ett plåster på honom/henne under festivalen, men du finns med som en trygghet och ni får en gemensam upplevelse.


Prata ihop dig med andra föräldrar och sätt gemensamma regler för vad era barn får och inte får göra under festivalen. Det ger en stor trygghet att veta att föräldrarna pratat ihop sig. Det måste inte ens vara allas föräldrar som är överens, det räcker långt för både föräldrar och barn att några föräldrar pratat ihop sig.


Ta reda på fakta om festivalen och dess policy.


Prata med din tonåring om alkohol och droger.


Ge ditt barn anledningar att tacka nej till sprit och andra droger, skäl som gör det lättare att inför sina kompisar stå för ett nej. Kom överens om att din son/dotter får t.ex. körkortet betalt om han/hon inte röker eller dricker alkohol innan 18 års ålder. Om ditt barn redan använt droger kan överenskommelsen vara att ni gör ett drogtest någon gång efter hemkomsten. Det kan vara en stor hjälp att låta bli när kompisar trycker på.


Hassela Helpline är en mångspråkig telefonjour för vuxna och unga som är oroliga för någon ung människa i deras närhet. Samtalen kan handla om allt från skolk till missbruk. Jouren kan ta emot samtal på bl.a. svenska, engelska, spanska, persiska, kroatiska, serbiska, bosniska, makedonska och arabiska.


Jouren har under sommaren öppet vardagar kl 9-15.


Jouren nås på 0200-220 555 och på http://www.hasselahelpline.se/.


Fredrik Wersäll utreder påföljder

Regeringen har i dag gett hovrättspresidenten Fredrik Wersäll i uppdrag att göra en bred översyn av påföljdssystemet.


Påföljdssystemet måste innebära tydliga och trovärdiga reaktioner på brott. Ju allvarligare brottsligheten är, desto strängare straff bör följa. Påföljdsbestämningen ska dessutom ske rättssäkert och tillgodose principen om allas likhet inför lagen.


Utredaren ska föreslå hur valet av andra straffrättsliga ingripanden än fängelse i anstalt ska ske och vilket innehåll sådana ingripanden ska ha. Det ska utredas om samhällstjänst och fotboja kan användas i ökad utsträckning samt om användningen av dagsböter kan öka. Det ska även utredas om det går att utveckla nya inslag i påföljdssystemet. Ett alternativ som ska övervägas är om det bör införas villkorligt fängelse. I uppdraget ingår också att överväga hur straff ska bestämmas vid återfall i brott och när någon har gjort sig skyldig till flera brott utan att hinna dömas mellan brotten.


Utredaren ska också ta ställning till hur unga lagöverträdare ska behandlas i påföljdssystemet. Utredaren ska ta ställning till om den som har fyllt 18 men inte 21 år, till skillnad från vad som gäller i dag, ska behandlas som en vuxen lagöverträdare. Utredaren ska också lämna förslag till en slopad eller mer begränsad användning av böter för ungdomar under 18 år.


Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2012.


Våra trygghetssystem är till för människor som behöver samhällets stöd

Regeringen har idag beslutat utreda förutsättningarna för att införa ett sanktionssystem för mindre förseelser inom trygghetssystemen.


I bidragsbrottslagen finns bestämmelser om att berörda myndigheter är skyldiga att anmäla misstanke om bidragsbrott till polis eller åklagare. För brott som rör små belopp kan denna resurskrävande åtgärd ifrågasättas.


Det är viktigt för trygghetssystemens legitimitet att ersättningar som betalas ut är korrekta. Endast de människor som är berättigade ska få del av den. Felaktiga utbetalningar måste korrigeras, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson.


Idag använder sig både arbetslöshetsförsäkringen och skatteområdet av olika sanktionssystem för att motverka felaktigt utnyttjande.


Uppdrag till SIS om översyn av avskiljning mm.

Regeringen ger Statens institutionsstyrelse (SiS) i uppdrag att göra en översyn av tillämpningen av avskiljning på de särskilda ungdomshemmen. SiS ska inkomma till regeringen med en redovisning av eventuella identifierade brister och vilka åtgärder myndigheten avser vidta för att åtgärda dessa brister. Om SiS vid översynen uppmärksammar behov av förändringar i bestämmelserna om avskiljning, eller angränsade områden, ska myndigheten inkomma med förslag till ändringar, säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson med anledning av ett regeringsbeslut.


Regeringen uppdrar åt SiS att inkomma till regeringen med en redovisning av vilka åtgärder myndigheten vidtagit och avser vidta för att säkerställa en adekvat dokumentation av avskiljningar. SiS ska inkomma med en delredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 september 2009. Delredovisningen ska innehålla identifierade brister i dokumentationen, vidtagna och planerade åtgärder samt eventuella förslag till förändringar i bestämmelserna kring avskiljning. Övriga delar ska slutredovisas den 15 december 2009.


Enligt 15 c § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga och 17 § lag (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård får ungdomar intagna på de särskilda ungdomshemmen hållas i avskildhet. Är mindre ingripande åtgärder tillräckliga ska de användas. Avskiljning får endast ske om det är särskilt påkallat med anledning av att den unge uppträder våldsamt eller är så påverkad att hon eller han inte kan hållas till ordningen. En avskiljning får inte pågå längre än vad som är oundgängligen nödvändigt och aldrig längre än 24 timmar i följd. Den avskilde ska stå under fortlöpande uppsikt av personalen. Av lagen framgår att avskiljning får användas endast om det står i proportion till syftet med åtgärden.


Utifrån lagstiftningen har SiS utvecklat råd och riktlinjer för institutionschefer och personal avseende bland annat tillämpning, överklaganden och dokumentering. Dessa uppdateras fortlöpande.


Den 12 maj 2009 fattade tillsynsenheten på SiS ett beslut om särskild tillsyn av avskiljningar. Av beslutet framgår att tillsynsenheten uppmärksammat brister främst i dokumentationen av avskiljningar. Vidare framgår även att det kan finnas brister i tillämpningen, bland annat avseende om avskiljningar pågått längre än nödvändigt och om avskiljning använts på felaktiga grunder. Tillsynsenheten ålade institutionscheferna att omgående se över rutinerna för avskiljning samt att tillse att all personal har kännedom om regelverket. Tillsynsenheten kommer också att följa upp hur avskiljningen används. Med anledning av de brister som tillsynsenheten lyfter fram i sitt beslut är regeringen av den uppfattningen att den behöver en redovisning från SiS om hur myndigheten arbetar för att åtgärda de problem och oklarheter som påtalats. I uppdraget ligger också att uppmärksamma och inkomma till regeringen med förslag till förändringar i bestämmelserna kring avskiljning och angränsade områden om SiS bedömer att det finns sådana behov.


Den 12 juni 2009 offentliggjorde FN:s barnrättskommitté sina rekommendationer och slutsatser om Sveriges efterlevnad av FN:s konvention om barnets rättigheter. Kommittén rekommenderade Sverige att se över tillämpningen och reglerna rörande avskiljning, samt verka för att avskiljning används i så liten utsträckning som möjligt. Kommitténs rekommendation utgör också en grund för regeringens beslut att ge SiS i uppdrag att göra en översyn av tillämpningen av avskiljning och redovisa eventuella brister och vilka åtgärder myndigheten avser vidta.


Inrättande av Försvarsunderrättelsedomstolen

Regeringen har idag beslutat att tillkalla en särskild utredare som ska förbereda bildandet av Försvarsunderrättelsedomstolen.


Chefsrådmannen Runar Viksten, som för närvarande är ordförande i Signalspaningsnämnden, har utsetts till utredare. Den nya domstolen ska kunna inleda sin verksamhet den 1 december 2009 och kommer att ta över Signalspaningsnämndens verksamhet.


Bakgrund

Regeringen föreslog i propositionen Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning att en domstol ska inrättas. Domstolen ska pröva frågor om tillstånd enligt lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.


Regeringen belyser HBT-personers situation

RFSL ska undersöka omfattningen av och situationen för HBT-personer som säljer och köper sexuella tjänster samt är utsatta för människohandel i Sverige. Regeringen avser att bevilja 500 000 kronor för detta ändamål 2009, samt ytterligare 2 000 000 kronor 2010 för att sprida information om kunskaper som erhållits.


Regeringen ska vara en röst för alla människors rättigheter, oavsett sexuell läggning. HBT-personers situation har alltför ofta glömts bort i  diskussioner om sexköp eller människohandel. Vi behöver mer kunskap för att identifiera vilket skydd och stöd människor i dessa grupper behöver, säger integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.


Ytterligare information

Uppdragen ingår i regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål (skrivelse 2007/08:167).


Myndigheter och organisationer har påtalat bristen på kunskap när det gäller personer som köper och säljer sexuella tjänster inom grupperna homo- och bisexuella samt transpersoner (HBT) och om personer som är utsatta för människohandel för sexuella ändamål inom dessa grupper. Allt för lite är känt om omfattningen på problemet, om de utsatta personernas situation och om de mekanismer som leder fram till att de utsatta hamnar i denna situation.


RFSL ska senast den 29 januari 2010 till Regeringskansliet (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) lämna en rapport för tiden fram till detta datum. RFSL ska vidare senast den 1 mars 2011 lämna en slutrapport.


Kontakt med barn i sexuellt syfte

Den 1 juli 2009 införs ett nytt brott i brottsbalken - kontakt med barn i sexuellt syfte.


Faktabladet beskriver den nya straffbestämmelsen som tar sikte på kontakter med barn, till exempel på Internet, som riskerar att leda till sexuella övergrepp vid ett möte med barnet.


Säkerhetspolisen och Almedalsveckan 2009

Säkerhetspolisen kommer att delta i tre evenemang under Almedalsveckan i Visby. Medverkan är ett led i Säkerhetspolisens arbete med ökad öppenhet och deltagande i samhällsdebatten. De tre evenemangen är: ett seminarium om extrempolitiskt våld arrangerat av Exit, Polisförbundets seminarium om polisens behov av signalspaning samt Folk och försvars seminarium om Säkerhetspolisen och bland annat personlig integritet.


Politiskt våld

Johan Olsson, chefsanalytiker på Säkerhetspolisens författningsskyddsenhet, medverkar måndag 29 juni i seminariet "Ökning av det extrempolitiska våldet - vad gör vi?". Evenemanget arrangeras av Exit - Fryshusets projekt för unga i destruktiva miljöer. Övriga medverkande är bland andra integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (FP), BRÅ-forskaren Anna-Lena Lodenius samt riksdagsledamoten Mehmet Kaplan (MP) som även är sakkunnig vid Sveriges unga muslimer.
 

Signalspaning och den personliga integriteten

Tisdag 30 juni deltar Säkerhetspolisens generaldirektör Anders Danielsson i Polisförbundets seminarium om signalspaning. Där lyfts Polisens behov av signalspaning fram under rubriken "Ska Polisen ha tillgång till signalspaning? - Ett frukostseminarium om signalspaningen i Sverige". Diskussionen tar utgångspunkt i den statliga utredning som ska presenteras senare i sommar. Deltar i seminariet gör också Annie Johansson, riksdagsledamot (C), Alice Åström, riksdagsledamot (V) och Jan Karlsen, Polisförbundets ordförande.
 
På eftermiddagen 30 juni arrangerar Folk och försvar i samarbete med LSU, Sveriges ungdomsorganisationer, ett öppet möte med Anders Danielsson. De frågor som ska diskuteras är bland annat hur man kan kompromissa mellan säkerhet och personlig integritet och vilka effekter det får för medborgaren. Terrorismbekämpning, signalspaning och andra frågor i gränslandet mellan fred, frihet och ett öppet demokratiskt samhälle kommer också att beröras.


2010 års kriminologipris utdelas för polisforskning

Professor David L. Weisburd tilldelas The Stockholm Prize in Criminology 2010 för sin forskning om hur man kan effektivisera det praktiska polisarbetet genom små koncentrerade insatser på brottsutsatta platser. Weisburds forskning visar, tvärtemot vad som tidigare antagits, att brottsligheten inte "flyttar runt hörnet" om man koncentrerar polisinsatserna till vissa platser.


David L. Weisburd menar att den större delen av polispatrulleringen ska ske på särskilt brottsutsatta platser, så kallade hot spots. Det kan handla om till exempel särskilt utsatta gatuhörn eller enskilda adresser. Genom att koncentrera sig på mindre än 5 procent av platserna där över 50 procent av brotten begås, får man betydligt bättre effekt än traditionell patrullering.

Brottsligheten sjunker överlag
Polisen har generellt hållit sig avvaktande till denna form av patrullering av rädsla för överflyttningseffekter, det vill säga att effekten av insatserna endast blir att brottsligheten flyttar någon annanstans. Men försöken som genomförts av Weisburd och hans kollegor i Jersey City och Seattle visar att brottsligheten sjunker väsentligt på de platser där polisinsatserna genomförs utan att den stiger i andra områden.

När polisen koncentrerar sig på hot spots kan de uträtta betydligt mer än i dag, men till samma kostnader. Pristagarens forskning visar att brottsligheten faktiskt inte flyttar sig till andra platser i närheten när polisen fokuserar på ett gatuhörn eller kvarter, utan att man tvärtom åstadkommer positiva brottsförebyggande effekter även på närliggande områden, säger Jerzy Sarnecki, en av två ordföranden i juryn som utser pristagaren.

Juryn valde David L. Weisburds arbete om överflyttningseffekter som det största enskilda
bidraget ur hans omfattande forskning som har hjälpt till att överbrygga gapet mellan kriminologi och praktiskt polisarbete.


Speech by Ms Maria Larsson at the European Social Services Conference

Speech by Ms Maria Larsson at the European Social Services Conference - Quality and Performance in Social Services in Europe


Ladies and gentlemen,

Dear Participants,


I would like to thank the European Social Network for arranging this conference. The program is very interesting with its focus on issues which are highly relevant and urgent. In previous conferences and meetings we have made an important conclusion on social services. This conclusion is that we share the same challenges and that we can see the same opportunities.


Therefore, we have a lot to gain from the exchange of experiences and good practices when it comes to the improvement of quality and performance in social services in our Member States. I think that this conference will be a valuable platform for the exchange of interesting  thoughts and ideas in this field.


All over Europe, we live longer and healthier than ever before. More people are part of the labor market, with increased possibilities to take an active part in society. These are welfare achievements. But at the same time there are social problems in Europe. There is an increasing need for social services. This is of course a result of the current situation and we are now beginning to see the social consequences of the economic crisis. But it is also due to our ageing populations.


In the beginning of June, the EPSCO-council adopted important conclusions on social services. It emphasised that social services play a major role in ensuring social and economic cohesion in society. They do this by providing for higher levels of employment, social protection and social inclusion. A key issue when it comes to quality in social services is to focus on the needs of the individual. The individual should always be the starting point when we make our decisions on policies and measures on the national, regional and local levels. Putting the interest of the individual at the core of all policies in this field, is a central ambition for the Swedish government.


The individual should as far as possible be able to decide over the services that he or she is entitled to. Until now, social services in Sweden has to a large extent been provided by public authorities. In an effort to simultaneously suit the needs of all users, perhaps it has not really suited anybodys needs.


The Swedish Government is making an effort to increase the focus on the individual by increasing the individual's influence over the system. To meet this ambition, a new act on freedom of choice for users of social services is in place since the first of January this year. The main objective of this free-choice-system is that elderly persons shall be able to remain in charge of their own life. Of course this legislation also applies to other groups in need of social services, for example people with disabilities. The possibility to decline a service that you arent happy with - gives you a sense of security. It also gives the supplier an incentive to be more sensitive to the individuals needs and wishes. And it stimulates a greater diversity of the content of the services and it promotes quality improvements. The freedom of choice increases the possibility for each and everyone to find something that suits their particular needs and interests and their social and cultural background.


In order to make an informed choice of service provider, you will need accurate and reliable information on the different alternatives. According to this new act, the local authorities are responsible for providing relevant information to users so that they can make informed choices.


Not only users, but all inhabitants and tax payers, have a right to know about the outcome and quality of social services. In Sweden there is therefore currently a rapid development of national, open comparisons of quality and performance in social services. Open comparisons contributes to quality improvements and the implementation of new knowledge. To measure and compare quality and results stimulates better performance of the social services. Open comparisons highlights good and bad performance. Good examples are analyzed and others can draw their own conclusions from the results. No one wants to be a bad example, all want to be at the top of the list. The attention on good and bad performance stimulates providers and responsible authorities to make an extra effort.


However, the quality of the services that the individual receives must not only depend on that he or she has chosen the right provider. A very important factor that makes a free-choice-system good is a well functioning monitoring of the services and the care. With national legislation as a starting point, public authorities need to set a national framework of quality standards that all providers must meet. This is essential for the individual's confidence in the system.


In Sweden, the responsibility for the quality of the social services lies with the municipalities. The services are financed with taxes, regardless if the service is publicly or privately provided. It is the local or regional public authority that is responsible for checking that all the requirements are met. If this is not the case, the authority has to take the necessary measures to ensure that the requirements are met, or ultimately cancel the agreement. The overall responsibility for social services in Sweden rests with the State. An important tool for the state to monitor and govern the social services is supervision. The system for supervision in Sweden is currently undergoing a reform. The purpose is to make it stronger and more efficient. The Government has initiated a work that aims at clarifying quality criteria for a coherent and efficient supervision of social services.


Another area that is very important for the quality of social services is to strengthen the profession. More knowledge and research about social services can improve their possibilities to do a good job. National guidelines can be a way to strengthen the profession. Guidelines can help spreading knowledge about efficient methods and they can also support local implementation in the daily work. Guidelines makes it easier for providers to make use of the evidence there is, about methods and experiences which works well.


So, to sum up this part. Our focus is to strengthen the individuals ability to influence his or her daily life. To choose the service provider is one way of increasing ones influence, and thereby to get respect and dignity.Now, I have given you a short overview of the developments in the field of social services in Sweden. I would like to move to activities on the EU-level. So let me take the opportunity to give you some information on the activities during the Swedish presidency.


The situation of the elderly in Europe have a prominent place in the programme for the trio presidency. The Czech presidency has held a conference on the rights of the elderly in May this year.


We will follow up these discussions with a conference on Healthy and Dignified Ageing in Stockholm in September. The aim with this conference is to promote the work to enhance dignity and quality of life for elderly persons. One important subject is the quality of life for persons with Alzheimers disease - and other dementia diseases. The French Presidency put this issue on the Agenda. Another important issue is how to promote healthy ageing. Not only because many wish to continue to work - but also because it enhances dignity. Our aim is to adopt Council Conclusions on healthy and dignified ageing. And to put the issue on Elderly Care more permanently on the EU agenda.


Another important event that will take place in Stockholm during the Swedish presidency, is the 8th European Round Table on Poverty and Social Exclusion. This conference will be arranged in October. The discussions at the conference will focus on social inclusion in times of recession - and new challenges that are relevant for the implementation of the Active Inclusion strategy. A fundamental feature of this strategy is policy coordination. Therefore we will discuss different aspects on how to integrate services from social security agencies. We will discuss employment and welfare services in order to meet the complex needs of people facing poverty and social exclusion. Hopefully - the outcomes of this conference will provide an important input to the European Year of combating poverty and social exclusion 2010 and to the Post Lisbon Strategy.


Another related topic concerns how to move towards an active social security policy that promote labor market inclusion. And how to avoid long-term or even permanent benefit dependency. These issues will be dealt with at a conference organized by the Minister for Social Security and the Minister of Employment.


Again, I would like to thank the European Social Network for arranging this conference. I strongly believe it will contribute to the discussion and development in our member states. I hope that we will take the discussion even further in some specific fields during the Swedish presidency.


Thank you.


Ny strategi för jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet

Regeringen har beslutat om en ny strategi för jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet. Strategin beskriver hur regeringens samlade politik stärker jämställdheten. Den innehåller dessutom särskilda åtgärder på 235 miljoner kronor som finansieras av jämställdhetsanslaget.


Förslag som inte presenterats tidigare är bland annat en satsning på att stärka utlandsfödda kvinnors sysselsättning och att minska arbetsrelaterat våld mot kvinnor.


Vi ser ett behov av en långsiktig strategi som kan vara vägledande under en lång tid framöver. Strategin innehåller såväl en analys som konkreta åtgärder för att kvinnor och män ska få lika goda möjligheter att utvecklas i arbetslivet och i näringslivet. Vi tar vårt ansvar och det är lika viktigt att arbetsmarknadens parter och näringslivet inser att jämställdheten måste prioriteras, säger jämställdhetsminister Nyamko Sabuni


Sverige har inte råd att gå miste om kvinnors entreprenörskap och företagande. Vi ser stora möjligheter till ökat företagande, inte minst inom offentlig sektor eftersom vi vet att kvinnor gärna startar företag inom branscher där de varit anställda och har god kännedom om sedan tidigare. Den här strategin kan vara en pusselbit i att ta tillvara tillväxtpotentialen för kvinnors företagande, säger näringsminister Maud Olofsson.


Urval av åtgärder:


Segregationen på arbetsmarknaden och i näringslivet

  

Delegation för jämställdhet i skolan

I uppdraget ingår att analysera könsskillnaderna i studieresultat, utvärdera metoder för att bryta traditionella könsroller och föreslå lämpliga insatser. Varje pojke och flicka ska ha möjlighet att utveckla sin begåvning och sina färdigheter utan att hindras av snäva könsroller.


Satsning på kvinnors företagande

Regeringen satsar 100 miljoner kronor per år, 2007-2009, för att främja kvinnors företagande (finansieras inte inom ramen för strategins 235 mkr). Inte mindre än 880 kvinnor har utsetts till ambassadörer för kvinnors företagande. Trygghetssystemen för egenföretagare ses över för att underlätta övergången från anställd till företagare.


Främja sysselsättningen hos utrikes födda kvinnor

Uppdraget innebär att Arbetsförmedlingen (AF) genomför ett pilotprojekt som syftar till att ta fram metoder för att öka arbetskraftsdeltagandet hos utrikes födda kvinnor som inte är en del av arbetskraften.


Villkor på arbetsplatser

  

Satsning mot våld på arbetsplatser

Nästan dubbelt så många anmälningar om arbetsskador som rör hot och våld görs av kvinnor jämfört med män. Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag att genomföra en särskild satsning under 2009 och 2010 om våldsutsatthet på arbetet. Satsningen har fokus på att mer kunskap behövs om var och hur problemen uppträder och om effektiva förebyggande åtgärder.


Förändring i arbetsmiljölagen så att den omfattar även husligt arbete

Regeringen inför ett starkare skydd för arbetstagare som utför arbete i hushåll.


Kvinnors frånvaro från arbetsmarknaden


Åtgärder för att minska kvinnors sjukfrånvaro och arbetsrelaterade sjukdomar.

Åtgärdspaketet innehåller satsningar på sammanlagt 41 miljoner, varav 25 miljoner går till rehabiliteringsprojekt för att minska sjukskrivningar för kvinnor.


Särskilt nystartsjobb minskar ofrivillig deltidsarbetslöshet

Nystartsjobb inom offentlig sektor och tillfälligt nystartsjobb för deltidsarbetslösa har införts för att underlätta för deltidsarbetslösa att kunna hitta ett heltidsarbete.


Utökad rätt till tillfällig föräldrapenning

Regeringen bereder ett förslag som ska ge ensamstående föräldralediga föräldrar möjlighet, när de pga. sjukdom inte kan vårda barn, att låta någon annan person vårda barnet med tillfällig föräldrapenning.


Skattelättnader för hushållsarbete

Skattereduktion för utgifter för hushållsarbete underlättar för kvinnor och män att förena arbetsliv och familjeliv, vilket gynnar kvinnors arbetskraftsdeltagande.


Möjlighet att kombinera arbete och familj


Skattelättnader för hushållsarbete

Skattereduktion för utgifter för hushållsarbete underlättar för kvinnor och män att förena arbetsliv och familjeliv, vilket gynnar kvinnors arbetskraftsdeltagande.


Jämställdhetsbonus

Regeringen har infört en jämställdhetsbonus med syfte att förbättra förutsättningarna för ett jämställt föräldraskap och jämställt deltagande i arbetslivet.


Stärkt kunskap om jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet


Åtgärder för jämnare könsfördelning på lärarutbildningen

Regeringen har gett Högskoleverket i uppdrag att analysera könsskillnader vad gäller lärarutbildningen.


Analys av könsfördelning i bolagsstyrelser

Regeringen har initierat en undersökning av hur valberedningar agerar för att främja en jämn könsfördelning i börsföretag.


Analys av män och jämställdhet

Regeringen avser att inrätta en arbetsgrupp med uppdrag att analysera frågor om män och jämställdhet bl.a. med inriktning på arbetsliv och möjligheter att förena arbete med ett aktivt föräldraskap.


Lista på åtgärder som finansieras inom ramen för strategin

  

- Åtgärd nr. 1 Jämställdhetsinsatser i skolan

- 4. Delegation för jämställdhet i högskolan

- 7. Åtgärder för jämnare könsfördelning på lärarutbildning

- 23. Analys av könsfördelning i bolagsstyrelser

- 28. Analys av jämställdhet och regionalt företagsstöd

- 29. Studie om kvinnors företagande och innovationer

- 37. Studie om jämställdhet och tillväxt

- 38. Jämställdhet inom scenkonsten

- 39. Program för kvinnors karriärutveckling i staten

- 40. Studie om arbetsmarknadens funktionssätt ur ett jämställdhetsperspektiv

- 45. Minska utanförskapet bland utrikes födda kvinnor

- 48. Analys av män och jämställdhet

- 51. Tidsanvändningsundersökning

- 52. Enkätstudie om jämställt föräldraskap

- 60. Konsekvenser av sjukskrivningsprocesser

- 61. Varför är kvinnor mer sjukskrivna än män?

- 62. Återgång i arbete efter sjukskrivning

- 64. Forskning om kvinnors hälsa

- 67. Minskad utsatthet för våld på arbetsplatsen

- 68. Främja jämställdhet och mångfald inom statlig förvaltning

Ny nordisk postkoncern

Sammanslagningen av svenska Posten AB och Post Danmark A/S är nu genomförd.


Vi skapar en ny nordisk koncern med en större naturlig hemmamarknad. Därigenom kan ännu bättre service erbjudas och utvecklas. Nya Posten Norden AB kan möta dagens tuffa konkurrens och säkra samhällsuppdraget även i framtiden, säger näringsminister Maud Olofsson.


Det nya svensk-danska postföretaget får namnet Posten Norden AB.

Avsikten med det sammanslagna bolaget är att skapa ett konkurrenskraftigt nordiskt postväsende som erbjuder människor och företag effektiva och moderna posttjänster.


Den svenska staten har 60,7 procent av aktierna i det nya moderbolaget. Som en del i transaktionen har Posten AB utbetalat 1,4 miljarder kronor i utdelning till svenska staten. Rösterna fördelas 50/50 mellan den danska och den svenska staten.


Posten Norden AB är ett av nordens största företag med en omsättning på cirka 45 miljarder svenska kronor med cirka 50.000 anställda. Fritz H. Schur är styrelseordförande i bolaget och Lars G Nordström är koncernchef.


Spelproblem ökar främst bland unga män

Spelproblem är ojämnt fördelade i befolkningen. I vissa grupper ses en markant ökning av problemen de senaste tio åren. Nästan var tionde man i åldern 18-24 år har spelproblem. Det visar resultat ur en ny befolkningsstudie om spel och hälsa i Sverige.


Statens folkhälsoinstitut har nyligen avslutat en första datainsamling i en stor befolkningsstudie om spel och hälsa. Studien vänder sig till 15 000 personer i åldern 16-84 år och ska upprepas flera gånger fram till 2014. Den senaste befolkningsstudien genomfördes 1997-98. Undersökningarna har genomförts med samma mätinstrument och resultaten går därför att jämföra.


Totalt sett ligger spelproblemen i Sverige oförändrat, det vill säga cirka två procent av befolkningen har spelproblem. Den nya studien visar att det är vanligare med spelproblem bland personer med låg inkomst än bland personer med hög inkomst.


En jämförelse mellan studierna visar att spelproblemen ökat markant bland unga män i åldern 18-24 år. Här har andelen personer med spelproblem ökat från 5 procent 1997-98 till 9 procent i årets undersökning. Bland kvinnor i åldern 45-64 år har det också skett en fördubbling av andelen med spelproblem, men här från en mycket låg nivå. Bland yngre kvinnor och äldre män har andelen personer med spelproblem minskat.


Resultaten visar också en ökad andel unga män med allvarliga spelproblem i åldersgrupperna 18-24 och 25-44 år. Bland män 25-44 år har andelen personer med allvarliga spelproblem fördubblats.


Resultaten visar att totalt sett har andelen som spelar spel om pengar i Sverige minskat. I den tidigare studien hade 88 procent av befolkningen spelat något spel om pengar det senaste året. Motsvarande siffra i årets undersökning är 70 procent. Män deltar oftare i spel än kvinnor. Den nya undersökningen visar att 74 procent av männen och 67 procent av kvinnorna hade spelat något spel om pengar det senaste året. Spelandet har minskat i alla åldersgrupper och för både kvinnor och män.


Resultaten visar att spelproblem bidrar till en ökad ojämlikhet i hälsa. Och de ökade spelproblemen beror inte på ett ökat speldeltagande, varken generellt eller i de grupper där problemen har ökat, säger Marie Risbeck, projektledare för Spelberoendeprojektet på Statens folkhälsoinstitut.


Vidare analyser av data genomförs de närmaste månaderna och i slutet av november kommer en utförlig rapport.

Studien är världsunik i sitt upplägg med upprepade mätningar och de data som publiceras under hösten förbättrar kunskapen på området avsevärt, säger Marie Risbeck.


Sex utrikesministrar besöker Sverige

Idag besöker utrikesministrarna från Portugal, Ungern, Österrike, Italien, Malta, Rumänien samt kommissionär Benita Ferrero-Waldner Stockholm och utrikesminister Carl Bildt. Syftet med besöken är att under en gemensam middag i kväll samtala om det kommande svenska EU-ordförandeskapet.


Den nya migrationsprocessen

Onsdag den 24 juni överlämnar Utvärderingsutredningen sitt slutbetänkande Den nya migrationsprocessen

 (SOU 2009:56) till migrationsminister Tobias Billström. Den särskilde utredaren, f.d. hovrättspresidenten Bertil Hübinette, presenterar slutbetänkandet vid en pressträff i Rosenbad.


Pressbriefing med Beatrice Ask och Tobias Billström inför det svenska ordförandeskapet i EU

Torsdag 25 juni berättar justitieminister Beatrice Ask och migrationsminister Tobias Billström om det svenska ordförandeskapets arbete på det rättsliga och inrikes området (RIF) med fokus på Stockholmsprogrammet och det informella ministermötet i Stockolm i juli.


Den 1 juli tar Sverige över ordförandeskapet i EU och en viktig fråga är Stockholmsprogrammet, EU:s kommande femåriga arbetsprogram på det rättsliga och inrikes (RIF) området.


Stockholmsprogrammet ska ange ramarna när det gäller EU-arbetet för polis- och tullsamarbete, straffrättsligt och civilrättsligt samarbete, asyl, migration och viseringspolitik för åren 2010-2014. Programmet kommer att behandlas vid det informella ministermötet i Stockholm i juli för att slutligen antas av EU:s stats- och regeringschefer vid toppmötet i december 2009.


Presentation av slutbetänkandet Totalförsvarsplikt och frivillighet

Onsdag  24 juni lämnade den parlamentariska Utredningen om totalförsvarsplikten över sitt slutbetänkande 

Totalförsvarsplikt och frivillighet till statssekreterare Håkan Jevrell vid försvarsdepartementet.


Nya regler för husarbete börjar gälla den 1 juli

Den 1 juli ersätts det gamla skatteavdraget för husarbete av fakturamodellen som innebär att kunden får skattereduktion på 50 procent av arbetskostnaden direkt på fakturan. Företagen som utför tjänsten ansöker sedan hos Skatteverket.


Fördelen är att den som köper hushålls- och ROT-tjänster får skattereduktionen direkt. Samtidigt är det viktigt att hålla koll så att företaget som säljer tjänsten inte gör högre avdrag än vad du som köpare har möjlighet att få. Då kan du bli återbetalningsskyldig till Skatteverket, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.

Skattereduktionen är 50 procent av arbetskostnaden, men kan högst vara 50 000 kronor per år. Om den gränsen överskrids kommer Skatteverket kräva tillbaka den för höga skattereduktionen från den som har köpt tjänsterna.

Det är viktigt att kontrollera att man under året har tillräckligt hög skatt för att täcka hela skattereduktionen. För att kunna utnyttja maximalt husavdrag måste man komma upp i mer än 50 000 kronor i slutlig skatt under året. För det krävs det normalt en månadsinkomst på 24 000 kronor eller mer.

Hantverkaren eller företaget som säljer tjänsterna ansvarar för att de fakturerade tjänsterna är husarbete som ger rätt till skattereduktion. I annat fall kan företaget bli återbetalningsskyldigt till Skatteverket. Företaget måste också kontrollera att den som köper tjänsten har fyllt 18 år.

Det företag som utför ROT- eller hushållstjänsterna måste ha F-skatt.

Mer information, broschyrer och blanketter finns på www.skatteverket.se

Där finns även ett skatteuträkningsprogram där privatpersoner kan räkna ut sin skatt.


Ny hemsida rörande nationella minoriteter

Regeringen har beslutat ge Sametinget i uppdrag att påbörja etableringen av en hemsida rörande de nationella minoriteterna.


Ett viktigt syfte med hemsidan är att informera om den nya lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk som träder i kraft den 1 januari 2010. Sametinget ska genomföra uppdraget i samråd med bland annat företrädare för de nationella minoriteterna. I ett första skede ska enskilda informeras om deras rättigheter och förvaltningsmyndigheter informeras om deras skyldigheter. Detta innefattar också att göra befintligt informationsmaterial, handböcker och blanketter på minoritetsspråk tillgängliga.


Hemsidan är ett led i förberedelserna av den minoritetspolitiska reform som ska genomföras från och med 2010 (prop. 2008/09:158 Från erkännande till egenmakt - regeringens strategi för de nationella minoriteterna). Reformen innebär bland annat att rätten att få använda finska och samiska i kontakter med myndigheter utvidgas till ett antal nya kommuner i landet.


Tidningslänkar måndag 22 juni (senaste*)

Intressanta och aktuella länkarRSS

  

NYHETER

Mc-gängen och andra gäng - Tidningslänkar (senaste *)

Helsingborg Black Cobra på väg in i Helsingborg? Helsingborgs Dagblad *

Helsingborg Black Cobra-man anhölls efter tumult Helsingborgs Dagblad *


Artikellänkar om mc-gängen och andra gäng - arkiv

(Eftersom olika tidningar sparar länkar olika lång tid kan vissa länkar ha raderats)

Juni 2009  Maj 2009   April 2009   Mars 2009  Februari 2009  Januari 2009  
December 2008  November 2008  Oktober 2008  September 2008  Augusti 2008  Juli 2008  
Juni 2008   Maj 2008   April 2008   Mars 2008   Februari 2008   Januari 2008  

November 2007- December 2007

Juni 2007 - Oktober 2007


Inrikes nyheter (senaste *)

ActNow


Visby Almedalsveckan 28 juni - 4 juli

Visby Alternativa politikerveckan 28 juni - 4 juli


Sverige Är det OK att använda Ritalin för att öka prestationsförmågan? ActNow *

Sverige Köerna till den legala tilldelningen av narkotika måste bli kortare Arbetarbladet *

Östersund Idrott förebygger ung ohälsa Länstidningen *

Öland "Jag förstår inte att föräldrarna släpper iväg sina barn hit" Ölandsbladet *

Malmö Två fick sju år för heroin Skånskan *

Göteborg Fängelse för knark i konservburkar SVT *

Jönköping Ledare för knarkliga dömda till fängelse SR Jönköping *

Salem En 3:a full av knark Aftonbladet *

Knivsta-Uppsala Åtal för knarkodling SR Uppland *

Örebro 21-årig "soffkille" sålde cannabis med mobilen Nerikes Allehanda *

Ingelstad Dömd för cigarettstöld i Ingelstad Smålandsposten *

Köping Larmades om blodig man - fann narkotika Magazin 24 *

Furulund Haschrökning till rätten Norra Skåne *

Eslöv Man stoppades med metadon Skånskan *

Kristianstad Knivbeväpnad man dömd Norra Skåne *

Gotland Helgrapport Gotland Rikspolisstyrelsen *

Solna Tjänsteman lurade flykting - fick böter Dagens Nyheter *

Lund Narkomaner dör i väntan på vård Sydsvenskan

Göteborg Politiker rasar mot ravefest GT

Lysekil Vansinnesfärd genom Lysekil i natt SR Väst

Lingbo Rattfull man körde in i sitt hus Gefle Dagblad

Köping Onykter 38-åring körde moped Vestmanlands läns tidning

Sverige Sex döda i midsommartrafiken Dagens PS

Gotland Två anhållna efter bråk i Klinte SR Gotland

Relaterat Misshandel, Gotland

Växjö Ny samlingsplats för äldre missbrukare SR Kronoberg

Sverige Rap das armas = vapenrap - Hitlåt stödjer kriminalitet Sundsvalls Tidning

Uppsala En vardag med slag, hot och förnedring Upsala Nya Tidning

Sverige Experterna sågar scientologitesten Sydsvenskan

  

Utrikes nyheter (senaste *)

USA Obama skrev under tobakslag TV4 *

Danmark Dømt narkobagmand nægter alt Berlingske Tidende *

Norge Krever flere narkohunder Fremskrittspartiet *

Norge Teken med 4 kilo hasj Sunnmøringen *

Norge Solgte hasj for å dekke regninger Østlandets Blad *

Norge Unge hasjrøykere Saltenposten *

Italien Italiensk maffiaboss gripen i Venezuela ActNow *

USA Hundratals "medicinska" marijuanadispensärer kan komma att stängas i LA ActNow

USA Marijuanarök orsakar cancer ActNow

Relaterat Organisert kriminalitet i Norge - Trusselbildet, utfordringer og anbefalte tiltak

Danmark Svenskerne i oprør over danske Socialdemokrater Metroxpress

Danmark Köpenhamns lek med liv Sydsvenskan

Köpenhamn Ingen omröstning om haschcaféer i Köpenhamn ActNow

Danmark-Sverige Regionråd kritisk mot legalisering Sydsvenskan

Danmark Hashcafeer overvejes i København Berlingske Tidende

Danmark V-medlem bakker op om hashcaféer Berlingske Tidende

Relaterat Bekämpning av inhemska odlingar av cannabis i Nederländerna

Mexico-Danmark Narko for millioner i Mærsk-container Nordjyske


Beslag av 35 kg heroin

Bulgarisk polis har beslagtagit 35 kg heroin vid gränsövergången Kapitan Andreevo vid gränsen till Turkiet.


Heroinet var gömt i ett Bulgarien-registrerat fordon. Två män har gripits.


Torgny Peterson


Vem har fått vad?

I Storbritannien har det, med all rätt, varit "livat" den senaste tiden efter avslöjanden om ett antal parlamentsledamöters ohämmade uttag av så kallade "allowances". Flera parlamentsledamöter har erhållit ersättningar för diverse utgifter som inte i något enda avseende borde täckas av skattemedel.


Den intresserade kan läsa mer om vilka "allowances" samtliga brittiska parlamentsledamöter erhållit.


Sök på namn, lista finns, så får du tillgång till den förteckning som i nuläget är offentlig.


Börja här.


P.S. Notera att, The scans have been edited to remove information which could cause serious security issues and breach the privacy of the MP, their staff and other third parties. D.S.


Torgny Peterson


Missbruk av ADHD-mediciner ökar

Från USA kommer med jämna mellanrum rapporter om missbruk av ADHD-mediciner som t ex Ritalin.


Senaste rapporten kommer från Iowa Statewide Poison Control Center, som meddelar att sex patienter i åldrarna 13-24 år lagts in på sjukhus efter överdosering av ADHD-mediciner.


Du kan läsa mer här.


Torgny Peterson


Arbetsgrupp föreslår åtgärder för att förebygga oönskade graviditeter

Anders Milton, ordförande i en arbetsgrupp på Socialdepartementet, har överlämnat förslag på åtgärder för att förbättra det förebyggande arbetet avseende oönskade graviditeter till socialminister Göran Hägglund.


Huvudinriktningen på arbetet har varit att förstärka det förebyggande arbetet så att antalet oönskade graviditeter minskar. Skolan ska bidra genom att ge ungdomar kunskaper och bidra till att utveckla attityder och värderingar så att unga människor ska få möjligheter och förståelsen att skydda sig eller sin partner från att bli oönskat gravid.


För att förbättra sex- och samlevnadsundervisningen i skolan föreslår arbetsgruppen att målen i sex och samlevnad uttrycks tydligare i både grundskolans och gymnasieskolans kursplaner. Skolhälsovårdens och elevvårdens roll för det förebyggande arbetet avseende sexuell och reproduktiv hälsa anser man behöva stärkas genom tydligare riktlinjer.


För att öka tillgången till preventivmedelsrådgivning för ungdomar, unga vuxna och vuxna föreslås en utbyggnad av ungdomsmottagningarna och sex- och samlevnadsmottagningarna.


Hormonella preventivmedel föreslås subventioneras upp till 25 år med en maximal egenavgift på 200 kronor per år och akut-p-piller vid inköp på apotek.


Arbetsgruppen föreslår också att personidentitet bör ingå i de uppgifter som landstingen rapporterar till Socialstyrelsen om aborter för att förbättra det förebyggande arbetet men också för att möjliggöra utvärdering av kvalitet och resultat inom abortverksamheten.


Kokainproduktionen minskar i Colombia och ökar i Bolivia och Peru

Enligt en rapport från UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) minskade produktionen av kokain i Colombia med 28 procent till 430 ton år 2008 medan produktionen i Bolivia och Peru ökade med 9 respektive 4,1 procent.


Colombia Coca Cultivation Survey July 2009

Peru Monitoreo du Cultivos de Coca Junio 2009

Estado Plurinacional de Bolivia Moniterio de Cultivos de Coca Junio 2009


Torgny Peterson


Polisen förberedd på "krig" mellan mc-gäng i Nordtyskland

Flera tyska media rapporterar att polisen i Schleswig-Holstein i norra Tyskland förbereder sig för "krig" mellan mc-gängen Bandidos och Hells Angels.


Torgny Peterson


Organiserad kriminalitet i Norge

Tordag den 18 juni presenterade den norska rikspolischefen Ingelin Killengreen rapporten "Organiserad kriminalitet i Norge - hotbilder, utmaningar och rekommenderade åtgärder (Organisert kriminalitet i Norge - trusselbilde, utfordringer og anbefalte tiltak).


Rapporten beskriver fem områden inom den organiserade kriminaliteten som utgör speciella utmaningar:


En heltäckande insats mot kokain

Förebygga och bekämpa kriminella gäng

Insats mot vinningsbrott med särskilt fokus på hälarna

Avslöja de som ligger bakom människohandel och människosmuggling

Avslöja penningtvätt och förverka vinning av brott


Rapporten,som skiljer sig från tidigare analyser av organiserad kriminalitet genom att den presenterar ett överordnat perspektiv på områden där det föreligger särskilda risker för en negativ utveckling, kan du läsa här.


Torgny Peterson


"Karriärkriminell" hittad död i sin cell


Patrick Holland

En av Irlands mest kända "karriärkriminella", bland annat misstänkt för mordet på journalisten Veronica Guerin har hittats död i sin cell, rapporterar Belfast Telegraph.


Läs också:

"Dutchy" Holland dies in jail in Britain


Torgny Peterson


Tobias Krantz ny högskole- och forskningsminister

Tobias Krantz har utnämnts till högskole- och forskningsminister. Krantz är riksdagsledamot för Folkpartiet och doktor i statskunskap.


Sverige ska ha universitets- och högskoleutbildningar av hög kvalitet och forskningsmiljöer i världsklass. Jag vill bygga vidare på de reformer som påbörjats. Friare lärosäten, större resurser till svensk forskning och fokus på höjd kvalitet. Dagens forskning är morgondagens välfärd, säger Tobias Krantz.


Jag är glad att Tobias Krantz tackat ja till att bli statsråd i regeringen. Tobias Krantz har en gedigen bakgrund i den akademiska världen och är en kunnig och klok politiker som brinner för att ge Sverige en högre utbildning med kvalitet och spets, säger utbildningsminister Jan Björklund.


Fakta

Tobias Krantz är sedan 2002 riksdagsledamot för Folkpartiet från Jönköping. Han har en bred politisk erfarenhet från bland annat konstitutionsutskottet och socialutskottet. Krantz är fil dr i statskunskap från Uppsala universitet och är en av författarna bakom Folkpartiets högskolepolitiska program.


Född: 1971

Uppväxt: Bankeryd utanför Jönköping.

Gift, ett barn.


Våld mot barn tema vid forum för de mänskliga rättigheterna

Under två dagar i sommar, den 6-7 juli, möts en rad olika frivilligorganisationer och experter från hela världen i Stockholm för att tillsammans med bland annat representanter från EU och FN diskutera våld mot barn ur ett människorättsperspektiv. Det är under det svenska EU-ordförandeskapet som NGO-forumet anordnas tillsammans med EU-kommissionen.


Forumet, som förväntas samla drygt ett hundratal deltagare, öppnas av biståndsminister Gunilla Carlsson. Andra talare är cheferna för EU:s arbete för mänskliga rättigheter, Riina Kionka och Veronique Arnault.


På talarlistan finns flera namnkunniga barnrättsexperter, däribland:


- FN:s generalsekreterares nyutnämnda särskilda representant för att bekämpa våld mot barn, Marta Santos Pais.

- Radhika Coomaraswamy, FN:s generalsekreterares särskilda representant för barn i väpnad konflikt.


En annan huvudtalare är Abubakarr Messeh Kamara, chef för Youth Leaders - Sierra Leone, som sexton år gammal grundade en ungdomsrörelse för mänskliga rättigheter i sitt hemland.


DEA och ICE i nytt samarbete mot internationella narkotikasmugglare

DEA (Drug Enforcement Administration) och ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement) har idag ingått en överenskommelse i syfte att öka antalet agenter som arbetar mot den internationella narkotikasmugglingen, utveckla och förbättra information och underrättelseverksamhet och effektivisera samarbete mellan de båda organisationerna.


DEA och ICE kommer också att fullt ut ta del av information elektroniskt via OCDETF (Organized Crime Drug Enforcement Task Force Fusion Center), vilket gör det möjligt för DEA, ICE, FBI och andra organisationer att ta del av varandras information i ärenden för att på så sätt mer effektivt bekämpa kriminella.


Torgny Peterson


Förslag om tidsfrister för frivillig avresa, återreseförbud samt tidsgränser för hur länge en utlänning får hållas i förvar

Förvarsutredningen har i dag överlämnat sitt delbetänkande Återvändandedirektivet och svensk rätt (SOU 2009:60) till migrationsminister Tobias Billström.


Utredningen föreslår ändringar som ska uppfylla kraven i det s.k. återvändandedirektivet (2008/115/EG). Förslagen innebär att ett avvisnings- eller utvisningsbeslut som huvudregel ska innehålla en tidsfrist inom vilken en utlänning frivilligt ska lämna landet. I de fall det finns en risk att en utlänning avviker ska någon tidsfrist inte meddelas. Det lämnas också förslag om att ett avvisnings- eller utvisningsbeslut ska förenas med ett återreseförbud om en utlänning inte beviljas en tidsfrist att frivilligt lämna landet. Ett återreseförbud ska även kunna meddelas i efterhand om en tidsfrist har beviljats men en utlänning inte lämnat landet när fristen gått ut.


Utredningen föreslår också bestämmelser om tidsgränser för hur länge en utlänning får hållas i s.k. verkställighetsförvar. En utlänning ska som huvudregel inte kunna hållas i förvar i mer än sex månader, men i vissa fall ska förvarstiden kunna förlängas. Den förlängda förvarstiden får inte överskrida tolv månader. Utlänningar som utvisats på grund av brott föreslås undantas från dessa regler. Utredningen föreslår även andra ändringar om bland annat förhållandena i samband med förvar.


Åtal av barn under 12 år

Polischefen i Gouda i västra Nederländerna, Joep Pattijn, anser att också barn under 12 år ska åtalas om de bryter mot lagen. För närvarande är straffmydnighetsåldern i Nederländerna 12 år, men efter ett antal fall där pojkar så unga som tio år begått brott anser Pattijn att något måste göras omgående, rapporterar Volkskrant.


Polisen i det område där Gouda ligger har sammanställt en lista på 657 kända personer och de som ligger överst på listan får varje gång de fyller år ett födelsedagskort från polisen med hälsningen "Vi har ögonen på dig."


Torgny Peterson


Regeringen har utnämnt en ny vice riksåklagare

Regeringen utnämnt överåklagaren Kerstin Skarp till vice riksåklagare.


Befattningen som vice riksåklagare innebär att Kerstin Skarp kommer att vara ställföreträdande chef för Åklagarmyndigheten och även biträda riksåklagaren i hans funktion som landets högste allmänne åklagare.


Kerstin Skarp har en lång och gedigen erfarenhet av både operativt åklagararbete och chefskap på olika nivåer inom Åklagarmyndigheten. Kerstin Skarp har under många år bland annat varit chef för en av landets största åklagarkammare, City Åklagarkammare i Stockholm.


Hon är i dag verksam inom Riksåklagarens kansli och ansvarar för central styrning och uppföljning av den lokala åklagarverksamheten i mellersta och västra Sverige. Hon har även tidigare arbetat med liknande frågor på central nivå inom myndigheten. Kerstin Skarp till träder befattningen den 1 augusti 2009.


Skatteincitament för gåvor till forskning och ideell verksamhet

Gåvoincitamentsutredningens uppdrag har gällt skatteregler för att stimulera givande till forskning och ideell verksamhet. Utredningen har i enlighet med direktiven jämfört för- och nackdelar med sådana regler och tagit fram ett förslag.


Förslaget (SOU 2009:59) innebär att den som ger en gåva till en godkänd gåvomottagare kan komma att medges en skattereduktion. Förslaget tar sikte på gåvor i ordets egentliga mening. Med det menas en oegennyttig förmögenhetsöverföring från en givare till någon annan och givaren ska inte förvänta sig och inte heller få någon motprestation.


Sammanfattningsvis kan förslaget beskrivas enligt följande. Skatteverket kan efter ansökan förklara att en sökande är godkänd som gåvomottagare. Sökanden kan vara en stiftelse, en ideell förening, ett registrerat trossamfund, ett universitet eller en högskola. Reglerna gäller också motsvarande utländska företeelser under förutsättning att de hör hemma inom EES-området eller i en stat med vilken Sverige ingått ett skatteavtal där det finns regler om informationsutbyte.


Ny generaldirektör för Statistiska centralbyrån utsedd

Regeringen har utsett Stefan Lundgren till ny generaldirektör och chef för Statistiska centralbyrån.


Stefan Lundgren är född 1952 och är docent i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Stefan Lundgren är VD för SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle sedan 2003. Under åren 1999-2002 var han chef för ekonomiska avdelningen på Finansdepartementet. Stefan Lundgren kommer att tillträda tjänsten på SCB under hösten 2009 och hans förordnande gäller till och med 2015.


Regeringen tillsätter arbetsgrupp för läkemedelsfrågor

Felaktig läkemedelsbehandling som leder till onödiga biverkningar är en vanlig anledning till att patienter skadas i vården. Därför tar nu Socialdepartementet ett initiativ för att driva ett utvecklingsarbete inom läkemedelsområdet. Målet är att på sikt utarbeta en läkemedelsstrategi som tar ett helhetsgrepp om läkemedelsfrågorna för att bland annat minska skadorna hos patienter. Arbetet kommer bland annat att behandla frågor som rör patientsäkerhet, äldres läkemedelsanvändning och statens och landstingens styrning när det gäller läkemedelsfrågor.


Socialdepartementet har därför bjudit in Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting samt en landstingsdirektör till ett första möte i dag den 18 juni. Följande personer ingår i arbetsgruppen:

- Lars-Erik Holm, generaldirektör Socialstyrelsen

- Gunilla Hulth-Backlund, generaldirektör Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

- Göran Stiernstedt, avdelningschef Sveriges Kommuner och Landsting

- Christina Åkerman, generaldirektör Läkemedelsverket

- Lars Andåker, landstingsdirektör Landstinget Sörmland


Mötet kommer att ledas av statssekreterare Karin Johansson, Socialdepartementet.


I dagsläget pågår flera förändringar i frågor som rör läkemedelsområdet - omreglering av apoteksmarknaden, utveckling av myndigheternas arbetssätt, utvecklingen inom it-området samt EU-arbete. Samtidigt gör dagens regelverk kring statistik inom läkemedelsområdet det svårt att ha en effektiv uppföljning av den medicinska kvaliteten i vården. Socialdepartementet ser därför ett behov av samordning, koordinering och prioritering av arbetet inom läkemedelsområdet i syfte att uppnå en mer effektiv förskrivning och användning av läkemedel.


I mars 2009 presenterade Socialdepartementet och SKL den gemensamma handlingplanen Effektivare läkemedelsanvändning. I den presenterades en mängd förslag inom ett flertal områden, bland annat att tillsätta en arbetsgrupp.


Arbetsgruppen planerar att under hösten 2009 komma med förslag kring  en framtida läkemedelsstrategi.


Observationer beträffande sättet att behandla barn i Sverige

FN:s kommitté för barnens rättigheter har publicerat synpunkter på Sverige sätt att behandla barn.


Du kan ta del av materialet här.


Torgny Peterson


Debatten om legalisering av hasch i Danmark fortsätter

Danska Politiken behandlar idag återigen frågan om de facto legalisering av cannabis i Danmark. Av artikeln framgår att tjänstemännen i Köpenhamn inte är helt övertygade om värdet av en legalisering.


Socialförvaltningen kan mot bakgrund av redogörelsen vare sig rekommendera eller varna för en försöksverksamhet då det inte föreligger tillräcklig dokumentation för konsekvenserna av en sådan ordning i förhållande till en eventuell koppling till omfattningen av kriminalitet, skriver Anette Laigaard som är administrativ direktör i Köpenhamns kommuns socialförvaltning.


Att fatta beslut på ett så klent underlag som redovisas i den sju sidor långa "redogörelsen" vore inte ansvarsfullt eftersom viktig information om konsekvenserna vid en tillåtande inställning till cannabis saknas. Flera erfarenheter av det mindre positiva slaget i Nederländerna till exempel omnämns inte överhuvudtaget i redogörelsen.


Torgny Peterson


Håll knarkarna fast - det är vår!

I en rapport från The Canadian HIV/AIDS Lega Network hävdar författarna att tillgång till sterila sprutor för intagna skulle minska riskerna i samband med injektionsmissbruk och inte minst spridning av HIV och hepatit C.


Har dom aldrig tänkt på att obefintlig tillgång till narkotika i fängelserna skulle undanröja de flesta riskerna?


Kriminalvården utomlands har ibland uppvisat de mest bisarra fenomen. För inte alltför länge sedan kunde intagna i fängelse i Schweiz få heroin i fängelset. I praktiken innebar detta att du kunde begå ett brott under påverkan av narkotika, bli dömd till fängelse och få heroin i fängelset.


Snacka om bakåtsträvande kriminalvårdspolitik.


Läs också:

Clean switch - the case for prison needle and syringe programs in Canada


Torgny Peterson


Åklagarnas synliga roll ökar utsatthetenÅklagarna är den yrkesgrupp i rättsväsendet som i störst utsträckning drabbas av hot och trakasserier eftersom de är så synliga i rättsprocessen. En ny studie av otillåten påverkan mot åklagare och domare visar att det är viktigt att alla försök att påverka anmäls.


Det kommer alltid att finnas människor som försöker påverka åklagare och domare för att gynna sin egen sak. Därför är det viktigt för myndigheterna att hantera effekterna av de påverkansförsök som inträffar, säger Johanna Skinnari, utredare på Brå som har skrivit rapporten Otillåten påverkan mot åklagare och domare.


Mer än tusen åklagare och domare har i en enkät svarat på frågor om sin utsatthet för otillåten påverkan. Med otillåten påverkan menas trakasserier, våld, skadegörelse och korruption med syfte att påverka tjänsteutövningen.


Åklagare mer utsatta än domare
Vanligast är trakasserier, därefter hot. Det sker oftast på arbetet genom till exempel telefonsamtal, e-post eller sms. Åklagare utsätts vanligen i samband med förundersökningen medan domarna i de flesta fall utsätts senare, under huvudförhandlingen. Det talar för att de flesta försöker påverka det egna ärendet snarare än att hämnas eller påverka framtida beslut.


Åklagaren uppfattas traditionellt som drivande och är synlig som individ eftersom det är en enskild åklagare som väcker åtal och ofta involveras redan under förundersökningen. Domare är mindre utsatta, troligen eftersom de uppfattas som del av ett kollektiv och kommer in senare i processen, säger Johanna Skinnari.


Familjemål vanligt riskärende
Det är skillnad i utsatthet för länsrättens och tingsrättens domare. Riskärenden bedöms i första hand vara familjemål, migrationsmål och körkortsärenden. Tingsrättsdomarnas utsatthet är någorlunda oförändrad medan åklagarnas utsatthet för trakasserier stigit sedan Brå:s undersökning 2005.


Utav åklagarna på Åklagarmyndigheten uppger 23 procent att de utsatts för trakasserier någon gång under den undersökta 18-månadersperioden. Förklaringen är att man uppmärksammat otillåten påverkan och att åklagare kanske därför är mer benägna att se trakasserier som påverkansförsök. Dessutom har åklagarna intensifierat sitt arbete mot kriminella nätverk och gäng. Mikael Svensson är säkerhetschef på Åklagarmyndigheten, där man arbetar med ett program för att öka säkerheten.


Vi har tagit fram ett omfattande personsäkerhetsprogram som sjösätts under 2009. Vi installerar bland annat ett elektroniskt incidentrapporteringssystem, som kommer att öka kvaliteten i säkerhetsarbetet, säger Mikael Svensson.


Inrapportering viktig för riskbedömningen
I rapporten framhåller Brå vikten av att åklagare och domare rapporterar de påverkansförsök de utsätts för. Utan rapporter är det svårt för säkerhetsansvariga att göra en bedömning av risker och vidta relevanta förebyggande åtgärder. Andra viktiga åtgärder är att se över säkerheten i lokalerna, i synnerhet domstolsbyggnaden och tillfälliga lokaler, och att minska exponeringen av enskilda tjänstemän.


Anita Kihlström Svensson är säkerhetschef på Domstolsverket som arbetar för att öka medvetenheten om säkerhetsfrågor på Sveriges Domstolar.


Vi driver ett förebyggande säkerhetsarbete för att öka medvetenheten bland annat genom information, incidenthantering och utbildningsinsatser. Under 2009 genomförs cirka 35 utbildningstillfällen för domstolspersonal där säkerhetsfrågor ingår, säger Anita Kihlström Svensson.


BAKGRUND/ Otillåten påverkan mot åklagare och domare
Studien bygger på en webbenkät som riktades till samtliga åklagare vid Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten och samtliga domare i tingsrätt och länsrätt. Svarsfrekvensen var 63 procent, (totalt 1 096 personer). Till detta kommer att seminarier hållits med personer från aktuella myndigheter. En liknande undersökning har genomförts i Finland, vilket möjliggör vissa jämförelser mellan länderna.


Du kan läsa rapporten Otillåten påverkan mot åklagare och domare här.


Omfattande penningtvätt

Ghana News rapporterar att ett antal nigerianer ägnat sig åt omfattande penningtvätt i Ghana de senaste månaderna via banker i såväl Nigeria som i Ghana.


Tidningen ifrågasätter bland annat den existerande övervakningen för att förhindra penningtvätt och ställer frågor om vilka banker och individer som är involverade och vilka metoder som används.


Ytterligare uppföljning kring detta kommer.


Läs också:

Barclays Bank loses GH¢46.9m to fraudsters, loan defaulters in 2008 - Survey


Torgny Peterson


Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Brittiska Jungfruöarna

I propositionen (2008/09:223) föreslås att riksdagen godkänner avtal mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna

- om utbyte av upplysningar avseende skatter,

- om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap, och

- för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer.


Det föreslås även att riksdagen antar lagar om dessa avtal.


Avtalet om utbyte av upplysningar avseende skatter utgör ett viktigt steg i regeringens strävan att bidra till en internationell finansiell ordning som grundas på transparens och effektivt informationsutbyte i skatteärenden. Avtalet ger möjlighet att utbyta upplysningar i skatteärenden och möjlighet för representanter för den andra partens myndigheter att närvara vid skatteutredning. Avtalet utgör därmed ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.


Avtalet om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap ger möjlighet till inkomstjustering i internprissättningsärenden. Avtalet syftar till att undanröja ekonomisk dubbelbeskattning då inkomst hos ett företag justerats i en av parterna på grund av att villkor som avviker från marknadsmässiga villkor avtalats mellan företag i intressegemenskap.


Avtalet för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer rör beskattning av inkomst från enskild och offentlig tjänst, styrelsearvode, pension, inkomst för artister och sportutövare samt för studerande.


Lagarna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.


Det nya punktskattedirektivet

För att anpassa den svenska lagstiftningen till det nya punktskattedirektivet föreslår Finansdepartementet ändringar i lagarna om tobaksskatt, alkoholskatt och skatt på energi. Departementet föreslår också vissa anpassningar av bestämmelserna om transportkontroll.


Inom EU finns gemensamma regler för beskattning av alkohol, tobak och energiprodukter. I december 2008 antogs ett nytt punktskattedirektiv. Enligt direktivet ska medlemsstaterna skapa ett datoriserat system för att underlätta för myndigheterna att kontrollera varorna och på så sätt motverka skattebedrägerier.


Det nya systemet gäller i huvudsak kontroll av varor som flyttas mellan medlemsstaterna av kommersiella aktörer. I punktskattedirektivet finns också nya regler som tar sikte på när privatpersoner köper varor från andra medlemsstater. Det ska till exempel vara möjligt att beskatta den som tar emot varor vid så kallad distansförsäljning, om säljaren inte har ställt säkerhet för punktskatten.


Det ska också vara möjligt att i vissa fall beskatta den som har varor i Sverige, även om det inte går att fastställa hur varor kommit hit.


De nya bestämmelserna ska träda i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas från och med den 1 april 2010.


Läs också:

Ds 2009:23


Många är överviktiga i Sverige

Andelen överviktiga och feta har ökat i Sverige under lång tid. Men nu ser ökningen ut att ha planat ut. De senaste fem åren är andelen överviktiga i befolkningen relativt oförändrad, men andelen ligger alltjämt på en historiskt sett hög nivå.


Siffror ur Nationella folkhälsoenkäten tyder på att ökningen av övervikt har stannat upp.


Vi ser ingen nedgång, men däremot ökar inte längre antalet överviktiga. Utbudet av energirika livsmedel är fortsatt högt, men en ökad medvetenhet om frågan i befolkningen verkar i andra riktningen. Vi tycks ha nått ett jämviktsläge, säger Gunnar Johansson, kostexpert vid Statens folkhälsoinstitut.


Ökningstakten var som störst under 1990-talet fram till början av 2000-talet. Efter det planar kurvan ut och från 2004 ses inga större förändringar. De senaste siffrorna ur 2008 års Nationella folkhälsoenkät visar att drygt fyra av tio män i Sverige är överviktiga, det vill säga har ett BMI 25-30. Det är mindre vanligt med övervikt bland kvinnor - bland kvinnor är drygt en fjärdedel överviktiga

Vi har en mer ofördelaktig hälsosituation bland män med mer övervikt. Och män är dessutom mer stillasittande på fritiden jämfört med kvinnor, säger Gunnar Johansson.


Övervikt är en riskfaktor för att utveckla exempelvis hjärt-/kärlsjukdomar och det är i sig en riskfaktor att vara man.


Förutom matvanor spelar fysisk aktivitet en viktig roll. Statens folkhälsoinstitut arbetar med att sprida användningen av den vetenskapligt förankrade metoden Fysisk aktivitet på Recept, FaR© i hälso- och sjukvården. Som vägledning finns rapporten FYSS som ger kunskap och anvisningar om i vilka sammanhang fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd.


Färska undersökningar visar att recept på fysisk aktivitet i högre grad skrivs ut till kvinnor och att orsaken till recepten är överviktsproblematik.


Fysisk aktivitet på recept främjar fysisk aktivitet och vi har en ogynnsam hälsosituation bland många män. Dessa två förhållanden borde kunna fogas samman bättre så att fler män ordineras fysisk aktivitet på recept, avslutar Gunnar Johansson.


Eftersom män är mer benägna att röra på sig på egen hand än vad kvinnor är torde också möjligheterna till individuell anpassning vara stor.


Att få män involverade i insatser som främjar hälsa är en utmaning för oss alla, betonar Sarah Wamala, generaldirektör för Statens folkhälsoinstitut. Männen står alltför ofta utanför dessa insatser. Sjukvården behöver exempelvis uppmärksamma män i alla åldrar när det gäller rådgivning för en bra livsstil.


Läs också:

Övervikt och fetma resultat 2008


Nyheter från Folkhälsoinstitutet

Möte med länssamordnarna
Möte med länssamordnarna.


Narkotikaseminarium för studenthälsan och studievägledare
Metoder för narkotikaförebyggande arbete samt presentation av nationell kartläggning mm.


Möte med Rådet för strategiskt folkhälsoarbete
Möte med Rådet för strategiskt folkhälsoarbete.


Ansvarsfull alkoholservering och tobakstillsyn
Möte för nätverket Ansvarsfull alkoholservering och tobakstillsyn.


Uppföljningsdag Familjeverkstan
Uppföljningsdag för representanter från frivilligorganisationer som arbetar med familjestödsmetoden Familjeverkstan.


EU-konferens om psykisk hälsa bland unga
Under det svenska ordförandeskapet i EU anordnar Sverige tillsammans med EU-kommissionen en konferens om psykisk hälsa bland unga. Konferensen hålls i Stockholm den 29-30 september.


Konferens om tobaksavvänjning
Konferens om tobaksavvänjning.


Nationell riskbrukskonferens
Boka in Riskbruksprojektets nationella konferens. Mer information kommer efter sommaren.


Samordning av det förebyggande arbetet och tillsyn
Inbjudan till samtliga länsstyrelser. Årets konferens fokuserar på hur vi kan utveckla tillsynen inom alkohol och tobak.


Föreningsseminarium för föreningar som arbetar med spelfrågor
Spelberoendeprojektet anordnar ett seminarium för föreningar som arbetar med spelfrågor samt behandlare och andra professionella.


Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2008

I denna skrivelse (Skr. 2008/09:125) lämnas en redogörelse för förvaltningen av Allmänna arvsfonden och en redovisning av hur Arvsfondsdelegationen fördelat medel under 2008.


Vidare redogör regeringen för sin bedömning av Arvsfondsdelegationens utveckling och verksamhet samt analyserar fördelningen av stöd inom de olika verksamhetsområdena.


Slutligen anges sådana områden som enligt regeringens mening bör prioriteras vid kommande fördelning av stöd ur Allmänna arvsfonden.


Coffee shops i KöpenhamnI Köpenhamn överväger nu ett antal okunniga politiker att det kanske vore en smart idé att öppna coffee shops. Konservativa och Dansk Folkeparti är emot medan "borgarrepresentationen" tycker att det bör undersökas, rapporterar Berlingske Tidende.


Läs också:

Naiv cannabisdiskussion i Danmark

Bekämpning av inhemska odlingar av cannabis i Nederländerna


Torgny Peterson


Bilen fungerade inte - krävde verkstad på 400 000 kronor för missat bankrån

Det finns mer eller mindre begåvade individer. Läs om kunden som krävde betalt för missat bankrån och avgör vilken kategori 23-åringen möjligen kan tillhöra.


Torgny Peterson


Skollag för kunskap, valfrihet och trygghet

I dag har utbildningsminister Jan Björklund presenterat Utbildningsdepartementets förslag till ny skollag, Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet (Ds 2009:25).


Den elev som behöver hjälp och stöd ska ha rätt till det och den som är duktig har också rätt till stimulans, säger utbildningsminister Jan Björklund om den nya skollagen.


Skollagen, som är en av Sveriges mest omfattande lagar och gäller alltifrån förskola till vuxenutbildning, har omarbetats totalt. De ändringar som föreslås gäller en rad olika områden, till exempel elevers och vårdnadshavares rättssäkerhet och skarpare sanktioner för Skolinspektionen. Skollagsförslaget innehåller också förslag som stärker elevernas rätt att lära sig så mycket som möjligt.


FAKTA OM FÖRSLAGET


Övergripande

En viktig utgångspunkt för förslaget är att den nya skollagen ska ha en tydlig och enkel struktur med regler som så långt det är möjligt är gemensamma för alla skolformer och huvudmän.


Förskolan föreslås bli en egen skolform. Fristående skolor och förskolor ska bli en del av skolväsendet och friskolorna ska rätta sig efter samma regelverk som kommunala skolor. Det innebär bland annat att de, med vissa begränsade undantag, ska följa kurs- och läroplaner och sätta betyg.


Skolinspektionen ges möjlighet till skarpare sanktioner mot de huvudmän som missköter sig. Myndighetens viktigaste sanktioner blir

- möjlighet att utfärda vitesförelägganden,

- befogenhet att själv rätta till missförhållanden i en kommunal skola,

- möjlighet att dra in tillståndet för skolor som gång på gång får åtgärdsförelägganden för samma sak, samt

- möjlighet att i särskilt allvarliga fall stänga en skola med omedelbar verkan.


Fokus på kunskap

Rättigheterna för den elev som behöver stöd och hjälp ska tydliggöras. Kraven på att utreda en elevs behov av särskilt stöd ska bli tydligare och beslut om åtgärdsprogram ska kunna överklagas.


För elever med speciella färdigheter i ett ämne blir det tillåtet att anordna antagningstester för särskilda profilklasser från årskurs sju i grundskolan.


Stärkta rättigheter

Eleverna ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator inom elevhälsan. Eleverna ska också ha tillgång till studie- och yrkesvägledning. Vidare ska alla elever ha tillgång till skolbibliotek. Dessa regler gäller även för fristående skolor.


Den som har nekats plats vid en särskild skola med anledning av "betydande ekonomiska och organisatoriska svårigheter" ges ökad rättssäkerhet.


Ökad trygghet och studiero

Lärares och rektorers allmänna befogenheter förtydligas. Dessutom införs en trappa av sanktioner med fler disciplinära åtgärder för elever som stör andra elevers trygghet och studiero. Nya åtgärder som föreslås:

- "försittning",

- skriftlig varning även i grundskolan, samt

- tillfällig avstängning även i grundskolan.


Övriga förslag

Några andra förslag är att Skolinspektionen ges möjlighet att granska vilka bidrag en skola får, att skolmaten ska vara näringsriktig och att byråkratin ska minska. Dessutom försvinner möjligheten att läsa redan godkända gymnasiekurser på komvux för att höja betyget.


Två olika utredningar som rör skollagen kommer att tillsättas senare; dels om möjligheten att införa försöksverksamhet med flexibel skolstart, dels om omprövning av betyg.


Tidsplan

Förslaget ska nu remitteras. Regeringen avser att lägga fram en proposition om en ny skollag våren 2010 och lagen kan börja gälla den 1 juli 2011.


Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2009

Skriften innehåller en kort sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som träder i kraft kring halvårsskiftet 2009.


Tidigare arméchef, hans son och flera officerare åtalas för knarksmuggling

Den förre chefen för Guineas armé, general Diarra Camara åtalas tillsammans med sin son och flera officerare, totalt 20 personer från Nigeria, Israel och Ghana, för knarksmuggling.


Bland de åtalade finns också den tidigare chefen för marinen, Mohamed Camara.


Du kan läsa mer här.


Torgny Peterson


Internationella observatörer nöjda med valet i Marocko

De lokala valen i Marocko genomfördes i fredags och enligt internationella observatörer, citerade av Maghreb Arabe Press, genomfördes valen mycket professionellt.


Vid valet i fredags valdes 27,795 politiker av en valmanskår bestående av 52,4 procent av de 13,3 miljoner personer som är röstberättigade.


I första numret av ActNow:s magasin, som handlar om cannabis, finns omfattande information om Marocko och cannabis.


Torgny Peterson


Fyra nya ambassadörer i Stockholm

Fyra nya ambassadörer lämnade 12 juni sina kreditbrev till H. M. Konungen.


Bolivia

Bolivias nyutnämnde ambassadör Milton René Soto Santiesteban är född 1955 och är sociolog. Han har huvudsakligen varit verksam inom utbildningssektorn med särskild inriktning på utbildningsinsatser för olika grupper tillhörande den inhemska ursprungsbefolkningen. Sedan 1997 har Soto Santiesteban varit knuten till den svenska biståndsorganisationen Diakonia och dess verksamhet i Bolivia.


Norge

Norges nyutnämnda ambassadör Anne Kristin Lund är född 1952 och är utbildad civilekonom. Hon inträdde i utrikesministeriets tjänst 1979 och har arbetat som expeditionschef vid protokollavdelningen och i utrikesministeriet. I omgångar har hon tjänstgjort vid Norges ambassad i Stockholm, 1986-90 som förste ambassadsekreterare och 1997-2002 som ministerråd.


Rumänien

Rumäniens nyutnämnda ambassadör Raduta Dana Matache är född 1963 och inträdde i utrikesministeriets tjänst 1992. Hon har under flera år tjänstgjort som minister och chargé daffaires vid ambassaden i London och varit chef för NATO-enheten. Senast kommer hon från tjänsten som kabinettssekreterare.


Ungern

Ungerns nyutnämnde ambassadör Gábor Szentiványi är född 1952 och inträdde i utrikesministeriets tjänst 1975. Han har tjänstgjort som vice statssekreterare och varit Ungens ambassadör i Storbritannien och Nederländerna. Sedan 2007 har han varit statssekreterare i utrikesministeriet.


Presentation av de strategiska satsningarna i forskningspropositionen

Måndag 15 juni presenteras de strategiska satsningarna i forskningspropositionen


I regeringens forsknings- och innovationsproposition introducerades begreppet "strategiska satsningar". Det är medel som ska fördelas till starka forskningsmiljöer vid universitet och högskolor. Det handlar om den enskilt största utlysning av forskningsmedel som någonsin skett i Sverige. När satsningen nått sin fulla storlek 2012 handlar det om årliga anslag på 1,8 miljarder kronor till 24 områden.


De olika forskningsråden har ansvaret för utlysningen och det slutliga förslaget till regeringen. Ansökningarna har utvärderats av internationella expertpaneler. Forskningsråden överlämnar nu sina rekommendationer till regeringen för 20 av forskningsområdena. Där framgår vilka lärosäten som får del av de strategiska satsningarna.


Interaktiv guide för bekämpning av cannabisodlingarBrittisk polis har publicerat en interaktiv guide med information om bekämpning av cannabisodlingar.


Guiden, Practice Advice on tackling commercial cannabis cultivation and head shops, kan du läsa här.


När tänker svensk polis producera en liknande guide?


Läs också:

Hjälp till med att avslöja och stänga cannabisodlingar


Torgny Peterson


24 medlemmar av Hells Angels gripna i Italien

Hittills har 24 medlemmar av Hells Angels gripits i den omfattande razzian i Italien som är resultatet av övervakning av polis i Verona, Vicenza, Padua, Treviso,Rom, Milano, Turin, Trieste, Cuneo, La Spezia, Pordenone, Lucca, Massa Carrara och Pavia. Parallellt pågår nu arbete ibland annat Tyskland och Frankrike.


Ett stort antal husrannsakningar i olika klubbhus i italienska städer har genomförts där man bland annat hittat vapen.


Läs också:

Hells Angels, blitz della polizia Sequestrate armi e 24 arresti

Verona, blitz contro la gang dei motociclisti "Hell's Angels"


Torgny Peterson


Bolivias president Evo Morales på besök på Kuba

Bolivias president besöker nu Kuba även om tidigare tidningsuppgifter gjort gällande att han ställt in besöket.


En kortare sammanfattning från den kubanska nyhetsbyrån ACN om Morales möte med Kubas president kan du läsa här.


Se också videos om Morales väg till makten.

Torgny Peterson

 


Grundare av anti-drog organisation gripen för försäljning av "narkotika"


Kendall Craig Ferris

Grundaren av Over the Wall Foundation i USA, Kendall Craig Ferris, har gripits av polisen för försäljning av "narkotika".


"Narkotikan" som skulle innehålla metamfetamin och ecstasy till ett värde av 480 dollar visade sig i själva verket vara salt och antihistamin-tabletter då det såldes till en polis.

Du kan läsa mer här.


Torgny Peterson


Stärkt sammanhållning lyfter utsatta förorter

Integrationsminister Nyamko Sabuni bjuder den 15-16 juni in aktörer från kommuner med lokala utvecklingsavtal till den nationella konferensen "Urban Dialog 2009".


Konferensen Urban Dialog 2009 är startskottet för att införliva värdegrundsarbetet i det urbana utvecklingsarbetet. Syftet är att stärka sammanhållning och integration i berörda stadsdelar samt sprida goda exempel på hur föreningar och kommuner kan arbeta med gemensam värdegrund och dialog.


Praktiska exempel från London: Hyacynth Parsons, regional samordnare för Community Cohesion i Londonregionen, berättar om lärdomar.


Konferensen arrangeras av Integrations- och jämställdhetsdepartementet tillsammans med Ungdomsstyrelsen och Botkyrka kommun.


Kontakt:

Yoav Bartal

Pressekreterare hos Nyamko Sabuni

08-405 12 90

070-357 51 94


Catharina Bildt

Politiskt sakkunnig hos Nyamko Sabuni

08-405 48 99

070-258 73 43


Kömiljard för vård i rätt tid

Broschyren (S2009.007) sammanfattar regeringens satsning, den så kallade Kömiljarden, som ska ge landstingen ytterligare drivkraft för att korta vårdköerna i vården.


Från ambition till handling - en politik för psykisk hälsa

Broschyren (S2009.005) sammanfattar regeringens politik för att stärka den psykiatriska vården och omsorgen.


Pete Doherty gripen - igen

För bara några dagar sedan greps Pete Doherty av schweizisk polis efter att han påstås ha använt narkotika ombord på en BA-flight till Geneve.


Idag var det dags igen då brittisk polis grep Doherty misstänkt för att köra påverkad och för innehav av narkotika. Ingripandet ägde rum i Gloucester väster om London


Torgny Peterson


Marijuanalegaliserarnas manipulationsförsök
"Njut" av några legalieringsförespråkares berättelser om hur man försöker manipulera allmänheten att inta en mer positiv attityd till marijuana.


Först ut: Dennis Peron, grundare av Cannabis Cultivators Club i San Francisco
Näste man ut, advokaten Tony Serra, som är beredd att betala för att få ett mål där någon dödat en polisEd Rosenthal, en annan skojare i marijuanabranschen, bland annat känd NORML-aktivist har i alla fall förstånd att driva med den verksamhet som han är djupt involverad iTill sist, Richard CowanTorgny Peterson

Presskonferens med anledning av influensa A (H1N1)

Idag kallade äldre- och folkhälsominister Maria Larsson till presskonferens med anledning av att WHO har beslutat om att höja pandeminivån till fas sex för influensa A (H1N1). På presskonferensen medverkade också Anders Tegnell, chef för Smittskyddsenheten på Socialstyrelsen och Johan Carlson, tillträdande Generaldirektör för Smittskyddsinstitutet (SMI).


Se webbutsändningen från presskonferensen i efterhand (Windows Media)

Se webbutsändningen från presskonferensen i efterhand (Real Media)


Allt som läkare säger är inte sant...inte reklamen hellerBara för att en eller annan läkare tycker att det är OK att använda droger så betyder inte det att det är sant. Snarare att han/hon är okunnig, missbrukar själv, tjänar pengar på det eller på annat sätt drar nytta av det.


Torgny Peterson


Guide för att upptäcka produktion av narkotikaPolisen i Suffolk (Suffolk Constabulary) har producerat en guide för att upptäcka cannabisodlingar - Keeping illegal drugs out of rental properties.


I guiden uppmanas fastighetsägare och hyresvärdar att hålla utkik efter tecken som tyder på att deras fastighet används för produktion av illegal droger.


Antalet cannabisodlingar har ökat i Suffolk. 2004/05 upptäcktes 13 odlingar där tio eller fler cannabisplantor togs i beslag - totalt 734 plantor. 2007/08 beslagtogs 1 321 cannabisplantor från 21 odlingar.


Guiden, som innehåller information som med fördel kan användas i Sverige, hittar du här.


Polisen i Gwent har också publicerat en guide på samma tema.


Du kan göra en insats också - Hjälp till med att avslöja och stänga cannabisodlingar.


Torgny Peterson


Så påverkas du av droger eller…?

Så påverkas du av droger eller...?Psykisk ohälsa vanligt bland personer med spelproblem

Var tredje person som har riskabla spelvanor har också en nedsatt psykisk hälsa. Det visar nya siffror ur Nationella folkhälsoenkäten.


Det är dubbelt så vanligt att personer med riskabla spelvanor också har en nedsatt psykisk hälsa om man jämför med de som inte har riskabla spelvanor. Psykisk ohälsa är också vanligare bland kvinnor med riskabla spelvanor än bland män med riskabla spelvanor. Tillstånd som svår ångest, svåra sömnproblem och svår trötthet är vanligare bland kvinnorna. De könsskillnader i psykisk hälsa som finns i befolkningen i stort förstärks alltså kraftigt bland personer med riskabla spelvanor.


Vi ser en tydlig förändring jämfört med tidigare år då vi inte kunnat se några signifikanta könsskillnader i hälsa för gruppen med riskabla spelvanor, säger Marie Risbeck, projektledare för Spelberoendeprojektet på Statens folkhälsoinstitut.


Riskabla spelvanor beräknas utifrån resultaten på frågor som rör hur många gånger det senaste året man försökt att minska sitt spelande, känt sig rastlös och irriterad om man inte kunnat spela och ljugit om hur mycket man spelat. Totalt beräknas cirka fyra procent av befolkningen eller 270 000 personer ha riskfyllda spelvanor.


Resultaten ur Nationella folkhälsoenkäten 2008 visar också att kvinnor med riskabla spelvanor oftare än män med riskabla spelvanor saknar kontantmarginal och har betalningssvårigheter. Dessa könsskillnader finns i befolkningen i stort men ökar bland personer med spelproblem.


Personer med riskfyllda spelvanor är ojämnt fördelade i befolkningen. Exempelvis har personer med låg utbildning, ekonomiskt utsatta personer och personer födda utanför Sverige riskabla spelvanor i större utsträckning. I befolkningen i stort har tre gånger så många män som kvinnor riskabla spelvanor.


Idag vet vi inte med säkerhet om spelproblemen har ökat eller minskat i Sverige de senaste tio åren. Nya siffror från en pågående befolkningsstudie om spel och hälsa kommer inom kort, avslutar Marie Risbeck. Då får vi också en tydligare bild av vilka grupper som är mest drabbade och hur spelmönstren har förändrats.


Minskad tillgång på kokain men ökning av utomhusodlingar av cannabisAmerikanska NDIC (National Drug Intelligence Center) har offentliggjort High Intensity Drug Trafficking Area (HIDTA) Drug Market Analyses (DMA), som ger en relativt god överblick om marknadsförändringar, smuggling av narkotika och missbruksmönster avseende bland annat kokain, heroin, marijuana, MDMA och metamfetamin.


Torgny Peterson


Kan det någonsin bli säkert att röka?

Can smoking ever be made safe? Det är frågan som ställs i en artikel i senaste numret av NewScientist och som diskuterar hur man ska kunna förbättra forskningen kring tobakens skadeverkningar och ställa de tobaksbolag till ansvar som hävdar både det ena och det andra om sina produkter utan minsta tillstymmelse till bevis.


Artikeln i NewScientist finns här.


Torgny Peterson


Gratismaterial om ADHD

Den amerikanska organisationen Association for Natural Psychology har i dagarna publicerat en 63-sidig evidensbaserad handbok för föräldrar och andra med rubriken Overcoming ADHD without medication.


Rubriker

What is ADHD?

Symptoms of ADHD

ADHD & School

Single Parent Families

What is the Cause?

Prenatal

Social

Physical

A Case of Mistaken Identity

Child Abuse

Sleep Disorders

Children often outgrow ADHD

ADHD is not Life-Threatening

Other factors that may contribute to ADHD

Media: Television, Movies, Video Games, Music

Need for firm limits, warm emotional attachments

ADHD & Bipolar Disorder

What About Diet?

A note about depression

Is Medication the Answer?

Drug Treatment

Amphetamines

Drugs have potential for abuse

Antidepressants

A realistic view of side effects

Are there other treatment solutions?

Controlling the media

Green Time

Exercise

Art

Art Books

Art Therapy

Magazines for children

Time, attention, love

Avoid overburdening yourself

Workable solutions from within the schools

One on one attention

Mentoring, tutoring, coaching

Specific techniques

Positive Educational Adjustments

Coaching

Organizations

Helpful Resources

Bibliography


Skriften, som är gratis, kan du läsa här.

Läs också:

Time moves too slowly for hyperactive boys


Torgny Peterson


Lars Leijonborg avgår


Foto: Pawel Flato

Högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg har meddelat att han lämnar regeringen.


Efter mer än fyra decennier i politiken och tjugo val- och folkomröstningskampanjer känner jag för att göra något annat. Jag har bestämt mig för att jag inte vill ladda om för en tjugoförsta valrörelse. Jag tänker alltså inte kandidera i valet 2010 och då är det naturligt att nu lämna regeringen, säger Lars Leijonborg.


Jag är stolt över det jag åstadkommit under mina år som statsråd. Forskningspropositionen 2008 innehöll den i särklass största forskningssatsning som någonsin skett i Sverige. ESS i Lund för 13 miljarder kronor blir en av Europas största forskningsanläggningar och kommer att innebära ett stort lyft för svensk forskning. Globaliseringsrådets slutrapport innehåller en rad viktiga förslag, som tagits emot väl. Jag är tacksam mot Jan Björklund att jag fått tillfälle att fullfölja bland annat de uppgifterna. Jag har satt stort värde på samarbetet med mina kollegor i regeringen och Fredrik Reinfeldts ledarskap under de här åren, säger Lars Leijonborg.


Den formella avgången sker så snart en efterträdare utsetts.


Jan Björklund kommenterar Lars Leijonborgs avgång

Lars Leijonborg är den mest framgångsrike forskningsminister Sverige har haft i modern tid. Han är också en av Sveriges mest rutinerade politiker.


Jag beklagar att regeringen med Lars avgång mister en av sina mest erfarna ledamöter.


På forskningssidan vill jag erinra om att forskningsbudgeten har ökat till historiska nivåer under Lars tid som ansvarig. Att Sverige tog hem det stora ESS-projektet har till stor del berott på Lars personliga engagemang.


Även som ordförande i Globaliseringsrådet har Lars spelat en stor roll. Den slutrapport som rådet har lagt fram innehåller förslag som under lång tid kommer att stå på den politiska agendan i Sverige.


Samtidigt tror jag att många kan förstå Lars beslut på ett mänskligt plan. Han har slitit hårt i den svenska toppolitikens centrum sedan 1970-talet. Vi är skyldiga honom ett stort tack.


En efterträdare på posten som högskole- och forskningsminister kommer att utses runt midsommar.


WANTED! Reward 5 million dollarsIf you have any information about the Sinaloa cartel leader, Joaquin GUZMAN-Loera, send an email to chapotips@usdoj.gov or call the U.S. Marshals Service 24-hour number 1-877-WANTED2 (1-877-926-8332) or the nearest DEA office with information.


"Bara" 164 hoppade framför tåg förra året

Enligt holländska  Ministerie van Verkeer en Waterstaat  (Transportministeriet) tog 164 personer livet av sig förra året genom att hoppa framför tåg, vilket är det lägsta antalet på tio år.


Torgny Peterson


Alkohol under tidig graviditet

De första veckorna av en graviditet är foster särskilt känsliga för alkohol. Det behöver uppmärksammas mer, så att kvinnor kan välja att avstå från alkohol redan innan en graviditet. Det skriver företrädare för Riskbruksprojektet i en debattartikel i Läkartidningen idag.


Patientrörlighet för alla

Artikel

Newsmill 5 juni 2009

Göran Hägglund, Socialminister


Inför EU-valet har frågan om patienternas rätt att få vård i andra EU-länder kommit att bli allt hetare. Frågan behandlas just nu i EU:s så kallade Patientrörlighetsdirektiv. Detta aktstyckes fyrkantiga namn är inte ägnat att fånga allmänhetens intresse. Ändå är innebörden en av de största frihetsreformerna på senare år, inte bara för svenskarna utan för alla européer; nämligen att en medborgare ska kunna få vård var som helst inom unionen, på ett enklare och tryggare sätt än idag. Därför är det också viktigt att frågan hamnar högt upp på dagordningen för Europas hälsoministrar.


Vårdval Europa har den tänkta reformen kallats. Förslaget skulle bana väg för en utveckling av EU som borde ha skett för länge sedan. Hade reformen redan varit på plats skulle den säkerligen påverkat många människors syn på unionen och gett dess betydelse i vardagen en konkret innebörd. Alla som haft någon erfarenhet av svenska vårdköer skulle ha ett handgripligt exempel på vad EU-medlemskapet kan betyda för den enskilde personen som är i behov av hjälp.


Direktivet innebär att - ett tillförlitligt ramverk ska gälla för alla gränsöverskridande hälso- och sjukvårdstjänster inom unionen. Eftersom hälso- och sjukvården ser olika ut i EU:s medlemsländer måste risken för att nödvändiga kvalitets- och säkerhetsaspekter inte uppfylls i de olika länderna elimineras. Och, vilket skulle få störst betydelse för dig och mig som medborgare, eliminera de hinder som idag gör det svårt för människor att söka vård utanför det egna landet.


Det finns i varierande grad ett motstånd mot patientens rätt att fritt få söka vård inom EU. Vi menar att ett europeiskt vårdval som fungerar i praktiken, förutsätter att vi ger upp de förbehåll som i praktiken sätter hinder i vägen för människor att använda sig av vårdvalet; nämligen kravet på förhandsbesked och ekonomisk ersättning i efterhand.


Allt för många har en obefogad rädsla för en utveckling där enskilda människor ges möjligheten att bryta sig loss från politikers och byråkraters kontroll. Vi menar att det i första hand är viktigt att vara lojala mot människors behov, inte ha allt för stor lojalitet till invanda byråkratiska system. System som i det här fallet inte förmått följa med utvecklingen i en allt mer integrerad europeisk kontinent. Det är ett politiskt ansvar att så snart som möjligt råda bot mot denna tröghet, som idag i praktiken drabbar de som är i behov av vård.


Ett fritt vårdval med enkla och tydliga regler är en garant för att evidensbaserad och medicinskt motiverad vård kommer alla till del och inte bara några få. Detta utan att först behöva få tillstånd från sitt landsting eller Försäkringskassan, och utan att själv behöva betala och ligga ute med pengarna.


Och det är det som bör vara kärnan i all sjukvårdspolitik. Det är människor som ska vara i centrum för systemen. Systemen ska riggas efter människors behov. Människor ska inte behöva anpassa sig efter systemens behov.


Dagens patienter blir allt mer medvetna om vilken vård som är den bästa för dem och var den finns. De vill vara delaktiga i sin vård, och det är bra. Om en sådan utveckling ses som ett problem av systemet, då är det systemet det är fel på och inget annat.

Det är kanske särskilt naturligt att vissa patientgrupper, exempelvis de med kroniska sjukdomar, har en särskild kunskap om var möjligheterna att få bra och snabbare vård finns, när det egna landstinget inte klarar av att bemästra sina köer.


I den andan måste flera villkor för vårdval Europa understrykas:


- Direktivet ska gälla alla medborgare i ett EU-land.


- Alla ska ha samma möjlighet.


- Ekonomiska hinder ska inte läggas i vägen för patienten.


- Informationen måste komma alla till del.


- Läkemedel ska finnas att tillgå utan hinder i annat EU-land.


Dessutom ska naturligtvis människor med kroniska sjukdomar ha samma möjligheter som andra att se hela Europa som en potentiell arbetsmarknad. Villkoren för att få hälso- och sjukvård ska självklart inte vara ett hinder.


Det hör till saken att alla gamla system är trögrörliga. Det finns opponenter inte bara i Sverige utan även på kontinenten. Många social- och sjukvårdsministrar inom unionen är skeptiska eller till och med motståndare till förslaget.


Men detta gör det bara än viktigare att Sverige driver denna fråga hårt under vårt ordförandeskap. Från svenska socialdepartementet är frågan högprioriterad och kommer att finnas på dagordningen när EU:s hälsoministrar träffas i Jönköping 6-7 juli. Den svenska regeringen ska kompromisslöst förvalta vad som är EU:s grundhållning: att göra livet bättre för sina medborgare.


Göran Hägglund

Socialminister


Anne Carlsson

Ordförande Reumatikerförbundet


Förbättringar i arbetslöshetsförsäkringen

Promemorian (DS 2009:26) innehåller förslag till ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring med anledning av ikraftträdandet av EG-förordningen om samordning av de sociala trygghetssystemen.


Denna ändring föreslås träda ikraft den 1 mars 2010.


Ett annat förslag är att tid då en sökande varit hindrad att arbeta på grund av att ta man tagit emot barn i familje- eller jourhem under vissa förutsättningar ska betraktas som så kallad överhoppningsbar tid.


Denna ändring föreslås träda ikraft den 1 januari 2010.


Ett effektivare smittskydd

Idag,10 juni, överlämnade den särskilde utredaren Carl-Anders Ifvarsson sitt betänkande Ett effektivare smittskydd (SOU 2009:55) till äldre- och folkhälsominister Maria Larsson.


Uppdraget har bl.a. varit att lägga fram förslag för att effektivisera det statliga smittskyddet och att  utvärdera forskningen vid Smittskyddsinstitutet. En utgångspunkt har varit att nuvarande ansvarsfördelning mellan staten och landstingen/kommunerna ska ligga fast.


Det svenska smittskyddet fungerar i stort sett väl. Samtidigt  har utredningen identifierat flera problem. Uppgiftsfördelningen mellan Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet är otydlig. Detta leder till dubbelarbete, inte minst för de smittskyddsansvariga inom landstingen. Samtidigt är epidemiologisk övervakning och analys eftersatta och behöver stärkas. Ansvaret för laboratorie- och vaccinfrågor är oklart.


Utredningen har låtit en internationell forskargrupp utvärdera Smittskyddsinstitutets forskning. Slutsatsen är att forskningen genomgående - med undantag för det epidemiologiska området - är av mycket hög klass, inom några områden nära den internationella forskningsfronten.


För att komma tillrätta med problemen och samtidigt effektivisera arbetet föreslår utredningen att en ny myndighet inrättas - Smittskyddsmyndigheten - som ges ett samlat ansvar för smittskyddet i landet, inom EU och internationellt.


Uppgifter för den nya myndigheten är:

- Epidemiologisk övervakning och analys - huvuduppgift för myndigheten

- Kunskaps- och beslutsunderlag till regeringen, Socialstyrelsen och andra berörda

- Råd och stöd till verksamhetsansvariga inom främst landsting och kommuner

- Nationellt ansvar för laboratorier på smittskyddsområdet och ansvar för att utveckla system för nationella referenslaboratorier

- Forskning som stöder myndighetens uppdrag

- Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens, Strama, permanentas och inordnas i den nya myndigheten.


Socialstyrelsens ansvar för smittskyddsfrågor renodlas genom att myndigheten behåller ansvar för tillsyn och normering. Övrig verksamhet, bland annat samarbetet inom EU och WHO överförs till den nya myndigheten. Även Nationella hivrådet förs över.


Dagens nära organisatoriska samverkan mellan Smittskyddsinstitutet och Karolinska institutet föreslås upphöra. Viss forskning överförs från SMI till KI. Ansvaret för de s.k. donationsprofessurerna förs i sin helhet till KI.


Genom förslagen kommer ansvaret att bli tydligt för den framtida smittskyddsverksamheten. Förslagen leder till effektivisering inte bara på den statliga nivån utan också för den operativa smittskyddsverksamheten i landstingen. De föreslagna förändringarna ligger också i linje med den omorganisering av smittskyddet som under senare år genomförts bland annat i Norge och Finland.


Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2010.


Särskild utredare har varit Carl-Anders Ifvarsson, tidigare bl.a. generaldirektör för Patentverket och överdirektör vid Socialstyrelsen. Han har också varit statssekreterare i Socialdepartementet.


Vårdköerna kraftigt kortade

Antalet personer som väntar längre än vad som utlovas i den nationella vårdgarantin har halverats sedan i höstas. Det framgår av den halvtidsrapport för arbetet med regeringens kömiljard som socialminister Göran Hägglund i dag presenterade tillsammans med ordföranden för Sveriges Kommuner och Landsting, Anders Knape och Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm.


Det här är otroligt glädjande och ett fantastiskt resultat. Det visar mycket tydligt att vårt gemensamma och målmedvetna arbete ger snabba och tydliga effekter som får en stor betydelse för människor som behöver vård i vårt land, säger socialminister Göran Hägglund.


När kömiljarden lanserades i höstas stod nära 130 000 personer i kö för att få vård. Sedan dess har antalet personer som väntar för länge på vård halverats. En klar majoritet av landstingen har åstadkommit stora förbättringar. Halvtidsresultatet visar att 16 av 21 landsting i dag uppfyller kraven för regeringens kömiljard.


Vårdköerna skapar ett stort och onödigt lidande för alla de människor som tvingas vänta. Vi vet också att vårdköerna kostar samhället mycket stora pengar. Därför har jag som socialminister prioriterat den här frågan och kommer att fortsätta med det tills alla landsting klarar vårdgarantin, säger Göran Hägglund.


Vi arbetar nu vidare med en stor satsning för att informera befolkningen om vilka rättigheter som patienterna har när det gäller vårdgarantin. Personalen utbildas i hur de ska informera patienterna och hur samverkan ska ske mellan vårdenheter och landstinget. Vi har också tagit fram en film som riktar sig till patienterna och en ny webbplats som lanseras nu och som ska göra det lättare för patienterna att kunna välja den vårdgivare som har kortast kö. Detta gör vi för att öka trycket så att fler får vård i tid, säger Anders Knape, ordförande för SKL.


God tillgänglighet är en av grundbultarna för att erbjuda patienter en god och säker vård. Därför har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att följa och analysera landstingens arbete med den nationella vårdgarantin och kömiljarden.


Kömiljarden presenterades av regeringen i höstas och innebär i korthet att de landsting som lyckas korta vårdköerna får dela på en miljard kronor per år. För att få del av pengarna måste minst 80 procent av patienterna få träffa en specialistläkare inom högst 90 dagar och/eller få planerad specialiserad vård inom ytterligare 90 dagar. Slutresultatet beräknas på de resultat som landstingen redovisar 30 november. Kriterier för nästa års kömiljard kommer att presenteras under hösten.


Förslag om reglering av tobakslagen bra - men inte tillräckliga

Över hälften av alla under 18 år kan köpa tobak själva. Ungdomsrökningen ökar för andra året i rad. Antalet snusprodukter på marknaden har ökat till det tiodubbla jämfört med för 15 år sedan. Det är mot denna bakgrund som förslagen i utredningen "Olovlig tobaksförsäljning" ska ses. Och mot den bakgrunden är utredningens förslag otillräckliga, anser Statens folkhälsoinstitut.


Statens folkhälsoinstitut förordar starkt i sitt yttrande kring utredningen att Sverige inför ett totalt förbud mot marknadsföring och exponering av tobak på säljställen, det vill säga införande av så kallad dold försäljning. Internationella erfarenheter från till exempel Canada och Australien visar att dessa åtgärder har flera positiva effekter: Ungas attityder till tobak påverkas, andelen unga som börjar experimentera med tobak minskar och dessutom stödjer det vuxna som försöker sluta. I Europa blir dessa regleringar alltmer vanliga. Island har redan infört dold försäljning och Irland, Storbritannien, Polen och Norge planerar att göra detsamma.


Det finns dock flera förslag i utredningen som är bra, säger Mathias Jansson, utredare på Statens folkhälsoinstitut. Exempelvis föreslås att straffskalan skärps för brott mot tobakslagen och att kommunerna ska få möjlighet att meddela försäljningsförbud för handlare som missköter tobaksförsäljningen.


Utredningen föreslår också en 18-årsgräns för personer som säljer tobak och att tobaksvaror ska betalas av kunden innan han eller hon får varan i handen. Detta är bra förslag som sannolikt kommer att innebära att efterlevnaden av tobakslagen blir något bättre. Men med hänsyn till utredningens övergripande syfte - att minska antalet tobaksdebuter bland unga - så är förslagen inte tillräckliga, anser Folkhälsoinstitutet.


Slutligen vill Folkhälsoinstitutet i sitt remissvar betona vikten av att ett licensieringssystem för tobakshandlare införs.

Med ett sådant system skulle ingen handlare få en licens utan att alla krav för att få sälja tobak var uppfyllda, säger Mathias Jansson. Tillsynen skulle underlättas och de handlare som inte följer tobakslagen skulle snabbt kunna få sitt tillstånd indraget.


Det är nu Folkhälsoinstitutets förhoppning att regeringen i sitt lagförslag går ett steg längre än utredningen och inför ovanstående regleringar i den svenska tobakslagen.


Olovlig tobaksförsäljning, SOU 2009:23


Folkhälsoinstitutets remissyttrande


Tråkigt? Åk tåg till Antwerpen!

Har du tråkigt och åker tåg kanske järnvägsstationen i Antwerpen kan vara något. Dom som var där den här dagen verkade inte ha tråkigt.


Ask och Billström välkomnar kommissionens meddelande om Stockholmsprogrammet

EU-kommissionen lade i dag fram ett meddelande om det så kallade Stockholmsprogrammet - inriktningen på EU-samarbetet på det rättsliga och inrikes området till och med år 2014.


Vi vill att det svenska EU-ordförandeskapet bidrar till ett tryggare och öppnare Europa. Kommissionens meddelande lägger en bra grund för höstens förhandlingar med de andra medlemsstaterna och Europaparlamentet, säger justitieminister Beatrice Ask och migrationsminister Tobias Billström i en kommentar.


Vi kommer att arbeta för ett ambitiöst Stockholmsprogram med en bra balans mellan en effektiv brottsbekämpning och skydd för den enskildes integritet, fortsätter Beatrice Ask.


En av huvuduppgifterna på asyl- och migrationsområdet blir att arbeta för ett gemensamt asylsystem som är rättssäkert, tillgängligt och solidariskt mellan EU:s medlemsstater, fortsätter Tobias Billström


EU:s arbete på det rättsliga och inrikes (RIF) området organiseras i femåriga arbetsprogram. Det första antogs i Tammerfors 1999. Det nuvarande, Haagprogrammet, antogs hösten 2004 och löper ut i december 2009. Ett nytt program för perioden 2010-2014 ska därför antas under det svenska ordförandeskapet och omfatta polis- och tullsamarbete, räddningstjänst, straffrättsligt och civilrättsligt samarbete, asyl, migration och viseringspolitik. Arbetsprogrammet antas formellt av EU:s stats- och regeringschefer i Europeiska rådet.


Det svenska EU-ordförandeskapet avser ägna det informella ministermötet i Stockholm (15-17 juli 2009) helt och hållet åt Stockholmsprogrammet. Stockholmsprogrammet ska sedan behandlas vid RIF-rådet den 30/11 - 1/12 och därefter vid rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser (GAERC) den 7-8/12, innan det antas vid Europeiska rådet den 10-11/12.


Regeringskansliet övar kriskommunikation

Regeringskansliet övar kriskommunikation fredag 12 juni. Övningens syfte är att öka Regeringskansliets förmåga att hantera allvarliga händelser och kriser samt att förbereda Regeringskansliet inför EU-ordförandeskapet. Under Sveriges ordförandeskap ansvarar Sverige även för delar av EU:s krishantering och kriskommunikation.


Samtliga departement är representerade i övningen. Scenariot bygger på en kris som utvecklas i samband med ett extrainsatt informellt finansministermöte och som berör flera av EU:s medlemsländer. Totalt medverkar över hundra pressekreterare och informatörer inom Regeringskansliet samt Kansliet för krishantering i Statsrådsberedningen. Som förberedelse inför övningen har deltagarna utbildats i kriskommunikation.


Denna övning är ytterligare en av flertalet övningar som genomförts sedan den sittande regeringen tillträdde. Tidigare har regeringen och myndigheter bland annat övat hanteringen av en pandemi, hanteringen av kriser i betalningssystemet och även övat krishantering i samband med en terrorattack mot flera centrala samhällsfunktioner. Den svenska regeringen har också samövat krishantering med den finska regeringen.


Trevligt folk knarkar inte längre på bussarna i London

Under rubriken Trevligt folk knarkar skrev jag den 1 juni om den annonskampanj som organisationen Release startat via annonsering på bussarna i London.  Annonstexten på bussarna löd "Nice people take drugs".


Att ett kommunalt bussbolag nedlåter sig till den här sortens propaganda är ett kapitel för sig och frågan om knarkreklamen kommer att ställas till ansvariga för London Transport, skrev jag då och skickade sedan ett brev till Transport for London med ett antal påpekanden och krav på en förklaring.


Jag har idag fått ett långt svar från Transport London som jag inte ska trötta läsarna med, men följande delar av innehållet i svaret kan vara av intresse, inte minst eftersom annonserna nu tagits bort från alla bussar.


The advertisement was submitted to CBS Outdoor, the contractor responsible for advertising on London Buses. 


CBS Outdoor accepted the advertisement having adjudged it to be compliant with Transport for London's (TfL's) advertising guidelines.  The advert was not referred to Transport for London, nor was it submitted to the Committee of Advertising Practice (CAP) for review.


TfL instructed CBS Outdoor to submit the advert to the CAP.  Based on the advice from the CAP, CBS Outdoor decided to remove the adverts from London Buses immediately.


Torgny Peterson


Guantanamo i London

Sex poliser i Enfield i norra London har skiljts från sina tjänster efter anklagelser om att de använt "skendränkning" av misstänkta i samband med förhör.


Torgny Peterson


Narkotikabrott att sälja TreoComp

Kalmar tingsrätt dömde tidigare  en man till fängelse för grovt narkotikabrott till fängelse i två år. Göta hovrätt har nu prövat målet och slår i en dom fast att illegal försäljning av läkemedlet TreoComp är ett narkotikabrott. Göta hovrätt dömer en 52-åring från Malmö till 1,5 års fängelse för narkotikabrott.


Hovrätten stöder sig i sin bedömning på FN:s konvention från 1961 som slår fast att den verksamma substansen i TreoComp, kodein, är att betrakta som narkotika.


Hovrätten anser det vara styrkt att mannen sålt cirka 12 500 tabletter TreoComp och också 900 andra, narkotikaklassade tabletter. Dessutom hade 52-åringen ett hekto cannabis.


Läs också:

List of narcotic drugs under international control


Torgny Peterson


Straffen för cannabisodlare är för lågaDomare utdömer alltför låga straff för cannabisodlare, säger poliskommissarie Max Daniel som leder Nederländernas nationella projekt mot den organiserade brottslighetens cannabisodlingar.


I en intervju med Nederlands Dagblad säger Daniels, Om du tjänar 70 000 euro på kokain hamnar du i fängelse minst fyra veckor. Om du tjänar samma summa genom att odla cannabis kommer du undan med samhällstjänst och, tillägger Daniels, jag känner till och med till exempel där domarna låter någon som gripits för fjärde gången för odling av cannabis komma undan med samhällstjänst.


Enligt Daniels borde domarna istället se den grova brottslighet som är kopplad till cannabisodlingarna.


Gäng från alla kriminella sektorer tjänar pengar på att odla cannabis vid sidan om sin huvudsakliga kriminalitet, konstaterar Daniels.


Läs också:
ActNow:s reportage om Bekämpning av inhemska cannabisodlingar i Nederländerna


Torgny Peterson


Fastighetsägarorganisation varnar för cannabisodlingarI Storbritannien går nu fastighetsägarorganisationen NLA (National Landlords Association) ut och varnar fastighetsägare för de faror som finns förknippade med cannabisodlingar, som i Storbritannien ökar i antal och medför stora skador, bland annat på de fastigheter knarkkapitalisterna hyr av intet ont anande hyresvärdar, men också genom stöld av elektricitet, livsfarliga elanläggningar och därmed stora risker för bränder.


NLA ger följande tips till fastighetsägarna:

Gör regelbundna besök för att se till din fastighet, minst en gång i kvartalet eller oftare om du är orolig.


Ta fulla referenser på den som hur av dig - referenserna ska komma från tidigare arbetsgivare och tidigare hyresvärdar.


Ta INTE emot sex månaders förskottshyra - det kan vara ett tecken på illegala aktiviteter.


Lär känna grannarna och be dom hålla utkik efter sådant som kan verka misstänkt.

Polisen i Essex går också ut med en liknande varning och ber allmänheten om hjälp med tips.


Torgny Peterson


Presentation av smittskyddsutredningen

Onsdagen 10 juni presenteras utredningen Ett effektivare smittskydd (SOU 2009:55) av den särskilde utredaren Carl-Anders Ifvarsson. Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson medverkar vid presskonferensen.


Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare ska göra en översyn av de myndigheter som bedriver verksamhet inom smittskyddsområdet, främst Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet. Syftet är att tydlig-göra ansvarsfördelningen, effektivisera verksamheten och pröva omfattningen av det offentliga åtagandet.


Spelproblem drabbar också anhörigas hälsa

En bortglömd grupp i spelfrågor är anhöriga till personer med spelproblem. Många drabbas av en ökad stress och oro, var tionde anhörig anger att de får sömnproblem. Det visar en sammanställning över samtal till den nationella Stödlinjen.


Jag ringer till er för nu vet jag inte längre vad jag ska ta mig till. Min man spelar och ljuger om det och jag börjar förstå att det nog varit så länge.

Så berättar en anhörig som ringt till den Nationella stödlinjen för spelare och deras anhöriga, 020-81 91 00. I


Stödlinjens årsrapport för 2008 uppmärksammas anhöriga till personer med spelproblem särskilt.


Anhöriga till personer med spelproblem är förlorare utan att de ens har varit med och spelat. I debatten om spelberoende glöms de ofta bort, säger Carolina Nordlinder, utredare vid Spelberoendeprojektet, Statens folkhälsoinstitut.


För första gången sedan 2004 minskar andelen som uppger poker på Internet som den huvudsakliga spelformen som man har problem med, från 30 till 24 procent. Kasinospel på Internet ökar däremot med två procentenheter jämfört med 2007. Vegas är åter det vanligaste problemspelet, 30 procent av de som uppgett problemspel har problem med Vegas.


Stress, oro och ångest är de vanligaste problemen som anhöriga uppger på frågan om vad den anhöriges spelande betyder för deras hälsosituation. Den stora gruppen anhöriga som vänder sig till Stödlinjen är föräldrar och partners. Många anhöriga anger också ekonomiska problem som en följd av överdrivet spelande. Vanliga sociala följder är försämrade familjerelationer och hot om separation eller separation.


Förutom Stödlinjen finns det hjälp att få vid Statens folkhälsoinstituts öppenvårdsverksamhet för spelberoende i Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessa erbjuder kurser för anhöriga till spelberoende. På ett tjugotal orter finns det självhjälpsföreningar för spelberoende och anhöriga. Utöver det finns enstaka behandlingshem med verksamhet för anhöriga.


Den enskildes val av rättsligt biträde

I lagrådsremissen behandlas frågor som rör förordnanden av och ersättning till rättshjälpsbiträden, offentliga försvarare, målsägandebiträden och offentliga biträden. Det övergripande syftet med de förslag som lämnas är att förbättra möjligheterna för den enskilde att välja sådant rättsligt biträde.


Enligt nuvarande regler ska den person som den enskilde föreslår till rättsligt biträde inte förordnas om det skulle medföra avsevärt ökade kostnader, vilket typiskt sett är fallet när biträdet har sin verksamhet långt ifrån den ort där den rättsliga angelägenheten huvudsakligen hanteras. Regeringen föreslår att detta hinder för den enskilde att få önskat biträde tas bort. I stället ska biträdets rätt till ersättning av allmänna medel endast i undantagsfall omfatta de merkostnader för tidsspillan och utlägg som uppstår på grund av att biträdet har sin verksamhet på en avlägsen ort. Genom denna förändring stärks det fria biträdesvalet utan att statens kostnadsansvar ökar.


För att det inte ska råda osäkerhet om i vilken omfattning ersättning betalas av allmänna medel, föreslår regeringen vidare att den domstol eller förvaltningsmyndighet som förordnar ett rättsligt biträde på begäran ska lämna förhandsbesked i frågan om ersättningen får avse merkostnader som uppstår på grund av avstånd.


För att ge reformen ett större genomslag föreslås också att det skapas en möjlighet för den enskilde och biträdet att komma överens om att den enskilde helt eller delvis ska stå för de skäliga merkostnader som uppkommer och som inte ersätts av allmänna medel. Detta sker genom att det införs ett begränsat undantag från förbudet för biträden att förbehålla sig eller ta emot ersättning av den enskilde utöver vad som ersätts av staten.


Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.


Slopat straffansvar för försenad årsredovisning

Utredningen om enklare redovisning, med regeringsrådet Margit Knutsson som utredare, har i dag överlämnat sitt slutbetänkande Försenad årsredovisning och bokföringsbrott, m.m. (SOU 2009:46) till Justitiedepartementet.


Högsta domstolen har i en uppmärksammad dom från år 2004 konstaterat att underlåtenhet att inom föreskriven tid upprätta årsredovisning utgör bokföringsbrott (NJA 2004 s. 618). Domen innebär att den omständigheten att en årsredovisning inte har upprättats kan föranleda ansvar för bokföringsbrott oberoende av om den löpande bokföringen ger en fullgod överblick över verksamhetens resultat och ställning och har ådragit sig stark kritik från flera håll.


Utredningen om enklare redovisning föreslår att bestämmelsen om bokföringsbrott i brottsbalken ändras. Syftet med ändringen är att säkerställa att enbart den omständigheten att ett företag inte har upprättat årsredovisning inte är straffbart. För att ett straffbart åsidosättande av bokföringsskyldigheten ska föreligga menar utredningen att det bör krävas att företagets bokföring i övrigt är behäftad med sådana brister att det inte i huvudsak går att bedöma verksamhetens resultat och ställning.


Utredningen om enklare redovisning lämnar vidare följande förslag:


- En ny koncerndefinition införs i årsredovisningslagen som innebär att ett företag är moderföretag till ett annat företag om det har rätt att ensamt utöva ett bestämmande inflytande över det andra företaget. Genom den nya definitionen klargörs dels att ett företag bara kan ha ett moderföretag, dels att ett företag inte måste äga någon andel i ett annat företag för att det ska föreligga ett koncernförhållande.


- Ett företag som tillämpar internationella redovisningsstandarder (IFRS) i koncernredovisningen ska tillämpa detta regelverk även när det gäller att bestämma om företaget ifråga är moderföretag i stället för koncerndefinitionen i årsredovisningslagen.


- Kravet att större företag ska upprätta en särskild finansieringsanalys slopas och ersätts av ett krav på kassaflödesanalys. Förslaget innebär en kodifiering av god redovisningssed.


- Tryggandelagen ändras i ett par hänseenden bland annat vad gäller möjligheten att minska en avsättning som har gjorts enligt lagen. Syftet med ändringarna är att främja utvecklingen av god redovisningssed och åstadkomma en mer rättvisande redovisning av ett företags pensionsåtaganden.


Samtliga förslag föreslås träda ikraft den 1 juli 2010.


Förfarandet när ett beslag har hävts

Vad som ska ske med ett beslagtaget föremål när beslaget har hävts är inte generellt reglerat i lag.


I lagrådsremissen föreslås att bestämmelser införs som anger till vem ett beslagtaget föremål ska lämnas ut när beslaget hävs.


Om det inte finns någon som föremålet kan lämnas ut till eller det inte hämtas ut inom en viss tid, får den myndighet som förvarar föremålet sälja det för statens räkning eller förstöra det.


Förslaget syftar till att förbättra hanteringen av föremål som varit tagna i beslag. Förslaget förväntas medföra större möjligheter för enskilda att ta till vara sin rätt samtidigt som förvaringskostnaderna minskar och administrationen förenklas.


Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.


Polisen vill alkotesta 12-åringar

Polischefer i Nederländerna vill att det ska vara tillåtet att alkotesta 12-åringar, skriver Trouw idag.


Torgny Peterson


Korrupt tullare

Under senare delen av 2004 kontaktades FBI:s avdelning i El Paso, Texas av ICE (Immigration and Customs Enforcement). En av deras informatörer hade meddelat att tullinspektören Margarita Crispin tillät passering av stora mängder narkotika via hennes gränspostering i El Paso.


Tillsammans med ICE, the Department of Homeland Security's Inspector General, Customs and Border Protection och DEA (Drug Enforcement Administration) började man övervaka Crispin. Man fann att Crispin, som tidigare levde tämligen torftigt i El Paso, strax efter hon anställts köpte två dyrbara bostäder i Mexico och ett antal lyxbilar. Övervakningen visade också att hon umgicks med kända knarksmugglare.


I maj 2006 inträffade en händelse vid den passage som kontrollerades av Crispin som gjorde att misstankarna mot henne skärptes ytterligare. En van som skulle passera genom hennes fil fick helt plötsligt bensinstopp; föraren hoppade ur bilen och sprang tillbaka över gränsen till Mexico. När andra tullare öppnade bakdörrarna på bilen hittade man nästan 3 ton marijuana. Crispin hade svårigheter att förklara varför bilen just valt hennes fil och senare den dagen sjukanmälde hon sig.Man fortsatte övervakningen av Crispin och i juli 2007 fick man information om att en lastbil med marijuana skulle passera gränsen via Crispins fil. 7 juli kom lastbilen. Den stoppades efter att ha passerar Crispins inspektion och man fann då att den var lastad med cirka 750 kilo marijuana.


Det beslaget tillsammans med underrättelseinformation, en analys av Cripsins ekonomi, avlyssnade telefonsamtal, intervjuer med vittnen och dokumentation från övervakningen räckte för ett federalt åtal.  


25 juli kom Crispin till jobbet som vanligt men den här gången hälsades hon välkommen av federala tjänstemän och hon anhölls.


I april 2008 erkände hon sig skyldig och dömdes till 20 års fängelse.


Besök också:

Public corruption


Torgny Peterson


Stockholmarna värsta fartsyndarna

Var femte stockholmare säger sig kör för fort varje gång han eller hon är ute och kör bil. Sex av tio säger att de oftast gör det. Därmed är huvudstadsborna de som fartsyndar oftast av alla. Antal döda i singelolyckor som orsakats av för hög hastighet ökade kraftigt under 2008 i Stockholms län. På sträckor som utrustats med fartkamera i länet har olyckorna däremot minskat.


I en undersökning som försäkringsbolaget If gjort bland 3 337 körkortsinnehavare mellan 18 och 74 år uppger nära hälften av de tillfrågade, 46 procent, att de kör för fort minst hälften av gångerna bakom ratten. 12 procent kör för fort varje gång.

De som bryter mot hastighetsbegränsningarna mest av alla, enligt dem själva, är stockholmarna. 59 procent av de tillfrågade i länet uppgav att de kör för fort minst hälften av gångerna, 18 procent säger att de gör det varje gång.

Dubbelt så många män som kvinnor - 16 procent mot 8 - uppger i Ifs undersökning själva att de kör för fort varje gång de sitter bakom ratten.

Den här typen av beteende hör hemma på tävlingsbanor och inte på allmänna vägar. Alla bilister vet att fart dödar. Ändå kör så många konsekvent för fort. Det är faktiskt skrämmande, säger Dan Falconer, motorexpert på If.

45 personer omkom i trafiken i Stockholms län under 2008, vilket enligt NTF är en minskning från 53 året innan. De flesta olyckstyper minskade i länet, med undantag för singelolyckorna med bil som ökat från 14 stycken 2007 till hela 21 stycken 2008. Det har konstaterats att hög fart varit en stark gemensam nämnare vid många av dessa dödsolyckor. I Stockholms län har olycksnivån på vissa sträckor med fartkameror däremot sjunkit med hela 50 procent, enligt trafikforskare.

Då man ökar genomsnittshastigheten med 10 km/tim stiger antalet döda med 50 procent. Om alla höll hastighetsgränserna skulle enligt Vägverket 100-150 liv sparas varje år.

Förra året dog omkring 420 personer i trafiken och cirka 4 000 skadas allvarligt.

Andel per län (exkl. Gotland) som uppger att de kör för fort minst hälften av gångerna (jmf rikssnittet 46 procent):

1. Stockholms län 59 procent kör för fort minst hälften av gångerna
2. Värmland 58 procent
3. Kronoberg 56 procent
4. Blekinge 52 procent
5. Västmanland 48 procent
5. Kalmar 48 procent
5. Östergötland 48 procent
6. Södermanland 46 procent
6. Dalarna 46 procent
6. Västernorrland 46 procent
7. Västra Götaland 45 procent
7. Örebro län 45 procent
7. Skåne 45 procent
7. Halland 45 procent
8. Jönköpings län 42 procent
8. Uppsala län 42 procent
9. Gävleborgs län 40 procent
10. Norrbotten 38 procent
10. Jämtland 38 procent
11. Västerbotten 34 procent


Ny studie om landstingens förmåga att leva upp till vårdgarantin

Schering-Plough och Malmö högskola presenterar gemensamt en ny studie av landstingens förmåga att leva upp till vårdgarantin när det gäller läkemedelsassisterad behandling av heroinmissbrukare och andra opiatberoende.


Studien är gjord av Björn Johnson och Jens Sjölander vid Malmö högskola och redovisas på ett seminarium i Almedalen.


En tidigare kartläggning som gjordes på uppdrag av Mobilisering mot narkotika 2007 visar att hälften av landstingen inte klarar vårdgarantin när det gäller läkemedelsassisterad behandling, det vill säga behandling med Suboxone, Subutex eller metadon i kombination med psykosocialt stöd. Vissa landsting avstår helt från att erbjuda sådan behandling. Bristen på vård leder ofta till stort lidande hos missbrukarna och stora kostnader för samhället.


Seminariet innehåller också en paneldiskussion med politiker från landsting och riksdag. Temat för diskussionen är: Vad kan regering, riksdag, landsting och kommuner göra för att förbättra tillgängligheten till läkemedelsassisterad behandling?


Medverkar gör bland andra Jan R Andersson (M), ledamot Riksdagens socialutskott, Henrik Hammar (M), regionråd Skåne och ordförande i Sjukvårdsdelegationen, Sveriges Kommuner och Landsting, Birgitta Sevefjord (V) oppositionslandstingsråd Stockholms läns landsting och Irma Görtz (S), oppositionsråd, Landstinget i Östergötland.


Hjärnfonden delar ut 4.5 miljoner kronor till beroendeforskning

Hjärnfonden delar ut 4,5 miljoner kronor till kvalitativa forskningsprojekt inom beroendeforskningen vid de svenska universiteten. Till beroendesjukdom räknas beroende av narkotika, läkemedel, nikotin, alkohol och spel.


Hjärnfonden arbetar mycket intensivt i år med att öka kunskapen kring beroendesjukdomar och stödja den forskning som bedrivs. Den här satsningen har blivit möjlig genom ett generöst stöd från Svenska Spel, säger Bo Ingemarson, vd för Hjärnfonden.


Svenska Spel stödjer beroendeforskningen genom Hjärnfonden med fem miljoner kronor årligen under en femårsperiod. I Sverige är ca 125 000 personer i någon mån spelberoende.


Att bidra till att förbättra kunskapen inom beroendeforskningen är mycket viktigt för oss som spelbolag. Ny kunskap ger oss nya möjligheter till fortsatt utveckling av ansvarsfulla och säkra spel med väl fungerande spelansvarsverktyg, säger Meta Persdotter, vd på Svenska Spel.


Att hjärnan förändras när ett beroende uppstår är en delvis ny upptäckt i vetenskapen. Man kan med funktionell magnetkamerateknik se hur hjärnans belöningssystem har "kidnappats" av beroendet så att det bara aktiveras av det man är beroende av. Förändringarna i hjärnan när ett missbruk uppstår är i stort sett desamma vare sig det rör sig om missbruk av en substans eller av ett beteende, som exempelvis spelberoende.


Forskningen som Hjärnfonden stödjer handlar om att förstå vad som gör att belöningssystemet "kidnappas". Man vet redan att det finns starka ärftliga riskfaktorer. Vissa individer löper betydligt större risk än andra att utveckla beroendesjukdom.


På sikt är den nu snabbt ökande genetiska kunskapen goda nyheter, eftersom en djupare förståelse för de molekylära mekanismerna bakom beroendesjukdom är viktig för våra möjligheter att finna nya behandlingsstrategier, säger Lars Olson vid Hjärnfonden och professor vid Karolinska Institutet.


Presidentens dotter fick en plats i EU-parlamentet

29-åriga Elena Basescu, dotter till Rumäniens president Traian Basescu, lyckades få en plats i EU-parlamentet. Hon fick 4,22 procent av rösterna vid söndagens val.


Läs också:

Rumänske presidentens dotter vill legalisera cannabis...kanske, eventuellt eller inte!?


Torgny Peterson


Vägrade göra samhällstjänst när det regnade

23-årige David Houlsby från Newcastle-upon-Tyne dömdes till 100 timmars samhällstjänst för ett cannabisrelaterat brott.


Efter att ha utfört tre timmars arbete då det regnade tyckte han det blev för blött och vägrade arbeta mer. Han tyckte vidare att domen mot honom var för hård och utgjorde ett brott mot "hans mänskliga rättigheter". Den ansvarige vägrade honom att avsluta arbetet och gå hem varvid Houlsby kallade denne för idiot och kryddade det hela med att han skulle slå sönder ansiktet på honom.


Istället för 100 timmars samhällstjänst får Houlsby nu fortsätta inomhus i sex månader - i fängelse.


Läs också:

Ingen mänsklig rättighet att knarka


Torgny Peterson


Underhållsskyldighet i internationella situationer

En särskild utredare ska föreslå de författningsändringar som ett framtida tillträde till Haagkonventionen av den 23 november 2007 om internationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar (2007 års Haagkonvention) ger anledning till.


Utredaren ska vidare föreslå de kompletterande författningsbestämmelser som behövs till rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet (underhållsförordningen).


I utredarens uppdrag ingår att föreslå vilken myndighet som bör utses till centralmyndighet enligt 2007 års Haagkonvention och underhållsförordningen.


Läs också:

Dir.2009:54


Statistik över serveringstillstånd 2008

Folkhälsoinstitutet meddelar att statistiken över antal serveringstillstånd nu är uppdaterad med 2008 års siffror och finns tillgänglig i databasen Alkohol- och narkotikautvecklingen i siffror. Där presenteras utvecklingen mellan åren 1995 och 2008.


Vid utgången av 2008 fanns det 10 745 serveringstillstånd till allmänheten. Det är en viss ökning jämfört med tidigare år.

Den senaste tioårsperioden har antal serveringstillstånd till allmänheten ökat med cirka 17 procent.


Spår av kokain på sju av åtta klubbar

Vid tester på klubbar i schweiziska Basel hittades spår av kokain på sju av de åtta klubbar där testet genomfördes.


På klubbarna A2, Acqua, Kaserne, Nordstern, NT-Areal, Mad Wallstreet och Redrocks hittades spår av kokain.


Bara den klubb som har det yngsta klientelet, Sommercasino, klarade testet, rapporterar 20 Minuten.


Torgny Peterson


Pete Doherty knarkar igen?

Enligt uppgifter från Schweiz greps Pete Doherty av schweizisk polis efter att han påstås ha använt narkotika ombord på en BA-flight till Geneve.


Den information vi fått omnämns också i The Sun.


Torgny Peterson


Storskalig cannabisodling avslöjadPolisen i Gwent, som producerat en folder riktad till företagare med tips om hur man upptäcker knarkfabrikanter, gjorde i fredags vad som verkar vara deras hittills största beslag av cannabis, 4 000 plantor. Hur gick det till? Just det - ett tips från allmänheten!


Torgny Peterson


Barn sköter cannabisodlingar - stoppa cannabiskapitalisternaGiriga och samvetslösa  knarkkapitalister använder insmugglade barn, företrädesvis från Vietnam och Kina, för att sköta cannabisodlingar i Storbritannien. Den yngste som upptäckts hittills var tio år, men de flesta är i 16-årsåldern enligt  CEOP (Child Exploitation and Online Protection Centre)


Uppskattningsvis sex procent av alla barn som ofta smugglas in i landet i containrar tvingas att arbeta i cannabisfabrikerna mot att kostnaden för insmugglingen "dras av".


Den här veckan har den brittiska frivilligorganisationen National Tackling Drugs Week med speciell intriktning mot cannabis.


Besök

Crimestoppers

UKHTC United Kingdom Human Trafficking Centre


Torgny Peterson


Rekordstort antal ungdomar i behandling för drogmissbruk

Aldrig tidigare har så många ungdomar i Storbritannien varit föremål för behandling för drogmissbruk som under 2007/08 då över 52 294 ungdomar och unga vuxna i åldrarna 13-24 sökte hjälp för drogproblem - i första hand för alkohol, cannabis och kokain. Andelen hjälpsökande som har problem med heroin och crack har minskat.


31 401 i åldrarna 13-24 år behandlades för problem med alkohol, cannabis, kokain eller ecstasy, vilket är nästan 10 000 fler än två år tidigare - allt enligt the National Treatment Agency.


Besök också:

Talking about cannabis


Torgny Peterson


Valet till Europaparlamentet

Resultaten av det svenska valet till Europaparlamentet hittar du här.

Valet blev som väntat en flopp vad beträffar deltagandet även om antalet personer som röstade ökade i Sverige i jämförelse med flera andra länder. Trots detta är andelen röstande så lågt att det finns anledning att diskutera EU-parlamentets legitimitet för att fatta beslut som berör medborgarna i EU:s medlemsstater.

Skyll er själva, säger någon. Duger inte som argument. Så länge EU-parlamentarikerna nöjer sig med att ha kontakt med medborgarna ett par månader före valet varje gång det är dags för val så kommer "EU-projektet" aldrig att bli ett projekt där medborgarna känner sig delaktiga.

Det är positivt att Piratpartiet kommer in i parlamentet och ännu mer positivt att ungdomar utgjorde den i särklass största gruppen bland de som röstat på Piratpartiet. Om Piratpartiet, när det väl finns i EU-parlamentet kommer att bete sig som övriga partier när det gäller kontakter med medborgarna, löper partiet risken att bli ihågkommet som en pikant dagslända. Om partiet däremot anstränger sig till det yttersta och gör ett bra jobb i Bryssel kan det möjligen få fler ungdomar att inse att det faktiskt är möjligt att delta i och påverka den politiska utvecklingen.


Valresultatet för hela EU och respektive medlemsländer hittar du här.


Torgny Peterson


 


Mefedron och 4-fluoramfetamin narkotikaklassade från och med idag

Idag träder en ändring av förteckningen över de substanser som ska anses som narkotika enligt Narkotikastrafflagen i kraft.


Detta innebär att 4-metylmetkatinon (mefedron) och 4-fluoramfetamin är narkotika enligt Narkotikastrafflagen.


Tips om webbplatser som säljer någon av dessa droger kan du skicka till admin@reageramera.com.


Läs också:

Legal responses to new psychoactive substances in Europe


Torgny Peterson


Okontrollerbar ökning av cannabisodlingar i NepalFastän cannabisodling förbjöds i Nepal 1976 är odlingarna idag mycket omfattande och stadigt ökande, rapporterar Kantipur.


Torgny Peterson


Dold vietnamesisk cannabisodling på pub33-årige Van Vo, som skötte en dold cannabisodling på Hampton Pub i Birmingham där polisen beslagtog omkring 500 cannabisplantor i april i år, har nu dömts till två års fängelse.


Torgny PetersonFyra vietnamesiska cannabisförsäljare gripna


Polisen i Ungern meddelar att man gripit fyra vietnameser som sålde cannabis från odlingar strax utanför Budapest.


Polisen har gjort beslag av utrustning på två platser utanför Budapest och i en lagerlokal i city.


Tidigare i år har polisen gripit 17 vietnamesiska medborgare och beslagtagit 15 000 cannabisplantor från vietnamesiska odlingar i Budapest.


Läs också:

Vietnamesiska cannabisfabriker i utkanterna av Budapest


Torgny Peterson


 


Vi behöver fler sådana mammor

När mannen skulle leverera alkohol till två 15-åriga pojkar hade deras mammor följt efter. De blev vittne till hur han kom med sina varor till Lilleby. De ringde polisen och bidrog till avslöjandet av mannen, berättar Göteborgs-Posten.


Vi behöver fler sådana mammor, och pappor också för den delen.


Torgny Peterson


Smått desperat "Prince of Pot" jagar stöd inför utlämningen till USASom jag berättat tidigare är "Prince of Pot" villig att förklara sig skyldig till narkotikabrott i USA.


Efter att ha rökt marijuana i videoinspelningen ägnar  Marc "Prince of Pot" Emery sju minuter att vädja om att köpa material från hans shop i Vancouver, få tidningar signerade av honom personligen och annat wannabee-trams.


De sista sju minuterna ägnar han åt att meddela att "loppet är kört". Han kommer med all säkerhet att utvisas till USA under senare delen av sommaren och ställas inför amerikansk domstol. 


Torgny Peterson

Hollands främlingsfientliga parti PVV fick 17% av rösterna

I strid mot gällande EU-regler har Nederländerna redan rapporterat att landets främlingsfientliga parti, PVV med partiledaren Geert Wilders, fick 17 procent av rösterna vid valet till EU-parlamentet. Partiet får därmed fyra av landets 25 platser i EU-parlamentet.


Den störste förloraren är arbetarpartiet PvdA som förlorar fyra av sina tidigare sju platser i EU-parlamentet.


Torgny Peterson


Beslag av 70 kilo heroin

Turkiska säkerhetsstyrkor beslagtog igår 70 kilo heroin i en lastbil från Iran på väg till Belgien. Den iranske chauffören har anhållits.


Beslaget skedde i den östra provinsen Agri efter ett tips, rapporterar Anatolia.


Torgny Peterson


Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Guernsey

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner ett avtal om informationsutbyte mellan Sverige och Guernsey. Avtalet gör det möjligt för skattemyndigheterna i dessa länder att utbyta upplysningar i skatteärenden och på så sätt bistå varandra vid skatteutredningar. Det är ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.


Regeringen föreslår också att riksdagen godkänner andra avtal mellan Sverige och Guernsey. Det rör ett avtal för att undvika dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik, ett avtal för att undvika dubbelbeskattning av fysiska personer samt ett avtal om förfarandet för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap.


Avtalen är resultatet av ett projekt i Nordiska ministerrådets regi med syftet att de nordiska länderna ska ingå avtal om utbyte av information med skatteparadis.


Kriminalvårdare odlade cannabis utanför anstalten och levererade narkotikan till intagna

43-årige Jeffrey Mark Reid, avdelningschef vid en högsäkerhetsavdelning vid Rimutaka-fängelset i Nya Zeeland, har gripits tillsammans med ytterligare fem personer. Reid var del av ett kriminellt gäng som odlade cannabis utanför fängelset och sedan smugglade in det till intagna.


Torgny Peterson


Ny enkät för skolelevers hälsa

På initiativ från Skolläkarföreningen och i samarbete med Riksföreningen för skolsköterskor har Statens folkhälsoinstitut tagit fram en nationell elevhälsoenkät för att sammanställa hälsodata från skolelever. Enkäten avser årskurs 7 och 8. Nu finns en möjlighet för utvalda kommuner att testa insamlingen av data.


Idag saknas många gånger hälsodata på barn och unga på lokal nivå. Genom att sammanställa hälsodata utifrån elevhälsoenkäten kan sådana data bli tillgängliga. En del kommuner och län/regioner har påbörjat olika system för att kartlägga elevers hälsa och välbefinnande utifrån skolhälsovården och hälsobesök.

Avsikten är att enkäten ska vara tillgänglig via datajournalen i skolhälsovården och kunna fungera som ett verktyg för att kartlägga självupplevd hälsa och levnadsvanor.

Svaren används framförallt som underlag för skolsköterskans hälsosamtal men kan också användas för att sammanställa hälsodata på skol-, kommun-, läns- och riksnivå.

Statens folkhälsoinstitut kommer tillsammans med några försökskommuner att testa den nationella elevhälsoenkäten, samt ett tekniskt system för sammanställning och återkoppling kring hälsodata på gruppnivå under skolåret 2009-2010.

Nu finns möjligheten för kommuner att anmäla sitt intresse att medverka. Samverkanskommunerna kommer att ges extra stöd eftersom det fortfarande handlar om ett utvecklingsarbete.

Grundkraven för att kunna delta är:

Att det är en hel kommun som deltar

Att det finns beslut på ledningsnivå inom kommunen

Att skolhälsovården använder datajournaler


Du kan läsa mer här.


Anmäl intresse senast fredag den 19 juni 2009 till Petra Löfstedt.


Vissa socialförsäkringsfrågor m.m.

I propositionen (Prop. 2008/09:194) föreslås att Försäkringskassan ska kunna meddela beslut om särskilt högriskskydd enligt lagen (1991:1047) om sjuklön avseende ersättning för sjuklönekostnader också i de fall där den sökande uppburit eller bedömts ha haft rätt till aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring under någon av de senaste tolv kalendermånaderna före månaden för ansökan hos Försäkringskassan. Detta gäller oavsett vad som kan antas gälla beträffande den sökandes framtida sjukperioder. Ett sådant beslut ska gälla under tolv kalendermånader, räknat från och med månaden efter den då beslutet meddelades.


I propositionen lämnas även ett förslag om att utöka högsta antalet dagar, för vilka närståendepenning sammanlagt kan utges till en närstående för vård av en svårt sjuk person, från 60 till 100 dagar.


Vidare lämnas i propositionen ett förslag avseende att en annan försäkrad än föräldern i vissa fall kan få tillfällig föräldrapenning för att vårda ett barn som inte har fyllt tre år, när en ensamstående förälder på grund av egen sjukdom eller smitta inte kan vårda barnet.


De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.


Ungdomars missbruk av receptförskrivna droger

Visste du att missbruk av receptförskrivna droger utgör ett betydande och tilltagande problem i USA, speciellt bland tonåringar och unga vuxna. Antalet förgiftningsfall med dödlig utgång, i huvudsak förorsakade av receptförskrivna preparat, ökade med 68,3 procent mellan 1999 och 2004.


DEA (Drug Enforcement Administration) har utvecklat ett redskap för föräldrar och andra för att identifiera drogmissbruk, förhindra att barn använder droger och för att hitta information om preventiva åtgärder.


Läs också:

Prescription for Disaster: How Teens Abuse Medicine


Torgny Peterson


USA:s justitieminister redovisar strategin för arbetet mot narkotika i sydvästra USA

I ett tal i Albuquerque idag redovisade justitieminister Holder The National Southwest Border Counternarcotics Strategy där utökat samarbete mellan USA och Mexico särskilt betonas.


Du kan läsa Holders anförande här.


Läs också:

Obama Administration Announces National Strategy to Reduce Drug Trafficking and Flow of Bulk Cash and Weapons Across Southwest Border


Torgny Peterson


"Prince of Pot" villig att förklara sig skyldig till narkotikabrott i USAKanske går då turerna kring Marc "Prince of Pot" Emery i Vancouver i Kanada äntligen mot sitt slut efter att Emery igår meddelade att han är beredd att sluta kämpa emot utlämningen till USA där han står åtalad för att ha sålt miljontals cannabisfröer.


Emery säger till kanadensiska media att det var hans advokat som övertygade honom om att han inte kommer att vinna kampen mot en utlämning.


Vi tackar för denna insikt och gratulerar Kanada till ett bekymmer mindre.


Läs också:

Anställda hos "Prince of Pot" erkänner sig skyldiga

Får Prince of Pot behålla sina "affärer" i Vancouver?


Torgny Peterson


Oro för spridning av ny drog

I Finland ökar förekomsten av drogen MDPV (Methylenedioxypyrovalerone) som är ett centralstimulerande preparat som ger eufori och ökad sexlust.


Det är den finska tidningen Iltalehti som rapporterar om den ökade förekomsten.


Torgny Peterson


Alkohol och cannabis i topp vid drogtester i trafiken

I Norge genomfördes 2008 cirka 10 000 analyser av prover från bilförare. Av de 10 000 proverna var 2 000 utandningsprov, 3 500 blodprov för alkoholanalys och 4 500 blodprov för alkoholanalys och analys av andra droger.


Alkohol påvisades hos totalt 7 000 bilförare. Män utgör majoriteten av de som kör påverkade.


Du kan läsa mer här.


Läs också:

Funn i blodprøver hos bilførere med mistanke om påvirkning


Torgny Peterson


Polisexamen i Umeå och Växjö

Fredag 5 juni tar drygt 140 poliselever examen från polisutbildningen vid Umeå universitet.


Samma dag tar också cirka 210 poliselever examen från polisutbildningen vid Växjö universitet.


Sverige ska vara ett tryggare land att leva i, oavsett vem man är och var man bor. Aldrig tidigare har så många poliser tagit examen samtidigt.  Regeringens mål är att det ska finnas 20 000 poliser nästa år. De stora kullarna poliselever är ett direkt resultat av denna satsning, säger justitieminister Beatrice Ask.


Omfattande arbete mot våldsamma gäng

I USA lägger man ner ett omfattande arbete mot våldsamma gäng. FBI har en informativ webbplats om det arbetet.


Torgny Peterson


19,5 ton hasch beslagtaget i MarockoIgår beslagtog marockansk tull19,5 ton hasch i Nadir i norra Marocko. Beslaget uppskattas vara värt 17,3 miljoner euro.


Haschet hade gömts i lasten i en lastbil som kom från Agadir. Med hjälp av en scanner upptäcktes 668 paket med hasch avsett att transporteras till Spanien. Utöver narkotikan hittades också en stor summa pengar i utländsk valuta.


I samband med beslaget, som är det tredje största i år, greps en italiensk chaufför tillsammans med en spanjor


Marocko har i år gjort ytterligare två stora beslag - 32 ton i Casablanca och 21 ton i Tanger.


Torgny Peterson


Brottsligheten föll med 4 procent

Brottsligheten i Nederländerna föll med 4 procent förra året enligt den av Algemeen Dagblad årligen återgivna statistiken, AD Misdaadmeter, över brottslighet i landet.


Antalet rapporterade personrån, brott mot den allmänna ordningen, bilstölder och företagsstölder minskade, medan väpnade rån och fickstölder ökade med 17 respektive 6 procent.


Totalt rapporterades 740, 707 brott förra året.


Hela rapporten finns tillgänglig på lördag.


USA:s president på besök i Kairo

President Barack Obama är på besök i Kairo där han talade om USA och relationerna till världens muslimska samhällen.


Du kan lyssna till hela talet i inspelningen nedan eller läsa en transkription av talet här.


I ett meddelande säger presidentens rådgivare, David Axelrod:


As a Senior Advisor to the President, I'm here in Cairo, Egypt where I watched President Obama deliver an unprecedented speech calling for a new beginning for the United States and Muslim communities around the world.

We all know that there has been tension between the United States and some Muslim communities. But, as the President said this morning, if all sides face the sources of tension squarely and focus on mutual interests, we can find a new way forward.

The President outlined some big goals for this new beginning in his speech -- including disrupting, dismantling, and defeating violent extremism. It was a historic speech, and since many Americans were asleep at the time it was given we wanted to make sure you had a chance to see it:

Majority-Muslim countries around the world are filled with extraordinary people who simply want to live their lives and see their children live better lives, just as in America. Indeed, part of what makes America great is having nearly seven million Muslim Americans living here today and enriching our culture and communities.

We can extend that kind of relationship abroad. It won't always be easy, but if we make an effort to bridge our differences rather than resigning ourselves to animosity, we can move toward a more peaceful world over time.

-----------------------------------------------


Torgny Peterson


Uttalande av Jakob Kellenberger, ordförande för Internationella rödakorskommittén, och Gunilla Carlsson, biståndsminister

På onsdagen besökte Internationella rödakorskommitténs ordförande Sverige för att bland annat träffa biståndsminister Gunilla Carlsson. Efter mötet gjorde de följande gemensamma uttalande:


Världssamfundet genomgår för närvarande en rad kriser, som rör ekonomin, livsmedlen, energin och klimatet. Alla dessa kriser får betydande konsekvenser för många människor, särskilt de fattigaste och mest utsatta. Kriserna har lett till att den hunger och utsatthet som redan finns i många delar av världen har blivit mer omfattande och fördjupad, vilket inverkar kraftigt på människors liv och hälsa. Samtidigt som antalet naturkatastrofer ökar, fortsätter olika väpnade konflikter att döda, såra och fördriva ett stort antal människor runt om i världen. Detta leder till den ena humanitära krisen efter den andra.


Vi står nu inför enorma humanitära utmaningar och det krävs större insatser för att kunna hjälpa det ökade antalet utsatta människor. Det är i tider som dessa som behovet av välförberedda och professionella organisationer, som till exempel Internationella rödakorskommittén, är som störst. Internationella rödakorskommittén bedriver ett outtröttligt arbete - präglat av neutralitet och oberoende - för att skydda och hjälpa människor som drabbats av väpnade konflikter. Till sin hjälp har de ett nätverk av 12 000 anställda i cirka 80 länder. Sverige är fortfarande en av Internationella rödakorskommitténs största givare och den svenska regeringen har åtagit sig att fortsatt ge ett starkt stöd, både politiskt och ekonomiskt.


Den globala ekonomiska krisen, de klimatrelaterade naturkatastroferna och det väpnade våldet skapar ökade humanitära behov, som ställer allt högre krav på världssamfundet. Sveriges regering och Internationella rödakorskommittén är fast beslutna att arbeta för effektiva och tillförlitliga humanitära insatser som kan möta de utmaningar vi står inför.


Förändrade regler om förundersökningsbegränsning i brottmål

Straffsystemet har under senare år, bland annat som en följd av ökad internationalisering, ställts inför en alltmer sammansatt och komplicerad kriminalitet. Parallellt med denna utveckling har antalet ärenden vid polis- och åklagarmyndigheterna ökat. För att uppnå goda resultat vid brottsbekämpningen är det väsentligt att förundersökningen håller hög kvalitet och slutförs inom rimlig tid. Mot denna bakgrund finns det anledning att utreda förutsättningarna för vissa förändringar i reglerna om förundersökningsbegränsning i brottmål.

En särskild utredare ska därför bland annat:

- ta ställning till om åklagares behörighet att besluta om förundersökningsbegränsning i omfattande och komplicerade förundersökningar bör utökas,

- ta ställning till om polismyndigheterna bör ges behörighet att inom ramen för sitt förundersökningsledaransvar fatta beslut om förundersökningsbegränsning i vissa fall, och

- lämna de förslag till författningsändringar som bedöms nödvändiga.


Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2010.


Läs också:

Dir. 2009:50


Anders Borg presenterar Sveriges prioriterade frågor inför ordförandeskapet

Fredag 5 juni kl.11.30 presenterar finansminister Anders Borg de prioriterade frågorna under ordförandeskapet i Ekofin i höst. Det handlar bland annat om hanteringen av finanskrisen, att säkra hållbarheten i de offentliga finanserna och jobbpolitiken.


Presskonferensen kommer att webbsändas.


Regeringen beslutar om avgiftshöjningar för pass och andra dokument

Regeringen har idag beslutat om ändrade avgifter för passhandlingar och vissa andra dokument som utfärdas respektive lämnas ut av utlandsmyndigheterna.


Bakgrunden till höjningen är att det införts krav på så kallad biometrisk information i handlingarna. Syftet är att göra handlingarna säkrare som ett led i kampen mot brottslighet och terrorism. Detta innebär att framställningskostnaderna stiger. Avgifterna motsvarar utlandsmyndigheternas beräknade självkostnader.


Avgifterna för samma typ av handlingar som utfärdas respektive lämnas ut av myndigheter i Sverige berörs inte av detta beslut.


Avgiftshöjningen vid utlandsmyndigheterna träder i kraft den 15 juli 2009.


Förtursförklaring i domstol

I propositionen (Prop. 2008/09:213) behandlas domstolschefens ansvar vid långsam handläggning. Vidare lämnas förslag till en ny lag om förtursförklaring i domstol.


Förslaget syftar till att förbättra den enskildes möjligheter att påskynda handläggningen av ett mål eller ärende i domstol.


En ansökan om förtursförklaring ska kunna göras beträffande alla typer av mål och ärenden i de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, Marknadsdomstolen, Arbetsdomstolen och Patentbesvärsrätten.


Om handläggningen av målet eller ärendet har oskäligt fördröjts, ska målet eller ärendet förklaras ha förtur i domstolen (förtursförklaring). Beslut om förtursförklaring ska avgöras av domstolschefen och inte kunna överklagas.


Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.


Man gripen för olovlig underrättelseverksamhet

Säkerhetspolisen har idag gripit en svensk medborgare misstänkt för olovlig underrättelseverksamhet, grovt brott. Gripandet skedde i Stockholmsområdet.


Mannen var anhållen i sin frånvaro på sannolika skäl misstänkt för olovlig underrättelseverksamhet, grovt brott. Säkerhetspolisen har under en tid spanat på mannen. Gripandet skedde på torsdagen i Stockholm och genomfördes med personal från Säkerhetspolisen.
 
Nu råder förundersökningssekretess samt utrikessekretess i ärendet. Därför kan Säkerhetspolisen inte ge mer information. Eventuella frågor om fallet hänvisas till förundersökningsledaren Tomas Lindstrand, chefsåklagare vid Åklagarkammaren för säkerhetsmål.
 
Senast klockan 12 söndag 7 juni måste åklagare ha begärt att den anhållne mannen ska häktas, om han inte dessförinnan frigivits.
 
Generellt gäller att det är förbjudet att systematiskt samla in och vidarebeordra uppgifter om enskilda individer i Sverige till främmande makt, om det sker hemligen eller svikligen. Detta är en form av olovlig underrättelseverksamhet som kallas flyktingspionage. Det är ett brott mot rikets säkerhet (se Brottsbalken 19 kapitlet).
 
Flera länder bedriver flyktingspionage i Sverige. Dessa stater lägger ofta ned stora resurser på att kartlägga och förfölja regimkritiker och oliktänkande. Flyktingspionage riktas inte enbart mot flyktingar eller asylsökande. Även personer som bor i Sverige och som bedöms som oliktänkande eller regimhotande drabbas. För den svenska Säkerhetspolisen är det en viktig uppgift att motverka, förhindra och avslöja flyktingspionage.
 
Läs mer om flyktingspionage


Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. år 2008

I skrivelsen (Skr. 2008/09:196) lämnar regeringen en redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under år 2008. Under drygt halva året innehade Sverige ordförandeskapet.


Utredning om ekonomiska stöd till barnfamiljer där föräldrarna lever åtskilda

Regeringen har idag beslutat om att tillsätta en utredning som ska se över hur ekonomiska stöd till barnfamiljer stödjer samarbete mellan särlevande föräldrar.


Utredaren ska:

- granska hur fördelningen av kostnader och inkomster som är kopplade till ett barn påverkar och stödjer en fungerande försörjning och omsorg om barnet för särlevande föräldrar, till exempel utbetalning av barnbidrag och bostadsbidrag

- analysera hur reglerna om ekonomiskt stöd till barnfamiljer påverkar separerade föräldrars beslut om vårdnad, boende, umgänge samt fördelningen av försörjningsansvar

- analysera fördelningen av kostnader relaterade till barnet, exempelvis avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg

- kartlägga hur existerande regelverk underlättar eller försvårar samarbete mellan föräldrarna

- kartlägga och analysera föräldrars uppfattning om förutsättningarna för balans mellan arbete och omsorg om barnet. Det ska framgå hur fördelningen sker - även mellan föräldrarna - och vilka grunder den baseras på

- Utredaren ska vid behov föreslå förbättringsåtgärder, regelförändringar och andra åtgärder som kan underlätta och uppmuntra samarbete mellan föräldrar som inte lever tillsammans.


Varje år är det 50 000 barn som är med om att föräldrarna separerar. Många av de frågor vi får från föräldrar som gått skilda vägar handlar om ekonomi: vem ska få störst del av barnbidraget? Är det rättvist att jag betalar hela förskoleavgiften trots att barnet bara bor hos mig halva tiden? Det är därför jätteviktigt att de familjeekonomiska stöden utformas så att de uppmuntrar till samarbete och gemensamt ansvar mellan föräldrarna och inte ger bränsle till en många gånger redan konfliktladdad situation, säger Göran Hägglund.


Utredaren ska bland annat titta på hur föräldrar idag löser uppdelningen av till exempel barnbidraget. I vilka fall uppstår konflikter, och kan man från statligt håll göra något för att minska risken för konflikter? För i slutändan är det alltid barnen som hamnar i kläm när föräldrarna bråkar.


Utgångspunkterna för utredaren är att föräldrar har ett gemensamt ansvar för att ta hand om och försörja sitt barn och att ett välfungerande samarbete dem emellan gagnar barnet. Föräldrarna ska sätta barnets bästa främst exempelvis vad gäller frågor om ekonomi, vårdnad, umgänge och boende efter en separation.


Utredaren ska redovisa uppdraget senast den 31 december 2010.


Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting

I skrivelsen (Skr. 2008/09:207) redogör regeringen för den överenskommelse mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting som upprättades under hösten 2008.

Skrivelsen ger en bakgrund till hur överenskommelsen kom till och en beskrivning av den dialogprocess som föregick överenskommelsen.


Skrivelsen beskriver också de olika aktörernas medverkan i dialogen, däribland Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, som samtliga ställer sig bakom den gemensamma visionen och de gemensamma principerna i överenskommelsen. I skrivelsen redovisar regeringen slutligen organisation och syfte för det gemensamma uppföljningsarbetet.


Lite för tunga bordsdukar

Tullen vid flygplatsen i München upptäckte igår tre bordsdukar indränkta med kokain i en försändelse från Sydamerika. Vikten på försändelsen gjorde att tullpersonalen anade oråd och öppnade förpackningen. Drogtest gav positivt utslag för kokain, som i flytande form applicerats på dukarna.


Torgny Peterson


Mc-gängen - länkar till tidningsartiklar juni-augusti 2009

Storuman Hotade Blocket-säljare med mc-gäng Västerbottens Folkblad  
Värmland Bandidosmedlem dömd till fängelse för olaga hot Värmlands Folkblad
Vänersborg "Domen har starkt symbolvärde" TTELA
Danmark Rockere ville feste med våben og kokain DR  
Göteborg Torgny Jönsson vill bli frigiven Sydsvenskan
Danmark Lokalråd: Hells Angels - nej tak! DR
Ludvika Förnekar att han köper för mc-gäng Dala-Demokraten
Ludvika Friselius kanske backar ur köpet Dalarnas Tidningar
Åmål Stack kniven i vaden och stal pengarna NWT
Malmö-Trollhättan Dömd vill ha större rabatt för utpekande Sydsvenskan
Danmark Bandemedlemmer tjekkes for fusk Jyllands-Posten
Danmark Her i landet bor Hells Angels TV2
Danmark DF: Rockerlov skal holde HA fra pæn bydel Nyhedsavisen
Vänersborg Hårdbevakad Bandidos-rättegång TTELA
Sverige Toppstyrt mc-gäng med stark kriminell inriktning TTELA
Eskilstuna Slagen utanför mc-klubb fåordig i förhör Folket

Eskilstuna Man misshandlad utanför mc-klubb SR Sörmland

Malmö Före detta anställd misstänks ligga bakom Sydsvenskan

Ludvika Mc-gäng på väg att etablera sig i Ludvika igen? Dala-Demokraten

Skurup Mc-klubb blir kvar så länge det går Skånskan

Sverige "Pengarna går upp till ledarna" Sydsvenskan

Sverige Skärp kampen mot mc-gängen Skånskan

Göteborg Bilbombsmålet: Kortare straff för Asirs ledare Dagens Juridik

Danmark Politiet afviser snakk om bander i Kerteminde Fyens Stiftstidende

Göteborg Nytt kriminellt gäng slår sig in i Göteborg GT

Sörmland Yrkeskriminellt gäng etablerat i Sörmland Södermanlands Nyheter

Sverige "Pengarna går upp till ledarna" Sydsvenskan

Sverige Skärp kampen mot mc-gängen Skånskan

Göteborg Bilbombsmålet: Kortare straff för Asirs ledare Dagens Juridik

Danmark Politiet afviser snakk om bander i Kerteminde Fyens Stiftstidende

Göteborg Nytt kriminellt gäng slår sig in i Göteborg GT

Sörmland Yrkeskriminellt gäng etablerat i Sörmland Södermanlands Nyheter

Danmark Lokale vil i dialog med rockerne på Østerbro Berlingske Tidende

Danmark Østerbros butikker: Bliv væk, rockere Berlingske Tidende

Skurup Mc-klubb kan kastas ut Ystads Allehanda

Skurup Förvåning över krav på bygglov Ystads Allehanda

Göteborg Rolex lämnas tillbaka till gängmedlem Göteborgs-Posten

Danmark Hells Angels öppnar nytt Helsingborgs Dagblad

Danmark Rocker fængslet for overfald Nordjyske

Danmark Ytterligare en gripen Helsingborgs Dagblad

Danmark Nya gängråd ska stoppa danskt gängkrig Dagens Nyheter

Stockholm Nytt kriminellt nätverk har synts i Stockholm Dagens Nyheter

Gävle-Sandviken Utpressad 22-åring utan ersättning Gefle Dagblad

Svågertorp Bandidosmedlem blev av med körkortet Sydsvenskan

Överkalix Medlem i Eastside MC inblandad i marknadsbråk Norrländska Socialdemokraten

Danmark Hells Angels udvider i København Ekstra Bladet

Göteborg Sänkt straff för planerat sprängdåd GT

Örebro Dömd i Bandidos-mål överklagar Nerikes Allehanda

Vänersborg Bandidosmedlem åtalad för övergrepp i rättssak TTELA

Hedemora "Sälj frun eller råna banken" Dalarnas Tidningar

Danmark AK81 henter tropper i fodboldmiljø Jyllands-Posten

Karlstad Misstänkt bomb i bostadsområde Värmlands Folkblad

Malmö Jönsson fälld för storbedrägerier Sydsvenskan

Danmark AK81'er fængslet efter skudepisode DR

Forshaga X-teammedlem åtalas för kidnappning och misshandel Värmlands Folkblad

Trelleborg Snattare hotade med kniv och mc-gäng Trelleborgs Allehanda

Åby Mc-klubbens lokal i Åby ska rivas Folkbladet

Kriminella för krig i Halmstad Göteborgs-Posten
Rock mod rockere og indvandrerbander DR
Spændt situation i den fynske bandekrig Fyens Stiftstidende
Bandekriminelle lider psykisk Jyllands-Posten
Stop mediedækning af bander Ekstra Bladet
Målet må være en rocker-fri region Viborg Stifts Folkeblad
KL vil self styre bandeindsats Danske Kommuner
Visitationszone forlænges i Odense DR

Halmstad Gängkrig bakom skottlossning Hallandsposten

Vänersborg Man med Bandidoskoppling häktad SR Väst

Eskilstuna Nytt mc-gäng i Eskilstuna SR Sörmland

Danmark Nye bandekrigere skal stoppes i folkskolen Politiken

Danmark Politiet går efter manden i bandekonflikt Ekstra Baldet

Danmark Bander kan rekruttere frit Politiken

Danmark "Min søn bliver AK81" Berlingske Tidende

Danmark Hells Angels kräver logotyper åter Helsingborgs Dagblad

Norrköping Frias från polismisshandel - igen Folkbladet

Danmark Rockeraspiranter saendt i fængsel Nordjyske

Danmark DF vil stramme loven mod bander TV2

Danmark Krig i kriminell värld Helsingborgs Dagblad

Danmark Hells Angels syns för mycket i tv Lokaltidningen

Danmark Ny bande med i bandekrig Ekstra Bladet

Eskilstuna Mc-medlem överklagar västförbud SVT

Göteborg Anhöriga utan brottsersättning SR Halland

Göteborg-Orust 28-åring greps för vapenbrott Bohusläningen

Sverige När brottslingar behandlas som stjärnor Smålandsposten

Malmö Åklagaren kräver sju års fängelse Kvällsposten

Norrköping Åklagaren vill skärpa straff för menedsdömd Norrköpings Tidningar

Gävle Dopning kopplad till Hells Angels Gefle Dagblad

Danmark Fem personer anholdt efter likvidering Vejle Amts Folkeblad

Danmark SKAT tog guldet ved HA-fest TV2

Danmark Hells Angels og Dansk Folkeparti Nyhedsavisen

Danmark Rockeres narkosalg afsløret Nordjyske

Danmark Hvad nu hvis Jønke har ret? Berlingske Tidende

Danmark-Norge Pizza-drap startet ny dansk gjengkrig Dagbladet

Göteborg Fängelse för medhjälp till mord på gängmedlem GT 

Danmark Får Hells Angels for meget omtale i medierne? DR

Danmark DF: HA rammer en tone hos danskere TV2

Anderslöv Öppet hus ska dämpa oro för Bandidos Sydsvenskan

Örebro Bandidos-målet : Idag föll domarna Karlskoga-Kuriren

Södertälje Anlitade torpeder - fick fängelse och skadestånd Länstidningen Södertälje

Danmark Bandekrig får sit eget manifest Nordjyske

Danmark Rocker lukker munden på Riskær Epn.dk

Danmark Politi: HA fjerner fokus fra narkokrig DR

Danmark Fynsk bandekrig ude af kontrol Jyllands-Posten

Danmark Skat beslaglagde rocker-motorcykler DR

Danmark Politi finder våben og penge hos bander DR

Danmark Århus-rockere samler sig Aarhus.dk

Danmark 23-årig anholdt for skud i København Jyllands-Posten

Sverige Dags hårdsatsa mot yrkeskriminella Skånskan

Danmark På operationsbordet efter skud Jyllands-Posten

Danmark HA-rocker i kokainsag i Odense TV2

Australien International hunt for bikers wanted for murder The Age

Bollnäs Ung dynamitliga sprängd i Bollnäs Aftonbladet

Relaterat Polisen beslagtog 36 kilo sprängmedel

Relaterat Mc-kriminella stal vapen i Furuvik

Sverige Alcatrazlistans effektivitet utvärderas Ekot

Sverige Unik samverkan mot grov organiserad brottslighet ActNow

Sverige JK lägger ner utredning om medieläcka SVT

Danmark Indenfra: Jønke of perlerne Berlingske Tidende

Västerås Bandidosmän frias Vestmanlands läns tidning

Stockholm Mc-gängmedlemmar torterade och rånade 53-åring - åtalet ogillades DN

Danmark HA hverver racister og hooligans B.T.

Danmark Første fængsling for bandedrab Nordjyske

Halmstad Avlyssnade samtal ska fälla ligaledare Hallandsposten

Helsingborg Black Cobra på väg in i Helsingborg? Helsingborgs Dagblad

Helsingborg Black Cobra-man anhölls efter tumult Helsingborgs Dagblad

Danmark Ny stil fra HA kan øge konflikt Nordjyske

Danmark Politisk flertal: Racisme nær bandekonflikt Berlingske Tidende

Danmark Politiet holder øje med højredrejning Berlingske Tidende

Sverige Ge rabatt på straff Expressen

Råå Bandidosmedlemmarna anmäler polisen för övervåld GT

Sverige Förre HA-ledaren förhörd av polis om intygsfusk Sydsvenskan

Umeå Mc-klubbsledare anser sig trakasserad av polis Västerbottens-Kuriren

Östersund Polis slog till mot mc-klubb Östersunds-Posten

Danmark Erklærer sig klar til kamp mod HA TV2

Norge Politiet øker trykket mot gjengene igjen Aftenposten

Sörmland Nytt kriminellt gäng kan vara på gång i Sörmland Folket

Råå Bandidosmän greps efter seglingsolycka SVT

Relaterat Bandidosledare fast efter snedsegling

Norge Bandidos-medlem skal isoleres NRK

Åkarp Polisen betalar inte HA-lokal Sydsvenskan

Danmark Rocker bag tremmer i 27 dage Jyllands-Posten

Stockholm Bandidosmedlem dömd för mordförsök Dagens Nyheter

Danmark Odense bliver visitationszone TV2

Danmark HA'erne har ingen at slås med Randers Amtsavis

Sverige Erfors säger upp sig från Expressen Resumé

Danmark Jønke: HA-top ikke på vej til Jylland Folkebladet Lemvig

Danmark Bandekrigen stopper ikke Fyens Stiftstidende

Norge To pågrepet i Bandidos-aksjon Rogalands Avis

Danmark Truede betjente skal vidne om drab TV2 

Lund Kund krävde betalt för missat bankrån Skånskan

Danmark Jønke og Sandberg rykker til Jylland Sjællandske.dk

Danmark Hells Angels' top rykker til Randers Randers Amtsavis

Karlstad Hells Angels-häktade släpptes Karlskoga-Kuriren

Danmark Politiet anholder fem for bandevold i Odense Politiken

Danmark Politiet: Stop jeres søner før de bliver rockere DR

Sverige Aktuell bok om Infiltratören Dalarnas Tidningar

Danmark Kriminelle netværk og bander i Danmark TV2

Danmark Politiker: Hold rockere ude af byen Jyllands-Posten

Haparanda MC-president dömd till fängelse i två år Norrländska Socialdemokraten

Sverige Besked att vänta om straffrabatt Dagens Nyheter

Sverige Ska kronvittnen tillåtas? Göteborgs-Posten

Karlstad Misstänkta i Hells Angels-härvan släppta NWT

Danmark Hård dom til jysk narko-bagmand TVSyd

Sverige Attentatsmans fall blir pilotärende Sydsvenskan

Eskilstuna Stopp för mc-västar på Eskilstunas krogar Folket

Danmark Bandemand skal opereres og fængsles Jyllands-Posten

Danmark De to siktede i Outlaws-saken drapforsøksiktet for enda et tilfelle Fredriksstad Blad

Sverige Expressen dementerar Erfors-uppgörelse Realtid.se

Hofterup Två möjliga orsaker till sprängning Skånskan

Sjöbo Samtliga misstänkta utpressare är anhållna Ystads Allehanda

Sjöbo Ytterligare en anmälde sig frivilligt och anhölls Ystads Allehanda

Jönköping Inför rätta för bedrägerier i mångmiljonklassen SR Jönköping

Danmark Kongeå-drab ligner rocker-likvidering Jydske Vestkysten

Ystad Starshine sålt för 5,3 miljoner Kristianstadsbladet

Finland Sju Bandidos-lönnkrögare i fängelse Österbottens Tidning

Sverige Kritik mot Thomas Mattssons hantering av Erfors-affären Dagens Media  

Sverige Erfors, journalistföraktet och det nya etablissemanget Vassa Eggen

Malmö "Maffians bankir" ställs inför rätta Sydsvenskan

Göteborg Hells Angels öppnar nytt Göteborgs-Posten

Sjöbo Utpressningsefterlyst anmälde sig till polisen Ystads Allehanda

Sjöbo Misstänkt utpressare en ökänd kriminell Skånskan

Danmark Gæster til rockerfest i Rødding visiteres Ekstra Bladet

Danmark 200 visiteret ved motorcykelfest DR

Danmark Skærpet kontrol i teltlejr Nordjyske

Danmark Bandidos-borg angrebet af bande Jyllands-Posten

Relaterat Bandeindsatsen i København

Stockholm Mc-ledarens ord - reporterns fall Aftonbladet

Stockholm Facket om Erfors-affären: "En tragedi" Dagens Media

Stockholm Mc-klubben Expressen Sourze

Sverige USA-korre får gå efter kontakt med mc-gäng Aftonbladet

Relaterat Gotlänning sparkas från Expressen

Relaterat Det fanns inga andra alternativ

Relaterat "Erfors har överträtt gränsen för vad som är lämpligt"

Sweden Reporter fired over Hells Angels contacts The Local

Danmark Politi og SKAT i action mot HA-borg Århus Stiftstidende

Norge Har kontroll på Outlaws Avisa Nordland

Norge Fire av seks ute av Outlaws Saltenposten

Sverige Expressen-journalist erbjöd Hells Angels sin lägenhet Realtid.se

Relaterat Expressen-reporter tvingas hem

Relaterat Öppet brev från Thomas Möller rörande relationen med Staffan Erfors

Sverige Oroas över Europas gängkriminalitet Dalarnas Tidningar

Danmark Kriminelle bander: Den International Klub TV2

Danmark Fem skydevåben taget fra banderne B.T.

Danmark Risskov-rockerborg ransaget DR

Sverige Han är Sveriges mest jagade man Metro

Örebro Misstänkta utpressare inför rätta SR Örebro

Skåne Den undre världens egen bankir Kvällsposten

Danmark Invandrergjenger herjer Danmark Nyhedsavisen

Arvika Polisen tog jaktvapen från HA-anhängare NWT

Sveg Inget mc-hot bakom slakteriköp Länstidningen


Nya ambassadörer till Islamabad och Reykjavik

Regeringen har idag utsett ambassadör Ulrika Sundberg till sändebud i Islamabad, Pakistan och minister Anders Ljunggren till ambassadör i Reykjavik, Island.


Ulrika Sundberg arbetar för närvarande som politisk rådgivare åt Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter. Hon har tidigare bland annat tjänstgjort vid ambassaden i Khartoum och vid Sveriges ständiga representation i Genève. Ulrika Sundberg tillträder i juli 2009.


Anders Ljunggren tjänstgör för närvarande som minister vid Sveriges ambassad i Helsingfors. Han har tidigare medverkat i ett flertal statliga utredningar och även varit generalsekreterare för Föreningen Norden. Anders Ljunggren tillträder i september 2009.


Större möjligheter att avgränsa brottsutredningar

Regeringen har i dag gett rektorn för polishögskolan i Stockholm Ebba Sverne Arvill i uppdrag att utreda om förutsättningarna till förundersökningsbegränsning i brottmål bör utökas.


Kriminaliteten har under senare år blivit alltmer sammansatt och komplicerad. Parallellt med denna utveckling har antalet ärenden vid polis- och åklagarmyndigheterna ökat. Mot bakgrund av detta ska utredaren överväga om reglerna om att begränsa en förundersökning är ändamålsenligt utformade eller om någon förändring bör ske.


Utredaren ska ta ställning till om åklagares behörighet att besluta om förundersökningsbegränsning i omfattande och komplicerade förundersökningar bör utökas. I detta ingår att överväga om åklagare ska ha möjlighet att begränsa förundersökningar till vissa personer, till exempel huvudmännen och deras närmaste medhjälpare i en större brottshärva. Utredaren ska också överväga om även polismyndigheterna bör ha behörighet att besluta om förundersökningsbegränsning i vissa enklare fall.


Det är viktigt att polis- och åklagarmyndigheterna har de bästa förutsättningarna att bekämpa brott effektivt och rättssäkert. Även stora brotthärvor måste kunna klaras upp inom rimlig tid, säger justitieminister Beatrice Ask.


Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2010.


Holländarna mest naiva när det gäller Internetsäkerhet

En undersökning gjord för betalningsföretaget PayPal  visar att holländarna är de i särklass mest naiva när det gäller Internetsäkerhet.


Bara 23 procent av holländarna oroar sig för att få sin identitet stulen jämfört med 90 procent av amerikanarna.


Bara 28 procent vet vad phishing (nätfiske) och 44 procent har lagt ut alla möjliga personliga uppgifter på sociala nätverksplatser.


Undersökningen tittade på attityderna hos personer i Tyskland, Frankrike, Spanien, USA, Storbritannien, Kanada och Nederländerna.


Torgny Peterson


Uppdatering om lagstiftningsförslag om "medicinsk" marijuana i USAI en redovisning för det första halvåret 2009 tackar den amerikanska organisationen S.O.S. (Save Our Society From Drugs) för det stöd och de insatser som många visat och utfört för det framgångsrika arbetet med att bekämpa försök att normalisera och legalisera användning av narkotika i USA.


S.O.S. meddelar bland annat följande:

 Under årets sex första månader har vi i 28 delstater redan konstaterat 76 lagförslag, som uppvisar en positiv inställning till droger. Av dessa 76 har vi redan besegrat 51, inklusive lagförslag om "medicinsk" marijuana i Alabama, Connecticut, Illinois, Iowa, Missouri och South Dakota, och lagförslag i syfte att avkriminalisera innehav av upp till 1 ounce (cirka 28,23 gram) i Connecticut, New Hampshire, Texas och Vermont.


I dagsläget har 5 av de 76 lagförslagen antagits; i 4 fall väntas beslut från delstatsguvernörer, och ett lagförslag om "medicinsk" marijuana har guvernören i Minnesota lagt in sitt veto emot. Av de 76 lagda lagförslagen har inga beslut fattats i 20 av fallen. Av dessa 20 utgörs 10 av lagförslag i syfte att legalisera "medicinsk" marijuana och 4 som antingen försöker utöka nuvarande "medicinska" marijuanaprogram eller tillsätta arbetsgrupper för att studera inrättandet av sådana program.


Under 2009 har 31 delstater introducerat 62 lagförslag mot narkotika i syfte att stärka ansträngningarna att bekämpa användning och missbruk av narkotika. 10 av dessa lagförslag har redan antagits, inklusive lagförslag som kategoriserar Salvia som en kontrollerad substans, lagförslag för program för övervakning av förskrivna preparat, lagförslag som gör det till ett nytt brott av "förfalska" urinprov, lagförslag om inrättande av program för narkotikadomstolar, och förslag om att göra det till ett brott att ett barn vistas i ett hus där det finns metamfetamin.


Utöver att övervaka lagstiftning, förbereder S.O.S. också arbetet med att bekämpa ett lagförslag i Maine som skulle innebära inrättande av marijuanadipensärer och ett delstatligt ID-system. Vidare förbereds arbetet 2010 mot initiativ för att legalisera marijuana under "medicinsk" täckmantel i Arizona, Florida och South Dakota.


12 heroinlaboratorier förstörda i AfghanistanPolisen i Afghanistan meddelade för en stund sedan att man under gårdagen beslagtog 3 318 kg opium, 60 kg hasch, 750 kg opiumfrön och mer än 4 700 kg prekursorer i Sangin-distriktet i Helmand-provinsen i södra Afghanistan.


Utöver den beslagtagna narkotikan förstördes också 12 laboratorier för framställning av heroin.


Torgny Peterson


Rättegång mot gravid brittisk kvinna avslutad

Rättegången mot den 20-årig brittiska medborgaren Samantha Orobator genomfördes idag i Vientiane i Laos.


Orobator, som åtalats för att ha försökt smuggla ut 680 gram heroin ur landet, dömdes till livstids fängelse.


I Laos döms den som påträffas med mer än 500 gram heroin till döden, men landets biträdande premiärminister har uttalat att en gravid kvinna inte döms till döden.


Ett nyligen tecknat avtal mellan Laos och Storbritannien gör det möjligt för Orobator att avtjäna straffet i sitt hemland.


Torgny Peterson


Omfattande razzia mot Hells Angels i Quebec

Just nu pågår en omfattande razzia mot Hells Angels i Quebec i Kanada.


600 poliser deltar i razzian där 50 personer ska gripas och ett trettiotal husrannsakningar genomföras.

Aktionen, med kodnamnet "Machine", riktar sig mot handeln med crack cocaine och Hells Angels.

uppdatering 3.6. 22.00

Polisen har hittills gripit 43 män och 3 kvinnor vid 36 razzior under dagen. En del av razziorn skedde i Kahnawake-reservatet utanför Montreal.


Polisen har bland annat beslagtagit kokain, marijuana, ecstasy, vapen och kontanter.


Ytterligare information kommer senare.


Torgny Peterson


Ge dom heroin så sparar vi pengar!

Ge dom heroin så sparar vi pengar!. Så krasst kan man sammanfatta förslag på flera platser om legalförskrivning av heroin till opiatmissbrukare.


I Wales där det är aktuellt med att tillsätta en ny polischef efter att den illa omtyckte Richard Brunstrom slutar, säger en av de hetaste kandidaterna som Brunstroms efterträdare, Howard Roberts, att heroin bör förskrivas till opiatmissbrukare i brottsförebyggande syfte.


Wales online rapporterar att Roberts på en konferens 2006 berättade att förskrivning av heroin skulle kosta 12 000 pund per år, vilket naturligtvis är ett betydligt lägre belopp än de 45 000 pund som missbrukarna, enligt Roberts, stjäl för årligen.


Pengar, pengar, pengar således. Ge dom heroin så sparar vi pengar! Omtanke om opiatmissbrukare? Nix, snarare omtanke om de icke missbrukande medborgarnas pengar samtidigt som man vill ge sken av att ha uträttat något.


I Kanada framträder en annan så kallad "expert", Eugenia Oviedo-Joekes, som också förordar förskrivning av heroin till missbrukare.


Vem vet - alkoholister, amfetaminister, kokainister och andra - ister kanske snart ställer krav på att deras "mänskliga rättighet" att fortsätta att vara påverkade på skattebetalarnas bekostnad uppfylls.


Läs också:

Om folk knarkade mer - vilka skatteintäkter!


Torgny Peterson
Klart att ESS byggs i Lund

Det är nu definitivt klart att den stora forskningsanläggningen ESS (European Spallation Source) kommer att byggas i Lund.


Vid ett möte i Stockholm på onsdagen enades Sverige och Spanien, som varit huvudkonkurrenterna om anläggningen, om att samarbeta. Spanien förklarade att man inte längre är kandidat till huvudanläggningen.  Spanien kommer att satsa betydande ekonomiska resurser i projektet. I Spanien byggs en anläggning för testning av komponenter till ESS och en fabrik för tillverkning av vissa delar i anläggningen.


I praktiken stod det klart redan efter ett möte i Bryssel i torsdags att Sverige vunnit kampen om ESS, men vi vinner tid och kraft på att våra spanska vänner deklarerar att de också accepterar beslutet. De har jobbat lika intensivt som vi med sin kandidatur och har mängder med kunskap att bidra med. Jag tror att vi tillsammans kommer att kunna skapa en spallationskälla i Lund som blir den bästa i världen, säger högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg.


Det här blir en mycket bra lösning. Vi behöver kompetens från andra delar av Europa och jag tror att detta kommer att stärka vår anläggning, säger Colin Carlile - föreståndare för ESS Scandinavia.


"Den dubbla tystnaden"Nu är det dags för en ny deckare av Mari Jungstedt i Gotlandsmiljö. "Den dubbla tystnaden" är den sjunde kriminalromanen om kommissarie Anders Knutas.


Det är i slutet av juni och Bergmanveckan ute på Fårö stundar. Andrea och Sam beger sig dit med ett kompisgäng, grannarna sedan länge i Visbys utkant. Varje år reser de iväg utan tonårsbarn för att umgås och göra något ovanligt ihop. Efter Fårö väntar Stora Karlsö, där de ska hjälpa till när sillgrissleungarna lyfter från kalkstensklipporna. Förväntningarna är höga.

Men så skickas ett sms som blir läst av någon annan än den det var riktat till:

Har hittat Bergmans hem. Helt öde. Vill ha dig. Nu. Sugen på att leka på ett ställe som överträffar alla andra?


Provläs Den dubbla tystnaden!


Andra titlar av Mari Jungstedt hittar du här.


440 nya poliser

Statsminister Fredrik Reinfeldt och justitieminister Beatrice Ask deltar vid polisexamen i Stadshuset


Torsdag 4 juni examineras 440 poliselever från Polishögskolan Sörentorp i Stockholm i Stadshuset i Stockholm.


Statsminister Fredrik Reinfeldt och justitieminister Beatrice Ask deltar.


Vifta inte bort flickors rädsla för tvångsgifte

Vi har haft en omfattande debatt om könsneutral äktenskapslagstiftning. Nu får äntligen alla ingå äktenskap, oavsett sexuell läggning. Jag hoppas att politiker från samtliga läger kan samla ett lika stort mod när det gäller ungdomars rätt att slippa tvingas in i äktenskap. Det skriver Nyamko Sabuni som omedelbart vill stoppa så kallade fullmaktsäktenskap.


Sommaren är snart här och barn och ungdomar över hela landet förbereder sig för skolavslutningen. Det innebär månader av sol, bad och ledighet för de flesta. Men för en grupp unga innebär en eventuell utlandsresa under sommaren en risk för att utsättas för tvångsäktenskap. Vi har tills nyligen saknat konkreta fakta rörande omfattningen av arrangerade äktenskap mot ena partens vilja.


I går överlämnade dock Ungdomsstyrelsen en kartläggning av förekomsten av arrangerade äktenskap i Sverige. Uppdraget var ett led i regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Den visar att arrangerade äktenskap mot en parts vilja inte är något marginellt problem: nästan 70 000 unga i Sverige har ett begränsat eller villkorat val i förhållande till äktenskap och val av partner.


Rapporten visar dessutom att unga som bor i socialt utsatta områden i högre grad än unga i riket uppger att de har begränsningar när det gäller äktenskap eller val av partner. Rapporten avslöjar också att lagstiftning och rättstillämpning på detta område saknar både barn- och ungdomsperspektiv. Myndigheter måste bli bättre på att sätta det enskilda barn eller ungdomar i centrum, snarare än att i första hand tillmötesgå föräldrarna när det uppstår en konflikt. När en flicka uttrycker rädsla för att giftas bort får inte myndigheter vifta bort oron som en vanlig tonårsrevolt.


Trots att jag är väl insatt i problemen kring arrangerade äktenskap så kom det som en överraskning för mig att så kallade fullmaktsäktenskap förekommer i vårt land. Att man genom fullmakt kan låta någon annan köpa en bil är naturligt. Men att svenska myndigheter godkänner att unga blir bortgifta i sin frånvaro genom så kallad fullmakt är häpnadsväckande!


I söndags presenterade utbildningsminister Jan Björklund och jag en del i den nya skollagen i en artikel på DN Debatt, nämligen slopandet av möjligheten för föräldrar att kräva att deras barn inte deltar i vissa ämnen. I den nya skollagen ska det tydligt framgå att alla elever har rätt att lära sig att simma, delta i idrottslektioner och tillgodogöra sig sex- och samlevnadsundervisningen. Det handlar om rätten till kunskap och den rätten måste vara lika för alla oavsett kön och etnisk eller religiös tillhörighet.


Fortfarande år 2009 är det kontroversiellt att stå upp för att alla barn och ungdomar ska få sina rättigheter tillgodosedda. Såväl välkända debattörer här på Newsmill som riksdagspolitiker för vänsterblocket har kritiserat våra strävanden att ge alla barn rätten och möjligheten att delta i alla skolämnen. Som liberal kan jag inte ducka när det gäller att försvara individers rättigheter, även om det skulle uppröra de som försvarar särskilda gruppers ställning.


Vi har haft en omfattande debatt om könsneutral äktenskapslagstiftning. Nu får äntligen alla ingå äktenskap, oavsett sexuell läggning. Jag hoppas att politiker från samtliga läger kan samla ett lika stort mod när det gäller ungdomars rätt att slippa tvingas in i äktenskap.


Nyamko Sabuni, Integrations- och jämställdhetsminister

--------------------------------------------

Läs också:

Rotterdam hjälper unga flickor från tvångsgifte


87 procent av anhållna uppvisade positiva test på narkotika

En ny rapport, 2008 Arrestee Drug Abuse Monitoring Program (ADAM II), som redovisar droganvändning hos gripna män i tio större städer i USA visar att en majoritet av de anhållna i varje stad uppvisar positiva test på narkotika.


Några intressanta fakta ur rapporten

Marijuana är den vanligast förekommande narkotikan som upptäcks i samband med att en person anhålls. Andelen som uppvisar positiva prov på marijuana varierar från under en tredjedel i Atlanta och Washington D.C. till cirka hälften i Charlotte. Rapporten visar också att de som använder marijuana gör det ofta. I sju av de undersökta städerna använde de gripna i genomsnitt marijuana varannan dag under den senaste månaden.


Kokain

Andelen positiva på kokain varierade från 17 procent i Sacramento till 41 procent i Chicago.


Heroin

I sju av de tio städerna uppger de som använder heroin att de använt drogen 15 dagar eller mer under en månad. Från Chicago rapporteras nästan dagligt bruk av heroin.


Metamfetamin

Metamfetamin är huvudsakligen ett regionalt fenomen. Mindre än en procent uppvisade positiva test på metamfetamin i östra USA. I Sacramento och Portland däremot var 35 respektive 15 procent positiva på metamfetamin.


Du kan läsa ett faktablad om rapporten här.


Hela rapporten finns tillgänglig här.

  

Torgny Peterson


Korrupta borgmästare

I Mexico har 10 borgmästare, en domare och en anställd hos guvernören i Michoacan gripits misstänkta för att samarbeta med knarksmugglande gäng.


Bara några dagar tidigare greps ett stort antal personer misstänkta för samröre med knarkkartellen La Familia - ett gäng våldsamma galningar som inte skyr några medel för att upprätthålla kontroll över sin knarkhantering.


Torgny Peterson


Tjeckisk kvinna greps med 10 kilo heroin

Serbisk polis har gripit en tjeckisk kvinna vid gränsövergången Horgos vid gränsen mellan Serbien och Ungern.Gränsövergången vid Horgos

30-åriga Gabriela Ahmeti Sinkova hade gömt 14 förpackningar med totalt 10 kilo heroin i bagageutrymmet på en Renault Megan.


Torgny Peterson


Asiatiska gäng mål för polisens razzior mot cannabisodlingar II Tayside konstaterar polisen att cannabisfabrikerna i området drivs av sydostasiatisk kriminella grupperingar.


Hittills i år har polisen i Tayside beslagtagit cannabisplantor till ett värde av en halv miljon pund, vilket är en ökning med 400 procent jämfört med föregående år.


Detective Inspector Adrian Robertson säger till lokala media att en överväldigande majoritet av det storskaliga fynden har odlats av människor med sydostasiatiskt ursrung. Vi har bevis som kopplar de här fynden till gäng i London och i Asien.


Det samarbete som nu sker, "Operation League 2", leds av Strathclyde Police.


Torgny Peterson


Asiatiska gäng mål för polisens razzior mot cannabisodlingar IIBrittisk polis riktar nu in sitt arbete mot den sydostasiatiska organiserade brottslighet som ligger bakom ett nätverk av cannabisodlingar i distriktet Lothian.


Hittills har man upptäckt och beslagtagit sex odlingar (två i Edinburgh och en i vardera Livingston, Whitburn, Newtongrange och Bathgate) sedan mars i år.


Det är huvudsakligen kriminella från Kina, Malaysia och Vietnam som ligger bakom odlingarna. Det finns också kopplingar, bland annat till människosmuggling, prostitution och penningtvätt.


Polisens framgångsrika arbete mot odlingarna i London, the Midlands och Merseyside gör att de knarkkapitalisterna söker sig till nya jaktmarker.


Det nu intensifierade arbetet mot den sydostasiatiska organiserade brottsligheten sker i samarbete med andra polisdistrikt och SDEA (Scottish Drugs Enforcement Agency).


Torgny Peterson


Statsrådet Maria Larsson talar vid seminarium om barns psykiska hälsa

Onsdag 3 juni deltar äldre- och folkhälsominister Maria Larsson i seminariet Bättre framtida psykisk hälsa för dagens barn och ungdomar. Seminariet, som arrangeras av Haro, Riksorganisationen för Valfrihet, Jämställdhet och Föräldraskap, går av stapeln på Högloftet på Skansen.


Maria Larsson inledningstalar om barns och ungdomars psykiska hälsa.


Rumänske presidentens dotter vill legalisera cannabis...kanske, eventuellt eller inte!?Den rumänske presidenten Train Basescus dotter Elena som ställer upp som kandidat till EU-parlamentet orsakade rabalder i Rumänien då hon i en intervju i tv-programmet "Hard Talk"  i Antena 2 28 maj sa att hon skulle arbeta för legalisering av cannabis om hon blev invald i EU-parlamentet.


Dagen efter kom ett nytt uttalande från den kandiderande modellen. Då sa hon att narkotika inte skulle legaliseras i Rumänien oavsett om det handlar om "lätta" eller "tunga" droger och oavsett om det leder till beroende eller ej.


Pappa presidenten förklarade dotterns uttalande som "oförnuftigt" och påminde om att cannabis är förbjudet i alla EU-länder, inklusive Nederländerna där man dock tolererar försäljning av cannabis i coffee shops. Läs också:


EurActiv Romania: Elena Basescu se razgandeste: Nu trebuie legalizata marijuana, indiferent cat de usor este drogul


Hot news, Romania: Elena Basescu: Probabil ca as fi de acord cu legalizarea drogurilor usoare


Realitatea: Elena Băsescu este de acord cu legalizarea drogurilor uşoare, potrivit Cotidianul


Ziua: Elena Basescu ar sustine legalizarea drogurilor usoare, daca ajunge europarlamentar


Cotidianul: Elena Băsescu: Probabil că aş fi de acord cu legalizarea marijuanei


Gandul: Elena Băsescu ar susţine legalizarea marijuanei. "Am înţeles că nu dau dependenţă..."


Ziare.com: Onoarea Elenei Basescu, incalcata de acuzatia ca se drogheaza


Torgny Peterson


Här tar man livet av patienterna på löpande band

Nos tv i i Nederländerna rapporterar att 2 331 personer bad om dödshjälp förra året, vilket är en tioprocentig ökning jämfört med år 2007. Av dessa visade sig 10 fall vara av sådant slag att de överlämnats till åklagare.


En domstol i Almelo dömde nyligen en ordförande för lobbygrupp för dödshjälp, SVL (Stichting Vrijwillig Leven) till fängelse efter att ha hjälpt en 80-årig kvinna att ta livet av sig efter att såväl en läkare som en psykiater vägrat dödshjälp till kvinnan som led av Parkinsons sjukdom. Mannen ifråga överlämnade det dödande medlet till hennes son som
sedan gav det till modern

.


Reglerna för dödshjälp i Nederländerna kräver bland annat att patienten lider av en outhärdlig smärta. Vidare måste den läkare som administrerar dödshjälpen vara övertygad om att patienten gör ett medvetet val. Ytterligare en läkare måste också ge ett omdöme.


Läkareden

Jag försäkrar på heder och samvete att jag i min läkargärning skall sträva efter att tjäna mina medmänniskor och respektera humanitetens principer. Mitt mål skall vara att vårda och främja hälsa, att förebygga sjukdom samt att bota sjuka och lindra deras plågor.


I mitt arbete skall jag följa läkaretiken och enbart använda metoder vilkas nytta påvisats av medicinsk forskning eller erfarenhet. Då jag rekommenderar undersökningar och behandlingar skall jag objektivt bedöma hur de gagnar patienten och vilka nackdelar de eventuellt medför.


Jag skall fortlöpande upprätthålla min yrkesskicklighet och granska kvaliteten av mitt arbete.


Jag skall högakta mina kolleger och bistå dem i vården av deras patienter, då de ber om det. Jag skall uppmuntra mina patienter att vid behov rådfråga även en annan läkare.


Jag skall respektera min patients vilja. Det som meddelas mig i förtroende i samband med vården av patienterna skall jag hemlighålla. Min plikt som läkare skall jag fullgöra mot envar utan att diskriminera någon. Mina färdigheter som läkare skall jag inte använda i strid med min yrkesetik ens under hot.


Torgny Peterson


Boom för marijuanodlingarMarijuanaodlingarna blomstrar i Kanadas finansiella kris. Bara i Toronto avslöjades och beslagtogs 91 marijuanaodlingar och hittills i år har man stängt igen 60 odlingar, vilket är 50 procent fler än under samma period förra året.


Brandmyndigheterna i området är oroade över antalet bränder som uppstår i samband med odlingarna och Räddningstjänsten i Ontario säger till kanadensiska media att man nu undersöker en odlingsrelaterad brand var femtonde dag.


Nu har flera representanter träffats i Toronto för att diskutera möjligheterna att få slut på de illegala odlingarna som innebär miljonförluster i stulen elektricitet för att inte tala om de miljonbelopp i kostnader för skattebetalarna polisen och domstolarna.


Du kan läsa mer här.


Torgny Peterson


Rattfylleriet i Sverige omfattande

Rattfylleri och drograttfylleri i Sverige är skrämmande högt och de som kör omkring påverkade av droger verkar inte ha några betänkligheter.

Med anledning av detta uppmanas nu alla rattfyllon att förse sitt fordon med följande varningsskylt.Skulle du möta ett rattfyllo kan du ligga illa till eftersom företaget ännu inte löst varningsskyltfrågan vid möte.

Torgny Peterson
 


Ny knarkmånglare

Knarkmånglare får man väl inte säga...de é ju inte olagligt liksom asså än, tycker några Flashbackare förmodligen.


Vad gör man inte för att tjäna lite pengar i sista sekunden. Ny aktör på Spice-fronten har dykt upp. Lika aningslöst korkat som en annan leverantör skickar man ut följande uppmaning före leverans som garanteras inom 48 timmar:


OBS! Vi säljer inte till personer under 18 år. Vi rekommenderar inte heller någon annan under 18 år att röka Spice - detsamma gäller dig som är gravid eller ammande. Om det är första gången du röker anser vi att du bör göra det tillsammans med någon annan.


Naturligtvis kommer ingen under 18 år att handla efter en sådan uppmaning - Dum, dummare, Spiceshop.


Leverantörerna inser att det förmodligen är bråttom att kränga ut varorna inför ett eventuellt förbud. Därför erbjuder man en special deal - Handla för mer än 1000 kr så bjuder vi på en gratis påse Spice Genie.

For your info: 3-4 juni diskuteras Spice på EU-nivå


Observera

Spiceshop ansvarar ej för eventuella bieffekter som uppkommer vid användning av de varor som förmedlas.


Spiceshop reserverar sig också för feltryck i produktfakta / prisinformation.


Ansvaret för innehållsförteckning och produktinnehåll ligger helt och hållet hos tillverkaren.


Spiceshop tar heller inget ansvar för felaktigheter i eller på produkter eller förpackningar.

  

Snacka om kundansvar!

  

Torgny Peterson


Final countdown - äntligen stängs coffee shops i Rotterdam


    Blowverbod

16 av Rotterdams 61 coffee shops har nu gått i graven eftersom de, enligt nya regler, ligger för nära skolor.

250 meter är det minsta tillåtna geografiska avståndet. Vore kanske idé att utvidga det coffee shop-fria reviret ytterligare för att kunna bomma igen alla 61.


I Amsterdam kommer också 43 av 228 coffee shops att stängas så småningom av samma skäl.


Torgny Peterson


Webbplatsen för Sveriges ordförandeskap i EU

Om precis en månad tar Sverige över ordförandeklubban för EU och idag presenterades ordförandeskapets webbplats, http://www.se2009.eu/.


I ett pressmeddelande från Statsrådsberedningen konstateras följande:


De övergripande målen för det svenska ordförandeskapet är att det ska vara öppet, effektivt och resultatinriktat. Dessa mål har också varit vägledande för utvecklingen av webbplatsen. Ambitionen är att webbplatsen ska vara den mest heltäckande informationskällan för den som vill följa ordförandeskapet.


Webbplatsen är generösare än tidigare ordförandeskapswebbar till exempel när det gäller kontaktinformation. Detta är ett konkret sätt att visa tillgänglighet och öppenhet på, säger EU-minister Cecilia Malmström.


I det lättnavigerade kalendariet kan användaren själv välja den information som han eller hon är intresserad av. All information om ett visst möte kommer att samlas på samma ställe - det gäller bland annat dagordningar, texter och slutsatser. Idag går det inte att hitta arbetsgruppsdagordningar på Internet. Det svenska ordförandeskapet kommer att lägga ut dagordningar så att man lätt kan följa utvecklingen i en viss fråga.


Redaktörer kommer att rapportera från alla större möten till webbplatsen. Vi kommer också att använda rörlig bild i en omfattning som tidigare inte gjorts på ordförandeskapswebbar. Olika nyckelpersoner kommer att ge en inblick bakom kulisserna genom webbsända intervjuer, bloggar och Twitter. Att engagera bloggosfären är en viktig målsättning för ordförandewebben.


I takt med att vi närmar oss 1 juli kommer webbplatsen successivt att fyllas på med information och funktioner.


Kommunala medel att söka för föräldrastöd

Kommuner erbjuds nu i samverkan med forskningslärosäte söka medel för utvecklingsarbete inom föräldrastödsområdet. Cirka åtta kommuner kommer att beviljas medel ur de 70 miljoner som Statens folkhälsoinstitut fått i uppdrag att fördela.


Kommuner erbjuds nu att söka medel för utvecklingsarbete inom föräldrastödsområdet. Ansökan sker av kommun i samverkan med ett forskningslärosäte. Sista datum för ansökan: 30 september 2009.

Urvalet av kommunerna sker utifrån hur väl sökande uppfyller specificerade kriterier, geografisk fördelning och befolkningsmässig fördelning. Det forskningslärosäte som kommunen samverkar med erhåller 50 procent av den tilldelade summan.

Uppdraget till Statens folkhälsoinstitut kom den 31 mars i samband med att regeringen lanserade en "Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd - En vinst för alla".

Att skapa förutsättningar för en god fysisk och psykisk hälsa är särskilt viktigt för barn och unga, och inga är så viktiga som föräldrar i detta arbete. Den nationella strategin är regeringens samlade satsning för att främja hälsa bland barn och unga. Målet är att föräldrastöd ska erbjudas kontinuerligt till alla föräldrar under barnens uppväxttid.


Ny lagstiftning mot osund konkurrens

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss för konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet.


Konkurrenslagen förstärks med regler som innebär att Stockholms tingsrätt på talan av Konkurrensverket, enskilda företag eller en branschorganisation, vid vite får förbjuda staten, en kommun eller ett landsting att i sin säljverksamhet tillämpa ett visst förfarande. En kommun eller ett landsting får även förbjudas att bedriva sådan verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.


Sunda spelregler

Staten och kommuner säljer årligen varor och tjänster på marknaden för mångmiljardbelopp. På väl fungerande marknader ska företag kunna verka i konkurrens på lika och rättvisa villkor. Sunda spelregler mellan privat och offentlig sektor måste gälla.


Nu får Sveriges företag äntligen möjlighet att få osunda konkurrensvillkor prövade. Vi tycker att det offentliga ska ägna sig åt det som är kärnan i välfärden, inte bedriva kommersiell verksamhet. Jag vet att det här är en mycket efterlängtad förändring, säger näringsminister Maud Olofsson.


Motverka snedvriden konkurrens

Det är angeläget att komma till rätta med de problem som uppstår när offentliga aktörer ägnar sig åt affärsverksamhet som snedvrider konkurrensen på marknaden och därmed tränger undan privat näringsverksamhet.


Det finns många exempel på att kommuner driver kommersiella verksamheter trots att det finns företag som kan utföra dem. Det kan handla om plantskolor, reparation av motorfordon, kommersiella tvätteri- och konferensverksamheter, försäljning av brandskyddsutrustning eller bohagsflyttningar åt privatpersoner.


Planeras träda i kraft nästa år

För att ett förbud ska få meddelas krävs enligt förslaget att förfarandet eller verksamheten snedvrider konkurrensen eller är ägnat att snedvrida förutsättningarna för en effektiv konkurrens. Det ska även krävas att det inte är försvarbart från allmän synpunkt.

  

Förslaget innebär att det ska bli möjligt att pröva och ingripa mot konkurrenssnedvridningar som kan uppstå när stat, kommun eller landsting säljer varor och tjänster på marknaden. Också på den statliga sidan kan regeln tillämpas, exempelvis på konkurrenssnedvridande förfaranden som statliga myndigheter bedriver på marknaden.


Regeringen planerar att presentera en proposition till riksdagen under innevarande år för att lagändringen ska kunna träda i kraft den 1 januari 2010.


Trevligt folk knarkarVisste du inte det? Åk till London så får du veta mer om det senaste i en kampanj i ett land som har ett av de största narkotikaproblemen i Europa.


Det är legaliseringsorganisationen Release som driver legaliseringskampanjen "Nice People Take Drugs" på de kommunala bussarna i London under juni månad.


Enligt organisationen vill man starta en drogdebatt och uppmuntra folk att delta i en mer "sofistikerad och ärlig dialog om droger".  Om legalisering av narkotika är ett sofistikerat sätt att närma sig problemet är nog Release tämligen ensamma om att tycka, naturligtvis tillsammans med de som själva använder droger.


Direktören för Release, Sebastian Saville, säger att allmänheten är trött på den artificiellabeskrivningen av droger i samhället. Den berättar inte sanningen om det faktum att alla sorters människor använder narkotika. Om vi ska få en rättvis och effektiv drogpolitik måste den först och främst utgå från en sådan verklighet.


Mr Saville tycks inte ha förstått att det faktum att alla sorters människor använder narkotika snarare är ett skäl att skärpa kampen mot narkotika, inte att underlätta användning för ännu fler.


Att ett kommunalt bussbolag nedlåter sig till den här sortens propaganda är ett kapitel för sig och frågan om knarkreklamen kommer att ställas till ansvariga för London Transport.


Torgny Peterson


Ministrar klagar på bristande intresse för EU och EU-valet

I en artikel i Sundsvalls tidning klagar ministrarna Björklund och Malmström på det bristande intresset för EU, inte minst bland ungdomar.


Att ungdomar och andra inte visar något större intresse kan möjligtvis bero på det faktum att EU inte bryr sig om vad medborgarna tycker annat än när det är val. Ett lågt valdeltagande kanske bidrar till eftertanke hos de värsta EU-populisterna och meningsfulla förslag om hur EU kan utvecklas till något där medborgarna har inflytande också mellan valen.


Ökat engagemang i EU-frågor löses inte med mer utbildning för lärarna lika lite som ungdomsriksdagen har någon betydelse för ungdomars engagemang i politiska frågor.


Torgny PetersonSundsvall Tidning 25 maj 2009

Jan Björklund, Utbildningsminister

Cecilia Malmström, EU-minister


Lärarna ska lära sig mer om EU


Fler svenskar än någonsin tidigare är positiva till det svenska EU-medlemskapet. En undersökning gjord i december 2008 visar att nästan åtta av tio svenskar betraktar medlemskapet som något självklart. Enligt samma undersökning anser en stor majoritet att EU ska ta ett betydande ansvar för frågor som klimatet och den gränsöverskridande brottsligheten.


Tillsammans med det stundande Europavalet och det svenska ordförandeskapet i höst, kan de här förutsättningarna bidra till att levandegöra en bred debatt om Europafrågor i Sverige, som fortsätter även efter 2009.


EU är idag en integrerad del av det svenska demokratiska systemet, och en stor del av EU:s lagstiftning genomförs av våra kommuner, landsting och regioner.


Många beslut som fattas i Bryssel får direkt betydelse för medborgarna i vardagen. Att vi har en offentlig debatt även om dessa frågor är viktigt, och med det i åtanke är det bristande intresset för Europavalet ett problem för demokratin. Att valdeltagandet dessutom riskerar att bli särskilt lågt bland ungdomar är allvarligt.


Vi är övertygade om att bättre kunskaper om EU:s roll och hur samarbetet fungerar är en nyckel till att öka intresset för Europasamarbetet på längre sikt. För att stimulera ungdomars engagemang spelar gymnasieskolan en helt central roll.


En undersökning som Skolverket genomförde 2007 visar dock på stora brister i EU-undervisningen på gymnasiet. I tre undersökta läroböcker tas EU upp som ett internationellt samarbete bland andra. Den ekonomiska integrationen, miljöpolitiken eller EU:s utvidgning, alla centrala frågor på EU-nivå, behandlas i mycket liten utsträckning eller inte alls.


I samma undersökning framkom att nästan hälften av avgångseleverna ansåg sig ha dåliga kunskaper om EU när de lämnade gymnasiet. Det är ett mycket otillfredsställande resultat.


För att komma tillrätta med bristerna i undervisningen skärpte regeringen den 1 juli 2008 kraven i kursmålen för ämnet samhällskunskap A.


Reformen innebär att studier kring EU och de frågor som hanteras på europeisk nivå ska utgöra en integrerad del i undervisningen om den svenska demokratin. Att förstå Sveriges roll i EU och hur de olika institutionerna påverkar politiken här hemma ska vara lika centralt som att förstå hur riksdag, regering och kommunfullmäktige fungerar.


Den nya inriktningen på undervisningen om EU ställer krav på goda kunskaper hos lärare i samhällskunskap. Och vi vet att lärarna efterlyser mer kunskap.


I Skolverkets undersökning ansåg tre av fyra lärare att de hade behov av ytterligare kompetensutveckling.


Under våren och hösten har Internationella programkontoret därför regeringens uppdrag att genomföra en punktinsats för att bredda och fördjupa EU-kunskaperna hos lärare i samhällskunskap. Fram till årsskiftet planeras 18 regionala konferenser på ett tiotal orter i landet. Ambitionen är att 2000 lärare i samhällskunskap A, minst en från varje gymnasieskola, ska ha genomgått utbildningen under 2009.


Fokus kommer att ligga på hur EU arbetar med aktuella sakfrågor, och hur man kan vara delaktig i beslutsprocessen. Dessutom ska utbildningen ge redskap för det fortsatta arbetet med EU-frågor i skolan.


Kompetensutvecklingsinsatsen under 2009 finansieras genom ett anslag på 6,3 miljoner kronor, där 4,3 miljoner betalas av EU-kommissionen. Satsningen är resultatet av ett helt nytt, fyraårigt samarbete mellan regeringen, kommissionen och Europaparlamentet, som ska ägnas helt åt att förbättra EU-kompetensen i den svenska skolan.


Jan Björklund

Utbildningsminister (FP)


Cecilia Malmström

EU-minister (FP)


FBI offentliggör preliminära statistikuppgifter om brottslighet under 2008

FBI:s Preliminary Annual Uniform Crime Report som offentliggjordes idag visar att antalet våldsbrott minskade med 2,5 procent under 2008 och antalet egendomsbrott minskade med 1,6 procent.


Hela rapporten finns tillgänglig här.


Torgny Peterson


"Konsumentguide" om insatser för att trygga säkerheten

The Office of the Director of National Intelligence i USA har publicerat National Intelligence - a consumer's guide.


Avsikten med publikationen är att öka allmänhetens medvetenhete och kunskaper om USA:s arbete för ökad trygghet och säkerhet.


Du kan läsa hela publikationen, som ger grundläggande information om en mängd amerikanska organisationer som är involverade i säkerhetsarbetet, här.


Torgny Peterson


Trots minskning - tobak fortsatt största folkhälsoproblemet

Världshälsoorganisationens, WHO:s, tobaksfria dag uppmärksammades den 31 maj. Användningen av tobak i Sverige minskar. Men för att nå de nationella tobaksmålen krävs kraftfulla insatser.


Riksdagen antog 2002 fyra högt ställda delmål för att minska tobaksbruket. För att nå dem krävs kraftfulla åtgärder av länsstyrelser, landsting, regioner, kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer, säger Cecilia Birgersson, utredare på Statens folkhälsoinstitut.


Varje dag använder 27 procent av männen och 17 procent av kvinnorna i Sverige tobak i någon form. Sedan 2004 har andelen sjunkit med fem procentenheter för både män och kvinnor, men det finns fortsatta utmaningar på flera områden visar den senaste statistiken.


De fyra nationella delmålen fram till år 2014 är: att barn ska ha en tobaksfri livsstart, att halvera andelen ungdomar under 18 år som börjar röka och snusa, att halvera andelen rökare i de grupper som röker mest och att ingen ofrivilligt ska utsättas för rök i sin omgivning.


Fortfarande röker knappt åtta procent av alla gravida kvinnor tidigt i graviditeten. Och pappor till spädbarn minskar inte sin rökning i samma utsträckning som mammor. Andelen pappor som röker är elva procent, ungefär som genomsnittet för män i riket.


Bland pojkar har rökningen ökat under senare år, även om det är fler flickor som röker, medan snusningen har minskat något.


Fortfarande kan hälften av alla rökare under 18 år skaffa tobak på egen hand. Det är inte acceptabelt, säger Cecilia Birgersson.


Det är mer än dubbelt så vanligt att de med kort utbildning röker än de med lång utbildning. Exempelvis är det 21 procent av kvinnorna med kort utbildning som röker jämfört med 8 procent bland de med lång utbildning. Andelen rökare och snusare är fortfarande vanligare på landsbygden än i tätbebyggt område därför kan olika insatser krävas i olika delar av landet.


Utvecklingen går åt rätt håll, men mycket arbete återstår. Genom lagändringen om rökfria serveringar har vi kommit längst med delmålet att inte utsättas för tobaksrök ofrivilligt. Det visar hur effektiv lagstiftning är, menar Cecilia Birgersson.


Skatteverket lättar på kraven för kassaregister till halvårsskiftet 2010

Den nya kassaregisterlagen innebär att alla som säljer varor eller tjänster kontant ska ha ett certifierat kassaregister från 1 januari 2010.

  

Eftersom det varit svårt för marknaden att få fram certifierade kassaregister räcker det att man från första januari 2010 kan visa att man har beställt ett certifierat kassaregister som kommer att vara installerat senast den första juli nästa år, säger Skatteverkets rättschef Vilhelm Andersson.


Med ett drygt halvår kvar till att kassaregisterlagen träder i kraft, finns det fortfarande inga certifierade kassaregister att köpa för landets alla kontanthandlare. Certifieringsprocessen av de så kallade kontrollenheterna har dragit ut på tiden.


Tidigare hoppades vi på att de första kontrollenheterna skulle finnas framme i sommar. Nu gör vi bedömningen att det kan finnas certifierade kontrollenheter att beställa först efter sommaren. Tyvärr är inte detta något som Skatteverket kan råda över. Men det är inte rimligt att landets alla handlare ska få så kort tid på sig att skaffa kassaregister, säger Vilhelm Andersson.


Kontrollavgiften för den som saknar kassaregister efter 1 januari är 10 000 kronor. Skatteverket har tidigare utlovat en mjuk tillämpning av lagen och preciserar nu detta.


Om man kan visa att man beställt ett certifierat kassaregister som kan vara i drift senast den första juli, kommer företagaren inte att riskera att få någon kontrollavgift, säger Vilhelm Andersson.  


Under det första halvåret nästa år kommer Skatteverket att göra sedvanliga kontroller av kontanthandelsbranschen, och man kommer då också att kunna kontrollera att ett certifierat kassaregister finns eller är beställt.


Vi tror att detta ger tillräckligt med tid för handeln att skaffa sina nya kassaregister. Det viktigaste för oss är att effekten av den nya lagen kan uppnås på sikt. Framför allt för att det ska bli lättare för seriösa företag att konkurrera på lika villkor, och att vi ska få bukt med det fusk som förekommer i kontantbranscherna där manipulerbara kassaregister är ett stort problem, säger Vilhelm Andersson.


RSS 2.0