Tiotusentals cannabisplantor tagna i beslag

Ett framgångsrikt samarbete mellan lokala, delstatliga och federala myndigheter har nu resulterat i beslag av tiotusentals cannabisplantor i Dixie National Forest i södra Utah i USA.
En mexikan,Ignacio Rodriguez, som misstänks ha organiserat odlingarna, har gripits.


Torgny Peterson


Massprotest mot kriminalitet och våld

I Mexico har 13 grupper som arbetar mot kriminalitet och våld uppmanat till massprotester ikväll mot den omfattande kriminaliteten och våldet i Mexico, och förhoppningen är att tusentals medborgare ska delta i protesterna i landets alla 32 delstater.


Trots omfattande insatser, bland annat utplacering av tusentals soldater, har över 800 personer mördats hittills i år enbart i den norra gränsprovinsen Chihuahua, vilket är dubbelt så många som förra året enligt uppgifter från mexikansk polis.


Kritiken mot polisen är omfattande. Inte nog med att det finns omfattande problem med korruption. Många menar också att de saknar adekvat utbildning för sitt arbete.


Om dagens uppmaning till massprotester får önskad anslutning återstår att se.


Torgny Peterson


Kriminalstatistik 2007Kriminalstatistik 2007, som är en samlad redovisning över den officiella kriminalstatistiken tillsammans med beskrivningar av statistikens innehåll och tillförlitlighet, har publicerats.


Du kan ladda ner hela rapporten här.


Rekordhögt antal dödsfall av kokain

Brittiska Office for National Statistics meddelar att 196 personer avled förra året efter att ha "snortat" kokain - det högsta antalet sedan man 1993 började föra statistik över drogrelaterade dödsfall.


Drogrelaterade dödsfall bland män var 2007 den högsta under de senaste fem åren med 1 914 registrerade dödsfall i England och Wales. 2006 rapporterades 1 782 drogrelaterade dödsfall bland män.


Drogrelaterade dödsfall bland kvinnor nådde 2007 den lägsta nivån sedan man började föra statistik. 2007 rapporterades 726 drogrelaterade dödsfall bland kvinnor och 2006 788 sådana dödsfall.


Du kan läsa mer här.


Torgny Peterson


"Operation Scarecrow" avslöjar omfattande vietnamesiska intressen i cannabisodlingar

Efter 18 månaders intensivt arbete har kanadensiska polismyndigheter i samarbete med amerikanska DEA (Drug Enforcement Administration) sprängt en stor internationell knarkorganisation.


Ett stort antal personer, de flesta med vietnamesisk bakgrund, har gripits och åtalas nu för totalt 230 narkotika- och penningtvättbrott. En namnlista över vilka som åtalas för vilka brott och vilka beslag av droger, fordon och kontanter som gjorts hittills hittar du här.Arbetet med att krossa smugglingsnätverket började redan i april förra året i samband med en undersökning av en vietnamesisk kriminell gruppering som sålde marijuana i Ottawa-området i Kanada. I och med att kanadensisk och amerikansk polis upptäckte ett distributionsnätverk för marijuana från Kanada till USA tog utredningen ordentlig fart, vilket nu alltså lett fram till ett stort antal gripanden och omfattande beslag.


Utredarna identifierade organisationens olika "celler" och deras roll i organisationens produktion och distribution av narkotikan och flera stora inomhusodlingar lokaliserades och beslagtogs. I samband med "Operation Scarecrow" har fem cannabisfabriker med cirka 3 000 cannabisplantor beslagtagits.


I utredningen konstaterar polisen att organisationen också var involverad i penningtvättverksamhet där pengar överfördes från USA till Kanada och Vietnam.


Schematisk information om hur det kriminella nätverket är uppbyggt hittar du här.


Torgny Peterson


Flottans påtända gossar

18 sjömän på ett brittiskt krigsfartyg, som bland annat har till uppgift att bekämpa narkotikasmuggling I Sydatlanten, har inte bara visat sig vara positivt inställda till narkotika utan också positiva på narkotikatest.


Brittiska media uppger att händelsen förmodligen är det enskilt största tillslaget mot den egna personalen i den brittiska flottans historia.


Drogtesterna genomfördes efter en "land(om)gång i Brasilien.


Om det kan vara till tröst för någon meddelar en talesperson för den brittiska flottan att händelsen inte har påverkat fartygets förmåga att utföra sitt arbete.


Torgny Peterson


Sex miljoner till kvinnofrid i kommunerna

Sex miljoner till kvinnofrid i kommunerna

Regeringen har beslutat att fördela sex miljoner kronor för lokal samverkan för kvinnofrid för att stärka samverkan mellan olika aktörer i arbetet mot mäns våld mot kvinnor.


De samverkansmodeller som har utvecklats berör främst socialtjänstens samverkan med myndigheter som Polisen, Åklagarmyndigheterna, Kriminalvården och hälso- och sjukvården. Även frivilligorganisationer som kvinno- och brottsofferjourer ingår. Tanken är att varje berörd myndighet utvecklar och samordnar sitt arbete med övriga samarbetspartner. I regel antas en gemensam plattform eller ett handlingsprogram för samverkan som ofta omfattar stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor, möjlighet för barn att bearbeta sina upplevelser och insatser för att våldsutövande män ska sluta slå. Arbete mot hedersrelaterat våld inkluderas i vissa fall.


Utvecklingsmedlen kan sökas av en eller flera kommuner gemensamt och avser åren 2008-2010. I beslutet aviserar regeringen att totalt 23 miljoner kronor ska avsättas för ändamålet under perioden.


Så här fördelas utvecklingsmedlen

Stockholm 1 260 000, Uppsala 210 000, Södermanland 170 000, Östergötland 280 000, Jönköping 220 000, Kronoberg 120 000, Kalmar 150 000, Gotland 40 000, Blekinge 100 000, Skåne 780 000, Halland 190 000, V:a Götaland 1 010 000, Värmland 180 000, Örebro 180 000, Västmanland 160 000, Dalarna 180 000, Gävleborg 180 000, Västernorrland 160 000, Jämtland 90 000, Västerbotten 170 000 och Norrbotten 170 000 kronor.


Sverige förstärker sitt engagemang i EU:s polisstödinsats i de palestinska områdena, EUPOL COPPS

Regeringen beslutade i dag att sända ytterligare svensk personal till EU:s polisstödinsats i de palestinska områdena. Sverige förstärker därmed sitt engagemang i insatsen.


Folke Bernadotteakademin, Statens räddningsverk och Åklagarmyndigheten har idag fått regeringens uppdrag att ställa svensk personal till förfogande för EU:s polisstödinsats i de palestinska områdena, EUPOL COPPS. Även Rikspolisstyrelsen kommer genom tidigare beslut att bidra med ytterligare personal.


Till EUPOL COPPS sänds nu en åklagare, en expert på mänskliga rättigheter, en logistikexpert och en polis med ansvar för personalfrågor. Sverige bidrar sedan tidigare med poliser och en politisk rådgivare. Därmed kommer sex svenskar att delta, vilket är en betydande del av insatsen. Som mest ska Sverige bidra med åtta personer.


EUPOL COPPS är en civil krishanteringsinsats inom ramen för den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP). Insatsen inleddes den 1 januari 2006 med syfte att stödja polisväsendet i de palestinska områdena. Under hösten kommer insatsens fokus att breddas till stöd för fler delar av rättsväsendet samtidigt som den utsända personalen kommer att öka från ett trettiotal till ett femtiotal.


Sverige är en av de största givarna av stöd till palestinierna. Under år 2008 beräknas stödet uppgå till ca 700 miljoner kronor. EUPOL COPPS är en viktig del av både EU:s och Sveriges engagemang i fredsprocessen.


Storsatsning på svensk forskning

För att möta Sveriges utmaningar kommer alliansregeringen i samband med höstens budgetproposition att lägga fram nya förslag som både innebär en förstärkning av jobbpolitiken, stärker Sveriges framtida tillväxtmöjligheter och förbättrar välfärden.


Partiledarna i Allians för Sverige presenterade igår huvuddragen i regeringens kommande forskningssatsning.


Regeringen kommer att föreslå satsningar på forskning och innovation som innebär att det statliga stödet från och med 2009 successivt ökar för att 2012 nå en permanent förstärkning om fem miljarder kronor. Genom att den största förstärkningen sker redan första året blir det totala resurstillskottet för fyraårsperioden närmare 15 miljarder kronor.


Tre kriterier har varit vägledande när regeringen prioriterat de strategiska områdena:


1. Forskning som kan medverka till att finna lösningar på angelägna globala problem och utmaningar, såsom arbete mot klimatförändringar, kampen mot svåra sjukdomar och andra hälsoutmaningar samt omställning av energisystemen. Det är till exempel uppenbart att kampen mot växthuseffekten underlättas av teknologiska genombrott.


2. Områden där Sverige redan har forskning av världsklass. Inom samtliga prioriterade områden finns forskare och forskargrupper som håller världsklass.


3. Områden där det finns företag i Sverige som bedriver egen forskning och utveckling, och där statens insatser stärker näringslivets och Sveriges utveckling och konkurrenskraft.


Exempel på forskningsprojekt som på detta sätt får mer stöd är kampen mot stora folksjukdomar som Alzheimers och cancer, nya kommunikationslösningar i skärningspunkten mellan mobilt bredband och IT samt nya energilösningar för mindre koldioxidutsläpp, ökad energieffektivitet och förnyelsebara energislag.


Även humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning får ökade anslag.


Innovation utgör ett viktigt tema i den kommande propositionen. Det tar sig uttryck dels i utformningen av ett antal nya former och instrument för det svenska forskningssystemet, dels genom att ett antal specifika innovationsfrågor av betydelse för näringslivets och samhällets utveckling behandlas.


Ytterligare detaljer i satsningen kommer senare, dels  i samband med budgetpropositionen i september och dels när den forsknings- och innovationspolitiska propositionen presenteras i oktober.


Du kan läsa hela meddelandet och bifogade tabeller här.


Arbetsgivare ska våga anställa förtidspensionärer

Regeringen presenterar idag ett förslag om att arbetsgivare som anställer personer som arbetar med förtidspension ska få ett undantag i sjuklönelagen. Undantaget innebär att arbetsgivaren helt slipper betala sjuklön.


Förslaget är en del av regeringens åtgärder för att hjälpa personer med förtidspension tillbaka till arbete. Vi tycker att det är viktigt att arbetsgivare har drivkrafter för att anställa och att förtidspensionärer får en ökad möjlighet till anställning, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson.


Förslaget skickas under dagen till lagrådet och ska börja gälla den 1 januari 2009.


Bästa brottsförebyggande arbete på offentliga platser i Sverige

Idag utsågs vinnaren i den svenska uttagningen till European Crime Prevention Awards (ECPA). Årets tema är brottsförebyggande på offentliga platser. Det vinnande bidraget går vidare till den europeiska finalen som i år avgörs i Paris.


De projekt som i år kämpade om första platsen var Hej Stadsdel från Malmö Stad, Stockholmspolisens mobila poliskontor och Ung Kultur 116 - ett projekt i dialogform kring graffiti och klotter.

Vinnare: Stockholmspolisens mobila poliskontor 


Rapport om sociala bestämningsfaktorer

WHO:s oberoende Kommission för sociala bestämningsfaktorer för hälsa, den så kallade Marmot-kommissionen, har nu lämnat sin rapport till WHO:s generaldirektör Margaret Chan.


Rapporten, Closing the Gap in a Generation: Health equity through action on the social determinants of health,  hittar du här.


Läs också:

Health for all

Torgny Peterson


LSS-kommittén överlämnar sitt slutbetänkande

Idag överlämnar LSS-kommittén sitt slutbetänkande till statsrådet Maria Larsson.


LSS-kommittén är en parlamentarisk utredning som haft i uppdrag att göra en bred översyn av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och personlig assistans.


Vid en presskonferens 13.00 presenteras slutbetänkandet av LSS-kommitténs ordförande Kenneth Johansson (c).


Nordiska justitieministrar och rikspolischefer möts i Ystad

Beatrice Ask står värd för årets nordiska justitieministermöte, som hålls i Ystad den 1 och 2 september.


Vid mötet kommer ministrarna bland annat att diskutera nordiskt polissamarbete som ett medel att effektivisera bekämpningen av Internetrelaterade övergrepp mot barn, särskilt barnpornografi och grooming. Även frågor om polisiär samtjänstgöring i nordiska gränstrakter och om straffmätning i mål om sexualbrott kommer att tas upp. Ministrarna kommer också att diskutera och utbyta erfarenheter om kampen mot den grova organiserade brottsligheten.


Justitieministrarna från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige medverkar vid mötet. Även det självstyrande området Färöarna är representerat.

Under delar av mötet medverkar dessutom samtliga nordiska länders rikspolischefer.


Förordnande som chef för Polismyndigheten Gotland

Regeringen har i dag beslutat att länspolismästaren vid Polismyndigheten i Stockholms län Carin Götblad  fr.o.m. den 1 september 2008 också ska vara chef för Polismyndigheten Gotland.


Användning av hasch bland unga vuxna


I senaste utgåvan av Tidsskrift for Den norske legeforening (2008; 128:1825-8) rapporterar man om användningen av hasch bland unga vuxna i Norge.


I en sammanfattning av undersökningen skriver tidningen att även lågfrekvent användning av cannabis troligen kan öka risken för allvarliga psykiska problem, bland annat schizofreni. Man konstaterar också att man haft begränsad kunskap om användningen av cannabis, särskilt i den vuxna befolkningen.


Metod

Ett representativt urval av unga kvinnor och män har från det de var tonåringar (1992) fram till dess att de blivit unga vuxna (2005) vid fyra tillfällen besvarat enkäter om användningen av cannabis. De tillfrågades också bland annat om föräldrarnas utbildning och socialgrupp, om egen utbildning och position på arbetsmarknaden, om de mottagit socialhjälp, om sin inkomst och om de etablerat familjeliv.


Resultat

I 15-16-årsåldern var det under tio procent som hade erfarenhet av användning av cannabis, men flera debuterade med cannabis under sista delen av tonåren och också i 20-årsåldern.


I slutet av 20-årsåldern hade 40 procent av männen och 29 procent av kvinnorna använt cannabis en eller flera gånger. 18 procent av männen och 8 procent av kvinnorna hade använt cannabis under det senaste året.


Under tonåren fann man inte signifikanta skillnader mellan könen beträffande användning av cannabis. Användning av cannabis i tonåren hade heller inte någon koppling till social marginalisering eller låg socialgrupp hos föräldrarna.


Det är intressant att notera att i 20-årsåldern var användarna av cannabis i ökad utsträckning unga, ensamma män med avbruten utbildning som också stod utanför arbetsmarknaden.


Du kan läsa mer i Tidsskrift for Den norske legeforening här.


Läs också:

Røyking, bruk av snus og annen risikoatferd blant studenter


Torgny Peterson


George Soros ligger bakom försök att avkriminalisera cannabisDet står nu helt klart att George Soros är den störste enskilde bidragsgivaren i försöket att avkriminalisera innehav av mindre mängder marijuana i den amerikanska delstaten Massachusetts. Av de 429 000 dollar (2 730 000 kronor) som initiativtagarna samlat in för att driva igenom förslaget kommer 400 000 dollar (2 255 000 kronor) från Soros.


Om förslaget går igenom får vi veta i november.


Det är inte första gången Soros ägnar sig åt liknande verksamhet.


Läs också:

Marijuana i USA

Senaste nytt från cannabisflummarnas husorgan


Torgny Peterson


Massivt stöd för narkotikahundar vid nattklubbar


Från Perth i Västra Australien rapporterar The West Australian att alla berörda ställer sig mycket positiva till användning av narkotikahundar vid pubar och nattklubbar i Northbridge, en förort till Perth, i västra Australien.


Polisen söker nu med ljus och lykta efter lämpliga hundar i förhoppning om att komma igång med projektet så snart som möjligt.


SHR i Sverige är knappast världsberömt för liknande initiativ att bekämpa narkotika på nattklubbar, men i Australien är det alltså en annan ton i skällan. Där uppmanar direktören för Australian Hotels Association WA de två största politiska partierna att anvisa ytterligare en miljon dollar till polisens budget för utbildning och utveckling av en speciell hundgrupp som ska användas i branschens kamp mot narkotika.


Simon Barwood, talesman för Nightclub Owners Association, säger till samma tidning att de är för alla åtgärder som kan göra Northbridge säkrare. Detsamma säger ordföranden för Safer Northbridge, Vivienne George.


Du kan läsa mer här.


Torgny Peterson


Bästa sättet att skada den organiserade brottsligheten

I en kort intervju för BBC förklarar chefen för The Scottish Crime and Drug Enforcement Agency, (SCDEA), hur befintlig lagstiftning används mot den organiserade brottsligheten.


Du kan se inslaget här.


I Skottland ägnar sig nu också The Forensic Services hos The Scottish Police Services Authority i allt större utsträckning åt att analysera beslagtaget heroin för att konstatera var narkotikan producerats och förvarats, bland annat med analyser av DNA och fingeravtryck på t ex förpackningar.


Intresserad personal hos polis och tullverk kan få ytterligare information om vem som leder arbetet mm. Genom att skicka ett meddelande till admin@reageramera.com . Glöm inte uppge namn, tjänsteställe och telefonnummer.


Du kan lära dig mer, bland annat om narkotikasituationen i Skottland, i  radioprogrammet ReageraMera idag mellan 14.00-15.00.

Torgny Peterson


Denho Acar mister sitt permanenta uppehållstillstånd

Ledaren för OG, Denho Acar, har genom beslut av Migrationsverket den 21 augusti mist sitt permanenta uppehållstillstånd i Sverige.


Torgny Peterson


Radioprogrammet ReageraMera torsdag 28 augusti 14.00-15.00


Du missar väl inte radioprogrammet ReageraMera torsdag 28 augusti 14.00-15.00.


Världsforum om droger - Stockholm 8-10 september

Medverkande
Per Johansson, programansvarig World Forum Against Drugs (www.wfad.org)
Professor Neil McKeganey, University of Glasgow, Skottland
Professor Calvina Fay, Drug Free America Foundation, USA
Frans Koopmans, Director of Communications, De Hoop, Nederländerna

Programledare: Torgny Peterson


Programmet sänds live via FM-nätet (89,2) på Gotland i radiokanalen WisbyFM. För dig som inte bor på eller gästar Gotland går det utmärkt att höra direktsändningarna via internet på http://www.wisbyfm.se/


ReageraMera har spännande och intressanta gäster och tar upp toppaktuella frågeställningar i intervjuer och diskussioner - via telefon, live från studion eller i bandade inslag. Dessutom blir det musik.


Mexikanska knarkkarteller ger klartecken till angrepp på amerikanska mål

Hårt pressade har nu mexikanska knarkkarteller, enligt uppgifter från amerikanska myndigheter till Fox News, gett klartecken till angrepp på amerikanska mål inne i USA.


Vi har tagit emot trovärdiga uppgifter om att knarkkarteller i Mexico har utfärdat tillstånd att slå till mot mål på den amerikanska sidan av gränsen, säger polisens talesman i El Paso, Chris Mears, till Fox News.


Maskerade och beväpnade män stormade tidigare den här månaden ett rehabiliteringscentrum för missbrukare och mördade åtta personer. Några dagar senare slutade representanter för Röda Korset att behandla skottskadade offer efter att de tagit emot dödshot via Röda Korsets radiosystem - allt enligt Fox News.


Knarkkartellernas krig för narkotika måste bekämpas med all kraft varhelst deras profithungriga trynen dyker upp.


Torgny Peterson


Odlingen av opiumvallmo minskar i AfghanistanEnligt det Wienbaserade FN-organet UNODC:s (United Nations Office on Drugs and Crime) senaste rapport, som offentliggjordes igår, om odling av opiumvallmo i Afghanistan så har odlingsarealen innevarande år minskat med 19 procent till 157 000 hektar. Förra året omfattade odlingsarealen 193 000 hektar.


Även om odlingsarealen har minskat med 19 procentså innebär en ökad avkastning med 48,8 per hektar i år jämfört med 42,5 kg per hektar 2007 att produktionen av opiumvallmo minskat med sex procent från 8 200 ton föregående år till 7 700 ton i år.


Enligt rapporten har antalet provinser där det nu inte förekommer någon odling av opiumvallmo ökat med 50 procent. I förra årets undersökning var 13 provinser fria från odling av opiumvallmo. I år är det 18 av landets 34 av provinser som inte har några odlingar.


98 procent av all odling av opiumvallmo sker i sju provinser (Hilmand, Kandahar, Uruzgan, Farah, Nimroz, Daykundi och Zabul) i den sydvästra delen av landet där talibaner och organiserade kriminella nätverk både orsakar och utnyttjar instabiliteten i området.


Enligt rapporten så beror de relativa framgångarna i vissa provinser på ett kraftfullt ledarskap, bland annat från guvernörerna, för att förmå bönder att avstå från odling av opiumvallmo och peka på alternativa grödor. Dåligt väder i de norra och nordvästra provinserna har också haft betydelse för en sämre skörd i år. Kampen mot opiumvallmon har varit mest framgångsrik i Nangarhar-provinsen som gått från att förra året varit den provins som låg på andra plats när det gäller odling av opiumvallmo till att i år vara fri från sådana odlingar.


I rapporten pekar man också på faran att fokuseringen på odlingen av opiumvallmo har gjort att odlingen av cannabis har ökat dramatiskt - något som måste tas på stort allvar.


I rapporten konstaterar man vidare att tillgången på opium för tredje året i rad vida överstiger efterfrågan. Priserna har fallit något men inte i någon större omfattning. Av detta drar man i rapporten slutsatsen att enorma mängder opium, heroin och morfin har undanhållits marknaden och man påpekar att underrättelseorgan behöver prioritera undersökningar om vem som har tagit hand om och var överskottet förvaras.


Du kan läsa hela rapporten, Afghan Opium Survey 2008, här.

En karta över opiumodlingarna i Afghanistan hittar du här.


Torgny Peterson


Hundratals "marijuanadispensärer" riskerar att stängas


Äntligen ser det ut som om myndigheterna i Kalifornien börjar inse hyckleriet med de så kallade marijuanadeispensärerna där samvetslösa knarklangare, under "medicinsk" täckmantel, säljer marijuana till tusentals så kallade patienter.


Enligt de nya riktlinjerna, Guidelines for the security and non-diversion of marijuana grown for medical use

utfärdade av delstatens högste åklagare Edmund G. Brown Jr igår, riskerar alla som med vinstintresse driver en dispensär av det här slaget eller som inte är registrerade enligt gällande regler att arresteras och åtalas av lokala myndigheter.


Igår meddelade Brown också att man 22 augusti genomförde en razzia mot en illegal marijuanafabrik, Today's Healthcare i Northridge, som använde en så kallad marijuanadespensär som täckmantel för omfattande försäljning av illegala droger. Innehavaren av Today's Healthcare har medgivit att han bedrev en lönsam affärsverksamhet där merparten av hans "patienter" (läs knarkkunder) var i åldrarna 18-29 år.


Vid de razzior som genomfördes hos innehavaren och hans medbrottsling hittades bland annat kontanter, sofistikerad utrustning för inomhusodling i form av belysning, timers och ett elsystem som möjliggjorde avledning av elektricitet från det lokala elnätet. Totalt beslagtogs över 1 100 cannabisplantor till ett beräknat värde av 6,6 miljoner dollar.


I ett annat ärende i början av augusti, också det i Kalifornien, befanns innehavaren av ytterligare en "marijuanadispensär" skyldig till narkotikabrott och försäljning av marijuana till ett värde av 2 miljoner dollar under nio månader. Tala om lönsamma "patienter".


Hyckleriet med så kallad "medicinsk" marijuana uppdagas mer och mer och alerta politiker börjar i allt större utsträckning inse att den här sortens cannabusiness inte är något annat än ett steg på vägen för att försöka åstadkomma legalisering av cannabis.


Legaliseringsförespråkarna är aktiva på många fält, också inom det de själva benämner religion. Ett exempel är "prästen" Craig X Rubin. Rubin själv hävdar att marijuana är ett religiöst sakrament och som sådant därför kan användas i hans ´kyrka´ 420 Temple i Hollywood där Rubin och hans anhängare tidigare bedrev sin verksamhet, som numera är flyttad till Pasadena.


Rubin blev ´postorderpräst´ via Universal Life Church 1990, som via Internet prästviger vem som helst som betalar det som krävs. 

Det är enkelt att genomskåda Rubins avsikter genom att titta på en av de predikningar av honom som finns på You Tube. Materialet lämpar sig bra som komediinslag på marijuanafria personalfester. Påverkade marijuanafantaster kanske tar honom på allvar. 


Läs också:

Är medicinsk marijuana OK i USA?


Torgny Peterson


Försökte smuggla 66 kilo kokain

14 brasilianares försök att i tidigare i år smuggla in 66 kilo kokain i Schweiz misslyckades kapitalt. En del av kokainet lyckades ta sig hela vägen till Zürich, dolt i elva väskor tillhöriga ett resesällskap på nio damer och fem herrar.


Alla 14 greps dock, tillsammans med 41 kilo kokain, redan före avresan från Fortaleza i Brasilien. Resten, 25 kilo, landade i Zürich där det omhändertogs av schweiziska myndigheter.


Torgny Peterson


Beslag av över 1 ton opiumvallmoProvinsen Helmand i södra Afghanistan

Afghanistans inrikesministerium meddelar att polisen beslagtagit 1,2 ton opiumvallmo i den sydliga mycket oroliga provinsen Helmand. Tre personer har gripits hittills.


Torgny Peterson


Vietnamesisk cannabisfabrikör planerade ta över den danska haschmarknadenEn 27-årig vietnames i Danmark ställdes igår, tillsammans med en 48-åring, inför rätta i Odense misstänkt för grovt narkotikabrott, bland annat för produktion av marijuana, i sex illegala cannabisodlingar.


Av det 60 sidor långa åtalsunderlaget, bland annat baserat på tre månaders spaning i samarbete med danska PET (Politiets Efterretningstjeneste), framgår från telefonavlyssningar bland annat hur 27-åringen skrävlat om hur han  redan styrde Christiania och om hur han inom ett år skulle styra hela den danska haschmarknaden.


Jag har idag talat med politiadvokat Jakob Beyer i Odense som inte kan uttala sig ytterligare om målet så länge förhandlingarna, som väntas bli avslutade i november, pågår.


Torgny Peterson


Om cannabisodlingar i SverigeI SVT:s morgonprogram idag diskuterades i ett kortare inslag cannabisodlingar i Sverige. Som bekant har man i Sverige under den senaste tiden upptäckt ett stort antal cannabisfabriker. Det handlar alltså inte om odlingar med ett fåtal plantor utan om storskalig produktion.


Enligt kriminalinspektör Johan Nilsson från Riskriminalpolisen, ansvarig för det så kallade cannabisprojektet 2004-2004, finns det olika skäl till ökad odling av cannabis i Sverige, dels kan kraven på missbrukarnas ökade medvetenhet om ruseffekten och därmed sammanhängande krav tillfredsställas bättre i Sverige än via import. Dessutom blir det självklart billigare att odla i närområdet istället för att hantera cannabis via t ex holländska distributionscentraler.


Johan Nilsson konstaterar också att de stora odlingarna har kopplingar till välorganiserade kriminella nätverk med avancerade försäljningsstrukturer. Nätverken gör vidare stora investeringar, bland annat  i form av husköp och inköp av avancerad utrustning i samband med etableringen av en cannabisfabrik.


På fråga om de nyligen genomförda omfattande tillslagen förvånat, säger Johan Nilsson att polisen för några år sedan såg att odlingarna började komma och att utvecklingen sedan gått mycket snabbt. Nilsson ser positivt på möjligheterna att upptäcka och beslagta odlingarna. Vi har redan stoppat 15 odlingar så jag ser positivt på att slå ut dom.


Från Växjö medverkade Robert Loeffel, polisen Kronoberg. Loeffel berättade att det största tillslaget polisen där gjort hittills är den nyligen upptäckta cannabisodlingen i det lilla samhället Agunnaryd där man gripit två vietnameser, 32 respektive 42 år gamla. Mitt i en typisk liten småländsk by hade en före detta lanthandel inretts till cannabisfabrik och, säger Loeffel, vi är fullständigt övertygade om att det finns på fler ställen.


Loeffel betonade vikten av tips från allmänheten för att upptäcka odlingarna. Upptäckten av odlingen i Agunnaryd började med tips från allmänheten - ett tips som resulterade i spaning och sedan tillslag.


Som alert medborgare kan du bidra till upptäckt och beslag av cannabisodlingar - Hjälp till med att avslöja och stänga cannabisodlingar


Tilläggas kan att de flesta stora cannabisodlingarna som hittills upptäckts i Sverige, på samma sätt som odlingen i Agunnaryd, har kopplingar till organiserad vietnamesisk brottslighet.


Läs också:

Cannabisrapporten - en kartläggning av distributionen, nätverken och individerna

Om cannabisodling och haschtillverkning i Marocko

Big cannabusiness borde vara något för undersökande journalister

Skador av hasch och marijuana

Haschguiden


Torgny Peterson


Utvidgade möjligheter att avlägsna deltagare i en ordningsstörande folksamling m.m.

I promemorian (Ds 2008:54) behandlas bl.a. frågan om polisens möjligheter att transportera bort deltagare i en folksamling - som inte utgör en allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagen - som genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna. Rikspolisstyrelsen har i en skrivelse till Justitiedepartementet i april 2007 påtalat att de nuvarande bestämmelserna i polislagen inte ger utrymme för att transportera deltagare i en ordningsstörande folksamling tillräckligt långt bort för att åtgärden ska bli meningsfull. Styrelsen pekar på att det i många fall finns behov av en så pass lång transport att åtgärden, enligt dess mening, blir att betrakta som ett omhändertagande i stället för ett avlägsnande.


Mot bakgrund av de av Rikspolisstyrelsen beskrivna problemen föreslås i promemorian att polisen i vissa fall ska ges möjlighet att avlägsna deltagare i ordningsstörande folksamlingar en längre sträcka än vad dagens regelverk möjliggör. Ett sådant avlägsnande föreslås i särskiljande syfte benämnas utvidgat avlägsnande och innebär att deltagarna i en ordningsstörande folksamling - som inte utgör en allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagen - ska få transporteras från platsen och att transporten som längst ska få pågå under två timmar. Den tid under vilken transporten får pågå är beroende av bl.a. möjligheten för de transporterade personerna att med hjälp av allmänna kommunikationer ta sig från den plats dit de har transporterats. För att utvidgat avlägsnande ska få tillgripas krävs att en åtgärd enligt bestämmelsen i 13 c § första stycket polislagen är otillräcklig för att det med åtgärden avsedda syftet ska uppnås.


I promemorian behandlas också frågan om en åtgärd enligt 23 § polislagen måste ha geografisk anknytning till den plats där ett befarat brott kommer att begås. Problemet har lyfts fram av Riksdagens ombudsmän (JO) i en skrivelse till regeringen i december 2004 där JO hemställer att regeringen överväger en ändring av lagstiftningen i förtydligande syfte.


I promemorian konstateras att den nuvarande lagstiftningen måste förstås så att det ska föreligga en geografisk anknytning mellan platsen för ingripandet och den plats där det befarade brottet kommer att begås. Dock framhålls i promemorian att det kan ifrågasättas om en sådan inskränkt möjlighet för polisen att ingripa i brottsförhindrande syfte är ändamålsenlig. Mot bakgrund av bl.a. att en möjlighet för polisen att ingripa i ett tidigare skede innebär ett mindre ingrepp gentemot dem som åtgärden riktar sig än att avvakta med en polisiär insats till dess risken för angrepp på person eller egendom har realiserats föreslås en utvidgning av tillämpningsområdet för bestämmelserna i 23 § första stycket polislagen. Sålunda föreslås i promemorian att polisen ska kunna ingripa på en viss plats i syfte att avvärja risk för att brott som innebär allvarlig fara för liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av egendom förövas på en närliggande plats.


Rapport om organiserad brottslighet i Kanada


Criminal Intelligence Service Canada (CISC)  har nu offentliggjort den senaste rapporten om organiserad brottslighet i Kanada - 2008 Report on Organized Crime


I rappporten, som syftar till att öka medvetenheten om hoten från den organiserade brottsligheten, ges en nationell överblick av tekniker och metoder som kriminella grupperingar använder sig av och om de kriminella marknader där huvuddelen av brottsligheten sker. Rapporten redovisar vidare hur globala trender kan komma att påverka Kanada.


Rapporten ger också information om vanliga tekniker som kriminella använder vid identitetsstölder och bedrägerier i syfte att förhindra att enskilda individer blir brottsoffer.


Några intressanta fakta i rapporten

Man har identifierat cirka 900 grupper som ägnar sig åt organiserad brottslighet i Kanada.


Delar av British Columbia, södra Ontario och områdena kring Montreal utgör de viktigaste knutpunkterna för kriminella såväl vad avser den största ansamlingen av kriminella grupperingar som de mest aktiva och dynamiska kriminella marknaderna.


Den illegala narkotikamarknaden utgör den största kriminella marknaden med avseende på omfattning och graden av inblandning från en majoritet av de organiserade kriminella grupperingarna.


Flera av grupperingarna använder våld och hot, antingen som en del av sina långsiktiga strategiska planer eller vid "spontana" angrepp. Våld och hot används vanligtvis externt - mot kriminella rivaler, eller internt - för att upprätthålla disciplin.


Globala trender


Elektroniska pengar

Utvecklad tillgång och användning av elektroniska penningtransaktioner underlättar penningtvätt, försäljning av illegala varor och överföring av stora summor pengar i annan valuta än kanadensiska och amerikanska dollar.


Amerikansk dollar

Den försvagade amerikanska dollarn har gjort att den inte längre utgör den dominerande valutan vid internationella överföringar och betalningar.


Narkotika


Prekursorer

Asien fortsätter att vara knutpunkt för produktion och distribution av prekursorer för tillverkning av illegala syntetiska droger. Otillräckliga resurser för övervakning kan resultera i att många prekursorer avleds till illegala marknader över hela världen.


Kokaintransitering via Västafrika

En kraftig ökning av den europeiska kokainmarknaden under senare år har bidragit till att utveckla Västafrika till en zon för transitering av narkotika.


Kriminella marknader - narkotika


Kokain
Kokain fortsätter att utgöra en av de mest betydelsefulla illegala narkotikamarknaderna. Inom Kanada samordnas distributionen av kokain från British Columbia, Ontario och Quebec.


Crack

Crackhanteringen koncentreras kring stadsområden i Kanada. På grund av dess beroendeframkallande och kortverkande effekter ägnar sig användarna ofta åt egendomsbrott, rån och brott mot person för att finansiera missbruket.


Ecstasy

Kanada, Nederländerna och Belgien är de viktigaste producentländerna för ecstasy på den globala, illegala drogmarknaden och Kanada fortsätter att vara en stor producent av ecstasy för såväl den inhemska som den internationella marknaden.


Heroin

Efterfrågan på heroin i Kanada är förhållandevis låg och det är bara en relativt begränsad del av de kriminella grupperingarna som är engagerade på heroinmarknaden.


Marijuana

Marijuana fortsätter att vara en av de mest smugglade illegala drogerna i Kanada med omfattande inblandning från den organiserade brottsligheten i alla produktionsled, i distribution och export. Kanada fortsätter att vara ett produktionsland som svarar mot en avsevärd del av den inhemska och amerikanska efterfrågan.


Metamfetamin

Produktionen av metamfetamin har ökat för att möta den tilltagande internationella efterfrågan. Antalet stora kanadensiska laboratorier, som kan producera fem kilo eller mer, tyder på kapacitet att producera omfattande mängder för distribution i utlandet.


Opium

Till följd av rekordhög produktion av opiumvallmo i Afghanistan ökade beslagen av opium avsevärt i Kanada under föregående år. Det totala antalet beslag är dock relativt lågt i jämförelse med beslag av annan narkotika.


Farmaceutiska opiater

Missbruket av receptförskrivna läkemedel förväntas överstiga konsumtionen av narkotika. Kanadensare är bland de största konsumenterna av farmaceutiska opiater. Flera organiserade kriminella grupperingar är inblandade i distributionen av den här sortens preparat.


Den intresserade kan läsa hela rapporten här.


Torgny Peterson


Beslag av sex ton marijuana

I fredags beslagtog kolombianska armén över sex ton marijuana i Corinto i Cauca-provinsen i landets sydvästra delar.
Enligt CIA är Colombia producent av koka, opiumvallmo och cannabis och tillika världens ledande kokaodlare (144 000 hektar kokaodlingar 2005 - 26 procent mer än 2004 - vilket i sin tur innebär möjlig framställning av 545 ton kokain). Colombia är vidare världens största producent av kokaderivat. Under 2005 besprutades över 130 000 hektar med bekämpningsmedel men aggressiv återplantering av kokaodlarna har medfört att Colombia förblir huvudproducent av koka. Mellan 2003 och 2004 minskade odlingen av opimvallmo med 50 procent till 2 100 hektar, vilket innebär möjlig framställning av 3,8 ton heroin.


Torgny Peterson


Stort marijuanabeslag i BulgarienI omfattande razzior har bulgarisk polis i sydvästra delen av landet beslagtagit 3,7 ton marijuana den här veckan.

Sex personer har hittills gripits i samband med beslagen.


Vapenamnesti med kontanter i Brasilien

I Brasilien kommer regeringen att starta en kampanj via tv, radio, tidningar och internet för att försöka få bort 300 000 illegala vapen från gatorna. I förhoppning om att nå resultat kommer de som lämnar in vapen att dels slippa utredning om vapeninnehavet, dels få kontant ersättning som varierar mellan 400 och 1 200 kronor.


För fyra år sedan resulterade en liknande kampanj i inlämning av en halv miljon vapen.


Torgny Peterson


Kommentarer om studie av "medicinsk marijuana"

Nyligen redovisade forskare vid University of California, San Diego School of Medicine att smärtlindringen var större vid användning av cannabis än vid användning av placebo.


Fyra läkare i USA kommenterar kort studien på följande sätt:


1.

First of all, the marijuana is compared to placebo, not other effective agents. When it was compared to other agents, it was no more effective than available prescribed drugs. Additional studies have demonstrated that marijuana has a narrow therapeutic window and can actually enhance pain at certain doses. When you couple this erratic performance with the fact that standardizing doses can be difficult and the substance is smoked, it creates significant concern over the use of marijuana as a medicine.

 

The best route is to identify effect individual cannabinoids and isolate or synthesize them. This is consistent with the FDA processes for bringing medications to the public.


2.  

Study abstract lacks specific details on exact method of study design. How can one have a truly double blind study when the active drug has significant mood and mind-altering properties compared to placebo. How were the volunteers chosen? Were they highly experienced marijuana smokers? How many had "dirty" urines before the study actually started (before receipt of active THC cigarette? What was the percentage of THC in the cigarette? How long did the pain relief last? Notice that all participants were kept on their other pain medications during the study? Perhaps it was the combination of other pain reliever with the THC that worked rather than the THC alone? Lots of problems and I did not have the actual study protocol for more details.


3.

Similar to pharmaceutical companies sponsoring drug trials for FDA or other use, there always is bias in the results. Nevertheless, it would have been of greater scientific value if they had isolated the cannabinoids and determined which were effective for pain relief. using the plant is a shotgun approach, clearly intended (in my opinion) to support California's lax mj regulations.


4

I am glad to comment on this paper: This is a very poor study. They did not say if they used controlled marijuana joints from the Federal Government. You cannot do any study with just any regular joints. Then, since all marijuanas contain so many psychotropics (at least we know of three CNS depressants), whenever you give a sedative of any kind (in this case marijuana joints), there will be a mild reduction in pain. This is also a very subjective way of analyzing how the pain was reduced.


And thirdly and most important, when, in medicine we have excellent treatments for chronic neuropathic pain , like amitriptyline, and the newest Cymbalta, and Lyrica, all double blind studies should be done comparing NOT WITH A PLACEBO, but with well known medications that we know relieve neuropathic pain. !

Another hoax study, just to keep the propaganda for "medical marijuana".


Läs också:

Medicinal Marijuana Effective For Neuropathic Pain In HIV, Study Finds


Den intresserade också läsa nedanstående bok, Principles and Practice of Clinical Trial Medicine, som innehåller väsentlig information om klinisk forskning.

 


Torgny Peterson


Inga kommunala knarkarkvartar i Quebec

Från Quebec kommer det positiva beskedet att det inte blir några kommunala knarkarkvartar där, vilket innebär att det i dagsläget fortfarande bara är Vancouver som underlättar missbruk av narkotika.         Tony Clement

Kanadas federale hälsominister, Tony Clement, döljer inte vad han anser om kommunala knarkarkvartar.


I ett anförande inför The Canadian Medical Association nyligen sa Clement  - Over the last five years, while Insite [i Vancouver] has been operating, we could have provided treatment to 5,000 addicts. Instead, during that time, 250 addicts have died of drug overdose alone.


Torgny Peterson


Finns det positiva takras?

Igår fattades beslut om att EU-parlamentets första plenarsession efter sommaren kommer att äga rum i Bryssel i stället för Strasbourg.


Skäl? Delar av taket i lokalen i Strabourg har gett vika för (politiska?) trycket.


Om resten av taket rasade in skulle EU-medborgarna kunna spara stora summor på inställda transporter av EU-parlamentariker med vidhängande dokumentsamlingar mellan Bryssel och Strasbourg.


Torgny Peterson


Information på drift om alla intagna i fängelse

Datasäkerheten i Storbritannien verkar minst sagt undermålig. Vid flera tillfällen har känslig information försvunnit genom obegriplig försumlighet.


Nu är det dags igen då ett USB-minne, bland annat med information om 10 000 kriminella och dessutom information om samtliga 84 000 intagna i fängelser i England och Wales, är på drift. rapporterar BBC.


Torgny Peterson


Tänk två gånger innan du använder anabola androgena steroider!


Funderar du på att använda anabola androgena steroider uppmanas du tänka över det en gång till. I avvaktan på ditt definitiva beslut rekommenderas du att läsa The dire consequences of doping i senaste utgåvan av Lancet.


Läs också:

Omfattande information om anabola androgena steroider
 


Fenazepam narkotikaklassas

Efter ett beslut vid gårdagens regeringssammanträde om en ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika blir nu Fenazepam narkotikaklassat från och med den 15 september.


Torgny Peterson


Om missbruk av industrihampa

En odlare av industrihampa i Blekinge har haft nattliga besökare i sin odling. Tvärtemot vad många hävdar är det full möjligt att "efter behandling" röka industrihampa.


I en artikel, Missbruk av industrihampa, i Svenska Narkotikapolisföreningens Tidskrift skriver Marianne von Wachenfelt, tidigare forensisk botaniker vid SKL (Statens Kriminaltekniska Laboratorium) i Linköping, att tyvärr så har det spritts en uppfattning att all befattning med fiberhampan är laglig, dvs att det är fritt fram att hämta material för missbruk i hampfältet. Inte minst har förespråkarna för hampodling i Sverige bidragit till denna missuppfattning med att påstå att "Fiberhampan innehåller så lite THC att den är omöjlig att använda för missbruk." Detta är helt felaktigt, det går alldeles utmärkt att få tillräcklig mängd THC till en joint/pipstopp med samma metoder som missbrukarna åtminstone de senaste 30 åren har använt för att tillvarata all THC ur de sämre delarna av plantorna. 

Vi har själva gjort ett par försök att extrahera THC ur fiberhampa och därvid erhållit extrakt som skulle räcka till ett ansenligt antal jointar/pipstopp med högt THC-innehåll. Detta visar klart på hur felaktiga ett antal domar från alla rättsinstanserna är, där man menar att material med THC-halter under 2-3% är oanvändbara för missbruk. På SKL ser vi också ett ökat antal ärenden med växtdelar i olika lösningsmedel.
 


Torgny Peterson


Radioprogrammet ReageraMera torsdag 21 augusti 14.00-15.00 - Om punktmarkering av unga kriminellaDu missar väl inte radioprogrammet ReageraMera torsdag 21 augusti 14.00-15.00.


Om punktmarkering av unga kriminella

Medverkande
Niklas Schörling
, tf närpolischef Landskrona
Olle Olsson, gruppchef ungdoms-och narkotikagruppen Landskrona
Johan Grenfors, länspolismästare Gotland
Gustav Hoffstedt, kommunalråd (m) Gotland

Programledare: Torgny Peterson


Programmet sänds live via FM-nätet (89,2) på Gotland i radiokanalen WisbyFM. För dig som inte bor på eller gästar Gotland går det utmärkt att höra direktsändningarna via internet på http://www.wisbyfm.se/


ReageraMera har spännande och intressanta gäster och tar upp toppaktuella frågeställningar i intervjuer och diskussioner - via telefon, live från studion eller i bandade inslag. Dessutom blir det musik.


Vilka är hittills gripna för 70-miljonersrånet i Danmark?

Danska TV2 rapporterar vilka som hittills gripits för det stora rånet i Danmark. Bland de gripna finns fyra svenskar, bland annat den 28-årige fotbollsspelaren Patrik Manzila tillsammans med en 23-åring, ytterligare en 28-åring och en 30 år gammal man.


Ytterligare information hittar du hos TV2.


Läs också:

Sverige-Danmark Svensk och dansk polis samarbetar om miljonrån Sydsvenskan

Sverige-Danmark Här greps två i sitt gömställe Aftonbladet

Sverige-Danmark Politiet fandt ikke en krone Ekstra Bladet

Sverige-Danmark Gripen för miljonrån har alibi Dagens Nyheter

Sverige-Danmark Krävs minst 20 man för jätterånet Expressen

Sverige-Danmark Erfaren kriminel mistænkt for megakup Berlingske Tidende

Sverige-Danmark Allsvensk stjärna misstänks för rån Aftonbladet

Sverige-Danmark Då: SM-guld Nu: Häktad för miljonkupp Aftonbladet

Sverige-Danmark Fem anholdt for millionrøveri Ekstra Bladet

Sverige-Danmark Det store røveri Berlingske Tidende


Torgny Peterson


Hur har du det med dina binaurala svängningar?


Bondfångare på Internet säljer ljudeffekter som de påstår ger samma effekt som illegala droger.


Rent bondfångeri, säger Martin Ingvar, hjärnforskare vid Institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska institutet i Stockholm till Ny Teknik. De hänvisar till avancerade tekniska metoder, blandat med biofysiologiska begrepp och drogflörtande. Det är helt uppåt väggarna.


Torgny Peterson


Framgångsrik utrotning av cannabisI USA gör myndigheter med jämna mellanrum massiva insatser mot odlingen av cannabis - insatser som borde pågå regelbundet för att på så sätt beslagta så stora mängder som möjligt av plantorna.


Igår meddelade myndigheter i San Bernardino i Kalifornien att man under två veckor beslagtagit över 40 000 cannabisplantor i området. Sju personer som hittills gripits riskerar upp till tio års fängelse.


Värdet av den beslagtagna narkotikan uppskattas till cirka 130 miljoner kronor.


Läs också:

Cannabisodlingar förstörda på löpande band


Torgny Peterson


Ingen marijuanarökning på demokraternas konvent25-28 augusti är det dags för demokraternas nationella konvent i Denver - en avgörande politisk tillställning i landet.


Inför konventet finns det en del som inte fokuserar på för landet viktiga politiska frågeställningar utan istället ägnar befintlig tankekraft åt att förfasas över det faktum att det inte blir någon marijuanarökning på demokraternas konvent.

Legaliseringsförespråkarna, som i november 2007 lyckades driva igenom en lokal bestämmelse som innebär att en person över 21 år kan inneha under 28,3 gram marijuana, är upprörda men får inget gehör för sin påstådda rättighet att röka marijuana.


Polisen i Denver konstaterar, helt korrekt, att såväl delstatlig som federal lagstiftning har företräde framför eventuella lokala påhitt om rätten att använda narkotika.


Torgny Peterson  


89% av narkotikasmugglarna använder inte själva narkotika


En saudiarabisk undersökning, utförd för Naif University for Security Studies (NAUSS), visar att 89 procent av de som smugglar narkotika in i landet inte själva använder någon som helst narkotika utan gör det av ett enda skäl - ekonomisk vinning.


Enligt undersökningen kommer merparten av de som smugglar narkotika till landet från Pakistan, 74 procent och 68 procent av de som döms för narkotikabrott i Saudiarabien kommer därför inte helt oväntat från Pakistan.


De övriga narkotikasmugglarna kommer från Syrien, Libanon, Palestina, Nigeria, Jemen, Turkiet, Filippinerna och Thailand.


Andra fakta från studien

Försöken att smuggla in cannabis och försök att starta cannabisodlingar i landet betraktas i studien som särskilt allvarliga. Den gemensamma nämnaren bland narkotikasmugglarna är deras återupprepade försök att smuggla hasch, men det farligaste fenomenet är vissa smugglares försök att odla hasch i Saudiarabiens huvudstad Riyadh, säger man i studien.

  

96% av narkotikasmugglarna kommer till landet med flyg med falska dokument.


Beträffande insmugglade droger ligger hasch i topp.

  

99 procent av smugglarna är män i åldrarna 30-50 år.

  

95 procent är muslimer.

  

Relaterade fakta

Samtidigt som 137 länder enligt lag eller i praktiken övergett dödsstraffet finns och används dödsstraffet fortfarande i 60 länder - i de flesta fall som straff för mord.


Amnesty International uppger att minst 1 252 personer avrättades i 24 länder under 2007 men säger också att det verkliga antalet säkerligen var högre.


88 procent av  all kända avrättningar 2007 ägde rum i Kina, Iran, saudiarabien, Pakistan och USA.


Via nedanstående länkar hittar du andra fakta om dödsstraffet, sammanställda av Amnesty International

Death sentences and executions in 2007

Abolitionist and retentionist countries

Countries abolitionist for all crimes

Countries abolitionist for ordinary crimes only

Countries abolitionist in practice

Executions of child offenders since 1990

Ratification of international treaties


Torgny Peterson


Ansvarige ministern: Många uppenbara svagheter i norsk narkomanvård

Bjarne Håkon Hanssen

Foto:Bjørn Sigurdsøn, Scanpix


Norges hälso- och omsorgsminister, Bjarne Håkon Hanssen, riktar via norska media omfattande kritik mot norsk narkomanvård.


Hanssen säger att narkomanvården har många uppenbara svagheter - brist på behandlingsplatser och bostäder för missbrukare, alltför dålig uppföljning efter behandling, dåligt samarbete mellan stat och kommun och alltför litet utbud av fritidsverksamheter och arbetstillfällen för patienter som får metadon och/eller subutex.


Hanssens omfattande kritik borde resultera i en ordentlig analys av problemen, kort- och långsiktig strategi för att etablera avgörande insatser för att minska tillgång och efterfrågan på narkotika i Norge och erbjuda ökade möjligheter till adekvat, drogfri behandling av missbrukare.


Torgny Peterson


Gör som man gör i Landskrona

Några har flytt stan. Andra ringer till polisen och beklagar sig över att de känner sig förföljda. Polisens punktmarkering har varit kännbar för brottslingarna i Landskrona. Sedan i våras punktmarkerar närpolisen i Landskrona de mest aktiva brottslingarna i kommunen med stöd av länskriminalen och kriminalunderrättelsetjänsten. Gemensamt för de kriminella som markeras att de är unga, under 25 år. Många av dem missbrukar narkotika, framförallt cannabis. Dessutom bedöms de flesta som våldsamma, eller potentiellt våldsamma, rapporterar Helsingborgs Dagblad.


Svenska kommuner uppmanas ta kontakt och lärdom av Landskrona.


Läs också:

Landskrona först i landet med avtal mellan kommun och polis

Lugnt på sta´n? En studie av trygghetsarbete i Landskrona centrum


Torgny Peterson


Föräldrar som underlättar sina barns missbruk

Problemföräldrar - föräldrar som misslyckas med att ha kontroll på vad deras barn gör på kvällarna  eller som inte har kontroll på receptförskrivna läkemedel eller som inte bryr sig om drogsituationen i barnens skola, kort sagt inte föregår med gott exempel - ökar risken för att deras barn i åldrarna 12-17 år kommer att röka, dricka och använda illegala droger och receptförskrivna läkemedel. Allt enligt The National Survey of American Attitudes on Substance Abuse XIII: Teens and Parents från CASA (The National center on Addiction and Substance Abuse at Columbia University).


Det här årets undersökning avslöjar att alltför många mammor och pappor är problemföräldrar som misslyckas med att vidta viktiga steg för att förhindra att deras barn röker, dricker eller använder narkotika. Genom föräldrarnas åtgärder, och brist på åtgärder, blir föräldrarna en del av tonåringarnas alkohol- och narkotikaproblem, säger Joseph A. Califano Jr., CASA:s ordförande. Dessa problemföräldrar möjliggör, och till och med uppmuntrar ibland, deras barn i åldrarna 12-17 år att använda tobak, alkohol, narkotika och receptförskrivna läkemedel.


Undersökningen innehåller en mängd intressant information om dessa problemföräldrar, bland annat om marijuana, där undersökningen rapporterar att:


En fjärdedel av de undersökta ungdomarna känner till en marijuanarökande förälder till en klasskamrat eller annan vän; 10 procent av tonåringarna säger att en sådan förälder röker marijuana tillsammans med ungdomar i tonåren.

  

42 procent av 12-17-åringarna uppger att de kan köpa marijuana på en dag eller på kortare tid och 23 procent kan få tag på marijuana inom en timme eller på kortare tid. Detta är en 35-procentig ökning bland ungdomar som kan köpa marijuana inom en timme eller kortare tid jämfört med 2007. Omsatt i reella tal innebär det en ökning från 2007 till 2008 med 1,4 miljoner tonåringar.

  

Hälften av 16- och 17-åringarna säger att det i deras åldersgrupp är vanligare att man röker marijuana än vanliga cigaretter.

  

Det fortsätter att vara enklare att köpa marijuana än öl. 23 procent av tonåringarna tycker att det är enklast att köpa marijuana medan 15 procent tycker det är enklast att köpa öl.


Du kan läsa hela undersökningen här.


Torgny Peterson


Debatten om paret Rausing fortsätter i Storbritainnien

Brittiska Independent skriver idag att Eva Rausing, beskyddare av Mentor UK, riskerar att sparkas ut från Mentor. Mentor UK är en del av den internationella verksamhet, Mentor Foundation, som har drottning Silvia som initiativtagare och beskyddare.


Anledning? Den publicitet som orsakats av det faktum att paret Rausing tidigare i år greps för droginnehav och att gripandet endast resulterade i en varning, vilket bland annat gjorde chefen för Metropolitan Police förvånad.


Mentor har tidigare också haft George Soros i styrelsen. Efter att hans drogliberala kopplingar presenterats lämnade Soros så småningom styrelsen i mitten av 1990-talet.


Artikeln i Independent kan du läsa här.


Läs också:

Rausing ber om ursäkt


Torgny Peterson


2 682 drogrelaterade mord

Mexikanska El Universal rapporterar att 2 682 människor dödats hittills i år i narkotikarelaterade mord. Över en tredjedel av morden har skett i Chihuahua-provinsen i norra Mexico.


Läs också:

Familjer flyr knarkvåldet i Mexico


Torgny Peterson


Debatt om tullens framtid och rapporten "Den osynliga lönsamheten"

Tull-Kust inbjuder till en debatt 21 augusti om tullens framtid och rapporten "Den osynliga lönsamheten".


I panelen medverkar en representant från varje riksdagsparti, den tidigare narkotikasamordnaren Björn Fries, nationalekonomen Ingvar Nilsson och Lennart Nilsson, chef för tullverkets brottsbekämpning.


Moderator: Patrik Peter

Tid: 21 augusti, kl 14.00-17.00

Plats: Kungl. Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm

Anmäl ditt intresse till: info@tullkust.se senast 19 augusti


Läs mer:

Tullkatastrofen


Torgny Peterson


Tillåtet att spåra brottsling via mobil

Det borde vara självklart att det ska vara tillåtet att spåra brottslingar via mobiltelefoner, oavsett om telefonerna används aktivt eller ej. Det borde vidare vara självklart att polisen kan få ut uppgifter från mobiltelefonoperatörerna om var en misstänkt persons mobiltelefon befinner sig.


JK anser att nuvarande lagstiftning bör ändras för att underlätta sådan spårning. Tack för det! Ju snabbare nödvändig lagändring sker desto bättre.


Torgny Peterson  


Strategi för utveckling av missbruks- och beroendevården

Regeringens strategi för utveckling av missbruks- och beroendevården syftar till att ge en samlad bild av regeringens insatser för att utveckla missbruks- och beroendevården. Strategin anger hur alkohol- och narkotikahandlingsplanernas mål och intentioner avseende missbruks- och beroendevården ska uppnås.


Strategin anger inriktningen till 2010 och presenterar de konkreta steg regeringen tar under 2008.


Nya prioriteringar ska göras för varje år t o m 2010.


Folkhälsa och missbruk av droger i Danmark

Av den nyligen publicerade Folkesundhedsrapporten Danmark 2007 framgår bland annat att


Experimentell användning av euforiserande droger [hasch och en rad andra psykoaktiva ämnen med stimulerande, dämpande och/eller hallucinogena effekter] främst sker bland ungdomar och är vanligast bland de i åldrarna 16-24 år.

  

2005 hade 20 procent av 16-24-åringarna använt hasch under det senaste året och 5 procent hade använda andra euforiserande droger än hasch - vanligast amfetamin och kokain.

  

Användningen av euforiserande droger bland unga har stabiliserat under de senaste åren.

  

Hälften av 16-20-åringarna anser att det inte ska vara tillåtet att använda hasch och nio av tio anser att det inte ska vara tillåtet att använda kokain och heroin.

  

Det finns en nära koppling mellan drogmissbruk och psykiska sjukdomar.

  

Man uppskattar att det finns 27 000 missbrukare i Danmark. 13 000 missbrukare befinner sig varje år i behandling.

  

Antalet drogrelaterade dödsfall uppgår årligen till cirka 1 000 personer vilket motsvarar 2 procent av alla dödsfall i landet.

  

Den danska narkotikapolitiken bygger på förbud, upplysning och behandling.

  

Du kan ta del av hela rapporten här.


Torgny Peterson


Mer om drogtester i skolan - Norge och Sverige

Drogtester i skolan borde inte vara speciellt kontroversiellt och allt fler skolor i Sverige visar ökat intresse för användning av drogtester i skolan.


Hur ser det ut i Norge? Du kan läsa mer om det här.


Läs också:

Drogtester i skolan - varför och hur?


Torgny Peterson


Ikväll öppnar första diskoteket där gästerna får lämna fingeravtryck


I Århus i Danmark öppnar ikväll diskoteket Déjà Vu - det första i Danmark där gästerna får lämna fingeravtryck och bli fotograferade.


Nu kan diskoteket inte föra in vilken information som helst i anslutning till lämnat fingeravtryck och foto. Danska Datatilsynet har inte gett diskoteket tillstånd att föra in känslig, personlig information som t ex lagöverträdelser som narkotikabrott och våldsbrott.


Du kan läsa mer om det danska Datatilsynets synpunkter här.


Torgny Peterson


Information för dig som vill sluta med hasch & marijuanaEfter gårdagens sändning av radioprogrammet ReageraMera, där Sveriges ledande cannabisexpert Thomas Lundqvist i Lund talade om olika aspekter av cannabisanvändning, är det många som hört av sig för att få ytterligare information om vart man kan vända sig om man vill sluta med hasch & marijuana.


I programmet nämndes var den intresserade kan få ytterligare information.


På adressen http://www.droginfo.com/ hittar du omfattande information. Där kan du bland annat läsa mer om haschprogrammet och se var i Sverige du kan få hjälp med cannabismissbruk. Där hittar du också haschguiden som nu finns på 11 olika språk.


Torgny Peterson


Ändringar i lagen om läkemedelsförteckning m.m.

Du kan nu ta del av ändringar i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning m.m. här.


Spansk polis beslagtog 1,4 ton kokain

I det hittills största beslaget i landet har spansk polis tillsammans med amerikanska DEA (Drug Enforcement Administration) beslagtagit 1,4 ton kokain och gripit åtta personer, fyra från Colombia och två från Venezuela.


Narkotikan hittades i en varubil i närheten av ett shoppingcenter i Barcelona.


Torgny Peterson


Radioprogrammet ReageraMera torsdag 14 augusti 14.00-15.00Torsdag 14 augusti 14.00-15.00 är det dags för det direktsända radioprogrammet ReageraMera igen i WisbyFM 89.2 och via Internet.


Tema
Hela torsdagens program handlar om cannabis och belyser alla aspekter av användningen av cannabis


Medverkande

Tomas Lundqvist, psykolog och fil.dr.; cannabisexpert, Lund


Programledare: Torgny Peterson


Programmet sänds live via FM-nätet (89,2) på Gotland i radiokanalen WisbyFM. För dig som inte bor på eller gästar Gotland går det utmärkt att höra direktsändningarna via internet på http://www.wisbyfm.se/


ReageraMera har spännande och intressanta gäster och tar upp toppaktuella frågeställningar i intervjuer och diskussioner - via telefon, live från studion eller i bandade inslag. Dessutom blir det musik.


Hur hyresvärdar kan undvika att hyra ut till cannabisfabrikanterSom bekant blir det allt vanligare att cannabisfabrikanter som ägnar sig åt mer omfattande produktion av cannabis köper alternativt hyr fastigheter och/eller lägenheter.


Vid misstanke om att hyresobjektet kan komma att användas för kriminell verksamhet kan du som hyresvärd alltid vidta följande åtgärder:


Inhämta kreditupplysning om den som vill hyra


Kräv referenser och, framför allt, följ upp referenserna ordentligt

  

Besök och kontrollera uthyrningsobjektet regelbundet

  

Var uppmärksam på tecken som kan tyda på illegal tillgång till elektricitet


Om hyresgästen är tveksam till besök av dig som hyresvärd eller om han/hon gärna betalar hyran i förväg och med kontanter finns det anledning att låta en varningsklocka ringa


Det tar mellan två-tre månader att få fram en cannabisskörd inomhus. Besök därför ditt uthyrningsobjekt var fjärde eller var femte vecka

  

Vid försäljning av lägenhet/fastighet kan du själv  med fördel inhämta kreditupplysning och referenser


Läs också:

Hjälp till med att avslöja och stänga cannabisodlingar


Torgny Peterson


Ny avancerad fingeravtrycksmetod

Forskare vid Purdue university I USA har utvecklat en ny teknik för att analysera fingeravtryck.


Med omfattande detaljrikedom ger den nya tekniken möjligheter att upptäcka minimala spår av ämnen som finns på fingertopparna hos den person som lämnat fingeravtrycket.


Du kan läsa mer här (Science) och här (Purdue University).


Torgny Peterson


Oralt intag av cannabis ineffektivt vid behandling av akut smärta


Av en studie i juliutgåvan av Anesthesiology framgår att oralt intag av cannabis inte bara misslyckades med att lindra vissa typer av smärtor hos frivilliga deltagare i studien utan förvånansvärt nog istället orsakade ökad känslighet för vissa typer av smärta.


Forskaren Birgit Kraft och hennes kollegor vid Wiens medicinska universitet utvärderade den smärtlindrande styrkan i oralt administrerade cannabisextrakt som innehöll THC.


De 18 friska, kvinnliga studerande som deltog i studien fick cannabisextrakt eller placebo.


Du kan läsa Lack of Analgesia by Oral Standardized Cannabis Extract on Acute Inflammatory Pain and Hyperalgesia in Volunteers i Anesthesiology:Volym 109(1)July 2008 sid. 101-110 här.


Torgny Peterson

Tre holländare gripna i Spanien tillsammans med beslag av 3,8 ton hasch


Spansk tull har gripit tre holländare och beslagtagit 3,8 ton hasch på en holländskflaggad yacht på internationellt vatten utanför Spaniens nordvästra kust.


Torgny Peterson


2 700 hektar cannabis förstörtFrån Marocko - den störste producenten av cannabisprodukter avsedda för Europa, meddelas att myndigheter I landet har förstört 2 700 hektar cannabis i de norra delarna av landet under perioden 9 maj - 11 juli.


Under de senaste månaderna har en del spektakulära gripanden skett av smugglare av cannabis från Marocko. Till de mer spektakulära beslagen hör ett i juni i år då fransk polis avslöjade en kriminell organisation som försökte smuggla mer än 500 kg cannabis i en helikopter från Fez i Marocko till Frankrike.  Planerna gick i stöpet. Fransk polis beslagtog helikoptern i den franska staden Beziers. Chefen för det franskregistrerade helikopterföretaget, med bas på ön Korsika i Medelhavet, har gripits tillsammans med ytterligare personer från Korsika.


Läs också:

Om cannabisodling och haschtillverkning i Marocko


Torgny Peterson


Kampen mot cannabis fortsätter

Polisen i England ligger i ordentligt i kampen mot cannabis. I en artikel i Lancashire Telegraph rapporterar tidningen om de senaste tillslagen och beslutsamheten när det gäller att få stopp på cannabisfabrikerna.


Samma beslutsamhet krävs också i Skandinavien.

Torgny Peterson


Fritt fram för knarklangare i Oslo

Konflikten inom polisen i Oslo beträffande ersättning för arbetsinsatser har resulterat i att polisens förebyggande insatser i stort sett ligger nere.


Med tanke på den omfattande tillgången på narkotika i Oslo är situationen allvarlig. Situationen är prekär. Det förebyggande arbetet som polisen ska göra mot organiserad kriminalitet för att stoppa rån, försäljning av vapen och grova narkotikabrott, har nästan stannat av helt, säger Sigve Bolstad, ordförande för Oslo politiforening, till NRK.


Torgny Peterson


Politiker lovar skärpning mot cannabis


Inför valet i Western Australia nästa månad lovar det nuvarande oppositionspartiet, the Liberals, tuffare tag mot cannabishanteringen, bland annat genom att införa förbud mot innehav av cannabisplantor och minska den tillåtna mängden för innehav med två tredjedelar.


Partiet vill också vidta andra kraftfulla åtgärder mot narkotika. Du kan läsa mer om detta här.


Torgny Peterson


Från 1 till 56 narkotikahundar

Tala om satsning på hundar i arbetet mot narkotika. I den indiska provinsen Maharashtra kommer polisen snart att få 56 narkotikahundar, rapporterar The Times of India.


Gör som svensk polis

Här i Sverige levererar Bockes Tjänstehundar  på Gotland tjänstehundar av mycket hög kvalité till polisen i Sverige och Finland. Intresserade har möjlighet att bli ägare till någon av de hundar som för närvarande finns tillgängliga på anläggningen på Gotland. För ytterligare information, kontakta Alex Siggelin 0709 205861.


Torgny Peterson


Dyngrak humordynga

Två så kallade komiker, kända för sensationslysten humordynga, dök upp kraftigt berusade vid en presskonferens igår. Kanske inte så underligt - kan man testa knark och göra tv-program om det så kan man antagligen dyka upp packad på en presskonferens också.


Som tur är finns det riktiga humorprogram.


Torgny Peterson


THC-halten i marijuana har aldrig varit så hög som nuSedan University of Mississippi 1975 startade the Marijuana Potency Monitoring Project har man aldrig tidigare uppmätt så höga THC-halter i beslagtagna cannabisprodukter som under 2007, vilket framgår av nedanstående sammanställning över THC-halten under perioden 1983-2007.
Den högsta THC-halten som projektet överhuvudtaget uppmätt ligger på 37,2 procent.


Läs också:

Marijuana: främsta orsaken till illegalt drogmissbruk


Torgny Peterson


Aktionsgrupper sätter press på organiserad brottslighet

Rikskriminalpolisen meddelar:


Regeringen har gett Polisen i uppdrag att starta totalt nio nya aktionsgrupper för att bekämpa den organiserade brottsligheten. Aktionsgrupper har använts framgångsrikt inom Polisen i flera år men blir nu ungefär dubbelt så många som tidigare.


En aktionsgrupp kan likställas vid en projektgrupp. Den upprättas för att fokusera på en viss typ av brott eller en kriminell konstellation under en begränsad tid. Inom den svenska polisen har det funnits olika sorters aktionsgrupper under cirka fem år. Alla har arbetat mot någon form av organiserad brottslighet. En aktuell aktionsgrupp är Las Vegas som arbetat mot den så kallade Spelkungen som nyligen åtalades i Göteborg.

Brukar ge resultat
Aktionsgrupper är ett bra arbetssätt som brukar ge bra resultat och ofta leder till bestående positiva förändringar trots att gruppen i sig bara arbetar under en begränsad tid, säger Maria Lönegård på kriminalpolisenheten vid Rikskriminalpolisen.


Ett exempel på det är aktionsgruppen Nickel som arbetade mot värdetransportrån för ett par år sedan. Deras insatser ledde bland annat till nya samarbetsformer och bättre rutiner hos värdetransportföretagen, något som gjort att värdetransportrånen minskat drastiskt.


Aktionsgrupperna är nästan alltid ett samarbete mellan dels Rikskriminalpolisen och lokala polismyndigheter, dels Polisen och andra aktörer, oftast myndigheter som Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och Tullen men också till exempel branschorganisationer.

Millennium Falcon - mot människosmuggling
Aktionsgruppen Millennium Falcon har funnits sedan början av 2008 och deltog i juni i år i ett Europagemensamt tillslag där polisen grep 75 personer i nio länder för människosmuggling. Det var fransk polis som fått fram information om ett nätverk av människosmugglare och som bad om hjälp från polisen i de andra länderna.


Millennium Falcon  arbetar specifikt mot människosmuggling från Irak och koncentrerar sig på ett fåtal konstellationer av smugglare. Gruppen arbetar nära andra myndigheter som Migrationsverket, Skatteverket och

Försäkringskassan.


Vår strategi är att komma åt brottslingarna via andra brott än bara smugglingen. Det kan handla om narkotikabrott, skattebrott, penningtvätt, förfalskning av identitetshandlingar och liknande, berättar Hans Knutsen Öy som är aktionsgruppledare för Millennium Falcon.

Legal verksamhet döljer brott
Det är vanligt att smugglare och andra som håller på med illegal verksamhet har någon form av laglig affärsverksamhet som de använder för att tvätta de pengar de tjänat på brottslighet.


Vi får fram information genom i första hand underrättelser, avlyssning och spaning. Vi utbyter också information mellan myndigheterna för att kartlägga hur de misstänkta personerna lever, säger Hans Knutsen Öy.

I och med regeringsuppdraget blir aktionsgrupperna ungefär dubbelt så många som i dag. Ytterligare 200 poliser ska tillföras aktionsgruppverksamheten.

Vi kommer att bli sammanlagt 20 000 poliser inom några år och när de nya aspiranterna börjar kan poliser med mer erfarenhet delta i de nya aktionsgrupperna, säger Maria Lönegård.

Stina Haraldsson


Bakgrund
I mitten av juli gav regeringen Rikspolisstyrelsen och sju andra myndigheter i uppdrag att säkerställa en effektiv och uthållig bekämpning av den grova organiserade brottsligheten. I uppdraget till Polisen ingår bland annat att inrätta nio nya aktionsgrupper på olika platser i landet.


Fakta aktionsgrupper

Aktionsgrupper har i Sverige förekommit mot bland annat MC-gäng, värdetransportrån, illegal spelverksamhet, narkotika, illegal inkassoverksamhet och människosmuggling.


Aktionsgrupper är vanliga även i andra länder. På engelska kallas en aktionsgrupp för task force.


Förutom på Rikskriminalpolisen har regeringen gett Polisen i uppdrag att starta aktionsgrupper i åtta län: Stockholm, Västra Götaland, Skåne, Östergötland, Örebro, Västerbotten, Västernorrland och Uppsala.

De poliser som ingår i aktionsgrupperna har specialistkompetenser, till exempel som spanare, analytiker eller utredare.

Namnet Millennium Falcon är taget från Starwars-filmerna, där rymdskeppet med samma namn smugglar människor i rymden.


Läs mer om regeringsuppdraget och det Europagemensamma tillslaget mot människosmugglare nedan.


Polisen stärker kampen mot den organiserade brottsligheten

Artikel: Svensk polis i europeiskt tillslag mot människosmuggling

Regeringsuppdrag organiserad brottslighet RPS 2008


Landskrona först i landet med avtal mellan kommun och polis

Idag har ett enigt KSau (Kommunstyrelsens Arbetsutskott) ställt sig bakom den överenskommelse som tecknas mellan Kommun och Polis i Landskrona för att öka tryggheten. Ärendet är sedan tidigare behandlat i BRÅ, Brottsförebyggande Rådet.


Landskrona blir med överenskommelsen först i landet med att teckna ett avtal mellan kommunen och polisen, säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg. Jag är övertygad om att ett utökat samarbete mellan samhällets alla aktörer krävs om vi på allvar ska kunna bekämpa brottsligheten. Jag är glad över att vi med vår överenskommelse blir först i landet med detta tätare samarbete.


Överenskommelsen gör inte anspråk på att täcka alla områden, utan är en prioritering av de uppgifter som vi bedömer vara viktigast under kommande år. Landskrona kommun är en pilotkommun i arbetet med överenskommelser mellan kommun och polis, säger Boel Håkansson, närpolischef i Landskrona.


De erfarenheter vi drar kommer vi att ta med oss i arbetet med kommande överenskommelser. Med avtalet ökar våra förutsättningar att framgångsrikt bekämpa brottsligheten, avslutar Strandberg.


Avtalet fokuserar på några huvudområden: Ungdomar i riskzon, normer och värderingar och tryggheten i offentlig miljö. Ur innehållet:


För familjer med särskilt brottsaktiva ungdomar ska insatser riktade till hela familjen sättas in. Hela familjens situation ska uppmärksammas då huvudansvaret att bryta den unges kriminalitet ligger hos föräldrarna. Pilotprojekt med fem familjer ska genomföras tillsammans med andra parter. Detta arbete ska ha sin utgångspunkt i det samarbete som redan idag finns mellan Polis, kommun och åklagare (SÅP).


I det förebyggande arbetet mot främst våld i offentlig miljö och droger är arbetet mot illegala krogar en viktig verksamhet. Polisen ska identifiera illegala krogar och tillsammans med kommunen vidta åtgärder för att förhindra verksamheten.


Polisen och kommunen ska utifrån det koncept som arbetats fram av polisen i Stockholm starta ett ungdomsforum. Arbetet ska ses som en långsiktig satsning inom det brottsförebyggande området. Tanken är att det genom ungdomsforumet skall skapas en plats för direkt kontakt mellan vuxna och ungdomar. Forumet är ett sätt att ta tillvara på ungdomars tankar, idéer och erfarenheter men även ett forum för vuxenvärlden att överföra normer och värderingar.


Forskning visar att en mer synliga polis minskar antalet brott. Det är även en faktor som påverkar medborgarnas känsla av trygghet. Under 2009 ska närpolisen i Landskrona sträva efter ökad och så stor synlighet som möjligt.


Genom ett myndighetsövergripande samarbete ska arbetet mot de som har valt en kriminell livsstil genom att t.ex. utnyttja systemet, försörja sig på bidragsfusk och svartjobb eller sysslar med annan brottslighet inledas. Genom satsningen får vi bättre möjlighet till att samplanera insatser och kan arbeta mer effektivt och långsiktigt.


Under 2009 ska högstadie- och gymnasieskolor få en särskilt utsedd kontaktpolis i syfte att skapa enklare, rakare och bättre kontaktvägar mellan skola och polis. Arbetssättet möjliggör tidig identifiering och agerande.


Föräldrarna är vår viktigaste brottsförebyggande resurs då ansvaret för barn och ungdomar primärt ligger hos dem. Forskning visar att föräldrars kontakt med sina barn, insyn i deras liv och deras känslomässiga relationer och kommunikation är av största betydelse också ur ett brottsförebyggande perspektiv. I syfte att stärka föräldrarna i sin föräldraroll ska barn- och ungdomsförvaltningen erbjuda föräldrastöd, som t.ex. föräldratelefon och öppen rådgivning.


Vi ska även fortsätta arbeta utifrån metoden orosamtal. Ett arbetssätt som mobiliserar ungdomen och dess föräldrar i ett tidigt stadium.


Ett mindre antal brottsaktiva ungdomar utgör en drivande kärna omgiven av en större grupp ungdomar. Den omgivande gruppen identifierar sig med personerna i den inre kretsen och ser dem som förebilder. Under 2009 ska kommun och polis, i syfte att minska rekryteringen till en kriminell livsstil, arbeta för att splittra de negativa grupperingar som finns i Landskrona.


Konkurrens mellan vietnameser och kineser om cannabisodlingar?Konkurrerar kineser och vietnameser om cannabisodlingar, samarbetar man eller har man delat upp affärsområdet?


Frågan är berättigad efter att man i såväl Irland som Nordirland hittat flera cannabisodlingar och gripit kinesiska medborgare.

Så sent som i lördags gjorde polisen razzior i två fastigheter Co Monaghan (Irland) där man beslagtog cannabisplantor till ett värde av cirka 3,5 miljoner kronor och grep två kinesiska medborgare i 30-årsåldern. På samma sätt som förekommit bland annat i Sverige hade husen hyrts av intet ont anande fastighetsägare.


Nyligen greps ytterligare ett antal kinesiska medborgare vid upptäckt av andra cannabisfabriker i Co Armagh (i Nordirland på gränsen till Irland).


Ytterligare information kommer.


Torgny Peterson


World Forum Against Drugs i Stockholm 8-10 september


World Forum Against Drugs i Stockholm 8-10 september i år är den första internationella konferensen för människor från hela världen som på gräsrotsnivå arbetar MOT narkotikamissbruk och den illegala narkotikahandeln.


Konferensen riktar sig till internationella och svenska frivilligorganisationer; självhjälpsgrupper och behandlingshem; forskare och olika yrkesgrupper; städer, kommuner ,myndigheter och andra beslutsfattare liksom enskilda, företagare, artister m fl.


Drottning Silvia är konferensens beskyddare.


Konferensens syfte är att


* utifrån FN:s narkotikakonventioner och FN:s Barnkonvention (artikel 33) stärka det folkliga motståndet mot narkotikamissbruk och narkotikahandel;


* med stöd av resolutionen från United Nations General Assembly Special Session on Drugs (UNGASS) 1998, som alla världens länder i praktiken skrivit under, sprida information om hur en restriktiv narkotikapolitik kan förebygga och minska missbruk av narkotika;


* motverka den uppgivenhet inför narkotikamissbruk och narkotikahandel som råder på många håll i världen;


* fungera som startpunkt för ett globalt nätverk som sluter upp bakom FN:s narkotikakonventioner. Ett av nätverkets uppgifter blir att arrangera regelbundet återkommande World Forum Against Drugs på olika håll i världen.


Sverige har sedan länge en folkligt förankrad och framgångsrik restriktiv narkotikapolitik. Den svenska politiken har genom åren väckt och väcker idag internationell uppmärksamhet, senast i en rapport från det Wienbaserade FN-organet UNODC. Jämfört med andra länder är narkotikaproblemet begränsat i Sverige. Inte minst av dessa skäl är Sverige och Stockholm en självklar plats för det första World Forum Against Drugs.


Konferensen stöds av Sveriges regering och Stockholms stad. Arrangörer är: Kriminellas Revansch I Samhället (KRIS), IOGT-NTO, Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), European Cities Against Drugs (ECAD), Svenska Narkotikapolisföreningen (SNPF), Hela Människan, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS), Sveriges Invandrare Mot Narkotika (SIMON), Föräldraföreningen Mot Narkotika (FMN), Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV), Riksförbundet SMART och Sveriges Landsråd för Alkohol- och Narkotikafrågor (SLAN).


Konferensen äger rum i Folkets Hus i Stockholm och inleds måndagen den 8 september med invigning, inledningar och en plenarföreläsning i kongresshallen som rymmer 1 300 deltagare. Plenarföreläsningar äger rum vid tre tillfällen - måndag och tisdag förmiddag samt onsdag eftermiddag. Talare vid dessa föreläsningar  och vid dagliga sk major sessions är de främsta företrädarna inom olika forskningsområden, internationell narkotikapolitik, internationella och svenska frivilligorganisationer samt framträdande opinionsbildare.


Under konferensen arrangeras också workshops, presentationer och debatter för att ge frivilligorganisationer och andra tillfälle att presentera sig och mötas i 'global networking'.


Den nationella och internationella självhjälpsrörelsen kommer på olika sätt att få en framträdande plats under konferensen, både inom teman om drogfrihet som en möjlighet, olika behandlingsmodeller och genom öppna och slutna AA- och NA-möten.


Organisationer, myndigheter, institutioner och företag inbjuds att informera om sig själva i de utställningsmontrar som finns i anslutning till kongresshallen och i andra delar av Folkets Hus.


Konferensen avslutas den 10 september med att en resolution antas som skall överlämnas till FN och det UNGASS-möte som kommer att genomföras våren 2009. I resolutionen manifesteras det starka folkliga stöd som finns runt om i världen för FN:s narkotikakonventioner.


Ytterligare information finns här.


Omfattande information om anabola androgena steroider


Du har nu möjlighet att ta del av den mest uppdaterade informationen om anabola androgena steroider som för närvarande finns tillgänglig på svenska, nämligen Anabola Androgena Steroider, författad av två experter på ämnet, Gunnar Hermansson och Tommy Moberg.


Information om innehållet och hur du beställer materialet finns här.


Samma författare har också författat Mandom, mod och morske män.


Torgny Peterson


Dags att undersöka "legal" ecstasy

I Australien har försäljningen av det som marknadsförs som "legal" ecstasy nu blivit föremål för myndigheternas intresse. Deärför kommer nu The Department of Human Services and The Therapeutic Goods Administration i Victoria att testa produkter som dels säljs av ett företag, dels är till salu vid ravefester.


Försäljare hos det aktuella företaget säger till media i Australien att produkterna ger användaren en energikick och en lyckokänsla som varar upp till åtta timmar, men läkare håller inte med om de uppgifterna. Toxikologen Fergus Kerr vid Austin hospital säger att de "örter" som används i produkterna bland annat kan orsaka dödsfall, kramper, ökad hjärtaktivitet, och onormala muskelrörelser. Ägaren till företaget ifråga säger att den sortens reaktioner bara uppstår om den "legala" ecstasyn används tillsammans med alkohol.


Det finns all anledning för det svenska Läkemedelsverket att intensifiera granskning av de så kallade "legala" produkter som också finns tillgängliga på den svenska marknaden.


Torgny Peterson


Omfattande narkotikamissbruk bland de som sitter i fängelse

Einar Ødegård vid norska Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus) redovisar i senaste numret av Nordisk Alkohol & Narkotikatidskrift (nr 3, 2008) forskning om narkotikamissbruk bland intagna i fängelse.


Forskningen är baserad på en studie av intagna i samtliga fängelser i Norge. Under en och samma vecka i december 2002 fick alla intagna i norska fängelser en enkät i syfte att utröna, bland annat, användning av alkohol och narkotika.


Resultaten visar att nästan hälften av de intagna regelbundet har använt narkotika före tiden för intagning i fängelse. En fjärdedel av de undersökta var intravenösa missbrukare och blandmissbruk förekom i stor omfattning.

Torgny Peterson


Kriminella styr gangstervärld värd 480 miljarder kronorBrittiska The Times redovisar information om en underrättelserapport från ACPO (Association of Chief Police Officers) som hävdar att minst 27 grovt kriminella styr sina "imperier" inifrån fängelser.


Enligt ACPO finns det idag i landet 1 000 aktiva kriminella nätverk, som i huvudsak kontrolleras av brittiska familjer även om det under de senaste tio åren också tillkommit omfattande aktivitet av kriminella nätverk från Östeuropa och Sydostasien. Många av de kriminella gängen som är verksamma i Storbritannien har sina baser utomlands.


Omsättningen av verksamheten beräknas uppgå till 480 miljarder kronor.


The Times rapporterar att ACPO i samarbete med landets 43 polismyndigheter identifierat över 15 000 individer som ägnar sig åt organiserad brottslighet. Bara i London finns det mer än 170 kriminella gäng, uppger tidningen.


De kriminella gängen samarbetar ofta då respektive gäng bidrar med sin "specialitet".


Inte helt oväntat konstaterar Deputy Chief Constable Jon Murphy från ACPO att när regeringen intog en ny hållning till cannabis så inträffade en stor förändring bland kriminella till verksamhet med cannabis. Smugglingsvägar och metoder förblev desamma, vinsterna var enorma och straffen lägre. Inte heller helt oväntat ledde nerklassificeringen av cannabis [från klass B till klass C] till en boom när det gäller cannabisfabriker, till stor del kontrollerade av vietnamesiska syndikat, som producerar skunk med hög THC-halt.


Du kan läsa mer här.


Torgny Peterson


Reggaefestivalen i Uppsala (senaste *)

Uppsala Skarp kritik mot polisen under reggaefestivalen Upsala Nya Tidning *

Uppsala Polisen svarar: "Vi har uppträtt korrekt och lagligt" Upsala Nya Tidning *
Uppsala Reggaefestivalen slut för denna gång Upsala Nya Tidning

Uppsala Över 220 personer fast för narkotikabrott Upsala Nya Tidning 

Uppsala Känd artist misstänkt för narkotikabrott SR Uppland  

Uppsala Superstjärnan fast med knark Aftonbladet

Uppsala Delade åsikter om droger SR Uppland
Uppsala Tiotal artister greps av polis Upsala Nya Tidning

Uppsala Artister misstänkta för narkotikabrott vid Reggaefestivalen Polisen Uppsala län

Uppsala Lugnare festival enligt polisen Upsala Nya Tidning

Uppsala Så jobbar festivalpolisen Upsala Nya Tidning

Uppsala Ytterligare ett 50-tal fast i narkotikatest Upsala Nya Tidning  

Uppsala Polisinsatsen inledd på reggaefestivalen Upsala Nya Tidning

Uppsala Reggaefestival i infekterad rättssörja Realtid.se

Uppsala Reggaefestivalen växer på bredden Svenska Dagbladet

Uppsala Reggaefestivalens spelprogram Upsala Nya Tidning

Uppsala Stor polisinsats på reggaefestivalen Upsala Nya Tidning

Uppsala Reggaefestivalens ekonomi i baktakt Upsala Nya Tidning


Artister misstänkta för narkotikabrott vid Reggaefestivalen

I samband med den pågående Reggaefestivalen i Uppsala har polisen under fredagskvällen och natten mot lördag medtagit ett 50-tal personer till kroppsbesiktning misstänkta för narkotikabrott eget bruk och i några fall även innehav.


Bland misstänkta personer finns flera artister och musiker som medverkar i Reggaefestivalen.
Polisen har även anträffat mindre mängder narkotika backstage.


Världens största beslag av ecstasy


"Tomatburkar" med
ecstasy i containern

Australiens federala polis och tullen i Australien meddelar att man efter en omfattande undersökning som pågått  under ett år nu har krossat ett internationellt knarksyndikat, gripit 16 personer och beslagtagit 4,4 ton ecstasy.Beslagtagna
ecstasytabletter


I morse grep alltså Australiens federala polis, AFP, 16 personer i fyra delstater i Australien som ett led i avslöjandet av världens största enskilda beslag av ecstasy i juni förra året, som nu också kulminerat i ett beslag på 150 kilo kokain under de två senaste veckorna.


Den federala polisens och tullens gemensamma undersökning började då underrättelser från polisen vidarebefordrades till tullen, vilket i sin tur ledde till identifiering och undersökning av en container som kom med båt till Melbourne 28 juni förra året.


Röntgen av containern avslöjade oegentligheter och containern öppnades därför. Tulltjänstemän packade upp pallar som innehöll tomatburkar, vilka vid närmare undersökning visade sig innehålla ecstasytabletter.Över 3 000 "tomat-
burkar" hittades

Tull och polis undersökte containerns innehåll och öppnade, bland de över 13 000 burkarna i containern, över 3 000 "tomatburkar", där varje burk vägde 1,5 kilo. Det totala värdet av narkotikan i burkarna på gatunivå uppskattas till 440 miljoner australiensiska dollar. Innehållet i containern byttes ut och containern bevakades sedan av AFP.


I samband med en nyligen genomförd undersökning av det aktuella brottssyndikatet, identifierade AFP och tullen en annan container som anlände till Melbourne den 24 juli i år. Då man undersökte den containern identifierades tre förpackningar med vitt puder med en sammanlagd vikt om 150 kilo. Snabbtest tydde på att innehållet bestod av kokain.


Den pågående undersökningen har också identifierat penningtvätt för över 9 miljoner australiensiska dollar som brottssyndikatet använt för att betala för narkotikan.


45 anhållningsbeslut har utfärdats i Victoria, South Australia, Tasmanien och New South Wales som ett led i polisens och tullens gemensamma utredning.


I  ett uttalande säger chefen för AFP, Mick Keelty, att 400 poliser arbetat med undersökningen av brottssyndikatet. Vidare har man ägnat 10 000 timmar åt övervakning och 185 000 (korrekt läst!) telefonavlyssningar har genomförts. 

I den samordnade operationen har husrannsakningar också genomförts i Belgien,Nederländerna och Italien.


Chefen för tullen, Michael Carmody, konstaterar att försöket att lura tullen var sofistikerat och välorganiserat men misslyckades till slut.


Ytterligare info kommer.


Torgny Peterson


Släpp dopningen loss! - Tännsjö är lös

Dags för filosofen Torbjörn Tännsjö igen - den här gången tycker han att det är lika bra att tillåta dopning inom elitidrotten på samma sätt som en del tycker att knark ska legaliseras.


Kanske kommer Tännsjö att betraktas som en ny allierad av legaliseringsförespråkarna, som inte har något emot att ladda ladorna med professorstitlar.


Torgny Peterson


Radioprogrammet ReageraMera torsdag 7 augusti 14.00-15.00 - bland annat om reggaefestival och cannabisfabrikerTorsdag 7 augusti 14.00-15.00 är det dags för det direktsända radioprogrammet ReageraMera igen i WisbyFM 89.2 och via Internet.

Torsdagens program har följande teman:


Reggaefestivalen i Uppsala

  

Om förverkande av vinning av brott - 'Operation Larch'


Om "cannabisfabriker" i Sverige och Storbritannien


Om ECAD (European Cities Against Drugs) och organisationens arbete i framtiden


Medverkande

Christer Nordström, poliskommissarie och presstalesman, polismyndigheten i Uppsala län

  

Sven Delin, kriminalinspektör och narkotikasamordnare, polismyndigheten i Skåne

  

Pete Fulton, Detective Inspector, Surrey Police SCIT (Serious Crime Investigation Team) och Force leader Vietnamese Organised Crime in Surrey

  

Jörgen Svidén, tillträdande chef för ECAD


Programledare: Torgny Peterson


Programmet sänds live via FM-nätet (89,2) på Gotland i radiokanalen WisbyFM. För dig som inte bor på eller gästar Gotland går det utmärkt att höra direktsändningarna via internet på http://www.wisbyfm.se/


ReageraMera har spännande och intressanta gäster och tar upp toppaktuella frågeställningar i intervjuer och diskussioner - via telefon, live från studion eller i bandade inslag. Dessutom blir det musik.


Försöken att legalisera marijuana i USAKollegor i USA rapporterar att 2008 har inneburit omfattande ansträngningar och aktiviteter från de som förespråkar legalisering av cannabis.


Inte mindre än 63 legaliseringsförslag, 28 omröstningsförslag har introducerats i 26 delstater.


47 av de 63 legaliseringsförslagen misslyckades, 13 är fortfarande föremål för behandling och 3 har godkänts. Av de 3 som godkändes har guvernören lagt in sitt veto i 2 fall (HI HB 2675 och RI HB 7888) och 1 kan inte träda ikraft förrän kongressen uppdaterar definitionen av marijuana.


Av de 28 omröstningsförslagen misslyckades 9, 14 har inte avgjorts och 5 har godkänts.


Samtidigt har 30 lagförslag introducerats till stöd för att bekämpa missbruk. Av dessa 30 har 14 lagförslag godkänts, 4 är fortfarande föremål för behandling och 12 har ännu inte behandlats.


Du hittar ytterligare, detaljerad information här.


Torgny Peterson


Kraftig ökning av cannabisärenden i JapanInnehållet i en rapport från polisen i Japan som publiceras idag visar en rekordartad ökning av antalet cannabisärenden under första halvåret i år. 1 202 personer greps under årets sex första månader vilket är en ökning med 12,3 procent jämfört med samma period föregående år.


73 personer har gripits för illegal produktion av cannabis under januari-juni i år, vilket är 46 procent fler jämfört med samma period förra året.


Torgny Peterson


Omfattande rapport om Afghanistan


Det Wienbaserade FN-organet UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) har presenterat en omfattande rapport om den narkotikarelaterade situationen i Afghanistan.


Rapporten består av följande delar:


Volume 1: Consolidated Evaluation Report on the Technical Assistance Provided

to Afghanistan by the United Nations Office on Drugs and Crime

  

Volume 2: Alternative Livelihoods Programme of the United Nations Office on

Drugs and Crime in Afghanistan

  

Volume 3: Law Enforcement Programme of the United Nations Office on Drugs

and Crime in Afghanistan

  

Volume 4: Rule of Law Programme of the United Nations Office on Drugs and

Crime in Afghanistan

  

Volume 5: Drug Demand Reduction Programme of the United Nations Office on

Drugs and Crime in Afghanistan

  

Volume 6: Illicit Crop Monitoring Programme of the United Nations Office on

Drugs and Crime in Afghanistan

  

Är du intresserad skickar jag gärna rapportens sex delar via e-post. Skicka i sådana fall ett e-postmeddelande till admin@reageramera.com och till vilken e-postadress du vill ha rapportdelarna skickade.


Torgny Peterson


9-åriga knarkförsäljare

Brittiska Sunday Telegraph rapporterar att 9-åriga barn rekryteras av kriminella gäng för att sälja narkotika. Officiella brittiska uppgifter visar att 507 ungdomar under 16 år greps 2007 misstänkta för försäljning av narkotika.


Du kan läsa mer här.


Torgny Peterson


Frivilligorganisationers syn på kampen mot narkotika

I juni 1998 genomfördes UNGASS (United Nations General Assembly Special Session on Drugs) - FN:s hittills största generalförsamling om det globala narkotikaproblemet.


Av den politiska deklaration som antogs vid UNGASS 1998 framgår att världens länder förbundit sig att eliminera eller avsevärt reducera den illegala odlingen av kokabusken, cannabisplantan och opiumvallmo fram till år 2008, vilket framgår av den politiska deklarationens 19:e artikel som lyder:  Welcome the global approach by the United Nations International Drug Control Programme to the elimination of illicit crops, and commit ourselves to working closely with the Programme to develop strategies with a view to eliminating or reducing significantly the illicit cultivation of the coca bush, the cannabis plant and the opium poppy by the year 2008. We affirm our determination to mobilize international support for our efforts to achieve these goals - Political Declaration).


Det finns skäl att påminna om innehållet i den politiska deklarationen för de länder som eventuellt glömt bort vad de förpliktigat sig till att genomföra.


Vilka framsteg har gjorts och vilken syn har frivilligorganisationerna på arbetet mot narkotika? I rapporten Beyond 2008 ger de frivilligorganisationer som meddelat sina synpunkter inom ramen för The Vienna NGO Committee on Narcotic Drugs (VNGOC).


Det finns anledning påpeka att den aktuella rapporten i bästa fall representerar synpunkter från de organisationer som deltagit i arbetet.


Från svensk sida har KRIS, RNS, NBV och Svenska Brukarföreningen deltagit.


Den intresserade kan läsa rapporten här.


Torgny Peterson


Marijuana: främsta orsaken till illegalt drogmissbrukAmerikanska ONDCP (Office on National Drug Control Policy har nu publicerat skriften 2008 Marijuana Source Book - Marijuana: The Greatest Cause of Illegal Drug Abuse.


På skriftens 28 sidor får du omfattande information om marijuana i USA under följande huvudrubriker:


Marijuana - användning i USA och trender


Hälsoeffekter

  

Straffrättsliga aspekter

  

Tillgången på marijuana

  

"Medicinsk marijuana"


Du kan läsa ett pressmeddelande om rapporten här.


Hela rapporten hittar du här.


Torgny Peterson


Cannabisodlingar förstörda på löpande band


I kommunen Tulare i Kalifornien har 14 federala, delstatliga och lokala myndigheter senaste veckan hittills beslagtagit 340 000 cannabisplantor på 60 växtplatser i östra delarna av Tulare County.


36 personer har gripits och 27 vapen, över 5 mil bevattningsslang och närmare tusen kilo gödningsmedel har beslagtagits.


De hittills beslagtagna plantorna har ett uppskattat värde av 1,4 miljarder dollar.


Aktionen kommer att avslutas med ingripanden mot ytterligare 20 växtplatser.


Torgny Peterson


Kampen mot marijuanakvacksalvarna fortsätter


En motsvarighet till vår hovrätt i Kalifornien konstaterade nyligen att det inte står i strid mot federal lagstiftning att utfärda id-kort för så kallad medicinsk användning av marijuana, men de politiska beslutsfattarna i San Diego låter sig inte nöja med domstolens beslut utan har nu fattat beslut om att föra frågan vidare till Kaliforniens högsta domstol.


San Diego menar att de delstatliga bestämmelserna står i konflikt med federal lagstiftning och vill därför att delstatens högsta domstol tar upp hovrättens beslut till prövning.


Läs också:

Aktiva missbrukare, journalister och en och annan domare borde läsa på


Torgny Peterson


Beslag av 2,5 + 3,8 ton hasch

Tidigt i måndags beslagtog spansk tull 2,5 ton hasch på en fiskebåt på spanska solkusten.

Samma dag meddelade de spanska tullmyndigheterna att man beslagtagit 3,8 ton hasch på en yacht vid Galiciens kust i nordvästra Spanien. I samband  med det beslaget greps tre holländska besättningsmän.


   Galicien i nordvästra Spanien


Vi gratulerar till väl utfört arbete.


Torgny Peterson


Ny bh för kvinnliga poliser


Eftersom en vanlig bh i kombination med skottsäker väst kan var farligt för kvinnliga poliser, introducerar tysk polis efter en prövoperiod nu en ny bh för kvinnliga poliser, rapporterar flera källor.


Torgny Peterson


Cannabisflummare i farten i Luleå och på andra håll

Luleå är inte det enda ort där man på senare tid upptäckt cannabisplantor i parker och i offentliga planteringar.


Skälet till förekomsten av cannabisplantor på flera håll är det som går under benämningen 'Overgrow', där ett antal naiva cannabisflummare planterar frön i hopp om att väcka en allmän debatt om Sveriges narkotikapolitik gällande cannabisfrågan. Dom är dessutom övertygade att denna debatt kommer att resultera i förändrade lagar, en mer realistisk syn på cannabis och ett bättre samhälle.


Argumentationen är ungefär lika begåvad som om någon nu skulle tro att fler missbrukare på "Plattan" skulle resultera i en mer tolerant syn på narkotika.


Svenska kommuner uppmanas agera lika aktivt som man uppenbarligen tänker göra i Luleå efter att man hittat mer cannabis där.


Några exempel där knarkaktivisterna varit verksamma hittar du här.


Hjälp till med att avslöja och stänga cannabisodlingar


Läs också:

Skador av hasch och marijuana


Torgny Peterson


Marijuana försämrar tankeverksamhet hos MS-patienter

Enligt forskningsresultat publicerade i Neurology uppvisar patienter som har MS (multipel skleros) försämrad tankeverksamhet jämfört med patienter som inte röker marijuana.


I artikeln skriver läkarna Omar Ghaffar och Anthony Ferstein vid universitetet i Toronto att användningen av cannabis som ett terapeutiskt medel vid behandling av MS är kontroversiell.


Du kan läsa mer om studien, Multiple sclerosis and cannabis: A cognitive and psychiatric study, i Neurology (15 juli 2008, volym 71, Nummer 3) här.


Torgny Peterson


Härifrån kommer cannabis till Tyskland


Tyska Die Welt rapporterar om Marocko och cannabisproduktionen där och konstaterar, på samma sätt som andra iakttagare, att Marocko är världens största exportör av hasch - 3 000 ton per år till ett värde av 20 miljarder euro.


Du kan läsa artikeln här.


Läs också:

Om cannabisodling och haschtillverkning i Marocko

Cannabis nicht so harmlos als oft behauptet

Ein joint is krebserregend wie 20 Zigaretten


Torgny Peterson


Mer narkotika? Nej tack!

Bloggaren Henrik Alexandersson har blivit regionalberömd i den svenska FRA-ankdammen. Hans senaste uttalande på den egna bloggen om droger, Droger motsvarande de som säljs på Sergels torg tillverkas även av helt vanliga läkemedelsföretag och finns till salu på apoteket. Där kostar en dos från ett par tioöringar upp till någon eller några tior. (Det är bara att gå in i FASS och kolla.) Om man legaliserar drogerna skulle knarkligorna och de organiserade brottssyndikaten alltså gå miste om gigantiska inkomster. Det är förbudet som håller priserna uppe. Knarkhandlarna vill absolut inte ha någon legalisering, lär knappast göra honom ens lokalberömd eftersom det tyder på omfattande brister på drogpolitisk kunskap och logik.


Det finns många skäl för att vara drogliberal. Till exempel att man vill minska lidande, misär och risker för missbrukarna, säger A i samma inlägg. Ökad, lättillgänglig tillgång till narkotika skulle alltså minska lidande, misär och risker. Sure baby! Det finns skäl anta att lidandet, misären och riskerna skulle bli lika omfattande som de som alkoholkonsumtionen i dag åstadkommer. Jag tror inte för en sekund att det vore möjligt att införa totalförbud mot alkohol, vilket däremot inte är fallet när det gäller narkotika. Ett fortsatt förbud mot narkotika har ett mycket starkt, folkligt stöd - ett stöd som  bör och ska förstärkas.


Att jämföra receptförskrivna droger via Apoteket med amfetamin, heroin och kokain på "Plattan" är naturligtvis tillåtet men har ingenting med verkligheten att göra lika lite som Alexanderssons påstående om att om man legaliserar drogerna skulle knarkligorna och de organiserade brottssyndikaten alltså (! sic) gå miste om gigantiska inkomster. A underskattar kraftigt knarkkapitalisternas uppfinningsrikedom och metoder. Även om Nederländerna inte har legaliserat cannabis, vilket många tycks tro, så har landet Europas mest omfattande så-nära-man-kan-komma-legaliserad-försäljning. Har detta förhindrat de organiserade brottssyndikaten att gå miste om gigantiska inkomster? Nix! En legalisering skulle inte hindra knarkkapitalisterna att investera i "legala" företag. Det skulle inte heller hindra dom att ännu mer kraftfullt än nu inrikta sin skitiga verksamhet på ungdomar som inte tillåts handla i det "legala" systemet.


Att priserna hålls uppe på grund av förbudet är bra. Däremot är förbudet inte det huvudsakliga skälet till att priserna hålls uppe. Oavsett om vi har med lokala småhandlare i knarkbranschen eller storfräsarna i branschen att göra, så finns det tre skäl till deras aktivitet - PENGAR, PENGAR och åter PENGAR.


P.S. För övrigt anser jag att massavlyssning inte är förenligt med de principer som bör gälla för en rättsstat, om nu Alexandersson och hans kamrater/fiender undrar. D.S.


Torgny Peterson


Ny påminnelse om vietnamesisk cannabisbrottslighet

Efter att brittisk polis hittat en cannabisfabrik med 600 plantor i Layton i Lancashire har nu fyra illegala vietnamesiska immigranter, två kvinnor - Hong Thi Le, 32 och Xuan Nguyen, 40 och två män - Hoang Maw Tung, 28 och Hoai Tram, 30, dömts till 14 månaders fängelse vardera vid Preston Crown Court.


Alerta grannar meddelade polisen sina iakttagelser. Det kan du också göra - Hjälp till med att avslöja och stänga cannabisodlingar!


Du kan läsa mer här.


Läs också:
Hunt continues for Vietnamese man

Torgny Peterson


Sista demonstrationen för legalisering av cannabis

Igår demonstrerade ett litet antal förespråkare för legalisering av cannabis i Berlin, men antalet demonstranter, omkring 1 000, var glädjande nog långt under det som arrangörerna förväntat sig och får man tro uppgifter i tyska media var det här sista gången.


Arrangörerna själva betecknar arrangemanget som en sista demonstration för legalisering av cannabis, uppger Der Tagesspiegel. Tack för det!


Torgny Peterson


Medeltidsveckan på GotlandIdag öppnar Medeltidsveckan på Gotland.


Program för veckan och all annan information om och kring veckan hittar du här.


Torgny Peterson


Big cannabusiness borde vara något för undersökande journalister


Det finns vissa tecken som tyder på att svenska journalister kanske börjar vakna när det gäller cannabisfrågan och den internationella brottslighet som i allt större utsträckning ligger bakom cannabisfabriker på olika håll i Europa, bland annat i Tyskland, Storbritannien, Danmark, Norge och Sverige.


Vietnamesiska kriminella intressen ligger i en majoritet av fallen bakom den här växande industrin - också i Sverige. Det är bra att pressen meddelar beslag och att allmänheten får kunskap om internationell, organiserad brottslighet men det vore ännu bättre om lokala journalister kunde övertyga chefredaktören om behovet av långsiktig, undersökande journalistik för att sätta stopp för cannabisfabrikörernas framfart.


Tysk polis, som faktiskt har rotlar som koncentrerar sig på arbetet mot vietnamesisk brottslighet, har varit framgångsrik i sitt arbete och kanske är det därför vi nu ser hur kriminella med sydostasiatisk bakgrund i allt större utsträckning söker sig till länder där de tror att de är lättare att etablera kriminell verksamhet.


I Norge har norsk polis fram tills i början av den här veckan upptäckt 47 cannabisfabriker av varierande storlek med totalt 110 individer inblandade - en majoritet kommer från gissa var?


Så har till exempel de fyra vietnameser som ska upp i ett cannabismål i Lillehammer 20 augusti samtliga bostadsadresser i Sverige varav en vistas här illegalt. Med södra Sverige som formell bas har det här herrskapet gett sig in på norsk mark för att fortsätta utvecklingen av vietnamesisk cannabusiness.


Det som nu händer i nordöstra Skåne där man hittat ett stort antal cannabisfabriker, senast i Färlöv, är om nu inte någon redan visste det ett utslag av en omfattande vietnamesisk, grov organiserad brottslighet.


Hjälp till med att avslöja och stänga cannabisodlingar!


Torgny Peterson


Aktiva missbrukare, journalister och en och annan domare borde läsa påEn motsvarighet till vår hovrätt har i Kalifornien nu konstaterat att det inte står i strid mot federal lagstiftning att utfärda id-kort för så kallad medicinsk användning av marijuana.


Om domaren var marijuanapåverkad eller ej känner jag inte till, men domaren ifråga borde ha känt till att amerikansk federal lagstiftning klart och tydligt reglerar medicinskt bruk och lika klart talar om att marijuana för närvarande inte har något accepterat medicinsk värde. Rökning av marijuana uppfyller inte heller i något avseende innehållet i de krav som det amerikanska läkemedelsverket FDA (Food and Drug Administration) ställer för godkännande av mediciner.


Är medicinsk marijuana OK i USA? Svaret är ett klart NEJ!


Hjälp till med att avslöja och stänga cannabisodlingar!


Torgny Peterson


Användning av narkotika kan få de mest fasansvärda konsekvenser

Att användning av narkotika kan få de mest fasansvärda konsekvenser är 20-årige Mohamed D'Ali Carvalho Santos, som efter att ha knarkat i fyra dagar styckmördade sin 17-åriga flickvän under en resa till Brasilien och placerade kroppsdelarna i en väska. Enligt Aftonbladet ska skälet ha varit att hon hotat anmäla honom för att han sålde och missbrukade narkotika.


Torgny Peterson


316 kilo heroin i beslag


Sitges, turistorten där heroinet togs i beslag,
ligger inte långt från Barcelona


316,5 kilo heroin i beslag, fem gripna -vad sägs om det?


Det är bara att gratulera spansk polis som tog fem knarksmugglare med fingrarna i "kakburken" i Sitges i Spanien då de höll på att lasta över 633 paket heroin från en amerikansk båt till ett holländskregistrerat fordon.


Torgny Peterson


Mest kokain på spanska sedlar

En undersökning gjord av universitetet i Valencia i Spanien visar att Spanien är det land i Europa som har störst andel "kokainspår" på sina sedlar. Den genomsnittliga koncentrationen ligger enligt undersökningen på 155 mikrogram.


Inte så konstigt kanske. Konsumtionen av kokain är mycket omfattande i Spanien och dessutom är Spanien det viktigaste transitlandet i Europa för kokain från Latinamerika. 2006 beslagtogs 50 ton (!) kokain i Spanien, vilket utgjorde 40 procent av alla beslag det året i Europa.


Den som vill veta mer kan kontakta professor Miguel de la Guardia vid Universitat de València.


Torgny Peterson


Kriminella söker nya vägar från Ryssland in i Norge

Ryska myndigheter har hittills i år stoppat tio personer som försökt ta sig in i Norge över den rysk-norska gränsen i Nordnorge.


Enligt ryska och norska myndigheter handlar det om kriminella ligor som försöker hitta smugglingsvägar för narkotika och människor från Ryssland till Norge, uppger Finnmarken.


Vi vet idag att kriminella grupperingar från forna öststater är aktiva också i Sverige och ett ytterligare tillskott av sådana måste bekämpas med all kraft.


Torgny Peterson  


Mc-gängen - länkar till tidningsartiklar augusti

Göteborg Anklagas för att ha sålt bomb till gäng Göteborgs-Posten

Malmö Mordet startade kriget Kvällsposten

Hässleholm Wolfpack JO-anmäler Hässleholms tingsrätt Norra Skåne

Sverige Bedrägerihärva avslutas SR Gotland

Laholm Skräckens hus Kvällsposten

Sverige Fyra åtalas för tortyr Svenska Dagbladet

Sverige Acars uppehållstillstånd återkallas Göteborgs-Posten

Borås-Varberg Bandidosmedlem häktad Borås Tidning

Göteborg Bomben var skarp Göteborgs-Posten

Göteborg Gänghämnd bakom bombhot på Hisingen Metro

Göteborg Var smäller det nästa gång? Göteborgs-Posten

Borås En av Bandidos ledare i Borås gripen för försök till utpressning Borås Tidning

Uppland Samarbete ska stoppa mc-gäng SR Uppland

Uppland Mc-kriminalitet i Uppland SR Uppland

Malmö Polisen är maktlös Kvällsposten

Västerbotten Lyckad bekämpning av yrkeskriminella Västerbottens-Kuriren

Malmö Granat mot hyreshus maktkamp om kokain Sydsvenskan

Malmö Kraftig explosion i Malmö under natten Ekot

Malmö Gängkriget i Malmö trappas upp Sydsvenskan

Ulricehamn Bandidos allt synligare i Ulricehamn Ulricehamns Tidning

Ulricehamn Åtal att vänta i kidnappningsfallet Ulricehamns Tidning

Arvika Hyresvärd misshandlad av Hells Angels NWT

Danmark Narkosigtet med relation til rockere Frederiksborg Amts Avis

Danmark Rockere opruster over hele landet Nyhedsavisen

Göteborg Gängkrig trappas upp i Göteborg Dagens Nyheter

Göteborg Kriminella skjuter mot varann i Göteborg Ekot

Haparanda Fängelse för huvudman i dieselhärvan ATL

Laholm-Halmstad Tjuvhultsrättegången kan ta en hel månad Hallandsposten

Falun Mc-ledaren kan ha tvingats lämna Red Devils Dalarnas Tidningar

Åby Mc-klubben ännu inte uppsagd Folkbladet

Stockholm Bandidosman häktad för mordförsök Dagens Nyheter

Stockholm Skottlossning utanför Pridefest Dagens Nyheter

Sverige Bolag upptaxeras med 111 miljoner Kristianstadsbladet

Danmark Bandekrig i Danmark? Nyhedsavisen

Stafsinge Inga Bandidos till Rasmusgården Hallands Nyheter

Luleå Misstänkta för spritsmuggling SVT

Falun Mc-ledaren lämnas inte ut till USA Dalarnas Tidningar

Falun Presidenten har hoppat av Dalarnas Tidningar

Danmark Rockere truer Richard Ragnwald DR

Danmark Skulle bara köpa pizza - sköts ihjäl Kvällsposten

Danmark Rocker løsladt i sag om skuddrab Nordjyske

Malmö Fängelse för tre Bandidos-män Sydsvenskan

Danmark Politiet frygter hævn efter skuddrab Fyens Stiftstidene

Danmark 19-årig dræbt i kugleregn Nordjyske

Göteborg Skjuten man har gängkoppling Glteborgs-Posten

Åkarp Svårt för Hells Angels att få kameratillstånd Sydsvenskan

Norrköping Hotade skicka HA på familjen Norrköpings Tidningar

Örebro Polisen i Örebro tar hjälp av Västmanlandspolisen SR Västmanland

Örebro Polisen beredd inför Bandidos-etablering SR Örebro

Örebro Mc-klubben Bandidos etablerar sig i Örebro Nerikes Allehanda

Sverige De profiterar på människors skräck Nerikes Allehanda

Östergötland Mc-gäng på reträtt i Östergötland Aktuellt i politiken

Malmö Dynamitfallet går vidare till hovrätten

Karlstad Utredning om självmord leder till nya rutiner NWT

Falun Nämndeman som tvättat pengar får tre års fängelse SecurityUser

Randers 58-årig bagmænd i narkosmugleri TVSyd

Randers Narkogangster tagen i Holland Randers Amtsavis

Odense Rockere rykker ind i industrikvarter Fyens Stiftstidende

Borlänge Bandidos till Borlänge? Rykten om gårdsköp Dala-Demokraten

Burlöv Hells Angels har fått nog av skadegörelse Sydsvenskan

Odense Flere angreb på rockerklub Fyens Stiftstidende

Odense Våben og hashfund hos rockere Fyens Stiftstidende

Köpenhamn Politi: Vold var ikke led i ett bandeoppgør Radionyhederne

Halmstad Stärkt bevisläge efter brutal kidnappning på Hallandsås Hallandsposten

Odense Rockere på gaden i Odense Berlingske Tidende

Malmö Langare hemsökt av Bandidosmedlemmar Sydsvenskan

Göteborg Otrygg stad GT


RSS 2.0