Uppdrag till SIS om översyn av avskiljning mm.

Regeringen ger Statens institutionsstyrelse (SiS) i uppdrag att göra en översyn av tillämpningen av avskiljning på de särskilda ungdomshemmen. SiS ska inkomma till regeringen med en redovisning av eventuella identifierade brister och vilka åtgärder myndigheten avser vidta för att åtgärda dessa brister. Om SiS vid översynen uppmärksammar behov av förändringar i bestämmelserna om avskiljning, eller angränsade områden, ska myndigheten inkomma med förslag till ändringar, säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson med anledning av ett regeringsbeslut.


Regeringen uppdrar åt SiS att inkomma till regeringen med en redovisning av vilka åtgärder myndigheten vidtagit och avser vidta för att säkerställa en adekvat dokumentation av avskiljningar. SiS ska inkomma med en delredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 september 2009. Delredovisningen ska innehålla identifierade brister i dokumentationen, vidtagna och planerade åtgärder samt eventuella förslag till förändringar i bestämmelserna kring avskiljning. Övriga delar ska slutredovisas den 15 december 2009.


Enligt 15 c § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga och 17 § lag (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård får ungdomar intagna på de särskilda ungdomshemmen hållas i avskildhet. Är mindre ingripande åtgärder tillräckliga ska de användas. Avskiljning får endast ske om det är särskilt påkallat med anledning av att den unge uppträder våldsamt eller är så påverkad att hon eller han inte kan hållas till ordningen. En avskiljning får inte pågå längre än vad som är oundgängligen nödvändigt och aldrig längre än 24 timmar i följd. Den avskilde ska stå under fortlöpande uppsikt av personalen. Av lagen framgår att avskiljning får användas endast om det står i proportion till syftet med åtgärden.


Utifrån lagstiftningen har SiS utvecklat råd och riktlinjer för institutionschefer och personal avseende bland annat tillämpning, överklaganden och dokumentering. Dessa uppdateras fortlöpande.


Den 12 maj 2009 fattade tillsynsenheten på SiS ett beslut om särskild tillsyn av avskiljningar. Av beslutet framgår att tillsynsenheten uppmärksammat brister främst i dokumentationen av avskiljningar. Vidare framgår även att det kan finnas brister i tillämpningen, bland annat avseende om avskiljningar pågått längre än nödvändigt och om avskiljning använts på felaktiga grunder. Tillsynsenheten ålade institutionscheferna att omgående se över rutinerna för avskiljning samt att tillse att all personal har kännedom om regelverket. Tillsynsenheten kommer också att följa upp hur avskiljningen används. Med anledning av de brister som tillsynsenheten lyfter fram i sitt beslut är regeringen av den uppfattningen att den behöver en redovisning från SiS om hur myndigheten arbetar för att åtgärda de problem och oklarheter som påtalats. I uppdraget ligger också att uppmärksamma och inkomma till regeringen med förslag till förändringar i bestämmelserna kring avskiljning och angränsade områden om SiS bedömer att det finns sådana behov.


Den 12 juni 2009 offentliggjorde FN:s barnrättskommitté sina rekommendationer och slutsatser om Sveriges efterlevnad av FN:s konvention om barnets rättigheter. Kommittén rekommenderade Sverige att se över tillämpningen och reglerna rörande avskiljning, samt verka för att avskiljning används i så liten utsträckning som möjligt. Kommitténs rekommendation utgör också en grund för regeringens beslut att ge SiS i uppdrag att göra en översyn av tillämpningen av avskiljning och redovisa eventuella brister och vilka åtgärder myndigheten avser vidta.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0