Nya inslag på ReageraMera Radio

Nu hittar du nya inslag med intervjuer på ReageraMera Radio.


Droghandel i chattrum på Internet - krinsp Jonas Wendel, länskriminalpolisen Stockholm


Rikskriminalpolisens arbete mot narkotika på Internet - krinsp Cecilia Fant, rikskriminalpolisen Stockholm 


Mobilisering mot narkotika och Alkoholkommittén 'går i graven'. Vad händer nu? - ämnesrådet Lovisa Strömberg, Socialdepartementet

  

'Trender och tendenser i droganvändningen i Sverige' - direktör Björn Hibell, CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning


ReageraMera Radio hittar du på adressen http://www.rmradio.nu/


Torgny Peterson


Folkrörelseutredningen överlämnad till Nyamko Sabuni

Utredaren Åsa-Britt Karlsson har nu överlämnat sitt betänkande, Rörelser i tiden (SOU 2007:66), till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.

I betänkandet föreslår utredaren bland annat att regeringen inrättar en delegation för regelbundet återkommande samråd mellan staten och den ideella sektorn tvärs över de olika politikområdena.

Jag tar ställning för ett självständigt och oberoende föreningsliv, säger utredaren Åsa-Britt Karlsson. Det är viktigt att relationerna mellan folkrörelserna och staten grundas på ömsesidig respekt och förståelse.

Jag vill även stärka de förtroendevaldas ställning inom de ideella organisationerna, säger Åsa-Britt Karlsson. Jag föreslår därför att ledamöterna i delegationen ska vara förtroendevalda.

Jag ser också att det behövs mer kunskap som underlag för politiska beslut och för utveckling av verksamheter inom den ideella sektorn, säger Åsa-Britt Karlsson. Jag föreslår därför att ett program för forskning om det civila samhället i ett nytt sekel bör inledas med bland annat ett flervetenskapligt grundforskningsprogram för forskning om det civila samhället.

I utredarens uppdrag ingår också att utreda och föreslå lämpliga åtgärder som rör bidragsgivningen till ideella organisationer. Utredaren anser att de olika bidragssystemen även fortsättningsvis bör kunna se olika ut och anpassas efter de olika sektorernas behov. Hon vill se medlemsbegreppet som grund för samverkan och bidragsgivning och föreslår principer för den statliga styrningen av bidragen och principer för villkor för statsbidrag till ideella organisationer.


Du kan läsa betänkandet Rörelser i tiden, SOU 2007:66 här.


Tal av Maria Larsson vid Föreningen Sveriges Socialchefers studiedagar (Jönköping 19 september)

Tack, först och främst, för inbjudan! Jag befinner mig på en liten Smålandsturné. På förmiddagen har jag besökt Mötesdagarna för biståndshandläggare i Kalmar. Det är med stor glädje och stort intresse som jag är här idag.

Det finns många olika områden vi skulle kunna tala om. Och när ni nu gett mig en talarstol så tänker jag ta chansen att också göra det. Det sades om en gammal, mångordig politiker att ingen orkade åka skidor tillsammans med honom... Därför att direkt han kom upp på en liten höjd så började han att tala.

Som statsråd har jag ansvar för en mångfald av frågor där socialtjänsten ofta finns i centrum. Jag ser på ert program för de här dagarna att ni också ägnar er åt en mångfald av olika frågor. Och det är det som är både tjusningen och utmaningen i vår verklighet. Ni chefar över verksamheter som berör människor in på bara huden. Det handlar ju både om att kunna möta människor i utsatthet och det handlar om att ha en evidensgrundad kompetens för att kunna föreslå och genomföra rätt åtgärder. I detta komplierade arbete befinner ni er i centrum, och också ibland i strålkastarljuset och kamerablixtarna. Jag hoppas att ni ska uppleva mig som er medarbetare även om jag också har rollen att vara statens kravställare för vad kommunerna ska klara av. Jag har själv varit aktiv i kommunpolitiken i en mindre kommun.

I en komplicerad tillvaro är det viktigt att fundera på vilka principer som vägleder oss. Jag skulle vilja säga att regeringens principer är:
- Kvalitetsutveckling och metodutveckling.
- Utrymme för brukarinflytande och öka mångfalden av gemensamt finansierade välfärdstjänster.
- Tillförsäkra svaga grupper individuellt stöd.

Huvudmålet är att tillskapa en "kvalitetsutveckling inifrån systemet". Stora förbättringar i resultat och kostnader kan åstadkommas. Men det kräver en mer noggrann metodutveckling, mer genomtänkta kvalitetsjämförelser och en skarpare utvärdering av socialtjänsten. Regeringen vill med kraft skynda på utvecklingen mot öppna jämförelser såväl inom hälso- och sjukvården och äldreomsorgen som inom socialtjänsten. Därför har Socialstyrelsen fått i uppdrag att i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting utveckla ett nationellt system för öppna jämförelser.

Öppna jämförelser har flera syften. Medborgare och brukare och deras anhöriga har rätt att veta vad vården och omsorgen åstadkommer. De behöver kunna göra jämförelser och få en reellt ökad valfrihet. Forskning och utveckling fyller flera viktiga funktioner och kan fungera som stöd för nytänkande och innovationer, för rådgivning och kunskapsförmedling och för granskning och uppföljning. Syftet är förstås att vi i förlängningen ska kunna ha ett framgångsrikt socialt arbete och en värdig äldreomsorg.

Nyligen har regeringen tillsatt en särskild utredning om kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten. Kerstin Wigzell är utredare och jag vet att hon kommer att medverka här senare idag. Frågan hon fått att besvara är hur de statliga resurser som idag avsätts till socialtjänstens verksamhetsområde på bästa sätt kan bidra till att stödja kunskapsutvecklingen. Jag vill också nämna de båda nationella kunskapscentrum som regeringen avser att inrätta. Det enda ska handla om demensfrågor och det andra om anhörigfrågor.

En annan grundläggande princip är att den enskilde behöver ges större möjligheter att påverka sin vardag. Barn som far illa, funktionshindrade och äldre har ju inte så stora megafoner och gör inte sin röst hörd. Med ökade möjligheter att välja utförare blir socialtjänsten mer lyhörd för den enskildes behov och önskemål.

En tredje princip är att en mångfald av utförare behövs. Med en större mångfald skapas en konkurrens som driver på kvalitetsutvecklingen. Såväl privata, kooperativa som ideellt drivna alternativ måste ges bättre förutsättningar att utvecklas. Här vill jag betona att det viktigaste kanske är möjligheten att välja bort en utförare som man inte gillar.

Som socialchefer har ni ett stort behov av tidig och fullödig information. Ni förutsätts leda, ta initiativ till förändringsprocesser och kunna förklara förändringar i omvärlden som påverkar era medarbetare och era klienter.

Jag vill nämna något om det pågående arbetet för att nå målet om att Sverige vara ett tillgängligt samhälle. För sju år sedan förpliktade sig hela det politiska Sverige om bestämda mål för handikappolitiken. Tio år senare år 2010 ska vårt land vara tillgängligt även för funktionshindrade.

Det innebär bland annat att det vi kallar enkelt avhjälpta hinder ska identifieras och undanröjas, Boverket kom häromdagen med en överraskande positiv uppföljning av det här målet. 65 procent av alla fastighetsägare tror att de kommer att nå målet. En bedömning som nu är betydligt bättre grundad än vid avstämningen för två år sedan. Det är dock anmärkningsvärt att så många som 38 procent av de allmännyttiga bolagen inte känner till föreskrifterna eller deras innehåll. Och att nästan en fjärdedel av kommunerna inte besvarat enkäten. Jag vill därför gärna passa på även vid er konferens vädja till alla att undersöka hur det står till i er kommun och verkställa det som kan återstå.

Boverket har flera tips i sin rapport: Det behövs politiskt förankrade program i kommunerna - program som är förankrade i bolagsledningarna. Och man behöver också ta ansvar för att utveckla ett samarbete med de privata fastighetsägarna. Det behövs en aktiv och återkommande  kommunal tillsyn, ungefär som vid brandinspektioner. Även om det alltså finns positiva tecken på det här området så måste mer göras. En särskild statssekreterargrupp tillsätts med uppdrag att följa och föreslå lämpliga åtgärder.

När det gäller individ- och familjeomsorgens område så har den nya regeringen faktiskt redan hunnit presentera flera propositioner. Att stärka skyddet för utsatta barn och att dokumentera deras vilja är en genomgående fråga i flera propositioner. Min allra första proposition handlade att få en bestämmelse om obligatorisk registerkontroll vid hem för vård eller boende som tar emot barn. Vi har nyligen fått rysansvärd läsning om hur barnhemsbarn kunde behandlas förr. I den proposition jag lämnade till Riksdagen före sommaren "Den sociala barn- och ungdomsvården", återfinns bland annat förslaget att förstärka rätten för barn och unga som har kontakt med socialtjänsten att få veta vad som händer. Det finns redan idag allmänna skrivningar i socialtjänstlagen, men de förtydligas och barns rätt skrivs nu också in i LVU. De unga ska ha rätt att vara delaktiga i det som pågår och planeras. Det ska också tydligt dokumenteras att barnet har fått information. Och barnets egen inställning ska dokumenteras.

Vi skriver just nu också på direktiv till en särskild barnskyddslag. Det handlar om att se över om samtliga bestämmelser i SoL och LVU som rör barn och unga ska sammanföras till en särskild lag till skydd för barn och unga. Det finns ett glapp idag mellan SOL och LVU. Det handlar också om att se om stöd kan erbjudas barn och unga utan föräldrars medgivande utan att man för den skull måste göra ett omhändertagande enligt LVU. Föräldrar älskar sina barn. Det är viktigt att ge föräldrar det stöd de behöver i sin uppgift men vid till exempel missbruk eller psykisk sjukdom händer det att föräldrar nekar barn insatser som de har behov av. Det finns anledning att se om vi kan stärka barnens rätt här.

I det här sammanhanget vill jag också passa på att påminna om arbetet för barn i utsatta familjemiljöer. Barn som bevittnar våld är en sådan grupp. Barn till missbrukare eller de som har en psykiskt sjuk förälder en annan. För 1,5 vecka sedan hölls ju i samtliga län konferensen Dags för Barnen. Många av er deltog säkert. Syftet var att fokusera det behov som de här barnen har och att förstärka samverkan över myndighetsgränser, uppbyggnaden av stödverksamheter och att öka medvetenheten om att dessa barn finns.

Jag ger bland annat IMS i uppdrag att utarbeta en metodhandbok. Och jag hoppas att den strategi för samverkan som Socialstyrelsen, Rikspolisstyrelsen och Myndigheten för skolutveckling presenterat ska användas. Jag är övertygad om att vi, tillsammans med frivilligorganisationerna, kan göra mycket mer och att det som redan görs kan göras bättre. Det finns stödgrupper i vissa kommuner men målet måste vara att alla kommuner ska kunna erbjuda sådana. Jag kommer självfallet att se till att det blir uppföljningar.

För första gången finns en strategi mot hemlöshet - jag la den som av de första förslagen i min statsrådsroll och det kändes väldigt angeläget. När man talar om hemlöshet är det viktigt att säga att det handlar om en situation, inte en person. Hemlöshet får heller aldrig betraktas som ett tillstånd av permanent karaktär - det finns lösningar.

Vi har en ny situation bland de hemlösa. 21 procent är till exempel kvinnor. Jag hinner inte nu gå in på alla delar av strategin. Men låt mig ändå säga att det är alarmerande att 40 procent av de hemlösa har barn under 18 år. Grunden för att hitta lösningarna är samarbete och att det behövs åtgärder på både kort sikt och på lång sikt. Vi har lagt fast fyra mål i strategin: Det första är att alla ska vara garanterade tak över huvudet och erbjudas samordnade insatser utifrån individuella behov. Här gör de frivilliga organisationerna ovärderliga insatser. De har kunnande och engagemang och de gör det med respekt för individen.

Det andra målet handlar om att förebygga att människor i olika speciella grupper blir hemlösa. Det handlar om de som idag är inskrivna på kriminalvårdsanstalt, behandlingshem, stödboende eller HVB-hem. Socialstyrelsens kartläggning 2005 visar att det är 8 400 personer som inte har bostad ordnad inför utskrivningen eller utflyttningen 2 000 personer av dessa skulle skrivas ut inom tre månader. Det motiverar den översyn av missbrukarvården som vi gjort. Och det utgör ett starkt stöd för att fortsätta arbetet med personliga ombud - gärna i samarbete med frivilligorganisationerna.

Mål tre handlar om att inträde på den ordinarie ostadsmarknaden ska underlättas. Socialstyrelsen har tagit fram en kunskapsöversikt över olika boendelösningar med syftet att finna de mest verksamma metoderna. IMS har kartlagt kunskapsläget utifrån ett vetenskapligt perspektiv. Det är viktigt att kunskap måste förenas med profession och frivilligorganisation.

Det fjärde målet i strategin handlar om barn. Målet är att antalet vräkningar ska minska och att inga barn ska vräkas. En utredning från 2005 uppskattade att cirka 1 000 barn drabbas av vräkning varje år. Jag tycker det är förfärligt att barn ställs på gatan utan bostad. Det ska inte hända.

Att sprida kunskap och att implementera olika metoder är en viktig del i det här arbetet. Totalt har regeringen avsatt 66 miljoner kronor för 2007 och 2008. Bland annat till olika försöksverksamheter.

Ett annat och delvis angränsande område är det förebyggande arbetet mot alkohol och narkotika. Alkoholkommittén och Mobilisering mot narkotika skall avsluta sitt arbete i år. Deras arbetsuppgifter ska in i den ordinarie myndighetsstrukturen. 260 miljoner kronor ska varje år användas till prevention, vård och behandling på alkohol- och narkotikaområdet. Ambitionerna är alltså fortsatt höga och jag vill gärna markera att - länssamordnarna och de lokala samordnarna kommer att vara fortsatt viktiga för samordningen av ett effektivt arbete.

När det gäller behandling av alkohol- och narkotikamissbrukare finns idag ett hyfsat unskapsunderlag. Socialstyrelsen har nyligen presenterat nationella riktlinjer för missbrukarvården. Och i november kommer jag att få förslagen från en särskild utredare som ser över bland annat den tillsyn som innefattar missbrukarvården. Avsikten är att vi ska skapa goda förutsättningar för att få en enhetlig och kunskapsbaserad missbrukarvård. Det gäller nu inte bara missbrukarvården utan all tillsyn som bedrivs av Länsstyrelserna inom det sociala området. Ett uttalat politisk krav är att kvalitetsutvecklingen ska kunna bedömas genom att resultatet av tillsynen kan jämföras över tid. Det innebär att tillsynen måste utföras på ett likartat sätt i hela landet, att man måste ha mer normering och likvärdiga bedömningskriterier samt att man måste samarbeta mer. Syftet med tillsyn måste ju vara att se till att brister och missförhållanden åtgärdas - inte bara för stunden - utan på ett mer varaktigt sätt. Resultaten från tillsynsutredningen och från den särskilde utredare som jobbar för närvarande kommer under hösten att samlas ihop och så småningom leda till en inriktningsproposition.

Som jag sade så talade jag tidigare idag i Kalmar på Mötesdagarna för biståndshandläggare. Deras uppgift är ju bland annat att inom äldreomsorgen varje år fördela drygt 3 procent av bruttonationalprodukten. Jag vill gärna slå fast att ett av regeringens allra viktigaste mål är att höja kvaliteten i vården och omsorgen om äldre. Därför har det tagits flera omfattande initiativ på det här området. Men kännetecknande är att det är en långsiktig satsning på äldreomsorgen som innefattar såväl vem som ska utföra äldreomsorg, hur den ska utföras - alltså innehållet och bemötandet - och vilka resurser som finns till detta.

Varje år under 2007 till 2009 satsar regeringen 1,35 miljarder kronor till ett stimulansbidrag för utveckling av kvaliteten i vården och omsorgen om äldre. Då handlar det om läkartillgång och läkemedelsgenomgångar, förebyggande arbete, demensvård, rehabilitering, kost och näringstillförsel, samt det sociala innehållet i äldreomsorgen. Regeringen har även sedan den tillträdde för ett år sedan beslutat om ett investeringsstöd om 500 miljoner kronor per år för byggande av fler platser i ärskilt boende. Det behövs eftersom 18 000 platser försvunnit de senaste fem åren. Jag kunde fortsätta uppräkningen av åtgärder inom äldreomsorgen men stannar ändå här.

Avslutningsvis, så vill jag understryka det som sades i inledningen. Ni är ledare för ett centralt stycke av välfärden. Ni är mycket betydelsefulla i framtidsarbetet när vi går mot en ännu bättre fungerande socialtjänst i hela landet. Jag vill att ni ska uppfatta att ni har ett starkt stöd för metodutveckling, i riktlinjearbete och i uppföljningsarbete. Regeringens ambitioner på det sociala området är stora och många. Vi kommer att behöva ha ett mycket nära samarbete med er.

Tack för ordet.


"Festen är slut"

Kommande vecka redovisar den kanadensiska regeringen den nya strategin mot narkotika.


Kanadas hälsovårdsminister säger i ett uttalande som återges av flera kanadensiska media att festen är slut för de som använder illegala droger. Inom de närmaste dagarna kommer vi att vara 'back in business' med en strategi mot narkotika, säger Clement.


De konservativa har redan beslutat att det inte blir aktuellt med någon avkriminalisering av marijuana och detta har resulterat i omfattande ingripanden, bland annat i storstäderna Toronto, Vancouver, Ottawa och Halifax där gripanden  för innehav av cannabis under förra året ökade med mellan 20 och 50 procent.


Tony Clement konstaterar också att Kanada alltför länge har sänt ut felaktiga budskap om användning av narkotika och att det är dags att inta en mer bestämd hållning för att ta itu med problemet.


Jag återkommer med detaljerad och omfattande rapportering om den nya strategin i veckan.


Torgny Peterson


Illegal invandrare bakom stor cannabisfabrik

Jag har tidigare berättat om de mycket omfattande cannabisfabrikerna i Storbritannien och också att vietnamesiska organiserade kriminella grupperingar ligger bakom flera av dessa.


En illegal vietnamesisk invandrare har hjälpt till med att etablera East Lancashires största cannabisfabrik. Enligt brittisk polis är den 27-årige Viet Dinh involverad med en sofistikerad och kriminell grupp, som i den aktuella fabriken hade 1 200 cannabisplantor.


Du kan läsa mer här.


Torgny Peterson


Marijuana är ett problem

Popsångaren George Michael försöker hela tiden minska sitt intag av marijuana - Visst, jag skulle utan tvekan vilja använda mindre. I det avseendet är det [marijuana]  ett problem...Jag är en lycklig man och jag har råd med min marijuana så det är inget problem, säger han till BBC, och tillägger att han inte ser att det påverkar hans liv på något sätt.

Det sistnämnda är det som normalt kallas för bristande insikt.


Den som vill höra mer om George Michaels uttalande om cannabis kan lyssna på en intervju med honom som sänds i repris i BBC Radio 4 i programmet Desert Island Discs nästa fredag (09.02 GMT).


Torgny Peterson


Tio-i-topp-listan september 2007 och mest lästa artiklar

Antalet besökare på ReageraMera ökade också under september och återigen kan vi konstatera att antalet besökare från Sverige, Spanien (!) och Norge liksom utländska besökare från nedanstående länder ökat kraftigt under månaden..

Tio-i-topp-listan för augusti ser ut som följer. (Siffror inom parentes anger placering under augusti månad.)

Besökare på ReageraMera september 2007
1. Sverige (1)
2. Spanien (3)
3. Norge (2)
4. Finland (4)
5. USA (7)
6. Danmark (6)
7. Tyskland (10)
8. Storbritannien (5)
9. Frankrike (8)
10 Österrike (ej på tio-i-topplistan tidigare)


Mest lästa artiklar under september 2007

1. Mc-gängen

2. Svensk maffia - en kartläggning av de kriminella gängen

3. Tre som dog i trafikolyckor hade använt cannabis

4. Artiklar om Subutex

5. Tyska polisen använder Biosensor vid 'Nature One - Tysklands största ravetillställning

6. Livsfarliga partydroger

7. Paramilitär träning av Outlaws i Norge

8. Holland och cannabis

9. Ett svenskt FBI - Inte en dag för tidigt

10. Cannabis förstörde deras liv


Torgny Peterson


Knarkpark i Oslo!?

Christian Ringnes, som representerar Foreningen Byfolk i Oslo, vill ge missbrukare en tillrättalagd fristad


Polisen ställer sig inte helt avvisande till förslaget. Men polismästaren i den norska huvudstaden, Anstein Gjengedal säger att det kan inte vara någon fristad där det är fritt fram att köpa narkotika för det är föbjudet.


Och vad tror Gjengedal och kollegan i Foreningen Byfolk i Norge att aktiva missbrukare ska göra i den tilltänkta parken? Titta på nyplanterade blommor, diskutera situationen i Burma. Kanske kommer Ringnes och Gjengeland att göra ideella insatser för den 'tillrättalagda fristaden'.


Att många aktiva missbrukare har behov av social samvaro, även om många gärna avstår från den, är ju inget skäl att skapa vad som mycket väl skulle kunna bli ett norskt Christiania eller ett schweiziskt Platsspitz eller Station Letten.


Oslo har redan Nordens första tillrättalagda fristad för missbrukare - en kommunal sprutstuga. Att det nu eventuellt blir ytterligare en fristad för sommarbruk - en knarkpark - kanske öppnar vägen för det totala vansinnet - statlig langning av heroin, vilket för övrigt är högaktuellt i Danmark.


Har någon hört talas om resignation?


Läs också:

Vil ha narko-park


Torgny Peterson


Allt fler till sjukhus efter användning av cannabis

Experter i den tyska delstaten Bayern slår nu larm efter att allt fler kommer till sjukhus efter användning av cannabis. Och inte nog med det - användarna blir allt yngre och röker allt mer än under tidigare år, rapporterar Nürnberger Nachrichten.


Den här veckan har sjukkassan offentliggjort alarmerande uppgifter som visar att antalet personer i åldersgrupperna 15 till 25 år i det närmaste fördubblats under de senaste fem åren.


Bayerns hälsovårdsministerium har också reagerat efter att ha sett den farliga trenden. 1995 var det 18,5% av unga i åldern 14-24 år som prövat cannabis åtminstone en gång. År 2000 var andelen nästan 25 procent och 2005 26,1 procent.


Läs också:

Kiffer setzen Gesundheit aufs Spiel


Torgny Peterson


Narkotikan minskar bland ungdomar - ny rapport

Narkotikaanvändningen bland skolelever i nionde klass och bland mönstrande minskar. Det visar ny statistik från CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning). Bland pojkarna i årskurs nio är andelen som använt narkotika sex procent, vilket är den lägsta siffran på många år.


Minskningen är delvis ett resultat av det goda preventionsarbete som utförs varje dag runt om i landet, säger Björn Fries, nationell narkotikapolitisk samordnare.


Flickorna i årskurs nio ligger kvar på 5 procent, att jämföra med början av 2000-talet då omkring 10 procent av både pojkarna och flickorna någon gång hade använt narkotika.


Det är mycket glädjande att allt färre väljer att testa narkotika. Samtidigt ser vi i flera undersökningar att de som använder droger gör det mer intensivt och destruktivt än tidigare. Vi måste ägna mer tid och energi till att hitta metoder för att upptäcka och hjälpa barn och ungdomar i riskzonen, säger Björn Fries.


Även bland de mönstrande syns en minskning i narkotikaanvändningen.  År 2006 var det 12,6 procent som hade använt narkotika, jämfört med 17,9 procent 2002.


Även här ser vi effekterna av ett gott förebyggande arbete i skolorna. De som mönstrar nu gick i nian för tre år sedan när arbetet med att stärka preventionsinsatserna kom igång på allvar, säger Björn Fries. 


En Powerpoint-presentation från presskonferensen idag finns här.


Läs också:

Skolelevers drogvanor 2006

Mönstrandes drogvanor 2006


Trägen vinner heter det och undertecknad menar att det inte verkar helt orimligt att anta att en restriktiv politik med preventiva insatser, vård och behandling och repression ger resultat.


Torgny Peterson  


Ökad alkoholkonsumtion ger fler rattonyktra

Den 27 september uppmärksammas Trafiknykterhetens dag.


Studier visar att när den totala alkoholkonsumtionen ökar, ökar också rattonykterheten. Det gör att arbetet med att förhindra rattonykterhet inte bara är en uppgift för polisen.


Statens folkhälsoinstitut har nyligen gett ut tio olika metodskrifter för att stärka det lokala arbetet mot alkohol och droger. En av dem handlar om trafiknykterhet.


Enligt en svensk beräkning leder en liters ökning av genomsnittskonsumtionen i landet till en ökning av antalet anmälda rattfylleribrott med cirka 8 procent.


Åtgärder för att få ned den totala konsumtionen av alkohol påverkar därför också rattfylleriet. Flera olika åtgärder kombinerade med varandra ger de bästa resultaten i ett förebyggande arbete. Eftersom tyngdpunkten i det förebyggande arbetet ligger i åtgärder som tas i lokalsamhället, har kommunerna en viktig roll för att minska problemet med alkohol även i trafiken.


Du kan ladda ner skriften Trafiksäkerhet här.


Om rätten att ingripa vid brott

I tisdags skrev jag om den brittiske justitieministern Jack Straw, som berättat att han hela tiden varit emot  nedklassificeringen av cannabis som genomfördes i Storbritannien i januari 2004.


Under den pågående Labour-konferensen i Bournemouth kommer Straw idag att ta upp en annan ´het potatis´, nämligen den lagstiftning som reglerar enskilda individers rättighet att ingripa för att förhindra brott. Enligt Straw fungerar lagstiftningen bättre än de flesta tror, men inte tillräckligt bra.


The Criminal Law Act (1967) ger enskilda individer rätten att använda rimligt våld för att gripa en misstänkt, men Straw betonar samtidigt att det hela tiden är en kritisk balansgång mellan ansvar och hänsynslöshet, rapporterar BBC News.


Straw vill nu göra en översyn av gällande lagstiftning.

Får vanliga medborgare i Sverige ingripa för att förhindra brott? Svaret på den frågan får du här.


Torgny Peterson


Ny rapport om brottsligt beteende i de nordiska huvudstäderna

The Scandinavian Research Council for Criminology har gett ut en intressant rapport (125 sid.), Delinquent Behaviour in Nordic Capital Cities, om brottsligt beteende i de fem nordiska huvustäderna - Köpenhamn, Helsingfors, Olso, Reykjavik och Stockholm.


Rapporten avhandlar bland annat droger, stölder, våld.


Du kan ta del av hela rapporten här.


Torgny Peterson


Konferens om frivilligorganisationernas roll när det gäller att arbeta mot narkotika

MOB (Mobilisering mot narkotika) arrangerar tillsammans med FMN och CAN en konferens om frivilligorganisationernas roll när det gäller att arbeta mot narkotika.

Konferensen äger rum i Rosenbads Konferenscenter i Stockholm den 21 november.

Vid konferensen visas exempel från samarbeten mellan kommuner och frivilligorganisationer och regeringens syn på frivillgorganisationernas roll i detta arbete presenteras.


Anmälan och program hittar du här.


Studiebesök i Stockholm - Nytt Polismuseum

Varför inte göra ett lite annorlunda studiebesök om du redan finns i eller kommer att åka till Stockholm.


Det nya polismuséet, som ligger på Museivägen 7, bredvid Tekniska museet på Gärdet i Stockholm, öppnar 29 september. Buss 69 stannar precis i närheten av Polismuseets entré.


Du hittar all information om öppningstider, visningar mm här.


Torgny Peterson


Utredning om ordningsstörningar vid idrottsarrangemang

Justitieminister Beatrice Ask har idag uppdragit åt vice chefsåklagaren Per Lindqvist att överväga och lämna förslag till en effektivare lagstiftning mot ordningsstörningar i samband med idrottsarrangemang.

I uppdraget ingår bl.a. att överväga om även polisen bör ha möjlighet att ansöka om tillträdesförbud och om polis eller åklagare ska ha möjlighet att, omedelbart efter en inträffad ordningsstörning, förbjuda den berörda person tillträde till matcharenan. I uppdraget ingår vidare att se över regleringen kring pyroteknik och de fall när personer obehörigen beträder spelplanen eller kastar in föremål under pågående idrottsarrangemang.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2008.


Radioprogrammet ReageraMera onsdag 26 september

Programinnehåll onsdag 26 september:

Om cannabisslavar
Om svensk delegation på besök i Nederländerna
Om tillslaget mot steroidhandlarna

Du kan lyssna på programmet på adressen http://www.rmradio.nu/

Onsdag 26 september startar vi RMR - ReageraMera Radio - med utökade sändningar via Internet. För dig som tidigare lyssnat på programmet via FM-nätet på Gotland så är den tiden förbi. Programmet kommer fortsättningsvis endast att sändas via Internet, vilket inte innebär några förändringar för de som hittills lyssnat i världen utanför Gotland.

Den nya kanalen innebär:

* ökat antal inslag, men huvudprogrammet sänds fortfarande, precis som tidigare, onsdagar 10.30 med början onsdag 26 september

* extra sändningar då speciella händelser ger anledning till detta

* ökat antal intervjuer med såväl svenska som internationella experter inom olika områden

* vetenskapsinformation med de senaste drogrelaterade forskningsrönen

* renodlat nyhetsprogram - inga musikinslag

* den nya kanalen kommer att ha ett arkiv, vilket innebär att du kan lyssna på alla inslag när det passar dig bäst

Torgny Peterson

Korruptionen i världen

TI
Transparency International offentliggör 2007 års korruptionsindex

Idag offentliggör Transparency International årets korruptionsindex (Corruption Perceptions Index - CPI), som listar måttet av korruption i 180 av världens länder. Du kan senare idag ta del av rapporten här.

Sverige finns med i toppen bland de minst korrupta länderna tillsammans med, bland andra, Danmark, Finland och Nya Zeeland. Irak, Burma och Somalia intar bottenplaceringarna.

Torgny Peterson

'Prostitutionsbot' för italienska sexköpare?

Italiens inrikesminister Giulio Amato har planer för de italienska sexköparna, som inom kort kanske får finna sig i en 'prostitutionsbot' (sexhandelns motsvarighet till parkeringsbot) om dom handlar tjänster av det som idag populärt kallas för 'sexarbetare' alternativt 'sexslavar' beroende på vilken utgångspunkt man har i diskussionen.


Inför en senatskommitté avslöjade Amato också att det kanske inte vore nå´n dum idé att besöka sexköparens bostad för att på ort och ställe överlämna nödvändigt juridiskt pappersarbete och samtidigt lägga på lite skamkänsla.


Italien hade legala bordeller fram till 1959. Sedan dess sköter hallickar ruljangsen, i den mån de så kallade 'sexarbetarna'/'sexslavarna' själva inte kan hantera sitt kundsystem.


Torgny Peterson


"För mycket alkohol sätter sina spår"

För mycket alkohol
      Dansk alkoholkampanj

Nästa vecka drar danska Sundhedsstyrelsen igång kampanjen For meget alkohol sætter sine spor.


Kampanjen, som riktar sig till människor i åldrarna 30-60 år fokuserar på att man inte ska dricka mer än fem alkoholhaltiga drycker vid varje tillfälle. I kampanjen säger man också att kvinnor högst bör inta 14 alkoholhaltiga drycker i veckan och män högst 21 stycken.


Du kan läsa mer om kampanjen här.


Torgny Peterson


Har du koll på de företag du gör affärer med?

Många blir lurade av företag som inte existerar och besvikelsen kan bli stor för den som inte passar sig för oseriösa företag.


Vem som helst kan gratis göra en enkel kontroll i Näringslivsregistret för att se om företaget du tänker anlita verkligen existerar.


* Gå till Näringslivsregistret, www.bolagsverket.se/snr  

* Se till att fliken sökning är vald.

* Skriv hela, eller en del av företagsnamnet, eller organisationsnumret.

* Klicka på menyalternativet "företagssökning" för att söka.


Om du vill få mer detaljerade uppgifter om ett företag kan du bli webbkund hos Näringslivsregistret (via webbadressen ovan) eller European Business Register.


Läs också:

Se upp med bluffmakarna


Torgny Peterson


Englands justitieminister emot nedklassificeringen av cannabis

Igår sa Englands nuvarande justitieminister Jack Straw till Channel Four News att han hela tiden varit emot en nedklassificering av cannabis. Jag var hela tiden emot det, sa Straw som under perioden 1997-2001 var inrikesminister före David Blunkett, som var den inrikesminister som såg till att cannabis nedklassificerades från klass B till klass C i januari 2004. Straw gjorde också mycket klart att han är emot en avkriminalisering.


Inte långt efter nedklassificeringen av cannabis beordrade den förre brittiske premiärministern, Tony Blair, en översyn av lagen. Efter rekommendation från ACMD (The Advisory Committee on Misuse of Drugs) avvisades emellertid en uppklassificering av cannabis från klass C till B.


Men strax efter att Gordon Brown tillträtt posten som premiärminister meddelade han att den nya regeringens inrikesminister, Jacqui Smith, börjat se över den gällande lagstiftningen om cannabis.


Under den nu pågående Labour-konferensen höll Brown ett tal igår och av det framgår klart och tydligt vad som väntar.


När det gäller insatser mot droger och drogrelaterad kriminalitet sa Brown bland annat följande i sitt tal igår:


Two thirds of deaths from gun crime occur in just four cities. In the last few weeks Jacqui Smith and I have focussed on the specific areas in these cities where as I saw on Saturday at first hand the police will now: match intensive uniformed patrolling and extensive undercover work; with the use of stop and search powers and dispersal powers; reinforced by new hand-held weapon detectors; and all backed up at a national level by the work of the organised crime agency and our border force rigorously targeting and stopping the illegal entry of guns.

My answer to crime and disorder - our policy - is to both punish and prevent.

To punish: for anyone over 18 illegally carrying a gun, a five-year sentence.

To prevent: in our schools intensive education warning about guns and knives and teachers encouraged to use new powers to confiscate weapons. And in our communities ex gang members helping us pull young people out of gangs.

To punish the evil of drug pushers who poison our children: I want the tough new powers that have already closed over one thousand crack houses in some areas of the country to be used in all areas of the country.

And to encourage local police to use new powers to confiscate drug profits, more of the confiscated funds will go direct to the police and local communities.

To prevent addiction: we will extend drug education and expand drug treatment and we will send out a clear message that drugs are never going to be decriminalised.

There are now 139,000 police officers and 16,000 Community Support Officers - more officers than ever before.

And by April 7th next year, every community will have its own neighbourhood policing team. And I can announce that we will provide hand held computers - 1,000 now, by next year 10,000 right across the country - cutting paper work so that officers can log crimes on the spot, stay on the beat and not waste time returning to the station to fill out forms.

So yes we will strengthen the police. Yes we will strengthen our laws. But preventing crime for me also means all of us as a community setting boundaries between what is acceptable and unacceptable behaviour - with clear penalties for stepping over the line.

Boundaries that reflect the words I was taught when I was young - words upon which we all know strong communities are founded: discipline, respect, responsibility.


Nu handlade inte Browns tal enbart om lag och ordning utan innehöll också en mängd förslag på åtgärder för att också förbättra förhållandena för utsatta människor.


Torgny Peterson


Folkrörelseutredningen presenteras

Utredningen om den statliga folkrörelsepolitiken i framtiden (SOU 2005:12) lämnar sitt betänkande till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni, som också ansvarar för folkrörelsefrågor, fredagen den 28 september 2007.


I betänkandet presenterar utredaren överväganden och förslag om
* Folkrörelsepolitikens inriktning, omfattning och utformning i framtiden.
* Bidragsgivning och annan finansiering.
* Hur statistik och forskning inom området kan utvecklas.
* Möjligheter att minska antalet villkor för statsbidragen.


Lyssna också på en intervju med Nyamko Sabuni som jag gjorde under Almedalsveckan på Gotland i somras där bland annat frågan om folkrörelsepolitiken berörs.


Torgny Peterson


Hur stärker vi kampen mot den internationella organiserade brottsligheten?

Folkpartiet liberalerna och ELDR (European Liberal Democrats Party) inbjuder till seminarium:

Människohandel, narkotika, penningtvätt - Hur stärker vi kampen mot den internationella organiserade brottsligheten?

Tid

Tisdagen den 16 oktober 12.00-15.00


Plats
       

Riksdagens andrakammarsal (ingång från Riksplan)

Medverkande
Markus Löning, Tyskland

Ledamot av Tysklands förbundsdag, FDP:s talesman i Europafrågor


Cecilia Malmström
       

Europaminister (fp)


Therese Mattsson
       

Rikskriminalchef


Bill Newton-Dunn
, Storbritannien        

Ledamot av Europaparlamentet (ALDE)


Cecilia Wigström
       

Riksdagsledamot (fp), justitieutskottet


Solveig Wollstad
       

Chef för internationella åklagarkammaren Malmö

Seminariet är öppet för alla intresserade. Lätt förtäring kommer att serveras.


På grund av riksdagens säkerhetsbestämmelser är föranmälan obligatorisk på www.anmaldig.nu/brottskonferens.


Det går också bra att kontakta Anita Holm på folkpartiets riksdagskansli, anita.holm@riksdagen.se eller 08-410 242 53.


Ny rapport om nätpoker i Sverige

Kunskapen om nätpokerspelandets omfattning, utveckling och karaktär har dock varit mycket bristfällig och i den mån den funnits har den i hög grad kommit från aktörer med intressen i nätpokerbranschen. Under 2006 har därför Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) vid Stockholms universitet med medel från Folkhälsoinstitutet undersökt svenska folkets nätpokervanor.


Mellan 126 000 och 157 000 personer spelar varje månad nätpoker i Sverige. Över en fjärdedel uppger någon form av spelrelaterade problem medan motsvarande siffra för befolkningen i stort ligger på två procent.


Oavsett ålder och hur mycket tid eller pengar man lägger ner på sitt spelande är andelen personer med spelproblem starkt överrepresenterade bland nätpokerspelarna, både om man jämför med övrigt Internetspel och om man jämför med annat spel om pengar.


Rapporten visar också att det är vanligare bland nätpokerspelare att bo hos föräldrarna eller till exempel studentkorridor eller kollektiv, att vara egen företagare eller studerande, att ha hög alkoholkonsumtion och att vara storspelare.


Rapporten har tagits fram som ett led att följa upp utvecklingen inom nätpokern i Sverige efter att Svenska spel fick tillstånd att bedriva nätpoker. I materialet finns ingenting som tyder på att introduktionen av Svenska spels nätpokersajt skulle ha minskat spelandet på andra sajter.


Däremot visar undersökningen att de som enbart spelat på Svenska spels sajt verkar vara en annan grupp spelare med fler äldre, fler kvinnor och fler som är gifta eller sambo. Den här gruppen spelar i allmänhet lika länge och för lika mycket pengar som de som spelar på andra sajter än Svenska spel men har i mindre utsträckning problem med sitt spelande.


Under de senaste åren har pokerspelandet på nätet fått ett stort massmedialt genomslag och ofta framställts som lyxigt, lukrativt och eftersträvansvärt. Som ett tecken på detta har nätpokerspelandet ofta omnämnts som mycket populärt och snabbt ökande. Svenska Spel fick 2006 som en följd av denna ökning tillstånd att etablera sig på nätpokermarknaden för att på så sätt minska riskerna med nätpokerspel.


Undersökningen visar att nätpokerspelandet legat på en relativt stabil nivå under år 2006. Andelen som spelat nätpoker under den senaste månaden har varierat mellan 1,7 och 2,4 procent under året. Det har heller inte skett någon ökning när det gäller hur ofta eller hur länge man spelat nätpoker, säger Kalle Tryggvesson vid SoRAD som står bakom rapporten.


När det gäller vem det är som spelar nätpoker är det i mycket hög utsträckning en ung man. Nätpokerspelandet är cirka 10 gånger vanligare bland män än bland kvinnor och det är huvudsakligen personer mellan 16 och 40 år, med en topp runt 25 år, som spelar.


Nätpokerspelarna spelade generellt för mer pengar än de som inte spelade nätpoker och de rapporterade betydligt oftare spelrelaterade problem.


Av de som spelade på traditionella spelformer rapporterade 2,1 procent något spelrelaterat problem. Bland nätpokerspelarna var motsvarande siffra 27 procent. I åldersgruppen 16-27 år rapporterade hela 39 procent av nätpokerspelarna något spelrelaterat problem, berättar Kalle Tryggvesson.


När det gäller hur det spelades på Svenska Spels sajt respektive "andra" sajter visade det sig att spelandet var förhållandevis likt. De spelade lika länge och lika ofta på "andra" sajter som på Svenska Spels sajt men det fanns även en grupp som spelade för betydligt mer pengar på andra sajter.


Undersökningen visar också att Svenska Spel attraherade en lite annan typ av spelare än andra sajter - de hade i större utsträckning kvinnor, äldre och gifta på sin sajt. När det gäller effekten av Svenska Spels inträde på marknaden för det totala spelandet är resultaten inte helt tydliga vilket diskuteras i rapporten.


Sammantaget tycks nätpoker vara en aktivitet som trots en enorm marknadsföring lockar till sig en liten grupp spelare. Av denna grupp är det dock en stor andel som upplever problem i sitt spelande vilket reser tvivel om lämpligheten i att erbjuda denna spelmöjlighet, säger Kalle Tryggvesson.


Resultaten presenteras i rapporten Nätpokerspelandet i Sverige- omfattning, utveckling och karaktär 2006 av Kalle Tryggvesson vid SoRAD. I undersökningen har 1 500 personer från 16 år och uppåt varje månad fått svara på frågor om sina nätpokervanor.


Du kan läsa hela rapporten här.


Gatorna 'översvämmas' av skunk

Från Sussex i England rapporteras av gatorna 'översvämmats' av skunk (1) sedan nedklassificeringen av cannabis i januari 2004.


På samma sätt som i andra delar av England drivs odlingarna ofta av sydostasiatiska kriminella nätverk, i första hand från Vietnam


Tony Pike vid Sussex Police Serious and Organised Crime Unit säger till tidningen The Argus att antalet hydroponiska fabriker, där man mörklagt fönstren i skjul, i rum och ibland i hela hus så att de kan odla stora mängder plantor [med hög THC-halt], har skjutit i höjden vilket i sin tur gör att mer av varan når gatunivån...Sedan nedklassificeringen av cannabis [från klass B till klass C] har vi sett en påfallande ökning av den mängd skunk som odlas kommersiellt..


(1)Marijuana som odlats inomhus med en speciell odlingsteknik (hydroponisk odling) som syftar till att få fram en produkt med extra hög THC-halt.

  

Den intresserade kan läsa mer om situationen i Sussex här.


Läs också:

Hjälp till med att avslöja och stänga cannabisodlingar


Torgny Peterson


Hjälp till med att avslöja och stänga cannabisodlingar

Även om antalet cannabisodlingar i Sverige inte på långt när är så många som i vissa andra länder finns det all anledning att noga bevaka utvecklingen. 

Du kan hjälpa till i arbetet med att stänga cannabisodlingar genom att vara vaksam på din omgivning och rapportera iakttagelser som kan tyda på förekomst av en cannabisodling. 

Följande kan vara tecken på förekomst av en cannabisodling: 

Gardiner är alltid neddragna för fönstren eller fönstren är alltid täckta (oftast) från insidan på annat sätt (papper eller plast sätts upp på insidan av fönstren).

Stor aktivitet vid inflyttning men senare verkar ingen bo där.
 

Besök på den aktuella adressen liknar inte mönstren för besök i andra lägenheter, villor eller fastigheter i området. 

Besökare som dyker upp dagligen eller någon gång per vecka men då bara gör kortare besök för att se till odlingen. Var också observant på eventuella besök nattetid. 

Den som hyr vill ogärna ha besök av hyresvärden eller andra personer som kan tänkas avslöja vad som försiggår. 
 

Var uppmärksam på förflyttning av plastsäckar eller annat emballage som kan användas för transport av marijuana. 

Besöker du t ex byggvaruhus kan det också vara värt att fundera på varför t ex ungdomar inhandlar jordsäckar, fläktar eller utrustning till ventilationsanläggningar och/eller utrustning av olika slag för trädgårdsskötsel.

Håll utkik efter förpackningar som kan innehålla eller ha innehållit t ex aceton, metanol, natriumhydroxid, eter, ammoniak. 
 

Nya dofter i allmänhet och en skarp, ofta sötaktig, doft i synnerhet. Det är heller inte ovanligt att odlarna monterar starkt doftande preparat för att dölja cannabisdoften.

Hög värme

Kondensering på fönstren eller till och med på utsidan av huset 

Ventilationsöppning(ar) 

Ljud från fläktanläggningar och ljudkällor som kanske står på dygnet runt för att dölja ljud från fläktanläggningar 

Eventuella elektriska omkopplingar för stöld av elektricitet. Arbetar du på ett elbolag är det också värt att hålla utkik efter omotiverat höga elräkningar


Varningsskyltar av olika slag, (Privat område; Varning för hunden; Privat område-överträdelse beivras etc.) 

Du kan lämna tips om narkotika. Ring antingen polisen på 114 14 eller tullen på 112 och begär 'Narkotikatipset'. Du kan ringa när som helst och du behöver inte tala om vad du heter. Till Tullverket kan du också e-posta tips. 


Om nu cannabis odlas utomhus - var kan du leta för att om möjligt upptäcka och anmäla en odling. Ett bra tips på platser att leta på står legaliseringsförespråkare för och deras rekommendationer om odlingsplatser lämpar sig också som utflyktsmål för den som vill bekämpa odlingarna. Så var ska du leta?


Plantorna trivs bäst i lutande söderläge även om plan mark också är acceptabel

  

Baksidan av gödselstackar


Öar som inte är badvändliga eller på annat sätt tilltalande


Planteringar i en sjös vasskant


Igenväxta diken mellan åkrar eller på gamla övergivna åkrar

  

I trädgårdar vid obebodda nedfallna hus


I gator som finns röjda under kraftledningar.


Oländiga bergssidor


Soptippar, men inte där avrinning från tippen sker


EKO skogsplantager / julgransodlingar


Vid gamla nedlagda järnvägsspår


Ödsliga delar av kyrkogårdar


Gläntor långt ute i skogen


Använd gärna GPS för exakt lokalisering.

Torgny Peterson


Billiga Subutex-tabletter orsakar stora problem

I Haugesund i Norge säger chefen för polisens narkotikasektion, Jan Geir Hessen att tillgången på billiga Subutex-tabletter har resulterat i flera tunga missbrukare idag jämfört med för bara ett par år sedan.


Hessen lägger en stor del av skulden på läkaren Birger Schroll som arrangerat resor till Danmark för intresserade 'patienter'.


Du kan läsa mer om problemet här.


Torgny Peterson


Fritt fram att röka marijuana under fem timmar

När det gäller marijuana är Kaliforniens 'potheads' och deras supporters, sjuka såväl som icke-sjuka, inte sena att utnyttja alla tänkbara möjligheter för att använda narkotikan.


Den här gången handlar det om den årliga 'medicinska' (sic!) marijuanafestivalen i Santa Cruz i Kalifornien.


I mars 2006 beslutade politikerna i staden att rökförbud skulle råda i två stadsparker, men med anledning av festivalen har borgmästaren och stadsfullmäktige, efter påtryckningar från WAMM (Wo/Men's Alliance for Medical Marijuana), i sin allomfattande vishet beslutat att göra ett fem timmar långt undantag för att det ska vara möjligt för deltagarna att röka marijuana under festivalen. Så mellan 12.00 och 17.00 är det fritt fram för alla sjuklingar att dra i sig lite marijuana. Huruvida frivilliga hypokondriker tar tillfället i akt att röka på framgår inte av berättelsen.


Torgny Peterson


Statistik, statistik och mer statistik

Den siffer- och statistikintresserade kan få sitt lystmäte tillgodosett när det gäller hälsorelaterad sådan från USA.


Fast Stats A to Z från The National Center for Health Statistics hittar du här. Webbplatsen innehåller också en omfattande samling länkar för fördjupningsstudier.


Torgny Peterson


Razzior på 21 cannabisodlingar

Som jag berättat tidigare (11 september och 12 september) har polisen i Bolton, inte långt från Manchester, varit mycket aktiv när det gäller att bekämpa cannabisodlingar.


I lördags var det dags igen då polisen hittade ännu en professionell odling med cirka 400 cannabisplantor.


I och med det här beslaget har polisen i Bolton upptäckt och nedmonterat 21 cannabisodlingar till ett uppskattat värde av cirka 25 miljoner kronor under de senaste fem månaderna. Polisen tror att ett och samma kriminella gäng ligger bakom ett antal av de odlingar som upptäckts hittills.


Igår skrev den brittiska tidningen The Independent om hur asiatiska barn smugglas in i Storbritannien och hur en del av dessa sedan tvingas arbeta i de professionella cannabisodlingar som till största delen drivs av vietnameser.


Jag talade idag på förmiddagen med Christine Beddoe från Ecpat i Storbritannien. Hon bekräftar förekomsten av unga barn som arbetar i cannabisodlingar, men det är enligt henne inte något helt nytt. Det första fallet fick hennes organisation kännedom om redan 2003 och att problemet ökat framgår i uppgifter från olika polisdistrikt och i två nyligen publicerade rapporter. Bland andra länder som har samma problem märks speciellt Kanada och Australien.


Mer om detta i onsdagens radioprogram.


Artikeln i The Independent hittar du här.


Torgny Peterson


Medlemskap i kriminellt gäng bör bli brottsligt

Då de kriminella gängen breder ut sig allt mer bör, enligt rikspolischefen Stefan Strömberg, medlemskap i ett kriminellt gäng bli brottsligt, rapporterar TV4 Nyheterna.


I en artikel i Dagens Nyheter förra veckan förordade Strömberg en förstärkt svensk polisorganisation med uppgift att i samordnade former bekämpa grov organiserad brottslighet över hela landet.


I Norge vill Frp (Fremskrittspartiet) att det ska vara kriminellt att vara medlem i mc-gäng med anknytning till organiserad kriminalitet.


1997 introducerade Kanada nya åtgärder mot kriminella grupperingar genom det som populärt kallas ´anti-gänglagstiftningen´. (Läs också: Biker gangs in Canada; CISC 2007 Annual Report on Organized Crime in Canada ; Intressanta böcker av kanadensaren Yves Lavigne på temat hittar du här.)


I Nederländerna menar riksåklagaren att organisationer som Hells Angels ska förbjudas, ett krav som inte lett till någon framgång i de fall som hittills prövats i landet.


För svenskt vidkommande har justitieminister Beatrice Ask hittills avvisat förslag som innebär en kriminalisering av mc-gängen.


För den som är intresserad av att lära sig mer om kriminella gäng rekommenderar jag en nyligen utkommen bok, Svensk maffia, som ger en god inblick i den svenska gängkriminaliteten.


Ett stort antal tidningsartiklar om mc-gängen hittar du här.


Se intervju med rikspolischef Stefan Strömberg i TV4.


Torgny Peterson


Det är inne att vara ute

Den numera avgångne statsministern Göran Persson har vett att ta betalt - 100 000 kronor i timmen enligt uppgifter i Aftonbladet. Och får han mat blir det, enligt samma tidning, ännu dyrare.


Med Persson som utgångspunkt förutsätter vi att kommande avtalsrörelser kommer att kräva rejäla lönehöjningar för alla grupper.


Torgny Peterson


Paramilitär träning av Outlaws i Norge

Med hjälp av dold kamera har TV2 i Norge avslöjat att motorcykelgänget Outlaws i Norge deltar i vad som närmast liknar paramilitär träning med hjälp av en person som militär bakgrund och erfarenheter från kriget i Irak och på Balkan.


De fyra största mc-gängen i Norge idag är Hells Angels, Bandidos, Outlaws och Coffin Cheaters.


Videoinspelningen med den dolda kameran vid Outlaws tillhåll i Ullensaker kan du se här.


Hur ser 'läget' ut i Sverige? Läs Svensk maffia !


Torgny Peterson'Välgörenhetsfest' hos Hells Angels i Amsterdam

Hells Angels i Amsterdam genomförde igår en privat 'välgörenhetsfest'('Support Party') för medlemmar och speciellt inbjudna i sitt klubbhus i Amsterdam.

Redan i april i år försökte Amsterdam-avdelningen genomföra ett liknande arrangemang för att i görligaste mån kompensera för de utgifter man haft för vissa rättsliga ärenden. Det blev dock inget av med april-mötet så nu var det dags igen.


Torgny Peterson


MC-gängen (artiklar t o m 2007-10-10)

Sverige Kriminella ska bevisa lyx Sydsvenskan

Göteborg Utsatt krögarpar får stöd Göteborgs-Posten

Karlstad HA-anhängare dömd till tre månaders fängelse Värmlands Folkblad

Danmark Rocker var utilfreds med parkeringsbøde Randers Amtsavis

Norge Politiet klarer ikke å stoppe det kriminelle MC-miljøet Dagbladet

Ystad Bandidos indtager Ystad DR

Malmö Bandidos-man styrde kokainhärva Sydsvenskan

Göteborg Häktades inne på fängelset Borås Tidning

Ludvika Fel att ta ned Bandidos-skylt Dalarnas Tidningar

Malmö HA-mannen vill straffa Sydsvenskan

Umeå X-teamledare misstänkt för grovt narkotikabrott Västerbottens-Kuriren

Trollhättan Vägrade utföra transporter åt Bandidos - blev utpressad TTELA

Norge Avslørte narkonettverk NRK

Norge Vil plage Hells Angels NRK

Karlstad Polisuppbåd för hotade kollegor NWT

Borås Kupp mot Jälmers ur på väg att klaras upp Borås Tidning

Mellerud-Säffle Mellerudsbo fälld för försök till utpressning TTELA

Ystad Bandidos etablerar sig i Ystad SVT

Oslo Begikk 68 lovbrudd for å betale Bandidos-gjeld Nationen

Sverige Outlaws i Åtvidaberg köpte sig fria Norrköpings Tidningar

Göteborg Bandidosbas skyller på vapensamlande Göteborgs-Posten

Sverige Outlaws går till Bandidos Norrköpings Tidningar

Ludvika Polisen vill få bort Bandidos så snart som möjligt Dalarnas Tidningar

Sollentuna Misstänkta utpressare häktade SVT

Halmstad Den överfallne OG-ledaren var beväpnad Hallandsposten

Sverige Bandidos stängde och tog över Outlaws Helsingborgs Dagblad

Sverige Outlaws har gett upp mc-kriget Dagens Nyheter

Norge Outlaws-klubbhus brukes ulovlig Romerikes Blad

Karlstad Hells Angels-hangaround åtalas för hot mot polis Värmlands Folkblad

Solna Utpressning bakom HA-tillslag Dagens Nyheter

Sverige Top Side på väg att upptas i Hells Angels Östgöta Correspondenten

Sverige Ingen upptrappning i mc-kriget Östgöta Correspondenten

Sverige Ytligt och okunnigt om kriminella mc-gäng Östgöta Correspondenten

Kristiansand Anmelder Bandidos NRK

Ludvika Skattepengar ska locka Bandidos Dalarnas Tidningar

Solna Narkotikabeslag vid HA-razzia Svenska Dagbladet

Solna Tillslag mot Hells Angels i Solna Aftonbladet

Karlstad HA-medlem misstänkt bulvan i oljehärva Värmlands Folkblad

Varberg Målet mot HA-medlem nedlagt Expressen

Åby-Helsingborg Topside har blivit hangarounds till Hells Angels Norrköpings Tidningar

Åby Topside mc nedlagt Aftonbladet

Norge Politiet bekymret for MC-arrangement Avisen Agder

Sverige Adaktusson fick mordhot i direktsändning Expressen

Norge Frykter Bandidos-jubileum NRK

Tromsö Hit flytter Hells Angels NRK

Värmland-Göteborg Ekshäring greps vid Hells Angels-fest Värmlands Folkblad

Sverige Granskning av mc-gängen Ekot

Göteborg Polisrazzia mot mc-fest - 170 bikers kollades Aftonbladet

Göteborg Polisrazzia mot Hells Angels-fest Göteborgs-Posten

Malmö Få vågar vittna mot HA-man Sydsvenskan.se

Göteborg Tio år för Hisings-mord Göteborgs-Posten

Stockholm Hovrätten fastställer dom i Bandidoshärvan Aftonbladet

Sverige Medlemskap i kriminellt gäng bör bli brottsligt ReageraMera

Hallonbergen Polistillslag mot Bandidoslokal Aftonbladet

Västervik "Västervik har en undre värld" VästerviksTidningen

Norge Tar opp kampen mot mc-klubbene Drammens Tidende

Norge Mc-kriminelle får militæropplæring Dagbladet

Sjöbo Mc-gäng skaffade lokal mitt i Sjöbo Kvällsposten

Varberg Räcker bandade förhör? Hallands Nyheter

Karlstad Två män stoppades med narkotika i bilen NWT

Varberg Vågar inte vittna av rädsla för Hells Angels GT

Danmark Hells Angels rykker ind i ny bolig Randers Amtsavis

Danmark Hells Angels holder fast i byen - samme personer bag huskøb Randers Amtsavis

Tromsø Mc-krim er politiets sak NRK

Stockholm Mc-kriget är här Metro

Norge Samler ordførere til kamp Drammens Tidende

Sverige Rivaliserande mc-gäng gör gemensam sak TV4

Stockholm Bandidoskortege stoppad av polisen Dagens Nyheter

Västerås Mc-gäng spred rädsla på McDonalds Vestmanlands Läns Tidning

Norrköping Polisrazzia mot mc-möte Aftonbladet

Åtvidaberg Bombmännen kan ha fastnat på film Aftonbladet

Klippan Kommunen vill få bort mc-gäng från Klippan Expressen

Stockholm Polisen slog till mot Bandidos Dagens Nyheter

Norrköping Polisen ger mc-våldet högsta prioritet Norrköpings Tidningar

Sverige Gängen som strider mot varandra Dagens Nyheter

Umeå X-team bevakades vid rättegång Västerbottens-Kuriren

Umeå Medgav indrivning - nekade till att vara torped Västerbottens-Kuriren

Sverige Klubbhuset den heligaste platsen NWT

Gävle Tre män åtalas för villainbrott Arbetarbladet

Skåne Anhängare till olika mc-gäng bor grannar Ystads Allehanda

Sverige Hämnd ska utkrävas GT

Göteborg Gängen fler trots lyckad insats Göteborgs-Posten

Malmö HA-hämnd tros ligga bakom sprängning Sydsvenskan

Norrköping Norrköpingsbor i OG:s nätverk fast för knarkbrott Norrköpings Tidningar

Sverige Gängen under ytan Sydsvenskan

Norrköping Bomboffrets bil hittad Dagens Nyheter

Skåne Larm när mc-gäng kom in i Skåne Sydsvenskan

Åby Polisinsats mot mc-klubb Aftonbladet

Halmstad Bandidos-anhängare utsatt för mordförsök i Halmstad Hallandsposten

Göteborg 22-åring häktad för skott mot bil Göteborgs-Posten

Sverige Många frågetecken i Outlaws-utredning SR Östergötland

Sverige ´Hasse´ berättar om mc-kriget efter sprängbomben Östgöta Correspondenten

Norge Frykter mc-krig til Norge VG Nett

Sverige "Journalisterna är fega" Kristianstadsbladet

Sverige Hot på Internet efter mc-bomb Aftonbladet

Sverige Upptrappning av mc-bråk bakom sprängdåd Norrköpings Tidningar

Sverige Våldsam bakgrund till mc-bråket Norrköpings Tidningar

Sverige Död man var inte Outlaws-medlem Expressen

Sverige En død etter eksplosjon i svensk MC-klubb Aftenposten

Norge Tror ikke Bandidos-sak gjenopptas NRK

Jordbro Mördad stod på polisens lista Dagens Nyheter

Norrköping Misstänkt bomb i bil på sopstationen Expressen

Sverige Hells Angels bakom dödssprängningen Expressen

Sverige Nya klubbar hotar etablerade klubbarna GT

Karlstad Hells Angels-länk till Karlstad - kommunen maktlös Värmlands Folkblad

Sverige Outlaws - kriminellt gäng på tillväxt SR Östergötland

Sverige Det kriminella broderskapet Borås Tidning

Malmö Jagad kriminell häktad Sydsvenskan

Tyskland 150 Polizisten überwachen Rocker-Party Welt Online

Åtvidaberg En död i explosionen i mc-lokal Norrköpings Tidningar

Åtvidaberg MC-klubbs lokaler sprängda Östgöta Correspondenten

Storvik Nytt husköp för att stoppa mc-gänget Arbetarbladet

Storvik Outlaws i Gästrikland på väg bort SR Gävleborg

Malmö Man blir livrädd Aftonbladet

Göteborg Man anhållen för Angered-skotten Aftonbladet

Norge Vil kriminalisere MC-ere Drammens Tidende

Skåne Generationsväxling i gängmiljön Sydsvenskan

Århus Børnefamilie i skjul efter narkoafsløringer Århus Stiftstidende

Västerås Nytt Bandidos-gäng i Västerås Expressen

Malmö Hells Angels fotograferade i rätten Sydsvenskan

Borås 35-åring kan bli Bandidos-ledare i Borås Borås Tidning

Göteborg 16-åring anklagas-ska ha skrämt vittne Göteborgs-Posten

Danmark Rockersøn dømt for narkohandel Randers Amtsavis

Tromsø Stenger Hells Angels-klubb NRK

Tromsø Vil plage Hells Angels NRK

Stockholm Ny rättegång i Bandidos-härvan Aftonbladet

Sverige Ökad spänning mellan kriminella mc-gäng Dagens Nyheter
Borås Bandidos har fått fäste Borås Tidning
Norge Hells Angels er uønsket Bygdeposten
Norge Varsler kontroller mot Hells Angels Stjørdalens Blad
Norge Mc-gjengene vokser Aftenposten
Danmark Kronvidne skifter identitet Århus Stiftstidende
Karlskoga: Bandidosmedlem och nynazist bakom konkurs Karlskoga Kuriren

Norge Tror ikke Bandidos-sak gjenopptas NRK
Göteborg Bandidospresident åtalas Göteborgs-Posten
Danmark HA-rockere festede i Ishöj TV2
Jordbro Polisen slog till mot Werewolf Legion Dagens Nyheter
Sverige Polisen tillsätter kommission mot mc-gäng Dagens Nyheter
Halmstad Knarkbeslag kan lösa mord Hallands Nyheter
Linköping Jättebråk vid mc-klubb Dagens Nyheter
Brännebrona Hells Angelsanhängare vill fullfölja värdshusaffären SR Skaraborg
Göteborg Mord löstes via knarkhärva Göteborgs-Posten
Norge Pågrep advokat Bladet Tromsø
Klippan Bilägare förnekar samröre med mc-gäng Helsingborgs Dagblad
Malmö Malmös maffiagäng växer sig starkare Kvällsposten
Malmö ´Järven´ säljer kokain Kvällsposten
Norrbotten Fem från länet bland värstingar Norrbottens-Kuriren
Norge Politirazzia hos Hells Angels Radio Tromsø

Malmö Malmös maffiagäng växer sig starkare Kvällsposten
Malmö ´Järven´ säljer kokain Kvällsposten
Norrbotten Fem från länet bland värstingar Norrbottens-Kuriren
Norge Politirazzia hos Hells Angels Radio Tromsø *
Sverige Avhoppad medlem avlivar myter om Hells Angels Dagens Nyheter
Klippan Bil knuten till mc-gäng sprängd Dagens Nyheter
Sverige Kriminella ledare gäckar polisen Dagens Nyheter
Umeå Umebo med kopplingar till Bandidos dömd till skyddstillsyn Norra Västerbotten
Sverige Polisen befarar blodigt mc-krig i södra Sverige Dagens Nyheter  
Växjö Outlawsanhängare i Växjö Smålandsposten
Burlöv Hells Angels hus riskerar att kosta Burlöv 122 000 Sydsvenskan
Östergötland Kriminella gäng slåss om makten Norrköpings Tidningar
England Hells Angels-medlem sköts på motorvägen Aftonbladet
Arvika Mc-president begravs i Arvika Expressen
Åkarp Mc-gäng vill ha regnersättning Helagotland.se
Danmark Rockerborg-brande var påsat Randers Amtsavis
Danmark Politiet søger unge fra fest i rockerborgen Randers Amtsavis
Varberg Bilist attackerad av mc-gäng på E6 Hallands Nyheter
Skåne De kriminella gängen blir allt fler i Skåne Metro
Danmark Rolling Stones festade med HA TV2
Finland Mc-medlemmar gripna för skottdåd Expressen
Danmark Tom rockerborg brændte ned Randers Amtsavis  
Norge Slipper ikke ut av fengsel NRK
Vänersborg Gängmedlem inför rätta TTELA
Norge Domstol: HA-ven uretfærdigt dømt TV
Karlstad-Norge Avliden i mc-olyckan var Hells Angels-president Aftonbladet
Odense Hells Angels i Odense presset TV2
Danmark Betjent skulle stikkes med inficeret kanyle TV2  
Åmål X-teammedlem från Åmål åtalad TTELA
Västerås Bandidos nära få hyra i Västerås SVT
Sverige Bandidosmän dömda i utpressningshärva överklagar Svenska Dagbladet
Gävle Bandidosmedlemmar döms till fängelse Ekonominyheterna.se
Malmö Étagegripen knuten till Brödraskapet Sydsvenskan
Göteborg Åtalad drog tillbaka erkännande Göteborgs-Posten  
Dalarna Bandidos-målet i hovrätten Dalarna Tidningar
Sverige Sluta ducka för mc-gängen Expressen
Åmål X-teammedlem häktad Nya Wermlands-Tidningen
Helsingborg Bandidosmedlem JO-anmäler polisen SVT  
Västerås Polisen varnar för ny Bandidos-etablering i Västerås VLT
Västerås Kriminella MC-gäng försöker få fäste i Västerås SVT
Bornholm Palæcafeen lukket af truende rockere TV2
Storvik Pådrag när Outlaws fick utlandsbesök Arbetarbladet
Halmstad Överfall kan starta gängbråk Hallandsposten
Sverige Kriminella gäng tar över Sverige Metro
Skåne Har gått från utpressning till ekobrottslighet Kvällsposten
Danmark Randers-rockerne flytter Randers Amtsavis
Australien Hells Angels sköt mot Scaniafabrik Aftonbladet
Göteborg-Bosnien Skulle mörda Bandidos ledare Göteborgs-Posten
Götene Götene kommun vill köpa Brännebrona Värdshus SR Skaraborg
Norge Elleve år for Bandidos-drap Jarlsbergs Avis
Malmö Razzia mot mc-klubb i Malmö Kvällsposten
Stockholm Sex fällda i utpressarhärva Ekonominyheterna
Gävle Fängelse för utpressningsförsök för Solidos nye president Arbetarbladet
Dalarna SR kartlägger mc-gängen SR Dalarna
Klippan Gäng har tagit över Klippanpub Helsingborgs Dagblad
Göteborg Mc-gäng tros ligga bakom miljonstölder i långtradare Dagens Nyheter
Gävle Rådgivaren har kopplingar till Hells Angels Arbetarbladet
Åmål Väktare ska ha hotats av mc-gäng Nya Wermlands-Tidningen
Karlstad Karlstadsbor får nej av Högsta domstolen Värmlands Folkblad
Borgvik MC-gäng möttes i Borgvik Värmlands Folkblad
Sverige Mer resurser att ingripa mot kriminella MC-medlemmar SR Gävleborg
Sverige Hells Angels-medlemmar skyltar med att de mördat Dagens Nyheter
Sverige Buggning kan bromsa mc-brottslighet Ekot
Sverige Lagförslag om avlyssning skjuts upp Ekot
Sverige Oron för brott påverkar var tionde svensk Ekot
Borås Hotat vittne hittat död Expressen
Skåne Nytt kriminellt gäng i Skåne oroar polisen Kvällsposten
Sverige SR kartlägger mc-gängen SR Gävleborg
Sverige Medlemmar i mc-gäng saknar körkort Kvällsposten
Sverige Mc-gäng får nya medlemmar på anstalter Ekot
Sverige Uppstickargäng kan trappa upp mc-krig Dagens Nyheter


Ett svenskt FBI - Inte en dag för tidigt!

Rikspolischefen vill skapa ett svenskt FBI

Det som började med ett litet antal personer har idag utvecklats till en organisation med över 30 000 anställda - FBI (Federal Bureau of Investigation).


FBI uppstod ursprungligen ur en grupp av så kallade ´Special Agents´, som tillkom på initiativ av den dåvarande riksåklagaren, Charles Bonaparte, då Theodore Roosevelt var president. Idag är de flesta amerikaner överens om att USA behöver en federal polis, men 1908 var det inte lika självklart.


När nu den svenske rikspolischefen Stefan Strömberg i Dagens Nyheter förordar en förstärkt svensk polisorganisation med uppgift att i samordnade former bekämpa grov organiserad brottslighet över hela landet, kan vi säkerligen räkna med protester som enligt mitt förmenande ska tas med ro.


Med den utveckling som sker inom vissa brottsområden och de områden där den 'svenska maffian' ständigt försöker utvidga revir är det mer än angeläget att få till stånd en svensk motsvarighet till FBI, med spetskompetens fördelad över hela landet och under ledning av en central enhet.


Strömberg har idéer om hur det skulle kunna gå till och han säger till Dagens Nyheter bland annat att En variant är att Rikskrim förstärks och får filialer ute i landet. Jag har också talat med riksåklagaren om att särskilda åklagare måste utses för att bli mer insatta i arbetet. Min förhoppning är att en sådan organisation kan vara i gång till den 1 januari 2009.


Den intresserade hittar historien om FBIs utveckling hittar du här, och FBIs hemsida finns här.

  

Läs också:

Rikspolischefen vill skapa ett svenskt FBI (Dagens Nyheter 22.9.07)


Torgny Peterson


Mobbning och diskriminering - nytt nummer av BRIS-tidningen

Att tro att mobbning handlar om konflikter är ett kardinalfel. Mobbning handlar om övergrepp och makt. Det säger psykologen Reidar Thyholdt i det senaste numret av BRIS-tidningen. Han är en av världsauktoriteten inom mobbning Dan Olweus närmaste medarbetare.

Mobbning har alltid varit, och är fortfarande, ett av de största skälen till att barn kontaktar BRIS. Alltför många barn kränks dagligen i svenska skolor, trots anti-mobbningsprogram och handlingsplaner.

Därför har det fjärde numret av BRIS-tidningen temat mobbning. BRIS-tidningen ger alla som arbetar med barn och ungdomar en kunskapsmässig fördjupning inom området mobbning.

Bland annat tar BRIS-tidningen upp mobbningens mekanismer. Vilka drivkrafter ligger bakom mobbning? Vilka är mobbarna? Och vad händer med barn som mobbats när de växer upp?

BRIS-tidningen analyserar nätmobbningen. Inom vilka arenor sker den? Hur ser mobbningen ut? Och vad kan vuxna göra för att förhindra den?

BRIS-tidningen har också intervjuat Ellagårdsskolan i Täby och Själevadskolan i Örnsköldsvik - två skolor som framgångsrikt arbetar mot mobbning.

Övrigt i tidningen:
Utbildningsutskottets ordförande Sofia Larsen (c) svarar på vilka politiska åtgärder som görs för att motverka mobbning, barn- och elevombudet Lars Arrhenius anser att allt för många skolor bortförklarar kränkningar och Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Preisz kräver nytt fokus i skoldebatten.
Och radioprofilen och programledaren Kjell Eriksson har skrivit en stark och personlig krönika om att mobbas av sin lärare.

Dessutom medverkar bland annat psykolog Zelma Fors, barnombudsmannen Lena Nyberg och Rektorsakademiens chef Fredrik Svensson.


Lagrådsremiss om nikotinläkemedel i handeln

I lagrådsremissen föreslås att Apoteket Aktiebolag (publ) (Apoteket) inte längre ska ha ensamrätt att bedriva detaljhandel med receptfria nikotinläkemedel till konsument. Syftet med avregleringen är att öka tillgängligheten till läkemedlen och därigenom få fler rökare att använda sådana produkter i samband med rökavvänjning samt bidra till att stärka det hälsobefrämjande arbetet mot tobak.

I remissen lämnas förslag som möjliggör för andra än Apoteket att bedriva detaljhandel med receptfria nikotinläkemedel. En näringsidkare måste dock först anmäla handeln hos den kommun där handeln ska bedrivas. Kommunerna ska även svara för vissa kontrolluppgifter. Kommunerna ska ha rätt att ta ut avgifter för dessa uppgifter. Läkemedelsverket ska emellertid ansvara för den övergripande tillsynen och bl.a. ha möjlighet att förbjuda verksamhet som inte bedrivs i enlighet med gällande föreskrifter. Näringsidkarna ska, i likhet med vad som gäller på tobaksområdet, vara skyldiga att utöva s.k. egenkontroll och upprätta egenkontrollprogram för verksamheten. Avsikten med egenkontrollen är dels att underlätta och effektivisera tillsynen, dels att ge näringsidkaren hjälp med att kvalitetssäkra försäljningsverksamheten.

Det ska vara förbjudet att sälja eller tillhandahålla receptfria nikotinläkemedel till den som inte fyllt 18 år. Överträdelse av förbudet är belagt med böter eller fängelse i högst sex månader. Samma ansvar föreslås gälla vid utebliven anmälan.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2008.

Läs också:

SOU 2006:15 Detaljhandel med nikotinläkemedel (del I)


Ändrade regler om gallring av åtalsunderlåtelse för unga lagöverträdare

Regeringen vill ändra reglerna om gallring av uppgifter i belastningsregistret om åtalsunderlåtelse för unga lagöverträdare. Därför har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande avseende ett kommande förslag med detta innehåll.

Det kommande förslaget innebär att en uppgift om åtalsunderlåtelse ska gallras ur belastningsregistret tre år efter beslutet i stället för som i dag tio år efter beslutet. Enligt förslaget ska den nya bestämmelsen även tillämpas på uppgifter som har registrerats i belastningsregistret före ikraftträdandet. Förslaget är tänkt att träda i kraft den 1 april 2008.

Användningen av uppgifter från belastningsregistret har förändrats en hel del de senaste åren. Det är inte ovanligt att blivande arbetsgivare vill se ett utdrag ur registret i samband med ett anställningsförfarande.

Självfallet ska även unga personer ta ansvar för sina handlingar. Men dagens regler om hur länge uppgifter ska finnas kvar i belastningsregistret är inte utformade med hänsyn till hur uppgifterna används i dag. Utformningen av reglerna får olyckliga konsekvenser för många unga som endast gjort sig skyldiga till ett enstaka brott och rättat upp sitt liv. Jag vill ge unga personer en bättre chans att skapa sig ett bra liv även om de någon gång har gjort ett misstag, säger justitieminister Beatrice Ask.

Mer om narkotikabeslaget på Island

35181-148

Efter att polisen ingripit mot en norskregistrerad segelbåt i Fáskrúdsfjörður i veckan har nu fem personer gripits på Island. Ytterligare två islänningar har gripits i Danmark och en utländsk medborgare har gripits i Stavanger i Norge.

Utredningen fortsätter.

Läs också:

Stort narkotikabeslag på Island i ´Operation Pole Star´   


Torgny Peterson

Stort narkotikabeslag på Island i 'Operation Pole Star'

35181-148
Faskrudsfjordur ligger på Islands ostkust

Tidigt igår morse grep isländsk polis fem islänningar misstänkta för inblandning i insmuggling av narkotika till Island, meddelar Europol i Haag.


Ombord på en 30-fots segelbåt vid den lilla staden Faskrudsfjordur på Islands ostkust beslagtogs mellan 50 och 60 kilo av vad som misstänks vara amfetamin.


Under gårdagen genomfördes husrannsakningar och andra operativa insatser i Danmark, på Färöarna och i Norge. Hittills har två personer gripits i Danmark och en i Norge.


Utredningen, som gått under täcknamnet 'Operation Pole Star', har pågått under en längre tid under ledning av narkotikaroteln vid polisen i Reykjavik i samarbete med rikspolischefen och kustbevakningen och i samarbete med polismyndigheter i Danmark, på Färöarna, i Tyskland, Nederländerna och Norge. Koordinering av operationen har skett via den isländska sambandsenheten vid Europol i Haag.


Jag är glad över det positiva resultatet av den första isländska operationen utförd i samarbete med EU,  som visar att investeringen i en isländsk sambandsman vid Europols högkvarter lönar sig, konstaterar Islands rikspolischef Haraldjur Johannessen.


Chefen för Europol, Max-Peter Ratzel, är också nöjd med den framgångsrika operationen. Narkotika är ett av våra främst prioriterade arbetsområden och det är mycket positivt att se att ett av nätverken bakom insmuggling av narkotika till Island nu förstörts efter ett intensivt och förtroendefullt samarbete mellan polismyndigheter inom och utanför EU, säger Ratzel.


Sedan 2001 har Island ett samarbetsavtal med Europol. Avtalet gör det möjligt att utväxla personuppgifter, specialister, strategiska underrättelserapporter, generella rapporter och information om mer allmän karaktär. Avtalet gör det ocksdå möjligt för isländsk polis att delta i utbildning och också att få råd och stöd under enskilda operationer.


Vill du testa din förmåga att förstå isländska kan du göra det här.


Torgny Peterson


Ett starkare rättsväsende för ökad trygghet

Igår presenterade regeringen budgetpropositionen för 2008. I den ställer regeringen under mandatperioden 2007-2010 höga krav på rättsväsendets myndigheter. Det handlar bland annat om att öka den polisiära närvaron, säkerställa en effektiv åklagarverksamhet, värna kvaliteten i den dömande verksamheten, utveckla innehållet i verkställigheten, skapa fler häktes- och anstaltsplatser och stärka brottsofferperspektivet i hela rättskedjan, säger justitiedepartementet i ett pressmeddelande.


2007 satsade regeringen 1,5 miljard kronor på rättsväsendet. I budgetpropositionen för 2008 satsar regeringen ytterligare 495 miljoner kronor på rättsväsendet från och med 2008.


Brottsbekämpning förutsätter att det finns poliser där brott begås och på de tider de begås. Medborgarna behöver se poliser i aktiv, yttre tjänst för att få förtroende verksamheten. För att öka den polisiära synligheten, öka utredningskapaciteten och kapaciteten att förebygga brott behöver Sverige fler poliser. Regeringens mål är att det år 2010 ska finnas 20 000 poliser. Polisen tillförs 415 miljoner kronor från och med 2008.


Förutsättningarna för en ännu effektivare åklagarverksamhet och en hög lagföring är goda. Åklagarmyndigheten ska vidareutveckla brottsbekämpningen bland annat när det gäller brott mot kvinnor och barn samt grov och organiserad brottslighet. Åklagarmyndigheten tillförs 55 miljoner kronor från och med 2008.


Brottsförebyggande rådet tillförs 10 miljoner kronor från och med 2008 för att årligen kunna genomföra Den Nationella Trygghetsundersökningen och The Stockholm Criminology Symposium samt för att ta fram hatbrottsstatistik.


Missade du den presentation av budgetpropositionen som finansminister Anders Borg gjorde vid en presskonferens igår kan du se den enligt något av nedanstående alternativ:

Se presskonferensen i efterhand (Windows Media)

Se presskonferensen i efterhand (Real Media)


Torgny Peterson


Steg framåt i kampen mot de kriminella mc-gängen

I måndags träffades norska politiker för att diskutera arbetet mot mc-gängen.


Hur avlöpte mötet? Politikerna beslutade sig för att ändra taktik, från kortsiktiga insatser till långsiktiga sådana, i det fortsatta arbetet och i det avseendet tänker Drammen uppenbarligen ta täten. Bland annat ska samarbetet med polisen kompletteras med samarbete med andra.


Vid mötet i måndags tillsattes också en interkommunal arbetsgrupp med uppgift att koordinera arbetet över kommungränserna.


Läs också:

Tar opp kampen mot mc-klubbene


Torgny Peterson


Grupptalan planeras mot tillverkaren av OxyContin

Ett hundratal personer i Kanada som på olika sätt anser sig ha lidit skada efter användning av läkemedlet OxyContin, som för övrigt också finns som läkemedel i Sverige, har nu beslutat sig för att ingå i en grupptalan mot tillverkaren av preparatet.


Grupptalan förväntas bli inlämnad till domstol (Supreme Court) i Nova Scotia i början av nästa vecka.


De som drabbats för talan för att få ersättning för det lidande de hävdar att de utsatts för i samband med användningen av OxyContin.


Den jurist i Halifax, som representerar de som ingår i grupptalan, säger till lokala media att ärendet kan komma att handla om hundratals miljoner dollar.


En av huvudpunkterna i grupptalan är att läkemedelsföretaget felaktigt presenterade medlet som lämpligt för lindring av kronisk smärta och underskattade de beroendeframkallande egenskaperna vid långvarig användning.


Ett liknande ärende är sedan juni i år föremål för handläggning vid The Ontario Superior Court of Justice.


Förra året erkände sig tre amerikanska chefer vid Purdue Frederick i Stamford (Connecticut) skyldiga till felaktig information och dömdes att betala 634 miljoner dollar (cirka 4 400 miljoner kronor).


Torgny Peterson


Nya smugglingsvägar?

Aran Islands
Ögruppen Aran Islands på Irlands västkust

Det är långt ifrån ovanligt att narkotika smugglas in via Irlands västkust - ett flertal mycket stora beslag av narkotika har gjorts där de senaste åren.

Börjar nu smugglarna av cannabis hitta vägarna hit också? Frågan är berättigad efter att irländsk polis bekräftat beslaget på 261 kilo cannabis, som i måndags eftermiddag fastnade i en irländsk fisketrålares nät cirka 10 mil västerut från Aran Islands, som är tre öar vid mynningen av Galway Bay på irländska västkusten.

Vem levererar till vem och vilken var den tänkta slutdestinationen? Bra frågor som för närvarande saknar svar.

Ur smugglingssynpunkt är delar av den otillgängliga irländska västkusten mycket lämplig som landningsplats, vilket i sin tur ger anledning till ökad övervakning.

Torgny Peterson

Vår kriminella brist på bildning om cannabis

Den engelska dagstidningen The Independent, som tidigare förespråkade avkriminalisering av cannabis har i den takt som nya forskningsresultat ser dagens ljus ändrat sin ståndpunkt helt och i en artikel som publicerades i tidningen den 16 september.


Du kan läsa artikeln här.


P.S. Hur står det till med din bildning när det gäller cannabis D.S.

Torgny Peterson


Nedklassificering av cannabis göder brottsvåg bland unga

I en artikel i den engelska dagstidningen The Independent den 16 september refererar tidningen till två studier gjorda av Youth Offending Teams respektive King´s College i London och som konstaterar att användningen av cannabis bland brittiska ungdomar är bortom kontroll.


I vissa områden har konsumtionen ökat med 75% och är en bidragande orsak till omfattande kriminalitet där ungdomar stjäl för att finansiera sitt missbruk.


Enligt The Independent visar informationen från Youth Offending Teams att två tredjedelar av teamen observerat en ökning I användningen av cannabis på mellan 25% och 75%.


Vidare har 50 av 51 ungdomsdomstolar i England och Wales skrivit till inrikesministern och uppmanat till en 'uppklassificering' av cannabis igen.


Den signal som den numera sparkade inrikesministern David Blunkett sände ut då cannabis omklassificerades från klass B till klass C för tre år sedan har inte bara bidragit till en kraftigt ökad användning av cannabis. Efterfrågan har också gjort att England idag är näst intill självförsörjande på cannabis. Det går inte en vecka utan att polis i stort sett i hela landet gör ett stort antal beslag av cannabisodlingar.


Dags för svenska politiker och andra att vakna upp ordentligt för att inte Sverige ska hamna i samma situation. I dagsläget kommer merparten av det hasch som används i Sverige från norra Marocko. När det gäller marijuana hävdar vissa källor inom svensk polis att Sverige är i det närmaste självförsörjande när det gäller marijuana, som idag beslagtas i allt fler hemodlingar.


Om nu cannabis odlas utomhus - var kan du leta för att om möjligt upptäcka och anmäla en odling. Ett bra tips på platser att leta på står legaliseringsförespråkare för och deras rekommendationer om odlingsplatser lämpar sig också som utflyktsmål för den som vill bekämpa odlingarna. Så var ska du leta?


Plantorna trivs bäst i lutande söderläge även om plan mark också är acceptabel

  

Baksidan av gödselstackar

Öar som inte är badvändliga eller på annat sätt tilltalande


Planteringar i en sjös vasskant

Igenväxta diken mellan åkrar eller på gamla övergivna åkrar

  

I trädgårdar vid obebodda nedfallna hus

I gator som finns röjda under kraftledningar.

Oländiga bergssidor

Soptippar, men inte där avrinning från tippen sker

EKO skogsplantager / julgransodlingar

Vid gamla nedlagda järnvägsspår


Ödsliga delar av kyrkogårdar

Gläntor långt ute i skogen


Använd gärna GPS för exakt lokalisering.


Vill du läsa artikeln i The Independent så finns den här.


Läs också:

Hjälp till med att stänga cannabisodlingar


Torgny Peterson


Om medicinsk och hälsovårdsrelaterad forskning

EU har publicerat en ny Eurobarometer om medicinsk och hälsovårdsrelaterad forskning, Medical and Health Research - a special Eurobarometer public survey,  och vad EU:s medborgare känner till om sådan forskning.


Huvuddelen av studien genomfördes mellan 7 juni och 12 juli 2006 då man tillfrågade 24 796 personer i EUs 25 medlemsstater (och också i Bulgarien och Rumänien).


Ett av syftena med studien var att undersöka hur medvetna EUs medborgare är om pågående forskning och samarbete kring forskning.


Den intresserade hittar studien här.


Torgny Peterson


Våld mot äldre

Idag, med början 9.30 håller socialutskottet en offentlig utfrågning på temat våld mot äldre. Avsikten med utfrågningen, som sänds direkt via riksdagens webb-tv och 24Direkt  avser att bredda socialutskottets kunskaper om våld mot äldre.

PROGRAM
9.30 Inledning - Socialutskottets ordförande Kenneth Johansson (c)

9.35 Högskolan i Kalmar - Britt-Inger Saveman, professor

9.50 Lundby stadsdelsförvaltning, Göteborgs stad - Margareta Larsson, enhetschef och Eva Andersson, planeringsledare

10.00 Kungsholmens stadsdelsförvaltning, Stockholms stad - Kerstin Ohlsson, verksamhetschef och Gunilla Carlsson, verksamhetsplanerare

10.10 Nationellt centrum för kunskap om mäns våld mot kvinnor, Uppsala universitet - Mariella Öberg, underläkare, forskare

10.20 Sveriges Kommuner och Landsting - Vård- och omsorgsavdelningen: Per-Olov Nylander, seniorhandläggare och Jenny Norén, handläggare

10.30 Pensionärernas riksorganisation, PRO - Inger Hestvik, 1:e vice ordförande och Guy Lööv, ombudsman

10.35 Sveriges Pensionärsförbund, SPF - Kjerstin Genell Andrén, utredare

10.40 Paus

11.00 Brottsförebyggande rådet - Felipe Estrada, chef, enheten för forskning och utveckling

11.10 Brottsoffermyndigheten - Ulf Hjerpe, informatör

11.20 Rikspolisstyrelsen - Philip Jansson, t.f. enhetschef, enheten för utredning/lagföring och  Hans Ekerbring, brottsförebyggande polisinspektör, Örebro närpolisområde

11.30 Socialstyrelsen -  Christer Neleryd, enhetschef, Annika Eriksson, utredare och Gunnel Torstensson, utredare

11.40 Frågor och diskussion

12.25 Avslutning - Socialutskottets vice ordförande Ylva Johansson (s)

Nytt nummer av Norsk Politi

Nu har det kommit ett nytt nummer av Norsk Politi, som innehåller en hel del intressant material. Bland annat ställs frågan om det förekommer rasism inom polisen. Vidare fokuserar man i en artikel på de utmaningar som finns i arbetet i Barents-regionen, och om samarbetet mellan polis och tull på storflygplatsen Gardermoen utanför Oslo.


Den så kallade NOKAS-saken, ett av de största rättsfallen i Norge, får också uppmärksamhet i det nya numret som du kan läsa här.


Torgny Peterson


Tillgången på kokain och metamfetamin minskar i USA

Statistiska sammanställningar från olika källor visar att tillgången på kokain minskat avsevärt i USA sedan mars månad i år.


Analyser av kokain vid kriminaltekniska laboratorier bekräftar också nedgången. Vidare konstaterar man att priset på kokain gått upp och att renhetsgraden minskat sedan december 2006.


Beträffande metamfetamin konstaterar DEA att tillgången på metamfetamin också minskat, samtidigt som priset ökat med 37% under det här årets sex första månader.


Ett av huvudskälen till nedgången är Mexicos kraftfulla insatser mot kokainhanteringen, något som amerikansk press rapporterat om.


Är du intresserad av att läsa den offentliggjorda analysen som DEA gjort om kokain, så finns den här.

Motsvarande material om metamfetamin hittar du här.


Torgny Peterson


Medför användning av mediciner mot ADHD ökad risk för allvarliga sjukdomar?

Amerikanska FDA (Food and Drug Administration och the Agency for Healthcare Research and Quality kommer att samarbeta i den största studien någonsin av mediciner som används för att behandla ADHD och eventuellt ökad risk för hjärtattack, hjärnblödning och andra kardiovaskulära problem.


I studien kommer forskarna att gå igenom kliniska data från 500 000 barn och vuxna som har använt ADHD-mediciner.


Du kan läsa mer om bakgrund, studien och relaterade frågeställningar här.


Torgny Peterson


Regeringen höjer kraftigt bidraget till handikapporganisationerna

Organisationsbidraget till handikapporganisationerna har under en följd av år minskat genom att beloppet inte räknats upp. För nästa år höjer regeringen organisationsstödet med 20 miljoner kr till totalt 183 miljoner kronor. Det är den största höjningen av organisationsstödet till handikapporganisationerna sedan år 2000, säger Maria Larsson, äldre- och folkhälsominister.

År 2003 infördes den så kallade stötdämparen på 4,5 miljoner till några organisationer. Stötdämparen höjdes 2005 till 7,36 miljoner kronor, men i övrigt har organisationsstödet inte höjts sedan 2000.

Statsbidraget till handikapporganisationerna behöver förstärkas. Handikapprörelsen gör många viktiga insatser för att förbättra villkoren för personer med funktionshinder och för att uppnå målen för handikappolitiken. Det är viktigt att det finns långsiktiga ekonomiska förutsättningar för det intressepolitiska arbete som handikapporganisationerna bedriver, säger Maria Larsson.


BRIS-bok ger metoder till att samtala med unga om viktiga frågor

Vanliga samtal mellan barn och vuxna, oavsett var de sker, är oändligt betydelsefulla och ofta väldigt underskattade. Det skriver författaren och BRIS-ombudet Petter Iwarsson i boken 'Samtal med barn och ungdomar - erfarenheter från arbetet på BRIS' som ges ut på Gothia Förlag.

BRIS har mer än 30 års erfarenhet av att samtala med barn och unga. Petter Iwarsson är socialpedagog med vidareutbildning inom familjebehandling och barn- och ungdomspsykoterapi. Sedan sex år tillbaka är han anställd som BRIS-ombud och har nu samlat BRIS, och sina egna erfarenheter, av samtalen i bokform.

Recension från Bibliotekstjänst (recensionen är något förkortad) :
I denna bok delar han med sig av sina erfarenheter av samtal som han fått i sitt arbete på BRIS. Men boken innehåller också många intressanta hänvisningar till forskning och andra erfarenheter inom området samtal med barn och ungdomar i kris. Den är välstrukturerad och lättläst. För oerfarna socialsekreterare m.fl. som känner sig osäkra inför samtal med barn och ungdomar bör denna bok vara en guldgruva. Men även mer erfarna vuxna kan genom den få stöd att vidareutveckla sitt bemötande vid samtal med barn och ungdomar. Förutom enskild läsning kan den användas som underlag i diskussions- och handledningsgrupper. / Marguerite Bjellvi

I boken lyfts teman i samtalen fram som kan hjälpa barn att skapa begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i sin vardag. Boken ger konkreta verktyg för samtalet och ett användbart förhållningssätt. Boken ger också en fördjupad insikt om vad samtal med barn är, och vad de gör med oss själva.

'Samtal med barn och ungdomar - erfarenheter från arbetet på BRIS' är lämplig för alla vuxna som möter barn i olika sammanhang, inte minst professionella inom skola, socialtjänst, vård och rättsväsende. Bokens innehåll är dock allmängiltigt och fungerar som verktyg för alla som vill lära sig att verkligen tala med barn.

Boken och recensionsexemplar kan beställas via Gothia Förlag, Anette Larsson 08-462 26 64, eller via anette.larsson@gothiaforlag.se

För mer information om boken, kontakta BRIS pressekreterare Cecilia Nauclér, 0701-60 88 30, cecilia.naucler@bris.se


Patient tog sitt liv under vård på sjukhus

En man med självmordstankar sökte psykiatrisk vård. Han lades in men vägrade att låta sig övervakas. Bristande information om nya rutiner gjorde att mannens tillhörigheter placerades i ett olåst skåp. Manne hämtade sitt bälte och hängde sig i en väggfast duschanordning.


Du kan ta del av fallstudien i text- och OH-format här.


Riksrevisionens kritik visar att regeringens reformarbete är nödvändigt

Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson kommenterar Riksrevisionens granskning av Försäkringskassans arbete med sjukskrivningsprocessen.

Riksrevisionens rapport stärker mig i övertygelsen om att våra förändringar av sjukskrivningsprocessen är rätt steg i rätt riktning. Det säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson med anledning av Riksrevisionens rapport 'Tas sjukskrivnas arbetsförmåga till vara? -  Försäkringskassans kontakter med arbetsgivare'.

Riksrevisionen konstaterar att utredande insatser inte har gjorts i tillräcklig omfattning, vilket i sin tur har lett till att många har förtidspensionerats utan tillräckligt beslutsunderlag.

Regeringen vidtar kraftfulla åtgärder för att säkerställa att arbetsförmågan tillvaratas. Bland annat har en ny modell för sjukskrivningsprocessen presenterats. Om vi inte fullföljer detta förändringsarbete ser jag en stor risk för fortsatt långa sjukskrivningar, onödiga förtidspensioneringar och för att den positiva utvecklingen under de senaste 12 månaderna bryts, avslutar Cristina Husmark Pehrsson.


Regeringsförklaringen 18 september 2007

Statsministern presenterade idag regeringsförklaringen. Regeringsförklaringen är statsministerns tal inför riksdagen vid öppnandet av riksmötet. I regeringsförklaringen redovisar statsministern vilka mål regeringen har med sin politik.


Om de frågor som är föremål för speciellt intresse i den här bloggen -drogfrågor - läser vi i regeringsförklaringen att under nästa år kommer regeringen också att genomföra en förnyad satsning på folkhälsa. Särskilt ska fokuseras på alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder samt åtgärder för barns hälsa och föräldrastöd.


Tack för det!


Du kan läsa hela regeringsförklaringen här.


Torgny Peterson


Hearing om heroindistribution

Onsdag 19 september genomförs en hearing hos hälsovårdsutskottet i tyska riksdagen med anledning av ett framställt lagförslag till stöd för fortsatt heroindistribution i Tyskland.


Enligt förslaget ska distributionen inskränkas till att omfatta tunga heroinmissbrukare, som inte varit behandlingsbara med andra metoder. Som kriterier gäller vidare en minimiålder på 23 år och ett beroendetillstånd som varat i minst fem år. Vidare ska personen ifråga gått igenom två terapeutiska insatser utan framgång.


Redan idag pågår projekt med heroinförskrivning i flera tyska städer, projekt som med intill visshet gränsande sannolikhet nu kommer att permanentas.


Som framgår av innehållet i förslaget innebär det bland annat att man ger upp arbetet med att hjälpa så unga personer som 23 år att bli drogfria. Under medicinsk täckmantel övertar staten arbetet som langare.


Du kan läsa mer om innehållet i förslaget här.


Torgny Peterson


Politiker träffas för att diskutera arbetet mot mc-gängen

Idag samlas norska politiker från Drammen, Øvre og Nedre Eiker, Lier, Hurum, Røyken, Svelvik och Sande för att diskutera problemen med de kriminella mc-gängen och det fortsatta arbetet mot dom.


Vi politikere må gjøre en innsats for å bekjempe naive holdninger til gjengkriminelle, säger ordföranden i Øvre Eiker, Anders Werp.


Ett sådant ökat, strukturerat samarbete vore på sin plats i Sverige också


Läs mer:

Samler ordførere til kamp


Läs också:

Svensk maffia


Torgny Peterson


Billigt kokain stort problem

13 september presenterades oroväckande uppgifter om kokainanvändningen i Storbritannien, inte minst bland ungdomar, som erbjuds ´ekonomikokain´ för cirka 450 kronor grammet, till skillnad från den ´lyxigare´ varianten som kostar cirka 650 kronor grammet. ´Ekonomivarianten´ innehåller tillsatser, dvs renhetsgraden är lägre, för att knarklangarna ska kunna hålla priset nere och ändå tjäna pengar på ungdomarna.


Kostnaden har gjort att ett ökat antal ungdomar och unga vuxna nu använder kokain i allt större utsträckning.


Uppgifterna, som sammanställts av organisationen Drugscope, är baserade på information från 80 missbruksenheter och polismyndigheter i 20 städer, bland annat Belfast, Cardiff, London och York.


Du kan läsa mer här.


Torgny Peterson


Om missbrukande läkare

En 46-årig läkare i Nordirland som missbrukat smärtstillande mediciner under tio år och dessutom haft illegalt heroin greps av polisen då han hittades helt ´väck´ på en mottagning i Coleraine efter att ha tagit fyra ampuller Cyclimorph. Så småningom medgav läkaren också att han förfalskat uppgifter i registret över kontrollerade preparat.


Då läkaren ställdes inför The General Medical Council i Manchester i veckan som gick konstaterade man att hans åtgärder underminerade allmänhetens förtroende för den medicinska professionen. Knappast något ´understatement´.


Undrar just vad HSAN skulle ha sagt om det?


Ta gärna en titt på den lista där danska Sundhedsstyrelsen offentliggör namnen på medicinsk personal som fått erinringar, som står under skärpt tillsyn eller som fått sin auktorisation helt eller delvis inskränkt. Du hittar listan här.

Något för Sverige?

Torgny Peterson


Fortsatt restriktiv alkohol- och narkotikapolitik

Jag konstaterar  det positiva beskedet att regeringen anser att arbetet med att minska alkoholkonsumtionen och att stoppa missbruket av narkotika bör fortsätta.


I ett pressmeddelande från Socialdepartementet meddelas att En minskad alkoholkonsumtion förbättrar folkhälsan och minskar många sociala problem. Narkotika hotar individers hälsa, livskvalitet och trygghet. Regeringen fortsätter därför sina särskilda alkohol- och narkotikapolitiska satsningar, som omfattar drygt 258 miljoner kronor per år under 2008 - 2010.


Av samma pressmeddelande framgår också följande:


Förebygga spridning av Hiv/aids
Budgeten för folkhälsopolitiken innehåller också pengar till insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar med koppling till hiv/aids, till exempel sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar. Närmare 146 miljoner kronor går till sådana insatser.

Höjd ölskatt och sänkt vinskatt
Enligt gällande EG-direktiv ska öl och vin beskattas på samma sätt. En mindre höjning av ölskatten och en mindre sänkning av skatten på vin bör därför göras. Skattehöjningen för en burk öl, 50 cl, med en alkoholhalt på 5,2 volymprocent blir 62 öre inklusive mervärdesskatt. En mindre sänkning av skatten på vin bör därför göras. Skattesänkningen för en flaska vin, 75 cl, med en alkoholhalt över 8,5 men inte över 15 volymprocent blir då 47 öre inklusive moms.

Motsvarande förändringar bör även göras på den skatt som i vissa fall tas ut vid privat import av alkoholvaror från tredje land. Ett förslag på angivna förändringar kommer att remitteras från Finansdepartementet. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2008.

Höjd tobaksskatt
Av folkhälsoskäl är det viktigt att priset på cigaretter inte är alltför lågt. Samtidigt måste hänsyn tas till priset i närliggande länder. Regeringen anser därför att en mindre höjning av cigarettskatten bör göras. Skattehöjningen beräknas, med oförändrade marginaler, medföra att priset på cigaretter i den mest efterfrågade priskategorin kommer att höjas till 47 kronor och 50 öre per förpackning med 20 cigaretter från den 1 januari 2008.

Skatten på röktobak bör höjas, för att minska skatteskillnaden mellan skatten på röktobak och skatten på cigaretter i den mest efterfrågade priskategorin. För en förpackning med 40 gram medför det en skattehöjning med 29 kronor och 25 öre inklusive moms.

Av folkhälsoskäl bör även skatten på snus höjas något. För en dosa portionssnus à 24 gram medför det en skattehöjning med 2 kronor och 70 öre inklusive mervärdesskatt. För en dosa lössnus à 50 gram medför det en skattehöjning med 5 kronor och 63 öre inklusive moms.

Övriga folkhälsosatsningar
Dessutom innehåller budgeten ett anslag på cirka 100 miljoner kronor som används till olika folkhälsopolitiska åtgärder, bland annat till att stödja organisationer inom alkohol- och narkotikaområdet, förebygga spelberoende, stödja arbetet mot antibiotikaresistens och förstärka beredskapen inför eventuella utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar.


Torgny Peterson

Tre som dog i trafikolyckor hade använt cannabis

I Nya Zeeland rapporterar media om tre trafikolyckor med dödlig utgång där offren i samtliga fall använt cannabis före olyckstillfället och i ett fall både alkohol och cannabis.


Läs också :

Cannabis a factor in three car fatalities


Torgny Peterson


Strategin för Europol

I ett brev från ledningen för Europol till EU:s ministerråd presenteras en del riktlinjer för strategin för Europol.


Av skrivelsen framgår att Europol uppenbarligen haft ´samarbetssvårigheter´ med vissa medlemsländer.


Den intresserade kan läsa brevet här.


Torgny Peterson


Skärpt straff för vållande till annans död

I promemorian, Ds 2007:31, lämnas förslag till en straffskärpning beträffande brottet vållande till annans död.

Förslaget innebär att minimistraffet för vållande till annans död, grovt brott, höjs från dagens nivå på fängelse sex månader till fängelse i ett år. Den nya straffskalan för det grova brottet ska således löpa från fängelse ett år till fängelse sex år. Någon motsvarande straffskärpning för vållande till kroppsskada eller sjukdom  föreslås inte.

Vållande till annans död respektive vållande till kroppsskada eller sjukdom begås ofta i kombination med något annat brott, t.ex. rattfylleri eller misshandel. Det finns en allt mindre acceptans för att människor dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Regeringen har på olika sätt gett uttryck för sin vilja att stärka skyddet för den enskildes person. I promemorian görs bedömningen att det därför finns skäl att anlägga en skärpt syn beträffande påtagliga och medvetna risktaganden i förhållande till andra människors liv.

Lagändringen ska enligt förslaget träda i kraft den 1 januari 2009.


Svensk Polis

Svensk Polis har fått ett nytt utseende och en ny inriktning. Den största förändringen är att tidningen har blivit ett magasin istället för en nyhetstabloid.


Svensk Polis kommer ut tio gånger per år.


Läkarutbildningen byggs ut

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2008 att läkarutbildningen byggs ut med 330 platser.

Antalet platser nästa år ökar med 60, fördelade på alla de sex universitet som har läkarutbildning. Det blir åtta platser vardera vid Uppsala universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Linköpings universitet och Karolinska institutet samt 20 vid Umeå universitet.
Utökningen vid Umeå universitet innebär att det blir möjligt att påbörja en mer decentraliserad form av läkarutbildning, som i större utsträckning än i dag ska ske ute i regionen.

Sverige behöver fler läkare, därför är den här satsningen oerhört viktig. De nya platser vi inrättar innebär att dimensioneringen av läkarutbildningen sedan 2006 utökats med ungefär tio procent, säger högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg.

Svensk sjukvård står inför stora utmaningar. Många läkare kommer att gå i pension de närmaste åren, samtidigt som vi svenskar blir allt äldre  och behovet av vård därmed växer. Att utbilda fler läkare löser inte alla problem, men det är en mycket viktig del i det arbete regeringen nu genomför för att alla ska känna sig trygga i den svenska sjukvården, säger socialminister Göran Hägglund.

FaR® - Fysisk aktivitet på recept

En stillasittande livsstil utgör idag ett mycket stort folkhälsoproblem, det är därför viktigt att utveckla metoder för att främja fysisk aktivitet, meddelar Folkhälsoinstitutet och nu finns det en ny webbplats med information om fysisk aktivitet på recept som du hittar här.


Torgny Peterson


Nytt storbeslag av heroin i Bulgarien

Nu beslagtas heroin på löpande band i Bulgarien. Igår morse var det dags för ett nytt beslag - 54 kg heroin, som en turkisk medborgare, på väg från Turkiet till Nederländerna, transporterade i ett fordon med holländska registreringsskyltar.


Bulgarisk tull har under den senaste månaden beslagtagit strax över 290 kilo heroin.


Torgny Peterson


Möt legaliseringsivrarna och deras motståndare

Nu kan du enkelt ´träffa´de mest ivriga förespråkarna för legalisering av marijuana och deras motståndare i filmen In pot we trust.


Avslöjande information som gör att du inte behöver hysa någon större tvekan om syftet med denna pseudo-dokumentär.


I filmen möter du några av de mest rabiata förespråkarna för legalisering av marijuana, bland annat Lester Grinspoon och Ethan Nadelmann.


Du kan se hela filmen (1 tim 28 min) här.


Torgny Peterson


Se upp med bluffmakarna

Bluffmakare, skojare och profitörer finns det gott om, inte bara i knarkbranschen.


Dagens Nyheter gör läsarna än en gång uppmärksamma på fordringar från bluffmakare. Läs gärna artikeln, och se också till att du är bekant med varningslistan för att slippa otrevliga överraskningar i onödan.


Torgny Peterson


Jakten på kriminella cannabisdirektörer intensifieras

Igår skrev jag i inlägget Marijuanaodlingarna ska bort om cannabissituationen i Bolton (i närheten av Manchester) där polisen under det senaste veckoslutet hittade sexcannabisodlingar med tusentals cannabisplantor.


I måndags natt var det dags igen då polisen hittade ytterligare fyra cannabisodlingar. Därmed har totalt 18 cannabisodlingar upptäckts sedan april i år. Under den senaste veckan har razzior genomförts på 11 platser där skunk odlades.


Vid razziorna i måndags natt hittades och beslagtogs totalt 1 600 cannabisplantor.


Alla odlingarna har varit professionellt konstruerade med värmelampor, fläktar och ventilation.


I Sverige och övriga skandinaviska länder kan du också hjälpa till att stänga cannabisodlingar.


Torgny Peterson


Ytterligare rättssäkerhetsgarantier vid användandet av hemliga tvångsmedel, m.m.

I propositionen (Prop. 2006/07:133) föreslår regeringen att personer som har utsatts för hemliga tvångsmedel, t.ex. hemlig teleavlyssning, ska underrättas om detta. En underrättelse ska dock skjutas upp och får även underlåtas om en uppgift i underrättelsen omfattas av sekretess. Underrättelseskyldigheten ska inte omfatta utredningar om sabotagebrott, brott mot rikets säkerhet och terroristbrott, dvs. brott som knyter an till Säkerhetspolisens verksamhetsområde.

Propositionen innehåller också förslag om att det under regeringen inrättas en fristående och självständig myndighet, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, som ska utöva tillsyn över brottsbekämpande myndigheters användning av hemliga tvångsmedel och kvalificerade skyddsidentiteter och därmed sammanhängande verksamhet. Nämndens tillsyn ska således avse även sådan användning av hemliga tvångsmedel som inte omfattas av den föreslagna underrättelseskyldigheten. Nämnden ska också utöva tillsyn över Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter.

Nämnden ska på begäran av en enskild vara skyldig att kontrollera om han eller hon har utsatts för hemliga tvångsmedel eller varit föremål för Säkerhetspolisens personuppgiftsbehandling och om tvångsmedelsanvändningen och därmed sammanhängande verksamhet eller personuppgiftsbehandlingen har skett i enlighet med lag eller annan författning.

Enligt förslaget ska flertalet ledamöter i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden utses bland sådana personer som har föreslagits av partigrupperna i riksdagen.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2008.


Läs också:

Ytterligare rättssäkerhetsgarantier vid användandet av hemliga tvångsmedel, m.m., SOU 2006:98


Tal av Maria Larsson vid konferensen Dags för barnen

Jag vill börja med att säga ett stort tack till Hennes Majestät Drottningen för goda och kloka ord. De blir en ledstjärna för dagens arbete.

Det görs verkligen mycket bra arbete riktat till barn i utsatt hemmiljö på många håll. Vi kommer att få se många sådana lysande exempel idag till inspiration för oss alla. Men i 25 procent av kommunerna finns exempelvis ingen stödgruppsverksamhet alls som riktar sig till dessa barn. Och jag är övertygad om att det i alla kommuner går att förbättra arbetet - till att nå fler och bli mer strukturerat.

IOGT:s juniorförbund Junis bedömde i somras att endast två procent av barnen till alkoholberoende föräldrar nås av någon insats. Målet måste vara ett metodiskt strukturerat arbete i varje kommun så att alla barn, oavsett var de bor, kan få nödvändig hjälp. Det handlar om att för det första aktivt leta efter barnen. För det andra att ha beredskap och kompetens för att våga ta tag i saken. För det tredje att ha en bra verksamhet att erbjuda. I alla dessa tre delar är samverkan ett nyckelord.

Kommunerna har enligt socialtjänstlagen ett ansvar för utsatta barn i riskmiljöer. Det ansvaret måste tas fullt ut. Men för att lyckas måste socialtjänsten ha fungerande samarbete med MVC, BVC,  förskola, skola, polis, drogsamordnare, psykiatrin, ungdomsmottagningar, frivilligorganisationer med flera. Från regeringens sida vill vi också bidra med stöd till kommunernas viktiga arbete. Låt mig nämna några saker som vi nu planerar för.

Vi ska göra en nationell kartläggning av hur stor gruppen är. Vi använder ibland siffran 200 000 barn. Uppgiften är från början av 1990-talet och det är svårt att idag få fram hur den kommit till. Dessutom har alkoholkonsumtionen stigit med 30 procent mellan åren 1994 och 2004 i vårt land vilket med stor sannolikhet lett till att antalet utsatta barn ökat.

Många av er har en hög kompetens och erfarenhet för att både upptäcka och arbeta med barn med utsatt hemmiljö. Andra av er har knappast fått någon utbildning eller fortbildning kring dessa barn, trots att ni finns i verksamheter där ni dagligen möter dem. Frivilligorganisationerna har ofta tagit ett stort ansvar för kompetensutveckling hos både personal och föräldragrupper. Exempel på det är Blå bandet och Ersta vändpunkten. Och det finns också kommuner som föredömligt utbildat exempelvis all förskolepersonal. Det har man gjort i Lilla Edets kommun.

Jag kommer att ge Institutet för Metoder i Socialt arbete (IMS) i uppdrag att ta fram en Handbok för alla som arbetar med dessa barn. Den ska kunna användas såväl  i fortbildningssammanhang som på utbildningsanstalter. IMS ska utvärdera befintlig verksamhet och utifrån det samt aktuell forskning fastställa vad som är effektiva metoder. Att stödja kunskapsutveckling och utvärdera arbetsmetoder inom hela socialtjänsten har vi redan påbörjat. Den här delen läggs nu till här. Ni behöver dock inte vänta med att bygga verksamhet tills handboken är klar. Sätt igång - ta råd hjälp av andra - och förbättra sedan successivt med handboken i hand.

Strategi för samverkan kring de utsatta barnen
Redan nu finns en rykande färsk uppdaterad strategi för samverkan kring de utsatta barnen. Den är framtagen av Socialstyrelsen tillsammans med Myndigheten för skolutveckling och Rikspolisstyrelsen.

Idag presenterar vi en undersökning som Alkoholkommittén gjort. Den visar att samarbetet brister. 100 grundskolerektorer och 100 socialarbetare som svarat på en enkät visar att skolornas beredskap är låg. Bara en tredjedel av skolorna har en skriftlig policy eller handlingsplan för att upptäcka, bemöta och stödja barn som lever med missbrukande föräldrar. En fjärdedel av grundskolerektorerna tycker att samarbetet med andra myndigheter fungerar dåligt. När socialsekreterarna får frågan om vilken enskild faktor de tror är viktigast för att kunna ge ett bra stöd pekar 60 procent på tydligare rutiner för samverkan mellan skola socialtjänst och polis. 30 procent vill ha större engagemang från ledning och politiker. Bara en av tio prioriterar ökade resurser.

Jag vill verkligen uppmana er att använda detta material. Den nya samverkansstrategin ger stöd i det lokala arbetet. Sätt igång och arbeta fram era egna checklistor, rutiner och strukturer så att ansvarsfördelningen blir tydlig och arbetet metodiskt och effektivt.

Stödgrupper för barn och ungdommar
Jag fick en berättelse om en tjej som alltid varit stillsam och ordentlig i skolan. I 7-an började hon plötsligt skolka från svensklektionerna. Det visade sig att de höll på med ett projekt på temat "Min uppväxt". Hon tyckte det var omöjligt att berätta om sin familjesituation. Hon levde med en ensamstående pappa med alkoholproblem.
- Jag har för dålig fantasi för att kunna hitta på en berättelse och jag orkar inte skriva som det verkligen är.

När hon bröt isen och berättade, gick hon med på att kontakt kunde få tas med pappan också. Hon gick med i en tonårsgrupp till missbrukare. I en utvärdering som gjorts av Ersta Vändpunktens stödgrupper uttrycker många av de här barnen och ungdomarna att de känner sådan lättnad när de gått med i en stödgrupp, dels att de inte är ensamma om sin livssituation. Och dels att de får veta att det inte är deras fel att mamma eller pappa dricker. Stödgrupperna ger barnen möjlighet att växa upp utan dolda familjehemligheter. Det kan återupprätta deras självförtroende och bryta skam- och skuldkänslor. Det kan faktiskt vara avgörande för deras framtid till eget liv utan droger.

Det ska vara ett mål att stödgrupper för barn och ungdomar ska finnas i varje kommun. Små kommuner kan samarbeta med varandra. Men när man väl startar upp den här verksamheten så upptäcker man att barnen som behöver är många fler än man först trodde. Jag kommer att ge myndighetsuppdrag att kartlägga och följa upp kommunernas arbete. Vi ska varje år mäta läget i kommunerna. Länssamordnarna ska få ett särskilt uppdrag att vara motor i utvecklings- och förändringsarbetet genom kunskapsförmedling och handledning. De ska vara länken mellan lokal, regional och nationell nivå.

Även om många betonar att det handlar mer om organisation än pengar, så finns det faktiskt pengar att söka till sådan här verksamhet. I år har regeringen avsatt 100 miljoner till kommunernas drogförebyggande arbete och hälften av dem ska gå till verksamhet för barn i utsatta miljöer. Pengarna söks via länsstyrelserna och det finns pengar kvar. Medfinansiering krävs av kommunerna och det är viktigt att man bygger verksamhet som kan bli permanent. Glöm inte att samarbete med frivilligorganisationerna. De både kan och vill.

Nya grepp och arbetssätt måste också prövas. Genom att utnyttja Internet som kommunikationskanal kan man nå fler. Webbaserade lösningar för såväl missbrukare som för utsatta barn i riskmiljöer ska prövas.

I korthet kan jag också nämna ytterligare åtgärder som väntar. Det drogförebyggande arbetet får ett långsiktigt stöd på 260 miljoner kronor varje år där barn och ungdomar är prioriterad målgrupp. Vi satsar ekonomiskt på psykiatrin, bland annat ska väntetider till barn- och ungdomspsykiatrin kortas. Ett föräldrastöd ska utvecklas. Missbrukarvården måste ha mer familjeanpassade behandlingsformer - det får inte råda någon tvekan om att barnet har rätt till stöd oavsett om föräldern är motiverad för behandling.

En ny sammanhållen barnskyddslag ska utredas. Barn har rätt till insatser för sin egen skull och utifrån sina egna behov.

Nu ska jag gå in för landning med förhoppningen att den här konferensen ska bli startpunkten för att förbättra stödet till utsatta barn i varje del av landet. Finns det en vilja så finns det en väg. Låt oss använda den här dagen till att staka ut den vägen.


Statsråden presenterar budgetpropositionen

Den 20 september presenterar finansminister Anders Borg budgetpropositionen för 2008 i riksdagen. I samband med detta presenteras budgeten även av övriga ministrar samt riksdagsledamöter från de fyra allianspartierna runt om i landet.

Nedan följer en lista på de städer där presentationer kommer att hållas.


Kristdemokraterna

Göran Hägglund, Linköping
Maria Larsson, Växjö

Folkpartiet
Jan Björklund, Uppsala
Nyamko Sabuni, Göteborg

Centern
Andreas Carlgren, Eskilstuna
Eskil Erlandsson, Borås
Maud Olofsson, Malmö
Åsa Torstensson, Umeå

Moderaterna
Lena Adelsohn Liljeroth, Nacka (Fisksätra)
Tobias Billström, Kristianstad
Gunilla Carlsson, Norrköping
Cristina Husmark Pehrsson, Luleå
Sven Otto Littorin, Gävle
Sten Tolgfors, Örebro

Riksdagsledamöter från de fyra allianspartierna presenterar budgeten i Östersund, Sundsvall, Karlstad, Västerås, Uddevalla, Vänersborg, Skövde, Halmstad, Helsingborg, Kalmar och Jönköping


Om dödsstraff, personuppgifter och fingeravtryck

EU-nämnden sammanträder fredagen den 14 september. Vid sammanträdet ska statssekreterare Magnus Graner samråda med EU-nämnden inför rådet för rättsliga och inrikes frågor den 18 september.


Rådet väntas vid sitt möte anta en med Europarådet gemensam förklaring om att inrätta den 10 oktober som Europadag mot dödsstraff. Rådet ska även diskutera vissa frågor i förslaget om skydd av personuppgifter inom ramen för det polisiära och straffrättsliga samarbetet, samt debattera ett förslag till rambeslut om en europeisk övervakningsorder. Avsikten med rambeslutet är att en person som är bosatt i ett EU-land och som häktas eller till exempel får reseförbud i väntan på rättegång i ett annat EU-land, ska kunna överföras och övervakas i sitt hemland.

Inför Rif-rådets möte ska även statssekreterare Gustaf Lind samråda med EU-nämnden om en överenskommelse i rådet om att införa biometriska kännetecken i uppehållstillstånd som medlemsländerna utfärdar. Samrådet gäller även ett utkast till rådsslutsatser om migrationssituationen vid EU:s södra sjögräns.


Största cannabisbeslaget i Belgien

I staden Merkplas i norra Belgien, på gränsen till Nederländerna, har belgisk polis upptäckt den största cannabisodlingen i landet någonsin.


I ett cirka 10 000 kvadratmeter stort växthus hittade polisen vad man uppskattar vara mellan 30 000 och 40 000 cannabisplantor. I behandlat skick motsvarar det ungefär elva ton.


Torgny Peterson


Var sjätte kroganställd ser knarkpåverkade gäster varje vecka

Hela 16 procent av personalen på restauranger och nöjesställen ser varje vecka narkotikapåverkade gäster. Det visar en enkätundersökning som Mobilisering mot narkotika gjort i 11 kommuner i landet.  I Helsingborg ser var fjärde kroganställd narkotikapåverkade gäster varje vecka.  


Krogen är en arena där narkotika förekommer i högre grad på många andra platser i samhället. För att få bort knarket från krogen krävs bättre samarbete mellan krögare, polis och kommuner, säger Björn Fries, nationell narkotikapolitisk samordnare.


Kommunerna som deltagit i undersökningen är Helsingborg, Norrköping, Sundsvall, Hudiksvall, Västerås, Uppsala, Lilla Edet, Trollhättan, Vänersborg, Värmdö och Norsjö (tillsammans med Malå). Enkäten är en del av ´Den nationella krogsatsningen´ där kommunerna får stöd från Mobilisering mot narkotika för att utveckla samverkan mellan krögare, polis och kommun. Bland annat kommer all krogpersonal  att utbildas i hur man upptäcker narkotikapåverkade gäster och stoppar dem vid dörren.


Undersökningen visar att narkotika inte bara är vanligt förekommande bland gäster. Av de kroganställda som tillfrågats har 28 procent någon gång använt hasch eller marijuana.


Knarket på krogen är ett stort arbetsmiljöproblem. Därför är det viktigt att så många krögare som möjligt involveras i arbetet mot narkotika och utarbetar policydokument och handlingsplaner för både anställda och gäster, säger Björn Fries.


Kroganställda som ser narkotikapåverkade gäster varje vecka

Andel kroganställda i procent som uppger att de någon gång i veckan eller nästan varje kväll ser narkotikapåverkade gäster. Inom parantes anges antalet respondenter.


1. Helsingborg (150)

25

2. Norrköping (152) 

23

2. Sundsvall    (91)

23

4. Hudiksvall (67)

18

4. Västerås  (165)

18

6. Uppsala (132)

17

7. Lilla Edet/Trollhättan/Vänersborg (139)

13

8. Värmdö (84) 

  8

9. Norsjö/Malå (25)

  4

Genomsnitt

16 


Kroganställda som själva har använt cannabis

Andelen kroganställda i procent som uppger att de har använt hasch eller marijuana. Inom parantes anges antalet respondenter.


1. Helsingborg (139) 

44

2. Uppsala (125)

40

3. Värmdö (85)  

36

4. Lilla Edet/Trollhättan/Vänersborg (133)

34

5. Sundsvall (88) 

28

6. Norrköping (149) 

27

7. Västerås (158)    

24

8. Hudiksvall (62)

13

9. Norsjö/Malå (22)

  8

Genomsnitt

28


Du kan läsa en sammanställning av enkäten om narkotika på krogen här.


Cannabis är ett problem

I ett inlägg, Cannabis and Robbery, i The Telegraph 28 juli i år skriver ordföranden för Youth Courts Committee, Magistrates' Association i London, John Fassenfelt, följande:


Under de senaste åren oroas domare allt mer över antalet unga människor i domstolarna som finansierar sitt tunga missbruk av cannabis genom stölder och rån. I vissa fallhandlar det om barn som är 12,13 och 14 år gamla.


Skunk, en potent sorts cannabis, skapar rubriker nu. Efter nedklassificering av cannabis till en klass C-drog menar  jag och många av mina kollegor i domstolar i England och Wales att fel budskap har sänts ut till unga - de tror att cannabis är legalt nu och också säkert.


De tror att det inte kommer att hända någonting om man kommer på dom med innehav, bortsett från en varning varefter dom skickas iväg. Vår oro handlar i första hand om att skydda dom från de skadliga effekterna av regelbunden rökning av cannabis, särskilt skunk.


The Magistrates' Associations policy är att cannabis borde återklassificeras till att betraktas som en klass B-drog för de som är under 18 år. Vi är positiva till premiärministerns uttalande nyligen att klassificeringen av cannabis ska ses över. Det är viktigt att inse den inverkan cannabis har och att förhindra att barn kriminaliseras och skadas av cannabis.


Igår tog den engelska dagstidningen Daily Mail upp frågan och berättar att The Magistrates ' Associations remissvar på den översyn av cannabisklassificeringen som beordrades av Gordon Brown i juli innebär att beslutet om nedklassificering av cannabis ska upphävas omedelbart.


Torgny Peterson


Marijuanaodlingarna ska bort

Efter att man under ett enda veckoslut hittat sex cannabisodlingar med tusentals plantor i Bolton (i närheten av Manchester) säger nu kriminalkommissarie George Fawcett att cannabisodlarna, som alla tros tillhöra ett och samma kriminella gäng från Fjärran Östern (läs Vietnam!), ska bort från Bolton. Det finns inget utrymme för cannabisodlingar i Bolton, säger Fawcett till lokala media.


Vi använder ett antal tekniker för att lokalisera odlingarna och gripa de som bär ansvaret för dom, och vi är angelägna att tala med människor i samhället som kan lämna information. Hyresvärdar spelar också en nyckelroll genom att låta oss få kännedom om de personer de har hyrt ut sina lokaler till.


Fawcett nämner också att odlingarna medfört skador för tusentals pund då väggar rivits ned och, i ett fall, ett cementgolv rivits upp för att man skulle komma åt elledningarna och kringgå elmätarsystemet.


Läs också:

Hjälp till med att stänga cannabisodlingar


Torgny Peterson


Kokainskurk i storformat gripen i Colombia

Montoya
   Diego Montoya

Så är han då äntligen fast, Diego Montoya, en av de tio på FBI´s Ten Most Wanted Fugitives. Montoya greps i en militär operation igår på en gård i Norte del Valle.


Du kan läsa mer här.


Torgny Peterson


Grundaren av Body Shop död

Anita Roddick, grundare av Body Shop och bland annat känd förespråkare för legalisering av cannabis, avled i en hjärnblödning igår kväll.


Läs också:

Engelsk tidning ber om ursäkt för kampanj för legalisering av cannabis

PM leads Anita Roddick tribute


Torgny Peterson


'Svensk maffia´ på topp

35181-135

Boken Svensk maffia toppar listan över böcker som kunder hos Bokus köpte mest av förra månaden.


Hos Adlibris ligger boken just nu på fjärde plats, baserat på aktuell försäljning.


Har du inte läst den än, så gör det. En angelägen bok. Gedigen folkupplysning om en aktuell ´företeelse´.


Torgny Peterson


Terrorism och narkotika

Just nu pågår den 7:e internationella konferensen arrangerad av ICT (International Institute for Counter-Terrorism) i Herzliya i Israel. Temat för årets konferens är Terrorism´s Global Impact (Terrorismens globala inverkan)


I konferensen deltar bland annat Michael Braun som är Assistant Administrator Chief of Operations, U.S. Drug Enforcement Administration (DEA) i USA.


I ett anförande igår eftermiddag sa Braun att DEA kopplar 18 av de 42 grupper som USA betraktar som terrororganisationer, Foreign Terrorist Organisations (FTOs) till verksamheter som finansieras med narkotikahandel av något slag.


På listan finns idag följande organisationer upptagna:

  

1.     Abu Nidal Organization (ANO)

2.     Abu Sayyaf Group

3.     Al-Aqsa Martyrs Brigade

4.     Ansar al-Islam

5.     Armed Islamic Group (GIA)

6.     Asbat al-Ansar

7.     Aum Shinrikyo

8.     Basque Fatherland and Liberty (ETA)

9.     Communist Party of the Philippines/New People's Army (CPP/NPA) 

10.   Continuity Irish Republican Army 

11.   Gama'a al-Islamiyya (Islamic Group)

12.   HAMAS (Islamic Resistance Movement)

13.   Harakat ul-Mujahidin (HUM)

14.   Hizballah (Party of God)

15.   Islamic Jihad Group

16.   Islamic Movement of Uzbekistan (IMU)

17.   Jaish-e-Mohammed (JEM) (Army of Mohammed)

18.   Jemaah Islamiya organization (JI)

19.   al-Jihad (Egyptian Islamic Jihad)

20.   Kahane Chai (Kach)

21.   Kongra-Gel (KGK, formerly Kurdistan Workers' Party, PKK, KADEK)

22.   Lashkar-e Tayyiba (LT) (Army of the Righteous)

23.   Lashkar i Jhangvi

24.   Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE)

25.   Libyan Islamic Fighting Group (LIFG)

26.   Moroccan Islamic Combatant Group (GICM)

27.   Mujahedin-e Khalq Organization (MEK)

28.   National Liberation Army (ELN)

29.   Palestine Liberation Front (PLF)

30.   Palestinian Islamic Jihad (PIJ)

31.   Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLF) 

32.   PFLP-General Command (PFLP-GC)

33.   al-Qa'ida

34.   Real IRA

35.   Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC)

36.   Revolutionary Nuclei (formerly ELA)

37.   Revolutionary Organization 17 November

38.   Revolutionary People's Liberation Party/Front (DHKP/C) 

39.   Salafist Group for Call and Combat (GSPC)

40.   Shining Path (Sendero Luminoso, SL)

41.   Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn (QJBR) (al-Qaida in Iraq) (formerly Jama'at al-Tawhid wa'al-Jihad, JTJ, al-Zarqawi Network)

42.   United Self-Defense Forces of Colombia (AUC)


Besök också:

Office of the Coordinator for Counterterrorism

The Terrorist Threat and Our Concerted Response


Torgny Peterson


Rökförbud har minskat antalet hjärtattacker

I samband med konferensen Towards a smokefree society som pågår i Edinburgh, Skottland idag och i morgon presenteras bland annat forskning som visar att antalet intagningar på sjukhus för hjärtattacker minskade med 17 procent under första året efter att rökförbudet infördes i Skottland i mars förra året.


Några andra forskningsresultat:


39%-ig minskning av passiv rökning bland 11-åringar och bland vuxna icke-rökare


86%-ig minskning av passiv rökning i barer


En ökning i andelen hem som infört restriktioner kring rökning


Inga belägg för att rökning flyttat från offentliga utrymmen till hemmen


Torgny Peterson


Skärpta krav på revisionen av svenska företag

Det föreslår Utredningen om revisorer och revision som idag överlämnade betänkandet Revisionsutskott m.m.; genomförande av 2006 års revisorsdirektiv till justitieminister Beatrice Ask.

Utredningens förslag föranleds av ett nytt revisorsdirektiv från EU. Direktivet syftar till att harmonisera bestämmelserna om revision inom EU. Utredningen har haft i uppdrag att lämna de författningsförslag som behövs för att genomföra revisorsdirektivet i svensk rätt.

Med anledning av direktivet lämnar utredningen en rad förslag som rör revisorer och revision:

Revisionsutskott
I företag av allmänt intresse, främst börsnoterade företag, ska det finnas ett revisionsutskott som ska övervaka företagets finansiella rapportering och hålla sig informerad om revisionen av års- och koncernredovisning. Vissa mindre börsföretag kan välja att låta styrelsen utöva revisionsutskottets funktioner.

Regler om revisorsrotation och karenstid för börsnoterade företag
En revisors sammanhängande uppdragstid ska få uppgå till högst sju år. Därefter ska revisorn på nytt få delta i revisionen först när två år förflutit. En revisor ska inte heller få ha en ledande befattning hos en tidigare klient innan det gått två år från det att han eller hon senast reviderade företaget.

Kvalitetskontroll
Revisorer och revisionsföretag ska genomgå kvalitetskontroll minst vart sjätte år, dock att de som reviderar noterade företag ska kontrolleras minst vart tredje år.

En revisorsklient ska inte få entlediga en revisor, om det inte finns saklig grund för det.

Revisorer och revisionsföretag som reviderar börsnoterade företag ska årligen offentliggöra en rapport om revisionsföretagets ägarförhållanden, nätverk, ledningsstruktur, kvalitetskontroll, förteckning över börsnoterade klienter m.m. på sin webbplats.

Revisorsnämndens register över revisorer och revisionsföretag ska hållas allmänt tillgängligt på nämndens webbplats.

Revisorsnämnden ska inte längre ha möjlighet att besluta om straffavgifter för revisorer och revisionsföretag.

Internationell arbetsmarknad för revisorer
Det ska inte längre krävas tillstånd från Revisorsnämnden för att en revisor eller ett revisionsföretag från Sverige skall få verka inom EES. Svenska revisorer ska få ökade möjligheter att verka i länder utanför EES. Revisorer och revisionsföretag från EES skall kunna äga och leda svenska revisionsföretag. Samarbetet mellan Revisorsnämnden och tillsynsmyndigheter i andra länder ska utvidgas.

Förslagen föreslås träda i kraft den 29 juni 2008.

Särskild utredare är f.d. justitierådet Bo Svensson. Han biträds av ett stort antal experter, bl.a. från Revisorsnämnden och FAR SRS.  Sekreterare i utredningen är avdelningsdirektören och kammarrättsassessorn Helene Agelii, samt hovrättsassessorn Henrik Karlsson.


Polisen intensifierar hastighetsövervakningen 10-16 september

Nu gör Polisen, Vägverket och NTF en förnyad och gemensam satsning mot för höga hastigheter på våra vägar. Under hastighetsveckan, mellan 10-16 september skärper Polisen övervakningen av fortkörare.


Hastighetsveckan är en årligt återkommande insatsvecka inom det europeiska trafiksamarbetet.

Vi kommer att övervaka hastigheten både manuellt och med trafiksäkerhetskamerorna, säger Mattias Andersson, trafikansvarig på Rikspolisstyrelsen.

Samtidigt informerar Vägverket och NTF om vikten av att följa de hastighetsgränser som finns. Även små hastighetssänkningar har stor betydelse för att minska risken för allvarliga olyckor. Enligt Vägverket kan 100-150 liv om året räddas och koldioxidutsläppen minska med 700 000 ton om alla höll hastighetsbegränsningen. Målet är att minska antalet skadade och döda i trafiken genom att sätta beteendepåverkan i centrum.

I höstas höjdes böterna för regelöverträdelser och Polisen började tillämpa lägre rapporteringsgränser.

Satsningen på trafiksäkerhetskameror fortsätter i år. Ytterligare drygt 160 kameror kommer innan årets slut att sättas upp, som en hjälp för trafikanter att hålla hastigheten. Vidare får polisen mobila enheter som kan användas under några timmar utanför en skola vid ett vägarbete, vid ett idrottsevenemang eller annan plats som man temporärt behöver öka säkerheten genom att få ned hastigheten.

Under hastighetsveckan, kommer de 700 trafiksäkerhetskameror som installerades i fjol på trafikfarliga vägar att vara i drift. Medelhastigheten på dessa vägar har sänkts med åtta procent, vilket minskar risken för allvarliga olyckor högst väsentligt.


Särskild satsning för att hjälpa barn till missbrukare

Nu är det de glömda barnens tur. Med de glömda barnen menas alla dem som lever med föräldrar som är missbrukare eller psykiskt sjuka. I en landsomfattande samling som inleds idag, manifesterad i hela 21 regionala konferenser i samtliga län med över 7.000 deltagare, uppmärksammar vi dessa barn. Dagens konferens är ett startskott för det lokala arbetet, för det är där som avgörande insatser kan göras. Men vi behöver också åtgärder som tillsammans med det lokala arbetet kan upptäcka och hjälpa dessa barn till en bättre framtid, säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson.

Regeringen vill prioritera stödet och hjälpen till utsatta barn och ungdomar. Vi vill peka ut tydliga bristområden och vidta nödvändiga åtgärder:

Stöd i alla kommuner
Idag finns stora variationer i stödets kvalitet och omfattning mellan olika kommuner, vilket är illavarslande. Varje kommun i hela landet måste kunna erbjuda stödjande och förebyggande verksamhet - i grupp eller enskilt - till dessa barn.

Kompetensutveckling
Institutet för utveckling av  metoder i  socialt arbete (IMS) kommer att få ett uppdrag att ge ut en Handbok till hjälp i utbildning och fortbildning efter att ha utvärderat befintliga verktyg och metoder och sett vad som är effektiv verksamhet.

Bättre samverkan
Socialtjänsten, barnpsykiatrin, hälso- och sjukvården liksom förskolan, skolan och elevhälsan måste samverka bättre med varandra. Rikspolisstyrelsen, Myndigheten för skolutveckling och Socialstyrelsen har nu utarbetat en förnyad strategi för samverkan för barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa.

Fastställa hur många barn som har föräldrar med missbruk
Vi behöver få en bättre uppfattning om hur många barn som är utsatta. Folkhälsoinstitutet kommer därför att i samverkan med Socialstyrelsen få i uppdrag att göra en ny kartläggning av antalet barn till föräldrar med missbruk.

Stöd till kommunerna
Barn och ungdomar prioriteras såväl i den satsning på 260 miljoner kronor som varje år från och med 2008 kommer att avsättas till drogförebyggande arbete, som i satsningarna på en mer tillgänglig barn- och ungdomspsykiatri. Under 2007 avsätter regeringen 100 miljoner kronor till Länsstyrelserna, varav hälften går till att stödja kommunerna i deras arbete med utsatta barn. Länssamordnarna som redan gör viktiga insatser i det drogförebyggande arbetet kan också vara en viktig resurs när det gäller att både kartlägga kommunernas arbete och stödja det på olika sätt. Kommunerna kan med fördel samarbeta med frivilliga organisationer som ofta är kunniga och engagerade.

Jag har tagit initiativ till en nationell mobilisering och markering av att stödet till dessa barn måste prioriteras av alla. Att inte tillhandahålla tillräckligt stöd till barn till föräldrar med missbruk är inte bara en beklaglig brist - vi lever inte heller upp till barnkonventionens princip om att barnets bästa ska komma i främsta rummet, säger Maria Larsson.


Kanada har inte haft en seriös kampanj mot droger på 20 år

Det är Kanadas hälsominister, Tony Clement, som säger att Kanada inte har haft en seriös eller betydelsefull kampanj mot droger de senaste 20 åren. De meddelanden unga människor har fått under flera av de senaste åren har varit minst sagt förvirrade och motsägelsefulla. Vi är mycket oroade över den skada och smärta som droger orsakar för familjer och vi har för avsikt att ändra den trend som medfört de vaga, tvetydiga budskap som karakteriserat kanadensiska attityder på senare tid.


Clement gjorde uttalandet i ett anförande under årsmötet hos The Canadian Medical Association, som hölls i Vancouver 19-22 augusti.


Tal och webbsändningar från konferensen hittar du här.


En webbsändning av Tony Clements tal hittar du här, där Clement alltså bland annat uttalar sig om den hittills vaga kampanjen mot illegala droger (cirka 20 minuter in i talet i webbsändningen).


Clement säger också i sitt anförande att det finns inget säkert sätt att använda narkotika och inga säkra mängder man kan använda, och han konstaterar också att den förvirrade, kanadensiska diskussionen om marijuana har fått många att tro att det är legalt att använda marijuana i Kanada. Så är inte fallet, meddelar Clement, som också avslöjar att man i budgeten satsar 64 miljoner dollar på den nya drogstrategin.


Torgny Peterson


Knark söker bonde

Det Edinburgh-baserade företaget Macfarlan Smith söker bönder som är villiga att odla opium för tillverkning av diamorfin (heroin).


Sedan fyra år tillbaka odlas opiumvallmo legalt på 3 000 hektar mark på hemliga platser i centrala och norra England - opiumvallmo som sedan används av företaget för framställning av diamorfin för medicinska ändamål.


Torgny Peterson


Kritisk rapport om läkemedelsassisterad underhållsbehandling vid opiatberoende

Enligt beräkningar finns i Sverige idag ca 28 000 personer med ett tungt missbruk av narkotika. Ett av delmålen i den svenska narkotikapolitiken är att förmå personer med missbruksproblem att upphöra med sitt missbruk. Ett sätt att nå delmålet är att, under kontrollerade former, erbjuda opiatmissbrukare läkemedelsbehandling i sjukvården.


Den 1 januari 2005 trädde Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad underhållsbehandling vid opiatberoende (SOSFS 2004:8) i kraft. Enligt denna författning har alla sjukvårdsinrättningar som är särskilt inrättade för beroendevård och som har gjort en anmälan till Socialstyrelsen, möjlighet att erbjuda sådan behandling. Bestämmelserna innehåller bl.a. strikta och formella krav på såväl vårdgivare som verksamhetschefer och behandlande läkare.


I syfte att kartlägga på vilka platser i Sverige och i vilken omfattning läkemedelsassisterad underhållsbehandling vid opiatberoende bedrivs samt därefter följa upp och granska tillämpningen av de nya bestämmelserna genomförde Socialstyrelsens regionala tillsynsenheter under våren 2007 en nationellt samordnad verksamhetstillsyn. Granskningen omfattade dels samtliga landsting och regioner, dels samtliga 53 sjukvårdsinrättningar där den aktuella verksamheten bedrevs. I anslutning till granskningen hämtade Socialstyrelsen även in synpunkter från ett antal socialförvaltningar, från berörda patienter samt från Kriminalvården.


Kartläggningen visade bl.a. att 2 440 patienter, den 31 december 2006, var föremål för behandling. 1 894 av dessa patienter behandlades inom offentlig vård (39 inrättningar) och 546 inom privat vård (14 inrättningar). Verksamhet bedrevs inom samtliga landsting och regioner utom två (Blekinge och Jämtland).


Efter granskningen drar Socialstyrelsen följande slutsatser:


Det finns oacceptabla brister när det gäller landstingens lagstadgade skyldigheter att planera sin hälso- och sjukvård utifrån rådande behov. Endast åtta av tillfrågade landsting och regioner har lämnat uppgift om det beräknade behovet av läkemedelsassisterad underhållsbehandling vid opiatberoende. Dessutom förekommer planeringssamverkan med privata vårdgivare i endast tre landsting.


I flertalet landsting saknas sådana riktlinjer för verksamheten som vårdgivarna, enligt föreskrifterna, är skyldiga att fastställa. Dessutom saknas, i omkring hälften av landstingen, skriftliga direktiv och rutiner för underhållsbehandling.

  

Hälften av landstingen klarar inte vårdgarantin för den berörda patientgruppen. Denna slutsats baseras på den undersökning som Mobilisering mot narkotika (MOB) låtit göra.

  

Vid verksamheterna (mottagningarna) fanns flera brister i formellt hänseende. I varierande grad saknades fastställda och dokumenterade mål och rutiner enligt kraven i föreskrifterna. Vid några verksamheter saknades vårdplaner liksom rutiner för samverkan med socialtjänsten vid läkarbedömning om att ge underhållsbehandling. Vidare saknades, vid ca en fjärdedel av mottagningarna, lokal instruktion för läkemedelshanteringen och rutiner för läkares anmälningsskyldighet enligt vapenlagen.

  

Granskningen har inte omfattat den rent medicinska och psykosociala patientbehandlingen. Av de ca 400 enkätsvar som inkommit från patienter under behandling framgår dock på ett entydigt sätt att de är mycket nöjda med behandlingen och att de accepterats för behandling.


Enligt Socialstyrelsens bedömning verkar det som om vissa landsting - av olika skäl - inte prioriterar vården av denna patientgrupp, trots att vårdformen uppfyller kraven på vetenskap och beprövad erfarenhet. Enkätsvaren från landstingen tyder i flera fall på ett bristande engagemang i frågan. Granskningen har också uppmärksammat att det finns en uppenbar risk för att patienter, beroende på var de är bosatta i landet, ges olika förutsättningar för adekvat vård och behandling. Liksom alla andra patienter omfattas dock även de här aktuella patienterna av vårdgivarnas ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagstiftningen.


Granskningen visar att det krävs väsentliga förbättringar när det gäller tillgång och tillgänglighet till läkemedelsassisterad underhållsbehandling vid opiatberoende. Det krävs också formella riktlinjer, direktiv och rutiner. Socialstyrelsen kommer, inom ramen för sin löpande tillsynsverksamhet, att följa upp åtgärderna från vårdgivarnas och verksamhetsansvarigas sida.


Du kan läsa hela rapporten här.


Minskad användning av marijuana

Den största och mest heltäckande studien om användningen av droger i USA publicerades i veckan.


Det finns både goda och dåliga nyheter. En god nyhet är att det illegala narkotikamissbruket bland ungdomar i åldern 12-17 år är det lägsta under de fem senaste åren (med en minskning från 11,6% år 2002 till 9,8% år 2006).


Under samma tidsperiod (2002-2006) minskade användningen av marijuana från 8,2% 2002 till 6,7% 2006, speciellt bland manliga ungdomar - från 9,1% 2002 till 6,8% 2006.


En dålig nyhet är att användningen av smärtstillande preparat ökar oroväckande. Enligt studien använde sju miljoner i åldrarna 12 år och uppåt receptbelagda mediciner på ett icke-medicinskt sätt under den närmast föregående månaden.


Du hittar resultaten från den senaste studien, 2006 National Survey on Drugs & Health, här. Ytterligare en studie i sammanhanget är Monitoring the Future. Mer information om den hittar du här.


Besök också:

MediaCampaign


Torgny Peterson


Om självmord

Efter att antalet självmord i USA stadigt minskat under perioden 1990-2003 ökade antalet självmord bland personer i åldrarna 10-24 år med 8 procent under 2004, vilket är den största ökningen något år under de senaste 15 åren.


Uppgifterna rapporterades i senaste utgåvan, September 7, 2007 / 56(35);905-908, av MMWR (Morbidity and Mortality  Weekly Report) från CDC (Centers for Disease Control and Prevention).


Läs också:

Självmord i Sverige 1980-2004

Självmord hos unga


Besök också:

Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd


Torgny Peterson


Nytt cannabiscenter

I Australien har The Commonwealth Department of Health and Ageing beslutat inrätta ett nationellt centrum för cannabisrelaterade frågor, The National Cannabis Control and Prevention Centre (NCCPC), vid University of New South Wales. För ändamålet har man för fyra år anvisat 12 miljoner dollar (c:a 68 miljoner kronor).


En kommitté som ska hjälpa till att utveckla innovativa behandlingsmetoder för individer med cannabisproblem och också förmedla utbildning om farorna med att använda cannabis har tillsatts. Kommittén har följande medlemmar:


Ms Trish Worth (Chair)
Professor Richard P Mattick (NDARC)
Professor Steve Allsop (National Drug Research Institute)
Dr Toni Makkai (Australian Institute of Criminology)
Dr Dan Lubman (ORYGEN Research Centre)
Professor Ann Roche (National Centre for Education and Training on Addiction)
Mr Wesley Noffs (The Ted Noffs Foundation)
Ms Margaret Morton (Lifeline)
Ms Virginia Hart (Australian Government Department of Health and Ageing)
Dr Rachel David
Professor Ross Fitzgerald
Ms Anne Healy (Department of Education, Science and Training representative)
Deputy Superintendent Wendy Steendam (Victoria Police)
Superintendent Frank Hansen (Inter-governmental Committee on Drugs - law enforcement representative)
Paul Smith (Inter-governmental Committee on Drugs - health representative)
Associate Professor Robert Ali (Australian National Council on Drugs)
Professor Wayne Hall (University of Queensland)
Professor Ted Wilkes (Curtin University).


Läs också:

Evidence-based answers to cannabis questions - a review of the literature


Besök också:
Haschguiden

Lyssna på:

Om cannabis (med docenten Thomas Lundqvist)


Torgny Peterson


Maffian försöker tysta kritiker

I fredags fördömde Reportrar utan gränser ett försök att döda journalisten Lirio Abbate med en bilbomb och uttalade samtidigt ett kraftigt stöd för hans arbete, som bland annat innebär rapportering för ANSA och den italienska dagstidningen La Stampa.


Det var den 2 september som två personer blev störda då de höll på att aptera en bomb under hans bil i Palermo.


Hoten mot Abbate började komma i samband med publiceringen av hans bok I Complici tidigare i år. Abbate har numera livvaktsskydd liksom den italienske journalisten Roberto Saviano, som skriver för veckotidningen L´Espresso. Saviano mottog hot efter en ingående rapport om maffian i Neapel.


Besök också:

Reportrar utan gränser (Sverige)


Torgny Peterson


NATO:s generalsekreterare kräver ökade åtgärder mot heroin i Afghanistan

Jaap de Hoop Scheffer
Jaap de Hoop
Scheffer

NATO:s generalsekreterare Jaap de Hoop Scheffer säger i ett uttalande i fredags, återgivet av AFP, att såväl Afghanistans regering som internationella hjälporganisationer behöver göra mer för att begränsa landets snabbt växande export av heroin.


I samma andetag deklarerar NATO att hans organisation inte kan lösa problemen i Afghanistan. Ett intressant påstående som gör att man med fog kan undra vilka framgångar man kan förvänta sig av NATO:s insatser för att förbättra situationen i Afghanistan.


Torgny Peterson


Känn dig blåst II

Känner du till det amerikanska TV-programmet America´s Dumbest Criminals


15 augusti skrev jag om 53-åriga Juanita Marie Jones som greps av polisen i Wilcox County i samband med att hon kontaktade polisen för att anmäla att det crack hon köpt i själva verket kanske inte var crack.


En ny kandidat till America´s Dumbest Criminals är en 19-åring från Felton i Kalifornien, som ringde polisen efter att två beväpnade tjuvar stal lite mer än ett hekto marijuana från honom.


När polisen så småningom dök upp för att utreda ärendet berättade 19-åringen först att han köpt narkotikan på en så kallad ´marijuanadispensär´, sedan ändrade han historien till att han fått det av en kamrat. Den sista versionen av hans historia löd att han bestämt att sälja marijuanan till de två som stal det från honom.


Shit happens!


Läs också:

Sveriges dummaste knarklangare

Torgny Peterson


Kriminalisering av mc-gäng

I Norge vill Frp (Fremskrittspartiet) att det ska vara kriminellt att vara medlem i mc-gäng med anknytning till organiserad kriminalitet.


1997 introducerade Kanada nya åtgärder mot kriminella grupperingar genom det som populärt kallas ´anti-gänglagstiftningen´. (Läs också: Biker gangs in Canada; CISC 2007 Annual Report on Organized Crime in Canada ; Intressanta böcker av kanadensaren Yves Lavigne på temat hittar du här.)


I Nederländerna menar riksåklagaren att organisationer som Hells Angels ska förbjudas, ett krav som inte lett till någon framgång i de fall som hittills prövats i landet.


För svenskt vidkommande har justitieminister Beatrice Ask hittills avvisat förslag som innebär en kriminalisering av mc-gängen.


Torgny Peterson


Mer heroin till heroinisterna

Ung Vänster i Norge tycker det är en bra idé att ge heroin till heroinister, en åsikt som inte delas av partiledaren Lars Sponheim och inte heller av de missbrukare som är tillräckligt klara i knoppen för att inse att heroinet, oavsett vem som langar det - staten eller någon annan - utgör huvudanledningen till att en individ blir heroinist.


Utan heroin ingen heroinist, sedan kan vi diskutera trasiga leksaker, elaka pappor och mammor, segregerade bostadsområden, misshandel etc i all evighet. Faktum kvarstår - ju mindre heroin desto färre heroinister. Målet måste vara att krossa narkotikahanteringen, parallellt med att insatser genomförs för att skapa bättre förutsättningar för alla barn och ungdomar som växer upp.


Självklart finns det ett antal heroinister som jublar över Ung Vänsters drogpolitiska okunnighet. Säg den missbrukare som inte vill ha billig narkotika serverad under kontrollerade former.


Ung Vänster borde en gång för alla inse att en heroinist behöver mindre heroin, inte mer heroin. Om nu Ung Vänster vill göra sken av att stå på de svagas sida för att förbättra deras situation är det i allra högsta grad kontrapoduktivt att föreslå ett system som gör redan svaga individer ännu svagare och lättmanipulerade med hjälp av statliga heroinlangare.


Läs också:

Vil gi heroin på resept

Torgny Peterson


Läkare och apotekare gripna misstänkta för bedrägerier med hundratals kilo beroendeframkallande mediciner

I Puerto Rico i USA har DEA (Drug Enforcement Administration) gripit läkare och apotekare som tillsammans misstänks för att ha iscensatt omfattande bedrägerier med falska recept på hundratals kilo beroendeframkallande mediciner.


Av åtalet framgår att totalt 22 personer under perioden januari 2005 - 4 september 2007 i samråd planerade att distribuera 435,9 kilo av en substans som innehåller Oxycodone och 278,85 kilo av en substans innehållande Alprazolam. Såväl Oxycodone som Alprazolam är kontrollerade substanser placerade på Schedule I respektive Schedule IV.


Upplägget gick ut på att skriva ut ett stort antal recept på olika namn på personer och därefter hämta ut dom på tre apotek för vidare vinstgivande försäljning på gatunivå.


Den huvudåtalade, dr José Victor Vázquez-Senti, har enligt åtalet skrivit ut minst 26,904 recept på Oxycodone och 26,904 recept på Alprazolam.


Abdullah Ahmad-Yassin, ägare till ett av apoteken köpte minst 532,700 doser Oxycodone och 462,100 doser Alprazolam.


Myriam Daisy Pérez-Pérez, ägare av ett annat apotek köpte 640,100 respektive 512,080 doser av de två preparaten.


Ägaren till det tredje apoteket, José Raúl Dieppa-Pérez, köpte 889,500 respektive 711,600 doser av de två preparaten.


Den juridiskt intresserade av skumraskläkare och dito apotekare och deras kumpaner kan ta del av åtalet här.


Hur verksamheten varit organiserad kan du se här.


Torgny Peterson


Massiva insatser mot illegala marijuanaodlingar

shasta county
Kalifornien med Shasta County markerat med rött

I slutet på juli avslutade myndigheter i Kalifornien en treveckors massiv insats mot illegala marijuaodlingar på deltstatlig mark i Shasta County.


Under operation Alesia gjordes razzior på 60 odlingar, 283.967 marijuanaplantor till ett uppskattat värde av cirka 12,8 miljarder kronor förstördes, 16 personer greps och 10 vapen beslagtogs.


Att nationalparker och annan delstatlig mark används för illegala marijuanaodlingar, speciellt i Kalifornien, är ett växande problem och uppskattningar gjorda av US Forest Service lokalt anger att cirka 28 000 tunnland i de områden som ligger under US Forest Service´s domäner direkt påverkas av de illegala marijuanaodlingarna i Kalifornien.


Oftast ligger kriminella nätverk bakom de illegala marijuanaodlingarna.


Kampen mot de illegala odlingarna kommer att intensifieras. Enligt Pacific Southwest Region of the U.S. Forest Service arbetar nu 75 personer med att bekämpa de illegala odlingarna I Kalifornien. Nästa vår kommer minst 160 personer att arbeta med samma uppgift.


Läs också:

U.S. Forest Service works to end illegal drug production on National Forests in California


Torgny Peterson


Nej till utdelning av heroin

I Skottland säger den ansvarige ministern Fergus Ewing nej till distribution av heroin till opiatmissbrukare.


Under en diskussion i parlamentet där talare hänvisade till förskrivningen av heroin i Nederländerna, konstaterade Ewing att man istället skulle koncentrera sig på att få missbrukare att upphöra med missbruket. Vi vill få fler människor att sluta använda narkotika, inte hitta nya vägar för att förse folk med mer narkotika eller nya sorters narkotika, säger Ewing till skotska media.


Undertecknad menar att det borde vara självklart att heroinmissbrukare inte ska förses med heroin vare sig av illegala eller statliga langare.


Torgny Peterson


Något för Ekobrottsmyndigheten?

Just nu pågår The Cambridge International Symposium on Economic Crime där en av talarna, Jacqueline Harvey från Newcastle Business School, under en workshop idag kommer att hävda att det inte finns några bevis till stöd för den påstådda omfattningen av penningtvätt och inte heller att Storbritanniens lagstiftning mot penningtvätt är effektiv. Är det så illa?


Flera representanter från de skandinaviska länderna som deltar i symposiet, som samlar deltagare från hela världen, kanske är av en annan uppfattning?!


Artikeln Just how effective is money laundering legislation av Harvey kommer att publiceras i Security.


Torgny Peterson


Sprututbyte som metod att minska HIV bland intravenösa missbrukare är överskattad

I senaste utgåvan av The Journal of Global Drug Policy and Practice konstaterar  Kerstin Käll, Ulric Hermansson, Ellen J. Amundsen, Klas Rönnbäck och Sten Rönnberg i artikeln The Effectiveness of Needle Exchange Programmes for HIV Prevention - A Critical Review att sprututbyte som metod att minska HIV bland intravenösa missbrukare är en överskattad insats.


Du kan läsa hela artikeln här.


Torgny Peterson


Hemlig avlyssning effektivt mot organiserad brottslighet

Hemlig teleavlyssning är en viktig spaningsmetod för polis och åklagare när det gäller att avslöja grova brott, som till exempel grova narkotikabrott, mord samt handel med kvinnor och barn. Det framgår av en rapport som nu lämnats till regeringen.

År 2006 gav domstol tillstånd att använda hemlig teleavlyssning mot 893 personer i 311 förundersökningar. Det kan jämföras med 833 personer året dessförinnan. I 62 procent av förundersökningarna medförde avlyssningen att polis och åklagare fick misstanke mot en eller flera personer bekräftad.


Den grova brottsligheten är ofta välorganiserad och det är vanligt att stora grupperingar, även med internationella förgreningar, deltar i planering och utförande av brotten. Det medför fler misstänkta personer i varje ärende och därmed ett ökat behov av att använda hemlig teleavlyssning, säger Therese Mattsson chef för Rikskriminalpolisen.

321 fällande domar
Hemlig teleavlyssning har under år 2006 åberopats som bevis i domstol i 110 mål. 134 förundersökningar där spaningsmetoden använts, men inte alltid åberopats som bevis, har resulterat i 321 fällande domar. Ett 50-tal förundersökningar pågår fortfarande. Tillgång till uppgifter från teleavlyssning i en förundersökning leder inte sällan till att den misstänkte erkänner brott, utan att teleavlyssningen behöver tas upp i domstolen.


Även om de personer som misstänks för grov organiserad brottslighet är försiktiga med att använda telefon, så är hemlig teleavlyssning och teleövervakning viktiga instrument i den brottsbekämpande verksamheten, säger Therese Mattsson.

Personlig integritet
Hemlig teleavlyssning är förutom ett intrång i den personliga integriteten även en resurskrävande metod, varför ett noggrant övervägande är viktigt innan en begäran till domstol lämnas in. Metoden används i förundersökningar om grova brott där andra spaningsmetoder har prövats utan resultat, eller redan från början visat sig vara otillräckliga.


Hemlig teleavlyssning innebär återgivning av innehållet i telemeddelande, det vill säga ett telefonsamtal eller ett textmeddelande. Begreppet teleövervakning innebär teknisk data om till exempel datum och tidpunkt.


Under förra året fick polisen tillstånd för hemlig teleövervakning beträffande 1119 personer. Ett beslut om hemlig teleavlyssning kompletteras alltid med teleövervakning för att kunna verkställas. I siffran för antalet beviljade teleövervakningar (1119) ingår alltså även antalet beviljade teleavlyssningar  (893).


Du kan läsa hela rapporten,Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning avseende grova

brott år 2006, här.


Livsfarliga partydroger

Igår skrev jag om kattmedicin som ny partydrog. Om det är av okunnighet eller nyfikenhet vet jag inte, men över 3 000 läsare tog del av materialet.


I Läkartidningen finns ytterligare, utförlig information om ett antal livsfarliga partydroger i en artikel författad av läkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och en apotekare på Giftinformationscentralen.


Du hittar artikeln här.


Läs också:

Nya partydroger bland unga gäckar polisen

  

Torgny Peterson


Sveriges dummaste knarklangare!?

Sveriges dummaste knarklangare!?
Foto: Polisen

USA har sitt America´s Dumbest Criminals. Herrarna på bilden ovan skulle passa ovanligt bra i en svensk motsvarighet.


Att langa knark är korkat nog, men att dessutom ta bilder på vad man sysslar med förefaller vara tämligen intelligensbefriat. Å andra sidan skulle ju sådana bilder på t ex YouTube underlätta polisens arbete.

Herrarna ovan får nu få tillfällen till fotografering under sina fängelsestraff på 4,5 respektive 3,5 år.

Mer om historien hittar du här.

Torgny Peterson


Metamfetamin på Internet

Metamfetamin

Metamfetamin* är ett mycket stort problem i USA och åtgärder har diskuterats och genomförts inom en mängd olika områden.

Den här veckan har ONDCP (Office of National Drug Control Policy), US Department of Justice och Department of Health & Human Services öppnat en ny webbplats, som helt ägnas åt metamfetamin och metamfetaminrelaterade problem.

Du hittar MethResources.gov här.

* Metamfetamin (meth, speed, yaba, ice) är en variant av amfetamin.

Torgny Peterson

Knarksmugglare och andra skurkar ställer upp i valet i Guatemala

Att knarksmugglare i flera länder är lierade med den politiska eliten är knappast någon nyhet. Att samma skurkar försöker få egna politiska positioner genom val är heller inte någon nyhet.


Just nu är det aktuellt, bland annat i Guatemala. Artikeln Drug barons and murderers on Guatemalan ballot i tyska Spiegel ger konkreta exempel.


Sveriges ambassad i Guatemala kanske har något att tillägga.


Torgny Peterson


Cannabis förstörde hennes liv

En joint ´skunk´ utlöste ett psykosliknande tillstånd säger mamman till en lovande violinist som hängde sig förra veckan. Mamman menar att cannabis var den stora boven.

Läs också:

Mother blames cannabis for suicide of promising violinist daughter

Torgny Peterson


Såg du ´Uppdrag granskning' om Zyprexa igår?

Såg du ´Uppdrag granskning´om Zyprexa igår? Om inte så kan du se reportaget här.

Mycket kan sägas om marknadsföringen av Zyprexa. Du kan läsa mer om turerna kring Zyprexa här.

Torgny Peterson

Folkhälsorapportering på Gotland

Rapporter om Gotlands vuxna befolkning har tidigare presenterats för åren 1999 och 2004. Folkhälsorapportering Gotland 2006 är den senaste i denna rapportserie. Rapporten lägger fokus på hälsorelaterade levnadsvanor. Arbetet har skett i samverkan med Statens Folkhälsoinstitut och enkätundersökningen Hälsa på lika villkor.


Inledningsvis presenteras några positiva resultat, fortsatt minskat rökande och bättre självrapporterad psykisk hälsa. Några problemområden definieras som den höga andelen överviktiga samt andelen unga män med ohälsosamma levnadsvanor och riskabla alkoholvanor.


Bland framtida utmaningar med folkhälsoarbete lyfts exempelvis fram att hälsan inte är jämlikt och jämställt fördelad, äldres förutsättningar för god hälsa, behovet av strukturella förutsättningar för goda livsstilsval och behovet av återkommande folkhälsorapportering.


Den intresserade kan läsa hela rapporten här.


Skärpt tillsyn över polisens användning av hemliga tvångsmedel m.m.

Regeringen har i dag beslutat propositionen Ytterligare rättssäkerhetsgarantier vid användandet av hemliga tvångsmedel, m.m.

Personer som har utsatts för hemliga tvångsmedel, t.ex. hemlig teleavlyssning eller buggning (enligt propositionen om hemlig rumsavlyssning), ska enligt förslag i propositionen underrättas om det i efterhand. En underrättelse ska dock skjutas upp och får även underlåtas om en uppgift i den är sekretessbelagd. Underrättelseskyldigheten ska inte gälla vid förundersökningar om sabotagebrott, brott mot rikets säkerhet och terroristbrott, dvs. brott som knyter an till Säkerhetspolisens verksamhetsområde.

Vidare föreslås bildandet av en ny fristående myndighet, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, som ska utöva tillsyn över brottsbekämpande myndigheters användning av hemliga tvångsmedel och kvalificerade skyddsidentiteter och därmed sammanhängande verksamhet. Nämnden ska alltså även utöva tillsyn över hemlig tvångsmedelsanvändning där den föreslagna underrättelseskyldigheten inte ska gälla. Dessutom ska nämnden ha tillsyn över Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter.

Nämnden ska på begäran av en enskild person vara skyldig att kontrollera om han eller hon har utsatts för hemliga tvångsmedel eller varit föremål för Säkerhetspolisens personuppgiftsbehandling. Nämnden ska vid en sådan kontroll undersöka om tvångsmedelsanvändningen och därmed sammanhängande verksamhet eller personuppgiftsbehandlingen har varit lagenlig.

För att garantera ett starkt medborgerligt inflytande i nämndens verksamhet ska de flesta ledamöterna i den utses bland sådana personer som har föreslagits av partigrupperna i riksdagen.

Justitieminister Beatrice Ask:
Den allmänna insynen i Säkerhetspolisens verksamhet och annan kvalificerad brottsbekämpning måste av naturliga skäl vara begränsad. Med den nya Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden får vi en bra balans mellan å ena sidan detta behov och å andra sidan en effektiv och ändamålsenlig granskning av dessa verksamheter. Att den nya Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden - på eget initiativ och på begäran av enskilda personer - kommer att kunna utöva fortlöpande tillsyn över hemlig och integritetsingripande verksamhet är därför ett stort steg för att ytterligare stärka rättssäkerheten i vårt land.

Regeringens lagförslag föreslås träda i kraft den 1 januari 2008.

Översyn av alkohollagen

Vår regeringsförklaring anger att vi ska föra en restriktiv politik och att vi ska minska alkoholkonsumtionen. Värnandet av folkhälsan genom en restriktiv alkoholpolitik står dock inte i motsatsförhållande till en översyn av alkohollagen som handlar om språklig genomgång, modernisering av föråldrade bestämmelser, förtydliganden och förenkliganden av bestämmelser. Det är också av stor vikt med enhetlig bedömning i landet, en alkohollag som blir lättare att förstå och tillämpa, som ger ett bra understöd för en restriktiv politik, säger äldre-och folkhälsominister Maria Larsson med anledning av en nytillsatt utredning om att göra en översyn av alkohollagen.

En särskild utredare skall tillkallas för att göra en översyn av alkohollagen (1994:1738). Utgångspunkten för den översyn som skall göras är en restriktiv alkoholpolitik till skydd för folkhälsan. Utredaren ska göra en övergripande översyn av alkohollagen med en systematisk, språklig och redaktionell genomgång. Utredaren ska även analysera och utreda behovet av förändringar beträffande bestämmelser som framstår som föråldrade och i behov av modernisering.

Beträffande försäljning av folköl ska en tillståndsplikt utredas. Endast ungefär hälften av inköpen i dagligvaruhandeln ålderskontrolleras. Riksdagen har i flera beslut markerat att den vill ha en fungerande ålderskontroll. Utredaren ska därför pröva om exempelvis en tillståndsplikt för säljaren, med åtföljande sanktionsmöjligheter ska införas. Angående sanktionssystemet ska utredaren analysera om ett system med varningar kan införas innan ett utskänkningstillstånd återkallas. Det kan bli lättare att tillämpa än dagens system.

Vidare ska utredningen, inom ramen för en restriktiv alkoholpolitik, analysera behovet av lagreglering beträffande vissa frågor och företeelser som är oreglerade i alkohollagen. Ett sådant exempel är vem som ska vara behörig tillsynsmyndighet och rättslig instans för bedömningen av marknadsföringen av bland annat alkoholhaltiga drycker. Konsumentverket sköter idag den statliga tillsynen av marknadsförningen av alkoholdrycker. Marknadsföringslagen har som syfte att främja konsumenternas och näringslivets intressen, varför det finns skäl analysera om tillsynen istället ska ligga på annan myndighet.

Utredningen ska också analysera vilka konsekvenserna blir av en lagändring som innebär att så kallad gårdsförsäljning tillåts. Endast om det inte skadar vår restriktiva politik och är förenligt med EG-rätten kan utredaren föreslå lagändring. Utredningen ska överväga och lämna förslag på regelförenklingar som kan göras inom ramen för alkohollagen och som syftar till att minska de administrativa kostnaderna för näringsidkare. Utredningen ska lämna förslag till ändrad lagstiftning som tillåter import av alkohol, enligt EG-domstolens mål C-170/04, det så kallade "Rosengren-målet". Utredningen kommer även att beakta och anpassa svensk lagstiftning angående så kallad indirekt reklam. EU-kommissionen anser att vår alkohollag 4 Kap. 11b § andra stycket om så kallad indirekt reklam inte överensstämmer med EG-fördraget, att lagavsnittet utgör ett hinder för den fria rörligheten för vissa dryckestyper och för reklamen för dessa.

Redovisning av uppdraget ska ske senast den 30 december 2008. Undantagen är förslagen om tillåtande av import av alkohol och frågan om så kallad indirekt reklam ska redovisas senast den 30 december 2007.

Ideella sektorn aktör för ökad mångfald

Regeringen har i dag beslutat att starta en dialog om hur relationerna mellan staten och den ideella sektorn kan utvecklas. Peter Örn blir regeringens representant i dialogprocessen.

Dialogen ska ske genom särskilda möten med aktörer för den del av den ideella sektorn som är verksam inom det sociala området. Processen kommer att ledas gemensamt av Integrations- och jämställdhetsdepartementet och Socialdepartementet.

Den ideella sektorn är viktig i ett demokratiskt samhälle inte minst när det gäller människors egen makt att påverka såväl sin vardag som samhället i stort. Dialogen ska underlätta att en betydligt större mångfald av utförare och leverantörer växer fram inom hälso- och sjukvården och omsorgen, säger Nyamko Sabuni.

En överenskommelse ska kunna bli ett ramverk för relationen mellan staten och den ideella sektorn inom det sociala området samt utgå från bådas ömsesidiga beroende och del i samhällsutvecklingen.

Frågeställningar som ska belysas är hur ideella aktörer kan utvecklas som producenter och leverantörer av olika former av service och tjänster till allmänheten. Andra frågor är vilka hinder som finns för att sektorns hela potential inom området ska kunna utvecklas samt i vilken utsträckning och hur staten kan bidra till att hindren undanröjs.

Ytterligare viktiga frågor är hur organisationerna, parallellt med att vara producenter och aktörer på en marknad, ska kunna fortsätta att vara ´röstbärare´ och opinionsbildare, inte minst för människor i utanförskap.

Peter Örn är anställd vid Integrations- och jämställdhetsdepartementet. Han är född 1954 och har bland annat varit verkställande direktör för Sveriges Radio och för Riksteatern samt generalsekreterare för Svenska Röda Korset.

Passa dig för katten!

Bensylpiperazin, A2, Legal E, Legal X, Nemesis-kärt barn har många namn-som sedan 2003 är förbjudet som avmaskningsmedel för katter i Sverige används av vissa som berusningsmedel eftersom preparatet har uppskattade berusningseffekter.


Ett tullbeslag på 19 kilo i Malmö vid årsskiftet tyder på att användning i missbrukssyfte är intressant. Det gjorda beslaget är uppskattningsvis värt fyra miljoner på gatan.


Läs också:

Nya ord på narkotikafronten

Kattmedicin ny partydrog


Torgny Peterson


Sverige får ytterligare 1 medlem i EU-parlamentet

I morse nåddes vi av meddelandet att Sverige efter förhandlingar kommer att få ytterligare en (1) medlem i Europarlamentet.


Vilket fantastiskt resultat! Många svenskar kommer säkert att sova bättre om nätterna efter denna dramatiska utökning till försvar för Sveriges möjligheter att påverka utvecklingen i Europa.


Torgny Peterson


Hur står det till med polisforskningen i Sverige?

Det frågar man sig i det senaste numret av Polistidningen där flera professorer riktar allvarlig kritik mot Leif GW Persson, som enligt kritikerna inte bedriver någon forskning.


Du kan läsa hela artikeln, Polisforskning i kris, i Polistidningen här.


Torgny Peterson


En stor stark, tack!

STAD, Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem, har publicerat en ny rapport, En stor stark, tack! En studie av ungdomars möjligheter att bli serverade starköl på restauranger i Stockholm våren 2007, om ungdomars möjlighet att köpa sprit på krogen


STAD startade som projekt år 1995 och är sedan år 2005 en sektion inom Beroendecentrum Stockholm. STAD bedriver ett långsiktigt utvecklingsarbete inom alkohol- och drogprevention genom att utveckla och utvärdera metoder inom området.


Du kan läsa hela rapporten här.


Torgny Peterson


Regeringen genomför den familjepolitiska reformen

Regeringen vill öka valfriheten för barnfamiljerna och samtidigt stimulera en ökad jämställdhet. Föräldrar ska ges bättre förutsättningar att själva välja den typ av förskola och barnomsorg som passar just deras barn. Både kvinnor och män ska kunna kombinera familjeliv med arbetsliv. I höstens budgetproposition presenterar regeringen en familjepolitisk reform. Reformen innehåller fyra delar: barnomsorgspeng, ökat pedagogiskt inslag i förskolan, jämställdhetsbonus och frivilligt kommunalt vårdnadsbidrag. Reformen kommer att genomföras successivt.

Vårdnadsbidraget riktar sig till föräldrar med barn mellan 1 till 3 år som vill vara hemma lite längre efter föräldraförsäkringens slut. De kommuner som så önskar kan ge ett skattefritt kommunalt bidrag på maximalt 3 000 kronor per månad. Villkoret för att få fullt vårdnadsbidrag är att barnet inte utnyttjar den offentligt finansierade barnomsorgen. Föräldern kan förvärvsarbeta och samtidigt uppbära vårdnadsbidrag om barnomsorgen ordnas på annat sätt. Däremot kommer vårdnadsbidraget inte att kunna kombineras med vissa bidrag och ersättningar, till exempel föräldrapenning och a-kassa. Vårdnadsbidraget ska kunna trappas av mot graden av nyttjande av offentligt finansierad barnomsorg, vilket möjliggör en kombination av förskola och omsorg i hemmet. Vårdnadsbidraget införs från 1 juli 2008.

Jämställdhetsbonusen, som också införs 1 juli 2008, skapar bättre möjligheter för såväl mammor som pappor att ta ett aktivt ansvar för barnen under föräldraledigheten. Ett jämnare uttag av föräldraledigheten är bra både för föräldrarna och barnen. Det kan också motverka omotiverade löneskillnader och bidrar till att stärka kvinnornas förankring i yrkeslivet.

Jämställdhetsbonusen ska utformas för att främja en återgång i arbete och kan utgå med maximalt 3 000 kronor per månad. Högsta möjliga jämställdhetsbonus erhålls om föräldrarna delar helt lika på föräldrapenningen.

Regeringens familjepolitiska reform innehåller också en förstärkning av förskolans pedagogiska inslag, bland annat genom införandet av allmän förskola för alla barn som är tre år, samt en barnomsorgspeng, som ökar valfriheten i barnomsorgen och främjar ett större utbud av anordnare. Dessa förändringar kommer att införas successivt under mandatperioden med start 1 januari 2009.

Närmare detaljer i reformerna kommer att presenteras senare under hösten.

Doherty ´klarade´ sig idag igen

Dohertys besök i engelsk domstol blir allt mer farsartad. Idag skulle han återigen inställa sig i West London Magistrates Court, men han dök inte upp.


Med den specialbehandling som Doherty förefaller få så är nu nytt datum för beslut om dom för tidigare brott utsatt till den 2 oktober.


Skälet till att han inte dök upp idag var att han påpassligt nog hade ´checkat in´ på behandling.


Fortsättning följer den 2 oktober såvida inte Doherty ´checkar ut´ och grips för narkotikarelaterat brott igen.


Torgny Peterson


Radioprogrammet ReageraMera onsdag 5 september 10.30

Onsdag 5 september 2007 kl 10.30

ReageraMera med Torgny Peterson: OM BARN, UNGDOMAR OCH INTERNET


Medverkande:
Tomas Jonsland, utredare BRIS (Barnens Rätt i samhället)

Ola Lindholm, chefredaktör Kamratposten; programledare ´Wild Kids´

Björn Sellström, kriminalinspektör Rikskriminalpolisen

Programmet direktsänds i Just Radio och via Internet. 

Bor du på Gotland får du in kanalen på FM89.2.

Bor du i övriga Sverige eller i utlandet kan du lyssna direkt på adressen http://www.justradio.nu/ eller www.myspace.com/justradiogotland

Nästa sändning av ReageraMera sker onsdag 26 september 10.30.

Innehållet i det programmet meddelas tisdag 25 september.


Vi håller Hells Angels under uppsikt

Vi kommer att fortsätta att hålla de kriminella mc-miljöerna under uppsikt och dom kan förvänta sig rejäl kontrollverksamhet från polisen i framtiden, säger polismästaren i Drammen, Christine Fossen. Före detta Norsemen MC är nu fullvärdiga medlemmar av Hells Angels Drammen.

Polisen i Söndre Buskerud är inte överraskad av att Norsemen MC blivit medlemmar av Hells Angels. Vi vill naturligtvis inte ha Hells Angels i vårt distrikt. Vi har erfarenheter av vad rivalisering mellan kriminella mc-klubbar kan sluta med. Alla kommer ihåg Bandidos-bomben 1997. Det blev en väckarklocka för många och det visade att mc-miljöerna inte bara består av snälla pojkar som tycker om att köra motorcykel, säger polismästaren.

De kriminella mc-miljöerna har haft en låg konfliktnivå i distriktet under de senaste åren. Med Hells Angels representerat i distriktet ger det anledning för polisen att följa klubbarna ännu oftare.

Konfliktnivån och rivaliseringen mellan klubbarna bestäms av dom själva och hur dom vill uppträda mot varandra, säger Fossen.

Polisen har idag god överblick över miljöerna i Söndre Buskerud. Kompetensen när det gäller mc-kriminalitet är god, både lokalt och centralt inom KRIPOS. Vi kan använda oss av många bra resurser när det gäller att hålla de här miljöerna under uppsikt, säger Fossen.

Fossen säger avslutningsvis att hon är glad för att polisen har ett tätt och bra samarbete med kommunen Övre Eiker, som har tagit upp kampen mot kriminella mc-klubbar lokalt.

Läs också:

Prosjekt organisert kriminalitet


BRIS idolkortskampanj tio år

BRIS skickar för tionde året i rad idolbilder till landets alla sjätteklassare. I år är bl.a. Shirley Clamp, Tobbe Trollkarl och Marta idoler. Bilderna föreställer åtta kända svenskar som berättar att de ibland under uppväxten haft det jobbigt på olika sätt. Syftet är att ingjuta hopp och att förmedla att nästan alla har känt sig ensamma, mobbade eller rädda någon gång i livet. Budskapet är att alla är välkomna att ringa eller mejla till en vuxen på BRIS.

På kortets framsida finns en bild på den kända personen när hon eller han var 12-13 år gammal. På baksidan en text som beskriver något som upplevts som jobbigt eller svårt i den åldern. Idolkorten skickas till skolsköterskan på skolan som tillsammans med klassföreståndaren delar ut korten, tillsammans med ett brev och en affisch med mer information om BRIS. Det brukar också vara ett bra tillfälle att prata med eleverna om mobbning, ensamhet eller andra problem.

Årets idolkort föreställer:

Shirley Clamp, artist: hånad för underbett
Veronica Wagner, elitgymnast: pressad av kompisar för att hon jämt tränade
Linus Thörnblad, höjdhoppare: blyg inför tjejer
Tobbe Trollkarl, trollkarl: retad för att vara sämst i hockeylaget
Rami Shaaban, fotbollsspelare: mobbad på film
Anna Book, artist: saknade sin pappa som bodde i Spanien
Peter Siepen, programledare: skräckslagen för att prata inför större grupper
Marta, fotbollsspelare: ensam utan sin familj i Rio de Janeiro

Idolkortskampanjen har fått ett stort genomslag i skolorna-korten är populära både bland tjejer och killar och det har visat sig vara ett bra och odramatiskt sätt att få eleverna att lära sig BRIS telefonnummer, e-postadress och vad vi på BRIS står för, säger Göran Harnesk, BRIS generalsekreterare.

Under årens lopp har många kända svenskar ställt upp i kampanjen, bland andra Nina Persson, Henke Larsson, Alice Bah, Robert Gustafsson, Anja Pärson, Håkan Hellström och Alexandra Pascalidou.

För mer information: kontakta Lovisa Ågren, BRIS pressekreterare, 0701-60 88 30. Ladda ner idolbilder på http://www.bris.se/?pageID=116

Bulgarer och italiensk maffia

Igår skrev jag bland annat om att stora heroinbeslag görs på gränsen mellan Turkiet och Bulgarien och att tre bulgariska medborgare gripits utanför Madrid med 8,5 kilo heroin. 

Bland annat i Italien diskuteras ofta bulgariska ´intressenters´ inblandning i grov organiserad brottslighet, senast i augusti då Giornale di Calabria rapporterade om en rapport från italienska regeringens anti-maffiaenhet, som konstaterar att den italienska maffiagrenen ´Ndrangheta samarbetar med bulgariska organiserade kriminella grupper. 

I rapporten varnar man bland annat för ´Ndranghetas ständigt växande makt och kopplingarna till bulgariska kriminella grupperingar och deras ryska ´kollegor´. 

Torgny Peterson

Den dömde fd polisen Olle Liljegren TV4-skandalens källa

Tidningen Resumé uppger idag att källan till TV4-skandalen är den dömde före detta polisen Olle Liljegren.  

TV4-soppan blir värre och värre och kommer med all säkerhet att ta tätplatsen i den nya sortens soffprogram med kalla fakta kryddade med en näve skitsnack, en eller annan förundersökning, två liter lögner och, om det smakar, ett kryddmått journalistisk etik.  

Du kan läsa mer i Resumé här

Torgny Peterson

Dags för Pete Doherty

Så var det dags igen. Tisdag 4 september ska Pete Doherty träffa domaren i West London Magistrate´s Court för att få sin dom efter förra vändan av knarkande. 

Det är nog inte uteslutet att Doherty stöter på (betona vilket av de två sista orden du vill) en domare som är beredd att ge honom en chans till att ta livet av sig med narkotika. 

Dom som sagt i morgon. 

Torgny Peterson

Tema mobbning på ´Skolan förebygger´

Det är tema mobbning på webbplatsen för ´Skolan förebygger´ just nu. Och i tider av skolstart blir frågan om mobbning än mer aktuell. Men var går gränsen för mobbning och vad kan göras åt den? 

´Skolan förebygger´ lyfter bland annat fram Dan Olweus, en av de främsta experterna på mobbning.  Hans metod för att komma tillrätta med mobbning i skolor är en av de mest och bäst utvärderade och börjar nu få fäste i Sverige. 

Den typiska mobbaren har god självkänsla tvärtemot vad många tror, menar Olweus i en intervju på ´Skolan förebygger´, som är ett regeringsuppdrag inom Folkhälsoinstitutet med syfte att ge stöd åt skolor för att utveckla förebyggande arbete och ett gott skolklimat. 

Läs mer:
Skolan förebygger?.

Upphovsrätten på Internet

Cecilia Renfors, Justitiedepartementets utredare av vissa upphovsrättsliga frågor på Internet, lämnar i dag över promemorian Musik och film på Internet-hot eller möjlighet? till justitieminister Beatrice Ask.

Utredaren har övervägt åtgärder för att stimulera utvecklingen av konsumentvänliga lagliga alternativ för tillgång till framför allt musik och film på Internet.

Dagens nättjänster för tillgång till musik och film tillgodoser inte i tillräcklig utsträckning användarnas efterfrågan på konsumentvänliga lagliga alternativ. De nättjänster som finns i dag har t.ex. ofta ett otillräckligt utbud, är statiskt utformade och använder sig av icke konsumentvänliga avtalsvillkor och tekniska skydd (DRM-skydd). Informationen på nättjänsternas webbplatser är dessutom bristfällig. Dessa faktorer inverkar negativt på konsumenternas vilja att använda de lagliga alternativen.

Konsumentskyddslagstiftningen är inte tillämplig på handel med digitala produkter när produkterna levereras elektroniskt. Ett konsumentskydd motsvarande det som finns i konsumentköp-och konsumentjänstlagen bör därför införas för dessa slag av avtal. Redan nu kan dock flera åtgärder för att förbättra nättjänsternas användar- och konsumentvänlighet vidtas av branschen själv.

Ett införande av en bredbandsavgift, som i praktiken innebär en utvidgning av systemet med kassettersättning eller införandet av tvångslicens, är enligt utredarens bedömning inte önskvärd. Den skulle frånta rättighetshavarna möjligheten att förfoga över sina rättigheter på en ordnad marknad och den marknad med nättjänster som nu är under utveckling skulle fråntas möjligheten att konkurrera på kommersiella villkor. En sådan ordning är inte heller förenlig med Sveriges internationella åtaganden.

För att skapa legitimitet och förståelse för det upphovsrättsliga regelverket bör kunskapen hos allmänheten om vad upphovsrätten innebär och vilka funktioner den fyller förbättras. Ansvaret för detta ligger både på branschens aktörer och det allmänna. En referensgrupp med representanter för Regeringskansliet, nättjänster och rättighetshavare bör tillsättas för att utarbeta förslag till informations-och utbildningsinsatser. Gruppen bör också följa upp insatserna för att främja användarvänligheten.

De omfattande intrång som olovlig fildelning gör i upphovsrättigheter är enligt utredarens bedömning ett betydande hinder för investeringsviljan i, och utvecklingen av, de lagliga alternativen. Därför föreslås att Internetleverantören ska kunna vitesföreläggas att vidta åtgärder, t.ex. säga upp avtalet med abonnenten, för att hindra fortsatta intrång med hjälp av den tjänst Internetleverantören tillhandahåller. Abonnentens intresse av att behålla uppkopplingen ska beaktas vid bedömningen av om avtalet får sägas upp och om ett föreläggande ska meddelas.

Kollegial handläggning i domstol-en justering av omröstningsreglerna

I lagrådsremissen föreslår regeringen en justering av omröstningsreglerna i rättegångsbalken. Genom de föreslagna ändringarna klargörs i vilka situationer som ordföranden har utslagsröst samt att ordföranden ska säga sin mening sist av de ledamöter som är lagfarna. Lagändringarna ska enligt förslaget träda i kraft den 1 december 2007. 

Du kan läsa lagrådsremissen här.

Tyskland och Italien i samarbete mot maffian

I en intervju med tidningen Fokus säger chefen för tyska BKA (Bundeskriminalamt), Jörg Ziercke, att Tyskland och Italien kommer att upprätta en gemensam insatsstyrka i kampen mot maffian.

Torgny Peterson

Narkotika och mobiltelefoner kastas in på ungdomsfängelse

I Tyskland finns det idag 56 ungdomsfängelser och debattens vågor går i dagarna heta när det gäller ett av dem, Plötzensee i Berlin med 500 intagna, där avslöjanden i TV-programmet Kontrast (ARD) visar omfattande insmuggling av narkotika och mobiltelefoner. Enligt uppgifter i lokala media ska hittills i år omkring 400 mobiltelefoner ha smugglats in.

Fastän myndigheterna känt till förhållandena har man hittills inte gjort något för att åtgärda det, men efter TV-programmet låter myndigheterna nu meddela att man under oktober ska ta itu med problemet på allvar.

En rättspolitisk talesman för CDU, Sven Rissmann, kallar förhållandena i Plötzensee skandalösa. Knappast något ´understatement´.

Det är minst sagt lika skandalöst att åtgärder, enligt uppgifter i TV-programmet, inte kommer att vidtas förrän i oktober.

Du kan se inslaget i TV-programmet Kontraste-Das Magasin aus Berlin här.

Vad som sägs i programmet hittar du i klartext här.

Torgny Peterson

Stora heroinbeslag på gränsen mellan Bulgarien och Turkiet

Bulgarien
Karta över Bulgarien

Under en vecka har tullen på gränsen mellan Bulgarien och Turkiet gjort stora beslag av heroin. 

Vid gränsövergången Kapitan Andreevo togs två holländska medborgare med 20,1 kg heroin. 

27 augusti togs 123,5 kg heroin vid gränsövergången Lesovo, och några dagar senare beslagtogs 32 kg heroin vid gränsövergången Malko Turnovo. 

Efter samarbete mellan spansk och bulgarisk polis greps också nyligen tre bulgariska medborgare, två män och en kvinna, med 8,5 kilo heroin i den spanska Alcala de Henares, som ligger några kilometer nordost om Madrid. 

Torgny Peterson

Afghanistans vicepresident om kampen mot opiumvallmon

I gårdagens Sunday Telegraph talar Afghanistans vicepresident, Ahmad Zia Massoud, klartext när det gäller bekämpningen av opiumvallmon i Afghanistan i allmänhet och i den södra provinsen Helmand i synnerhet. 

I artikeln konstaterar Massoud att britternas politik, trots att enorma summor investerats (262 miljoner pund) under de senaste fem åren, har misslyckats totalt. I Helmand, där britterna finns, produceras nu hälften av Afghanistans opiumvallmo. 

På svar på sin egen retoriska fråga om varför britterna misslyckats, anger Massoud flera skäl:

1.
Det primära skälet är den osäkerhet som råder i området på grund av talibanernas aktiviteter. 

2.
Narkotikapolitiken har varit alldeles för ´mjuk´. Det har varit för mycket morot och för lite piska. Massoud påpekar att det naturligtvis är angeläget att åstadkomma utvecklingsmöjligheter och alternativa sysselsättningsmöjligheter för befolkningen, men de miljontals pund som investerats i bevattningsprojekt och nya vägar har inte gett avsett resultat utan istället underlättat för bönderna att odla och transportera opiumvallmon. 

3.
Vidare är det inte afghanerna själva som håller i arbetet mot narkotikan och här hänvisar Massoud till president Karzai som nyligen sa att Våra vänner borde lyssna på oss. 

4.
Vi afghaner måste också inse, säger Massoud i artikeln, att det finns omfattande korruption i våra statliga institutioner som påverkar kampen mot narkotika och terrorism. Vi måste slå sönder korruptionen. 

5
. Massoud betonar också starkt att varenda en som på ett eller annat sätt är inblandad i narkotikahandeln, från bönderna via fabrikerna till smugglarna, tvingas ge sitt bidrag till talibanerna. Tiden har kommit, säger Massoud, att tillämpa ett mer kraftfullt ingripande, som enligt honom bland annat bör innebära besprutning från luften. 

Du kan läsa Massouds artikel i Sunday Telegraph här. 

Läs också:
Afghanistan-opiumfritt i norr, laglöshet i söder
Ingen bra idé att använda afghanskt opium till medicin 

Torgny Peterson

Inte ett öre till maffian

Italienska Confindustria på Sicilien enades vid ett extrainkallat möte i Caltanisetta i lördags att fortsättningsvis inte betala ett öre i beskyddarpengar, sk pizzo, till maffian. De medlemmar som trots beslutet gör det kommer att uteslutas.

Initiativtagaren, Andrea Vecchio, verksam inom byggbranschen, konstaterar bland annat i ett brev till Romani Prodi, att Così non si può vivere (man kan inte leva så här) och syftar på det ohållbara i att leva i ett system där maffian försöker styra medborgarnas verksamhet genom att ta ut ´avgifter´ (pizzo), som ligger på cirka 500 kronor för små affärsverksamheter, 4000 kronor per månad för detaljhandlare och på cirka 5 200 kronor per månad för restauranger och hotell. Byggarbetsplatser betalar mellan två och fyra procent baserat på värdet, medan konstruktionsföretag betalar i genomsnitt cirka 150.000 kronor per byggnadplats. 

Vecchio själv mottog fyra dödshot under lika många dagar på grund av uteblivna ´avgifter´ då han kom tillbaka från semester. 

Vecchios initiativ, som för övrigt har stöd från det nationella Confindustria, är unikt även om det redan finns initiativ med avsikt att bekämpa maffian.  

I ett uttalande efter helgens initiativ från den sicilianska byggbranschen säger Italiens premiärminister Romano Prodi att initiativet från italienska Confindustria är ett gott exempel. Prodi tillägger i uttalandet att kampen mot maffian kan bara vinnas genom en reaktion från det civila samhället. 

Det kan tilläggas att det sistnämnda gäller för Sverige också. 

Läser du italienska kan du läsa mer, bland annat i Corriere della Sera

Torgny Peterson

Tio-i-topp-listan augusti 2007

Antalet besökare på ReageraMera ökar varje månad och återigen kan vi konstatera att antalet besökare från Sverige och Norge liksom utländska besökare från nedanstående länder ökat kraftigt under augusti.

Tio-i-topp-listan för augusti ser ut som följer. (Siffror inom parentes anger placering under juli månad.)

Besökare på ReageraMera augusti 2007
1. Sverige (1)
2. Norge (3)
3. Spanien (2)
4. Finland (5)
5. Storbritannien (6)
6. Danmark (8)
7. USA (9)
8. Frankrike (4)
9. Grekland (13)
10 Tyskland (7)


Kriminalstatistik 2006

Nu kan du ta del av rapporten Kriminalstatistik 2006, som är en samlad redovisning över den officiella kriminalstatistiken. Utöver statistik finns det även beskrivningar av statistikens innehåll och tillförlitlighet. 

Du kan ladda ner de kapitel som intresserar dig
·         Inledning (pdf)
·         Anmälda brott (pdf)
·         Uppklarade brott (pdf)
·         Personer misstänkta för brott (pdf)
·         Personer lagförda för brott (pdf)
·         Kriminalvård (pdf)
·         Återfall i brott (pdf)
·         Definitioner och begrepp, ytterligare rättsstatistik (pdf) 

eller hela rapporten här

Torgny Peterson

Legalisering av hembränning

Vid arbetsstämman i Sundsvall har MUF antagit en motion om legalisering av hembränning för privat bruk som ett led för att avskaffa alkoholmonopolet och öka den personliga friheten. 

Det är tur att inte alla människor har MUFs syn på innebörden av personlig frihet. 

Torgny Peterson

Hur ligger det egentligen till med den ´korrumperade´reportern

Det kan väl knappast ha undgått någon att journalisten Trond Sefastsson påstås vara inblandad i högst olämpliga aktiviteter. Vilka är kalla fakta i det här målet? Kanske blir det tydligare ikväll då TV8 visar ett extrainsatt INSIDER-program 21.15. 

TV8  meddelar:
EXTRAINSATT INSIDER SÖNDAG 21:15-Den korrumperade reportern
Trond Sefastsson är en av Sveriges mest ansedda och prisbelönta journalister som hjälpt de svaga mot orättvisor och övergrepp. Samtidigt har han krävt offren på stora pengar och hotat dem med kriminella torpeder. Hela söndagens Insider special behandlar fallet om den korrumperade journalisten. 

Läs också:
Sverige Extrainsatt Insider-Den korrumperade reportern TV8
Sverige Det är en ren lögn Expressen
Sverige Journalisternas ord står mot ord Expressen
Sverige Torpeden: Jag skulle få dem att vara tysta Aftonbladet
Sverige Trond Sefastsson (Kalla Fakta) avstängd TV4
Sverige Sefastsson: Det skulle aldrig publiceras TV4
Sverige TV4:s programdirektör om avstängningen TV4
Sverige Yrkesetiska nämnden om Sefastsson TV4 

Torgny Peterson

RSS 2.0