Gott Nytt År med ReageraMera 2008

image230

Jag önskar alla vänner och bekanta, kollegor och besökare på bloggen ett riktigt Gott Nytt År!

Dags för ett nytt år och ökade insatser inom ett antal områden.


Världen och vi

Jag konstaterar att alltför många har alltför dålig kunskap om vad som händer utanför den svenska 'scenen', vilket är förödande eftersom internationella trender förr eller senare (oftast senare) försöker vinna terräng i Sverige också. Detta gäller inte minst inom det narkotikapolitiska området.


Alltför länge har de så kallade 'skadereducerarna' mer eller mindre ostört propagerat för utökad metadonförskrivning, omfattande sprututbytesprogram, kommunala knarkstugor, en mer tolerant inställning till användning av narkotika i allmänhet och till cannabis i synnerhet.


Lokala insatser för att utveckla preventiva program och stävja missbruk i all ära, men alltför ofta saknar både de som arbetar med sådana program och de som 'utsätts' för dom ett bredare perspektiv på frågorna. För att arbetet mot narkotika ska bli framgångsrikt måste 'runt-hörnet-perspektivet' kompletteras av ett 'satellitperspektiv' där ständiga diskussioner förs om trender och tendenser som kan komma att påverka den restriktiva narkotikapolitiken i icke önskvärd riktning.


Det borde framstå som självklart att vi 'behöver' mindre narkotika och inte den mer eller mindre tillåtande inställning som ett antal 'skadereducerare' förespråkar och som ofelbart kommer att leda till såväl ökad användning som ökad tillgång.


Under 2008 kommer ReageraMera att innehålla ännu fler rapporter om internationella trender och tendenser, om politiska beslut i olika länder, och om den lobbyverksamhet som öppet och/eller fördolt försöker slå i folk att det är en utmärkt idé att låta människor använda narkotika.


Cannabis

Cannabis är den mest använda illegala drogen i hela världen vilket har föranlett ett antal narkotikapolitiska opportunister att föreslå att användningen av cannabis borde avkriminaliseras eller legaliseras. Med kunskap om de skadeverkningar som cannabis medför är det direkt ansvarslöst att inte med kraft ingripa mot tillgång, efterfrågan och konsumtion av cannabis.


Under 2008 kommer ReageraMera att öka rapporteringen om och synpunkter på cannabishanteringen i syfte att öka beslutsfattares insikt om att cannabishanteringen måste bekämpas med full kraft.


'Svensk maffia'

Intresset för de kriminella gängen och deras smutsiga verksamhet är föremål för stort intresse och det är glädjande att notera att såväl media, politiker som allmänhet mer och mer inser att de kriminella gängen på sikt kan utgöra ett hot mot demokratin.


Det är fullkomligt absurt att ett mindre antal superkriminella individer har möjlighet att ägna sig åt allehanda grov, organiserad brottslighet och att hederliga medborgare ska behöva stå ut med utpressningsförsök och våld.


Under 2008 kommer ReageraMera med alla till buds stående medel uppmuntra arbetet mot den grova, organiserade brottsligheten och utöka samarbetet med journalister intresserade av frågan. Vi kommer också att följa politikernas och polisens insatser mot den grova brottsligheten mycket noga och utöka rapporteringen om allt som har med området att göra.


Ungdomsrelaterat våld

Under 2007 har ett inte ringa antal allvarliga ungdomsrelaterade våldsbrott uppmärksammats och det finns all anledning att söka efter metoder och möjligheter att minska sådant våld och också minska nyrekryteringen av ungdomar till våldsbenägna grupperingar med anknytning till grov, organiserad brottslighet.


Under 2008 kommer ReageraMera att ägna tid och kraft åt att undersöka framgångsrika projekt kring ungdomsrelaterat våld på olika håll i världen.


Brottslighet på Internet

Internet är idag en 'brottsplats' där allehanda kriminella verkar.


Under 2008 kommer ReageraMera i samarbete med några av världens ledande experter att fokusera på hur arbetet mot Internetbrottsligheten kan utvecklas och intensifieras. Spaningen på Internet måste utökas och ges omfattande resurser om det på sikt ska finnas en chans att åtgärda de värsta avarterna.


Ny radiostation på Gotland

Om allt går enligt planerna kommer ReageraMera att medverka i den planerade, nya radiostationen på Gotland där du kan lyssna till analyserande inslag och intervjuer med experter inom ovanstående områden.


Chat

Många har hört av sig och undrat om det finns möjligheter att starta chatutrymme för att diskutera aktuella frågor. Svaret är ja och ytterligare information om detta kommer i början av februari.


Betaltjänst

Hittills har allt material på ReageraMera varit helt gratis, men med tanke på de kostnader som är förknippade med research kommer visst material under 2008 att ingå i en betaltjänst där du direkt via din mobiltelefon betalar en summa för att kunna läsa visst material. Mer information om systemet kommer i början av januari.


Väl mött till fortsatt kamp 2008!


Torgny Peterson


Antalet besökare på ReageraMera ökar för tolfte månaden i rad.

Tio-i-topp-listan för december ser ut som följer.

Besökare på ReageraMera december 2007
1. Sverige

Svenska tio-i-topp-städer när det gäller besökare:

(1)   Stockholm (2) Malmö (3) Göteborg (4) Lund (5) Västerås (6) Mölndal (7) Helsingborg (8) Örebro (9) Uppsala (10) Umeå

2. USA
3. Norge
4. Tyskland
5. Finland
6. Danmark
7. Storbritannien
8. Frankrike
9. Spanien
10. Belgien

  

Mest lästa artiklar under december 2007

1. Artiklar om mc-gängen fr o m 2007-10-11

2. Artiklar om mc-gängen t o m 2007-10-10

3. Tidningslänkar tisdag 11 december

4. Bandidos MC 1% Canada lägger ner verksamheten

5. Svensk maffia - en kartläggning av de kriminella gängen

6. Flera lurade ä Är du lika lättlurad som konstexperterna?

7. 48-årig officer vapenutbildar mc-gäng

8. Svensk narkotikapolitik

9. Expressen - forum för ideologiskt omtöcknad narkotikapolitisk fundamentalism  

10.Brottsligheten i Sverige

  

Torgny Peterson


Det är tveksamt om sprutbyten verkligen har någon effekt

Uttalandet i rubriken kommer från Sven Britton, professor i infektionssjukdomar, sociologen Karl Marosi och Kamalesh Sarkar, läkare och epidemiolog vid National Institute of Cholera & Enteric Diseases, Calcutta i Indien.


De tre författarna av debattartikeln, "Ny hiv-epidemi har nått Stockholm", i söndagens Dagens Nyheter är mycket tveksamma till om sprututbytesprogrammen överhuvudtaget har någon smittförebyggande effekt.


Du kan läsa debattinlägget i Dagens Nyheter här.


Torgny Peterson


Om en presidentkandidat, politik och läkemedelsföretag

OxyContin
OxyContintabletter

Om hur det kan gå när läkemedelsföretag är beredda att ta till vilka medel som helst beskriver The New York Times i en intressant artikel som du hittar här.


Det hela handlar om hur presidentkandidaten Giuliani engagerade sig för att hjälpa det läkemedelsföretag som producerar Oxycontin - en sjuk historia om ett kontroversiellt läkemedel.


Läs mer:

OxyContin


Torgny Peterson


Översyn av polisens arbetsmetoder

Regeringen har beslutat om direktiv till en utredning som ska överväga frågor angående de brottsbekämpande myndigheternas dolda spanings- och utredningsverksamhet.

Utredaren ska bland annat överväga i vilken utsträckning de brottsbekämpande myndigheterna bör kunna företa s.k. infiltrationsoperationer och då kunna ta del i brottsliga aktiviteter när detta är nödvändigt för att allvarlig brottslighet ska kunna förhindras och avslöjas. Vidare ska utredaren överväga i vad mån en gärningsman som redan har inlett eller fullbordat brottslig verksamhet ska kunna provoceras att röja sig så att brottsligheten kan förhindras eller beivras. Utredaren ska utifrån övervägandena föreslå lagändringar.

I uppdraget ingår även att överväga behovet av en författningsreglering av dold användning av tekniska spaningsmetoder liksom förutsättningarna för att i samband med infiltrationsoperationer t.ex. gå in i annans bostad.

Utredaren ska särskilt beakta rättssäkerhets- och integritetsskyddsaspekterna, förhållandena i andra länder och det internationella brottsbekämpande samarbetet.

Det är naturligt att svensk polis har möjlighet att använda sig av olika slag av dolda spanings- och utredningsmetoder i arbetet med att bekämpa grov kriminalitet. Samtidigt måste regleringen av sådana metoder vara tydlig och balanserad och tillgodose såväl intresset av effektivitet i brottsbekämpningen som intresset av rättssäkerhet och ett gott integritetsskydd. Den utredning som regeringen nu har beslutat om får till uppgift att ta fram en sådan reglering, säger justitieminister Beatrice Ask.

Uppdraget ska redovisas slutligt senast den 31 maj 2009.


Läs också:
Dir 2007:185 Vissa polisiära arbetsmetoder


2007 års redogörelse för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

I skrivelsen Skr. 2007/08:42 redogör regeringen för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll under tiden från och med den 1 juli 2006 till och med den 30 juni 2007 och för utvecklingen av den internationella terrorismen under samma period.


Regeringen har under den aktuella perioden fattat ett beslut med stöd av lagen. Beslutet gällde lättnader i en av regeringen tidigare beslutad anmälningsplikt.


Läs också:

Skr. 2007/08:42 2007 års redogörelse för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll


Utvidgad rätt till biträde vid förhör under förundersökning, m.m.

I propositionen Prop.2007/08:47 behandlas rätten till biträde vid förhör under förundersökning.


Regeringen föreslår att alla som förhörs under en förundersökning ska ha rätt att ha ett biträde närvarande vid förhöret, om det kan ske utan men för utredningen.


I propositionen behandlas vidare frågan om underrättelse till närstående vid frihetsberövande. Det föreslås att underrättelse till närstående om ett frihetsberövande ska lämnas tidigare och i flera fall än enligt nuvarande ordning.


Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2008.


Läs också:

Prop.2007/08:47 Utvidgad rätt till biträde vid förhör under förundersökning, m.m.


Ecuadors president vill benåda knarksmugglare

35181-227

En kollega i Ecuador meddelar att landets president, Rafael Correa, vill benåda personer som dömts för smuggling av mindre mängder narkotika. Vad som menas med 'mindre mängder' framgår inte.


För kännedom meddelas också att presidentens far fick tillbringa tiotals år i fängelse för knarksmuggling.


Läs också:

CWI: Latinamerika i uppror


Torgny Peterson


Högre nivå på cancerframkallande ämnen i cannabis än i tobak

Cannabis

Det är kanadensiska forskare som lämnar besked om att nivån på cancerframkallande ämnen är högre vid användning av cannabis än vid användning av vanlig tobak.


Forskarna jämförde förekomsten av 4 000 kända kemikalier och gifter i tobaksrök med förekomsten i cannabisröken.


Resultat? Cannabis innehåller ett liknande antal kemikalier och cancerframkallande ämnen som tobak. Forskarna upptäckte också att koncentrationen av de farliga ämnena var mycket högre i cannabisröken än i tobaksröken. Så innehöll till exempel cannabisröken 20 gånger mer ammoniak och fem gånger mer vätecyanid än tobaksröken.


Resultaten av studien finns publicerad i Chemical Research in Toxicology.Du kan läsa studien, A Comparison of Mainstream and Sidestream Marijuana and Tobacco Cigarette Smoke Produced under Two Machine Smoking Conditions, här.


Kanske något att beakta för Finland?

Torgny Peterson


Fördubbling av beslag av sk 'partydroger' i Kina 2007

Kina

Den kinesiska nyhetsbyrån Xinhua rapporterar en fördubbling av beslagen av så kallade 'partydroger' i Kina under 2007.


Under perioden januari-november i år beslagtogs bland annat 2 miljoner ecstasytabletter (en fördubbling jämfört med 2006) och 5,2 ton ketamin (en fyrdubbling jämfört med 2006). 60 000 personer har under samma period gripits för narkotikabrott.


Under samma period beslagtogs också 4,2 ton heroin (en minskning med närmare 21 procent jämfört med beslagen 2006) och 1,1 ton opium.


China Daily rapporterar att kinesiska lagstiftare förväntas anta ny lagstiftning för bättre bekämpning av drogrelaterad brottslighet och för insatser för att minska det ökande antalet missbrukare.


Läs också:

Beijing storsatsar mot narkotika inför OS nästa år


Torgny Peterson


Kraftig ökning av cannabisrelaterade psykoser

Cannabis

BBC rapporterar en kraftig ökning av cannabisrelaterade psykoser i Cambridgeshire-området.


Informationen baseras bland annat på kontakter med vårdcentra och jurister. Så säger till exempel juristen Andy Cave till BBC att nästan alla hans unga klienter kommit i konflikt med rättvisan på grund av cannabisrelaterade psykoser.


Du kan läsa mer om Cannabis-led psychosis 'growing' här.


Torgny Peterson


Vietnamesisk 'cannabisdirektör' söks av polisen och vietnamesiska odlare flyttar

Cannabis

Så var det dags igen för ännu en vietnamesisk 'cannabisdirektör', en kvinnlig sådan - Ly Trinh, som nu är efterlyst av brittisk polis efter att ha hållit sig undan rättvisan. Trinh är misstänkt för att ligga bakom en cannabisfabriki Blackburn, värderad till 1,3 miljoner kronor.


Från Oxfordshire rapporteras att vietnamesiska cannabisodlare nu verkar lämna området efter kraftfulla polisiära insatser som resulterat i beslag av cannabis till ett värde av närmare 10 miljoner kronor.


Polisen där har hittills gjort razzior i 26 'cannabisfabriker', beslagtagit 5 000 cannabisplantor och gripit 15 personer.


I området har hittills fem vietnamesiska män dömts till fängelsestraff av varierande längd för sin inblandning i etablering av 'cannabisfabriker'.


2007 har 119 'cannabisfabriker' upptäckts i Thames Valley-området, jämfört med upptäckt av 42 sådana 'cannabisfabriker' 2006.


Läs också:

Hjälp till med att avslöja och stänga cannabisodlingar


Torgny Peterson


Stor narkotikakonferens i Warsawa

Warsawa

Borgmästaren i Warsawa, Hanna Gronkiewicz-Waltz, bjuder tillsammans med ECAD (European Cities Against Drugs) in till den 15:e borgmästarkonferensen, som går av stapeln i Warsawa den 28-29 maj 2008

Konferensen fokuserar på temat ungdomar och droger.

Ytterligare information får du via ECAD:s huvudkontor i Stockholm

image225
European Cities
Against Drugs

Som tidigare chef för ECAD deltog jag i de årliga konferenserna och kan därför rekommendera deltagande eftersom konferenserna, ofta med ett stort deltagande från ett stort antal städer i många länder, ger rikliga möjligheter till utbyte av erfarenheter och idéer för det framtida arbetet mot narkotika.

Utöver konferensen i Warsawa arrangeras nästa år också World Forum Against Drugs i Stockholm och i början av 2009 är det sedan dags för ytterligare en stor världskonferens mot narkotika i Göteborg.

Arbetet mot narkotika kommer att intensifieras avsevärt under 2008 och 2009 inför FN:s generalförsamlings session mot narkotika.

I väntan på ovanstående kan du ge ditt stöd åt den fortsatta kampen mot narkotika genom att skriva under deklarationen SUNDIAL.


Torgny Peterson


Vi vill också kunna röka brass, säger holländsk polis

Nederlandse Politie

Om några dagar, den 1 januari 2008 närmare bestämt, beordras poliser i Amsterdam att inte röka brass eller använda annan narkotika på sin fritid.


Polisens fackförening, Nederlands Politie Bond (NPB), har reagerat  mycket starkt över detta, i deras ögon, ingrepp i den personliga sfären och är berett att stödja de poliser som inte följer givna order utan använder cannabis, om nödvändigt ända till domstol, säger ordföranden för NPB, Hans van Duijn, i ett uttalande till brittiska The Times.


Han konstaterar i samma uttalande att det är olagligt men vi tillåter alla andra använda det i små mängder för eget bruk.


Inte nog med att cannabis kan påskynda utveckling av latent schizofreni - van Duijns uttalande är ett gott exempel på den holländska narkotikapolitiska schizofrenin.


Glädjande nog har Amsterdams borgmästare, Job Cohen, i allt snabbare takt insett att fönsterhoror och omfattande cannabishandel kanske inte är det som Amsterdam i första hand vill vara känt för.


Att det svenska Polisförbundet skulle kämpa för sina medlemmars rätt att använda narkotika bedömer jag som uteslutet. Tack för det!


Torgny Peterson


23 000 ecstasytabletter i beslag på Island

35181-222
Keflavik International Airport

I lördags greps en tysk man i 50-årsåldern på Keflakviks internationella flygplats utanför Reykjavik. Mannen som reste från Hamburg via Köpenhamn till Island hade 23 000 ecstasytabletter i bagaget.


Mannen kan se fram emot en vistelse i isländskt häkte - i första hand fram till den 14 januari.


Var narkotikan avsedd för Island eller är kanske Island en ny 'smuggelkanal'? Kanske något för svensk tull att följa upp.

Läs också:

Stort narkotikabeslag på Island i ´Operation Pole star´

Ökad oding av cannabis på Island


Torgny Peterson


Medicinskt bruk av cannabis blir lagligt?

Cannabis

Om man får tro uppgifter i den finska tidningen Aamulehti kan så kallat "medicinskt bruk" av cannabis komma att bli lagligt i Finland.


Två motstridiga paragrafer ska nu preciseras för att klarlägga om en läkare kan ordinera cannabis eller ej, säger regeringsrådet Pekka Järvinen till tidningen.  


Apropå Finland - YLE rapporterar att drogrelaterade dödsfall bland unga ökar och att sådana dödsfall är vanligast i åldersgrupperna 20-24 år. Andelen unga är skakande hög med tanke på att dödligheten i dessa åldersgrupper annars är mycket låg, säger Erkki Vuori, professor i rättsmedicin vid Helsingfors Universitet, till YLE.


Läs också:

Är medicinsk marijuana OK i USA?

Marijuana i USA

Razzior på knarkklinniker

Användning av cannabis kan öka risken för psykotiska tillstånd med över 40%

En guide för dig som vill sluta med hasch och marijuana

Opas sinulle, joka haluat lopettaa kannabiksen käytön (finska)


Torgny Peterson


Addiopizzo - ajöss med skyddspengarna

Addiopizzo

Flera hundra företagare har nu anslutit sig till uppropet att vägra betala så kallad "pizzo" (skyddspengar) till maffian på Sicilien. Utöver detta har långt över tusen personer, nationellt och internationellt, gett sitt stöd till kampen mot maffian.

Du kan ge ditt stöd också - här.

Liknande engagemang mot skurkar i Sverige som försäker pressa pengar av företag och andra skulle kunna livet rejält surt för dom.


Läs också:

Folket mot maffian - en ny epok i kampen mot organiserad brottslighet


Torgny Peterson

Nytt nummer av The Journal of Global Drug Policy and Practice

35181-140

Nu kan du läsa den senaste utgåvan av The Journal of Global Drug Policy and Practice.


Temat för nummer fyra är så kallad 'harm reduction' och på det temat hittar du huvudartiklarna enligt följande:


Harm Reduction - the Idea and the Ideology - Professor Dr A. Hamid Ghodse, Member and Past President, INCB.


When Harm minimization is not harm minimization - Australia as a Case Study - Stuart Reece MBBS (Hons), FRCS (Ed.), FRCS (Glas.), MD, FRACGP


The "Local" Matters: A Brief History of the Tension Between Federal Drug Laws and State and Local Policy - Kevin A. Sabet, Ph.D.


Putting ethics in its place - right at the heart of drug policy debates - Dr Gregory K Pike, PhD


History of Harm Reduction - Provenance and Politics, Part 3 - Peter Stoker C. Eng. - Director, National Drug Prevention Alliance, UK


Alla de tidigare utgåvorna av The Journal of Global Drug Policy and Practice, med samtliga artiklar I fulltext, hittar du här.


Torgny Peterson

World Forum Against Drugs i Stockholm 2008

image169

Om du inte redan gjort det är det hög tid att ta fram almanackan och markera dagarna 8-10 september 2008 som upptagna.


Varför? Därför att du då ska delta i WFAD (World Forum Against Drugs).


Du kan läsa mer om WFAD här. Webbplatsen kommer att uppdateras kontinuerligt.


Torgny Peterson

Ettårsgräns för sjukpenning och införande av förlängd sjukpenning

Promemorian är på remiss till och med den 11 februari 2008. Enligt förslaget ska sjukpenning endast i undantagsfall kunna betalas ut i längre tid än 12 månader, exempelvis för personer som genomgår medicinsk behandling för mycket allvarliga sjukdomstillstånd.


Om arbetsförmågan efter ett års sjukskrivning är fortsatt nedsatt men inte är stadigvarande nedsatt ska förlängd sjukpenning kunna betalas ut.


Du kan läsa mer här.


Senaste nytt från Rikspolisstyrelsen

Här följer ett axplock av nyheter förmedlade av Rikspolisstyrelsen:


Ny metod ska stoppa droger bland ungdomar
Gatulangningsgruppen i Linköping går in i ett tidigt skede för att hindra ungdomar från att börja ta droger. Vid minsta misstanke ringer de föräldrarna.

Kommer det ut tre tonåringar från en adress där vi vet att det bor missbrukare pratar vi med dem. Sedan kontaktar vi föräldrarna och berättar att vi plockat upp dem på en adress där de inte bör vara, berättar Andreas Schmidinger.

De håller koll på omvärlden
Möt Rikspolisstyrelsens omvärldsbevakare. Deras analyser ligger till grund för mycket av polisens arbete.

Se upp för kortbedrägerier
Nu finns ny uppdaterad information på Polisens webbplats om skimning och andra kortbedrägerier. Här får du också tips om hur du undviker dylika bedrägerier.

Ny utställning på Polismuseet
Nu har Polismuseet öppnat en ny tillfällig utställning om brott på Internet. Besökaren får också goda råd om hur man kan skydda sig mot brott. Här hittar du också museets öppettider på jullovet.

Pass krävs trots vidgat Schengensamarbete
Ytterligare nio länder ingår nu i Schengensamarbetet, bland andra Estland, Lettland, Litauen och Polen. Till en början slopas endast passkontrollerna vid land- och sjögränserna till de nya medlemsländerna. På flygplatserna krävs fortfarande pass.

Allt du behöver veta om pass och nationella ID-kort
På polisen webbplats kan du läsa mer om vad inre och yttre gränskontroll betyder, vad Schengensamarbetet innebär och om pass respektive nationella ID-kort.


Föräldrar och barn - information om gällande lagstiftning

Familjerätt

Vet du vad som gäller? Om inte så läs gärna broschyren Familjerätt, som kortfattat beskriver bestämmelserna om giftermål och skilsmässa och om äktenskapets ekonomiska rättsverkningar. Den behandlar även vad som gäller för ogifta sambor och vid registrerat partnerskap. Broschyren innehåller också information om föräldraskap, vårdnad och underhåll till barn.

Broschyren finns här.
393 rattfyllerister på en vecka

Under polisens rikstäckande insats mot rattfylleriet under luciaveckan, 10-16 december, gjorde polisen 97 208 alkoholutandningsprov.


393 personer rapporterades för rattfylleri. Av dessa hade 262 druckit alkohol och 131 var narkotikapåverkade.


Under motsvarande vecka förra året gjordes 84 199 alkoholutandningprov. Då rapporterades 428 personer för rattfylleri. Av dessa var 312 alkoholpåverkade och 116 narkotikapåverkade.

I år har vi upptäckt färre rattfyllerister trots fler tester. Vi vet att polisens kontroller räddar liv, de är det mest effektiva sättet att avhålla en alkoholpåverkad från att köra bil, säger Bengt Svensson, poliskommissarie på Rikspolisstyrelsen.

Årets polisinsats var en gemensam kraftsamling inom EU mot rattfylleriet där 26 länder deltog.

I årets kontroll upptäcktes flera andra brott: 285 olovliga körningar, 236 körförbud, 25 stöldbrott, 99 narkotikabrott och 17 efterlysta personer.

Statistik uppdelad länsvis finns på http://www.polisen.se/


Lissabonfördraget

Vid sitt möte i Lissabon den 13 december 2007 undertecknade stats- och regeringscheferna i EU:s 27 medlemsländer ett nytt fördrag - Lissabonfördraget. Detta fördrag träder ikraft den 1 januari 2009 förutsatt att samtliga medlemsländer då har ratificerat fördraget. I Sverige blir det riksdagen som tar ställning till fördraget.

I denna promemoria beskrivs bland annat tillkomsten av Lissabonfördraget, vad det kommer att innebära för Sverige samt hur svensk författning måste ändras.


Promemorian skickas till 214 remissinstanser som ombeds inkomma med synpunkter senast den 25 mars 2008.


Du inte bara kan - utan bör - läsa mer om fördraget här och här.


Aktuellt om uppdateringar under mellandagarna och nyår

Dags för jul- och nyårsfirande men det innebär inte att ReageraMera tar ledigt. Dygnet-runt-bevakningen sköts på vanligt sätt.

Planerade uppdateringar under helgerna sker enligt följande

Mellandagarna - Varje dag tidningslänkar och ett stort antal nya inlägg
Nyårsafton - Tidningslänkar
Nyårsdagen - Tidningslänkar och ett stort antal nya inlägg


I den händelse något av särskit intresse inträffar någonstans på jordklotet så hittar du information om det på den här bloggen oavsett dag, så du gör säkrast i att återvända hit med jämna mellanrum.

Brottsrummet

Inom kort öppnar Brå (Brottsförebyggande rådet) en webbplats om brott och brottslighet som riktar sig till skolungdomar och lärare.


Du hittar mer information om Brottsrummet här.


Torgny Peterson


Visste du...?

...att i Norge kan den som samarbetar med rättvisan få lindrigare straff. Ju svårare brottet är att utreda, desto större rabatt. Läs mer här.


...att i Norge kan vittnen få vara anonyma vid grova brott. Läs mer här.


Torgny Peterson


Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen har öppnats!


Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon dit våldsutsatta kvinnor kan ringa dygnet runt.


Samtalet till linjen är kostnadsfritt. Den som ringer kan vara anonym och personalen som svarar har tystnadsplikt.


Kvinnofridslinjen, som drivs av Nationellt centrum för kunskap om mäns våld mot kvinnor vid Akamdemiska sjukhuset i Uppsala, har telefonnummer 020 - 50 50 50.


Användning av cannabis bidrar till lungproblem

Cannabis

Långvarig användning av marijuana försämrar funktionen hos lungorna avsevärt konstaterar forskare i en studie publicerad i Thorax den här månaden.


Det är Dr Richard Beasley och kollegor vid Medical Research Institute of New Zealand som drar den slutsatsen, bland flera, efter att ha studerat lungfunktionerna hos 339 användare av cannabis.


Du kan läsa mer om studien i Thorax här.


Torgny Peterson


Läkemedelsverkets finansiering

Att Läkemedelsverket finansieras av läkemedelsindustrin är inget jag är någon vän av. Nyordning krävs och kommer. Vid kammardebatten om budgetbetänkande SoU1 nyligen hade miljöpartisten Thomas Nihlén ett anförande där han bland annat tog upp frågan om Läkemedelsverkets finansiering.

Här följer avsnittet om Läkemedelsverkets finansiering i Nihléns anförande:


Läkemedelsverkets verksamhet inom området läkemedel finansieras till 100 procent genom registreringsavgifter från läkemedelsindustrin samt årsavgifter för alla godkända läkemedel.


Denna finansieringsform skapar direkta, ekonomiska kopplingar mellan Läkemedelsverket och läkemedelsindustrin.


Vi anser att det är ytterst tveksamt att Läkemedelsverket finansieras helt genom avgifter från Läkemedelsindustrin, eftersom det är mycket stora ekonomiska intressen som står på spel för läkemedelsbolaget i samband med att ett läkemedel skall godkännas eller ej. Läkemedelsverket skall dessutom både godkänna läkemedel samt vara tillsynsmyndighet.

Med den finansieringsform som Läkemedelsverket har idag kan det inte helt uteslutas att situationer kan uppstå när Läkemedelsverkets självständighet och opartiskhet kan ifrågasättas.


För att undvika detta föreslår vi i vårt budgetförslag att Läkemedelsverket i sin helhet finansieras via ett statligt anslag på 370 miljoner.


De avgifter som läkemedelsbolagen betalar för Läkemedelsverkets tjänster skall gå direkt in i statskassan.


Hela anförandet av Thomas Nihlén finns här.

Torgny Peterson


Expressen - forum för ideologiskt omtöcknad narkotikapolitisk fundamentalist

Så var det dags för en ny skröna i Expressen, den här gången ihopknåpad av en Jan Söderkvist. Under rubriken Dumt att förfölja partyknarkarna blandar och ger Söderkvist friskt i förhoppning om att någon ska ta hans inlägg på fullt allvar och kräva förändringar i den svenska narkotikapolitiken. Utgångspunktgen för skrönan handlar om Svea Hovrätts dom som innebär att Fredrik Strage fick fängelse.


S. förfasar sig över det krig som de svenska myndigheterna nu bedriver mot droger, uppenbarligen i tron att merparten av Sveriges befolkning tycker det vore bra med ökad tillgång och användning av narkotika.


Rättsmaskineriet..ägnar sig åt att producera ständigt nya brottslingar och att förvandla skitsaker till förbrytelser som man sedan angriper med frenesi, tycker Söderkvist. Det är kanske dags för honom att läsa på om vilka som fattar besluten och hur de hamnat i riksdag och regering. Vidare är det föga troligt att en majoritet av Sveriges befolkning betraktar innehav av 0.73 gram kokain som en skitsak.


Med utgångspunkt i att det är lagstiftarna som skapar brotten gör Söderkvist sedan en kullerbytta, inte helt ovanlig bland de narkotikapolitiska fundamentaliserna, nämligen att man jagar hjärnspöken istället för mördare och våldtäktsmän. Jag tror att Söderkvist skulle ha nytta av att läsa den elementära 'Thinking with Concepts' för att sedan gå vidare med 'Critical thinking' för att undvika de mest förrädiska fallen av så kallade 'red herrings'. Är det bråttom finns alltid The Miniature Guide to Critical Thinking Concepts and Tools.


Vidare i den Söderkvistska skrönan: Efter att vara övertygad om att åklagarmyndigheten i Stockholm firade domen med champagne, konstaterar Söderkvist att polis och åklagare nu kan ägna tid åt alla dessa nya brottslingar - jämförelsevis obetydliga och för nationen tämligen ofarliga helgbrukare av partydroger. Söderkvist måste läsa på igen. Kokainmissbruket sprider ut sig och blir allt mer vanligt och missbruk börjar alltid med ett bruk, som inte alltför sällan utvecklas till missbruk - "från prövare till rövare". I arbetet med att minimera antalet rövare är det oerhört viktigt att minimera antalet prövare genom preventiva insatser, erbjudande om vård men också påföljder. Parallellt med detta naturligtvis också omfattande insatser mot de som producerar och distribuerar kokainet - oavsett var dessa befinner sig.


Söderkvist förefaller ha minimala, om ens det, kunskaper om resultatet av det arbete som myndigheter, frivilligorganisationer, föräldrar och andra anhöriga utför då han påstår att Detta är det enda påtagliga resultatet av kriget mot drogerna: uppenbart groteska fängelsedomar för obetydliga eller obefintliga förseelser.


Apropå hjärnspöken, Söderkvist. Om du nu tror att några får groteska fängelsedomar för obefintliga förseelser kan man fråga sig vem som lider av hjärnspöken.


Söderkvist fräser på i full fart och konstaterar att efterfrågan på droger är inget nytt. Helt korrekt. Därefter kommer en ny blandning av omtöcknad fundamentalism då han påstår att vad vi har gjort är att avhända oss all kontroll över drogerna- ingen kan ju till exempel bedriva seriös forskning om hur de verkar. Sorry igen, Söderkvist, som försöker åstadkomma förlust av kontrollen. Dessutom - den nämnda forskningen pågår redan, främst i USA.


Söderkvist försöker sedan filosofera över medicin och droger. Människor som mår dåligt får, efter en sträng prövning, ta till kemisk hjälp för att må lite bättre. Det kallas sjukvård. Människor som inte anses må tillräckligt dåligt men som ändå vill må lite bättre, de begår däremot en allvarlig förbrytelse om de tar till kemisk hjälp. Det kallas narkotikabrott. Söderkvist vill tydligen göra gällande att den som mår halvtaskigt ska kunna självmedicinera med knark, medan den som mår mer än halvtaskigt går till farbror doktorn. Uttalandet säger mer om Söderkvist än om den medicinska verkligheten.


Vi börjar närma oss slutet på skrönan och där klämmer Söderkvist i ordentligt mot den svenska narkotikapolitiken och säger att svenska myndigheters huvudlösa krig mot droger får George W Bush äventyr i Irak att framstå som en välplanerad ökenhajk. Jag undrar vad t ex irakier i landsflykt anser om det.


Partyknarkandet på Stureplan är ett allvarligt samhällsproblem och Söderkvist har i sin skröna inte bidragit med något förslag till lösning.


Torgny Peterson


Svensk maffia - del II?

35181-135

Boken om de svenska kriminella gängen, Svensk maffia - en kartläggning av de kriminella gängen, har rönt stor uppmärksamhet och blivit läst av många. Blir det någon fortsättning? Ja, det kanske blir en Svensk maffia, del två. Men jag kan inte säga så mycket mer, säger en av författarna, Lasse Wierup, till Dagens Industri.


Det är viktigt med en fortsatt fokusering på några av de mest brottsaktiva i Sverige - de kriminella gängen - så en andra del skulle utgöra en viktig hållpunkt i det fortsatta arbetet för att bekämpa den "svenska maffian".


Torgny Peterson


Vill Tullverkets ledning underlätta smuggling?

Ja, det kan man verkligen fråga sig efter att Tullverket, enligt uppgifter i Sydsvenskan, tänker ta bort tullen i Trelleborg. Om uppgifterna är korrekta kommer tullens verksamhet i Sveriges fjärde största hamn, Trelleborg, att läggas ner liksom, bland annat kan man anta, tullverksamheten i Norrköping.


Med tanke på fordons- och resandeströmmen i Trelleborg är en nedläggning av tullverksamheten där, om den nu blir verklighet, rena vansinnet.


Jag förutsätter att personal och fack kommer att agera kraftfullt för att förhindra en sådan nedläggning.


Läs också:

Tullen i Trelleborg läggs ner

Minister uppvaktad när tullen lämnar Gotland

Tullverket - Beslag 2002-2006


Torgny Peterson


Organiserat svartarbete i byggbranschen

Oanmälda arbetsplatsbesök kan förebygga organiserat svartarbete i byggbranschen. Ett annat förslag är att förändra lagen så företag varje månad måste redovisa arbetsgivaravgifter och innehållen källskatt för personalen på individnivå. Det föreslår Brottsförebyggande rådet (Brå) i rapporten Organiserat svartarbete i byggbranschen.

Brå-rapport

Det har länge påståtts att ekonomisk brottslighet är utbredd inom byggbranschen. På senare år har också härvor på över 100 miljoner avslöjats. Nu har Brå, på uppdrag av Ekobrottsmyndigheten och Byggbranschen i samverkan, studerat handeln med svart arbetskraft. Till grund för rapporten ligger intervjuer, kvalitativa analyser av förundersökningar och telefonavlyssningar samt en nätverksanalys där de kriminellas nätverk studerats.

Branschkultur påverkar
Det finns flera faktorer som underlättar svartarbete i byggbranschen. Byggen sker nästan alltid i projektform, vilket försvårar möjligheten att långsiktigt planera personalförsörjningen. För att täcka upp vid arbetstoppar händer det därför att företag anser sig "tvungna" att anlita svart arbetskraft. Projektformen leder också till att det skapas informella nätverk där "alla känner alla". Lojaliteten inom byggbranschen "att inte tjalla" gör att brott sällan anmäls. Det finns även en kultur där kriminella handlingar kan bortförklaras med att "alla andra gör det" eller att svart arbetskraft är en förutsättning för att "ro bygget i hamn".


Myndigheterna kan inte kontrollera bort allt brottsligt. Därför måste branschens aktörer försöka förändra de attityder som främjar och befäster tystnadstraditioner, både hos arbetsgivare och hos arbetstagare. Alla branschens aktörer måste vara tydliga med att svartarbete i alla dess former är olagligt och arbetsgivarna måste bli bättre på att anmäla brott som de upptäcker
, säger Lars Korsell, brottsforskare på Brå.

Oanmälda besök förebygger
Ett sätt att dölja det organiserade svartarbetet är att ett seriöst företag anlitas för att uträtta sådant arbete som syns utåt. Det är också hos det företaget alla kontroller från fack, arbetsgivare och myndigheter sker. Därigenom kan den svarta verksamheten fortgå inom övriga delar av bygget, där det inte märks lika tydligt. För att motverka detta föreslås i rapporten legitimationsplikt för alla som vistas på arbetsplatsen. Skatteverket bör också få rätt att genomföra oanmälda besök på byggarbetsplatser.


Myndigheterna måste ut på fältet där det svarta arbetet pågår. Erfarenheterna av Skatteverkets oanmälda arbetsplatsbesök i restaurang- och frisörbranscherna är goda och lagstiftningen bör även gälla byggbranschen, säger Lars Korsell.


Oftast är myndigheternas insatser inriktade mot de personer som organiserar det svarta arbetet. Men en kompletterande strategi är att även upptäcka och straffa arbetstagare som tar svartjobb. Dessa insatser bör särskilt riktas mot kvalificerade yrkesarbetare. Det är de som har lättast för att få vita jobb och det är också de som har mest att förlora i anseende om de ertappas för skattebrott. Sådana insatser borde minska utbudet av svart arbetskraft.

Vi vet att de som klarar sig bra i den vita ekonomin också klarar sig bra i den svarta. Det är också dessa kvalificerade yrkesarbetare som är mest känsliga för en ökad upptäckts- och sanktionsrisk. Om myndigheterna intresserar sig mer för arbetstagarna bör det ha en klart förebyggande effekt
, säger Lars Korsell.

Tydligare skatteinbetalningar
Ett annat förslag i rapporten är att förändra lagstiftningen så de anställdas källskatt och arbetsgivaravgifter redovisas på individnivå månadsvis, i stället för vid årets slut.


En sådan förändring innebär att Skatteverket löpande kan kontrollera att skatter och avgifter betalas för de personer som är verksamma på ett bygge. Dessutom kan den enskilda arbetstagaren kontrollera att arbetsgivaren faktiskt redovisar skatten till Skatteverket, säger Lars Korsell.


Du kan läsa rapporten Organiserat svartarbete i byggbranschen här.


Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2007/2008

Viktigare lagar och förordningar

Snart dags för nytt årsskifte och nya lagar och förordningar. Du kan nu ta del av en skrift som innehåller en kort sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som träder i kraft kring årsskiftet 2007/2008.

Du kan bland annat läsa om:

Medling för unga lagöverträdare obligatoriskt för alla kommuner

  

Lag (2007:978) om hemlig rumsavlyssning

  

Lag (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott

  

Underrättelseskyldighet


Fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig

kameraövervakning

  

Utvidgade möjligheter till drogtestning av totalförsvarspliktiga och

avskaffande av inskrivningsnämnder

  

Läkarintyg från första sjukdagen

  

Utredning om barn som avlidit med anledning av brott

  

Ny lag mot farliga hundar


Hela skriften hittar du här.


Torgny Peterson


Ett nytt id-kort

Id-kortsutredningen föreslår att det införs ett nytt id-kort i Sverige. Utredningens betänkande överlämnas i dag till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.

Utredningen har haft i uppdrag att utreda hur det kan säkerställas att det finns möjlighet för personer som inte är svenska medborgare men som har rätt att vara bosatta i Sverige att få id-kort. I uppdraget har ingått att föreslå vem som ska ha ansvaret för detta samt att närmare avgöra vilka kategorier av personer som ska omfattas. Det har även ingått att föreslå hur identiteten ska styrkas vid en ansökan om id-kort.

Bakgrunden till utredningen är att det har visat sig att en del utlänningar som bor i Sverige inte har möjlig¬het att skaffa en allmängiltig id-handling. Det innebär bland annat att de inte kan få tillgång till viktiga samhälls-funktioner som att öppna ett bankkonto. Utredningen konstaterar att ingen hittills har tagit ett övergripande ansvar för denna fråga. Staten bör nu enligt utredningen ta ett större ansvar.

Utredningens förslag innebär att Polisen ska utfärda det nya id-kortet och att alla som är folkbokförda i Sverige och har fyllt 16 år ska ha rätt att ansöka om det.

Id-kortet ska hålla en säkerhetsnivå som motsvarar den som i dag gäller för så kallade SIS-märkta id-kort och kortet ska utformas med det nuvarande nationella id-kortet som förebild.

Den som ansöker om det nya id-kortet ska kunna styrka sin identitet antingen genom att visa upp en id-handling eller genom ett intygsförfarande. Utländska pass med godtagbar säkerhetsstandard ska därvid godtas. Det föreslås inte någon begränsning av vilka som kan vara intygsgivare. Der bör i stället göras en allmän trovärdighetsbedömning av intygsgivaren som ett led i en helhetsbedömning.

Den nya ordningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2009.


Elitidrottens medikalisering

Niklas Granberg och Nadja Korhonen vid högskolan i Dalarna har skrivit en intressant artikel om konsumtionen av smärtstillande läkemedel inom lagidrott på elitnivå.


Artikeln hittar du här.


Torgny Peterson


Över hälften slutar missbruka narkotika

Under perioden augusti 2004 till 31 december 2006 grep polisens ungdomssektion 595 ungdomar för ringa narkotikabrott, som redan vid gripandet erbjöds ett akutsamtal vid Maria Ungdom. 42 procent accepterade erbjudandet och inledde en behandlingskontakt. Av dessa var mer än hälften, 58 procent, okända för Maria Ungdom. Detta visar att man genom det så kallade MUMIN-projektet projektet har nått unga med stora behov som annars inte fått hjälp ur sitt missbruk.


13 december presenterades en uppföljning av 51 av ungdomarnas missbrukssituation 1 månad till 3 år efter avslutad behandling. Uppföljningen visar bland annat följande:


2-3 år efter avslutad behandling uppger 58 procent av ungdomarna  att de slutat missbruka narkotika. Av de som har en uppföljningstid på mindre än ett år är det ingen som använder droger. Totalt för uppföljningstiden är det 84 procent som uppger att de inte använder droger längre. Många dricker dock stora mängder alkohol flera gånger i veckan.


Andelen ungdomar under 18 år som fått åtalsunderlåtelse för det ringa narkotikabrottet har under 2006 ökat från 4 till 35 procent, ungdomarna får alltså genom projektet i högre grad vård istället för straff.

Majoriteten av ungdomarna är positivt inställda till behandlingsmetoden och betonar själva att motivationsarbetet har varit avgörande.


Uppmaningar till regeringen

Regeringens narkotikapolitiska samordnare Björn Fries, som slutar sitt arbete vid årsskiftet riktar uppmaningar till regeringen:


Skapa förutsättningar för samverkan mellan polis, beroendevård, socialtjänst och åklagare genom stimulansmedel.


Se till att alla unga människor har tillgång till kvalificerad elevhälsovård med kunskap om familjeproblem, missbruk och psykisk ohälsa.


Tyngre missbruk och psykisk ohälsa - framförallt bland flickor

De ungdomar som fångas upp genom MUMIN-projektet, dvs. som grips av polis och motiveras till behandling vid Maria Ungdom, använder både alkohol och narkotika i högre utsträckning än Maria Ungdoms övriga patienter. Resultatet visar även att flickorna i projektet använder droger i högre utsträckning än både Maria Ungdoms övriga patienter och pojkarna i projektet.


Ungdomarna i MUMIN-projektet mår också psykiskt sämre och har mer sociala problem än Maria Ungdoms vanliga patienter och även här utmärker sig flickorna.  Problem som depressiva drag, självmordstankar, ätstörningar och sömnstörningar är vanligare hos flickorna i projektet. Det är också vanligare med problem och missbruk i familjen och många har skolproblem samt kriminalitet. Det är också vanligt att ungdomarna har varit utsatta för olika typer av övergrepp.


För pojkarna i MUMIN-projektet är det framförallt skolproblem och kriminalitet som är de mest utmärkande problemen.


Om MUMIN-projektet

MUMIN (Maria Ungdom Motiverande Intervention) är en arbetsmetod för omhändertagande av unga, som gripits för ringa narkotikabrott i specifika ungdomsmiljöer. Metoden innebär att ungdomarna i samband med gripandet och utredningen motiveras av polisen att ta emot ett akut krisomhändertagande tillsammans med sina nära anhöriga. Ungdomar mellan 15 och 20, som de här resultaten gäller, har tagits emot på Maria Ungdom. Ungdomar mellan 20 och 25 har erbjudits en kontakt med Beroendeakuten Stockholm, de omfattas inte i detta material. MUMIN har utvecklats genom ett samarbete mellan Ungdomssektionen vid Länskriminalpolisen, Beroendecentrum Stockholm, Maria Ungdom och med stöd från Mobilisering mot narkotika. MUMIN har bedrivits i Stockholm sedan augusti 2004 och ingår idag i de berörda myndigheternas ordinarie verksamhet. En slutrapport från projektet presenterades i maj 2006. Den rapport som presenteras idag är en uppföljning av vad som hänt med ungdomarna efter avslutad behandling.


I en kommentar till den nu publicerade rapporten säger Björn Fries att när vi idag vet att vård istället för straff hjälper unga att ta sig ur missbruk är det obegripligt att samhället inte satsar resurser på vårdkedjor istället för urinprover i skolan. Bäste Björn Fries - det ena utesluter inte det andra.


Fries säger vidare att missbruk hos unga är resultatet av en avvaktande omvärld och kan inte förhindras med vare sig buggning eller urinprover. Jag trodde Fries förstått att buggning inte riktar sig mot missbrukande unga utan mot de krafter som hanterar narkotika i sådan omfattning att det finns alla skäl i världen att använda sig inte bara av buggning, utan också av andra kreativa metoder för att komma åt dom. Det i sin tur kan kanske resultera i att vi på sikt behöver både färre urinprov och färre MUMIN-projekt. Därmed inte sagt att MUMIN-projektet och liknande verksamheter är slöseri med tid och resurser. Ingalunda - tvärtom; men om en avvaktande omvärld vore mindre avvaktande skulle förmodligen mycket mer ha kunnat uträttats än vad som hittills är fallet.


Att bara kräva att regeringen ska vidta åtgärder duger heller inte. Kraven på föräldrarna måste ökas avsevärt. Det är faktiskt dom som har det yttersta ansvaret för sina unga barn.


Läs också:

MUMIN-Projektet - Utvärdering av tidiga insatser mot ungdomars narkotikamissbruk


Torgny Peterson


Polisen utvidgar visitationszonerna

Efter skottlossningen på Nørrebro i Köpenhamn där en person mördades diskuterar nu polisen i Köpenhamn en möjlig utvidgning av visiationszonerna. Vi kan inte ha det [visitationszoner] i hela Köpenhamn men vi ska lägga in de senaste händelserna och inrätta zonerna efter det, säger polisinspektör Per Larsen vid Köpenhamnspolisen till danska TV2-nyheterna.


Torgny Peterson


Regeringsbeslut i dag om lärlingsutbildningar

Lärlingsutbildning startar i Sverige höstterminen 2008. Det har regeringen beslutat i dag.

Lärlingsutbildningen innebär att minst hälften av utbildningen, 1250 av 2500 gymnasiepoäng, ska vara arbetsplatsförlagd.

Inledningsvis kommer det att finnas 4000 platser på lärlingsutbildningen varje år i en försöksverksamhet. De arbetsplatser som tar emot lärlingar ska få ekonomisk ersättning av kommunen. För detta utgår en statlig ersättning om 25 000 kronor per år och lärlingsplats. Regeringen satsar därmed 515 miljoner kronor under de kommande tre åren.

Omfattningen av prostitutionen i Sverige

Det är svårt att få en klar bild om hur många som prostituerar sig och det är också svårt att se om omfattningen ökar eller minskar. Gatuprostitutionen är dock på väg tillbaka och ny teknik utvecklar kontaktsätten mellan säljare och sexköpare. Det framgår av den kartläggning av prostitutionen i Sverige som Socialstyrelsen presenterar idag.


I kartläggningen användes flera metoder för att få fram uppgifter. Intervjuer, där hälften av de intervjuade haft egen erfarenhet av prostitution, enkäter och intervjuer med landets kommuner och polismyndigheter samt en särskild kartläggning av Internet.


Resultaten visar att kunskapen om prostitutionen är relativt liten hos kommunerna och polismyndigheterna. 17 procent av kommunerna säger att de vet att prostitution förekommer och 17 procent att de tror att det är så. Av de 17 polismyndigheter som svarat säger 2 att de vet att det förekommer och 10 att de tror att personer säljer sexuella tjänster i deras distrikt.


Internet och mobiltelefoner förändrar kontaktvägarna mellan säljare och köpare i samma takt som samhället i övrigt utvecklar användandet av ny teknik, t.ex. forum, bloggar och chattar.


Gatuprostitutionen försvann snabbt när sexköpslagen kom. Både kartläggningen från 2004 och denna visar att den långsamt är på väg tillbaka.


En sammanfattning av rapporten hittar du här och hela rapporten, Kännedom om prostitution 2007, här.


Livssituationen för ungdomar i utanförskapsområden analyseras

Regeringen har i dag gett Ungdomsstyrelsen i uppdrag att genomföra en tematisk analys av ungdomars levnadsvillkor i ett antal utanförskapsområden. Analysen ska ha särskild inriktning på hur ungdomarna har det i skolan och på arbetsmarknaden och redovisas till Regeringskansliet senast den 30 november 2008.

Ungdomar i utanförskapsområden är en viktig målgrupp i arbetet med att bryta utanförskapet. Regeringen vill därför analysera ungdomars situation i utanförskapsområdena och få underlag för vilka insatser och åtgärder som fungerar när det gäller att bryta utanförskapet bland ungdomar, säger ungdomsminister Nyamko Sabuni.

Ungdomsstyrelsen ska välja ut ett antal områden bland de stadsdelar som omfattas av statens erbjudande till kommuner att teckna lokala utvecklingsavtal. I analysen ska ingå en översiktlig beskrivning av dessa områden. Vidare ska ingå beskrivning av ungdomar i dessa områden fördelade efter ålder, kön, socioekonomisk bakgrund och inrikes/utrikes födda samt hur många som varken studerar eller arbetar. Hur ungdomar upplever området och hur de ser på sina framtidsutsikter ska också analyseras.

Ungdomsstyrelsen ska särskilt belysa ungdomars utbildningssituation i de utvalda områdena. I analysen ska ingå en beskrivning av skolans förutsättningar och resultat ur ett ungdomsperspektiv samt av arbetsmiljö och trivsel i skolan.

Vad som utmärker den lokala arbetsmarknaden, vilken arbetslöshet som råder bland ungdomar, ungdomars entreprenörskap samt vilka olika insatser som finns för att stödja ungdomar i att få ett arbete ska analyseras. Ungdomsstyrelsen ska även belysa hur ungdomar planerar för framtida sysselsättning och hur de ser på sin framtida situation på arbetsmarknaden.


Barn som avlidit i anledning av brott

Enligt lag (2007:606) om utredningar avseende barn som har avlidit i anledning av brott m.m. ska en utredning genomföras när ett brott har begåtts mot ett barn och barnet avlidit i anledning av brottet eller det annars finns särskilda skäl att utreda ett barns dödsfall. Syftet med utredningarna är att ge underlag till förslag till åtgärder som förebygger att barn far illa.


Av förordning (2007:748) om utredningar avseende barn som avlidit i anledning av brott m.m. framgår att det är Socialstyrelsen som är utredande myndighet.


Det är polismyndighet eller åklagare som ska underrätta Socialstyrelsen om vilka fall som kan bli föremål för utredning. Underrättelse ska t.ex. ske vid beslut att inte inleda eller att lägga ned en förundersökning som avser misstanke om här avsedda brott.


Har åklagare väckt åtal eller bevistalan skall åklagaren, efter att domstolens dom eller slutliga beslut i målet vunnit laga kraft, underrätta Socialstyrelsen om domen eller beslutet. Socialstyrelsen får inte inleda en utredning förrän en underrättelse inkommit till myndigheten om det inte är fråga om barn som avlidit utomlands. Utredningarna ska bedrivas så att de inte medför men för en brottsutredning, rättegång eller ärende om tillsyn.


För att en utredning ska genomföras krävs också att det finns särskild anledning att anta att dödsfallet har samband med något förhållande som har inneburit att barnet varit i behov av skydd. Denna sistnämnda fråga ankommer det på Socialstyrelsen att ta ställning till. 


När det gäller dödsfall som inträffat före lagens ikraftträdande får Socialstyrelsen inleda utredning utan att underrättelse inkommit från polis eller åklagare. Sådana utredningar får endast avse fall där det genom lagakraftvunnen dom konstaterats att ett brott har begåtts mot ett barn som avlidit i anledning av brottet.


Underrättelse skall skickas till följande adress:

Socialstyrelsen
Socialtjänstavdelningen
Ewa Gustafsson
106 30 Stockholm


Legalisering av narkotika - NEJ!

SUNDIAL

Glöm inte bort att ta del av och skriva på SUNDIAL-deklarationen.

Alkoholindustrin, alkohollobbyn och (bristen på) socialt ansvarstagande

alkohol & narkotika

Nytt nummer av alkohol & narkotika från CAN ute nu. Numret ägnar stort utrymme åt alkoholindustrin, alkohollobbying och (bristen på) socialt ansvarstagande.


Torgny Peterson


Ökad kontroll stoppar narkotikan

Kriminalvården rapporterar att kontroll och behandling har minskat problemen med narkotika i kriminalvården. Flera positiva resultat påvisas nu i en ny redovisning av drogsituationen.


Du kan läsa en sammanfattning här och ladda ner rapporten, Kriminalvårdens redovsining av drogsituationenhär.


Torgny Peterson


Tio anhållna vid narkotikainsats i Göteborg

Polisen i Västra Götaland har gjort en stor insats mot narkotika. Totalt är nu 10 personer anhållna i ärendet där två bankanställda misstänks för penninghäleri.


Länskriminalpolisens narkotikarotel har tillsammans med Polisområde 1 den  10 december hämtat åtta personer misstänkta för grovt narkotikabrott alternativt  medhjälp till grovt narkotikabrott. Samtliga åtta är nu anhållna av åklagare Thomas Ahlstrand. Dessutom har två bankanställda hämtats till förhör misstänkta för penninghäleri alternativt medhjälp till penninghäleri. Även dessa två är nu anhållna.


Polisen har tagit cannabis och ett stort antal ecstacytabletter i beslag. Husrannsakan har gjorts på flera banker i Göteborg och flera hundratusen kronor har tagits i beslag.


Polisen misstänker att flera hundra narkotikaköpare finns i ärendet och polisen kommer nu att jobba vidare för identifiera köparna.


Ärendet handläggs på länskriminalpolisens narkotikarotel.


Fler söker behandling för haschmissbruk

Från Bornholm rapporteras att allt fler nu söker behandling för sitt haschmissbruk. Du kan läsa mer om det här.


Torgny Peterson


Sevärt ´under cover´-program om kokain

Efter att ha sett RTE:s program Prime Time Investigates igår om kokain så verkar kokainproblemet på Irland vara bortom all kontroll.


Efter att ha tagit 1 256 prov på närmare 300 toaletter på pubar, klubbar, arbetsplatser och andra platser över hela landet visade sig 90 procent av proverna vara positiva för kokain.


Proverna testades av Dr John Fox, chef för den kriminaltekniska avdelningen vid Dublin Institute of Technology, med samma teknik som används i kriminaltekniska sammanhang.


Programmet är mycket avslöjande eftersom under cover-tekniker använts för att träffa 'top men', smugglare, småhandlare och missbrukare.


Du kan se hela programmet (cirka 52 minuter) här. Du behöver Real Player installerad för att kunna se programmet.


Jag rekommenderar programmet för myndigheter verksamma inom området, en bred allmänhet och inte minst för journalister som borde vara mer intresserade av undersökande journalistik än vad som är fallet idag.


Torgny Peterson


Kortvarig justitieminister avgår

Tudor Chiuariu

Har du inte träffat Rumäniens justitieminister så är det för sent. Han har nämligen lämnat in sin avskedsansökan efter en mycket kort period på posten. Han tillträdde i april i år.


Skälet till avgången är misstankar om påstådd korruption i samband med försäljning av statlig mark.


Vem som efterträder Tudor Chiuariu är i skrivande stund inte helt klart.


Torgny Peterson


Kokain till kokainister och heroin till heroinister?

Den brittiska regeringens rådgivande organ i narkotikafrågor, ACMD (the Advisory Council for the Misuse of Drugs), har föreslagit regeringen att brittiska sjuksköterskor och apotekare bör få ansöka om licens för att kunna förskriva heroin och kokain, vilket idag bara kan göras av läkare.


Ordföranden för ACMD, Sir Michael Rawlins, skrev nyligen ett brev till Vernon Coaker vid inrikesministeriet där Rawlins föreslog en lagändring för att göra det möjligt för sjuksköterskor och apotekare att förskriva heroin (diamorfin), kokain eller dipipanone (en smärtstillande opioid). Idag har ett litet antal läkare tillstånd att förskriva kokain till kroniska missbrukare, som dessa måste 'snorta' framför ögonen på farbror doktorn. Hemkörning accepteras inte.


Det blir nu inget av med en sådan förskrivning för sjuksköterskor och apotekare enligt ett uttalande från en talesman för inrikesdepartementet. Vederbörande säger, enligt Healthcare republic, att Vi har inte för avsikt att låta sjuksköterskor eller apotekare ansöka om licens för att behandla missbrukare med kokain.

Ett fantastiskt uttalandeegentligen - att behandla missbrukare med kokain. Att "behandla" en kokainmissbrukare med kokain är lika begåvat som att "behandla" en heroinist med heroin. Det krävs ingen läkarexamen för att begripa det.


ACMD ligger inte på latsidan när det gäller förslag som gagnar skadeproduktionen och jag väntar bara på den dag då någon politiker vågar ta bladet från munnen och konstatera att det inte föreligger något fortsatt behov av ACMD:s drogpolitiska galenskaper. 


ACMD:s senaste 'grepp' är att ecstasy ska nedklassificeras, på samma sätt som gjordes med cannabis i januari 2004, från klass B till klass C.


Torgny Peterson


Parlamentet i Schweiz säger nej till legalisering av cannabis

Schweiziska parlamentet

Igår sa det schweiziska parlamentet nej till det förslag som samlat in mer än de 100 000 namnunderskrifter som krävs för att frågan ska behandlas.


Med röstetalet 106 emot och 70 för röstade parlamentet mot förslaget om att legalisera konsumtion, innehav, inköp och odling av cannabis för personligt bruk.


Det är glädjande att konstatera att motståndet mot förslaget den här gången var kraftigare än 2003 då röstetalen var 96 emot och 89 för.


image214
Pascal Couchepin

Hälsovårdsministern Pascal Couchepin sa nu, till skillnad från 2003, också nej till förslaget.


Vi gratulerar Couchepin till den ökade insikten och det schweiziska parlamentet till ett klokt beslut.


Torgny Peterson


Tal av Maria Larsson vid riksdagsbehandling av propositionen Utveckling av den sociala barn och ungdomsvården

Herr/fru talman
Jag träffade Jennie, hon är 19 år och hade haft ett ganska trassligt liv. Det var problem hemma och Jennie fick ta stort ansvar för sina små syskon trots att hon bara var 11 år. Hon kom till ett jourhem först som inte fungerade bra, och efter många turer blev det ett LVU när hon var 14 år. Jag ställde frågan till Jennie om man kunnat förhindra ett omhändertagande.
Jag tror det hade gått att göra något tidigare, säger Jennie. Jag hade velat vara i en familj, en bra familj. Men jag hamnade i ett jourhem som inte var bra. Jag sa till socialtjänsten att jag inte kunde bo där, men ingen lyssnade.

Ingen frågade vad  Jennie själv ville. Idag bor Jennie i egen en lägenhet. Hon pluggar in gymnasiekompetens. Hennes lilla dotter på 2,5 år blev vändpunkten för Jennie till ett annat liv. Det går bra för Jennie.

Det gör det tyvärr inte för alla ungdomar som omhändertas enligt LVU. För många följs en otrygg uppväxt av ett vuxenliv som alltför ofta innehåller missbruk och brottslighet. Det är för Jennies skull och för alla andra barn och ungdomar som far illa, som propositionen om Den sociala barn- och ungdomsvården har lämnats till riksdagen. Syftet är att stärka deras rätt att få information om vad som ska hända, Att de ska ha  rätt att få göra sin vilja känd och att få den viljan dokumenterad så den blir en del av beslutsunderlaget. Den här propositionen som nu blivit till betänkande ska stärka barnens rättigheter och möjligheter till en trygg och bra uppväxt.

Låt mig ändå först säga att de flesta barn i Sverige lever under trygga och goda förhållanden tillsammans med sina föräldrar. Föräldrarna är de viktigaste personerna i ett barns liv. Så gott som alla föräldrar älskar sina barn och vill dem väl. Och det är föräldrarna som i första hand har ansvar för barnets uppfostran och utveckling, vilket också framhålls i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Samhällets roll är att stödja och komplettera föräldrarna i deras föräldraskap. Barnavårdscentraler, förskolor och skolor bidrar till att ge föräldrar ett generellt stöd genom den verksamhet de bedriver. Men vi behöver förbättra stödet till föräldrar. Många föräldrar och familjer kan behöva handledning/vägledning i sitt föräldraskap.

Det förebyggande arbetet är eftersatt och regeringen avser att stärka föräldrars möjlighet till stöd i sin viktiga uppgift. Det ska finnas ett föräldrastöd under barnets hela uppväxt, inte bara under de första åren. Till detta avser vi återkomma.

I en del familjer behöver samhället/staten ta ett större ansvar genom insatser från den sociala barn- och ungdomsvården. Behoven kan variera och gäller ibland kortare perioder och ibland under barnets hela uppväxttid. Även i ett utvecklat välfärdsland som Sverige vet vi att det är alltför ofta som barnet, inte ses, inte hörs i socialtjänsten, psykiatrin, missbruksvården, vårdnadstvister  mm.

Herr/fru talman
Nu tar vi viktiga steg i att förstärka barnets rätt. I lagen om vård av unga, LVU och i socialtjänstlagen skriver vi in rätten för barn att få relevant information. Att observera är att rätten för barn att få upplysningar i saken som kan ha betydelse för barnet inte idag finns föreskrivet vare sig i SOL eller LVU. Vi skriver också in i LVU att socialnämndens ansökan om vård enl. LVU ska innehålla dokumentation om vilken slags information som lämnats till den unge samt den unges inställning. Det handlar alltså både om en rätt till information och ett tydliggörande av vad den unge själv vill.

Vidare föreslår vi att en genomförandeplan ska upprättas för barn och unga som vårdas i ett hem för vård eller boende, HVB eller i ett familjehem. Detta görs i allmänhet, men alltför ofta görs det inte. Nu slår vi fast att det ska göras. Det ska inte bara vara en placering - det ska vara genomtänkt och formulerat i text vad som avses med vården.

Herr/fru talman
Vi förslår också att samhället ska kunna uppträda med större bestämdhet till skydd för barn och unga som måste flyttas från sin familj. Barn ska inte få placeras i ett jourhem om inte förhållandena i hemmet är utredda av en socialnämnd. Tiden för en jourhemsplacering ska inte överstiga två månader. Det är för att skapa en större trygghet för barnet: att veta att det finns en tidsgräns och sedan ska något hända som blir av mer permanent karaktär. Att gå länge och inte veta vad som händer härnäst är motsatsen till trygghetsskapande. Därför måste den tiden begränsas.

Länsstyrelsen ska utan föregående föreläggande få förbjuda fortsatt verksamhet vid ett HVB-hem om det föreligger fara för barns liv, hälsa eller personliga säkerhet. Vi förbereder också just nu på departementet att tillsätta en utredning som ska pröva en samlad lagstiftning för den sociala barnavården bland annat  för att samhällets skydd och stöd till barn i socialt utsatta situationer ska bli tydligare. Den ska också pröva om behov finns att i vissa situationer kunna erbjuda barn och ungdomar stöd utan godkännande från föräldrar utan att för den skulle behöva tillgripa tvångsmedel. Det kan exempelvis handla om föräldrar som missbrukar eller som är psykiskt sjuka.

För att förstärka vårdkedjan och tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som barn och ungdom kan ha  efter att ha blivit 18 år, görs ett förtydligande genom ett tillägg i socialtjänstlagen. Alla vi som är föräldrar till större barn vet att vuxenstöd minsann kan behövas också efter att man blivit myndig.

Vi har tidigare berättat att vi vill skapa öppna kvalitetsjämförelser inom äldreomsorgen. Nu tar vi också de första stegen för en socialtjänst som i högre utsträckning baseras på kunskap och beprövad erfarenhet. Socialtjänsten rymmer många eldsjälar. Men ofta har de inte fått de verktyg och den kompetensutveckling de behöver för  sitt viktiga arbete.

Socialstyrelsen får därför i uppdrag att samla in mer data som gäller den sociala barn- och ungdomsvården. Statistiken och informationen om socialtjänstens insatser går idag inte att följa över tid och utvecklingen kan därmed inte följas. Jag vet inte som ansvarig minister för socialtjänsten hur många anmälningar som görs per år om barn som far illa, Jag vet inte hur många av de anmälningar som görs som leder till utredning. Och inte heller hur många utredningar som leder till en insats. Jag måste säga att jag har blivit mycket förvånad över att denna statistik inte inhämtats tidigare. Det är verkligen undermåligt att vi så totalt saknar nationell kunskap.

Socialstyrelsen ska också upprätta och driva ett offentligt register över HVB-hem. Kommunerna blir skyldiga att anmäla verksamhet till länsstyrelserna. Vidare ska Socialstyrelsen tillsammans med forskare, sociala barn och ungdomsvården och företrädare för brukarorganisationer utarbeta system för att upprätta nationella kvalitetsregister för den sociala barn- och ungdomsvården. Då kan vi börja mäta och jämföra på samma sätt i alla kommuner och skapa ett system som kan driva kvalitetsutveckling inifrån verksamheten själv. Hur en i högre grad kunskapsbaserad socialtjänst kan utvecklas ska generaldirektör Kerstin Wigzell analysera och lämna förslag på.

Kunskap om sociala insatsers resultat, dvs vad som ger god kvalitet och avsedd effekt, är förstås en förutsättning för  en väl fungerande socialtjänst, men också för möjligheten att bedöma om mål och regler i lagstiftningen efterlevs. För klienten/brukaren är det viktigt att känna till inför planering av insatser. För yrkesverksamma är det viktigt för att kunna bedriva och utveckla arbetet. För huvudmän och verksamhetsansvariga är det nödvändigt för uppföljningen av verksamheten och beslut om förändringar och resurser. Utredningen ska även analysera och lämna förslag på åtgärder som främjar att ny kunskap tas fram, sprids och tillämpas i praktiken. Utredaren skall redovisa sitt arbete senast den 1 mars 2008.

Herr /fru talman
Sammantaget är det många olika åtgärder som görs för att stärka barn som far illa och deras möjlighet till en trygg och harmonisk uppväxt. Ett barn har rätt att i en svår situation tas på allvar som en egen person. De ska få relevant information som ju berör deras eget liv och deras egen framtid. De ska lyssnas på och deras vilja ska dokumenteras och vara en del av beslutsunderlaget. För mig är det här en mycket viktig fråga. Mer finns att göra. Detta är steg ett. Regeringen avser återkomma för att stärka rätten för barn som far illa.

Tack för ordet.


Omfattande razzior mot Hells Angels i Köpenhamn

Polisen i Köpenhamn genomförde idag på förmiddagen omfattande razzior mot tre av Hells Angels lokaler i Köpenhamn.


Razziorna genomfördes mot klubbens lokaler på Nørrebro, Amager och Ishøj.


Torgny Peterson


Ny självhjälp på internet för den som vill dricka mindre

Nu kan den som vill minska sitt eget drickande eller känner oro för någon som dricker för mycket få hjälp på internet.


Idag lanseras Alkoholhjälpen, ett webbaserat program som är gratis och som låter användaren vara helt anonym. Programmet bygger på moderna terapimetoder och har tagits fram av den statliga Alkoholkommittén. Samtidigt presenteras en ny undersökning som visar att två av tio någon gång funderat på om de dricker för mycket. Och en stor majoritet, 62 procent, har någon gång känt oro för en väns eller anhörigs drickande.

Alkoholhjälpen är det första svenska webbaserade programmet i sitt slag och världsunikt när det gäller tillgänglighet och omfång. Programmet bygger bland annat på kognitiv beteendeterapi och har utvecklats av alkohol- och beroendeexperter.

Alkoholhjälpen är öppen för alla som vill ändra sina alkoholvanor eller som behöver stöd när en vän eller anhörig dricker för mycket. Metoderna är väl utvärderade och har god effekt, säger Håkan Wrede, kanslichef på Alkoholkommittén.

Alkoholhjälpen innehåller 37 avsnitt och hundratals tips. Som användare väljer man ett anonymt alias och bestämmer själv när och hur ofta man vill använda programmet.

Samtidigt som Alkoholhjälpen lanseras presenteras en ny undersökning från Synovate Temo om funderingar och oro kring alkohol. Var femte person, 19 procent, uppger att de någon gång funderat på om de dricker för mycket. Var sjunde person, 14 procent, har någon gång velat minska sitt eget drickande. Och hela 62 procent har någon gång känt oro för en väns eller anhörigs alkoholvanor.

Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med 1 004 personer över 18 år under perioden 19-22 november 2007.


Alkoholhjälpen hittar du här.


 


Minskat bruk av tobak - var står vi idag?

Folkhälsoinstitutet meddelar att rapporten Minskat bruk av tobak - var står vi idag nu finns i en uppdaterad version med mer översiktliga statistikuppgifter och tydligare diagram. Rapporten är en sammanställning av aktuell statistik över tobaksbruket i landet.

Minskat bruk av tobak - var står vi idag ger aktuell statistik över tobaksbruket och beskriver hur långt arbetet med att uppnå de fyra delmålen för minskat tobaksbruk kommit. Rapporten gavs först ut i augusti 2007, men finns nu i en något reviderad version.

Tanken är att ge en bild av hur arbetet för att uppnå målen bedrivs av olika aktörer, och vilka områden vi fortfarande behöver satsa mer på.   

Trots en positiv utveckling i Sverige är tobaksbruket fortfarande ett av våra största enskilda folkhälsoproblem. Tobaksbruket bidrar också till skillnader i hälsa mellan olika grupper och mellan regioner och kommuner. Det framgår tydligt av statistiken över tobaksvanor som presenteras i rapporten som du hittar här.


Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2006

35181-212


I skrivelsen, 2007/08:34, redogörs för tillämpningen under år 2006 av bestämmelserna i rättegångsbalken om hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning och bestämmelserna i lagen (1995:1506) om hemlig kameraövervakning.


Skrivelsen omfattar dock inte användningen av dessa tvångsmedel i ärenden som handläggs av Säkerhetspolisen.


Läs:

Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2006, skrivelse 2007/08:34


Kameraövervakning ger effekt

TV-kamera


Övervakningskameror och bättre gatubelysning kan minska brottsligheten. Det visar ny internationell forskning från Brå.


Kriminologerna David P. Farrington och Brandon C. Welsh har på Brå:s uppdrag gått igenom alla studier i ämnet under de senaste 30 åren. På de platser som kameraövervakades (41 studier) sjönk brottsligheten med 16 procent.


Bäst fungerade systemet på parkeringsplatser (6 studier) där brottsligheten sjönk med 51 procent.


Även bättre belysning har effekt. Där gatubelysningen (13 studier) förbättrades minskade brottsligheten med 21 procent. I Storbritannien (5 studier) minskade brottsligheten med 38 procent.


Läs mer om analyserna här.


Polisen i Stockholm gör särskild insats för att förhindra grova rån

Under december och januari genomför Stockholmspolisen en särskild insats för att förebygga och förhindra grova rån där till exempel skjutvapen eller sprängmedel förekommer


Genom att strukturerat förebygga, och planera för eventuella angrepp mot olika objekt ökar möjligheterna att förhindra brotten, också förutsättningarna för att få tag i gärningsmännen och få dem lagförda. Samtliga polismästardistrikt och avdelningar deltar i insatsen, polishelikopter ingår också.

Insatsen innebär i korthet att en mängd åtgärder planeras och övas i förväg. Ex. vis handlings- och åtgärdsplaner för olika enheter, förberedda organisationsstrukturer och arbetsuppgifter, bättre insamling, bearbetning, analys och spridning av information, ökad samverkan med externa aktörer m m.

Unga och nätverkskulturer - mellan moralpanik och teknikromantik

Ungdomsstyrelsen

Ungdomsstyrelsen presenterar idag en antologi om ungdomar och datorspelande, Unga och nätverkskulturer - mellan moralpanik och teknikromantik.


I boken finns en studie av ungas teve- och datorspelande som baseras på en enkät som 2 900 unga mellan 16 och 25 år har besvarat.


Ett av Ungdomsstyrelsens uppdrag är att följa hur ungas fritid utvecklas och det är därför man tagit fram den här antologin. Teve- och datorspel är en av de vanligaste fritidsaktiviteterna bland unga. Datorspel är en av de få nya aktiviteterna som tillförts ungas fritid de senaste 25 åren.


Sju av tio ungdomar uppger att de spelar datorspel. Tre av tio gör det varje vecka eller oftare och killar spelar i större utsträckning än tjejer.


Vi kan inte se några samband mellan dataspel och sämre hälsa, säger Per Nilsson, generaldirektör på Ungdomsstyrelsen. I vår studie kan vi se att unga som spelar datorspel dricker mindre alkohol, stressar något mindre och idrottar i lika hög grad som andra ungdomar, avslutar Per Nilsson.

Du kan ladda ner hela boken (4,8 mb) här.


Systembolagets chef och två läkare efterlyser brottsprovokation

Systembolaget

I en artikel i Dagens Nyheter idag uppmanar Systembolagets chef, Anitra Steen, polisen att börja med brottsprovokation för att komma till rätta med alkoholbrotten. Låt polisen kunna beställa och köpa alkohol av spritsmugglare för att snabbt bevisa brott. Polisen visar inte tillräckligt stort engagemang för alkoholbrotten. Därför ingriper de inte så ofta och så tidigt som annars hade varit möjligt mot den svarta alkoholförsäljningen till ungdomar, kan vi läsa i Dagens Nyheter.


I Sverige är det i dagsläget tillåtet med bevisprovokation, men inte brottsprovokation vilket Steens förslag innebär.


Om lagreglerad brottsprovokation skulle bli verklighet i Sverige förutsätter jag att ett sådant system i första hand används mot grov narkotikabrottslighet.


Torgny Peterson


Metadonprogrammet i Stockholm

Behandlingen av opiatmissbrukare i metadonprogrammet i Stockholm ger årligen en samhällsbesparing på 800 miljoner kronor, meddelar Mobilisering mot narkotika.


Uttalandet baseras på beräkningar som nationalekonomen Ingvar Nilsson gjort på uppdrag av Mobilisering mot narkotika. Utifrån beräkningarna hävdar man att samhället årligen sparar 1,4 miljoner kronor för varje missbrukare som får så kallad läkelmedelsassisterad behandling.


Eftersom det inte finns någon publicerad rapport än, den beräknas komma först i mars nästa år, så finns det inga möjligheter att i dagsläget sätta sig in i materialet.


Ingvar Nilssons beräkningar bygger på en studie av de 600 klienter som ingår i metadonprogrammet i Stockholm.

Mobilisering mot narkotika meddelar att Programmet kostar cirka 65 miljoner kronor per år och genererar samhällsbesparingar på 800 miljoner. Räknat på 20 år skulle den samhällsekonomiska besparingen vara 12 miljarder kronor. För varje krona som satsas i programmet skapas bruttointäkter på 15-20 gånger insatsen. Även för de gruppen med upprepade återfall och kriminalitet ger investeringen pengarna tillbaka flera gånger om.

Som sagt, hur Nilsson kommit fram till de här siffrorna framgår inte av nu tillgänglig information. Ytterligare rapportering sker så snart den färdiga rapporten publicerats.


Torgny Peterson


Stort haschbeslag i Marocko

Marocko

Tullen i hamnen i Tanger i Marocko beslagtog i lördags närmare 800 kilo hasch, väl inpackat och gömt i bensintanken på en lastbil.


Den bulgariske lastbilschauffören, på väg till Italien, har gripits.


Med tanke på att omkring 80 procent av allt hasch som kommer till Sverige har Marocko som ursprungsland uppskttas alla beslag som görs 'vid källan'.

Läs också:

1,5 ton hasch i beslag av marockansk tull


Torgny Peterson


Stulna recept säljs till missbrukare

Från Island rapporteras att falska recept - hittills har 3 000 sådana recept stulits sedan 2001 - säljs till missbrukare och det isländska läkemedelsverket har under de senaste sju åren mottagit totalt 262 anmälningar om förfalskade recept.


Torgny Peterson


Utvidgad rätt till biträde vid förhör under förundersökning, m.m.

Justitia

I lagrådsremissen behandlas rätten till biträde vid förhör under förundersökning. Regeringen föreslår att alla som förhörs under en förundersökning ska ha rätt att ha ett biträde närvarande vid förhöret, om det kan ske utan men för utredningen.

I lagrådsremissen behandlas vidare frågan om underrättelse till närstående vid frihetsberövande. Det föreslås att underrättelse till närstående om ett frihetsberövande ska lämnas tidigare och i flera fall än enligt nuvarande ordning.

Lagändringarna ska enligt förslaget träda i kraft den 1 april 2008.


Läs också:

Utvidgad rätt till biträde vid förhör under förundersökning, m.m.  


Torgny Peterson


Beatrice Ask har fattat galoppen

Almedalen 10 juli 18.50
Beatrice Ask i Almedalen 2007

Det privata vaktbolaget upptäckte rattfyllerister på löpande band i hamnen i Ystad, men rikspolisstyrelsen uppskattade inte effektiviteten med hänvisning till gällande lagstiftning.


Justitieminister Beatrice Ask har fattat galoppen och säger till TT att Jag är helt överens med alla om att den här verksamheten har fungerat väl. Jag tycker att vi måste hitta praktiska lösningar för att komplettera polisiär verksamhet. Resultat? Justitiedepartementet ser över möjligheterna till en lagändring.


Bra början. Det finns en mängd andra områden där polisiär verksamhet kan kompletteras med civila insatser. Redan idag finns hos polisen en mängd civilanställda för olika uppdrag - utredningar, KUT-verksamhet, analysuppgifter mm.


Nu väntar vi på ytterligare steg i rätt riktning - utvidgad användning av civila hundekipage i jakten på försvunna barn, brandhärdar och narkotika för att nämna några exempel.


Rikspolisstyrelsens nye/nya chef kanske borde ha som sitt valspråk: Tempora mutantur nos et mutamur in illis (Tiderna förändras och vi dem).


Läs också:

Släpp rattfyllona loss


Torgny Peterson


Behandla alla tunga missbrukare med metadon eller subutex?

I morse gjorde SVT stor affär av en ny utredning om värdet av behandling med metadon och/eller subutex.

Tidigt i morse la SVT ut meddelandet - Att behandla alla tunga missbrukare med metadon eller subutex skulle ge samhället en vinst på över 40 miljarder kronor per år. Påståendet är inte korrekt eftersom det är meningslöst att förse t ex amfetamin-, kokain-, ecstasy-, LSD- och cannabismissbrukare med metadon/subutex.


Efter en kontakt med SVT i dag på morgonkvisten lyder det nya 'budskapet' - Samhället skulle göra en vinst på över 40 miljarder kr/år genom att ge alla som missbrukar heroin och andra opiater metadon eller subutex i stället, vilket är korrekt med avseende på vilka som eventuellt kan dra nytta av substitutionsbehandlingen. Huruvida samhället skulle göra en vinst på 40 miljarder kan diskuteras.


Utredningen som SVT refererar till är gjord av Ingvar Nilsson, institutet för socialekologisk ekonomi i Järna.


Torgny Peterson


Kokainbeslag värda över 30 miljarder kronor!

Kokain i lasten på Gatun
Kokain i lasten på det Panamaregistrerade
fartyget Gatun
(Foto: DEA)

United States Coast Guard (Amerikanska kustbevakningen) har hittills i år beslagtagit cirka 177 000 kilo kokain till ett värde av över 300 miljarder (!) kronor.


Trots att smugglarna gör vad dom kan för att lura myndigheterna så har innevarande år varit ett rekordår när det gäller beslagen av kokain.


Till några av de mer spektakulära beslagen hör följande:


I september bordade Coast Guard, i samarbete med andra myndigheter, ett fartyg innehållande närmare 12 000 kokain upplöst i diesel - en teknik som används av smugglare för att försöka undgå upptäckt. (Flytande kokain i den här mängden kan omvandlas till cirka 7,9 ton kokain).

  

I augusti bordade Coast Guard, i samarbete med andra myndigheter, en ubåtsliknande båt innehållande kokain till ett värde av cirka 2,4 miljarder kronor.

  

Coast Guard gjorde sitt hittills största kokainbeslag till sjöss i mars i år då man bordade det Panamaregistrerade fartyget Gatun och beslagtog cirka 20 ton kokain.

  

Torgny Peterson


1,5 ton hasch i beslag av marockansk tull

35181-204
                                       Norra Marocko

Den marockanska tullen meddelar att man efter ett lyckat bakhåll i onsdags beslagtog över 1,5 ton hasch i Nador-området i norra Marocko.


Dagen innan förstörde tullmyndigheten 4,2 ton hasch som nyligen beslagtagits i samma område.


Även om beslaget bara är en större droppe i cannabishavet är det ändå dags att gratulera den marockanska tullens insatser och uppmuntra till fortsatta, intensifierade insatser.


Läs också:

Cannabismarknaden i Sverige


Torgny Peterson


Cannabissmaksatta drinkar bort från hyllorna

Cannabissmaksatta drinkar

Den brittiska alkoholindustrins egna ´tillsynsorgan´, The Portman Group, har efter inkomna klagomål beslutat att marknadsföringen av tre cannabissmaksatta drinkar strider mot gällande regler och därför ska tas bort från hyllorna.


Följande produkter försvinner från sortimentet - Perigan´s cannabis-flavoured gin, Iganoff cannabis-flavoured vodka och Rodnik´s cannabis-flavoured absinthe.


Torgny Peterson


Utökade möjligheter till drogtestning av totalförsvarspliktiga

Från och med den 1 januari 2008 finns möjligheten att slumpmässigt drogtesta totalförsvarspliktiga. Detta efter att riksdagen har antagit regeringens förslag om ändringar i lagen om totalförsvarsplikt.


Försvarsmakten bedriver ett viktigt drogförebyggande arbete. Samtidigt har det visat sig att information och utbildning har en begränsad effekt som enskild åtgärd. Det finns också en utbredd oro bland totalförsvarspliktiga för att olyckor ska inträffa på grund av droger. Det är därför positivt att lagändringen kan komma på plats. Staten har som arbetsgivare ett särskilt ansvar, eftersom tjänstgöringen innehåller allvarliga riskmoment
, säger försvarsminister Sten Tolgfors.


Möjligheten till slumpmässiga drogtester har under flera år efterfrågats av Försvarsmakten och Värnpliktsrådet. En utredning som gjordes 2006 visade bland annat att alkohol och andra droger som inverkar på tjänsten förekommer i en omfattning som inte är obetydlig och att många inom försvaret känner till olyckor eller incidenter som har inträffat på grund av berusning, bakfylla eller drogpåverkan.

Endast godkända testmetoder får användas och proverna ska utföras av utbildad hälso- och sjukvårdspersonal.


Läs också:

Drogtestning av totalförsvarspliktiga


Torgny Peterson


Full fart på den irländska narkotikadebatten

I Irland, som har omfattande narkotikaproblem, går diskussionens vågor höga. Några smakprov:


Model´s death reveals depth of Ireland´s cocaine addiction

  

The phoney cocaine game blame

  

Boom time for dealers

  

Torgny Peterson


Många utlänningar engagerade i narkotikabrottslighet i Vietnam

Det vietnamesiska säkerhetsministeriet meddelar att många utländska medborgare, företrädesvis från Laos, Kambodja, Autralien, Kina, USA och Taiwan, är inblandade i narkotikabrottslighet i Vietnam.


Hittills i år har man upptäckt 76 fall där 92 utländska medborgare varit inblandade.


De vanligast förekommande drogerna i sammanhanget är heroin, metamfetamin och opium men också subutex och 2-CB.


Torgny Peterson


Cannabis och bilkörning ingen bra kombination

Från Halifax i Kanada kommer information om en bilolycka med dödlig utgång där föraren rökt cannabis före olyckstillfället.


Bil + hasch = krasch (med lite otur).


Torgny Peterson


Ingen legalisering - ingen avkriminalisering

Polischefen Richard Brunstrom från Norra Wales röner uppenbarligen ingen framgång med förslaget om legalisering av narkotika.


Den lokala tidningen Daily Post rapporterar under rubriken Minister bins drug suggestion att en minister låter meddela att förslag om avkriminalisering inte är något alternativ. Därav följer att legalisering är ett ännu mer otänkbart alternativ.


Läs också:

Polischef - Legalisera och reglera alla droger


Torgny Peterson


Fritt från knark eller fritt knark!

Som jag nämnt tidigare arrangerade Drug Policy Alliance en konferens i New Orleans nyligen. Antonio Maria Costa, chef för det Wienbaserade UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), var en av talarna.


I avslutningen av sitt tal riktade han en uppmaning till Nadelmann & Co med följande ordalydelse:


Mina damer och herrar - om ni verkligen vill omvärdera narkotikapolitik så hjälp då till att balansera den globala narkotikakontrollen till förmån för prevention och behandling. Ni är en uttalad allians. Var mer radikala. Sträck er bortom utdelning av kondomer, rena sprutor eller en tallrik soppa. Erbjud alla missbrukare ett heltäckande paket som inkluderar prevention, behandling och återanpassning, inte bara harm reduction- [skademinsknings] grejer. Gör gemensam sak med mig som en ´mittenextremist´. Vi har hört talas om ett balanserat synsätt under ett kvarts sekel. Det är dags att göra verklighet av det....Narkotikapolitik är alltför viktigt för att överlämnas bara till experter som ni, mig och regeringar. Det är ett ansvar för hela samhället och det kräver hela samhällets engagemang. Det betyder att vi måste arbeta med barn, genom att börja med föräldrar och lärare, för att utveckla självaktning. Stöd för familjebaserade program för prevention börjar hemma.


Du kan läsa hela talet av Antonio Maria Costa från konferensen här.


Läs också:

På legaliseringsförespråkarnas agenda

Ge narkomaner sjuk vård och smittskydd


Torgny Peterson


19-årig missbrukare mördade åtta personer

En kollega till mig som bor precis i närheten av det shoppingcenter där en 19-åring mördade åtta personer i onsdags meddelar att 19-åringen var en känd missbrukare av marijuana och alkohol. Grannar till 19-åringen berättar att huset där han bodde var ett känt missbrukstillhåll för unga missbrukare.


Det är inte många media som ägnat detta någon större uppmärksamhet.


Läs också:

Profile of a killer: Robert Hawkins


Torgny Peterson


Regeringen utser ny rikspolischef

Stefan Strömberg


Rikspolisstyrelsen har på regeringens uppdrag under flera års tid bedrivit ett mycket omfattande och viktigt förändringsarbete för att effektivisera svensk polis. Det arbetet har framgångsrikt letts av rikspolischef Stefan Strömberg.


Den här regeringen har tillfört polisorganisationen mycket stora resurser. Det är nu upp till hela polisorganisationen att leva upp till de förväntningar på resultat som detta innebär. Rikspolisstyrelsens huvuduppgift de närmaste åren blir att stötta och leda polismyndigheterna i detta arbete. Rikspolischefen och jag är överens om att arbetet med att utveckla svensk polis går in i en ny fas. Vi har också enats om att det bästa för verksamheten är att det arbetet leds av en ny rikspolischef, säger justitieminister Beatrice Ask.


Vid presskonferensen alldeles nyss sa justitieminister Beatrice Ask att man fört flera samtal med Stefan Strömberg, också igår och idag och att de diskussionerna, som sagt, mynnat ut i att det bästa är att arbetet ledas av en ny rikspolischef.


Beatrice Ask sa också att hon är angelägen om att det påbörjade utvecklingsarbetet fortsätter. Strömberg har inlett och startat många nya förändringsprocesser.


På fråga om förändringsobenägenhet inom polisen och om dagens beslut innebär en seger för en sådan falang och om det kan medföra risker för det fortsatta arbetet säger Ask att risken är obefintlig, men hon betonade att det är två saker som är mycket viktiga - mer av dialog och fler måste känna ett delägarskap i det som är förändringsarbete. Det finns ett starkt intresse för modernisering och förändring, sa justitieministern och syftade på många unga och ´hungriga´ poliser som är i början av sitt polisiära arbete.


Ask sa också att inriktningen på det arbete som Strömberg startat är den rätta men att beslutet idag, som innebär att Stefan Strömberg lämnar sin post vid årsskiftet, är resultatet av en sammantagen bedömning. Det är inte så, sa Ask, att rikspolischefen är dålig på att tala med poliser, men uppenbarligen har dialogen inte fungerat. Vi [rikspolischefen och justitieministern] har varit överens om att det krävs en ny ledning. Jag kan inte ange ett enskilt skäl som uttryck för beslutet.


Justitieministern utvecklade sin syn på ledarskap med orden för mig är modernt ledarskap att man lyckas entusiasmera och coacha medarbetarna.


Vad ska då den nye rikspolischefen göra? Den nye rikspolischefen ska utveckla dialog, utveckla ledarskap. Vi planerar inga stora omorganisationer under den här mandatperioden.


På fråga om vad hon anser om att den förre justitieministern Tomas Bodström gått ut och meddelat att Stefan Strömberg får gå innan beslutet offentliggjorts, säger Ask att hon är rätt van vid att den mannen spekulerar ganska mycket.


Stefan Strömberg kommer att tjänstgöra som rikspolischef året ut. Därefter anställs han som generaldirektör i regeringskansliet med placering i justitiedepartementet. Till dess att regeringen har utsett en ny rikspolischef tjänstgör Bengt Svenson, tidigare länspolismästare i Örebro och nu chef för polisavdelningen vid rikspolisstyrelsen, som tillförordnad rikspolischef.


Torgny Peterson


Schengen Big Bang!

Schengen

Om två veckor är det dags för den största utvidgningen hittills av Schengen-området då Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovenien, Slovakien och Tjeckien går med i ´klubben´ som för närvarande består av 13 av EU:s medlemsländer plus Norge och Island.


Kontroller vid Schengenområdets inre land- och sjögränser upphör 21 december och vid flygankomster i mars 2008.


England, Skottland, Wales, Irland och Nordirland har valt att stå utanför Schengen men deltar i viss mån i samarbetet. Bulgarien, Cypern och Rumänien lever ännu inte upp till de krav som ställs och får vackert stå i kö. Schweiz kommer, om inget oförutsett inträffar, att bli fullvärdig Schengenmedlem inom några månader.


Läs också om Schengens informationssystem - SIS här.


P.S. SIS II ska enligt uppgift från vanligtvis välunderrättat håll vara i funktion från och med den 18 december i år. D.S.


Torgny Peterson


Ungdomsstyrelsen får uppdrag att främja lokalt ungdomsinflytande

Regeringen har i dag gett Ungdomsstyrelsen i uppdrag att kartlägga befintliga former för ungdomsinflytande, analysera framgångsfaktorer och utvecklingsmöjligheter samt sprida goda exempel på hur kommuner och landsting kan arbeta framöver för att främja ungas inflytande. I regleringsbrevet för 2007 gavs myndigheten uppdraget att föreslå hur kommunerna kan involveras i implementeringen av EU:s gemensamma ungdomspolitiska mål samt av den europeiska ungdomspakten.

Regeringen poängterar särskilt att Ungdomsstyrelsen ska stödja fortsatt nätverksbyggande mellan lokala aktörer som arbetar med ungas inflytande, säger ungdomsminister Nyamko Sabuni. Hur ungdomar, som i vanliga fall inte deltar i den demokratiska processen, kan inkluderas är också viktigt för mig och för regeringen.

Ungdomsstyrelsen tilldelas 500 000 kronor för uppdraget, som ska genomföras i samråd med Barnombudsmannen, Sveriges Kommuner och Landsting, Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer, Sveriges Ungdomsråd och andra relevanta aktörer.

Att främja ungas inflytande och delaktighet i samhällslivet är ett av de två övergripande målen för den svenska ungdomspolitiken och också ett av de gemensamma målen inom det ungdomspolitiska samarbetet i EU.

Bakgrunden till uppdraget är att andelen kommuner med inflytandeforum för ungdomar har minskat något under 2000-talet samtidigt som två tredjedelar av alla unga upplever att de har små eller inga möjligheter att påverka den lokala politiken. Det finns ett behov av att utvärdera modeller för inflytande och lyfta fram framgångsfaktorer och goda exempel för att stödja kommunerna i deras arbete med ungdomsinflytande.


Ny utredning för att stärka skyddet för barn och unga

Det har gått 25 år sedan socialtjänstreformen genomfördes och vi fick socialtjänstlagen och LVU. Sedan dess har stora och snabba förändringar skett i samhället. Såväl lagstiftningen som förväntningar från allmänheten och berörda myndigheter ställer ökade krav på den sociala barn- och ungdomsvården. Ett antal uppmärksammade och säkerligen många ouppmärksammade fall visar också tydligt att skyddet och stödet till barn och unga måste stärkas. Därför sättet vi nu igång med en översyn av samtliga bestämmelser på detta område, säger Maria Larsson, äldre- och folkhälsominister i en kommentar.

En särskild utredare i uppdrag att se över samtliga bestämmelser till skydd och stöd för barn och unga i socialtjänstlagen och LVU och lämna förslag till de förändringar som behövs. När översynen är klar ska utredaren ta ställning till om bestämmelserna ska föras samman i en särskild lag. Utredaren ska också ta ställning till om de bestämmelser i socialtjänstlagen som reglerar socialtjänstens familjerättsliga arbete också ska föras över till den särskilda lagen.

Utredaren ska även bland annat ge svar på frågorna
Behöver reglerna om anmälningsskyldigheten förtydligas så att det till exempel tydligare framgår när man ska anmäla och hur återkoppling kan ske från den sociala barn- och ungdomsvården till den som anmält?

Behöver reglerna om utredningar av barns förhållanden kompletteras, till exempel genom tydligare regler om hur bedömningen av innehållet i en anmälan ska göras och genom att införa en möjlighet att påbörja en utredning om ett barns förhållanden utan att föräldrarna blir informerade?

Behöver reglerna om insatser ändras till exempel genom att det införs bestämmelser om så kallad mellantvång när hemförhållandena brister och föräldrarna tackar nej till föreslagna insatser?

Hur kan villkoren för familjehem förbättras? Finns det till exempel behov av familjehem med olika slags kvalifikationer för att möta barns och ungas olika behov? Behövs det regler för att tydliggöra familjehemmens uppdrag?

Vilken kompetens behöv för att arbeta inom den sociala barn- och ungdomsvården? Socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning har komplexa och svåra uppgifter. De behöver särskild kompetens och erfarenhet för att klara sitt arbete. Det behöver klargöras vilka krav man kan ställa på dem. Detsamma gäller för de socialsekreterare som arbetar med utredningar om vårdnad, boende och umgänge.

Utredaren ska redovisa uppdraget senast den 15 juni 2009.


Generaldirektören Kerstin Wigzell har förordnats som utredare.


Polisens medarbetarundersökning visar en positiv utveckling

RPS


Under hösten har Polisens anställda haft möjlighet att svara på en undersökning som bland annat innehåller frågor om medarbetarnas syn på trivsel, arbetssituation och ledarskap. Resultatet är positivt.


Det är glädjande med en positiv utveckling inom alla områden, och det sporrar oss att jobba vidare, säger Goran Kostesic, enhetschef på Rikspolisstyrelsens HR-avdelning.


Drygt 74 procent av de anställda inom polisen har svarat på årets medarbetarundersökning. Polisens sammanlagda index på nationell nivå har stigit till 55, tre enheter högre än för två år sen. Några av de områden som fått större ökningar är förtroende för ledningen, den egna utvecklingen och att verksamhetsmålen upplevs mer tydliga än förut.

Den största positiva förändringen 2007 jämfört med 2005 är att medarbetarna ger ett högre betyg i år när det gäller hur deras kompetens tas tillvara och att de i betydligt större utsträckning anser att det finns goda utvecklingsmöjligheter för dem inom Polisen.

Statistiska Centralbyrån arbetar nu med att sammanställa resultaten ned på avdelnings- och enhetsnivå. Därefter kommer nationella och lokala handlingsplaner för det fortsatta arbetet att utvecklas.

Årets resultat visar att vi är på rätt väg och att satsningar på att utveckla chefer och medarbetare lönar sig, säger Goran Kostesic.


Slut pressmeddelande.

_______________________________________________________________________________________

Läs också:

"Rikspolischefen saknar all insikt om polisarbete" Dagens Nyheter


Nya marknader för människohandel

Pass

Kvinnor eller flickor som transporteras till olika platser i landet för att utnyttjas för prostitutionsändamål är den vanligaste formen av människohandel. Men vi ser också en annan form av människohandel, som utnyttjar barn för stöld- och tiggeriändamål. Det är en cynisk och hänsynslös brottslighet, säger Kajsa Wahlberg, kriminalinspektör på Rikskriminalpolisen.

Rikskriminalpolisen har sedan 1997 ett uppdrag från regeringen att i årliga lägesrapporter beskriva utvecklingen angående människohandel i Sverige. Den 9:e rapporten Människohandel för sexuella och andra ändamål har nu publicerats.

Rapporten syftar till att ge en bild av människohandelns omfattning och utbredning och redogöra för polisens arbete mot denna brottslighet i Sverige. I rapporten föreslås dessutom ett antal åtgärder för hur brottsligheten kan förebyggas och bekämpas.

Polis och åklagare har blivit bättre på att uppmärksamma den här brottsligheten. Men vi måste göra mer. Det gäller att fördjupa och sprida kunskaperna såväl inom polisen som inom andra myndigheter, säger Therese Mattsson chef för Rikskriminalpolisen.


Polis och åklagare har blivit bättre på att uppmärksamma och utreda människohandel för sexuella ändamål.  Men nu uppdagas även människohandel för andra ändamål - där bland annat barn drabbas. Det framgår av Rikskriminalpolisens senaste rapport till regeringen.


Sedan människohandelsbrottet infördes år 2002 har antalet personer som dömts för brottet ökat. Förra året dömdes 12 personer för människohandel eller medhjälp till människohandel, jämfört med sju personer året innan.

Handel med barn
Kvinnor eller flickor som transporteras till olika platser i landet för att utnyttjas för prostitutionsändamål är fortfarande den vanligaste formen av människohandel. Men Rikskriminalpolisen kan även konstatera att det förekommer en annan typ av människohandel i Sverige - kringresande ligor som reser runt med barn och utnyttjar dem för stöld- och tiggeriändamål. Fattiga föräldrar i sydöstra Europa överlåter sina barn till människohandlare som tränar dem att bli skickliga ficktjuvar.


Det som förefaller vara ett vanligt snatteri eller en stöld kan i själva verket utgöra ett led i en cynisk och välorganiserad brottslighet. Förövarna ser barnen som en investering och förväntar sig att de ska leverera allt större summor. När barnen blir äldre finns anledning att befara att de även utnyttjas för sexuella ändamål, säger Kajsa Wahlberg på Rikskriminalpolisens underrättelsesektion som skrivit rapporten.

Brist på bevis
Brottsligheten är svår att bevisa. De kringresande ligorna använder sig av olika identiteter och barnen är tränade att inte samarbeta med myndigheterna. Huvudmännen som styr och kontrollerar verksamheten finns ofta i ett annat land utan koppling till offren.


Att avslöja de här brotten är mycket resurskrävande, både i tid och pengar, säger Kajsa Wahlberg.

Rikskriminalpolisen avstår i rapporten från att spekulera i hur omfattande människohandeln är i Sverige.

Antalet offer för människohandel som uppdagas beror till stor del på hur mycket arbete polisen lägger ned på att leta efter den här brottsligheten. Ju mer vi letar desto mer kommer vi förmodligen att hitta, säger Kajsa Wahlberg.


En annan form av människohandel som nämns i rapporten är tvångsarbete, exempelvis inom byggnadssektorn och restaurangnäringen. Fall som tidigare uppmärksammats är de utländska asfaltsläggare som lurats till Sverige och tvingats arbeta under usla förhållanden.

Buggning förhindras
Möjligheten att använda hemlig rumsavlyssning, så kallad buggning, har lyfts fram som en viktig åtgärd för att kunna avslöja till exempel bordellverksamhet som bedrivs av människohandlare. Men rapporten konstaterar att buggning endast kommer att kunna ske i undantagsfall när det gäller människohandel. För att få tillstånd att bugga krävs att brottet har ett minimistraff om fängelse i minst fyra år eller att det kan antas att brottets straffvärde överstiger fyra års fängelse.


För människohandel stadgas ett minimistraff om två års fängelse och en genomgång av samtliga människohandelsdomar visar på att domstolarna tillämpar den lägre delen av straffskalan, och att det är sällsynt att en människohandlare döms till mer än fyra års fängelse

Det vore olyckligt om vi skulle gå miste om så viktigt bevisning. Rättstillämpningen bör ses över och inom hela rättsväsendet behövs mer kunskap om den här brottslighetens komplexitet, säger Kajsa Wahlberg.


FAKTA/Människohandel i Sverige
Rikskriminalpolisen har sedan 1997 ett uppdrag från regeringen att i årliga lägesrapporter beskriva utvecklingen angående människohandel i Sverige. Under år 2006 gjordes 37 anmälningar om människohandel i Sverige, varav 26 för sexuella ändamål och 11 för andra ändamål. 11 personer dömdes för människohandel, en person för medhjälp till människohandel och ytterligare sex personer för människohandelsliknande brott såsom grovt koppleri/koppleri.

Domarna avkunnades i Stockholms-, Östergötlands- och Södermanlands län och innefattade i flera fall även annan brottslighet som exempelvis våldtäkt, narkotikabrott, vapenbrott, bedrägeri och människosmuggling.

Under 2006 har också 22 män dömts eller förelagts bötesstraff genom strafföreläggande för att de köpt eller försökt köpa sexuella tjänster inom ramen för de brottsliga nätverk som polisen avslöjat.


Du kan läsa rapporten, Människohandel för sexuella och andra ändamål, här.


Medlemmar i EMCDDA:s vetenskapliga kommitté

EU:s drogobservatorium som ligger i Lissabon och som enligt direktiven ska förmedla objektiv, pålitlig och jämförbar information om narkotikasituationen i EU:s medlemsstater har en vetenskaplig kommitté vars medlemslista nu ser ut som följer:


Medlemmar i EMCDDA:s vetenskapliga kommitté  (5.12.07) 
 

Legal and criminal justice issues 

      Krysztof Krajewski, Poland

      Brice de Ruyver, Belgium 

  

Risk assessment and basic research 

      Fernando Rodriguez Fonseca, Spain

      Jean-Pol Tassin, France 

  

Political and institutional framework 

      Henri Bergeron, France

      Irmgard Eisenbach-Stangl, Austria

      Henk Garretsen, Netherlands 

  

Epidemiology 

      Marina Davoli, Italy

      Björn Hibell, Sweden

      Dirk Korf, Netherlands

      Jürgen Rehm, Germany 

  

Methodological issues 

      Gerhard Bühringer, Germany

      John Strang, UK 

  

Best practice and interventions 

      Michael Farrell, Ireland

      Richard Velleman, UK 

  

Economic issues 

      Anne-Line Bretteville Jensen, Norway as observer to the Scientific Committee


Torgny Peterson


Kraftig ökning av metadonrelaterade dödsfall

Metadon I

Enligt en ny studie från amerikanska justitiedepartementets National Intelligence Drug Center har det skett en kraftig ökning av metadonrelaterade dödsfall i USA de senaste åren - från 786 dödsfall 1999 till 3 849 år 2004 - en ökning med närmare 400 procent.

image199

I rapporten säger man att metadon är en säker och effektiv drog om den används på det sätt som föreskrivs, vilket i sin tur kräver att behandlingen övervakas av läkare.


En av förklaringarna, säger man i rapporten, är att allt fler läkare skriver ut metadon mot smärtor eftersom det är billigare än  t ex OxyContin och Vicodin. I studien noterar man också ett ökat antal stölder av metadon.


Enligt rapporten inträffar de flesta dödsfallen när metadon används i kombination med alkohol, men flera dödsfall inträffar också som ett resultat av överdoser eller annan felaktig användning.


Du kan läsa hela rapporten Methadone  diversion, abuse, and misuse: Deaths increasing at alarming rate här.


Torgny Peterson


70 000 dör årligen av narkotika i Ryssland

Den ryska nyhetsbyrån Interfax uppger att omkring 70 000 personer varje år dör av narkotika i Ryssland. Nyhetsbyrån återger ett uttalande av Oleg Kharichkin, som i sin tur refererar till information från det ryska hälsovårdsministeriet.


Läs också:

Narkotikafrågan i dagens Ryssland


Torgny Peterson


Korrupt advokat dömd till 14½ års fängelse

I England har advokaten Naveen Sagar nu dömts till 14½ års fängelse för aktivt arbete med att försvåra för polisen att komma åt heroinlangare genom att arrangera falska alibi och manipulera utskrifter av förhör mellan poliser och vittnen i syfte att antyda poliskorruption.


Utredningen visar att Sagar levde dubbelliv, som jurist på byrån Mehra and Co. Solicitors och samtidigt medlem av ett kriminellt gäng under ledning av den 29-årige Ahmed Osman Hersi.


Hersis dom faller idag.


Du kan läsa mer här.


Torgny Peterson


Förstärkt nordiskt samarbete mot övergrepp på Internet

Den norske justitieministern Knut Storberget tar nu initiativ till ett förstärkt nordiskt samarbete kring internetrelaterade övergrepp mot barn. Vid de nordiska justitieministrarnas möte den 4 december föreslog Storberget utökat samarbete sammanfattat i fem punkter.


Vi vill förstärka insatserna mot övergrepp mot barn. Internet ska inte vara någon frizon för de som begår övergrepp. För mig är det viktigt med ett ännu närmare nordiskt och internationellt samarbete för att bekämpa sådana övergrepp, säger Knut Storberget.


Han lägger särskild vikt vid önskemålet om ett förstärkt nordiskt samarbete med en gemensam databas för att bättre kunna identifiera offer för övergrepp, initiera gemensamma operationer på nordisk nivå och utveckla gemensamma kompetensmål.


Storberget föreslår att det nordiska samarbetet kan fokusera på

En nordisk task force - förstärkt, samordnad insats

Polisstation på nätet

Bättre lagstiftning mot övergrepp - harmonisering av vad som utgör 'grooming'

Förstärkt mottagning av tips hos polisen

Utökad kunskap och forskning om omfattningen

  

Nordisk Task Force

Bekämpning av internetrelaterad kriminalitet kan bäst lösas genom tvärfackligt samarbete mellan polisen, socialtjänst och hälsovård, skolväsendet, forskare och internetbranschens organ. Ett sådant samarbete bör förankras högt upp i organisationerna.

  

Polisstation på nätet

Utveckling av polisens möjligheter att "patrullera" på nätet (virtuell polisstation) är av intresse eftersom en grundläggande princip för polisens arbete är att bekämpa kriminalitet och skapa trygghet för barn och unga genom att vara synliga och närvarande. Detta kommer också att kräva bra samarbete med nätleverantörerna. Polisstationerna på nätet bör anslutas till The Virtual Global Taskforce (VGT) som är ett bra komplement till redan existerande internationellt polissamarbete. Eventuella polisstationer på nätet bör knytas till varandra.


Bättre lagstiftning mot övergrepp - harmonisering av vad som utgör 'grooming'

Norge har fått en ny påföljd som drabbar den som har avtalat ett möte med barn under 16 år och som i avsikt att genomföra en sexuell handling mot barn har kommit till mötesplatsen eller en plats varifrån mötesplatsen kan observeras. Skälet till en kriminalisering av förberedelse till brott var att barn har ett särskilt behov för ökat skydd mot sexuella övergrepp. En mer likartad lagstiftning på nordisk nivå kan förstärka gemensamma insatser när det gäller den här sortens kriminalitet.


Förstärkt mottagning av tips hos polisen - röd knapp - gemensam bilddatabas - filter

Mottagning av tips från allmänheten bör ligga hos polisen i den nordiska länderna. Mottagning av tips hos polisen och direkt rapportering till polisen om otillåtet material (röd knapp) på internet kan utvecklas och utvidgas. En gemensam bilddatabas för polisen kan resultera i mer effektiv spaning och bättre möjligheter att identifiera både offer och gärningsmän. Användning av filter för att förhindra att man kommer in på områden med otillåtet innehåll kan utvecklas hos nätleverantörerna och lanseras internationellt. En gemensam nordisk teknologi och/eller standard för filter etableras.


Utökad kunskap och forskning om omfattningen

92 procent av alla norska barn mellan 9 och 16 år har tillgång till internet hemma. 69 000 barn mellan 9 och 16 år har träffat någon de blivit bekanta med på nätet. 6 000 av de barnen berättar att något obehagligt inträffade vid mötet. Det finns behov av mer kunskap om vilka faktorer som medför utsatthet vid användning av internet för att förebygga och skydda barn mot internetrelaterade övergrepp.


"Smuggling är en privatsak"

Den norske politikern Carl I. Hagen säger till norska media att smuggling är en privatsak.


Behöver Norge verkligen en sådan politisk pajas på en position som är involverad i norsk lagstiftning?


Torgny Peterson


Cannabisfångar åkte dit med besked

Fångad för cannabis eller fångad av cannabis? Hur som haver har två av Tysklands föga klartänkta fångar åkt dit med besked.


I samband med en dagspermission för att söka arbete inför frigivningen reste de två istället för att se till hur plantorna mådde i deras cannabisodling. Tyska myndigheter med ögonen på skaft grep de två plus 1 200 cannabisplantor.


Torgny Peterson


Makten, männen, mörkläggningen

Makten, männen, mörkläggningen

Våren 1976 arresterade Stockholmspolisen den 46-åriga Doris Hopp, misstänkt för att leda en stor callgirlverksamhet som även innefattade mycket unga kvinnor. Snart fann utredarna att många av hennes kunder tillhörde samhällets elit: höga politiker, tjänstemän och direktörer.


Idag kräver två av dessa kvinnor skadestånd av staten och offentlig ursäkt.


Vad som egentligen hände och som resulterade i gripandet av Doris Hopp 1976 kommer med all säkerhet att debatteras och analyseras lång tid framöver.


Som bakgrund till dagens situation och krav kan du läsa Deanne Rauschers och Janne Mattssons bok Makten, männen och mörkläggningen. Den intresserade kan läsa mer om boken och beställa den här.


Läs också:

Kräver en miljon i gammal bordellhärva (SVT)


Torgny Peterson


Fler förare påverkade av narkotika än av alkohol

Island har på senare tid stått i fokus av olika skäl, dels för avvisningar av medlemmar av mc-gäng, dels för omfattande insmuggling av narkotika och också det faktum att antalet cannabisodlingar ökar på Island.


Idag rapporterar FRÉTTABLAÐIÐ att polisen i Borgarnes och Akranes på västra Island under det här året tagit fler förare påverkade av narkotika - 129 förare, än av alkohol - 101 förare.


Polischefen i Borgarnes, Theodór Thórdarson, säger till tidningen att skälet till det höga antalet brott är att konsumtion av narkotika har blivit en del av partylivet.


(Om du skriver Island i sökrutan på den här bloggen får du upp en lista på inlägg som rör Island).


Torgny Peterson


Utredning föreslår nytt system för legitimering av utbildad vårdpersonal från tredje land

Regeringen har i dag tagit emot en utredning om hur personer med hälso- och sjukvårdsutbildning från tredje land ska få svensk legitimation.

Den nuvarande ordningen gör att det för många tar lång tid att få behörighet för att verka på den svenska arbetsmarknaden.

Förslagen i utredningen rör i huvudsak ansvarsfördelningen mellan olika aktörer i erkännandeprocessen och utredaren bedömer att de föreslagna insatserna ökar förutsättningarna för en snabbare väg till legitimation. Framförallt föreslås ett antal lärosäten få i uppdrag att anordna kompletterande utbildning för personer som inte uppfyller Socialstyrelsens krav för legitimation.

Förslagen i sammanfattning:


- De krav för legitimation som idag gäller enligt lag ska kvarstå.


- Socialstyrelsen ska bland annat meddela de närmare krav som ska gälla för legitimation angående utbildning, praktisk tjänstgöring, kunskaper i svenska författningar och språkkunskaper.


- Socialstyrelsen ska även fortsättningsvis ha till uppgift att ta emot och handlägga ansökningar om bedömning av hälso- och sjukvårdsutbildning från tredje land som grund för legitimation. Högskoleverket ska få i uppdrag att, efter remittering från Socialstyrelsen, yttra sig över den sökandes utbildning.


- För de personer som från Socialstyrelsen får beslut om komplettering ska utvalda lärosäten få i uppdrag att anordna kompletterande utbildning. Denna utbildning bör innehålla en introduktion i svensk hälso- och sjukvård, språkutbildning samt utbildning i svenska författningar. Därutöver bör en individuell bedömning göras av behov av ytterligare utbildning samt praktik. För några yrkesgrupper kan även tillkomma krav på praktisk tjänstgöring som förläggs efter utbildningen.


- Efter genomgången kompletterande utbildning kan en person  ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.


Riksdagsbeslut 5 december - anslag till rättsväsendet; barns och ungas ställning ska stärkas

Anslag till rättsväsendet (JuU1)
Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 31,4 miljarder kronor till rättsväsendet. De största anslagen går till polisen (knappt 17,3 miljarder kronor), domstolarna (knappt 4,2 miljarder kronor) och Kriminalvården (drygt 6,1 miljarder kronor).

Barn och ungas ställning ska stärkas (SoU5)
Reglerna om skydd och stöd för unga inom den sociala barn- och ungdomsvården ska ändras. Det har riksdagen sagt ja till. Syftet med förslagen är att stärka barns och ungas ställning och att skapa förutsättningar för en säker och sammanhållen vård av barn och unga.

Förslag på ändringar:

* lagen om vård av unga (LVU) ska innehålla uppgift om hur och vilket slags information som lämnats till den unge och den unges inställning


* det ska göras en genomförandeplan för barn och unga som vårdas i ett hem för vård eller boende eller familjehem


* ett barn får inte placeras i ett jourhem eller familjehem om inte förhållandena i hemmet är utredda av en socialnämnd


* Statens institutionsstyrelse ska få större möjligheter att ta prov för att kontrollera alkohol- eller drogpåverkan  hos dem som vårdas i ungdomshem


Lagändringarna ska börja gälla den 1 april 2008.


Straffskalan för mord

Straffnivåutredningen (Ju 2007:04) tillsattes våren 2007. Utredningens huvuduppgift är att överväga och föreslå förändringar i strafflagstiftningen för att åstadkomma en skärpt syn på allvarliga våldsbrott. I oktober i år fick utredningen i uppdrag att med förtur se över straffskalan för mord.


Utredningen föreslår att straffet för mord ska vara fängelse i minst 10 år och högst 18 år eller på livstid. Förslaget innebär att betydligt högre tidsbestämda straff än i dag ska kunna dömas ut för mord.


Syftet med utredningens förslag är att göra det möjligt att mäta ut straff som bättre svarar mot hur allvarligt brottet är i det enskilda fallet. Avsikten är att hela straffskalan ska användas. Fängelse på livstid ska dömas ut i de allvarligaste fallen av mord, där fängelse i 18 år inte är tillräckligt.


Den nuvarande straffskalan för mord innehåller endast två alternativ, fängelse i 10 år eller på livstid. Livstids fängelse motsvarar numera fängelse i 18 år eller mer. Avståndet mellan de två stegen i straffskalan är alltså mycket stort. Detta innebär att det många gånger kan vara svårt att mäta ut straff på ett rättvist sätt.


I betänkandet föreslås också ett antal följdändringar. Utredningen föreslår att de nya bestämmelserna ska börja tillämpas den 1 januari 2009.


Du hittar delbetänkandet, SOU 2007:90, här.


Straffnivåutredningen kommer att redovisa de återstående delarna av sitt uppdrag senast den 31 juli 2008.


Cannabisodling I (i Köln)

Igår upptäckte polisen i Köln en cannabisodling med 2 500 plantor. Den 300 kvadratmeter stora odlingen var inhyst i en lagerlokal i ett industriområde.


Enligt uppgift från polisen i Köln har en 30-åring och en 36-åring från Nederländerna gripits. Enligt ´god´ nederländsk hydroponisk* tradition sköttes plantorna med hjälp av professionell bevattnings- och belysningsteknik.


* odling av växter med rötterna i näringslösning i stället för i jord


Torgny Peterson


Cannabisodling II (i kloster)

Nog för att de mest rabiata cannabisförespråkarna hänvisar till att cannabis använts i tusentals år och att man både kan läsa om det i bibeln och dessutom trycka nya, fräscha biblar på papper tillverkat av industrihampa, men den nu aktuella odlingen i ett grekiskt-ortodoxt nunnekloster har som vanligt inga andra motiv än rent ekonomiska. Dessutom verkar de något åldersstigna nunnorna inte haft den minsta susning om den kriminella verksamheten på det religiösa området.


De trodde följaktligen på de två män som dök upp i klosterporten och förklarade sig beredda att hjälpa damerna med trädgårdsskötsel, som alltså bestod i att odla cannabis.


Polisen har beslagtagit 30 plantor och nunnorna kan fortsätta sin verksamhet. Polisen letar efter ´trädgårdsmästarna' som försvann lika snabbt som plantorna.


Torgny Peterson


Opium, heroin, subutex - ett globalt reportage

Pelle Olssons nya reportagebok om heroin - den narkotika som dödar flest människor - börjar vid ett blommande opiumfält i Afghanistan och slutar på Medborgarplatsen i Stockholm. Författaren träffar utslagna missbrukare, luttrade polischefer och upprörda opiumbönder. För skotska heroinister är utsikterna att få en riktig behandling minimal och i Schweiz pumpas de fulla med heroin - på statens bekostnad. I Finland har Subutex slagit ut heroinet och i Sverige debatteras om ersättningsdroger är rätt metod att hjälpa narkomaner.

Fri Förlag, Pocket, 190 sid, (2007)

Pris: 70 kr

Beställ på tel 08 643 04 67 eller info@rns.se


48-årig officer vapenutbildar mc-gäng

Värnpliktsnytt

Även om Explosivt på omslaget till senaste numret av Värnpliktsnytt syftar på något helt annat, är informationen om att en officer tränar medlemmar i en mc-klubb att skjuta med automatvapen nog så explosiv. 

En 48-årig officer, som även utbildar värnpliktiga, tränar medlemmar i en mc-klubb att skjuta med automatvapen inne på klubbens område. Officeren är själv medlem i mc-klubben och ska, enligt uppgifter till tidningen, privat ha setts med ett klädesplagg med namnet "MC Sweden" på, uppger senaste numret av tidningen Värnpliktsnytt


Läs också:

Paramilitär träning av Outlaws i Norge

MC-kriminelle får militæropplæring

Torgny Peterson


Ökad odling av cannabis på Island

Från Island rapporteras att odlingen av cannabis ökar i landet.


2003 beslagtogs närmare 50 kilo av tullen och omkring 20 kilo inne i landet. Tre år senare var situationen omvänd - 50 kilo togs då i beslag inne i landet och bara omkring 15 kilo av tullen.


Produktionen av cannabis ökar, säger Stefán Eiriksson hos polisen och han säger också att detsamma kommer att hända, bland annat med amfetamin. Vi har hittat platser där amfetamin har tillverkats och vi tror att sådana fabriker etableras här sakta men säkert.


Allt enligt isländska FRÈTTABLAÐIÐ


Kanske något för svensk tull att vara vaksam på?


Torgny Peterson


Läkare och psykolog dömda för grovt bedrägeri och dokumentförfalskning

En läkare och en psykolog har i Oslo tingsrätt dömts till fängelse i två år och fyra månader respektive ett år för bland annat grovt bedrägeri och dokumentförfalskning. Domstolen bedömer att den faktiska förlusten och den potentiella förlusten för socialförsäkringssystemet uppgår till totalt cirka 130 miljoner kronor.


Bedrägerierna genomfördes i samband med utfärdandet av över 50 oriktiga läkar- och psykologutlåtanden. Istället för att genomföra försvarliga, individuella värderingar av hälsotillståndet hos varje patient producerade läkaren och psykologen utlåtanden baserade på fiktiva och/eller överdrivna sjukdomsbilder.


Läkaren har sedan mitten av 1980-talet och till dess han blev av med legitimationen 2001 lämnat läkarutlåtanden med felaktiga och/eller vilseledande innehåll. Rätten slår fast att läkarens handlingar resulterat i en faktisk förlust för socialförsäkringssystemet på 20 miljoner kronor och en potentiell förlust på närmare 100 miljoner kronor.


Psykologen som praktiserade utan legitimation dömdes bland annat för medhjälp till grovt försäkringsbedrägeri och dokumentförfalskning. Hennes handlingar resulterade i en faktisk förlust på närmare 14 miljoner kronor och en potentiell förlust på cirka 45 miljoner kronor.


Vid beräkningen av straffet har domstolen bland annat tagit hänsyn till att läkaren och psykologen har missbrukat den tillit som är förknippad med deras yrken.


Den intresserade kan få ytterligare information via førstestatsadvokat Marianne Djupesland på telefon +45 911 15 460.


Receptfria nikotinläkemedel ska få säljas i vanliga affärer

Den 1 mars 2008 slopas Apotekets ensamrätt på försäljning av receptfria nikotinläkemedel. Socialutskottet sa på tisdagen ja till regeringens förslag.

Syftet är att göra nikotinläkemedlen mer tillgängliga och på så sätt få fler rökare att använda dem som ett sätt att sluta röka. De receptfria nikotinläkemedel som finns att köpa i Sverige är plåster, tuggummin, sugtabletter, inhalatorer och så kallad microtab. Receptfria nikotinläkemedel ska inte få säljas till personer under 18 år.

En företagare som vill sälja receptfria nikotinläkemedel måste anmäla detta till kommunen. Kommunerna ska ansvara för att kontrollera att företagarna följer gällande regler, men det är Läkemedelsverket som ska ansvara för den övergripande tillsynen.

Den företagare som säljer nikotinläkemedel är skyldig att utöva så kallad egenkontroll på samma sätt som företag som säljer tobak. Det innebär till exempel att ha bestämmelser och rutiner för hur personalen ska kontrollera köparens ålder och motverka langning.

Vänsterpartiet invänder i en reservation att det är olämpligt att tillåta försäljning av nikotinläkemedel i handeln. Läkemedel ska säljas av utbildad personal under kontrollerade former.

Socialdemokraterna är för försäljning i butik, men vill att sådan försäljning ska kräva tillstånd av Läkemedelsverket och inte bara en anmälan hos kommunen. Dessutom tycker man att det är fel att kommunerna ska ha tillsynsuppgifter och menar att Läkemedelsverket bör ha hand om all tillsyn över läkemedel, och alltså även dessa.

Planerad dag för debatt och beslut: Onsdagen den 19 december. Debatten sänds via webb-tv.

Regeringens proposition 2007/08:17 Nikotinläkemedel i handeln (regeringen)


På legaliseringsförespråkarnas agenda

George Soros drogpolitiske springpojke Ethan Nadelmann ångrar uppenbarligen en del brister i taktiken för att försöka legalisera narkotika, bland annat efter en artikel  i magasinet Foreign Policy där han menar att legalisering är en framkomlig väg och att kriget mot narkotika inte kan vinnas, vilket andra skribenter i synpunkter på Nadelmanns artikel inte håller med om.


Så vad är det då Nadelmann ångrar?

Jo, att Foreign Policy använde uttrycket "Legalize it" i det nummer där Nadelmanns artikel var publicerad. Han säger att han önskar att utgivarna inte hade valt L-ordet - inte för att det inte var det han avsåg att förmedla eller det han tror på, men därför att man kommer ingenstans med det politiskt. Nadelmann hade föredragit en titel som varit mer diskret..något som undvikit L-ordet men, som sagt, inte för att han tycker att L-ordet är ett fruktansvärt ord, men hade man undvikit ordet hade artikeln haft större påverkan i maktens korridorer.


Typiskt Nadelmann och hans likasinnade - att linda in strävan att legalisera på ett sådant sätt att människor helst inte begriper, förrän det är för sent, vad det hela handlar om. En gång för alla, bäste läsare, Nadelmann vill, bland annat med hjälp av ekonomiskt bistånd från George Soros, legalisera cannabis och för att lyckas med det vill nu Nadelmann & Co försöka trixa sig bort från att använda uttryck som kriget mot narkotika och legalisering.


En möjlig lösning, säger Nadelmann är att vända debatten 90 grader och istället prata om ett ramverk för global harm reduction. Han säger vidare att man kan tala om amerikansk harm reduction eller narkotikapolitisk harm reduction vilket, enligt Nadelmann, innebär att målet med narkotikapolitiken ska vara att minska de negativa konsekvenserna av användning av narkotika och att minska de negativa konsekvenserna att förbudet mot narkotika. Observera att Nadelmanns agenda handlar om att minska negativa konsekvenser av användning och INTE själva användningen av narkotika.


Han säger vidare att han önskade att en välkänd politiker hade kommit ut ur garderoben och hållit med honom. Han säger vidare att det är viktigt att få betydelsefulla personer med i hans rörelse.


Han betonar också att det är strategiskt viktigt att rikta in sig på UNGASS (United Nations General Assembly Special Session on Drugs - FN:s generalförsamlings speciella session om narkotika). Att samarbeta med olika länder är också viktigt för att påverka regeringarna. Hans samtalspartner, Daniel Wolfe, menar att Asien är viktigt att påverka för att åstadkomma den reform legaliseringsförespråkarna önskar. Nadelmanns vän Wolfe menar också att moraliska argument är viktiga, som till exempel den moraliska kostnaden att fängsla ett stort antal individer. Wolfe vill också att FN-konventionerna mot narkotika vidgas så att de kan ge möjligheter till distribution av heroin till missbrukare, produktionszoner för kokain och heroin på olika håll i världen mm.


Dessa kejsarens nya kläder är försåtliga för den icke observante iakttagaren och det finns anledning att komma ihåg att Nadelmann och Co är förespråkare för legalisering när den som är intresserad här kan lyssna på hur Nadelmann och Wolfe diskuterar hur man på bästa sätt kan lura den okunniga massan.


Torgny Peterson


Att röka cannabis är fördummande

Training Your Brain

Ja, det är inte bara cannabisrökning som är fördummande. Kombinerar man det med att titta på såpoperor och dessutom umgås med gnälliga människor ligger man riktigt illa till. Allt enligt den nyligen utgivna Teach Yourself Training Your Brain av Terry Horne och Simon Wootton.


Livsstil och vad du petar i dig är det som gäller tillsammans med en mängd andra ting och sist men inte minst, det magiska ordet BLISS:


Body-based pleasure

Laughter

Involvement
Satisfaction

Sex


Tro ´t den som vill! Och du - glöm inte bort det där med att man blir dum av cannabis!


Torgny Peterson


Ex-polischef uttalar sig om cannabis

Den före detta polischefen i Lambeth-området i London, Brian Paddick, kandiderar nu till posten som borgmästare i London.


Den engelska tidningen The Independent ställde nyligen några frågor till Paddick, bland annat om cannabis.


Kommer du, efter succén med cannabisexperimentet i Lambeth, att genomföra liknande experiment över hela London?

Samtidigt som det betraktades som kontroversiellt då det pågick är jag stolt över vad vi uppnådde. Det bedömdes som en succé och det är därför som cannabisexperimentet i Lambeth redan har antagits av polisen på nationell nivå. För närvarande ser man över det, men jag är inte för någon förändring av det nuvarande systemet.


Bör cannabis legaliseras eller omklassificeras till en klass B drog?

Vi måste sluta och hålla på med lagligheten beträffande cannabis och om cannabis finns i rätt klass eller ej utan koncentrera oss på att utbilda människor, speciellt ungdomar, om de skadliga effekterna.


Har du någonsin använt cannabis eller någon annan illegal drog?

Nej


Varför tror du att människor använder droger?

Människor använder droger av en massa skäl. En del mår bra av det oavsett om det är alkohol eller illegala droger. För andra innebär det en möjlighet till flykt. Många vill inte använda droger men behöver hjälp för att upphöra med missbruket. Jag skulle vilja se bättre behandlingsmöjligheter för de som verkligen vill förändra sina liv.


Även om Paddicks hantering av cannabisproblemet beskrivs som "succe" är det inte en uppfattning som delas av det 50-tal poliser som besvarade en enkät i samband med en utvärdering av cannabisexperimentet i Lambeth-området. Av de cirka 50 poliser som besvarade enkäten uppgav en majoritet att hållningen till cannabis inte resulterat i någon förändring i hur de använde sin tjänstgöringstid. [Tanken var att man genom en mer tolerant inställning till cannabis och ändrade rapporteringsförhållanden skulle få mer tid över för arbete mot grövre brottslighet]. Vidare ansåg poliserna att denna nya policy skulle leda till ökad användning av droger i Lambeth-området, både när det gäller cannabis och klass A-droger. Slutligen ansåg de som besvarade enkäten att Lambeth-policyn skulle avbrytas och inte utvidgas till att omfatta resten av MPS (Metropolitan Police Service).


Hela intervjun med Paddick i The Independent kan du läsa här.


Vill du veta mer om den senaste brottsstatistiken i olika delar av London hittar du den här.


Läs också:

Brian Paddick borgmästarkandidat i London

  

Torgny Peterson


Lurade

I Texas har polisen använt ett annorlunda knep för att få tag i efterlysta personer som vistades i Mexico. Man skickade helt sonika ut besked om att mottagaren av beskedet vunnit en Xbox 360. Resultat? 115 personer nappade på erbjudandet och kunde utan större ansträngningar gripas.


Brottsprovokation är inte tillåtet i Sverige, men en eller annan vinstutdelning kanske är möjlig också i Sverige?


Läs också:

Känn dig blåst II


Torgny Peterson


Flera lurade - Är du lika lättlurad som konstexperterna?

I England har en 2-åring och hans mamma lurat skjortan av så kallade konstexperter. Andra blir lurade av påtända 'cannabisexperter' som påstår att cannabis är ofarligt.


Torgny Peterson


Äntligen! - Större möjligheter att förverka brottsvinster

Regeringen har i dag till Lagrådet överlämnat ett förslag till nya regler om förverkande av brottsvinster. Förslaget innebär att de brottsbekämpande myndigheterna ges ett nytt, kraftfullt redskap i kampen mot allvarlig brottslighet.

Med utbyte av brott menas både konkret egendom som någon kommit över genom brott och det uppskattade värdet av det som åtkommits. Att utbytet förverkas innebär att brottslingen berövas egendomen eller att han eller hon blir skyldig att betala ett angivet belopp till staten.

Med dagens regler är det bara möjligt att förverka utbyte av just det brott som en person döms för. Det måste dessutom vara fullt bevisat att egendomen härrör från det brottet.


Lagrådsremissen innehåller förslag som syftar till att genomföra artikel 3 i rådets rambeslut 2005/212/RIF om förverkande av vinning, hjälpmedel och egendom som härrör från brott.

I lagrådsremissen föreslås ändringar i bland annat brottsbalken och rättegångsbalken. Förslagen innebär att det vid viss allvarlig brottslighet ska vara möjligt att förverka inte bara utbyte av ett visst konkret brott, utan också utbyte av inte närmare preciserad brottslig verksamhet. Sambandet mellan egendomen och den brottsliga verksamheten ska inte heller behöva styrkas fullt ut. I stället ska det vara tillräckligt att åklagaren uppfyller ett lägre ställt beviskrav.

Utöver detta lämnas vissa förslag som syftar till att förbättra möjligheterna att provisoriskt säkra tillgångar som genom ett senare beslut kan komma att förverkas.

  

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2008.


Du kan läsa lagrådsrådsremissen Förverkande av utbyte av brottslig verksamhet här.


Under förutsättning att föreslagna förändringar genomförs kommer förverkande att få en helt ny innebörd i Sverige och avsevärt öka möjligheterna till mer kraftfulla ingrepp mot kriminell verksamhet.


Läs också:

Utvidgat förverkande Ds 2006:17


Torgny Peterson


FOKUS 07 - en analys av ungas hälsa och utsatthet

Fokus07

Ungdomsstyrelsen presenterade idag årets fokusrapport om ungas hälsa och utsatthet som görs på uppdrag av regeringen. Det är ungdomar mellan 16 och 25 år som har undersökts. Utredningen består av en kartläggning av ungas hälsa, en analys av verksamheter som unga vänder sig till och en beskrivning av skolans arbetsmiljö.


Det är glädjande att de allra flesta unga, 8 av 10, mår bra. Samtidigt krävs det ökade insatser från samhället för dem som mår dåligt, säger Ungdomsstyrelsens generaldirektör Per Nilsson.

Endast 5 procent säger själva att de mår dåligt. Genomgående mår unga kvinnor sämre än unga män. Kvinnor hämtar också ut mer antidepressiva läkemedel än män. Något oväntat är att social bakgrund och utländsk bakgrund spelar begränsad roll när unga bedömer sin egen hälsa. När det gäller läkemedelsförbrukning och diagnoser inom vården visar det sig att unga från Afrika och Asien har en lägre användning än de med svensk bakgrund. Unga kvinnor som är homosexuella, bisexuella, eller transpersoner mår särskilt dåligt.

När ungdomar mår dåligt och behöver stöd vänder de sig till någon i familjen, helst mamma. Stödet från föräldrarna är centralt och Ungdomsstyrelsen vill se en ökad satsning på föräldrautbildningar för dem som har äldre barn. Unga som söker hjälp är ofta i en utsatt situation och många vittnar om dåligt bemötande. De som jobbar inom vården har yrkeskompetens men saknar ofta kompetens att bemöta unga människor.

Det händer att unga som vänder sig till socialtjänsten, BUP eller skolsköterskan inte vet att personalen kan berätta för deras föräldrar att de varit där. Denna anmälningsplikt måste det informeras bättre om. Ungdomsstyrelsen menar också att ungas behov måste komma i första hand, fortsätter Per Nilsson.

Ungdomsmottagningen är en verksamhet som många unga vänder sig till och har stort förtroende för. I övrigt är det stora skillnader i de verksamheter som unga möter som beror på var i landet de bor. Det handlar bland annat om olika åldersgränser och olika storlek på avgifter.

I skolan upplever många unga stress, fler tjejer än killar. Undersökningen visar att 40 procent av ungdomarna upplever minst ett av besvären huvudvärk, ont i magen eller sömnproblem flera gånger i veckan. Det finns många vägval för unga att göra på vägen från grundskola via gymnasieskola och ut i arbetslivet. Det kan skapa stress och skolan brister i att stötta med vägledning. Inte heller vården i skolan fungerar tillfredställande. Det är skillnader mellan kommuner men också mellan offentliga och privata huvudmän.

Skolan ska vara likvärdig över landet och hålla en god kvalitet. I skolans uppdrag ingår skolhälsovården men idag finns det inget lagstadgat stöd för att en skola ska ha personal inom elevhälsa, exempelvis psykologer, kuratorer och studie- och yrkesvägledare. Ungdomsstyrelsen påpekar vikten av att unga snabbt ska kunna få stöd innan deras problem förvärras och där är elevhälsan en stor tillgång, avslutar Per Nilsson.

Till grund för utredningen finns bland annat två enkätundersökningar, djupintervjuer med ideella organisationer och fakta från en samkörning av läkemedelsregistret, patientregistret och socioekonomiska faktorer för ungdomar.


Läs mer:

FOKUS 07 - en analys av ungas hälsa och utsatthet


Besök:

Ungdomsstyrelsen


Holländska missbrukare åker till Skottland för att få vård

Eftersom myndigheter i Skottland uppenbarligen inte är beredda att betala för institutionsvård för de egna missbrukarna drar nu holländska missbrukare nytta av den skotska oviljan och åker till Skottland.


Det är det privata sjukhuset Castle Craig som med sina 30 platser till ett pris av 10 800 kronor i veckan står som mottagare av missbrukarna.


Skottland är en av de mest ´metadonfrälsta´ landsdelarna i Europa men metadon har uppenbarligen inte löst några problem, i varje fall inte i Skottland om man får tro professor Neil McKeganey

Man uppskattar att det finns cirka 50 000 missbrukare i Skottland och 20 000 deltar i metadonprogram. 

I ett uttalande till BBC i våras sa McKeganey att 85-90% av missbrukare i behandling har metadon. Han konstaterar vidare att den absoluta merparten av dessa saknar arbete, fortsätter att begå brott och fortsätter att använda illegala droger. 


Läs gärna McKeganey´s artikel The Lure and The Loss of Harm Reduction in UK Drug Policy and Practice i The Journal of Global Drug Policy and Practice


Läs också:

Metadonförskrivning misslyckas i 97% av fallen

Ledande narkotikaexpert ifrågasätter dagens narkotikapolitik

Missbrukare vill ha behandling - inte så kallad ´harm reduction´


Torgny Peterson


Huliganer ska inte få resa fritt

EU gör nu gemensam sak med UEFA (Union of European Football Associations) och skärper tongångarna när det gäller hanteringen av fotbollshuliganerna.


Under en presskonferens i Bryssel sa den ansvarige EU-kommissionären Franco Frattini att det finns behov av bättre samordning av de nationella regler som gäller för fri rörlighet, för naturligtvis ska det inte vara möjligt att utnyttja den fria rörligheten för människor för att exportera våld till andra länders idrottsarenor. Vi behöver bättre kommunikation och i extrema fall anser jag att det måste vara möjligt att införa begränsningar i människors rörlighet - ett europeiskt förbud för kända huliganer.


Frattini gjorde uttalandet i samband med den tvådagarskonferens om en EU-strategi mot våld inom idrotten som hölls i Bryssel nyligen.


Torgny Peterson

Nytt nummer av BRIS-tidningen ute - att möta barn

Vanliga samtal mellan barn och vuxna, oavsett var de sker, är oändligt betydelsefulla och ofta väldigt underskattade, säger socialpedagogen och BRIS-ombudet Petter Iwarsson i en intervju i det femte numret av BRIS-tidningen med temat "att möta barn".

Alldeles för många barn har inte en enda vuxen att vända sig till när de har problem eller mår dåligt. Ofta beror det på att vuxna i barnets närhet inte vet hur de ska hantera situationen eller hur de ska hantera förtroendet som barnet ger genom att berätta.
BRIS-tidningen Nr 5 ger därför alla som arbetar med barn, och föräldrar, råd och tips om hur vuxna kan stödja barn och unga genom att möta barn utifrån deras behov.

Bland annat berättar psykologen och psykoterapeuten Elisabeth Cleve om hur vuxna kan samtala med och förstå de riktigt små barnen och psykolog Kati Falk ger råd om hur svåra samtal, som besked om allvarliga sjukdomar, eller dödsfall, kan föras med barn.

I tidningen kan du dessutom läsa om skolsköterskan Tomas Jacobsson som har nästan 25 års erfarenhet av att samtala med och möta pojkar.
Nätvandrarna Maria Soares Lindberg och Magnus Söderberg berättar om hur de genom sin närvaro på nätet stödjer barn och ungdomar.
Organisationen ´Maskrosbarn´ startades av två tonårstjejer, Therese Eriksson och Denise Madsen när vuxenvärlden svek. Läs deras berättelse om att växa upp med missbrukande föräldrar och vad de hade behövt av de vuxna runtomkring dem.

BRIS-tidningen gör också ett bokslut över året som gått, bland annat reder vi ut vad som hänt efter ´Fallet Louise´och ´Alexandramannen´ och Ola Lindholm, chefredaktör Kamratposten, skriver i sin krönika om modet som krävs för att möta barn.

Mer information om BRIS-tidningen finns på http://www.bris.se/.


Legalisering av narkotika - NEJ!

SUNDIAL

Glöm inte bort att ta del av och skriva på SUNDIAL-deklarationen.27 dömda till döden för narkotikabrott

I Vietnam har totalt 27 personer dömts till döden den här veckan för narkotikabrott. Dessutom har under veckan åtta dömts till livstids fängelse och ytterligare nio till fängelse i mellan 16 och 20 år.


Innehav, handel med eller smuggling av mer än 600 gram heroin resulterar i livstids fängelse eller dödsstraff i Vietnam. Än värre är den lagstiftning som gäller i Singapore där illegal handel, smuggling (import eller export) av mer än 15 gram heroin resulterar i dödsstraff.


Buprenorfin (Subutex) uppskattas inte heller i Singapore. Innehav eller konsumtion av preparatet ger upp till 10 års fängelse eller böter eller en kombination av båda.  Att ägna sig åt illegal import eller export av buprenorfin rekommenderas inte heller såvida man inte är beredd på upp till 30 års fängelse alternativt livstids fängelse och spöstraff.


Den som funderar på att använda cannabis i Singapore bör tänka sig för noga. Innehav eller konsumtion av cannabis ger upp till 10 års fängelse eller böter eller en kombination av båda.


Import eller export av mer än 500 gram marijuana - dödsstraff; Import eller export av mer än 200 gram hasch - dödsstraff.

Den som är intresserad av narkotikalagstiftningen i EU:s medlemsstater hittar ytterligare information här.


Torgny Peterson


Vägverkets förslag om att tillåta amfetaminpåverkade förare - ett remissvar

Vägverket har nyligen presenterat många viktiga förslag för ökad trafiknykterhet och för att underlätta polisens arbete. (Vägverkets förslag för ökad trafiknykterhet, 26 november 2007.)


Samtidigt arbetar myndigheten i ett viktigt delområde, under influens av sina psykiatriska konsulter, i en helt annan riktning: Man vill tillåta amfetaminpåverkade förare i trafiken och man motverkar polisens insatser.


Den här skrivelsen har som syfte att göra det tydligt att Vägverket måste införa regler om nolltolerans också mot amfetaminpåverkade förare i trafiken.

  

Nolltolerans mot narkotika i trafiken kontra legalt utskrivet amfetamin

Det har sedan 1999 funnits en nollgräns för narkotika i trafiken. I propositionen som föregick lagändringen heter det att det skulle kunna hävdas att det inte finns underlag för att "påstå att varje minsta koncentration av narkotika i blodet kan antas ge upphov till en påverkan som är trafikfarlig. Rent allmänt har emellertid narkotiska ämnen normalt sett sådana verkningar att de inte är förenliga med framförande av fordon på ett trafiksäkert sätt." (Prop.98/99:43 sid. 25.)


Polisen har effektiviserat sitt arbete med att upptäcka tecken på drograttfylleri och fler anmälningar om narkotikabrott har gjorts de sista åren.


Vägverket har i november 2007 lagt flera förslag som ytterligare ska motverka drograttfylleriet och underlätta polisens arbete.


Myndigheten har dock gått i en annan riktning när det gäller att tillåta amfetaminpåverkade förare i trafiken.


Genom en inflytelserik grupp av biologiska psykiatriker och läkemedelsbolag har Sverige de sista åren skådat en explosiv ökning i utskrivningen av amfetaminpreparat (Ritalina och Concerta) till vuxna. Under år 2006 fick 7360 personer, 19 år och över, legalt utskrivet amfetamin i Sverige (Socialstyrelsen, 2007). Med undantag av uppskattningsvis några hundra personer fick dessa vuxna amfetaminet utskrivet för de neuropsykiatriska diagnoserna ADHD och DAMP.


Det bör betonas att i inget enskilt fall är den narkotika som skrevs ut till dessa vuxna "med" ADHD eller DAMP ett av läkemedelsmyndighet för denna åldersgrupp godkänt läkemedel. Det finns följaktligen i FASS-texten inte heller några rekommenderade doser. Texten i detta område lyder: "Ej relevant." (FASS, Ritalina och Concerta.)


Två av de psykiatriker/läkare som betytt mest för den explosiva ökningen i utskrivningen av amfetamin till vuxna är Peder Rasmussen och Björn Kadesjö - som också råkar vara Vägverkets konsulter/experter.


Det är med andra ord så att Rasmussen/Kadesjö först varit starkt bidragande till att 7360 vuxna i Sverige förra året fick legalt utskrivet amfetamin och sedan har ett avgörande inflytande över hur Vägverket betraktar bruket av den utskrivna narkotikan i trafiken.

Och i Rasmussens och Kadesjös ögon är det inte nolltolerans som förespråkas - tvärtom. Man har till och med influerat Vägverket till formuleringar om att det kan vara ett krav för fortsatt körkortstillstånd att ta amfetamin!


De psykiatriska konsulternas beskrivning av amfetaminet i Vägverkets dokument - det verkliga förhållandet

Vägverket och dess psykiatriska konsulter förmedlar i sitt material föreställningen att amfetamin har en annorlunda verkan - en medicinsk verkan - på personer "med ADHD", än det har på personer utan beteckningen. Det här är en grund för att kunna lägga förslag om att vissa personer ska få köra bil påverkade av amfetamin medan det för andra råder nolltolerans.


I det PM (Englund, 2006) som skrivits till de föreslagna ändringarna av kapitel 15, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, i Vägverkets föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort, hänvisas till Rasmussen (Trafikmedicin, 2001, s 164). I PM:et betonas att centralstimulantia kan vara "ett värdefullt komplement" som förbättrar koncentrationsförmåga, impulskontroll, överaktivitet och oro för personer med ADHD/DAMP. Det betonas också mycket starkt att "det handlar om doser som ligger mellan 50 och 100 gånger lägre än de doser som missbrukare använder och all erfarenhet talar för att denna behandling inte leder till framtida missbruk". [Kursivt här.] Texten är helt och hållet hämtad från Rasmussens kapitel i Trafikmedicin (2001), där dessutom frågan tas upp om det ska vara förbjudet att köra bil med legalt amfetamin i kroppen, och där svaret ges att "i princip bör ett sådant hinder ej föreligga" (s. 166) Det är för övrigt som så, skriver Rasmussen: "I vissa situationer kan det till och med vara ett krav för körkortstillstånd och körkortsinnehav att vederbörande fortsätter sin medicinering." Kadesjö fyller på med fler lyriska beskrivningar i sina 2007 lämnade kommentarer: "Det finns mycket goda belägg för att behandling med dessa medel positivt påverkar olika ADHD symtom inte minst impulsivitet och därmed bilkörningsförmåga." (Kadesjö, Kommentarer till vägverkets förslag till föreskrifter om medicinska krav, 2007).


Men bilden som Vägverket förmedlar är falsk. Det står mycket klart - förutom i det för amfetaminpreparaten framtagna marknadsföringsmaterialet - att amfetamin har samma verkan på alla som tar det, beteckningen ADHD eller inte. En drastisk och passande referens kan göras till den mångåriga ADHD-forskaren (och amfetaminförespråkaren) Judith Rapoport, som konstaterar: "Dessa medel har samma effekt på friska barn som på barn med ADHD. Amfetamin verkar förbättra allas uppmärksamhet - om det så har ett problem eller inte. Vad än uppgiften är, så gör man det bättre. Fotbollsspelare och travhästar har känt till det här sedan länge." (Intervju med den medicinska journalisten Ray Moynihan, boken Selling Sickness, 2005.) Effekten är alltså densamma om drogen är utskriven av en läkare till en person med beteckningen ADHD som den är för en "normal" person som skaffat drogen på ett illegalt sätt. Vi pratar nu om den inledande drogeffekten.


Konsulten Rasmussen vill (som i den vanliga av läkemedelsbolag framtagna litteraturen) hävda att det är en klar skillnad mellan de doser som skrivs ut till personer "med ADHD" och dem som missbrukare använder. Han vill med detta förmedla idén att det rör sig om en kvalitativ skillnad. Jämförelsen finns, som sagt, med i nästan all tillrättalagd ADHD-litteratur. Men jämförelsen med de doser som mångåriga, nergångna narkomaner använder, är naturligtvis absurd - var det inte så att regeringen klart fastslagit, och Vägverket instämt med, att det ska vara en nolltolerans för narkotika i trafiken? Vad har då liknelser med de doser som tunga narkomaner tar att göra i ett sammanhang om trafiknykterhet? Nej, istället kan vi jämföra med vad som definieras som en missbruksdos för en icke-tillvand person: "En rusframkallande dos ("missbruksdos") räknas såsom den dos som hos en naiv (icke-tillvand) person framkallar ett märkbart rus i form av en tydlig förändring i sinnestillståndet." För amfetamin gäller: "En missbruksdos anses ligga mellan 0,1 och 0,2 gram." (Åklagarmyndigheten, Farlighetsbedömning av narkotika, december 2005.) Dosen för att få samma effekt för den närliggande släktingen metylfenidat (Ritalina och Concerta) anses vara något större. Och med detta hamnar utskrivningen av amfetaminpreparat i ett annat läge än det Rasmussen förespeglar. De doser som vuxna "med ADHD" får är mycket nära vad som definieras som en missbruksdos.


Att "all erfarenhet talar för att denna behandling inte leder till framtida missbruk", som Rasmussen påstår, är att riktigt våldföra sig på sanningen. Det är skämmande att Vägverket i sitt PM om ändring av författningstexten bara fört in Rasmussens verklighetsfrämmande och osakliga data. Fakta är att det finns många klara bevis på att utskrivning av amfetaminpreparat har ett direkt positivt samband med framtida missbruk.

Några exempel: Den alldeles nyligen publicerade uppföljningen av den största långtidsstudien av amfetaminbehandling, MTA-studien, ger inte alls stöd för Rasmussens påståenden (Molina et al. Delinquent Behaviour and Emerging Substance Use in the MTA at 36 Months: Prevalence, Course, and Treatment Effects, 2007,). Man ska, när man läser de sista artiklarna om MTA-studien veta att dessa är skrivna av några av de största amfetaminförespråkarna internationellt, som byggt sina karriärer på att i samarbete med läkemedelsbolag förmedla en positiv bild av amfetaminbehandling. Det är med andra ord ingen som helst risk att man överdrivit några risker eller dåliga effekter. I den nämnda artikeln refereras också till forskning av Lambert (1998) och Pelham (2005), som visar hur "behandling" med centralstimulantia leder till ökad risk för framtida missbruk. Ett mer kärnfullt bemötande kan göras genom att hänvisa till en av världens största experter i psykofarmakologi, professor David Healy, som nyligen i media, sade: "De droger som används för att behandla ADHD är samma som speed och kokain... Det finns stor risk för att barnen kommer att gå vidare till att använda illegala droger också, eftersom de har blivit vana med deras effekter." (Daily Mail, Ritalin: The scandal of kiddy coke, 27 november 2007.) När det gäller missbruk och utskrivningen av amfetamin till vuxna är bilden om möjligt än mörkare - se nedan om erfarenheterna från Norge.


De faktiska resultaten vid utskrivning av amfetaminpreparat till vuxna - det misslyckade experimentet med utskrivning i Norge

I Norge har det under åren 1997-2003 pågått ett försöksprojekt med förskrivning av centralstimulantia till vuxna med diagnosen ADHD. Projektet är unikt såtillvida att det är ett av de största i världen - mer än 1500 vuxna med beteckningen ADHD har under dessa år fått legalt utskriven centralstimulantia (amfetaminpreparat).


Erfarenheten av projektet kan sammanfattas på följande sätt: "Otillräckliga behandlingseffekter, biverkningar, otillräckliga stödinsatser f.ö. och oförmåga hos personerna att genomföra behandling och regelbundna kontroller anses vara orsak till det 70 %-iga bortfallet." (Lars-Olof Janols, Farmakologisk behandling vid ADHD och komorbida tillstånd hos barn, ungdomar och vuxna, 2001; opublicerat manuskript inlämnat till Socialstyrelsen.) Det kan i sammanhanget nämnas att dessa resultat inte fick psykiatriker att minska utskrivningen av narkotikan.


Ovanstående citat är alltså hämtat från psykiatriker Lars-Olof Janols, som skrev detta till Socialstyrelsen år 2001. Janols kärnfulla (opublicerade) sammanfattning av resultaten från förskrivningen av centralstimulantia till vuxna i Norge gjordes när två tredjedelar av det norska försöksprojektet genomförts. Han hade fått sin information från projektledaren själv, överläkare Nils Olav Aanonsen, som i en öppenhjärtig brevväxling kolleger emellan avslöjat att den sanna bilden av behandlingen var långtifrån så positiv som neuropsykiatrins företrädare utåt vill göra gällande - den var rent ut sagt en katastrof.


Aanonsen sammanfattade erfarenheterna i ett brev av den 23 januari 2001. Brevet var inte avsett att nå allmänheten. (Den som tycker att nedanstående information är alltför otrolig kan verifiera påståendena genom att läsa en kopia av Aanonsens brev på http://jannel.se/janssen/brev.Aanonsen.Janols.pdf  Aanonsen Nils Olav, personligt meddelande, 2001.)


Projektledaren skrev om bortfallet: "Vårt system för tillbakemeldinger gjør att vi vet av erfaring at kun omkring 30 % velger å ta det i ett år eller mer." [Vårt system för

tillbakarapportering gör att vi av erfarenhet vet att bara omkring 30 % väljer att ta det i ett år eller mer."]


Runt 70 procent av patienterna föll bort, de avbröt behandlingen.


Patienterna, som nästan uteslutande gavs Ritalina, verkade inte få den "naturliga balans" i hjärnan som läkemedelsbolaget Novartis - och förespråkare som Rasmussen och Kadesjö - utlovar. Det var nämligen inte så att patienterna föll bort på grund av goda resultat - att de kände sig "färdigbehandlade" och nu klarade sig utan medicin. De föll bort på grund av dåliga eller inga resultat; som Aanonsen, som ansåg att verksamheten administrativt fungerade bra, uttryckte det i sitt brev: "Når det gjelder terapeutiske triumfer så er det mer variert." [När det gäller terapeutiska framgångar så är det mer växlande.] Patienterna, som avbröt behandlingen, måste ha hållit med om den bedömningen.


Aanonsen skrev vidare att "... effekten ikke synes vaere til så stor hjelp på generell psykosocial funksjonsevne som man skulle tenke seg utfra de första månadernas ofta märkvärdiga respons på koncentrationsevnen." ["... effekten verkar inte vara till så stor hjälp på generell psykosocial funktion som man skulle kunna tänka sig utifrån de första månadernas ofta märkvärdiga respons på koncentrationsförmågan."]


Det var med andra ord så att amfetaminet hade effekt på "vakenheten" i början - en känd effekt som också studenter som vill kunna sitta uppe på nätterna och plugga utnyttjar (tills de kraschar) - men narkotikan gjorde inte att personerna fungerade bättre i samhället, att deras "livskvalitet" förbättrades. Det sistnämnda är dock ett av de främsta skälen till att narkotikan skrivs ut - den ska förbättra personers sociala funktion.


De främsta erfarenheterna från försöksprojektet i Norge är som följer:

* Man kan vid behandling av vuxna med centralstimulantia räkna med att runt 70 % av patienterna kommer att avbryta behandlingen;

* De personer som avbryter behandlingen kommer i mer än 90 % av fallen att göra detta på grund av bristande terapeutiska framgångar; de flesta faller bort på grund av biverkningar, bristande behandlingseffekter och oförmåga att genomföra behandlingen;

* Det är fullt möjligt att i en försöksverksamhet, som sagts vara noggrant kontrollerad och som byggts upp runt narkotiska medel med mycket hög missbrukspotential, tappa bort 25 % av patienterna. Patienter om vilka man inte får in några resultat alls;

* De personer som relativt nyligen missbrukat alkohol eller narkotika, eller begått kriminella handlingar, kommer på grund av bristande behandlingseffekter att avbryta behandlingen; de kommer inte alls att fungera bättre. De kommer generellt sett att bryta mot behandlingsalliansen och återfalla i missbruk;

* De förespeglingar om "återställd naturlig balans" av ämnen i hjärnan, som läkemedelsbolag, ledande neuropsykiatriker och av läkemedelsbolag uppbyggda patientföreningar lockat med vid centralstimulantiabehandling, har visat sig vara falska. Om "symtomen" orsakats av en "biokemisk obalans" och om centralstimulantian rättat till denna obalans skulle "symtomen" upphöra. Så har bevisligen inte skett. Det finns sålunda ingen som helst grund för påståendena om att denna behandling är en "fungerande medicinsk behandling";

* Utdelningen av amfetaminpreparat till vuxna har inte heller visat sig fungera som beteendekontroll. Eventuella förhoppningarna om att medlen skulle hjälpa den generella psykosociala funktionen har inte infriats.


För en fullständig genomgång av detta projekt, läs artikeln Utskrivning av amfetamin till vuxna "med ADHD", http://jannel.se/janssen/utskrivning.av.amfetamin.till.vuxna.pdf


Sammanfattning och krav

Amfetaminpreparat är inte i något fall en godkänd medicin för vuxna "med ADHD" (det finns inte heller enligt data från Läkemedelsverket, november 2007, någon inlämnad ansökan om att få ett sådant godkännande.) Vägverket kan inte juridiskt sett i något fall ställa upp bestämmelser om att personer kan få köra bil på icke-godkända narkotiska medel - och naturligtvis än mindre göra det till ett krav för innehav av körkort att personer tar amfetamin.


Amfetaminpreparat har samma principiella effekt på alla som tar dem - de har ingen speciell "medicinsk effekt" på personer som fått beteckningen ADHD. Nolltoleransen ska gälla alla.


De psykiatriska konsulternas beskrivning av den goda effekten av amfetamin, och dess "skyddande" effekt mot missbruk, är grovt vilseledande och måste avvisas.


De faktiska resultaten av utdelning av amfetamin till vuxna framgår på ett tydligt sätt i (de inofficiella) erfarenheterna från Norge.


Vägverket har inte gjort någon utredning av hur många, av de 7360 vuxna som förra året fick legalt amfetamin, som har körkort eller är aktuella för att ansöka om körkort. Man har inte fullgjort sin grundlagspliktiga utredningsskyldighet - man vet inte ens om situationen redan nu är ur kontroll.


De psykiatriska konsulternas bedömningar och förslag är ett direkt hot mot polisens arbete för minskat drograttfylleri - konsekvenserna om förslagen antas är att man omöjliggör polisens arbete.


Vägverket måste avvisa de psykiatriska konsulternas bedömningar och förslag. Det ska inte för någon av de runt 7000 personer som förra året fick legalt amfetamin för ADHD eller DAMP vara möjligt att köra bil med narkotika i kroppen.


2 december 2007    


Janne Larsson


Bromo-Dragonfly klassad som narkotika

Bromodragonfly

Från 1 december klassas drogen Bromo-Dragonfly som narkotika. Substansen är hallucinogen.


Bromo-Dragonfly (Brombensodifuranylisopropylamin) har likheter med andra droger som DOB, LSD och amfetamin.


Det första kända beslaget i Europa gjordes i september 2006 i Sverige. Förekomsten av Bromo-Dragonfly har ökat det senaste halvåret och tydliga hälsorisker kan kopplas till bruket av drogen. Eftersom drogen verkar långsamt finns en stor risk för överdosering.


Information om klassificeringen av olika substanser hittar du här.

Tio-i-topp-listan november 2007 och de tio mest lästa artiklarna

Antalet besökare på ReageraMera ökar för tionde månaden i rad och det är alldeles uppenbart, och glädjande, att allt fler börjar engagera sig i frågor som rör grov organiserad brottslighet.  

  

Tio-i-topp-listan för oktober ser ut som följer. (Siffror inom parentes anger placering under oktober månad.)

Besökare på ReageraMera oktober 2007
1. Sverige (1)
2. Norge (2)
3. Finland (3)
4. USA (6)
5. Danmark (4)
6. Storbritannien (ej på tio-i-topp-listan tidigare)
7. Tyskland (7)
8. Nederländerna (10)
9. Frankrike (9)
10. Spanien (ej på tio-i-topp-listan tidigare)

  

Mest lästa artiklar under oktober 2007

1. Artiklar om mc-gängen t o m 2007-10-10

2. Artiklar om mc-gängen fr o m 2007-10-11

3. Stoppa försöken till nedmontering av FN:s narkotikakonventioner

4. Bandidos MC 1% Canada lägger ner verksamheten

5. Svensk maffia - en kartläggning av de kriminella gängen

6. Legalisera cannabis!?

7. Omedelbar återkallelse av leksakspärlorna Bindeez

8. Om pundiga ´kulturarbetare´

9. Holland och cannabis

10.Förskrivning av heroin till missbrukare i England


Dag Larsson och Carin Jämtin vill införa ett sprututbytesprogram på Världsaidsdagen

Lagom till Världsaidsdagen den 1 december sade den borgerliga majoriteten i landstinget i veckan nej till att införa ett sprututbytesprogram för narkotikaberoende i Stockholms län. Istället vill man utreda frågan ytterligare.

Vi har inte råd att debattera och utreda mer när vi vet att ett sprututbytesprogram skulle kunna rädda liv. Alla försök och utredningar som hittills gjorts pekar entydigt på att smittspridningen minskar med sprututbyte. Låt Världsaidsdagen bli den dag vi sätter punkt för debatten och sätter människors liv och hälsa framför ideologi, säger det socialdemokratiska oppositionslandstingsrådet Dag Larsson.

Dessutom ger en verksamhet som denna samhället en unik chans att få kontakt med en grupp människor där kontakten i dag är svår att etablera. Det har varit lagligt att starta sprututbytesprogram sedan förra sommaren, men borgarna fortsätter att säga nej trots att vi vet att sprututbytesprogram fungerar effektivt för att förhindra smitta, säger det socialdemokratiska oppositionsborgarrådet Carin Jämtin.


Socialdemokraterna i Stockholm


RSS 2.0