Internationella aidsdagen 1 december

Den 1 december uppmärksammas internationella aidsdagen, World Aids Day, världen över.


Undertemat för årets kampanj är Ta täten - med fokus på vikten av ett bra ledarskap i kampen mot hiv och aids.


Socialstyrelsen, som ansvarar för att utveckla, samordna, planera och följa upp det förebyggande arbetet som sker nationellt mot hiv/aids, STI och vissa andra smittsamma sjukdomar, har samlat information om flera av de aktiviteter som händer nationellt under aidsdagen.


Läs mer om Internationella aidsdagen:
Socialstyrelsens hemsida


Ytterligare information hittar du på: 
World Aids Day
Hiv-Sverige


500 smugglingsförsök stoppade

Enligt en rapport från Ríkisendurskoðun (isländska riksrevisionen) förhindrade isländsk polis insmuggling av illegala droger vid närmare 500 tillfällen under åren 2003-2006.


Riksrevisionen uppskattar värdet av de varor som varit föremål för försök till insmuggling till närmare en halv miljard svenska kronor.


Du kan läsa mer här.


Torgny Peterson


Omgiven av "galna" rådgivare!?

Man undrar vilken kontakt medlemmarna i det brittiska rådgivande organet i narkotikafrågor, The Advisory Council for the Misuse of Drugs, har med verkligheten.


Sedan tidigare vet vi att medlemmarna i gruppen var och är starka anhängare till att cannabis nedklassificerades (från klass B till klass C) 2004 och att cannabis inte ska uppklassificeras igen.


Men vad de flesta inte känner till är uppgifter som kommer fram efter att gruppen hade sitt första öppna möte igår.


Det visar sig nu att gruppen jobbar för att ecstasy också ska nedklassificeras och dessutom vill medlemmarna att sjuksköterskor och apotekare ska ges tillstånd att distribuera kokain.


Den brittiske premiärministern betraktas ännu inte som galen men frågan är om detsamma gäller för medlemmarna i ACMD, som genom förslagen tydligt visar att de inte besitter ens de mest elementära kunskaper om narkotikahanteringens villkor och konsekvenser.


Det räcker längre knappast med God Save the Queen om Storbritannien ska komma tillrätta med sina enorma narkotikaproblem.


Torgny Peterson


Cannabisodlingarna ökar i Afghanistan

Afghaner som har problem med kontrollen av odlingar av opiumvallmo verkar nu i allt större utsträckning ägna sig åt odling av cannabis.


Enligt den senaste rapporten från det Wien-baserade FN-organet UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) Afghanistan Opium Survey 2007 ökade cannabisodlingarna i Afghanistan med 40% i år till 173,000 tunnland från 123 550 år 2006.


Läs också:

UN supports creation of first ?closed' juvenile rehabilitation centre in Afghanistan


Torgny Peterson


Hells Angels-medlemmar hotade två kvinnliga vittnen

En medlem av Hells Angels står under en pågående rättegång i Villingen-Schwenningen i södra Tyskland åtalad för att ha köpt kokain vid fyra tillfällen och för att ha överlåtit kokain till två kvinnor som då var minderåriga.


Rättegången bevakas av ett stort polisuppbåd till skydd för de två vittnena som i början av året bestämde sig för att lämna "miljön" och gå till polisen.


Eftersom de båda kvinnorna, idag 18 respektive 21 år gamla, har hotats av medlemmar av Hells Angels ingår de nu i ett vittnesskyddsprogram.


Den intresserade kan läsa mer här.


Torgny Peterson


Resultat om alkohol och cannabis från nationella folkhälsoenkäten

Cannabis

Årets resultat från nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, visar att en tredjedel av männen och en fjärdedel av kvinnorna i åldern 16-29 har riskabla alkoholvanor.


Cannabisanvändningen är fortfarande högst bland män i 16-29 års ålder.


Resultaten visar även att kvinnor med mellanlång utbildning har riskabla alkoholvanor i större utsträckning än kvinnor med kort eller lång utbildning. Samt att det är lika vanligt bland dem som är ekonomiskt utsatta att ha riskabla alkoholvanor eller att använda cannabis i jämförelse med dem som inte är ekonomiskt utsatta.


Beträffande cannabis framgår också följande

0,7% av männen och 0,3% av kvinnorna i åldrarna 16-84 år har använt cannabis den senaste månaden

  

2% av männen och 1% av kvinnorna i åldrarna 16-84 år har använt cannabis senaste året

  

14% av männen och 7% av kvinnorna i åldrarna 16-84 år har använt cannabis någon gång i livet

  

Andelen män och kvinnor som använt cannabis de senaste 12 månaderna har legat på en konstant nivå de senaste tre åren

  

Bland män som använt cannabis under det senaste året är 8% i åldrarna 16-29 år; 3% 30-44 år; 1% 45-64 år: 0,1% 65-84 år

  

Bland kvinnor som använt cannabis under det senaste året är 4% i åldrarna 16-29 år; 1% 30-44 år; 0,1% 45-64 år; 0% 65-84 år

  

Om man ser till sysselsättning (16-84 år) bland de som använt cannabis under de senaste 12 månaderna är 2% yrkesarbetande (samma procenttal för män och kvinnor); 8% av männen och 1% av kvinnorna arbetslösa; 2% respektive 0% har sjuk-/aktivitetsersättning och 10% respektive 0% är långtidssjukskrivna

  

Om man ser till utbildning (16-84 år) bland de som använt cannabis under de senaste tolv månaderna har 4% av männen respektive 0,3% av kvinnorna kort utbildning; 2% av båda könen har mellanlång utbildning och 1% av männen och 0,5% av kvinnorna har lång utbildning

  

Om man ser till födelseland (16-84 år) bland de som använt cannabis under det senaste 12 månaderna har 3% av männen och 1% av kvinnorna Sverige som födelseland; övriga Norden 0% för båda könen; 0% av männen respektive 1% av kvinnorna har land i övriga Europa som födelseland och 2% av männen respektive 0,5% av kvinnorna har land i övriga världen som födelseland.

  

Siffrorna visar att ett fortsatt intensifierat arbete för att minska efterfrågan och tillgång på cannabis, i kombination med andra insatser, förhoppningsvis kan leda till ännu lägre andel personer som använder cannabis.


Resultat från nationella folkhälsoenkäten 2007 avseende alkohol och cannabis hittar du här.


Övriga resultat från nationella folkhälsoenkäten kommer att presenteras fortlöpande under 2007 och 2008.


Torgny Peterson


Vill ha fler obduktioner

Norges främste rättsläkare, Torleiv Rognum, menar att man till följd av för få obduktioner inte upptäcker ett par mord per år.


Enligt Rognum är det inte möjligt att uttala sig enkelt eller generellt om samarbete med polisen i Norge när det gäller obduktioner. I en del polisdistrikt är samarbetet tämligen problemfritt medan det i andra distrikt är lite trögare.


Det inträffar 43 000 dödsfall i Norge per år och av dessa är 10 procent "onaturliga" i lagens mening.


Enligt föreskrifter för sjukvårdspersonal är följande dödsfall onaturliga:

Dråp

Självmord

Olycka

Yrkesrelaterad olycka

Fel vid undersökning eller behandling av sjukdom eller skada

Missbruk av narkotika

Okänd orsak när döden har inträffat plötsligt eller oväntat

Dödsfall i fängelse

Fynd av okänt lik


Skulle föreskrifterna för sjukvårdspersonal följas fullt ut skulle man utföra 4 300 rättsmedicinska obduktioner i Norge per år. 2005 var det verkliga talet 1794. Svenska undersökningar visar att man upptäcker ett till två mord, som inte misstänktes vara mord på förhand, per 1 000 obduktioner. Alla erfarna obducenter har upptäckt mord på obduktionsbordet och de låga obduktionssiffrorna i Norge innebär förmodligen att man inte upptäcker omkring två mord per år, säger professor Torleiv Rognum.


Sjunkande obduktionssiffror

I slutet av 1980-talet utfördes varje år omkring 3 000 rättsmedicinska obduktioner i Norge. Huvudskälet till att antalet har minskat är omläggningen av finansieringen som skedde vid årsskiftet 1991-1992. Fram tills dess täcktes kostnaderna för obduktioner centralt via Justis- och politidepartementet. Från 1992 fördelades pengarna på enskilda polisdistrikt och blev därmed föremål för överväganden i förhållande till andra viktiga behov. Antalet obduktioner vid Rettsmedisinsk institutt minskade från 1 482 1991 till 763 1993. Därefter har antalet legat stabilt på omkring 900 per år. Rettsmedisinsk institutt i Olso täcker sydöstra regionen, dvs. 55 procent av landets befolkning. Enligt Rognum har Finland och Sverige betydligt högra antal obduktioner.


Vad kostar en obduktion?

Den faktiska kostnaden för en obduktion ligger strax under 20 000 kronor. Polisdistrikten faktureras för mindre än hälften av beloppet. Resten fördelas på universiteten och universitetssjukhusen. Transportkostnader tillkommer och de är avsevärda för de polisdistrikt som har lång väg till universitetssjukhusen. Det är väl ett av skälen till att Oslo har ett tillfredsställande antal obduktioner med 74 stycken per 100 000 invånare medan till exempel Vest-Agder ligger på 6 per 100 000 invånare, säger Rognum.


Materialet är en översättning av delar av en artikel av Thomas Berg (Ønsker flere obduksjoner) och återges med tillstånd från Politiforum.


Torgny Peterson


Skärpta regler för vapeninnehav

Europaparlamentet har idag (torsdag 29 november) antagit bestämmelser om ökat utbyte av information, ytterligare åtgärder för att skärpa kontrollerna av vapeninnehav och skärpta villkor för förvärv och innehav. I väntan på enighet i rådet som varit en förutsättning för den förstabehandlingsöverenskommelse som nu föreligger har omröstningen i plenum tidigare skjutits upp.


Bakgrund
Direktiv 91/477/EEG om kontroll och förvärv av innehav av vapen utarbetades som en följd av avskaffandet av gemenskapens inre gränser den 1 januari 1993. Direktivet innehåller gemensamma regler som gör det möjligt att inom medlemsstaterna kontrollera förvärv och innehav av vapen och deras överföring till en annan medlemsstat. I direktivet fastställs bland annat att det ska finnas fyra kategorier med skjutvapen (förbjudna skjutvapen, skjutvapen för vilka det krävs tillstånd, skjutvapen som ska anmälas och skjutvapen för vilka det inte krävs vare sig tillstånd eller anmälan). Direktivet föreskriver också att register över överföringar av skjutvapen ska bevaras i 5 år, och inrättar ett europeiskt skjutvapenpass för förflyttning av vapen inom gemenskapen. Informationsutbyte mellan medlemsstaterna underlättas också.
 
I december 2001 undertecknade kommissionen, på gemenskapens vägnar, FN-protokollet mot olaglig tillverkning av och handel med skjutvapen och EU-direktivet måste uppdateras för att anpassas till protokollet. Ändringen rör sex aspekter: definition av olaglig tillverkning och handel i överensstämmelse med FN-protokollet; uttryckligt märkningskrav för skjutvapen; utvidgning av den period under vilken information om skjutvapen måste bevaras i register i 10 år, mäklarverksamhet; skyldighet att betrakta olaglig tillverkning eller handel som internationella brott samt åtgärder för att försätta skjutvapen ur brukbart skick.


 Handeldvapen är lättåtkomliga, billiga, bärbara och enkla att använda. Olagligt förvärv och olaglig tillverkning av och handel med skjutvapen utgör ett hot mot säkerheten i EU. Enligt uppgifter från Världshälsoorganisationen (WHO) ligger våld och självmord på tredje respektive fjärde plats när det gäller de främsta orsakerna till ohälsa och för tidig död för personer mellan 15-44 år. Krigsrelaterade skador återfinns först på sjätte plats. Andelen av dessa skador som orsakas av handeldvapen är stor. Kampen mot den organiserade brottsligheten gör det också särskilt viktigt att spåra skjutvapen. Uppgifter finns också som tyder på att användningen av ombyggda vapen i EU har ökat; varför det bedöms viktigt att se till att även ombyggbara vapen omfattas av definitionen av "skjutvapen" i direktivet.
 
Längre lagringstid
Parlamentet och rådet har enats om en kompromisstext som antogs i samband med parlamentet behandling av Gisela KALLENBACHs (De gröna/EFA, DE) betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen. Kompromissen antogs med 567 röster för, 12 emot och 11 nedlagda och hela betänkandet med 588 röster för, 14 emot och 11 nedlagda.
 
 Parlamentets krav på att uppgifter om vapen ska lagras i nationella register under 20 år och inte endast 10 år som kommissionen föreslår (för närvarande lagras de endast under 5 år) har godtagits av rådet, liksom åtgärder för förbättrade möjligheter till spårning. Varje medlemsstat ska således senast den 31 december 2014 föra ett register som garanterar behöriga myndigheter tillgång till de register där varje skjutvapen som omfattas av direktivet registreras. Registret ska omfatta och i minst 20 år bevara uppgifter om skjutvapnets typ, märke, modell, kaliber och serienummer samt leverantörens och köparens eller ägarens namn och adress.
 
Varje vapentillverkare ska vara skyldig att under hela sin yrkesverksamma tid föra ett register där alla skjutvapen som omfattas av direktivet och som de tagit emot eller lämnat ut registreras, tillsammans med uppgifter som gör det möjligt att identifiera och spåra vapnet, särskilt uppgifter om typ, märke, modell, kaliber och serienummer samt leverantörens och förvärvarens namn och adress. Efter det att verksamheten har upphört ska vapentillverkaren överlämna registret till den nationella myndighet som är ansvarig för det registreringssystem.
 
Medlemsstaterna ska se till att alla skjutvapen eller delar till skjutvapen som släpps ut på marknaden märks och registreras i enlighet med direktivet eller görs obrukbara. Medlemsstaterna ska dessutom regelbundet utbyta information.  
 
För att kunna identifiera och spåra alla monterade skjutvapen ska medlemsstaterna i samband med tillverkningen av varje skjutvapen antingen kräva att vapnen märks unikt med bland annat tillverkarens namn, landet eller platsen för tillverkningen, serienumret och tillverkningsåret (om detta inte framgår av serienumret). Märkningen ska vara anbringad på en väsentlig del av skjutvapnet som om den förstörs skulle göra skjutvapnet obrukbart.
 
Medlemsstaterna ska kräva att varje enskild förpackning med komplett ammunition märks med tillverkarens namn, varupartiets identifikationsnummer, kalibern och ammunitionstypen. I direktivet avses med "ammunition" alla patroner eller deras komponenter, inklusive patronhylsor, tändladdningar, drivladdningar, kulor och projektiler som används i skjutvapen, förutsatt att dessa komponenter själva omfattas av krav på tillstånd i den berörda medlemsstaten.
 
Försvåra förvärv via Internet
Privatpersoners förvärv av skjutvapen genom tekniker för distanskommunikation, till exempel via Internet, då detta är tillåtet omfattas av bestämmelserna i direktivet. Ett allmänt förbud förespråkas mot att personer som enligt lagakraftvunnen dom har fällts för vissa allvarliga brottsliga handlingar förvärvar skjutvapen. Medlemsstaterna ska, förutom när det gäller vapentillverkare, se till att förvärv av skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition med hjälp av tekniker för distanskommunikation kontrolleras noggrant i de fall då denna typ av förvärv är tillåten.

 
Åldersgräns
När det gäller artikel 5 om villkoren för vapeninnehav antogs en kompromisstext som förhandlats fram med rådet:
 
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 3 som säger att medlemsstaterna i sin lagstiftning får anta strängare bestämmelser än vad som föreskrivs i direktivet] ska medlemsstaterna tillåta förvärv och innehav av skjutvapen bara för personer som har giltiga skäl och som
 
(a) fyllt 18 år; undantag görs dock för förvärv (förutom köp) och innehav av skjutvapen avsedda för jakt eller tävlingsskytte, förutsatt att personer under 18 år i detta fall har föräldrarnas tillstånd eller står under ledning av en förälder eller en vuxen med en giltig skjutvapenlicens eller jaktlicens eller befinner sig på ett licensierat träningscenter eller annan godkänd inrättning,

 
(b) inte kan antas utgöra en fara för sig själva eller för allmän ordning och säkerhet. Om en person har befunnits skyldig till ett avsiktligt våldsbrott ska detta betraktas som ett indicium på sådan fara.
 
Medlemsstaterna får återkalla tillståndet att inneha skjutvapen om något av de villkor som låg till grund för att tillståndet beviljades inte längre uppfylls.
 
Medlemsstaterna får inte förbjuda personer bosatta inom deras territorier att inneha vapen som förvärvats i en annan medlemsstat, om de inte förbjuder förvärv av samma vapen inom sitt eget territorium.

Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet

Promemorian (Ds 2007:43) innehåller förslag till en ny lag om behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet. Lagen ska ersätta polisdatalagen. Det övergripande syftet med den nya lagen är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid polisens behandling av personuppgifter. Den nya lagen skapar också förutsättningar för ett bättre samarbete mellan de brottsbekämpande myndigheterna genom ändrade bestämmelser om utlämnande av uppgifter.

Lagen reglerar, med några få undantag, all polisens behandling av personuppgifter i den brottsbekämpande verksamheten vid Rikspolisstyrelsen, polismyndigheterna och Ekobrottsmyndigheten.


Personuppgifter ska få behandlas om det behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller beivra brott, eller fullgöra de förpliktelser som följer av internationella åtaganden.


Särskilda bestämmelser föreslås för sådan behandling som sker hos Säkerhetspolisen.


För behandling av personuppgifter som fler än ett fåtal personer har åtkomst till (gemensamt tillgängliga uppgifter) föreslås olika begränsande bestämmelser för att trygga den personliga integriteten. Det föreslås också en särskild lag som reglerar polisens allmänna spaningsregister.

I promemorian övervägs också vissa frågor om Kustbevakningens behandling av personuppgifter.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2009.


Du kan läsa hela promemorian, Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet, här.


Narkotikahot

National Drug Threat Assessment 2008

I USA har nu the National Drug Intelligence Center publicerat rapporten National Drug Threat Assessment 2008, som jag rekommenderar till läsning för alla professionellt verksamma i arbetet mot narkotika.


Du hittar hela rapporten här.


Torgny Peterson


Priset på kokain har ökat med 44 procent och metamfetamin med 73 procent

Enligt uppgifter från DEA:s (Drug Enforcement Administration) STRIDE (System to Retrieve Information on Drug Evidence) har det genomsnittliga priset på kokain ökat med 44 procent från januari till september i år. Det genomsnittliga priset låg i september på motsvarande 845 kronor jämfört med 595 kronor i januari.


Dessutom har renhetsgraden under samma period sjunkit med 15 procent.


Det är inte bara priset på kokain som ökat - också metamfetamin har blivit dyrare, och mycket dyrare under samma tidsperiod. I januari kostade ett gram metamfetamin 890 kronor och i september 1.535 kronor. Också här har renhetsgraden minskat - med hela 31 procent.


Vilka är då skälen? Från officiellt håll pekar man på det utökade samarbetet mellan regeringarna i Colombia, Mexico och USA.


Torgny Peterson


Allmänhetens tips avgörande för tillslag mot knarkkapitalister

beslag

Tack vare tips från allmänheten har polisen i Newcastle lyckats gripa flera knarkkapitalister under senare tid.


I Sverige kan du också lämna tips om narkotika. Ring antingen polisen på 114 14 eller tullen på 112 och begär 'Narkotikatipset'. Du kan ringa när som helst och du behöver inte tala om vad du heter. Till Tullverket kan du också e-posta tips. 


Hjälp till med att avslöja och stänga cannabisodlingar


Torgny Peterson


Förskrivning av heroin till missbrukare i England

I över 50 år har England haft någon sorts program för förskrivning av heroin till missbrukare. Programmet begränsades avsevärt i slutet av 1960-talet efter att man konstaterat omfattande läckage av legalt heroin, som förskrivits till missbrukare, till den illegala marknaden.


Heroinet läckte till den illegala marknaden på två sätt - antingen genom att missbrukare sålde delar av sitt legalförskrivna heroin eller via korrupta eller inkompetenta läkares överförskrivning. Man drog slutsatsen att heroin, om det överhuvudtaget skulle förskrivas, behövde intas under direkt medicinsk övervakning, dvs i närvaro av en läkare eller sjuksköterska.


Det faktum att det fanns en parallell, illegal marknad (ofta kontrollerad av kriminella kinesiska gäng) vid den tidpunkt då heroin fanns tillgängligt till alla registrerade missbrukare, är i sig intressant men ofta bortglömt.


Diamorfin (heroin) är en legal medicin i England för behandling av smärtor, t ex vid cancer i terminalskedet.


Av de läkare som innehar speciella tillstånd att förse missbrukare med heroin visar ett mycket litet antal någon stor entusiasm för det, eller verkar inte tro på det som behandling annat än i ett kortsiktigt perspektiv. Det är väldigt få läkare som någonsin har visat någon entusiasm för att bli engagerade i arbetet med att förse/behandla missbrukare med heroin.


Av forskning utförd för Joseph Rowntree Foundation framgår att det finns omkring 70 läkare som har tillstånd att skriva ut heroin till missbrukare. Av dessa är det cirka 40 läkare som gör det regelbundet till totalt färre än 500 missbrukare.


Kostnaderna för heroinförskrivningen uppskattas till tre gånger kostnaden för förskrivning av metadon, beroende på behovet av strängare övervakning och tillsyn av förskrivningen. The Royal College of General Practitioners har aldrig visat något intresse för att utöka förskrivningen av heroin. Påtryckningar om detta har till stor del kommit från Home Office [inrikesdepartementet] (Criminal Justice & Law and Order), inte från Department of Health [hälsovårdsdepartementet].


Det förekommer omfattande förskrivning av metadon. Räkningen för metadon ökar och fortsatt förskrivning av metadon i form av underhållsbehandling har ifrågasatts av Skottlands ledande drogexpert, som säger att metadon som behandlingsform inte fungerar. Väldigt få missbrukare som får metadon blir fria från sitt missbruk. Det finns inga starka bevis för att förskrivningen av metadon har någon större effekt på brottsligheten och missbrukare som får metadon (eller heroin) kompletterar det ofta med heroin på gatan OCH begår brott, också narkotikabrott.


Initialt kan förskrivning av heroin, enligt vissa, med tvekan rättfärdigas för att stabilisera de mest kaotiska missbrukarna som hjälp för att leda in dom i behandling avsedd att så småningom leda till avhållsamhet från narkotika.


Varför allt detta prat om förskrivning av heroin i England?

En analys, grundad på goda källor, är att vår tidigare premiärminister Tony Blair alltid var mycket oroad över brottsstatistiken. Det hävdas att man 'sålde' nedklassificeringen av cannabis till premiärminister Blair, mot hans bättre vetande, samtidigt som man sa att mer polisresurser då skulle frigöras för arbete mot narkotika, fler missbrukare skulle få heroin och på så sätt hållas borta från kriminalitet.


Ordföranden för en kommitté i parlamentet, Chris Mullen, nu engagerad i Senlis Council, argumenterade med undertecknad för underhållsbehandling med heroin för alla [heroin]missbrukare. Det har funnits ringa stöd för en sådan idé. Experter på drogprevention betraktar det som mer än måttligt vansinnigt.


Förskrivningen av heroin drivs på av legaliserings- och den så kallade ´harm reduction'-lobbyn och presenteras som universalmedlet mot kriminalitet, men man förbiser några praktiska realiteter. Syftet är att få uppmärksamhet i media och det lyckades man också bra med efter ett tal av en biträdande polischef på en poliskonferens förra året. Den biträdande polischefen betonade att det [förskrivning av heroin] var hans personliga åsikt. Det främsta målet var att åstadkomma en minskning av brottslighet. Hans förslag bortser dock från en del politiska och ekonomiska delar; det finns för övrigt inget som säger att förskrivning av heroin skulle minska brottsligheten på något avgörande sätt.


Under det senaste året har det funnits småskaliga experiment med förskrivning av heroin till några av de mest kaotiska missbrukarna som missbrukat under lång tid - i Brighton, i en begränsad del av London och i Darlington i norra England.


Professor John Strang är mycket involverad i projektet. Per dags dato (november 2007) försvarar han det. I officiella sammanhang har han varit mycket noga med att säga att det bara är lämpligt för ett mycket litet antal personer som missbrukat lång tid och att det inte är något argument för allmän legalisering. Professor Strang kan mycket väl vara seriös men han har nyligen olyckligt nog valt att alliera sig med UKDPC (UK Drug Policy Commission).

Chefen för UKDPC heter Roger Howard. Han var tidigare chef för DrugScope. Vid den tidpunkt då Roger Howard var chef för DrugScope har vi klara bevis för att individer i organisationen var involverade i att koordinera idéerna hos europeiska rörelser för legalisering av narkotika och att de också var involverade i globala försök att förändra FN:s narkotikakonventioner.


DrugScope under ledning av Roger Howard tog då emot stora summor från regeringen fastän regeringen klart uttalat att man inte ville ha någon förändring av konventionerna.


Ett varningens ord är förmodligen klokt när det gäller uttalanden om den framtida narkotikapolitiken från någon som har något med UKDPC att göra.


Underhållsbehandling med heroin i någon större skala är inte möjlig i England. Kostnaderna har underskattats enormt, inte minst av den biträdande polischef som talade om det för ett år sedan.


I heroinförskrivningsexperimentet i Brighton deltar 30 särskilt utvalda missbrukare från en population bestående av cirka 2 500 missbrukare. Att föreslå att ett sådant program skulle genomföras i hela England är extremt missvisande. Det skulle innebära massiva överföringar av resurser från den offentligt finansierade hälsovården. Det är politiskt och ekonomiskt ohållbart även om man skulle hitta läkare för att utföra jobbet, vilket i sig är tveksamt.


Kostnaderna handlar inte bara om själva heroinet. Eftersom heroin har kort verkan knyter heroinförskrivningen missbrukaren till en klinik på ett sätt som inte är fallet med metadon. Varje liten stad skulle behöva sin egen klinik med åtminstone ett par läkare, beroende på antalet missbrukare, lokaler, säkerhetsarrangemang, minst ett par sjuksköterskor och dessutom öppet 365 dagar per år. Större städer skulle behöva mer än en sådan klinik - London till exempel skulle behöva flera stycken. Varje klinik skulle behöva vara öppen från tidig morgon till sent på kvällen. Kostnaderna skulle bli enorma och allt detta vid en tidpunkt när det finns dålig tillgång till nya behandlingsformer och nya mediciner för verkliga sjukdomar som t e x cancer.


En expert har uppskattat att heltäckande förskrivning av heroin i England skulle kosta 13 miljarder kronor


Många är blandmissbrukare och många skulle fortfarande begå brott. En storskalig verksamhet skulle också uppmuntra drogturism. Argumenten mot omfattande förskrivning av heroin i England är överväldigande.


David Raynes

Member of The International Task Force on Strategic Drug Policy


Urkunden I Tiden

IT-förfalskningsutredningen (JU 2005:05) har i dag överlämnat sitt betänkande Urkunden I Tiden - en straffrättslig anpassning (SOU 2007:92) till justitieminister Beatrice Ask.

Pia Johansson, den särskilda utredaren, har haft i uppdrag att göra en översyn av de brott i 14 och 15 kap. brottsbalken, som berör urkunder och vissa andra handlingar, i syfte att klarlägga vilka förändringar som kan vara nödvändiga med anledning av utvecklingen och användningen av informationstekniken. Utredningen har också haft i uppdrag att lämna förslag på eventuella lagändringar. I uppdraget har vidare ingått att göra en språklig översyn av de bestämmelser som omfattas av uppdraget för att på sätt åstadkomma en allmän språklig modernisering.

Förslagen i korthet
1. Begreppet urkund behålls som beteckning på de handlingar och märken som kan utgöra förfalskningsobjekt.


2. Urkundsdefinitionen i brottsbalken förtydligas så att det direkt av lagtexten framgår vilka krav som ställs på handlingar och märken för att de ska få urkundsstatus.


3. Urkundsdefinitionen utvidgas till att omfatta vissa elektroniska handlingar där de särskilda förutsättningar som råder i den elektroniska miljön beaktats.


4. Elektroniska handlingar som inte uppnår urkundsstatus straffbeläggs, i vissa angelägna fall, som brukande av falsk elektronisk handling. Bestämmelsen avser att motverka att någon sanningslöst utger t.ex. ett e-postmeddelande för att härröra från angiven utställare i syfte att i en rättslig eller ekonomisk angelägenhet orättmätigt skaffa sig en förmån eller för att undgå en förpliktelse.


5. Manipulationer av tekniska uppteckningar eller andra automatiska registreringar av faktiska förhållanden, t.ex. färdskrivare och trafikövervakningskameror ska inte längre bedömas som urkundsförfalskning utan straffbeläggs särskilt som manipulation av teknisk uppteckning.


6. Straffbestämmelserna som tar sikte på att motverka att någon lämnar osanna uppgifter i urkunder eller andra handlingar anpassas till de fall där uppgifterna lämnas elektroniskt. Detta innebär att de specialstraffrättsliga bestämmelser som införts under senare år, till följd av osäkerheten kring straffbudens tillämplighet i elektronisk miljö, kan upphävas.


7. Upprättande av skenhandlingar, t.ex. fakturor och kvitton straffbeläggs i vissa fall, även om handlingarna i sig inte har urkundsstatus.


Riksdagsbeslut 28 november 2007 - ändringar i tullagen - kompetens hos yrkesförare

Idag har riksdagen bland annat fattat följande beslut:

  

Tullagen (SkU5)
Tullagen ändras med anledning av ändringar i EU:s bestämmelser. Syftet är att förenkla för handeln och integrera säkerhetsaspekter i tullagstiftningen. Det införs bestämmelser om att en summarisk deklaration om förestående import respektive export av varor ska lämnas in till tullmyndigheten. Vidare införs ett gemensamt EU-system för hur företag kan erhålla status som godkänd ekonomisk aktör samt en gemensam ram för riskhantering.


Ändringarna i tullagen börjar gälla den 1 januari 2008.

  

Ny lag om kompetens hos yrkesförare (TU3)
En ny lag om kompetens hos yrkesförare börjar gälla den 1 januari 2008. Lagen gäller för tunga godstransporter och persontransporter med buss som förvärvsmässigt sker på vägar i Sverige. Lagen innehåller bestämmelser om grundläggande kompetens och fortbildning för förare. Lagen innehåller även bestämmelser om utbildning.


Den grundläggande kompetensen ska förvärvas genom en grundutbildning som avslutas med prov. Kompetensen ska även kunna förvärvas genom en förkortad grundutbildning. För att föraren ska behålla sin kompetens krävs det att han eller hon genomgår återkommande fortbildningar.


Den nya lagen om yrkesförarkompetens ska börja tillämpas från den 10 september 2008 för förare som utför persontransporter och från den 10 september 2009 för förare som utför godstransporter.


Lagändringarna görs med anledning av EU:s yrkesförardirektiv.


Organiserad brottslighet i Kanada

Den som är intresserad av organiserad brottslighet och den utveckling som sker på andra håll än i Sverige kan med fördel läsa rapporten 2007 Annual Report on Organized Crime in Canada.


Några statistiska uppgifter


I Kanada finns det idag närmare 950 organiserade, mer eller mindre sofistikerade, kriminella grupperingar verksamma i såväl större städer som på mindre orter.


Över 300 så kallade ´street gangs´ med omkring 11 000 medlemmar och ´hangarounds´har identifierats.


Man uppskattar att mellan 170 miljoner och 435 miljoner kronor ´tvättas´varje år.


Kreditkortsbedrägerier resulterade i förluster på 1,25 miljarder kronor 2005.


Omkring 30 procent av de 170 000 fordon som stjäls vare år i Kanada hittas aldrig.


Stölder av motorfordon kostar kanadensarna uppskattningsvis 6,3 miljarder kronor varje år.


http://www.cybertip.ca/ har tagit emot totalt 9 145 anmälningar, som resulterat i 17 gripanden, 972 stängda hemsidor och 700 pågående undersökningar.


23 procent av kanadensarna säger att de personligen drabbats av organiserad brottslighet.


Torgny Peterson


32,5 miljoner för att ´behandla´ missbrukare - med heroin!

32,5 miljoner spenderas på heroinmissbrukare medan laglydiga patienter förvägras livsuppehållande behandling.


I England tillåts nu heroinister i experiment i London, Brighton och Darlington att injicera heroin under överinseende av sjukvårdspersonal. Trots fri tillgång till heroin begår många fortfarande brott, skriver Daily Mail.


Senare idag kan du här läsa en utförligare rapport om heroinförskrivningen i England.


Torgny Peterson


Cannabiskonsumtionen minskar bland 14-17-åringar i Tyskland

Från Tyskland meddelar landets 'drogtsar', Sabine Bätzing, att konsumtionen av cannabis bland landets 14-17-åringar minskar. Färre ungdomar röker också mindra mängder vanliga cigaretter.


Totalt sett har Tyskland fortfarande stora drogproblem och ligger ungefär i 'mittfältet' vid en jämförelse med andra EU-nationer.


Årets rapport från Tyskland om narkotikasituationen finns för den intresserade på engelska här och på tyska här.


Läs också (om Sverige):

Cannabiserfarenhet bland vuxna uppdelat på kön 1994-2006


Narkotikaerfarenhet bland mönstrande 1971-2005


Narkotikaerfarenhet och möjlighet att pröva narkotika bland mönstrande för hela riket, samt uppdelat på län 2005


Narkotikaerfarenhet bland ungdomar 16-24 år uppdelat på kön 1994-2003


Narkotikaerfarenhet samt erfarenhet av olika narkotikasorter bland gymnasieelever 2005 


Narkotikaerfarenhet bland skolelever i årskurs 9, 1971-2005


Möjlighet att pröva narkotika bland skolelever i årskurs 9, 1986-2005


Narkotikaerfarenhet bland skolelever 15-16 år i Europa 2003 


Narkotikarelaterad dödlighet baserad på rättsmedicinska data, 1994-2005


Torgny Peterson


Maktstrid inom italiensk maffia öppnar för ökat samarbete med amerikansk maffia?

I en analys från amerikanska Open Source Center menar man att förändringar i ledarskapet inom italiensk maffia kan öppna upp nya vägar för samarbete med maffiagrupperingar i USA och nya och utökade möjligheter för penningtvätt.


Analysen kan du läsa här.


Besök också:

FAS (Federation of American Scientists)


Torgny Peterson


Framgångsrik utrotning av cannabis

Cannabis

I Kalifornien har myndigheterna i 472 razzior beslagtagit och förstört fler cannabisplantor än någonsin tidigare - hittills i år 2,9 miljoner plantor vilket är en ökning med 1,2 miljoner plantor jämfört med förra året.


Arbetet har utförts av CAMP (Campaign Against Marijuana Planting), som är en insatsstyrka bestående av lokala, delstatliga och federala myndigheter.


Resultaten från 2006 års CAMP hittar du här.


Torgny Peterson


TV3 Efterlyst och Insider ersätts av "dokusåpor, filmer och sån där skit"?

Efterlyst

Leif GW Persson säger till Dagens Media att programmen Insider och Efterlyst kanske försvinner från TV3 redan efter den pågående säsongen.


Båda programmen går för tillfället väldigt bra. Men vi har alltid en diskussion kring de titlar i vår tablå som kanske levererar en för TV3 ovanligt hög del 60 plus-tittare, vilket Insider och Efterlyst ibland kan göra, sa TV3s programchef Anders Knave till Dagens Media förra veckan.


Idag säger dock Knave till Dagens Media att TV3 fortsätter med samhälle och aktualiteter. Vad det sedan innebär i praktiken återstår att se.


Torgny Peterson


Tema: Förebyggande verksamhet

Novembernumret av Norsk Politi har förebyggande polisarbete som huvudtema.


Kunskapsbaserat och målinriktat polisarbete används för att förebygga angrepp mot nationens säkerhet, mot vinningskriminalitet och våldsbrott.


I novembernumret finns material om förebyggande polisarbete som metod inom flera områden, och numret ger också många exempel på minskad kriminalitet till följd av problemorienterade metoder.


I novembernumret kan du också läsa om DNA-satsningen; om internationellt polisarbete; om Norges 79 poliser i 19 länder på tre kontinenter; om Schengen; och om norsk medverkan i polisarbetet i Afghanistan. Gör det någon nytta i ett krigshärjat och korrupt samhälle?


Hela novembernumret finns här.


Torgny Peterson


Diskotek och restauranger tar upp kampen mot narkotika

Tekla
Mindre narkotika åt folket, hälsar narkotikahunden Tekla

I Danmark intensifierar nu restauranger och diskotek arbetet mot narkotika genom egna kontroller av gästerna - bland annat genom kontroll av pupillstorlek, toalettsitsar insmorda med cykelolja för att försvåra för kokainmissbrukare och narkotikahundsök.  


I Horsens har flera nöjesställen gått samman i en gemensam policy som innebär att den som påträffats med narkotika på något av diskoteken som ingår i samarbetet portas från de övriga ställena också. Benedikte Antonsens, som är initiativtagare till modellen i Horsens säger till danska TV2, På det här viset stressar vi dom som försöker att använda narkotika i nattlivet. Och langarna kan inte heller känna sig säkra. Vi vill helt enkelt inte acceptera någon sorts narkotika i nattlivet.


Det var på diskoteket Broen i Århus man började med narkotikahundsök och användningen av narkotikahundar har sedan spridit sig till städer på hela Jylland.


På ett diskotek i Viborg pågår ett försök med elektronisk registrering av gästerna - ett försök som nu väntar på godkännande av det danska Registertilsynet. Tanken med systemet är att man på sikt ska kunna mota 'Knark-Olle' i grind på alla de ställen som ansluter sig till systemet.


Du kan läsa mer om innovativa sätt i Danmark för att bekämpa narkotika i utelivet här.


Nöjesetablissemang i Sverige har kanske en del att hämta från Danmark.


Ett lovvärt initiativ har tagits av klubbarrangörer och discjockeys i Göteborg som gått ihop i föreningen Klubbar Mot Knark för att klargöra sin inställning till narkotika, dvs ingen narkotika på klubbarna. 


Jag talade för en stund sedan med en av initiativtagarna till Klubbar Mot Knark, Fredrik Nyberg, som berättade att ytterligare tre klubbar i Göteborg nu anslutit sig till verksamheten och att man också för diskussioner med klubbar i Stockholm som visat intresse.


Läs också:

Klubbarrangörer och discjockeys agerar mot narkotika


Torgny Peterson


Ge narkomaner sjuk vård och smittskydd!

Det är inget fel på en restriktiv hållning till narkotika, men däremot är det fel när tafatta och räddhågsna politiker inte vågar stå upp mot krav som i själva verket innebär resignation mer än något annat.


Det är i ett debattinlägg i Expressen som författarna kräver att narkomaner ska erhålla sjuk vård. Det är möjligt att det är ett 'typo' eller också håller rubriksättaren på Expressen inte med Berne Stålenkrantz och Gerry Stimson, som författat inlägget.


Stålenkrantz är enligt Expressen i Genève för att klaga på det svenska samhällets otrevliga bemötande av missbrukare. Stålenkrantz & Co hänvisar till FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.


Visst ska missbrukare ha rätt till adekvat sjukvård. Jag har inga problem med det, men däremot ska inte missbrukare ha rätt till fortsatt missbruk vilket alltför många missbrukare alltför ofta betraktar som någon självklar rättighet i den mänskliga frihetens namn.


Hjälp på vägen får den svenske klaganden av Gerry Stimson och, i kulisserna, andra inom IHRA (International Harm Reduction Association), där för övrigt ett stort antal legaliseringsförespråkare är mycket aktiva.


Det är ingen tillfällighet att IHRA vänder sig till Svenska Brukarföreningen på samma sätt som det inte var någon tillfällighet att man vid den första Harm Reduction-konferensen av större format i Rotterdam i mitten av 1990-talet på podiet släpade fram en svårt sjuk AIDS-patient som hade mått bättre av att ha varit på sjukhus. Jag och ytterligare några svenskar, bland annat professorn Henrik Tham var närvarande, och kunde observera vad som hände då de första trevande sk. harm reduction-aktiviteterna såg dagens ljus.


Det är ingen tillfällighet att 'angreppen' mot den svenska narkotikapolitiken återkommer med jämna mellanrum eftersom talföra svenska politiker och behandlare inte anser att kommunala sprutstugor, massförskrivning av metadon, distribution av heroin är något speciellt konstruktivt sätt att lösa narkotikaproblemet på. Det råder i Europa någon slags idé om att eftersom nu så många använder narkotika så måste det betyda att den nuvarande politiken är felaktig. Men så är inte fallet - felet är snarare att den nuvarande politiken inte är tillräcklig. Det är inget fel på en restriktiv hållning till narkotika, men däremot är det fel när tafatta och räddhågsna politiker inte vågar stå upp mot krav som i själva verket innebär resignation inför narkotikaproblemet mer än något annat.


Om knarkkapitalister och missbrukare blir förbannade för att samhället med all kraft försöker sabotera deras destruktiva verksamhet - so what! Det är ingen mänsklig rättighet att på det allmännas bekostnad, vilket ofta är fallet, ägna sig åt självdestruktiv verksamhet samtidigt som man föder knarkkapitalet - något som IHRA-folket och deras kollegor i  t ex Drug Policy Alliance, Senlis Council  med flera tydligen har svårt att förstå.


Deras taktik är inte ny. För många år sedan menade legaliseringsvännen från det Soros-understödda Drug Policy Foundation (numera tillsammans med Lindesmith Centre omdöpt till  Drug Policy Alliance), Ethan Nadelman, att det var lämpligt att tala om narkotika som medicin, för vem skulle väl ha något emot att missbrukare försågs med 'medicin' - låt vara att medicinen i det här fallet var marijuana. Nadelman menade att om man lyckades få folk att 'köpa' den idén skulle sedan vägen till allmän legalisering öppna sig.


Stålenkrantz och Stimson går i det uppgjorda IHRA-spåret och försöker i det här fallet använda konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter för att få Sverige att rätta in sig i harm production-ledet (eller harm reduction som dom föredrar att kalla det.)


Men i det långa loppet är det ytterst tveksamt om det bara handlar om utbyggd substitutionsbehandling eller provtagning för att fastställa hepatit.


Jag har vid ett mycket stort antal tillfällen deltagit på flera av de konferenser som arrangerats av legaliseringsförespråkarna både i Europa och Nordamerika och träffat flera deras 'främsta' företrädare, vilket har gett mig omfattande möjligheter att ta del av deras agenda.


I vilken grad Stålenkrantz kommer att utnyttjas i fortsättningen återstår att se. Nästa resa för honom, om inte programmet ändras, för honom över Atlanten till New Orleans där liberaliserings- och legaliseringsförespråkare under årets International Drug Policy Reform Conference nu i december samlas för att gemensamt konstatera att nuvarande åtgärder mot narkotika gör mer skada än nytta, något som Ethan Nadelman och hans kamrater också försökte intala folk då de publicerade en dubbelsidig annons i New York Times inför UNGASS (United Nations General Assembly Special Session on Drugs) 1998. Annonsen, i form av ett brev till den dåvarande generalsekreteraren Kofi Annan, där man sa att åtgärderna mot narkotika gör mer skada än narkotikan (sic!) undertecknades för övrigt av ett antal svenskar, nämligen Anders Bergmark, Peter Curman, Ted Goldberg, Olof Lagercrantz, Leif Lenke, dåvarande chefen för Socialstyrelsen Claes Örtendahl, (som förresten till Expressen först ljög om att han skrivit under det), Ingemar Rexed, Jerzy Sarnecki, Sune Sunesson, Henrik Tham, Per Ole Träskman och Hanns von Hofer.


Hoppas att ni fältarbetare och andra socialarbetare, poliser, tullare, skolor, föräldrar, föräldraföreningar och politiker förstår hur galna ni är som, enligt 'reformisterna', orsakar så stor skada genom era insatser. Man tar sig för pannan mer än en gång när man inser vad IHRA-sällskapet sysslar med.


Frågan är hur alla sjuka patienter som är i behov av 'medicinsk marijuana' ska kunna åka till konferensen i New Orleans och hur ska det gå för dom som är vana vid en joint, fix eller lite uppåttjack med jämna mellanrum. Det är väl kanske lite väl sent att ta upp problemet med folket i Genève.


Arrangörerna för konferensen i New Orleans har därför utfärdat följande rekommendationer till användare av så kallad ´medicinsk marijuana´ och annan narkotika.


MEDICAL MARIJUANA

With apologies to our attendees authorized to use medical marijuana in their home state, please note that use is NOT LEGAL in Louisiana. We are sorry that our facility selection does not support medical marijuana and hope you understand why it was important for us to have a presence in the gulf area.


Och vad beträffar övriga missbrukande konferensgäster försöker man så lindrigt som möjligt förklara det olämpliga i att knarka på konferens I Louisiana.


Övriga missbrukare som deltar i konferensen får därför följande råd:

  

SUBSTANCE USE

We recognize that everyone at the conference is working to change drug-related laws and might have differing philosophies regarding drug use than the current administration.  However, please remember that drug use is illegal and we must respect the laws of the community we are in. The French quarter has a liberal open container law regarding alcoholic beverages, allowing patrons to drink openly on the streets. The New Orleans Police Department maintains a strong presence in the French Quarter to ensure the safety of visitors.


Vem vet - vi kanske ses i Louisiana.


Torgny Peterson


Nej till distribution av heroin

CDU-CSU Fraktion

Unionsfraktionen (CDU-CSU) i tyska parlamentet (Bundestag) har nu uttalat sig mot distribution av statligt kontrollerat heroin. Man anser bland annat att de ekonomiska konsekvenserna inte är tillräckligt utredda och det finns också andra kritiska synpunkter, framförda av bland annat Maria Eichhorn kring antagning och utskrivning från heroinprogrammet. Eichhorn ställde sig tillsammans med Jens Spahn, Annette Widmann-Mauz i september i år negativa till ett införande eftersom alltför många frågor är obesvarade.

Någon permanentning av nu pågående försök är således inte aktuellt för närvarande.


Torgny Peterson  


Rekordbeslag av cannabis i Albanien

Kakavijë

Polisen i Albanien har gjort det hittills största beslaget av cannabis i landet - två ton vid gränsstationen Kakavijë på gränsen mellan Albanien och Grekland.


Narkotikan fanns gömd i ett 80-tal säckar i en lastbil. Föraren uppgav att han var på väg till Grekland för att hämta tangeringer (citrusfrukt).


Läs också:

Kakavijë, kapen 2 ton hashash


Torgny Peterson


Politikerna reagerar mot destruktivt polisförslag

Jag skrev igår om amnesti för missbrukare i Edinburgh, men knappt hade tangentbordet kallnat innan de första reaktionerna kom på polisens planerade (brist på) åtgärder.


Den nytillträdde chefen för polisen i centrala Edinburgh, Andy Gilhooley, får med all rätt omfattande kritik.


Du kan läsa mer om kritiken här.


Torgny Peterson


Ny länspolismästare vid Polismyndigheten i Skåne utsedd

Regeringen har utsett biträdande länspolismästare Eva Årestad Radner till chef för Polismyndigheten i Skåne från och med den 22 november 2007.

Eva Årestad Radner har avlagt jur.kand-examen och därefter genomgått notariemeritering och polischefsutbildning. Hon har haft uppdrag som expert i 1995 års domstolskommitté.

Inom Polisen har Eva Årestad Radner innehaft en rad olika chefsbefattningar, bland annat som polismästare och chef för polisområde Södra Skåne i sex år (1998-2003). Under en kort period var Eva Årestad Radner avdelningschef för Polisavdelningen vid Rikspolisstyrelsen innan hon år 2006 utsågs till biträdande länspolismästare vid Polismyndigheten i Skåne. Sedan juni månad 2007 är Eva Årestad Radner tillförordnad länspolismästare vid myndigheten.


Släpp rattfyllona loss?

Länsstyrelsen i Skåne län har beslutat att inte vidta åtgärder mot bevakningsföretaget Högestad Security AB som utfört alkoholutandningsprov på lastbilförare i Ystads hamn. Länsstyrelsen konstaterar att bolagets insatser har lett till goda erfarenheter och att berörda inblandade parter uppskattat det arbete som bolaget utfört.


Länsstyrelsen delar dock Rikspolisstyrelsens bedömning att alkoholutandningskontroller av det nu aktuella slaget är en myndighetsåtgärd som det är förbehållet polisen att utföra. En utökning av behörigheten i detta avseende kräver en lagförändring.


Av beslutet framgår bland annat att Högestad Security AB under sex månader utfört 24 304 kontroller och endast haft ett klagomål från en dansk förare som per brev till Ystads Hamn ifrågasatte kontrollen. Sammanlagt har 37 förare vägrat att blåsa och hänvisat till att det är frivilligt men ingen av dessa har bedömts vara berusade och har därför fått köra från platsen utan ingripanden. De har under perioden överlämnat 133 onyktra förare till polisen varav flertalet varit kraftigt berusade.


Efter 24 304 kontroller och 133 onyktra förare överlämnade till polisen måste Högestad Security AB lägga ner verksamheten i hamnen i Ystad. Så kan det gå när lagstiftningen går i stå.


Du kan läsa Länsstyrelsens beslut här.


Torgny Peterson


Sverige betalar 30 miljarder till EU

Den svenska EU-avgiften för 2008 blir cirka 30 miljarder kronor. En uppgörelse mellan Rådet och Europaparlamentet om EU:s budget för 2008 innebär att EU:s betalningar under 2008 uppgår till 120,3 miljarder euro.


Torgny Peterson


Nya uppdrag till Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet inom alkohol- och narkotikapolitiken

Regeringen har beslutat att ge och Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitutet i uppdrag att vidta vissa förberedande åtgärder med anledning av det fortsatta arbetet med att genomföra alkohol- och narkotikahandlingsplanerna. Detta med anledning av att Alkoholkommitténs och Mobilisering mot narkotikas verksamhet ska permanentas i den ordinarie myndighetsstrukturen från och med den 1 januari 2008.

Uppdrag till Socialstyrelsen
Socialstyrelsen ska förbereda för att från och med den 1 januari 2008 vidareutveckla sitt arbete inom ramen för Socialstyrelsens ansvarsområde för att uppnå målen i de nationella alkohol- och narkotikahandlingsplanerna (proposition 2005/06:30). Socialstyrelsen ska på basis av den kunskap och erfarenhet som erhållits genom kommittéernas arbete fortsätta att utveckla kompetens-, metoder och former för samverkan för att främja utvecklingen mot en kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård. I detta utvecklingsarbete ska Socialstyrelsen samverka med de myndigheter och organisationer som är berörda.

Socialstyrelsen ska vidare vara mottagare av de rapporter som ska lämnas av projekt som Mobilisering mot narkotika påbörjat och som fortlöper efter den 31 december 2007.

Uppdrag till Statens folkhälsoinstitut
För att det förebyggande arbetet ska fortlöpa på ett så bra sätt som möjligt har regeringen beslutat att ge Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att förbereda för att från och med den 1 januari 2008 stödja länsstyrelsernas länssamordnarfunktioner för alkohol och narkotika. Institutet ska i förberedelserna bland annat beakta behovet av informations-, erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan länssamordnarfunktionerna, landstingen, kommunerna och det civila samhället.

Regeringen har också gett Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att till den 15 januari 2008 inkomma med förslag om hur länssamordnarfunktionen kan utvidgas till att omfatta insatser för att minska tobaksbruket. Institutet ska i förslaget ange vilka konsekvenser en sådan utvidgning har för institutets uppdrag att stödja länssamordnarfunktionerna.

Statens folkhälsoinstitut ska också till den 1 april 2008 inkomma med förslag om institutets behov av resurser och kompetens för att stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom primärvården vad gäller områdena alkohol, narkotika, dopning och tobak. Institutet ska i förslaget beakta Riskbruksprojektets verksamhet.

Statens folkhälsoinstitut ska förbereda för att från och med den 1 januari 2008 stödja det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom högskolor och universitet vad gäller områdena alkohol, narkotika, dopning och tobak. Statens folkhälsoinstitut ska till den 3 december 2007 inkomma med förslag till hur institutets stöd till det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom högskolor och universitet ska utformas. Statens folkhälsoinstitut ska i förslaget beakta Riskbruksprojektets och Skolprojektets verksamhet.

Statens folkhälsoinstitut ska förbereda för att senast från och med den 1 januari 2008 ta emot såväl det elektroniska som tryckta informationsmaterial som har utvecklats av Alkoholkommittén och Mobilisering mot narkotika.

Statens folkhälsoinstitut ska till den 20 december 2007 inkomma med förslag till plan för hur myndigheten ska genomföra informationsinsatser i syfte att nå målen för livsstilsfrågorna alkohol, narkotika, dopning och tobak. Myndigheten ska särskilt pröva hur institutet kan ta till vara det informations- och kommunikationsmaterial som utvecklats av Alkoholkommittén och Mobilisering mot narkotika. Institutet ska i planen också beakta möjligheten att samverka med det civila samhället.

Statens folkhälsoinstitut ska i den slutrapport om Skoluppdraget som ska lämnas till regeringen den 1 april 2008 ge förslag till hur det fortsatta alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande arbetet i skolan ska genomföras.

Statens folkhälsoinstitut ska förbereda för att senast från och med den 1 januari 2008 kunna bevaka de projekt som Alkoholkommittén påbörjat och som fortlöper efter den 31 december 2007. Institutet ska också vara mottagare av de rapporter som dessa projekt ska avge. Statens folkhälsoinstitut ska ta till vara den kunskap som projekten bidrar till och i institutets årsredovisning till regeringen redovisa hur myndigheten gjort detta.

Statens folkhälsoinstitut ska förbereda för att från och med den 1 januari 2008 kunna bevilja och administrera utbetalningar till projekten Ansvarsfull Alkoholservering och länsstyrelsernas länssamordnarfunktioner för alkohol, narkotika, dopning och tobak under förutsättning att erforderliga beslut av riksdag och regering fattas.

Systembolaget tar över Alkoholprofilen
Systembolaget kommer som ett led i sitt uppdrag att lämna information till allmänheten om de risker som är förenade med konsumtion av alkoholdrycker att från årsskiftet att ta över ansvaret för Alkoholprofilen. Alkoholprofilen är ett webbaserat testinstrument med frågor som utgår från konsumtion, alkoholbeteende, tolerans, berusningsdrickande, motivation och ärftlighet.

Bakgrund
I Budgetpropositionen för 2008 (proposition 2007/08:1) aviserade regeringen att den verksamhet som bedrivits av Alkoholkommittén och den nationella narkotikasamordnaren och dennes kansli (Mobilisering mot narkotika) ska permanentas i den ordinarie myndighetsstrukturen. Från och med den 1 januari 2008 kommer därför ansvaret för att genomföra de nationella alkohol- och narkotikahandlingsplanerna att ligga på berörda myndigheter. Regeringen avser att återkomma med uppdrag till myndigheterna att inom sina respektive ansvarsområden driva utvecklingen vidare utifrån målen i handlingsplanerna. Myndigheterna ska regelbundet följa upp arbetet och rapportera om utvecklingen till regeringen.

Den 18 oktober beslutade Regeringen att det inom Regeringskansliet ska inrättas en särskild samordningsfunktion för regeringens alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande politik. Denna funktion ska bestå dels av en interdepartemental arbetsgrupp för samordning av alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, dels av ett sekretariat. Sekretariatet ska benämnas ANT-sekretariatet.

Regeringen beslutade också att ett råd för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor ska inrättas. Rådet ska agera som rådgivare till regeringen i alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor samt informera regeringen bland annat om forsknings- och utredningsresultat med relevans för utformningen av politiken inom dessa områden.

Regeringen beslutade den 18 oktober att det inom Regeringskansliet ska inrättas en samordningsfunktion för regeringens alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande politik. Denna funktion ska bestå dels av en interdepartemental arbetsgrupp för samordning av alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, dels av ett sekretariat. Den interdepartementala arbetsgruppen ska benämnas SAMANT (S 2007:E) och sekretariatet ska benämnas ANT-sekretariatet.


Amnesti för missbrukare?

Senaste nytt om harm production kommer från Edinburgh i Skottland.

I Edinburgh har polisen idéer om att utfärda ´amnesti´ för missbrukare som innehar narkotika för eget bruk, dvs de ska inte gripas utan bara få lämna ifrån sig narkotikan. I samma veva önskar polisen inte heller att dörrvakter besvärar polisen när kunder har med sig narkotika. Förslagsvis kan istället dörrvakten ta hand om narkotikan och låsa in den tills polisen, när det passar, kommer och hämtar varorna.


Finns det månne några skotska politiker som har något produktivt på hjärtat eller ska polisen på eget bevåg ändra gällande narkotikalagstiftning?


Läs också:

Drugs amnesty for city centre

Police cannot condone the use of drugs


Torgny Peterson


F-kassan svag mot MC-gäng

Meddelande från Folkpartiet


Vi vet att många medlemmar i Hells Angels och andra kriminella grupperingar är förtidspensionärer på tvivelaktiga grunder. Det är dags att försäkringskassan stoppar detta.

Det sa Cecilia Wigström, rättspolitisk talesman (fp), med anledning av justitieminister Beatrice Asks möte nyligen för att diskutera hur samarbetet mot organiserad brottslighet kan förbättras.

Justitieministerns möte med en rad myndighetschefer med avsikt att fördjupa samarbetet kring bekämpandet av organiserad brottslighet är precis vad Sverige behöver. Polisen klarar inte detta själva. Kommuner, länsstyrelser och försäkringskassan måste delta i arbetet att göra Sverige obekvämt för yrkeskriminella.  Att myndigheter hittar samarbetsformer är, tillsammans med bl.a. ett svenskt FBI, en viktig åtgärd för att ta det helhetsgrepp som krävs mot den grova organiserade brottsligheten, säger Cecilia Wigström.

Folkpartiet presenterade den 13:e november en rapport med 11 punkter om hur Sverige kan vässa sina myndigheters verktyg i kampen mot den grova organiserade brottsligheten. Rapporten finns att läsa här.


Regeringen stödjer socialt företagande

Regeringen ger fyra myndigheter Nutek, AMS, Försäkringskassan och Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett brett, tvärsektoriellt program med förslag på insatser som stimulerar till att fler sociala företag startar och växer.

Målet med programmet för socialt företagande är att skapa förutsättningar för att fler sociala företag kan starta och växa. På så sätt kan fler bli delaktiga i arbetslivet och få ökade möjligheter att försörja sig själva på den reguljära arbetsmarknaden.

Utöver att skapa myndighetsövergripande lösningar för att öka antalet sociala företag får programmet i uppdrag att gå igenom vilka ersättningar från olika trygghetssystem som de personer som arbetar i sociala företag i dag kan få del av och ge förslag på förändringar av regelverken.

Programmet ska också titta på finansieringsmöjligheter för sociala företag samt möjligheten för sociala företag att delta i offentliga upphandlingar.

Om företagsformen
Sociala företag som företagsform har i Sverige och i andra europeiska länder visat sig kunna bidra till att skapa arbete för de människor som står längst bort från arbetsmarknaden. Dessa företag drivs på marknadsmässiga villkor men har också en social dimension i sin verksamhet.

Medarbetarna i sociala företag har på grund av långtidsarbetslöshet, långtidssjukskrivning, funktionshinder eller andra skäl inte haft möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden.


Läs mer:

Socialt företagande


Om förverkande av vinning av brott

21 november skrev jag bland annat om det framgångsrika arbete som den 1996 inrättade irländska CAB (Criminal Assets Bureau bedriver för att med hjälp av tillgänglig lagstiftning beröva kriminella så mycket som möjligt av de rikedomar som de roffat åt sig genom sin kriminella verksamhet.


Jag har nu läst CAB:s årsrapport för 2006 och konstaterar att också år 2006 varit mycket framgångsrikt för byrån.


Under 2006 förverkade byrån totalt 205 miljoner kronor till statskassan.


Byrån etablerades 1996 i enlighet med innehållet i The Criminal Assets Bureau Act. 2005 kompletterades The Criminal Assets Bureau Act med The Proceeds of Crime (Amendment) Act, vars fjärde och femte delar ytterligare tydliggör byråns uppgifter.


Av fjärde och femte delen framgår:


4. Subject to the provisions of this Act, the objectives of the Bureau shall be:


?a)     the identification of assets, wherever situated, of persons which derive or are suspected to derive, directly or indirectly, from criminal conduct

  

?b)     the taking of appropriate action under the law to deprive or to deny those persons of the assets or the benefit of such assets, in whole or in part, as may be appropriate, and

  

?c)     the pursuit of any investigation or the doing of any other preparatory work in relation to any proceedings arising from the objectives mentioned in paragraphs a) and b).

  

5. 1 Without prejudice to the generality of section 4, the functions of the Bureau, operating through its Bureau officers, shall be the taking of all necessary actions

  

?a)     in accordance with Garda [Irish police] functions, for the purposes of, the confiscation, restraint of use, freezing, preservation or seizure of assets identified as deriving, or suspected to derive, directly or indirectly, from criminal conduct.

  

?b)     Under the Revenue Acts or any provision of any other enactment, whether passed before or after the passing of this Act, which relates to revenue, to ensure that the proceeds of conduct or suspected criminal conduct are subjected to tax and that the Revenue Acts, where appropriate, are fully applied in relation to such proceeds or conducts, as the case may be,

  

?c)     Under the Social Welfare Acts for the investigation and determination, as appropriate, of any claim for or in respect of benefit (within the meaning of section 204 of the social welfare (Consolidation) Act, 1993) by any person engaged in criminal conduct, and

  

?d)     At the request of the Minister for Social Welfare, to investigate and determine, as appropriate, any claim for or in respect of a benefit, within the meaning of section 204 of the Social Welfare (Consolidation) Act, 1993, where the Minister for Social Welfare certifies that there are reasonable grounds for believing that, in the case of a particular investigation, officers of the Minister for Social welfare may be subject to threats or other forms of indtimidation,

  

And such actions include, where appropriate, subject to any international agreement, cooperation with any police force, or any authority, being an authority with functions related to the recovery of proceeds of crime, a tax authority or social security authority, of a territory or state other than the State.

  

2. In relation to the matters referred to in subsection 1), nothing in this Act shall be construed as affecting or restricting in any way

  

?a)     The powers or the duties of the Garda Síochána, the Revenue Commissioners or the Minister for Social Welfare, or

  

?b)     The functions of the Attorney General, the Director of Public Prosecutions or the Chief State Solicitor.

  

Av lagstiftningen framgår tydligt syftet med ett tvärsektoriellt samarbete över myndighetsgränserna.


Per den 31 december 2006 hade CAB totalt 55 anställda, representerande olika myndigheter och kompetenser:

  

1 Chief Bureau Officer

1 Bureau Legal officer

10 Administrative (Technical and Professional)

4 Social Welfare Bureau Officers

8 Revenue Bureau Officers

31 Garda Burau Officers

  

Något för Sverige?

  

Torgny Peterson


Upprop till stöd för rättssäkerhet och öppenhet

Ystads Allehanda, som inte viker undan för de hot som framförts mot tidningen efter att man publicerat artiklar om motorcykelgängen i Skåne, har nu startat ett upprop till stöd för rättssäkerhet och öppenhet - ett lovvärt initiativ som bör mana till efterföljd hos andra media och politiker.

I en krönika i lördagens Ystads Allehanda utvecklar Ola Tedin synpunkterna.

Du kan skriva under uppropet här.


Torgny Peterson

100 cannabisfabriker nedmonterade

Wales on Sunday uppger idag att över 100 cannabisfabriker nedmonterats i Wales hittills i år.


I en kommentar till uppgifterna säger kriminalkommissarie David Stroud hos Gwent Police Intelligence Bureau till tidningen att ..nationellt är det en industri på tillväxt på grund av nedklassificeringen av drogen.


Knep använda av walesiska cannabiskapitalister för att försöka undgå upptäckt

I den nämnda artikeln ger polisen några tips om vilka knep cannabiskapitalisterna använder för att undgå upptäckt


Fläktanordningar av hög kvalité för att få bort den karakteristiska doften


Malkulor, 'spetsade' med lite ammoniak, placerade i brevlådor


Stöld av gas och elektricitet, ofta med mycket bristfälliga och därmed livsfarliga kopplingar


Cannabiskapitalisten betalar ofta hyra för upp till sex månader i förväg och när värden kanske kommer på besök för att se till att allt står rätt till får han veta att det inte passar med ett besök just då eftersom 'hyresgästen' arbetar skift eller för tillfället är bortrest.


Läs också:

Hjälp till med att avslöja och stänga cannabisodlingar


Torgny Peterson


Båt efterlyst av Interpol hittad på Island

Båten Ely, som legat i hamnen i isländska Hornafjördur i sydöstra Island i flera veckor, visar sig vara efterlyst av Interpol efter att ha stulits i Tyskland.


Det är inte första gången 'underliga' båtar hamnat på Island. Skulle den eventuellt användas för vidare transport av den narkotika som beslagtogs i Faskrudsfjordur i september?


Läs också:

Stort narkotikabeslag på Island i 'Operation Pole Star'


Torgny Peterson


Legalisera cannabis?!V

Du kan väl knappast ha undgått att höra enstaka rop från de som anser att cannabis ska legaliseras. Ropen döljer sig bakom allehanda påståenden, som mynnar ut i slutsatsen att alla skulle må bättre av en legalisering av cannabis.


Om man går in mer i detalj på hur ett system med legalisering skulle se ut, blir de som ropar högst oftast svaret skyldiga.


Vi fortsätter med ytterligare frågor.


Förespråkare för cannabis säger att färre ungdomar skulle använda cannabis om legal försäljning av cannabis skulle införas

  

Frågor:

1.     Vid vilken ålder skulle ungdomar få handla i den 'legala' cannabisbutiken?

2.     Vilken lagstiftning/bestämmelse/reglering skulle krävas för att se till att yngre ungdomar inte kan handla?

3.     Hur skulle efterlevnaden av en sådan lagstiftning/bestämmelse/reglering kontrolleras?

4.     Hur skulle en legalisering av cannabis påverka den uppfattning människor har om riskerna med att använda cannabis?

5.     Hur skulle en legalisering av försäljning av cannabis enbart till vuxna kunna resultera i minskad användning bland ungdomar?

6.     Är legal cannabis mindre farlig för ungdomar?

  

Läs också:

Förespråkare för cannabis säger att de vill legalisera och reglera cannabis på samma sätt som gjorts med alkohol och tobak


Förespråkare för cannabis säger att de vill beskatta legal marijuana och använda skatteintäkterna för behandling och andra program


Förespråkare för cannabis säger att de, om legal försäljning, införs skulle kontrollera THC-halten i cannabis


Förespråkare för cannabis säger att den organiserade brottsligheten skulle försvinna om legal försäljning av cannabis skulle införas


En drogs giftiga egenskaper är inte en fråga om eget tyckande


Haschguiden


Torgny Peterson


Legalisera cannabis?!IV

Du kan väl knappast ha undgått att höra enstaka rop från de som anser att cannabis ska legaliseras. Ropen döljer sig bakom allehanda påståenden, som mynnar ut i slutsatsen att alla skulle må bättre av en legalisering av cannabis.


Om man går in mer i detalj på hur ett system med legalisering skulle se ut, blir de som ropar högst oftast svaret skyldiga.


Vi fortsätter med ytterligare frågor.


Förespråkare för cannabis säger att den organiserade brottsligheten skulle försvinna om legal försäljning av cannabis skulle införas

  

Frågor:

1.     Skulle den organiserade brottsligheten tillåtas fortsätta sin försäljning?

2.     Varför skulle den organiserade brottsligheten upphöra med sin försäljning om ett 'legalt' försäljningssystem för cannabis skulle införas?

3.     Hur skulle den organiserade brottsligheten förhindras att sälja cannabis - vilken skillnad skulle det bli i förhållande till den situation som råder idag?

4.     Skulle det vara 'legalt' för den organiserade brottsligheten att odla cannabis?

5.     Om inte - hur skulle de förhindras att göra det?

6.     Försvann den organiserade brottsligheten när alkohol legaliserades?

7.     Vilken skillnad skulle det bli i det avseendet om cannabis legaliserades?

8.     Hur ska andra droger (heroin, kokain, metamfetamin etc) som den organiserade brottsligheten säljer hanteras - ska de legaliseras också?

  

Läs också:

Förespråkare för cannabis säger att de vill legalisera och reglera cannabis på samma sätt som gjorts med alkohol och tobak


Förespråkare för cannabis säger att de vill beskatta legal marijuana och använda skatteintäkterna för behandling och andra program


Förespråkare för cannabis säger att de, om legal försäljning, införs skulle kontrollera THC-halten i cannabis


En drogs giftiga egenskaper är inte en fråga om eget tyckande


Haschguiden


Torgny Peterson


Legalisera cannabis?!III

Du kan väl knappast ha undgått att höra enstaka rop från de som anser att cannabis ska legaliseras. Ropen döljer sig bakom allehanda påståenden, som mynnar ut i slutsatsen att alla skulle må bättre av en legalisering av cannabis.


Om man går in mer i detalj på hur ett system med legalisering skulle se ut, blir de som ropar högst oftast svaret skyldiga.


Vi fortsätter med ytterligare frågor.


Förespråkare för cannabis säger att de, om legal försäljning införs, skulle kontrollera THC-halten i cannabis

  

Frågor

1.     Vilken THC-halt skulle vara tillåten vid försäljning av legal cannabis?

  

2.     Vilken information skulle man utgå från för att avgöra hur låg/hög THC-halten skulle vara?


3.     Vilka lagar/regleringar skulle införas för att kontrollera renhetsgraden?


4.     Hur skulle efterlevnaden av sådana lagar/regleringar kontrolleras?


5.     Vad gör man med de kunder som önskar en högre THC-halt än den som erbjuds?


6.     Av vilket/vilka skäl skulle en kund sluta handla av sin vanliga cannabislangare?


Läs också:

Förespråkare för cannabis säger att de vill legalisera och reglera cannabis på samma sätt som gjorts med alkohol och tobak


Förespråkare för cannabis säger att de vill beskatta legal marijuana och använda skatteintäkterna för behandling och andra program


En drogs giftiga egenskaper är inte en fråga om eget tyckande


Haschguiden


Torgny Peterson


Legalisera cannabis?! II

Du kan väl knappast ha undgått att höra enstaka rop från de som anser att cannabis ska legaliseras. Ropen döljer sig bakom allehanda påståenden, som mynnar ut i slutsatsen att alla skulle må bättre av en legalisering av cannabis.


Om man går in mer i detalj på hur ett system med legalisering skulle se ut, blir de som ropar högst oftast svaret skyldiga.


Vi fortsätter idag med ytterligare frågor.


Förespråkare för cannabis säger att de vill beskatta legal marijuana och använda skatteintäkterna för behandling och andra program

  

Frågor

1.     Om man beskattar försäljningen av cannabis skulle den då säljas till ett billigare pris än det som den organiserade brottsligheten tar ut?

  

2.     Om den organiserade brottsligheten skulle sälja cannabis till ett billigare pris varför skulle någon då köpa från ett 'legalt' försäljningsställe?

  

3.     Hur mycket skatt skulle staten kunna ta ut om staten skulle sälja cannabis till ett billigare pris än den organiserade brottsligheten?

  

4.     Skulle skatteintäkterna bli tillräckligt stora för att kompensera de sociala och ekonomiska kostnaderna (hälsovård, behandling, prevention, upprätthållande och kontroll av ny lagstiftning, administration etc)?

  

5.     Hur skulle ett sådant system, för cannabis, skilja sig från det som nu gäller för alkohol och tobak och där skatteintäkterna är avsevärt lägre än de sociala och ekonomiska kostnaderna?Läs också:

Förespråkare för cannabis säger att de vill legalisera och reglera cannabis på samma sätt som gjorts med alkohol och tobak


Torgny Peterson


Köpfria dagen

Idag är det köpfria dagen. Bra att komma ihåg för den som i vanliga fall gynnar knarklangarna. Avstår du från att använda t ex hasch eller marijuana gör du också en miljöinsats genom att minska utsläppet av THC i hjärnan.

Torgny Peterson

Nedmonteringen av marijuanaodlingar i Nederländerna

Cannabis

Hur ser det ut med marijuanaodlingar i Nederländerna? Ökar dom? Minskar dom? Vad gör polisen?


Intressanta frågor kräver intressanta svar och en del svar på ovanstående frågor hittar vi i den nyligen utkomna rapporten Harde aanpak, hete zomer.


Några iakttagelser från rapporten:


Från att tidigare ha varit en stor importör av hasch har Nederländerna allt mer utvecklats till ett marijuanaproducerande land. Det nederländska så kallade 'nederwiet' odlas till större delen inomhus. De holländska myndigheterna har ökat insatserna för att stänga igen de här odlingarna och det är de här frågorna som rapporten behandlar.


Rapporten försöker besvara följande frågor: Vilken politik är det som gäller, vilka aktörer är inblandade i arbetet med att stänga odlingarna och på vilket sätt?; Vilken information finns om stängning av den här sortens odlingar?; Hur många odlingar stängs årligen igen i Nederländerna och hur många fullvuxna plantor och fröplantor tas i beslag? Har verksamheten haft någon effekt?


Intensiteten för att stänga igen odlingarna varierar mellan olika polisdistrikt, men det finns en nationell trend som tyder på ett ökat och kraftfullt samarbete mellan polisen , andra institutioner och med näringslivet. Angreppssättet formaliseras allt mer och tar ofta formen av formella samarbetsöverenskommelser.


Under senare år har nedmonteringen av marijuanaodlingar skett på ett mer strukturerat sätt och till och med genom rutinmässigt genomförda kampanjer där finansiella intressen också spelar en allt mer betydelsefull roll. Energiföretag, ibland i kombination med privata företag som kontrakterats för nedmonteringen av marijuanaodlingarna, är de viktigaste samarbetspartnerna. Energiföretagen har en dubbel funktion. Eftersom elektriciteten till många marijuanaodlingar har stulits, är det säkrare att ha med sig professionella elektriker för att stänga av strömmen. Men energiföretagen har också mycket att tjäna på att stänga igen så många odlingar som möjligt eftersom en polisanmälan gör det möjligt för dom att kräva tillbaka stora summor för den stulna elektriciteten. Vidare blir 'nedmonteringsföretag' allt mer populära eftersom deras arbete besparar polisen en hel del pengar och smutsigt jobb. Bostadsföreningar blir också mer och mer involverade även om de inte deltar i själva nedmonteringen av marijuanaodlingarna.


Med undantag för akuta, farliga situationer som kräver omedelbara åtgärder har fenomenet med 'skördedagar' spridit sig till många delar av landet. Många områden genomför planerade heldagsinsatser för att göra flera razzior i rad på odlingar. Varje region har i snitt en 'skördedag' per månad då man i allmänhet genomför razzior på fem odlingar, men det finns skillnader både mellan och inom polisområdena. Det är bara ett litet antal regioner som uteslutande arbetar med 'skördedagar', liksom det bara är ett fåtal regioner som sällan eller aldrig har sådana. De flesta regionerna genomför en kombination av 'skördedagar' och insatser när det behövs. Av de regioner som genomför 'skördedagar', gör dessa det varje vecka medan andra gör det bara några gånger om året.


En ann utveckling är förverkande av vinning av brott genom den så kallade Plukze-lagstiftningen. Enligt uppgift medför nedmonteringen av marijuanaodlingarna en stor del av de intäkter regeringen erhåller som ett resultat av de möjligheter som Plukze-lagstiftningen medger (som för övrigt också är tillämplig vid andra sorters narkotikabrott och också andra kriminella aktiviteter.


Så kallade 'grow shops' ( butiker som säljer utrustning för marijuanaodlingar) blir också föremål för åtgärder i allt större utsträckning i kampanjen mot marijuanaodling och de som ligger bakom sådana odlingar.


Hur många odlingar har nedmonterats?

Att avgöra hur många odlingar som nedmonteras per år inom en viss region kräver ofta insamling av information från olika källor och genom en jämförelse av olika databaser. Det finns för närvarande inget etablerat, standardiserat register över nedmonteringen av marijuanaodlingar i Nederländerna.


Även om man i rapporten hittade några tydliga skillnader på regional nivå mellan vad rapportförfattarna kommit fram till och de uppskattningar som gjordes i rapporten från KLPD (Het Korps landelijke politiediensten) 2005 så är siffrorna i den nu aktuella rapporten anmärkningsvärt lika de i KPLD-rapporten.


Författarna av den aktuella rapporten uppskattar att omkring 6 000 marijuanaodlingar nedmonterades såväl 2005 som 2006, dvs omkring 500 per månad.

  

I ett kommande avsnitt tittar vi, utifrån rapporten, närmare på antalet beslagtagna plantor, skillnaden mellan vad som anses utgöra en 'stor' respektive 'liten' odling; definitionsfrågor och några tendenser.

  

Torgny Peterson


Legalisera cannabis?!

Du kan väl knappast ha undgått att höra enstaka rop från de som anser att cannabis ska legaliseras. Ropen döljer sig bakom allehanda påståenden, som mynnar ut i slutsatsen att alla skulle må bättre av en legalisering av cannabis.


I denna ringa skara vill en del legalisera cannabis för 'medicinska' ändamål, andra vill genom legalisering göra det tillgängligt för var och en. Okunniga mediarepresentanter hakar på åsiktstrenden och inträder ibland som försvarare av den monumentala okunnigheten.


Om man går in mer i detalj på hur ett system med legalisering skulle se ut, blir de som ropar högst oftast svaret skyldiga. Med anledning av detta kommer du nu i ett antal inlägg, under rubriken ReageraMera - Fråga mera och flera, att få ett antal frågor inom olika cannabisrelaterade områden som du med fördel kan ställa till representanterna för 'Ropen skalla - cannabis åt alla!'.


För överblickens skull blir det frågor kring nio olika områden och det första handlar om följande:


Förespråkare för cannabis säger att de vill legalisera och reglera cannabis på samma sätt som gjorts med alkohol och tobak

  

Frågor

1.     Skulle cannabis legaliseras för alla?


2.    
Vilka skulle det inte vara legalt för?


3.    
Vilken lagstiftning/vilka regler skulle gälla för de som inte skulle få tillgång till det i ett legalt system?


4.    
Hur skulle kontroll av efterlevnad av sådan lagstiftning/sådana regler ske?


5.    
Var skulle det vara tillåtet att sälja cannabis?


6.    
Vilken lagstiftning/vilka regler skulle finnas för att kontrollera var och hur det säljs?


7.    
Hur skulle kontroll av efterlevnad av sådan lagstiftning/sådana regler ske?


8.    
På vilket sätt skulle ny lagstiftning/nya regler för försäljning av cannabis skilja sig från den lagstiftning/de regler som gäller för försäljning av alkohol och tobak?


9.    
Har den nuvarande lagstiftningen/de nuvarande reglerna som gäller alkohol och tobak varit effektiva för att minska de skador som förknippas med alkohol och tobak?


10.  
Varför skulle det vara annorlunda för cannabis?


11.  
Varifrån skulle den cannabis komma som skulle finnas 'till salu'?


12.  
Vilken lagstiftning/vilka regler skulle gälla för leverantörerna?


13.  
Hur skulle kontroll av efterlevnaden av sådan lagstiftning/sådana regler ske?


14.  
Skulle var och en få odla cannabis för eget bruk?


15.  
Skulle var och en få odla cannabis till sina vänner?

  

Håll utkik efter nästa område med påstående och frågor.


Torgny Peterson


En drogs giftiga egenskaper är inte en fråga om eget tyckande

Cannabis

De giftiga egenskaperna hos kemiska molekyler och den skada som de åstadkommer på cellerna är inte en fråga för eget tyckande. De toxiska egenskaperna avgörs inte av tonåringar eller av vetenskapligt dåligt utbildade advokater, lagstiftare, domare eller läkare som saknar fakta.


Vi kan inte rösta för eller emot en drogs giftighet . Hur mycket en drog försämrar cellstruktur eller kemisk funktion vare sig avgörs eller styrs av kongresskommittéer, folkomröstningar eller den federala konstitutionen. Var och en har rätt till sin egen åsikt. Men var och en har inte rätt till egna fakta.


Kemiskt är marijuana en farligare drog än vad de flesta vetenskapligt okunniga amerikanska media och amerikanska konsumenter har lurats att tro.


Sagt av den numera avlidne neuropsykiatern Dr Robert Gilkeson.


Nederländernas justitieminister vill ha tuffare tag mot narkotikabrottslingar

image183
   Nederländernas justitieminister Hirsch Ballin

Från Nederländerna meddelas att justitieministern, Hirsch Ballin, begränsar möjligheten för holländska medborgare som dömts för narkotikabrott utomlands att avtjäna straffet eller delar av det i Nederländerna.


Möjligheten att avtjäna straff i Nederländerna för narkotikabrott som begåtts i annat land kommer bara att ges vid ett enda tillfälle. Den som ägnar sig åt upprepad sådan brottslighet kommer inte att få en sådan möjlighet igen.


Skälet är att allt flera holländska medborgare kan komma att ägna sig åt smuggling av narkotika om de vet att de kan avtjäna straffet i Nederländerna.


För närvarande sitter omkring 2 600 holländska medborgare i fängelse i utlandet, rapporterar NIS.


Läs också:

The judiciary system in the Netherlands


Torgny Peterson


Allt fler unga i behandling - för haschmissbruk!

Fler och fler danska ungdomar blir så beroende av narkotika att dom måste söka behandling.


Medan allt fler resursstarka ungdomar börjar inser att hasch är en drog för losers (förlorare) är det många som ännu inte kommit till den insikten.


Enligt socialöverläkaren i Köpenhamn, Peter Ege, är utvecklingen tydlig. Vi ser ett ökande antal unga som kommer in i behandlingssystemet på grund av haschmissbruk. Att hasch är ett problem bekräftas också av Mads Uffe Petersen, som är chef för Center för Rusmiddelforskning vid universitetet i Århus. Kari Grasaasen som gjort en rapport om narkotikamissbruket för danska Sundhedsstyrelsen konstaterar också att hasch är den drog som orsakar problem för de flesta unga missbrukarna, rapporterar TV2.


Läs mer:

Flere unge bliver stofmisbrugere

Nyt skolemateriale skal sætte hash på dagsordenen ved forældremøder

Test din viden om hash

Narkotika på gadeplan  2006


Torgny Peterson


2007 års rapport från EU:s drogobservatorium

Torsdag 22 november offentliggör EU:s drogobservatorium i Lissabon årsrapporten för 2007.


Årets rapport innehåller, utöver statistik, information om olika länders narkotikasituation, också uppgifter om bland annat drograttfylleri, narkotikamissbruk bland de som är under 15 år och kokainsituationen.


Årets rapport innehåller data från EU:s 27 medlemsstater och också från Norge och Turkiet.


Från kl. 10.00 torsdag 22 november finns följande material tillgängligt på Internet:


Årsrapporten och pressinformation på 21 EU-språk plus norska och turkiska


Tre specialområden (endast på engelska), Three selected issues: drugs and driving; drug use and related problems among the under 15s; the public health impact of cocaine and crack cocaine use.


2007 års statistikbulletin med cirka 400 statistiska tabeller och diagram


Nationella rapporter(på engelska) från de olika medlemsstaternas rapporteringsorgan ( i Sveriges fall Folkhälsoinstitutet).


Från klockan 10.00 hittar du ovanstående material i första hand här eller på en alternativ sida här.


Torgny Peterson


Presskonferens om organiserad brottslighet

Torsdag 22 november hålls ett möte på Justitiedepartementet där justitieminister Beatrice Ask har bjudit in centrala myndigheter för att dra upp riktlinjerna och gemensamma strategier för en mobilisering mot organiserad brottslighet. En presskonferens kommer att hållas i anslutning till mötets avslutande 16.30.


Beslag av narkotika till ett värde av 1,6 miljarder

Från Irland rapporteras att man hittills i år beslagtagit narkotika till ett värde av 1,6 miljarder svenska kronor, vilket är en kraftig ökning jämfört med de beslag som gjordes förra året (till ett värde av cirka 930 miljoner kronor.)


Irland har enorma problem med narkotika och efter att tidningen Irish Examiner nyligen beskrev narkotikasituationen i landet har oppositionens krav på debatt i parlamentet resulterat i att den irländske premiärministern Bertie Ahern nu låter meddela att det blir en omfattande sådan debatt om situationen.


När det gäller att förverka vinning av brott anser jag att Irland har den mest konstruktiva och effektiva lagstiftningen i Europa. Med hjälp av lagstiftningen och CAB (Criminal Assets Bureau), som arbetar för att med hjälp av den tillgängliga lagstiftningen beröva kriminella så mycket som möjligt av de rikedomar som de roffat åt sig genom sin kriminella verksamhet, har CAB presterat ett mycket konstruktivt och produktivt resultat.


Det arbete och de summor som CAB förverkat, liksom lagstiftningen som styr deras arbete kan du läsa mer om i byråns senaste årsrapport, Criminal Assets Bureau Annual Report 2005, som är den senaste som hittills lagts ut på Internet. Du hittar rapporten här.


Så snart jag läst den tryckta versionen av 2006 års rapport återkommer jag med ytterligare information om innehållet i den.


Torgny Peterson


Obligatoriska minimistraff för narkotikabrott

Igår introducerade Kanadas federala regering genom justitieministern Rob Nicholson ny lagstiftning som innebär kraftfulla åtgärder mot den narkotikarelaterade brottsligheten och införande av minimistraff för narkotikabrott.


De som tillverkar och säljer narkotika och som hotar säkerheten i våra samhällen måste vara beredda på strängare straff. Det är därför vår regering nu föreslår införandet av obligatoriska minimistraff för grova narkotikabrott som är en del av organiserad kriminalitet, innehåller våldsutövning eller riktar sig till ungdomar, sa Nicholson igår.


De föreslagna tilläggen till den kanadensiska narkotikalagstiftningen (CDSA - Controlled Drugs and Substances Act) garanterar att vissa grova narkotikabrott medför obligatoriska minimistraff. För närvarande finns inga sådana straff i CDSA.


De föreslagna tilläggen innebär:


Ett ettårigt minimistraff (fängelse) för försäljning av narkotika som marijuana när det sker för ändamål kopplad till organiserad brottslighet eller när vapen eller våld finns med i bilden;


Ett tvåårigt minimistraff (fängelse) för försäljning av narkotika som kokain, heroin eller metamfetamin till ungdomar, eller vid försäljning av sådan narkotika i närheten av en skola eller inom ett område som ofta besöks av ungdomar;


Ett tvåårigt minimistraff (fängelse) för den som driver en stor marijuanaodling (minst 500 plantor);


Maxstraffet för produktion av cannabis ökas från sju till fjorton års fängelse;


Strängare straff införs för illegal handel med GHB och flunitrazepam

  

Genom att introducera de här förändringarna lämnar vi ett klart budskap: om du säljer eller producerar narkotika får du betala med att tillbringa tid i fängelse, sa Nicholson.


Den föreslagna, nya lagstiftningen ger också en domstol möjlighet att inte använda sig av minimistraffet under förutsättning att den som begått brottet slutför ett program beslutat av en DTC (Drug Treatment Court).


De föreslagna lagändringarna ska ses som en del av Kanadas nya nationella antidrog-strategi, som presenterades av landets premiärminister Stephen Harper förra månaden.


Läs också (bakgrundsmaterial):

Proposed New Mandatory Sentences for Serious Drug Offences Schedule 1 drugs

National Anti-Drug Strategy


Torgny Peterson


Brittisk polis vill ha 'uppklassificering' av cannabis

Idag avslutar ACPO (Association of Chief Police Officers of England, Wales and Northern Ireland) den årliga konferensen, Testing the Boundaries - Exploring New Ideas, som började i måndags i Cardiff.


Från konferensen noterar jag att Storbritanniens polischefer nu ger sitt stöd till en 'uppklassificering' av cannabis från klass C till klass B.


Tim Hollis, som är ordförande i organisationens narkotikakommitté säger till brittiska media att det finns nu en bred enighet. Vi stöder en omklassificering av cannabis. Det blir allt tydligare att beslutet att nedklassificera cannabis från klass B till klass C orsakade förvirring hos många, särskilt ungdomar, beträffande legal status för cannabis.


I övrigt noterar jag efter samtal med deltagare vid konferensen att schweiziska företrädare gjort sitt bästa för att övertyga polischeferna om det förträffliga att införa distribution av heroin.


Jag återkommer med utförlig information från konferensen senare.


Programmet för konferensen hittar du här.


Läs också:

Uttalande om Richard Brunstroms krav på att avskaffa narkotikalagstiftning och legalisera narkotika


Torgny Peterson


Högsta domstolen prövar rätten att bära vapen

USA:s Högsta domstol (Supreme Court of the United States) meddelade igår att man kommer att behandla frågan om rätten för en enskild individ att bära vapen.


Det är om det andra av den amerikanska konstitutionens 27 'amendments'[författningstillägg] som diskussionen handlar och där texten lyder: A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.


Målet (Dick Heller vs the City of Washington) kommer att behandlas nästa vår och ett avgörande väntas under sommaren.


Torgny Peterson


Internationell kriminalitet i Sverige

Vid ett seminarium hos Palmecentret i Stockholm diskuterades aktuella hotbilder. Vid seminariet sa chefen för Rikskriminalens underrättelsetjänst, Thord Modin, att den nya internationella brottsligheten kan ha 6-7 länder inblandade, och brottslighetens huvudmän behöver inte ens vara på plats för att leda verksamheten i Sverige.


Den binder samman Afrika, Östeuropa eller andra områden med Stockholm, sa Modin. Den internationella brottsligheten handlar om narkotika, vapenhandel, människohandel, penningtvätt och annat. Mycket stora pengar står på spel och de kriminella skyddar inblandade med allt grövre våldsmetoder. Korruptionen finns med i bilden.


De kriminella köper medborgarskap och kommer hit. Vi har bra sjukvård, är ett fritt land och så vidare. För 10 år sedan var detta avlägset, nu har vi fått det närmare in på oss. Det är gränsöverskridande kontakter mellan nätverk av kriminella och gäng som snabbt växer i omfattning. Och de har blivit effektivare på att kringgå kartläggning. Och risken för korruption ökar när så mycket pengar är i omlopp i den kriminella verksamheten.


Hur ska vi lyckas skydda identiteter och vilkas identiteter? Hot mot oss poliser och våra familjer har blivit allt vanligare från de kriminellas sida.


Vi utvecklar hela tiden det internationella samarbetet och förbättrar våra instrument för kartläggning för att möta brottsligheten. Men migrationsströmmarna bidrar till att försvåra kontrollmöjligheterna, och det är många gånger inte de fattigaste som invandrar hit. Till det kommer människosmugglingen. Med detta säger jag inte att vi ska stoppa invandringen. De finns de som har skäl att komma hit, och de som inte har någonting att återvända till. I sju fall av tio är vi inte säkra på identiteten. Vi kan inte garantera att alla är hederliga människor, och invandrargruppen innehåller också kriminella människor. Detta vet vi, avrundade Thord Modin sitt föga uppmuntrande scenario.


Du kan läsa hela rapporteringen från Palmecentrets seminarium här.


Torgny Peterson


Förstärkt rättssäkerhet vid användandet av hemliga tvångsmedel

I den svenska grundlagen finns bestämmelser som skyddar medborgarna mot ingrepp från det allmänna. Bestämmelserna har betydelse för vilka hemliga tvångsmedel de brottsbekämpande myndigheterna får använda.


I faktabladet beskrivs hemliga tvångsmedel och rättssäkerheten vid användandet av tvångsmedlen. I faktabladet finns också information om Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden som inrättas den 1 januari 2008.

Läs också:
Prop. 2006/07:133 Ytterligare rättssäkerhetsgarantier vid användandet av hemliga tvångsmedel

Prop. 2005/06:178 Hemlig rumsavlyssning

Prop. 2005/06:177 Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott


Unga kvinnor dricker sig berusade oftare

Det blir vanligare att unga kvinnor dricker så mycket alkohol att de blir berusade. Det visar nya siffror ur Folkhälsoenkäten från Statens folkhälsoinstitut.


Att minska berusningsdrickandet är en viktig folkhälsofråga
, kommenterar generaldirektören Gunnar Ågren.

Vid en konferens i Uppsala för alkoholansvarig personal från landets länsstyrelser presenterades färska siffror ur 2007 års Folkhälsoenkät. Det är en stor enkätundersökning som Statens folkhälsoinstitut låter genomföra varje år.
Siffrorna visar att:


· i åldersgruppen 16-29 år uppger 53 procent av männen och 34 procent av kvinnorna att de druckit sig berusade mer än en gång i månaden.

· i samma åldersgrupp uppger 32 procent av männen och 23 procent av kvinnorna att de druckit sig berusade två till tre gånger i månaden.


Medan andelen som säger att man druckit sig berusad minskar något bland männen i åldersgruppen 16-29 år så är trenden den motsatta bland kvinnorna. Där har andelen ökat de senaste åren från 18 procent 2004 till 23 procent 2007.

Berusningsdrickande spelar många gånger en avgörande roll när det gäller så kallade våldsamma dödsfall som till exempel drunkningar, fallolyckor, självmord och mord.

I Sverige handlar det om cirka 700 dödsfall varje år på grund av olyckor, exempelvis inom trafiken, självmord och andra orsaker som har ett samband med kraftig berusning. Dessa dödsfall kan förebyggas genom en effektivare alkoholpolitik och där är en effektiv tillsyn inom alkoholområdet en viktig pusselbit, säger Gunnar Ågren, generaldirektör på Statens folkhälsoinstitut.

Resultaten ur Folkhälsoenkäten 2007 baseras på ett urval av 70 000 svenskar mellan 16-84 år.

Sprängattentatet i Trollhättan - Systemhotande brottslighet

Klockan 07.15 i morse detonerade en sprängladdning vid en ytterdörr till en villa i Trollhättan.  I villan bor en åklagare, men ingen var hemma vid tillfället. Länskriminalpolisen i Trollhättan utreder händelsen och teknisk undersökning pågår på platsen.


Polisen kan i nuläget inte uttala sig om vilka som kan misstänkas eller vad syftet kan ha varit. Brottet är rubricerat som grovt olaga hot och grov allmänfarlig ödeläggelse.


Personer som har gjort observationer i området kring Stamkullevägen idag på morgonen och dagarna innan ombedes ringa polisens tipstelefon i Trollhättan 0520-896 65.


Polismyndigheten ser mycket allvarligt på det inträffade och betraktar det som en systemhotande brottslig gärning.


Kommentar av rikspolischefen Stefan Strömberg

Rikspolischef Stefan Strömberg vill med anledning av sprängattentatet mot en åklagares bostad i Trollhättan i morse ge en kommentar. 


Det attentat som idag riktades mot en åklagare är ett allvarligt angrepp mot hela rättsväsendet och ytterligare ett exempel på att den systemhotande brottsligheten är tilltagande. Den grova brottsligheten angriper företrädare för rättsväsendet i försök att störa vårt arbete. Vi viker inte undan för hoten och arbetar intensivt för att bemöta denna brottslighet, säger Stefan Strömberg.


Riksåklagare Fredrik Wersäll

Varje attentat mot åklagare är givetvis oerhört allvarligt och ett hot mot rättssamhället och demokratin. Jag kommer nu att själv åka till Göteborg för att dels informera mig om läget, dels ge stöd till åklagaren och övrig personal vid Uddevallakammaren, sa riksåklagare Fredrik Wersäll tidigare idag.


Beatrice Ask besöker Göteborg

Onsdag 21 november besöker justitieminister Beatrice Ask Göteborg. Under förmiddagen kommer justitieministern att besöka Polismyndigheten i Västra Götaland för att diskutera hur den organiserade brottsligheten ska bekämpas. Hon kommer också att besöka Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum.

Beatrice Ask håller också en presskonferens kl. 09.00 med anledning av mötet med polisledningen i Västra Götaland. Under det mötet kommer justitieministern att informeras om den senaste tidens händelser i Västra Götaland och den organiserade brottsligheten i regionen.


Tipsa polisen om sprängattentatet i Trollhättan på tel 0520 896 65

Det är fullkomligt oacceptabelt att systemhotande brottslighet av det här slaget tillåts att utveckla sig. Ansvariga politiker måste omedelbart agera med full kraft för att dels gripa den/de som utfört attentatet, dels förstärka de operativa insatserna mot de grupperingar som kan misstänkas ligga bakom den här sortens verksamhet.


Läs också:

Åklagare utsatt för bombdåd

Sverige behöver ett FBI

Tema: Hot och påverkan (Brå)


Torgny Peterson


Motorcykelgäng förbjuds

South Australia
Mc-gäng förbjuds i South Australia

I juli i år avslöjade premiärministern i South Australia, Mike Rann, planerna på ny lagstiftning för att sätta stopp för de kriminella mc-gängen. Då sa Rann att syftet med den nya lagstiftningen inte handlade om att köra ut dom från sta'n och låta nå'n annan ta hand om problemet. Nej, han sa att det handlade om att vi vill låsa in dom och splittra dom.


Bland de förslag som nämndes ingick till exempel följande: Domstolarna ska ha möjlighet att kontrollera vilka personer gängmedlemmar kan umgås med och vart de kan resa; effektivare lagstiftning för att förhindra att mc-gäng terroriserar individer och utövar hot om våld; åtgärder för att förbjuda mc-gäng att vistas inom vissa geografiska områden; förbud mot att bära klubbmärken och 'färger'; förändring av narkotikalagstiftningen i syfte att bättre kunna bekämpa innehav av prekursorer och utrustning i laboratorier som drivs av mc-gäng; förbud mot innehav av hydroponisk utrustning [som används vid inomhusodling av marijuana]; utvidgade möjligheter till förverkande av vinning av brott m.m.


Den nya lagstiftningen innebär i praktiken att mc-gängen, som av Rann förklarats vara terrorists within our community (terrorister i vårt samhälle), kommer att förbjudas i South Australia.


De åtta mc-gäng som insatserna riktas mot är Hells Angels, Gypsy Jokers, Finks, Rebels, Descendants, Bandidos, Red Devils och Mob Shitters - med totalt cirka 200 fullvärdiga medlemmar och ett betydligt större antal om man räknar in hangarounds, associates och prospects.


Den nya lagstiftningen, som introducerades i parlamentet i South Australia idag, kompletteras också med ett extra anslag på 14 miljoner dollar för att täcka kostnader för fler poliser och förstärkta insatser hos DPP (Director of Public Prosecutions). 45 poliser kommer att arbeta enbart med att bekämpa mc-gängens illegala aktiviteter.


Den nu introducerade lagstiftningen debatteras i parlamentet nästa år och beräknas träda ikraft 1 juli 2008.


Torgny Peterson


En död och en skadad efter skottdrama hos Bandidos

Harjavalta


Den finska polisen rapporterar att en person dödats och ytterligare en skadats efter ett skottdrama i Bandidos klubbhus i finska Harjavalta, cirka 3 mil från Björneborg på den finska sydvästkusten.


På finska:

Harjavallan Bandidos-kerholla ammuttu kuoli (Poliisi)

Bandidosin kerhotalossa ammuskelusta pidätys 

Bandidos-ampuja kiinni jo eilen illalla / Bandidos-ammuskelussa kuoli porilainen mies


Torgny Peterson


Över hälften av Danmarks poliser överväger att byta arbete

Den danska tidningen Politiken rapporterar att 58,4 procent av landets poliser överväger att byta arbete. Som skäl till oron anger tidningen, med hänvisning till en undersökning gjord av det danska Politiforbundet, att man dels inte är nöjd med den nya polisreformen, dels att lönen är för låg.  


I en ledare den 6 september i år konstaterar Politiforbundet att Polisen för närvarande präglas  av att vara lite nedslagen, lite uppgiven och generellt av en mycket trött anda. Det är svårt att exakt fastställa orsaken. Att ställa diagnosen. Kanske på grund av att det finns flera orsaker som förstärker varandra.  


Torgny Peterson


Bornholm i Östersjön

Bornholm i Östersjön
Bornholm markerat med rött 40 km sydost om Skåne

Polisen på Bornholm har under förra veckan gjort det största beslaget någonsin på Bornholm - 23 kilo.


I tisdags greps en 42-åring som kom med nattfärjan från Köge med 18,5 kilo hasch och som dessutom förvarade ytterligare ett och ett halvt halvt kilo i bostaden och så, i fredags, var det dags igen då ytterligare en resenär kom med nattfärjan från Köge och med honom tre kilo hasch.


Finns det avsättning för 23 kilo hasch på Bornholm med dess cirka 44 000 invånare eller kan man eventuellt tänka sig att Bornholm, som bara ligger 40 km sydost om Skåne, bli transitpunkt för leveranser till Sverige eller till länder i Österled ?


Tanken är fri.


Torgny Peterson


16 års fängelse för huvudmannen i Danmarks hittills största narkotikamål

Dansken Claus Malmqvist, som utlämnades från Brasilien till Danmark, har nu dömts till 16 års fängelse i det hittills största narkotikamålet, avseende mängderna narkotika, som Danmark upplevt.


Københavns Byret dömde Malmqvist för att ha stått bakom insmuggling av 13 ton hasch på kappseglaren Atlantic Privateer 2003 och försök till insmuggling av nära ett halvt kilo kokain.


Totalt är 25 personer hittills dömda i ärendet.


Läs mer:

Narkobagmand afsløret af serviet

Kokain-konge udleveres til Danmark

Jagtet af gangstere over hele jorden


Torgny Peterson


Allt fler svenskar i fängelse utomlands

Allt fler svenskar grips och döms utomlands, rapporterade Radio Sweden i augusti i år. Då fanns det 210 frihetsberövade svenskar utanför Norden. År  2000 låg motsvarande siffra  på 175 -180.


Katarina Biörnstad, som är biträdande gruppchef för den konsulära gruppen på UD, sa då i en intervju för Radio Sweden att de vanligaste brotten är relaterade till narkotika.


Torgny Peterson


Stort antal underåriga använder cannabis

En av de största drogpolitiska clownerna som en brittisk regering någonsin haft det dåliga omdömet att utse är den numera (tack för det!) sparkade inrikesministern David Blunkett, som 2004 bestämde sig för att det skulle vara en utmärkt idé att 'nedklassificera' cannabis från klass B till klass C. Resultat? En kraftig ökning av antalet mycket unga användare av cannabis.


Nu kommer, som grädde på det brittiska drogmoset, rapporter från Wales som visar att antalet unga som använder cannabis nu har nått en oacceptabel nivå, vilket styrker misstankarna om att varje land har den narkotikapolitik som tvehågsna, okunniga vända-kappen-efter-vinden-politiker lyckas koka ihop.


I det walesiska fallet har man inte lyckats koka ihop något än. Frågan är om man ens har tagit fram ingredienser och kastruller, dvs. kunskap, strategi, samordning och ledarskap. Och inte blir walesarna klokare av att polischefen i norra Wales, Richard Brunstrom, anser att all narkotika bör legaliseras.


Du kan läsa om The 'unacceptable' reality of the widespread use of illegal drugs by our youngsters här.


Torgny Peterson


Sveriges fjärde rapport till FN:s barnrättskommitté - En sammanfattning

Skriften, som du kan läsa här, sammanfattar Sveriges fjärde rapport till FN:s barnrättskommitté. Skriften ger en övergripande bild av hur Sveriges regering och myndigheter arbetar med att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter.


Cannabisodlare från Fjärran Östern

Tidningen The Northern Echo skriver idag utförligt om det som jag tidigare skrivit om ett antal gånger, nämligen att cannabisodlingar i nordöstra Storbritannien och i norra Yorkshire drivs av kriminella gäng från Fjärran Östern.


Under de senaste 18 månaderna har cannabisfabriker som drivs av vietnameser upptäckts i Wales, Birmingham, East Anglia, North-east och North Yorkshire, rapporterar The Northern Echo.


Torgny Peterson


Behöver vi ett svenskt FBI?

35181-156

Missade du gårdagens Agenda? Där diskuterade man bland annat den grova organiserade brottsligheten i Sverige. Du kan se hela programmet, som bland annat innehåller en intervju med rikspolischefen Stefan Strömberg och justitieminister Beatrice Ask, här.


Torgny Peterson


Effektivt 'tatueringsarbete'

ATF Augusta
    Foto: ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives)

Diskussioner om hur svensk polis och andra myndigheter på bästa sätt ska kunna bekämpa den organiserade gängbrottsligheten pågår som bäst och justitieministern har kallat representanter för polisen, SÄPO, Åklagarmyndigheten, Tullen, Kustbevakningen, Ekobrottsmyndigheten, Kriminalvården, Brottsförebyggande rådet, Migrationsverket, Socialstyrelsen, Försäkringskassan och Sveriges kommuner och landsting till ett möte för att diskutera en omfattande mobilisering mot gängkriminaliteten.


Inför en sådan diskussion om metoder återges här en intressant historia från Augusta i Georgia (USA) om effektivt myndighetsarbete mot organiserad gängbrottslighet där 48 personer nu åtalats efter en omfattande polisoperation.


14 november meddelade åklagare Edmund A. Booth Jr. att 48 personer nu åtalats för totalt 124 brott, i första hand vapen- och narkotikabrott.


Åtalen är resultatet av en hemlig polisoperation som pågått under 16 månader på tatueringsstudion 'Colur Tyme' på Tobacco Road i Hephzibah, Georgia. Sheriffen Ronald Strength och Richmond County Sheriff's Office påbörjade arbetet sommaren 2006 och efter ett par månader anslöt sig ATF (The Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives) till operationen, vilket också medförde ökad tillgång till såväl personella som andra resurser.


'Undercover'-agenter och poliser 'arbetade' på tatueringsstudion som ägare och anställda, som utgav sig för att vara intresserade av att köpa illegala vapen och narkotika från kriminella. Poliserna började omgående  skapa kontakter med flera misstänkta, flera av dom gängmedlemmar, och köpte narkotika, stulna bilar och vapen av dom.


Genom det effektiva polisarbetet etablerade poliserna kontakter med medlemmar av flera lokala gäng som Georgia Deadly Boys Gang (alias 23'rd), Only with True Thus (alias O-Dub), Glen Hills Boys Gang, Uptown Boys/Farington Gangster Thugs och The Meadowbrook Clique. Gängen är i de flesta fall lokala gäng från de centrala och södra delarna av Augusta.


Under polisoperationen köpte hemliga agenter och poliser  mer än 330 vapen, inklusive handeldvapen, gevär, hagelgevär, avsågade hagelgevär och också narkotika och stulna bilar.


Flera av vapnen har bevisligen använts vid våldsbrott eller stulits under bostadsinbrott eller vid inbrott hos licensierade vapenhandlare. Den efterföljande undersökningen har också visat att en del av de som sålde vapnen i den fejkade tatueringsstudion var kriminella som tidigare dömts för våldsbrott, misshandel, rån, stölder, narkotikabrott och vapenbrott.


I ett uttalande säger Vanessa L. McLemore, s´chef för ATF:s avdelning i Atlanta att ATF förblir obevekligt i sina ansträngningar att minska våldsbrotten och få bort sådana här kriminella gäng. Idag stärker vi budskapet att vi har nolltolerans när det gäller beväpnat gängvåld och den knarkhandel som göder sådant våld.


Åklagaren Daniel J. Craig säger i ett uttalande, Genom att använda de hittills bäst utvecklade sofistikerade metoderna har vi tagit kontrollen över dussintals kriminella som trodde att dom kunde terrorisera vårt samhälle. Vi kommer inte ett ge upp förrän siste man är dömd.


Vilken tauteringsstudio går du till och är du riktigt säker på vem som 'äger' den?


Torgny Peterson


Största långtidsstudien av ADHD-droger

ADHD-droger, som Ritalina, har ingen positiv effekt, ger tillväxthämning och ökar risken för ungdomsbrottslighet. Den största långtidsstudien av behandling av barn "med ADHD", MTA-studien [1], har slutförts. Nu vet vi följande:


Amfetaminpreparat, som Ritalina, har inga positiva effekter alls för barnen;

Barnens normala utveckling hämmas av de narkotiska preparaten; de växer inte som de ska - vilket också gäller för den växande hjärnan;

Amfetaminpreparat är förenade med utveckling av ett mer aggressivt och antisocialt beteende - de medför ökade risker för framtida kriminalitet.

Och vilka är de personer som presenterat det här? Det är inte personer kritiska till psykiatrin eller läkemedelsindustrin. Tvärtom, det är världens ledande förespråkare för ADHD-diagnoser och behandling av barn med psykiatriska droger. Det är personer som byggt hela sin karriär på att propagera för att barn ska få amfetamin.


Utifrån denna bakgrund förstår man också en sak: De egentliga resultaten av drogbehandling av barn är långt, långt mycket värre än vad som framkommer nedan.


Inga positiva effekter av behandlingen med ADHD-droger

En av huvudforskarna i MTA-studien (professor William Pelham) framträdde i BBC-programmet Panorama, där han bland annat sade att vid studiens slut (36 månader) "fanns det inga positiva effekter - inga alls" av de psykiatriska droger som barnen fick [2, se programmet i webb-tv].  Pelham: "Vi hade trott att de barn som fick medicin en längre tid skulle ha bättre resultat. Så var det inte. Det finns inget som indikerar att medicin är bättre än inget alls i ett längre perspektiv." De narkotiska preparaten modifierade kortsiktigt barnens beteende, men långsiktigt fanns inte några sådana effekter heller. Pelham sade: "Och den informationen måste göras mycket klar för föräldrar."


I forskningsrapporterna från MTA-studiens 36-månadersuppföljning kan man läsa den, för dessa forskare, närmast otänkbara slutsatsen att "pågående användning av medicin vid 36-månadersbedömningen var förenat med en lätt nackdel snarare än en relativ fördel" [3]. Forskarna försöker på alla tänkbara vis analysera bort detta faktum men tvingas skriva att det är svårt att förklara, och får bestämma sig för att man vid 36-månadersbedömningen kommit fram till att "den övergripande effekten av medicinsk behandling inte längre var positiv [beneficial] för reduktionen av ADHD-symtom" [3].


Ett annat för dessa forskare chockartat resultat var effekterna av "medicineringen" på de, som man skriver, "mest störda barnen med ADHD i MTA-studien", barn som "initialt hade höga symtomvärden och aggression vid baseline, lägre IQ, sämre sociala förmågor, och andra riskfaktorer" - kort sagt de barn som hade stora problem. För dessa barn gällde att den, enligt forskarna, inledande positiva effekten av "medicinen" inte kvarstod och "i stället fullständigt försvunnit efterhand när barnen kom upp till sena barnaår eller tidiga ungdomsår"; man skriver att detta resultat kan ses som "ett stort bekymmer för dem som behandlar barn med ADHD" [3].


Tillväxthämning av behandlingen med ADHD-droger

I BBC-programmet säger Pelham om barnen som fick psykiatriska droger: "Barnen hade en avsevärd minskning i sin tillväxttakt, de växte inte lika mycket som andra barn, både vad gäller deras längd och deras vikt." [2]


I forskningsrapporterna från MTA-studiens 36-månadersuppföljning kan man läsa slutsatsen att barnen som fått amfetaminpreparat "uppvisade minskning i tillväxttakt relaterad till centralstimulantian efter det att behandlingen inletts" och att det efter tre år inte fanns några bevis på att de tagit igen den förlorade tillväxten [4].


Amfetaminpreparaten påverkar, som forskarna skriver, hypofysen och därmed produktionen av tillväxthormoner. Forskarna nämner inte att resultatet med den minskade tillväxttakten också innebär att den växande hjärnan under dessa tre år, under inverkan av de psykiatriska drogerna, inte utvecklas som den ska. Ett faktum som föräldrar säkert är intresserade av.


Antisocialt beteende och brottslighet av behandlingen med ADHD-droger

Ett av den biologiska psykiatrins anförda skäl till att ge barn med problem narkotiska preparat, som Ritalina, är att dessa ska skydda mot framtida sociala problem, som kriminalitet och bruk av illegala droger.


I forskningsrapporterna från MTA-studiens 36-månadersuppföljning kan man i stället läsa att vid uppföljningen efter både 24 och 36 månader så var "fler dagars förskrivning av medicin förenat med mer allvarlig brottslighet". Man kan läsa att "barn med högre brottslighetsvärden vid 24 och 36 månader oftare hade blivit medicinerade under det gångna året", och den föreslagna, inte alltför djärva, slutsatsen, att "dessa resultat antyder möjligheten att förlängd medicinering, kanske given som gensvar på kroniska och allvarliga problem, kanhända inte är effektiv" [5].


Man har med andra funnit ett starkt samband mellan utskrivningen av ADHD-droger och begynnande kriminalitet (för dessa 11-13-åringar). Den "skyddande mekanismen" lyser helt med sin frånvaro.


När det gäller bruk av alkohol och illegalt drogmissbruk är inte 11-13-åringar den grupp som man tänker på som den främsta riskgruppen. Men forskarna i studien slår fast att de unga barn som fanns i MTA-gruppen i jämförelse med en kontrollgrupp av klasskamrater mer ofta brukade alkohol och illegala ämnen. Man skrev"den högre frekvensen av detta begynnande bruk vid tidig ålder, jämfört med en kontrollgrupp av klasskamrater, tyder på att klinisk uppmärksamhet är påkallad". Det var alltså inte så att bruket av ADHD-droger skyddade dessa barn från att inleda en karriär med alkohol- eller drogmissbruk.


Lurade föräldrar och politiker

Men vilken betydelse har då de tidigare delarna av denna MTA-studie (1999) haft för den information om ADHD-behandling som getts ut av myndigheter internationellt och i Sverige?


Vi låter Socialstyrelsen (2002) svara på frågan: 


"Resultaten av MTA-studien, som internationellt har föregåtts av stora förväntningar, har presenterats under de senaste åren", skriver man i "kunskapsdokumentet" ADHD hos barn och vuxna [6, s. 185]. Socialstyrelsen refererar till den ledande engelska biologiska psykiatrikern Eric Taylor, som sagt att MTA-studien är en milstolpe i barnpsykiatrins utveckling till evidensbaserad disciplin. Man refererar till en annan känd psykiatriker som konstaterat att den nyligen avslutade MTA-studien utan tvivel är den största, mest omfattande och inträngande empiriska undersökning av behandling av ADHD hos barn, och som sådan kommer sannolikt MTA-studien att ha stor inverkan på den framtida inriktningen på forskningen av behandling av ADHD.


I de sammanfattande kommentarerna om MTA-studien återger Socialstyrelsen - genom författaren av boken, Björn Kadesjö - med psykiatriker Eric Taylors ord, det riktigt viktiga med studiens resultat från 1999: "... den viktigaste slutsatsen är att noggrant genomförd medicinering är bättre än annan behandling och nästan lika bra som kombinerad behandling. Detta innebär att det krävs verksamheter som skapar förutsättningar för att medicinering kan bli tillgänglig vid behandling av ADHD."


Det viktiga med denna studie - för alla som ville ge amfetamin till barn - var alltså att den visade "att noggrant genomförd medicinering är bättre än annan behandling". MTA-studiens publicerade resultat från 1999 är vad Björn Kadesjö och andra förespråkare för droger till barn bygger sina nationella kampanjer på - och det är också dessa publicerade resultat som låg till grund för Socialstyrelsens rekommendationer från 2002, som lett till att runt 8000 svenska barn förra året fick amfetamin. Det är också denna - nu ytterst förlegade studie - som lett till att den avgångne psykiatrisamordnaren Anders Milton propagerat för "evidensbaserad behandling" av barn - vilket han trodde definierades som amfetaminbehandling.


En av dem som lurade föräldrar och myndigheter var en av huvudforskarna i MTA-studien, psykiatriprofessor Peter Jensen. Han sade i början av decenniet: "Vi gjorde den bästa studie som någonsin gjorts på planeten Jorden, som hjälpte föräldrar och lärare med dessa barn - och vad visade den? Den visade att medicin var fortfarande mycket mer effektiv för dessa barn." [2] Men det var alltså lögn - vilket erkändes av professor William Pelham i BBC-reportaget. Denne sade: "Jag tror vi överdrev den positiva effekten av medicinen i den första studien." [2]


Och ljuger - eller med mycket milda ord, ger inaktuell information - gör alltså också Björn Kadesjö och Socialstyrelsen i "kunskapsdokumentet" ADHD hos barn och vuxna.


De lyriska hyllningar till den gamla delen av MTA-studien och till amfetaminbehandling som finns i detta dokument saknar, som vi nu vet, all grund.


"Behandling" med dessa narkotiska droger har inga positiva effekter för barnen, ger tillväxthämningar (också för den växande hjärnan), och ökar risken för ett antisocialt och kriminellt beteende.


Och allt detta har bevisats av de största namnen bland världens ADHD-forskare i den, som psykiatriprofessor Peter Jensen sade, "bästa studie som någonsin gjorts på planeten Jorden".


Finns det någon anledning för Socialstyrelsen att fortsätta lura föräldrar och politiker till att tro att barnen behöver amfetamin?


Janne Larsson

janne.olov.larsson@telia.com


För en utförlig beskrivning av skadeverkningarna av ADHD-droger se Fakta om ADHD & Ritalina, Concerta och Strattera http://jannel.se/fakta.adhd.pdf


Referenser:

[1] MTA-studien, The Multimodal Treatment Study of Children with ADHD, utförd under NIMH, National Institute of Mental Health, USA.


[2] BBC, Panorama, What next for Craig, 12 november 2007, http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/panorama/default.stm


[3] MTA Coopeative Group (2007), Secondary Evaluations of MTA 36-Month Outcomes: Propensity Score and Growth Mixture Model Analyses, Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, Volume 46(8), August 2007, pp 1003-1014

Secondary Evaluations of MTA 36-Month Outcomes: Propensity Score and Growth Mixture Model Analyses


[4] MTA Coopeative Group (2007), Effects of Stimulant Medication on Growth Rates Across 3 Years in the MTA Follow-up, Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, Volume 46(8), August 2007, pp 1015-1027

Effects of Stimulant Medication on Growth Rates Across 3 Years in the MTA Follow-up


[5] MTA Coopeative Group (2007), Delinquent Behavior and Emerging Substance Use in the MTA at 36 Months: Prevalence, Course, and Treatment Effects, Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, Volume 46(8), August 2007, pp 1028-1040

Delinquent Behavior and Emerging Substance Use in the MTA at 36 Months: Prevalence, Course, and Treatment Effects


[6] Socialstyrelsen, ADHD hos barn och vuxna, 2002, http://www.sos.se/fulltext/110/2002-110-16/2002-110-16.pdf


Naiva politiker

Den politiske 'chefsinpiskaren' för labourpartiet på Irland, Emmet Stagg, gjorde sitt bästa för att försöka övertyga partifränderna om fördelarna med en avkriminalisering, reglering och beskattning av cannabis.


Stagg använde ett av de vanligaste argumenten - låt oss beröva knarkprofitörerna på inkomsterna genom avkriminalisering, reglering och beskattning. Naivt så det räcker och blir över.


För det första: Om nu Stagg och hans regleringskamrater tror att knarkprofitörerna skulle ge upp sin lukrativa handel bara för att den regleras så misstar de sig grovt. Knarkprofitörerna kommer inte att omskola sig till busschaufförer eller bagare eller komplettera sin ofta undermåliga utbildning med en påbyggnadskurs i engelsk grammatik. Forget it! De kommer att utforska möjligheterna att hitta nya vägar för att fortsätta att bedriva sin destruktiva verksamhet. För att förhindra det måste jakten på knarkprofitörerna intensifieras parallellt med att preventiva insatser ökas kraftigt för att minska nyrekryteringen av missbrukare och att aktiva missbrukare erbjuds möjligheter till frihet från narkotika - inte frihet till narkotika som Stagg & Co arbetar för med sitt förslag.


För det andra: Oavsett vem som levererar knarket så har det samma effekt och samma potentiella skadeverkningar.


Stagg kanske tror att det går att piska in ovettigheter i folk men den här gången lyckades det inte. Hela frågan återremitterades för fortsatt diskussion, vilket gör det möjligt för våra irländska vänner att uppdatera naiva politiker om cannabishanteringens förutsättningar, villkor och konsekvenser.


Läs också:

Om avkriminalisering av cannabis

Haschguiden


Torgny Peterson


Legalisering av narkotika - NEJ!

SUNDIAL

Glöm inte bort att ta del av och skriva på SUNDIAL-deklarationen.

Mycket ADHD-medicin blir det

I Norge säljs det Ritalin och Concerta som aldrig förr och fler får diagnosen ADHD. Fortsätter utvecklingen dröjer det inte länge förrän norska befolkningen kommer att förse läkemedelsindustrin med skönt klirrande kronor.


Enligt norska Dagsavisen såldes 4,2 miljoner dagsdoser ADHD-medicin 2004. Idag är siffran uppe i 8,2 miljoner dagsdoser.


Enligt norska Apoteksföreningen använder 23 000 personer ADHD-mediciner dagligen, varav cirka 13 000 är under 19 år.


Läs också:

Droger mot ADHD inte effektivt i ett långsiktigt perspektiv

Medför användning av mediciner mot ADHD ökad risk för allvarliga sjukdomar?

Mediciner mot ADHD är en mångmiljardindustri


Torgny Peterson


Dags för haschflummarnas olympiska spel

Idag börjar haschflummarnas 20:e olympiska spel i Amsterdam - Cannabis Cup - ett intressant spektakel som ger en utmärkt möjlighet för alerta polis- och tullmyndigheter att ta del av intressant information. Om möjligheten missats kan det ändå vara lämpligt med lite extra vaksamhet. Cannabis Cup avslutas på torsdag.


Och holländska polisen då? Fler frågor?


En intensifierad kamp mot cannabis bör medföra att Sverige och andra medlemsstater i EU tar initiativet till att förbjuda den här sortens knarkmarknad.


Torgny Peterson


Vietnameser involverade i cannabisodling - igen

Från Manchesterområdet kommer återigen en mediarapport om Vietnamföddas 'engagemang' i cannabishanteringen.


Polisen hittade nyligen 347 plantor i en illegal odling i en förort till Manchester och grep två vietnameser som skötte odlingen.


En av de två hade kommit till Storbritannien från Slovakien för fyra år sedan med hjälp av falska dokument. Den andre har bott i landet närmare 30 år. Huduvmannen/männen bakom odlingen är inte gripna ännu.


Läs också:

Vietnameser i cannabisbranschen

Police smash cannabis factory

Cannabis farm man jailed


Torgny Peterson


Ny rapport från Rättsmedicinalverket

Av sammanfattningen av den nya rapporten Uppföljning av rättsintygsreformen framgår bland annat följande:

En ny ordning om rättsintyg trädde i kraft den 1 januari 2006. Rättsmedicinalverket fick huvudansvaret för verksamheten med rättsintyg. Ett antal kontrakterade rättsintygsläkare anställdes. Rättsintygen blev avgifts­belagda.


En uppföljning har nu gjorts på uppdrag av ledningen vid Rättsmedicinalverket för att tidigt följa upp effekterna av den nya ordningen.


Rättsintyg utfärdades av Rättsmedicinalverket under 2006 av 37 läkare vid de rättsmedicinska avdelningarna och 47 kontrakterade rättsintygsläkare. Den 1 juli 2007 var antalet rättsintygsläkare 45 stycken. Antalet rättsintyg från Rättsmedicinalverket var 3 420 år 2005 och 5 946 år 2006, en ökning med 74 %. Antalet rättsintyg från sjukvården beräknades till cirka 3 900 år 2005 och till cirka 2 400 år 2006, en minskning med 38 %. Totalt ökade antalet rättsintyg med 11 %.


Kvalitén på rättsintygen från Rättsmedicinalverket har förbättrats i jämförelse med de intyg som tidigare utfärdades av läkare inom sjukvården enligt uttalanden av polis och åklagare. Vid en analys av rättsintygsverksamheten framstår emellertid ett antal problem.


Antalet rättsintygsläkare är ännu inte tillräckligt stort för att

1. täcka det föreliggande behovet. Fortfarande saknas läkare på många orter i landet. Antalet rättsintyg är påfallande litet i förhållande till antalet


2. polisanmälda vålds-och sexualbrott. Under 2006 utfärdades cirka 8 300 rättsintyg i cirka 77 000 polisanmälda våldsbrott och cirka 12 000 sexualbrott, eller 11 % av de polisanmälda brotten.


Läs också:

Rutiner för utfärdande av rättsintyg

Rättsmedicinalverkets rapport Uppföljning av rättsintygsreformen


Torgny Peterson


Om avkriminalisering av cannabis

Irländska Labour har genomfört sin 62:a nationella konferens nu i helgen. Delegaterna hade att ta ställning till 111 motioner, däribland en från Kildare North om avkriminalisering, reglering och beskattning av cannabis. Efter en mycket jämn omröstning återremitterades frågan till 'partistyrelsen' (The National Executive). 165 ansåg att frågan skulle återremitteras. 141 var emot.


Förhoppningsvis segrar klokskapen, dvs nej till avkriminalisering, reglering och beskattning.


Torgny Peterson


Cannabis stort problem bland 15-åringar och yngre

35181-58


Den brittiska tidningen The Independent on Sunday  rapporterar idag att barn så unga som nio år söker hjälp för missbruksproblem - i första hand cannabis.


Familjesammanbrott och stora skolproblem anges som två huvudorsaker till den nuvarande utvecklingen, som visar att över 9 000 barn och ungdomar - en del alltså så unga som nio år - sökte hjälp för sina missbruksproblem förra året.


Frågan är hur länge Storbritannien och flera andra länder ska förhålla sig passiva till den förödande utveckling av missbruk som cannabisprodukter åstadkommer. Att föreslå avkriminalisering eller legalisering av cannabis, som vissa knäppgökar föreslår löser ingalunda några problem, däremot kan utvecklade och omfattande preventiva åtgärder och behandlingsinsatser i kombination med en aktiv jakt på, bland annat, cannabisprofitörerna leda till såväl minskad efterfrågan som tillgång.


Artikeln i The Independent on Sunday kan du läsa här.


Besök också:

Ofsted (den brittiska skolinspektionsmyndigheten)

Torgny Peterson


"Vi är nolltoleranskoalitionen när det gäller narkotika"

John Howard
   PM John Howard

Orden i rubriken kommer från ett uttalande idag av Australiens premiärminister John Howard, som säger till media i Australien att ett återval av en koalitionsregering innebär att personer som dömts där heroin, kokain eller amfetamin finns med får räkna med att deras utbetalningar placeras i karantän, till en början under en ettårsperiod, som kan förlängas under vissa omständigheter. Det är inte rätt att personer[ uppskattningsvis 6 000 individer] som dömts för sådana brott ska ha kontroll över skattemedel.


I uttalandet lovar Howard också att han när det gäller illegala droger ska arbeta för att åstadkomma en större överensstämmelse mellan olika delstater och territorier.


Läs också:

Det går att vinna kriget mot narkotika


Torgny Peterson


Om UNODC:s nya hemsida och kokainsituationen i Europa

unodc


UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) har nu öppnat sin nya hemsida på adressen http://www.unodc.org/


Den nya sidan har betydligt bättre struktur än den tidigare ?utgåvan' och innehåller aktuell information av stort intresse.


Jag rekommenderar läsning av det tal som UNODC:s chef Antonio Maria Costa höll i Madrid den 15 november om den omfattande kokainhantereingen och användningen av droger som nu sker i Europa.


I sitt tal tog Costa bland annat upp hotet mot Västafrika, som nu i allt större utsträckning används av kriminella grupperingar som knutpunkt för sina aktiviteter. Han nämnde bland annat Guinea Bissau där kokainhandeln idag är nästan lika stor som landets BNP.


Du kan läsa hela det tal som Antonio Maria Costa höll i Madrid här.


Torgny Peterson


Studie av det svenska alkoholmonopolet

Vilka skulle konsekvenserna bli om detaljhandeln med alkoholdrycker privatiserades i Sverige?


Sammanfattning på svenska


Hela studien på engelska

Senaste nytt från Rikspolisstyrelsen

Här följer ett axplock av nyheter förmedlade av Rikspolisstyrelsen:


Så ska en polischef vara
Chefen ska inspirera medarbetarna att omsätta målen till verklighet, skriver rikspolischef Stefan Strömberg. Nyligen har han beslutat om en chefspolicy som beskriver vad som förväntas av chefer inom polisen.

  

Hur jämställd är polisen?
I år firar kvinnliga poliser 50-årsjubileum, men hur jämställd är egentligen polisen idag? Tidningen Svensk Polis har gjort en enkät bland polisanställda för att ta reda på vad de själva tycker.


Myndigheter tar upp kampen mot illegala spel
Drygt 300 poliser från hela landet har deltagit i ett tillslag mot illegalt spel. Polisen tog cirka 400 spelmaskiner i beslag, samtidigt som Ekobrottsmyndigheten slog till mot bolagen som placerar ut maskinerna.


Piketen är snäll egentligen
Muskelstyrka må vara viktigt för en piketpolis, men personlig mognad är viktigare. På två sekunder kan alla förutsättningar ändras och då måste poliserna kunna ställa om. Det stod klart när tidningen Svensk Polis följde Stockholmspiketen.


Årets polishund är utsedd
Schäferhanen Erax har utsetts till årets polishund 2007. Erax och hans förare, Ronny Holmberg, arbetar vid polismyndigheten i Blekinge. Erax nos är speciell. Han kan känna lukten av en tjuv under vatten. 


Svårt hantera djurärenden
Det kostar polisen miljontals kronor varje år att hantera ärenden med vanvårdade, övergivna och upphittade djur. Lagstiftningen är krånglig och hur ärendena sköts - och hur djuren behandlas - ser olika ut på polismyndigheterna.

  

Polisen hjälper dig att förebygga brott
Det finns mycket du kan göra själv för att förebygga brott. Nu finns ny information på polisens webbplats om hur man kan förebygga bland annat inbrott, bilstöld och båtstöld. 


Barnombudsmannen ska inte läggas ner

De senaste veckorna har det spekulerats i framtiden för Barnombudsmannen. Därför vill jag idag lämna tydligt besked, Barnombudsmannen ska inte läggas ned. BO är alltför viktig och kommer därför även i framtiden att ha en viktig roll i arbetet för att tillvarata barns rättigheter. Det säger socialminister Göran Hägglund i en debattartikel i Aftonbladet.

I arbetet med att föra fram barn och ungdomars röst i samhällsdebatten har BO en mycket viktig funktion. För att barnkonventionen ska få ökat genomslag i samhället och för att nå barn och unga behöver vi systematiskt inhämta barns och ungas åsikter och ta tillvara deras erfarenheter. Vi måste också ha tillgång till underlag om hur barnets rättigheter tillgodoses inom olika områden, få reda på brister, följa upp tillämpning av lagstiftning som rör barn och utvärdera hur barnkonventionsarbetet fortskrider. I det arbetet är Barnombudsmannen ovärderlig, skriver Göran Hägglund.

Svensk polis utbildar utländska kolleger i internetspaning

Information från Rikspolisstyrelsen


Det finns enheter som sysslar med narkotikabekämpning vid de flesta polismyndigheter i världen men den svenska, renodlade satsningen mot narkotika på internet är unik. Nu delar svensk polis med sig av sina  kunskaper till kolleger i andra länder.

När polisen spanar efter narkotika på internet inhämtar, analyserar och bearbetar de information samt kartlägger de metoder som narkotikaförsäljarna använder sig av. Informationen kan sedan användas som underlag för att inleda förundersökning och andra operativa insatser mot narkotikaförsäljarna.

Svensk satsning
Den svenska satsningen mot narkotikahandeln på internet inleddes 2004 av Rikskriminalpolisen och Mobilisering mot narkotika, MOB, som ett nationellt operativt underrättelseprojekt. Projektet hade bland annat i uppdrag att förbättra och utveckla det nationella och internationella polissamarbetet.

Vi lade märke till att vi framförallt fick kontakt med enheter i andra länder som specialiserade sig på traditionella IT-brott snarare än på narkotikabrott. Vi vill samarbeta med narkotikarotlarna eftersom det är de som har specialkunskaperna,
säger Kim Nilvall som arbetar med narkotikaspaning på internet på Rikskriminalpolisen.

Internationellt nätverk
Interpol startade, på initiativ av svensk polis, ett internationellt nätverk med särskilt utsedda kontaktpersoner i medlemsländerna. Nätverket, som heter Drug net, består av kontaktpersoner med kunskap om IT, internet och operativ narkotikabekämpning. Kravet från Interpols sida var att Sverige skulle dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter av operativ verksamhet till kollegerna i medlemsländerna.


Sedan nätverket bildades har svensk polis utbildat polis, tull och åklagare från bland annat Thailand, Frankrike, Nederländerna, Spanien, Tyskland, England, Estland, Pakistan, Indien, Indonesien, Kina, Australien och Grekland.

Nya arbetsmetoder
Under utbildningen uppmuntras kursdeltagarna att komplettera sina redan goda kunskaper om narkotikabekämpning med nya arbetsmetoder.


Syftet med utbildningen är att visa kursdeltagarna nya möjligheter när det gäller bekämpningen av narkotikabrottsligheten vilket i sin tur motiverar dem att själva ta nästa steg, säger Kim Nilvall.


Utbildningen har resulterat i att även Australien, Österrike, Tyskland, Belgien och England har startat operativa verksamheter som specialiserar sig på internetrelaterad narkotikabrottslighet.

Elin Törnqvist


Som komplement till ovanstående rekommenderar undertecknad också läsning av rapporten  Narkotikaspaning på Internet och Tema: Internetbrott (Brå)


Den som är genuint intresserad av brottslighet via Internet kan med fördel ta del av någon av nedanstående böcker som författats av Eoghan Casey, som jag bjöd in till Sverige för några år sedan för att leda en kurs i brottslighet på Internet för myndighetspersoner från Skandinavien som ägnar sig åt att utreda sådan verksamhet.


Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science, Computers and the Internet (Academic Press, 2004),


Eoghan Casey är redaktör för Handbook of Computer Crime Investigation: Forensic Tools and Technology (Academic Press, 2001),


Han är också medförfattare till Investigating Child Exploitation and Pornography: The Internet, The Law, and Forensic Science (Elsevier, 2004) .


Torgny Peterson


Lär dig mer - NU!

Bästa sättet att hålla sig uppdaterad om bland annat drogrelaterade frågor, grov organiserad brottslighet och mc-gängens aktivieter är att rgelbundet besöka ReageraMera.

Gör som tiotusentals andra. Besök ReageraMera, vilket du i och för sig redan gjort eftersom du är här. Passa på att berätta för dina vänner och ovänner att dom också är välkomna till www.reageramera.blogg.se

Välkommen!

If you have friends abroad they might like to visit www.hnnsweden.nu

Welcome!
 

För övrigt anser jag...

Att den politiske redaktören Ola Tedin i Ystads Allehanda har helt rätt när han säger att En stad eller ett samhälle där pressen inte vågar skriva, vittnen inte vågar vittna, brottsoffren inte vågar anmäla gör att polisen inte kan ingripa. Det vore en mardröm för alla som lever i ett öppet och demokratiskt samhälle.


Att justitieministerns initiativ att samla representanter för polisen, SÄPO, Åklagarmyndigheten, Tullen, Kustbevakningen, Ekobrottsmyndigheten, Kriminalvården, Brottsförebyggande rådet, Migrationsverket, Socialstyrelsen, Försäkringskassan och Sveriges kommuner och landsting för att diskutera en omfattande mobilisering mot gängkriminaliteten är lovvärt, och det blir ännu mer lovvärt om mötet ger resultat, som effektiviserar operativa insatser mot gängkriminaliteten. Ord är som bekant billiga, handling kostar.


Att det bör uppmärksammas att Hassela Gotland firar 25-årsjubileum idag tillsammans med 900 gäster.


Torgny Peterson


Ökad prostitution efter lagändring

Efter att Islands lagstiftning sedan den 17 mars i år tillåter prostitution har den sortens 'business' ökat, rapporterar isländska media. Efter lagändringen är det tillåtet att både köpa och sälja kropp på Island. Däremot är det inte tillåtet för 'tredje man' att tjäna pengar på sådan verksamhet.


Enligt paragraf 206 i isländska almenn hegningarlög (strafflagstiftningen) kunde var och en som prostituerar sig tidigare utsätta sig för risken att dömas till två års fängelse. Den paragrafen är nu borta efter lagändringen. Däremot har det också tidigare varit tillåtet att köpa sexuella tjänster.


Enligt den nya lagen är det vidare heller inte tillåtet att annonsera om sexuella tjänster, vilket trots det förekommer på Island.


Island skulle säkerligen må bra av synpunkter på ämnet från andra än prostituerade.


Torgny Peterson


För övrigt anser jag...

Att det faktum att vissa medlemmar av organiserade gäng i Sverige inte uppskattar att lokala tidningar skriver om dom utgör ett utmärkt bevis för att det krävs mer, inte mindre, bevakning av gängrelaterade aktiviteter.


Att ett förslag till Göteborgs kommun om att inrätta ett kunskapscenter för att under ett år arbeta fram konkreta planer på ett handlingsprogram mot den organiserade brottsligheten förtjänar att studeras av andra kommuner.


Att det är positivt, om än flera år för sent, att regeringen i beslutet om direktiv till den utredning som ska se över de särskilda regler som gäller vid utredning av brott då den misstänkte var under 15 år då brottet begicks också ska lämna förslag som innebär en möjlighet att drogtesta barn under 15 år som misstänks vara påverkade av narkotika.


Att man i Sverige, på samma sätt som redan sker i till exempel Norge, borde införa möjligheten att använda kräksirap - ett effektivt sätt att snabbt få ut den narkotika som 'sväljare' bär med sig. Det torde för alla inblandade vara mindre integritetskränkande att använda kräksirap än den så kallade 'tulltoaletten', vilket också påtalades i en motion av dåvarande riksdagsledamoten Jan Emanuel Johansson (s). Förslaget avslogs i utskottet och i kammaren, men kanske finns det hopp om att dagens utskott och riksdag har vad som krävs för att fatta ett annat beslut.


Torgny Peterson


Översyn av de särskilda bestämmelser som gäller för lagöverträdare under 15 år

Regeringen har i dag beslutat om direktiv till en utredning som ska se över de särskilda regler som gäller vid utredning om brott då den misstänkte var under 15 år vid tidpunkten för den brottsliga gärningen. Regeringen avser att inom kort utse en särskild utredare för översynen.

Utredaren ska bl.a. lämna förslag som innebär att brott som begås av barn under 15 år i högre utsträckning än i dag ska utredas av polis och åklagare, samt lämna förslag om förfarandet vid en sådan utredning. Utgångspunkten ska vara att allvarliga brott som begås av barn nära straffbarhetsåldern regelmässigt ska utredas. Utredaren ska även överväga behovet av att i ökad omfattning utreda dels brott av inte alltför allvarligt slag som begås av mycket brottsaktiva barn i närheten av straffbarhetsåldern, dels mycket allvarliga brott som begås av mycket unga personer.

I uppdraget ingår vidare att se över vilka tvångsmedel som bör kunna få användas mot brottsmisstänkta barn under 15 år och förutsättningarna för det. Utredaren ska lämna förslag som innebär att de brottsutredande myndigheterna ska få befogenheter att med tvång drogtesta barn under 15 år som misstänks vara narkotikapåverkade.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2008.

Ny kammarrättspresident i Kammarrätten i Stockholm

Regeringen har i dag utnämnt generaldirektören för Domstolsverket Thomas Rolén till kammarrättspresident i Kammarrätten i Stockholm.

Thomas Rolén är född 1959. Han blev jur. kand. 1985 och efter tingsmeritering vid Mora tingsrätt tjänstgjorde han i Kammarrätten i Stockholm där han blev kammarrättsfiskal 1988. Efter fiskalstjänstgöring vid Länsrätten i Stockholms län och en tids arbete på advokatbyrå samt undervisning vid Stockholms universitet blev han kammarrättsassessor i Kammarrätten i Stockholm 1993. Han var även sekreterare i Privatiseringskommissionen 1992 - 94. Thomas Rolén var under åren 1993 - 2005 anställd i Justitiedepartementet. Han utnämndes till departementsråd och tf. chef för Grundlagsenheten 1997 och var under åren 1998 - 2001 chef för Enheten för processrätt och domstolsfrågor. Från 2001 var han expeditionschef. Sedan 2005 är Thomas Rolén generaldirektör för Domstolsverket.

Thomas Rolén har deltagit som expert och sakkunnig i ett flertal utredningar. Bland annat har han varit sakkunnig i BRU (Beredningen för rättsväsendets utveckling).

Thomas Rolén tillträder den 1 januari 2008.

Regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor är beslutad

Regeringen har idag beslutat att till riksdagen överlämna en skrivelse  som innehåller en handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och våld i samkönade relationer. I skrivelsen redovisar regeringen vad man gjort och vad man kommer att göra för att bekämpa det våld som omfattas av handlingsplanen.

Inom ramen för handlingsplanen görs en stor satsning på Kriminalvården för att öka insatserna för män som dömts för sexualbrott och våld i nära relationer.

När det gäller rättsväsendet i övrigt ligger fokus på ökad kunskap och kompetens hos polis, åklagare och domstolar för att kunna förbättra bemötandet av dessa brottsoffer. Stort fokus ligger även på att förbättra arbetet med att förebygga och utreda dessa brott.

Regeringen avser också att utvärdera sexualbrottslagstiftningen och bestämmelserna om fridskränkning.

Genom de insatser som finns i handlingsplanen kommer rättsväsendets förmåga att förebygga, utreda och bekämpa mäns våld mot kvinnor att förbättras, säger justitieminister Beatrice Ask.

Ropen skalla - ADHD-medicin åt alla...eller?

Efter att Läkemedelsverket förklarat att man vill ge alla läkare rätt att skriva ut narkotikaklassad adhd-medicin efter årsskiftet, tar nu Läkaresällskapet, Folkhälsoinstitutet och Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri bladet från munnen och utfärdar en varning för att ett sådant system kan komma att missbrukas.


I sitt remissvar till Läkemedelsverket säger Läkaresällskapet bland annat att En helt fri förskrivningsrätt av metylfenidat bör emellertid, om möjligt, undvikas mot bakgrund av missbruksrisken.


Folkhälsoinstitutet säger i sitt remissvar bland annat att Statens folkhälsoinstitut anser att det finns en betydande risk för överförskrivning av dessa centralstimulerande läkemedel dels genom förskrivning som inte grundar sig på vetenskap och beprövad erfarenhet dels genom en möjlig indikationsglidning till fel grupper. Detta medför en risk för ett ökat missbruk.


Jag utgår från att sista ordet knappast är sagt om Läkemedelsverkets förslag om ett upphävande av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2002:7) om förordnande av narkotikaklassade läkemedel för behandling av ADHD hos barn och ungdomar. Ny forskning förefaller också ifrågasätta värdet av en långsiktig förskrivning av centralstimulerande medel.


Läs också:

Förskrivning av adhd-medel kan släppas helt fri nästa år

Droger mot ADHD inte effektivt i ett långsiktigt perspektiv

'Delay' in ADHD children's brains

Drugs for ADHD 'not the answer'


Torgny Peterson

Brian Paddick borgmästarkandidat i London

Paddick
  Brian Paddick

För den som kommer ihåg den tidigare polischefen i Lambeth meddelas härmed vänligt men bestämt att Paddick, som nu lämnat polisarbetet, är kandidat till borgmästarposten i London för The Liberal Democrats.


Under sin tid som polischef profilerade sig den kontroversielle Paddick som var en populär polischef bland många i lokalområdet bland annat genom att låta cannabiskonsumenter med mindre innehav av cannabis vara ifred.


Hans yttrande om att begreppet anarki har alltid tilltalat mig och att det är slöseri med värdefulla polisresurser  att gripa användare av ecstasy kan möjligen ha bidragit till att han numera inte är polis.


Läs också:

Police chief´s unorthodox approach

Brian Paddick: 'Why I want to be mayor'


Torgny Peterson


Nu startas Ameripol

Representanter från ett tjugotal polismyndigheter i Latinamerika och Karibien träffas inom kort i Colombia för att diskutera en ny polisstyrka, Ameripol, som ser som sin huvudsakliga uppgift att bekämpa narkotikasmuggling och organiserad brottslighet.


Enligt Colombias försvarsminister, Juan Manuel Santos, kommer Ameripol, som hoppas ha ett nära samarbete med Europol i Haag, att ha sitt högkvarter i Bogota i Colombia.


Besök också:

Interpol


Torgny Peterson


Polisinsats mot Outlaws

Polisen i Romerike i Norge genomförde i tisdags kväll en planerad, väpnad polisinsats mot mc-klubben Outlaws i Jessheim, Ullensaker efter misstanke om innehav av skjutvapen.


Under insatsen gjorde polisen husrannsakan i mc-klubbens lokaler i Jessheim och på en privat adress med anknytning till en av medlemmarna.


Nio personer anhölls under insatsen. Ytterligare en person greps för olaga vapeninnehav. Samtliga släpptes vid midnatt.


Vidare sker en anmälan om olaga videoövervakning vid klubblokalen. En utomhuskamera på klubbhuset skruvades ned och videomaterial beslagtogs i samband med insatsen.


Svensk buggning kommer värna integriteten

Hemlig rumsavlyssning, även kallat buggning, är metoder som våra poliser länge efterfrågat och som många av våra europeiska grannar sedan länge använder. Äntligen ska det åtgärdas. Tillsammans med allianspartierna har vi dessutom lyckats stärka rättssäkerheten ytterligare jämfört med det vilande förslaget.

Det sade Cecilia Wigström, rättspolitisktalesman (fp) i riksdagsdebatt om hemlig rumsavlyssning och preventiva tvångsmedel.

Det är en mänsklig rättighet att inte bli utsatt för brott. Det är därför Folkpartiet så starkt kämpat för att vi ska få en vässad polis mot den allra grövsta brottsligheten. Tron på att vi lever i ett skyddat hörn av världen utan närvaro av terroristgrupperingar eller av organiserad brottslighet är en villfarelse.

Men den liberala staten ska inte bara skydda människor från brott, utan också se till att medborgare inte får sitt liv kartlagt av staten. När vi därför nu ger polisen skapare verktyg är det med en rad rättsgarantier. Att människor informeras i efterhand om de blivit avlyssnade är ett stort framsteg, tillsammans med det absoluta förbudet mot att bugga medieredaktion och den nya Säkerhets- och integritetskydsnämnden som ska granska polisens verksamhet.


Riksdagsbeslut den 14 november - buggning, polisdatalagen, tvångsmedel och hemlig kameraövervakning

Buggning (JuU3)
Hemlig rumsavlyssning, så kallad buggning, införs som ett nytt hemligt tvångsmedel för att bekämpa brott. Det ska inte under några förhållanden vara möjligt att bugga medieredaktioner.

De brottsbekämpande myndigheterna ska få använda bland annat hemlig teleavlyssning för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott.

Flera begränsningar garanterar rättssäkerheten. Dessa lagar ska gälla i tre år och sedan utvärderas.

Personer som utsatts för hemliga tvångsmedel ska underrättas om detta. Vidare ska det inrättas en ny myndighet, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, som ska utöva tillsyn över bland annat de brottsbekämpande myndigheternas användning av hemliga tvångsmedel.

Lagarna börjar gälla den 1 januari 2008.


Övergångsreglerna till polisdatalagen förlängs (JuU8)
Riksdagen sade ja till regeringens förslag att förlänga övergångsbestämmelserna till polisdatalagen. Förslaget innebär att övergångstiden under vilken polisen får föra register med stöd av Datainspektionens tillstånd förlängs till utgången av år 2008.


Lagarna om tvångsmedel och hemlig kameraövervakning förlängs (JuU9)
Riksdagen sade ja till regeringens förslag om att förlänga 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning till utgången av år 2008.


Sekretess för uppgifter på de s.k. tsunamibanden

 I propositionen (2007/08:38) föreslår regeringen vissa ändringar i och en viss förlängning av den tidsbegränsade bestämmelse om sekretess för uppgifter på de s.k. tsunamibanden som riksdagen beslutade den 20 juni 2007 och som gäller t.o.m. den 31 december 2007.

Som ett led i övervägandena av om det finns skäl att låta bestämmelsen fortsätta att gälla behandlas magnetbandens rättsliga status mot bakgrund av regleringen i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (TF). Den bedömning som görs är att magnetbanden med säkerhetskopiorna i sig inte kan anses utgöra allmänna handlingar i TF:s mening. Den rättsliga statusen avseende varje enskild handling som finns på magnetbanden måste därför bedömas för sig. Banden innehåller både kopior av originalhandlingar inom Regeringskansliet som är allmänna handlingar och kopior av originalhandlingar som inte är allmänna. Kopiorna har samma rättsliga status som originalhandlingarna.

Regeringens förslag innebär att sekretess av säkerhetsskäl ska gälla för uppgifter i säkerhetskopior som har genererats i Regeringskansliets datasystem och som har bevarats med anledning av naturkatastrofen i Asien år 2004, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan fara för att Regeringskansliets verksamhet skadas. Sekretessen ska dock inte gälla i förhållande till riksdagen. Bestämmelsen ska enligt förslaget gälla till och med utgången av juni 2011. Den handlingssekretess som följer av bestämmelsen omfattar uppgifter i de allmänna handlingar som finns på banden.

Läs också:
Lagrådsremiss: Sekretess för uppgifter på de s.k. tsunamibanden
Ds 2007:26 Sekretess för uppgifter på tsunamibanden


För övrigt anser jag...

Att det är positivt att allt fler lokala media börjar skriva om den gängrelaterade brottsligheten i Sverige


Att här skulle inte en pupillometer vara i vägen


Att herr Chavez i Venezuela kastar sten i glashus när han anser att den spanske kungen är arrogant


Att det uppenbarligen inte är nog att en haschodlare  vanvårdar sitt eget liv utan också vanvårdar sina husdjur


Att det är bra att personalen på finska systembolaget inleder en strejk idag. Det vore ännu bättre om bolagets konsumenter genomförde en strejk mot bolaget under en icke överskådlig framtid


Att socialen i Katrineholm inte ska ägna sig åt att åkalla avlidnas andar. Det vore bättre med uppsökande verksamhet bland ännu levande missbrukare till exempel


Torgny Peterson


Korruptionens struktur i Sverige

Brå (Brottsförebyggande rådet) har nu offentliggjort en rapport om korruptionen i Sverige,

Korruptionens struktur i Sverige - "Den korrupte upphandlaren" och andra fall av mutor, bestickning och maktmissbruk.


Den svenska korruptionen är diskret och därför svår att upptäcka. Korruption på svenska innebär ofta "retroaktiv" belöning i syfte att långsiktigt stärka en relation och därmed påverka kommande affärer. Men om arbetsgivare utarbetar tydliga riktlinjer och kommunicerar dem väl kan korruptionen minska, konstaterar Brå i den nya rapporten som du kan läsa här.


I ett pressmeddelande säger Brå vidare att korruption är maktmissbruk. Den som tar emot mutor missbrukar sin makt och sin position. Eftersom all makt går att missbruka förekommer korruption i många olika sammanhang. Det framgår i en kartläggning där Brå gått igenom handlagda ärenden vid Riksenheten mot korruption mellan 2003 och 2005.


Av de brott som upptäckts och anmälts är det vanligaste att någon mutats i syfte att till exempel fatta ett visst beslut eller lämna ut information (45 procent). Ett exempel är upphandlaren som får mutor för att köpa in ett visst företags produkter. Mutor förekommer också "retroaktivt", alltså som belöning för något som redan genomförts eller för att långsiktigt stärka en relation (38 procent).

Korruptionen leder till stora skador på samhället. När de rättvisa spelreglerna sätts ur spel går seriösa företag miste om kontrakt, och både privata och offentliga sektorer köper "för dyrt". Även väntjänster och gåvor i efterhand kan leda till mer allvarlig korruption, säger Lars Korsell, jur.dr och brottsforskare vid Brå.

  

Korruptionen i Sverige är diskret
Korruption "på svenska" är ofta diskret, och vänskapskorruption är en form som fungerar väl med de koder som finns i Sverige. Den näst största gruppen misstänkta mutgivare (22 procent) har haft goda möjligheter till vänskapskorruption. Antingen genom att de haft en sådan position i samhället att många kan tänkas vilja ha en relation till dem eller att den som ger och den som erbjuds mutor redan har en relation. De flesta (40 procent) av de misstänkta muttagarna har inte uttalat något krav på att få en muta och många av dem som gav mutor använde en subtil, men ändå direkt påverkan.

  

Hög medelålder bland korruptionsmisstänkta
De som misstänks för korruptionsbrott är ofta medelålders män, genomsnittsåldern är 53 år.  De misstänkta har också ofta makt och inflytande, hälften har ledande befattningar eller är akademiker. De få kvinnor som misstänks för korruption, 12 procent, jobbar oftast inom vård och omsorg. Närmare hälften av de misstänkta är brottsbelastade sedan tidigare, de vanligaste brotten är trafikbrott (39 procent) och förmögenhetsbrott (36 procent).


Korruption mellan företag ett dolt problem
Den brottslighet som upptäcks och anmäls gäller ofta att privata intressen påverkar den offentliga sektorn. Men ett uppenbart riskområde - där det finns få anmälda fall - gäller korruption business to business, det vill säga mellan privata företag. Det är rimligt att anta att det största mörkertalet när det gäller korruptionsbrott finns där - inte minst med tanke på de höga belopp som ofta förekommer vid försäljningar och avtal inom näringslivet.

  

Få internationella ärenden
Det genomförs många utländska affärer i Sverige, och svenska företag gör många affärer utomlands. Men trots det har få ärenden gällande internationell korruption handlagts vid Riksenheten mot korruption.

Korruption på den nivån är mycket svårupptäckt och de inblandade lägger ned mycket stor omsorg på att inte bli ertappade. Men internationella ärenden har börjat komma in till Riksenheten och det kan komma att bli fler. Särskilt eftersom internationella organisationer, som OECD, proaktivt bevakar korruptionsbrott oavsett var de begås, säger Lars Korsell.


Tydlighet och kontroll nyckeln till minskad korruption

Det krävs flera olika åtgärder för att effektivt förebygga korruption:

Företag och myndigheter bör utarbeta tydliga riktlinjer som är anpassade till den egna verksamheten.

Riktlinjerna måste kommuniceras tydligt.

Utarbeta tydliga arbetsbeskrivningar, dokumentera löpande och låt flera vara involverade i handläggning och beslut.

Kontroll och insyn är andra viktiga faktorer.

Inför anonyma rapporteringssystem som underlättar för medarbetare att slå larm om missförhållanden.

Identifiera riskgrupper, till exempel personer med indirekt och direkt inflytande liksom personal som har löpande kontakt med leverantörer. Vissa branscher är också mer utsatta än andra, till exempel bygg- och anläggningsbranschen.


FAKTA
Brå har gått igenom 147 ärenden, som avsåg 248 brottsmisstankar, som handlagts vid Riksenheten mot korruption åren 2003-2005. Vanligast förekommande var misstanke om att ha tagit emot en muta, 32 procent, följt av givande av muta 25 procent. Övriga fall gällde bland annat en kombination av tagande och givande av muta, trolöshet mot huvudman och bedrägeri.
Underlaget i många av ärendena är dock svagt, och en del saknar helt substans. Det är oftast privatpersoner som anmäler misstänkt korruption (37 procent).

En vanlig upptäcktsmetod är att en anmälan görs av muttagaren eller mutgivaren själv, 18 procent av de misstänkta eller utpekade upptäcks på detta sätt. Lika vanligt är att journalister uppmärksammar en mutsituation eller maktmissbruk och rapporterar om det i media. Mediainslaget får sedan privatpersoner eller Riksenheten att reagera och göra den formella anmälan.


Läs också:

Några typexempel på korruption

Otillåten påverkan riktad mot myndighetspersoner - Från trakasserier, hot och våld till amorös infiltration


Läs mer:

Oroväckande svagt skydd mot korruption i statlig verksamhet

Korruption i statlig verksamhet

Sveriges tillträde till FN:s konvention om korruption

Om korruption och bedrägeri i EU

Transparency Internationals senaste CPI-index (Corruption Perceptions Index)


Torgny Peterson


Vanligt med knark och dopning bland gymbesökare

Hela 9,4 procent av männen som tränar på gym i Stockholms län har under det senaste året använt narkotika. Det visar en enkätundersökning som STAD-sektionen på Beroendecentrum Stockholm har gjort på uppdrag av Mobilisering mot narkotika.  Andelen är därmed dubbelt så hög som för samma åldersgrupp i hela befolkningen i Stockholms län. Av männen i ålderskategorin 20-49 år är det dessutom fem procent som någon gång har använt anabola steroider.


Resultaten är chockerande och visar på behovet av förebyggande insatser på gymmen, säger Björn Fries, nationell narkotikapolitisk samordnare.


Enkäten om gymbesökarnas drogvanor har besvarats av 675 personer på 15 gym, varav fem finns i Stockholm stad och resten i övriga Stockholms län.  


9,4 procent av männen och ca 2,7 procent av kvinnorna uppger att de har använt narkotika under de senaste 12 månaderna. I åldersgruppen 18-25 år är $andelen 17 procent för männen och 5 procent för kvinnorna. För männen är andelarna som använt narkotika under de senaste 12 månaderna dubbelt så höga som i samma åldrar i befolkningen i Stockholms län. För kvinnorna ligger användningen på ungefär samma nivåer.

Den vanligaste narkotikan bland gymbesökare är hasch och marijuana följt av amfetamin och kokain.

  

Det är mycket angeläget att få svar på frågan om varför gymbesökare använder narkotika mer än andra. Möjligen känner de att de måste ta droger för att orka med ett intensivt och krävande liv, säger Björn Fries.


Studien visar också att 4 procent av männen någon gång använt anabola steroider. Av männen i ålderskategorin 20-49 år är det 5 procent av som någon gång har använt anabola steroider, vilket kan jämföras med 1 procent för samma åldersgrupp bland männen i hela befolkningen.  Omkring 15 procent av männen och 1 procent av kvinnorna har någon gång blivit erbjudna att köpa anabola steroider. I åldersgruppen 18-25 år uppgick andelen till 18 procent för männen och 0,5 procent för kvinnorna. De som uppger att de någon gång har använt anabola steroider tränar oftare än de som inte har använt anabola steroider någon gång.


Redan förra hösten överlämnade jag en handlingsplan mot hormonpreparat till regeringen. Sedan dess har inget hänt. Nu är det hög tid att överge passiviteten och börja agera, säger Björn Fries.


En sammanfattning av enkätundersökningen kan du ladda ner här.


Läs också:

Narkotikasamordnare begär 35 miljoner till insatser mot missbruket av hormonpreparat


Nationell mobilisering mot organiserad brottslighet

Justitieminister Beatrice Ask startar en bred nationell mobilisering mot den organiserade brottsligheten. I ett första steg har hon bjudit in centrala myndigheter till ett möte på Justitiedepartementet för dra upp riktlinjerna och gemensamma strategier för en mobilisering mot organiserad brottslighet.

Mötet kommer att hållas på Justitiedepartementet den 22 november och förutom företrädare för polis och rättsväsende har justitieministern kallat till sig generaldirektörerna för bland annat Skatteverket, Försäkringskassan, Socialstyrelsen, Tullverket, Kustbevakningen och Migrationsverket. Förutom de statliga myndigheterna har justitieministern även bjudit in Sveriges kommuner och landsting till mötet.

Justitieminister Beatrice Ask säger i en kommentar, Viktiga insatser görs redan mot den organiserade brottsligheten och jag tror därför inte på att nu tillsätta ytterligare utredningar, ändra i befintliga befogenheter eller rita om Sveriges myndighetskarta. Vi har de kunskaper som behövs och de strukturer som krävs för att öka det samlade trycket mot den organiserade brottsligheten. Vad som behövs nu är en bred mobilisering och tydligare arbets- och samverkansformer för att skapa uthållighet och fler gemensamma insatser.


"Sverige behöver ett FBI"

Den organiserade brottsligheten breder ut sig i Sverige och utgör ett hot mot rättsstaten och ytterst vår demokrati. Polisen måste få verktyg så att den effektivare kan koppla greppet om de kriminella nätverken. Vi behöver förstärka Rikskriminalpolisen för att stödja de små polismyndigheterna och förbättra den nationella samordningen. Vi behöver ett svenskt FBI.


Det säger Cecilia Wigström, rättspolitisk talesman (fp) med anledning av rapporten Vässade polisverktyg mot den organiserade brottsligheten som folkpartiet presenterade idag. Rapporten innehåller 11 punkter som avser att ge de brottsförebyggande myndigheterna bättre förutsättningar i kampen mot den grövsta brottsligheten.


Den organiserade brottsligheten bryr sig inte om länsgränser utan är snarare väl medveten om var polisen är närvarande och inte. Olika prioriteringar och en häpnadsväckande skillnad i medvetenhet kring organiserad brottslighet försvagar bekämpandet av detta nationella problem. Vid sidan av en nationell polis mot organiserad brottslighet krävs även fler insatser för att utmana de mest avancerade nätverken. Genom att inrätta regionala underrättelsecentrum där en rad myndigheter ingår kan vi samla den information som idag ligger spridd i olika register. Det är även viktigt att polisen ges skarpare verktyg för att kunna bevaka dessa grupper, säger Cecilia Wigström. 


De åtgärder som efterlyses sammanfattas i följande 11 punkter:


1. Skapa ett svenskt FBI. Förstärk Rikskriminalpolisen med en enhet som bekämpar den organiserade brottsligheten. Enheten ska ha mandat att prioritera och leda operationer mot organiserad brottslighet.


2. Skapa ett nationellt underrättelsecentrum där alla myndigheter som på ett eller annat sätt möter den organiserade brottsligheten samverkar. Ska vi ha en chans mot denna sorts kriminalitet måste vi undvika att brottslingarna kan använda myndigheternas bristande utbyte av information till sin fördel.


3. Gör det Operativa rådet mer handlingskraftigt och permanent. Operativa rådet är i dag ett frivilligt projekt mellan rikspolisen, länspolismyndigheterna och andra myndigheter såsom Skatteverket och Kronofogden med målet att koordinera operativa insatser i landet. Frivilligheten gör att gemensamma insatser inte alltid får det stöd som krävs.


4. Regionala underrättelsecentrum (RUC) motsvarar ungefär Operativa Rådet på lokal nivå och finns i storstadsregionerna. Fler RUC bör inrättas så att hela Sverige täcks in. Försäkringskassan, länsstyrelserna och kommunerna bör dessutom ingå.


5. Skydda våra brottsbekämpande tjänstemän. Ge hotade bättre skydd för den personliga integriteten. En sekretessmarkering som görs vid en myndighet ska kunna omfatta alla myndigheter. Inför tydliga sanktioner mot telebolag som bryter mot tystnadsplikten och lämnar ut hemliga telefonnummer till obehöriga.


6. Utveckla det europeiska samarbetet så att brottsbekämpande myndigheter kan vara lika gränsöverskridande som brottsligheten. Idag styr prestige och misstänksamhet i en allt för stor utsträckning.


7. Polisen behöver moderna verktyg. Det lagförslag om buggning som Alliansregeringen har kommit överens om och som nu behandlas av riksdagen är nödvändigt. Genom att polisen får använda hemlig rumsavlyssning ökar möjligheterna att döma dem som leder och organiserar den grova brottsligheten när det gäller handel med narkotika, vapen och människor.


8. Provokation bör i högre grad vara tillåten för polisen för att komma åt den grova brottsligheten. Det bör inte vara ett krav att alla andra utredningsmetoder är uttömda för att provokation ska vara tillåten.


9. Inrätta helgjourer hos domstolarna så att polisen kan få tillstånd att utföra telefonavlyssning även utanför kontorstid.


10. Låt polisen, med åklagares godkännande, kunna "frysa" bankkonton. Ekonomisk brottslighet är en av de mest inkomstbringande kriminella aktiviteterna. Genom att tillfälligt stoppa flödet av misstänkta pengar mellan konton kan vi säkra bevis och säkra stora ekonomiska belopp.


11. "Go for the money". Utöka möjligheterna till förverkande av pengar eller egendom vid allvarlig brottslighet som knarkbrott, människohandel, samt förmögenhetsbrott och utpressning. Penningtvättslagstiftningen måste skärpas.


Du kan läsa hela rapporten, Vässade polisverktyg mot den organiserade brottsligheten, här.


Läs från Svenska Narkotikapolisföreningens (SNPF) konferens

Örebro SNPF: Rikspolischef Stefan Strömberg

Örebro: Rikspolischefen: Narkotikabekämpningen är en av våra viktigaste uppgifter


Läs också:

Systemhotande brottslighet i Sverige 2004

Organiserad brottslighet i Sverige 2005

Problembild 2007

Utpressning relaterad till organiserad brottslighet

Medlemskap i kriminellt gäng bör bli brottsligt

Kampen mot organiserad brottslighet skärps

Bodström har förstått vad det handlar om


Torgny Peterson


Ny polisutbildning till Trollhättan

Nästa vår startar en helt ny polisutbildning i Trollhättan.

Polismyndigheten i Västra Götaland har tecknat avtal med Polishögskolan och kommer att genomföra en distansutbildning med Högskolan Väst i Trollhättan som bas. Upp till tio elever tas in under våren 2008 och sex ytterligare studenter får plats under hösten.

Polisen
Västra Götaland


Skottlossning i Göteborg oroar polisen

Skottlossning i Backa, misstänkt föremål under en personbil i Västra Frölunda och beskjutna polishelikoptrar i Säve. En presskonferens kommer att hållas i Göteborg klockan 16.00.

Vi ser mycket allvarligt på händelserna, säger kommenderingschefen Klas Friberg.

Polisen i Västra Götaland har haft tre större händelser att arbeta med under tisdagsmorgonen. En av dem, skottlossningen mot en personbil i Backa, misstänks ha kopplingar till kriminella gäng och de stridigheter som finns mellan dem.

Denna händelse, och uppgifter om ett misstänkt föremål som skulle ha placerats under en bil i Västra Frölunda samt beskjutning av Rikskriminalpolisens helikoptrar på Säve, har betecknats som en särskild händelse. Det betyder att Polismyndigheten i Västra Götaland har rätt att begära polisiära resurser från hela landet om man anser sig behöva det.

Klas Friberg är kommenderingschef för den särskilda händelsen: Det finns stridigheter mellan gäng i Göteborg. De är inte ute efter att skada tredje man, men vi är oroliga eftersom privatpersoner ändå riskerar att drabbas, säger kommenderingschefen Klas Friberg.

Bil beskjuten
Klockan 01.24 kom larm om skottlossning i Backa. Flera personer ringde om en bil som hade blivit beskjuten. Ingen person kom till skada, men skott har gått in i en intilliggande lägenhet som innehas av en person som i nuläget inte misstänks ha något med händelsen att göra.
Polisen sökte med hund i området och lyckades påträffa handeldvapen som misstänks ha använts vid skottlossningen. Ingen person är ännu gripen. Ärendet handläggs av länskriminalpolisen.

Klockan 05.01 får polisen larm om att föremål ska ha placerats under en bil vid Speldosegatan 2. Ett område på cirka 100 meter kring bilen spärrades av medan polisens tekniker undersökte bilen. Denna undersökning är avklarad. Inget föremål har hittats.

Polishelikoptrar beskjutna
Klockan 08.31 upptäckte anställda vid polisflyget i Säve att en fönsterruta till hangaren hade krossats och att tre helikoptrar hade blivit beskjutna. Personal från tekniska roteln undersöker dem just nu för att se omfattningen av skadorna, men tillsvidare kommer helikoptrarna att få stå på marken. Rikskriminalpolisen som har lovat att skicka en annan helikopter till Göteborg i avvaktan på att undersökningen ska bli klar.

Jag är nöjd med det beskedet. Då vet jag att vi har samma operativa förmåga som i vanliga fall, säger Klas Friberg.

Polisstation beskjuten
I går morse besköts polisstationen i Partille samt ett intilliggande gym. Polisen kan ännu inte säga om man avsåg att skada polisstationen eller gymmet, eller rent av båda lokalerna.

Det är naturligtvis oroande med beskjutningen mot såväl polisstationen som mot polishelikoptrarna, men vi kan ännu inte säga om det finns något samband mellan händelserna, säger Klas Friberg.

Klockan 16.00 kommer en presskonferens att hållas i Elysseums lokaler på Västgötagatan i Göteborg.

Malin Sahlström

Polisen Västra Götaland


Ny fp-rapport om kampen mot organiserad brottslighet

Folkpartiets rättspolitiske talesman, Cecilia Wigström, presenterar tisdag 13 november rapporten Vässade polisverktyg mot den organiserade brottsligheten som innehåller förslag om hur svensk polis ska få bättre förutsättningar i kampen mot den organiserade brottsligheten.


Slutrapport från norska polisens insats mot gängmiljön

Norsk polis grep totalt 27 personer i samband med den insats mot gängmiljön som gjordes förra veckan.


Bland beslagen märks 'skarpa' vapen, vapenimitationer och ammunition. Dessutom beslagtogs stora mängder varor och icke obetydliga mängder narkotika, bland annat opium, amfetamin, hasch och GHB.  Flera hundra tusen kronor i kontanter och hundratalet stulna bank-, kredit- och körkort togs också i beslag.


Som jag berättat tidigare genomfördes den samordnade insatsen i polisdistrikten Oslo, Follo, Romerike och Asker och Bærum.


Vi är mycket nöjda med den genomförda insatsen, säger Iver Stensrud, chef för avdelningen för organiserad kriminalitet vid Olso polisdistrikt. Insatsen riktade sig i första omgången mot handel med  och innehav av narkotika och illegala vapen och mot häleri och stöldgods.


Torgny Peterson


Om 'medicinsk' cannabis i Nederländerna

I onsdags meddelade Nederländernas hälsovårdsminister Ab Klink att han vill fortsätta experimentet med tillgång av cannabis för forskningsändamål i ytterligare fem år . Syftet är att se om det finns någon möjlighet att på hemmaplan utveckla en cannabisbaserad medicin. Förra året började också ett företag i Nederländerna arbetet med att ta fram en cannabisbaserad medicin. En sådan medicin, Sativex, utvecklad av det brittiska bolaget GW Pharmaceutical finns redan så det återstår att se vad forskarna i Nederländerna har i kikaren.


Redan 2003 gavs läkare i Nederländerna möjlighet att förskriva cannabis från det regeringskontrollerade 'förrådet' av narkotikan för behandling av kronisk smärta, illamående och nedsatt aptit hos cancer-, HIV- och MS-patienter.


Så kallad 'medicinsk' cannabis är med all rätt en kontroversiell fråga. GW Pharmaceutical har med sin under-tungan-spray försökt avvärja kritiken genom en eliminering av berusningseffekten, vilket gjort att den andra falangen av de 'medicinska' cannabisanhängarna, dvs de som inte vill se någon berusningsminskande 'förädling' av den cannabis som ska användas som medicin, inte är överförtjusta i Sativex.


I ett brev till parlamentets andra kammare, daterat 28 november 2005, konstaterade dåvarande hälsovårdsministern Hoogervorst att den legala försäljningen av medicinsk cannabis på apotek till stor del hade misslyckats. Han sa att en politik som tillåter medicinsk försäljning [av cannabis] bara kunde vara effektiv om en officiell cannabisbaserad medicin registrerades. Hoogervorst sa att han hade för avsikt att avsluta experimentet om läkemedelsindustrin misslyckas med att utveckla en sådan medicin inom ett år. Med Ab Klinks förslag får 'medicinsk' cannabis i Nederländerna en respit på ytterligare fem år.


Torgny Peterson


Hur går det med de danska kommunala knarkstugorna?

Inför valet i Danmark har bland annat frågorna om kommunala knarkstugor och statlig heroinlangning varit föremål för diskussion.


Hur går det då med de kommunala knarkstugorna i landet? Om de politiska leverantörerna, Ny Alliance, Enhedslisten, SF, De Radikale och Socialdemokraterna håller vad de lovar lär danska missbrukare få tillgång till kommunala knarkstugor.


Den danske hälsovårdsministern Lars Løkke Rasmussen (V) har hittills ställt sig avvisande till kommunala knarkstugor eftersom han inte vill ha någon frizon där landets lagar inte gäller. Å andra sidan ställer han sig positiv till en permanentning av förskrivning av heroin.


It's a mad, mad Danish world.

Läs också:

Danska Venstre säger ja till statlig heroinlangning


Torgny Peterson


Anmälan av brott via Internet en flopp

I Belgien har anmälan av brott via Internet, Police-on-web, inte blivit någon succé. Data från 196 polisdistrikt visar att endast 1 225 brott anmäldes via Internet, varav hälften avsåg cykelstölder.


Läs också:

Anmälan via Internet (Sverige)


Torgny Peterson


Kyrkoanställd i fängelse för knarkförsäljning

Korrumperad polis är i 'gott' sällskap med en kyrkoanställd lekman i Tyskland. Mannen ifråga är nu dömd till fyra och ett halvt års fängelse för knarkförsäljning bland annat på grund av att polisen hittade en heroingömma i kyrkans kassaskåp i Halberstadt.


Den 47-årigen mannen, som varit anställd i kyrkan i Halberstadt, greps i Magdeburg efter att han köpt tre kilo marijuana av en holländsk lastbilschaufför.


Av inte helt oförklarliga skäl har mannen nu fått sparken, uppger tyska media.


Torgny Peterson


Årets narkotikapolis sålde anabola steroider och tipsade knarkförsäljare

Polisen Brady Valentine som utnämndes till årets narkotikapolis i Tennessee 2006 åtalas nu inte bara för att ha sålt anabola steroider utan också för att ha tipsat knarkförsäljare om övervakning och undersökningar av dom.


Torgny Peterson

Droger mot ADHD inte effektivt i ett långsiktigt perspektiv

Av en stor studie av 600 barn med ADHD, The Multimodal Treatment Study of Children with ADHD, framgår att medicinering mot ADHD inte är allena saliggörande.


BBC rapporterar att Ritalin och Concerta efter tre år inte ger bättre resultat än terapi och också att påstådda fördelar med medicinering är överdrivna.


1999 rapporterades att medicinering efter ett år fungerade bättre än beteendeterapi. Författarna till den senaste rapporten menar att resultaten från 1999 resulterade i en kraftig ökning i förskrivning av mediciner.


En av medförfattarna till rapporten, professor William Pelham från universitetet I Buffalo säger till BBC, Jag tror att vi överdrev den välgörande inverkan av medicinering I den första studien. Vi trodde att barn som fick medicinering under längre tid skulle få bättre resultat. Men så var inte fallet. Och dessutom fanns det inga välgörande effekter - inga alls.


Du kan läsa mer om uppföljningsstudien, 3-Year Follow-up of the NIMH MTA Study, i J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 2007 Aug; 46(8):989-1002


Mer om detta kommer i brittisk TV ikväll. Har du tillgång till BBC One sänds ikväll (12 november) 21.30 (svensk tid) programmet What Next for Craig?

  

Torgny Peterson


Vietnameser i cannabisbranschen

Vid det här laget är det allmänt känt att vietnameser är överrepresenterade när det gäller kopplingar till såväl små- som storskalig produktion av cannabis i Storbritannien. Det går knappast en dag utan att cannabisodlingar med sådana kopplingar upptäcks. Också andra nationaliteter är aktiva i 'branschen' i Storbritannien.


Den intresserade kan till exempel läsa följande artiklar:

Vietnamese gang jailed after £300 000 cannabis conspiracy

City beauty salon at centre of drug money laundering inquiry

Five face trial over cannabis factory

Cannabis farm cultivator faces deportation

14 arrested in cannabis raids

Chinese 'students' deny cannabis charges

Cannabis grower faces prison term


Hur ser det ut i Sverige?

Torgny Peterson


Welcome to HNN Sweden!

Välkommen till HNN
HNN back on the Internet

HNN Sweden has now returned to the Internet in order to provide all English speaking visitors with information that is hard to get elsewhere.

HNN Sweden will provide you with the latest drug related news, views, reviews, analysis, research, reports on trends, harm production/reduction, and the efforts ot the harm producing advocates of legalisation of drugs.


Exporten av leksakspärlor stoppad

Bindeez
Exporten stoppad

Igår meddelade kinesiska medier att Kina nu stoppat exporten av de leksakspärlor som innehåller giftiga ämnen. Flera barn i olika länder har rapporterats insjuknade efter att ha svalt pärlorna.


I Kina kommer nu också tillverkningsprocessen av pärlorna att granskas.


Läs också:

Omedelbar återkallelse av leksakspärlorna Bindeez


Torgny Peterson


Varning för blykontaminerad cannabis

Myndigheter i den tyska staden Leipzig i Sachsen tillsammans med polisen (Polizeidirektion Leipzig) varnar nu för 'blyhaltiga' cannabisprodukter. I förra veckan behandlades 19 kända fall av blyförgiftning i Leipzig med omnejd.


Beträffande de första fallen var källan till blyförgiftningen inte klar, men så småningom stod det klart att det finns en koppling mellan användning av cannabis och blyförgiftningen. Myndigheterna utgår från att flera användare av cannabis kan ha använt kontaminerad cannabis och att sådan cannabis fortfarande kan finnas i omlopp på marknaden.


Alla användare av cannabis som tror sig ha blivit utsatta för blyförgiftning uppmanas att omgående kontakta sjukhus för att konstatera eventuellt behov av behandling.


Vid oklara besvär, speciellt buksmärtor, uppmanas besökare uppge för husläkare eller akutmottagning om man använt cannabis.


Polisen i Leipzig uppmanar också användare till samarbete för att man ska kunna spåra källan.


Blyförgiftning i samband med cannabisanvändning inträffar då bly tas upp i kroppen via andningsvägarna.


Läser du tyska kan du ta del av ett pressmeddelande från Stadt Leipzig. Du hittar pressmeddelandet, Warnung vor kontaminiertem Marihuana här.


Läs också:

Knark med 'klös' i - 'grit weed'

Haschguiden


Torgny Peterson


Fusk ses inte som brott

Allmänheten är kraftfullt emot bidragsfusk, men tänjer samtidigt på gränserna för hur trygghetssystemen ska användas. Det visar en undersökning kring allmänhetens attityder till bidragsfusk som Delegationen mot felaktiga utbetalningar genomfört.

Svenska folket är kraftfullt emot fusk, 95 procent tycker inte att det är rätt att bidragsfuska, visar en attitydundersökning som Delegationen mot felaktiga utbetalningar genomfört. Speciellt allvarligt ser man på "kombinationsfusk", till exempel att arbeta svart samtidigt som man har sjukersättning. Samtidigt tror man att fusket är omfattande och att "alla andra gör det". Tre av fyra tror att fusket med bidrag är mycket eller ganska omfattande.

Även om nästan alla fördömer bidragsfusk, finns det tendenser till att man säger en sak och gör en annan. Många rör sig i en gråzon och tänjer på reglerna för trygghetssystemen. Till exempel tycker en tredjedel av medborgarna att det inte är allvarligt att ta ut en extra sjukdag fastän man inte är sjuk. Tre av tio skulle också behålla bidrag som de visste var felaktiga. I regel ser man inte sitt eget överutnyttjande som något brottsligt utan använder bortförklaringar för att rationalisera sitt beteende. Man ser på trygghetssystemen som en bank där man gör insättningar och uttag till sig själv.

Acceptansen för bidragsfusk är således förhållandevis stor. Så många som var fjärde person har en hög acceptans för bidragsfusk. Det är svårt att hitta en entydig bild av vilka som fuskar. De som accepterar fusk är en mycket sammansatt kategori män¬niskor och finns i alla led, vare sig man erhåller bidrag eller inte.

De tre främsta orsakerna till att man bidragsfuskar är att politiker och makthavare fuskar, att moralen är dålig och att upptäcktsrisken är låg. Det finns ett stort stöd för flera olika åtgärder för att begränsa bidragsfusket, främst ökad information om hur välfärden påverkas av bidragsfusk, men även för förenklingar och kontroll.


Läs också:

Delegationen mot felaktiga utbetalningar (Fi 2005:03) - Vem fuskar och varför? Om attityder till bidragsfusk i Sverige


Stort cannabisbeslag i Helsingborg

Cannabisbeslag i Helsingborg
Foto: Tullverket

Just nu utreder Tullkriminalen ett beslag av drygt 340 kilo cannabis. Cannabisbeslaget, som är det största i Tullverket på sju år, gjordes i slutet av augusti vid färjeläget i Helsingborg.


Skåpbilen kom med färjan till Helsingborg, tulltjänstemännen på plats fattade misstankar och tog ut bilen för kontroll. Vid kontrollvisitationen hittades 343 kilo (bruttovikt) cannabis slarvigt gömt bland möbler i bagageutrymmet. Gatuvärdet på beslaget beräknas vara drygt 20 miljoner kronor.


Föraren greps och narkotikan togs i beslag. Därefter körde en tulltjänsteman "kurirbilen" vidare till en uppgjord mötesplats vid Midhem i Malmö. På platsen grep personal från Tullkriminalen två män, men en tredje man lyckades fly från platsen. Mannen är sedan dess försvunnen, häktad i sin frånvaro och även internationellt efterlyst.


Torgny Peterson


Har du sett den här mannen?

Flamur
Flamur Beqiri (Foto: Efterlyst)

Om det är någon som sett en person springa barfota i Midhem i Malmö den 30 augusti så är tullkriminalen mycket intresserad av sådana uppgifter. Han är den tredje mannen som lyckades fly i samband med beslaget av 340 kilo cannabis i Helsingborg den 30 augusti.


Mannen som tullkriminalen söker är den 24-årige Flamur Beqiri, 179 centimeter lång och med normal kroppsbyggnad. Flamur Beqiri är internationellt efterlyst och häktad i sin frånvaro.

Har du tips om var Flamur Beqiri kan finnas kan du kontakta vakthavande befäl på Tullverket 040 661 32 20 eller Efterlysts tipstelefon 08 702 00 90.

Torgny Peterson


Medieredaktioner ska inte få avlyssnas

Justitieutskottet föreslår att det ska bli absolut förbjudet att avlyssna medieredaktioner. Detta ska stå i lagen om hemlig rumsavlyssning som nu har behandlats igen efter ett års vila. Ändringen ska ytterligare stärka rättssäkerheten.

Lagförslagen som nu tas upp på nytt innebär att hemlig rumsavlyssning införs som ett nytt hemligt tvångsmedel för att bekämpa brott. Flera begränsningar garanterar rättssäkerheten: bara vissa samtal och platser får avlyssnas, ansökan om att få tillstånd till avlyssning kan prövas av domstol och tillstånden är tidsbegränsade. Personer som har utsatts för hemlig avlyssning ska underrättas om detta och en särskild myndighet övervakar verksamheten. Lagen ska dessutom bara gälla i tre år och sedan utvärderas.

Viktigt att värna meddelarskyddet
Enligt propositionen skulle det finnas en möjlighet att bugga medieredaktioner om det finns särskild anledning att anta att det bedrivs allvarlig brottslig verksamhet där. Justitieutskottet är medvetet om risken att grovt kriminella kan utnyttja ett absolut förbud men tycker ändå att det är så viktigt att värna meddelarskyddet att det inte under några förhållanden ska vara möjligt att bugga medieredaktioner.

Utskottet föreslår att lagarna börjar gälla den 1 januari 2008.

Oppositionen reserverar sig
Vänsterpartiet och Miljöpartiet är helt emot förslaget om hemlig rumsavlyssning. Enligt deras mening är behovet av och effektiviteten i tvångsmedlet inte belagda.

Socialdemokraterna är för förslaget men anser att det är en felaktig slutsats att meddelarfriheten hotas om det ges möjligheter att avlyssna medieredaktioner. Undantas medieredaktioner finns det risk att grova brottslingar kan försöka undgå avlyssning genom att starta en tidning.

För mer information: Lars Franzén, föredragande i justitieutskottet, telefon 08-786 42 25.

Dag för debatt och beslut: Onsdagen den 14 november. Debatten sänds via webb-tv.

Dokument
Justitieutskottets betänkande 2007/08:JuU3 Vilande förslag om hemlig rumsavlyssning m.m.

Regeringens proposition 2005/06:177 Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott

Regeringens proposition 2005/06:178 Hemlig rumsavlyssning

Regeringens proposition 2006/07:133 Ytterligare rättssäkerhetsgarantier vid användandet av hemliga tvångsmedel


Malmö sprutbytesprogram 20 år

Infektionskliniken firar detta med att inbjuda till jubileumsseminarium den 11 dec, kl. 13.00- 16.30 där man föreläser om verksamheten, om sjukdom, prostitution, narkotika, om människan bakom missbruket och om den forskning som pågår i programmet.


Datum

Tisdagen den 11 december 2007, kl 13.00- 16.30

  

Plats

Jubileumsaulan, ing. 59, U-MAS, Malmö


Program  

- Välkomsthälsning

Torsten Holmdahl, chefsöverläkare, moderator


- Skapelseberättelsen  -  Hur vi startade 1987

Stig Cronberg

Torkil Moestrup, läkare

  

- Människan bakom missbruket 1987 - 2007

Tina Hansson, undersköterska

Britta Sjöström, undersköterska

  

- Hiv i ett tjugoårigt perspektiv

Leo Flamholc, läkare


Jubileums kaffe


- Heroinmissbruk då och nu

Magnus Andersson, kurator

  

- Hepatit C forskning i programmet

Marianne Alanko, läkare


- Inga glädjeflickor - bara sorgebarn

Helena Cewers, missbruksbarnmorska


Anmälan

Senast 3 dec, till Magnus Andersson, Infektionskliniken, U-MAS, Malmö


Information

tel 040- 331323

mail: magnus.x.andersson@skane.se


HG Wessberg utsedd till statsministerns statssekreterare

Regeringen beslutade i dag utse Hans Gustaf Wessberg till statssekreterare i Statsrådsberedningen.

Wessberg är född 1952 och har varit statssekreterare i regeringen sedan 2006, först i Försvarsdepartementet och senare i Utrikesdepartementet hos handelsminister Ewa Björling.

Wessberg har en bakgrund som bland annat generaldirektör för Bolagsverket, vice vd för Svenskt Näringsliv och vd för Sveriges Industriförbund. Han är reservofficer med majors grad inom marinen och har varit förbundsordförande för Moderaterna i Stockholm stad.


Polisaktion mot organiserade gäng (uppdaterad fredag 08.10)

Polisen i Oslo ledde på torsdagen en samordnad polisinsats mot ett antal personer och adresser som har anknytning till organiserade gäng i det centrala østlandsområdet.


Insatsen genomfördes i polisdistrikten Oslo, Romerike, Follo och Asker och Bærum och pågick under hela dagen.


Insatsen riktar sig i första hand mot omsättning och förvaring av narkotika och illegala vapen och mot häleri av tjuvgods. Vi vet emellertid inte med säkerhet vad vi kommer att hitta vid den här sortens insatser så vi är också öppna för andra fynd och inslag, säger polisinspektör Iver Stensrud, som leder Sektionen mot organiserad kriminalitet vid Oslo polisdistrikt. Vi kan bekräfta att vi gripit flera personer, men vi kommenterar inte konkreta beslag. Vi får återkomma till det senare idag eller i morgon, säger Stensrud.


Aktionen leddes av Gjengprosjektet hos Oslo polisdistrikt utifrån en längre tids spaning. Poliser från Oslo, Romerike, Follo, Asker och Bærums polisdistrikt har deltag i insatsen. Planläggningen har också genomförts i samarbete med Kripos.


Uppdatering fredag 08.10

Polisinsatsen i dem fem distrikten har hittills resulterat i 18 gripanden och beslag av vapen och narkotika.


Sex personer har gripits i Olso, fem i Follo och sju i Asker och Bærums polisdistrikt. Norsk polis meddelar att de gripna kommer att förhöras och fortsatta undersökningar kommer att ske om det finns behov av det.


Utöver de 18 gripna har polisen också genomfört ett antal husrannsakningar. Polisen utesluter inte att det kommer att ske fler gripanden och/eller beslag.


Torgny Peterson


Världskonferens mot narkotika i Göteborg 2009

Göteborgs stad

Göteborg planerar att genomföra en internationell borgmästarkonferens mot narkotika i februari 2009.


Arrangörerna räknar med att närmare 400 deltagare från hela världen kommer att närvara vid det som blir en internationell upptakt inför FN:s generalförsamlings speciella session om narkotika (UNGASS) 2009 strax efter den internationella konferensen i Göteborg.


Kommunstyrelsen i Göteborg beslutade igår att ansöka hos samarbetsorganisationen ECAD (European Cities Against Drugs) att få arrangera ett globalt möte med borgmästare  


En internationell borgmästarkonferens mot narkotika planeras i Göteborg 2009. Närmare 400 deltagare från hela världen väntas komma till Göteborg för att visa upp en enad front mot droger inför FN:s stora narkotikamöte UNGASS som hålls samma år.

Kommunstyrelsen beslutade på onsdagen att ansöka hos samarbetsorganisationen European Cities Against Drugs (ECAD) om att få arrangera ett globalt möte med borgmästare.

Och eftersom ECADs styrelse tidigare ställt sig positiva till idén talar det mesta för att Göteborg kommer stå som värd för konferensen.


Torgny Peterson

Världsforum mot narkotika genomförs i Stockholm 2008

image169

Boka redan nu in 8-10 september 2008 i din almanacka för då är det dags för ett världsforum mot narkotika i Stockholm. Om allt går enligt planerna kommer förhoppningsvis tusentals deltagare från jordens alla hörn att delta.


Mötet är tänkt att bli det första i sitt slag av den här storleken för människor på gräsrotsnivå som arbetar mot narkotika.


Konferensen, som arrangeras av ett antal svenska anti-drogorganisationer, får ekonomiskt stöd av den svenska regeringen.


Besök också:

World Forum Against Drugs


Torgny Peterson


Legalisering av narkotika - NEJ!

SUNDIAL

Glöm inte bort att ta del av och skriva på SUNDIAL-deklarationen.

Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning

Trafikuppgiftsutredningen har i dag överlämnat betänkandet Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning (SOU 2007:76) till justitieminister Beatrice Ask.

Utredningen har haft i uppdrag att föreslå hur Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG om lagring av trafikuppgifter ska genomföras i svensk rätt. Avsikten med direktivet är att försäkra att trafikuppgifter som avser fast och mobil telefoni, Internetåtkomst, e-post och Internettelefoni finns lagrade hos operatörerna för att kunna lämnas ut till polis och åklagare när det finns misstankar om allvarlig brottslighet.

Trafikuppgifterna ger svar på frågor om vem som kommunicerade med vem, när och var det skedde och vilken typ av kommunikationslösning som användes. Innehållet i en kommunikation, t.ex. ett telefonsamtal eller e-postmeddelande, får inte avslöjas för myndigheterna.

Utredningen föreslår att trafikuppgifterna ska lagras i ett år hos operatörerna. Förslaget innebär också att operatörerna inte ska få använda trafikuppgifterna för egna syften och måste utplåna uppgifterna omedelbart efter den ettåriga lagringstiden.

Till skydd för enskildas integritet föreslår utredningen bl.a. att operatörerna ska genomföra olika tekniska och organisatoriska åtgärder för att minska risken för att trafikuppgifter används eller sprids på ett felaktigt sätt. Post- och telestyrelsen ska enligt förslaget ha tillsyn över operatörernas verksamhet.

Enligt utredningen bör operatörerna stå för kostnaderna för lagringen medan myndigheterna ska ersätta operatörerna när uppgifter lämnas ut i enskilda ärenden, t.ex. efter beslut om hemlig teleövervakning.

Utredningen bedömer att förslagen kan träda i kraft den 1 januari 2009.


EU-nämnden i korthet

En majoritet i EU-nämnden gav under tisdagen stöd till att EU antar ett beslut om operativt samarbete mellan ländernas särskilda polisinsatsstyrkor. Samarbetet ska gälla vid terroristhandlingar och andra brottsrelaterade krissituationer. Justitieminister Beatrice Ask redogjorde för den svenska ståndpunkten att samarbetet ska vara frivilligt och att insatsstyrkorna ska lyda under befäl och lagar i det land där operationen utförs. Oppositionspartierna s, v och mp hade avvikande mening. En överenskommelse om beslutet väntas vid rådsmötet för rättsliga och inrikes frågor som inleds på torsdag.

Inför rådsmötet fick justitieministern även stöd för en rådsöverenskommelse om huvuddelen av rambeslutet om skydd av personuppgifter inom det straffrättsliga och polisiära samarbetet. EU-nämndens majoritet ställde sig även bakom ett rådsbeslut med bestämmelser för att kunna genomföra ett förenklat utbyte av uppgifter om bland annat dna-profiler och fingeravtryck för att bekämpa brott, som rådet tidigare enats om. I denna fråga hade oppositionspartierna avvikande mening. Stöd fanns också för utkast till slutsatser om människohandel, kampen mot datorbrottslighet och om nya medlemsländers förberedelser för deltagande i Schengenområdet.

Vidare fick statsrådets Tobias Billström stöd i EU-nämnden för hur regeringen vill lägga upp de fortsatta förhandlingarna om regler för återvändande av olagliga invandrare. Avvikande mening anmäldes av s, v och mp. EU-nämnden informerades även om regeringens preliminära synpunkter på kommissionens två nya förslag om laglig arbetskraftsinvandring. I diskussionen som följde underströks bland annat den samsyn som råder i Sverige om att systemet bör vara baserat på arbetsmarknadens behov snarare än på kvoter, som i kommissionens förslag.


Några veckor efter sista vändan i domstol - Doherty knarkar igen

Knarkdokusåpan Doherty fortsätter. Ingen har väl på allvar trott att Pete Doherty efter långvarigt missbruk av narkotika skulle sluta använda droger efter sex veckor på behandlingshem. Så blev det inte heller, konstaterar brittiska The Sun, som också undrar varför myndigheterna inte griper in mer kraftfullt . The Sun har försett relevanta myndigheter med ett mobiltelefoninspelat avsnitt där Doherty på nytt injicerar droger. Du kan se det via länken ovan.


Torgny Peterson


Omedelbar återkallelse av leksakspärlorna Bindeez

Bindeez
Bindeez-pärlor

Det Melbourne-baserade företaget Moose Enterprise har med omedelbar verkan återkallat vad som i själva verket visat sig vara en 'knarkleksak' - Bindeez.


Bindeez är leksakspärlor som fastnar vid varandra när de kommer i kontakt med vatten. Vad föräldrar som köper Bindeez och deras barn som sväljer dom inte vet är att pärlorna dels ökar i volym med cirka en tredjedel, dels innehåller ett ämne som omvandlas till GHB då pärlorna sväljs.


Bindeez finns eventeullt också fortfarande kvar i Sverige om någon handlare ännu inte nåtts av beskedet. Träffar du på det i någon affär finns det all anledning att påtala vilka konsekvenserna kan bli om barn sväljer pärlorna. Upplys också eventuella försäljare om det australiensiska beslutet om indragning av produkten.


Utredning om det inträffade pågår i Australien.

Läs också:

Recall ordered for toy that turns into drug


Torgny Peterson


Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten

Utredningen om tillsynen inom socialtjänsten har idag överlämnat slutbetänkandet Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten (SOU 2007:82) till statsrådet Maria Larsson.

Utredningens uppdrag har varit att se över och överväga förändringar i organisationen av och ansvarsfördelningen såvitt avser den statliga tillsynen inom socialtjänstens område. Utgångspunkten har varit att stärka tillsynsansvaret och göra det tydligare, att minska tillsynsfunktionens sårbarhet samt att tillsynen ska fungera samordnat, strukturerat och effektivt med ett tydligt jämställdhetsperspektiv. Utredningens uppdrag har också omfattat ansvaret för tillsynen av Statens institutionsstyrelses (SiS) institutioner och att föreslå åtgärder för att stärka tillsynen över barns och ungas rättigheter inom socialtjänstens olika områden.

En ny myndighet
Utredningen föreslår att tillsynen inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten förs samman till en myndighet och integreras såväl organisatoriskt som i det operativa tillsynsarbetet. I ett första steg förs länsstyrelsernas tillsyns- och tillståndsverksamhet inom socialtjänsten över till Socialstyrelsen och sammanförs med Socialstyrelsens regionala tillsynsenheter för hälso- och sjukvården. I ett andra steg bildas en renodlad tillsynsmyndighet genom att tillsynsverksamheten bryts ut från Socialstyrelsen. Den renodlade tillsynsmyndigheten ska ha en regional organisation och ska även ansvara för tillsynen av (SiS) institutioner.

Patientnämnderna och kommunernas löpande tillsyn
Uppdraget för de patientnämnder som finns i varje landsting och kommun ska utvidgas och även omfatta att stödja och hjälpa människor som är aktuella inom socialtjänsten. Utredningen föreslår att den löpande tillsyn av enskilt driven verksamhet enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) som kommunerna ansvarar för ska övertas av staten och utföras av tillsynsmyndigheten. Motsvarande verksamhet som kommuner och landsting driver kräver inte tillstånd men denna verksamhet ska anmälas till tillsynsmyndigheten. Detsamma ska gälla för kommuner, eller landstinger, som genom avtal har överlämnat till enskild att driva sådan verksamhet.

Vad är tillsyn?
Utredningen föreslår att en definition av tillsynsbegreppet ska införas i socialtjänstlagen, LSS och lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område som innebär att tillsyn är granskning av att socialtjänst och hälso- och sjukvård uppfyller de krav som framgår av lagar, förordningar och föreskrifter. Tillsynen ska även omfatta de målbestämmelser som finns i dessa lagar och villkor som meddelats i beslut i enlighet med lag, förordning eller föreskrift. Tillsynsmyndighetens uppdrag - tillsynsrollen - innebär enligt utredningens mening ett uppdrag att bedriva tillsyn i enlighet med definitionen. Att lämna råd och rekommendationer i samband med tillsyn är en del av det uppdraget. I tillsynsrollen ligger också att sprida de erfarenheter som fås genom tillsynen.

Utökade sanktioner
Utredningen förslår att tillsynsmyndigheten ska få utökade sanktionsmöjligheter, att dessa ska kunna användas inom hela socialtjänsten och att reglerna om tillsynsmyndighetens möjligheter att få ta del av handlingar m.m. ska anpassas till vad som gäller inom hälso- och sjukvården. Tillsynsmyndigheten ska kunna utfärda föreläggande att avhjälpa missförhållanden som har betydelse för enskildas möjligheter att kunna få de insatser de har rätt till och ett sådant föreläggande ska kunna förenas med vite. Om missförhållandet är allvarligt och föreläggandet inte följs ska tillsynsmyndigheten kunna förbjuda fortsatt verksamhet. Vid missförhållanden som innebär fara för liv, hälsa eller personlig säkerhet i övrigt ska tillsynsmyndigheten kunna förbjuda fortsatt verksamhet, både enskild, kommunal och statlig sådan, utan föregående föreläggande. Tillsynsmyndigheten ska också i vissa fall interimistiskt kunna förbjuda verksamheten.

Lex Sarah
Den anmälningsskyldighet, Lex Sarah, som i dag gäller inom omsorger om äldre personer och personer med funktionshinder ska enligt utredningens förslag gälla inom hela socialtjänsten och vid SiS institutioner.

Barn och unga
Utredningen föreslår att tillsynsmyndigheten ska utveckla metoder för hur tillsyn som rör barn och ungdomar ska genomföras. Myndigheten ska också ta fram relevant information om barnets och den unges rättigheter och om tillsynsmyndighetens uppgift och om vem som ansvarar för tillsynen. Sådan information ska komma alla barn och unga till del vilka är föremål för insatser enligt socialtjänstlagen och LSS eller vistas på SiS institutioner och den ska också ange hur de kan komma i kontakt med myndigheten. Ansvaret för att ge barn och unga denna information ska åligga kommunerna och SiS. Tillsynsmyndigheten ska också öka tillgängligheten för barn och unga genom Internet, SMS med mera.  Hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga ska besökas för tillsyn, minst två gånger per år, fler om behov föreligger. Minst ett av besöken ska ske oanmält. Vid dessa tillsynsbesök ska samtal föras med barnen och de unga. Detsamma gäller verksamhet enligt LSS som riktar sig till barn och unga. För att garantera att sådana samtal alltid ska kunna hållas införs en bestämmelse i socialtjänstlagen, lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område och LSS om att tillsynsmyndigheten vid tillsyn alltid kan tala med barn och unga utan att vårdnadshavaren behöver ge sitt samtycke eller vara närvarande vid samtalet. Utredningen föreslår också  en treårig försöksverksamhet med tillsynsombud för barn som är placerade i familjehem.

Riskanalyser m.m.
Tillsynsmyndigheten ska integrera ett barn- och jämställdhetsperspektiv i tillsynsarbetet och bör också använda sig av riskanalyser och frekvensmål samt utveckla systemtillsynen avseende kvalitetssystem. Utbildning om arbetssätt, metoder och bedömningskriterier för tillsyn inom hälso- och sjukvård och socialtjänst bör anordnas för dem som arbetar inom myndigheten. En fortbildning i att leda kvalificerat tillsynsarbete bör också anordnas löpande av myndigheten.

Resursbehov
Utredningen föreslår att tillsynen över socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska få ett resurstillskott med 25 miljoner kronor årligen i fyra år så att anslagsnivån efter fyra år höjts med totalt 100 miljoner kronor utöver vad denna tillsyn kostar i dag.

Sammanförandet och integrationen av tillsynen över socialtjänsten och tillsynen över hälso- och sjukvården enligt utredningens förslag bör kunna genomföras senast från och med den 1 januari 2010. I ett första steg blir Socialstyrelsen tillsynsmyndighet för båda områdena. En ny självständig myndighet för tillsynen över socialtjänsten och hälso- och sjukvården bör därefter kunna bildas senast från och med den 1 januari 2014.


Rysslands justitieminister Vladimir V. Ustinov besöker Beatrice Ask

Ikväll anländer Ryska Federationens justitieminister Vladimir V. Ustinov till Stockholm för ett tvådagarsbesök i Sverige.

Syftet är i första hand att tillsammans med justitieminister Beatrice Ask underteckna ett bilateralt program om samarbete i rättsliga frågor mellan Sverige och Ryssland. Samarbetsprogrammet, som är det tredje i sitt slag, tar upp både straffrättsliga och civilrättsliga frågor.

I programmet för Ustinovs besök ingår också bl.a. besök vid Häktet Huddinge.


Död åt maffian!?

Salvatore Lo Piccolo
    Salvatore Lo Piccolo


Italien jublar - ja åtminstone de flesta, polisen firar med champagne medan maffian sörjer efter att 'maffiabossen' Salvatore 'Baronen' Lo Piccolo - jagad av polisen i 20 år - hans son och ytterligare två män nu har gripits på Sicilien.


Många gör gällande att den 65-årige Lo Piccolo var den tilltänkte efterträdaren till Bernardo Provenzano som greps i april förra året efter att ha lyckats hålla sig undan rättvisan i över 40 år.


Italienska maffiagrupperingar är, enligt en ny rapport, ett av Italiens största 'företag' om inte rentav det största, med en uppskattad omsättning på 120 miljarder dollar.


Hela rapporten, SOS-IMPRESA, som offentliggjordes den 22 oktober i år av Confesercenti hittar den intresserade här. Presidenten för Confesercenti, Marco Venturi konstaterar i ett uttalande igår att gripandet av Lo Piccolo är av stor betydelse i alla avseenden.


Jag har vid ett antal tillfällen tidigare skrivit om olika maffiagrupperingar i Italien och också om hur enstaka individer och grupperingar börjar sluta sig samman för att på allvar ta itu med maffiaklanerna. Äntligen kanske det kan ske något i större skala som skulle kunna bli en början på slutet för de parasiter som alltför länge, alltför ostört trott att de kan ta sig vilka rättigheter som helst.


Läs också:

Inte ett öre till maffian

Tandlös lagstiftning i Europa för att bekämpa maffiaorganisationer

Dichiarazione del Ministro dell'Interno Giuliano Amato

Arresto dei boss Lo Piccolo

Arrestato Salvatore Lo Piccolo, duro colpo alla mafia

Palermo, trovato il covo di Lo Piccolo


Torgny Peterson


Beslag av hundratals kilo hasch (uppdaterad 19.15)

Efter ett långvarigt spaningsarbete har polisen i Dalarna tillsammans med Rikskriminalpolisen och andra myndigheter, och också polis i utlandet, spräckt vad som förmodligen kan vara ett större distributionsnätverk för hasch.


Hundratals kilo hasch, som kom till Sverige via Helsingborg i slutet av förra veckan, transporterades i en lastbil som hyrts in av ett transportföretag. Beslaget av narkotikan, som skulle transporteras norrut till Dalarna, gjordes utanför Mariestad.


Polisen i Dalarna uppger att den lastbil som användes under transporten hela tiden varit under uppsikt av polis.


Med tanke på den stora mängden, att haschet har transporterats från utlandet samt den kostnad inköpet av haschet betingar, finns det skäl att tro att det inte är första gången som den här sortens transport sker. Det hör inte till vanligheterna att nybörjare i 'branschen' importerar hundratals kilo hasch första gången.


Beträffande priset - om haschet inköpts i t ex Nederländerna och det rör sig om hundratals kilo - talar vi om ett värde på den beslagtagna narkotikan på miljontals kronor.


Två av de tre personer som häktades idag på förmiddagen är födda -57 respektive - 61 och kommer från två orter i norra Dalarna. Den tredje personen, -född 53, kommer från en ort i Småland.


Åtal ska vara väckt senast den 19 november.


Jag återkommer med ytterligare information i den takt som sådan blir tillgänglig.


Torgny Peterson


Cannabismarknaden i Sverige

Med anledning av det stora beslaget av hundratals kilo hasch som gjordes i Sverige i förra veckan kan det vara intressant att ta del av följande information om cannabismarknaden i Sverige.


I den rapport om cannabisprojektet som redovisades tidigare i år konstaterade Rikskriminalpolisen att man upptäckt cirka 140 nätverk som ägnar sig åt cannabishantering. Av dessa är 30-35 nätverk, med kapacitet för 1 ton vardera per år, kartlagda. Då rapporten publicerades hade 19 sådana nätverk bekämpats av polis och tull genom satsningen. 10 av dessa nätverk hade kapacitet för 1 ton per år. Den svenska cannabismarknaden beräknas omfatta minst 25-30 ton per år. 


Cannabisdistributionen är komplex och hänger samman med olika varianter för smuggling av narkotikan. De vanligaste transportmedlen när det gäller smugglingen i Europa är båtar, lastbil gods och container, men det förekommer också ganska omfattande smuggling i personbilstrafiken. 

Med tanke på de omfattande variationerna i smugglingstekniker säger Johan Nilsson vid Rikskriminalpolisen att polis och tull bör försöka rikta in sig mot en större bredd av insatser än bara mot resandetrafiken i Sverige

Nilsson betonar att Oslo idag är som en stor cannabismagnet och det finns stor anledning till oro inte minst för att norrmännen förefaller vara på väg in i ett harm reduction-synsätt med inga ingrepp knappt mot missbrukarna på gatan. Johan Nilsson säger också att de mängder cannabis som förekommer i Norge är betydligt större än i Sverige. 

I Sverige är det Stockholm, Skåneregionen och Göteborg som är de stora centra för cannabishanteringen. 

Under 2005 fördubblade cannabisprojektet beslagen av cannabis tack vare ett förbättrat nationellt och internationellt samarbete. 

Nilsson konstaterar att narkotikarotlarna är väl fungerande där de finns och att de ofta är motorn i narkotikabekämpningen. Vidare fungerar narkotikabekämpningen mycket bra när de som ska arbeta med den får syssla med det de ska, nämligen narkotikabekämpning. Nilsson betonar också att det är viktigt med narkotikabekämpning på alla nivåer. 

Fokusering på problemet med rätt resurs ger ökat resultat samtidigt som projektet visar på en problematik som i grunden handlar om resurser, säger Nilsson. 


Hur ser prisbilden ut?

Hur mycket får köparen betala för 1 kg. Ja, det beror på var inköpet sker. Följande kan ses som aktuella riktvärden: 
Norge 20 000-30 000 kronor
Sverige 20 000-30 000 kronor
Marocko 1 700-3 000 kronor
Spanien 6 000-8 000 kronor
Holland 13 000-15 000 kronor
Tyskland14 000-15 000 kronor 

Går det då att tjäna pengar på cannabishanteringen? Självklart,  och dessutom grova pengar. Ett räkneexempel:

Inköp av 100 kg i Spanien för cirka 800 000 kronor
Omkostnader för smuggling till Sverige, cirka 1 000-2 000 kronor per kilo
Produkten säljs för cirka  2-4 miljoner i grossistledet och sedan vidare för cirka 7,5 miljoner på gatunivån
Den totala vinsten i det här exemplet blir cirka 6 miljoner för 100 kilo. 


Hur ser smugglingen ut?

Det finns mycket att säga om detta och här är några exempel: 

* När det gäller smuggling med hjälp av personbilar handlar det oftast om 40-80 kg. 

* De som smugglar ägnar sig bland annat åt motspaning av tullens kontrollstationer för att försöka utröna arbetstider och bemanning 

*
Helgnätterna betraktas som strategiskt viktiga för att smuggla narkotika till Sverige. Lördagsnätter anses mest lämpliga. 

*
I den mån lastbilar används för smuggling anses båttransporter vara bäst då smugglarna vill undvika Öresundsbron. 

*
Täcklaster används i transporter avsedda för smuggling. Täcklasterna består oftast av billiga handelsevaror, t ex blommor och, med viss förkärlek, grönsaker. 


Den svenska haschmarknaden omsätter cirka 30 ton per år

Beträffande den svenska haschmarknaden beräknas den omsätta omkring 30 ton per år.


Beräkningarna i Rikskriminalpolisens cannabisprojekt är baserade på förundersökningar och underrättelser  som hanterats under projektperioden.


Av lättförklarliga skäl (lönsamhet) är haschmarknaden mycket intressant för kriminella nätverk. De stora mängder som hanteras innebär också att det finns ett flertal mottagare i Sverige. Det förekommer även lagring i Sverige i väntan på att man hittar lämpliga köpare.


Vid en jämförelse med Norge anses cannabismarknaden vara lönsammare eftersom den norska marknaden hanterar större volymer.


Det är också värt att notera att Sverige fungerar som transitland för leveranser till Norge och Finland.


Att smuggla större mängder hasch är ett stort företag som ställer stora krav på logistik och säker hantering av pengar. Inte minst på solkusten i Spanien och i Holland ör det vanligt med rån och kidnappning av narkotikadistributörer.


Smugglingen av hasch ställer vidare krav på egna säkerhetsstrukturer hos brottsnätverken och underrättelser med riskanalyser om hur polis och tull arbetar. Beträffande Spanien noteras att fd militärer arbetar åt nätverken och organisationerna. Nätverken har ofta samma kontakter utomlands, främst när det gäller smugglingsnätverk. De utländska kontakterna värderar sina köpare högt. Kontakterna behåller man under många år om inget som påpekar omvärlden händer. Det är därför svårt att skilja på organiserad brottslighet och brottsnätverk.


Brottsnätverken är i själva verket inte så välorganiserade som de till en början framstått som. Det finns en uppenbar risk att dramatisera kriminaliteten, vilket kan vara kontraproduktivt.


Brottsnätverken består ofta av en inre kärna på 3-5 personer med fasta funktioner, men även om så är fallet ställer den miljö de verkar i ofta till problem på grund av bristande professionalism och fall där eget missbruk tar ut sin rätt.


I en kommentar till rapporten då den offentliggjordes tidigare i år sa Björn Fries, nationell narkotikapolitisk samordnare, Cannabis är den mest använda drogen i Sverige och av de ungdomar som testar narkotika röker nästan alla cannabis.  Därför måste cannabisbrottsligheten prioriteras högre av de brottsbekämpande myndigheterna.


Läs också:

Nationellt cannabisprojekt 2004-2006 - En kartläggning av distributionen, nätverken och individerna


Torgny Peterson


Amsterdams borgmästare oroas av problemungdomar

En av mina kontakter i Amsterdam meddelar att borgmästaren där, Job Cohen, oroas över att allt fler ungdomar i olika delar av Amsterdam orsakar stora problem och att de i allt större utsträckning fortsätter sin destruktiva verksamhet efter genomgången rådgivning och/eller behandling.


Också holländsk press berättar om problemet. Läser du holländska kan du ta del av artikeln Ouders Slotervaart: laatste waarschuwing


Men nu handlar det inte bara om det 30-tal ungdomar i Slotervaart-området som ovanstående artikel behandlar. I onsdags sa Cohen i Amsterdams fullmäktige att det är större än så. Det är därför jag är oroad.


Torgny Peterson


Danska Venstre säger ja till statlig heroinlangning

Den danske hälsovårdsministern Lars Løkke Rasmussen (V)  som hittills inte har varit positiv till statlig heroinlangning har nu gjort hel om och anser numera att man inte ska ägna sig åt något projekt med heroin till heroinister. Nej, enligt Rasmussen ska det handla om att göra en sådan verksamhet permanent, rapporterar Berlingske Tidende.


Det är efter att den danska Sundhedsstyrelsen presenterat en rapport, med hänvisning till liknande projekt i utlandet, som Rasmussen gjort helt om.


Det danska liberala partiet Venstre var dock inte först med ett sådant förslag. Först ut var Dansk Folkeparti som 'bara´ föreslog ett försök, men nu driver Rasmussen alltså galenskapen fullt ut och föreslår en permanentning.


I ett mot Venstres förslag kritiskt meddelande på Dansk Fokkepartis hemsida säger partiets talesperson i missbruksfrågor, Karin Nødgaard, apropå hennes partis förslag att ett eventuellt heroinprojekt ska kunna stoppas att ett eventuellt stopp av projektet betyder naturligtvis inte att vi går in och stoppar redan påbörjad, individuell behandling som Lars Løkke Rasmussen uppenbarligen fruktar, men det betyder att vi har möjligheten att stoppa nyrekrytering av patienter. En redan påbörjad behandling ska naturligtvis genomföras till slutet. Vad detta slut innebär nämns dock inte i Dansk Folkepartis meddelande.


Att Rasmussen i Venstre å sin sida förefaller begripa noll och ingenting om heroin och dess effekter framgår av följande uttalande: Det vore tokigt att göra det som ett försök. Du kan inte plötsligt underlätta deras liv och sedan - när du avslutar försöket - dra undan mattan för dom en kort tid efteråt. Om jag har makten så ska vi ha ett designat erbjudande så att vi kan komma igång. Perspektivet är avvänjning [sic!]. Det huvudsakliga målet är ju att få narkomanerna fria från narkotika.


Exakt samma sak - dvs att försöket avsåg att resultera i att heroinisterna skulle upphöra med användning av heroin  sa man i Schweiz när man under medicinsk täckmantel startade försöket med statlig langning av heroin till heroinister där. Ganska omgående insåg dock förslagsställarna själva att en sådan motivering var alltför korkad för att få stöd, varför de tämligen omgående ändrade målsättning och sa att den statliga heroinlangningen var ett innovativt och pragmatiskt sätt att komma tillrätta med heroinmissbruket. Innovativt och pragmatiskt - ord som förpliktar till absolut ingenting!


Nu är det som bekant snart val i Danmark. Heroinister, i den mån de jublar, ger eventuellt sitt fulla stöd till Rasmussen och Venstre, men resten av den tänkande befolkningen då?


Om Rasmussen och hans meningsfränder i Dansk Folkeparti åtminstone sagt att ´vi har gett upp´ ge grava heroinisterna så skulle det åtminstone kunna finnas en utgångspunkt för en konstruktiv diskussion om alternativa åtgärder.


Statlig langning av heroin är däremot vare sig konstruktivt eller något reellt alternativ om målet är att få heroinister att sluta med heroin vilket som sagt, enligt Rasmussen, är det huvudsakliga målet.


Torgny Peterson


Drive mot narkotika ger resultat

I Västerås konstaterar man att en drive mot narkotika på krogarna ger resultat. Ja visst är det så. Om alla politiker och länspolismästare kunde begripa att ett kontinuerligt arbete mot narkotikans profitörer och deras kunder lönar sig i allra högsta grad, så skulle arbetet mot narkotika uppmärksammas mer av allmänheten, resultera i minskad tillgång och välförtjänat helvete för sagda profitörer.


Aktiva missbrukare ska snabbt erbjudas hjälp i samband med insatser mot narkotika. Att placera en aktiv missbrukare i fängelse och hoppas på resultat är lika obegåvat som att tro att statlig langning av heroin löser några missbruksproblem.


Torgny Peterson


Ju mer vi är tillsammans desto ful(l)are vi blir

Inget kan väl ha undgått att följa regeringsdokusåpan om Reinfeldt & Co, dvs hans närmaste medarbetare, och deras öden och äventyr på krogen och i svartlönebranschen.


Hoppas att sista avsnittet i regeringsdokusåpan kommer med det snaraste så att det politiska arbetet kan återupptas och TV:s morgonsoffor kan börja ägna sig åt något av betydelse för Sveriges medborgare.


Torgny Peterson


Åtta medlemmar av Hells Angels nekades inresa till Island

Den isländska polisen meddelar att man igår nekade totalt åtta norska medlemmar av Hells Angels inresa till Island. Medlemmarna som kom till Reykjavik med flyg hade för avsikt att delta i de festligheter i centrala Reykjavik i helgen som motorklubben Fafnir MC hade bjudit in till.


En anonym källa uppger ikväll att den planerade festen är uppskjuten.


Torgny Peterson


Husrannsakan hos isländsk motorcykelklubb

Då isländska isländska myndigheter i torsdags genomförde en husrannsakan i mc-gänget Fáfnirs högkvarter hittade man vapen och en liten mängd narkotika.


Enligt isländska media kan husrannsakan kopplas samman med Fáfnirs firande av 11-årsdagen nu i helgen då isländska myndigheter också väntar sig att medlemmar av Hells Angels kommer att besöka Island för att delta i firandet.


Med anledning av detta har myndigheterna förstärkt bevakningen av Keflaviks internationella flygplats (Flugstöð Leifs Eiríkssonar).


Läser du isländska kan du läsa mer i artiklarna Myndband: Vopnuð víkingasveit ræðst inn í mótorhjólaklúbb och Vopn og fíkniefni fundust hjá Fáfnismönnum.

Torgny Peterson


Storbeslag av hasch

Spanska finansdepartementet meddelar att spanska och portugisiska myndigheter beslagtagit 3,4 ton hasch på segelfartyget Passion Storm väster om Galicien i nordvästra Spanien.


Hittills har en marockan och tre brittiska medborgare gripits.


Torgny Peterson


Narkotikastatistik för 2006

Brå rapporterar att ökningen av personer lagförda för narkotikabrott fortsätter. Lagföringarna för narkotikabrott har nästan fördubblats de senaste tio åren. Ungdomar 18-20 år är den åldersgrupp som lagförs mest i förhållande till gruppens storlek i befolkningen.


Varje år publicerar Brottsförebyggande rådet (Brå) rapporten Narkotikastatistik. I rapporten redovisas uppgifter om personer lagförda för narkotikabrott. Statistiken över narkotikabrott påverkas av tullens och polisens insatser. Ju fler framgångsrika insatser, desto fler upptäckta narkotikabrott och personer som lagförs. Därför ger rapporten om personer lagförda för narkotikabrott inte i första hand en faktisk bild av narkotikabrottslighetens omfattning eller utveckling, men rapporten beskriver ändå brottslighetens struktur, till exempel när det gäller vilka preparat som är vanliga eller strafftidens längd.

Flest lagförs för bruk och innehav av narkotika
År 2006 lagfördes 22 100 personer för narkotikabrott, en ökning med 15 procent jämfört med år 2005. Det vanligaste är att lagföras för eget bruk eller innehav av narkotika. Smuggling eller överlåtelse av narkotika är däremot ovanligare. Under perioden 1997 till 2006 har andelen lagförda för eget bruk ökat från 35 till 54 procent. Andelen lagförda för innehav har däremot minskat från 38 till 29 procent.

Bruk av narkotika vanligast bland ungdomar
Ungdomar mellan 18-20 år är den åldersgrupp som har flest narkotikalagföringar i förhållande till gruppens storlek i befolkningen. Ungdomar mellan 15-17 år är den åldersgrupp som har lägst antal narkotikalagföringar. Ungdomar lagförs framför allt för eget bruk av narkotika.

Den genomsnittliga fängelsetiden har ökat
Fler än hälften av dem som lagförs får böter, antingen genom dom eller genom strafföreläggande. Nästan 14 procent döms till fängelse.
Den genomsnittliga fängelsetiden för narkotikabrott fortsätter att öka, från i genomsnitt 16 månader år 1997 till 19 månader år 2006. Det är framför allt den genomsnittliga fängelsetiden för innehav i kombination med överlåtelse och narkotikasmuggling som har ökat.

Cannabis och amfetamin de vanligaste drogerna
De preparat som oftast förekommer i lagföringarna är cannabis och amfetamin. Cannabis figurerade i 36 procent av fallen och amfetamin i 33 procent. Cannabis var också det vanligaste preparatet bland ungdomar som lagfördes år 2006. Mer än hälften av ungdomarna lagfördes för narkotikabrott där preparatet var cannabis. Amfetamin i sin tur är vanligast bland personer över 50 år.
Kokain syns också allt mer bland lagföringarna medan ecstasy minskar. Men båda dessa preparat är dock relativt ovanliga bland personer som lagförs för narkotikabrott.

Andelen kvinnor oförändrad de senaste tio åren
Det är betydligt färre kvinnor än män som lagförs för narkotikabrott. Andelen lagförda kvinnor var 15 procent år 2006. Den andelen har varit i stort sett oförändrad under de senaste 10 åren.

(Lagförd: Begreppet lagförd innebär förenklat i statistiken att någon har förklarats skyldig till brott. I kategorin lagförda ingår personer som dömts i domstol, som fått strafföreläggande eller meddelats åtalsunderlåtelse.)


Du kan ladda ner rapporten Narkotikastatistik 2006, som ger en bild av andelen personer som lagförts för narkotikabrott uppdelat på preparat, mängd, gärning samt gärningsmannens kön, ålder och regionala hemvist, här.


Ny hemsida för information om och rapportering av penningtvätt

Norska Økokrim och Kredittilsynet har nu lanserat en gemensam hemsida på Internet som kommer att innehålla samlad information om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.


Hemsidan är tänkt att vara en nationell resurs för rapporteringsskyldiga och andra som är intresserade av arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.


Hemsidan innehåller bland annat nyheter, aktuell lagstiftning, domar, trender när det gäller penningtvätt, vägledning och annat material som kan vara intressant för de som är rapporteringsskyldiga

I Norge har tidigare informationen om arbetet med åtgärder för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism publicerats på olika ställen. Tanken med den nya hemsidan är att man nu ska samla och strukturera informationen så att det blir lättare att få en uppfattning om arbetet på området.


Den nya hemsidan hittar du här.


Torgny Peterson

Opiumvallmo och cannabis värdelöst att berusa sig på

Om den forskning som professor Peter Facchini (University of Calgary) med kollegor nu fått finansiella resurser för att genomföra blir framgångsrik, är det inte helt omöjligt att nya varianter av opiumvallmo och cannabis kan komma att produceras - varianter som är värdelösa i berusningssyfte men som kanske kan komma att användas i medicinskt syfte när det gäller opiumvallmo och för medicinska och industriella ändamål när det gäller cannabis.


Forskningen kommer att bedrivas i ett underjordiskt, topphemligt laboratorium - nåväl topphemligt och topphemligt - det ligger i delar av en nedlagd koppar- och zinkgruva inte långt från Flin Flon, Manitoba i Kanada.  


Jag kommer att följa utvecklingen av projektet noga och återkommer med ny information i den takt sådan blir tillgänglig.


Torgny Peterson


Italienska regeringen ger klartecken till utvisning av personer som utgör hot mot allmän säkerhet

Den italienska regeringen har nu gett klartecken till lokala myndigheter att utvisa EU-medborgare som genom kriminell verksamhet utgör ett hot mot den allmänna säkerheten.


De nya reglerna träder i kraft omedelbart men kräver, för fortsatt tillämpning, en omröstning i parlamentet inom 60 dagar.


Den italienska regeringen pekar speciellt på problem med rumäner som kommer till Italien i stort antal efter Rumäniens anslutning till EU i år - enligt officiella uppgifter cirka 1 000 per månad.


De nya reglerna resulterade omedelbart i kritik från olika politiska grupperingar.


Du kommer inom kort att kunna läsa mer om de nya reglerna i Gazetta Ufficiale


Torgny Peterson


Världsforum mot narkotika genomförs i Sverige

image169

Boka redan nu in 8-10 september 2008 i din almanacka för då är det dags för ett världsforum mot narkotika i Stockholm. Om allt går enligt planerna kommer förhoppningsvis tusentals deltagare från jordens alla hörn att delta.


Mötet är tänkt att bli det första i sitt slag av den här storleken för människor på gräsrotsnivå som arbetar mot narkotika.


Konferensen, som arrangeras av ett antal svenska anti-drogorganisationer, får ekonomiskt stöd av den svenska regeringen.


Besök också:

World Forum Against Drugs


Torgny Peterson


Vaktbolag stoppar rattfyllerister i Ystad

Sveriges Radio Malmö uppger att hundratals onyktra förare har stoppats i hamnen i Ystad sedan bevakningsföretaget Högestad Security började göra alkoholtester vid färjeterminalen i våras. Nu vill Rikspolisstyrelsen stoppa vaktbolagets tester eftersom de kan vara olagliga.

Mycket kan man förvänta sig från statliga myndigheter, men Rikspolisstyrelsens önskemål om att stoppa vaktbolagets tester är föga imponerande.


Det borde självklart vara viktigast att se till att vi slipper påverkade förare på vägarna. I det sammanhanget är det egentligen oväsentligt vem som utför testerna så länge korrekta överenskommelser träffats. Det krävs ingen akademisk utbildning för att genomföra ett korrekt alkoholtest.

Ett system där tusentals fordonsförare testats och över hundra har överlämnats till polis för vidare åtgärder ska självklart fortsätta - med eller utan Rikspolisstyrelsens välsignelse.

Om nuvarande lagstiftning omöjliggör det system som tillämpas i Ystad är det fel på lagstiftningen, inte på det faktum att ett vaktbolag genomför testerna.


Torgny Peterson


Carl I Hagen tycker det är en privatsak om han smugglar

Varje land har de politiker som man förtjänar. Man kan fråga sig vad den lagstiftande församlingen i Norge anser om politikern Carl I Hagens uttalande att det är en privatsak om han smugglar.


Under de senaste åren har vi hittills varit förskonade från dylika politiska pellejönsar i Sverige.


Torgny Peterson


RSS 2.0