De försvarar USA mot terroristattacker

FBI's Joint Terrorism Task Forces (JTTFs) beskrivs i information publicerad av FBI.


Grupperna är placerade i 106 städer över hela USA.


Mer information finns här.


Torgny Peterson


Klart för heroin på recept

Den tyska riksdagen fattade igår beslut om förskrivning av heroin på recept. I Tyskland har förskrivningen av heroin, som pågått i projektform i flera år, varit föremål för intensiva diskussioner om projekten skulle permanentas eller ej.


Nu är det avgjort. SPD, FDP, Vänstern och dom gröna röstade för förskrivning av heroin och så blev också beslutet, vilket i praktiken innebär att Tyskland inte bara underlättar utan också ger direkt stöd till fortsatt missbruk.


Vilka regler gäller?

För att komma i åtnjutande av det statliga heroinet på recept måste du vara äldre än 23 år och ha varit opiatberonde sedan fem år tillbaka. Du ska också ha misslyckats med två terapeutiska insatser, som kan innebära allt från deltagande i metadonprogram till behandling på institution.


Läs också:

Durchbruch für die Behandling von Schwerstopiatabhängigen


Torgny Peterson


World NO Tobacco Day31 maj är det dags för Världshälsoorganisationens (WHO) tobaksfria dag.


Du kan läsa mer här.


Torgny Peterson


Tal av Maria Larsson vid konferensen Dags för de glömda barnen

(Göteborg 27 maj)

Tack för inbjudan att tala vid den här konferensen. Jag är så imponerad av det stora intresset det här ämnet möter och att så många olika organisationer är representerade. Det finns en risk att det förebyggande arbetet rustas ner i kommunerna i tider av finanskris så det här styrker mig i uppfattningen att det är ett ambitiöst och målinriktat arbete som bedrivs i Västra Götaland. Det här är ett arbete som säkerligen haft många eldsjälar men som i hög grad bedrivits i skymundan. Ni visar, genom att vara här, att vi är en bred krets av intresserade. Min förhoppning är att regeringen kunnat bidra på vårt sätt och jag ska försöka ge en bild av hur arbetet ligger från vårt håll.


Det här arbetet är helt beroende av att många olika aktörer finns med och att många aktörer samverkar. Frivilligorganisationerna liksom myndigheter, socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård och länsstyrelser är centrala i arbetet.


Vi lever i ett välfärdssamhälle med gratis skola och sjukvård. Många barn, ca 80 procent, säger att de mår bra men det innebär inte alla barn växer upp under förhållanden som präglas av tolerans, kärlek och beröm. Utan vi ser också, och det bekymrar oss, att många barn och ungdomar visar tecken på stress, ångest och att man är olycklig. I Folkhälsorapporten 2009 som Socialstyrelsen nyligen gav ut, är det en ökande andel som säger att man har ont i magen och svårt att sova.


Som kristdemokrat så är förstås insikten om familjens betydelse fundamental. Och den tror jag att jag delar med de allra flesta svenskar. Föräldrar har livets viktigaste, och kanske också svåraste, uppgift när det gäller att uppfostra och vägleda sina barn. För några veckor sedan lanserade vi en strategi för att utveckla ett föräldrastöd som ska kunnas finnas ända upp till dess att barnen fyller 18 år. Många efterfrågar inte minst nätverk för att kunna samtala med andra föräldrar. Tonårstiden kan vara svår. Tonårstrots, bristande kontakt mellan barn och föräldrar, testande av droger.


Som förälder behöver man både kunskap och nätverksbyggande med andra föräldrar. För vad föräldrar gör och säger har stor betydelse. Det säger också tonåringarna själva och en undersökning visar att även de tycker att deras föräldrar ska ha föräldrautbildning. De vill ha föräldrar som bryr sig. Men för barn som växer upp i hem där det förekommer missbruk är det ibland föräldrarna som är problemet. Det kan också vara så att man växer upp med en förälder som har en psykisk sjukdom eller kanske finns det en annan familjehemlighet som till exempel att mamma eller pappa sitter i fängelse.


Det var en självklarhet att dra igång arbetet för att uppmärksamma De Glömda Barnen. De här barnen har inga starka röster eller lobbyorganisationer. Jag har ju en bakgrund som lärare och har mött en hel del barn som man ser gå hem från skolan med oro i sinnet. Min statssekreterare hade också ett personligt engagemang i frågan. Därför kändes det väldigt naturligt och brådskande att göra något. Och gensvaret har varit enormt från frivilliga organisationer, från olika professioner av socialtjänstarbetare och skolfolk, från kommuner och länsstyrelser med flera.


Vid de 20 regionala konferenserna den 10 september 2007 deltog mellan 6 000 och 7 000 personer vilket var högt över alla våra förväntningar. En insats handlade om att ta reda på hur många de här barnen är. Vi misstänkte, bland annat efter tidigare skattningar, att de kunde vara ganska många. Upp till 200 000. Folkhälsoinstitutet kom fram till att ca 385 000 barn lever i en familj där den ena eller båda föräldrarna har en riskabel alkoholkonsumtion. Den här beräkningen gäller då alkohol. Räknar man in narkotika så blir de ännu fler och vidgar man problemet till att också avse vuxna med någon psykisk sjukdom eller som sitter i fängelse, blir de följaktligen ännu fler.


385 000 barn! Kan ni se dem framför er? Vi har alla mött några av dem. Det går nästan inte att omfatta med tanken. De finns i varenda förskolgrupp och i varenda klass. De har ofta en klump i magen och en skuldbörda på ryggen och de vågar sällan ta med kompisar hem. Man kan inte vara säker på hur det är hemma. Man är inte trygg.


Att få gå i en stödgrupp gör skillnad för de här barnen. En flicka på 19 år uttryckte det så här hos Ersta Vändpunkten där hon deltog: "Jag börjar förstå att jag också är värd att bli älskad för den jag är, och inte för det jag gör". En 15-årig pojke sa: "Jag har förstått att det inte är mitt fel att någon missbrukar droger."

Barn har rätt enligt Barnkonventionen till en trygg och säker uppväxt. Men uppväxten för de här barnen kan vara allt annat än trygg. Och ska vi bli trygga och harmoniska som vuxna så måste barndomen lägga en grund till det. De här barnen måste få se att de inte är ensamma i sin situation och de måste få veta att det inte är deras fel eller deras ansvar att mamma eller pappa drogar.


När vi inledde arbetet hade vi en kartläggning av IOGT:s juniorförbund Junis om hur kommunerna arbetade med att nå dessa barn. JUNIS bedömde att endast två procent av barnen till alkoholberoende föräldrar nås av någon insats. 76 procent av kommunerna kunde då erbjuda stödgrupper. Idag är vår bedömning att nästan alla kommuner har någon verksamhet för barn till missbrukare, enligt en kartläggning som UPP-centrum (Nationellt utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa) har gjort. Samma kartläggning visar att drygt hälften av kommunerna har tillgång till programverksamhet för barn till psykiskt sjuka föräldrar. Ni kommer under dagen få höra om en undersökning som gjorts i Västra Götaland om ungefär samma sak.


För att stimulera kommunerna till större insatser har flera åtgärder vidtagits. Jag vill bland annat nämna de stimulansmedel som finns till kommunerna. Folkhälsoinstitutet har 75 miljoner kr till förebyggande arbete. Av dem ska 50 miljoner användas för barn till föräldrar med missbruksproblem eller för andra målgrupper där barn kommer i kläm. Här lyfter vi också särskilt fram de frivilliga organisationernas insats. Därför är det glädjande att se här i Västra Götaland att flera olika metoder som används har utvecklats av Ersta Vändpunkten, Junis och Hela Människan, för att bara nämna några.


Men en viktig, för att inte säga grundläggande, fråga är hur vi upptäcker de här barnen. Stödet kan vara hur väl uppbyggt och förfinat som helst men om inte barnen identifieras tjänar det inte mycket till. En undersökning har gjorts och när socialsekreterarna får frågan om vilken enskild faktor de tror är viktigast för att kunna ge ett bra stöd så pekar 60 procent på tydligare rutiner för samverkan mellan skola socialtjänst och polis. 30 procent vill ha större engagemang från ledning och politiker. Och bara en av tio prioriterar ökade resurser. Jag tror de gjort en alldeles riktig bedömning. Det fattas tillitsfullt samarbete för att de här barnen ska få hjälp.


Frivilliga organisationer och föreningslivet i allmänhet har en nyckelroll. I barn- och ungdomsföreningar träffar man hundratusentals ungdomar i olika verksamheter varje vecka i allt från schack till fotboll. Det är verksamheter som egentligen har andra syften men som ger den närkontakt som kan leda fram till att man kan identifiera Glömda Barn.


Socialtjänsten har ett särskilt ansvar att se till att samverkan kommer till stånd. Men det finns också en skyldighet för hälso- och sjukvården och skolan att delta när socialtjänsten bjuder in till samverkan. Skyldigheten finns inte för frivilligorganisationerna men det brukar sällan vara ett problem eftersom de gärna hörsammar en sådan inbjudan ändå.


Socialstyrelsen, Rikspolisstyrelsen och Myndigheten för Skolutveckling har tagit fram en strategi som man kan arbeta efter lokalt. Den här strategin sägs vara en guldgruva för dem som ska samverka. Här finns både teori och praktik för hur man kan bygga sin lokala samverkan.


En viktig resurs är länssamordnarna som numer finns i alla län. Funktionen som länssamordnare har tidigare varit nedläggningshotad. Ett skäl till att vi ville permanenta dem var faktiskt just behovet av ledning på regional nivå i de här frågorna. De har till uppdrag att samordna det lokala arbetet, inspirera och ge kunskap. De utgör en länk mellan lokal, regional och nationell nivå. De har också ett specifikt uppdrag att samverka med den ideella sektorn. Som vi ser det är länssamordnarnas roll mycket central för arbetet inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet och därför finansieras de fullt ut av regeringen.


En särskild åtgärd jag vill nämna är alldeles, alldeles ny. Även om Västra Götaland även här verkar ligga i framkant. Det finns ett stort behov av att veta vilka grupper av barn och ungdomar i risksituationer som erbjuds förebyggande insatser. Och vilka åtgärder dessa barn och ungdomar får. Därför har Folkhälsoinstitutet fått i uppdrag att kartlägga det förebyggande arbetet i kommunerna som särskilt riktas till barn och ungdomar i olika risksituationer. Och att ta fram indikatorer som kan mäta utvecklingen på området. Meningen är att kunna följa hur arbetet utvecklas år från år, och jämföra kommunerna sinsemellan. Då kan goda exempel få lysa och spridas vidare. Den här kartläggningen kommer att ske under 2009, 2010 och 2011.


Socialstyrelsen har också ett uppdrag att kartlägga metoder som fungerar för samtalsbehandling och stöd. Jag är helt övertygad om att det finns många bra och verksamma metoder. Bland annat tänker jag på Ersta Sköndal som var bland de första som startade samtalsgrupper. Men ett problem är att det saknas uppföljningar och utvärderingar.

Beprövad erfarenhet som dokumenterats finns det förstås, men också det i för liten utsträckning. Vi känner att vi har ett nationellt ansvar och ska därför arbeta med att ta fram mer av vetenskapligt material samtidigt som vi arbetar med att utveckla metoderna. I Västerbotten, som jag besökte nyligen, berättade man om Linus Barnstöd. Det är en utbildning som 26 representanter från Västerbottenskommunerna har fått. Metoden, som är framtagen av Hela Människan, utvärderas just nu på Örebro universitet. Just så bör vi göra och så görs med fler metoder som används idag.


Låt mig avslutningsvis säga något om Barnkonventionen. Tyvärr är den ännu inte omsatt i praktisk verklighet i vårt land. Vi har talat mycket om den, men barn har ett svagt rättsskydd och de får inte alltid den uppmärksamhet de borde ha. Därför vill jag passa på att nämna ett par andra åtgärder som vi vidtagit. Dels vi har stärkt barns rätt till information i samband med utredningar och insatser av socialtjänsten. Det är redan beslutat att det ska dokumenteras vilket slags information barnet fått och vilken inställning barnet har. Barn måste få berätta om sitt förslag till lösning och få den dokumenterad. Detta ska vara en del av beslutsunderlaget i Socialtjänstens arbete.

Jag har också tillsatt den sk Barnskyddsutredningen som bland annat ska titta på om reglerna om anmälningsskyldighet om barn som far illa behöver förtydligas. Avsikten är att det tydligare ska kunna framgå när man ska anmäla och hur återkoppling kan ske från den sociala barn- och ungdomsvården till den som anmält. Utredningen, som leds av Kerstin Wigzell, ska också titta på om det behöver införas en möjlighet att påbörja en utredning eller erbjuda insatser om ett barns förhållanden utan att föräldrarna blir informerade. Jag menar att vi måste titta på sådana möjligheter just mot bakgrund av de Glömda Barnen, de barn som den här konferensen handlar om.


Under hösten 2009 är Sverige ordförande inom EU och vi kommer att6 också ta upp alkoholfrågorna. En särskild diskussion ska föras om reklam och marknadsföring dels vid ett informellt ministermöte, dels vid en expertkonferens. Vid den här expertkonferensen i september kommer det finnas stora möjligheter också för de frivilliga organisationerna att medverka och visa upp sin verksamhet.


Jag vill sluta med att önska oss alla lycka till i upptäckararbetet, i den lokala samverkan, i utbytet mellan myndigheter och frivilliga organisationer. Jag är övertygad om att alla har något att bidra med och att mångfalden av aktörer är en stor tillgång.


Tack för ordet.


Tal av Maria Larsson vid årskonferensen för Föreningen för Familjecentralers Främjande

(Örebro 25 maj)


Jag är glad att få vara här hos er idag. Mitt ämne gäller föräldrastödet. Men låt mig ändå inledningsvis lyfta fram den betydelse jag menar att landets familjecentrale har. Precis som i all annan verksamhet finns det familjecentraler som fungerar bättre och andra som fungerar sämre. Men utgångspunkten som en familjecentral har är faktiskt unik. Den samlokaliserar olika verksamheter och bygger bort stuprören. Den gör det enkelt för individen men främst för familjen. Och den är unik som en svensk inrättning som tar sikte på den gemenskap som en familj utgör genom att den ser styrkan i att bejaka att föräldrar är viktiga för sina barns levnadsvanor. Närvarande och kärleksfulla föräldrar är ju en stark skyddsfaktor för barnen.


Att tidigt främja hälsa, både psykisk och fysisk hälsa, och att förebygga problem som annars kan uppstå senare i livet är gynnsamt för individen och lönsamt för samhället. För mindre än två veckor sedan stod jag här i Conventum på Sveriges största narkotikamässa och talade om arbetet för att förebygga drogmissbruk. Sverige är på ett sätt lyckligt lottade eftersom få ungdomar prövar narkotika i Sverige jämfört till och med, med våra nordiska grannländer. Ändå finns det ett barn- och ungdomsproblem som gäller både alkohol, tobak och narkotika. Föräldrarna är en viktig målgrupp i det förebyggande arbetet.


Ser vi tillbaka sju år så minskar faktiskt tonåringarnas totala alkoholkonsumtion. En förklaring är troligen att deras föräldrar har förstått att barn och alkohol inte hör ihop. Forskning visar att ju senare alkoholdebuten sker, desto lägre är risken för framtida alkoholproblem. Det är också bakgrunden till att alla tonårsföräldrar med 14-åringar, 108 000 st, nu får tonårsparlören. Där får man råd och tips för att, utan pekpinnar, kunna ha en dialog med sina barn.


För tre veckor sedan deltog jag när Socialstyrelsen presenterade 2009 års folkhälsorapport. Den visar att ångest, oro och ängslan fortfarande ökar bland ungdomar. Den psykiska ohälsan är ett ökande problem. Att ha svårt att somna, vara nervös eller ha huvudvärk ökar bland flickor. Även bland tonåringar ökar den psykiska ohälsan enligt Socialstyrelsen. Det är betydligt fler tjejer än killar som säger sig ha ett nedsatt psykiskt välbefinnande. Det är idag dubbelt så många ungdomar som vårdas för depression som under 90-talet. Och antalet självmordsförsök ökar sedan några år för både unga killar och tjejer.


I båda de här exemplen, om alkohol och narkotika samt om psykisk ohälsa, så kan föräldrarna göra skillnad. Olika undersökningar i olika länder landar i samma slutsats: En framgångsrik väg till bättre psykisk hälsa hos barn går via deras föräldrar. Om vi alltså vill motverka alkohol, rökning och narkotika bland unga, och om vi vill främja barns psykiska hälsa, då är föräldrarna de vi ska rikta oss till. Det gäller även den fysiska hälsan. Övervikten och att barn rör sig allt mindre, särskilt på fritiden.


Meningen är inte att tvinga alla till föräldrautbildning. Tvärtom, syftet är att öka tilltron till föräldrarnas egen förmåga. Att få kunskap som förälder men också möjlighet att bygga nätverk med andra föräldrar och få del av andras erfarenheter. Det här gäller inte bara när barnen är små, Även under tonårstiden när man slänger i dörrar och stänger in sig. Hur kan man sätta gränser utan att självkänslans skadas, hur kan man skydda mot droger?


Därmed är vi inne på förslaget till strategi för ett utvecklat föräldrastöd. Det utreddes av Inger Davidson, lades ut på en sk öppen remiss under januari-februari och beslutades av regeringen i mars i år. Barnkonventionen är utgångspunkten liksom det faktum att det ser väldigt olika ut i vårt avlånga land. Föräldrarnas betydelse är egentligen ingen ny insikt. De är de viktigaste personerna i varje barns liv. Många olika aktörer är idag inbegripna i föräldrastödjande arbete. Jag är övertygad om att många av er är sådana aktörer inom elevhälsovården, familjecentralerna, socialtjänsten, skolan och förskolan, och inte att förglömma, familjerådgivningen. och ungdomsmottagningarna.


Men det behövs fler kopplingar mellan olika aktörer. Vi behöver visa på värdet av att förstärka varandras arbete och den samverkan som kan skapas. Då kan en kedja uppstå som ger ett återkommande stöd till föräldrar under barnets hela uppväxt.

Jag är medveten om att utredandet och framtagandet av förslaget Efter presentationen av föräldrastödsstrategin har vi fått många positiva reaktioner och det har också synts i brevskörden. 7 000 exemplar av strategin har beställts.


Jag ska kort gå igenom strategin som heter "En vinst för alla". Ett delmål i strategin är att olika aktörer ska samverka med varandra. Föräldrar kommer ju i kontakt med många olika instanser. Var och en av dem har sin utgångspunkt och sitt eget ansvarsområde. Föräldrastödsstrategin kan leda till att man lättare hittar och kan dra nytta av varandra. När olika insatser sker samordnat kan effekten bli större och kvaliteten blir högre. Att det förhåller sig så är ju själva grundidén med familjecentralerna. Jag skulle gärna se att alla kommuner för sig eller i samverkan, ha en familjecentral.


Det andra delmålet i strategin handlar om att öka antalet hälsofrämjande arenor och mötesplatser för föräldrar. Betänkandet från utredaren Inger Davidson visar att många föräldrar efterfrågar kontaktnät, mötesplatser och utbyte med andra. Ett stort behov hos tonårsföräldrar är att man behöver nätverk som man kan jämföra och prata ihop sig med. Föräldraskap kan inte bara baseras på teorier. Men att få del av andras beprövade erfarenhet eller i alla fall få jämföra sina teorier med andra ger ofta god vägledning.


Föräldraskap utövas genom praktisk handling. Därför finns ett behov av utbyte och information både med experter och med andra föräldrar. Det här delmålet i strategin syftar till att möta denna efterfrågan på mötesplatser. Särskilt för föräldrar som saknar egna nätverk blir dessa mötesplatser viktiga. Jag är övertygad om att landets familjecentraler och skolor är utmärkta sådana mötesplatser.


Låt mig bara ta ett exempel från den stad vi befinner oss i nu. Ett av de mest framgångsrika föräldraprogrammen, Örebro Preventions Program, baseras främst på att föräldrarna själva kommer överens om ramar och att ha en gemensam hållning gentemot sina skolbarn.


Det tredje delmålet i strategin handlar om utbildning av de olika aktörerna. Strategin kallar det föräldrastödsledare och vi föreslår att utbildningar ska kunna genomföras regionalt. Låt mig här nämna en annan avsikt med strategin nämligen att stödja program och metoder som har effekt. Det här hänger ihop med utbildningen eftersom den förstås handlar om att lära ut metoder som fungerar. Att göra rätt saker.


Det låter kanske självklart men är det inte. Örebro Universitet har fått ett uppdrag att finansiera utvärdering av de fem vanligaste gruppbaserade föräldrastödsprogrammen och Folkhälsoinstitutet har redan tidigare fått pengar för att stödja sex kommuner som ska utveckla det lokala hälsofrämjande arbetet. Med stor sannolikhet kommer vi att kunna använda resultatet från de kommunerna för att utveckla också föräldrastödet. Dessa kommuner samarbetar med en högskola eller en annan forskningsinstitution.


Men det är viktigt att vi också får ett utvecklingsarbete som är riktat mot just och enbart föräldrastödsmodeller. Därför har regeringen beslutat att ge Folkhälsoinstitutet i uppdrag att fördela 70 miljoner kr till några kommuner som i samarbete med forskningslärosäten ska utveckla föräldrastödet. De håller på at ta emot ansökningar nu. Samverkan mellan flera kommuner som vill utveckla föräldrastöd tillsammans - kommer särskilt att beaktas. Jag lever själv en liten kommun och vet att samverkan över kommungränserna kan förstärka den lilla kommunens möjligheter. Även om det vore önskvärt att snabbare få fram resultat så är det ett arbete som måste få ta lite tid. Slutredovisning av försöksverksamheten ska ske senast 2012.


Jag år medveten om att utredandet och framtagandet av strategin var den enkla delen av arbetet. Nu vidtar genomförande och det kan vara en komplex uppgift. Det kan vara svårt att samla samarbetspartners och hitta vägarna framåt. Samtidigt är syftet och målet klart så kan man enas lokalt om åt vilket håll man vill så bör inte de praktiska problemen bli för stora. I den kommuner där man ha en familjecentral är ju en del av jobbet redan gjort och man kan gå vidare och haka på fler länkar i kedjan.


På lokal nivå har de flesta kommuner inte haft några mätinstrument för att undersöka den psykiska hälsan bland barn och ungdomar. Det är svårt att se om det blir bättre eller sämre bland kommunens ungdomar och det är svårt att mäta om insatta åtgärder får resultat. Därför har regeringen fattat beslut om att genomföra en nationell undersökning med hjälp av landets skolor. Syftet är att få fram användbara fakta om den psykiska hälsan - fakta som sedan kan ligga till grund för lokala insatser.


SCB ska göra den här kartläggningen som sedan kan bli ett användbart verktyg för kommunerna. De kan då själva upprepa undersökningen vid senare tillfällen och enkelt jämföra utfallet mellan olika år.


Med strategin uppgraderas nu föräldrar till att vara viktiga folkhälsoarbetare. En särskild samverkansgrupp bildas under Folkhälsoinstitutets ledning som ska sammanställa och sprida olika framgångsrika modeller. Som lämpliga deltagare i den här gruppen pekar regeringen på både myndigheter och forskning men också på föräldraföreningar och Föreningen För Familjecentralers Främjande.


Ett dialogforum kommer också att skapas för kommuner och idéburna organisationer. Det ska mötas minst en gång om året. Därutöver har Folkhälsoinstitutet fått i uppdrag att utveckla och ansvara för ett webbaserat system som erbjuder kommuner att göra öppna jämförelser på föräldrastöd.


Med strategin som utgångspunkt och de här olika stödjande åtgärderna är det alltså meningen att vi ska börja bygga en struktur för ett kontinuerligt pågående förbättringsarbete med föräldrastöd i hela landet under hela uppväxten. It takes a village to raise a child heter det. Föräldrar, grannar, släktingar, offentliga myndigheter, frivilliga organisationer - jag vet att ni vill vara med på den här resan. Ni är mycket viktiga för den fortsatta utvecklingen. Nu behövs er kunskap och er förmåga att få saker och ting att hända.


Tack för ordet.


Om influensa A (H1H1)

I propositionen (Prop. 2008/09:212) föreslår regeringen att riksdagen godkänner regeringens föreskrifter i förordningen (2009:380) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om allmänfarliga sjukdomar ska tillämpas på influensa A (H1N1) av den typ som började spridas bland människor i Mexiko i april 2009.

Vidare föreslår regeringen att influensa A (H1N1) av den typ som upptäcktes och började spridas bland människor i Mexiko under första halvåret 2009 anges som en allmänfarlig sjukdom i bilaga 1 till smittskyddslagen.


Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2009.


Beslag av 684 kilo kokain

En engelskregistrerad lastbil som kommit från Spanien stoppades för kontroll av tullen på motorväg A9 strax utanför Montpellier.


Med hjälp av scanner undersöktes fordonet som visade sig innehålla 684 kilo kokain till ett uppskattat värde av 27 miljoner euro.


Två personer har gripits hittills.


Torgny Peterson


1 000 sidor nytt material om Bonnie och Clyde23 maj var det 75 år sedan det ökända kriminella paret Bonnie and Clyde (Bonnie Parker och Clyde Barrow) gick rakt in i polisens fälla i Louisiana.


FBI har nu släppt närmare 1 000 sidor nytt material om Bonne och Clyde, som du kan läsa här.


Torgny Peterson


Möjliga förklaringar till kvinnors större psykiska ohälsa

En ny rapport, Varför drabbas kvinnor oftare av oro, ångest och depression? En kunskapsöversikt, pekar på både könsroller och biologiska skillnader som möjliga förklaringar. Socioekonomisk ojämlikhet eller snedvridna mätinstrument tycks inte vara lika viktiga förklaringar.


Oro, ångest och depression är ett av våra största folkhälsoproblem, både bland ungdomar och vuxna. Kunskap om orsakerna är viktig för möjligheterna att kunna förebygga och behandla problemen. Oro, ångest och depression är upp till tre gånger vanligare bland kvinnor än bland män.


Sammanställningen pekar på att könsskillnaderna är verkliga på så sätt att de inte kan förklaras av snedvridna mätinstrument eller skillnader i hur villig man är att rapportera sina psykiska problem


Socioekonomisk ojämlikhet, mätt genom exempelvis utbildningsnivå, yrkesstatus eller inkomst, tycks inte vara den huvudsakliga orsaken. Dels kan socioekonomiska skillnader inte förklara könsskillnaderna i besvär hos ungdomar, eftersom deras socioekonomiska status beror på föräldrarnas. Dels har könsskillnaderna i socioekonomiska förutsättningar bland vuxna minskat över tid, utan att skillnaderna i psykiska problem har minskat.


Könsskillnaderna i besvär rapporteras också från olika länder och olika tider. De uppkommer i åldrarna kring puberteten och försvinner i åldrarna kring klimakteriet. Detta kan sammantaget tala för biologiska orsaker. Exakt vad som skulle ligga bakom sådana biologiska samband har forskarna dock inte lyckats visa, trots omfattande forskning.


Det är också möjligt att skillnaderna istället hänger ihop med hur kvinnor och män förväntas förhålla sig till sig själva, sin miljö och påfrestningar av olika slag - och att dessa könsroller grundas i kulturella eller sociala förhållanden och inte biologiska.


Flickor oroar sig mer än pojkar för sitt utseende, sin kroppsvikt och sina relationer vilket är i linje med en sådan tolkning. Vidare vänder sig kvinnor något oftare till andra när de upplever påfrestningar, medan män dricker mer alkohol, säger Anton Lager, utredare vid Statens folkhälsoinstitut.


Under de senaste tjugo åren har psykiska besvär blivit mycket vanligare, särskilt bland unga. Den utvecklingen är mycket likartad bland män och kvinnor. Det är därför inte troligt att orsakerna till tidstrenderna ligger i könsspecifika riskfaktorer. Aktuella rapporter pekar istället på bidraget från övergripande förändringar på arbetsmarknad och utbildningsväsende, bland annat med fler ungdomar, både pojkar och flickor, som står utanför såväl studier som arbetsmarknad.


Gängkrig 145Nu finns Jens Lapidus nya bok i handeln. Gängkrig 145 är den tredje boken i Stockholm Noir-sviten - där Snabba cash och Aldrig fucka upp är de två första.


Gängkrig 145 är en serieroman i samarbete med illustratören Peter Bergting.


Torgny Peterson


Alkohol- och narkotikafri graviditet

Socialdepartementet har tagit fram en departementspromemoria (Ds 2009:19) för att utveckla insatser för gravida kvinnor med missbruksproblem. Syftet är att de ska få vård tillräckligt tidigt för att graviditeten ska bli alkohol- och drogfri.


Tre miljoner kronor till metodutveckling

Regeringen föreslår en satsning på tre miljoner kronor under 2010 till kunskapsuppbyggnad och metodutveckling. Mer kunskap om förekomst av skador som barnet fått under graviditeten, på grund av moderns missbruk, behövs. Diagnossättande och metodutveckling inom sjukvården behöver stärkas.


Vården av gravida missbrukare

Inom ramen för regeringens s k Riskbruksprojekt har metoder utvecklats för tidig upptäckt av risk- och missbruk under graviditet. Det framgångsrika arbetet behöver fortsatt utvidgas. Även verksamheten vid Statens institutionsstyrelser (SiS) behöver utvecklas och anpassas för vård av gravida missbrukare.


Vård mot personens vilja

Frivillighet är bästa grunden för att vård och behandling av missbruk ska bli framgångsrik. Riskbruksprojektet har visat att nästan alla gravida slutar med sitt alkoholbruk och missbruk på frivillig väg. Men när ett omfattande missbruk föreligger och vård på frivillig väg inte räcker till, är det viktigt, för både hälsan hos det väntade barnet och den gravida kvinnan att möjlighet tillskapas att kunna vårda med tvång. Promemorian understryker att det ska vara en sista, yttersta utväg och att det främst ska motivera till frivillig vård.


Remisstiden pågår till 14 augusti.


Föreslagna förändringar föreslås träda ikraft den 1 juli 2010.


Förlängd närståendepenning och slopad sjuklönekostnad för unga

Regeringen beslutade idag att lägga fram två förslag som berör personer som får närståendepenning och arbetsgivare som anställer unga med aktivitetsersättning.


Förslaget innebär att det maximala antalet dagar med närståendepenning ökas från 60 till 100 dagar. Samtidigt föreslås att arbetsgivare som anställer unga med aktivitetsersättning ska slippa betala sjuklön under ett år från och med anställningstidspunkten.


Förslagen träder i kraft i januari 2010 och kommer nu att läggas fram för riksdagen, som förväntas besluta om förändringarna senare i höst.


Johan Carlson ny generaldirektör för Smittskyddsinstitutet

Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson har genom regeringsbeslut tillsatt Johan Carlson som ny generaldirektör för  Smittskyddsinstitutet. Smittskyddsinstitutet (SMI) är en nationell expertmyndighet med uppgift att bevaka det epidemiologiska läget i fråga om smittsamma sjukdomar bland människor och främja skyddet mot sådana sjukdomar.


Johan Carlson är sedan 2005 avdelningschef vid Socialstyrelsens tillsynsavdelning. Där har han ansvar för bl.a. hälso- och sjukvårdstillsyn, legitimering av hälso- och sjukvårdspersonal, patientsäkerhetsarbete, smittskydd, hälsoskydd, hiv-prevention, krisberedskap m.m.


Tidigare har Johan Carlson varit enhetschef vid Smittskyddsenheten vid Socialstyrelsen(2004-2005). Vid samma enhet tjänstgjorde han som sakkunnig läkare i infektion/smittskydd (2001-2004). Vid Smittskyddsinstitutet (1997-1999) har han tjänstgjort som överläkare vid Epidemiologiska enheten med ansvar för bland annat utbrottsbedömningar och övervakning av infektionssjukdomar i riket.


Johan Carlson har varit nationell expert vid EU-kommissionen, Folkhälsodirektoratet (1999-2001), med ansvar för uppbyggnaden av det europeiska nätverket för epidemiologisk övervakning och

kontroll av smittsamma sjukdomar. Johan Carlson har också varit huvudsekreterare i Hiv/aids-utredningen (S2002:11).


Johan Carlson är infektionsläkare och docent i infektionsepidemiologi vid Karolinska Institutet. Som läkare har han bl.a. tjänstgjort vid Gävle sjukhus och Akademiska Sjukhuset.


Frågor om alkohol i vården oberoende av egna livsstilen

Vårdpersonal med ett eget riskbruk av alkohol tillämpar inte andra riskgränser eller ger patienter andra råd kring alkohol. Det är istället utbildning som avgör hur ofta frågan om alkohol tas upp. Det visar en stor nationell kartläggning - Vårdpersonalens alkoholvanor och det hälsofrämjande arbetet - en nationell kartläggning av läkare, sjuksköterskor och barnmorskor.


I samarbete med Svenska Läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening, Vårdförbundet, Svenska Barnmorskeförbundet har Riskbruksprojektet vid Statens folkhälsoinstitut kartlagt vårdpersonalens alkoholvanor och attityder till alkohol. Undersökningen genomfördes våren 2008 och urvalet var 5 000 specialistläkare, 4 000 sjuksköterskor och 2 000 barnmorskor. Totalt svarade drygt 6 000 personer.

Färre läkare redovisar ett riskbruk av alkohol, det vill säga ett alkoholbruk som riskerar den egna hälsan, jämfört med övriga befolkningen. Åtta procent av de kvinnliga läkarna och tio procent av de manliga läkarna uppger ett riskbruk. Motsvarade siffror i befolkningen är tio procent för kvinnor och 17 procent för män.

Undersökningen visar att personalens egna alkoholvanor inte påverkar råd och riskgränser för alkohol som ges till patienterna. Däremot är utbildning en avgörande faktor. Ju mer och längre utbildning i motiverande samtal desto oftare frågar man sina patienter om deras alkoholvanor och desto mer effektiv uppfattar man sig.

 Undersökningen visar att de svarande har ett engagemang men ännu inte införlivat förebyggande mot alkoholskador på samma sätt som man arbetar mot tobaksbruk. Därför behövs fortsatt arbete för att vidareutveckla arbetsmetoderna och stödja vårdpersonalen att använda dem, säger Peter Aspelin, ordförande i Svenska Läkaresällskapet.

Förhoppningsvis väcker resultaten ett professionellt engagemang för att hjälpa patienter med riskbruk av alkohol och bidrar kanske till att Sverige blir det första västlandet där frågor om alkoholvanor är en självklar del i vardagsvården, säger Sarah Wamala, generaldirektör, Statens folkhälsoinstitut.

Enkla frågor och rådgivning om alkohol är några av de mest effektiva förebyggande insatserna över huvud taget som hälso- och sjukvården kan genomföra. Fler personer än annars minskar sin alkoholkonsumtion till ofarliga nivåer. Och frågor om alkoholvanor blir vanligare i vardagsvården. Men i många fall ställs de fortfarande inte. Tidsbrist, frågans känslighet och att man inte tror att det har någon effekt är vanliga förklaringar.

Mer kunskap om samtalsmetoder är det som efterfrågas. Utbildning i exempelvis motiverande samtal tillsammans med tydligare uppdrag för att arbeta på det här sättet är framgångsfaktorer, säger Svante Pettersson, projektchef, Riskbruksprojektet.


Svara på remiss - hur och varförVarje år skickar Regeringskansliet ut många betänkanden och andra förslag på remiss. Hos remissinstanserna tar arbetet med att svara på remisserna mycket tid och kraft i anspråk. Även inom Regeringskansliet kräver bearbetningen av remissinstansernas synpunkter mycket arbete.


Statsrådsberedningen ger ut denna promemoria (Pm 2003:02) för att underlätta remissarbetet både utanför och inom Regeringskansliet.


Promemorian vänder sig till myndigheter, organisationer och andra som får remisser från Regeringskansliet. Den ger allmän information om hur och varför remisser sänds ut. Den beskriver också hur remissvaren rent tekniskt behandlas i den fortsatta beredningen och vilka önskemål om remissvarens utformning man därför har inom Regeringskansliet.


Promemorian är en reviderad version av den ursprungliga från december 2003.


Om ömsesidigt erkännande av beslut om övervakningsåtgärder för brottsmisstänkta

I propositionen (Prop. 2008/09:192 - Sveriges antagande av rambeslutet om ömsesidigt erkännande av beslut om övervakningsåtgärder för brottsmisstänkta) föreslår regeringen att riksdagen ska godkänna ett inom Europeiska unionen framförhandlat utkast till rambeslut om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om övervakningsåtgärder som ett alternativ till ett tillfälligt frihetsberövande.


Rambeslutet innehåller bestämmelser om överförande av icke frihetsberövande straffprocessuella tvångsåtgärder och syftar till att skapa ett alternativ till frihetsberövanden av brottsmisstänkta under straffrättsliga förfaranden.


I rambeslutet finns bestämmelser om under vilka förutsättningar en medlemsstat ska erkänna och verkställa beslut om övervakningsåtgärder som har meddelats i en annan medlemsstat. Verkställigheten ska anpassas till den verkställande statens lagstiftning. På den utfärdande statens begäran ska den berörda personen överlämnas enligt bestämmelserna i rambeslutet om en europeisk arresteringsorder om personen inte frivilligt återvänder till den staten. Rambeslutet uppställer bland annat tidsfrister för den verkställande statens beslut om erkännande och regler om förfarandet i övrigt.


Den tidpunkt då medlemsstaterna ska ha genomfört bestämmelserna i rambeslutet är ännu inte bestämd. I propositionen redovisas vilken lagstiftning och övrig reglering som rambeslutet kräver. Förslag till lagstiftning läggs dock inte fram i propositionen.


Om klassificering av "Spice"

I början av juni kommer bland annat nätdrogen "Spice" att diskuteras på europeisk nivå då representanter för EU:s medlemsstater träffas inom ramen för det arbete som bedrivs genom EU:s drogobservatorium i Lissabon och the Early Warning System.


Från svensk sida deltar representanter från Folkhälsoinstitutet.


Torgny Peterson


Unga reportrar och gediget kulturprogram under Sveriges EU-ordförandeskap

I dag, den 27 maj, presenterar EU-minister Cecilia Malmström och kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth projektet Unga reportrar och kulturprogrammet för Sveriges ordförandeskap i EU.


Unga reportrar ger gymnasieelever möjlighet att bevaka Sveriges EU-ordförandeskap som journalister. 42 ungdomar från Jämtlands, Jönköpings, Kronobergs, Stockholms, Västerbottens, Västra Götalands och Skåne län - alltså de sju län som står värd för de informella ministerrådsmötena under hösten - har bjudits in till en avspark för projektet i Stockholm den 26-27 maj.


Att uppmuntra till dialog om hur EU påverkar människors vardag är en viktig del i vår kommunikation om ordförandeskapet. De här ungdomarna bidrar till det. Unga skriver för unga, och tanken är att eleverna ser mötena från sina perspektiv och skriver utifrån sina egna erfarenheter, säger Cecilia Malmström.


De unga reportrarna kommer bland annat att bevaka de elva informella ministermöten som hålls i Sverige nästa halvår. Men också ordförandeskapets invigningsfest på Skansen i Stockholm den 1 juli. Där kommer en mängd artister att uppträda, som Barbara Hendricks och Sofia Jannok.


Invigningsfesten är bara en i raden av många kulturevenemang som anordnas i och utanför Sverige under det svenska ordförandeskapet.


Konstutställningar, föreläsningar, artistuppträdanden, konserter, prisutdelningar, film, teater och musik kommer att synas både i Sverige och i resten av världen. Genom alla kulturutbyten och kultursamarbeten hoppas vi kunna ge den svenska publiken en bild av Europa - och den europeiska publiken en bild av Sverige, säger Lena Adelsohn Liljeroth.


Mefedron och 4-fluoramfetamin har narkotikaklassats

8 juni 2009 träder en ändring av förteckningen över de substanser som ska anses som narkotika enligt Narkotikastrafflagen i kraft.


Detta innebär att  4-metylmetkatinon (mefedron) och 4-fluoramfetamin är narkotika enligt Narkotikastrafflagen.


ActNow
 har publicerat ytterligare information.


Torgny Peterson


Nytt id-kort från 1 juni

Skatteverket räknar med stort intresse för nytt id-kort. Från den 1 juni kan personer som är folkbokförda i Sverige ansöka om id-kort hos Skatteverket. För personer som nyligen har flyttat till Sverige har det varit svårt att få ett svenskt id-kort någon annanstans. Därför räknar Skatteverket med ett stort uppdämt behov och en anstormning av ansökningar inledningsvis.

I Stockholmsregionen är det de nyöppnade servicekontoren i Tensta, Skärholmen och Stockholm City (mitt emot Centralstationen) som kan ta emot ansökningarna. Det kan bli längre köer och ansökningstider i början. Vi hoppas att de som kommer för att ansöka om id-kort har överseende med det, säger Eva Kinberg Sjögren på Skatteverkets Stockholmsregion.

För att ansöka om id-kortet krävs ett personligt besök hos Skatteverket på någon av de 23 orter i Sverige som utfärdar id-korten.

För att undvika onödiga resor och besök är det viktigt att i förväg kontrollera att man uppfyller kraven för att få ett id-kort. Avgiften på 400 kronor ska också betalas innan ansökan kan behandlas, säger Eva Kinberg Sjögren på Skatteverket.

Vem kan få id-kort hos Skatteverket?
Skatteverkets id-kort ska vara ett komplement så att även personer som nyligen har flyttat till Sverige, men som är folkbokförda här, kan få en giltig id-handling. Den som ansöker måste ha fyllt 13 år, ha ett svenskt personnummer och kunna styrka sin identitet.

Den som inte kan styrka sin identitet med en godkänd id-handling kan ta med en nära anhörig eller annan person som kan fungera som intygsgivare.

Mer information om Skatteverkets id-kort finns här.


Brott mot Internationella brottmålsdomstolens rättskipning

Sverige har genom att tillträda Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen bland annat åtagit sig att straffbelägga vissa gärningar och att kunna döma över vissa brott som riktas mot Internationella brottmålsdomstolens rättskipning. I lagrådsremissen lämnas förslag till lagstiftning som krävs för att Sverige ska kunna fullgöra dessa förpliktelser.


Det föreslås att vissa straffbestämmelser i brottsbalken som omfattar gärningar som riktas mot svensk eller viss utländsk rättskipande verksamhet ska utvidgas till att också omfatta gärningar som tar sikte på Internationella brottmålsdomstolens rättskipning. Det gäller osann utsaga inför en internationell domstol (15 kap. 4 b §), störande av förrättning eller av allmän sammankomst (16 kap. 4 §), övergrepp i rättssak (17 kap. 10 §) och skyddande av brottsling (17 kap. 11 §). Straffansvar för våld eller hot mot tjänsteman, förgripelse mot tjänsteman och våldsamt motstånd (17 kap. 1, 2 och 4 §§) föreslås gälla även när gärningen riktas mot tjänstemän vid domstolen i deras tjänsteutövning.


Försök, förberedelse, stämpling och medverkan till de brott som redovisats ska vara straffbart i samma utsträckning som i fråga om brott som riktas mot svensk rättskipning.


Svensk domstol är behörig att pröva brott som begåtts i Sverige. I vissa fall gäller det även brott som begåtts utom riket. Beträffande brott som riktats mot Internationella brottmålsdomstolens rättskipning och som begåtts utom riket föreslås en särskild reglering i brottsbalken som innebär att något krav på så kallad dubbel straffbarhet för att kunna döma vid svensk domstol inte uppställs.


Ett generellt krav på åtalsförordnande föreslås för brott mot Internationella brottmålsdomstolens rättskipning. Enligt förslaget ska de särskilda åtalsbestämmelserna för bestickning och mutbrott i 17 kap. 17 § respektive 20 kap. 5 § tredje stycket brottsbalken, i likhet med vad som gäller för domare eller annan funktionär vid Internationella brottmålsdomstolen, inte tillämpas i de fall då gärningen riktats mot respektive begåtts av arbetstagare vid domstolen.


En lagakraftvunnen dom som Internationella brottmålsdomstolen har meddelat i fråga om brott mot dess rättskipning ska enligt förslaget som huvudregel hindra en senare lagföring av samma gärning i Sverige. Undantag föreslås dock gälla i fråga om brott som begåtts i Sverige eller som begåtts utom riket och som riktats mot ett svenskt allmänt intresse eller som enligt svensk rätt bestraffas med minst fyra års fängelse. En bestämmelse med detta innehåll föreslås placeras i lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen.


Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.


Proposition banar väg för tjänstehandeln

Regeringen lämnade i dag sitt förslag till lag om tjänster på EU:s inre marknad till riksdagen. Tjänstedirektivet kommer att underlätta handeln med tjänster inom EU, bland annat genom att tung och onödig byråkrati tas bort, företagens administration minskas och nya maxgränser införs för myndigheternas handläggningstider.


Den ökade rörligheten av tjänster gör att företag och konsumenter får ett större utbud av tjänster att välja mellan. Företagen får tillgång till Europas 500 miljoner konsumenter, i stället för bara nio miljoner svenskar, säger handelsminister Ewa Björling.


Förbättringen av lagstiftningen förväntas att ge skjuts åt handeln med tjänster och skapa närmare 600 000 nya jobb på EU:s inre marknad.


Några exempel på handelshinder som tjänstedirektivet kommer att få bort

- Ett land får i normala fall inte kräva att en tjänsteleverantör måste etablera sig i landet för att få verka där.

- Ett land får inte ställa krav på yrkespraktik eller certifiering om tjänsteleverantören redan uppfyller kraven i sitt hemland. Myndigheter och tillståndsgivare i EU-länderna måste nu samarbeta och begära ut den informationen från varandra.

- Handläggningstider kortas genom att regler införs som gör att om inte tjänsteleverantören har fått ett beslut inom den förbestämda handläggningstiden så ska ansökan normalt sett anses godkänd. På så vis undviks situationer med orimliga handläggningstider hos ansvariga myndigheter.


Dessutom kommer webbportaler, så kallade kontaktpunkter, att byggas upp i alla EU-länder. Portalen ska vara det enda ställe en tjänsteleverantör behöver gå till för att hitta information om vad som gäller för att till exempel starta verksamhet. Genom kontaktpunkten ska också ansökningar och anmälningar kunna göras på elektronisk väg.


EU:s tjänstedirektiv ska träda i kraft före den 28 december 2009 i alla EU-länder. För Sveriges del berörs minst 90 lagar, 75 förordningar och ett stort antal föreskrifter. Propositionen (2008/09:187) om det svenska genomförandet av tjänstedirektivet ska nu behandlas i riksdagen, som under hösten väntas fatta beslut om lagförslaget.


Insatser för en alkohol- och narkotikafri graviditet

DS 2009:19 om Insatser för en alkohol- och narkotikafri graviditet finns nu tillgänglig och kan läsas här.


Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdetRegeringen beskriver i skriften Strategi för entreprenörskap inom utbildningssystemet varför entreprenörskap är viktigt såväl för att ge kunskaper till den som vill starta och driva företag som för att stimulera ungas kreativitet. För närvarande planeras omfattande reformer av skolan och högskolan och strategin innehåller elva konkreta åtgärder för att stimulera att entreprenörskap genomsyrar utbildningen.


Regeringen överlämnar psykiatriproposition

Regeringen överlämnade idag propositionen Vissa psykiatrifrågor m.m. (2008/09:193)  till riksdagen. I propositionen föreslår regeringen bland annat en lagstiftning för att stärka patientens rätt när patienten har insatser från både sjukvård och socialtjänst. Förslaget innebär att patienter ska få en individuell vårdplan, där bland annat ansvarsfördelning och kostnadsansvar för hjälpen tydliggörs.


Det här kommer att betyda mycket för de personer som får vård och stöd från både sjukvård och socialtjänst. Det kan handla om äldre personer, psykiskt sjuka eller personer som fastnat i ett missbruk. Det är alltför vanligt att de hamnar mellan stolarna och inte får den hjälp som de har rätt till, säger socialminister Göran Hägglund.


Individuella planer

Den individuella planen ska innehålla de insatser som personen behöver, både på kort och lång sikt, vem som är ansvarig för att samordna insatserna och vilka insatser respektive huvudman är ansvarig för att utföra och finansiera. Även insatser från andra aktörer än kommun och landsting som kan vara av stor betydelse för den enskilde - till exempel rehabiliterande arbetsmarknadsåtgärder från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen - ska anges i planen. Patienten ska själv medverka till utformningen av planen.


Stöd till barn

Propositionen innehåller även förslag kring stöd och hjälp till barn när föräldrar exempelvis drabbas av psykisk sjukdom eller får missbruksproblem. Förslaget innebär att hälso- och sjukvårdspersonal blir skyldig att se till att barn får information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med har en:

- Psykisk störning eller psykisk funktionsnedsättning

- En allvarlig fysisk sjukdom eller skada

- Ett missbruk av alkohol eller annat beroendeframkallande medel

- Om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med plötsligt dör


Samarbete mellan kommun och landsting

Regeringen föreslår dessutom en lagändring för att kommuner och landsting ska förbättra samarbetet kring vård och stöd för psykiskt sjuka personer.


Propositionens förslag avses börja gälla den 1 januari 2010.


Läs också:

Lagrådsremiss Vissa psykiatrifrågor m.m.

SOU 2006:100 Ambition och ansvar - Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiatriska sjukdomar och funktionshinder


Nytt vapen i kampen mot smuggling


Foto: Thore Simenstad, Tollvesenet

Norsk tull invigde igår en ny röntgenscanner med placering vid Svinesund. Anläggningen, som varit i bruk ett tag, är avancerad och kan avslöja både organiska och oorganiska material.


Utöver den fasta anläggningen vid Svinesund har det norska tullverket också två mobila enheter som kan användas i hela landet.


Att användning av scanner är effektivt framgår av nedanstående sammanställning från det norska tullverket.


2008 scannade norsk tull cirka 5 100 objekt, varav en tredjedel blev föremål för en närmare fysisk kontroll av lasten.


Antalet scannade objekt ökade med 15 procent från 2007 och antalet beslag där scannern bidragit till beslag ökade med 11 procent. Den procentuella andelen träffar är ökande och visar att scanner är ett effektivt kontrollverktyg för tullen.


Beslag med hjälp av scanner från 2004 och fram till idag

Det sammanlagda värdet av beslagtaget material med hjälp av scanner uppgår till 200 miljoner norska kronor. Beloppet inkluderar värdet på gatan av narkotikabeslagen.


Beslag av 834 kilo hasch, inklusive det största beslaget någonsin i Norge på 500 kilo år 2004.

Vidare beslag av 235 kilo amfetamin, fyra kilo kokain, 5 000 ecstasytabletter, 600 liter sprit, 4 000 liter brännvin, 35 000 liter öl, 8 000 liter vin och två miljoner cigaretter.


I Sverige finns för närvarande två mobila scannerenheter varav en har Malmö som utgångspunkt och den andra Göteborg.


Torgny Peterson


Uppdatering (26 maj) Red Bull Cola förbjuds i TysklandEfter att undersökningar av Red Bull Cola i Tyskland visat att drycken innehåller spår av kokain har nu myndigheterna i de tyska delstaterna Hessen, Nordrhein Westfalen, Thüringen och Rheinland-Pfalz beordrat att Red Bull Cola ska bort från hyllorna.

26 maj: Utöver ovanstående delstater har nu också Baden-Württemberg, Niedersachsen och Bayern beordrat att Red Bull Cola ska bort från butikshyllorna.


Kanske något för Livsmedelsverket att titta närmare på.


Läs också:

Hessen und NRW untersagen Verkauf von Red Bull Cola

Vier Länder verbieten Red Bull Cola


Torgny Peterson


Gratis knark på utställning

Om detta är konst så kan var och var och en som är arbetslös eller har tid över etablera sig som "konstnär". Uppenbarligen krävs det inte speciellt mycket.


Det senaste exemplet, efter "psykfallet" i Sverige, är den norske konst(ige)studeranden som i lördags delade ut GHB i samband med en utställning på Stenersenmuséet i Oslo i lördags. Inramad av ett IKEA-kök med texten "Rape me" erbjöds hugade spekulanter GHB.


Torgny Peterson


Mycket väsen för ingenting

I Dagens Nyheter 24 maj gör Magnus Linton stort väsen av det som i ingressen framställs som "en historisk rapport", författad av bland annat tre fd presidenter från Latinamerika.


I själva verket består den så kallade "rapporten" av sju sidor text och innehåller inget nytt utöver det som liberaliseringsförespråkare förordat under flera år.


Läs också:

Latinamerikanska ledare säger nej till USA:s krig mot narkotika

Mer om latinamerikanska ledares nej till USA:s krig mot narkotika


Torgny Peterson


Expressen i skamvrån

I dagens Expressen ber chefredaktören om ursäkt för publiceringen på förstasidan och på sidan 9, av  bild på en kvinna som uppges vara Wanja Lundby-Wedin. Bilden publicerades också på Expressen.se under rubriken "Här brister det för Wanja".


Men personen på bilden är inte LO-ordföranden, inte heller är det LO-ordföranden som citeras i artikeln
, konstaterar chefredaktören.


Inte en bokstav rätt sålunda.


Rekommendation: Ta alltid Expressen och andra sensationstabloider med minst en nypa salt.


Torgny Peterson


Globaliseringsreformer för 40 miljarder ska stärka svenska konkurrenskraften

I dag presenterade regeringens Globaliseringsråd sin slutrapport "Bortom krisen". Rådet har arbetat sedan december 2006 och har bestått av 22  företrädare för näringslivet, arbetsmarknadens parter, akademin, kulturen och politiken.


Rådet tecknar en bild där också åren efter det att den akuta krisen övervunnits kan bli svåra för Sverige. Vi är mera sårbart än vi vill tro, menar Globaliseringsrådet och pekar på vårt beroende av några få framgångsrika exportföretag. Försvinner något eller ett par av dem blir påfrestningarna på välfärden stora. För få medelstora företag finns i ledet bakom. Den privata tjänstesektor som kan suga upp arbetskraften är mindre utvecklad i Sverige än i många andra länder. Rådet riktar en "enträgen uppmaning" till det politiska systemet och hela samhället att ge frågor om Sveriges konkurrenskraft, omställningsförmåga och attraktivitet högre prioritet.


Rådet en lång rad globaliseringsreformer för att vässa konkurrenskraften och stärka omställningsförmågan. Rådet skriver om "attraktivitetspolitik": Sverige måste ha förmågan att behålla och locka till sig de mest talangfulla människorna och de utländska investeringarna. Varför exporterar Sverige årligen kapital för hundratals miljarder kronor, som skulle behövas som investeringskapital här, frågar Rådet.


Några av förslagen i slutrapporten

- En blocköverskridande skattereform efterlyses. Den bör medföra att långt färre än idag behöver betala statsskatt - för 21 miljarder kronor försvinner värnskatten och andelen heltidsarbetade som betalar statsskatt minskar från 30 procent till 10 procent.

- Rådet vill ha en huvudkontorsstrategi. Sverige ska inte nöja sig med att bli ett dotterbolagsland utan ska till och med försöka locka till sig nya huvudkontor. Med inslag som bättre fungerande expertskatt och satsningar på infrastruktur kan det lyckas.

- Rådet föreslår en storsatsning på kunskapspolitiken. Engelska från första klass, fler studenter som pluggar utomlands, individuella kompetenskonton samt fortsatta stora investeringar i forskning och innovation är några inslag.

- Rådet vill satsa på kvalitetsdrivande system inom offentlig sektor genom exempelvis ökad konkurrens och vårdval.

- Klimatomställningen bör användas för att gynna Sverige. Vi bör satsa på energiforskning och genom att bygga upp en rikstäckande infrastruktur med laddstationer göra Sverige till ett elbilens pionjärland.

- Rådet vill utveckla arbetslinjen genom bland annat en blocköverskridande socialförsäkringsreform, snabbare inträde på arbetsmarknaden och olika åtgärder för att i praktiken höja pensionsåldern.


Du kan läsa Globaliseringsrådets slutrapport här.


Länsstyrelsernas nationella tillsynsrapport om äldreomsorgen

Tisdag 26 maj presenteras Länsstyrelsernas samlade tillsynsrapport Socialtjänsten och de äldre vid en presskonferens på Socialdepartementet. Rapporten innehåller Länsstyrelsernas redovisning av iakttagelser som gjorts i tillsynen inom äldreomsorgen under 2008. Resultaten presenteras av Länsstyrelsernas representanter Gunvor Landqvist (Skåne), Anders Forslund (Uppsala), och Evabritt Cederblad (Stockholm). Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson medverkar vid presskonferensen.


På uppdrag av regeringen har länsstyrelserna sammanställt iakttagelser från sin tillsyn av äldreomsorgen under 2008. Tillsynen bygger bland annat på 4825 intervjuer och 2185 enkätsvar från äldre, anhöriga, personal och chefer för äldreboenden runtom i landet. En motsvarande redovisning har inte gjorts i denna omfattning sedan 1997.


I redovisningen pekar länsstyrelserna på viktiga områden som bör lyftas fram i det fortsatta arbetet, såsom exempelvis att äldres behov måste ses i en helhet; där såväl fysiska som sociala och existentiella behov ska tillgodoses.


I enlighet med uppdraget beskrivs särskilt iakttagelser som avser kommunala riktlinjer, rättssäkerhetsfrågor, äldres inflytande och självbestämmande, hänsynstagande till äldres integritet, personalens kompetens, insatsers innehåll och kvalitet samt äldres möjligheter till aktiviteter, social samvaro, inom- och utomhusaktiviteter.


Proposition om förstärkt integritetsskydd vid signalspaning

Regeringen överlämnar idag propositionen om förstärkt integritetsskydd vid signalspaning till riksdagen. Därmed levererar regeringen på alla punkter det som riksdagen begärde i juni 2008 och uppfyller den överenskommelse som slöts mellan partierna i alliansregeringen i september förra året. 


Integritetsskyddet förstärks genom en rad förslag. Bland annat innebär förslagen att:

- en domstol ska tillståndspröva signalspaning

- ändamålen för vilka signalspaning får bedrivas anges direkt i lagen

- FRA endast får tillgång till de signalbärare i tråd som domstolen  bestämmer

- enskildas rättigheter förstärks genom en skyldighet att underrätta den som varit föremål för spaning och en skyldighet för kontrollmyndigheten att utreda anmälningar från enskilda


Bakgrund

Riksdagen tillkännagav, i samband med att den i juni 2008 behandlade lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet, att det borde göras ett antal tillägg för att förstärka integritetsskyddet. I september 2008 slöts en överenskommelse mellan partierna i alliansregeringen om ytterligare förstärkningar av integritetsskyddet.


I en departementspromemoria behandlades de förslag, till följd av riksdagens tillkännagivande och överenskommelsen mellan partierna i alliansregeringen, som kräver lagändring. Promemorian har remissbehandlats mellan den 19 december 2008 och den 27 februari 2009.


Lagrådet har i huvudsak inte haft några invändningar i sitt yttrande över lagförslagen. Regeringen har följt de synpunkter som Lagrådet lämnat.


Rosario Gambino deporterad till Italien

En medlem av den i USA ökända Gambinofamiljen, 66-årige Rosario Gambino, deporterades efter långdragna juridiska bataljer till Italien.


Gambino som dömdes till 22 års fängelse för heroinsmuggling 1984, frigavs 2006 då ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement) tog över ansvaret då Italien begärt Gambino utlämnad.


Case closed i USA. Gambino befinner sig nu i Italien där myndigheterna betraktar honom som en maffiamedlem.


Läs också:

Torna in Italia Gambino il boss di Pizza Connection


Torgny Peterson


Är du bra på att knäcka koder?Är du bra på att knäcka koder? Om inte - läs mer här.


De största tobaksbolagen har misslett allmänheten om tobakens skadeverkningar

U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit fastställde i fredags i en dom att de största tobaksbolagen under decennier ägnat sig åt att missleda allmänheten om cigarettrökningens beroendeframkallande och skadliga effekter trots omfattande bevis för att rökning medför ett otal hälsokonsekvenser, inklusive lungsjukdom och cancer.


I en 92-sidig dom fastställer de tre domarna enhälligt en lägre domstols beslut från 2006 att förbjuda tobaksbolag att marknadsföra cigaretter med text som "låg tjärhalt" eller "light" eftersom det inte finns några bevis för att sådana cigaretter är säkrare, rapporterar Washington Times.


Inte helt oväntat planerar tobaksbolagen att överklaga.


Förhoppningsvis ska det inte behöva ta 50 år innan vi kan läsa om hur förespråkarna för legalisering av cannabis under decennier ägnat sig åt att missleda allmänheten om cannabisrökningens skadliga effekter trots omfattande bevis för att rökning av cannabis medför ett otal hälsokonsekvenser.


Besök också:

Campaign for Tobacco-Free Kids


Torgny Peterson


Rånförsök mot Loomis lokaler i Umeå

Den 24 maj klockan 09.24 kom det ett automatlarm från Loomis lokaler på Umestan i Umeå. Ett antal gärningsmän hade försökt spränga sig in i lokalerna med någon form av sprängmedel.


Polis var snabbt på plats och lyckades gripa fyra gärningsmän. I samband med gripandet skottskadades en gärningsman. Skadornas omfattning är för närvarande okända. Personalen som arbetade på Loomis är oskadda.


En bil antändes utanför polishusets garage under samma tid.


Läs också:

Polisens spaning förhindrade rån i UmeåNorges dummaste knarksmugglare!?Den 25-årige norske knarksmugglaren hade nog inte alla hästar i stallet då han i fredags först åkte fast med 25 gram cannabis på Lernacken då han kom med en Köpenhamnsbuss. Under tiden norrmannen skrev på strafföreläggandet åkte bussen vidare.


Vänliga tullare körde in mannen till Malmö Central för att han därifrån skulle kunna åka vidare med bussen, men istället för att göra detta såg tullarna honom ge sig iväg ut mot perrongen och ett tåg tillbaka till Köpenhamn.


Senare samma dag åkte han fast igen med samma mängd och det var dags för 90 nya dagsböter.


Cannabis may seriously impair your judgement !


Läs också:

Sverige smiler av norsk cannabissmugler

Sveriges dummaste knarklangare!?

America's dumbest criminals


Torgny Peterson


23 ton hasch i beslagMarockansk polis beslagtog fredags 23 ton hasch i Casablanca. Haschet, som hittades i ett internationellt speditionsföretags lokaler, hade dolts i varor som skulle transporteras till Frankrike.


Förra månaden beslagtogs 32 ton hasch i Casablanca. Då hittades narkotikan i varor som skulle skickas till Spanien.


Totalt beslagtog Marocko 110,8 ton hasch 2008.


Hur blir det med passen till knarkklubbarna?Åtta borgmästare i provinsen Limburg i sydöstra delen av Nederländerna kom nyligen överens om att så kallade coffee shops i provinsen från och med den 1 januari nästa år endast ska vara öppna för kunder med speciella pass. Knarkturister från Tyskland, Belgien och Frankrike är inte längre önskvärda. Så lät den den 12 maj.


Nu kommer andra tongångar från provinsen då borgmästare i sex av de åtta kommunerna har dragit sig ur överenskommelsen. Det handlar om om Venlo, Roermond, Heerlen, Kerkrade, Venray och Weert, som är irriterade över att justitie- och inrikesministrarna inte går med på fler poliser och pengar för att bekämpa gatulangarna.


Under juni sker fortsatta diskussioner och jag återkommer med besked om hur de förhandlingarna avlöper.


Läs också:

Slut på tyska, belgiska och franska turister i coffee shops


Torgny Peterson


Största insatsen någonsin i USA mot gängrelaterad brottslighet

I torsdags genomförde 1 400 poliser den största insatsen någonsin i USA mot gängrelaterad brottslighet.


Razzior, husrannsakningar och gripanden av dussintals personer genomfördes i Hawaiian Gardens City i Kalifornien mot  Varrio Hawaiian Garden-gänget, som terroriserat området i nästan 50 år.


Ytterligare detaljer finns här.


Torgny Peterson


Metadon - ett instrument för "social kontroll"

I en stor artikel i dagens Sydney Morning Herald får harm reduction-industrin i New South Wales i allmänhet och förskrivningen av metadon i synnerhet svidande kritik.


I artikeln hävdar missbrukare bland annat att alternativen till metadonförskrivning är i stort sett obefintliga.

Artikeln i Sydney Morning Herald hittar du här.


Läs också:

41 300 går på metadon


Torgny Peterson


Bolivias president söker förbättrade relationer med USA

Bolivias president Evo Morales, tidigare ordförande för de bolivianska kokaodlarna, har aviserat intresse för att förbättra relationerna med USA under förutsättning att USA inte lägger sig i landets interna angelägenheter.


Läget mellan de båda länderna har varit mycket spänt och det blev inte bättre av att Morales utvisade USA:s ambassadör förra året eftersom denne, enligt Morales, konspirerat med oppositionen i Bolivia. USA svarade med att skicka hem Bolivias representant i USA och införde också begränsningar i handeln med Bolivia. Ungefär i samma veva avbröt Morales också allt samarbete med DEA (Drug Enforcement Administration) efter att ha anklagat dom för spionage och för att finansiera "kriminella grupper" som försöker underminera hans regering.


Men om det nu är en annan ton i skällan på sikt återstår att se. Så sent som förra veckan sa Morales att han fortfarande trodde att USA konspirerar mot honom, men efter ett möte med den amerikanske dipomaten Thomas Shannon i veckan säger båda parter att det finns vilja till fortsatt samarbete.


Torgny Peterson


Belgiska soldater skickas hem efter att ha rökt hasch i AfghanistanSex belgiska soldater, stationerade i Kabul i Afghanistan, skickas hem efter att ha rökt hasch. Enligt belgiska försvarsministeriet tolereras inget drogmissbruk bland belgiska soldater.


Belgien har för närvarande 300 soldater placerade i Afghanistan, de flesta vid flygplatsen i Kabul.


Video


Torgny Peterson


AstraZeneca försökte få läkare att förskriva Seroquel för icke godkända ändamålEtt avslöjande internt dokument visar att läkemedelsföretaget AstraZeneca försökte få läkare att förskriva Seroquel för icke godkända ändamål, rapporterar The Independent.


Torgny Peterson


Fyra gripna för föreberedelse till terroristaktioner i USA

JAMES CROMITIE, också känd som "Abdul Rahman och Abdul Rehman" ; DAVID WILLIAMS, också känd som "Daoud," "DL," ; ONTA WILLIAMS, också känd som "Hamza," och LAGUERRE PAYEN, också känd som  "Amin" och "Almondo,"  har gripits i USA misstänkta för att ha planerat utföra sprängningar i närheten av en synagoga I Bronx, New York och för att skjuta sönder militära flygplan på New York Air National Guard Base på Stewart-flygplatsen i Newburgh, New York med Stinger-missiler.


Du kan läsa mer här.


Torgny Peterson


41 300 går på metadon

I Australien har antalet opiatmissbrukare som får metadon ökat från 26 400 i juni 1998 till 41 300 i juni förra året.


Två tredjedelar av de 70 procent som får metadon är män. New South Wales ligger på första plats när det gäller förskrivning av metadon (42%), följt av Victoria (29%) och Queensland (12%). Den lägsta andelen patienter på metadon finns i Western Australia (7%) och South Australia (7%).


Du kan läsa National Opioid Pharmacotherapy Statistics Annual Data collection: 2008 Report här.


Torgny Peterson


Danskt smartass?

Dagens kokainhumor står den danske 20-åring för som ringde polisen för att berätta att han blivit hotad av en knarklangare.


Danska media berättar att 20-åringen vid samtal med polisen berättade att han bestämt sig för att köpa kokain. Väl inne i knarklangarens bil, och efter att ha smakat på kokainet som han menade höll för dålig kvalité, blev denne hotfull.


Det hela slutade med att den hotade 20-åringen erbjöd knarklangaren de 200 euro som han annars skulle ha köpt kokainet för.


Langaren är inte gripen och 20-åringen blir inte åtalad eftersom han inte hade något kokain.


Läs också:

Sveriges dummaste knarklangare


Torgny Peterson


Ordet "legalisering finns inte i presidentens vokabulär"

Ordet legalisering [av narkotika] finns inte i presidentens vokabulär, och definitivt inte i min.


Sagt av USA:s nye drogtsar då han talade inför 300 representanter för rättsvårdande myndigheter i Nashville, Tennessee i början av maj.


Läs också:

Director Kerlikowske Testifies on FY2010 National Drug Control Budget and Priorities


Torgny Peterson


USA:s federala Högsta domstol tar inte upp mål om marijuanaTvå kommuner i Kalifornien, San Diego och San Bernardino, har bett USA:s federala Högsta domstol meddela prövningstillstånd för att avgöra om de två kommunerna kan undantas från den delstatliga lagstiftning som kräver att de personer som uppfyller kraven för delstatens "medicinska" marijuanaprogram ska få identitetskort av det slag som krävs för att få tillgång till "medicinsk" marijuana.


Den federala Högsta domstolen har nu beslutat att inte ta upp målet.


Torgny Peterson


Ekonomisk kompensation vid lång handläggningstid hos Försäkringskassan

En särskild utredare ska undersöka förutsättningarna för att införa en skyldighet för Försäkringskassan att ekonomiskt kompensera enskilda som har fått vänta på en utbetalning av ersättning under oacceptabelt lång tid. Utredaren ska analysera och utveckla de principiella och praktiska skäl som kan tala för och emot en sådan skyldighet.


Utgångspunkten för utredarens arbete ska vara att föreslå ett regelsystem som innebär att Försäkringskassan ska vara skyldig att utge ekonomisk kompensation till försäkrade som fått vänta på en ersättning under oacceptabelt lång tid. Utredaren ska därvid analysera förutsättningarna för att införa en sådan ordning samt utarbeta ett heltäckande regelsystem för när Försäkringskassan i olika fall ska vara skyldig att betala sådan kompensation.


Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2010. 


Läs också:

Ekonomisk kompensation vid lång handläggningstid hos Försäkringskassan, dir. 2009:47


Rotterdam hjälper unga flickor från tvångsgifte

I ett projekt kommande sommar lanserar stadsfullmäktige i Rotterdam en verksamhet för att förhindra att unga flickor tvingas in i äktenskap.


Flickor som upplever att de kan giftas bort mot sin vilja kan meddela detta till den skola de går igenom att underteckna ett dokument där det framgår att hon inte vill gifta sig och vill komma tillbaka till Nederländerna efter sommarferierna. Om flickan inte kommer tillbaka kan polisen använda den undertecknade deklarationen som grund för en formell undersökning, rapporterar Telegraaf idag.


En liknande verksamhet i Storbritannien har uppvisat goda resultat, skriver tidningen.


Något för Sverige?


Torgny Peterson


FBI-chefen om det "nya" FBI


Robert S. Mueller

I en redogörelse inför Representanthusets justitiekommitté har chefen för FBI, Robert S. Mueller, berättat om vilka prioriteringar som gäller , vilka större förändringar som gjorts inom organisationen och vilka utmaningar FBI står inför.


Du kan läsa hela uttalandet här.


Torgny Peterson


10 000 kör dagligen påverkade av haschEnligt en undersökning utförd av Norges Transportøkonomisk institutt och Folkehelseinstituttet kör 10 000 förare dagligen under påverkan av hasch.


0,4 procent av de förare som undersöktes var påverkade av alkohol medan 0,6 procent var påverkade av THC, vilket innebär att förarna använt cannabis mindre än två timmar före färden.


Enligt forskningschefen vid Folkhelseinstituttet, Jørg Morland, ökar användning av cannabis risken för dödsolyckor.


Du kan läsa mer om cannabis of bilkjøring här.


Läs också övriga artiklar i det norska Forbundet Mot Rusgifts temanummer om cannabis här.


Läs också om cannabis hos ActNow.


Torgny Peterson


Ny organisation för internutredningar föreslås

Rikspolisstyrelsen föreslår att Polisens verksamhet med internutredningar samlas centralt i stället för ute på polismyndigheterna.

Syftet är att stärka förtroendet för internutredningar inom Polisen, säger utredaren Ulf Berg.


På regeringens uppdrag har Rikspolisstyrelsen utrett organisationen för internutredningar. Rikspolisstyrelsen föreslår bland annat att internutredningsverksamheten i organisatoriskt hänseende ska ligga direkt under Rikspolisstyrelsens styrelse och att de sex internutredningsenheter som nu finns (i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Västerås och Umeå) ska finnas kvar men ingå Rikspolisstyrelsens organisation.

När en polisanställd är misstänkt för ett brott som har samband med arbetet ska ärendet omedelbart lämnas över till åklagare. För att säkerställa att polismyndigheternas inledande åtgärder är korrekta föreslås att en internutredare alltid ska vara tillgänglig för att ge råd och anvisningar till polismyndigheten om vilka åtgärder som bör vidtas. Internutredaren ska vidare kunna förmedla kontakt med den åklagare som får hand om utredningen och, om det är möjligt, kunna bege sig till platsen.

Rikspolisstyrelsen föreslår också regler för hur kriminalunderrättelseverksamhet bör bedrivas när det gäller anställda inom polisen.

Vidare föreslås en del justeringar av det nuvarande regelverket om internutredningsverksamheten vilka syftar till att underlätta arbetet och göra verksamheten mera effektiv.

Mer information: Förre chefsjuristen vid Rikspolisstyrelsen, Ulf Berg, som nås via pressekreterare Carolina Ekéus 08-401 90 07


Avtal mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna

Sverige har den 18 maj undertecknat ett informationsutbytesavtal med Brittiska Jungfruöarna.


Avtalet gör det möjligt för skattemyndigheterna i Brittiska Jungfruöarna och Sverige att utbyta upplysningar i skatteärenden och därigenom bistå varandra vid skatteutredningar. Även ett skatteavtal för fysiska personer och ett avtal om inkomstjustering i internprissättningsärenden har undertecknats.


För att avtalen ska bli gällande kommer de senare att lämnas till riksdagen för godkännande.


Statsrådet Maria Larsson besöker Tullverket i Helsingborg

Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson besöker bland annat Helsingborg onsdag 20 maj. I Helsingborg gör hon ett studiebesök hos Tullverket för att studera arbetet för att förhindra olaglig införsel av bland annat alkohol.


8 fängelser stängsIdag meddelade det holländska justitieministeriet att man stänger 8 fängelser, inte bygger några nya fängelser och minskar personalen med 1 200 personer.


Enligt justitieministeriet är åtgärderna nödvändiga med anledning av minskad brottslighet. Den aviserade stängningen innebär att antalet platser minskas från nuvarande 14 000 till, på sikt, behov av 12 000 och ger en besparing på 164 miljoner euro, enligt dagstidningen Volkskrant.


De 8 fängelser som är aktuella stängs enligt följande:


2009

PI Noordsingel i Rotterdam (295 platser)

Enhet 1 och 2 av PI Scheveningen (282 platser)

PI Bankenbosch i Veenhuizen (utfasad stänging per den 1 januari 2012:  272 platser)


Januari 2012

PI Schutterswei i Alkmaar (122 platser)

PI 't Keern i Hoorn (27 platser)

PI Maashegge i Overloon (216 platser)

Enhet 1 i PI Vught (82 platser)

(Z)BBI Doetinchem (50 platser)


Läs också:

Maatregelen om wisselende vraag naar celcapaciteit op te vangen

  

Torgny Peterson


Får Prince of Pot behålla sina "affärer" i Vancouver?

Kanadensiska media rapporterar att beslutet om huruvida Marc "Prince of Pot" Emery ska få behålla sina "affärer" i Vancouver inte kommer att avgöras förrän den 21 juli.


Vancouver har tidigare sagt nej till fortsatt tillstånd för Emery att driva 420 Convenience Store, Cannabis Culture Magazine och Cannabis Culture Headquarters på grund av en narkotikadom 2004 i Saskatchewan och polisrappoorter om användning av cannabis i byggnaden. 


Läs också:

Anställda hos "Prince of Pot" erkänner sig skyldiga


Torgny Peterson


Samband mellan schizofreni, droger och våldsbrott

I The Journal of the American Medical Association (Vol. 301 No. 19, May 20, 2009), redovisar forskarna Seena Fazel, MD; Niklas Långström, MD, PhD; Anders Hjern, PhD; Martin Grann, PhD och Paul Lichtenstein, PhD samband mellan schizofreni, droger och våldsbrott.


Forskarna konstaterar att schizofrena patienter med drogmissbruk är mer ofta förekommande bland de som begår våldsbrott än schizofrena patienter som inte missbrukar droger.


Läs också:

Missbruk bakom vansinnesdåd


Torgny Peterson


Liberaliserings-/legaliseringsanhängare misslyckades med sina planer

Liberaliserings-/legaliseringsanhängare, som försökte stoppa kandidater vid val till FN:s narkotikakontrollorgan INCB, misslyckades rejält i sitt uppsåt.


6 ledamöter har nu valts till  FN:s narkotikakontrollorgan INCB (International Narcotics Control Board). Inför valet agerade flera liberaliserings- och legaliseringsanhängare för att stoppa, i deras tycke olämpliga, kandidater. Officiellt hävdade man att INCB måste moderniseras. OM den dolda agendan sägs dock ingenting såvida man inte studerar existerande korrespondens närmare.


Så skrev till exempel Mike Trace, som fick lämna UNODC på grund av sin verksamhet som "femtekolonnare" där, till sina kollegor om kandidater som dessa bör opponera sig emot, nämligen CAMILO URIBE GRANJA, PHAM ILCO ZAHARIEV och TATJANA PETRUSEVSKA. Speciellt oroad var Mike Trace över TATYANA DMITRIEVA. Om henne skriver Trace att vi är speciellt störda over hennes ansökan om återval eftersom hon står nära den ryska regeringen - INCB:s medlemmar ska stå oberoende av regeringar - och [den ryska regeringen] har flera gånger använt hennes position som medlem av INCB för att göra vetenskapligt inkorrekta uttalanden om  missbruksbehandling. Vi överväger att skriva ett formellt klagomålsbrev om henne till ordföranden för ECOSOC. T


Trots Mike Trace's försök att stoppa henne har nu TATYANA DMITRIEVA valts som medlem i INCB.

  

Övriga som igår valdes att ingå i INCB:s styrelse är RAJAT RAY (Indien), MARC MOINARD (Frankrike), CAMILO URIBE GRANJA (Colombia), VIROJE SUMYAI (Thailand) och LOCHAN NAIDOO (Sydafrika).


I år "tävlade" 21 kandidater om de sex platserna i INCB. Två av dessa sökte omval.


Mike Trace och hans kamrater hade ingen formell roll i valprocessen - vi tackar för det - men, sa han, vi har erbjudit oss att samla information om kandidaterna och föreslå en kort kandidatlista för de länder som stöder ett mer balanserat och hälsoinriktat INCB. Och Mike Trace fortsatte, på detta tidiga stadium har jag tydlig information om att tre kandidater bör ges stöd, Kamil Kalina(Tjeckien), Janusz Sieroslawski (Polen) och Lochan Naidoo (Sydafrika). Återigen varnade Trace kollegorna för Tatyana Dmitrieva och att man bör motsätta sig hennes kandidatur eftersom hon intar en extremt ideologisk linje när det gäller drogkontroll och hon har vid flera tillfällen missbrukat sin position i INCB för att påverka nationella och regionala debatter.


Personer med kunskap om Trace´s bakgrund i narkotikapolitiska frågor har all anledning att ifrågasätta hans agerande inför valet till INCB.

Mike Trace och hans kamrat i kampen för ökad möjligheter att använda narkotika, Martin Jelsma, är klart missnöjda över att deras ansträngningar inte gett önskat resultat, vilket framgår av följande uttalande från de båda:


Mike Trace
, Chair of the International Drug Policy Consortium and former deputy UK drugs tsar states: 'Tatyana Dmitrieva holds advisory positions to the Russian Ministry of Health and has repeatedly used her membership of the INCB to support the Russian government's position against the provision of opiate substitution treatment for illicit heroin users. This contradicts international drug and health control agencies - including the UN Office on Drugs and Crime and the World Health Organisation -- and even the official position of the INCB itself. Our members have pointed this out to member states and the INCB, but despite these concerns member states have re-elected her for 5 years, and she has at the same time been appointed for one year as Vice President of the Board.'


Martin Jelsma, coordinator of the drugs programme of the Transnational Institute (TNI), a member organisation of IDPC, states: 'We are appalled to see that countries, including some that support a more humane approach to drug control, have treated these elections as part of a UN power game instead of focusing on the real issues at stake for global drug policy. This is a missed opportunity to bring the INCB closer in line with basic UN human rights principles and system-wide coherence on drug policy. Those countries that traded away their votes are responsible for politicising a UN body that is supposed to be a group of independent experts.'


Torgny Peterson


En sjättedel av EU-kandidaterna positiva till legalisering av cannabisEn knapp sjättedel av de finska EU-valskandidaterna ställer sig i ett valtest positiva till legalisering av cannabis inom EU.


164 av de 241 finländska EU-valskandidaterna deltog i testet där man ställde frågan, Om lagstiftningen kring droger var gemensam inom EU, borde cannabis legaliseras kontrollerat på samma sätt som alkohol?


De tillgängliga svarsalternativen var a) av samma åsikt b) av annan åsikt och c) spelar ingen roll för mig.


Av de svarande uppger 26 finska EU-valskandidater att de är av samma åsikt.


Du hittar valtestet (på finska) här.


Det kan finnas skäl att informera de svenska EU-valskandidaterna om det finska resultatet och ställa samma fråga till dom som man ställt till de finska kandidaterna.

Sedan kanske finska folket fundera över om man vill ha EU-parlamentariker som tycker att cannabis ska legaliseras inom EU.


Torgny Peterson


Synpunkter på snus och utförselförbudet

Statens folkhälsoinstitut betonade hälsoriskerna med svenskt snus när frågan om utförselförbudet på EU:s inre marknad diskuterades vid ett seminarium idag. Det finns god grund att hävda snusets negativa hälsoeffekter och det saknas vetenskapligt stöd för att snus fungerar som medel för rökavvänjning.


Sverige har sedan inträdet i EU ett permanent undantag till tobaksdirektivet vilket innebär att det är förbjudet att sälja svenskt snus på någon annan marknad inom EU. Handelsminister Ewa Björling har det senaste året vid olika sammanhang tagit upp frågan och anordnade den 19 maj ett seminarium om svenskt snus. Forskare, opinionsbildare, experter, jurister och politiker förde en dialog om utförselförbudet ur olika aspekter. Statens folkhälsoinstitut förde bland annat fram följande synpunkter:


Statens folkhälsoinstituts nationella folkhälsoenkät visar att:

Fyra av tio män som snusar röker också dagligen eller då och då. Snus leder alltså i hög grad till att man inte slutar röka utan får ännu ett beroende.


Fyra av tio snusare har startat sitt tobaksbruk med snus.


Endast fem procent av alla rökare som slutat har gjort det med hjälp av snus.


Rapporten Hälsorisker med Svenskt snus (2005) som är framtagen av Karolinska institutet på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut konstaterar flera hälsorisker med snus:

Ökad risk för cancer i bukspottskörteln

  

Snusning tycks inte öka risken att få hjärtinfarkt, men ökar risken att dö i hjärt- och kärlsjukdomar

  

Orsakar skador i munnen såsom frilagda tandhalsar och skadade slemhinnor

  

Bland ungdomar ses en koppling mellan snusning och en riskabel alkoholkonsumtion, då de som snusar i större utsträckning också har en riskabel alkoholkonsumtion än de som röker eller de som inte använder tobak.

Läs också:

Vad vi vet om snus


Kaliforniens Högsta domstol ändrar inte domslut om marijuanaIdag har Kaliforniens Högsta domstol meddelat att man inte tar upp tidigare domstolars utslag till behandling när det gäller den federala lagstiftningens giltighet före delstatligt beslut om så kallad medicinsk marijuana.


Vad innebär detta i praktiken? Jo, att den federala lagstiftningen är den som gäller - också i Kalifornien.


Förra sommaren beslutade motsvarigheten till vår hovrätt att delstatens lag of medicinsk marijuana inte ersätter det federala förbudet.


Torgny Peterson


Bluffkriget mot narkotikaIdag publicerar den brittiska tankesmedjan Centre for Policy Studies (CPS) rapporten Bluffkriget mot narkotika där man exponerar den brittiska regeringens misslyckade narkotikapolitik.


Regeringen har vid upprepade tillfällen deklarerat att man utkämpar ett krig mot narkotika, men Kathy Gyngell visar att det har varit ett bluffkrig i den rapport som offentliggjordes idag. Storbritannien har idag en mycket liberal narkotikapolitik - en av de mest liberala i Europa. Både Sverige och Nederländerna, trots populära missuppfattningar, närmar sig problemet mer strikt, konstaterar CPS i ett pressmeddelande, och dessutom betydligt färre problem med narkotika.   


Storbritannien står inför en allt större och fördjupad kris. Under de senaste 10 åren har användningen av Class A-droger och "problematisk användning" ökat dramatiskt och användningen av narkotika har spridit sig till landsbygsområden och åldern för barns introduktion till narkotika har sänkts. 41% av 15-åringarna och 11% av 11-åringarna har använt narkotika. Drogrelaterade dödsfall fortsätter att stiga och är betydligt högre än det europeiska genomsnittet. Storbritannien har 47,5 dödsfall per 1 miljon invånare (i åldrarna 15-64 år) jämfört med 22 i Sverige och 9,6 i Nederländerna. Det finns mer än tio "problematiska" användare per 1 000 personer i den vuxna befolkningen, jämfört med 4,5 i Sverige eller 3,2 i Nederländerna.


Kathy Lyngell, som författat rapporten, visar hur Labours narkotikapolitik har tagit en ny riktning. Dess nya harm reduction (skademinskning) strategi med mål att sänka kostnaderna för den "problematiska" användningen av narkotika.


Fokus har ändrats från att bekämpa alla illegala droger till de problem som "problematiska" användare har. Cannabis nedklassificerades [men har sedan uppklassificerats igen - min anm].


Utgifterna för behandling med metadon tredubblades mellan 2003 och 2008. Målet med behandling för de som begått narkotikabrott var inte längre abstinens utan hur de skulle kunna hantera sitt missbruk i syfte att minska risken för nya brott.


I praktiken innebar detta förskrivning av metadon. Men denna harm reduction-hantering har misslyckats och har fångat 147 000 personer i statasfinansierat (huvudsakligen) metadonberoende.


Narkotikamarknaden i Storbritannien uppskattas vara värd 5 miljarder pund årligen. Som en jämförelse lägger regeringen bara ut 380 miljoner per år - eller 28% av hela narkotikabudgeten - i försöken att kontroller tillgången på narkotika (över 800 miljoner pund spenderas på behandlingsprogram och åtgärder för att minska drogrelaterad brottslighet.


Totalt fem båtar patrullerar landets cirka 1250 mil långa kuststräcka.


Antalet registrerade britt för import, överlåtelse och innehav av illegala droger har minskat de senaste tio åren. Samtidigt har beslag av alla droger minskat och priserna fallit till rekordlåga nivåer.


Mängden heroin, kokain och cannabis som har beslagtagits har minskat med respektive 68%, 16% och 34%.


I rapporten konstaterar författaren att både Sverige och Nederländerna har en mer heltäckande och effektiv narkotikapolitik.


Du kan läsa mer här och rapporten i sin helhet här.


Torgny Peterson


Sverige mot narkotika 2009

Den 13 -14 maj genomfördes konferensen Sverige mot narkotika för åttonde gången och den engagerar många. I år var 1 100 deltagare på plats i Örebro. Konferensprogrammet var genomtänkt och blev en succé.  Bland föreläsarna sågs bland andra vår folkhälsominister, Maria Larsson, vars tal var väldigt uppskattat.


Jag är övertygad om att det är riktigt att se narkotika som ett folkhälsoproblem i likhet med exempelvis alkohol och tobak. Antalet akuta dödsfall där narkotika finns i kroppen uppgår till mellan 200 och 300 årligen. En stor del handlar om olycksfall eller självmord. I yngre åldersgrupper är antalet dödsfall på grund av narkotika fler än de som sker i trafiken.


Beröringspunkterna mellan narkotika och alkohol- samt tobaksfrågor är flera.


Tobak, alkohol och narkotika är varandras bästa vänner. Internationella jämförelser visar att dessa droger samverkar: hög konsumtion av en drog i ett land innebär hög konsumtion också av övriga droger. Därför är det viktigt att samordna de förebyggande insatserna.


Tillgängligheten har mycket stor betydelse. En restriktiv narkotikapolitik som stöds av lagstiftning är precis som en restriktiv tobaks- och alkohollagstiftning effektivt för att begränsa negativa effekter på folkhälsan.

Effektiv tillsyn och en bra utbildning av krogpersonal som förbättrar krogmiljön innebär också att man både minskar alkoholrelaterat våld och försvårar narkotikahandel.


Insatser mot langning, exempelvis polisens arbete enligt den så kallade Kronobergsmodellen mot langning till ungdomar är också en narkotikaförebyggande insats.


Det finns inga enkla lösningar på narkotikaproblemet - vägen ut är långsiktiga förebyggande insatser. Åtgärder som minskar tillgängligheten måste kombineras med åtgärder som minskar människors sårbarhet och ökar möjligheten att ta sig ur ett beroende.


Statens folkhälsoinstitut har numera ansvaret för en stor del av de arbetsuppgifter som tidigare legat på Alkoholkommittén och Mobilisering mot Narkotika. Det innebär att institutet har ett övergripande ansvar för det förebyggande arbetet mot narkotika liksom det mot alkohol, tobak och dopning.


Tack alla ni som satsat tid och kraft på att göra Sverige Mot Narkotika till ett angeläget arrangemang . Nästa gång, 2010 ses vi i ett nytt sammanhang, men minst lika angeläget. Då ingår narkotikafrågorna i en ny stor ANTD-mässa. Narkotikafrågor och Sverige Mot Narkotika blir alltså tillsammans med alkohol, tobak och dopning delar i den nya ANTD-mässan i oktober 2010.


Väl mött!


Sarah Wamala

Generaldirektör

Folkhälsoinstitutet


Hur fattiga människor tar sig ur fattigdom

Vid ett seminarium arrangerat av UD och Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) onsdagen 27 maj presenterar Deepa Narayan en global studie från Världsbanken om hur fattiga människor lyckas ta sig ur fattigdomen.


Boken Moving out of Poverty: Understanding Freedom, Democracy and Growth from the Bottom Up som nu lanseras i Sverige bygger på berättelser och enkätsvar från över 60 000 fattiga kvinnor och män i mer än 500 lokala samhällen i låg- och medelinkomstländer.


I seminariet medverkar också Nora Dudwick, Världsbanken, som lett projektet Moving out of Poverty, samt Göran Holmqvist, policyanalytiker vid Nordiska Afrikainstitutet och tidigare verksam vid bl a Sida.


Ut ur cannabisgarderobenUt ur cannabisgarderoben kommer denna vackra sommardag Enrique Iglesias som härmed låter meddela att han använde cannabis för att få inspiration i samband med releasen av sitt första album.


Nu säger 34-årige Iglesias, Jag rökte marijuana i förhoppning om att jag skulle skriva bättre musik, men jag skrev sämre, kände mig usel och paranoid.


Citatet, återgivet av Digital Spy, kommer med all säkerhet inte att omnämnas av legaliseringsförespråkarna. Tur för dig att ReageraMera finns.


Torgny Peterson


Korrumperad fängelsepersonal hjälpte 53 fångar att fly

Det är ställt utom allt tvivel att korrumperad fängelsepersonal måste ha medverkat då ett 25-tal kartellmedlemmar, utklädda till poliser, fritog 53 fångar, varav närmare trettiotalet medlemmar av Gulfkartellen, från Cieneguillas-fängelset i delstaten Zacatecas i Mexico.


Mer korrumperade poliser och andra myndighetspersoner  än de som finns i Mexico får man leta efter och det faktum att hela fritagningen var över på mindre än tio minuter talar sitt tydliga språk.


Torgny Peterson


Kokainimportör från camorran i Neapel gripen i Spanien


   Raffaele Amato

Dags att gratulera spansk och italiensk polis som i en samordnad aktion gripit en av de största importörerna av kokain till Italien - Raffaele Amato, som är en av ledarna i den neapolitanska camorran.


Amato greps av spansk polis i Marbella i Spanien igår.


Torgny Peterson


Nytt magasin om cannabisCannabis är den mest använda narkotikan i världen med miljontals människor som prövat och slutat, men också av miljontals människor som prövat och som fortsätter att använda det.


Eftersom miljontals människor prövat cannabis, finns det många som anser att det är dags att acceptera att cannabis faktiskt används av många människor, och att man därför borde legalisera och reglera försäljningen av cannabis. Av exakt samma skäl - att miljontals människor prövat - finns det många som anser att DET är ett skäl att se till att insatserna mot cannabis skärps.


Sedan flera år tillbaka har vi kunnat följa debatten om cannabis, och även om användningen av cannabis är förbjuden i stort sett överallt i världen, pågår diskussioner om liberalisering, avkriminalisering och också legalisering av cannabis.


Den debatt som nu förs på olika håll i världen ger intryck av att allt fler är för en avkriminalisering och/eller legalisering. Men är det hela sanningen, eller är det så att de som förespråkar avkriminalisering och/eller legalisering bara är mer aktiva med sitt budskap och skickligare i att föra ut budskapet? Är det så att tidigare generationer och många andra "tappat sugen" och inte längre orkar ge sig in i debatten? Har en del beslutsfattare helt enkelt gett upp?


Många menar att cannabis är mindre farligt än alkohol och att det därför borde vara legalt att använda cannabis. Samtidigt säger andra att tobak och alkohol, som är legala droger i de flesta länder i världen, inte har gjort att folk använder mindre tobak eller mindre alkohol, så varför skulle en legalisering av cannabis lösa några problem?

Frågorna, påståendena och argumenten för och emot är många.


Så kallad "medicinsk marijuana" har varit och är nu mer än någonsin ett hett debattämne i USA där flera delstater godkänt användning av "medicinsk marijuana", samtidigt som den federala högsta domstolen i USA i ett mål konstaterar att en sådan användning inte är tillåten. Motståndarna till "medicinsk marijuana" menar att det inte handlar om någon medicin eftersom rökning av marijuana inte godkänts av något lands läkemedelsverk. De som är emot "medicinsk marijuana" pekar på att flera fall av grov kriminell verksamhet förekommit i samband med de s.k. marijuanadispensärerna, och att hela verksamheten är oseriös. Samtidigt har flera svårt sjuka framträtt och sagt att deras användning av marijuana har lindrat deras sjukdomssymtom.


Ökad användning av internet och ökat resande resulterar i nya kontaktvägar och nya kontakter. Internet spelar en allt större roll både som kanal för information och desinformation och också som kanal för beställning och distribution av cannabis och andra droger.


Myter och skrönor om cannabis blandas med faktainformation och vetenskapliga undersökningar på internet, och det är inte helt enkelt att veta vilken information man egentligen kan lita på och ta till sig. Den som är "frälst" användare av cannabis söker ofta information som bekräftar att det är OK att använda cannabis, och den som är emot användning av cannabis hittar också sina källor. Oavsett vilken grupp man eventuellt tillhör är det inte speciellt framgångsrikt att undvika allsidig information. Det är först genom att ta del av en mängd olika informationskällor och kritiskt granska vad som sägs som möjligheterna till "informed decisions" ökar.


Oavsett vad folk i din omgivning tycker om cannabis är det till slut du själv som fattar beslut om hur du ska förhålla dig till användning av cannabis och andra droger, inklusive alkohol och tobak. Ju mer du är beredd att ta reda på från olika källor, både för och emot, desto större möjligheter har du att väga åsikter, insikter, trender, tendenser, tyckande, tänkande och forskningsresultat mot varandra så att du fattar ditt beslut på goda grunder.


ActNow producerar olika magasin och reportage med ambitionen att ge en allsidig bild, oavsett vilket ämne respektive magasin fokuserar på.


Det första magasinet handlar om cannabis och du kan läsa det på http://www.actnow.nu/


Långvariga fängelsestraff för kinesiska bankmän som svindlade bort 482 miljoner dollar


Xu Guojon   Xu Chaofan

Efter att ha levt loppan och spenderat miljontals kronor har nu de två fd kinesiska bankmännen Xu Chaofan och Xu Guojun 25 respektive 22 år på sig i amerikanskt fängelse att leva ett något lugnare liv än det som de ägnade sig på casinon, lyxhotell, klubbar mm över hela världen. Deras fruar blir inlåsta i åtta år vardera.


I och för sig har de hunnit avverka en del av tiden efter fem års inlåsning i häktet i Las Vegas i väntan på att utredningen skulle slutföras och rättegången så småningom komma till stånd.


Läs också:

Former Bank Of China managers and their wives indicted for stealing more than $485 million, laundering money through Las Vegas casinos

Besök också:

Moneylaundering.com


Torgny Peterson


Lag om medicinsk marijuana utgör inget skyddI USA har en federal hovrätt fastställt tio års fängelse för Bryan Epis från Chico i norra Kalifornien.


Epis greps 1997 efter att polisen hittat 458 cannabisplantor i hans bostad. Han dömdes sedan i en federal domstol i Sacramento. Åklagarna hävdade att han odlade marijuana för att tjäna pengar medan Epis, som hade en rekommendation från läkare att använda marijuana för nacke- och ryggsmärtor, hävdade att han odlade det (458 plantor!) för eget bruk och för att dela med sig till några få andra med medicinska problem.


Läs också:

"Marijuanadispensärer" i Kalifornien


Torgny Peterson


Debatten om medicinsk marijuana är bara ett försök att avkriminalisera användningenI början av april diskuterade en av norra Kaliforniens åklagare, Joseph Russoniello så kallad medicinsk marijuana med en företrädare för Americans for Safe Access.


Russionello meddelade att polisens insatser kommer att riktas mot dom som odlar, distribuerar eller smugglar marijuana för att tjäna pengar. Han sa samtidigt att debatten om medicinsk marijuana inte är något annat än ett steg för att försöka avkriminalisera användningen av marijuana.


Torgny Peterson


Aktivist lägger ner sitt "korståg" för marijuana54-årige Grant Krieger lägger ner sitt "korståg" för marijuana efter att ha undertecknat ett juridiskt dokument som innebär att han i fortsättningen avhåller sig från att producera och distribuera marijuana.


Krieger som hävdat sin rätt att förse sjuka med marijuana lyckades driva målet ända upp till Kanadas högsta domstol, men nu är det slut.


Det har tagit tretton år av mitt liv, förstört min familj och jag har blivit av med körkortet och det har kostat mig en otrolig summa pengar, säger Krieger till kanadensiska media.


13 år - vilket slöseri med tid!


Torgny Peterson


Högsta THC-halten hittills enligt ny rapportAmerikanska ONDCP (Office of National Drug Control Policy) offentliggjorde i torsdags en ny rapport som redovisar fynd av de högsta THC-halterna i marijuana hittills i USA.


Den senaste analysen, som kommer från University of Mississippi och dess Potency  Monitoring Project, visar att THC-nivåerna är de högsta någonsin sedan den vetenskapliga analysen av marijuana började i slutet av 1970-talet.


Att marijuana inte längre är någon så kallad "soft" drug framgår med önskvärd tydlighet då man i den senaste analysen konstaterar att den genomsnittliga mängden THC i beslagtaget material har nått en ny toppnivå på 10,1 procent. 1983 låg motsvarande siffra på strax under 4 procent.
Till och med den 15 mars i år hade the Potency Monitoring Project analyserat och sammanställt uppgifter från över 1 500 cannabisbeslag under 2008. I den senaste kvartalsrapporten var den högsta registrerade THC-halten 27,3 procent. I över 40 procent av alla analyser låg THC-halten på 9 procent eller mer.
Behovet av behandling av cannabisrelaterade problem har ökat kraftigt I USA - enligt the Treatment Episode Data Set från 198 000 personer 1997 till 288 000 år 2008 (allt enligt SAMHSA).


Torgny Peterson


20 års fängelse för marijuanaodling

30 år gammal och 20 års fängelse för odling av marijuana. Ingen höjdarkarriär för Ncholas Tafaro, som hade 51 cannabisplantor hemma då polisen hälsade på.


Torgny Peterson


Senaste nytt från FBI

FBI ligger i framkant när det gäller nya initiativ och nu kommer ytterligare tre sådana initiativ. FBI finns nu på Facebook, där du bland annat kan läsa nyheter, titta på fotografier och videofilmer. FBI finns också på YouTube och Twitter, rapporterar ActNow.


Torgny Peterson


Har du sett den här mannen?Foto: Polisen Köpenhamn

Polisen i Köpenhamn söker mannen på bilden ovan - 21-årige Kamal Bahig Snounou. Han misstänks vara en av gärningsmännen som den 26 april försökte köra över en medlem av AK81 på Jagtvej i Köpenhamn.


Har du upplysningar, kontakta polisen i Köpenhamn på tel 3521 4910.


Information om Köpenhamnspolisens insatser mot gängrelaterad kriminalitet hittar du här.


Torgny Peterson


Sålde kokain till knarkarna på Stureplanskrogarna

Dagens Nyheter rapporterar att åklagaren i ett kokainmål yrkar på minst fyra års fängelse för den 28-åring som sålde kokain till knarkarna på Stureplanskrogarna, eller till "Stureplanseliten" som Dagens Nyheter av någon outgrundlig anledning valt att kalla knarkarna på Stureplanskrogarna.


Kanske låter det bättre med hygientekniker än med städerska även om det är samma skit som städas bort. Kanske är föryngringsyta vackrare än kalhygge, men träden saknas likt förbaskat. Kristallkulelaboratris är elegant även om verksamheten är lika löjeväckande som den som spåkärringarna ägnar sig åt.

Men att kalla aktiva knarkare, på Stureplan eller någon annanstans, för elit är ändå att ta i.

Torgny Peterson


Marijuanarökande, Sorosfinansierad legaliseringsförespråkare

Ethan Nadelmann, chef för Drug Policy Alliance och stor mottagare av finansiella bidrag från George Soros för att driva frågan om legalisering röker, inte helt oväntat, själv marijuana även om han undviker att ha det med sig på resor eftersom han inte har råd att utsätta sig för några risker, dvs åka fast.


Nadelmann och hans 45 kollegor på sju kontor på olika håll i USA ägnar all sin tid åt strävanden att legalisera narkotika och som bekant har han stöd av en del individer som spekulerat i valuta i så stor omfattning att det blivit ett antal miljoner över för att hjälpa till i legaliseringsbranschen. Valutaspekulanten George Soros är ett gott, eller kanske snarare ont, sådant exempel.


Drug Policy Alliance har nära kopplingar till legaliseringsrörelsen i Europa, bland annat till The Beckley Foundation i Sorbritannien och Mike Trace, den fd anställde hos UNODC som fick lämna sitt arbete efter avslöjandet att han i själva verket fanns på plats för att arbeta som "femtekolonnare", dvs på plats underminera FN:s arbete mot narkotika.


Läs också:

Legalization? Now for the hard question


Torgny Peterson


Antalet coffee shops i Nederländerna minskarFrån Nederländerna kommer det glädjande beskedet att antalet coffee shops minskat med 3,7 procent mellan 2005 och 2007 då det fanns 702 "godkända" coffee shops.


Uppgifterna grundar sig på information från Centrum Verslavings Onderzoek i Utrecht och Bureau Intraval i Groningen.


Torgny Peterson


USA:s "drogtsar" säger nej till legalisering av narkotikaUSA:s nyligen utnämnde "drogtsar" Gil Kerlikowske säger nej till legalisering av narkotika och tillägger att han aldrig förespråkat legalisering.


Uttalandet gjorde han i en intervju med The Wall Street Journal som du kan läsa här.


Torgny Peterson


Obama säger nej till federala medel till sprututbytesprogram

I nuläget säger USA:president nej till federala medel till sprututbytesprogram, rapporterar Huffington Post.


Torgny Peterson


Antalet nya poliser minskas med hälften

Det blir bara 3 000 nya poliser i Nederländerna mellan 2010 och 2012, vilket är hälften av det antal som ursprungligen planerades, rapporterar Volkskrant. Vidare kommer polisen att tvingas spara 190 miljoner euro per år och använda befintliga resurser för att klara av de viktigaste uppgifterna.


Inte helt oväntat protesterar landets borgmästare mot förslaget som, enligt dom, innebär minskad säkerhet för allmänheten.


Torgny Peterson


Bättre fly än illa fäkta...?

Ordspråket gäller knappast den person som dog och de tre som skadades allvarligt då de hoppade ut från balkonger i samband med att polisen i Amsterdam genomförde razzior i flera lägenheter i Zuidoost i samband med en narkotikarelaterad utredning.


Enligt åklagarmyndigheten greps fyra personer och en stor mängd narkotika beslagtogs.


En undersökning om razziornas genomförande har inletts.


Torgny Peterson


1 900 fortkörningsböter på sex timmar

På sex timmar lyckades 1 600 fortkörare dra på sig böter på motorvägen mellan Lelystad och Almere i Nederländerna.


Högsta tillåtna hastighet är 120 km/tim. Över 70 förare körde mellan 160 och 170 km/tim och den värste fartsyndaren av alla 225 km/tim, rapporterar Nos.


Torgny Peterson


Är det lika illa ställt med svenska programledare II?

Debatten om det amerikanska "kriget mot narkotika" fortsätter och programledarna har svårt att förhålla sig neutrala.


I nedanstående inslag, som sändes på CNBC igår, blir samme programledare lika upphetsad som vid förra tillfället.


Kevin Sabet, drogpolitisk rådgivare åt Clinton- och Bushadministrationerna hävdar i inslaget att den fortsatta amerikanska narkotikapolitiken inte kommer att förändras i någon större omfattning. Återstår att se.


Torgny Peterson


Unga utan arbete mår sämre

En sammanställning av material ur den nationella folkhälsoenkäten visar att unga utan arbete mår sämre än dem som yrkesarbetar. Uppgifterna gäller unga mellan 20 och 24 år.


Statens folkhälsoinstitut har sammanställt data om ungas levnadsvanor och hälsa. Uppgifterna bygger på svaren från unga som deltog i den Nationella folkhälsoenkäten under åren 2006-2008. Här framkommer att unga mellan 20 och 24 år som är arbetslösa är en riskutsatt grupp. De visar fler tecken på ohälsa än dem som arbetar eller studerar.


Huvudvärk, sömnbesvär, trötthet, nedsatt psykiskt välbefinnande och självmordstankar är vanligare bland unga vuxna som saknar arbete än bland dem som arbetar. De har ett lägre socialt deltagande och upplever även ett sämre emotionellt stöd.


Under det första kvartalet i år är arbetslösheten i befolkningen 1,5 procentenheter högre än under samma period förra året. Bland unga har arbetslösheten ökat mer - 3,9 procentenheter. I en bredare åldersgrupp, 15-24 år, är 24 procent arbetslösa, enligt uppgifter från Statistiska Centralbyrån. 


I ekonomiska kristider finns en risk att unga vuxna drabbas av besparingar på arbetsmarknaden. Som framkommer i sammanställningen, och som även tidigare är vetenskapligt belagt, löper unga som är arbetslösa ökad risk för psykisk ohälsa.


Nyamko Sabuni talar om drömmar och visioner på romsk ungdomskonferens

Lördagen den 16 maj inledningstalar integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni på den romska ungdomskonferensen "Ternenge Djesa, Drömmar och visioner" i Norrköping. Konferensen arrangeras av Delegationen för romska frågor och Romska Ungdomsförbundet.


Ny överenskommelse för god kvalitet i socialtjänsten

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting undertecknar idag en överenskommelse om att arbeta gemensamt med huvudförslagen som presenterats i utredningen Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten - till nytta för brukaren SOU 2008:18. Avsikten är att regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting i framtiden ska sluta avtal om samordnade och långsiktiga insatser till stöd för en evidensbaserad praktik i hela socialtjänsten.


Regeringen och SKL har sedan tidigare en överenskommelse om ett gemensamt arbete för att utveckla missbruks- och beroendevården.


Det är glädjande att regeringen och SKL nu går vidare och tar ett gemensamt avstamp för att utveckla ett mer enhetligt och långsiktigt sätt att stödja kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten, säger statsrådet Maria Larsson. För mig är det prioriterat att de som arbetar inom socialtjänsten får tillgång till de verktyg som behövs för att arbetet ska kunna bedrivas utifrån tillgänglig kunskap. Genom samarbete och dialog kan insatser inom området bli mer strategiska och långsiktiga säger Anders Knape ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting. En framgångsrik utveckling bygger på en kombination av lokalt, regionalt engagemang och ett strategiskt nationellt stöd.


I och med dagens överenskommelse påbörjas nu det konkreta arbetet med att utveckla en plattform för kommande avtalslösningar. Områden som kan komma att bli föremål för framtida avtal är tillgång till FoU-stöd, strategiska och långsiktiga utbildningsinsatser, bättre tillgång till information om forskning och annan kunskap.


Många av de personer som har kontakt med socialtjänsten har också behov av insatser från hälso- och sjukvården. Det är därför av största vikt att man i arbetet har ett nära samarbete med de pågående satsningarna för en förbättrad infrastruktur för kunskapsutveckling inom hälso- och sjukvården.


Denna överenskommelse sträcker sig till 14 maj 2010.


Kanadas regering betalar för marijuana åt krigsveteranerDags för skattebetalarna att betala för krigsveteranernas marijuana. 1 april? Nej? I dagsläget får åtta veteraner sin marijuana betalad av skattebetalarna och när beslutet om möjligheten nu blivit känt är det inte uteslutet att ett stort antal krigsveteraner kommer att utnyttja möjligheten till skattefinansierad marijuana.


I ett uttalande återgivet av media i Kanada framgår att en av veteranerna hittills varit tvungen att skaka fram motsvarande 3 300 kronor per månad för att kunna köpa 3 gram marijuana om dagen.


Vad skattebetalarna tycker om idén framgår inte av historien.


Torgny Peterson


"Sverige unikt på drogbekämpning"


Foto: DrugNews

"Världen följer noga vad Sverige gör för att bekämpa droger. Ni är unika med er samverkan och kultur mot missbruk".

Den hyllningen levererade USA:s tidigare drogtsar Robert DuPont på narkotikamässan i Örebro, som avslutades idag.


Du kan läsa mer här.


Anförande av USA:s justitieminister

USA:s justitieminister, Eric H. Holder, har idag hållit ett anförande inför Representanthusets justitieutskott.


I sitt anförande behandlade Holder bland annat nationella säkerhetsfrågor, Guantanamo, mexikanska karteller och säkerheten läns gränsen i sydväst, arbetet mot ekonomiska brott och medborgerliga rättigheter.


Du kan läsa hela anförandet här.


Torgny Peterson


Svenska Brukarföreningens seminarium 2009

16 juni arrangerar Svenska Brukarföreningen ett seminarium  med Partik O´Hare, Honorary President IHRA (International Harm Reduction Association) och Executive Chairman HIT.

Andra talare är bland annat Alice Åström, Chatrine Pålsson Ahlgren, Martin Kåberg, Johan Kakko, Ted Goldberg, Cathrine Paulsson, Jan-Emanuel Johansson och Gerhard Larsson.

Widar Andersson är moderator under dagen. 


Förtursförklaring i domstol

I lagrådsremissen behandlas domstolschefens ansvar vid långsam handläggning. Vidare lämnar regeringen förslag till en ny lag om förtursförklaring i domstol.


Förslaget syftar till att förbättra den enskildes möjligheter att påskynda handläggningen av ett mål eller ärende i domstol.


En ansökan om förtursförklaring ska kunna göras beträffande alla typer av mål och ärenden i de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, Marknadsdomstolen, Arbetsdomstolen och Patentbesvärsrätten.


Om handläggningen av målet eller ärendet har oskäligt fördröjts, ska målet eller ärendet förklaras ha förtur i domstolen (förtursförklaring). Beslut om förtursförklaring ska avgöras av domstolschefen och inte kunna överklagas.


Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.


Bättre värdegrundsarbete i skolan

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att främja, stärka och sprida kunskap om skolans värdegrund. Tillsammans med regeringens tidigare satsningar mot mobbning och förslag om tydligare disciplinära befogenheter för lärarna kan tryggheten och studieron förbättras.


Tryggheten och studieron i våra skolor måste öka, säger utbildningsminister Jan Björklund.


Skolans värdegrund anges i såväl skollag som läroplaner. Skolan ska förmedla grundläggande demokratiska värden och visa vad allas lika värde innebär i praktiken. Dessutom ska skolorna arbeta aktivt för att förebygga och motverka mobbning och annan kränkande behandling.


I uppdraget till Skolverket ingår bland annat att myndigheten ska studera och sprida kunskap om hur skolorna arbetar med dessa frågor. Skolverket ska hjälpa lärare och skolhuvudmän genom att ta fram stödmaterial med konkreta metoder och verktyg för arbete med värdegrundsfrågor och stödmaterial om diskriminering och kränkande behandling.


Föräldrarna har huvudansvaret för att fostra eleverna, men skolan ska stödja hemmen, säger Jan Björklund.


Heroin till danska missbrukare blir en dyr affär

Att leverera heroin till danska missbrukare blir en betydligt dyrare affär än väntat med höjda priser på heroin och omfattande kostnader för säkerheten i samband med distributionen och personal som två gånger per dag, alla dagar i veckan, ska lämna ut heroinet, skriver danska media.


Nya beräkningar gör gällande att det kommer att kosta 200 000 kronor per år per missbrukare, vilket är 50 000 kronor mer än man ursprungligen räknade med.


Läs också:

Goda nyheter från Danmark: inget heroin - än


Torgny Peterson


Slut på det amerikanska kriget mot narkotika?

Wall Street Journal konstaterar idag i en stort upplagd artikel att USA:s nye drogtsar önskar ett slut på "war on drugs", i bemärkelsen att större uppmärksamhet bör riktas på att erbjuda behandling istället för mer repressiva åtgärder.


Läs också:

Welcome message from Director Kerlikowske


Torgny Peterson


Tal av Maria Larsson vid invigningen av narkotikamässan Sverige mot Narkotika i Örebro den 13 maj 2009Jag är väldigt glad att kunna inleda den här dagen. Det är frågor som är mycket angelägna för regeringen. Och det är en imponerande bredd i de frågor ni belyser här. Så många aktörer samlade på ett och samma ställe ger också den signal som jag menar är så betydelsefull när det gäller att motarbeta narkotikan, nämligen att ingen ensam aktör klarar av den här frågan. Det behövs både enskilda, frivilliga organisationer, myndigheter, kamratföreningar, idrottsliv och stat. Och det behövs ett europeiskt och inte minst ett globalt samarbete omkring dem.


Jag vill visa en bild över utvecklingen när det gäller konsumtionen av narkotika, alkohol och tobak. Den här bilden visar att negativa trender går att bryta trots omvärldsförändringar. Förväntningarna på 1990-talet när det gäller alkohol var att konsumtionen skulle stiga oavbrutet, men sen tre år är den trenden bruten. Rökning är det mest glädjande.  Andelen dagligrökare har minskat under lång tid, särskilt för män. Folkhälsoinstitutet redovisade nyligen att minskningen fortsätter även bland kvinnor.När det gäller hur många som provat narkotika sjönk andelarna under 1980-talet. Men under hela 1990-talet kan vi se en kontinuerlig uppgång. Det framgår tydligare av nästa bild. Det man gjorde i slutet av 1980-talet var att man rustade ner det förebyggande arbetet och slog sig till ro med de låga siffrorna. Det fanns alltså inga starka motkrafter mot de nya trenderna och den ökade tillgängligheten under 1990-talet.


Så när allt fler ungdomar började pröva narkotika togs både myndigheter och organisationer på sängen. Och det tog tid innan man rustat upp preventionsinsatserna igen. Sedan 2001 minskar andelen niondeklassare som prövar narkotika.


Och jag menar att förklaringen bakom den trend vi kan se här i huvudsak är uthållighet och envishet i det svenska förebyggande narkotikaarbetet. Att samla så stora delar som möjligt av Sverige bakom ett uthålligt och ihärdigt förebyggande arbete, det ger effekt. Det, menar jag, är också den grundläggande förklaringen till att Sverige i internationella jämförelser klarar sig bra. Jämfört med andra länder är det få ungdomar som prövar narkotika. Om vi tar cannabis som exempel, en drog som nu är på frammarsch, så är det sex procent av de unga vuxna i Sverige som prövat. Tittar vi på övriga Norden så ligger Norge betydligt högre med 11 % och Danmark ännu högre med ca 20 %. Och vi vet att om man lyckas skjuta upp det första försöket så är det färre som börjar över huvud taget.


Det är viktigt att följa och delta i den internationella debatten för att dra lärdomar och hitta andra framgångsrika metoder. Jag hade möjligheten att besöka FN:s narkotikakommission  som höll sitt globala möte i slutet av mars. Det var 10-årsuppföljningen av den särskilda specialsessionen som FN höll om narkotika 1998 och ungefär 20 år sedan en viktig narkotikakonvention slöts. En av de observationer som jag har med mig därifrån är att det fortsatt finns ett starkt stöd för narkotikakonventionerna och den inriktning som finns i dem om att både minska utbudet och produktionen av narkotika och att arbeta förebyggande. Den dubbla strategin är fortsatt stark.


Men det finns också en tendens på den internationella arenan att acceptera eget bruk och att se det som ett sätt att leva, en livsstil som är fullt jämförbar med andra. Det är främst olika organisationer och forskningsstiftelser, i några få fall regeringar, men också företag som producerar narkotikaliknande preparat, som öppnat för detta. Det synsättet går under namnet harm reduction eller att minska skadeverkningarna.


Det är nära till hands att tro att det sker av resignation därför att man inte klarat av att upprätthålla både prevention och missbruksvård. Eller så kan det vara en ideologisk syn, att människan får ta ansvar för sina egna handlingar. Alltså en slags toleransfråga. Och att vi därför inte behöver skyddsnät eller en omgivning som bryr sig. Det kan man lätt tro att det handlar om i det holländska exemplet med sina haschkaféer.


Det finns flera missuppfattningar här som var och en förtjänar att tas upp. Ökad acceptans för eget bruk, sprutrum och att legalisera narkotika kommer att öka missbruket, inte minska det. Skadorna kommer att bli större, inte mindre. En annan missuppfattning är att man vill avdramatisera bruket av narkotika. Men resultatet kommer att bli att fler kommer att pröva och fler kommer att fastna i missbruk. Då kan vi se fram mot mer dramatik istället och fler som prövar och ökade skador.


En annan uppfattning är att bruket bara berör den enskilde och att ett individuellt val inte skadar någon annan än mig själv. Och det här menar jag, är den största missuppfattningen, Runt omkring varje narkotikamissbrukare, och alkoholmissbrukare också för den delen, finns en stor mängd människor som drabbas hårt. Folkhälsoinstitutet har nyligen räknat de barn som växer upp i hem med missbruk. Det är ungefär 385 000 barn. Därutöver finns föräldrar, makar, syskon och vänner eller trafikanter och våldsoffer som kommer i vägen.


Det finns de som vill öppna upp de internationella narkotikakonventionerna för ett sådant synsätt men faktum är att det skulle stå i strid med flera andra konventioner och med grundläggande synsätt som i stort sett världens samtliga stater enats om. I FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna slås fast varje människas rätt till frihet. Den inkluderar inte friheten att missbruka droger. I Barnkonventionen ges barn ett särskilt skydd. I artikel 33 står att barn har rätt till skydd från drogmissbruk och från att involveras i produktion eller distribution av droger. Den som avser använda rättsliga eller internationella överenskommelser för en liberal syn på droger,  har en bred allians av stater och FN-konventioner att ta sig an.


Det här för mig tillbaka till den slutsats jag drog tidigare: Förebyggande arbete lönar sig. På engelska brukar man säga: "An ounce of prevention is worth a pound of cure." Den svenska narkotikapolitiken vilar också på rätten till behandling och vård. Det är grundläggande i ett välfärdssamhälle.Och regeringen har på olika sätt utvecklat beroende- och missbruksvården. En strategi för utveckling av missbruks- och beroendevården har beslutats. Tre övergripande mål har satts upp för arbetet: förbättrad kvalitet, ökad likvärdighet och ökad tillgång till insatser för grupper som har svårt att få sina vårdbehov tillgodosedda. En utredning har också tillsatts som ska ta ställning till hur kommunerna och landstingens ansvar för missbruksvården kan tydliggöras, Målet är rätt insats från rätt vårdgivare vid rätt tidpunkt. Resurser satsas också på förstärkt tillsyn och en förbättrad kunskapsutveckling inom området med hjälp av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården.


Men en utvecklad missbruksvård kan inte ersätta det preventiva arbetet. Förebyggande arbete minskar lidande, är bra för individen, för familjen och nätverket omkring individen. Det sparar liv och är alltså bra både för individen och för samhället som helhet. Jag skulle önska att den insikten blev mera utbredd och accepterad. Inte minst nu när kommunerna ser sig tvingade till besparingar till följd av den finansiella krisen. "An ounce of prevention is worth a pound of cure."


2007 inrättades en ny struktur för det drogpreventiva arbetet. ANT-rådet är det rådgivande organ där myndigheterna och frivilligorganisationerna möts för att ge råd till regeringen. Folkhälsoinstitutet samordnar länsstyrelsernas arbete och länssamordnarna har en strategisk roll. Kommunerna och frivilliga organisationerna ska bilda gemensam front.


Jag vill kort peka på att det gäller samverkan på två olika sätt, i två olika dimensioner. Det gäller för det första samverkan mellan områdena alkohol, narkotika, dopning och tobak. Vi ser att det finns många gemensamma nämnare. Och att ett framgångsrikt arbete för att förebygga det ena, kan nyttjas också för det andra. Om vi tar dopning som exempel. Missbruket av dopningspreparat är ett problem som är relativt nytt,  i vissa län rentav okänt.

Dopning betraktades tidigare ofta som en sak för idrottsrörelsen men idag vet vi att sambandet med narkotikan är påtagligt. Det finns alltså mycket kunskap och erfarenhet kring främjande och förebyggande som dessa respektive områden kan lära av varandra. Detsamma gäller förstås de klassiska sambanden mellan alkohol och narkotika.


Den andra dimensionen är samverkan mellan olika aktörer. Det handlar till exempel om samverkan mellan departement och mellan politikområden.

Med ANT-sekretariatet och den interdepartementala arbetsgruppen så kan myndighetsstyrningen förbättras. Vi kan också snabbare identifiera om det finns behov av myndighetssamverkan på nationell nivå. Genom ANT-Rådet så får berörda myndigheter, ideella organisationer och företrädare för forskningen ett bra samverkansforum. Och här vill jag särskilt nämna det årliga nationella åtgärdsprogram som tas fram, inte bara därför att det blir ett viktigt styrdokument där regeringen beslutar om sin inriktning varje år, utan främst för att programmet ska föregås av diskussioner och möten.


Jag vill också lyfta fram det lokala arbetet. Jag och min statssekreterare har besökt ganska många län de senaste ett och ett halvt året. I en dialog med länsstyrelser, kommuner och frivilligorganisationer har det genomförts regionala dialoger. Det är på den lokala nivån, i det praktiska arbetet, vi kan göra skillnad även om det också behövs strukturer, finansiering och forskning som stödjer det lokala arbetet.


Låt mig gå over till nark-utredningen. Jag mottog utredningen i december förra året  och det finns flera förslag som jag tycker är viktiga och väl avvägda. Vi bör effektivisera Folkhälsoinstituts och Läkemedelsverkets arbete med att utreda och anmäla vilka ämnen som bör klassificeras som narkotika eller hälsofarliga varor. Myndigheterna ska ges möjlighet att bevaka utbudet på Internet av oklassificerade substanser och ges rätt att köpa in sådana ämnen för att analysera innehåll och aktiv substans. Jag är mycket oroad över att nya preparat så snabbt kan få fäste genom Internet.


Låt mig avsluta med att konstatera att intresset för narkotikafrågor förenar oss i denna konferens och mässa även om deltagandet sker utifrån olika utgångspunkter beroende på profession, verksamhetsområde och egna erfarenheter. Det är intressant att se de många nya och spännande rön och kunskaper vad gäller hur prevention och behandling kan ske och hur socialt stöd kan ges på bästa sätt. Det finns en stor potential till förbättring och en spännande utveckling väntar. Men det som framför allt förenar är den drivkraft som finns i ett engagemang för de här frågorna. Det är helt enkelt meningsfullt att arbeta för att våra barn och ungdomar inte ska behöva uppleva den förnedring och misär som ett narkotikamissbruk innebär.


Tack för ordet och lycka till de här dagarna.


Sverige mot narkotika13-14 maj är det dags för den stora mässan Sverige mot narkotika i Örebro.


Konferensen och mässan Sverige mot narkotika är den största återkommande manifestationen för svensk narkotikapolitik. Vartannat år sedan 1993 har konferensen och mässan genomförts med olika tema som utgångspunkt för arrangemangen. Här träffas de som arbetar mot narkotika och dess fatala effekter på människor och samhälle för att dela med sig och ta del av erfarenheter, nya fakta och forskningsrön.

Bakgrunden till konferensen och mässan var bland annat det förestående svenska inträdet i EU och de farhågor som fanns inför att öppna gränserna mot Europa. Arrangörer av mässan är centrala myndigheter och organisationer som företräder förebyggande insatser, vård, behandling och kontrollinsatser inom drog- och narkotikaområdet.

Tema denna gång är "Tillbaka till helheten". Prevention, tillgångsbegränsning samt vård och behandling är länkar i en och samma kedja. 2009 års konferens och mässa ser till helheten, vilket kommer att synas i konferensprogrammet. I helhetsbegreppet ingår också sambandet mellan lokal, nationell och interntionell narkotikapolitik.


Konferensprogrammet hittar du här och du kan läsa mer om Sverige mot narkotika här.


Torgny Peterson


Rökförbud överklagat

En domstol i holländska Den Bosch avkunnade idag en dom i ett mål rörande rökning i små café utan personal .


I Holland gäller sedan 1 juli 2008 rökförbud bland annat på café.


Målet i det här fallet gäller ett café i Breda med bara en person anställd. I utslaget säger domstolen att det finns inga legala grunder att introducera och upprätthålla ett sådant förbud i små café och barer , rapporterar De Telegraaf. Det betyder att tobakslagen inte gäller för små café utan anställda som kan ta skada av röken. Lagstiftningen kom till för att skydda personalen från passiv rökning. Det faktum att kunder som besöker café, med eller utan anställd serveringspersonal, bör skyddas från passiv rökning omfattas tydligen inte av lagstiftningen.


Enligt Financieele Dagblad finns det risk för total tobaksanarki eftersom innehavarna av små café  nu planerar att ge sjutton i lagen och sätta ut askkoppar igen.


Torgny Peterson


Slut på tyska, belgiska och franska drogturister i coffee shopsÅtta borgmästare i provinsen Limburg i sydöstra delen av Nederländerna har idag kommit överens om att så kallade coffee shops i provinsen från och med den 1 januari nästa år endast kommer att vara öppna för kunder med speciella pass. Knarkturister från Tyskland, Belgien och Frankrike är inte önskvärda.


Det handlar totalt om 30 coffee shops som, utöver att införa passen, dessutom sänker mängden för tillåtet inköp från nuvarande fem gram till tre gram. Borgmästarna överväger också att förbjuda kontant betalning.


Glädjande nog stöds förslaget av såväl justitieministern Hirsch Ballin som inrikesministern Guusje ter Horst.


Annemarie Jorritsma, ordförande för VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) säger till ANP att projektet förväntas bli utökat till att också omfatta städerna Enschede och Eindhoven.


Torgny Peterson


Serbien har börjat förverka vinning av brott

Radio Srbija rapporterar att landet sedan den 1 mars börjat tillämpa de möjligheter lagstiftningen ger att förverka vinning av brott.


Ett utmärkt, om än senkommet, initiativ. Bästa sättet att slå till mot den organiserade brottsligheten är att slå till mot plånboken, dvs skinna representanterna för den sortens verksamhet in på bara kalsongerna.


Torgny Peterson


Biståndsminister Gunilla Carlsson kommenterar uppgifter om flygfrakttransporter

SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) presenterar idag en rapport om flygföretag som bidrar till att stimulera konflikt- och krigsekonomier och som samtidigt utför flygtransporter för humanitära insatser och fredsbevarande trupp.


Rapporten visar att dessa företag varit inblandade i illegal verksamhet med vapentransporter och därmed bidragit till konfliktutvecklingen i stora delar av Afrika. Samtidigt har dessa flygföretag fortsatt anlitats av stora humanitära samt truppbidragande organisationer och aktörer för att nå krisdrabbade områden.


Jag välkomnar rapporten som belyser ett allvarligt problem som kräver omedelbara åtgärder. Slutsatserna i studien är mycket oroande, säger biståndsminister Gunilla Carlsson.


Sverige kommer att bidra till att studiens rekommendationer och konkreta förslag på åtgärder genomförs. Detta kan vi bland annat göra genom Sveriges nära samarbete med humanitära organisationer och kontakter med trupputsändande länder och organisationer. Dessutom kommer Sverige som en första åtgärd att tillsammans med SIPRI arrangera ett expertmöte i Bryssel den 14 maj för att diskutera rapporten och dess rekommendationer.


UD har givit finansiellt stöd till SIPRI för forskningsinsatser inom det konfliktförebyggande området. Denna studie är en del av detta forskningsarbete.


Soros får böta 8 000 dollar

George Soros har accepterat böter på 8 000 dollar i Kalifornien för att han inte redovisat ett bidrag på 500 000 till stöd för en omröstning i delstaten om systemet med "three-strikes".


Soros gav bidraget till The Drug Policy Alliance Network, som arbetar för legalisering av narkotika.


Läs också:

"Gud" medverkade i Agenda ikväll


Torgny Peterson


Rekordhögt pris på dåligt kokain

Chefen för brittiska SOCA, Trevor Pearce, säger till Telegraph att priset på kokain nu nått nytt rekord efter en erie framgångsrika tillslag mot knarkprofitörerna i kokainbranschen.


Samtidigt är kokainets renhetsgrad den lägsta någonsin beroende på att knarkprofitörerna av naturliga skäl vill tjäna så mycket pengar som möjligt och som därför tillsätter insektsgift och andra bekämpningsmedel för att kunna göra samma pengar på dåliga varor. Knarkbranschen skyr som bekant inga medel för att tjäna pengar.


Enligt Pearce, citerad av Telegraph, har kilopriset på kokain ökat från 39 000 pund förra året till över 45 000 pund i år.


Läs också:

World cocaine market "in retreat"


Torgny Peterson


Flygföretag som anlitas för att transportera humanitär hjälp, levererar även vapen

Flygföretag som anlitas för att transportera humanitär hjälp, levererar även vapen enligt ny rapport från SIPRI


Ett antal flygbolag som deltar i destabiliserande vapentransporter har oftast också blivit kontrakterade att leverera

humanitära förnödenheter och understödja fredsbevarande insatser, enligt en rapport som släpps idag av fredsforskningsinstitutet SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute).


Rapporten avslöjar att 90 procent av de flygfraktbolag som identifierats i vapenhandelrelaterade rapporter också kontrakterats av viktiga FN-organ, EU, NATOmedlemsländer, och ett antal världsledande ickestatliga organisationer (NGOs). Dessa har använt flygbolagen för att skicka humanitära hjälpsändningar samt personal och utrustning för fredsbevarande insatser. I vissa fall har samma flygbolag transporterat både förnödenheter och vapen till samma konfliktzon.


Rapporten, som har titeln ‘Air Transport and Destabilizing Commodity Flows', visar hur flygfraktbolag som stöttat humanitärt arbete och fredsbevarande insatser, också transporterat ett antal konfliktkänsliga varor, som t.ex. kokain, diamanter, colt och andra dyrbara mineraler.


I rapporten läggs även fram ett antal EU-centrerade lösningar för att förändra beteendet hos vissa företag och sätta andra i konkurs. Enligt Hugh Griffiths, en av författarna till rapporten, har problemet blivit uppmärksammat av EU, "nu handlar det om att ta ställning till de olika alternativen och att tillsammans komma överens om

gemensamma lösningar".


Rapporten presenterar ett antal mindre kostsamma alternativ som kan användas för att lösa problemen:

• FN-organ, regeringar och icke-statliga organisationer kan underlätta genom att kräva att de flygfraktföretag man anlitar för humanitära insatser, följer vissa transportbestämmelser.


• EU kan utnyttja sina befintliga flygsäkerhet förordningar för att sätta företag som sysslar med vapenhandel eller annan olämplig transport i konkurs.


• EU skulle kunna tillhandahålla specialiserad utbildning för civila- och militära fredsbevarande styrkor och hjälparbetare, så att de bättre kan identifiera misstänkta flygfraktföretag verksamma i Afrika och Östeuropa.


"En samordnad insats av EU och ett antal humanitära biståndsorganisationer skulle kunna leda till att företagen tvingas välja mellan att antingen transportera vapen eller att transportera humanitärt stöd till konfliktområden. Ökade krav på flygsäkerhet skulle kunna sätta mäktiga vapenhandlare i konkurs", säger Mark Bromley, medförfattare till rapporten. "Vår forskning visar att de företag som nämns i vapenhandel-relaterade rapporter är dåliga på att följa säkerhetsföreskrifter. Detta är deras akilleshäl, och kan göra för dem vad skatteflykt gjorde för Al Capone".


Du kan läsa en sammanfattning av rapporten här. Hela rapporten, Air transport and destabilizing commodity flows, finns här.


Amerikanske presidenten byter namn

Nej, han byter inte efternamn men eftersom Barack Obama är klok nog att inse att Internet utgör en kraftig resurs för information hittar vi numera omfattande information på OPE (Office of Public Engagement), en ny avdelning under http://www.whitehouse.gov/ .


Du kan också läsa Citizen's Briefing Book, som innehåller en mängd frågor från amerikanska folket till Barack Obama.


Torgny Peterson


37 gripna i italiensk razzia mot maffian

200 poliser deltog då 37 personer igår greps i en omfattande razzia mot maffian på Sicilien. Razziorna är resultatet av omfattande telefonkontroll, andra avlyssnade samtal, uppgifter från informatörer och från "pizzinis", handskrivna meddelande som polisen funnit vid tidigare razzior.


Regeringen Berlusconi har utlovat att krossa den italienska maffian och i år har man redan gripit flera personer i toppositioner i italienska maffiagrupperingar och beslagtagit tiotals miljoner euro.


Torgny Peterson


Gemensam lägesbild stärker insatser mot organiserad brottslighet

Nio myndigheter har bildat ett samverkansråd för att tillsammans mobilisera mot den grova organiserade brottsligheten. En hörnsten i rådets arbete blir att utgå från en gemensam lägesbild när man fattar strategiska beslut om mål och inriktningar.


I mitten av april beslutades att inrätta ett strategiskt forum där rikspolischefen och generaldirektörerna för de sju övriga myndigheter som har regeringens uppdrag att kraftsamla mot organiserad brottslighet samt Säkerhetspolisen ska sitta.


Samverkansrådets uppgift blir bland annat att enas om en gemensam lägesbild, en beskrivning av hur den grova organiserade brottsligheten ser ut. Utifrån lägesbilden ska rådet dra upp riktlinjer för hur arbetet ska bedrivas. Till sin hjälp kommer man att ha ett nationellt underrättelsecenter (nuc) som samlar in och sammanställer underrättelser från hela landet.


För att kunna fatta strategiska beslut behöver vi vara överens om vilka problem som finns och hur man bäst bemöter dessa, säger Michael Jorsback, polisöverintendent på Rikskriminalpolisen som ansvarar för att bygga upp det nationella underrättelsecentret. 


Många deltar

Det nya nationella underrättelsecentret kommer att placeras på Rikskriminalpolisen. Hit ska alla de myndigheter som arbetar med brottsbekämpning lämna underrättelser, men även andra myndigheter som till exempel Försäkringskassan och Migrationsverket kan bidra med information, berättar Michael Jorsback.


Många myndigheter sitter på kunskap som är relevant i arbetet mot organiserad brottslighet. Den här satsningen handlar om att göra det svårare att vara kriminell i Sverige. Därför är det viktigt att få med så många aktörer som möjligt så att vi kan ta fram korrekta underlag att fatta beslut utifrån.


Informationsinsamling sker även inom de andra berörda myndigheterna. Tillsammans med analytiker från dessa myndigheter ska Rikskriminalpolisen analytiker skriva den myndighetsgemensamma lägesbilden.

Innovativt arbetssätt

Att bekämpa organiserad brottslighet med utgångspunkt i en gemensam och nationell lägesbild är något nytt, inte bara i Sverige.


Redan nu sneglar andra länder på den här modellen och jag tror att den kan sprida sig. När det gäller att motarbeta grov organiserad brottslighet krävs gemensamma tag, avslutar Michael Jorsback.


FAKTA/Samverkansrådet och underrättelsecentret

Samverkansrådet har i uppdrag att enas om en gemensam, nationell lägesbild och att fatta strategiska beslut om inriktningarna för arbetet mot grov organiserad brottslighet. Rådet kommer att träffas två gånger per år och består av rikspolischefen samt generaldirektörerna för Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket, Kriminalvården, Kustbevakningen och Kronofogdemyndigheten. 


Det nationella underrättelsecentret ska sammanställa underrättelser och överlämna lägesbilder till Samverkansrådet. Centret består av analytiker och underrättelsehandläggare från Polisen och från de myndigheter som själva bedriver brottsbekämpande verksamhet. Även analytiker från övriga myndigheter som har regeringens arbete att mobilisera mot den grova organiserade brottsligheten kommer delta i arbete.


Svenska fotbollshuliganer bäst på att vara sämst

Kan man inte vara bäst på att vara bäst kan man ju alltid, som fotbollshuliganerna, försöka vara bäst på att vara sämst vilket Djurgårdenhuliganerna lyckats med i sådan utsträckning att hela världen nu känner till deras svinaktiga beteende på Malmö Aviation's flyg från Malmö till Bromma igår.


Den här sortens beteende utgör ett omfattande hot mot flygsäkerheten och bör åtgärdas därefter. 

Torgny Peterson


41 poliser dödades i tjänsten

Amerikanska FBI (Federal Bureau of Investigation) har presenterat preliminära uppgifter över antalet poliser som dödades i tjänst i USA 2008. Det totala antalet uppgår till 41 poliser, varav merparten dödades i södra USA.


Dödsfallen skedde i en mängd olika situationer - i samband med gripanden, vid trafikkontroller och biljakter, i samband med undersökningar av misstänkta personer, bakhåll och transport av gripna.


Slutgiltig statistik för 2008 offentliggörs i höst i årsrapporten av The Uniform Crime Reporting Program.


Torgny Peterson


Hur stärker vi samarbetet mot grov organiserad brottslighet?

På onsdag håller Justitiedepartementet ett seminarium för att diskutera hur vi bäst bekämpar den organiserade brottsligheten.


Med i panelen sitter, förutom justitieministern, den brittiske författaren Misha Glenny (författare till boken McMaffia), t.f. biträdande länspolismästaren i Göteborg Klas Friberg och chefen för internationella åklagarkammaren i Malmö Solveig Wollstad.


Seminariet hålls på engelska.


Tid

Onsdag den 13 maj klockan 13.00-15.00


Plats

Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 1


Seminariet kommer att webbutsändas.


Utökade möjligheter till internationellt polisiärt samarbete

En särskild utredare ska överväga på vilket sätt svensk polis bör kunna ta emot hjälp från andra länders brottsbekämpande myndigheter med insatser som kan innebära myndighetsutövning mot enskilda.


Övervägandena bör ta sin utgångspunkt i de möjligheter som ges dels i rådets beslut om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet (Prümrådsbeslutet), dels i rådets beslut om förbättrat samarbete i krissituationer mellan Europeiska unionens medlemsstaters särskilda insatsgrupper (Atlasrådsbeslutet). Även bestämmelserna i ett föreliggande förslag till avtal om nordisk polisiär samtjänstgöring bör beaktas.


Läs också:

Dir. 2009:36 - Utökade möjligheter till internationellt polisiärt samarbete


Statens skadeståndsansvar vid överträdelser av Europakonventionen

En särskild utredare ska analysera i vilka fall staten till följd av artikel 13 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) är skyldig att ekonomiskt ersätta den som drabbats av en överträdelse av konventionen.


Mot bakgrund av analysen ska utredaren föreslå en lagreglering av de fall där det enligt konventionen krävs att skadestånd ska kunna lämnas. Lagstiftningen ska vara tydlig och överskådlig för att främja en rättssäker tillämpning.


Förutsättningarna för och begränsningarna av statens skadeståndsansvar bör i så stor utsträckning som möjligt anges i lagen.


Utredaren ska överväga om det är nödvändigt eller lämpligt att vid införandet av regler om statens skadeståndsansvar vid överträdelser av konventionen ändra eller upphäva den bestämmelse i 3 kap. 7 § skadeståndslagen som innebär att en skadeståndstalan inte kan föras med anledning av ett beslut av riksdagen, regeringen, Högsta domstolen eller Regeringsrätten som inte upphävts. Utredaren ska även i övrigt överväga om det finns behov av lagändringar eller nya regler.


Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2010.


Läs också:

Dir. 2009:40 - Statens skadeståndsansvar vid överträdelser av Europakonventionen


Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson talar på mässan Sverige mot NarkotikaOnsdagen den 13 maj besöker Maria Larsson Örebro och inledningstalar på konferensen och mässan Sverige mot Narkotika.


Maria Larsson inviger konferensen och mässan tillsammans med företrädare för olika myndigheter och frivilligorganisationer. Här träffas de som arbetar mot narkotika för att dela med sig och ta del av erfarenheter, nya fakta och forskningsrön. Temat för konferensen är "Tillbaka till helheten". Prevention, tillgångsbegränsning samt vård och behandling är länkar i en och samma kedja.


Maria Larsson står till förfogande för intervjuer i anslutning till öppnandet. Cirka kl. 11, kommer hon att befinna sig vid en öppen scen i utställningsområdet utanför Kongresshallen för att intervjuas om narkotikapolitiken.


Nytt material om cannabisDrug Free Australia
har publicerat ett material om cannabis med rubriken Cannabis - suicide, schizophrenia and other ill-effects - A research paper on the consequences of acute and chronic cannabis use.


Materialet, som du hittar här, innehåller också en relativt omfattande lista med referenslitteratur.


Torgny Peterson


Välkommen till ReageraMera
Trevligt att du hittade hit också. Som du kan se hade vi besökare från ett stort antal platser under söndagen. Dessutom ett stort antal besökare från Danmark, Norge och Finland.

"Gud" medverkade i Agenda ikvällGeorge Soros gjorde TV2:s Agenda den äran ikväll för att diskutera ekonomi och för den som inte visste det, vet Soros bäst om man får tro honom själv.


SVT berättar att Soros med sina spekulationer har knäckt ett antal valutor - när den svenska kronan rasade och Riksbanken tvingades höja räntan till 500 procent var det George Soros som låg bakom. Tilläggas kan att det också var Soros som knäckte det brittiska pundet "den svarta onsdagen" 16 september 1992 då Soros gjorde sig en rejäl hacka - över en miljard dollar.


I boken The Alchemy of Finance låter Soros oss veta att I have always harboured an exaggerated view of my self-importance. To put it bluntly, I fancied myself as some kind of god or an economic reformer like Keynes, or, even better, like Einstein. My sense of reality was strong enough to make me realise that these expectations were excessive, and I kept them hidden as a guilty secret.  This was a source of considerable unhappiness through much of my adult life. As I made my way in the world, reality came close enough to my fantasy to allow me to admit my secret, at least to myself. Needless to say, I feel much happier as a result.


Inget fel på självförtroendet där inte.


Många kanske inte känner till att Geoge Soros också är en ivrig anhängare av legalisering av narkotika. I boken Soros on Soros säger Soros att I´ll tell you what I would do if it were up to me. I would establish a strictly controlled distribution network through which I would make most drugs, excluding the most dangerous ones lika crack, legally available. Initially, I would keep prices low enough to destroy the drug trade. Once that objective was attained I would keep raising the prices, very much like the excise duty on cigarettes, but I would make an exception for registered addicts in order to discourage crime. I would use a portion of the income for prevention and treatment. And I would foster social opprobrium of drug use.


Om han tror att det är lösningen på narkotikaproblemet är det kanske dags att granska hans förslag på lösningar av andra problem också.


Är ekonomi vetenskap? Nobelstiftelsen hänger fortfarande fast vid att så är fallet då man årligen delar ut nobelpriset i ekonomi. Laurence J. Peter uttryckte ekonomernas ringa betydelse för att lösa finansiella problem kort och koncist, An economist is an expert who will know tomorrow why the things he predicted yesterday didn't happen today eller som John Kenneth Galbraith uttryckte det, Economics is extremely useful as a form of employment for economists.


Du kan se inslaget i kvällens Agenda här.


Torgny Peterson


Maffiaboss gripen i Italien

Salvatore Coluccio, en av topparna i den italienska 'Ndrangheta-klanen och betraktad som en av Italiens 30 farligaste brottslingar har gripits av italiensk polis i Rocella Jonica i Kalabrien i södra Italien efter har varit på rymmen sedan 2005.


Hans bror, Giuseppe Coluccio, greps i Toronto i Kanada förra året.


Du kan läsa mer om gripandet här.


Torgny Peterson


Al-Qaida har inte längre några baser i Afghanistan


Gen.David Petraeus

I en intervju med CNN idag säger general David Petraeus, chef för de amerikanska militära styrkorna i Centralasien och mellersta östern, bland annat att Al-Qaida inte längre har några baser i Afghanistan.


Du kan se intervjun här.


Riklig tillgång på narkotika i fängelsetEn tidigare anställd vid Walton-fängelset i Liverpool berättar för tidningen Echo att det flödar av narkotika i fängelset och att kontrollen är mycket "slapp".


Av ytterligare rapportering i Echo framgår att samtidigt som intagna uppenbarligen har riklig tillgång till mobiltelefoner så innebär nya regler att personalen inte får ta med mobiltelefoner till arbetet. Kanske kan dom be att få låna en av någon intagen om det kör ihop sig.


Läs också:

Revealed: how drugs trade took hold of British prisons

Special Met unit to root out corrupt prison officers


Torgny Peterson


Diskussion om legalisering av marijuanaIgår diskuterade chefen för NORML (National Organization for the Reform of Marijuana Laws), Allen St. Pierre och den tidigare drogpolitiske rådgivaren i Clinton- och Bushadministrationerna, Kevin Sabet, legalisering av marijuana hos CNN.


Torgny PetersonFransk tennisspelare positiv på kokaintest

Enligt franska L'Equipe har den 22-årige tennisspelaren Richard Gasquet visat ett positivt test på kokain.


Torgny Peterson


Behov av snabbare reaktioner på drogproblemen i Europa och ny rapport om cannabisUnder den här veckan har omkring 300 forskare och andra från Europa, Nordamerika och Australien träffats i Lissabon för att diskutera drogproblem. Ett av de viktigaste resultaten av konferensen är det uttalade behovet av snabbare reaktioner på den ständiga förändringen av droganvändningen i Europa.


Beträffande cannabis presenterades uppskattningar av konsumtionen av drogen. Uppskattningsvis konsumeras 1 750 ton årligen i i EU:s medlemsstater och i Norge, enligt en studie utförd av Observatoire français des drogues et des toxicomanies.

Enligt studien, som redovisar den föränderliga cannabismarknaden i Europa, uppgår värdet av den totala konsumtionen till ett värde i detaljhandelsledet på 9,6 miljarder euro (jämfört med 92 miljarder euro för alkohol och 143 miljarder euro för tobak).


Studien, som offentliggörs senare i år, redovisar förändringar i tillgång och efterfrågan på cannabis, den ökade produktionen av cannabis i EU:s medlemsstater, marknadsandelar, och styrkan i olika cannabisprodukter, särskilt i de hemodlade varianterna.


Vid konferensen framkom också att produktionen av cannabis minskat i Marocko och att tull och polis beslagtar omkring 20 procent av drogen.


Besök också:

Action on new drugs


Torgny Peterson


Förbud mot Spice i Storbritannien?

Nästa vecka kommer brittiska regeringens rådgivande organ, ACMD (Advisory Council on the Misuse of Drugs) att ta ställning till riskerna med Spice. Deras ställningstagande mynnar sedan ut i en rekommendation till den ansvarige ministern, som inte har någon skyldighet att följa ACMD:s rekommendationer.


Läs också:

Concerns expressed over Spice


Torgny Peterson


Ökande våld i Mexico och vid den sydvästra gränsen till följd av illegal handel med narkotika?

6 maj avgav


STUART NASH,  

ASSOCIATE DEPUTY ATTORNEY GENERAL AND DIRECTOR, ORGANIZED CRIME DRUG ENFORCEMENT TASK FORCES, DEPARTMENT OF JUSTICE


WILLIAM HOOVER, ACTING DEPUTY DIRECTOR, BUREAU OF ALCOHOL, TOBACCO, FIREARMS AND EXPLOSIVES,DEPARTMENT OF JUSTICE


ANTHONY P. PLACIDO, ASSISTANT ADMINISTRATOR FOR INTELLIGENCE, DRUG ENFORCEMENT ADMINISTRATION, DEPARTMENT OF JUSTICE


ett yttrande till en kommitté i Representanthuset om våldet i Mexico och i gränsområdet i sydväst mellan Mexico och USA. Yttrandet med rubriken Escalating violence in Mexico and the southwest border as a result of the illicit drug trade? kan du läsa här.


Torgny Peterson


En ny Luganokonvention

I oktober 2007 antogs i Lugano konventionen om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område. Konventionen gäller mellan EU, å den ena sidan, och EFTA-staterna Island, Norge och Schweiz, å den andra sidan. Den innehåller bestämmelser om vilket lands domstol som ska pröva privaträttsliga mål när parterna är bosatta i olika konventionsstater och om erkännande och verkställighet av avgöranden från andra konventionsstater. Konventionen kommer att ersätta den nuvarande Luganokonventionen från 1988. Den nya konventionen är i allt väsentligt likalydande med Bryssel I-förordningen, som reglerar motsvarande frågor i förhållandet mellan EU:s medlemsstater.


Det övergripande syftet med Luganokonventionerna, liksom med Bryssel I-förordningen, är att stärka det rättsliga skyddet för enskilda genom att fastställa domstolars behörighet, att erkänna domstolsavgöranden och att införa ett effektivt förfarande för att säkerställa verkställighet av bland annat domstolsavgöranden.


I denna lagrådsremiss lämnas förslag till de lagändringar som föranleds av den nya Luganokonventionen. Konventionen är, till skillnad från sin föregångare, direkt tillämplig i Sverige och ska därför inte införlivas i svensk rätt. I lagrådsremissen föreslås att lagen 1992:794) om Luganokonventionen, genom vilken den tidigare Luganokonventionen införlivats i svensk rätt, på sikt ska upphävas och att dess tillämplighet under en övergångsperiod ska begränsas. Vidare föreslås följdändringar i andra författningar med anledning av den nya konventionen.


Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.


Anställda hos "Prince of Pot" erkänner sig skyldiga24 april erkände Michelle Rainey och Gregory Keith Williams från Vancouver, Kanada, skyldiga till att producera marijuana. Rainey och Williams arbetade tidigare för Marc Emery, populärt kallad "Prince of Pot".


Rainey arbetade hos Emery 1998-2005 och på instruktioner från Emery skickade Rainey fröer och odlingsinstruktioner till kunder. 75 procent av kunderna fanns i USA. Emery själv säger att han sålt över fyra miljoner fröer.


Williams tog bland annat emot order per telefon, inbetalningar och sålde fröer till kunder som kom in i butiken. 2004 sålde Williams flera gånger fröer till en "undercover"-agent.


USA har begärt Emery utlämnad och frågan om utlämning behandlas vid en hearing i Kanada 1 juni i år.


Du kan läsa mer här.


Torgny Peterson


"Marijuanadispensärer" i KalifornienDen mest kompletta sammanställningen om så kallade "marijuanadispensärer" i Kalifornien är nu tillgänglig för den intresserade.


I dokumentets slutsatser konstateras följande:

In light of the United States Supreme Court's decision and reasoning in Gonzales v. Raich,

the United States Supremacy Clause renders California's Compassionate Use Act of 1996

and Medical Marijuana Program Act of 2004 suspect.


No state has the power to grant its citizens the right to violate federal law. People have been, and continue to be, federally prosecuted for marijuana crimes.


The authors of this White Paper conclude that medical marijuana is not legal under federal law, despite the current California scheme, and wait for the United States Supreme Court to ultimately rule on this issue.


Furthermore, storefront marijuana businesses are prey for criminals and create easily identifiable victims. The people growing marijuana are employing illegal means to protect their valuable cash crops. Many distributing marijuana are hardened criminals. Several are members of stepped criminal street gangs and recognized organized crime syndicates, while others distributing marijuana to the businesses are perfect targets for thieves and robbers. They are being assaulted, robbed, and murdered. Those buying and using medical marijuana are also being victimized. Additionally, illegal so-called "medical marijuana dispensaries" have the potential for creating liability issues for counties and cities.


All marijuana dispensaries should generally be considered illegal and should not be permitted to exist and engage in business within a county's or city's borders. Their presence poses a clear violation of federal and state law; they invite more crime; and they compromise the health and welfare of law-abiding citizens.


49 sidor informativ text i materialet White Paper on Marijuana Dispensaries, utgiven av California Police Chiefs Association's task force on marijuana dispensaries kan du läsa här.


Torgny Peterson


Budgetförslag för det amerikanska justitiedepartementet för 2010

Den intresserade kan läsa om budgetförslaget för det amerikanska justitiedepartementet för 2010 här.


Torgny Peterson


Det går utför för Holland Casino

Nettovinsten för det statsägda Holland Casino störtdök med 83 procent under 2008. Förmodligen har människor i dagens läge viktigare angelägenheter att fundera på än att spendera pengar på spel.


Enligt Holland Casino beror nedgången på recessionen, rökförbudet och ökad konkurrens från internetföretag verksamma i spelbranschen.


Torgny Peterson


Gil Kerlikowske godkänd som USA:s nye drogtsarFör några minuter sedan godkändes Gil Kerlikowske i senaten som USA:s drogtsar med röstetalen 91 för och 1 emot.


Torgny Peterson


Tobias Billström om att Europaparlamentet sagt ja till asylpaketet

Migrationsminister Tobias Billström välkomnar att Europaparlamentet i dag röstat för det så kallade asylpaketet. Asylpaketet innehåller förslag till ändringar i Dublinförordningen, Eurodacförordningen och Mottagandedirektivet samt förslaget om inrättandet av ett Stödkontor för asyl.


Det är positivt att Europaparlamentet redan före valet den 7 juni tagit ställning till asylpaketet. Parlamentet har nu en ståndpunkt som rådet kan utgå ifrån under det fortsatta förhandlingsarbetet. Det ligger i allas intresse att arbetet med det gemensamma asylsystemet fortskrider trots stundande val till Europaparlamentet och av en ny kommission, säger migrationsminister Tobias Billström.


Biståndets resultat

I skrivelsen (2008/09:189) redogörs för resultat från Sveriges internationella utvecklingssamarbete och reformsamarbetet i Östeuropa.

Redovisningen görs både från ett regionalt och ett tematiskt perspektiv.

Både Sveriges bilaterala och multilaterala bistånd redovisas.

Syftet är att ge en så heltäckande bild av verksamheten som möjligt. För att sätta redovisningen i sitt sammanhang redogörs för trender i det globala respektive det svenska utvecklingssamarbetet under perioden 2000-2008.


Åtgärder för förbättrad brottsbekämpning

Regeringen har i dag gett Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten och Domstolsverket i uppdrag att gemensamt vidta åtgärder för att så kallade mängdbrott ska klaras upp snabbare.


Majoriteten av begångna brott anses som mängdbrott. Dit räknas bland annat stölder, vissa misshandelsbrott, skadegörelse, trafikbrott och bedrägerier.


De tre myndigheterna får uppdraget att genom ökad effektivitet och förbättrad samverkan minska den totala handläggningstiden för mängdbrotten.


Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten ska dessutom vidta åtgärder för att se till att utredningsarbetet i största möjliga utsträckning genomförs i anslutning till att ett brott har inträffat, att beslut om ärendets fortsatta handläggning fattas skyndsamt och att antalet överlämnanden inom och mellan de brottsutredande myndigheterna minskar.


I uppdraget ingår för samtliga myndigheter att redogöra för vilket utvecklingsarbete som bedöms nödvändigt för en effektivare mängdbrottshantering. Om det finns behov av författningsändringar ska detta redovisas särskilt.


Handläggningen av enkla ärenden tar för lång tid. Långa handläggningstider minskar möjligheterna att utreda brotten och är påfrestande för de inblandade. Det finns mycket kompetens inom myndigheterna. Det är viktigt att den tas till vara genom bra arbetsformer, säger justitieminister Beatrice Ask.


Uppdraget ska redovisas genom en delredovisning den 30 november 2009 och därefter slutligen den 28 maj 2010.


Anders Kjaersgaard fortsätter som länspolismästare i Kronobergs län

Anders Kjaersgaard är sedan sex år anställd som länspolismästare och chef för Polismyndigheten i Kronobergs län. Chefsförordnandet löper ut den 30 augusti 2009.


Regeringen har i dag beslutat att Anders Kjaersgaard fr.o.m. den 31 augusti 2009 t.o.m. den 31 augusti 2012 ska fortsätta att vara chef för polismyndigheten.


Margareta Åberg blir lagman i Länsrätten i Göteborg

Regeringen har i dag utnämnt kammarrättspresidenten Margareta Åberg till lagman i Länsrätten i Göteborg.


Margareta Åberg förordnades till kammarrättsassessor i Kammarrätten i Stockholm 1992. Under åren 1992-1993 tjänstgjorde hon i Justitiedepartementet. Hon var därefter anställd vid Datainspektionen, först som dataråd och från 1997 som kanslichef. Hon tjänstgjorde även som chefsjurist på Rättsmedicinalverket åren 1992-1997. År 2000 blev hon kammarrättslagman i Kammarrätten i Göteborg och stannade där till 2005 då hon blev kammarrättslagman i Kammarrätten i Stockholm (Migrationsöverdomstolen). Margareta Åberg är sedan 2007 kammarrättspresident i Kammarrätten i Sundsvall.


Margareta Åberg är ordförande i Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag och ledamot i Domarnämnden. Hon är också särskild utredare i 2008 års Kameraövervakningsutredning.


Margareta Åberg tillträder den 1 september 2009.


Straffrättsliga åtgärder till förebyggande av terrorism

I promemorian (Ds 2009:17) föreslås att Sverige tillträder Europarådets konvention om förebyggande av terrorism (ETS 196). Vidare lämnas förslag till genomförandelagstiftning avseende dels den nyss nämnda konventionen, dels det inom Europeiska unionen framförhandlade rambeslutet 2008/919/RIF om ändring i rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism.


Innehållet i konventionen och rambeslutet är - låt vara att konventionen behandlar flera frågor som överhuvudtaget inte berörs av rambeslutet - i centrala delar mycket likartat. Det är därför naturligt att behandla genomförandet av de båda instrumenten i ett sammanhang.


De förslag till lagstiftning som lämnas innebär i huvudsak

- att det införs en ny lag om straff för uppvigling, rekrytering och utbildning avseende särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall,

- att uppvigling och rekrytering respektive utbildning avseende särskilt allvarlig brottslighet kriminaliseras som självständiga brottstyper i den nya lagen, samt

- att svensk lag ska tillämpas på brott enligt den nya lagen i vissa fall som inte faller under 2 kap. 2 och 3 §§ brottsbalken.


Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2010.


Kommun köper heroin för tre miljoner

Odense i Danmark kommer att köpa heroin för tre miljoner kronor då man från och med den 1 januari nästa år startar den kommunala langningen av heroin till heroinister. Totalt får kommunen sju miljoner av Sundhedsstyrelsen för att genomföra den kommunala langningen. Odense kommer att erbjuda 25-30 narkomaner per dag fritt heroin. Snacka om att det kommer att bidra till ökad motivation att sluta använda heroin!


Det är inte bara Odense som kommer att tillämpa systemet med kommunal lagning. Köpenhamn, Glostrup, Esbjerg och Århus inrättar också kommunala langningscentra. Priset för heroin per missbrukare per dag uppskattas till 300 danska kronor!


Danska Urban har fått tillgång till Lægemiddelstyrelsens rekommendationer när det gäller hanteringen av heroin. Heroinet kommer att transporteras av säkerhetsklassade chaufförer och låsas in i kassaskåp med tidsstyrda lås. Heroinet kommer att inhandlas hos en utländsk firma och har ett värde på gatan på cirka 1 200 kronor per gram.


Det finns inte så många utländska firmor att välja på så Macfarlan i Edinburgh är en god gissning, skulle jag tro.


Torgny Peterson


Är det lika illa ställt med svenska programledare?Igår diskuterades legalisering av marijuana på amerikanska CNBC. Okunniga journalister och andra kan med fördel studera hur det kan gå när man är dåligt påläst och saknar förmåga att leda en debatt.


Torgny PetersonSkadestånd för kränkningar av mänskliga rättigheter utreds

Artikel

Göteborgs Posten 7 maj 2009

Beatrice Ask, Justitieminister


Skadestånd för kränkningar av mänskliga rättigheter utreds

Med andra världskrigets fasor i färskt minne gick tio europeiska stater, bland dem Sverige, samman och bildade Europarådet. Syftet var att knyta staterna närmare varandra och arbeta för att omöjliggöra en upprepning av krigets fruktansvärda lidande.


Inom rådet förhandlade medlemmarna fram en konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Europakonventionen om mänskliga rättigheter är i dag en grundpelare i arbetet för mänskliga rättigheter i Europa.


Genom konventionen inrättades en europeisk domstol för mänskliga rättigheter. Till domstolen kan enskilda vända sig när en stat inte uppfyllt sina skyldigheter. Domstolen prövar om staten brutit mot konventionen och kan döma en stat att betala skadestånd till den som drabbats.


1994 tog den dåvarande borgerliga regeringen ett stort steg för att öka konventionens betydelse och genomslagskraft i Sverige. Den reform som gjordes då innebär att Europakonventionen nu gäller som lag i Sverige. Det betyder att konventionens bestämmelser är direkt bindande för svenska myndigheter och domstolar.


Nu tar Alliansregeringen ytterligare ett viktigt steg för att stärka konventionens genomslag. I dag utses före detta hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt till utredare av lagregler om skadestånd från staten när myndigheter inte följer konventionen.


Under senare år har antalet ansökningar till Europadomstolen ökat kraftigt. Det tar lång tid att få en ansökan prövad. Därför blir det allt viktigare för de enskilda staterna att ta ansvar för att konventionen följs. Den som drabbas ska inte behöva vända sig till domstolen för upprättelse. Upprättelse, som skadestånd eller i annan form, ska finnas tillgänglig i det egna landet.


I Sverige pågår sedan 2005 en utveckling i den riktningen. Högsta domstolen har i några fall tilldömt enskilda skadestånd, utan direkt stöd i svensk lag, med hänvisning till konventionen och domar från Europadomstolen. Detta gör det lättare för den som drabbats att få kompensation. Samtidigt har det skapat en osäkerhet om vilka regler som gäller. Lagstiftningen har blivit förbisprungen av. För att skapa tydlighet och garantera enskildas rättigheter måste lagen uppdateras.


Utredaren ska först göra en analys av Europadomstolens domar. Därefter ska det utformas lagregler som anger när svenska domstolar ska döma staten att betala skadestånd för konventionsbrott. Förutsättningarna för statens ansvar ska tydligt kunna utläsas av lagen.


En särskild fråga som ska utredas är skadeståndskrav som grundar sig på att riksdagen eller regeringen gjort fel. Sedan lång tid har en specialregel skyddat staten från skadeståndskrav grundade på fel av riksdagen och regeringen. Regeln bygger på en gammalmodig syn på de högsta myndigheterna som närmast ofelbara. För den som drabbas är det lika illa om regeringen gjort fel som om någon annan myndighet gjort det. Utredaren ska därför överväga om det inte är dags att avskaffa den begränsningen och ge riksdag och regering samma ansvar som andra myndigheter.


Beatrice Ask

Justitieminister


OM cannabisodlingar i Sverige och Holland och om narkotika i Danmark

Om cannabisodlingar i Sverige

Om cannabis i Holland

Om narkotika i Danmark


Användarnamn: user
Lösenord: gbg


Nederländerna är inte längre något skatteparadis

Enligt Nederländernas finansminister Jaan Kees de Jager kommer USA att avlägsna Nederländerna från listan över skatteparadis efter protester framförda av Nederländernas ambassadör i Washington.


Läs också:

Barack Obama: "Nederländerna skatteparadis"


Torgny Peterson


Kraftig minskning av kokainanvändning bland amerikanska arbetare

Enligt Quest Diagnostics Drug Testing Index(TM) minskar användningen av kokain bland amerikanska arbetare.


Användningen av metamfetamin minskar samtidigt som användningen av amfetamin fortsätter att öka.


Samtidigt meddelas att drogtester på arbetsplatsen förefaller att avhålla människor från att använda narkotika.


Du kan läsa mer här.


Torgny Peterson


Om cannabispolitikI senaste utgåvan av Psychiatry (2009, 22:258-262) konstaterar Wayne Hall och Michael Lynskey under rubriken The challenges in developing a rational cannabis policy sammanfattningsvis att utveckling av en mer rationell cannabispolitik kräver bättre utvärderingar både av hälsoeffekter och kostnader och fördelar med att verkställa det nuvarande förbudet mot användning [av cannabis]. Det kräver också en liberalisering av det internationella kontrollsystemet i syfte att tillåta medlemsstater att experimentera med olika metoder för att reglera och kontrollera användning av cannabis eller klarare uttryckt - herrar Hall och Lynskey har inget emot experiment med reglering och kontroll av användningen av cannabis.


John J. Coleman, PhD, president för Drug Watch International är av en helt annan åsikt och konstaterar följande I ett meddelande till Hall & Lynskey:


Dear Messrs. Hall & Lynskey,

Your discussion regarding taxing "legal" cannabis is pure fiction, in my opinion. Cannabis was unregulated in the United States, for example, until 1937, when our Congress enacted the Marihuana Tax Act, prohibiting for the first time public commerce in untaxed marihuana. This law remained on the books until repealed by the 1970 Controlled Substances Act. By then, cannabis use had increased significantly. In 1968, the Marihuana Tax Act was challenged in the Supreme Court and portions of it were overturned. In its review and critique of the law, the Court took notice of the fact that virtually no tax revenue had been collected by the government during the three decades-plus that the marihuana "tax" law was in effect.


I cannot speak for Australia but as far as the U.S. is concerned, a legitimate government-regulated cannabis industry would never be able to compete with the black market on price or production cost, the latter no doubt being further constrained by state labor laws, quality control requirements, overhead costs for facilities, warehousing, distribution, sales, insurance, personnel, etc. In short, the illicit market in drugs is the epitome of free-market unconstrained entrepreneurial success. As such, if its business were ever threatened by lawful competition, it would simply produce more and better for cheaper and serve everyone, including those refused by the licensed brokers (e.g., children, convicted felons, insane, etc.). Using the taxing authority of the state to prohibit or restrict commodities works only when and if the commodity is difficult to acquire or produce (e.g., liquor, cigarettes, automobile tires, gasoline, guns, etc.). The idea of taxing cannabis fits nicely with the notion of taxing dandelions and butterflies.


For even a better example and one that's closer to home, check what occurred in China in the 19th century. In 1858, to end the second of two "Opium Wars," the Treaty of Tientsin was signed by Britain and China but the Chinese ultimately refused to honor its terms and hostilities continued. The 1860 Convention of Peking brought the sides together and the Chinese agreed to ratify the terms of the earlier treaty and, in the process, accepted additional demands. One of the demands forced China to impose a tariff on all imports of opium, ostensibly to address the social consequences of opium smoking. This, in effect, legalized imported opium and provided grounds for China to ban the production and distribution of untaxed domestic opium. It also gave British merchants a monopoly on the drug trade. (Booth M, 1996; Hanes III WT & Sanello F, 2002)


Historians, however, note with some irony that the British scheme to legalize opium had the unintended consequence of stimulating domestic production of opium in China. As the insatiable demand for smoking opium spread throughout the provinces, there emerged an entire underworld devoted to producing, transporting, and selling untaxed Chinese opium. Although inferior in morphine content, domestic opium was potent and cheap enough to satisfy the masses. (Madancy JA, 2001)


In 1893, Britain's Queen Victoria, responding to growing criticism at home and abroad, formed a Royal Commission to study the opium trade between India and China. In its report to the Queen whose titles included Empress of India, the Commission concluded that, "the temperate use of opium in India should be viewed in the same light as the temperate use of alcohol in England." The Commission largely ignored the effect of the opium trade on China. (Madancy JA, 2003)


Less than five years later, The Times of London reported that an estimated 70 percent of adult males in China used opium. (Fay PW, 1975) By then, two violent and bloody conflicts waged over the opium trade had failed to stop what some called "the addiction of one empire and the corruption of another." (Hanes III WT & Sanello F, 2002).


Ironically, the harsh lesson of this taxing scheme has been ignored by today's drug policy reformers who advocate legalizing cannabis, for example, so that it can be taxed by the state. This, they claim, would drive away the smugglers and other criminals and generate needed funds to deal with excessive and problematic use, much the same as was promised by the British to promote the treaty provisions that legalized and taxed opium in China.


Unfortunately, it would take many more years, millions and millions of lost lives, and, ultimately, a brutal and murderous dictator to finally undo the health and social consequences of these provisions. Perhaps we can learn something from history.


Är du intresserad av att läsa hela artikeln I Psychaitry kan du skicka ett meddelande till admin@reagermera.com .


Torgny Peterson


Tjeckien har godkänt Lissabonfördraget

Tjeckien har idag godkänt Lissabonfördraget. Den svenska regeringen gläds rejält åt beslutet och låter via Europaministern Cecilia Malmström meddela följande:


The Swedish government welcomes today's decision by the Senate of the Czech Republic to approve the Lisbon Treaty. The Treaty will provide the European Union with a modern set of rules and greater possibilities to take up important challenges, such as cross-border crime. The Lisbon Treaty reinforces the EU's decision-making capacity while making the Union more open and democratic.


The ratification process will now continue. The Swedish government hopes that the Lisbon Treaty will also be approved in a referendum in Ireland later this year, in order to come into force as soon as possible.


Belgiens hälsominister har koll?

Mediauppgifter igår om att Belgiens hälsominister förespråkar kontroll av kokainkvalitén dementeras idag av belgiska media. Vi tackar för det.


Det förefaller ligga politiskt spel på hög nivå bakom uppgifterna som helt dementeras av ministern. Kontakter i Belgien meddelar idag att DH, som meddelade nyheten om kokainkontrollen, inte är särskilt förtjust i den socialistiska hälsoministern. Vidare ägnar sig uppenbarligen belgiska politiker idag åt smutskastning av det mer otrevliga slaget inför valet i juni.


Att hälsoministern "vantolkats" kan möjligen hänga ihop med att ministern gett en intervju i frågan och att svaren sedan tolkats efter behag.


Jag återkommer om nya uppgifter kommer fram.


Torgny Peterson


Svensk hacker åtalad i USASvensken Philip Gabriel "Stakkato" Pettersson har nu åtalats i USA för att ha hackat Cisco Systems och NASA, meddelar amerikanska justitiedepartementet.


Pettersson, idag 21 år bröt sig in hos Cisco i maj 2004 då han var 16 år för att stjäla affärshemligheter, enligt åtalet .


Maxstraffet för varje intrång och stöld av affärshemligheter är 10 års fängelse, tre års villkorlig frigivning och böter på 250 000 dollar.


Läs också:

Uppsalahackaren åtalas för kodstöld från Cisco


Torgny Peterson


10 års fängelse för marijuanamedicinmanDet blev 10 års fängelse för Brian Epis från Chico i norra Kalifornien. 1997 hittade polisen 458 marijuanaplantor i hans bostad. Epis hävdade att han rekommenderats av en doktor att använda marijuana för nack- och ryggsmärtor för egen del. Epis delade också med sig av "medicinen" till andra med "medicinska" problem.


En domstol i Sacramento dömde Epis till tio års fängelse. Hovrätten har nu fastställt domen, vilket ger en klar signal till att den här sortens kvacksalveri under täckmantel av "medicinsk" verksamhett inte är acceptabel.


Torgny Peterson


Studenter, alkohol och hälsa

Frågan om studenters alkoholvanor är brännhet. Närmare 200 deltog i den nationella högskolekonferensen om riskbruk som Folkhälsoinstitutet anordnade i Stockholm den 2 april.


På vilket sätt bör högskolan engagera sig i studenternas alkoholvanor och hälsa?


Den frågan diskuterades under den välbesökta konferensen Skål och välkommen i början av april. Representanter från Studenthälsan, universitet, högskola samt studenter delade med sig av sina erfarenheter.


Alkoholvanor grundläggs i tidiga vuxenår. Därför bör alla högskolor ha ett aktivt riskbruksarbete, sa statssekreterare Ragnwi Marcelind som inledningstalade.


Datoriserat alkoholvanetest med återkoppling, Individual Coping and Alcohol Intervention Program (ICAIP) liksom metoden Alcohol Skills Training Program (ASTP) var några ämnen för dagen.


Du kan läsa mer här.


Har Schwarzenegger noll koll?Kaliforniens guvernör Arnold Schwarzenegger låter meddela att han inte tror att det är dags för någon legalisering av marijuana, men däremot att det är dags att debattera ett sådant förslag.


I samma uttalande, till Reuters, säger Schwarzenegger att Jag tror att vi noggrant bör studera vad andra länder som legaliserat marijuana och andra droger har gjort och hur det påverkat dessa länder och om dom är lyckliga över ett sådant beslut.


Om Schwarzenegger har lika dåliga kunskaper om droger och ekonomi som om vilka länder som legaliserat droger så är det inte särskilt svårt att räkna ut att legaliseringsförespråkarna kommer att lura skjortan av honom.
Inget land har hittills legaliserat vare sig marijuana eller någon annan narkotika, inte ens Nederländerna vilket en del tycks tro. Kanske någon på en amerikansk ambassad i Europa kunde meddela Schwarzenegger att Nederländerna, som ofta framställs som någon förebild, intensifierar sitt arbete mot cannabis. Kanske kan Kaliforniens guvernör och hans administration lära sig något av det. Du kan läsa mer om arbetet mot cannabis i Nederländerna i ett reportage från Act Now (användarnamn: user; lösenord: gbg).


Läs också:

Om folk knarkade mer - vilka skatteintäkter!


Torgny Peterson


Över hälften av svenskarna valde e-deklarationen

Drygt 3,9 miljoner deklaranter valde i år elektronisk deklaration, vilket motsvarade 53 procent av alla som kunde deklarera elektroniskt. Invånarna i Oxelösund och Hofors har varit flitigast med att e-deklarera. Där har 64,59 respektive 63,59 procent av deklaranterna skickat in sin deklaration elektroniskt.


Fler och fler inser fördelarna med att använda e-legitimation. Bland annat kan man göra mer komplicerade deklarationer, exempelvis som enskild företagare, säger Kay Kojer, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Antalet e-deklaranter ökade med drygt 9 procent jämfört med förra året. Utfallet visar att cirka 53 procent av dem som kunde deklarera elektroniskt valde att göra det. Skatteverkets lite optimistiska målsättning var att 60 procent skulle deklarera elektroniskt.

Det är klart att det är en viss besvikelse, men samtidigt ska vi komma ihåg att det tar tid att ändra människors beteenden. Det var ändå cirka 350 000 människor fler som e-deklarerade i år jämfört med i fjol, säger Kay Kojer.

Säkerhetskoden populärast
Den populäraste elektroniska deklarationsmetoden var även i år den förtryckta säkerhetskoden, via Internet, som användes av 1,46 miljoner människor, motsvarande cirka 37 procent. På andra plats kom e-legitimationen som 955 302 personer använde, vilket motsvarade nästan 24 procent.

På tredje plats kom telefonen som 908 497 personer, eller 23 procent, använde sig av. Sist hamnade sms med 592 296 människor eller drygt 15 procent av alla e-deklaranter.

Jämfört med förra året ökade användningen av e-legitimation med cirka 15 procent och de flitigaste användarna finns bland sjuttiotalisterna.

Vi ser en kraftig ökning av e-legitimationerna och vi tror att det kommer att slå igenom ytterligare när e-legitimation används i allt fler sammanhang i samhället, som vid ansökan av sjukpenning eller ersättning för vård av sjukt barn hos Försäkringskassan, säger Kay Kojer.

Kvinnor är fortsatt något bättre än män på att e-deklarera och personer födda på 1970- och 1980-talet är den ålderskategori som är bäst på e-deklarationer. Där har drygt 70 procent deklarerat elektroniskt. De som är födda 1987 nådde den högsta noteringen på nästan 79 procent.


"Tron på rättsväsendet ska stärkas"

"Tron på rättsväsendet ska stärkas"


Artikel

Svenska Dagbladet 6 maj 2009

Beatrice Ask, Justitieminister


Om enskilda ska känna förtroende för rättsväsendet måste brott bekämpas effektivt. Brotten ska utredas och i största möjliga utsträckning leda till åtal. Tiden mellan anmälan och dom ska vara kort. Brottsbekämpningen får dock inte bli så effektiv att den påverkar rättssäkerheten negativt. Varje demokrati måste ha ett rättssystem som säkerställer att oskyldiga inte döms. Rättssäkerheten är avgörande för att allmänhetens förtroende för rättsväsendet ska vara fortsatt högt.


På senare år har kritik riktats mot rättsväsendet i vissa avseenden. Det är allvarligt, men vi måste inse att misstag kan begås även av rättsväsendets personal. Däremot måste vi se till att reglerna så långt det är möjligt utformas så att misstag inte leder till att oskyldiga döms. Dessutom måste vi ha ordentliga regler för förfarandet vid ansökan om resning i brottmål.


Flera av de regler som ska garantera rättssäkerhet inom brottsbekämpningen har inte ändrats sedan de trädde i kraft 1948. Det är dags att göra en översyn. Det är viktigt att regler som styr förundersökningen är anpassade efter rådande förhållanden. Regeringen tillsätter i dagarna en utredning som ska se över hur rättssäkerheten kan stärkas och resningsförfarandet förbättras. Till utredare kommer hovrättslagmannen Staffan Levén utses.


Kravet på att poliser och åklagare agerar objektivt är grundläggande i brottsutredande verksamhet. Vid en förundersökning ska både omständigheter som talar emot den misstänkte och sådana som är gynnsamma för den misstänkte beaktas. Det saknas dock uttryckliga bestämmelser om att detta krav på objektivitet gäller även före och efter en avslutad förundersökning. Det behöver tydliggöras hur långt objektivitetsprincipen sträcker sig och övervägas vilka krav på objektivitet som bör ställas på polis och åklagare.


Brottsutredningar ska dokumenteras noga. Det är viktigt såväl för polis och åklagares möjlighet att utreda brott som för den enskildes rättssäkerhet. En ordentlig dokumentation från förundersökningen är nödvändig för att den misstänkte ska kunna få veta inte bara den brottsmisstanke som riktas mot honom eller henne, utan även underlaget för misstanken. Detta är i sin tur en förutsättning för att den misstänkte ska kunna göra en bedömning av om han eller hon ska begära komplettering av utredningen och kunna förbereda sitt försvar. Utredaren ska därför överväga i vilken utsträckning det bör vara obligatoriskt att spela in förhör och spara dessa efter att förundersökningen eller rättegången har avslutats.


I större brottsutredningar blir ofta undersökningsmaterialet omfattande. Åklagaren ska vid sammanställandet av förundersökningsprotokollet rensa bort sådant som inte har betydelse för utredningen. Det är en grannlaga uppgift. Åklagaren ska då självfallet vara objektiv och inte ta bort uppgifter som ur försvarets synvinkel kan framstå som betydelsefulla. Utredningsmaterial som inte har tagits in i förundersökningsprotokollet kan trots detta ha betydelse för den enskildes möjligheter att förbereda sitt försvar. Men det saknas dock särskilda regler om hur sådant material ska dokumenteras och bevaras. Utredaren ska överväga om sådana regler ska tas fram.


Dessutom bör förutsättningarna för att genomsöka till exempel en dator hos journalister eller advokater klargöras. Bland annat Justitiekanslern har påtalat att det bör klargöras om begränsningar i rätten att beslagta skriftliga handlingar är tillämplig även på elektroniska handlingar samt att det måste bli tydligt på vilket sätt en dator som tillhör en journalist eller advokat ska få genomsökas. Det finns skäl att utredaren tittar närmare på den frågan.


Utredaren ska vidare utvärdera polis och åklagares metoder för kvalitetssäkring och om så behövs föreslå förbättringar.


I dag är det i första hand den som vill ansöka om resning i ett brottmål som måste ta fram nödvändig utredning i resningsmålet. Detta kan vara svårt för den enskilde. Sedan år 2007 finns inom riksåklagarens kansli en särskild funktion för handläggning av resningsärendena. Däremot finns inga särskilda bestämmelser som anger i vilka situationer utredningsåtgärder eller förundersökning ska göras när någon har begärt resning. En förutsättning för att åklagaren ska kunna besluta om en teknisk undersökning eller hålla ett vittnesförhör i ett resningsärende är att förundersökningen återupptas. Men det saknas regler om vad som krävs för att en förundersökning ska få återupptas. Det medför svårigheter för den enskilde att avgöra när han eller hon kan få del av polisens och åklagarnas utredningsresurser. Utredaren får i uppdrag att pröva om det finns ett behov av en lagreglering. Resningsförfarandet skulle då bli mer förutsebart och tydligt för de enskilda parterna. Det finns också skäl att överväga om åklagaren har behov av att kunna vidta begränsade utredningsåtgärder utan att behöva återuppta förundersökningen. Resultatet av sådana utredningsåtgärder kan innebära att åklagaren får ett bättre beslutsunderlag för beslut i frågan om en förundersökning ska återupptas eller inte.


Vidare ska utredaren överväga om, och i så fall under vilka förutsättningar, den som varit part i det tidigare brottmålet ska ha rätt till rättsligt biträde i samband med ett resningsärende.


Alla som bor i Sverige ska vara säkra på att man får en rättvis och rättssäker behandling den dag man kommer i kontakt med rättsväsendet. Det krävs att vi ständigt strävar efter  detta. Vi vet att medborgarna i internationell jämförelse har stort förtroende för rättsväsendet. En översyn av bestämmelser som rör rättssäkerhet och förfarandet vid resning kan förhoppningsvis bidra till att ytterligare stärka förtroendet.


Beatrice Ask

Justitieminister


Goda nyheter från Danmark: Inget heroin - än

Förra året beslutade danska Folketinget om distribution av heroin till opiatmissbrukare, men än har någon sådan distribution inte börjat.


I dagsläget tror man att projektet, som Folketinget avsatt 70 miljoner kronor till, kommer igång tidigast i slutet av det här året. Skälet till dröjsmålet är att förhandlingar mellan Sundhedsstyrelsen och danska kommuner inte är slutförda.


Det finns skäl påpeka att distribution av heroin till aktiva missbrukare inte har något med vetenskap att göra utan bara är ytterligare ett uttryck för de drogpolitiska pseudoaktiviteter som innebär att man underlättar för missbrukare att upprätthålla sitt missbruk med statens goda minne.


Torgny Peterson


Många vill arbeta i aktionsgrupper mot organiserad brottslighet

Ansökningstiden för anställningarna till polisens nya aktionsgrupper mot grov organiserad brottslighet har gått ut. Intresset för de 200 platserna är mycket stort. Över 2 000 ansökningar har kommit in till polisen.


Måndag den 4 maj gick ansökningstiden ut för anställningarna till aktionsgruppen i Västra Götaland. Det var de sista i en rad utlysningar till de särskilda aktionsgrupper som ska arbeta mot grov organiserad brottslighet.


Av antalet inkomna ansökningar att döma är det populära positioner. Från samtliga polismyndigheter som ska starta aktionsgrupper rapporteras ett högt söktryck. I Uppsala, Västerbotten, Västernorrland, Örebro och Östergötland har man tagit emot i snitt 100 ansökningar vardera. Storstadsregionerna har lockat än fler. 152 ansökningar har kommit in till Skåne, medan Stockholm meddelar att man fått in 431 ansökningar och Västra Götaland cirka 300. Dessutom har drygt 660 personer sökt arbete i den aktionsgrupp som ska placeras på Rikskriminalpolisen.
 
Det är väldigt glädjande att så många vill delta i kampen mot organiserad brottslighet. Att vi fått in ett stort antal ansökningar bådar gott när vi nu går vidare med vårt uppdrag. Vi kommer att kunna anställa mycket kvalificerade personer till dessa aktionsgrupper, säger rikspolischef Bengt Svenson.


Bland de nio myndigheter där aktionsgrupperna ska placeras pågår nu ett intensivt arbete med urval och intervjuer.


De berörda polismyndigheterna arbetar intensivt nu och jag är övertygad om att vi kommer att ha tillsatt alla tjänster den sista juni, i enlighet med regeringens uppdrag. Själva verksamheten kommer att vara i gång från och med den 1 september, säger rikspolischefen.


FAKTA/ Aktionsgrupper mot grov organiserad brottslighet

Aktionsgrupper är lokalt stationerade specialistgrupper bestående av till exempel spanare, analytiker och utredare.


Aktionsgrupper har tidigare använts framgångsrikt i form av tidsbegränsade insatser mot bland annat mc-gäng, illegal spelverksamhet och människosmuggling.


De nya aktionsgrupperna blir permanenta och kommer att finnas på åtta av landets polismyndigheter och på Rikskriminalpolisen.


Grupperna ska arbeta regionalt men kunna lyftas in i insatser över hela landet för både kortare och längre uppdrag.


Ifrågasatt alkoholstatistik håller måttet

Det finns ingen avgörande kritik mot det svenska sättet att mäta alkoholkonsumtion och inga andra bättre metoder. Det menar flera internationella experter som synat mätningarna.

Alkoholkonsumtionens utveckling är av stor betydelse för folkhälsan. Därför följer Statens folkhälsoinstitut den kontinuerligt. En viktig datakälla är den så kallade Monitor-undersökningen som SoRAD, Centrum för socialvetenskaplig alkohol och drogforskning genomför varje månad. Metodiken bygger på att officiell försäljningsstatistik från Systembolaget, restauranger och dagligvaruhandeln kombineras med undersökningar av den icke-statistikförda konsumtionen, främst privatinförsel och smuggling. Resultaten har stor betydelse för alkoholpolitiska beslut.

Monitor-undersökningen har de senaste åren talat för att den totala alkoholkonsumtionen varit stabil i Sverige. Men vissa förändringar ses när det gäller hur svenskarna införskaffar alkohol; försäljningen på Systembolaget har ökat och privatinförseln av alkohol från utlandet har minskat, liksom smugglingen.

Men bilden som mätningarna ger ifrågasätts av vissa, framförallt av företrädare för alkoholindustrin. Man är främst tveksam till att privatinförseln skulle ha minskat. Tvärtom hävdar man att införseln har ökat.

För att skapa större klarhet i frågan bjöd Statens folkhälsoinstitut tillsammans med SoRAD in ledande internationella forskare på området till ett metodseminarium för att diskutera styrkor och svagheter i Monitor-undersökningen. Bland deltagarna fanns ledande alkoholforskare från Norden, Canada och USA.

Bland annat kom följande fram:

Monitor-undersökningen placerar den svenska alkoholkonsumtionen mellan den danska och den norska. Om uppgifter från industrin istället skulle användas, där man hävdar att införseln ökat med minst tio procent om året sedan 2004 skulle den svenska konsumtionen idag vara högre än den danska. Det förefaller osannolikt med en lägre tillgänglighet och högre priser i Sverige.

Vad lutar sig kritikerna emot? Dels handlar det om svenska bryggeriers försäljning till gränshandelsbutikerna i Tyskland som har ökat, vilket också bekräftas i Monitor-undersökningen. Dels handlar det om Sprit & Vinleverantörsföreningens uppgifter om gränshandeln som inte är allmänt tillgängliga, och som dessutom begränsas till procentuella förändringar i ett urval populära märken.

Utöver det finns uppgifter från Tullen, som hävdar att de inte ser någon minskning i införsel eller smuggling. Här saknas data, frånsett intryck från tjänstgörande personal.

Har benägenheten att uppge att man köpt smugglad alkohol minskat? Inget i SoRAD:s data talar för detta.

Fångar Monitor-undersökningen upp att en större del av införseln nu kommer från Tyskland? Ja, vilket stöder undersökningen.

Tillgänglig statistik över svenskarnas resvanor stämmer väl överens med Monitor-resultaten.

Slutsatsen är att Monitor-undersökningen är trovärdig och bättre än andra tillgängliga alternativ för att beräkna alkoholkonsumtionen, även om det finns förbättringsområden. Den rapporterade minskningen i privatinförsel bedömdes dock som trovärdig, säger Sven Andréasson, avdelningschef vid Statens folkhälsoinstitut.

Harold Holder, amerikansk nestor bland internationella alkoholforskare, konstaterade under seminariet att det inte framkommit någon avgörande kritik och sammanfattade den allmänna uppfattningen med "If it ain't broke, don't fix it".


Flera banktjänstemän misstänkta för penningtvättItaliens centralbank har vidtagit åtgärder mot Cassa di Risparmio i San Marino i Italien efter att flera banktjänstemän igår greps misstänkta för penningtvätt.


Torgny Peterson


Barack Obama: "Nederländerna skatteparadis"

I ett uttalande 4 maj konstaterar USA:s president Barack Obama att det är dags att på allvar ta itu med skatteparadis där amerikanska företag väljer att vara närvarande istället för att utnyttja de möjligheter som USA ger, enligt Obama.


Nästan en tredjedel av alla förtjänster utomlands som rapporterades av amerikanska företag 2003 kom från tre små länder med låga skatter: Bermuda, Nederländerna och Irland, konstaterar Obama i sitt uttalande.


Flera media i Nederländerna är märkbart irriterade över att Nederländerna utnämnts till skatteparadis.

Du kan se video med Barack Obama här nedan.

Torgny PetersonLiberaliserings-/legaliseringsanhängare försöker stoppa kandidater vid val till FN:s narkotikakontrollorgan

Det är dags att välja/omvälja ledamöter till  FN:s narkotikakontrollorgan INCB (International Narcotics Control Board). Inför valet agerar nu flera liberaliserings- och legaliseringsanhängare för att stoppa, i deras tycke olämpliga, kandidater. Officiellt hävdar man att INCB måste moderniseras. OM den dolda agendan sägs dock ingenting såvida man inte studerar existerande korrespondens närmare.


Så skriver till exempel Mike Trace, som fick lämna UNODC på grund av sin verksamhet som "femtekolonnare" där, till sina kollegor om kandidater som dessa bör opponera sig emot, nämligen CAMILO URIBE GRANJA, PHAM ILCO ZAHARIEV och TATJANA PETRUSEVSKA. Speciellt oroad är Mike Trace över TATYANA DMITRIEVA. Om henne skriver Trace att vi är speciellt störda over hennes ansökan om återval eftersom hon står nära den ryska regeringen - INCB:s medlemmar ska stå oberoende av regeringar - och [den ryska regeringen] har flera gånger använt hennes position som medlem av INCB för att göra vetenskapligt inkorrekta uttalanden om  missbruksbehandling. Vi överväger att skriva ett formellt klagomålsbrev om henne till ordföranden för ECOSOC.


I år "tävlar" 21 kandidater om sex platser I INCB. Två av dessa söker omval.


Mike Trace och hans kamrater har ingen formell roll i valprocessen - vi tackar för det - men, säger han, vi har erbjudit oss att samla information om kandidaterna och föreslå en kort kandidatlista för de länder som stöder ett mer balanserat och hälsoinriktat INCB. Och Mike Trace fortsätter, på detta tidiga stadium har jag tydlig information om att tre kandidater bör ges stöd, Kamil Kalina(Tjeckien), Janusz Sieroslawski (Polen) och Lochan Naidoo (Sydafrika). Återigen varnar Trace kollegorna för Tatyana Dmitrieva och att man bör motsätta sig hennes kandidatur eftersom hon intar en extremt ideologisk linje när det gäller drogkontroll och hon har vid flera tillfällen missbrukat sin position i INCB för att påverka nationella och regionala debatter.


Personer med kunskap om Trace´s bakgrund i narkotikapolitiska frågor har all anledning att ifrågasätta hans agerande inför valet till INCB.


Torgny Peterson

Har den belgiska hälsoministern drabbats av total galenskap?


Laurette Onkelinx

Har den belgiska hälsoministern Laurette Onkelinx drabbats av total galenskap eller...?


Ministern ifråga kommer att tillåta kokainmissbrukarna att testa sitt kokain gratis. Nio centra i Flandern säger sig vara beredda att erbjuda "servicen". Kokainet lämnas in för analys och missbrukaren får sedan besked om kokainet är "säkert" eller ej att använda. Att kokain överhuvudtaget inte är säkert att använda har tydligen inte Onkelinx kommit på än.


Skälet till lanseringen av denna galenskap är att kokainet många gånger har dålig kvalité vilket kan medföra diverse oönskade problem. Att det vore en bättre idé att försöka minska missbruket istället för att underlätta det har uppenbarligen Onkelinx inte heller kommit på.

Liknande försök att underlätta användning av ecstasy har tidigare förekommit i Holland där den kringresande "analytikern" August de Loor erbjöd samma typ av otjänst. Då gällde det test av ecstasy.


Torgny Peterson


Intresserad av spel och spelberoende

Inte helt aktuell men ändå...


Den intresserade kan läsa en befolkningsundersökning om spelvanor spelmissbruk i Sverige. Undersökningen genomfördes 1997/98 under ledning av professor Sten Rönnberg.


Du kan läsa rapporten här.


Torgny Peterson


Till salu: 616 apotek

Efter beslut av regeringen kommer 616 av de nuvarande 946 apoteken att säljas ut. Utförsäljningen påbörjas redan nu i maj.


Den 29 april fattade riksdagen beslut om omregleringen av apoteksmarknaden. Det innebär att det statliga apoteksmonopolet upphör från den 1 juli och att försäljningen av det som ska säljs till nya aktörer och småföretagare kan inledas. Apoteket Omstrukturering AB (OAB) som har regeringens uppdrag att leda försäljningen har nu fattat beslut om vilka av Apoteket AB:s apotek som ska säljas.


Totalt kommer cirka 466 apotek att säljas till stora och medelstora köpare och 150 apotek att föras över till ett statligt ägt småföretagsbolag för att sedan erbjudas småföretagare. Totalt finns det 946 öppenvårdsapotek inklusive 15 nytecknade kontrakt för apotek som ska öppnas efter 31 mars 2009.

Urvalet av vilka apotek som ska säljas till privata köpare har gjorts med utgångspunkten att skapa förutsättningar för ökad tillgänglighet, förbättrad service och en effektiv konkurrens på apoteksmarknaden över hela landet. Vissa justeringar av urvalet kan komma att göras.


466 apotek till stora köpare

De cirka 466 apotek som kommer att säljas till större köpare delas in åtta grupper i storleksordningen 10 till ca 200 apotek. Bland de intressenter som OAB har haft inledande kontakter med finns både svenska och utländska företag. Bland intressenterna finns såväl företag inom apoteksbranschen, riskkapitalbolag som andra aktörer.


150 småföretagarapotek

I enlighet med riksdagens beslut ska högst 200 apotek överföras till ett nyinrättat statligt bolag. OAB har alltså beslutat att lägga 150 apotek i detta bolag. Majoritetsägandet i de 150 apoteken kommer att erbjudas småföretagare. Bolaget ska erbjuda service och stöd, bland annat avseende fundamentala funktioner som, inköp, IT och marknadsföring. Statens ägarandel i detta företag kan på sikt komma att upphöra helt.


Komplett lista över vilka apotek som ska säljas finns här.


Gravid kvinna kommer inte att avrättas för narkotikabrott

Igår rapporterade flera media att en gravid brittisk kvinna som greps med 680 gram heroin i Laos riskerar dödsstraff.


Nu meddelar landets regering att hon inte kommer att avrättas om hon förklaras skyldig eftersom hon är gravid.


Torgny Peterson


Nyheter från NIDA (National Institute of Drug Abuse)

Bland de senaste nyheterna från NIDA kan du bland annat läsa följande


Dopamine Helps Balance Striatal Synaptic Plasticity

Substance Abusers' Brains Hypersensitive to Normal Rewards

NIDA Study Shows That Methylphenidate (Ritalin) Causes Neuronal Changes in Brain Reward Areas

Drug Abusing Offenders Not Getting Treatment They Need in Criminal Justice System

NIDA Releases a New Research Report on Comorbidity of Addiction and Other Mental Illnesses

NIDA Launches Drug Use Screening Tools for Physicians

  

här.


Torgny Peterson


Lärarsatsning om EU inleds i Stockholm

Onsdag den 6 maj inleder regeringen tillsammans med EU-kommissionen och Europaparlamentet en lärarsatsning inför Europavalet och det svenska ordförandeskapet.


Målet med den gemensamma lärarsatsningen är att ett stort antal samhällskunskapslärare, minst en från varje gymnasieskola i Sverige, ska ha deltagit vid de utbildningar som hålls runt om i landet under 2009. EU-minister Cecilia Malmström medverkar vid det första utbildningstillfället.


Skolan spelar en viktig roll för att öka intresset för och höja kunskapsnivån kring EU-frågor. 2009 är något av ett "EU-superår" med valet till  Europaparlamentet och Sverige som EU-ordförande. Det är därför extra glädjande att lärarna erbjuds möjligheten att fördjupa och bredda sina EU-kunskaper, säger EU-minister Cecilia Malmström.


Lärarsatsningen, som löper i fyra år, sker inom ramen för ett samarbetsavtal mellan regeringen, EU-kommissionen och Europaparlamentet. Lärarsatsningen delfinansieras med dryga fyra miljoner kronor från EU-kommissionen. Internationella Programkontoret verkställer satsningen.


Läkare blev av med sin legitimation

Den 62-årige läkare som omnämns i ett av ActNow:s reportage (Användarnamn: user; Lösenord: gbg) från SNPF:s konferens i Göteborg nyligen fick efter beslut i HSAN den 29 april sin läkarlegitimation indragen. I beslutet talas bland annat om "grotesk överförskrivning", "klar överförskrivning" m.m.


Torgny PetersonDags för omfattande militära insatser mot opiumproduktionen i AfghanistanKanske blir det äntligen lite ökad farthållning i de militära insatserna mot opiumproduktionen i Afghanistan.


Enligt The Times har amerikanska styrkor signalerat en radikal förändring av strategin i Afghanistan, en strategi som syftar till att krossa talibanernas främsta inkomstkälla - opiumproduktionen.


Alltför länge har bland annat NATO-styrkor avhållit sig från att bekämpa narkotikahanteringen och det är först när militära strateger och andra involverade inser att talibanernas lönsamma knarkhantering utgör det primära hotet mot fortsatt positiv utveckling i Afghanistan som landet äntligen kan börja en utveckling i rätt riktning.


Du kan läsa mer i The Times här.


Torgny Peterson


Kraftig ökning av förskrivning till äldre av läkemedel för psykiska problem

2006 fick omkring 15 procent av äldre amerikanare recept på läkemedel för psykiska problem, vilket är dubbelt så många som tio år tidigare.


Du kan läsa mer i Health Affairs.


Torgny Peterson


Klinisk forskning - Ett lyft för sjukvården

Slutbetänkandet (SOU 2009:43) omfattar rekrytering, behandlingsforskning och implementering samt åtgärder som tar direkt sikte på universitetssjukhusen som nav för den kliniska forskningen.


Utredningen av den kliniska forskningen inledde sitt arbete våren 2007. Ett delbetänkande Världsklass! Åtgärdsplan för den kliniska forskningen (SOU 2008:7) avlämnades i februari 2008. I delbetänkande har utredningen beskrivit den kliniska forskningens förutsättningar samt lämnat förslag till åtgärdsplan.


Flera utmaningar återstår för att återge svensk klinisk forskning och därmed också hälso- och sjukvården den framskjutna position som den tidigare har haft. Detta framgår inte minst av den internationella utvärdering som utredningen gjort tillsammans med Vetenskapsrådet och Finlands Akademi. Med stöd av denna lämnar utredningen nu nya förslag vilka tillsammans med åtgärdsplanen ska ses som utredningens samlade åtgärdspaket för att stärka den kliniska forskningen.


Huvudpunkterna i förslagen är följande:

Nya universitetssjukhus med forskningsfokus


Integrera forskningen i sjukvården på universitetssjukhusen och ombilda dessa till sex Universitetsmedicinska Centra (UMC) med universitet och landsting i en gemensam ledning.

Mer av forskning i utbildningen och vårdarbetet


Förstärk forskningsanknytningen i medicin- och vårdutbildningarna och skapa fler tjänster där forskning och kliniskt arbete kan kombineras på ett tydligt sätt.

Nyttiggör forskningsresultaten


Inrätta en fond för klinisk behandlingsforskning och bilda en nationell samverkansorganisation för behandlingsforskning.

Satsa på infrastruktur


Ge stöd till infrastruktur i form av biobanker och kvalitetsregister.


Vad är klinisk forskning?

Den definition som utredningen utgår från är att klinisk forskning är sådan forskning som förutsätter vårdens struktur och resurser. Syftet är att lösa ett ohälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa. Den kliniska forskningen är länken mellan laboratoriet och patienten - de kliniska forskarnas arbete är garantin för att ny kunskap snabbt kommer vården till del och att kunskap därifrån förs in i forskningen.


Utökat bidrag till behandling med naltrexon


Dr. George O´Neill


Den främste pionjären för behandling med naltrexon, Dr. George O´Neill i Australien, har nu beviljats ett bidrag på 500 000 dollar till sin behandlingsklinik i Subiaco, en förort till Perth i västra Australien.


Det nya finansiella tillskottet är villkorat och innebär att Dr. O´Neill accepterar att en oberoende forskare får tillgång till hans forskningsmaterial för att sedan kunna avgöra vad som krävs för en registrering hos The Therapeutic Goods Administration.


Jag besökte för flera år sedan George O´Neill på hans klinik i Perth, ett besök som resulterade i en vetenskaplig konferens, 'New forms for treatment of opiate addiction', i samarbete med Karolinska Institutet 1999.


Torgny Peterson


Fd minister dömd till fängelse för penningtvätt


Siegfried Guilds

En tidigare minister i Surinam, Siegfried Guilds, har dömts till ett års fängelse för penningtvätt och för att ha mutat ett vittne.


Torgny Peterson


Reportage från SNPF:s konferens i Göteborg

För er som missat det finns det nu en uppsättning reportage från SNPF:s konferens i Göteborg.


Reportage från SNPF:s konferens - Om cannabisodlingar i Sverige

Reportage från SNPF:s konferens - Om cannabis i Holland

Reportage från SNPF:s konferens - Om narkotika i Danmark

Reportage från SNPF:s konferens lördag 25 april

Reportage från SNPF:s konferens fredag 24 april


Användarnamn: user

Lösenord: gbg


Samma användarnamn och lösenord gäller för samtliga reportageMc-gängen - länkar till tidningsartiklar maj 2009

Karlstad Ytterligare en häktad i HA-härvan Värmlands Folkblad

Karlstad X-teammedlem häktad för människorovet NWT

Arvika Polisen stör bort mc-klubb NWT

Sverige "Bandidos är största hotet mot mig idag" GT

Danmark Storfangst hos bandemedlem Jyllands-Posten

Danmark Politikontrol ved rockerfest DR

Danmark Rockere til fest uden rygmærker Nordjyske

Tomelilla Polisen jagar inbrottstjuvar Kristianstadsbladet

Anderslöv Gammal mack tas över av mc-klubb Ystads Allehanda

Danmark Rockere rekrutterer evnesvage B.T.

Dalarna Allt fler kriminella mc-gäng i länet Dalarnas Tidningar

Kalmar X-team-medlem anmälde sig frivilligt SR Kalmar

Östersund 24-åring ska avtjäna 15 år i fängelse Länstidningen

Sverige Erkännnandet: Hells Angels var på gården Expressen

Haparanda Dieselsmugglare hotas av fängelse och böter Norrländska Socialdemokraten

Forshaga Kidnappningsmisstänkt kunde gripas efter lång tid Värmlands Folkblad

Borås Företagare utreds i miljonhärva Borås Tidning

Borås Boråsaren nekar till brott Borås Tidning

Sverige Hells Angels-medlemmar döms för mened Dagens Juridik

Karlstad Vittne ska ha hotats med Hells Angels Värmlands Folkblad

Relaterat Åke Svanstedt åtalas

Relaterat Tio vittnen kallas

Jönköping Nya uppgifter i Hells Angels-utredningen SR Jönköping

Danmark Rocker vil ikke tale med politiet Nordjyske

Danmark Två beskjutna i Odense Helsingborgs Dagblad

Norge Bandidos-medlem alvorlig skadet Drammens Tidende

Danmark Rockere flygter fra HA B.T.

Sverige Risk för gängkrig Expressen

Sverige Här är gängen polisen kartlagt Expressen

Norge Mc-folk i slagsmål på Torvet Adresseavisen

Danmark 23 rockere anholdt under karneval DR

Danmark Rockere på hotel efter slagsmål Politiken

Degerfors Degerforsbo inblandad i stor miljöskandal Karlskoga-Kuriren

Sverige Bikerkriminaliteten är en polisiär och massmedial bluff Payback

Danmark Bandekrig-alarm i Aalborg Nordjyske

Malmö Åtalad kopplas till miljonhärvor Sydsvenskan

Östergötland Gängen pressas hårt Folkbladet

Sverige "JO gör det omöjligt att bekämpa gängkriminalitet" Dagens Nyheter

Relaterat Gängbekämpning

Danmark Bandidos med i bandekrigen B.T.

Halmstad 45-årig ligaledare fast för knarkbrott Hallandsposten

Malmö Möller tar strid för sina miljoner Kvällsposten

Södertälje Torpeder dömdes till fängelse Länstidningen

Södertälje "Bilden är felaktig" Länstidningen

Stockholm Kriminalitet oftare gängrelaterad SR Stockholm

Danmark Bødlers flugtbil sat i brand Nyhedsavisen

Höganäs 52-åring dömdes för bedrägerier på Blocket Helsingborgs Dagblad

Göteborg Flest gäng i Göteborg Göteborgs-Posten

Sverige Mc-gängen inte längre farligast Svenska Dagbladet

Södertälje Landets farligaste kriminella gäng finns i Södertälje Länstidningen

Sverige Gängen bekämpas med ny modell Svenska Dagbladet

Sverige Brev avslöjar ligans regler Svenska Dagbladet

Norrköping Mc-gäng flyttar in nära polisen SVT

Norrköping Inte besvärligt med fd Topside som granne Norrköpings Tidningar

Södertälje 34-åring häktad för utpressningsförsök Länstidningen

Danmark Skudoffer var bodybuilder med rockerrelationer B.T.

Örebro Bandidosmålet har börjat Nerikes Allehanda

Sverige Hells Angels ex-boss krävs på över två miljoner Dagens PS

Falun Kriminell fick ut 772 000 i bidrag Dala-Demokraten

Sverige Bandidospresident får skadestånd av staten GT

Gävle Razzia mot byggföretagare Gefle Dagblad

Haparanda Samtal avlyssnades Norrländska Socialdemokraten

Falun Misstänkt ligamedlem åtalad Dalarnas Tidningar

Danmark Ny fængsling for at køre bandemedlem ned Jyllands-Posten

Danmark Jønke afviser HA-relationer hos røverpar DR

Norge Ingen kaller englene feige NRK

Åmotfors Förhållande slutade med fängelse NWT

Laholm Kvinnas ersättning för kränkning fördubblas Hallandsposten

Danmark Bandeforbud: (ulovlig) symbolpolitik eller effektiv kriminalitetsbekæmpelse? Berlingske Tidende

Danmark Brian Mikkelsen: "Jeg har brug for rådgivning" Berlingske Tidende

Danmark AK81'ere forsøgte at røve bil DR

Karlstad Alla i HA-härvan omhäktade Värmlands Folkblad

Sverige Skall klubbtillhörighet få avgöra straffet? Payback

Danmark Efterlyst: Jagtede AK81er i bil Nyhedsavisen

Danmark AK81'er anholdt ved HA-ransagning DR

Danmark Politiskt stöd för förbud mot Hells Angels Skånskan

Danmark Forbud mod rocker vil ikke nytte mener eksperter Berlingske Tidende

Danmark Rockere stjal håndvægte DR

Halmstad Moa-kaptenen dömd till fängelse för dieselstöld Hallandsposten

Danmark Minister for rocker-forbud Vejle Amts Folkeblad

Danmark Politi afbrød HA-topmøde Ekstra Bladet

Norrköping "Ett års fängelse för 43-åringen är i minsta laget" Norrköpings Tidningar

Örebro Bandidosåtal SR Örebro

Danmark HA-rocker ene tilbage i sex-sag Århus Stiftstidende

Sverige Färre lastbilsstölder i sydvästra Sverige efter samarbete Rikspolisstyrelsen

Sverige Sverige ska ena Europa mot gängen Sydsvenskan

Göteborg Asirledare får fem års fängelse Göteborgs-Posten

Danmark AK81'er havde våbenlager Nordjyske

Danmark Politiet slog til mot Bandidos Vejle Amts Folkeblad

Danmark 40 kilo amfetamin beslaglagt i Skærød Gilleleje Bynet

Örebro Idag åtalas provmedlemmar till Bandidos SVT

Örebro Prospect Chapter - nu en klubb i sönderfall Nerikes Allehanda

Haparanda Eriksson erkände smuggling Norrländska Socialdemokraten

Danmark Tidligere HA'er dømt for amfetaminhandel Nordjyske

Göteborg Förhandlingarna startar idag Göteborgs-Posten

Haparanda Höjd säkerhet vid rättegång Norrbottens-Kuriren

Haparanda Rättegången mot dieselsmugglarna har startat Norrbottens-Kuriren

Linköping Morddömd vill få kortare straff SR Östergötland

Danmark HA: "Invandrere strømmer til os" TV2

Danmark Invandrere er også rockere B.T.

Danmark Frit lejde ved aflevering af skydevåben Jyllands-Posten

Sverige Det absurda i att begreppet kriminella mc-gäng inte är förtalsgrundande Payback

Stockholm Här tvättas svarta pengar vita SVT

Västmanland Så ska mc-gängen bekämpas Vestmanlands läns tidning

Sandviken Åklagare överklagar OG-ledarens dom Arbetarbladet

Södertälje Tre åtalas för utpressningsförsök på företagare i Södertälje Länstidningen

Karlstad HA-medlems motorcykel yrkas i kvarstad Värmlands Folkblad

Värmland Varken hörd eller dömd - återfår vapentillstånd Värmlands Folkblad

Sverige Sänk inte brottsoffrens skadestånd Hallandsposten

Norge Sjekker telefoner Fredriksstad Blad

Danmark Politiet ville ikke beskytte kronvidne i sag om lejemord Jyllands-Posten

Luleå Miljonkrav mot Eastside MC:s president Norrbottens-Kuriren

Svenljunga Red Devils straffas för olaglig skylt Borås Tidning

Karlstad HA-medlem åtalad för knivinnehav Värmlands Folkblad

Sandviken "Jag vill ha tag på den som sköt" Arbetarbladet

Danmark Bandepakke kan føre til magtmisbruk Jyllands-Posten

Sverige "Samverkan nödvändig i kampen mot de kriminella mc-gängen Hemmets Vän

Jämtland Fängelsedömd åtalas för nya allvarliga brott SR Jämtland

Kristianstad Hotade med Hells Angels Norra Skåne

Jönköping Förtydligande angående "Sverigemodellen" FinnvedenNU

Danmark Politiet slog til mod bander Jyllands-Posten

Danmark Bandidos-relateret bande rykket ind i Hjørring Nordjyske

Danmark SF støtter regeringens bandepakke Jyllands-Posten

Karlstad Målvakter misstänks i HA-härvan Värmlands Folkblad

Karlstad Förhörda har kopplingar till Hells Angels SR Värmland

Göteborg Begärs häktad efter polistillslag Göteborgs-Posten

Jönköping Mc-klubbar i länet stöttar Hells Angels JönköpingNU

Danmark Justitsministeren afviser bande-forbud Berlingske Tidende

Danmark Liberal tænketank advarer mod bandeforbud Berlingske Tidende

Danmark Dansk Folkeparti vill totalförbjuda Hells Angels Nytt från Öresund

Danmark Politisk flertal i krig mod banderne Ekstra Bladet

Norge Ny pågripelse etter drapsforsøket mot Outlaws VG Nett

Danmark Narkohandel blev en ren fuser Viborg Stifts Folkeblad

Sverige Byggföretagare i stor ekobrottshärva Byggnadsarbetaren

Kristinehamn Kristinehamnare häktad i ekobrottshärva NWT

Stockholm Växlingskontor kan han använts för penningtvätt Nacka-Värmdö-Posten

Danmark Bander rekrutterer i alle lag TV2

Danmark DF vil have rockere forbudt DR

Norrköping 43-åringen riskerar två års fängelse Norrköpings Tidningar

Norge Ingen mc-krig etter drapsforsøk Fredriksstad Blad

Norge Han siktet på meg Fredrikstad Blad


Nobben för "marijuanapräster" i Högsta DomstolenMichael J. Baldasaro och Walter A. Tucker fick nobben både i hovrätten i Ontario och i Kanadas högsta domstol trots ihärdiga försök att hävda att användning av marijuana var en del av deras religiösa utövning.


Till saken hör att herrarna i samband med att borgen betalats för dem i ett marijuanamål ansökte om tillstånd att inneha och distribuera marijuana som en del av deras religiösa verksamhet. De hävdade att villkoren för borgen - att avstå från innehav av marijuana - gjorde intrång på deras rätt till religionsfrihet.


Torgny Peterson


Kirurg som var ledare för cannabisimperium dömd till fem års fängelseDen 43-årige kirurgen kirurgen Chinh Nguyen har av en domstol i England dömts till fem års fängelse för sin roll i ett omfattande cannabisimperium.


Chinh Nguyen


Senare den här månaden kommer hans bror, Khin Quoc Nguyen, också att dömas för cannabisrelaterad brottslighet.


Du kan läsa mer här.


Torgny Peterson


860 kg hasch beslagtaget i TangerPolis och tull i Tanger i norra Marocko tog 860 kilo hasch i beslag i söndags i tre separata tillslag.Den största mängden, 780 kilo, hittades i ett Belgien-registrerat fordon. Resterande mängd hittades i två fordon på väg till Spanien.


En belgare och två spanjorer har gripits.


Torgny Peterson


Över 16 ton cannabis i beslag i AlgerietUnder årets tre första månader har myndigheter i Algeriet beslagtagit över 16 ton cannabis, meddelat ONLCDT.


Torgny Peterson


Största penningtvätträttegången någonsin i Schweiz

Nio personer - fyra schweizare, tre italienare, en fransman och en spanjor - står åtalade i Bellinzona för penningtvätt till ett värde av 880 miljoner dollar för den så kallade cigarettmaffian med kopplingar till de två italienska maffiaorganisationerna Camorra och Sacra Corona Unita.


Enligt åtalet deltog de åtalade i smuggling av 215 miljoner cigaretter från Montenegro till Italien mellan 1994 och 2001.


Inför rättegången som beräknas pågå till långt in i juni nekar, inte helt oväntat, de åtalade till brott.


Torgny Peterson


Guyana inför lagstiftning mot penningtvätt


Guyana har efter mycket om och men infört lagstiftning mot penningtvätt. Du kan läsa mer här..


Torgny Peterson


Albansk polis beslagtog 44 kilo kokain

Polisen i Albanien har beslagtagit 44 kilo kokain vid gränsövergången Kakavia till Grekland. Tre tyskar och två albaner som fanns i fordonet där narkotikan gömts har gripits.


Torgny Peterson


Colombias president vill förbjuda innehav av kokain, cannabis och ecstasy för personligt bruk

I Colombia diskuterar nu kongressen en förändring av lagstiftningen i syfte att förbjuda innehav och användning av kokain, cannabis och ecstasy för personligt bruk.


Landets president Alvar Uribe menar, helt korrekt, att det är motsägelsefullt att hävda att världens största producent av kokain deltar i kriget mot narkotika samtidigt som man tillåter innehav för personligt bruk.


I dagsläget har vuxna möjlighet att inneha 20 gram marijuana, ett gram kokain och två gram ecstasy för privat bruk.


Förhoppningsvis går förslaget till ny lagstiftning igenom.


Torgny Peterson


Släpp snuset fritt!

Artikel

Utrikesdepartementet 27 april 2009

Ewa Björling, Handelsminister


Inom UD har vi precis genomfört en kartläggning, av snus och andra liknande diskriminerade produkter inom EU: s medlemsländer. I ljuset av denna undersökning ter sig förbudet mot svenskt snus inom övriga EU-länder som än mer absurt. Andra former av snusliknande produkter finns i mer än hälften av de tillfrågande länderna och får säljas inom EU, det är bara det svenska snuset som inte får säljas, skriver Ewa Björling.


Sveriges riksdag och regering är överens om att arbeta för att förbudet mot att exportera svenskt snus till övriga EU-länder ska avskaffas. Förbudet är diskriminerande och oproportionerligt. Det är fullständigt ologiskt att snusförsäljning är förbjuden i övriga EU, samtidigt som ett antal andra långt mer hälsovådliga produkter kan cirkulera fritt på den inre marknaden, enligt näringsutskottets enhälliga blocköverskridande betänkande från 2003.


Under slutet av förra året publicerade dessutom WHO - Världshälsoorganisationen, en rapport med namnet "The scientific basic of tobacco product regulation" . FN-organisationen lyfter fram svenskt snus som ett exempel på en tobaksprodukt som är betydligt mindre skadlig än cigaretter. Jag har tidigare aviserat att jag ska bjuda in till dialog kring hur vi bäst går vidare och jobbar för en handelsliberalisering och hur innehållet i en långsiktig och ansvarsfull produktreglering av svenskt snus bör utformas. Under maj kommer jag att stå värd för ett möte med företrädare för olika intressen i denna fråga. Bland annat kommer flera forskare att vara på plats och snusfrågan kommer att analyseras flera perspektiv, EU: s inre marknad, jobbskapande, hälsa och ekonomi kommer att diskuteras. Inom UD har vi precis genomfört en kartläggning, av snus och andra liknande diskriminerade produkter inom EU:s medlemsländer. Undersökningen, som genomförts på plats i EU-länderna med hjälp av våra ambassader, visar att det återstår mycket att göra innan vi uppnått fri rörlighet för varor. Andra former av snusliknande produkter finns i mer än hälften av de tillfrågande länderna och får säljas inom EU, det är bara det svenska snuset som inte får säljas. Det rör sig till exempel om tuggtobak, tobakspastiller, snuspuder och luktsnus som alltså får säljas fritt. En del av produkterna konsumeras genom näsan och andra genom tuggning eller placering i munnen. Flera av dessa produkter har en liknande sammansättning av ingredienser som det svenska snuset. I ljuset av denna undersökning ter sig förbudet mot svenskt snus inom övriga EU-länder som än mer absurt.


Den fria rörligheten är en av EU: s viktigaste hörnstenar, kanske den viktigaste, och för att den ska kunna inskränkas krävs mycket starka och väl underbyggda skäl. I rättsfallet Cassis de Dijon, ett av de mest betydelsefulla rättsfallen - som definierar inre marknadens grundläggande funktion, försökte tyska staten stoppa den franska likören Cassis de Dijon från att säljas i Tyskland på grund av att den hade en relativt låg alkoholhalt. Skälet som angavs för att stoppa försäljningen var folkhälsa - den låga alkoholhalten, menade Tyskland, skulle innebära att befolkningen skulle dricka mer av likören och därmed skada deras hälsa. EG-domstolen underkände Tysklands argumentation och formulerade den fundamentala principen om ömsesidigt erkännande.


Denna princip innebär att den produkt som säljs inom ett EU-land, ska tillåtas och kunna säljas i alla andra EU-länder. Under våren har jag besökt flera olika länder, däribland Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Malta med huvudsyftet att diskutera prioriteringarna för vårt svenska ordförandeskap men då även passat på att informera om det orimliga förbudet mot snusexport. Jag får uttryckligt stöd från flera olika medlemsländer som också anser att den inre marknaden ytterligare kan förbättras. Senast i onsdags besökte jag Danmark som också tillhör den liberala klubben som anser att frihandel, även inom EU, är avgörande för tillväxt och välstånd.


Företrädare för den danska regeringen menar att snusfrågan bör ses ur ett inre marknadsperspektiv - något vi alltså är helt överens om. EU är ett frivilligt samarbete mellan fria och demokratiska stater. Medborgarna borde också bemyndigas att själva avgöra vilka drycker de vill dricka, vilka ostar som ska ätas samt bestämma om de själva vill snusa, och i vilket land detta ska ske.

Läkemedelsföretag ska offentliggöra betalningar till läkare och forskare

Nederländernas hälsovårdsminister Ab Klink säger i dagens nummer av Trouw att läkemedelsföretagen ska offentliggöra betalningar till läkare och forskare.


I intervjun med Trouw säger Klink att han är beredd att lagstifta om ökad öppenhet men kan också överväga en frivillig överenskommelse.


Torgny Peterson


Nationell kartläggning av barns och ungdomars psykiska hälsaFolder
som beskriver regeringens uppdrag till Statistiska Centralbyrån (SCB) att under hösten 2009 göra en landsomfattande kartläggning av barns och ungdomars psykiska hälsa.


Alla elever i grundskolans årskurser 6 och 9 kommer under lektionstid att få möjlighet att svara på en enkät om hur man upplever sin hälsa. Fortlöpande samråd sker med Sveriges Kommuner och Landsting om genomförandet av kartläggningen.


Svensk dömd till åtta års fängelse för smuggling av 1,25 ton kokain

En svensk man, Tom Lars Johnson, har tillsammans med två personer från Mexico - Antonio Lucke Acosta och Ricardo Alcaraz Ramos, och två från Venezuela - Luis Urquía och Álvaro Duarte, dömts till vardera åtta års fängelse för smuggling av 1,25 ton kokain.


Den svenske mannen var en av de fem som greps på båten "La Niña" i närheten av Bahamas i juni förra året. Båten hade lämnat ön Isla de Margarita i Venezuela och var på väg mot USA.


Torgny Peterson


Reportage från SNPF:s konferens - Om cannabisodlingar i SverigeActNow fortsätter rapporteringen från SNPF:s årskonferens i Göteborg. Nytt intressant material från konferensen, om cannabisodlingar i Svrige, hittar du på ActNow:s reportagesektion här. (Användarnamn: user   Lösenord: gbg) 


Du kan också läsa tidningsreportage om narkotika i Danmark


Övriga reportage från SNPF:s konferens (samma lösenord som ovan)

Reportage från SNPF:s konferens - Om cannabis i Holland

Reportage från SNPF:s konferens - Om narkotika i Danmark

Reportage från SNPF:s konferens lördag 25 april (samma lösenord som ovan)

Reportage från SNPF:s konferens fredag 24 april (samma lösenord som ovan)


Ett bättre internationellt polissamarbete

Regeringen har i dag gett generaldirektören vid Ekobrottsmyndigheten Gudrun Antemar i uppdrag att kartlägga polisens behov av stöd från utländska brottsbekämpande myndigheter med operativa insatser i Sverige.


Den ökade internationaliseringen och brottslighetens alltmer gränsöverskridande karaktär ställer nya krav på polisens arbetsmetoder och förmåga att samarbeta med polisorganisationer i andra länder. Det kan gälla vid internationella evenemang då personer från andra länder brukar komma till Sverige och det därför kan vara värdefullt om poliser från dessa länder finns på plats. Ett exempel kan vara vid vissa idrottsevenemang där det finns en risk för omfattande ordningsstörningar. Även brottslighet som har förgreningar i flera länder, till exempel människosmuggling, kan i många fall förebyggas bättre genom ett närmare operativt samarbete. I uppdraget till utredaren ingår att överväga i vilken utsträckning det ska vara möjligt att ta emot sådant stöd i Sverige.


Frågor som utredaren ska titta närmare på är bland annat för vilka syften och under vilka förutsättningar insatser där utländsk polis deltar ska få genomföras i Sverige, vilka uppgifter utländsk polis ska få utföra i samband med en sådan insats och vilka befogenheter de ska kunna ges.


Utredaren ska redovisa sina förslag senast den 31 december 2010.


RSS 2.0