Tal av Maria Larsson vid invigningen av narkotikamässan "Sverige mot Narkotika" i Örebro den 28 mars 2007

Jag vill varmt tacka för inbjudan att komma hit och att få inviga narkotikamässan "Sverige mot narkotika".  Det är fantastiskt att det är så många här. Jag inser att här i Örebro finns nu Sveriges samlade kunskap och erfarenhet av arbetet mot narkotika. Och eftersom framgång i arbetet mot narkotika till stor del bygger på samarbete och att dra nytta av redan gjorda erfarenheter, så är det här en oerhört viktig samlingspunkt för arbetet under de kommande åren.

Jag hoppas att den politik vi ska bedriva de kommande åren ska kunna präglas av god samverkan med allas vårt arbete. Framgång i kampen mot narkotika avgörs ju till stor del faktiskt av att framsynta myndigheter, engagerade organisationer och en stödjande familj eller andra i omgivningen förmår att samarbeta.

Förhoppningsvis kan jag och Beatrice Ask vara bedriva en politik som underbygger och ger verktyg för det samarbetet. För Polis, Tull, socialtjänst och frivilliga organisationer. Vi ska ju också som politiskt ansvariga ge de juridiska och lagliga ramarna, liksom resursmässiga förutsättningar.

Men det ligger, menar jag, också en skyldighet, för oss som politiker att ange en ideologisk utgångspunkt. Och jag vill därför säga något om den syn som jag och regeringen har i kampen mot narkotika.

Jag får ibland frågan om det inte är orealistiskt med en nollvision för narkotika?
Men jag menar att vi inte får ge efter en enda millimeter i övertygelsen om att all narkotikahantering och allt narkotikabruk måste bekämpas. Man måste fråga sig vad som annars skulle vara målet.

Men säger någon:
"Vi vinner ju inte den kampen ändå, i många tragiska fall varje år      förlorar vi den. Borde vi då inte välja en skonsammare väg där vi prioriterar de tyngsta drogerna och kanske accepterar ett bruk av de narkotikaklassade preparat som ger lindrigare skador"?

Svaret är Nej på den frågan.
I arbetet för varje enskild medmänniskas människovärde och varje individs rätt till ett drogfritt liv kan det inte finnas någon kompromiss.

Sedan 1995 finns en Noll-vision för antalet trafikdödade och allvarligt skadade på våra vägar.
Jag ska citera Vägverket nu, men jag har bytt ut orden "väg", "trafik" och "transport" mot "narkotika".
Jag har också bytt ordet "transportsystem" mot "livssystem". Transporterna på vägen, allas vårt transportsystem framåt, är ju de liv vi lever.

Så min parafras av Vägverkets Nollvision lyder:

"Nollvisionen är bilden av en framtid där människor inte dödas eller skadas för livet av narkotika.
Nollvisionen är också grunden för narkotikaarbetet i Sverige, vilket har fastställts i ett beslut i riksdagen.
Nollvisionen är både ett förhållningssätt till livet och en strategi för att forma ett säkert livssystem. I Nollvisionen slås fast att det är oacceptabelt att narkotikan kräver människoliv. Narkotikaarbetet i Nollvisionens anda innebär att livet i högre grad ska anpassas till människans förutsättningar. Ansvaret för säkerheten delas mellan dem som utformar och dem som använder livet".

Man kan tycka att jämförelsen med Vägverkets arbete mot trafikolyckor är väl halsbrytande. Men det finns ett förhållningssätt gentemot trafiksäkerheten som jag menar att vi också borde ha i narkotikaarbetet

På samma sätt som det är farligt att köra bil, utgör också drogerna en fara i våra liv. Vi kan inte sluta leva därför att det är farligt att leva. Utan likt Vägverket, ska vi "anpassa transportsystemet", alltså livet.

Vem är det då som har ansvaret för "trafiksäkerheten" på livets område?
Ja, enligt min vision  ska det ansvaret (precis som jag läste) "delas mellan dem som utformar och dem som använder livet". Även i detta fall är jag överens med Vägverket.

Vi är många som är med och utformar livet. I första hand har jag ju ett eget ansvar för mitt liv men det är viktigt att erkänna att det också finns ett samhälleligt - ett gemensamt - ansvar.

Det gemensamma ansvaret, också i bekämpandet av narkotika, måste vi alla ta vår del av: politikerna, professionen,  myndigheterna, nätverken, föreningslivet, familjerna. Vi har alla ett ansvar för att förverkliga Nollvisionen. Det ska råda nolltolerans mot narkotika

Någon som ofta är först på plan att upptäcka ett missbruk och kan sätta in tidiga motåtgärder är förstås den egna familjen, livspartnern. I regeringsförklaringen slår vi fast att familjen är en grundläggande gemenskap i samhället. I den lilla grupp som familjen är får familjemedlemmarna möjlighet att möta kärlek, omtanke och förståelse, men också ställas inför krav och ta ansvar. Enskilda och familjer skall få mer att säga till om och förväntas ta ansvar, för sig själv och för andra.

Det är nu inte i någon slags sörgårdsidyll vi talar om familjen, så ser ju knappast verkligheten ut för någon. Utan det är för att vi vet att trygghet och gemenskap grundläggs i familjen, i det ansvar och den hänsyn man tvingas ta där.

Vill vi ha trygga vuxna som vågar välja bort droger, så får vi först försöka se till att vi får trygga barn och att vi kan ge föräldrarna resurser och tid så att familjelivet fungerar. Därför inleder vi nu arbetet med att skapa former för gott föräldra- och familjestöd, som jag vill se förverkligat i alla kommuner.
Det föräldrarna gör för sina barn är det största och viktigaste frivilligarbetet och det bästa drogförebyggande arbetet.

Regeringsförklaringen talar också om ett starkt civilt samhälle med föreningsliv, idrottsrörelser, kyrkor, samfund och ideella organisationer. De offentliga välfärdssystemen ska vara ett solidariskt komplement i ett samhälle som i högre grad präglas av medmänsklighet, ansvarstagande och idealitet.

Inför det folkhälsoarbete som ska bedrivas de kommande åren kommer därför samarbetet och förväntningarna på de frivilliga organisationerna också att synas tydligt.

Med oss idag finns representanter från ett antal av dem och till Er vill jag säga:      Jag har stora förväntningar på vad ni kan göra. Och det är min ambition att försöka ge Er goda förutsättningar för det arbetet.

Det handlar inte om att lyfta undan det offentligas ansvar. Såväl stat och landsting som kommuner ska ha ett solklart ansvar men också ett uppdrag att samarbeta tydligare med de många organisationer som verkar på detta område. Vi ska erkänna, stödja och våga lita till Er kompetens och Ert engagemang. Jag har sett så många enormt goda exempel på kompetens, idealitet och ihärdighet från föreningar, kyrkor, anhörigorganisationer, kooperativ, branschorganisationer med flera. Den nya regeringen är mycket medveten om att det offentliga omöjligt kan klara välfärdsbygget utan frivilligSverige.

Den senaste tiden har vi uppmärksammats på nya ämnen som försäljs som narkotikaliknande droger men som inte är narkotikaklassade. Det finns definitivt ett problem här och regeringen har därför tillsatt en utredning med uppdrag att göra en översyn av nuvarande regelsystem. Det handlar då om kontroll av narkotika, dopningsmedel, lösningsmedel och andra hälsofarliga varor som används i berusningssyfte.

Som ett särskilt uppdrag ska utredningen också se över möjligheterna att införa ett förfarande som förhindrar att man befattar sig med ett ämne som kan antas bli klassificerat som narkotika eller som en hälsofarlig vara. Ett led i det förebyggande arbetet är att få en snabbare klassificering.

Kanske ska också någon ha rätt att se till att vi i vissa tidiga skeden i livet blåser i livets alkometer. För att se till att skyddsräckena kan byggas höga omkring den som behöver det. Jag välkomnar därför utredningen om att tillåta drogtest av personer som ännu inte blivit straffmyndiga, alltså är under 15 år. Tidig upptäckt är A och O i narkotikaarbetet.

En viktig prioritering som genomsyrar hela regeringens politik är alltså barn och ungdomar. För mig ska den prioriteringen också gälla arbetet mot narkotika.

De barn som växer upp i missbrukarhem har tyvärr 4-5 gånger större risk att själva bli missbrukare. De lever ofta med en skuld att det är deras fel att mamma eller pappa dricker, de träder in i den vuxnes ställe och tar ansvar men de har en stor klump i magen när de går hem från skolan inför vad som kan vänta. De här barnen är ofta osynliga.

Jag besökte Gävle i lördags och berömde där det arbete som bedrivs i en verksamhet som heter Grinden, vilken bedrivs av Gävle Kommun. Där har barn med missbrukande föräldrar möjlighet att träffa andra barn och ungdomar i liknande situation. Tyvärr kan sådana här barn få stöd i grupp i endast sex av tio kommuner idag. I övriga kommuner är de osynliga. Vår ambition är att se till att dessa barn blir sedda, blir lyssnade på, får hjälp och stöd av vuxna till en bra uppväxtsituation.

Föräldrarna är normalt sett mest betydelsefulla i att bygga starka skyddsfaktorer runt barn och ungdom. Och föräldrar som samverkar med varandra och med skola, socialtjänst och polis blir en enorm kraft i det drogförebyggande arbetet. Men föräldrar behöver inte bara kunskap och coachning under barnets första år utan under hela uppväxten. Föräldrastöd måste vara väl fungerande i varje kommun, eftersom det gagnar barn och ungdomar och är effektivt i det drogförebyggande arbetet.

Här i Örebro arbetas det inom Örebro Preventionsprogram med åtgärder där man på varje skola i klass sju tar upp alkoholfrågorna och vilken betydelse föräldrarna har. När föräldrar bygger nätverk och engagerar sig kan man också se lokala resultat. Om vuxennärvaro och gränssättning saknas är det svårt att skapa ett effektivt förebyggande arbete. Och alkoholen är en inkörsport till narkotika.

Samverkan är ett nyckelord - samverkan som kan ske mellan skola, föräldrar, socialtjänst och polis. När berusningsdrickandet och anrkotikabruket hos ungdomar minskar och när unga väljer en alltigenom drogfri livsstil. då ligger ofta en samverkan bakom det hela.

Låt mig också säga några ord om missbrukarvärlden. Kunskaperna om vilka arbetssätt som fungerar behöver i stor utsträckning spridas, förmedlas och diskuteras. Det är uppenbart att det finns väldigt mycket av forskningsresultat, metoder och lokala projekt att luta sig mot. En viktig del i regeringens politiska åtgärder kommer att vara initiera processer som undersöker, värderar och sållar bland de olika metoder som används inom socialtjänsten.

Det finns idag ett bra kunskapsunderlag när det gäller behandling av alkohol- och narkotikamissbrukare. Socialstyrelsen har nyligen presenterat sina nationella riktlinjer för missbrukarvården. Kommunerna har ju också under ett par år fått särskilda statsbidrag för att ställa om och utveckla sin missbrukarvård. Vi har också förslagen från den sociala tillsynsutredningens delbetänkande om förstärkt tillsyn av missbrukarvården.

Vi tror att allt detta ger goda förutsättningar för att faktiskt försöka få till stånd en enhetlig och kunskapsbaserad missbrukarvård.

Sedan Alliansen tog över regeringsmakten i höstas har vi tagit några viktiga principbeslut.

Vi har sagt att handlingsplanen som antogs för åren 2006 - 2010 skall ligga fast. Vi har ju i olika internationella sammanhang slagit fast att en styrka i den svenska politiken är att det finns en bred konsensus kring narkotikapolitikens grundvalar och när det gäller den övergripande inriktningen av narkotikapolitiken finns inga skiljaktiga meningar mellan den förra och den nuvarande regeringen.

Mobilisering mot narkotika har gjort ett fantastiskt jobb med att dra igång detta jätteprojekt som en bred satsning på handlingsplanernas mål och intentioner. Man har haft en omfattande kunskapsinhämtning och samarbetat med många andra aktörer. Jag delar synen att vi nu måste gå vidare och få in arbetet i en mer långsiktigt hållbar struktur.

Redan när den nya narkotikahandlingsplanen antogs angav den dåvarande regeringen också att det fanns ett behov av att finna en mer långsiktigt hållbar organisation som så långt möjligt skulle inrymmas i den ordinarie myndighetsstrukturen.

Exakt hur denna struktur skall se ut är ännu inte klar men det pågår ett beredningsarbete inom regeringskansliet för att förbereda en sådan förändring. Här har naturligtvis Björn Fries och hans kansli en viktig uppgift att både delta i detta planeringsarbete och under hand föra över kunskap och erfarenheter till det fortsätta utvecklingsarbetet. Ambitionerna i handlingsplanen ligger fast och arbetet ska ske med oförminskad styrka och vara långsiktigt hållbart.

Handlingsplanen innebär också att det i hög grad är på lokal nivå som den politiska trovärdigheten prövas. Lokala myndigheter måste få ett tydligare uppdrag: Vår ambition är att det framtida handlingsplansarbetet skall ske med oförminskad kraft men i en ny och mer långsiktigt hållbar form. Här kommer våra myndigheter att få ta ett större ansvar än de har i dag när det gäller att utveckla lokalt och regionalt arbete. De regionala och lokala samordnarna har naturligtvis en viktig roll även i framtiden.

Ett av handlingsplanens grundläggande ställningstaganden är att det är på lokal nivå som politikens trovärdighet prövas därför att det är på lokal nivå som det praktiska arbetet utförs. Men den lokala nivån behöver också stöd för att kunna utvecklas. Här kommer våra myndigheter att få ett tydligare uppdrag att driva på metod- och kompetensutveckling inom sina respektive ansvarsområden.

Jag har inte talat mycket om Tull och Polis men det är ju helt klart att de har en mycket viktig uppgift när det gäller att begränsa tillgången till narkotika.

Avslutningsvis, sammanfatta vad jag velat säga:
Min och regeringens ambitioner är alltså fortsatt höga när det gäller att kämpa mot narkotikan. En nollvision innebär att vi måste vidareutveckla våra verktyg i den kampen.

Bättre familje- och föräldrastöd, som en viktig del i allt drogförebyggande arbetet, de frivilliga organisationernas betydelse och den fortsatta samverkan mellan myndigheter och det civila samhället är grundbultar i kampen mot narkotika.

Även om vi inte i framtiden når det narkotikafria samhället, och om människor hittar nya berusnings- och narkotiska preparat, så måste kampen för varje människas okränkbara värde fortsätta. Och det arbetet måste vi göra tillsammans.

Tack för ordet.

Ny kartläggning av folkhälsan i Sverige

I dagarna får 70 000 svenskar en enkätundersökning om deras hälsa och livsvillkor. Det är Statens folkhälsoinstitut och två av Sveriges landsting/regioner som går ut med en rikstäckande undersökning med ett särskilt fokus på Västra Götaland och Gävleborgs län.  

Det är fjärde året i rad som den rikstäckande enkätundersökningen Hälsa på lika villkor genomförs. Undersökningen gjordes första gången 2004 och totalt har 14 landsting hittills medverkat.  

Hälsa på lika villkor
innehåller ett 70-tal frågor om fysiskt och psykiskt välbefinnande, tandvård och vårdutnyttjande. Andra frågor gäller levnadsvanor som fysisk aktivitet, kost, tobak, alkohol och spel.  Enkäten undersöker också ekonomiska förhållanden, trygghet och sociala relationer. 

Med hjälp av Statistiska centralbyrån skickas enkäten till 10 000 slumpmässigt utvalda personer över hela landet och till ytterligare cirka 60 000 personer i Västra Götaland och Gävleborgs län, alla i åldern 16-84 år.  Undersökningen är ett fortlöpande samarbete mellan Statens folkhälsoinstitut och Sveriges landsting/regioner. 

Mer information och resultat från tidigare år finns på folkhälsoenkätens sidor.

I höst presenteras resultatet av årets undersökning.

Utredningen om åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering

Utredningen föreslår ändringar i penningtvättslagen och annan lagstiftning som rör administrativa åtgärder för att bekämpa penningtvätt och terrorismfinansiering. Det innebär mer detaljerade regler. Utredningen föreslår också en utökad tillsyn av företag utanför den finansiella sektorn på området.

Utredningens huvuduppgift har varit att lämna förslag till genomförande av det s.k. tredje penningtvättsdirektivet (2005/60/EG).

Liksom tidigare skall kunderna identifieras och misstänkta transaktioner anmälas till Finanspolisen. Affärsförbindelserna skall nu dessutom dessutom följas upp, och jämföras med vad som är känt om syftet med denna förbindelse.

Vissa kunder och situationer pekas ut i lagstiftningen som innebärande låg risk, medan andra anses utgöra en högre risk, t.ex. kunder som inte är fysiskt närvarande då en affärsförbindelse inleds. Kontrollernas omfattning regleras efter dessa bedömningar. Detta är ett uttryck för det riskbaserade förhållningssätt som regelverket avses avspegla.

En utökad tillsyn föreslås av företag utanför den finansiella sektorn på området. Finansinspektionen föreslås få tillsyn över ett antal verksamheter utanför den finansiella sektorn, som inte tidigare stått under tillsyn när det gäller efterlevnaden av penningtvättslagen. Det gäller bl.a. varuhandel, i de fall betalning sker kontant med 15 000 euro eller mer, verksamheter som innebär tillhandahållande av tjänster till företag (bokföring och bolagsbildning) m.fl.

Revisorsnämnden, Fastighetsmäklarnämnden och Lotteriinspektionen skall i fortsättningen ha tillsyn inom sina verksamhetsområden även på penningtvättsområdet, liksom Advokatsamfundet.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 15 december 2007.

Bakgrund
Utredningen tillsattes i mars 2006 och fick i uppdrag att se över vilka åtgärder som behöver vidtas för att ytterligare effektivisera bekämpningen av penningtvätt och terrorismfinansiering.

Huvuduppgiften har varit att lämna förslag till genomförande av det s.k. tredje penningtvättsdirektivet (2005/60/EG) och, med utgångspunkt i den utvärdering som utförts av FATF (Financial Action Task Force) av hur Sverige uppfyller FATF:s rekommendationer på området. I uppdraget har även ingått att se över frågan om hur tillsyn utanför det finansiella området skall anordnas. Därutöver skall särskilt en specialrekommendation om s.k. alternativa betalningsförmedlare, liksom en rekommendation om inrättandet av en nationell databas särskilt övervägas. Utredningen skall inte lämna förslag i frågor som rör kriminalisering, förverkande eller internationellt samarbete.

I utredningen har deltagit sakkunniga och experter från Finanspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Bankföreningen, Försäkringsförbundet, Revisorsnämnden, Fastighetsmäklarnämnden och BRÅ samt från Regeringskansliet. 

SOU 2007:23 Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet
hittar du här

Du kan läsa mer om bekämpning av penningtvätt och terrorismfinansiering här.

Torgny Peterson

Registerkontroll av personal vid hem för vård eller boende som tar emot barn

En ny lag om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende (HVB) som tar emot barn börjar gälla den 1 juli 2007.  

Syftet är att öka skyddet för barn mot att de utsätts för övergrepp, kränkningar eller annat särskilt skadligt inflytande från personer som finns i barnens närmaste omgivning.  

Registerkontroll ska vara obligatorisk och göras för personer som erbjuds anställning eller liknande vid ett HVB som tar emot barn.

Kontrollen avser både belastningsregistret och misstankeregistret och ska ske genom att den arbetssökande själv inhämtar registerutdrag.  

Det är endast den sökande som erbjuds anställning som ska lämna registerutdrag till arbetsgivaren. En person får inte anställas om inte registerkontroll utförts.

Det är arbetsgivaren som själv avgör om en person med anteckning i ett registerutdrag ska anställas.

Ny statistik från Brå

I dag publicerar Brottsförebyggande rådet (Brå) statistik för år 2006 avseende uppklarade brott, misstänkta personer och slutlig statistik över anmälda brott. 

Uppklarade brott. Fler personuppklarade narkotikabrott
Personuppklaring ger en grov bild av framför allt polisens förmåga att utreda och binda gärningsmän till brott.  

År 2006 personuppklarades 216 000 anmälda brott, genom att en person åtalats, fått strafföreläggande eller meddelats åtalsunderlåtelse. Det är en ökning med 14 900 brott, eller 7 procent, jämfört med år 2005.

Framför allt ökade antalet personuppklarade narkotikabrott i flera län, men mest i Skåne. Ökningen hänger samman med att polisen upptäckt fler narkotikabrott och då finns det ofta redan en misstänkt gärningsperson. 

Även antalet personuppklarade våldsbrott ökade under år 2006. Framför allt ökade produktionen av personuppklarade misshandelsbrott till 13 800, eller med 6 procent jämfört med föregående år. Men eftersom antalet anmälda misshandelsbrott också ökade med 6 procent under året, förblev den så kallade personuppklaringsprocenten oförändrad på 18 procent för misshandel. 

Misstänkta personer. Liten ökning jämfört med föregående år

Statistiken över misstänkta personer visar hur många personer som skäligen misstänkts för brott och ger en övergripande bild av gruppen misstänkta som hanteras av rättsväsendet.  

Förra året registrerades nästan 110 000 personer som skäligen misstänkta för brott, vilket är en ökning med 3 procent jämfört med föregående år. Fördelningen mellan kön, ålder och de brott personerna misstänkts för, var relativt oförändrad jämfört med föregående år. 

Anmälda brott. Bilbrotten minskar
I januari i år publicerade Brå den preliminära statistiken över anmälda brott år 2006. I dag publiceras den slutliga statistiken. Skillnaderna mellan den preliminära och den slutliga statistiken är marginell.  

Under år 2006 anmäldes 1 225 000 brott, vilket är en minskning med 1 procent jämfört med föregående år.

Till de brott som minskade mest hör biltillgrepp och stölder ur och från motorfordon, som sammantaget minskade med 27 300 brott jämfört med år 2005. 

Du hittar statistiken här. Där finns uppgifter för både länen och hela landet. Där kan du också ladda ned förklarande sammanfattningar för statistiken över uppklarade brott och misstänkta personer.

Örebro: Narkotikabrottsligheten inte starkare än sin svagaste länk

I samband med mässan Sverige mot narkotika i veckan presenterade Brå sin senaste rapport om narkotikahanteringen, Narkotikadistributörer-en studie av grossisterna

Brå konstaterar att vissa av narkotikadistributörerna försöker framstå som diskreta affärsmän, medan andra tydligt skyltar med sin kriminella livsstil. Stresstålighet och flexibilitet är viktiga egenskaper hos narkotikagrossister. För att hålla en hög säkerhet anlitar de ostraffade personer för att hantera lagerhållningen.

För att utarbeta strategier mot den organiserade narkotikabrottsligheten har Brottsförebyggande rådet (Brå) studerat grossisterna. 

Narkotikagrossisterna är de som förser marknaden med narkotika. De köper stora partier narkotika som de sedan säljer vidare till andra grossister eller detaljister, som i sin tur säljer vidare till konsumenten. Det innebär att narkotikagrossisterna har kontakter på alla nivåer i distributionskedjan. Det gör dem till den organiserade narkotikabrottslighetens kanske viktigaste aktörer och den viktigaste måltavlan för de brottsbekämpande myndigheterna. I den nya studien har Brå detaljstuderat narkotikagrossisterna och presenterar brottsbekämpande strategier. 

Du hittar studien här

Läs också:
Vart tog alla pengarna vägen? 

Torgny Peterson

Cannabis till och i Sverige

Johan Nilsson, kriminalinspektör och projektledare för cannabisprojektet i samarbete med Mobilisering mot narkotika och Rikskriminalpolisen redovisade före lunchpausen en del av resultaten från cannabisprojektet som startade 2004. 

En utförlig rapport om hela cannabisprojektet offentliggörs inom kort. 

Johan Nilsson gav en tydlig föredragning om såväl internationella som nationella förutsättningar för den svenska cannabishanteringen och han konstaterade inledningsvis att cannabissmugglingen har varit nedprioriterad under flera år

Handeln med cannabis innebär i allra högsta grad såväl kommersiell produktion som handel. Det är en multinationell industri med en beräknad global omsättning på cirka 1 150 miljarder kronor. 

Cannabisprojektet

Cannabisprojektet, som startade 2004 har haft ett antal utgångspunkter för verksamheten, bland annat avsåg man att beräkna konsumtionen av cannabis och mängden insmugglad cannabis. (Inrapporteringen som gjorts till projektet är begränsad till grova narkotikabrott.) 

Utifrån detta ska en strategisk rapport om cannabis upprättas som, tillsammans med annan information, ska kunna ligga till grund för att öka bekämpningen mot cannabis i hela landet och förbättra arbetet med cannabisärenden i Sverige. 

De myndigheter som deltagit i projektet är polisen, tullen, SKL (Statens kriminaltekniska laboratorium), finanspolisen och kustbevakningen. 

Marocko
80% av allt hasch i Europa produceras i Marocko, speciellt i Rif-bergen i nordöstra delen av Marocko där cirka 100 000 ton cannabis förädlas till 3080 ton hasch. För ändamålet finns i dagsläget cirka 50 000 hektar odlingsbar mark som sysselsätter omkring 100 000 familjer. I Marocko beräknas cirka 800 000 människor vara sysselsatta med handeln med cannabis 

Tidigare genomfördes större delen av smugglingen från Marocko med hjälp av speedboats. Den typen har nu mer eller mindre upphört efter att spanska myndigheter byggt upp ett radarsystem som uppenbarligen skrämt bort stora delar av den trafiken. Johan Nilsson noterar att smugglingen nu går mer åt Barcelonaområdet. 

I Marocko är det den lilla staden Nador som är centrum för all handel med hasch. Nador är den stad som ligger på andra plats (Casablanca på första plats) när det gäller banktransaktioner i hela Marocko. Det finns 100 hundra banker i Nador. Hur mycket av pengarna stannar då kvar i Nador? Cirka 10%.  

Europa-Sverige-Norge
Cannabisdistributionen är komplex och hänger samman med olika varianter för smuggling av narkotikan. De vanligaste transportmedlen när det gäller smugglingen i Europa är båtar, lastbil gods och container, och också stor förekomst i personbilstrafiken. 

Med tanke på de omfattande variationerna i smugglingstekniker säger Johan Nilsson att polis och tull bör försöka rikta in sig mot en större bredd av insatser än bara mot resandetrafiken i Sverige

Nilsson betonar att Oslo idag är som en stor cannabismagnet och det finns stor anledning till oro inte minst för att norrmännen förefaller vara på väg in i ett harm reduction-synsätt med inga ingrepp knappt mot missbrukarna på gatan.  Johan Nilsson rapporterar också att de mängder cannabis som förekommer i Norge är betydligt större än i Sverige. 

I Sverige är det Stockholm, Skåneregionen och Göteborg som är de stora centra för cannabishanteringen. 

Under 2005 fördubblade cannabisprojektet beslagen av cannabis tack vare ett förbättrat nationellt och internationellt samarbete. 

Nilsson konstaterar att narkotikarotlarna är väl fungerande där de finns och att de ofta är motorn i narkotikabekämpningen. Vidare fungerar narkotikabekämpningen mycket bra när de som ska arbeta med den får syssla med det dom ska, nämligen narkotikabekämpning. Nilsson betonade också att det är viktigt med narkotikabekämpning på alla nivåer. 

Hittills har i Sverige 19 grova ligor har slagits ut, varav cannabisprojektet står för hälften. Den andra halvan hade genomförts ändå. 

Fokusering på problemet med rätt resurs ger ökat resultat samtidigt som projektet visar på en problematik som i grunden handlar om resurser, säger Nilsson. 

I Sverige beslagtar polis och tull i snitt cirka 800 kg hasch per år 

Prisbilden
Hur ser då prisbilden ut? Hur mycket får köparen betala för 1 kg. Ja, det beror på var inköpet sker. Följande kan ses som aktuella riktvärden: 
Norge 20 000-30 000 kronor
Sverige 20 000-30 000 kronor
Marocko 1 700-3 000 kronor
Spanien 6 000-8 000 kronor
Holland 13 000-15 000 kronor
Tyskland14 000-15 000 kronor 

Går det då att tjäna pengar på cannabishanteringen? Självklart och dessutom grova pengar. Ett räkneexempel:
Inköp av 100 kg i Spanien för cirka 800 000 kronor
Omkostnader för smuggling till Sverige, cirka 1 000-2 000 kronor per kilo
Produkten säljs för cirka  2-4 miljoner i grossistledet och sedan vidare för cirka 7,5 miljoner på gatunivån
Den totala vinsten i det här exemplet blir cirka 6 miljoner för 100 kilo. 

Marijuana
Sverige är nästan självförsörjande på marijuana, som odlas inne i landet. Importen av marijuana är liten.

Mer eller mindre fabriksmässiga odlingar har upptäckts bland annat i Göteborg, Stockholm, Uppsala och Halmstad. Också den här hanteringen ger stora förtjänster. 

Cannabishanteringen har kopplingar till allvarliga brott som mord och kidnappning och, självklart, till organiserade kriminella nätverk. 

Kriminella nätverk

I cannabisprojektet har man upptäckt 120-140 nätverk som ägnar sig åt cannabishantering. Av dessa är 30-35 nätverk, med kapacitet för 1 ton vardera per år, kartlagda. Hittills har 19 sådana nätverk bekämpats av polis och tull genom satsningen. 10 av dessa nätverk hade kapacitet för 1 ton per år. 

Den svenska cannabismarknaden beräknas omfatta minst 25-30 ton per år. 

Jag återkommer med ytterligare information så snart den slutgiltiga rapporten från cannabisprojektet är klar. 

Torgny Peterson

Örebro: Heroinets väg från Afghanistan och dess påverkan på stater

Svante Cornell, forskningschef, Programmet för Sidenvägsstudier, Uppsala universitet inledde dagens program genom att tala om att vägarna mellan produktion och konsumtion ger många allvarliga effekter. Så understödjer till exempel narkotikahanteringen konflikthärdar och bidrar också till ökad korruption, vilket förhindrar en positiv utveckling. 

Programmet för sidenvägsstudier driver sedan 2003 forskning, bland annat med fokus på narkotikahanteringen och utvecklingen i forna Sovjetunionen och Sydvästasien. 

Om man betraktar den globala organiserade brottslighetens utveckling noterar Corsell följande huvudpunkter:
* En kvantitativ ökning under de senaste 20 åren
* Globalisering en viktig faktor
* Exponentiell ökning av internationell handel
* Billigare, enklare telekommunikations
* Billigare, enklare transporter
* Stark ökning av internationella finansiella transaktioner
*Öppnare gränser
*Stora positiv konsekvenser för världen men det finns en baksida: kriminella nätverk har utnyttjat möjlighet att gömma sig i den större och öppnare handeln 

Kriminella grupper har ökat smuggling av alla typer och arbetar allt mer i nätverksbaserade konstellationer.

När det gäller narkotikahanteringen så är den idag den mest värdefulla industrin inom den organiserade brottsligheten, andra största i världen enligt beräkningar med en beräknad omsättning på mellan 500 miljarder och 1 triljon dollar.

Heroin-och kokainindustrierna har den största omsättningen och narkotikahanteringen utgör en plog för annan verksamhet, bland annat med kopplingar till människohandel och vapenhandel.  

Afghanistan står idag för 92 procent av produktionen av opiumvallmon och kokainet produceras idag nästan uteslutande i konflikthärdar. 

Samtidigt som produktionen av opiumodlingar ökar i Afghanistan så avtar den, t ex i Laos och Burma, bland annat beroende på övergång till mer av syntetiska droger.  

I praktiken har vi ett land som är producent av allt heroin i välden, nämligen Afghanistan
, konstaterar Corsell, även om en del produktion också finns i Sydamerika. 

Om problemet skulle försvinna i Afghanistan tror inte Corsell att det skulle lösa problemet. Eftersom efterfrågan styr industrin är risken överhängande för att produktionen flyttas, säger Corsell. 

Afghanistans opiumproduktion ökar konstant och flyttar också norrut i landet. Alla 32 provinser producerar idag oipum och allt mer opium förvandlas till heroin i Afghanistan. 

Efter 2002 noteras en kvantitativ, stabiliserad ökning i Afghanistan. Heroinindustrin är fortfarande större än 50% av Afghanistans legala ekonomi. Jämförbara siffror för Colombia ligger på 5%. 

När det gäller marknaden för heroin med högst värde ligger Västeuropa i topp. Störst missbrukarpopulation finns i transitländerna Iran, Pakistan, Ryssland och också Baltikum. 

Beträffande prisutvecklingen på heroin så minskar dessa, också i Skandinavien. 

Forna Sovjetunionens roll
Svaga stater skapades i samband med Sovjeunionens kollaps
Korruption, kriminalitet och avsaknad av lojalitet till stat och lag
Spekulation olagligt-gränsen för vad som är legalt ändras
Staterna saknade institutioner
Fattigdom, väpnad konflikt och revolutioner
Staterna i Centralasien saknade gränsövervakning, militär, statliga institutioner vid självständigheten
Ekonomisk kollaps och korruption i sovjetsystemet
Mot mitten av 1990-talet var smugglingsnätverken etablerade 

Detta leder till nya smugglingsvägar, den sk norra vägen, bland annat beroende på att Afghanistans norra gräns är svår att bevaka och att ett land som Tjetjenien saknar effektiv gränsövervakning. 

Corsell betonade också problemen med statsinfiltration, vilket innebär att den organiserade brottsligheten  i allt högre grad  infiltrerar statsmakten i svaga stater.  I Afghanistan är de flesta politiska styrkor kopplade till narkotikaproduktion. 

Det är också berättigat att fråga sig var narkotikamiljarderna tvättas. Här är Sverige sårbart och underfinansierat vad gäller penningtvätt, säger Corsell. 

Beträffande kokainindustrin vet vi en hel del om var pengarna tvättas, Miamis bankvärld är intressant i det sammanhanget. När det gäller de enorma vinsterna från heroinhanteringen är kunskaperna om var pengarna tvättas och tar vägen mycket knapphändiga. 

Besök också http://www.silkroadstudies.org för ytterligare information. 

Torgny Peterson

Örebro: Dag 2 för Sverige mot narkotika i Örebro

35181-68

Välkommen tillbaka till Örebro och dag 2 av konferensen och mässan Sverige mot narkotika.

Nu på förmiddagen äger tre plenarieföreläsningar av stort intresse rum.

* Heroinets väg från Afghanistan och dess påverkan på stater
* Amfetamin och metamfetamin-ett samhällsproblem
* Hur sprids cannabis i Sverige?

Rapportering från dessa plenarieföreläsningar kommer under dagen.

Torgny Peterson

Örebro: Riksåklagare Fredrik Wersäll: Narkotikabrott är ett av de brott som växer kraftigast just nu

Vi ser en oerhört glädjande samsatsning mellan polis, tull och åklagare, inte minst inom narkotikaområdet, påpekade Wersäll. Verksamheten inom det operativa rådet ägnas till stor del åt att bedriva brottsbekämpning i projektform. 

Beträffande jakten på pengar för att komma åt den ekonomiska vinningen, bland annat av narkotikabrottslighet, sa Wersäll, Vi hoppas kunna göra tydligare prioriteringar, arbeta mer internationellt och bli bättre på att jaga pengarna. Nästan all narkotika vi ser kommer från utlandet. Vi har fått kritik från FATF (Financial Action Task Force) för att ha legat efter då det gäller att jaga pengarna. Vi har tillsammans med Ekobrottsmyndigheten byggt upp en organisation för att stötta de som arbetar för att komma åt pengarna. Det är oerhört frustrerande att upptäcka pengar som inte kan beslagtas eftersom de inte kan härledas till brottslighet. 

Vi måste bli bättre på att se sambanden mellan olika typer av brott och komma in tidigare i samarbetet  med polisen. Vi måste också få till snabbare processer för att kunna lagföra fler gärningsmän.
 

Vi måste också bli bättre på att använda oss av okonventionella spaningsmetoder. Provokation är ett utmärkt sätt att arbeta men det måste ske under rättssäkra former.
 

Wersäll påtalade behovet av att ha beredskap för att kunna använda nya tvångsmedel, t ex buggning, som jag tror kan hanteras på ett rättssäkert sätt. Vi måste också se till att vi kan använda dagens tvångsmedel, t ex hemlig teleavlyssning. 

Slutligen efterlyste Wersäll också en strategi för hur samarbetet med polisen kan utvecklas för att försvåra och, förhoppningsvis, stoppa narkotikaflödet över våra gränser. 

Torgny Peterson

Örebro: Rikspolischefen: Narkotikabekämpningen är en av våra viktigaste uppgifter

Rikspolischefen Stefan Strömberg konstaterade att polisen bedriver ett aktivt arbete mot narkotika och att det arbetet ska förbättras. Antalet beslag av narkotika och de som lagförs har ökat sedan 2000. Vi är övertygade om att flera av stöldbrotten har minskat som ett resultat av vårt arbete mot narkotika, sa Strömberg. 

En viktig del är det brottsförebyggande arbetet,  som vi inte själva klarar av. Vi måste samverka med kommuner, skolor och andra aktörer. Vi måste bli bättre på det vi gör. Vi måste kunna bekämpa narkotikan i alla led. Det som bekymrar mig mest är att det är så ojämna resultat på olika håll.
   

Strömberg berättade att polisen nu kommer att arbeta fram nationella, enhetliga metoder för att bekämpa narkotika på alla nivåer i samarbete med bland annat Brå, tull och åklagarmyndigheter. Målet är att detta ska vara klart för att sedan sättas i sjön 2008.  

Polisen ska också utveckla insatser mot ungdomar när det gäller arbetet mot narkotika och där utgör polisen i Skåne en förebild, sa Strömberg. 

Polisens underrättelsemodell innebär att all verksamhet ska vara planlagd, stödd på bland annat underrättelser. 

Arbetet mot organiserad brottslighet intensifieras genom ett samordnat utnyttjande av alla våra resurser.  I Skåne planeras sålunda en insats mot tongivande personer inom cannabishanteringen
, berättade Strömberg. 

Ytterligare ett steg är att se till att de kriminella inte får ekonomisk vinning av sin verksamhet. Samhället får inte vara tandlöst för att komma åt den ekonomiska vinningen. Här utgör Storbritannien en förebild
, avslutade Strömberg. 

Torgny Peterson

Örebro: Om knarket på slutna anstalter och tullens verksamhet

Efter anföranden av ministrarna Larsson och Ask var det så dags för de olika verkscheferna. 

Först ut var Lars Nylén, kriminalvårdens generaldirektör, som bland annat konstaterade att narkotikan inte flödar på anstalterna. Kriminalvården har just fått sin 19:e narkotikahund och utifrån arbetet med hundarna hävdar Nylén att narkotika inte är allmänt förekommande på anstalterna.  

Om det inte flödar av narkotika, så flödar det i alla fall av narkomaner på de svenska anstalterna. 60% av intagna använder narkotika och/eller alkohol. Narkomanen är en normalklient i kriminalvårdens miljö, sa Nylén. 

Generaldirektören för tullverket, Karin Starrin, redovisade tullverkets insatser och förhoppningar för framtiden. 

Nästan 600 medarbetare arbetar med gränsskyddsuppgifter, meddelade Starrin, och tullkriminalen arbetar för att på ett målmedvetet sätt försöka stoppa smugglingen.  

Vi blir bättre och bättre. 2006 slog vi rekord på opium, kokain och ecstasy, men vi är absolut inte nöjda, vi kan bi mycket bättre. Fram till 2012 ska vi bli dubbelt så bra, dvs fördubbla värdet av den samhällsnytta som beslag innebär. Analysmetoder, strategier mm ska utvecklas för att öka säkerheten. Vi ska vara på rätt plats i rätt tid för att göra de största beslagen.
 

Vi ska förstärka vår tekniska utrustning. Vi arbetar med narkotikasökhundar, som är ovärderliga och vi vill också utveckla den delen. Under 2006 har vi tillsammans med polisen haft ett projekt om teleavlyssning som vi nu permanentar vid ingången av 2007
, sa Starrin. 

Det internationella samarbetet blir allt viktigare, inte minst med tanke på de långa transporter som narkotikan
, konstaterade Starrin.
 
Det stora beslaget på 1,1 ton kokain i Göteborg 2006 lyckades vi med inte minst tack vare samarbete med Tyskland och Polen. 200-kilosbeslaget var resultatet av ett gott samarbete med Belgien. Vi måste fortsätta utveckla det internationella samarbetet. 

Vi har också en viktig uppgift i postflödet, som ökar betydligt. Vi tar allt mer på Arlanda där all utrikesbrevtrafik kontrolleras. På Arlanda görs beslag varje dag.
 


Avslutningsvis berättade Starrin om SMT, vilket är förkortningen för Samverkan mot tullbrottslighet, där tullen tillsammans får hjälp av näringslivet för att upptäcka felaktiga leveranser i varusändningar. Vi skriver avtal och överenskommelser med företag om ett gemensamt arbete för att upptäcka sådant som inte stämmer.

Torgny Peterson


Örebro: Justitieminister Beatrice Ask upprörd, förbannad, arg och förtvivlad

Jag är lika upprörd, förbannad, arg och förtvivlad fortfarande, sa Ask och refererade till den första motion om narkotika som hon skrev på 1970-talet, och jag tänker inte skönmåla. Det är många som använder narkotika, det är faktiskt så

Arbetet mot narkotika måste ske på alla nivåer. Just nu förs det en debatt om en rapport som kommit om polisens arbete där man påstår att polisen nedprioriterat sitt arbete. Detta är inte sant,
säger Ask. Polisen har, enligt justitieministern, tvärtom gripit fler. Jag tänker inte skämmas för att polisen ger sig på dom som ägnar sig åt småhandel. För varje gång man ger sig på dom som ägnar sig åt småhandel görs ett bra jobb och jag tänker stödja polisen till 100 procent när det gäller den frågan.  

Ask sa också att det inte ska finnas någon motsättning mellan att bekämpa bruk och småskalig handel å ena sidan och den grova, organiserade brottsligheten å andra sidan. 

Signalen till de rättsvårdande myndigheterna är att samarbeta med verksamheter utanför det egna systemet och hon uppmanade myndigheterna att själva söka det samarbetet i stället för att komma springande till justitiedepartementet. 

Beatrice Ask betonade också vikten av att arbeta med ungdomar i tidig ålder och där kan drogtester vara ett instrument. 

Torgny Peterson

Örebro: Regeringen tydlig när det gäller fortsatt nolltolerans mot narkotika

Maria Larsson, äldre- och folkhälsominister, talade under mässans första dag i Örebro. 

Jag hoppas att den politik vi ska arbeta med ska präglas av samarbete. Förhoppningsvis kan jag och Beatrice Ask ge verktyg för det samarbetet för polis, tull, socialtjänst och ideella organisationer
, sa Larsson. 

Vi har också anledning att ge uttryck för en ideologisk utgångspunkt. Jag får ibland frågan om det är orealistiskt att ha en nollvision när det gäller arbetet mot narkotika.
Här var Maria Larsson mycket tydlig kring målet med en nollvision. Narkotikaproblemet måste bekämpas i varje liten del, sa Larsson. Det ska råda nolltolerans mot narkotika, betonade äldre- och folkhälsoministern. 

I arbetet för varje enskild människas människovärde och varje individs rätt till frihet finns det ingen kompromiss
, sa Larsson och konstaterade därmed att den nuvarande regeringen inte lämnar något som helst utrymme för acceptans av det som en del väljer att kalla lätta droger. 

Maria Larsson betonade också vikten av ökat samarbete med de organisationer som arbetar mot narkotika. Den nya regeringen är väl medveten om att myndigheterna inte kan klara sitt arbete utan medverkan av dessa organisationer, sa Maria Larsson. 

Snabbare klassificering av nya droger var också ett ämne som Larsson tog upp. Larsson ställde sig också positiv till drogtester på ungdomar under 15 år, en fråga som justitieministern tagit initiativ till att utreda. 

En viktig del i regeringens åtgärder att undersöka, värdera och sålla bland de metoder som används inom det förebyggande arbetet men också inom vården. Samordnade insatser är av avgörande betydelse för vårdens kvalité och för att man ska uppnå ett positivt resultat
, påpekade Larsson. Målet är att åstadkomma en enhetlig och kunskapsbaserad verksamhet. 

Handlingsplanen för narkotika för åren 2006-2010 ligger fast. Det är en styrka i svensk politik att det finns en consensus kring narkotikapolitikens grundvalar. Det finns inga stora meningsskiljaktigheter
, sa Larsson, inte heller mellan den nuvarande och den tidigare regeringen. 

Att handlingsplanen mot narkotika ligger fast utgör ytterligare ett stöd för fortsatt kamp mot narkotikamissbruket.

Det drogförebyggande arbetet får inte på något sätt stanna av. Arbetet ska fortsätta med oförminskad styrka, konstaterade Larsson. 

Torgny Peterson

Mässan Sverige mot narkotika i Örebro invigd

Mässan Sverige mot narkotika i Örebro öppnades idag i Örebro, av Carina Dahl (s), oppositionsråd, och kommunalrådet Rasmus Persson (c), ansvarig för social välfärd. 

Efter sedvanlig presentation om Örebros förträfflighet som besöksmål, konstaterade Carina Dahl att ansvariga statsråd och verkschefer fanns på plats.  I inledningsanförandet betonade Persson också att det finns en samsyn över partigränserna om kampen mot narkotika. 

Efter inledningen var det så dags för den nationelle samordnaren mot narkotika, Björn Fries. 

I sitt anförande berättade Fries bland annat om sina uppgifter som nationell samordnare och vikten av de tre benen, prevention, vård och behandling och tillgångsbegränsning. 

Vi är bäst i världen på att förebygga användning av droger
, sa Fries, men om vi tittar på de ungdomar som ändå använder narkotika kan vi konstatera att vi måste slipa våra vapen för att tidigare upptäcka dessa

Vård och behandling finns det anledning att se både ljust och mörkt på. Det utvecklas nya metoder, samarbete etableras mellan huvudmän och det finns mycket pengar avsatta för att utveckla vård och behandling
, sa Fries.  

Vi måste skapa genomtänkta vårdkedjor där människor inte lämnas vind för våg. Fyra av tio har ingenstans att bo när de lämnar fängelset. Det är ett systemfel. Vi måste se över den vårdgaranti som gäller nu för missbrukare och där hälften av landets landsting inte lever upp till nu gällande regler
, sa Fries. 

Om vi summerar vårdsituationen finns det all anledning att se ljust på framtiden om vi lyckas införa kunskapsbaserad behandling
, sa Fries. 

Tillgångsbegränsning är ju temat för hela mässan och Fries betonade att jobbet med att begränsa tillgången är en av de viktigaste frågorna i hela narkotikapolitiken.   

Fries konstaterade också att det är viktigt att diskutera hur vi kan utveckla samarbetet över myndighetsgränserna. 

Ett fjärde ben i arbetet mot narkotika är viktigt, nämligen kunskaper. Vi har under årens lopp satsat cirka 100 miljoner på forskning och kunskapsutveckling
, berättade Fries. 

Sverige fick guldmedalj
Den Wienbaserade FN-organisationen UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) konstaterar i en rapport att Sverige är världsledande i arbetet mot narkotika. Priserna på narkotika ligger på högsta nivå, vilket är bra. Få HIV-smittade. Vårdfrågan måste dock prioriteras, sa Fries. 

Torgny Peterson

Rättsväsendet ökar takten i kampen mot cannabissmugglarna

Under de närmaste två åren intensifieras arbetet med att stoppa handel med cannabis i Sverige och resten av Norden.  

Vi vet vilka som sysslar med smugglingen och det mesta om hur de arbetar. Nu ska vi sätta stopp för dem,
säger Peter Tjäder, polisens nationella samordnare i kampen mot den organiserade brottsligheten.
Cannabis är den i särklass vanligaste narkotikan i Sverige och en av de viktigaste inkomstkällorna för den organiserade brottsligheten.

Polisen har i samarbete med Mobilisering mot narkotika, genom Cannabisprojektet, identifierat cirka 140 nätverk som sysslar med cannabishandel på olika nivåer och som i flera fall har kopplingar till andra nordiska länder.  

Nu tar Polisen tillsammans med Åklagarmyndigheten, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Tullverket samt Säkerhetspolisen, genom Operativa rådet, ytterligare ett steg för att bekämpa cannabissmugglingen. 

Polismyndigheten i Skåne har tilldelats 14 miljoner kronor för att under två år samordna och initiera insatser mot utpekade personer som är tongivande inom cannabissmugglingen i Norden. Finansieringen sker genom den så kallade nationella satsningen mot grov och organiserad brottslighet till vilken det är avsatt 120 miljoner kronor under tre år. 

Torsdagen den 29 mars talar Johan Nilsson, kriminalinspektör vid Rikskriminalpolisen och projektledare för cannabisprojektet, om arbetet med att kartlägga cannabissmugglarna och deras verksamhet på Konferensen Sverige Mot Narkotika i Örebro.

Förbud mot magic mushrooms i Holland?

Efter att en fransk flicka begick självmord i lördags, efter att ha ätit sk  magic mushrooms, ställer sig nu en majoritet av medlemmarna i det holländska parlamentet bakom ett totalförbud mot all försäljning, som för närvarande är tillåten, av alla sådana svampar, rapporterar ANP. 

Torgny Peterson

Presskonferens med Maria Larsson och Beatrice Ask om regeringens narkotikapolitik

Den 28 mars deltar äldre- och folkhälsominister Maria Larsson och justitieminister Beatrice Ask på mässan och konferensen Sverige mot narkotika på Conventum i Örebro. De båda statsråden inbjuder till en gemensam presskonferens  om regeringens narkotikapolitik.

Under konferensen kommer Maria Larsson att inledningstala kl. 10.00. Beatrice Ask talar kl. 10.40.

Presskonferensen hålls samma dag kl 12.00.

Knappast någon munter läsning för polisväsendet

Stefan Holgerssons rapport, som offentliggjordes idag, om den svenska polisens arbete för att bekämpa narkotika, innehåller en hel del kritik som bör tas på största allvar och resultera i en översyn och kraftfulla åtgärder för att förbättra polisens narkotikabekämpning.  

Enligt rapporten lägger de poliser inom det svenska polisväsendet som, helt eller till stor del är inriktade på narkotikabrottsbekämpning, ner 922 775 timmar per år på den arbetsuppgiften. Det motsvarar 615 årsarbetskrafter. Av dessa årsarbetskrafter är det 200 poliser som uteslutande arbetar med narkotikabrottsbekämpning. 

Förutom de poliser som uteslutande arbetar med narkotikabrottsbekämpning har de poliser som ingår i ingripandeverksamheten också betydelse för att narkotikabrott upptäcks. En polis som tjänstgör i ingripandeverksamheten lägger, enligt rapporten, i genomsnitt ner 4.2 procent av sin arbetstid på narkotikabrott. Ungefär hälften av dessa drygt fyra procent utgörs av aktiviteter för att försöka upptäcka ett sådant brott och en fjärdedel åtgår till avrapportering. 

Av rapporten framgår också att antalet narkotikabrott har ökat mycket de senaste åren och den stora ökningen av narkotikabrott förklaras med att antalet ringa brott, eget bruk, har ökat kraftigt. Det är, enligt rapporten, vanligt att samma personer tas in åtskilliga gånger under ett år och att det rör sig om etablerade missbrukare. I normalfallet leder dessa ringa narkotikabrott till åtalsunderlåtelse eller böter, där missbrukarna saknar ekonomiska medel för att betala sina böter. Det upprättas dessutom sällan LVM-anmälningar, främst beroende på omständliga avrapporteringsrutiner i kombination med att polispersonal upplever att det inte är någon idé att skriva en LVM-anmälan. 

I rapporten konstaterar projektledaren att det i dagsläget sällan finns någon bakomliggande strategi när etablerade missbrukare blir föremål för en kroppsbesiktning, utan individer tas vanligen mer eller mindre slumpmässigt in för kroppsbesiktningar. En bidragande orsak till detta är att polisens resultatuppföljning har högt fokus på nyckeltal och kvantitativa produktionsmål, där kvaliteten inte synliggörs. 

Det ligger därför i farans riktning att det blir viktigare att kunna uppvisa ett högt produktionsresultat än att inrikta sig på att angripa narkotikabrottsligheten på ett effektivt sätt, bl.a. att försöka minimera nyrekrytering. Att individer tas in för kroppsbesiktning bara för att det skall gå att uppvisa ett bra statistiskt resultat är särskilt tydligt på vissa orter
, konstaterar Holgersson i rapporten. 

Ett annat problem som också belyses i rapporten är att missbrukare i vissa fall har etablerat sig i gränslandet mellan län och på andra platser med en låg polisnärvaro där de kan verka relativt ostört, och det har uppstått mer eller mindre fristäder för narkotikaanvändning, vilket gynnar missbruk. I många fall innebär dessa etableringar mycket problem för andra boende i området, konstateras det i rapporten. 

Också den centraliseringsvåg, som blivit ett resultat av flera omorganisationer, kritiseras eftersom den påverkat bekämpningen av narkotika i negativ riktning genom att polisens kontakter med allmänheten har försämrats. Ett stort antal nedlagda polisstationer har inte heller gjort saken bättre utan tvärtom resulterat i omfattande restider. 

Vidare kritiseras rutinerna för avrapportering och det faktum att utredningspersonalens arbete blir lidande på grund av omständliga rutiner. Rapportförfattaren efterlyser här en förbättring av dagens rutiner för att på så sätt frigöra resurser till mer operativ narkotikabekämpning 

Hur många narkotikapoliser finns det i Sverige?
För att kunna svara på frågeställningen måste man först definiera begreppet narkotikapolis. I studien har man delat upp de som arbetar med narkotikabrott i tre grupper:
1. De poliser som enbart arbetar  (100%) med narkotikabrott
2. De poliser som i huvudsak enbart arbetar (>75%) med narkotikabrott och
3. De poliser som i stor utsträckning enbart arbetar (>40%) med narkotikabrott  

En sådan uppdelning resulterar i 200 poliser som enbart arbetar med narkotikabrott, 326 som i huvudsak enbart arbetar med narkotikabrott och 251 poliser som i stor utsträckning enbart arbetar med narkotikabrott. 

Holgersson konstaterar att det med nuvarande styrning är mer fördelaktigt behålla kända tillhåll där det blir enkelt att stå och vänta för att få tag i missbrukare. Drivkraften att agera mot distributörsledet blir därmed minimal. Helt tvärt emot t.ex. BRÅs59 slutsatser som pekar på att det är viktigt att agera mot de lokala och regionala grossisterna för att störa narkotikamarknaden. 

Upplevelsen att det finns ett intresse av att ge sken av att narkotikabrottsverksamheten fungerar på visst sätt har framkommit vid interjuver i flera andra län under studien:

Ledningen kan peka på att man har en GLG76 enhet på papperet, även om de i praktiken får göra annat.
 

Ledningen är livrädda för att vi skulle gå ut i media och berätta att arbetet mot narkotikabrott ligger nere under sommaren. Under sommaren täcker vi upp krimjouren.
 

Vi fick 2005 tre man som skulle jobba heltid mot narkotika. De försvann efter tre månader. På papperet är det fortfarande tre man som jobbar hundra procent mot narkotika, men så är det inte i verkligheten.

I rapporten framhålls också att om en organisationsenhet bara ser till att ha bra produktionsresultat så finns goda möjligheter att slippa kritik, trots att dessa produktionsresultatet säger väldigt lite om hur verksamheten i realiteten fungerar. Det ligger därför i farans riktning att det blir viktigare att kunna uppvisa ett högt produktionsresultat än att inrikta sig på att angripa narkotikabrottsligheten på ett effektivt sätt, bl.a. att försöka minimera nyrekrytering. Flera exempel på detta har kunnat iakttas under studien, och förekommer även inom andra verksamhetsfält än narkotikaområdet, t.ex. att poliser fått direktiv om att inte lägga ner tid och stödja brottsoffer i de ärenden de utreder, utan bara vidta åtgärder som ger pinnar i statistiken

Det finns presentationsregler i polisorganisationen och dessa används för att organisationen skall rättfärdiga sig själv, där polismännen är utomordentlig medvetna om skillnaden mellan verkligheten och det som presenteras. Den största frustrationen bland personal som arbetar med narkotikabekämpning verkar inte vara att för få poliser arbetar inom denna verksamhetsgren, utan att organisationen vill ge sken av att det är fler personer än det är som arbetar med narkotikabekämpning.
 

Det förefaller högst rimligt att anta att den här rapporten kommer att bli föremål för omfattande diskussioner inom den svenska polisorganisationen och att flera väl befogade frågor kommer att ställas till såväl politiker som verksledning i samband med konferensen och mässan Sverige mot narkotika i Örebro de kommande två dagarna. 

Du hittar hela rapporten, Kartläggning av svenska polisens narkotikabekämpning, här

Torgny Peterson

Kartläggning av svenska polisens narkotikabekämpning

Antalet poliser som uteslutande arbetar med att bekämpa narkotikabrott har minskat med det fyrdubbla sedan mitten av 80-talet. Då fanns omkring 800 renodlade narkotikapoliser. Idag finns bara 200, enligt en kartläggning som Polishögskolan har gjort på uppdrag av Mobilisering mot narkotika.  

Polisens nedprioritering är oacceptabel med tanke på att tillgången på de flesta droger har ökat kraftigt de senaste 20 åren
, säger Björn Fries, nationell narkotikapolitisk samordnare. 

Kartläggningen, som bygger på tidsstudier och intervjuer, visar också att poliser i ingripandeverksamheten bara använder 4,2 procent av sin arbetstid till bekämpning av narkotikabrott. Hälften av arbetstiden läggs på att försöka upptäcka brott och en fjärdedel går åt till avrapportering.  

Samtidigt som polisen satsar allt mindre resurser på narkotikabrottsbekämpning, ökar narkotikabrotten kraftigt. I början av 1990-talet uppdagades omkring 30 000 narkotikabrott ? idag är motsvarande siffra 70 000. Ökningen kan förklaras med att det ringa narkotikabrottet, eget bruk, blir allt vanligare i polisens register. Enligt kartläggningen är det inte ovanligt att missbrukare som är kända av polisen, ofta samma personer, grips och tas in för kroppsbesiktning flera gånger under ett år, ibland under samma vecka.  

Kartläggningen vittnar om att polisen låter kvantitet gå före kvalitet, vilket får till följd att enskilda missbrukare kränks. Polisen måste se över sitt arbetssätt och hitta mer kvalitativa mått på verksamheten,
säger Björn Fries. 

Björn Fries vill också se ett tydligare samarbete mellan polisen och  det civila samhället. 

Om polisens många ingripanden ska få någon effekt måste socialtjänsten, beroendevården och hälso- och sjukvården kunna erbjuda insatser för de missbrukare som tas om hand
, säger Björn Fries. 

Läs:
Kartläggning av svenska polisens narkotikabekämpning  

Den brittiska (och europeiska) debatten om cannabis går vidare

Det faktum att den brittiska tidningen The Independent on Sunday förra veckan (18 mars) tog avstånd från den cannabiskampanj som tidningen drog igång för tio år sedan har gett upphov till en omfattande debatt över hela Europa, och i gårdagens utgåva av The Independent on Sunday konstaterar tidningen att Vår förstasidesrubrik förra veckan, Cannabis-en ursäkt,drog till sig uppmärksamheten hos många människor. Inte någon fråga sedan Irakkriget har orsakat sådana reaktioner från våra läsare och andra media.? 

Det är tämligen sällsynt att chefen för det Wienbaserade FN-organet UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), Antonio Maria Costa, ger sig in i debatter direkt i tidningar, men den här gången har det skett. 

Antonio Maria Costa skriver bland annat följande i The Independent on Sunday igår. 

Det är sällsynt att en ledande tidning intar en framträdande roll till förmån för narkotikaliberalisering. Det är ännu mer sällsynt att man offentligt tar avstånd från en sådan kampanj. The Independent on Sunday förtjänar heder för att ha modet att ändra sin inställning till cannabis som ett resultat av de ökade bevisen om hur farlig världens mest populära drog har blivit.  
 

Det kan inte ha varit ett enkelt beslut. Utan tvekan skriver många läsare under på den låt-gå-toleranta inställning till cannabis som blir alltmer vanlig bland utbildade människor i västvärlden. En sådan samsyn måste bestridas.
 

De som förespråkar legalisering av cannabis vill få oss att tro att cannabis är en behaglig, ofarlig drog som bara ger användaren en känsla av lätt berusning och som inte skadar någon annan. Det ger en attraktiv bild. De som säljer ?skunk? vet bättre. Gå igenom hemsidor som erbjuder cannabisfrön så hittar du namn som Armageddon, AK-47 och White Widow. 
 

-Det här kommer att slå dig sönder och samman och göra flisor av dig, eventuellt kvicksand om du går alltför långt, skryter en försäljare från Glasgow. 
 

Det uttalandet  ligger närmare sanningen.
 

Den cannabis som finns idag är flera gånger starkare än den marijuana som dagens åldrande baby-boomers rökte på college. Under flower-power-perioden låg THC-koncentrationen på två till tre procent. Dagens cannabis kan innehålla tio gånger så hög halt.
 

Du kan läsa hela artikeln av Antonio Maria Costa här

Läs också:
Engelsk tidning ber om ursäkt för kampanj för legalisering av cannabis
Skador av hasch och marijuana (uppdaterad 2006)
Haschguiden 

Torgny Peterson

Ny rapport om narkotikagrossisterna

Precis som på den reguljära arbetsmarknaden, har den kriminella världen sina yrkesgrupper. Den organiserade narkotikabrottslighetens kanske viktigaste ?befattning? är narkotikagrossisterna. Det är dessa personer som genom olika distributionsled förser marknaden med narkotika.


I flera studier har Brottsförebyggande rådet (Brå) undersökt hur den organiserade narkotikabrottsligheten fungerar. Syftet är att detaljerad kunskap om denna brottslighet kan användas för att ta fram effektiva motåtgärder.

I en ny rapport fokuseras narkotikagrossisterna.


Vilka är dessa grossister?
Vilken bakgrund har de?
Hur arbetar de och hur ser deras vardag ut?
Hur kan samhället effektivare störa deras verksamhet?


Dessa frågor besvaras på en presskonferens när rapporten Narkotikadistributörer ? en studie av grossisterna presenteras på en presskonferens i samband med mässan Sverige mot narkotika i Örebro torsdagen den 29 mars klockan 10.00.


Medverkar gör Lars Korsell, jur.dr och forskare vid Brå samt utredarna Daniel Vesterhav och Johanna Skinnari. Dessutom deltar en representant från Polismyndigheten i Örebro.


Tid:
Torsdagen den 29 mars klockan 10.00
Plats: Conventum, Örebro


Läs också:
Vart tog alla pengarna vägen ? En studie av narkotikabrottslighetens ekonomihantering

Drogtester av barn under 15 år

Justitieminister Beatrice Ask aviserar nu att det kan bli aktuellt med drogtester av barn under 15 år. Inte en dag för sent. Som förälder borde man vara tacksam för alla möjligheter som finns att upptäcka drogmissbruk så tidigt som möjligt. 

Självklart ska drogtest inte ses som det främsta instrumentet för att konstatera drogproblem i en familj, men som komplement borde det ha införts för länge sedan. 

Vi väntar nu på en statlig utredning och ett lagförslag, så drogtester av barn lär inte bli verklighet omgående. 

Torgny Peterson

2010 kan över 25% av nya fall av schizofreni komma att tillskrivas cannabis

Om cannabis orsakar schizofreni så kan 25 procent av nya fall av schizofreni då vi kommer till år 2010 tillskrivas cannabis, enligt en studie som nu publicerats i Addiction. 

En kraftig ökning av sjukdomen förutspås i slutet av det här decenniet och då med en ökning av shizofreni, särskilt bland unga män.  

Studien matchar historiska trender när det gäller användning av cannabis och nya fall av schizofreni i de tre engelska städerna Nottingham, Bristol och Southwark. 

Forskarna har uppskattat vad som kan hända med utvecklingen av fall av shizofreni om man antar att det finns ett orsakssamband mellan användning av cannabis och begynnande psykotiska symtom. 

Under de senaste 30 åren noterar forskarna en artonfaldig ökning av användningen av cannabis bland 18-åringar. Om cannabis orsakar schizofreni skulle en sådan ökning i användningen av cannabis resultera i en 29%-ig ökning av antalet nya fall av schizofreni. 

Ytterligare information hittar du här:
Matthew Hickman, Peter Vickerman, John Macleod, James Kirkbride, Peter B. Jones.  Cannabis and schizophrenia: model projections of the impact of the rise in cannabis use on historical and future trends in schizophrenia in England and Wales (2007).  Addiction 102 (4), 597-606.

Torgny Peterson

Angående behandling med Ibogain

Mot bakgrund av att Mobilisering mot narkotika under året fått ett antal förfrågningar om behandling med Ibogain har man nu tagit fram en kunskapssammanställning.  

Sammanställningen, som är gjord av med. dr. Ola Blomqvist, specialist i psykiatri, finns i en beskrivande del samt en fördjupning med referenser. 

Du hittar den beskrivande delen här och en fördjupning med referenser här.

GHB en etablerad drog

Det är namnet på en konferens som arrangeras av Länsstyrelsen i Västra Götaland, Göteborgs stad och Mobilisering mot narkotika den 25 maj i Göteborg.  

Konferensen vänder sig till politiker, chefer inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården samt socialarbetare, sjukvårdspersonal och anställda inom kriminalvården och polisen. 

Ytterligare information och program hittar du här.

Samverkan kring missbrukare och hemlösa i Öresundsregionen

Björn Fries presenterade den 21 mars sitt åtgärdsförslag för att öka samverkan kring missbrukare och hemlösa i Öresundsregionen. Bland annat uppmanar han Sveriges regering att ta initiativ till en dialog med den danska regeringen om hur man hittar en lösning för svenska missbrukare i Köpenhamn. Bakgrunden är en ny rapport om situationen för svenska missbrukare och hemlösa i Köpenhamn. I rapporten, som är framtagen av Malmö högskola i samarbete med Mobilisering mot narkotika, uppskattas det finnas omkring 30-40 svenska hemlösa och missbrukare i Köpenhamn. 

Den största gruppen är så kallade metadonflyktingar som tagit sin tillflykt till Köpenhamn i syfte att få tillgång till metadon. Denna grupp svenskar har flytt från ett svenskt behandlingssystem som de förknippar med kontroll och repression och som inte kunnat erbjuda dem den behandling de behöver, under betingelser de kan klara av.  

Den svenska missbrukarvården måste bli bättre på att erbjuda behandlingar som är anpassade efter individernas behov. Det handlar om att sänka trösklarna in i vården och ge mer stöd till klienterna
, säger Björn Fries. 

För att nå dithän vill Björn Fries att kunskapsutbytet mellan Danmark och Sverige ska förbättras. 

Min förhoppning är att Sverige och Danmark gemensamt utreder om det finns förutsättningar för att inrätta ett regionalt kompetenscentrum för behandlingsfrågor
, säger Björn Fries. 

Läs rapporten Svenska hemlösa och missbrukare i Köpenhamn här.

Vad tänker du göra för att begränsa tillgången på narkotika?

Det är rubriken på ett samtal som hålls på Mässan Sverige Mot Narkotika förmiddagen den 28 mars.

Justitieminister Beatrice Ask, generaldirektören vid Kriminalvårdsverket Lars Nylén, generaltulldirektören Karin Starrin, rikspolischefen Stefan Strömberg och riksåklagare Fredrik Wesäll deltar.

Har du en fråga som du vill ställa till någon av dem, till Björn Fries eller äldre- och folkhälsominister Maria Larsson kan du maila den till sverigemotnarkotika@ orebro.se.

Ett urval av frågorna kommer att besvaras i samband med plenumpassets avslutning.


Vi gratulerar Marocko till beslaget av fyra ton hasch

Det är dags att gratulera den marockanska flottan som nyligen beslagtog cirka fyra ton hasch avsett för den europeiska marknaden. 

Beslaget, som bekräftades av marockanska myndigheter i måndags ägde rum vid kusten utanför Nador i nordöstra delen av Marocko. 

Torgny Peterson 

Marijuana i USA

Häromveckan gick jag igenom de lagförslag i USA som syftar till att antingen legalisera innehav och bruk av så kallad medicinsk marijuana eller utvidga sådana redan existerande program, vilka alla är helt i strid med den federala lagstiftningen. 

Resultat? Just nu finns det ett 40-tal olika lagförslag i 21 olika delstater. 

De största, enskilda bidragsgivarna till den här marijuanacirkusen i USA har varit och är fortfarande George Soros, Peter Lewis och John Sperling, samtliga med många dollar i ryggsäcken. 

George Soros har i boken Soros on Soros tydligt uttalat vad han vill åstadkomma. Han säger där, I will tell you what I would do if it were up to me. I would establish a strictly controlled distribution network through which I would make most drugs, excluding the most dangerous ones like crack, legally available. Initially I would keep the prices low enough to destroy the drug trade. Once that objective was attained I would keep raising the prices, very much like the excise duty on cigarettes but I would make an exception for registered addicts in order to discourage crime. I would use a portion of the income for prevention and treatment. And I would foster social opprobrium of drug use. 

Vad Soros vill kan väl knappast uttryckas tydligare.  

Distributionen av så kallad medicinsk marijuana i olika delstater är i strid mot den federala lagstiftningen, vilket också konstaterats genom ett mål i USA:s högsta domstol. 

Federal polis gör razzior titt som tätt hos de skurkar som tjänar grova pengar på människors okunskap, och att det handlar om stora pengar i den medicinska marijuanabranschen råder det inga tvivel om. Nyligen konstaterade federal polis att ägaren till New Remedies Cooperative skrev ut checkar på 70 000 kronor i veckan till sig själv och hade dessutom deponerat 16 miljoner kronor på ett bankkonto under den senaste åttamånadersperioden. 

Kalifornien var den första delstaten som startade verksamhet med så kallade marijuanakliniker eller marijuanadispensärer. Idag finns det cirka 400 i Kalifornie och enbart i Los Angeles ett hundratal. 

DEA (Drug Enforcement Administration), som gjort razzior på ett stort antal kliniker, gjorde under en dag i januari razzior på elva kliniker och de kliniker som fick besök av DEA den dagen skrapade dagligen ihop ungefär 150 000 kronor i ren vinst på sina så kallade patienter. 

Det visade sig också att många av aktörerna i den här bluffverksamheten köpte marijuana av langare på gatan för att sedan sälja den på marijuanakliniken för dubbla priset. 

Att vara  marijuanaapotekare förefaller vara en synnerligen lukrativ verksamhet.  

Torgny Peterson

Amerikansk domstol står fast vid beslut om så kallad medicinsk marijuana

En amerikansk appellationsdomstol (ung. hovrätt) har nu slagit fast att Angel Raich, som lider av en hjärntumör, kan åtalas i Kalifornien då hon använt marijuana för sina besvär.

Beslutet är i linje med ett beslut i USA:s högsta domstol för två år sedan, som då slog fast att den federala lagstiftningen upphäver delstatslagar som medger användning av så kallade medicinsk marijuana.

 
Torgny Peterson

Européer stöder åtgärder mot alkohol

Jag har i olika sammanhang berättat om information i de olika Eurobarometrar som presenteras med jämna mellanrum.

Av den senaste, Attitudes towards Alcohol, som publicerats den här månaden, framgår bland annat att 75% av EU-medborgarna har förtärt alkohol under de senaste tolv månaderna. Inte undra på att alkoholindustrin lever och frodas. 

Attitudes towards Alcohol
innehåller en hel del information om européernas syn på alkohol och visar också att det finns stöd för åtgärder mot alkohol.

Torgny Peterson

En tiondel av Ryssland kontrolleras av kriminella

Uppgiften att en tiondel av Ryssland kontrolleras av kriminella kommer från en artikel i den engelska tidningen The Independent, som refererar till ett tal av chefen för ryska inrikesministeriet, Rashid Nurgaliyev, där han säger att nästan en tiondel av Ryssland kontrolleras av organiserade kriminella grupper som möter ringa eller inget officiellt motstånd.

Av uppgifter i samma tal framgår att sådana grupper är väletablerade bland annat i Moskva, i St Petersburg och i södra delen av landet. 

Du kan läsa mer här.  

Torgny Peterson

50 procent av sprutorna används till att injicera anabola steroider

Den tidigare chefen för det brittiska antidopingprogrammet hos UK Sport, Michelle Verroken, skrev i söndagsupplagan av Scotland on Sunday att av de sprutor som byttes i landet förra året användes omkring 50 procent för att injicera heroin eller andra droger och de resterande 50 procenten användes för att injicera anabola steroider. 

Den som är intresserad att veta mer om detta kan läsa Verrokens artikel här

Torgny Peterson

Radioprogrammet ReageraMera onsdag 21 mars kl. 09.00

Just Radio onsdag 21 mars 2007 kl 09.00 - ReageraMera med Torgny Peterson. Bland annat om den brittiska cannabisrevolutionen. 

Programmet direktsänds i Just Radio och via Internet. Bor du på Gotland får du in kanalen på 89.2. Bor du i övriga Sverige eller i utlandet kan du lyssna direkt på adressen http://www.justradio.nu/

Cannabis i Sverige

Vi vet idag, efter den kartläggning som gjorts vid Rikskriminalpolisen, att mellan 120 och 140 olika ligor eller nätverk smugglar omkring 25-30 ton hasch till Sverige varje år. Av dessa har mellan 25 och 30 kapacitet att hantera minst ett ton per år. Huvuddelen av haschet kommer från Rif-bergen i norra Marocko. 

Olika europeiska brottsnätverk har kontakter och arbetar mot marockanska aktörer på spanska solkusten, och inte bara där utan i stort sett är hela sydvästra Medelhavet ett intressant område i sammanhanget. 

De marockanska kontakterna, oavsett var de befinner sig, arbetar i sin tur med kontakter i Marocko. Att tänka sig att någon skandinavisk lintott gör affärer i Rif-bergen hör inte till vanligheterna. 

Stora upptagningsområden för den europeiska marknaden är Spanien, Frankrike och Holland och många av de svenska smugglingsnätverken köper sitt hasch i Holland. 

Den här omfattningen på smugglingen innebär att vi har att göra med grov, organiserad brottslighet som måste bekämpas genom långsiktiga insatser. Det är därför glädjande att notera att Mobilisering mot narkotika tillsammans med Riskkriminalpolisen fattat beslut om en fortsatt, operativ satsning mot cannabis. 

Lagom till mässan och konferensen Sverige mot narkotika förväntas slutrapporten från det nuvarande cannabisprojektet bli offentliggjord. Jag kan utlova intressant läsning. 

Torgny Peterson

Rekordstort antal cannabisodlingar i Storbritannien

Aldrig någonsin tidigare har antalet cannabisodlingar varit så stort i Storbritannien som nu. En nyligen genomförd undersökning av Drugscope visar att polisen under de senaste sex månaderna avslöjat tre sådana odlingar per dag.  

Enbart i Londonområdet har 1 500 cannabisodlingar upptäckts och beslagtagits under de två senaste åren vilket är 200 procent fler än under åren 2003 till 2005. 

För tio år sedan, rapporterar Drugscope, producerades bara 11 procent av den cannabis som såldes i Storbritannien i landet. Idag produceras över 60 procent i landet. 

Tack vare att polisen varit synnerligen effektiv, man har bland annat använt helikoptrar utrustade med värmekameror för att upptäcka odlingarna, har det periodvis uppstått cannabistorka, dvs brist på cannabisprodukter, vilket gjort att mindre nogräknade, penninghungriga knarkproducenter kryddat marijuana med mikroskopiskt små glaskulor. Varför? För att öka vikten och därmed tjäna mer pengar. Detta skedde i en sådan omfattning att det engelska hälsovårdsdepartementet publicerade en så kallad health alert den 16 januari i år efter att flera marijuanakunder fått allvarliga mun- och halsproblem efter att ha fått i sig glaskulorna då dom rökt marijuana. 

Enligt uppgifter från den brittiska polisen innehåller ungefär 80 procent av cannabisodlingarna mer än 50 cannabisplantor och i genomsnitt beslagtas omkring 400 plantor vid varje razzia. 

En analys av de razzior som företagits mot cannabisodlingarna i landet visar att mellan 60 och 70 procent av odlingarna drivs av vitnamesiska kriminella gäng. Från början var dessa verksamma i London-området men under det senaste året har cannabisodlingar som drivits av de här gängen också upptäckts i södra Wales, Birmingham, East Anglia, Yorkshire och i nordöstra delen av landet. 

Många av odlingarna sköts av illegala immigranter, varav en del inte är mer än 15 år gamla. 

Torgny Peterson

Sprututbyte används av de som dopar sig

Från Skottland kommer nu rapporter om att omkring 50 procent av de sprutor som lämnas ut vid sprututbytesenheter hämtas av personer som använder dom för att injicera anabola steroider. 

Det är den tidigare chefen för anti-dopingprogrammet hos UK Sport, Michele Verroken, som avslöjar det här missbruket, i ordets alla bemärkelser, i en artikel i tidningen Scotland on Sunday, där hon hävdar att en analys av sprututbytesprogrammen visar att det är lika många som hämtar sprutor för att injicera steroider som de som hämtar sprutor för att injicera heroin. 

I artikeln i Scotland on Sunday skriver Verroken bland annat, Av det totala antalet sprutor som byttes i Storbritannien förra året, användes omkring 50 procent för att injicera heroin eller andra illegala droger men de resterande 50 procenten, med längre och tjockare nålar, som gör det möjligt att tränga in djupt i muskelgrupper, användes för att injicera steroider. 

I artikeln säger Verroken också att HGH (humant tillväxthormon) blir allt populärare. 

Du kan läsa Verrokens artikel här


Torgny Peterson


Engelsk tidning ber om ursäkt för kampanj för legalisering av cannabis

Sent ska syndaren vakna, skulle man kunna säga då vi nu konstaterar att den engelska tidningen The Independent ber om ursäkt för det som vi redan då visste men som uppenbarligen blivit klart för somliga först nu, nämligen att legalisering av cannabis är ett vansinnigt projekt, som kräver maximal bekämpning. 

The Independent
startade 1997, under ledning av redaktören Rosie Boycott en kampanj för legalisering av cannabis. Tidningen stod också bakom den marsch för legalisering av cannabis som ägde rum i London 1998.  

Jag befann mig i London den dagen och hade möjlighet att på nära håll betrakta spektaklet. Tillsammans med The Independent kan vi idag konstatera att vi sällan har haft så många att tacka för så lite. 

 I samband med demonstrationen tog också Rosie Boycott och hennes tidning initiativet till ett upprop till stöd för legalisering av cannabis. Bland de som skrev under hittar vi bland annat Anita Roddick, kvinnan bakom Body Shop, som påstod sig värna om såväl yttre som inre miljö. Hennes underskrift på uppropet visar att hon inte förstod ett dyft av vad cannabisproblemet handlar om. Paul Mc Cartney var en annan av undertecknarna och hans egen användning av cannabis kan möjligtvis förklara, men ingalunda ursäkta, hans brist på kunskaper när det gäller cannabis. 

Hur som haver, The Independent, säger i gårdagens upplaga: Cannabis-en ursäkt: 1997 startade den här tidningen en kampanj för att avkriminalisera [läs legalisera!] drogen. Om vi då hade vetat vad vi kan avslöja idag?Tidningen meddelar sedan att man, i likhet med ett stort antal ledande experter som på sin tid också var för en avkriminalisering/legalisering av cannabis, tar avstånd från en sådan kampanj. 

Jag trodde inte att The Independent  någonsin skulle medge att kampanjen var ett komplett misstag. Desto mer glädjande är det att konstatera att så är fallet. 

Den aktuella artikeln i The Independent hittar du här

Kampen mot cannabis till gagn för missbrukarna går vidare.

Läs också:
Skador av hasch och marijuana (uppdaterad 2006)
Haschguiden

Venezuela introducerar ny teknik för att bekämpa narkotika

Från Venezuela meddelades i fredags att landet nu tar till avancerad kinesisk satellitteknologi och ryska Sukhoi-30 plan för att bekämpa den illegala narkotikahanteringen. 

Uppgifterna framkom vid ett toppmöte om narkotika som hölls i Dominikanska Republiken. 

Torgny Peterson

Halv miljon unga alkoholmissbrukare i Tyskland

Från Tyskland rapporteras att det nu finns omkring en halv miljon unga alkoholmissbrukare. Man oroas också över att antalet flickor som dricker och använder cannabis ökar. Beträffande användningen av cannabis rapporteras en 100%-ig ökning från 1993 då tolv procent av flickor i 17-årsåldern någon gång använt cannabis, jämfört med 27% idag. Torgny Peterson

Knarkpropaganda för småbarn

De som förespråkar legalisering av marijuana har nu producerat en sagobok, avsedd för barn i åldrarna 6-12 år, som är ren och skär knarkpropaganda. 

Finansierad av vem? Gissa tre gånger!  

Den här knarkpropagandan ligger helt i linje med övriga tappra försök från legaliseringsfronten att försöka övertyga t o m små barn om det fantastiska med marijuana. 

Du kan ta del av eländet här

Alldeles snart kommer du att kunna ta del av en helt annan sagobok på samma tema. 

Torgny Peterson

Detaljhandel med växtbaserade läkemedel

SOU 2006:95 behandlar detaljhandel med växtbaserade läkemedel och rör en eventuell avreglering av detaljhandeln med godkända receptfria växtbaserade läkemedel. 

Utredningen föreslog i sitt delbetänkande att detaljhandel med godkända receptfria växtbaserade läkemedel ska få bedrivas även av andra näringsidkare än  Apoteket AB och att sådan verksamhet skall vara tillståndspliktig. 

Statens folkhälsoinstitut instämmer nu i sitt yttrande helt i utredningens slutsatser och noterar särskilt att utredningen lagt vikt vid patientsäkerheten och en säker läkemedelshantering. 

Torgny Peterson

Mobilisering mot narkotika får 34 miljoner för 2007

Regeringen har beslutat avsätta närmare 35 miljoner kronor till Mobilisering mot narkotikas narkotikapolitiska insatser under 2007. 

I verksamhetsplanen för 2007 ingår bland annat metodutveckling inom missbruksvården, insatser för narkotikafria krogmiljöer, kartläggning av narkotikabrottslighet på Internet och fortsatt stöd till förebyggande arbete i kommuner och län. 

Avsatta medel i verksamhetsplanen för 2007 Fördelar sig enligt följande:
Samordning 3 500 00 kronor
Förebyggande arbete 11 115 000
Vård och behandling 10 870 000
Minska tillgången 4 135 000
Kriminalvård 3 670 000
Forskningsavslut 1 500 000 

Torgny Peterson

Arbetsgivarnas ansvar för att göra rehabiliteringsutredningar avskaffas

Regeringen överlämnade i dag propositionen Vissa socialförsäkringsfrågor till riksdagen. Ett förslag i propositionen är att arbetsgivarnas skyldighet att genomföra rehabiliteringsutredningar ska avskaffas.

Ett av syftena är att snabba upp arbetet med att skapa möjligheter för återgång i arbete. Dagens system är alltför byråkratiskt och har lett till onödigt långa väntetider och till att rehabiliteringsprocessen fördröjs.

Försäkringskassan ska tillsammans med individen klarlägga dennes behov av insatser. Arbetsgivaren ska bistå i detta arbete och lämna de uppgifter om arbetsplatsen som behövs för att bedöma behovet av rehabilitering. Arbetsgivaren har  fortfarande ansvar för att vidta de åtgärder på arbetsplatsen  som behövs för en effektiv rehabilitering.

Utredningar avseende barn som har avlidit i anledning av brott

I lagrådsremissen föreslår regeringen en ny lag. Den innehåller bestämmelser om utredningar som skall genomföras när ett brott har begåtts mot ett barn och barnet har avlidit i anledning av brottet eller det annars finns särskilda skäl att utreda dödsfallet och det finns särskild anledning att anta att dödsfallet har samband med förhållanden som har inneburit att barnet varit i behov av skydd. Utredningar får även genomföras när ett barn har avlidit utomlands, om barnet var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige. Med barn avses i lagen personer under 18 år.

Syftet med en utredning enligt lagen skall vara att ge underlag för förslag till åtgärder som förebygger att barn far illa. I lagen anges att utredningarna skall genomföras av den myndighet som regeringen bestämmer (utredningsmyndigheten).

I lagen finns också bestämmelser som innebär att polismyndigheter och åklagare i vissa fall är skyldiga att lämna underrättelser till utred¬ningsmyndigheten samt bestämmelser om vid vilken tidpunkt en utred¬ning får inledas. Vidare finns bestämmelser om uppgiftsskyldighet för bl.a. sådana myndigheter och yrkesverksamma vars verksamheter berör barn samt bestämmelser som reglerar vad en utredning skall klarlägga. I lagen anges också att en utredning inte får genomföras på ett sådant sätt att den medför men för en brottsutredning, rättegång eller ett ärende om tillsyn.

Vidare lämnas i lagrådsremissen förslag till ändring i sekretesslagen (1980:100) som innebär att de uppgifter som kommer att hanteras av utredningsmyndigheten omfattas av sekretess. Sekretessen har utformats så att det föreligger presumtion för sekretess (s.k. omvänt skaderekvisit).

I lagrådsremissen lämnas även förslag som innebär att den behandling av personuppgifter som kommer att ske i utredningsverksamheten kommer att regleras genom lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Regeringens förslag innebär därför ändringar i sistnämnda lag.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2008. I en övergångsbestämmelse anges att vid dödsfall som inträffat före lagens ikraftträdande får utredningar inledas utan krav på underrättelse från polismyndighet eller åklagare. Vidare anges att sådana utredningar endast får avse fall där det genom en lagakraftvunnen dom konstaterats att ett brott har begåtts mot ett barn som har avlidit i anledning av brottet. 

Läs också:
Utredningar avseende barn som har avlidit i anledning av brott (Lagrådsremiss)

Israel intensifierar arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Den israeliska ekobrottsmyndigheten, polisen och skatteverket i landet öppnade förra veckan ett gemensamt underrättelsecenter vid polishögkvarteret i Jerusalem för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Torgny Peterson

Leve(r) trovärdigheten!?

En av Australiens ledande specialister på ADHD, Alasdair Vance, uttalar i tidningen the Age stor oro över läkarnas kopplingar till läkemedelsindustrin, inte minst inom den bransch där han själv är verksam.  

- Läkare som är inblandade med läkemedelsföretag på olika sätt kan medvetet eller omedvetet påverkas när de ska fatta beslut, säger Vance till tidningen. 

Vilken fantastisk insikt av denne man som, enligt The Age, fram till helt nyligen varit rådgivare åt Eli Lilly och Novartis. Men nu ska det tydligen bli andra bullar? Vance har blivit medveten om riskerna, vilket ändå inte förhindrat honom att be Eli Lilly om pengar för forskning kring läkemedlet Strattera. Eli Lilly har sagt ja till hans ansökan om medel. 

Leve(r) trovärdigheten!? 

Läs mer:
Cut drug company ties, doctors told 

Torgny Peterson

Ny version av Kommunala basfakta för folkhälsoplanering

Kommunala basfakta, faktablad 2006, finns nu tillgängliga på Statens folkhälsoinstituts webbplats. Faktabladen innehåller färdiga tabeller indelade efter ett antal områden som har betydelse för människors hälsa och som är nedbrutna på kommunnivå. 

Användningen av alkohol, antal anställda i förskolan och hur många blivande mödrar som röker, det är några av de statistikuppgifter som finns samlade i Kommunala basfakta, KBF. 

På grund av förseningar vad gäller dödsorsaker 2004 har faktabladet blivit något försenat. Nyheter i KBF Faktablad 2006 är att dödsorsaksstatistiken nu är åldersstandardiserad. Icke åldersstandardiserade dödsorsaker finns fortfarande i Databasen som innehåller finare uppdelningar av statistiken och ytterligare variabler som inte återfinns i faktabladen. 

Kommunala basfakta riktar sig främst till folkhälsoplanerare, beslutsfattare och förtroendevalda i landets kommuner. Syftet är att underlätta kommunernas planering och uppföljning av folkhälsoinsatser och att sätta fokus på de nationella folkhälsomålen. 

Du hittar Kommunala basfakta här.


Göran Hägglund inviger barnrättscentrum i Örebro

- Sverige rankas som näst bäst bland världens rika länder när det gäller barns välfärd. Det ska vi glädja oss åt, men det innebär också ett stort ansvar. Sverige har bättre förutsättningar än många andra länder att gå längre i sin barnpolitik än den miniminivå som barnkonventionen sätter. Min förhoppning är att Nationellt Centrum för Barnets Rättigheter snabbt ska etablera sig som ett viktigt kunskapscentrum för arbetet med barnets rättigheter i Sverige.

Det säger socialminister Göran Hägglund när han inviger Nationellt Centrum för Barnets Rättigheter (NCBR) i Örebro idag.

NCBR, som blir en del av Örebro universitet, ska fungera som en mötesplats mellan praktik och forskning när det gäller barnets rättigheter, samla och sprida kunskap samt hitta nya vägar till genomförande av barnkonventionen i Sverige. Centrumet ska bestå av tre områden: utbildningsverksamhet, forskning och en kunskapsbank som kommer att göras tillgänglig via centrumets hemsida.

Angrepp mot informationssystem

I propositionen (Prop. 2006/07:66) övervägs behovet av lagändringar för att genomföra EU:s rambeslut om angrepp mot informationssystem. Rambeslutet innehåller bestämmelser om vilka handlingar som ska vara straffbelagda som sådana angrepp. Dessutom finns bestämmelser om bl.a. påföljder för brotten, ansvar och påföljder för juridiska personer, domsrätt och utbyte av uppgifter.

För att Sverige fullt ut ska uppfylla åtagandena enligt rambeslutet krävs ett utvidgat straffansvar i förhållande till gällande rätt på området. Utvidgningen föreslås ske i bestämmelsen om dataintrång i brottsbalken.

Dataintrångsbestämmelsen utvidgas till att omfatta dels den som olovligen blockerar en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling, dels den som olovligen allvarligt stör eller hindrar användningen av en sådan uppgift. Även försök och förberedelse till sådana brott straffbeläggs. Medverkan till sådana brott blir också straffbart. Kriminaliseringen innebär exempelvis att s.k. tillgänglighetsattacker blir straffbara.

Vidare förtydligas dataintrångsbestämmelsen och moderniseras språkligt genom att uttrycket "uppgift som är avsedd för automatiserad behandling" ersätter det tidigare använda upptagningsbegreppet.

I propositionen görs bedömningen att gällande svensk rätt uppfyller rambeslutets bestämmelser i övrigt. Sverige bör utnyttja en möjlighet att inte tillämpa en viss behörighetsregel och lämna underrättelse om detta. Sverige bör vidare ange Rikspolisstyrelsen som svensk kontaktpunkt för utbyte av uppgifter om brotten enligt rambeslutet.

Ändringarna ska enligt förslaget träda i kraft den 1 juni 2007.


Vart tog alla pengarna vägen?

Idag offentliggör BRÅ (Brottsförebyggande rådet) rapporten Vart tog alla pengarna vägen? En studie av narkotikabrottslighetens ekonomihantering.

Du hittar hela rapporten på BRÅ:s hemsida på adressen www.bra.se.  


I samband med konferensen Sverige mot narkotika, som arrangeras av Mobilisering mot narkotika i Örebro den 28-29 mars, presenterar BRÅ vid en presskonferens den 29 mars kl. 10.00 ytterligare en rapport som handlar om langarnas betydelse för narkotikamissbruket.

Torgny Peterson


Radioprogrammet ReageraMera onsdag 14 mars 09.00

Just Radio onsdag 14 mars 2007 kl 09.00 - ReageraMera med Torgny Peterson:

Om cannabiseländet: Omfattningen, bluffmakarna och pengar 

Programmet direktsänds i Just Radio och via Internet. Bor du på Gotland får du in kanalen på 89.2. Bor du i övriga Sverige eller i utlandet kan du lyssna direkt på adressen http://www.justradio.nu/

Socialstyrelsen, ADHD-industrin och korruption med elegans

Landshövdingen i Jämtlands län Maggi Mikaelsson dömdes för mutbrott och SCA-direktören för bestickning. Mikaelsson hade varit med i en älgjakt anordnad av SCA, vilket påstods vara kopplat till att skogsbolagets jaktlag senare fick en extra tilldelning på fem älgar. Landshövdingen hade också blivit bjuden på två trerättersmiddagar (uppskattningsvis för några hundra). 

Men vad sägs om att som jämförelse med denna lilla affär titta på de summor och den elegans som kännetecknar korruptionen i läkemedelsindustrin och speciellt då i ADHD - industrin - och som ingen blir åtalad för. 

Läkemedelsbolaget Eli Lilly bjöd inte på middag för några hundra. I stället investerade man 1 miljon i den svenska patientföreningen Attention. För 100 000 av den summan köptes en av bolaget formulerad och förutbestämd undersökning från Linköpings universitet. Projektet var del av bolagets marknadsföring av ADHD-drogen Strattera, men presenterades i media som en undersökning gjord i samverkan mellan universitetet och Attention. 

Läkemedelsbolaget köpte också en prövning av sin ADHD-drog Strattera. Den omedelbara investeringen var 3 200 000 kronor. Som nationellt ansvarig för prövningen hyrde man in Socialstyrelsens vetenskapliga råd för skolhälsovården, överläkare Björn Kadesjö. Denne hyrdes också in som ansvarig för bolagets utbildning om ADHD i Sverige och fick också plats i bolagets europeiska marknadsföringsprojekt för ADHD och Strattera.  

Allt det här kände Socialstyrelsen och psykiatrisamordnaren Anders Milton till när de i november 2005 gav Kadesjö uppdraget att se till att driva igenom att alla landsting och kommuner i landet gav diagnos och behandling åt vuxna ?med ADHD?. Del av uppdraget var att se till att för alla landsting och kommuner ta fram ett vårdprogram som innehöll behandlingsinsatser (såväl medikamentella som icke-medikamentella). Del av projektet var att ta kontakt med kriminalvården och driva fram ADHD-behandling också där.  

Det kanske bör sägas att det inte finns något enda objektivt test för ADHD tillståndet är helt och hållet subjektivt, en fråga om åsikt. Och dessa åsikter är i högsta grad politiska; det mesta i socialt elände (låg lön, arbetslöshet, missbruk, kriminalitet, skilsmässor, bilolyckor) har av biologiska psykiatriker och intresserade läkemedelsbolag förklarats vara utslag av obehandlad ADHD (en påstådd defekt i hjärnan) och där lösningen förstås heter behandling med av läkemedelsbolagen tillverkade psykiatriska droger. 

Socialstyrelsen och psykiatrisamordnaren gav Kadesjö 2 miljoner att använda i vuxenprojektet. 

Vad som var fullständigt känt för dessa myndigheter var att inget enda psykiatriskt medel var godkänt för vuxna med ADHD när uppdraget skrevs, och att det är fallet också i nuet. Varken amfetamin (Ritalina eller Concerta) eller Eli Lillys Strattera är godkänt för vuxna (även om bolagen jobbar för högtryck med att försöka skaffa ett sådant godkännande). 

Trots detta
gav man alltså Kadesjö uppdraget att i alla landsting och kommuner driva igenom behandlingsinsatser som var medikamentella. Till saken hör att det är djupt olagligt för läkemedelsbolag att marknadsföra sina medel för indikationer eller för grupper dessa inte är godkända för. Vad ska man då säga när Socialstyrelsen ger order om att dessa icke godkända medel ska användas i alla landsting och kommuner? 

Och trots att Socialstyrelsen kände till att Kadesjö hade hur många uppdrag som helst för Eli Lilly gav man honom detta statliga uppdrag. Man brydde sig inte ens om att kräva in en skriftlig jävsdeklaration (vilket man enligt sina egna bestämmelser är skyldig att göra). 

Myndigheten har i en skrivelse fått alla detaljer (med referenser och kopior av ursprungsdokument) om Kadesjös uppdrag, med en begäran att agera (Socialstyrelsens lagstridiga ADHD-uppdrag till Björn Kadesjö & Eli Lilly http://jannel.se/adhd-uppdrag.pdf ). 

Man svarade att man visste allt - Socialstyrelsen känner till de uppgifter du redovisar i din inlaga och dessa leder inte till att Socialstyrelsen omprövar tidigare bedömningar som gjorts i ärendet.  

Ska man ta det som ett modigt erkännande? Att man är medveten om de allvarliga brotten och står för vad man gjort?  

För här är det inte fråga om småsummor. Här är det fråga om ett projekt där skattebetalarna får sätta in många miljoner på läkemedelsbolagens konton. 

För varje enskild person som får ADHD-drogen Strattera under ett år får Eli Lilly närmare 10 000 kronor (10 000 personer ger 100 miljoner kronor på ett år). För varje enskild person som får ADHD-drogen Concerta under ett år får läkemedelsbolaget Janssen-Cilag runt 7 000 kronor. 

Den miljon som Eli Lilly betalt till frontgruppen Attention och de miljoner som bolaget har investerat i Kadesjös prövningar av Strattera, i hans utbildningar för läkare och i andra marknadsföringsprojekt, vill Lilly ha tillbaka ? med rejäl ränta. 

Och det är Socialstyrelsen och Anders Milton som ser till att det blir så. Dessutom är ADHD-marknaden så oexploaterad att den mer än nog räcker till för flera bolag, myndigheterna ser till att Janssen-Cilag och Novartis också får sin del av kakan. 

Det borde vara dags för korruptionsåklagarna att ta sig an lite större uppgifter än två trerättersmiddagar och några älgar. 

Janne Larsson

12 mars börjar BUFF - Barn- och ungdomsfestivalen i Malmö

BUFF - Barn- och ungdomsfilmfestivalen i Malmö, vill genom sin årliga återkommande filmfestival, öppna möjligheterna för influenser från Europa och övriga världen. Möjligheter att visa filmer som kanske aldrig annars skulle visas i Sverige och Malmö.
I festivalens biomörker får man möta olika kulturer, höra främmande språk och följa med på oändliga äventyr.

BUFF vänder sig till barn och unga via skolan, till alla som vill se bra film och till filmbranschen, som har stora tillväxtmöjligheter i vår region och som har stort inflytande på vårt framtida samhälle.

På BUFF står filmer för barn och unga hela tiden i fokus. Detta innebär att många ser BUFF som en utmärkt mötesplats för att diskutera och utveckla projekt och idéer inom barn- och ungdomsfilmgenren. BUFF har utvecklats till en internationell mötesplats för finansiärer, distributörer, filmköpare, manusförfattare, regissörer, producenter och filmpedagoger.

BUFF har varit och är förebild för många, både nationellt och internationellt och samarbetar med många internationella filmfestivaler.
1996 blev BUFF utsedd att vara svensk officiell filmfestival för barn och ungdomsfilm i ett samarbete med Svenska Filminstitutet. BUFF är efter 24 år, en etablerad företeelse i Malmö, Sverige och inom filmfestivalvärlden.

1992 mottog BUFF en Guldbagge för arbetet med att sprida bra film till barn och ungdom. Samma år fick BUFF Nöjesguidens utmärkelse Malmös Glädjespridare.


Narkotikasituationen i 28 europeiska länder

EU:s drogobservatorium i Lissabon har nyligen publicerat en sammanfattning av narkotikasituationen i 28 europeiska länder. 

För Sverige hittar du information om följande:
Narkotikamissbruk bland befolkningen i allmänhet och bland ungdomar
Sociodemografisk översikt
Förebyggande åtgärder
Problemmissbruk
Efterfrågan på behandling
Narkotikarelaterade infektionssjukdomar
Narkotikarelaterade dödsfall
Behandlingsstrategier
Strategier för att minska skadeverkningar
Narkotikamarknader och narkotikarelaterade brott
Nationell narkotikalagstiftning
Nationell narkotikastrategi
Samordningsmekanism inom narkotikaområdet   

Informationen om ovanstående hittar du här

Information om samtliga 28 länder hittar du här

Torgny Peterson

Är EU:s drogobservatorium en effektiv inrättning?

Huruvida EU:s drogobservatorium i Lissabon är effektivt eller ej och värt pengarna är det många som frågat sig under årens lopp. Nu ställer observatoriet samma fråga i senaste numret av Drugnet Europe. 

I samband med att observatoriet utvärderar sin verksamhet kan du ge dina synpunkter genom att besvara frågor i en undersökning som görs tillgänglig via Internet i mitten av mars. Du hittar då frågeformuläret här

Torgny Peterson

Så drogar vi våra barn

- Så'n där var jag. Allt det där var jag....Allvarligt talat, om saker och ting skötts på det viset när jag växte upp - jag ställde alltid frågor, jag var alltid en aning orolig, jag flöt iväg i mina tankar - så hade dom drogat mig så rejält att ni aldrig hade hört talas om mig. 

Ovanstående säger Michael Moore, bland annat känd för filmen Fahrenheit 9/11, i filmen The drugging of our children som nu finns tillgänglig på Internet. 

Du kan se hela filmen (1 tim 43 minuter), som handlar om ADHD-diagnoser och medicinering på Internet

Filmen betraktas av många som lika kontroversiell som ADHD-diagnosen och kommer förmodligen att ge upphov till en hel del diskussion. 

Torgny Peterson

Inget narkotikabrott om du har rent mjöl i påsen

Tingsrätten i Malmö fällde i december en person för försök till grovt narkotikabrott eftersom han, enligt åklagarens framställan i tingsrätten, försökt att olovligen transportera, förvara eller ta annan befattning med en ryggsäck som innehållit 5,2 kilo amfetamin. 

Det faktum att polisen redan bytt ut amfetaminet mot mjöl och socker då personen ifråga intresserade sig för ryggsäcken ställde inte till några problem i tingsrätten. Mannen ifråga dömdes där för försök till grovt narkotikabrott. 

Väl i hovrätten resulterade fallet i en annan dom. Hovrätten ogillade åtalet och konstaterar att polisen hade bytt ut innehållet i ryggsäcken innan den hittades och därmed är det sålunda uteslutet att befattningen med påsarna skulle kunna leda till ett fullbordat narkotikabrott. 

Den som vill läsa mer om fallet kan tal del av Malmö tingsrätts dom (Mål B4580-06) och Hovrättens över Skåne och Blekinge dom (Mål B165-07). 

Torgny Peterson

Nu är det slut med Subutex?

Från Norge rapporteras att alla som använder Subutex i områdena Hordaland och Sogn og Fjordane kommer att få sluta med Subutex och istället börja med Suboxone, som är godkänt som läkemedel från och med den 1 februari i år. 

-Innan sommaren ska alla gå över till Subutex, säger Wenche Haga, klinikchef vid Poliklinikken for Stiftelsen Bergensklinikken, till flera norska media. Hon konstaterar vidare att Subutex är ett potentiellt missbrukspreparat och dessutom att sidomissbruket är enormt. 

Läs också:

Svart Subutex används för självmedicinering


Torgny Peterson

Tullen i Bulgarien tog 163 kilo heroin

Bulgariska tullen har beslagtagit 163 kilo heroin i en turkiskregistrerad lastbil vid Kalotina-gränsövergången mellan Bulgarien och Serbien. Lastbilen var på väg till Österrike. 

Torgny Peterson

Knarkpolitik till salu - Köpare: George Soros & Co

Guvernören i New Mexico, Bill Richardsson, har tagit emot tiotusentals dollar i bidrag från legaliseringsrörelsen. 

Enligt uppgifter som jag tagit del av från The New Mexico Secretary of State Office har New Mexicos guvernör, Bill Richardsson, tagit emot två kampanjbidrag på vardera 25 000 dollar (cirka 175 000 kronor) från givare, som är positiva till legalisering av narkotika och som inte bor i New Mexico.  

Richardsson fick dels 25 000 dollar från den New York-baserade  legaliseringsorganisationen Drug Policy Alliance. Det andra bidraget på 25 000 dollar kom från George Soros, välkänd som en av storfinansiärerna bakom Drug Policy Alliance. 

Även om Soros och Drug Policy Alliance delar ut pengar till vänster och höger till de som är beredda att främja deras drogtoleranta inställning så är det, mig veterligen, första gången en guvernör blir utsatt för den här sortens påtryckningar genom ekonomiska bidrag. Richardsson har utifrån ovanstående, inte helt oväntat, gett sitt stöd till ett förslag om införande av så kallad medicinsk marijuana i New Mexico. Igår skedde omröstningen om förslaget. Resultat? Förslaget gick inte igenom men Richardsson blir förmodligen inte återbetalningsskyldig. 

Legaliseringsförespråkare har hittills spenderat miljarder dollar för att nå sina mål. Mer uppgifter om ekonomin i den branschen hittar du här.  

Torgny Peterson

Översyn av arbetet med barns rättigheter

- Regeringens mål är att bättre tillvarata barns rättigheter och att få ett bättre genomslag för barnkonventionen. För att lyckas med att genomföra en ambitiös och verkningsfull barnpolitik måste vi ha effektiva verktyg och insatser. Därför har vi nu tagit beslut om att ge Statskontoret i uppdrag att göra en översyn av myndighetsstrukturen för barnpolitiken.

Det säger socialminister Göran Hägglund i en kommentar till regeringsbeslutet tidigare i veckan.

- Utgångspunkten för översynen är att få ett bättre genomslag för barnkonventionen i samhället och bättre tillvarata barns rättigheter. Barnombudsmannens (BO) egna undersökningar har visat på brister i genomförandet av barnkonventionen bland myndigheter, kommuner och landsting.

- Eftersom BO är regeringens viktigaste aktör för att genomföra barnkonventionen är det naturligt att översynen tar sin utgångspunkt i en översyn av BO.

- FN:s barnrättskommitté har uttryckt oro för ombudsmannens självständighet i förhållande till regeringen och Statskontoret ska alltså redovisa olika alternativ för att få en ändamålsenligare myndighetsstruktur.

- Många myndigheter ansvarar för frågor som rör barns och ungas rättigheter och intressen. Statskontoret ska därför också titta på om det finns frågor som ligger utanför BO:s verksamhet men där det finns behov av bättre samordning.

Uppdraget skall redovisas till Socialdepartementet senast den 31 oktober 2007.

Klassisk musik för missbrukare nygammal metod att återställa ordningen

I Wien har man problem med narkomaner på tunnelbanestationerna, men nu har Wien kommit på knepet för att återställa ordningen. Receptet lyder klassisk musik och opera. 

Av någon outgrundlig anledning gillar tydligen inte narkomaner klassisk musik så därför kommer man att sprida sådan via högtalare och som komplement också visa opera på för ändamålet speciellt installerade TV-skärmar. 

Liknande klassiska inslag har tidigare med framgång prövats i Köpenhamn. 

Torgny Peterson

Använda knark utan att skada sig själv eller andra?

Efter att par års funderingar presenterade brittiska RAS (Royal Society for the Encouragment of Arts, Manufactures and Commerce) igår en rapport om hur den framtida narkotikapolitiken bör vara utformad. 

I ett mischmasch av tyckande, tänkande, minimalt med kunskap och ännu mindre vetenskap presenterar gruppen bland annat följande åsikter: 

* Den nuvarande brittiska narkotikalagstiftningen är ett utslag av moralisk panik

* Den nuvarande narkotikalagstiftningen ska skrotas liksom det nuvarande klassificeringssystemet. (Här har RAS kopierat idéerna från den parlamentskommitté, Science select committee, som tidigare presenterade ett förslag om vilka droger som ska betraktas som farligast.)

* Injektionsrum ska införas liksom god tillgänglighet på heroin på recept.

* Missbrukare som sköter sin tillvaro [vad detta innebär anges inte närmare] ska inte diskrimineras när det gäller bostäder eller anställning

* Ett exakt citat från rapporten kan vara värt att lägga på minnet: Bevis antyder att en majoritet av de människor som använder droger är kapabla att använda dom utan att skada sig själva eller andra.   


Hela rapporten andas desperation och uppgivenhet, men det är inte konstigt att den kommer just nu och vi kan förvänta oss flera rapporter av det här slaget inför det nära förestående UNGASS (United Nations General Assembly Special Session on Drugs).

Det är heller inte konstigt att den brittiska desperationen breder ut sig då alla tecken tyder på att Storbritannien nu ligger i toppen på den europeiska missbruksligan. Landet betalar nu priset  för att under de senaste fem åren ha saknat en kunskapsbaserad, medveten, strategiskt hållbar och konsekvent narkotikapolitik.


Pressen från lobbygrupper som RAS, som vill ha en mer tolerant inställning till droger, kommer inte att minska inom den närmaste framtiden, tvärtom. Vi kommer att få se mer av den här skriftliga varan och mer av högljudda tyckare, men som bekant förstärker hög röst bara ljudvolymen inte argumenten. 

Hela rapporten (336 sidor), Drugs Facing Facts, hittar du här

Torgny Peterson

Proposition om genomförande av EG-direktiv om offer för människohandel

Regeringen överlämnar i dag den 8 mars 2007 en proposition till riksdagen om genomförandet av EG-direktivet om offer för människohandel.

Regeringens förslag innebär att nuvarande bestämmelse i utlänningslagen som gör det möjligt att bevilja tidsbegränsat uppehållstillstånd för utländska målsägande och vittnen justeras.

Ett uppehållstillstånd som ges till en utlänning som medverkar i förundersökning och huvudförhandling i brottmål skall enligt förslaget gälla i minst sex månader. Dessförinnan skall ett särskilt uppehållstillstånd om 30 dagar kunna beviljas om personen behöver betänketid för att återhämta sig och ta ställning till om han eller hon vill samarbeta med de brottsutredande myndigheterna.

De som beviljas tidsbegränsat uppehållstillstånd skall ha tillgång till samma hälso- och sjukvård och socialt bistånd som personer bosatta i Sverige.

En särskild utredning har bland annat fått i uppdrag att analysera om nuvarande bestämmelser i utlänningslagen om permanent uppehållstillstånd behöver kompletteras.  Frågan om permanenta uppehållstillstånd till målsägande som fallit offer för människohandel behandlas därmed inte i denna proposition.

Forskningsmiljoner till kvinnohälsa

Regeringen beslöt i dag att satsa 90 miljoner kronor på ett forskningsprogram för bättre kvinnohälsa. Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) får uppdraget att välja ut de forskningsprojekt som är bäst.

Åtta av tio socialarbetare vittnar om ökning av olaglig utlandssprit bland unga

Åtta av tio socialarbetare upplever att den olagliga utlandsalkoholen bland ungdomar under 18 år har ökat eller ökat kraftigt de senaste tre åren. Det visar en enkät som PR-byrån Westander Publicitet och Påverkan har gjort på uppdrag av Alkoholkommittén. Undersökningen är gjord bland socialsekreterare och fältassistenter i 49 av landets kommuner.

Hälften av de intervjuade socialarbetarna anger den olagliga utlandsalkoholen som den vanligast förekommande alkoholen bland ungdomar. Langningen av olaglig utlandsalkohol är därmed lika vanlig som lagningen av alkohol från Systembolaget. Öl är det som ungdomar dricker mest, följt av sprit och alkoläsk. Den person som förser ungdomar med alkohol är ofta en kompis, men det blir allt vanligare med små- och storskalig försäljning på ett mer affärsmässigt plan.

Hela 77 procent av socialarbetarna uppger att konsumtionen bland tjejer under 18 år har ökat eller ökat kraftigt på grund av den olagliga utlandsalkoholen. Motsvarande siffra för unga killar är 71 procent.

Följande kommuner deltog i undersökningen:
Arvika, Bollnäs, Borlänge, Borås, Enköping, Falun, Gävle, Göteborg, Hallstahammar, Halmstad, Helsingborg, Härjedalen, Jönköping, Kalmar, Karlshamn, Karlskoga, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Köping, Linköping, Ljungby, Luleå, Malmö, Norrköping, Nyköping, Olofström, Oskarshamn, Oxelösund, Skellefteå, Skurup, Solna, Stockholm, Strömsund, Sundsvall, Surahammar, Södertälje, Trelleborg, Uddevalla, Umeå, Uppsala, Värnamo, Västerås, Växjö, Ånge, Örebro, Örnsköldsvik, Östersund, Östhammar

Läs också:
Rapport om socialsekreterares och fältassistenters erfarenheter av den olagliga utlandsalkoholen bland ungdomar i 49 kommuner

En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet

I propositionen föreslås ändringar i lagen om försvarsunderrättelseverksamhet.  

Ändringarna innebär att mandatet för försvarsunderrättelseverksamheten anpassas från "yttre militära hot" till "yttre hot" och att det uttryckligen anges att verksamheten endast får avse utländska förhållanden.  

Vidare förtydligas gränsdragningen mellan polisiär verksamhet och försvarsunderrättelseverksamhet. Det föreslås också tydligare regler avseende inriktning och rapportering av underrättelser samt att samhällets funktioner för inriktning och kontroll av försvarsunderrättelseverksamheten skall förstärkas. 

Läs mer:
Sammanfattning av propositionen
Prop. 2006/07:63 En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet

Mer information till brottsoffren om gärningsmännens straffverkställighet

För att öka tryggheten för de som har utsatts för ett brott har regeringen i dag beslutat om ändrade regler som ger brottsoffer rätt till information i fler fall om den som har dömts för brottet.

Den som har blivit utsatt för ett brott kommer i framtiden att få mer information om hur gärningsmannens straff verkställs. Brottsoffret kommer t.ex. att bli informerad om gärningsmannen kommer att avtjäna straffet genom intensivövervakning med elektronisk kontroll (s.k. fotboja). Om den som har dömts för brottet skulle friges direkt från häktet, kan brottsoffret också få information om detta.

- Dessa ändringar är ett mycket viktigt steg i regeringens arbete att stärka brottsoffrens ställning. För många brottsoffer är information om hur gärningsmännen avtjänar sitt straff av stor betydelse. Inte minst många utsatta kvinnor efterfrågar den här informationen för att stärka deras känsla av trygghet, säger justitieminister Beatrice Ask.

Europa alltmer rökfritt

De senaste åren har nio europeiska länder infört rökfria serveringar och ytterligare ett 30-tal länder har begränsat rökning på restauranger. Men det krävs ytterligare åtgärder för att komma tillrätta med tobaksanvändningen menar världshälsoorganisationen (WHO) i en ny rapport, rapporterar Folkhälsoinstitutet. 
 
WHO-rapporten beskriver hur tobakskontrollen och tobakspolitiken har utvecklats från 2002 till 2006 i Europa. Framförallt ger rapporten en översikt av resultaten av den aktionsplan som antogs 2002 mot tobak för hela Europa. Rapporten tar även upp hur efterlevnaden och processen med den globala Ramkonventionen för tobakskontroll som trädde i kraft 2005 ser ut.  

Utvecklingen mot ett mer rökfritt Europa är tydlig. När WHO granskade tobaksutvecklingen 2002 i Europa hade inte ett enda land infört rökförbud på serveringar. På vägen till ett rökförbud på serveringar har dessutom många länder redan tidigare beslutat om andra rökförbud i offentliga miljöer.  

Andelen vuxna rökare i Europa uppskattas till i genomsnitt 28,6 procent, 40 procent bland männen och 18,2 procent bland kvinnorna.  

Det är främst för männen något lägre siffror jämfört med 2002, men WHO konstaterar att det fortfarande krävs stora åtgärder för att minska antalet rökare totalt sett i Europa. Största andelen manliga rökare finns i Ryska federationen med 61 procent. Minst röker de svenska männen och om den senaste tillgängliga statistiken studeras röker numera 14 procent av männen. WHO-undersökningen tar däremot inte hänsyn till den totala användningen av tobak, till exempel snusandet. Siffrorna för svensk del blir inte lika låga om det totala tobaksbruket studeras. 

Största andelen kvinnliga rökare finns i Österrike med över 40 procent. De svenska kvinnorna ligger i undersökningen på genomsnittet för Europa med 18 procent. Men senare undersökningar bland annat från Statens folkhälsoinstitut tyder på att siffran sjunkit ytterligare till 15 procent. En nedgång som till stor del kan förklaras med införandet av rökfria serveringar och en minskad social acceptans för tobaksbruk. 

De västliga länderna i Europa har kommit längst med höjda skatter för att begränsa användningen av tobak. I genomsnitt har priserna ökat med 6,8 procent sedan 2002, men i sydöstra Europa har tobaken blivit billigare. Dyrast är cigaretter i Storbritannien med cirka 67 kronor för ett paket, billigast i Lettland med cirka 10 kronor. 

Du hittar hela rapporten från WHO här.

Hells Angels förbjuds inte

I Holland har åklagare försökt få Hells Angels förklarade som en kriminell organisation. 

I tisdags kom så utslaget där domare konstaterar att Hells Angels chapter i Harlingen inte är en kriminell organisation. I sitt utslag säger domarna att det finns otillräckliga bevis för att hävda att gruppen hotar allmän ordning i sådan utsträckning att den bör förbjudas. 

Åklagarmyndigheten kommer att överklaga beslutet. 

Läser du holländska kan du ta del av rapporteringen i holländska media:
Hells Angels geen criminele organisatie
Iedereen mag zich vereinigen 

Läs också:
Holländsk framställan om att förbjuda Hells Angels 

Torgny Peterson

Sju poliser avskedades på grund av brott

Av årsrapporten från RPS personalansvarsnämnd för år 2006 framgår att sju poliser avskedades på grund av brott. Det framgår av nämndens verksamhetsrapport för 2006, som nu är klar.  

Skiljande från anställning (avsked och uppsägning
)
De sju avskedsärendena avsåg:

  • en inspektör som skickat e-post med rasistiskt innehåll till en lokal politiker

  • en inspektör dömd för sexuellt ofredande

  • en inspektör dömd för misshandel och ofredande

  • en inspektör dömd för grov misshandel

  • en kommissarie dömd för tjänstefel och vapenbrott

  • en inspektör dömd för misshandel

  • en inspektör dömd för grov fridskränkning och misshandel
36 ärenden har skrivits av, antingen för att det aktuella åtalet ogillats eller för att nämnden bedömt att det inte funnits grund för ett skiljande från anställning. Ett ärende skrevs av därför att den berörde arbetstagaren själv hade sagt upp sig.

Disciplinansvar (varning och löneavdrag)
29 ärenden om tjänsteförseelse har avgjorts under året. 27 ärenden gällde poliser och två  ärenden civilanställda. I dessa har disciplinpåföljd ålagts i 25 fall (18 varningar och 7 löneavdrag). Fyra ärenden har skrivits av under året.

Varning ålades för bland annat vådaskott, underlåtenhet att ta upp anmälan, uppvisande av tjänstelegitimation utan samband med tjänst, felaktig förvaring och hantering av tjänstevapnet, olovlig utevaro från arbetet, underlåtenhet att släppa en frigiven person, underlåtenhet att hålla förhör med en gripen person, utlämnande av dator som varit beslagtagen utan att se till att hårddiskarna var borttagna.

Löneavdrag ålades för bland annat rättande av parkeringsanmärkningar utan behörighet, underlåtenhet att ta upp anmälan och ombesörja beslag, olovlig utevaro från arbetet, underlåtenhet att se till att tidigare anhållen person frigavs.

Mediciner mot ADHD är en mångmiljardindustri

Användningen av mediciner mot ADHD är numera en mångmiljardindustri och användningen av sådana mediciner har niodubblats i världen mellan 1993 och 2003.

Uppgifterna kommer från forskare vid University of California, Berkeley. Professor Richard Scheffler som lett studien skriver i Health Affairs att användningen av mediciner mot ADHD ökade med 274 procent under den aktuella tidsperioden. 

Torgny Peterson

Ny upptäckt kring drogmissbruk kan leda till bättre behandling

Forskare vid Cambridge University i Storbritannien har upptäckt varför vissa individer kan vara predisponerade för drogmissbruk och de tror att upptäckten kan leda till förbättrade behandlingsmetoder. 

De nya rönen publicerades i Science 2 mars 2007

Läs också:
Addiction breakthrough may lead to new treatments  

Torgny Peterson

Radioprogrammet ReageraMera onsdag 7 mars 09.00

Idag onsdag 7 mars 09.00 är det dags för radioprogrammet ReageraMera med Torgny Peterson. 

I onsdagens program intervjuas personer kring följande teman: 

Om GOTSAM,  Intervju med Bengt-Ola Nilsson, utredare vid Krisberedskapsmyndigheten

Om European Cities Against Drugs (ECAD), bland annat om arbete mot narkotika i våra baltiska grannländer och i Ryssland, Intervju med Tomas Hallberg, direktör ECAD

Om Sverige Mot Narkotika, Sveriges största mässa och konferens mot narkotika, Intervju med projektledare Annie Wärnelid


Programmet direktsänds i Just Radio och via Internet. Bor du på Gotland får du in kanalen på 89.2. Bor du i övriga Sverige eller i utlandet kan du lyssna direkt på adressen http://www.justradio.nu/


USA har publicerat 2007 års International Narcotics Control Strategy Report

I går publicerade USA 2007 års International Narcotics Control Strategy Report, som är en årlig rapport från det amerikanska utrikesdepartementet och som beskriver ett mycket stort antal aspekter av den internationella kampen mot narkotika.  

Rapporten utgörs av två delar där den första ägnas åt kontroll av narkotika och narkotikaprekursorer och den andra delen åt penningtvätt och ekonomisk brottslighet

I den första delen hittar du en genomgång, land för land, av narkotikasituationen där man också lämnar en redovisning kring förhållanden i Sverige. 

Den här rapporten tillsammans med den rapport från FN-organet INCB, som också publicerades 1 mars, utgör rekommenderad läsning för den som vill skaffa sig en överblick över det globala narkotikaproblemet. 

Torgny Peterson

Skärpta krav för utvisning av rättspsykiatriskt dömda

- Regeringen har beslutat om en ändring i den lagstiftning som reglerar utvisning av personer som genomgår rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Vi har tyvärr sett tragiska fall där personer har utvisats efter en mycket kort vårdtid och därefter fortsatt att begå grova brott och övergrepp. Med detta beslut hoppas vi kunna täppa till hålet i lagstiftningen, säger socialminister Göran Hägglund (kd).

Nuvarande lagstiftning innebär att det vid utvisning av rättspsykiatrins patienter endast tagits hänsyn till om personen i fråga klarar transporten. Ingen hänsyn har tagits till risken för återfall i allvarlig brottslighet. Detta har illustrerats i flera uppmärksammade fall av grov våldsbrottslighet under senare år.

I det nya lagförslaget utvidgas chefsöverläkarens ansvar för bedömning i samband med utvisning av personer som genomgår rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Chefsöverläkaren ska inte bara bedöma om personens tillstånd tillåter att utvisningen verkställs, utan även bedöma om det finns risk för att patienten återfaller i brottslighet som är av allvarligt slag. För att ett beslut om utvisning ska få verkställas måste båda dessa förutsättningar vara uppfyllda.

Thorbjörn Larsson utsedd till utredare av värdighetsgarantin

Regeringen har i dag utsett Thorbjörn Larsson, direktor vid Ersta diakoni, som särskild utredare till en ny utredning om en värdighetsgaranti inom äldreomsorgen.

Värdighetsgarantin ska tydliggöra vad äldreomsorgen skall erbjuda och vad de äldre och deras anhöriga kan förvänta sig när de behöver vård och omsorg. Inom äldreomsorgen behövs något att mäta emot för att säkerställa värdighet och kvalitet. Det ger trygghet för vårdbehövande och anhöriga när man vet vad man kan förvänta sig och trygghet också för medarbetarna att veta hur man ska prioritera. Särskild hänsyn ska tas till hur en värdig omsorg kan tillförsäkras de mest utsatta individerna, de som inte själva kan göra sin röst hörd. En viktig del i uppdraget är att föreslå metoder som säkerställer att all verksamhet inom äldreomsorgen präglas av ett etiskt förhållningssätt.

Thorbjörn Larsson är född 1957. Sedan 2000 är han direktor för Ersta diakoni, en oberoende organisation verksam inom vård och omsorg. Som utbildad präst har han lång erfarenhet av verksamheter där etiska frågeställningar alltid är levande. Hans erfarenhet omfattar också genomgripande förändringsarbete. Thorbjörn Larsson har tidigare varit verksam i församling, som adjunkt till Stockholms biskop och som föreståndare för stiftsgården Stjärnholm.

Thorbjörn Larsson skall lämna sitt slutbetänkande senast den 31 mars 2008.

Översyn av narkotikalagstiftningen - Tilläggsdirektiv

7 september 2006 kom den dåvarande regeringens kommittédirektiv om en översyn av narkotikalagstiftningen.  

Igår, 1 mars, fattade regeringen beslut om ett tilläggsdirektiv (dir 2007:26) till utredningen om en översyn av narkotikalagstiftningen (S 2006:07). 

I tilläggsdirektivet utvidgas uppdraget till att också omfatta följande frågor: 

Utredaren ska se över möjligheterna att införa ett förfarande, som inte bygger på kriminalisering, men som ändå förhindrar befattning med ett ämne som kan antas bli klassificerat som narkotika eller hälsofarlig vara. 

Utredaren ska också belysa vilka EG-rättsliga krav av primärrättslig och sekundärrättslig natur, när det gäller informationsförfaranden och särskilt underlag som kan behöva ställas med hänsyn till förbud eller andra hinder mot att tillverka, importera, saluföra eller använda en produkt. 

Utredaren ska vidare uppskatta hur lång tid det skulle ta att låta ett ämne omfattas av ett sådant nytt förfarande i jämförelse med hur lång tid det tar att klassificera ett ämne som narkotika eller hälsofarlig vara. 

Utredningstiden förlängs och uppdraget ska nu redovisas till regeringen senast 31 december 2008.

Du hittar tilläggsdirektivet här.  

Torgny Peterson

INCBs årsrapport om narkotikasituationen i världen

Årsrapporten från det Wienbaserade FN-organet INCB (International Narcotics Control Board) är nu offentliggjord. 

I årets rapport pekar man speciellt på följande problemområden:
* Narkotikasituationen i Afghanistan försämras snabbt
* Varning för masspridning av falska mediciner
* Missbruk av receptbelagda medel mer omfattande än illegalt misbruk
* Bantningshysterin - Missbruket av dietpiller ökar 

Aghanistan
Om inte Afghanistan snabbt vidtar åtgärder mot korruption kommer regeringens ansträngningar när det gäller narkotikakontrollen att undermineras, förhindra politisk utveckling, ekonomisk tillväxt och social utveckling i landet, säger INCB, som betonar att arbetet med att utrota den illegala odlingen av opiumvallmo hindras av korruptionen i hela landet. 

INCB konstaterar att landet inte lyckats med att bemästra den illegala produktionen av opiumvallmo, som istället nådde en rekordproduktion 2006 [6 100 ton]. 

Utöver problem med illegala odlingar och tillverkning av heroin har Afghanistan också problem med drogmissbruk. Enligt den första undersökningen som gjorts av missbruket i landet, har Afghanistan omkring en miljon missbrukare, varav 60 000 är barn under 15 år. 

Falska mediciner
INCB varnar för att masspridningen av falska mediciner, som nu är tillgängliga i många länder, kan få ödesdigra konsekvenser för konsumenterna. I årets rapport uppmanar INCB medlemsnationerna att se till att narkotika och psykotropa ämnen inte tillverkas illegalt eller avleds från den legala tillverkningen och de legala distributionskanalerna. 

Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att mellan 25 och 50 procent av de mediciner som konsumeras i utvecklingsländer är av detta slag. Som exempel nämns Afrika där falskt vaccin resulterade i 2 500 dödsfall 1995. 

Missbruk av receptbelagda medel
Missbruk och smuggling av receptbelagda medel kommer antagligen att bli mer omfattande än missbruket av illegala droger. INCB konstaterar att mediciner som innehåller narkotika och/eller psykotropa ämnen missbrukas i mycket stor omfattning. Den här sortens mediciner har effekter som påminner om de som narkotika ger när de tas i omåttliga mängder och utan medicinsk kontroll.  

Som exempel på omfattningen nämner INCB bland annat USA som ett exempel där missbruket av receptbelagda läkemedel överstiger missbruket av praktiskt taget alla narkotiska preparat ? cannabis undantaget. Andra exempel: Nigeria där pentazocine är den näst vanligaste drogen som används för injicering; buprenorfin (Subutex) är den mest vanliga injektionsdrogen i de flesta områden i Indien och missbruk av samma preparat i tablettform är också vanligt i Frankrike och de skandinaviska länderna. I Frankrike, uppger INCB, kan så mycket som 25-50 procent av preparatet ha läckt ut på den illegala marknaden. 

Beträffande receptbelagda medel vill INCB att medlemsnationerna systematiskt samlar in data om beslag av läkemedelsprodukter och att man också inkluderar missbruk av läkemedel i undersökningar avsedda att ge kunskap om omfattning och typ av missbruk. 

Bantningshysterin
INCB utfärdar också en varning för bantningshysterin och missbruket av dietpiller ? ett missbruk som kan få ödesdigra konsekvenser. Dessa ?mediciner? minskar aptiten och hungerkänslorna. 

Några intressanta uppgifter i årets rapport
 

Afrika
Utvecklingen av en storskalig smuggling av kokain i Afrika är oroande. Såväl antalet gripna kurirer som mängden beslagtaget kokain har ökat kraftigt. Narkotikasmugglande nätverk drar nytta av den bristande myndighetskapaciteten i Afrika och dessa nätverk använder Afrika som transitområde för smuggling av kokain från Sydamerika. Dessutom smugglas heroin från västra och sydvästra Asien via Östafrika för vidare transport till den europeiska marknaden och, i mindre utsträckning, till Nordamerika. 

Odling och produktion av cannabis, som är den huvudsakliga missbruksdrogen i Afrika, ökar trots en klar minskning av cannabisproduktionen i Marocko, som är världens största producent av hasch, och trots intensiva utrotningsförsök där. 

Centralamerika och Karibien
Regionen fortsätter att vara ett transitområde för kokain från Sydamerika avsett för Nordamerika och Europa. Omkring 90 procent av det kokain som kommer till Nordamerika årligen passerar via Centralamerika, samtidigt som Karibien ligger längs en av huvudlederna för smuggling av kokain till Europa. 

Också här finns omfattande korruption och svagheter i myndigheternas arbete, vilket underminerar de olika ländernas arbete att bekämpa narkotikaproblemet. Kopplingen mellan smuggling av mer lokal typ och den organiserade brottsligheten i flera länder, t ex El Salvador, Guatemala och Honduras, fortsätter att vara ett problem. Från Honduras och Panama rapporteras smuggling av vapen och ammunition i utbyte mot narkotika. 

Smuggling av prekursorer ökar och det finns flera fall där en stor mängd farmaceutiska beredningar, som innehåller kontrollerade prekursorer som efedrin och pseudoefedrin, har importerats legalt till regionen för att sedan smugglas vidare till Syd- och Nordamerika för att användas vid den illegala tillverkningen av narkotika. 

Nordamerika
Från USA rapporteras [i Monitoring the Future] en minskning av narkotikamissbruket i flera olika åldersgrupper. Däremot finns det anledning till oro inför den höga och tilltagande missbruksnivån både bland ungdomar och vuxna när det gäller receptbelagda läkemedel, som idag är den näst vanligaste formen av missbruk efter cannabis. Missbruket av dessa läkemedel har resulterat i ett ökat antal dödsfall. INCB uttalar speciell oro beträffande missbruket av den syntetiska opiaten fentanyl, som också tillverkas i illegala, hemliga laboratorier i Nordamerika. 

Metamfetamin utgör ett annat stort problem och 58 procent av USAs alla kommuner betraktar metamfetamin som sitt största drogproblem. 

I Kanada ökar missbruket av cannabis och den illegala odlingen av cannabis har blivit en framgångsrik industri. 

Den största producenten i området är emellertid Mexico. Utöver den cannabis som odlas i Mexico har mexikanska organisationer ökat såväl storleken som kvalitén på sina odlingar på offentliga och privata områden i USA där de producerar cannabis med en högre THC-halt med hjälp av ny teknik. Den mexikanska organiserade brottsligheten  kontrollerar större delen av den organiserade smugglingen av narkotika på ?grossistnivå? i USA och har nu utvidgat sin kontroll av hanteringen till områden som tidigare ?styrdes? av t ex colombianska och dominikanska intressen. 

Organiserade kriminella grupperingars aktiviteter i Kanada har resulterat i att landet används som källa för cannabis, metamfetamin och MDMA när det gäller såväl det inhemska bruket som produktion för USA.  

Sydamerika
Den totala ytan för odling av kokabusken i Anderna ökade något år 2005, men var fortfarande 28 procent lägre än siffran för år 2000. En smärre nedgång av odlingar av kokabusken i Bolivia och Peru ?kompenserades? genom en ökning av odlingarna i Colombia. 

INCB oroas över att regeringen i Bolivia [där en tidigare ordförande i kokaodlarnas fackförening, Evo Morales, numera är landets president] planerar att introducera en ny narkotikakontrollpolitik som medger användning av kokablad för tillverkning av en mängd produkter ? något som kanske inte ligger i linje med FN:s narkotikakonventioner. 

I Peru utövar kokaodlarna påtryckningar på den nya regeringen i syfte att stoppa den manuella utrotningen av kokabusken. Enligt nu gällande lagstiftning i Argentina betraktas inte innehav av kokaté eller kokablad avsedda att som innehav eller eget bruk av narkotika. 

Stora mängder prekursorer beslagtas i de flesta länderna i Sydamerika. 

Cannabis betraktas som den mest använda drogen i Sydamerika medan kokainmissbruket är orsaken till de flesta kraven på missbruksbehandling i Sydamerika. 

Asien
Ost- och Sydostasien
Illegal odling av opiumvallmo fortsatte att minska i nästan alla länder i regionen, särskilt i Myanmar, Laos och Vietnam. 

Smugglare försöker i ökad utsträckning genomföra illegal försäljning via Internet och mobiltelefoner. Försök att smuggla narkotika till Japan med post har ökat. 

Missbruket av amfetaminliknande preparat har blivit ett snabbt tilltagande problem i Laos. Metamfetamin föredras av missbrukare i Japan, liksom i Filippinerna, Korea och Thailand. Missbruk av metamfetamin är också vanligt förekommande i Indonesien, Myanmar och Singapore, och i tilltagande grad i Malaysia. 

Sydasien
Problemet med smuggling av heroin från Västasien består och den hanteringen orsakar också en illegal marknad i Sydasien, vilket i sin tur resulterar i ökat missbruk där. 

Också cannabis odlas i flera länder i Sydasien och missbrukas flitigt i regionen. 

Omfattande problem med kontrollen av farmaceutiska beredningar som innehåller kontrollerade ämnen har resulterat i stort missbruk i alla samhällsgrupper, särskilt i Bangladesh, Indien och Nepal. 

Västasien
Afghanistan ökade den illegala odlingen av opiumvallmo med 59 procent 2006. Man uppskattar att opiater från Afghanistan främst smugglas genom Iran, Pakistan och länder i Centralasien. Iran står vidare för världens högsta missbruk av opiater. 

Den illegala odlingen av opiumvallmo ökar i Pakistan. En ny trend är smuggling av heroin från Pakistan till Kina och därifrån vidare till Europa via Hongkong. 

Missbruket av amfetaminliknande preparat har bland annat spridits till Iran. Turkiet och flera länder på den arabiska halvön. 

Europa
Cannabis fortsätter att vara den drog som missbrukas mest i Europa. 

INCB noterar också med oro att det trots pågående diskussioner med berörda regeringar finns lokaler där missbrukare kan använda sin narkotika. Detta är ett brott mot de internationella fördragen om narkotikakontroll. INCB uppmanar alla regeringar att se till att effektiva metoder vidtas för att åtgärda narkotikamissbruk och spridningen av HIV/AIDS i enlighet med kraven i de internationella fördragen för narkotikakontroll.  

INCB uppmanar regeringarna i de länder där lokaler för missbruk inrättats att fortsätta sina ansträngningar att garantera att adekvat vård erbjuds de som har behov av behandling och social integrering i enlighet med de internationella fördragen för narkotikakontroll. 

Europa är idag världens näst största marknad för kokain. Mängden beslagtagen kokain och antalet personer som använder kokain har ökat i jämförelse med föregående år. Kokainmissbrukarna utgör idag tio procent av de missbrukare som tas in för behandling inom EU. Spanien och Storbritannien är de länder som har den högsta förekomsten av kokainmissbruk i Europa. 

Europa fortsätter att vara en av de huvudsakliga marknaderna i världen för MDMA (ecstasy). De huvudsakliga källorna för tillverkning av amfetaminliknande preparat i Europa fortsätter att vara Nederländerna följt av Polen, Belgien, Litauen och Estland. 

Missbruk av metamfetamin rapporteras från myndigheter i Tjeckien, Litauen, Moldavien och Slovakien. 

Missbruket av heroin ligger i stort sett stabilt och har till och med avtagit i Väst- och Centraleuropa medan missbruket av opiater har ökat i Östeuropa, särskilt i de före detta sovjetiska republikerna och i länder i Sydosteuropa längs Balkanrutten. Flera länder i Östeuropa rapporterar också ökat missbruk och smuggling av fentanyl och 3-metylfentanyl. 

Den årliga rapporten från INCB ger en bra sammanfattning av narkotikaläget på olika kontinenter. Den som är intresserad bör därför ta del av hela rapporten från INCB som du hittar här. (Information om Europa finns i rapporten i paragraferna 557-615). 

Torgny Peterson

Skärpt tillsyn inom socialförsäkringen

Regeringen beslutade i dag att tillsätta Anne-Marie Begler som utredare av system- och effektivitetstillsynen inom socialförsäkringsområdet. Utredningen ska lämna förslag till hur en funktion för tillsynen kan organiseras och avgränsas.

I dag finns det ingen från Försäkringskassan oberoende funktion som systematiskt utövar tillsyn inom socialförsäkringsområdet. Detta är enligt regeringen inte ändamålsenligt.

Försäkringskassan fattar årligen cirka 15 miljoner beslut om ersättning och gör mer än 60 miljoner utbetalningar till enskilda personer. Myndigheten betalar årligen ut cirka 435 miljarder kronor. Det motsvarar närmare hälften av statsbudgetens utgifter.

De administrativa kostnaderna för Försäkringskassan är drygt 8 miljarder kronor per år. Det är stora belopp och därför angeläget med en fortlöpande objektiv granskning.

Utredningen ska redovisa sina förslag senast den 31 oktober 2007.

Den typiske användaren av metamfetamin bland unga studerande röker också cannabis

Den typiske användaren av metamfetamin bland unga studerande i USA är en 17-årig vit kille, som bor hos båda föräldrarna och som prövade metamfetamin första gången då han var 12,6 år gammal. Han presterar dåligt i skolan och betraktar inte metamfetamin som hälsovådlig – allt enligt en PRIDE-undersökning bland 3 000 amerikanska ungdomar i årskurserna 6-12. 

Det är också intressant att notera att 74,7% av de som använde metamfetamin också rapporterade månatlig användning av marijuana jämfört med 8,2% marijuanaanvändare bland de som inte använde metamfetamin. 

Du kan läsa mer om undersökningen här

Torgny Peterson

RSS 2.0