Kriminella mc-gäng i 15 kommuner

Det ska inte vara attraktivt för kriminella mc-gäng att etablera sig i vårt land. Det slog rikspolischefen Ingelin Killengreen fast på konferensen 'Kan MC-bander knekkes' i Drammen torsdag 28 februari.


Vi måste samtidigt inse att de kriminella mc-gängen har kommit för att stanna. Det är viktigt att vi - både polis kommuner och statliga kontrollmyndigheter - samarbetar för att göra det svårt för dom, fortsatte Killengreen.


Avsikten med konferensen var att samla just dessa grupper för att befrämja samarbete i arbetet mot mc-gängen. Flera exempel på samarbete mellan polis. Kommuner och statliga kontrollmyndigheter, som gett goda resultat, presenterades.


Allt fler kommuner i Norge upplever att så kallade 1% mc-klubbar etablerar sig. (1%-klubbar syftar på att deltagarna definierar sig som den procent som definierat ut sig från samhället). Samhällets lagar och regler gäller inte för dom. Klubbarna har sina egna regler och en inre lojalitet. Bandidos, Hells Angels och Outlaws är de mest kända 1%-klubbarna.)  


Det krävs ett närmare samarbete av oss, sa justitieminister Knut Storberget på konferensen. Samarbete är en av flera åtgärder han anser måste till för att bekämpa mc-gängens kriminalitet. Vi måste skapa en social motreaktion mot gängen. Vi måste få igång en politisk mobilisering lokalt och regionalt och använda de möjligheter som finns för ekonomisk mobilisering, fortsatte Storberget. Justitieministerns besked till konferensdeltagarna var att det ligger mycket makt i arbeta tillsammans och engagera sig.


Politidirektoratet stod som huvudarrangör av konferensen. KS (Kommunenes Sentralforbund) och Rådet for Drammensregionen var medarrangörer.


Tio-i-topplistan på ReageraMera februari 2008

Tio-i-topplistan februari 2007


Mest lästa artiklar

1 Mc-gängen länkar till tidningsartiklar nov-dec 2007

2 Om klassificering av narkotika

3 Mc-gängen länkar till tidningsartiklar januari 2008

4 Svensk maffia - en kartläggning av de kriminella gängen

5 Svensk narkotikapolitik

6 Internationell narkotikapolitik

7 Mc-gängen länkar till tidningsartiklar februari 2008

8 Holland och cannabis

9 Bandidos MC 1% lägger ner verksamheten

10 Bedrövligt program om klassificering av narkotika


Flest besökare

1 Sverige

2 Norge

3 Finland

4 Storbritannien

5 USA

6 Belgien

7 Danmark

8 Tyskland

9 Nederländerna

10 Spanien


Cannabis drev honom till självmordDaniel Rosen hängde sig själv i ett träd efter att ha blivit psykiskt sjuk efter åratals rökning av cannabis, rapporterar The Argus.


Den som eventuellt anser att detta inte kan vara möjligt ombeds ta kontakt med domstolen för att få ta del av tillgängliga dokument.


Torgny Peterson


Nolla Nolla - Ingen bingo i narkotikadebatt

Gårdagens narkotikadebatt i tv-programmet Debatt, som på en timme skulle klara av bingo, narkotika och Kosovo, resulterade i ett platt fall där knappast någon kan ha blivit särskilt mycket klokare. Det faktum att programledarens kommentarer dessutom visade på häpnadsväckande okunnighet gjorde inte det hela bättre.

En timmes Debatt-program om narkotikafrågan skulle möjligtvis kunna ge deltagarna en chans att utveckla synpunkter utan att bli avbrutna. 

Torgny Peterson

 

Sverige behöver ett kraftfullt mobiliseringsorgan mot narkotika - NU!

Med nuvarande beredskap och organisation står Sverige inte rustat att klara av hanteringen av en snabbt expanderande nationell (bland annat marijuana) och internationell drogindustri och lobbygrupperingar som sedan flera år tillbaka arbetar för att åstadkomma en mer tolerant inställning till användning av narkotika i allmänhet och cannabisprodukter i synnerhet och som de senaste fem åren, med hjälp av mäktiga finansiärer, lagt ner stora summor och omfattande aktiviteter i syfte att avskaffa FN:s narkotikakonventioner.


I sin bok Soros on Soros säger finansmannen och den självutnämnde filosofen George Soros, Jag ska tala om för er vad jag skulle göra om jag finge bestämma. Jag skulle etablera ett strikt kontrollerat distributionsnätverk genom vilket jag skulle göra de flesta droger, utom de mest farliga - som t ex crack - legala.


Frågan är om Nutt & Co, som framträdde i SVT:s Vetenskapsmagasin om de 20 farligaste drogerna häromkvällen, är intresserade av att uppnå samma mål. Varför annars denna fixering vid att framställa t ex cannabis som en i det närmaste ofarlig drog?


Gemensamt för Soros' idéer om det förnuftiga i att legalisera narkotika och Nutt & Co:s klassificeringssystem är att de fått den uppmärksamhet de förtjänar bland seriösa vetenskapsmän - nämligen ingen alls.


Det är inte bara Soros, Nutt & Co, Drug Policy Alliance m fl som saknar helhetsperspektiv, kontinuitet och långsiktighet i kampen mot narkotika. Även de mest omfattande, regeringsproducerade pappersprodukterna i form av handlingsplaner, som gör sig bra i tryck, visar alltför ofta upp brister när det gäller att omsätta det teoretiska innehållet till praktisk verksamhet.


Att bekämpa narkotika kräver kompetens, omvärldsanalys, kunskap, strategi, samordning, kontinuitet, långsiktighet och ledarskap där alla 'ingredienserna' är lika viktiga. Ett framgångsrikt arbete i kampen mot droger förutsätter ett satellitperspektiv istället för den 'runt-hörnet-ångest', som ibland verkar drabba mindre förutseende politiska beslutsfattare, myndigheter och operativa enheter när ett drogpolitiskt problem 'helt plötsligt', efter vad man tror, dyker upp bakom knuten. Men problem dyker inte bara upp runt knuten 'helt plötsligt' - problemet består snarare oftast i bristande omvärldsanalys och alltför dåliga kunskaper om vad som händer såväl på som utanför den svenska scenen.


Vilka ägnar sig idag åt omvärldsanalys när det gäller t ex narkotikapolitiska frågor förutom, i bästa fall, polis, tull och säkerhetstjänst och diverse företag (av helt andra skäl), vars resultat av naturliga skäl oftast inte offentliggörs? Knappast någon! Vad händer? "Vi blev helt överraskade", "vi blev helt överrumplade", "vi trodde inte att detta skulle kunna hända här", "vi ska utreda detta närmare" och andra mer eller mindre till intet förpliktigande uttalanden. Detta är fullkomligt förödande eftersom de som arbetar för en mer tolerant inställning till och/eller legalisering av narkotika, i likhet med kriminella nätverk inom den grova organiserade brottsligheten, är mycket effektiva när det gäller informationsutbyte, operativ samverkan, 'operativa insatser' och legal/illegal finansiering.


Under den förra regeringen bedrev Mobilisering mot narkotika och Alkoholkommittén tillsammans med frivilligorganisationer, Folkhälsoinstitutet och till vissa delar Socialstyrelsen ett aktivt nationellt arbete mot narkotika som också gav genklang utomlands där den svenska, restriktiva narkotikapolitiken röner lika stor uppskattning bland de politiker och andra som är övertygade om att det går att bekämpa narkotikahantering och narkotikamissbruk, som det röner missnöje bland de som förespråkar en mer tolerant inställning och/eller legalisering.


Med ny regering och devisen "nya kvastar sopar bäst" monterades Mobilisering mot narkotika och Alkoholkommittén ner för att till slut helt försvinna vid årsskiftet 2007-2008 och ersattes. Ersattes av vad då? Ett regeringskansliet underställt organ med fyra personer som tillsammans med Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen ska bära huvudansvaret för det fortsatta arbetet - inte bara mot narkotika utan mot droger överhuvudtaget.


Oavsett vad enskilda individer anser om Mobilisering mot narkotika och Alkoholkommittén bidrog båda verksamheterna i hög grad till att hålla drogpolitiska frågor högt på agendan och de drev också på i frågor som av flera säkerligen ansågs som besvärande. Mobilisering mot narkotika hade täta kontakter med politiker, myndigheter, organisationer och den breda allmänheten och dess representanter förekom ofta i TV, radio och tidningar och vid seminarier och hearings om drogrelaterade frågor.


Ytterst få vet idag vilka de 'nya kvastarna' är som ska bekämpa drogproblemen i Sverige. Varför? Av det enkla skälet att de inte syns eller hörs. För varje dag den mer eller mindre kompakta tystnaden består förloras vunnen terräng. Det betyder inte att regeringen, dess företrädare och organ saknar åsikter - tvärtom deklarerar man klart och tydligt, på samma sätt som den förra regeringen, att det övergripande målet för Sveriges narkotikapolitik är ett narkotikafritt samhälle. I handlingsplanen för narkotikapolitiken säger regeringen också att narkotikan får aldrig tillåtas hota individers hälsa, livskvalitet och trygghet eller den allmänna välfärden och demokratins utveckling.

  

Och vidare: Från och med den 1 januari 2008 är huvudansvaret för att genomföra narkotikapolitiken organiserat inom den befintliga myndighetsstrukturen. Åtgärderna i handlingsplanen berör många myndigheter, alla kommuner och landsting samt ideella organisationer. Samarbetet mellan aktörer på lokal och regional nivå måste öka under den kommande perioden så att det blir bättre samordning mellan sjukvården, kriminalvården och socialtjänsten. Länsstyrelsen har en central roll genom att den fördelar medel och har tillsyn över de åtgärder som kommunerna vidtar.

  

Merparten av det arbete som planen omfattar görs redan idag med de medel som respektive ansvarigt organ disponerar. För att genomföra de särskilda satsningarna i denna plan och handlingsplanen för alkoholpolitiken, som också omfattas av regeringens proposition, avsätter regeringen cirka 260 miljoner kronor per år under åren 2008-2010.

  

Statens folkhälsoinstitut(FHI) har i uppdrag att följa upp målen i handlingsplanen för narkotikapolitiken. Senast den 1 januari 2010 ska myndigheten presentera en utvärdering av den för regeringen. Vart fjärde år ska FHI i en folkhälsopolitisk rapport göra en samlad uppföljning av de nationella folkhälsomålen, som även omfattar målområde 11 där narkotika ingår. Nästa rapport ska lämnas 2009.

  

Det hela är mest en beskrivning av logistik och organisationsflöde och även om regeringen deklarerar att det finns tre delmål för att få ett narkotikafritt samhälle, nämligen minska rekryteringen till missbruk, förmå personer med missbruksproblem att upphöra med sitt missbruk och minska tillgången på narkotika så kommer den nuvarande ordningen med det centralt placerade 4-personerskansliet, där vad jag förstår inte någon besitter nödvändiga drogpolitiska kunskaper för arbetet, att på sikt visa sig vara ett ödesdigert misstag.


Vi har idag en mängd frågor som kräver såväl ny som fortsatt uppmärksamhet och åtgärder. För att nämna några: organisatoriska brister i organisationen för bekämpning av droger; tillgången på cannabis och tilltagande ansträngningar av aktiva användare för en mer tolerant inställning till cannabis; ökad tillgång och användning av kokain; grov narkotikarelaterad organiserad brottslighet; systemhotande brottslighet;  hemlösa missbrukare och en åldrande grupp mycket grava missbrukare; prevention och behandling och 'certifiering' av existerande och nya behandlingsmetoder; medikalisering vid behandling av missbruk; sprututbyte; användning av alkohol och tobak bland unga; nya ej narkotikaklassade droger; GHB/GBL; anabola androgena steroider; forskning och forskningsanslag; frivilligorganisationernas fortsatta roll  och betydelse; neddragningar inom Tullverket; Polisens framtida organisation. En lång lista som kräver det jag nämnde inledningsvis - kompetens, omvärldsanalys, kunskap, strategi, samordning, kontinuitet, långsiktighet och ledarskap. En sådan verksamhet måste ledas av en mycket kunnig stab - bestående både av personer med drogpolitiska kunskaper och förmåga till analytiskt och strategiskt tänkande, av forskare och av personer med internationella kontakter och erfarenheter av operativa insatser - placerade på ett och samma ställe och inte som idag med en central grupp underställd regeringskansliet i Stockholm, Socialstyrelsen i samma stad och Folkhälsoinstitutet i Östersund.  

  

Med nuvarande beredskap och organisation står Sverige inte rustat att klara av berörda frågeställningar ovan och än mindre hanteringen av en snabbt expanderande nationell (bland annat marijuana) och internationell drogindustri och lobbygrupperingar som sedan flera år tillbaka arbetar för att åstadkomma en mer tolerant inställning till användning av narkotika i allmänhet och cannabisprodukter i synnerhet och som de senaste fem åren, med hjälp av mäktiga finansiärer, lagt ner stora summor och omfattande aktiviteter i syfte att avskaffa FN:s narkotikakonventioner.


Sverige behöver ett kraftfullt mobiliseringsorgan mot droger - NU!


Torgny Peterson


Skolelevers drogvanor 2007

I rapporten skolelevers drogvanor undersöks alkohol-, narkotika-, tobaks- och sniffningsvanor bland elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2.

Sammanfattning

Sedan 1971 har årliga undersökningar av skolungdomars alkohol-, narkotika-, tobaks- och sniffningsvanor genomförts. Undersökningarna har utförts på riksrepresentativa urval i årskurs 9. Fram till och med 1983 deltog årligen även elever i årskurs 6 och därefter har dessa studerats vartannat år. Sedan 2004 deltar även gymnasiets årskurs 2. Undersökningarna har genomförts som anonyma gruppenkäter i klassrummen. I 2007 års undersökning deltog 5 127 från årskurs 9 och 4 383 från gymnasiets årskurs 2. Bortfallet uppgick till 17 respektive 18 procent.


Alkohol

Alkoholvanorna var relativt oförändrade bland pojkarna i årskurs 9 underbörjan och mitten av 1970-talet, medan flickorna ökade sin konsumtion under samma period. Både bland pojkarna och flickorna minskade andelen alkoholkonsumenter under större delen av 1980-talet och uppgick till ca 75 procent i slutet av det decenniet.


Under 1990-talets första hälft noterades en svag uppgång av andelen alkoholkonsumenter både bland pojkarna och flickorna i årskurs 9. Därefter har andelen, med undantag för enstaka år, minskat.


Även i gymnasiets årskurs 2 har andelen alkoholkonsumenter minskat något men på en högre nivå jämfört med årskurs 9. Det var något fler alkoholkonsumenter bland flickorna 2007, men skillnaderna mellan pojkarna och flickorna var relativt små.


Den beräknade genomsnittliga årskonsumtionen av folköl, starköl, blanddrycker, vin och sprit mätt i ren alkohol (100%) visar att sprit och starköl svarar för den största delen av niondeklassarnas alkoholkonsumtion. Folkölets

andel utgjorde drygt en tredjedel av konsumtionen vid 1990-talets slut men har sedan dess minskat kraftigt (ca 9% 2007). Såväl pojkarnas som flickornas totala konsumtion ökade fram till början av 2000-talet. Flickornas konsumtion har fortsatt att öka något, medan pojkarnas har minskat och könsskillnaden de senaste åren har inte varit så liten sedan 1970-talet.


Skillnaden mellan gymnasieeleverna och eleverna i årskurs 9 var störst bland pojkarna. Gymnasiepojkarna drack mer än dubbelt så mycket som pojkarna i årskurs 9. År 2007 uppgav eleverna i gymnasiet, framförallt pojkarna, en något högre konsumtion jämfört med tidigare år.


Ungefär hälften av eleverna i årskurs 9 har varit berusade. En dryg tredjedel uppger att de upplevde sin första berusning vid 14-15 års ålder, d v s någon  gång i årskurs 8 eller 9. Det är mycket få elever som varit berusade före 13 års ålder.


I årskurs 2 på gymnasiet var det endast en femtedel av eleverna som uppgav att de aldrig varit berusade.


Rökning

Rökning var betydligt vanligare i början av 1970-talet än idag. I årskurs 9 minskade andelen rökare under 1970-talets andra hälft. 1983 ändrades rökfrågans formulering. Därefter ökade andelen rökare fram till omkring 1989, för att sedan minska. 1997 omformulerades rökfrågan åter, vilket medförde att fler uppgav att de röker. Andelen rökare var sedan relativt konstant fram till början av 2000-talet, för att därefter minska. I de senaste årens undersökningar har dock minskningen avklingat och bland pojkarna har det till och med skett en ökning. Fler flickor än pojkar är rökare, men ser man till den totala tobakskonsumtionen (rökning och/eller snusning) försvinner emellertid könsskillnaden.


Det var något fler rökare i gymnasiets årskurs 2 jämfört med årskurs 9. Skillnaderna mellan pojkarna och flickorna vad gäller andelen rökare var ungefär lika stor i gymnasiet som i årskurs 9. Även på gymnasiet försvann könsskillnaderna när man såg till den totala tobakskonsumtionen.


Narkotika

Andelen elever i årskurs 9 som någon gång använt narkotika minskade betydligt under 1970- och 1980-talen. År 1989 låg andelen som använt narkotika på sin lägsta nivå (3%), men ökade därefter kontinuerligt fram till år 2001 (ca 10%). Sedan dess har andelen som använt narkotika minskat och år 2007 var det sex procent av pojkarna och fem av flickorna.


På motsvarande sätt har attityden till narkotika förändrats också bland dem som aldrig prövat. I slutet av 1990-talet och början av 2000-talet var det fler som uppgav att de haft möjlighet att pröva än det varit sedan början på 1970- talet. En minskning bland pojkarna och flickorna i årskurs 9 kan emellertid ses de senaste åren (20% 2007).


Erfarenheten av narkotika var påtagligt större i gymnasiet 2007 jämfört med eleverna i årskurs 9. Det var även en större andel pojkar än flickor som prövat narkotika i gymnasiets årskurs 2 (17 respektive 13% 2007).


Sniffning

Andelen elever som sniffat var under flera år i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet tämligen stabil runt 6 procent (flickorna något lägre). År 1995 hade andelen bland pojkarna emellertid ökat till 12 procent och därefter låg den kvar kring 10 procent. Sedan år 2000 har värdena minskat och i den senaste undersökningen var det 5 procent av pojkarna och 4 procent av flickorna som uppgav att de sniffat.


Sniffning var ungefär lika ovanligt i gymnasiets årskurs 2 som i årskurs 9 och det var något fler pojkar (6%) än flickor (4%) som sniffat.


Dopning

I 1993 års undersökning infördes några frågor om dopning. Ytterst få av eleverna har rapporterat sådan erfarenhet. I 2004 års undersökning ändrades frågan om dopning för att enbart gälla användandet av anabola androgena steroider (AAS). Frågan är således inte helt jämförbar med tidigare år, men det kan ändå konstateras att skillnaden i svaren jämfört med tidigare år var liten och att två procent av pojkarna och en procent av flickorna i såväl årskurs 9 som i gymnasiets årskurs 2 uppgav att de använt AAS.


Du kan läsa hela rapporten, Skolelevers drogvanor 2007, här.


Läs också:

Drogutvecklingen i Sverige 2007

Sammanfattning

Hela rapporten


Ikväll 19.30 - Om drogtester och knark i skolan

Ikväll, torsdag 28 februari, sänder SVT:s program skolfront en direktsänd debatt om drogtester i skolan. I debatten medverkar Gunnar Blommé, drogsamordnare i Falun och Gazal Amini, förbundsjurist hos RNS (Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle).


I samma program visas också ett reportage om Johan, som kombinerar skoldagen med att sälja knark till sina klasskamrater på skoltid mitt framför näsan på skolans lärare. Reportaget följs av en diskussion där kriminalspektör Jonas Wendel, länskriminalpolisen i Stockholm och Richard Zamani, projektledare hos Unga KRIS (Kriminellas Revansch I Samhället) deltar.


SVT2 torsdag 28 februari 19:30

  

Läs också:

Drogtest för att förebygga (Landskrona kommun)

  

Besök också:

Skolfront


Torgny Peterson


Ikväll 22.00 - Uppföljning av TV-programmet om de 20 farligaste drogerna

TV-programmet Debatt torsdag 28 februari kl. 22.00 i SVT 1 kommer att vara en uppföljning av TV-programmet om de 20 farligaste drogerna.


I Debatt-programmet medverkar

Björn Fries (s) förra regeringens narkotikasamordnare,
Catrine Påhlsson Ahlgren (kd) ledamot Socialutskottet
Björn Jonsson, missbruksforskare
Robert Bohman, fd kokainist och nykter alkoholist
Cissi Wallin, skådespelare och journalist som är kritisk till drogromantiken i medievärlden
Jan Söderkvist, drogliberal journalist/debattör


Läs också:

Om klassificering av narkotika

Bedrövligt program om klassificering av narkotika


Torgny Peterson


Narkotika - ett folkhälsoproblem

image282
   Gunnar Ågren

Hälsoeffekterna av narkotikan är betydande och att se den som ett folkhälsoproblem är fruktbart, menar Gunnar Ågren, generaldirektör på Folkhälsoinstitutet på sin blogg.  En restriktiv politik, minskad tillgänglighet och långsiktiga förebyggande insatser är möjliga vägar ur problematiken, säger Gunnar Ågren.


I bloggen kommenterar Ågren också tv-programmet om drogers farlighet.


Torgny Peterson


Killar - temat i nya GLÖDDet handlar om killar i nya numret av ungdomstidningen GLÖD. Killsnack, killkropp och vad vi gillar med killar. GLÖD har dessutom fått ett nytt utseende.

Temat killar kom till som en reaktion på medias svartmålning av unga män som många upplever som orättvis och kränkande. Temat arbetades fram tillsammans med ungdomar i åldern 15 - 17 år och innehållet i tidningen tas alltid fram i samarbete med ungdomar.

Årets första nummer har också ett nytt utseende. Den nya formen ska vara ännu mer lättläst.

Ur innehållet i första numret 2008

Killsnack
Fyra killar i ettan på gymnasiet svarar på läsarnas närgångna frågor, som till exempel: "Hur ofta tänker ni på sex?" och "Varför ska en del killar vara så macho?"

Killkroppen
Journalisten och författaren till boken Kukbruk svarar på de vanligaste frågorna om killars kroppar.

Vad vi gillar med killar
Tjejer och killar listar det bästa med killar. Ett exempel: "Dom är så himla charmiga och bara helt underbara. Man har alltid kul när en kille är med. Dom är de underbaraste varelserna på jorden, efter tjejer så klart". /Nina

Första gången
På högstadiet drömde han om att ha sex med någon han verkligen var kär i. Men till slut ville han bara få det gjort. Glöd har träffat Roni Saleh som berättar om första gången han gjorde "det".

Tidningen GLÖD finns på hälften av landets högstadie- och gymnasieskolor samt ungdomsmottagningar och är gratis mot porto.

GLÖD riktar sig till unga i åldern 13-19 år och tar upp sex och samlevnad och psykisk hälsa. Ambitionen är att sätta in frågorna i ett större sammanhang och vara ett alternativ till andra ungdomstidningar.

Läs mer:

http://www.glod.se/


Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården

Idag har regeringen överlämnat en proposition till riksdagen om en ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården - öppen psykiatrisk tvångsvård. Förslaget berör personer som vårdas inom sluten psykiatrisk vård eller sluten rättspsykiatrisk vård men som inte är i behov av att vara tvångsintagna på sjukvårdsinrättning. Med den nya lagen kan patienter skrivas ut på villkor att de följer särskilda föreskrivna villkor. Kommunerna får 525 miljoner kronor för att utveckla den nya vårdformen som föreslås träda i kraft 1 september 2008.

Syftet med den nya vårdformen är att underlätta för personer som vårdats inom ramen för Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, eller Lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV, att komma tillbaka till samhället. Patienter som vårdas enligt den föreslagna vårdformen får en individuellt anpassad vårdplan där särskilda villkor kan föreskrivas. Det kan exempelvis handla om att personen åläggs att regelbundet uppvisa att han eller hon sköter sin medicinering, inte överträder eventuella besöksförbud eller återfaller i missbruk.

I dag vårdas många patienter allt för länge inom slutenvården eftersom det saknas alternativa behandlingsformer inom öppenvården. Med den nya vårdformen ges personer möjlighet att under ordnade former komma ut i det öppna samhället, säger socialminister Göran Hägglund.

Chefsöverläkaren vid den klinik där patienten vårdas får enligt regeringens förslag ansöka om öppen psykiatrisk tvångsvård. Beslut fattas av allmän förvaltningsdomstol och ska alltid vila på en medicinsk bedömning. Vården ska ske i nära samarbete mellan hälso- och sjukvården och kommuner.

Den nya lagen innebär inga förändringar i förutsättningarna för intagning i psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård. Tvångsvården kommer även i framtiden att inledas på sjukvårdsinrättning. Däremot ersätter den nya vårdformen möjligheten att ge patienter permission under längre perioder.

Regeringen föreslår också en ändring i sekretesslagen som innebär att uppgifter om en enskild som vårdas enligt LPT eller LRV ska kunna lämnas, utan hinder av sekretess mellan myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten, om det behövs för att den enskilde ska få nödvändig vård, behandling eller annat stöd.


Läs också:

Prop. 2007/08:70 Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården


Seminarium om naltrexonbehandling

Onsdag 21 maj 2008 arrangeras ett seminarium som presenterar nya resultat från studier med långverkande naltrexonberedningar.


Det vetenskapliga seminariet, som till största delen genomförs på engelska, riktar sig till personer med erfarenhet och kunskaper inom området.


För ytterligare information:

Kerstin Käll, med.dr., överläkare

Kerstin.Kall@lio.se


Ett nummer till Polisen i Sverige - hundratals till Polisen i England och Wales

image278


Sverige

Nu avskaffar Polisen i Sverige lokala växelnummer


Från och med den 29 februari gäller ett enda telefonnummer till Polisen för icke-akuta ärenden: 114 14.


Syftet är att öka vår tillgänglighet och göra det lättare för allmänheten att komma i kontakt med Polisen. Oavsett var i landet man befinner sig behöver man bara komma ihåg ett nummer, säger Joakim Jansson ansvarig för samordningen av Polisens kontaktcenter, PKC.


Det gemensamma numret 114 14 till Polisen infördes i januari 2005, men de lokala växelnumren har funnits kvar parallellt och vidarekopplat till 114 14. Det innebär att Polisen har haft flera hundra publicerade telefonnummer som både varit svåra att komma ihåg och dyra att hålla öppna.


Den som ringer de gamla växelnumren kommer att få ett talbesked om att Polisen nu nås på 114 14 för icke-akuta ärenden och 112 vid pågående brott eller nödsituation. Ändringen berör inte direktnummer till personer inom respektive polismyndighet, utan endast växelnummer.


Polisens kontaktcenter (PKC) finns över hela landet för att ta emot anmälningar om brott, ge service och information till medborgarna via telefon. Förra året tog PKC emot 2,3 miljoner samtal.


Fakta 114 14

För snabbare service möts den som ringer 114 14 av ett talsvar med fyra valmöjligheter:

1. Polisanmälan om brott eller förlustanmälan, tryck 1

2. Frågor om pass, tryck 2

3. Frågor om tillstånd o öppettider, tryck 3

4. För att komma i kontakt med en person eller växeltelefonist tryck 0 eller vänta. 


England och Wales

Samtidigt som den svenska polisen inför ett enda telefonnummer så meddelar den brittiske premiärministern Gordon Brown att varje hushåll i England och Wales ska ges ökad tillgång till närpolisen i det område man bor.


Mer exakta uppgifter kommer under april månad, men Brown meddelar redan nu att de nya kontaktmetoderna till exempel kan inkludera en e-postadress och ett mobiltelefonnummer till den polis som ansvarar för en lokal gata. Vidare kommer förslaget att innebära att polischeferna ska hålla regelbundna möten för allmänheten.


Projektet, som beräknas kosta 325 miljoner pund per år, är ett av de mest omfattande när det gäller decentralisering av kontaktytorna - helt på tvärs med det som nu införs av den svenska Polisen från och med 29 februari.


image279


I ett uttalande säger Brown att allmänheten vill ha ett ökat inflytande när det gäller polisens arbete - Samtidigt som brottsligheten minskar är alltför många människor rädda och känner sig fjärmade från polisen. Det är därför vi har arbetat tillsammans med polisen för att hitta ett nytt sätt att arbeta för att ta hand om lokala prioriteringar, öka allmänhetens förtroende och göra lokalområdet säkrare.


En ny hemsida kommer att finnas tillgänglig för allmänheten i slutet av nästa månad där man hittar namn och telefonnummer till 'sina' närpoliser.


Torgny Peterson


Vakna!

Signaturen Danne meddelar:
Snälla Torgny. Det nationella Cannabisprojektet kostade en ofantlig summa skattepengar. Det blev ett totalt misslyckande som inte lyckades strypa tillförseln av cannabis ens märkbart. Vänd blicken till de länder vi har runt omkring oss. Den förlegade politiken vi har nu gör varken icke-brukare, brukare eller missbrukare av narkotika glada. Vakna.

Snälla Danne. Jag föreslår att du, och andra intresserade, läser Rikskriminalpolisens rapport från cannabisprojektet 2004-2006 och kan samtidigt glädja såväl icke-brukare, brukare som missbrukare att arbetet mot cannabis fortsätter oförtrutet.

Torgny Peterson

Långt fängelsestraff för 'ofarlig' (!) ecstasy

David Nutt och hans kollegors klassificering av olika sorters droger redovisades i veckan i SVT:s Vetenskapsmagasin. Enligt Nutt & Co hamnar ecstasy på 18:e plats på 'farlighetslistan', vilket man uppenbarligen inte håller med om i British Columbia där nu en dom för tillverkning och distribution av ecstasy avkunnats. Fängelsestraffet är det längsta hittills i ett ecstasymål i British Columbia - 8 år.


De två laboratorierna där ecstasy tillverkades hade kapacitet att producera 15 miljoner av dessa, enligt Nutt & Co, i det närmaste ofarliga pillerna.


En representant för kanadensiska polisen säger till kanadensiska media att Det här [domen] sänder ut en klar signal till den organiserade brottsligheten att handel med droger, utöver kokain, heroin och marijuana ger avsevärda straff. Produktion av syntetiska droger som ecstasy och metamfetamin börjar nu betraktas som lika skadligt hos allmänheten.


Läs också:

Om klassificering av narkotika

Bedrövligt program om klassificering av narkotika


Torgny Peterson


Ny tioårsstrategi mot narkotika

I förmiddags presenterade Storbritanniens premiärminister Gordon Brown landets nya tioårsstrategi mot narkotika, en strategi som fokuserar på ett helhetsgrepp på drogproblemen.


I strategin finns bland annat förslag om nya möjligheter för polisen att beslagta narkotikaförsäljares tillgångar liksom planer för hur familjer som använder narkotika ska få vård snabbare.


Av strategin, Drugs: protecting families and communities, framgår också att det kommer att ställas större krav på de som använder narkotika och som åtnjuter bidrag att genomgå behandling och återgå i arbete. Möjligheterna att döma till vård kommer också att utökas.


Strategins fyra huvudmål

Att skydda samhället genom att angripa tillgången på narkotika, narkotikarelaterad brottslighet och antisocialt beteende

  

Att förhindra skador hos barn, ungdomar och familjer som drabbats av missbruk

  

Att utveckla nya metoder för behandling av missbruk och förbättra social integrering

  

Att genomföra informationskampanjer, öka kommunikationen och samhällsengagemanget


För att uppnå målen vill regeringen anslå 1 miljard pund per år.


Regeringen uppskattar att hälso- och brottsrelaterade kostnader när det gäller användning av droger i klass A uppgår till 15 miljarder pund per år.


Läs också:

Public information leaflet (Sammanfattning av innehållet i strategin)

Drugs: protecting families and communities - 2008-2018 strategy

Action plan 2008 - 2011


Torgny Peterson


Dåliga nyheter för läkemedelsbolag och patienter

PloS Medicine har gjort en genomgång av 35 vetenskapliga studier av effekten av antidepressiva läkemedel. Resultatet är föga uppmuntrande för de läkemedelsbolag som gör sitt bästa för att sälja dom.


Genomgången,  Initial Severity and Antidepressant Benefits: A Meta-Analysis of Data Submitted to the Food and Drug Administration, visar att de antideppressiva läkemedlen i stort bara är marginellt bättre än sockerpiller eller placebo som det heter lite tjusigare.


Inte ser situationen ljusare ut för läkemedelsbolagen efter ytterligare en metaanalys, Selective Publication of Antidepressant Trials and Its Influence on Apparent Efficacy, publicerad i New England Journal of Medicine (Volym 358: 252-260 17 januari 2008 Nr 3).


I Sverige sålde apoteken 172 miljoner dygnsdoser SSRI förra året. I synnerhet många äldre får preparaten rutinmässigt, rapporterar SVT.


Läs också:

Antidepressiva medel inte så effektiva som de framställs


Torgny Peterson


Personer med utländsk bakgrund riskerar att missgynnas i rättsprocessen

image277

Generaliserande föreställningar och oflexibla arbetssätt gör att personer med utländsk bakgrund riskerar att missgynnas i rättsprocessen. Breddad rekrytering och ökad status för tolkarna är några sätt att motverka diskriminering. Det konstaterar Brottsförebyggande rådet (Brå) i en ny rapport.


Rapporten illustrerar hur personer med utländsk bakgrund missgynnas i rättsprocessen - inte hur ofta. Den redogör också för hur diskriminering kan motverkas.


Resultaten bygger på tre delar:
Tidigare forskning, genomgång av 168 DO-anmälningar från åren 2000-2005, webbenkät som besvarades av cirka 430 åklagare och advokater samt gruppintervjuer med cirka 30 åklagare, advokater, domare, nämndemän och rättstolkar. De bilder som framkommer från de olika delarna överensstämmer i stor utsträckning.


Hampshire - opiumodlingarnas 'huvudstad'

En kollega i England meddelar att det finns dussintals odlingar av opiumvallmo i grevskapet Hampshire i sydöstra England - odlingar som regeringen betalar bönderna för och där de skördade produkterna så småningom används för framställning av smärtstillande medicin.


Förra året odlades 1 238 hektar opiumvallmo på 26 platser i Hampshire enligt officiella uppgifter. Den totala åkerarealen för odling av opiumvallmo har ökat kraftigt under senare år - från 21 hektar 2001, till 774 hektar 2006 och till 2 744 hektar förra året.


Får då vem som helst odla opiumvallmo i landet? Svar: Ja - under förutsättning att inte opiumvallmon behandlas på något sätt. Behandlingen av opiumvallmo för framställning av smärtstillande medicin sker hos företaget Macfarlan Smith i Edinburgh, som har kontrakt med samtliga odlare.


Torgny Peterson


Största kokainärendet någonsin i Schweiz

Från Schweiz meddelas att tre nigerianer nu står åtalade i den största kokainrättegången någonsin i Schweiz. Åtalet handlar bland annat om smuggling av totalt 235 kilo kokain och penningtvätt. De tre nekar till brott.


En kvinna, som transporterade kokain på en tågresa från Nederländerna till Basel och som greps i Tyskland med 15 kilo kokain, är huvudvittne.


Torgny Peterson


Den diskreta överklassens 'finanskris'

Så ser det äntligen ut som det kan bli lite ordning och reda på torpet efter att tysk polis till en nätt summa skaffat sig information om diverse skattefuskande medborgare i olika länder - medborgare som placerat sina sött förvärvade slantar i bank i Liechtenstein, en bank där för övrigt en icke helt okänd furste har en tumme med i spelet. Huruvida densamme själv haft en eller flera fingrar i den penningstinna syltburken låter jag vara osagt.


Hur som haver så har också svenska myndigheter haft möjlighet att på närmare håll betrakta spektaklet och vi kan förvänta oss att ett icke ringa antal skatteblyga svenskar så småningom kommer att ställas inför skranket.


Det svenska skatteverkets chef, Mats Sjöstrand, ger idag skatteblyga svenskar följande råd via Dagens Nyheter: Redovisa alla dina inkomster till oss, oavsett var i världen de finns! Då slipper du höga skattetillägg och andra påföljder.


Torgny Peterson

Marijuanaflummarnas eget universitetVisst går det att göra pengar både på missbrukare, blivande missbrukare och profithungriga, potentiella cannabisdirektörer.

Det senaste exemplet är Oaksterdam University i Kalifornien som för cirka 1 300 kronor + kostnad för 'kurslitteratur' (credit cards not accepted!) tjänar storkovan på intresserade 'studenter' som under en veckoslutskurs, eller dagtid vardagar om man står till arbetsmarknadens förfogande, får lära sig hur man odlar cannabis, lagar mat med cannabis, vilka frön som ger bästa resultat mm.


Efter genomgången grundkurs kan läraktiga 'studenter' för 75 dollar fylla på med en 'Advanced Horticulture Class.


Distanskurser är inte tillgängliga så eventuellt intresserade skandinaver får själva stå för flygbiljett, kost och logi. Studiemedel utgår självklart inte för den här sortens jippon om nu någon fått för sig att det kunde vara värt besväret att kontakta CSN.


'Kurserna'som erbjuds utgör ett utmärkt tillfälle för den som hoppat av plugget eller som kanske är straffad för narkotikabrott eller som ser en framtid i att medverka till att fler skadas av cannabis. Antagningskrav: Minst 18 år gammal och intresserad av att jobba för att få ett slut på förbudet mot cannabis.


Huruvida praktik, dvs rökning av marijuana ingår i kursavgiften, framgår inte av informationen.


Torgny Peterson


Svensk pocketversion av Lissabonfördraget

Onsdag 27 februari utkommer en svensk konsoliderad version av EU:s nya Lissabonfördrag som pocketbok. Utgivningen är ett samarbete mellan Regeringskansliet, Sieps och SNS Förlag.


Boken kommer att skickas kostnadsfritt till samtliga lärare i gymnasiets samhällskunskap A och till samtliga länsbibliotek. Den kommer också att finnas för beställning på regeringens hemsida, genom SNS Förlag och i bokhandeln.

Läs också:

Lissabonfördraget


Bedrövligt program om klassificering av narkotika

Vetenskapsmagasinet brukar ofta åstadkomma bra program men gårdagens utgåva om de 20 farligaste drogerna nådde inte ens upp till lågvattenmärket.


På samma sätt som i presentationen upprepades i programmet att Nutts & Co klassificering är baserad på vetenskap. Vilken vetenskap? Inte ett ord om detta i programmet. Inte ett ord om hur klassificeringen gått till, mer än omnämnande av tre kriterier. Ingenting om vilka som bidragit till rankingen på klassifieringslistan. Luddigt tal om brittiska forskare var det tittarna fick sig till livs tillsammans med synpunkter från bland annat Nutts, en allmänläkare, ett par psykologer och föreståndaren för liberaliseringsorganisationen The Beckley Foundation dit den tidigare biträdande drogsamordnaren i Storbritannien Mike Trace efter att ha fått sparken från FN sökte sig.  


En fd missbrukare och en neurofarmakolog bidrog inte heller till att skapa någon ytterligare klarhet kring frågan om klassificering.


Det hade varit intressant om Vetenskapsmagasinet redovisat bakgrunden till det presenterade klassificeringssystemet och ställt det i relation till andra existerande farlighetsbedömningar. Plats för sådana presentationer hade det funnits gott om utrymme för istället för en massa kringflygande pillerburkar, växter och texter som inte bidrog till någon specifik upplysning utan snarare gav intryck av att vara utfyllnad för att få ihop ett program på 60 minuter.


Bättre research hade varit på sin plats inom flera områden. För att nämna ett - När jag igår talade med representanter för Vetenskapsmagasinet visade det sig att man inte ens kände till den svenska farlighetsbedömningen av narkotika.


Skärpning Vetenskapsmagasinet!


Läs också:

Om klassificering av narkotika


Se TV-programmet:

De 20 farligaste drogerna


Torgny Peterson


Riskbruksprojektets nationella konferens 9-10 april

Den 9:e och 10:e  april håller Riskbruksprojektet sin tredje nationella konferens. Konferensen hålls i Uppsala och temat är framtida strategier och arbetssätt för att riskbruksarbete ska bli en självklar del i landstingens verksamhet.

Arbetet i landstingen har nu pågått ett par år och självfallet har många erfarenheter vunnits. Att dela med sig och diskutera erfarenheterna blir en väsentlig del av konferensen. Vi hoppas att idétorget, där landstingen redovisar sitt arbete, kommer att bli konferensens nav. 

Att diskutera vilka vägval och kompletteringar som kan vara aktuella inför det fortsatta arbetet blir också en viktig del av konferensen. 

Läs mer om programmet för konferensen och anmälan


Stöd för kriminalisering av sexköp

Efter remissrundan i Norge får ett förslag om kriminalisering av sexköp starkt stöd. Av de hittills inkomna 69 yttrandena ställer sig en majoritet positiva till förslaget, som kommer att tas upp i Stortinget i vår, rapporterar Stavanger Aftenblad.


Torgny Peterson


Heroin värt 70 miljoner delas ut gratis till missbrukare

Under de närmaste två åren blir det fortsatt full fart på de danska opiatkanylerna då en politisk majoritet nu är beredd att anvisa tio miljoner kronor i år och 60 miljoner kronor under nästa år för att ge gratis heroin till landets hårdast belastade narkomaner.


Beslutet innebär hjälp till fortsatt tvång till missbruk. Om man nu är beredd att tvinga missbrukare till fortsatt missbruk genom att leverera gratis heroin kanske någon undrar varför man inte tvingar heroinister till vård genom att leverera gratis sådan. Ställ gärna frågan till Liselott Blixt i Dansk Folkeparti eller till Vivi Kjer hos de Konservative.


Den danska Sundhedsstyrelsens motto för i år och nästa år förefaller att bli Leve resignation och statsnarko.


Galenskaperna med att tvinga heroinister till fortsatt missbruk med hjälp av distribution av heroin startade ursprungligen i Schweiz. Holland och Tyskland följde efter i resignationsspåret och nu är det alltså Danmarks tur.


Torgny Peterson


Om klassificering av narkotika

I Vetenskapsmagasinet ikväll (SVT 2 kl 20.00 med repris lör 1 mars 16.55) med rubriken Världens 20 farligaste droger hävdar Vetenskapsmagasinet att en brittisk lista över drogers farlighet var den första vetenskapligt grundade utredning som gjorts om drogers farlighet. Ett aningen överdrivet påstående. För det första är det inte den första utredning som gjorts och för det andra kan man starkt ifrågasätta den så kallade vetenskapligheten.


Bristol-professorn David Nutt som är en av 'upphovsmännen' till listan värderade farligheten utifrån tre kriterier (medicinsk skada, dvs akuta effekter;  beroendeframkallande och hur stor skada användning av drogen utgör för samhället) till skillnad från en svensk Farlighetsbedömning av narkotika (Åklagarmyndigheten RättsPM 2005:17 Utvecklingscentrum Stockholm december 2005) där man säger att  Ett narkotikapreparats farlighet bör preciseras efter företrädesvis elva grundläggande kriterier: beroenderisk, giftighet, risk för kroppsliga sjukdomar eller skador, risk för psykiska sjukdomar eller skador, risk för social insufficiens, risk för oberäkneliga effekter, potential för strategisk användning vid genomförande av brott, risk för utlösande av våld, verkan i ytterst små doser, svåra abstinensreaktioner samt risk för självförvandling.


Nutts och hans kollegors (King, Saulsbury och Blakemore - Development of a rational scale to assess the harms of drugs of potential misuse. Lancet, 369, 1047-1053) klassificeringssystem producerades I en process där psykatriker och missbruksexperter ombads uppskatta olika preparats skadeverkningar utifrån de ovannämna kriterierna.


Nutt med kollegor tog fram en 'rankinglista' för de olika preparaten, som till många delar överensstämde den brittiska ABC-klassificeringen ( båda t ex med heroin på första plats), men beträffande andra preparat fanns det föga överensstämmelse. Hade de tillfrågade varit verksamma inom ett större vetenskapligt område är det mycket troligt att resultaten blivit annorlunda. Det är också intressant att notera att endast 36,7% av de psykiatriker och andra som ombads uppskatta preparatens skadeverkningar svarade på uppmaningen att delta, konstaterar professor Neil McKeganey i The Challenge to UK Drug Policy.


Jag hävdar att Nutts och hans kollegors resultat och 'friska' blandning av legala och illegala droger är manipulativ och utgör ett föga konstruktivt bidrag till klassificering av narkotika.


Slutligen kan nämnas att det brittiska inrikesministeriet inte ägnat Nutts rapport någon större uppmärksamhet. Beträffande förslaget om en nedklassificering av ecstasy säger samma ministerium att det kommer inte att ske.


Det är bara de vanliga liberaliseringsaktivisterna som ägnar Nutt-rapporten någon uppmärksamhet. Möjligtvis kan den väl dyka upp igen då den brittiska regeringens rådgivande organ i drogfrågor, ACMD, i mars kommer med sina synpunkter på den fortsatta klassificeringen av cannabis i Storbritannien


Läs också:

Drug classification: making a hash of it? (Science and Technology - Minutes of Evidence 22 november 2006 (Witnesses: Mr Vernon Coaker, a Member of the House, Parliamentary Under-Secretary of State for Policing, Security and Community Safety, Home Office, Professor Sir Michael Rawlins, Chairman and Professor David Nutt, Member and Chair, Technical Committee, the Advisory Council on the Misuse of Drugs (ACMD), gave evidence.)


Torgny Peterson


Swedish action plan on narcotic drugs - Handlingsplan mot narkotika

Regeringens handlingsplan för narkotikapolitiken för perioden 2006 - 2010  har funnits tillgänglig på svenska en längre tid.


Har du engelskspråkiga kollegor i utlandet eller andra intresserade finns handlingsplanen nu också tillgänglig på engelska.


Regeringens handlingsplan för narkotikapolitiken 2006 - 2010


The Swedish action plan on narcotic drugs 2006 - 2010


Torgny Peterson


Rapport från konferensen 'The end of the beginning'

Den 4-7 oktober 2007 stod Sverige värd för Europarådets avslutningskonferens för kampanjen 'All Different - All Equal'. Kampanjen har under två år samlat ett 40-tal länder på temat unga arbetar för mångfald, mänskliga rättigheter och delaktighet.

I rapporten sammanfattas resultatet från konferensen. Här finns bland annat resultaten från alla arbetsgrupper, en sammanfattning av seminariet 'Youth Promoting Human Rights', tal, samt intervjuer med konferensens deltagare.


Kommittéberättelsen 2008 överlämnad till riksdagen

Justitieminister Beatrice Ask har överlämnat regeringens  årliga redovisning över kommittéväsendet till riksdagen (Kommittéberättelse 2008, skr. 2007/08:103). Kommittéväsendets huvudsakliga funktion är att ta fram kvalitativa beslutsunderlag för regeringens beslutsfattande i främst lagstiftningsärenden. Ungefär 200 kommittéer är i arbete varje år.

Under året tillsattes 143 kommittéer. 112 kommittéer avslutades. Kostnaderna för kommittéverksamheten uppgick till cirka 452 mnkr. Värt att notera är att sammansättningen av kommittéerna blivit mer jämställd sedan förra året. Av ledamöterna var 52 procent män och 48 procent kvinnor.

När det gäller kommittéordförandena är fördelningen 41 procent kvinnor och 59 procent män. Den största andelen ledamöter återfinns i ålderskategorin 50-59 år (35 procent).

Det svenska kommittéväsendet utgör en stabil grund för vårt lagstiftningsarbete. I utredningsarbetet analyseras viktiga frågor och förslag till lösningar utformas. Genom kommittéverksamheten får vi väl genomarbetade underlag att ta ställning till, säger justitieminister Beatrice Ask i en kommentar.


World Forum Against Drugs i Stockholm 8 - 10 september 2008

image275

World Forum Against Drugs i Stockholm i September i år är den första internationella konferensen för människor från hela världen som på gräsrotsnivå arbetar mot narkotikamissbruk och den illegala narkotikahandeln.


Konferensen riktar sig till internationella och svenska frivilligorganisationer; självhjälpsgrupper och behandlingshem; forskare och olika yrkesgrupper; städer, kommuner ,myndigheter och andra beslutsfattare liksom enskilda, företagare, artister m fl.


Drottning Silvia är konferensens beskyddare.


Konferensens syfte är att


* utifrån FN:s narkotikakonventioner och FN:s Barnkonvention (artikel 33) stärka det folkliga motståndet mot narkotikamissbruk och narkotikahandel;


* med stöd av resolutionen från United Nations General Assembly Special Session on Drugs (UNGASS) 1998, som alla världens länder i praktiken skrivit under, sprida information om hur en restriktiv narkotikapolitik kan förebygga och minska missbruk av narkotika;


* motverka den uppgivenhet inför narkotikamissbruk och narkotikahandel som råder på många håll i världen;


* fungera som startpunkt för ett globalt nätverk som sluter upp bakom FN:s narkotikakonventioner. Ett av nätverkets uppgifter blir att arrangera regelbundet återkommande World Forum Against Drugs på olika håll i världen.


Sverige har sedan länge en folkligt förankrad och framgångsrik restriktiv narkotikapolitik. Den svenska politiken har genom åren väckt och väcker idag internationell uppmärksamhet, senast i en rapport från det Wienbaserade FN-organet UNODC. Jämfört med andra länder är narkotikaproblemet begränsat i Sverige. Inte minst av dessa skäl är Sverige och Stockholm en självklar plats för det första World Forum Against Drugs.


Konferensen stöds av Sveriges regering och Stockholms stad. Arrangörer är: Kriminellas Revansch I Samhället (KRIS), IOGT-NTO, Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), European Cities Against Drugs (ECAD), Svenska Narkotikapolisföreningen (SNPF), Hela Människan, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS), Sveriges Invandrare Mot Narkotika (SIMON), Föräldraföreningen Mot Narkotika (FMN), Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV), Riksförbundet SMART och Sveriges Landsråd för Alkohol- och Narkotikafrågor (SLAN).


Konferensen äger rum i Folkets Hus i Stockholm och inleds måndagen den 8 september med invigning, inledningar och en plenarföreläsning i kongresshallen som rymmer 1 300 deltagare. Plenarföreläsningar äger rum vid tre tillfällen - måndag och tisdag förmiddag samt onsdag eftermiddag. Talare vid dessa föreläsningar  och vid dagliga sk major sessions är de främsta företrädarna inom olika forskningsområden, internationell narkotikapolitik, internationella och svenska frivilligorganisationer samt framträdande opinionsbildare.


Under konferensen arrangeras också workshops, presentationer och debatter för att ge frivilligorganisationer och andra tillfälle att presentera sig och mötas i 'global networking'.


Den nationella och internationella självhjälpsrörelsen kommer på olika sätt att få en framträdande plats under konferensen, både inom teman om drogfrihet som en möjlighet, olika behandlingsmodeller och genom öppna och slutna AA- och NA-möten.


Organisationer, myndigheter, institutioner och företag inbjuds att informera om sig själva i de utställningsmontrar som finns i anslutning till kongresshallen och i andra delar av Folkets Hus.


Konferensen avslutas den 10 september med att en resolution antas som skall överlämnas till FN och det UNGASS-möte som kommer att genomföras våren 2009. I resolutionen manifesteras det starka folkliga stöd som finns runt om i världen för FN:s narkotikakonventioner.


Ytterligare information finns här.


Thailand återupptar intensiv kampanj mot narkotika

Thailands premiärminister Samak Sundaravej meddelar att regeringen planerar återuppta en kraftfull kampanj mot narkotika - en kampanj av det slag som hans föregångare Thaksin Shinawatra bedrev 2003-2004.


På samma sätt som under den föregående kampanjen kan vi förvänta oss kompromisslösa insatser som den här gången riktas i första hand mot metamfetaminindustrin.


Torgny Peterson


I folkupplysningens tjänst - om 'medicinsk' marijuana

image274

Patienter som lider av multipel skleros och som röker marijuana för att lindra symptomen utsätter sig för en ökad risk att drabbas av kognitiva problem, hävdar kanadensiska forskare vid universitetet i Toronto.


Du kan läsa mer i Neurology här.  


Torgny Peterson


Vietnameser bakom cannabisodlingar i Norge

image273


Jag har tidigare rapporterat om omfattande inblandning av vietnameser i flera av de cannabisodlingar som avslöjats av brittisk polis.


Efter att polisen i Norge nu avslöjat flera cannabisodlingar i landet och bland annat häktat sju personer från Vietnam och en från Polen finns det fog för antagandet att vietnamesiska cannabisintressen redan  finns etablerade i Skandinavien.


Att utvecklingen oroar framgår av det faktum att norska Kripos bjuder in polisdistrikten till ett möte om cannabisodlingarna i mars för att där diskutera det fortsatta arbetet mot cannabisodlingarna.


Kripos meddelar att man har ett nationellt underrättelseansvar för narkotikaärenden och att man sedan januari engagerat sig i underrättelsearbete kring haschärendena. Vi tittar på vilka kopplingar det finns mellan de olika ärendena, vilka kopplingar det finns till utlandet och vilka personer och nätverk som ligger bakom, säger chefen för Kripos taktiska underrättelseavdelning, Atle Roll-Matthiesen.


Underrättelsearbetet handlar om att samla in information och bearbeta den för användning i den fortsatta arbetet. Informationen används också för att få ett bra underlag för att kunna lämna rekommendationer om det fortsatta arbetet. Det är ett omfattande material som ska gås igenom och eftersom ärendena är under utredning tillkommer det ständigt ny information som ska behandlas, säger Roll-Matthiesen.


Det finns flera ärenden där Kripos noterar en koppling. Det gäller bland annat de inblandades etnicitet, hur odlingarna är byggda, driften och organisationen. Det finns också kopplingar till utlandet. Eftersom utredningarna pågår är vi försiktiga med att gå in på några detaljer. Det är också för tidigt att säga om det handlar om ett eller flera nätverk och vem som ligger bakom och om de eventuellt också är inblandade i annan kriminell verksamhet, säger Roll-Matthiesen.


Kripos har kontakt med de aktuella polisdistrikten och inhämtar också internationell information från länder med liknande ärenden.


Vi kommer nu att bjuda in polisdistrikten till ett möte i början av mars för att diskutera hur utredningarna ska hanteras framåt, säger Roll-Matthiesen.


Enligt Roll-Matthiesen är det för tidigt att dra några slutsatser om resultaten av ett sådant möte. Han säger att det kan sluta med att dagens arbetsfördelning fortsätter och där Kripos bara är engagerat i underrättelsearbetet. Det kan bli fortsatt lokalt utredningsansvar med en samordning av informationen centralt eller att utredningen centraliseras, t ex till ett av de berörda polisdistrikten.


Hittills har ett tjugotal odlingar avslöjats - dels genom tips från allmänheten efter rapportering i media, dels till följd av polisdistriktens arbete.


Alla beslag ska analyseras och jag vill inte spekulera i vilken marknad narkotikan är avsedd för eller värdet på den. Vi har mycket information som ska bearbetas och det kan bli fler ärenden, avslutar Atle Roll-Matthiesen.


Läs också:

Obligatorisk läsning: Cannabisrapporten - En kartläggning av distributionen, nätverken och individerna som också innehåller information om Norge.


Torgny Peterson


Ny studie: Halvering av depressionsmedicin till unga - mindre självmord

I veckan har en ny studie om självmord och antidepressiva medel till unga publicerats i British Medical Journal (BMJ) [1].


Man fann att utskrivningen av antidepressiva (12-19 år) nästan halverats i England åren 2004-2005, efter det att det brittiska läkemedelsverket 2003 starkt avrått från utskrivning till unga. Den brittiska myndighetens skarpa varningar kom efter det att sammantagna analyser visat att antidepressiva medel inte hade någon positiv effekt för barn och unga, och att de ökade självmordsbenägenheten [2]. Halveringen i utskrivning visar att varningarna fick genomslag.


I studien fann man också att antalet självmord bland unga år 2005 var på den lägsta nivån på åtminstone 12 år. I en försiktig slutsats skrev man att "dessa data för England indikerar inte att en minskning i användning av antidepressiva medel har lett till en ökning i självmordsbenägenhet."


Men vad har då det svenska Läkemedelsverket sagt?

Vi börjar med vad professor Björn Beerman på Läkemedelsverket sade efter det att den brittiska myndigheten förbjöd utskrivning av det antidepressiva medlet Seroxat till unga, i mitten av 2003 [3]. Beerman gav följande kärnfulla sågning av de brittiska varningarna: "Vi kan inte blint lita på engelsmännen." [4] Han följde upp sitt uttalande i mars 2004, i samband med att en ung frisk kvinna tagit livet av sig i en läkemedelsprövning av ett antidepressivt medel. När amerikanska FDA då varnade för självmordsrisken med antidepressiva medel gav Beerman på Läkemedelsverket det lugnande beskedet att självmordsbenägenheten var "ett tecken på ett tillfrisknande, att medicinen fungerar" [5]. I andra sammanhang har Läkemedelsverkets vetenskapliga råd, psykiatriprofessor Anne-Liis von Knorring också agerat för att förhindra att det klara budskapet från England slog igenom i Sverige. I stället för att berätta om den destruktiva självmordsbenägenhet som medlen visat sig skapa [6], förvandlar von Knorring denna till något positivt: "Den här sortens biverkningar ingår ofta vid behandling av depressioner genom att behandlingen leder till att patienten får ork att ta sig för saker som depressionen tidigare förhindrade. Såsom att skada sig själv." [7]


Det här är den information som Läkemedelsverket fört ut till läkare och allmänhet, och som på ett effektivt sätt tagit udden av de brittiska varningarna: Det är depressionen som medför en risk; det är ett tecken på att det antidepressiva medlet fungerar om patienten skadar sig själv - patienten har fått ork att ta sig för saker som depressionen tidigare hindrade.


Och därför har inte heller utskrivningen av antidepressiva medel till unga i Sverige minskat - även om den i England alltså nästan halverats åren 2004-2005. I Sverige har utskrivningen till unga (0-19 år) i stället ÖKAT åren 2004-2005. Och än värre den har fortsatt ÖKA under år 2006-2007 - under tidsperioden 2004-2007 har ökningen i utskrivning till unga varit 24 procent, enligt nya uppgifter från Socialstyrelsen [8].


Och vad säger Läkemedelsverket nu?

I oktober 2007 presenterade Socialstyrelsen preliminära siffror över det totala antalet självmord i landet för 2005 och 2006. Självmordstalen för unga kvinnor 15-24 var de högsta sedan 1989, och hade ökat med 80 procent sedan år 2000.


Samtidigt har utskrivningen av antidepressiva medel för unga kvinnor ökat kraftigt år från år, och har för åldersgruppen 15-19 ökat 95 procent åren 2000 till 2006; för kvinnor i åldersgruppen 20-24 gäller motsvarande ökning (i absoluta tal är utskrivningen mer än dubbelt så hög för den senare åldersgruppen).


En kort resumé: Varningarna från den engelska läkemedelsmyndigheten 2003 fick - på grund av Läkemedelsverkets agerande - ingen som helst effekt i Sverige. Utskrivningen till unga (0-19) fortsatte att öka, och ökade med 24 procent åren 2004-2007. Utskrivningen till unga kvinnor (15-24) ökade med 95 procent åren 2000-2006. Självmordstalen för unga kvinnor har ökat med 80 procent under motsvarande period, och nådde en högsta nivå 2006.


I en underlig artikel i Dagens Nyheter uttalar sig professorerna Björn Beerman och Bo Bergman från Läkemedelsverket [9]. Ökningen av självmord bland unga kvinnor i Sverige ska granskas av myndigheten. Och vad vill man veta? Jo: "Myndigheten vill veta om larmen om antidepressiva medel har fått för stort genomslag."


Men hur var det nu? Visst var det väl så att "larmen" inte fått något genomslag alls - utskrivningen till unga ÖKADE i Sverige efter varningarna, och har fortsatt att ÖKA; den har ÖKAT med 24 procent bland barn och unga (0-19) EFTER DET ATT VARNINGARNA GAVS UT. I England MINSKADE utskrivningen på två år (2004-2005) med nästan 50 procent.


Professor Björn Beerman har sagt många bisarra saker om värdet av antidepressiva medel och frånvaron av skadeverkningar under årens lopp, men hans uttalande i DN-artikeln tar priset. Han säger att Läkemedelsverket ska titta på vad ökningen i självmord bland unga kvinnor beror på, om "det handlar om samma sak som vi bland annat ser i USA och England. Där har självmorden ökat efter larm om antidepressiva medel till unga."


En ny kort resumé igen: I England hade alltså utskrivningen av antidepressiva medel nästan halverats åren 2004-2005, efter varningarna 2003. Antalet självmord bland unga år 2005 var på den lägsta nivån på åtminstone 12 år. I Sverige hade utskrivningen av antidepressiva medel till unga ÖKAT och självmordstalen ÖKAT.


Beerman for, kan man nog säga, väldigt ovarsamt fram med sanningen: I själva verket hade självmorden bland unga minskat i England efter det att "larmen" lett till en halvering i utskrivningen av antidepressiva medel. Och - bör man påpeka - "larmen" är i själva verket de mycket befogade varningarna, grundade på tidigare mörklagda fakta, att antidepressiva medel inte har någon positiv effekt för barn och unga, samt att de ÖKAR risken för självmordsbenägenhet.


Man skulle tycka att Läkemedelsverket - som ska skydda svenska patienter från skadeverkningar av mediciner - borde var upprört över den våldsamma ökningen i utskrivningen av antidepressiva medel till unga kvinnor, med en ny topp år 2006 - när samtidigt självmordstalen för 2006 var de högsta sedan 1989 (och när andra rapporter visar en kraftig ökning i självskadebeteende för unga kvinnor). Man skulle tycka att detta var något att verkligen titta in på.


Men så var det inte.


I stället fortsätter Björn Beerman och Läkemedelsverket att sprida desinformation - till skada för patienter och till läkemedelsbolagens fromma.


Janne Larsson

skribent

janne.olov.larsson@telia.com


[1] Wheeler, Gunnel, The population impact on incidence of suicide and non-fatal self harm of regulatory action against the use of selective serotonin reuptake inhibitors in under 18s in the United Kingdom: ecological study, BMJ, doi:10.1136/bmj.39462.375613.BE (14 februari 2008) http://www.bmj.com/cgi/content/full/bmj.39462.375613.BEv1


[2] MHRA; Use of Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs) in children and adolescents with major depressive disorder; www.mhra.gov.uk/news/2003.htm#ssri, 10 december 2003.


[3] MHRA; Safety of Seroxat (Paroxetine) in children and adolescents under 18 years - contraindication in the treatment of depressive illness; http://medicines.mhra.gov.uk/ourwork/monitorsafequalmed/safetymessages/seroxat18.pdf


[4] Aftonbladet, Lyckopiller kan öka självmordsrisken, den 18 juni 2003.


[5] Aftonbladet, "Självmordstankar - tecken på tillfrisknande", 23 mars 2004, http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,451839,00.html ; och Nu varnar USA för lyckopillren, http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,451837,00.html


[6] Breggin, Suicidality, violence and mania caused by selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs): A review and analysis, (2004)

http://www.breggin.com/31-49.pdf.


[7] Läkartidningen, Ökad försäljning av SSRI-preparat till barn trots rapporterade risker, 1-2, 2004, http://www.lakartidningen.se/content_0401/pdf/11_12.pdf


[8] Socialstyrelsen, Antidepressiva medel 0-19 år.


[9] DN, Ökning av självmord bland unga kvinnor, 5 oktober 2007.


Tal av Maria Larsson vid Psykisk hälsa-konferensen 19 februari

Jag är glad att få komma till den här konferensen om psykisk hälsa. Men jag vill redan nu varna för att jag kommer att susa ut härifrån väldigt snart efter mitt tal trots ett väldigt intressant program. Mitt dagsprogram idag medger tyvärr inte att jag stannar denna gång. Jag ber om ursäkt för det. Det här är annars ett område som är högt prioriterat: barns och ungdomars, vuxnas och även äldres psykiska hälsa är ett område som präglar mitt och regeringens arbete framöver.

Intresset för att vårda sin hälsa är väldigt stort. Går man in i närmaste tidningskiosk så dignar hyllorna av må bra-tidningar om hälsa. Det är ju förstås oerhört glädjande att det finns ett sådant intresse för den egna hälsan. När det gäller den fysiska hälsan så är vi kanske världens friskaste folk. Världens längsta medellivslängd, lågt antal spädbarnsdödsfall. Vår sjukvård är i världsklass och överlevnaden efter olika sjukdomar är hög. Barns hälsa har förbättrats avsevärt de senaste decennierna. Det är trots allt så att ungefär 80 procent av barnen har en bra hälsa. Det bekräftas till exempel i en rapport från Ungdomsstyrelsen strax före årsskiftet.

Däremot ser vi i samma rapport och i många andra att den att den psykiska hälsan försämras dramatiskt. Inte minst hos unga tjejer. Enligt Socialstyrelsen lider ca 100 000 tonårsflickor i Sverige av ätstörningar och debutåldern sjunker: 9 och 10-åringar kommer idag till ätstörningskliniker med fullt utvecklad anorexi. Antalet flickor som skär sig eller är självdestruktiva har ökat med 40 procent säger Bris. Och bara häromdagen rapporterade Socialstyrelsen att alltfler unga kvinnor försöker ta sitt liv. Den här utvecklingen måste mötas på många områden.

Jag är övertygad om att ett bra preventivt arbete för barns och ungdomars psykiska hälsa handlar om att ge ett bra stöd till föräldrarna. Föräldrar är ju de viktigaste personerna i varje barns liv och har störst möjlighet att grundlägga goda vanor för kost, rörelse i vardagen, tillit och meningsfullhet i livssynen. Det finns starkt vetenskapligt belägg för att stöd till föräldrarna kan förebygga psykiska problem hos barn och att effekten består upp i vuxen ålder.

Samhällets stöd till föräldrar idag är bristfälligt och otillräckligt. Det fungerar bra under graviditeten och under barnets första år. MVC och BVC har viktiga uppgifter. Men sedan överges många föräldrar och förväntas klara livets svåraste uppgift på egen hand. Jag vill därför medverka till att vi kan bygga upp ett stöd som kan ge föräldrar tillgång till både kunskap och nätverksbyggande med andra föräldrar. Under barnets hela uppväxt, alltså även för tonåringar. Ni kanske ser framför er en SuperNanny som sätter barnen i skamvrån. Eller en hord av professionella föräldrauppfostrare som nästan tar över föräldrarollen. Men jag vill deklarera att staten inte kan och inte ska ta över föräldrars ansvar. Föräldrar är ansvariga för sina barn och ska tillsammans med barnen fatta beslut. Insatser måste ges på föräldrarnas villkor.

Missbruk, våld eller en psykisk sjukdom gör ibland att föräldrar inte fungerar och orkar ta ansvaret för sina barm. Då måste ett bra stöd finnas från samhällets sida. Regeringen har nyligen tillsatt en utredning som ska se hur skyddet för utsatta barn kan stärkas. Det kan finnas skäl att överväga om alla åtgärder som berör barn borde sammanföras till en särskild barnskyddslag.

I nästa programpunkt blir det diskussion med bland andra Anders Milton om följderna av Psykiatriutredningen. Ett intensivt arbete pågår i regeringskansliet med att bereda alla de förslag som kom fram i utredningen och efter remissomgången. Vi tillför nu rejält med resurser för att stärka psykiatrin, med särskild prioritering till barn- och ungdomspsykiatrin. Målet är ju att personalen inom hälso- och sjukvården så tidigt som möjligt ska kunna uppmärksamma, utreda och ge rätt stöd till barn och unga. Tillgängligheten måste förbättras.

Att ha ont i kroppen är inte svårt att berätta om för andra. Men när man har ont själen håller man ofta tyst om det. Nu tänkte jag prata om ett ganska tabubelagt ämne. Självmordstalen för befolkningen som helhet har sjunkit hela tiden sedan 1980. Men inte för åldersgruppen under 25 år. För unga kvinnor i åldern 15-24 år ökar de istället. Det som i journalregistret kallas "Avsiktligt självdestruktiv handling" har ökat ända sedan 1998.

Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut har på uppdrag av regeringen utvecklat förslag på strategier och åtgärder till ett nationellt program för suicidprevention. Vi bör arbeta för en noll-vision vad gäller antalet självmord. Vi kan inte ha någon annan utgångspunkt än att vi i varje enskilt fall måste göra allt vi kan för att ge andra alternativ till individen än att ta sitt eget liv. Självmord kan, och ska förebyggas.

Det är ett etiskt ställningstagande - som avslöjar den syn på livets okränkbarhet som jag menar att samhället och lagstiftaren ska stå bakom. Det är också en humanitär utgångspunkt - främst naturligtvis för den som förlorar sitt liv. Men också för alla de anhöriga som tillfogas ett livslångt lidande av att någon närstående begått självmord.

De flesta självmord sker under en depression eller under drogpåverkan. 85-90 procent av de som gjort ett självmordsförsök avlider inte i självmord senare i livet. Det ger hopp. Slutsatsen är att livet kan vända om hjälp finns att få. Därför har en nollvision en funktion att fylla.

Vi har i vårt land varit framgångsrika i att utbilda breda grupper i befolkningen i första-hjälpen. Många människor har en kunskap och kan hjälpa till att rädda liv vid olyckor eller vid andningsproblem. Det är många som lärt sig Första hjälpens ABC. Men de flesta av oss är mer försiktiga när man ser att en person i skolan, i släkten eller på arbetsplatsen mår dåligt. Hur hjälper man någon som har ångest eller går i självmordstankar? Vågar du fråga hur dina arbetskamrater mår? Kan vi tyda tecken på oro och ångest? Jag menar att det behövs en utbildningssatsning i första hjälpen för den som mår dåligt. Det behövs folkbildning och att vi sprider kunskap och metoder.

Socialstyrelsen kommer därför att få i uppdrag att starta ett sådant projekt. Det handlar om att öka kunskaperna hos befolkningen och att sprida information om hur man lär sig känna igen tidiga signaler. Och det handlar om att känna till hur och var man kan få hjälp och stöd.

En sådan här folkbildningssatsning bör involvera också frivilligorganisationen Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) samt Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa (NASP). SPES bidrar med en djup kännedom och känsla för hur närstående, släkt och vänner reagerar på självmord. NASP, som finns vid Karolinska institutet, bedriver forskning och håller i utbildningar på det här området. Som så ofta annars så blir arbetet ännu mera verkningsfullt och får större räckvidd om det sker genom ett samarbete mellan myndigheter, offentliga organ och frivilliga organisationer.

I dagsläget görs utredningar, så kallade händelseanalyser, i de fall en person som begått självmord haft en kontakt med vården senast fyra veckor innan. Regeringen kommer att föreslå att det ska ske i samtliga fall för ungdomar - även när inte vården varit inblandad. Därför tillsätts en utredare för att analysera hur man kan skapa en nationell funktion för händelseanalyser och gemensamma utredningar vid självmord. Syftet ska vara att hjälpa lokala aktörer i arbetet när de gör händelseanalyser. Och att stödja lokala aktörer i självmordsförebyggande arbete.

När Statens Haverikommission utreder en flyg- eller sjöolycka tittar man på allt som hänt inför olyckan. Det är tre frågor man söker svar på: Vad hände? Varför hände det? Vad kan göras för att en liknande händelse inte inträffar igen? Metodiken för händelseanalyser på transportområdet har utvecklats sedan man systematiskt börjat utreda vad som hänt. Så kan det bli också inom det här området. Naturligtvis kan man inte leta efter lösa muttrar eller bristande underhåll, som hos ett flygplan. Men angreppssättet stämmer till eftertanke. Hur noggranna är vi i arbetet med mänskliga haverier? Det är dags att skärpa kravet på en grundlighet i utredningen.

Jag vill gärna nämna den mycket viktiga roll som personal och andra nyckelgrupper har inom vården. En särskild utbildningsinsats behövs och ska göras för att förstärka kunskapen om de signaler och tecken som finns på ökad självmordsrisk.

Från regeringen sida, och via vår myndighet Folkhälsoinstitutet vill vi stödja det regionala och lokala folkhälsoarbetet för att stärka såväl den fysiska som den psykiska hälsan. Det är i den praktiska verkligheten som handling gör skillnad för enskilda människor. Vi ser som vår uppgift att medverka till genomtänkt lagstiftning och att skapa goda incitament att arbeta preventivt.

Att bygga folkhälsa är ju ett långsiktigt arbete där många är involverade; myndigheter, landsting, kommuner, frivilliga organisationer, branscher. Och naturligtvis främst varje enskild människas vilja att förbättra sin egen hälsa.

Tack för ordet och lycka till i ert viktiga arbete!


Christer G Wennerholm ny ordförande i Rådet för samordning av insatser mot hiv/aids

Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson har på regeringens vägnar utsett Christer G Wennerholm till ny ordförande i Rådet för samordning av insatser mot hiv/aids, det så kallade Hivrådet.

Christer G Wennerholm är idag trafik- och planeringslandstingsråd i Stockholms läns landsting, ordförande i SL, ordförande i Sveriges Lokaltrafikförening (SLTF), samt ordförande i Öppna Moderater, moderaternas förening för hbt-frågor. Wennerholm tjänstgjorde som officer fram till 1982, därefter har han haft olika uppdrag och förtroendevalda poster inom Moderata Samlingspartiet. Under förra mandatperioden var han viceordförande i SKLs (Sveriges Kommuner och Landstings) hälso- och sjukvårdsberedning.

Jag vill förena alla goda krafter kring insatserna mot hiv/aids och andra sexuellt överförbara sjukdomar. Arbetet mot hiv/aids är idag en bred samhällsfråga där alla tjänar på samarbete och en god dialogIdag ökar återigen spridningen av hiv. Det är oroande och vi behöver utveckla formerna för att sprida och inhämta kunskap kring detta. Sverige har gjort stora insatser för att bekämpa aidsepidemin genom att arbeta förebyggande. Nu skall vi bli ännu bättre på att samordna våra insatser, säger Wennerholm.

Fakta om Hivrådet
Vid Socialstyrelsen finns en särskild funktion för samordning av frågor som rör hiv/aids. Rådet ska bland annat verka för samordning av de insatser som vidtas mot hiv/aids och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar som vidtas på nationell, regional och lokal nivå. Regeringen utser rådets ordförande. Socialstyrelsen utser övriga ledamöter.

Till rådets uppgifter hör att:
- verka för samordning av de insatser som vidtas mot hiv/aids och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar på nationell, regional och lokal nivå,
 - se till att information om utvecklingen av hiv/aids och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar och om omvärldsförändringar av betydelse för att kunna förebygga och begränsa konsekvenserna av dessa sjukdomar följs upp och analyseras,
 - se till att utvecklingen av de insatser som vidtas inom berörda samhällssektorer på lokal, regional och nationell nivå följs upp och analyseras,
 - verka för att skapa öppenhet kring hiv/aids och att motverka stigmatisering och diskriminering av hivsmittade och deras anhöriga,
 - identifiera utvecklingsbehov på lokal, regional och nationell nivå och inom berörda samhällssektorer,
 - identifiera behov av kunskapsutveckling och kunskapsspridning,
 - identifiera behov av kommunikations- och informationsinsatser,
 - verka för att stödja ideella organisationers verksamhet inom området,
 - bidra till utvecklandet av övergripande prioriteringar och villkor för statliga bidrag inom området,
 - bidra till utvecklandet av övergripande principer för uppföljning och utvärdering av de insatser som fått statligt bidrag, samt
 - verka för att utveckla det internationella samarbetet inom området.


Ministerrådet för rättsliga och inrikes frågor 28 februari

Vid ministerrådsmötet för rättsliga och inrikes frågor samt räddningstjänsten (RIF-rådet) i Bryssel

den 28 februari 2008 finns bland annat förslag till rådets beslut om inrättande av Europeiska polisbyrån på dagordningen.


Du hittar den kommenterade dagordningen för mötet här.


Torgny Peterson


Förlängt förordnande för Barnombudsmannen

Regeringen har i dag beslutat att förlänga anställningen av Lena Nyberg som barnombudsman. Lena Nybergs nuvarande förordnande upphör den 29 februari men förlängs nu med sju månader till 31 oktober 2008.

Regeringens målsättning är att politiken för barnets rättigheter ska bedrivas på det mest ändamålsenliga sättet. Statskontoret har därför haft regeringens uppdrag att se över myndighetsstrukturen för barnpolitiken. En utgångspunkt för översynen har varit de åtaganden som följer av barnkonventionen och de mål och uppgifter som riksdagen slagit fast för barnpolitiken. Regeringen har tidigare meddelat att Barnombudsmannen ska finnas kvar men bereder för närvarande de övriga förslag Statskontoret presenterat i syfte att utveckla arbetet ytterligare. I avvaktan på denna beredningsprocess har regeringen beslutat förlänga förordnandet för nuvarande BO.


Kejsarens 'nya' drogsoldater är en del av narkotikaproblemet

image271

Kejsarens 'nya' drogsoldater planerar aktiviteter i Wien 7-9 mars i samband med att FN:s narkotikakommission (Commission on Narcotic Drugs - CND) möts för att bland annat diskutera uppnådda resultat tio år efter FN:s generalförsamlings möte UNGASS (United Nations General Assembly Special Session on Drugs) i New York 1998.


Det blir emellertid inga nya kläder i paraden utan samma drogpolitiska paltor som förebilderna i USA publicerade i The Drug Policy Letter 1994 och där man stolt deklarerade att George Soros värvats som finansiär och förpliktigat sig att genom sitt Open Society Institute finansiera det som då hette Drug Policy Foundation (senare sammanslaget med Lindesmith Center till Drug Policy Alliance) initialt under tre år med strax över 25 miljoner kronor. 


I Europa är det bland annat ENCOD (European Coalition for Just and Effective Drug Policies) som mönstrar kejsarens nya drogsoldater för att införa icke-repressiva strategier, strategier som inte skadar konsumenternas hälsa och respekterar medborgarnas rättigheter. ENCOD anser uppenbarligen att det är synd om de missbrukare vars hälsa påstås bli skadade av försöken att beröva dom möjligheten att använda narkotika. Det faktum att de möjligen skadas av narkotika är ingen åsikt som står högt upp på ENCOD:s agenda.


Vad vill då ENCOD? ENCOD vill legalisering av narkotika och är precis lika naiva som gamle George Soros i tron att en reglering, dvs legalisering av produktion och handel med narkotika skulle överföra kontrollen av knarkmarknaden från de kriminella skurkarna till ett legalt system. Hur naiv kan man bli? Tror ENCOD, eller någon annan heller för den delen, att dagens knarkkapitalister skulle ge upp sin lukrativa verksamhet och börja köra buss eller odla morötter på landsbygden? Glöm det - eller ska kanske ENCOD och deras likar börja samarbeta med knarkkapitaliserna 'till gagn för' mänsklighetens rätt att knarka?


ENCOD:s fantasier om en fredlig, reglerad, knarktillåtande värld tas på djupaste allvar av dom själva och en och annan förvirrad politiker men som tur är inte av ansvarskännande politiker i beslutsfattande ställning. ENCOD är en del av narkotikaproblemet - inte en del av lösningen.


Dessvärre känner inte speciellt många till den strategi som i början av 1990-talet målades upp av de amerikanska legaliseringsförespråkarna. Var lugn - du får snart den information du behöver för att bättre förstå rötterna till legaliseringsstrategernas taktiska upplägg.


Torgny Peterson


Om rekrytering av nya medlemmar till mc-gäng

I Sverige sker rekrytering av nya medlemmar till mc-gäng och smågangsters springer till rekryteringscentralerna. Det är viktigt att stoppa nyrekryteringen, säger man i Västra Götaland, och mc-gäng försöker värva våra ungdomar, konstaterar man i Skåne.


Det sker inte bara i Sverige utan på en mängd andra håll också. Från Adelaide i Australien meddelar polisen att mc-gäng beordrar medlemmar i ungdomsgäng att begå allt mer våldsamma brott. Underrättelseinformation visar att det är mc-gängen Hells Angels, Finks och Rebels som har täta kopplingar till ungdomsgäng i vissa områden.


Pågående rekryteringsprocesser i Sverige kräver gemensamma och kraftfulla insatser i enlighet med innehållet i den handlingsplan mot den organiserade brottsligheten - i synnerhet mot kriminella mc-gäng som nyligen presenterades i Östergötland.


Läs också:

Kan kriminelle mc-klubber stanses?


Torgny Peterson


Tidningslänkar torsdag 21 februari (senaste *)

Mc-gängen - Tidningslänkar

Jönköping Män friades i utpressningsmål Smålandsposten *

Karlstad Skärpt säkerhet vid Bandidosrättegång Värmlands Folkblad *

Sverige Polisiära självmål Liberala Nyhetsbyrån

Visby De bör dömas till fängelse Gotlands Tidningar

Uppsala Hotade 14-åring med mc-gäng Upsala Nya Tidning

Sandviken Det blir möte om Outlawsfakturan Gefle Dagblad

Sverige Medlem krävdes på 76 000 för att få lämna Bandidos NWT

Sjöbo Bandidosman döms för hot mot fd flickvän Skånska Dagbladet

Borås Misstänks ha blåst staten på miljoner Expressen


Artikellänkar om mc-gängen

Februari 2008

Januari 2008 

November 2007- December 2007

Juni 2007 - Oktober 2007


Outlaw motorcycle gangs (articles in English) updated 1 January)


Svensk maffia - en kartläggning av de kriminella gängen


Svensk maffia


Rikskriminalpolisens rapporter om organiserad brottslighet


Tema: Organiserad brottslighet Brå


Större kupper drivs som projekt Brå


Tullkatastrofen - tidningslänkar

  

Brottsofferportalen

  

Inrikes nyheter (senaste *)

Stockholm Droger för fem miljoner i beslag Aftonbladet *

Landskrona Landskrona vill drogtesta elever i åttan och nian Vårdfacket *

Arvika Kommunledningen: Vi tolererar inte narkotika NWT *

Kalmar Vill öka samverkan för folkhälsoarbetet Östran *

Kävlinge Fler pojkar än flickor röker i årskurs 9 Lokaltidningen *

Sverige Dopningens tidiga historia Idrottsforum *

Sverige De allra flesta svenskar misstror socialtjänsten Dagens Nyheter *

Sverige Därför misslyckas narkotikapolitiken Expressen *

Borås Polisanställd kan sparkas SR Sjuhärad *

Umeå Styvson döms för smuggling av narkotika Västerbottens Folkblad *

Helsingborg Anhållen för kokainsmuggling Helsingborgs Dagblad *

Östersund Häktad för grovt narkotikabrott Östersunds-Posten *

Malmö Smugglare försökte springa ifrån polisen Expressen *

Båstad Rattfyllerist slipper straff på grund av lucka i lagen Helsingborgs Dagblad *

Linköping Pulver på näsan avslöjade knarkbrott Östgöta Correspondenten *

Hörby Fem påverkade unga gripna i lägenhet Skånska Dagbladet *

Luleå Novemberrazzian hotar flera tillstånd Norrländska Socialdemokraten *

Degerfors Fler pubgäster - fler problem Nerikes Allehanda *

Sverige Alkotest för ammande mammor Borås Tidning *

Sverige Därför gäller inte policyn för riksdagens ledamöter Dagen *

Visby 37-åring våldtog sitt ex under pistolhot Gotlands Tidningar *

Gotland Våldet har inte ökat på Gotland Gotlands Tidningar *

Motala Böter för fågelvän med fina plantor Motala & Vadstena Tidning *

Sverige Alliansen drar ner på brottsbekämpning Södermanlands Nyheter *

Sverige Det är dags att sätta gräns Norra Västerbotten *

Västerås Oreda i hemlöseförening enligt företrädare SR Västmanland *

Staffanstorp Avstängd tandläkare har praktik i Staffanstorp Sydsvenskan *

Umeå Rykten på grund av dödsfall bland unga Västerbottens Folkblad

Umeå Om verksamheten vid LARO-mottagningen vid Nus Västerbottens läns landsting

Umeå Landstingsråd begär redovisning om metadon SVT

Sverige Första hjälpen mot psykisk ohälsa Dagens Nyheter

Malmö Rosengårds vuxna saknar psykvård Sydsvenskan

Malmö Skolproblem förklaras felaktigt med adhd Sydsvenskan

Sverige Organiserad brottslighet söker nya vägar Ekot

Sverige Björn Fries: Sex år som narkotikasamordnare CAN

Sverige Varför är det så tyst i narkotikadebatten? Dalarnas Tidningar

Malmö Narkotikaliga sprängd i Skåne Ekonominyheterna

Blekinge Blekingepolisen saknar en speciell gatulangningsgrupp Blekinge Läns Tidning

Stockholm Häkteschef avgår i protest Dagens Nyheter

Österbymo Nattligt inbrott i apotek Östgöta Correspondenten

Sverige Frivilligarbetare får sämre skatteavdrag Ekot

Sverige-EU EU-rapport om snus är klar Nya Åland

Stockholm Hearing om nya droger Moderaterna

Halland Att bruka industrihampa är inget narkotikabrott SR Halland

Göteborg Misstänkt hivsmitta efter vårdslarv Norra Skåne

Boden Knivman åtalad för narkotikabrott Norrländska Socialdemokraten

Malmö Hade över 100 kilo tobak i bilen Helsingborgs Dagblad

Sverige Kullaflyg vill servera alkohol Helsingborgs Dagblad

Trollhättan Laddad knivrättegång TTELA

Sverige Antalet platser på polisutbildningen kan minskas Rikspolisstyrelsen

Sverige Kritik mot neddragen polisutbildning Ekot

Sverige Vill du bli polis? Rikspolisstyrelsen

   

Utrikes nyheter (senaste *)

Norge Kripos sjekker cannabis Demokraten *

Norge Absolutt utvikling i cannabissaken Sarpsborg Arbeiderblad *

Norge Verdt 100 millioner på gaten Aftenposten *

Oslo Svelget 1 kg kokain - var i livsfare Nettavisen *

Kristiansand Fikk narkotika fra Canada i posten Fædrelandsvennen *

Norge Foreldre bruker balltrær mot narkolangere VG Nett *

Åland Missbrukarvården ett misslyckande Ålandstidningen *

Liechtenstein Skattehärva ger nya regler i Liechtenstein Ekot *

Tyskland Skatteskandalen i Tyskland växer Ekot *

Åland Rattfylleriet ökar oroväckande mycket  Åbo Underrättelser

Åland Utan drogtester står vi maktlösa Ålandstidningen

Haugesund Narkotikafunn i Haugesund-bedrift Stavanger Aftenblad

Arendal Ville drepe hvis han mistet metadon Arendals Tidende

Schweiz Stulna tavlor kan ha återfunnits Dagens Nyheter


Läget på vägarna


Håll koll på Visby och vädret på


Statsministern om internationell terrorism och organiserad brottslighet

Igår talade statsminister Fredrik Reinfeldt inför EU-parlamentet, bland annat om internationell terrorism och organiserad brottslighet. Om dessa två områden sa statsministern följande:


Den internationella terrorismen är ett av de största globala hoten mot våra öppna samhällen.

I takt med att terroristernas nätverk växer ser vi hur fler personer agerar alltmer självständigt och terroristattacker blir mindre förutsägbara.

Den organiserade brottsligheten är ett allt större problem i Europa. De enskilda länderna får allt svårare att på egen hand bekämpa den grova, organiserade internationella brottsligheten.

Mycket av den organiserade brottsligheten har ofta ursprung utanför EU.

Genom Lissabonfördraget får vi nya verktyg i kampen mot terrorism och annan grov gränsöverskridande brottslighet.

Där kommer Europaparlamentet att spela en viktig roll. Tillnärmning av regelverk ska fortsätta.

Möjligheterna att erkänna varandras domar måste fortsätta att utvecklas.

EU:s myndigheter Europol och Eurojust ska förstärkas och informationsutbyte mellan nationella polismyndigheter förbättras.

Samtidigt - och detta är viktigt - måste det finnas balans i insatserna.

När vi stärker de brottsbekämpande insatserna måste vi också förstärka den enskildes rättigheter.
Inte minst här förlitar vi oss på europaparlamentets vaksamhet.

Det är viktigt att vi på EU-nivå kommer överens om att förstärka rättssäkerheten i brottmål och brottsoffers rättigheter.


Personadressregistret SPAR kompletteras med uppgifter om personer med samordningsnummer

Regeringen föreslår i en proposition att uppgifter om personer med samordningsnummer ska få ingå i det statliga personadressregistret SPAR. Förändringen underlättar för personer som är bosatta i Sverige utan att vara folkbokförda här i deras kontakter med myndigheter och företag.

I propositionen föreslås att uppgifter om personer med samordningsnummer, det nummer som kan begäras av svenska myndigheter för identifikation av personer som inte är folkbokförda i Sverige, ska få ingå i det statliga personadressregistret (SPAR). Förändringen syftar till att underlätta dessa personers kontakter med svenska institutioner och företag. Samordningsnummer kan efter begäran från vissa myndigheter ges till bland annat diplomater och utländska personer som arbetar tillfälligt i landet eller pendlar från grannland, för t. ex. registrering i beskattningsdatabasen och vägtrafikregistret. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 juni 2008.

Propositionen innehåller också förslag om att ändra tidpunkten för när dödfödda ska anmälas till Skatteverket. Den nuvarande gränsen efter utgången av tjugoåttonde havandeskapsveckan föreslås sänkas till efter utgången av tjugoandra havandeskapsveckan. Ändringen är en anpassning till WHO:s rekommendationer, och sker med anledning av en hemställan från Socialstyrelsen. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2008.

Första-hjälpen-utbildningar för den som mår psykiskt dåligt

Precis som vi har första-hjälpen-utbildningar för att rädda liv när det gäller fysisk ohälsa, så behövs det för att rädda liv när det gäller psykisk ohälsa. Det är många som lärt sig Första hjälpen (ABC, andning, blödning, chock) och hjärt- och lungräddning, men inte hur man hjälper någon som mår psykiskt dåligt eller går i självmordstankar. Som ett led i regeringens nollvision för antalet självmord är det hög tid för folkbildning på detta område, säger äldre och folkhälsominister Maria Larsson som aviserar nya åtgärder och uppdrag från regeringen.

Spridning av kunskap om evidensbaserade metoder för att minska självmord
Statens folkhälsoinstitut och Socialstyrelsen har båda till uppgift att sammanställa forskningsresultat och göra dem tillgängliga. Kunskapen sprids via rapporter, Internet, konferenser och enskilda kontakter.

Regeringen avser att uppdra till Socialstyrelsen att initiera ett projekt för att öka kunskapen i befolkningen om självmordsprevention. Projektet ska också syfta till att sprida information om hur man uppmärksammar tidiga signaler och känna till var man kan söka hjälp och stöd. Informationsinsatsen ska genomföras i samverkan med Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) samt Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa (NASP).

SPES bidrar med en djup kännedom och känsla för hur närstående, släkt och vänner reagerar på självmord. NASP, som finns vid Karolinska institutet, bedriver forskning och håller i utbildningar på området. Som så ofta blir arbetet ännu mera verkningsfullt och får större räckvidd om det sker genom ett samarbete mellan myndigheter, offentliga organ och frivilliga organisationer. Regeringen avser att under åren 2008-2010 ge KI förutsättningar att stärka NASP:s verksamhet.

Kompetenshöjning av personal och andra nyckelpersoner i vård och omhändertagande av personer med självmordsproblematik
Det är angeläget med kompetenshöjande insatser avseende vård och omhändertagande av personer med självmordsproblematik. Regeringen avser att uppdra till Statens folkhälsoinstitut i samverkan med Socialstyrelsen att ta fram förslag på en sådan utbildningsinsats. I det befolkningsinriktade arbetet ingår att öka människors medvetenhet om självmordsproblematiken och att försöka undanröja de rädslor och tabun som detta problem omgärdas av.

Det råder en stor samstämmighet mellan de utredande myndigheterna och remissinstanserna om behovet av kompetenshöjning inom detta område. För att stödja utvecklingen av utbildningsinsatser riktade till yrkesgrupper som i sin yrkesutövning möter självmordsnära människor avser regeringen låta Statens folkhälsoinstitut och Socialstyrelsen ta fram förslag på en utbildningsinsats och en strategi för implementering av insatsen, förslagsvis utifrån principen "utbildning av utbildare".

Insatsen syftar till att öka kunskaperna som i sin tur bidrar till att förebygga psykisk ohälsa och ytterst självmord. Insatsen bör ge kunskaper som ökar förmågan att identifiera självmordstankar och genomföra en enkel riskvärdering.


Fler möjligheter att ingripa mot fondbolag

Regeringen överlämnade idag en proposition till riksdagen som syftar till att ge Finansinspektionen större möjligheter att ingripa mot fondbolag. De bolag som bryter mot reglerna ska kunna få en varning eller anmärkning kombinerad med straffavgift.

Jag är mycket bekymrad över de brister som rapporterats på senare tid när det gäller fondbolagens information till sina kunder. Det riskerar att skada förtroendet för denna mycket viktiga sparform. Med det här lagförslaget förstärker regeringen Finansinspektionens möjligheter att ingripa när fondbolag inte lever upp till de krav som spararna har rätt att ställa på en seriös verksamhet, vilket på sikt också är bra för fondbranschens förtroende, säger kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell.

Finansinspektionen har i samband med undersökningar av fondbolagens information till fondsparare efterlyst mer nyanserade sanktioner för att komma till rätta med fondbolag som bryter mot reglerna. I propositionen föreslår regeringen att Finansinspektionen får samma möjligheter till kontroll av och ingripanden mot fondbolag, som när det gäller banker och värdepappersbolag. Det innebär bland annat att en varning eller anmärkning ska kunna förenas med straffavgift. Finansinspektionen får också möjlighet att byta ut styrelse och ledning i fondbolag som gör grova överträdelser.

I propositionen lämnas också förslag som syftar till att genomföra ett EG-direktiv (2007/16/EG) som klargör vilka tillgångar värdepappersfonderna får placera medel i (direktivet om tillåtna tillgångar).

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 23 juli 2008.


Om industrihampa och narkotikabrottEn man i Laholm fälldes av tingsrätten för att ha stulit industrihampa från en odling i Skottorp. Han har nu friats av hovrätten.  


Hovrättens beslut är i och för sig helt i linje med en dom i Högsta domstolen den 3 april 2007 där domstolen konstaterade att industrihampa som odlas efter korrekt gjord ansökan inte är narkotika och det gäller även vid befattning som inte hör till själva odlingen. 

Det målet gällde en person som tillgripit 1,6 kg torkad industrihampa från en åker där odling skedde för industriellt ändamål av godkänd hampasort och med nödvändiga tillstånd. Mannen ifråga åtalades för narkotikabrott.  

Tingsrätten och hovrätten ogillade åtalet med motiveringen att industrihampa inte är narkotika. RÅ överklagade och HD fastställde hovrättens friande domslut.  

HD konstaterar att undantaget för industrihampa i förordningen om kontroll av narkotika har en sådan utformning och ordalydelse att det inte däri kan intolkas att hampa av detta slag övergår till att klassificeras som cannabis vid sådan befattning med den som inte kan anses höra till själva odlingen. 


I domen 2007-04-03 i mål B 414-07 slår Högsta domstolen fast att innehav av icke extraherad industrihampa som odlats efter att en ansökan om direktstöd för odling av sådan hampa getts in till behörig myndighet enligt rådets förordning (EG) nr 1782/2003 objektivt sett inte skall bedömas som narkotikabrott. Riksåklagaren hade gjort gällande att det undantag som infördes i svensk rätt (bilaga 1 till förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika) skulle tolkas så att det endast avser befattning som behörigen sker inom ramen för den odling som avses med en sådan ansökan (jfr EG-domstolens dom i mål C-462/01, Ulf Hammersten). HD fastslog emellertid att med den utformning som undantaget fått kan någon sådan begränsning inte tolkas in i bestämmelsen. 

Det finns uppenbarligen en lucka i lagstiftningen beträffande befattning med industrihampa i syfte att missbruka. Vid en kontakt med Justitiedepartementet idag på förmiddagen säger Martin Valfridsson, rättssakkunnig på Justitiedepartementet att frågan om och i så fall hur detta går att lösa övervägs för närvarande bland annat mellan Socialdepartementet och Justitiedepartementet.


Jag återkommer med ytterligare information så snart sådan finns tillgänglig.


Läs också:

Högsta Domstolen tar upp mål om tredje persons befattning med legalt odlad industrihampa

Missbruk av industrihampa


Torgny Peterson


Kriminalvårdens behandling minskar återfall

Intagna som genomfört behandling i kriminalvårdens program Våga Välja har en klart minskad risk för återfall i brott, visar Kriminalvårdens första mätning av återfallsbrottslighet.


Det är behandlingsprogrammet Våga Välja som har utvärderats. Programmet är anpassat för drogmissbrukande kriminella i anstalt och introducerades för sex år sedan i svensk kriminalvård.


Färre återföll i brott

Resultaten visar att de klienter som genomfört behandling i kriminalvården har en klart minskad risk för återfall i brott. I undersökningen, som omfattar åren 2002 till 2006, ingick en kontrollgrupp på 4 965 personer. Av dessa var det 55 procent som återföll i brott. I studien ingick även 660 Våga Välja-klienter och av dessa återföll 48 procent, 318 personer. Resultaten visar att det är 13 procent lägre relativ risk att återfalla till kriminalvårdspåföljd i

Våga Välja-gruppen än i kontrollgruppen.


Resultaten är speciellt goda med tanke på att internationell forskning visar att behandling ute i samhället alltid har en bättre effekt än behandling på anstalt, säger Martin Grann, utvecklingschef på Kriminalvården. Drogmissbrukande kriminella är dessutom en utomordentligt svår grupp om vi pratar påverkan och behandling. 


Stora vinster

Det är en mycket brottsaktiv grupp och varje procents minskning av så kallad vardagsbrottslighet är en procent i rätt riktning och en besparing av mänskligt lidande för drabbade medborgare. En investeringskalkyl som kriminalvården har gjort visar att man får tillbaka mer än tre gånger satsade pengar på två år och omräknat i skattepengar motsvarar 13 procents färre återfall en besparing på 50 miljoner kronor, säger Martin Grann. 


Undersökningen visar också att skillnader i återfallsrisk inte beror på andra faktorer som kön, ålder, tidigare brottslighet, medborgarskap, utvisning, år i anstalt, antal tidigare brott eller drogmissbrukets svårighetsgrad.


Fakta/Programutvärdering

Kriminalvården satsar på nationella behandlingsprogram och har nu tio ackrediterade evidensbaserade brotts- och missbruksprogram. Under 2008 genomför Kriminalvården en omfattande utvärdering av alla behandlingsprogram. Programmen kommer att utvärderas och klienternas återfallsbrottslighet ska mätas och jämföras med klienter som inte deltagit i behandling.  


Cannabispolitiken "rent nonsens"

image269


Den nuvarande cannabispolitiken i Storbritannien är "rent nonsens", sa domaren Michael Murphy i Sheffield Crown Court nyligen och syftade på påståenden om att cannabis inte kan göra människor beroende av drogen, rapporterar Telegraph.


Man behöver inte befinna sig i domstolen mer än fem minuter för att inse vilket nonsens ett sådant påstående är. Om de som påstår att cannabis är en 'rekreationsdrog' satt i den här domstolen dag ut och dag in och såg det jag ser är jag övertygad om att de skulle få en dramatiskt ändrad uppfattning om huruvida cannabis ska föras in i klass B eller klass C.


Påståenden om att cannabis inte kan göra människor beroende är lika nonsensartade då de framförs i Sverige.


Läs också:

Polischefer kräver uppklassificering av cannabis

Är grundarna av Storbritanniens legaliseringslobby ute på djupt vatten ? I

Är grundarna av Storbritanniens legaliseringslobby ute på djupt vatten ? II

Är grundarna av Storbritanniens legaliseringslobby ute på djupt vatten ? III

Haschguiden

Hjälp till med att stänga cannabisodlingar


Torgny Peterson


Missade du utfrågningen om den organiserade brottsligheten?

Om du missade justitieutskottets öppna utfrågning om organiserad brottslighet idag (tisdag 19.2.) kan du sen hela eller delar av den i efterhand här.


Viktig dag i kampen mot maffian

Ledaren för en italiensk maffiagruppering, 'Ndrangheta, den 57-årig Pasquale Condello har gripits i utkanten av Reggio Calabria i södra Italien efter att ha varit efterspanad sedan 1987.


Hundratalet poliser har genomfört ytterligare en effektiv och framgångsrik insats mot en italiensk maffiaorganisation.  


I ett uttalande säger Italiens inrikesminister, Giuliano Amato, med anledning av gripandet bland annat att För Kalabrien och för kampen mot maffiaorganisationerna är detta en stor dag. Vi sänder våra varmaste hälsningar till de poliser och undersökningsdomare som med stor professionalism och stort kunnande genomfört den här operationen.


Är du intresserad av maffiaorganisationer kan du med fördel läsa Maud Websters Maffians värld - historien om Cosa Nostra eller någon av Tomas Lappalainens böcker - Maffia eller Camorra: en bok om maffian i Neapel som introduktion till området.


Besök också:

'Ndrangheta


Torgny Peterson


Metadonläcka?

Kan metadon från metadonprogrammet vid universitetssjukhuset i Umeå vara orsaken till att tio missbrukare på kort tid avlidit i Västerbotten?


Frågan utreds just nu, inte minst efter att kritiska röster höjts om metadonprogrammet LARO i Västerbotten.


Läs också:

Metadonläckage kan ha dödat tio


Torgny Peterson


Rättegång efter 'Operation Pole Star' på Island

image268

I september förra året grep isländsk polis fem islänningar misstänkta för inblandning i insmuggling av stora mängder narkotika till Island


Ombord på en 30-fots segelbåt vid den lilla staden Faskrudsfjordur på Islands ostkust beslagtogs bland annat amfetamin.


Rättegång i målet har nu inletts. Sex män står åtalade för att ha försökt smuggla in 40 kilo narkotika på en yacht som anlände från Danmark. De sex männen åtalas bland annat för att i samråd ha försökt smuggla in 24 kilo amfetamin, 14 kilo råmaterial för tillverkning av ecstasy och mer än 1 700 ecstasytabletter.


Huvudmannen, en man i 20-årsåldern, har erkänt att han organiserat smugglingen men säger samtidigt att han i sin tur fått uppdraget från ytterligare en person vars identitet han inte avslöjat.


Läs också:

Stort narkotikabeslag på Island i 'Operation Pole Star'


Torgny Peterson


Stäng sprutrummet!

Efter att en forskningsrapport visat att sprutrummet i Oslo inte minskat antalet dödsfall genom överdoser, kräver nu Forbundet mot rusgift (FMR) att sprutrummet stängs.


Enligt FMR:s ordförande, Knut Reinås utgör innehållet i SIRUS-rapporten underlag för en stängning av sprutrummet.


Enligt SIRUS fanns det 2 700 - 3 800 intravenösa missbrukare i Oslo under åren 2004-2005. Under de två första åren av sprutrummes existens hade man 409 registrerade användare som sammanlagt stod för 24 injektioner per dag. Uppskattningsvis skedde ytterligare 12 000 - 15 000 injektioner på andra ställen i Oslo.


Reinås säger, sprutrummet är med andra ord en verksamhet för ett litet antal. Rapporten visar heller inte om man når målgruppen, dvs de tyngst belastade missbrukarna. Tvärtemot har några av de med störst behov, de med psykiska problem i kombination med missbruk, hållits utanför.  


Du kan läsa mer här. Vill du läsa hela SIRUS-rapporten hittar du den här.


Jag har sagt det förut och det är dags igen. Vill man upprätthålla och underlätta fortsatt missbruk är en kommunal sprutstuga ett fantastiskt påfund. Många väljer att kallade det harm reduction fastän det i själva verket rör sig om harm production - finansierad med skattemedel.


FN:s narkotikakontrollorgan INCB (International Narcotics Control Board) har ett antal gånger kritiserat Norge och andra länder som ägnar sig åt den här sortens kvasiverksamhet.


Stäng sprutrummet i Oslo. Ju snabbare det sker, desto bättre.


Torgny Peterson


Ändringar i lagen om assistansersättning (LASS)

Regeringen har lämnat en propositionen till riksdagen med förslag till ändringar i lagen om assistansersättning (LASS). Förslagen syftar till att de ersättningsberättigade väljer assistansanordnare utifrån den kvalité och service de kan erbjuda. Därmed bidrar de föreslagna ändringarna till att assistansersättningen används på ett ändamålsenligt sätt, säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson.

Bakgrunden till förslagen är att LSS-kommittén - tidigare Assistanskommittén - redovisat att assistansersättningen ibland används på ett felaktigt sätt. Kommittén har noterat oroande exempel på att assistansbolag "köper" brukare genom att pengar som blir över - när lön och övriga omkostnader betalats ut till assistenten - läggs upp på ett klientmedelskonto hos anordnaren. Från detta konto kan assistansanordnare lämnas tillbaka pengar till brukaren för att användas till fri konsumtion. Varningar för att detta förekommer har även framförts av Riksrevisionen, Intressegruppen för assistansberättigade (Ifa) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Det är viktigt att samhällets resurser går till det som avsetts och ingenting annat. Därför är det angeläget att tydliggöra vad assistansersättningen ska användas till så att assistansreformens trovärdighet och legitimitet bevaras. Jag vill betona att företagen som ordnar assistans generellt gör detta på ett bra sätt. Men i en verksamhet med en mångfald av olika aktörer finns naturligtvis även dåliga exempel, säger äldre- och folkhälsoministern Maria Larsson.

Vad assistansersättningen får användas till
Regeringen föreslår att det införs en bestämmelse om att assistansersättning endast utbetalas om den används för att köp av personlig assistans av någon som anordnar sådan, till exempel kooperativ, företag eller kommun. För ersättningsberättigade som själva är arbetsgivare utbetalas ersättningen om den används för att betala lön och andra omkostnader som har samband med anställningen och arbetsgivaransvaret. En effekt av den nya bestämmelsen blir att möjligheten för assistansanordnare att upprätta klientmedelskonton i fråga om assistansersättning upphör.

Redovisning och kontroll
I propositionen anges att det bör ställas krav på att de som får assistansersättning redovisar att ersättningen har använts för att köpa assistans eller för att avlöna personliga assistenter. Försäkringskassan bör därför ta fram närmare anvisningar för vad sådan redovisning ska innehålla. Grundläggande för kontrollen bör vara att den ersättningsberättigade antingen kan visa någon form av kvittens från assistansanordnaren som styrker köp av assistans eller att lön med mera har betalats till de personliga assistenterna.

Assistansersättning som inte använts ska betalas tillbaka
Vidare föreslås att en ersättningsberättigad som inte har använt hela assistansersättningen för att köpa assistans eller betala kostnader för personliga assistenter ska betala tillbaka den återstående delen till Försäkringskassan.

Regeringen kommer noga att följa utvecklingen på det här området och visar det sig att de regler som nu läggs fram inte är tillräckliga kan de komma att kompletteras med andra åtgärder än de som nu föreslås, säger Maria Larsson.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2008.


Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare

I lagrådsremissen föreslår regeringen en begränsad reform av påföljdsregleringen för allvarligt psykiskt störda lagöverträdare. Syftet med reformen är att öka flexibiliteten vid påföljdsbestämningen och därigenom skapa större utrymme för proportionalitetsbedömningar i vissa fall samtidigt som den enskildes behov av vård ska beaktas.

Det nuvarande fängelseförbudet när brott har begåtts under påverkan av en allvarlig psykisk störning ändras till en presumtion för att annan påföljd än fängelse ska väljas. Fängelse får dömas ut om det finns synnerliga skäl. Vid bedömningen av om det finns sådana skäl ska beaktas om brottet har ett högt straffvärde, om vårdbehovet är av begränsad omfattning, om den tilltalade i anslutning till brottet själv har vållat sitt tillstånd genom rus eller på något annat liknande sätt samt övriga omständigheter. Fängelse kan t.ex. dömas ut om ett mycket allvarligt brott har begåtts under påverkan av ett hastigt övergående psykostillstånd.

Fängelse får dock inte dömas ut när en tilltalad till följd av sin allvarliga psykiska störning helt har saknat förmåga att inse gärningens innebörd eller att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt. Detta gäller emellertid inte om han eller hon i anslutning till gärningen själv har vållat sin bristande förmåga genom rus eller på något annat liknande sätt. Fängelseförbudet gäller t.ex. om den tilltalade till följd av en akut psykos har haft en bristande realitetsvärdering som varit avgörande för hans eller hennes förståelse av gärningen.

Vid bedömningen av ett brotts straffvärde ska det anses som en förmildrande omständighet om den tilltalade till följd av störningen har haft starkt nedsatt förmåga att inse gärningens innebörd eller att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt. Därutöver föreslås vissa ändringar i bestämmelserna om rättspsykiatrisk undersökning.

Lagändringarna ska enligt förslaget träda i kraft den 1 juli 2008.


Läs också:

Ds 2007:5 Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare
SOU 2002:3 Psykisk störning, brott och ansvar


 


Narkotika och narkotikarelaterade dödsfall på Island

Under de senaste månaderna har Island vid flera tillfällen figurerat i narkotikarelaterade sammanhang (23 000 ecstasytabletter i beslag på Island; Stort narkotikabeslag på Island i 'Operation Pole Star'; Ökad odling av cannabis på Island; 500 smugglingsförsök stoppade).


Antalet narkotikarelaterade dödsfall är lågt på Island i jämförelse med övriga nordiska länder, men med en ökad användning av narkotika på Island finns det också risk för att antalet sådana fall ökar. I onsdags avled en 18-åring efter att tillsammans med en kamrat ha experimenterat med användning av morfintabletter och i slutet av förra året avled en kvinna efter att ha injicerat Ritalin.


Läs också:

Fatal poisoning in Nordic drug addicts in 2002


Torgny Peterson


Oro för ökad användning av metafetamin

I Storbritannien noteras nu ökad användning av metamfetamin. Ny brittisk lagstiftning har medfört att metamfetamin nu placerats i Class A i Storbritannien. I Class A finns de preparat som anses ge de mest allvarliga skadeverkningarna.


Brittisk polis har hittills beslagtagit 20 metamfetaminlaboratorier.


Observera också att cannabis sedan några år tillbaka finns i Class C efter att tidigare ha varit placerad i Class B. Just nu pågår en intensiv debatt om en eventuell 'uppklassificering' av cannabis från C till B igen.


'Lathund' om olika preparats placering i det brittiska klassificeringssystemet

Innehav

Överlåtelse

Class A: ecstasy, LSD, heroin,kokain, crack, 'magic mushrooms', amfetamin (avsett för injiciering), metamfetamin

Fängelse i upp till sju år, böter eller en kombination av båda

Fängelse upp till livstid, böter eller en kombination av båda

Class B: amfetamin, metylfenidat (Ritalin)

Fängelse i upp till fem år, böter eller en kombination av båda

Fängelse i upp till 14 år, böter eller en kombination av båda

Class C: Bland annat cannabis, GHB och ketamin

Fängelse i upp till två år, böter eller en kombination av båda

Fängelse i upp till 14 år, böter eller en kombination av båda


Torgny Peterson


Polisen skärper arbetet mot våldsbrott

I morgon offentliggör den brittiske regeringen sin första handlingsplan mot våldsbrott - Tackling Violence Action Plan, som bland annat innebär en kraftig skärpning av arbetet mot våldsbrott och också fokusering på användningen av alkohol.


Ytterligare information kommer efter offentliggörandet.


Torgny Peterson


Bandidos tillbaka i Kanada

Om man får tro information, signerad NSCC (No Surrender Crew Canada), är Bandidos på väg tillbaka till Kanada. Bandidos kanadensiska hemsida meddelar Big changes coming soon. Stay tuned.


I oktober förra året meddelade den förre ledaren för Bandidos i Toronto, Francesco Lenti, att Bandidos inte längre finns i Kanada.


Skälet till att Bandidos nu återvänder tror analytiker kan bero på att Hells Angels ställning försvagats efter två framgångsrika projekt mot det mc-gänget.


Torgny Peterson


Olaglig handlingsplan!?

Handlingsplanen mot de organiserade kriminella gängen är olaglig, hävdar jurister. Om så är fallet är det dags att se över lagstiftningen, inte inskränka möjligheterna att sätta stopp för kriminella gäng i allmänhet och kriminella mc-gäng i synnerhet.


Läs också:

Handlingsplan i samverkan med kommuner och statliga myndigheter i Östergötlands län mot den organiserade brottsligheten - i synnerhet mot kriminella motorcykelgäng


Äntligen en handlingsplan värd namnet mot kriminella motorcykelgäng


Handlingsplan olaglig


Torgny Peterson


Anställning av riksåklagare

Regeringen har i dag anställt expeditions- och rättschefen Anders Perklev som riksåklagare fr.o.m. den 1 april 2008.

Anders Perklev är sedan 2003 expeditions- och rättschef i Jordbruksdepartementet. För närvarande är han tjänstledig för att fullgöra uppdraget som särskild utredare i Straffnivåutredningen.

Anders Perklev förordnades till hovrättsassessor i Hovrätten över Skåne och Blekinge 1992. Samma år anställdes han i Regeringskansliet. Där har han bland annat varit departementsråd och chef för Straffrättsenheten i Justitiedepartementet.

Anders Perklev har på uppdrag av Justitiedepartementet sett över frågor om påföljder för psykiskt störda lagöverträdare. Han har dessutom varit förordnad som expert i en rad olika statliga utredningar.


Ökade möjligheter att ingripa mot rattfylleri och sjöfylleri

Regeringen beslutade i dag en proposition med förslag till åtgärder som syftar till att öka trafiksäkerheten på land och till sjöss. Förslagen innebär att myndigheternas resurser utnyttjas mer effektivt i kampen mot trafikonykterheten.

Tjänstemän vid Tullverket och Kustbevakningen får ta alkoholutandningsprov, till exempel rutinmässiga prov, och göra ögonundersökningar för att förebygga, upptäcka och utreda rattfylleri och drograttfylleri. Kustbevakningstjänstemännen får även ta alkoholutandningsprov vid misstänkt sjöfylleri.

Tullverket och Kustbevakningen får bedriva förundersökning om rattfylleribrott och Kustbevakningen om sjöfylleribrott. Tjänstemännen vid myndigheterna får använda tvångsmedel och omhänderta fordonsnycklar för att förhindra rattfylleribrott. Dessutom får myndigheterna omhänderta körkort.

Det blir möjligt att ta blodprov på förare som varit inblandade i vägtrafikolyckor och på grund av det inte kan lämna alkoholutandningsprov eller genomgå ögonundersökning, även om det saknas misstanke om trafiknykterhetsbrott.

Personal inom såväl hälso- och sjukvården som socialtjänsten kan utan hinder av sekretess kontakta polis eller annan myndighet för att förhindra eller avbryta ett trafiknykterhetsbrott.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2008.

Ny handbok ska förbättra omhändertagandet av sexualbrottsoffer

Nu ska vårdens omhändertagande av offer för våldtäkt och andra sexuella övergrepp förbättras. Det är syftet med den handbok som i dag presenterades av Nationellt centrum för kvinnofrid. Handboken ska ge enhetliga rutiner för omhändertagandet och leda till att rättsväsendet förses med bättre bevismaterial.

Den nya handboken har tagits fram på uppdrag av regeringen och ska bidra till att alla inom vården som kommer i kontakt med sexualbrottsoffer ska ha beredskap för att möta patientens medicinska, emotionella och rättsliga behov.

I dag är det ofta ett geografiskt lotteri som avgör vilket omhändertagande som erbjuds sexualbrottsoffer. Det är inte acceptabelt, säger Gun Heimer, professor och chef för Nationellt centrum för kvinnofrid.

En av handbokens rekommendationer är att en fullständig undersökning och spårsäkring alltid ska ske när en patient berättar om sexuella övergrepp, oberoende av hur patienten ställer sig till frågan om polisanmälan. Patienter som initialt är tveksamma till att polisanmäla händelsen kan nämligen komma att anmäla i ett senare skede.

Många gånger är hälso- och sjukvården den första aktören som sexualbrottsoffret möter. Ett bra bemötande av hälso- och sjukvården kan leda till att fler sexualbrottsoffer också gör en polisanmälan, säger justitieminister Beatrice Ask.

Handboken innehåller även en kortfattad guide med konkreta anvisningar för omhändertagande och spårsäkring. Genom ett samarbete med Statens kriminaltekniska laboratorium kommer denna guide även att finnas i varje så kallad spårsäkringssats, ett färdigförpackat låda med allt som behövs för spårsäkring vid underökning av sexualbrottsoffer inom sjukvården.

Handboken förhindrar inte det trauma som en person som utsatts för sexuella övergrepp upplevt. Men ett gott omhändertagande är centralt för läkningsprocessen. Vårdpersonalens kompetens att möta dessa personer är av avgörande betydelse och här tror vi att handboken kan vara ett viktigt redskap, säger socialminister Göran Hägglund.

Handboken har arbetats fram av läkaren Steven Lucas, kammaråklagare Lotta Sundström och verksamhetschef Åsa Witkowski, verksamma vid Nationellt centrum för kvinnofrid.


Både handboken och guiden finns i pdf-format för nedladdning.

Ladda ned handboken (pdf 612 kB)

Ladda ned guiden (pdf 165 kB)


Äntligen! En handlingsplan värd namnet mot kriminella motorcykelgäng

Att så många kommuner och myndigheter enats om kraftfulla insatser mot den organiserade brottsligheten är en bedrift i sig. Att innehållet i handlingsplanen dessutom talar tydlig klartext gör att det inte går att ta miste på intentionerna att uppnå målet - att det inte ska finnas några kriminella motorcykelgäng i Östergötland vid utgången av 2009.


Kommuner och myndigheter i andra län uppmanas att studera planen noga för att sedan initiera diskussioner om liknande handlingsplaner.


Här följer en sammanfattning av de viktigaste punkterna i handlingsplanen.


Handlingsplan i samverkan med kommuner och statliga myndigheter i Östergötlands län mot den organiserade brottsligheten - i synnerhet mot kriminella motorcykelgäng.

  

Allmänt

Polisen och andra myndigheter har till stora delar bekämpat den organiserade brottsligheten enskilt och inte tillsammans. Arbetssättet har inte varit tillräckligt effektivt. Organiserad brottslighet eller kriminella nätverk måste bekämpas genom nätverk. Kommuner och statliga myndigheter kan skapa ett sådant tillsammans.


En stor del av den organiserade brottsligheten i Sverige styrs av kriminella motorcykelgäng. De två stora är Hells Angels och Bandidos med tillknutna supporterklubbar. Deras gemensamma drivkraft är att tjäna pengar. Inkomstkällorna är i huvudsak svartjobb, annan ekonomisk brottslighet, utpressning, narkotikaförsäljning, prostitution och illegal vapenhantering.


I Östergötland finns för närvarande två kriminella motorcykelgäng - ett i Norrköping och ett i Linköping.


Mål

Det ska inte finnas några kriminella motorcykelgäng i Östergötland vid utgången av 2009. Vidare ska det utvecklas en metod för att bekämpa den organiserade brottsligheten i länet.


Strategi

Statliga myndigheter och kommuner ska med gemensam kraft

* Försvåra att brott begås

* Göra det mer riskfyllt att begå brott

* Göra det olönsamt att begå brott

* Uppmärksamma överflyttningseffekter till nya brottsobjekt/typer

* Förebygga rekrytering av ungdomar till kriminella gäng


Det ska vara obekvämt att tillhöra eller samarbeta med de kriminella motorcykelgängen. En låg toleransnivå ska gälla mot personer inom denna miljö


Ledning - allmänt

Det är angeläget att nu på ett mer strukturerat sätt samla samhällets nyckelfunktioner mot den organiserade brottsligheten. Inriktningen av det operativa arbetet kommer hela tiden att behöva anpassas till rådande förhållanden och omsständigheter. Därför tillsätts en samverkansgrupp med mandat att fatta de operativa beslut som behövs för att det samlade arbetet mot kriminella motorcykelgäng ska bli effektivt.


Samverkansgrupp

Representanter från följande myndigheter kommer att ingå i samverkansgruppen

* Polismyndigheten

* Åklagarkammaren i Norrköping

* Åklagarkammaren i Linköping

* Skatteverket

* Tullen

* Kronofogdemyndigheten

* Försäkringskassan

* Norrköpings kommun

* Linköpings kommun


Vid behov kallar samverkansgruppen in andra berörda myndigheter eller specialister.


Åtgärder - övergripande

Personer och bolag knutna till kriminella motorcykelgäng ska vara prioriterade mål för myndigheternas aktiva bekämpning av organiserad brottslighet i Östergötland.


Polismyndigheten

* Ansvara för samordningen av denna plan

* Ansvara för samordning av operativa insatser

* Ansvara för samordningen av mediastrategin

* Närpolisen ska genom kontakt med ungdomar och skolor i sina områden motverka rekrytering till kriminella gäng

* Arbeta med låg toleransnivå mot personer knutna till de kriminella motorcykelgängen

* Lagföra medlemmar och supporters kopplade till kriminella motorcykelgäng för alla typer av brott

* Utredningar mot medlemmar, supporters och bolag kopplade till miljön ska ske med förtur.

* Samordna kriminalunderrättelsetjänsten


Åklagarmyndigheten

Åklagarkamrarna i Östergötland ansvarar för att ärenden med personer från den kriminella motorcykelmiljön prioriteras.


Skatteverket

* Utföra skatteutredningar hos enskilda och bolag

' Säkerställa att påförda skatter betalas

* Utredning av skattebrott på personer med koppling till kriminella motorcykelgäng ska handläggas med förtur.


Kommunerna

* Kommunen ska i sitt brottsförebyggande arbete bland ungdomar särskilt uppmärksamma och motverka risker och tendenser till samröre med kriminella gäng eller annan organiserad brottslighet.

* Det ska ske en mycket noggrann prövning av beslutade och nya ansökningar om bygglov med inriktning att kriminella motorcykelgäng inte ska äga, hyra eller disponera fastigheter.

* Tillsyn och prövning av ärenden kopplade till miljö- och hälsoskyddslagstiftningen ska prioriteras.

* Kontroll av utbetalningar inom ramen för kommunens försörjninsstöd till personer knutna till kriminella motorcykelgäng ska prövas noggrant.

* Tillsyn av lokaler enligt lagen om skydd mot olyckor ska genomföras aktivt.

* Skärpt kontroll ska ske att avgifter till kommunal service och kommunala tjänster har betalats.

* Beslut om serveringstillstånd enligt alkohollagen ska prövas med avseende på lämplighet och laglydnad.

* Upphandling av varor och tjänster ska ske noggrant med inriktning att inte stödja personer eller bolag som kan kopplas ihop med kriminella motorcykelgäng.


Försäkringskassan

Prövning av ersättning från det sociala försäkringssystemet ska ske av medlemmar eller supporters till kriminella motorcykelgäng.


Tullverket

Tullverket kommer med befintliga resurser att samverka i arbetet mot den organiserade brottsligheten, i synnerhet kriminella motorcykelgäng, i Östergötlands län. Detta kan exempelvis röra bistånd vid gränskontroller, i underrättelseutbyte, samt i ärenden relaterade till import eller export.


Kronofogdemyndigheten

Medlemmar och supporters till kriminella motorcykelgäng som har ett ärende hos kronofogdemyndigheten och är gäldenär och förekommer i utsökningsregistret ska handläggas med förtur.


Samordning och kommunikation

För att kommunikationen ska bli effektiv måste den samordnas. Kommunikationen ska vara ett ledningsinstrument och fungera som en ständig integrerad del i handlingsplanen. Alla har ett ansvar böde för att ta del av och för att själva förmedla viktig information.


Kommunikationen ska vara öppen, sann, snabb och saklig både i med- och motgång. Det motverkar rykten och skapar förtroende. Professionalism och serviceanda är ledord för den kultur som ska prägla informationsarbetet.


Tidplan

Handlingsplanen gäller 2008-2009. Under han d har samverkansparterna godkänt att det operativa arbetet inletts redan under hösten 2007.


Ekonomi

Varje samverkande myndighet står ekonomiskt för sitt deltagande i denna handlingsplan.


Samverkan

Samverkan ska ske med rikskriminalpolisen, övriga polismyndigheter, kriminalvården, länsstyrelsen Östergötland och landstinget i Östergötland. Vid behov ska samverkan även ske med andra myndigheter och organisationer.


Utvärdering

Handlingsplane ska följas upp genom antal lagföringar, beslag, statistikuppgifter, åtgärdskalendrar, säkrade penningmedel m.m.


En delredovisning till samverkansparterna ska ske senast den 1 november 2008.


Polisens enhet för controlling och service ansvarar för utvärdering och uppföljning i samverkan med övriga samverkanspartners.


____________________________________________________________________________________


Vill du läsa hela handlingsplanen kan du skicka ett meddelande till admin@reageramera.com . Glöm inte att uppge namn och e-postadress.


Läs också:

Kan kriminelle mc-klubber stanses?


Torgny Peterson


Juridik på villovägar?Ofta kan vi läsa om de mest besynnerliga skäl till varför en person inte fälls för ett brott, t ex i USA. Flera sådana fall handlar bland annat om oriktigt genomförda husrannsakningar.


Följande exempel kommer från Kanada och handlar om en herre som blev stoppad av polisen eftersom en av strålkastarna på hans fordon inte fungerade.


När polismannen går fram till bilen noterar han en kraftig marijuanadoft och griper föraren. Bilen söks igenom och polismannen hittar 8 gram marijuana.


Väl i domstolen beslutar domaren att den tilltalades rättigheter att inte behöva utsättas för oskälig husrannsakan har kränkts. Domaren meddelade att doften av marijuana gjorde att polismannen misstänkte att marijuana rökts, men att detta inte utgör tillräcklig grund för ett gripande eller en husrannsakan. Föraren förklarades icke skyldig - trots att 8 gram marijuana hittats i bilen.


Mannens advokat säger att enbart doften inte utgör skäl till ingripande eftersom doften av rökt marijuana - till skillnad från doften av icke rökt marijuana - gör att man kan dra slutsatsen att materialet [marijuanan] är borta, att den har försvunnit i atmosfären. Så hur kan man hävda att någon innehar något som inte existerar.


Huruvida föraren fick böta för bristande belysning framgår inte av historien.


Domen i den lägre rättsinstansen har nu fastställts av Saskatchewan Court of Appeal.


Med tanke på den fria bevisprövningen i Sverige skulle något sådant inte kunna inträffa här.


Torgny Peterson


Underliga äro Herrens vägar eller i vart fall ärkebiskopens

image265
Rowan Williams

I England har ärkebiskopen av Canterbury stått i fokus för medias intresse på senaste tiden. Det började med att han i en artikel framförde att det kunde vara lämpligt att införa vissa delar av det islamiska rättssystemet, sharia, i Storbritannien. Uttalandet orsakade stort rabalder och inte lär det bli mindre rabalder efter att samme ärkebiskop nu gått ut och fördömt den brittiska regeringens liberalisering av de lagar som reglerar spelverksamheten i landet.


I en artikel i The Times citeras Rowan som säger att Vi förväntar oss att [spel]industrin städar upp sina utsläpp, ett uttalande som, apropå utsläpp av gift, kommer från samme person som anser att kriget mot narkotika nu orsakar mer skada än narkotikamissbruket i sig.  


Om ärkebiskopen bekymrar sig om utsläpp borde han ägna mer kraft åt att bekämpa missbruket av narkotika istället för att liera sig med narkotikapolitikens liberaliseringsförespråkare, vilket han gjorde då han som Right Reverend Rowan Williams, Bishop of Monmouth, i juni 1998 skrev under ett öppet brev* till FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan, i samband med UNGASS (The United Nations General Assembly Special Session on Drugs) där undertecknarna, inklusive 12 svenskar**, bland annat hävdade att kriget mot narkotika nu orsakar mer skada än narkotikamissbruket i sig.


Läs också:

Clean up your 'human pollution', Archbishop of Canterbury tells gambling trade


*

June 1, 1998

Mr. Kofi Annan
Secretary General
United Nations
New York, New York
United States

Dear Secretary General,


On the occasion of the United Nations General Assembly Special Session on Drugs in New York on June 8-10, 1998, we seek your leadership in stimulating a frank and honest evaluation of global drug control efforts.


We are all deeply concerned about the threat that drugs pose to our children, our fellow citizens and our societies. There is no choice but to work together, both within our countries and across borders, to reduce the harms associated with drugs. The United Nations has a legitimate and important role to play in this regard -- but only if it is willing to ask and address tough questions about the success or failure of its efforts.


We believe that the global war on drugs is now causing more harm than drug abuse itself.


Every decade the United Nations adopts new international conventions, focused largely on criminalization and punishment, that restrict the ability of individual nations to devise effective solutions to local drug problems. Every year governments enact more punitive and costly drug control measures. Every day politicians endorse harsher new drug war strategies.


What is the result? U.N. agencies estimate the annual revenue generated by the illegal drug industry at $400 billion, or the equivalent of roughly eight per cent of total international trade. This industry has empowered organized criminals, corrupted governments at all levels, eroded internal security, stimulated violence, and distorted both economic markets and moral values. These are the consequences not of drug use per se, but of decades of failed and futile drug war policies.

In many parts of the world, drug war politics impede public health efforts to stem the spread of HIV, hepatitis and other infectious diseases. Human rights are violated, environmental assaults perpetrated and prisons inundated with hundreds of thousands of drug law violators. Scarce resources better expended on health, education and economic development are squandered on ever more expensive interdiction efforts. Realistic proposals to reduce drug-related crime, disease and death are abandoned in favor of rhetorical proposals to create drug-free societies.


Persisting in our current policies will only result in more drug abuse, more empowerment of drug markets and criminals, and more disease and suffering. Too often those who call for open debate, rigorous analysis of current policies, and serious consideration of alternatives are accused of "surrendering." But the true surrender is when fear and inertia combine to shut off debate, suppress critical analysis, and dismiss all alternatives to current policies. Mr. Secretary General, we appeal to you to initiate a truly open and honest dialogue regarding the future of global drug control policies - one in which fear, prejudice and punitive prohibitions yield to common sense, science, public health and human rights.


**

Anders Bergmark, Peter Curman, Ted Goldberg, Olof Lagercrantz, Leif Lenke, Claes Örtendahl, Ingemar Rexed, Jerzy Sarnecki, Sune Sunesson, Henrik Tham, Per Ole Träskman, Hanns von Hofer


Torgny Peterson
(som inte skrev under men som deltagare i den svenska regeringens delegation till UNGASS 1998 kunde konstatera att undertecknarna av det öppna brevet inte fick något av det stöd de räknat med).


"Kyrkans män måste göra sitt för att bekämpa maffian"


Katedralen Piazza
       Armerina


Uttalandet kommer från biskopen i Piazza Armerina på Sicilien. Efter att ha vägrat att upplåta katedralen för begravningen av den 81-årige maffiabossen Crocefisso Emanuello och efter att ha mottagit dödshot har biskopen nu fått polisskydd.


Torgny Peterson


1 200 deltagare i första världskonferensen om människohandel

image262

Idag börjar den första världskonferensen någonsin om människohandel i Wien.


13-15 februari träffas 1 200 experter, lagstiftare, poliser, företagsledare, frivilligorganisationer och offer för människohandel från 116 länder för att försöka hitta en gemensam plattform för samordnade aktioner mot människohandeln.


Om polisen, privatsektorn, frivilligorganisationer, media och allmänheten samarbetar kan vi slå tillbaka, säger chefen för UNODC, Antonio Maria Costa, i ett uttalande.


Konferensen i Wien fokuseras kring tre huvudteman:


Orsaker

Om fattigdom, könsrelaterat våld, etnisk och religiös marginalisering, konflikter och diskriminering som grogrund för människohandel


Verkan

Om hur människohandeln påverkar individer och samhällen; om våld och hot om våld; hälsorisker (HIV/AIDS); trauma och social stigmatisering


Åtgärder

Om att fler länder måste skriva under FN-protokollet (2005) mot människohandel och arbeta för införande av adekvat lagstiftning och utbildning av  polis och tull för uppgiften att bekämpa människohandel.


Under konferensen kommer man också att diskutera tekniker för att övervaka kriminella gäng och metoder för att störa betalningar via internet av sexuella tjänster.


Den svenska delegationen leds av ambassadör Hans Lundborg, Sveriges ambassad i Wien. Övriga delegater är ambassadrådet Jörgen Frotzler, Sveriges ambassad i Wien; Inge Garstedt, riksdagsledamot (m); åklagare Viveka Lång, Riksåklagaren; kanslirådet Ulrika Dackeby, Integrations- och jämställdhetsdepartementet.

Ytterligare nyheter från konferensen kan du dagligen få här och du kan läsa mer om FN:s arbete mot människohandel här.


Läs också:

Nya marknader för människohandel


Torgny Peterson


Är grundarna av Storbritanniens legaliseringslobby ute på djupt vatten? Del III

I början av februari genomfördes den planerade hearingen om cannabis hos ACMD i London. En kollega till mig, David Raynes, ger i tre inlägg rapporter om upptakten till den senaste hearingen och innehållet i den.  Här följer den tredje och sista delen. Del I Del II


Av David Raynes

Member of The International Task Force on Strategic Drug Policy

Executive Councillor National Drug Prevention Alliance UK


Lenton är dåligt informerad om debatten i Storbritannien och mycket rörig. Han talar till oss om alternativa lagstiftningsmöjligheter och resultaten av dem. Han verkar tro att lobbyn mot cannabis och för en uppklassificering av cannabis består av människor som vill låsa in användarna. Han är mer bekymrad om de sociala sanktionerna än de skadliga effekterna. Han verkar inte förstå att de som vill uppklassificera cannabis till den klass (Class B) där den ursprungligen fanns är beredda att undersöka olika sociala sanktioner. Vi vet, ja alla vet, att Storbritannien inte kan ta sig ur drogproblemet genom att arrestera alla. Känner han inte till att trycket handlar om att förpassa cannabis tillbaka till den plats där det hör hemma (Class B)? Att sända ut signaler om de verkliga skadorna?


Är Lenton en legaliseringsförespråkare som gömmer sig bakom fagra ord för att dölja sina verkliga avsikter? När jag kommer hem 'googlar' jag på Lenton och går igenom mina arkiv. Just det - jag har för mig att jag hört talas om honom genom mina vänner i Australien. Det var som jag misstänkte - med nyckelord som legalisering, Lindesmith, international harm reduction, stöd till förändring av FN:s narkotikakonventioner etc. Behöver jag fortsätta? Det och kopplingen till Trace säger mig nog.


Förstår Sir Michael Rawlins att den här karl'n är en förtäckt förespråkare för cannabis? Känner inrikesministeriet till att vittnena har riggats upp på det här viset?


Steve Rolles från Transform, Storbritanniens främsta lobby för legalisering av all narkotika, talar se´n. Jag känner honom väl och bortsett från det här ämnet är han ett trevligt sällskap. Han är en skärpt kille. Han klagar över att hans föreställning har stulits av Lenton. Just det Steve, vi 'bombarderas' av åsikter med samma innehåll som dina, eller hur? Är det här avsiktligt?  Ligger Sir Michael bakom det här, förstår han det? Om inte han ligger bakom, vem är det då som gör det? Varför ges Transform utrymme (medan Debra Bell nästan inte fick det) då frågan om legalisering inte är föremål för diskussion?


Steve medger att cannabis är mer skadligt än vi trodde . Nåväl, Steve, skadligare än du trodde. Själv har jag varit övertygad om det allt sedan jag träffade de första haschflummarna på 1960-talet. Mina allierade har alltid sagt att Blunkett fått det hela om bakfoten och till och med WHO antydde de psykiska skadeverkningarna av cannabis in sin rapport 1997.

Rolles ger ACMD rådet att koncentrera sig på en vetenskaplig uppskattning av skadeverkningarna. Jag kan leva med det så länge dom beaktar alla skadeverkningar och inte bara skadorna för individen. Dom bör vidare komma ihåg att definitionerna av straffen för användning eller smuggling inte är en fråga för ACMD - lämna det åt andra. Rawlins passion för frågan om straff irriterar mig.


Känner de tysta medlemmarna (kanske allihop) i  ACMD till att de manipuleras? Och återigen - känner inrikesministern till det? Att fylla vittnesmålen med legaliseringsförespråkare när legalisering inte finns på någon agenda överhuvudtaget är på gränsen till det korrupta. Inte undra på att dom vill hålla de som har andra åsikter borta. Jag funderar över att det är åtminstone ytterligare två dagar med slutna hearings och vilka ska den här gruppen (ACMD) då lyssna till? Skulle ett krav på informationsfrihet "spola rent"? Kan Jacquie Smith ställa frågan? Kommer hon att göra det? Kanske - om hon får en kopia av mina anteckningar.


Den näst siste talaren är Simon Byrne, biträdande polischef vid polisen i Merseyside. Han är ACPO:s (Association of Chief Police Officers) talesman i cannabisfrågor. Han är en lugn och förnuftig person. ACPO har ändrat inställning. Man ser problemen med ungdomar "på fältet" eftersom man får plocka undan efter dom. Han är inte heller intresserad av att låsa in ungdomar. Han vill ha tidiga ingripanden, rådgivning för ungdomar och starka signaler om att användning av cannabis medför potentiella risker för skador. Byrne berättar att man hittat 2 000 cannabisfabriker i England och Wales och att cannabisindustrin blivit en enorm ny industri efter Blunketts blunder (även om Byrne inte kallar det så). Illegala immigranter, ofta vietnameser, är involverade och det tar upp mycket tid för polisen. De som bor i Storbritannien kanske kommer ihåg att idén om nedklassificering delvis 'såldes' eftersom det påstås skulle kunna spara tid för polisen. Byrne talar om allmänhetens förvirrade åsikter om cannabis. Han och hans kollegor stöder nu mycket starkt en uppklassificering av cannabis från Class C till Class B. En uppklassificering skulle förstärka uppfattningen om skadeverkningar. Är det någon som lyssnar?


Nästa vittne är Lenton - en gång till - den här gången som representant för Beckley Foundation. Är cannabis en bidragande orsak till psykoser? Han läser upp ett föredrag av Wayne Hall och Robin Room. Ja, det är en bidragande orsak, och inte nog med det, en av tio användare blir beroende. Verkligen?  Åldern då cannabis används första gången är viktigt.


Det hela följs av ett kort öppet forum där jag får tillfälle att klandra Lenton för hans okunnighet om skälen bakom önskemålet om en uppklassificering. Jag talar om föräldrar och att ge dom stöd, att berätta sanningen om cannabis. Det resulterar i applåder bland delar av publiken. En medlem av ACMD säger att de inte glömmer bort de individuella, tragiska fallen som de har hört talas om (från mammorna) - han tittar på mig och jag får intryck av att han är en försvarsinställd herre med samvete. Jag påminner ACMD om att Robin Murrays 1 500 fall av schizofreni per år bara är toppen på ett isberg. Det finns en kvarts miljon människor under 35 år som är oförmögna att arbeta och som är i behov av sjukersättning på grund av psykiska problem, ofta i kombination med narkotikamissbruk. Det finns tusentals andra som inte finns med i statistiken eftersom deras sjukdom inte diagnosticerats kliniskt. Fängelserna är fulla av människor som sägs vara psykiskt sjuka.


Ytterligare några talare - först en mamma därefter en förespråkare för legalisering av narkotika och ytterligare några - sedan är det slut. Lenton kommer efter mig och pratar med mig utanför. Han är orolig och otålig. Vi diskuterar en förändring av FN:s (narkotika)konventioner. Han vill ha en ändring av dom. Jag vill inte det. Det är dom bäst bevarade konventionerna av alla, menar jag. Deras styrka ligger i det faktum att alla håller sig till dom. Jag vet, men han verkar inte göra det, att den brittiska regeringen uttryckligen har sagt att man inte vill ha någon ändring av (narkotika)konventionerna. Han vill ha mer frihet för nationerna att göra det dom vill. Vad är det för någonting, undrar jag, som nationer inte kan göra och som du vill att de ska kunna göra? Han anstränger sig för att svara. Han vill att holländarna ska ha möjlighet att hantera och kontrollera sina cannabisodlare. Varför, undrar jag? Vill landets grannar det? Förstår han inte att ett europeiskt land inte kan göra det utan hänsyn till andra länder? Vill en majoritet av holländarna själva ha det så? (Enligt en enkätundersökning vill 70% inte det). Lenton är inte van vid att bli ifrågasatt. Varför är någon som han här, på den här hearingen, för att instruera personer som ska råda vår regering? Vem bjöd hit honom?


På väg hem konstaterar jag att vi fått mycket starka besked om skadeverkningar av cannabis. Kommer ACMD att ändra sin inställning? Jag betvivlar det. De verkar sitta fast. Bortom hörhåll för skadeverkningarna och strikt kontrollerade av Rawlins deltar de flesta av medlemmarna i gruppen inte i debatten. Jag kommer ihåg en fråga från en av dom - blandar användarna cannabis med tobak? Den medlemmen verkar befinna sig på en annan planet.


Argumentet för legalisering av cannabis har hållits under ytan. De som är för det kommer att fortsätta att försöka få igång den diskussionen, men legaliseringsdebatten är över och om den verkligen är över här, kommer den kanske att vara över på andra ställen också. Det som händer i Storbritannien har stort inflytande på grund av det engelska språket och internet.


Kommer premiärminister Gordon Brown och ministern Jacquie Smith att uppklassificera cannabis även om ACMD inte håller med dom? Ja, förmodligen. De kommer att få stöd av de flesta parlamentsmedlemmarna och också den konservativa oppositionen i parlamentet stöder en uppklassificering. Till och med några liberaldemokrater (inklusive den tidigare ledaren) - vårt tredje part, som historiskt sett varit svagt och fel ute i frågor om narkotikapolitiken har synts till på Debra Bells möten. Det är bra eftersom dom då också får del av information om skadeverkningar av cannabis. Narkotikapolitiken är bäst när alla partier är överens, Storbritanniens drogpolitiska misslyckande kan spåras tillbaka till mitten av 1990-talet då enigheten i frågan sprack.


Premiärminister Brown har klargjort sin syn. Han sa det i samband med premiärministerns frågestund i underhuset nyligen. Jag tror han menar allvar den här gången.


I folkupplysningens tjänst - om cannabisMed jämna mellanrum tipsar jag om intressanta studier. Forskningsintresserade förespråkare för legalisering av cannabis och andra intresserade kan med fördel läsa följande om två intressanta studier.


Cannabis use and risk of lung cancer: a case-control study

European Respiratory Journal 2008; 31:280-286


Cannabis: the next villain on the lung cancer battlefield?

European Respiratory Journal 2008; 31:227-228


Emphysema and secondary pneumothorax in young adults smoking cannabis

European Journal of Cardio-Thoracic surgery 2007;32:834-838


Mer läsning för dig som vill sluta med hasch och marijuana


Torgny Peterson


Stort polistillslag mot organiserad brottslighet

Svensk polis och andra myndigheter har i samarbete med finsk polis genomfört ett lyckat tillslag mot den organiserade brottsligheten. Om dagens operation, som hittills resulterat i gripanden av åtta personer i Norrbotten och två i Finland meddelar Polismyndigheten i Norrbotten följande:


Tidigt i morse genomförde polisen ett stort tillslag mot personer som smugglat finsk röd diesel till Sverige och sålt den vidare till privatpersoner och företag.


Åtta personer greps på olika platser i Norrbotten. Personerna är hemmahörande i Överkalix och Luleå. Dessutom har två personer gripits i Finland. Det finns kopplingar till yrkeskriminella kretsar bland dem som gripits.


Personerna är misstänkta för skattebrott på flera miljoner kronor. Införsel av röd finsk diesel till Sverige ifrån Finland har pågått under många år. Beräkningar visar att det förs in mellan 25-35.000 kubikmeter olja i Sverige utan att erlägga avgifter. Den undandragna skatten beräknas ligga på mellan 131 - 157 miljoner kronor.


Under hösten 2007 har poliser från de fyra nordligaste länen, rikskriminalpolisen, svensk och finsk tull samt finsk polis arbetat med en gemensam aktion. Inriktningen har varit att granska organiserad och systemhotande brottslighet.


Kopplingar till Hells Angels

En motorcykelklubb i Luleå - som är underavdelning till Hells Angels Eastside Stockholm - har varit föremål för granskning. Polisen konstaterar att deras huvudsakliga näringsverksamhet varit att transportera röd finsk diesel från Finland till Sverige och sälja den vidare till företag och privatpersoner i Norr- och Västerbotten.


Under arbetets gång har även framkommit att andra personer än dem som är knutna till motorcykelklubben fört över stora mängder röd finsk diesel till Sverige och sålt den på motsvarande sätt. Polisen har kartlagt nätverk och privatpersoner. Införseln har varit av stor omfattning och ett stort antal köpare finns dokumenterade.


Genom denna verksamhet har konkurrensregler och undandragna avgifter och skatter åsidosatts. Varje köpare har på så sätt indirekt (med eller utan vetskap) bidragit till att stödja kriminell verksamhet.


Säkra bevis och frihetsberöva

Syftet med dagens tillslag har varit att frihetsberöva och säkra bevis. I det samarbete som skett med finsk tull och polis har även tillslag skett i Finland. Syftet har varit att frihetsberöva de personer som säljer den röda diesel. Misstankarna gäller grova skattebedrägerier.


Misstankarna består i följande:

* Olovlig förflyttning av punktskattepliktiga varor

* Olovlig befattning med punktskattepliktiga varor

* Medhjälp till dessa brott

* Ekonomisk brottslighet bestående i grova skattebrott, bokföringsbrott samt försvårande av

skattekontroll.


Fler gripanden kan inte uteslutas. De personer som är aktuella är mellan 20-50 år gamla, samtliga boende i Norrbotten.


Polisens inriktning av operationen har varit mot de personer som yrkesmässigt smugglat in röd diesel. De privatpersoner som för eget bruk fört in bränsle har inte varit föremål för Polisens granskning inom denna operation.


Fakta om operationen

Utifrån en underrättelserapport från kriminalunderrättelsetjänsten beslutade den regionala operativa ledningsgruppen i norra regionen under 2007 om en insats mot införsel av röd brännolja från Finland till Sverige. Ärendet föredrogs därefter för Operativa rådet som beslutade om särskilda medel för insatsen. Det innebar att ärendet blev ett prioriterat nationellt ärende. Insatsen fick namnet Operation Gränsland.


Den regionala operativa ledningsgruppen i norra samverkansområdet består av representanter från polismyndigheterna i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län samt åklagare från Internationella Åklagarkammaren. Ordföranden i den regionala operativa ledningsgruppen finns representerad i Operativa rådet.


Operation Gränsland har letts av särskilda polisiära insatsledare samt åklagare från Internationella åklagarkammaren. Vid insatsen har ett stort antal poliser medverkat från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland samt personal från Rikskriminalpolisen. Dessutom har utredare från Skattebrottsenheten, punktskatterevisorer från Skatteverket och personal från Tullen deltagit. Operationen har bedrivits i nära samarbete med finsk polis och finsk tull.


I ärendet förekommer dessutom inslag av systemhotande brottslighet och i detta fall hot mot företrädare för rättsväsendet. Bland de personer som misstänks för att ha infört och sålt den finländska röda brännoljan förekommer personer från den så kallade 100-listan, även kallat projekt Alcatraz.


Operativa rådet

Operativa rådet är det samarbetsorgan som utgör navet i Polisens kraftsamlig mot den grova och organiserade brottsligheten. Rådet leds av rikskriminalchefen och består i övrigt av representanter för Sveriges polismyndigheter, Skatteverket, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Tullverket och Säkerhetspolisen.


Till rådets uppgifter hör att tillsätta nationella aktionsgrupper för prioriterade insatser mot kriminella grupperingar. Rådet beslutar om bemanning och resurser till de nationella aktionsgrupperna som ska lösa klart definierade uppgifter under en begränsad tid.


100-listan

Projekt Alcatraz har initierats av Operativa rådet och innebär identifiering av landets mest kriminellt aktiva personer med avseende på grov och organiserad brottslighet samt systemhotande brottslighet.


Personerna på listan identifieras och väljs ut enligt särskilda kriterier som inte närmare kan anges här men, de personer som finns med anses på goda grunder vara starkt involverade i handel med narkotika och andra droger, hot, beskyddarverksamhet, prostitution, penningtvätt, människohandel och inte minst systemhotande brottslighet med mera.


Personerna på listan är på olika sätt föremål för särskild uppmärksamhet från bl.a. polisens sida. På vilket sätt eller vilka åtgärder som företas kan inte utan att skada verksamheten offentliggöras här. Namnen är inte offentliga. Listan som upptar cirka 100 namn revideras ständigt och tillförs nya namn.


Sedan Alcatraz inleddes 2006 har cirka 40 personer lagförts för bland annat grova narkotika-, grova vålds-, egendoms- samt vapenbrott.


Varning för metamfetaminproduktion i Tjeckien

Tjeckien får idag ses som något av en centralpunkt för tillverkning av metamfetamin även om de baltiska länderna ligger bakom en del av de metamfetaminprodukter som når t ex Sverige och Finland.


Beträffande Tjeckien gjorde tjeckisk polis razzior hos 19 metamfetaminproducenter år 2000.  2006 hade antalet ökat till 416!


Är grundarna av Storbritanniens legaliseringslobby ute på djupt vatten? Del II

I början av februari genomfördes den planerade hearingen om cannabis hos ACMD i London. En kollega till mig, David Raynes, ger i tre inlägg rapporter om upptakten till den senaste hearingen och innehållet i den.  Här följer den andra delen. Den första delen kan du läsa här.


Av David Raynes

Member of The International Task Force on Strategic Drug Policy

Executive Councillor National Drug Prevention Alliance UK


Så kom då den 5 februari 2008. ACMD är, motvilligt verkar det, tvingat att genomföra en del av sin hearing offentligt (Varför inte göra alltihop offentligt kan man fråga sig - parlamentet är ju trots allt offentligt). ACMD arrangerar en 1-dagshearing i London. Allmänhetens tillträde är begränsat eftersom antalet platser är begränsat och ansökan om deltagande och ett godkännande krävs. Frågor från allmänheten till vittnen i hearingen är strängeligen förbjudna även om det finns kort tid avsatt för allmänhetens kommentarer eller frågor vid slutet av hearingen.


Ordföranden, Sir Michael Rawlins, håller hårt i tyglarna. Medlemmarna i ACMD kallar honom "Sir" medan han tilltalar medlemmarna med förnamn. Ytterst få medlemmar av ACMD ställer några frågor. Av de som gör det verkar de flesta göra det för att visa hur begåvade dom är, inte för att belysa de verkliga frågeställningarna. Överhuvudtaget får man ingen antydan eller känsla av vad de flesta medlemmarna tycker. Man uppehåller sig huvudsakligen vid straff för användning och innehav, inte vid vetenskap och potentiella skadeverkningar och det faktiska läget i landet, dvs de förhållanden som borde angå kommittén mest. Förvånande!


Vittnen från The Forensic Science Service och GW Pharmaceuticals bekräftar att beslagen i Storbritannien av hemodlad marijuana mer och mer har en högre THC-halt och att den här nya sortens cannabis knappast innehåller något CBD. Vi får reda på att hasch, som länge utgjort stommen i marknaden i landet, och som historiskt sett innehöll nästan lika delar THC och CBD minskar sin marknadsandel. Ytterligare arbete krävs beträffande CBD men det är uppenbart att en produkt med högre THC-halt successivt tar över marknaden och kommer att fortsätta att göra det. Andra akademiska vittnesmål om potentiella psykiska hälsoeffekter visar att CBD kan ha antipsykotisk effekt. Frånvaron av CBD kan därför förvärra de mentala skadorna av en högre THC-halt. Den nya sortens cannabis kan vara två-tre gånger starkare, men inte tio eller tjugo gånger starkare som kvällspressen och en del alltför ivriga kommentatorer hävdar.


Cannabis är inte någon homogen produkt och marknaden erbjuder tekniker för att påverka produkten för att få ut en högre THC-halt. Effekterna på den psykiska hälsan är mer uttalade hos unga män. År 2010 kommer cannabis att finnas med i 25% av schizofrenifallen. Professor Robin Murray har nämnt 1 500 fall per år - fall som är mycket dyrbara att behandla och som dessutom bara avser de som blivit kliniskt diagnosticerade.


De mest talande vittnesmålen kom från SANE och Rethink, som båda är frivilligorganisationer med hälsovårdsinriktning. Marjorie Wallace från SANE talar om förvirringen om laglighet och säkerhet och att cannabis finns med i bilden i 80% av förstagångsfallen med psykoser. Hon säger att endast en uppklassificering kan motverka de olika budskap som gäller nu. Uttalandet resulterar i ett omedelbart och förvånande utbrott från ordföranden, Sir Michael, som argt, giftigt och alldeles röd i ansiktet (det är verkligen ett seriöst vetenskapligt förhållningssätt - observera och lär, tänker jag för mig själv) ilsket säger, Vill du verkligen att människor ska sitta i fängelse i fem år för innehav?


Det lilla förtroende man haft för en opartisk vetenskaplig hållning gick upp i rök. Hans anmärkning är rent nonsens och vilseleder de okunniga. Riktlinjerna för domar och historien visar att fängelse bara för innehav för eget bruk, oavsett drog, knappast förekommer i Storbritannien. Men varför bekymra sig om fakta när man sitter ordförande för ett så viktigt möte och som rådgivare till regeringen, i visshet att man, trots bevisen, vet bäst. Känner inrikesministeriet till att han uppför sig på det här viset? 


Det är svårt att begripa sig på Rethinks inställning. De accepterar alla skadeverkningar hos cannabis, de till och med berättar för oss om dom. Skadeverkningarna blir allt värre men för dom är en uppklassificering, som ett led i att få allmänheten att förstå det bättre, inte viktig. För mig verkar det som om någon "varit på dom", så avvikande är deras inställning. Hotas deras finansiering om det intar en mer kraftfull hållning? Deras hållning är verkligen udda, speciellt i perspektiv till uttalanden av Wallace. Något verkar vara mycket fel någonstans. De arbetar inom samma område som SANE, eller åtminstone borde dom det. Vad är det som pågår?


Professor Louis Appleby, chef för Mental Health inom Hälsovårdsdepartemetet håller en imponerande presentation där han talar klartext om psykiska skadeverkningar. Vi får höra om patienters självmord och om mord - en mängd siffror - 68% hade använt cannabis", samhället är skyldigt till självbelåtenheten kring cannabis. Appleby talar om orsaksfaktorer och om fördelarna med en uppklassificering, om hälsorelaterade faktorer och mycket, mycket mer. Professor Appleby är mycket övertygande och han tvivlar inte alls på att en uppklassificering är nödvändig. Det är positivt att det till slut finns en tjänsteman som är klar över vad som behövs och varför.


En annan presentation om de fysiska skadeverkningarna övertygar om att cannabis har alla tobakens skadeverkningar och mer därtill. Det talas om huvud- och halscancer, tidiga emfysem. Ytterligare en föredragning om cannabis och bilkörning belyser det faktum att cannabis numera är den i särklass vanligaste narkotikan bland de som grips enligt The Road Traffic Act. Cannabis påverkar körsätt och försämrar uppmärksamheten.


Efter detta är det dags för Debra Bell från "Talking about Cannabis" en lobbygrupp bestående av mammor, tillsammans med en annan mamma - en anonym advokat vars familjeliv, liksom Debras, har lidit allvarlig och permanent skada av tonåringars användning av cannabis. De berättar att lovande unga människor förstörs mentalt och permanent. Dåliga prestationer i skolan, bortkastade år. De berättar om de tusentals besöken på Debras webbplats, hur familjer känner sig bortglömda av regeringen och ACMD, om den utbredda känslan av att användning av cannabis har blivit accepterat och att föräldrar och lärare underminerades av Blunketts nedklassificering. Debra redogör för telefonsamtal, om desperata föräldrar - desperata och hjälplösa inför sina barn som säger att cannabis inte är så farligt. Regeringen nedklassificerade cannabis, så det måste vara OK. Det finns ungdomar som till och med tror att cannabis legaliserats. De här mammorna måste verkligen oroa premiärminister Brown. De är välartikulerade och välutbildade föräldrar som inte kommer att ge upp. De röstar också. Det är det här människorna som behövs för att föra kampanjen mot användning av cannabis framåt. De för in ett nytt fokus i kampen.


Cindy Burnett som representerar The Magistrates Association och Youth Courts är mycket övertygande. Hon och hennes kollegor är oroade över budskapet, nedklassificeringen skickade ut fel budskap, orsakade förvirring, onödigt, dåliga effekter på hälsan, ökat missbruk, ungdomars missbruk av cannabis, snatterier under påverkan av cannabis mm. Medlemmarna i ACMD lyssnar tysta. Tar dom in det? Vem vet?


Ett antal lojala underlydande ("apparatchiks") från inrikesministeriet berättar om sin underbara informationskampanj. De visar några exempel, riktigt snygga, men har de fungerat? Hur skulle annonserna kunna motverka nedklassificeringens dåliga effekter? Som att simma mot en stark ström. Det ger folk sysselsättning men har fömodligen liten effekt.


Näste talare är professor Simon Lenton från The National Drug Research Institute of Australia. Hans närvaro förbryllar - varför är han här? Jag noterar att han dyker upp igen senare i programmet , på Beckley Foundations vägnar (Beckley Foundation som sköts av vår skandalomsusade före detta biträdande drogtsar [nationell drogsamordnare], Mike Trace, som lämnade FN när han avslöjades med kopplingar till den George Soros-inspirerade legaliseringskampanjen  och 'Open Society'). Jag undrar vem som betalat för Lentons resa - var det George Soros? Han har råd med det. Jag hoppas verkligen att det inte var med våra skattemedel.


Jag undrar varför Sir Michael tillåter Lentons närvaro.


Nästa avsnitt: Bland annat om Lentons vittnesförhör och vad som hände sedan.


Dansk folkhälsorapport

Danmark har publicerat sin första folkhälsorapport - ett omfattande dokument med intressant information om en rad områden, inklusive narkotika.


I rapporten:s 23:e kapitel (euforiserende stoffer) behandlas narkotika och innehållet i kapitlet sammanfattas på följande sätt:


Euforiserande ämnen omfattar här hasch och en mängd andra psykoativa ämnen med stimulerande, dämpande och/eller hallucinogen verkan.

  

Experimentell använding av euforiserande ämnen sker framför allt i unga år och når en topp i åldersgrupperna 16-24 år.

  

2005 hade 20% av 16-24-åringarna använt hasch under det senaste året och 5% hade använt andra euforiserande ämnen - i första hand amfetamin och kokain.

  

Användningen av euforiserande ämnen bland unga har stabiliserats under de senaste åren.

  

Ungefär hälften av 16-20-åringarna anser att det inte ska vara tillåtet att använda hasch och nio av tio anser att det inte ska vara tillåtet att använda kokain och heroin.

  

Det finns ett nära samband mellan narkotikamissbruk och psykiska problem.

  

Det finns uppskattningsvis 27 000 drogmissbrukare i Danmark. 13 000 drogmissbrukare finns i behandling varje år.

  

1 000 drogrelaterade dödsfall årligen, vilket motsvarar 2%  av alla dödsfall.

  

Män som avlider till följd av drogmissbruk förlorar 28 levnadsår och kvinnorna 25 år.

  

Den danska narkotikapolitiken bygger på förbud, upplysning och behandling.

  

Kapitlet om droger kan du läsa här. Vill du läsa hela eler andra delar av rapporten klickar du här.


Torgny Peterson


Ökad oro bland 'medicinmännen'Oron hos de amerikanska 'medicinmännen' ökar i samma takt som de federala amerikanska myndigheterna gör razzior på så kallade medicinska marijuanakliniker, dvs inrättningar där i stort sett vem som helst som lyckas övertyga sin läkare om att man är i skriande behov av att röka marijuana för diverse faktiska eller påhittade åkommor kan få sina 'patientbehov' tillfredsställda.


Efter en dom i den federala högsta domstolen löper nu delstatliga försäljningsställen för så kallad medicinsk marijuana risken att få besök av den federala narkotikapolisen.


I San Francisco i Kalifornien, den delstat där jippot med rökning av marijuana som bot och lindring för åkommorna började, ska kommunbyråkraterna idag ta ställning till en resolution som fördömer den federala narkotikabekämpande myndigheten, DEA, som i slutet av förra året skickade ut ett varningsbrev till 50 fastighetsägare där dessa upplystes om risken för rättsliga åtgärder om de hyrde ut lokaler till de marijuanaklubbar som av marijuanafans går under benämningen marijuanadispensärer.


I förslaget till resolution anklagas DEA för att i allt större utsträckning agera utifrån sin irrationella policy och hysteri, särskilt när det gäller medicinsk cannabis och det så kallade kriget mot narkotika i allmänhet.


Enligt resolutionen kommer San Franciscos jurister att ge stöd till de som hotas av federalt åtal.


Det bränns mer och mer under fötterna på 'medicinmännen' i allmänhet och legaliseringsförespråkarna i synnerhet. Resolutionen i San Francisco är ytterligare en variant på det legaliseringstema som europeiska lobbyister ägnar sig åt då de introducerar cannabis i EU-parlamentet.


Läs också:

Marijuanamål avgjort i Kalifornien


Torgny Peterson


Är grundarna av Storbritanniens legaliseringslobby ute på djupt vatten?

I början av februari genomfördes den planerade hearingen om cannabis hos ACMD i London. En kollega till mig, David Raynes, ger i tre inlägg rapporter om upptakten till den senaste hearingen och innehållet i den.


Av David Raynes

Member of The International Task Force on Strategic Drug Policy

Executive Councillor National Drug Prevention Alliance UK


Bakgrunden till och en redogörelse för hearingen hos ACMD (The Advisory Council on the Misuse of Drugs) 5 februari 2008. Avsikten med hearingen var att få information avseende återklassificering av cannabis från Class C till Class B enligt det brittiska systemet.


Det finns säkerligen knappast någon som följer narkotikapolitiken i världen som inte känner till att Storbritannien, förvånansvärt nog, nedklassificerade cannabis från Class B till Class C enligt vårt A-C-system avseende potentiella skadeverkningar (som för övrigt också utgör grunden för att bestämma sanktioner vid användning och smuggling). Efter bara en kort debatt i parlamentet drevs frågan [om nedklassificering] igenom av dåvarande inrikesministern David Blunkett som bara några veckor tidigare hade blivit ansvarig minister för frågan. Beslutet observerades och betraktades världen runt som en seger för legaliseringslobbyn som tydligen trodde att detta var ett steg mot deras nirvana med legal narkotika för alla. En sådan åtgärd hade varit otänkbar under Blunketts företrädare, Jack Straw [nu i regeringen]. Kanske missade premiärminister Blair 'hemmaplan'; koncentrerad på Irak överlät han åt Blunkett att besluta även om det sägs oss att han [Blair] verkligen var tveksam. Det är på det sättet vi styrs.


Beslutet om nedklassificeringen ekade runt och bortom hela den engelsktalande världen tack vare internet. En del lobbyister ljög om alltihop och sa att nu hade cannabis blivit laglig. Så var det inte, men det hade skapat oreda och förvirring kring hela budskapet om att inte använda narkotika och, underligt nog, resulterade det i en skärpning av straffen för smuggling av alla droger i Class C eftersom Blunkett uppenbarligen inte insett att hans förslag riskerade att göra smuggling av cannabis till ett mindre brott än smuggling av tobak. Politiskt ohållbart. Blunkett 'svär' nu inför undertecknad att inga yttre krafter påverkade honom vid beslutet. Kanske känner utländska läsare inte till att han är blind. Låter hans förnekande av yttre påverkan då trovärdig?


En liten högljudd, i huvudsak London-baserad medialobby har propagerat för nedklassificering av cannabis (och ytterst legalisering) sedan mitten av 1990-talet. Frågan om en nedklassificering och också legalisering blev en hjärtefråga för en utbildad elit. Kanske var dom mer oroliga för att deras barn skulle bli arresterade för att ha rökt cannabis än för de större sociala konsekvenserna av användning av cannabis, speciellt bland de socialt missgynnade.


Det lagstadgade organ som ger regeringen råd i drogpolitiska frågor, the Advisory Council on the Misuse of Drugs (ACMD) hade också tagit upp frågan om en nedklassificering. En rapport från The Police Foundation (som inte har mycket att göra med polisen), under ledning av baronessan Runciman, bidrog också till den nya gyllene eran  av haschdimma och förvirrade tankegångar. En liberal demokrat, aktuell kandidat till posten som borgmästare i London, som då var polis gav också sitt bidrag genom att meddela lättnader i polisens arbete mot cannabis - dagen före en marsch för cannabis. Scenen var klar. Södra London blev ett knarkets ingemansland med langare av alla sorters narkotika. Storartat resultat! Stor hjälp för oroliga föräldrar. En riktig röra av förvirra(n)de signaler.


Ett par konstiga prickar till polischefer gjorde sitt och i alla landets partier i parlamentet fanns det liknande udda (fast i minoritet) bidrag till detta nonsens. Ingen av dom hade tänkt igenom exakt hur den här idén om nedklassificering ytterligare skulle förvärra Storbritanniens redan usla drogkultur. Poliser av olika schatteringar, de viktigaste vetenskapsmännen och många erfarna socialarbetare opponerade sig naturligtvis mot förändringarna, men de ignorerades. Förvånansvärt nog vägrade Blunkett att träffa sex framstående vetenskapsmän och läkare som mycket starkt opponerade sig mot hans nedklassificering.


Storbritannien fortsatta att utveckla ett av de största drogproblemen i Europa. Vi har problem med alla droger, legala såväl som illegala. 1999 hade brittiska tullen fokuserat på de droger som orsakar mest skada (Jag har alltid undrat vem som har kommit på det uttrycket) och upphört med att inrikta insatserna mot importen av cannabis och landet översköljdes av cannabis, varav det mesta var marockanskt hasch som enligt användarna var av usel kvalité. I den takt som tillgången ökade, sjönk priset på cannabis efter år 2000. 'Blunketts blunder' fick full effekt tre år senare. Åldern då cannabis användes första gången sjönk dramatiskt liksom åldern hos de regelbundna användarna. Uppgifter gör gällande att barn, ofta före tonåren använde/använder cannabis på väg till skolan, i skolan och på vägen hem. En effekt av det blir att barnen inte blir mottagliga för undervisning, disciplinen brakar ihop, de misslyckas i skolarbetet, och en del hoppar av skolan med skador för all framtid. Många, alltför många, blir psykiskt sjuka, en del får diagnosen psykotisk eller andra diagnoser som tyder på psykiska störningar, som gör att de får svårt att lämna sitt bidrag till samhället och de orsakar också stor oro i sina familjer. Arbetslöshet eller mentala problem kommer allt närmare och de får se sina jobb upptagna av utbildade och hårt arbetande polacker och andra från Östeuropa. Alarmklockorna ringer hos Socialdepartementet och Hälsovårdsdepartementet som nu får plocka ihop skärvorna av inrikesministeriets felaktiga politik. Nedklassificeringen blir dyrbar och skapar social förödelse.


Ute på gatorna ersattes gradvis det importerade haschet av dålig kvalité av hemodlad eller holländsk 'sinsemilla' eller 'skunk', som blev allt starkare även om styrkan bara är en av flera bidragande faktorer till de skador som uppstår.


Hur ofta och vid vilken ålder användningen börjar är också viktigt, liksom förhållandet mellan THC och CBD i den nya hemodlade marijuanan. Man tror att CBD modererar effekten av THC på hjärnan.


En ny inrikesminister (Blunkett har nu lämnat regeringen) tog över och bad oroligt ACMD om råd om klassificeringen av cannabis - igen. ACMD förföll till "åter till avsändaren" efter en halvhjärtad genomgång, enligt insiderinformation. Det förekom ingen omröstning i frågan hos ACMD utan bara ett beslut av dess ordförande, Sir Michael Rawlins, efter ett rundabordssamtal. Våra spioner förtäljer oss att meningsskiljaktigheter inte uppmuntras i ACMD; samtliga medlemmar i ACMD har endast negligerbara kunskaper om drogmarknaden. Det egna valet av medlemmar i gruppen håller borta de som opponerar sig mot en liberalisering så den interna debatten blir och kan bara vara mycket ensidig. Kanske skulle inrikesministeriet försäkra sig om mer balans?


Ingen förändring sålunda - cannabisproblemet bland tonåringar och yngre blir allt värre. 2007 låter sig konsulter och till och med ministrar nöja sig med uppgifterna från The British Crime Survey som visar en liten minskning av användningen av cannabis i åldrarna 16-24 år. Ingen annan än undertecknad har nämnt att detta helt enkelt beror på att cannabis börjar bli omodernt bland de äldre ungdomarna, som istället använder kokain, crack och (i synnerhet) ägnar sig åt en mycket omfattande och skadlig alkoholkonsumtion. Regeringen har gått med på utskänkning 24 timmar per dygn trots omfattande oro över detta hos allmänheten. Användningen av kokain har också ökat kraftigt, med en spridning till Irland som utvecklar liknande drogvanor.


De regelbundna upptäckterna av organiserade cannabisfabriker - ett nytt fenomen i Storbritannien (även om de är välkända på annat håll, t ex i Kanada) och en helt ny industri efter Blunketts blunder får ingen förklaring. Det betonas med kraft att användningen av cannabis går ned. När undertecknad ifrågasätter detta med hänvisning till cannabisfabrikerna föreslår en lustigkurre (en professor och legaliseringslobbyist) att Storbritannien är en stor exportör av cannabis. Påståendet förtjänar inte tilltro, det finns inga bevis för något sådant - i varje fall inga kraftfulla bevis. Situationen blir nu allt mer bortom kontroll. Storbritannien är en nation av sjuka ungdomar; droger är billigare än någonsin tidigare samtidigt som en del ungdomar är rikare än någonsin tidigare. Premiärminister Tony Blair, arkitekten för Blairs Storbritannien, som nu beskylls för Blairs förvildade ungdomar, tvingas bort från makten våren 2007, till största delen beroende på Irak och hans hantering av situationen i Mellanöstern även om hans parti och de flesta andra helt enkelt var trötta på honom.


Undertecknad säger till media att cannabismarknaden har förstorats och fördjupats och att den totala användningen har ökat. Om så inte är fallet - vart tar då cannabisfabrikernas produkter vägen?


En ny kvast och en till stora delar ny grupp av ministrar tar över hösten 2007. Gordon Brown, den nye permiärministern är en bister skotte och som son till en präst anger han en social ton som skiljer sig från Blairs och kanske har han större integritet och ett socialt samvete. Helt plötsligt överges tankar på planer för superstora kasinon; 24-timmars utskänkningstider ska också ses över, liksom cannabispolitiken. Brown utser en ny inrikesminister, Jacqui Smith, som är den första kvinnan på den positionen. Hon medger att hon experimenterat med cannabis på universitetet men hon och Brown anger nu tillsammans en helt annan ton i drogfrågan. Hon är trots allt mamma och mammor ligger bakom en ny nationell våg av ihållande protester mot att barn blir mentalt förstörda av cannabis. Brown signalerar att han överväger att omklassificera cannabis till den ursprungliga klassen, dvs tillbaka till Class B för att få slut på förvirring och ge klara signaler om skadeverkningarna. Smith skickar återigen frågan till det rådgivande organet ACMD. Slutsatsen är klart och tydligt den att Brown och Smith önskar, och kommer att se till att cannabis uppklassificeras även om ACMD inte stöder det. Från ACMD har det hörts muttrande om avgångar om deras åsikter ignoreras. En del anser att det skulle vara bra.


Nästa avsnitt: Om 5 februari 2008 - hearing hos ACMD


Marijuanaautomater är ett brott mot internationella överenskommelser

image259

Marijuanakapitalisternas senaste gimmick i branschen är automater i Los Angeles där 'marijuanapatienter' kan köpa sin marijuana dygnet runt.


FN:s narkotikakontrollorgan INCB (International Narcotics Control Board) konstaterar helt korrekt att marijuanaautomaterna i Los Angeles är ett brott mot internationella fördrag och att de därför ska stängas.


I ett uttalande säger INCB:s president, Dr. Philip O. Emafo, att INCB är allvarligt oroad över rapporterna om att datoriserade marijuanaautomater satts upp i Los Angeles. Vi är medvetna om att användning av cannabis är olagligt i enlighet med USA:s federala lagstiftning och förutsätter att myndigheterna kommer att stoppa aktiviteter som bryter mot de internationella fördragen för narkotikakontroll.


INCB konstaterar också att det under ett antal år sagts att cannabis eller cannabisextrakt är terapeutiskt användbara. Vetenskaplig forskning kring detta pågår i flera länder. Hittills har dock resultaten av forskning angående det potentiella terapeutiska värdet av cannabis varit begränsat, säger INCB.


INCB har i sina årliga rapporter uttalat att man välkomnar seriös vetenskaplig forskning om den terapeutiska nyttan av cannabis. INCB har begärt att berörda regeringar ska dela med sig av tillgängliga resultat till INCB, Världshälsoorganisationen (WHO) och det internationella samfundet.


INCB har vid flera tillfällen uttryckt sin oro över att regeringarna i Kanada och Nederländerna godkänt användning av cannabis för medicinska ändamål utan att ha rapporterat slutgiltiga forskningsresultat till WHO. INCB oroas också av att cannabis används för medicinska ändamål i vissa delar av USA utan att det finns definitiva bevis för dess verkan.


De kontrollmekanismer som används för odling, produktion och användning av cannabis i Kalifornien lever inte upp till den kontrollstandard som definieras i 1961 års konvention i syfte att förhindra spridning av narkotiska preparat för illegal användning. En sådan kontrollstandard kräver bland annat kontroll av odling och produktion av cannabis av ett nationellt cannabisorgan, detaljerade register och rapportering, inklusive rapportering till INCB, säger INCB i sitt meddelande.


Jag har för säkerhets skull skickat ett meddelande till DEA (Drug Enforcement Administration) idag för att påminna om att INCB:s uttalande kräver åtgärder.


Torgny Peterson     Cannabis i EU-parlamentetNågra av de mest fanatiska förespråkarna för legalisering av cannabis finns med bland de som 18-21 februari, under EU-parlamentets sejour i Strasbourg, arrangerar en utställning om cannabis - världens mest användbara och mest förföljda växt, hävdar arrangörerna.


Vad kommer då utställningen att handla om? Historien, de tusentals användningsområdena och den industriella användningen.


Det här är inte de seriösa forskarnas tillställning. Nej, en av de drivande bakom utställningen är den i legaliseringssammanhang inte helt obekante EU-parlamentarikern Marco Cappato, som under tidigare perioder i EU-parlamentet visat klart var han står när det gäller cannabis - ofta i sammanhang där Marco Pannella (som bland annat delade ut cannabis på Piazza Navona i Rom i protest mot förföljelsen av de 'cannabistrogna'), fd EU-kommissionären Emma Bonino och flera andra mer eller mindre namnkunniga legaliseringsförespråkare varit verksamma.


I ett meddelande om konferensen säger arrangörerna att förföljelsen idag fokuseras på alla produkter som kommer från cannabisplanta.


Arrangörerna är mäkta irriterade över att förslaget om en cannabisutställning i EU-parlamentet mötts med skepsis och konstaterar med besvikelse att utställningen omfattas av begränsningar och förbud. Personligen är jag tacksam för att delar av EU-administrationen anar vilken agenda som döljer sig bakom den så kallade utställningen.


Vad kommer då utställningen att visa? Cannabisbaserade konstverk (!), kosmetiska produkter, öl, musik och faktablad om den radikala politiken mot förbud.


Det är inte första gången EU-parlamentet upplåter lokaler för den här sortens legaliseringspropaganda. Under Hedy d'Anconas i parlamentet tid ägnade sig legaliseringsförespråkarna åt samma tricks. Att den här 'utställningen' kommer just nu sammanfaller väl i tid med övriga aktiviteter som legaliseringsförespråkarna ägnar sig åt för att försöka lura med sig politikerna på legaliseringståget inför UNGASS 2009.


Det flesta politiker är förhoppningsvis kunniga nog att genomskåda spektaklet, men en och annan okunnig respektive 'vända-kappan-efter-vinden-politiker' köper förmodligen legaliseringskonceptet. Svenska EU-politiker har ett jobb att göra här.


Torgny Peterson


2187 avvisningar i Norge förra året

Diskussionens vågor går höga i Sverige om avvisningar, anhöriginvandring mm. Från Norge meddelas nu att 2187 personer representerande 115 olika nationaliteter blev avvisade till 109 olika länder förra året. Det är fler nationaliteter och länder än något tidigare år.


Av de 2187 blev 552 personer avvisade efter avslag på asylansökan. 561 sändes tillbaka till första asylland och 1 074 personer fick lämna landet efter att ha gjort sig skyldiga till brott.


De flesta återfördes till Sverige, Italien, Tyskland, Afghanistan, Serbien, Polen och Rumänien.


Utöver de 2187 personer som tvingades lämna Norge förra året återvände 441 personer frivilligt till sina hemländer i samarbete med IOM (International Organization for Migration). De länder som de flesta frivilliga återvände till var Serbien, Nepal, Irak, Iran och Afghanistan.


Parlamentsledamot bjöd in mc-gäng till parlamentet

image257


Sandra Kanck, parlamentsledamot för demokraterna i South Australia låter höra talas om sig igen. Senast ett av hennes 'initiativ' fick stor uppmärksamhet var då hon i ett anfall av narkotikapolitisk okunnighet uttalade att ecstasy är en säker drog.


Så vad är på gång med Kanck nu då? Jo, inför de lagförslag om mc-gäng som förväntas bli debatterade i 'House of Assembly i South Australia i veckan som kommer bjöd hon in medlemmar av mc-gängen Gypsy Jokers, Finks och Hells Angels till en genomgång av The Serious and Organised Crime (Control) Bill 2007.


Det lagförslag som parlamentet ska debattera innebär, om det antas, bland annat att den som har kontakt med medlemmar av de mc-gäng som avses minst sex gånger per år kan komma att dömas till minst fem års fängelse. Lagförslaget innebär också att mc-gäng kan förklaras illegala och att den som har kontakt med sådana gäng kan få restriktioner för rörelsefriheten.


Kanck försvarade sin inbjudan med att det är rimligt att bjuda in de som berörs av lagstiftningen.


Det kan vara intressant att notera att inga offer för sagda mc-gäng var inbjudna till genomgången.


Ytterligare rapportering följer när förslaget debatterats.


Torgny PetersonTel Aviv börjar dela ut kommunalt knark till missbrukare


I Tel Aviv kommer man inom kort att börja dela ut kommunalt heroin till äldre opiatmissbrukare enligt ett förslag upprättat av Tel Avivs 'drogtsar' Benny Avrahami.


Tel Aviv har idag fem kliniker som delar ut metadon och subutex. Den verksamheten kommer nu att kompletteras med ett 'outlet' för kommunalt knark. Så kan det gå när man ger upp kampen mot narkotika.


Tel Aviv är den senaste medlemmen i det harm production-nätverk där kommunalt knark utgör en del av den skadeproduktion, som startade i Schweiz och som sedan spridit sig till Nederländerna och Tyskland.


Torgny Peterson


Ny utredning om det så kallade vistelsebegreppet

Regeringen har beslutat om en utredning om vistelsebegreppet i socialtjänstlagen i vissa situationer. Syftet med utredningen är att förtydliga ansvarsfördelningen mellan kommuner när det gäller enskilda personers vistelse i en annan kommun än hemkommunen. Frågan har varit väldigt omdiskuterad och ställt till med många problem i stora delar av landet. Utredningen ska bringa klarhet i var ansvaret ska ligga. Till särskild utredare har regeringen utsett Lars Grönwall. Det säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson i en kommentar.

Enligt socialtjänstlagen har socialtjänsten det yttersta ansvaret för att alla som vistas i kommunen får den hjälp och det stöd de behöver. Kommunerna har dock inte ansvar för sådana insatser som andra huvudmän ska svara för.

Hemkommunen är den kommun där personen har sitt permanenta boende. Människor rör sig dock mellan kommuner och kan få behov av insatser från socialtjänsten även där vistas tillfälligt. I olika situationer kan tvister uppstå mellan vistelsekommunen och hemkommunen om vilken kommun som i en viss situation ska ge insatser till en enskild person. Ansvarsfördelningen mellan hemkommun och vistelsekommun behöver förtydligas när det gäller svenska medborgare som saknar hemvist men som vistas i Sverige, våldsutsatta kvinnor och barn och andra grupper som av säkerhetsskäl måste flytta till en annan kommun, ensamkommande barn som beviljats uppehållstillstånd, hemlösa personer som rör sig mellan olika kommuner och äldre personer i behov av insatser och som periodvis vill bo i sina fritidshus.

Utredningen ska redovisa sitt resultat senast 30 april 2009.


Regeringens nya ANT-sekretariat är tillsatt

Regeringens nya ANT-sekretariat är tillsatt och inledde sitt arbete den 1 februari. Det innebär ett långsiktigt strategiskt arbete med syfte att etablera en permanent struktur för det förebyggande arbetet inom områdena alkohol, narkotika, tobak och dopning.

I budgetpropositionen för 2007 (prop. 2006/07:1) slog regeringen fast att det är angeläget att etablera en långsiktig struktur för det alkohol- och narkotikaförebyggande arbetet. Som ett led i detta arbete beslutade regeringen den 18 oktober att det inom Regeringskansliet ska inrättas en samordningsfunktion för regeringens alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande politik. Denna funktion ska bestå dels av en interdepartemental arbetsgrupp för samordning av alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, dels av ett sekretariat. Den interdepartementala arbetsgruppen benämns SAMANT (S 2007:E) och sekretariatet benämns ANT-sekretariatet.

ANT-sekretariatet har redan påbörjat planeringen av ett antal aktiviteter och arrangemang, däribland:

- en nationell uppstartskonferens våren 2008

- en serie hearings/dialogseminarier med representanter för kommuner, län samt den ideella sektorn

- åtgärdsprogram för regeringens samtliga insatser inom områdena alkohol, narkotika, tobak och dopning

- etablerandet av nya samarbetsstrukturer mellan enheter och departement inom regeringskansliet, däribland den interdepartementala arbetsgruppen SAMANT

- föreberedelser inför arbetet med regeringens råd för alkohol, narkotika, dopning och tobaksfrågor

ANT-sekretariatet kommer att bestå av sammanlagt fyra personer och ledas av kanslirådet Martin Färnsten, som närmast kommer från uppdraget som kanslichef på Kompetensstegen - en statlig kommitté med uppgift att stödja kvalitets- och kompetensutveckling inom äldreomsorgen.

Inga kriminella gäng på våra gator

Polisen och några svenska kommuner som har eller har haft problem med kriminella mc-gäng har träffats i Ystad för att utbyta erfarenheter och diskutera vilka former för samarbete, stöttning och åtgärder som är möjliga i framtiden.


Ett lovvärt initiativ som bör följas av fler kommuner som upplever samma problem.


Det är fullkomligt oacceptabelt att kriminella gäng ska tillåtas expandera, rekrytera osäkra ungdomar, ägna sig åt våldsbrott och utpressning och försöka hota vittnen och myndighetsrepresentanter till tystnad.


Det fortsatta arbetet mot den här sortens kriminalitet kräver samhällelig mobilisering. Ystadsinitiativet är därför viktigt och helt i linje med det som nu också sker i Norge där politiker från Drammen, Øvre og Nedre Eiker, Lier, Hurum, Røyken, Svelvik och Sande träffades i september förra året för att diskutera problemen med de kriminella mc-gängen och det fortsatta arbetet mot dom.


Vi politikere må gjøre en innsats for å bekjempe naive holdninger til gjengkriminelle, sa då ordföranden i Øvre Eiker, Anders Werp.


Som meddelats tidigare kommer det fortsatta arbetet mot de kriminella mc-gängen i Norge att bli föremål för behandling vid en stor konferens i Norge den 28 februari. Den konferensen förtjänar svenskt deltagande av representanter från kommuner, polis och tull. Ytterligare information om den norska konferensen hittar du här.


Torgny Peterson


Maria Larsson om länssamordningen av ANDT-arbete

Tal av Maria Larsson vid Folkhälsoinstitutets konferens om länssamordningen av ANDT-arbetet i Stockholm 8 februari


Jag är väldigt glad att få inleda den här konferensen. Det är en angelägen konferens om ett angeläget ämne med väldigt viktiga personer. Vi som finns i det här rummet kan göra skillnad i om vi lyckas i det drogpreventiva arbetet olika län i Sverige.


Vi vet ju:
- att alkoholen är vårt största sociala problem och en av de största sjukdoms- och olycksfallsorsakerna.
- att narkotika ödelägger tusentals människors liv och är en orsak till utbredd brottslighet.
- att tobak är främsta orsaken till lungcancer och den kraftiga ökningen av sjukdomen KOL.
- att dopning finns i bakgrunden till några av de mest ohyggliga våldsbrott vi sett de senaste åren.


Därför är det så angeläget, både ur folkhälsosynpunkt och ur samhällssynpunkt, att vi lyckas väl i vårt drogförebyggande arbete.


Jag ser den här dagen som en slags nystart för det förebyggande arbetet. Vi är alla nyckelaktörer. Organisationen och strukturerna är bestämda och resurserna budgeterade. Nu gäller det att nyttja de ramar som är satta och att vi är överens om ansvarsfördelningen. När det gäller resurser så har cirka 260 mkr avsatts varje år de kommande tre åren. Det är en tydlig inriktning att det här är ett prioriterat arbete. Så mycket pengar under så lång tid har det inte funnits tidigare. Därtill finns ytterligare totalt 115 mkr till folkhälsoarbetet. De kommer också till viss del att användas till drogpreventivt arbete. Hur de fördelas kommer att framgå i en folkhälsoproposition som snart kommer att se dagens ljus.


När det gäller organisationen så har vi ju velat ersätta projektorganisationerna Alkoholkommitténs och Mobilisering mot narkotika med en mer varaktig struktur där vi dels ger mer uppdrag till våra myndigheter men också har en samordningsfunktion på socialdepartementet - ett ANTD-sekretariat. Nu kommer även tobaksfrågorna och dopingfrågorna att ingå på ett tydligt sätt. Vi ser att det finns många gemensamma nämnare. Ett framgångsrikt arbete för att förebygga det ena, kan nyttjas också för det andra. Det finns självklart viktiga skillnader. Men vi tror att arbetet för att motverka tobak och dopning tjänar på samordningen med alkohol- och narkotikaarbetet.


Till det kommer att vi inrättar ett ANTD råd bestående av bland annat myndigheter, forskare, representanter från kommuner och landsting och frivilligorganisationer som ska fungera som rådgivare åt regeringen i det drogpreventiva arbetet. Alkohol- och narkotikahandlingsplanerna antogs 2005 och sträcker sig fram till 2010. De är fortfarande våra måldokument. Tobaksmålen står kvar. Därutöver kommer regeringen att årligen lägga fram skrivelser till riksdagen med de årliga prioriteringarna.


Vi tar nu vara på de erfarenheter som både Alkoholkommittén och MOB skaffade sig. FHI och SoS har därför fått särskilda uppdrag att se hur man kan utveckla arbetet för att nå målen i handlingsplanerna. Alla de lokala projekt som fortlöper efter att ha fått pengar från Alkoholkommittén eller MOB rapporteras till FHI och Socialstyrelsen. Pågår de ännu så fortsätter de som planerat. Och de ska utvärderas enligt plan. Det finns och har funnits en stor samstämmighet i Sverige omkring alkohol- och narkotikapolitiken. Den enigheten ska vi slå vakt om även fortsättningsvis.


Förhoppningsvis finns här idag samtliga länssamordnare. Som ni vet så är en samordnarfunktionen något som vi betraktar som centralt. Den motsvarar en heltidstjänst i varje län och är nu helt finansierad av regeringen. För de tre största regionerna motsvarar det två tjänster. Folkhälsoinstitutet har ett uppdrag att stödja er, och att se till att fortbildning och kompetensutveckling ges ett bra innehåll. Här ska ju den metodutveckling som sker kanaliseras ut fortast möjligt i de träffar som kontinuerligt ska arrangeras. Ni är våra viktigaste samarbetspartners för att få till stånd ett aktivt arbete på regional och lokal nivå. Vi hoppas kunna vara tydliga med arbetsbeskrivningar och uppdrag så ni känner stöd i ryggen i vardagsarbetet i regionerna.


Två saker blir riktigt viktiga för er, två faktorer som jag menar kan skapa framgång:
- dels att ta vara på och sprid utvärderade, effektiva preventiva metoder,
- dels se till att samverkan fungerar väl mellan myndighetsföreträdare och det civila samhället.


Preventivt arbete handlar mycket om information, om att ta vara på andras erfarenheter och om att sprida kunskap. Det finns förstås många aktörer som ni behöver samarbeta med. Men jag vill gärna betona att frivilligorganisationerna måste ingå som medpart när ni planerar och genomför. Det framgår tydligt också i regleringsbrevet till länsstyrelserna.


Alla kommuner har inte lokala samordnare, ibland inte ens en kontaktperson för de här frågorna. Även om jag hörde att lilla Orsa, med 7 000 invånare, nu skaffat sig en lokal samordnare. För de kommuner som inte har ett bra lokalt arbete är det en bra början att utse någon som kan dra igång det. Ni kommer att ha som en viktig uppgift att hjälpa kommuner som behöver stöd att organisera sitt arbete.


Min vision är att alla svenska kommuner ska ha ett effektivt förebyggande arbete, grundat på kunskap och fungerande metoder. Att det blir en lika naturlig del av en kommuns åtaganden, som äldreomsorg eller vatten och avlopp. Därför kommer jag att skriva till alla landets kommuner, till kommunstyrelserna, och bland annat ta upp vikten av en kommunal kontaktperson. Och jag vill gärna skriva det brevet tillsammans med er som är länssamordnare. För att visa att vi jobbar tillsammans, för att vi är angelägna om att hitta ett gott samarbete med varje kommun i de här frågorna.


Man berättade för mig häromdagen hur länssamordnaren i Uppsala suttit ner med några företrädare för några frivilligorganisationer. Man hade bestämt sig för att besöka alla kommuner i länet tillsammans. Målsättningen var att ge tips och råd om hur det förebyggande arbetet skulle kunna organiseras. Det är verkligen ett arbetssätt jag skulle vilja rekommendera - vi behöver alla goda krafter som finns i det här arbetet - och hitta bra samverkansformer från idé till genomförande av verksamheter.


Men det behövs annan samverkan också. I en undersökning som presenterades i höstas fick socialsekreterare frågan om vilken enskild faktor de tror är viktigast för att kunna ge ett bra stöd till utsatta barn som lever i missbrukarmiljö. 60 procent lyfter fram tydligare rutiner för samverkan mellan skola, socialtjänst och polis. 30 procent vill ha större engagemang från ledning och politiker. Vi har ofta upp den här frågan med företrädare för Sveriges Kommuner och Landsting. Bara en av tio i undersökningen prioriterar ökade resurser.


Nyckelaktörerna när det gäller samspel och samarbete är ganska lätta att identifiera men de kommer ju att skifta beroende på de lokala förutsättningarna. Samverkan på lokal nivå kan vara en svår logistik. Alla har olika, ibland avgränsade uppgifter och styrs av olika lagar och förordningar. Och de flesta brukar peka på socialtjänsten när man misslyckas själv.


Det finns säkert lika många samverkansformer som det finns kommuner. Men om det finns insikt om problemen och engagemang så kommer resultaten.


Under hösten presenterade Socialstyrelsen tillsammans med Myndigheten för skolutveckling och Rikspolisstyrelsen en uppdaterad strategi för samverkan kring utsatta barn. Den strategin kan fungera som en dörröppnare när det gäller att få igång en nödvändig samverkan på det lokala planet. Det är ju just lokalt vi vill att man lokalt arbetar fram egna rutiner för hur samarbetet ska gå till. Det ligger ett högt egenvärde i att själv formulera och processa fram samarbetet. Där det finns upparbetade rutiner gör det skillnad. Men det kan behövas stöd från länssamordnare och frivilligorganisationer för att initiera det samarbetet.


Många av er, kanske alla, var inblandade i det nationella arrangemang som vi kallade De Glömda Barnen den 10 september förra året. Jag blir fortfarande varm av det engagemang och det enormt positiva gensvar som det fick. Över 7 000 deltagare samlades på 21 orter. Jag hoppas ni har sett den DVD som Alkoholkommittén tog fram efteråt? Det här är ett prioriterat arbete och en prioriterad målgrupp. Utifrån kunskapen att om dessa barn får stöd i grupp kan det påtagligt minska risken för att de själva hamnar i missbruk eller brottslighet.

Vi delade i samband med det ut ett antal olika uppdrag till flera myndigheter. Institutet för Metoder i Socialt arbete IMS ska ta fram en handbok om hur det konkreta arbetet med utsatta barn kan göras. I uppdraget ingår att utvärdera befintlig verksamhet och att inventera aktuell forskning. Jag tror att den kommer att bli till stor hjälp för kommuner som inte kommit ur startgroparna. Regeringen har också bett länsstyrelserna rapportera hur kommunerna arbetar vidare med konkreta stödformer för de här barnen.

Så här kommer ni att kunna använda två betydelsefulla arbetsredskap:
- IMS Handbok,
- och er egen länsstyrelses genomgång av läget i kommunerna.


Det finns också 50 miljoner kronor i år hos länsstyrelserna för kommunerna att ansöka om. Det krävs medfinansiering eftersom kommunerna har ansvaret för att se till att barn med behov får stöd och hjälp. Men arbetet behöver naturligtvis inte utföras av kommunen själv, utan kan naturligtvis göras av frivilligorganisationer eller studieförbund. Sedan är det bara att arbeta vidare för att höja nivån så vi kan säkerställa att de barn som behöver också får hjälp oavsett var de bor i landet.


Jag är övertygad om att det är på lokal nivå de allra viktigaste insatserna kan genomföras. Och det är där som vi kan avläsa effekterna av vad som är framgångsrikt. De ungdomar som börjar röka får tobak någonstans i närheten - såld till dem av lokala tobakshandlare. Tonåringar som skaffar sig den första och den andra och den tredje fyllan har fått alkohol av någon vuxen. Och det är närpolisen som troligen noterar när någon ny narkotikamissbrukare gör entré i köpcentrumet. Det här är företeelser som kommunernas socialtjänst eller den lokala närpolisen upptäcker. Eller den frivilligorganisation eller föräldraförening som nattvandrar på fredagarna. Eller de fältassistenter som ser grupper av ungdomar i klungor utanför fritidsgården.

Beslutsfattare kan fatta rätt beslut, sända rätt signaler och ställa en del resurser till förfogande. Du som är samordnare på länsnivå eller socialdirektör på länsstyrelsen har en viktig ledningsuppgift. Det kommer att finnas kommuner som inte erkänner att de har ett ansvar. Jag uppvaktades den här veckan av frivilligorganisationer som påpekade att de inte kan söka de medel som finns hos länsstyrelserna för ändamålet om inte kommunen kommer ur startgroparna. Hjälp mig att vara en blåslampa i det här arbetet. Se till att kommunerna söker men gärna att frivilligorganisationer är med. Det är återigen i det lokala arbetet som våra goda avsikter möter en ibland bister verklighet. "Det är i kommunerna som vi bygger Sverige" sa en klok person. Det gäller i allra högsta grad det drogpreventiva arbetet.


En viktig del i era förutsättningar är lagstiftningen om både alkohol, narkotika, tobak och dopning. En översyn av alkohollagen sker just nu. Den ska bland annat se över vad som kan göras åt folkölsförsäljningen. Folköl är många barns och ungdomars första kontakt med alkohol. Den som vill sälja folköl behöver bara anmäla det till kommunen. Jag tycker det finns anledning att överväga ett förfarande med tillstånd.


Likaså tobakslagen är snart föremål för en översyn. Där handlar det om hur vi bättre ska kunna förhindra minderåriga från att börja röka. För tio år sedan infördes ett förbud mot att sälja tobak till minderåriga, under 18 - med straffansvar. För fem år sedan infördes en anmälningsskyldighet för den som säljer. Och för två års sedan skärptes kraven på information om förbudet på varje försäljningsställe.


Länsstyrelser och kommuner har arbetat ambitiöst på en del håll. Men det är uppenbarligen så att det inte räcker. Mer än hälften av alla 16-åringar kan köpa cigaretter eller snus utan problem. Det har uppfattats som svårt att reglera en situation där oftast bara säljaren och köparen är inblandad. Och där varan dessutom kanske uppfattas som "försumbar" - bara ett paket cigaretter eller bara en dosa snus - rosa dessutom. Och jag såg i tidningen igår att snusdosor numer görs med "midja", för att verka lite kvinnligare.


Studier visar att ålderskontroll är den mest effektiva åtgärden för att minska tillgängligheten till tobak. Ett av de viktigaste syftena med tobakslagen är ju att förhindra minderåriga från att börja använda tobak. Vi vill också se om det är möjligt att tydliggöra ansvaret för näringsidkaren, ofta butiksinnehavaren. Utredaren ska titta på lämpliga sanktioner och om man kan ha en stegrande skala för dessa. Där den skarpaste sanktionen kan vara att man får ett försäljningsförbud för tobak. Det ska också finnas en effektiv tillsyn av lagen. I länssamordnarnas uppdrag kommer även att ingå det förebyggande arbetet mot tobak och dopning.


Den här dagen är betydelsefull för framtiden. Samordnare, ANDT-sekretariat, Folkhälsoinstitut blir ett välsmort maskineri. Jag hoppas också få ha kontinuerlig kontakt med er alla. Det finns många förhoppningar och förväntan från olika håll. Men framför allt är jag övertygad om att det finns en stor efterfrågan på samordning av ett offensivt och kreativt förebyggande arbete. Runt om i hela landet.


Den här förväntan kommer sig främst av att många unga tidigt kommer i kontakt med alkohol eller prövar narkotika för första gången. Det finns barn och ungdomar som riskerar börja livslång rökning eller tränar i sammanhang där dopning förekommer. Det är ytterst för deras skull som vi arbetar.


Tack för ordet, och ett varmt lycka till i det fortsatta arbetet!


Tilläggsdirektiv till apoteksmarknadsutredningen

Regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till apoteksmarknadsutredningen. Utredningen ska, utöver vad som omfattas av de redan givna direktiven, analysera hur den personliga integriteten påverkas när fler aktörer får tillgång till de register som i dag hanteras av Apoteket AB. Utifrån analysen ska utredaren också ta fram förslag som motverkar de eventuella risker som framkommer i analysen.

I uppdraget ingår även att utreda om det finns behov av en särskild registerlag för att upprätthålla en säker hantering av känsliga personuppgifter. Uppdraget ska redovisas senast 14 mars 2008.

Utredaren har också, på grund av utredningens omfattning, beviljats förlängd utredningstid för hur handeln med djurläkemedel ska vara organiserad. Uppdraget ska redovisas senast 30 april 2008.


Läs också:

Förslag om omreglering av apoteksmarknaden

Barn och alkohol - om föräldrars alkoholvanor

Vuxnas alkoholvanor kan påverka barn från småbarnsåren upp genom hela uppväxten. Nu finns ett nytt informationsmaterial om alkohol som ska få fler föräldrar att fundera över sina alkoholvanor.

Finns det någon anledning att ändra sina levnadsvanor när man blir förälder? Det är en av diskussionsfrågorna som föräldrar möter i det nya materialet som Riskbruksprojektet vid Statens folkhälsoinstitut ger ut.

Barn och alkohol innehåller råd och vägledning för hur samtal kring alkoholvanor kan föras med nyblivna föräldrar. Materialet kan vara ett stöd i alkoholarbetet främst för personal inom barnhälsovården.

Den svenska barnhälsovården träffar varje år cirka 200 000 "nya" föräldrar. Som nybliven förälder kan det vara aktuellt att ändra sina levnadsvanor och det kan vara enkelt att minska sin alkoholkonsumtion. 

Informationsmaterialet med film, handledning och broschyrer ska underlätta steget att diskutera alkoholvanor, enskilt eller i grupp. Forskning visar att korta samtal om alkohol kan leda till minskad alkoholkonsumtion. 

Målet med det alkoholförebyggande arbetet inom barnhälsovården är att få föräldrar att tänka igenom hur deras alkoholvanor kan påverka barnen så att föräldrar som har en alkoholkonsumtion som påverkar barnen negativt kan ändra sina vanor.


En nationell strategi för att möta hotet från terrorismen

I en skrivelse (Skr. 2007/08:64) redovisar regeringen sin syn på utgångspunkterna för svensk terrorismbekämpning samt presenterar viktigare förslag som kommer att genomföras under mandatperioden.


Läs också:

Samlad svensk strategi ska bekämpa terrorism


Torgny Peterson


Framgångsrika tillslag mot maffian

Över 90 gripna är resultatet hittills efter en av de mest framgångsrika insatserna mot maffiamedlemmar på båda sidor av Atlanten.


I en samordnad aktion i Italien och USA greps flera välkända skurkar i 'maffiabranschen'.


Utförliga uppgifter om insatserna i USA får du via FBI. Insatserna i Italien kan du läsa mer om, bland annat  i Corriere della Sera.


Torgny Peterson


Ledare för Norte del Valle-kartellen mördad

Wilber Varela, en av ledarna för en av Colombias mest eftersökta knarkligor, Norte del Valle-kartellen, har hittats mördad i ett sommarhus i Merida i Venezuela.


Varela misstänks ha varit ansvarig för smuggling av tusentals ton kokain till USA och Europa. Enligt tillgänglig underrättelseinformation tror man att Varela har vistats i Venezuela under det senaste året vilket har gjort det svårare att komma åt honom eftersom Venezuela, under president Chavez ledning, inte vidtar några narkotikabekämpande  ansträngningar där USA har ett finger med i spelet, vilket var fallet med Varela.


Då ytterligare tre ledare för kartellen greps förra året är den nu kraftigt försvagad och blir nu ännu mer försvagad i och med att Varelas aktiviteter upphört.


Torgny Peterson


Mc-gängen - länkar till tidningsartiklar februari 2008

Norge Vil stikke kjepper i MC-hjulene Romerikes Blad

Norge Werp ber om hjelp til å kaste ut Hells Angels Drammens Tidende

Norge Informasjon vårt viktigste våpen Bygdeposten

Drammen Kan ikke kaste ut Hells Angels Drammens Tidende

Sandviken Björk vill ha polisutredning om Outlaws-affären Arbetarbladet

Umeå Umemusiker åtalas för hot Västerbottens-Kuriren

Göteborg Bandidosledare blir kvar i häktet GT

Kristianstad Bandidos länsade konton på Kristianstads Sparbank Kristianstadsbladet

Norrköping Polisen medger tvivelaktig arbetskraft SVT

Skåne Polisens bevakning stoppade Bandidos Skånska Dagbladet

Lövestad Nilsgården i Lövestad står tom Skånska Dagbladet

Malmö Insider misstänks i bankbedrägeri Sydsvenskan

Motala Ja till kritiserat polisförslag Motala & Vadstena Tidning

Norge Stadig nye mc-grupperinger Oppland Arbeiderblad

Ystad Fredrik Laurin vill att JK agerar mot journalisthot Medievärlden

Västerås Bandidosledare dömd för utpressning SVT

Lövestad Bandidos har flyttat Ystads Allehanda

Säffle Misstänkt knarklangare skyller på Bandidos NWT

Vadstena Vadstena medverkar i samverkan mot organiserad brottslighet Vadstena kommun

Göteborg 150 i kö till kriminella gäng Norrköpings Tidningar

Norge Bandidos-vegg til 200.000 kroner Fredriksstad Blad

Sverige Rivet skinn - hela historien Piteå-Tidningen

Norge Møtes for å knekke mc-koden Bygdeposten

Norge Kampen mot mc-gängen - stor konferens i februari ReageraMera

Norge Stadig nye mc-grupperinger Oppland Arbeiderblad

Tromsö Advokat siktet for grov narkotika-kriminalitet Dagbladet

Karlstad Vittnade mot Bandidos VF

Säffle Misstänkt storlangare visste inget om knarket i Bandidosrättegången VF

Säffle Jag ska tortera den jäveln i fred VF

Säffle Avhoppare krävdes på 96 000 kronor VF

Ystad Sparkad Bandidosman släppt Sydsvenskan

Ystad Bandidosman fortsatt häktad för lång rad brott Skånska Dagbladet

Jönköping Män friades i utpressningsmål Smålandsposten

Karlstad Skärpt säkerhet vid Bandidosrättegång Värmlands Folkblad

Sverige Polisiära självmål Liberala Nyhetsbyrån

Visby De bör dömas till fängelse Gotlands Tidningar

Uppsala Hotade 14-åring med mc-gäng Upsala Nya Tidning

Sandviken Det blir möte om Outlawsfakturan Gefle Dagblad

Sverige Medlem krävdes på 76 000 för att få lämna Bandidos NWT

Sjöbo Bandidosman döms för hot mot fd flickvän Skånska Dagbladet

Borås Misstänks ha blåst staten på miljoner Expressen

Säffle Knark, våld och utpressning NWT

Säffle Slagen av Bandidos - fick hjärnblödning GT

Luleå Polisen förtegen om utredningen kring dieselsmugglingen Norrbottens-Kuriren

Umeå Tre års fängelse för X-teams ledare Västerbottens-Kuriren

Säffle Bandidos pressade langare på pengar NWT

Ystad Bandidosman åtals för hot mot tidning Sydsvenskan

Jönköping Vittne greps av polis efter falskt larm Expressen

Sverige Äntligen en handlingsplan värd namnet mot kriminella motorcykelgäng ReageraMera

Östergötland Handlingsplan olaglig SVT

Östergötland Handlingsplan strider mot lagen? Norrköpings Tidningar

Sandviken Anhängare till Bandidos häktade för utpressning Gefle Dagblad

Sandviken Mc-faktura får revisorskritik Gefle Dagblad

Köpenhamn Rockere mistænkt for computer-kup TV2

Luleå Ytterligare tre män häktade för inblandning Norrbottens-Kuriren

Norrbotten Polisen har kontroll på mc-kriminaliteten SR Norrbotten

Luleå Allt om dieselhärvan dag för dag SR Norrbotten

Sundsvall Poliser från Västernorrland med vid jätteinsats mot smugglare Sundsvalls Tidning

Mjölby Samverkan mot organiserad brottslighet Mjölby kommun

Sverige Brå välkomnar satsning mot mc-gäng SR Östergötland

Sverige Rekrytering av nya medlemmar till mc-gäng SVT

Åby Mc-klubb i Åby kan förlora lokal Norrköpings Tidningar

Luleå Två familjer bakom smugglingshärvan Norrländska Socialdemokraten

Luleå I skuggan av Hells Angels Norrbottens-Kuriren

Umeå Bombmannen vårdades i Umeå Expressen

Ystad Starshinehuset i Ystad kan bli ett minne blott Skånska Dagbladet

Östergötland Samverkan ska bekämpa brottslighet Linköpings Tidning

Östergötland Mobilisering mot mc-gängen Östgöta Correspondenten

Sverige Ekobrotten tar över allt mer Norrköpings Tidningar

Östergötland Om två år ska mc-gängen vara borta Folkbladet

Linköping Udden riktad mot mc-klubb i Åby Norrköpings Tidningar

Linköping Mc-gäng bevakade poliser på konferens GT

Luleå Stort polistillslag mot organiserad brottslighet ReageraMera

Luleå Eastside i Luleå - nordligt fäste för ökänt mc-gäng Norrländska Socialdemokraten

Norrbotten Ett utnötningskrig mot nätverken Norrbottens-Kuriren

Halland 44 lastbilsinbrott i Halland under ett år SR Halland

Karlstad-Mosjøen Mc-gäng misstänks för misshandel i Norge GT

Ystad Våldtäktsåtalad 24-åring ska psykundersökas Skånska Dagbladet

Västerås Tre gängmedlemmar är fortsatt häktade Vestmanlands Läns Tidning

Västerås Expert vittnade om vad Bandidos står för Vestmanlands Läns Tidning

Gjövik Coffin Cheaters etablert i Gjøvik Oppland Arbeiderblad

Finland Jere Karalahtis dom klar i början av mars Hufvudstadsbladet

Sandviken-Storvik Outlaws tomt säljs vidare Arbetarbladet

Västra Götaland Mc-gäng bakom många lastbilsstölder Dagens Nyheter

Norrköping Allt fler stjäl från lastbilar Folkbladet

Norge Laget fort rundt HA-fest Drammens Tidende

Norge Politiet på HA-fest Bygdeposten

Norge Rolig HA-fest Bygdeposten

Malmö Tre häktade för banksvindel Kvällsposten

Karlstad-Stockholm Fick tillbaka vapen av hovrätten Värmlands Folkblad

Malmö Hotfulla samtal till ekobrottsutredare Trelleborgs Allehanda

Ystad Lantz i möte om kriminella gäng Trelleborgs Allehanda

Säffle Bandidos krävde provision av knarkhandlare NWT

Jönköping Misstänkta utpressare försatta på fri fot Expressen

Skåne Swedbankbedragare begärs häktade Trelleborgs Allehanda

Skåne Fler fast för bedrägeri mot Swedbank Ystads Allehanda

Lövestad Bandidostillhåll kan bli elevhem Skånska Dagbladet

Norge Mc-klubb på flyttefot Solabladet

Malmö Ytterligare fyra gripna i Bandidoshärvan Sydsvenskan

Bogense Nok en HA-rocker fængselt for vold Fyens Stiftstidende

Bergen Skambanket i mc-oppgør Nettavisen

Helsingborg Fritagningshot vid rättegång Helsingborgs Dagblad

Västerås Bröder fruktade för sina liv Vestmanlands Läns Tidning

Säffle Tillslag mot Bandidos Expressen

Ålborg Offer for dårlig til at blive afhørt DR

Norge Kampen mot mc-gängen - stor konferens i februari ReageraMera

Ludvika Bandidos tar ner skylten Dala-Demokraten

Sverige När gangstern blir föredöme GT

Malmö Två häktade för grovt bedrägeri Kvällsposten

Göteborg Grovt bedrägeri mot Swedbank TV4

Västerås Rörig rättegång mot Bandidos Vestmanlands Läns Tidning

Jönköping Vittnen ställer inte upp i Bandidosrättegång SR Jönköping

Karlskoga-Helsingborg 41-årige Bandidosmedlemmen häktad NWT

Norge Kriminelle MC-klubber på dagsorden Eiker Avis

Ludvika Bandidos flyttar ut Dalarnas Tidningar

Sverige Svensk maffia Transportarbetaren


Kartläggning av hälsosituationen bland de nationella minoriteterna

Regeringen anser att det är angeläget att de nationella minoriteterna tydligare beaktas i folkhälsosammanhang. Statens folkhälsoinstitut kommer därför ges i uppdrag att genomföra en kartläggning av hälsosituationen bland de nationella minoriteterna. Detta ska ske i samråd med Socialstyrelsen, företrädare för de nationella minoriteterna och Delegationen för romska frågor. Dessutom ska de lämna förslag på hur folkhälsoarbetet rörande de nationella minoriteterna skulle kunna bedrivas för att främja hälsan och förebygga ohälsan. Det säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson i en kommentar.

Kunskapen om hälsotillståndet hos de cirka 500 000 människor som tillhör de nationella minoriteterna - samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar - är bristfällig. Det beror framför allt på att det är svårt att få fram statistik om respektive minoritet. Data från 2002 visar att sverigefinnarna är överrepresenterade när det gäller fysisk, och framför allt psykisk ohälsa. Samers hälsotillstånd har på senare tid uppmärksammat i samband med marktvister, då den psykossociala situationen för samer periodvis varit akut. Självmordsfrekvensen bland unga samiska män steg i anslutning till tvisterna och har uppmärksammats av Förenta nationerna specialrapportör rörande hälsa, Paul Hunt.

I februari 2007 påtalade han även problemet med att det inte finns statistiskt underlag rörande minoriteters hälsa. Vidare har Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) konstaterat att diskriminering är vanligt förekommande när det gäller samer och romer.

Fram till förra året ansvarade Säkerhetspolisen (Säpo) för insamling av statistik över polisanmälda brott rörande bland annat antisemitism. Av Säpo:s senaste rapport Brottslighet kopplad till rikets säkerhet framgår att polisanmälningar där bakgrunden kunde antas vara antisemitisk ökade med 44 procent mellan 2003 och 2004. Judar i Sverige är utsatta för direkt hot. Detta påverkar också enskildas fysiska och psykiska hälsa.


Omfattande produktion av opiumvallmo i Afghanistan i år

Förra året rapporterades rekordskördar av opiumvallmo, råmaterialet för heroin, i Afghanistan och årets skörd ser ut att ligga på ungefär samma nivå, omkring 8 000 ton, enligt de preliminära uppgifter som nu publicerats i den årliga preliminära rapporten från det Wienbaserade FN-organet UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime).


När rapporten offentliggjordes för några dagaar sedan sa chefen för UNODC, Antonio Maria Costa, att mer än 75% av Afghanistans opiumvallmo odlas i områden som inte kontrolleras av regeringen. Costa sa vidare att Opiumvallmo utgör en mycket stor inkomstkälla för talibanerna. De [talibanerna] beskattar bönderna och får i år in närmare 700 miljoner kronor. Utöver detta skaffar de ytterligare pengar genom att driva heroinlaboratorier och exportera narkotika.


En mer detaljerad rapport om situationen i Afghanistan publiceras senare i år av UNODC.

  

Läs också:

Afghan Winter Rapid Assessment Opium Survey 2008


Torgny Peterson


Hells Angels en kriminell organisation?

Frågan i rubriken sammanfattar det en omfattande rättegång i Vancouver i British Columbia i västra Kanada handlar om. Efter ett par års utredning till stora kostnader börjar nu en del information se dagens ljus efter att domaren beslutat att tillåta viss rapportering från rättegången.


Utan att bortse från de aktuella brotten i sig så är den centrala frågan i den nu pågående rättegången om The East End chapter av Hells Angels i Vancouver ska betraktas som en kriminell organisation eller ej.


Om domstolen bedömer att så är fallet  löper medlemmar risken att, i enlighet med The Civil Forfeiture Act i British Columbia, få bilar, motorcyklar och andra tillhörigheter beslagtagna.


Du kan läsa mer om den pågående rättegången i The Vancouver Sun.


Läs också:

B.C. Civil Forfeiture Act - Facts and figures


Torgny Peterson


Polis och åklagare blir bättre på att upptäcka och utreda hatbrott

Fler hatbrott ska upptäckas genom att anmälningsmottagare utbildas och polisens anmälningssystem förbättras.

Tidig upptäckt av motivet bakom ett hatbrott ökar uppklaringsmöjligheten
, säger Gunnar Grönkvist, kriminalkommissarie vid Rikspolisstyrelsen.


När Polisens anmälningsrutin, RAR, nu uppgraderas införs ett nytt textfält där alla anmälningsupptagare måste svara ja eller nej om det aktuella ärendet är ett misstänkt hatbrott.


Alla polisanställda, även de i yttre tjänst, som upprättar en anmälan kommer att göra en hatbrottsbedömning. Antalet upptäckta och uppklarade hatbrott förväntas därmed öka. Dessutom förbättras väsentligt möjligheten att ta fram statistik samt genomföra kartläggningsåtgärder angående hatbrottslighet
, säger Gunnar Grönkvist.

Personal som tar emot anmälningar via Polisens telefonnummer 114 14 kommer att utbildas i hatbrott- och motivbildsproblematik i syfte att höja förmågan att upptäcka eventuella hatbrottsmotiv. Med tanke på att 50 procent av alla brottsanmälningar görs via 114 14 och Internet är det en viktig målgrupp att utbilda, säger Gunnar Grönkvist.


Det är utomordentligt viktigt att ett eventuellt hatbrottsmotiv för en brottslig gärning kan uppmärksammas tidigt, helst redan i samband med att brottsanmälan tas upp, men annars senare under förhör, säger Sven-Erik Alhem, som i sin egenskap av överåklagare och chef vid Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Malmö har ett övergripande ansvar för hatbrotten på åklagarsidan. Alla som arbetar med hatbrott måste vara extra uppmärksamma och lyhörda för de straffvärdehöjande motiv som kan ligga bakom brott som exempelvis misshandel, ofredande och skadegörelse, säger Sven-Erik Alhem.

Utbildning i att kunna identifiera och hantera hatbrott är sedan tidigare en viktig del i grundutbildningen vid polishögskolorna och vid åklagarutbildningen. I polismyndigheterna och hos åklagarna pågår också utbildningar och riktade insatser i syfte att upptäcka fler hatbrott.

Fakta: Hatbrott
* Hatbrott avser brott mot person, organisation eller egendom motiverat av ideologisk övertygelse eller fientlig inställning mot offret/målet på grund av hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning.


* Förutom brotten hets mot folkgrupp och olaga diskriminering, vilka förutsätter hatbrottsmotiv, kan de flesta brott vara hatbrott. Misshandel, ofredande, olaga hot och skadegörelse är typiska exempel på brott där hatbrottsmotiv förekommer.


* Utmärkande för hatbrotten är att de utgör ett angrepp på de mänskliga rättigheterna och att de strider mot grundläggande samhällsvärderingar om alla människors lika värde.


* Hatbrottsmotiv anses som en försvårande omständighet vid bedömning av straffvärdet.


Rapport med intervjuer av barn utsatta för trafficking

Svante Weyler har presenterar rapport med intervjuer av barn utsatta för trafficking

WGCC-arbetsgruppen för samarbete omkring utsatta barn - under Östersjöstaternas råd presenterar The Frail Chain - Support for Child Victims of Trafficking in the Baltic Sea Region.

Svante Weyler, journalist och författare, har haft arbetsgruppens uppdrag att kartlägga stödet till barn utsatta för människohandel i Östersjöregionen.


Svante Weyler gör en personlig analys av hur befintliga system fungerar. Han har intervjuat utsatta barn samt representanter för organisationer och verksamheter och visar hur exploaterade barn påverkas av en lång kedja av aktörer. Skydd, stöd, rehabilitering och återvändande som borde vara en självklarhet, fungerar bara i vissa fall.


Ett svenskt exempel visar att barn som upptäcks i Sverige i brottslig verksamhet inte ses som offer för människohandel utan som brottslingar vilket gör att deras rättigheter inte tillgodoses. De faller mellan stolarna i det sociala skyddsnätet.

Rapporten är en del av samarbetsprogrammet Ensamkommande barn och barn utsatta för människohandel och har möjliggjorts genom stöd från EU:s Daphne II program. Några punkter ur rapporten:

- barn som utnyttjas i den kommersiella sexhandeln uppmärksammas lättare än dem som utnyttjas i kriminalitet,

- slumpen styr i stor utsträckning om barnet blir sett som ett offer för människohandel och får stöd och resurser eller om barnet ses som kriminellt eller som ett gatubarn,

- 150 barn i regionen uppmärksammas varje år som misstänkta offer för människohandel från ett land till ett annat,

- handel med barn i regionen är till största delen ett problem inom länderna,

- organisationer som stödjer barnen tvingas använda stor del av sin tid till att rapportera till de utländska donatorerna,

- långsiktigt stöd omöjliggörs eftersom projekten tidsmässigt är korta,

- stödet till barnen är sällan koordinerat, vilket leder till att somliga barn får adekvat och professionell behandling, medan andra inte får några möjligheter alls till adekvat hjälp.


Du kan läsa rapporten på engelska här. Den som vill öva sin ryska kan läsa rapporten på ryska här.


Varning för mediciner som kan öka risken för självmord

Det amerikanska läkemedelsverket FDA (Food and Drug Administration) utfärdade den sista januari en varning för att användning av vissa läkemedel kan öka risken för självmord.


De mediciner man nu utfärdat information om beträffande ökade risker är följande, varav en del också används i Sverige. (Information om godkända, svenska läkemedel hittar du här.


 Carbamazepine (marknadsförs som Carbatrol, Equetro, Tegretol, Tegretol XR)
 Felbamate (marknadsförs som Felbatol)
 Gabapentin (marknadsförs som Neurontin)
 Lamotrigine (marknadsförs som Lamictal)
 Levetiracetam (marknadsförs som Keppra)
 Oxcarbazepine (marknadsförs somTrileptal)
 Pregabalin (marknadsförs som Lyrica)
 Tiagabine (marknadsförs som Gabitril)
 Topiramate (marknadsförs somTopamax)
 Valproate (marknadsförs som Depakote, Depakote ER, Depakene, Depacon)
 Zonisamide (marknadsförs som Zonegran)


Läs också:

FDA Alerts Health Care Providers to Risk of Suicidal Thoughts and Behavior with Antiepileptic Medications


Torgny Peterson


Så samarbetar skola och föräldrar bättre

Ett förtroendefullt samarbete mellan lärare och föräldrar skapar gemensamma normer och minskar risken för skolk och andra problembeteenden, meddelar Folkhälsoinstitutet I en nya skrift, Möten med föräldrar, får skolledare och lärare förslag på hur samarbetet kan utvecklas.


Skolans viktigaste medspelare är elevernas föräldrar. Ändå kan många lärare tycka att det är svårt att få till stånd ett stabilt samarbete med föräldrarna. Föräldrarnas inställning till skolan betyder mycket för hur eleverna kommer att klara skolarbetet.

Samverkan mellan skolan och föräldrarna är särskilt viktig för att förebygga skolsvårigheter och problem med aggressivitet, mobbning och våld hos barn och ungdomar. Här är den enskilde lärarens sätt att bemöta föräldrarna betydelsefull för hur kontakten mellan skolan och hemmet utvecklas.

Skriften Möten med föräldrar ger förslag till hur olika kontaktytor mellan skolan och föräldrar kan byggas upp. Några exempel är:
 
- Utveckla utvecklingssamtalet
- Veckobrevet hem
- Telefonsamtalet som förändrar
- Föräldramöten med sammanhang
- Hembesök lönar sig

Författare är Birgitta Kimber, speciallärare och utbildare sedan trettio år. Hon har särskild kunskap när det gäller föräldrastöd och samarbete med föräldrar.


Läs också:

Möten med föräldrar


Stockholm värd för nordiska ämbetsmannakommittén för lagstiftningsfrågor

Nordiska ämbetsmannakommittén för lagstiftningsfrågor möts i Stockholm den 5 och 6 februari 2008. Kommittén är sammansatt av rättschefer i de nordiska ländernas justitiedepartement samt deras experter.

På kommitténs dagordning står bland annat en första diskussion kring det svenska ordförandeskapets initiativ för att åstadkomma förbättrade möjligheter till samtjänstgöring mellan nordisk polispersonal. Med samtjänstgöring menas att poliser från olika nordiska länder tillsammans på endera landets territorium bedriver polistjänst av till exempel övervaknings-, kontroll eller bevakningskaraktär. I gräns- och glesbygder kan samtjänstgöring med polispersonal från ett annat nordiskt land vara ett sätt att lättare förebygga och upptäcka brott.


Vid mötet kommer kommittén också att ta upp en fråga som rör en FN-konvention om internationella köp, och då diskutera förutsättningarna för en gemensam nordisk hållning i vissa frågor.


Länderna kommer också att informera varandra om pågående lagstiftningsprojekt i de nordiska justitiedepartementen, vilket är en stående dagordningspunkt vid kommitténs möten.

Samtliga nordiska länder är företrädda vid mötet.


Något för Tullverket och andra myndigheter?

Nu ställs det nya krav på framtidens chefer.  Affärsmässighet är inte längre det viktigaste. Nu gäller kommunikation, långsiktighet och helhetstänkande. Något för Tullverket och andra myndigheter ?


Allt enligt en undersökning som redovisas i Dagens Nyheter.


Torgny Peterson


World Forum Against Drugs

image254


The 1st World Forum Against Drugs
in Stockholm, September 8-10, 2008 - under the patronage of H.M Queen of Sweden - will gather people from all over the world who work against narcotic drugs at grass root level - professionals and activists, NGO:s and decision makers, researchers and artists, entrepreneurs, self-help groups and rehabilitation clinics, and others who want to reduce drug abuse and illegal drug trafficking.


During three days you can attend plenary sessions, workshops, presentations and debates.
Get updated on research, network and discuss important issues.


NGO:s and other participants have the opportunity to present their work in a global context. The international and Swedish movement of self-help groups will play a prominent part throughout the conference.


Venue: Stockholm, Sweden


Speakers include

H. M. Queen of Sweden


Antonio Maria Costa, Italy, Executive Director of the UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime)


Robert L. DuPont, USA, psychiatrist, former Director General of The National Institute on Drug Abuse


Tania Major, Australia, criminologist, working with indigenous youth. In 2007 the youngest ever individual to be elected Young Australian of the Year


Alejandro Vassilaqui, Peru, Executive Director of CEDRO, Center of Information and Education for Drug

Abuse Prevention in Peru


Christina Oguz, Sweden, head of the UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) in Kabul, Afghanistan


Nordisk förebyggarkonferens

Riksförbundet SMART arrangerar 13-14 mars sin 11:e förebyggarkonferens i Stockholm.


SMART inbjuder alla som är intresserade av ungdomar och tidigt förebyggande arbete till ett par lärorika, hoppingivande och konstruktiva dagar


Föreläsare

Amelia Adamo

Stefan Einhorn

Fred Nyberg

Nina Gårevik

Poul Dengsøe Jensen

Maria Larsson


Du hittar utförlig information om programinnehåll, mer om föreläsarna, tider, priser m m här.


Lagrådsremiss om ny patientdatalag

Regeringen överlämnade i dag en lagrådsremiss om en ny patientdatalag. Syftet med förslaget är att förbättra informationsutbytet mellan olika vårdgivare och därigenom öka säkerheten för patienter. Samtidigt ges patienten direktåtkomst till sin journal via Internet.

En övervägande del av all journalföring inom svensk hälso- och sjukvård sker i dag elektroniskt. 97 procent av alla journaler inom primärvården och 83 procent av journalerna på sjukhusen är elektroniska. Med gällande lagstiftning är det dock inte möjligt för olika vårdgivare att på elektronisk väg utbyta information med varandra. Varje sjukhus eller vårdcentral har i regel ett journalsystem som varken kan eller får kommunicera med motsvarande system på andra vårdinrättningar.

Den ordning som hittills gällt skapar stora problem. Dåligt fungerande informationsutbyte kan få katastrofala följder i form av fördröjning, felbehandling och onödigt lidande. Vårdinrättningarna har länge efterfrågat en lagändring som ger bättre möjlighet till effektivt informationsutbyte, säger socialminister Göran Hägglund.

En ökande patientrörlighet mellan vårdnivåer och regioner liksom den ökande koncentreringen av specialistkompetens ställer helt nya krav på en effektiv och säker elektronisk överföring av journaldata mellan vårdgivare. Utvecklingen på det tekniska området har samtidigt öppnat nya möjligheter för informationshantering. Den centrala utgångspunkten för den nya patientdatalagen är att skapa en sammanhållen reglering som balanserar en ökad patientsäkerhet med ett fortsatt starkt integritetsskydd.

En annan bärande tanke i patientdatalagen är att stärka patientens möjlighet till inflytande och delaktighet genom att patienten själv kan bestämma vem som ska ges åtkomst till den sammanhållna journalen. Det blir också möjligt att spärra enskilda uppgifter i sin journal. Patienten ges vidare möjlighet att, via Internet, ha elektronisk direktåtkomst till sina uppgifter och se en logg över vilken vårdpersonal som haft åtkomst till den egna journalen.

Det system som regeringen nu möjliggör innebär inte bara bättre patientsäkerhet utan ger också ett starkare integritetsskydd. Patienter får direkttillgång till sin journal och kan, med läkarens hjälp, korrigera felaktiga uppgifter. Samtidigt slipper vårdpersonalen den långsamma och osäkra hantering det innebär att faxa journaler mellan vårdinrättningar, säger Göran Hägglund.

Patientdatalagen är en del av den process som nu pågår för att med hjälp av nya IT-verktyg stärka patientsäkerhet och vårdkontinuitet genom en bättre samverkan och en starkare patientorientering av verksamheten. Den Nationella IT-strategin för vård och omsorg är grunden för detta arbete, där stora ansträngningar nu görs från regeringen gemensamt med Sveriges Kommuner och Landsting och andra nyckelaktörer för att uppfylla den gemensamma visionen i strategin.

Lagrådsremissen innehåller förslag till en sammanhängande reglering av personuppgiftsbehandlingen inom hälso- och sjukvården i en ny lag, patientdatalagen.

Den föreslagna regleringen innebär att patientjournallagen (1985:562) och lagen (1998:544) om vårdregister (vårdregisterlagen) ersätts av den nya lagen. Härutöver föreslås ändringar i bland annat sekretesslagstiftningen på hälso- och sjukvårdens område. Lagen gäller för alla vårdgivare oavsett huvudmannaskap, och föreslås träda i kraft den 1 juli 2008.


Läs också:

Patientdatalag m.m.


Bulgarien och Rumänien dåliga på att bekämpa korruption och organiserad brottslighet

Av två rapporter, som kommer att behandlas av EU idag, om Bulgarien och Rumänien framgår att båda länderna har misslyckats med att presentera "övertygande resultat" när det gäller arbetet mot korruption och Bulgarien behöver förbättra sina insatser för att bekämpa den organiserade brottsligheten, meddelar EUobserver.


Torgny Peterson


Sparkad minister försvarar sitt beslut om cannabis

Den sparkade ministern David Blunkett, som orsakade det kaos som nu råder i cannabisfrågan i Storbritannien, säger till The Independent att det var korrekt att 'nedklassificera' cannabis från klass B till klass C och att en 'uppklassificering' nu skulle skapa förvirring. Undrar just vem som är mest förvirrad?!


Läs också:

Polischefer kräver 'uppklassificering' av cannabis


Torgny Peterson


Amerikanska presidentracet - Var står kandidaterna när det gäller marijuana?

Var står de tänkbara kandidaterna för det amerikanska presidentämbetet i frågan om marijuana?


The Washington Times har försökt bena ut begreppen och kommit fram till följande:


Demokrater


Barack Obama: Både ja och nej till avkriminalisering men nej till legalisering


Hillary Clinton: Nej till avkriminalisering och följaktligen nej till legalisering


Republikaner


Mitt Romney: Nej till så kallad medicinsk marijuana och nej till legalisering


John McCain: Nej till så kallad medicinsk marijuana och nej till legalisering


Som bekant har vissa politiker en fantastisk förmåga att ändra inställning så snart de blivit valda så ett säkert tips är att inte ta något för givet.


Artikeln i The Washington Times om presidentkandidaternas inställning hittar du här.


Torgny Peterson


Om Tullverket och tullkatastrofen

Under de trettio år jag arbetat med narkotikapolitiska frågor har jag tagit del av tusentals rapporter som haft till uppgift att belysa, klarlägga, utreda och föreslå åtgärder inom en mängd områden. En del av dessa rapporter har varit riktigt bra, ett stort antal mycket medelmåttiga, en icke oväsentlig andel ren smörja och ytterligare en del borde aldrig ha sett dagens ljus.


Var rapporten från Tullverkets ledningsrupp, Åtgärder för verksamhetsutveckling med en budget i balans, placerar sig får avgöras av intresserade läsare. Rapporten förefaller mer än något annat att vara ett aktstycke som antingen är resultatet av påtryckningar uppifrån, alternativt en omedvetenhet/okunnighet om trender och tendenser i det nationella och internationella brottsbekämpande arbetet, inte minst med avseende på arbetet mot narkotika.


Vilka ligger då bakom rapporten, som offentliggjordes den 29 januari? Ja, inte är operativt verksamma överrepresenterade i gruppen, som skämtsamt eller kanske rentav på blodigt allvar internt kallas för 'kostymgruppen' , en grupp under ledning av överdirektören Ted Stahl.


Från Tullverket meddelar man bland annat att Rapporten innehåller förslag till åtgärder som ska effektivisera och utveckla Tullverkets verksamhet för att med en budget i balans nå myndighetens övergripande mål för år 2012. Förslagen innebär att antalet anställda minskas med cirka 300 personer. Av dessa beräknas cirka 130 personer anta erbjudande om pensionsersättning, gå i pension eller sluta av andra skäl. Det innebär att cirka 170 personer föreslås sägas upp, bland annat som följd av att fast tullnärvaro avvecklas på tolv orter. Allt i syfte att uppnå Tullverkets Vision 2012, som dök upp i september 2006.


Det finns ingen anledning i världen att vidta de drastiska åtgärder som 'kostymgruppen' föreslår idag, dels för att riksdag och regering i takt med förändrad utveckling k an komma att fatta beslut som innebär ett bibehållande eller rentav en ökning av Tullverkets resurser under åren fram till 2012, dels för att det inte finns några garantier för att nuvarande Alliansregering sitter kvar efter nästa val. En eventuellt ny regering kan också komma att dra helt andra slutsatser utifrån den situation som råder under de närmaste åren.


'Kostymgruppen' säger i sin nedmonterinsrapport att ett av målen med Tullverkets verksamhet är att vi skapar resultat som innebär att minst 80 procent av identifierade kriminella nätverk slås ut. Med den takt som Tullverkets 'kostymgrupp' nu föreslår att Tullverkets brottsbekämpning ska nedmonteras är det naivt att ens inbilla sig att man kommer att uppnå ett sådant resultat. (Möjligtvis kan det gå om man avstår från att identifiera nya kriminella nätverk).


I rapporten konstaterar gruppen att Tullverkets löpande kostnader ligger på en alltför hög nivå i förhållande till anslagen och Arbetsgruppen bedömer att Tullverket inte kan räkna med att få full kompensation i anslaget för löneökningarna under denna period. Citaten och flera liknande citat i rapporten visar med all tydlighet att Tullverkets framtida 'kostym' inte utgår från ett faktiskt behov av tullverksamhet utan har finansiella bevekelsegrunder. Någon sa en gång i världen att 'Politik är att vilja', men det verkar inte utgöra någon ledstjärna för 'kostymgruppen' i nuläget.


7-8 maj förra året höll Tullverkets ledningsgrupp en konferens i Näsby Park. Några av de slutsatser som framkom vid ledningskonferensen är att färre medarbetare ska åstadkomma bättre resultat bland annat genom nya arbetsmetoder, att koncentration av verksamheten är nödvändig samt att besparingsåtgärder måste vidtas, berättar man i rapporten. Hur obefintliga medarbetare vid de tolv orter där fast tullnärvaro avvecklas ska åstadkomma bättre resultat kan man fråga sig. Eller kortare uttryckt: Färre anställda ska under färre kontrolltimmar åstadkomma bättre resultat. Hur ska då detta gå till? Jo, genom att fokusera på att förbättra urvalet av kontrollobjekt, oavsett vilket flöde som diskuteras. Eventuellt medveten om att man är ute på mycket hal is infogar 'kostymgruppen' att det bör dock betonas att möjligheten till att åstadkomma en stark förbättring av resultatnivån med minskade resurser, troligen är störst genom att förbättra metoderna för att upptäcka organiserad och storskalig smuggling i godsflödet.


I myndigheternas uppgift ligger att organisera sig på ett sätt som bidrar till att förstärka förutsättningarna för att bedriva sin verksamhet effektivt. Myndigheterna måste också hela tiden följa samhällsutvecklingen, står att läsa i rapporten. Att döma av de slutsatser som 'kostymgruppen' drar för Tullverkets fortsatta verksamhet kan man inte beskylla den för att förstärka förutsättningarna för att bedriva sin verksamhet effektivt och ännu mindre för att hela tiden följa samhällsutvecklingen.


På följande orter försvinner den brottsbekämpande personalen helt: Karesuando, Haparanda, Umeå, Östersund, Idre, Kapellskär, Norrköping, Landvetter och Trelleborg. De som är stationerade och arbetar med brottsbekämpning på dessa orter sägs upp. Inte nog med detta. I Karlshamn sägs 16 personer upp inom den brottsbekämpande verksamheten och i Sundsvall sägs 8 personer upp inom samma  verksamhetsområde om 'kostymgruppen' får bestämma.


Den grova organiserade brottsligheten har sin egen underrättelseverksamhet, ofta fullt i klass med Tullverkets och polisens och oavsett vilka goda intentioner Tullverket än må ha så kommer nedläggningsförslagen att gynna den organiserade brottsligheten, inte kampen mot samma brottslighet.


Ansvarskännande politiker uppmanas reagera och presentera konkreta åtgärder för att förhindra att 'kostymgruppens' katastrofscenario blir verklighet.


Läs också:

Tullkatastrofen

Mer om nedmonteringen av tullen

Politiska pressaktiviteter föranledda av rapporten


Torgny Peterson


Öppet brev till finansminister Anders Borg

Jag heter Björn Hartvigsson och är förbundsordförande i fackförbundet TULL-KUST. Vi organiserar merparten av de anställda i Tullverket och Kustbevakningen. Jag vänder mig idag till dig, Anders Borg, i din egenskap av landets finansminister.

Skälet är att Tullverket under gårdagen [29 januari] presenterade en rapport, där man föreslår stora neddragningar i tullverksamheten. Enligt ledningen i Tullverket är bakgrunden till detta förslag på neddragningar att man bedömer ett framtida underskott i myndigheten på 500 miljoner kronor år 2012.

Under gårdagen informerades den personal som föreslås sägas upp utifrån rapportens förslag. Som du förstår så kom detta besked för många av tulltjänstemännen som en fullständig överraskning. En del rykten har cirkulerat innan rapporten blev offentlig, men när man väl insåg faktum så var det många som reagerade starkt.

Många av dem som i detta läge föreslås vara kvar i Tullverket mår också mycket dåligt. Vi har även hört att yngre kollegor börjar ifrågasätta sin framtid i Tullverket.

Vi från TULL-KUST kan inte i något avseende dela rapportens analyser av det ekonomiska läget och således inte heller rapportens förslag till neddragningar.
Att i princip ta bort all uniformerad tullpersonal norr om Arlanda skapar enligt vår uppfattning en "tullfri zon" i Norrland.

Att utarma den redan underbemannade personalstyrkan i övriga Sverige känns minst sagt upprörande, inte minst ur ett narkotikabekämpningsperspektiv. Neddragningarna kommer även att medföra en drastisk försämring av servicen till näringslivet.

Tullverket har anfört att man ser ett kommande underskott på 500 miljoner kronor år 2012 om inget görs nu. Att ta ett sådant grepp över ekonomin under en sådan lång tidsperiod som fem år framöver anser vi vara felaktigt. Du har också den 16 januari i år svarat på en skriftlig fråga från socialdemokraten Britta Rådström att Tullverket erhåller ett årligt anslag för att bedriva verksamheten.

Under de närmaste fem åren beräknas ca 340 personer i Tullverket gå i pension. Om Tullverket istället valde att lugnt och sansat - med små justeringar - anpassa organisationen, så skulle Sverige fortsatt kunna ha en tullverksamhet värd namnet.

Jag vill slutligen vädja till dig att aktivt ta tag i denna fråga och tillsammans med oss på TULL-KUST verka för att bibehålla en tullverksamhet av hög kvalitet i hela landet.

Om du är intresserad utvecklar vi gärna våra tankar ytterligare vid ett personligt möte.

Tack för uppmärksamheten!

Björn Hartvigsson
Förbundsordförande TULL-KUST


Tio-i-topp-listan januari 2008

Tio-i-topp-listan för januari ser ut som följer


Besökare på ReageraMera januari 2008

1. Sverige

Svenska tio-i-topp-städer när det gäller besökare:

Stockholm (2) Malmö (3) Göteborg (4) Lund (5) Bromma (6) Huddinge (7) Örebro (8) Västerås (9) Helsingborg (10) Uppsala

2. Finland

3. Norge

4. USA

5. Storbritannien

6. Danmark

7. Tyskland

8. Italien

9. Spanien

10. Nederländerna


 Mest lästa artiklar januari 2008

1. Länkar till artiklar om mc-gängen

2. Svensk maffia - en kartläggning av de kriminella gängen

3. Om skojarna i marijuanabranschen

4. Holland och cannabis

5. Outlaw motorcycle gangs

6. Internationell narkotikapolitik

7. Brottsligheten i Sverige

8. Tullkatastrofen

9. Minskar sprututdelning HIV-smitta?  

10.Dåliga vetenskapliga kunskaper om droger hos Expressen


Polischefer kräver 'uppklassificering' av cannabis

I veckan som kommer kräver brittiska Association of Chief Police Officers att cannabis ska 'uppklassificeras' från klass C till klass B.


Enligt brittiska media kommer ACPO:s talesman när det gäller cannabis, biträdande polischefen vid Merseyside Police, Simon Byrne, att berätta att odlingen av cannabis har nått rekordhöjder efter den 'nedklassificering' som skedde på initiativ av den numera sparkade inrikesministern David Blunkett.


Beskedet kommer att lämnas vid den hearing om cannabis som ACMD (The Advisory Council on the Misuse of Drugs) arrangerar nu på tisdag (5 februari).


Polisen i Storbritannien har gjort razzior i över 2 000 'cannabisfabriker' det senaste året och sedan 2004 har mer än 2 000 fordonsförare gripits påverkade av cannabis. De flesta börjar mer och mer inse att cannabis är ett omfattande problem, som måste angripas på flera fronter. En legalisering är fullkomligt utesluten. Diskussionen handlar nu om hur tillgång och efterfrågan ska begränsas effektivt


ACMD har tidigare avvisat en 'uppklassificering' av cannabis och har visat stor irritation över att en sådan skulle komma ifråga, vilket antytts dels av premiärministern och hälsovårdsministern.


Kontakter deltar vid hearingen och jag återkommer med ytterligare information därifrån senare.


Torgny Peterson


Kampen mot mc-gängen - stor konferens i februari

Den fortsatta kampen mot de kriminella mc-gängen blir föremål för behandling vid en stor konferens i Norge som jag tycker förtjänar svenskt deltagande av representanter från kommuner, polis och tull.


I Norge upplever allt fler kommuner att de så kallade 1% mc-klubbarna etablerar sig (1% syftar på att deltagarna tillhör den procent av befolkningen som definierat ut sig från samhället, dvs samhällets regler gäller inte för dom).

I Norge har kommunerna kommit betydligt längre i arbetet med att diskutera och samordna arbetet mot de kriminella mc-gängen. Det norska arbetet kan med fördel användas som förebild för liknande samarbete i Sverige och därför bör svenska kommuner kontakta arrangörerna för att ta del av de norska erfarenherna.


I samband med inbjudan till konferensen konstaterar man att Bandidos, Hells Angels och Outlaws är de mest kända 1%-klubbarna i Norge. Man säger vidare att medlemmar i de klubbarna är involverade i omfattande och allvarlig kriminalitet som våld, rån, narkotikarelaterad kriminalitet, utpressning och hot.


I Norge har ett eller flera av de kriminella mc-gängen etablerat sig i 15 av landets kommuner och i mer än 70 kommuner finns det supportergrupper till klubbarna.


Den aktuella konferensen på temat "Kan kriminelle Mc-klubber stanses?" äger rum i Drammen utanför Oslo den  28 februari.


Konferensen, som arrangeras av KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon), Politidirektoratet och Rådet for Drammensregionen, riktar sig till politiker, chefer och tjänstemän från kommunerna, chefer och andra från polisen och statliga kontrollmyndigheter. Arrangörerna vänder sig både till kommuner där mc-gäng redan etablerat sig men också till kommuner där man vill förhindra en sådan etablering.


Medverkar gör bland annat justitieminister Knut Storberget, personal från KRIPOS, politidirektør Ingelin Killengreen, personal från NEC i Danmark och flera andra.


Programmet för konferensen och andra upplysningar hittar du här.


Torgny Peterson


26 års fängelse för import av cannabis och kokain

Är man hänsynslös och gniden så är man - kosta vad det kosta vill.


46-årige Robert Flook i England får välförtjänt erfara det då han nu dömts till fängelse i 26 år för import av åtta ton cannabis, som beslagtogs i Felixstowe i september 2006, och för ett försök att föra in 150 kilo kokain, som beslagtogs i Sydafrika i oktober samma år.


Flook har utnyttjat sina företag Playaway Events Ltd och P&G Mirrors UK för att hantera smugglingen.


Flook kan med tillförsikt se fram emot sin pension om än något mindre luxuös än han förmodligen planerat.


Torgny Peterson


Danska kriminella invandrargäng på väg till Sverige

Från Danmark kommer besked om att två kriminella invandrargäng, Black Cobras och Den Internationale Klub, försöker öppna avdelningar i Sverige för att få del av den svenska narkotikamarknaden.


Vi har indikationer på att de försöker öppna avdelningar i Sverige, säger Jørgen Isalin vid Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter(NEC) till Avisen.


Substansen i informationen gör att det finns ytterligare skäl till skärpta insatser från polis och tull, ökad vaksamhet hos allmänheten och granskande reportage av media.


Läs också:

Statusrapport om gängkriminalitet

Brødre med våben

Rockerne er trængt af barske rivaler


Torgny Peterson


Nationell handlingsplan mot sexuell exploatering av barn

En andra uppdatering av handlingsplanen mot kommersiell sexuell exploatering av barn, som den dåvarande regeringen antog 1998, finns nu tillgänglig. Den första uppdateringen av planen gjordes 2001.


Handlingsplanen innehåller tio åtgärder för att motverka den sexuella exploateringen av barn i Sverige och världen. Dessutom beskriver den vad som görs av såväl offentlig, privat som frivillig sektor, både i och utanför Sverige.


Läs också:

Nationell handlingsplan mot sexuell exploatering av barn


Mc-gängens revir

Tyska Die Welt rapporterar om rörelser bland mc-gängen som kan tyda på att de delat upp Berlin mellan sig och därmed också vilket gäng som sköter vilken 'verksamhet' och enligt tidningen verkar det som om Hells Angels går vinnande ur striden om Berlin. Slottet Charlottenburg fått nya grannar då Hells Angels ökat sin närvaro på Spandauer Damm.


Bandidos förefaller, enligt Die Welt, att ha fått maka på sig till utkanterna vilket polisen misstänker kan betyda att mc-gängen delat upp olika områden mellan sig.


Enligt tidningens informationskällor ska också medlemmar av Gremium MC ha lämnat det gänget och gått över till Hells Angels. Den här sortens 'övergångar' har skett på annat håll i Tyskland tidigare men då var det medlemmar av Gremium MC som gick över till Bandidos.


Du kan läsa mer i Die Welt här och där finns också länkar till andra artiklar i samma ämne.


Torgny Peterson

Folkhälsominister Maria Larsson besvarar Björn Fries kritik av regeringens narkotikapolitik

Regeringen talar osanning om narkotikapolitiken, anser tidigare narkotikasamordnaren Björn Fries (s) och menar att en återgång till "det gamla" kan medföra en uppenbar risk för en försämrad utveckling, men folkhälsominister Maria Larsson (kd) håller inte med om kritiken.

Ang kritik av organisationsform
Björn Fries har hela tiden varit helt införstådd med planerna, redan sedan den förra regeringens tid. De alkohol- och narkotikahandlingsplaner som gäller för perioden 2006 till och med 2010 antogs av den dåvarande regeringen i november 2005.


Av dessa framgår att Alkoholkommittén och den nationelle narkotikasamordnaren fick i uppdrag att fortsätta sina verksamheter tills vidare, men det framhölls också att det var viktigt att etablera en mer långsiktig struktur för att genomföra en alkohol- och narkotikapolitik inom ramen för handlingsplanerna. Den socialdemokratiska regeringen aviserade därför att de hade för avsikt att återkomma med förslag till hur detta skulle organiseras inom ramen för den befintliga myndighetsstrukturen. Vad den nya regeringen gjorde var att ta fasta på analysen att det i ett längre perspektiv behövs en långsiktigt hållbar organisation inom den reguljära myndighetsstrukturen varför man beslutade att en sådan skulle vara i kraft från och med den 1 januari 2008.


Fakta i övrigt angående Björn Fries kritik

Regeringen ser det som fortsatt angeläget att även fortsättningsvis enas kring den viktiga narkotikapolitiken över partigränserna. I annat fall riskerar vi att gå tillbaka till den ideologiska pajkastning som Björn Fries säger sig vilja undvika. Björn Fries har själv varit narkotikapolitisk samordnare för Alliansregeringen fram till årsskiftet, därför faller hans kritik automatiskt tillbaka på honom själv. Att han nu har börjat arbeta för socialdemokraterna kan påverka den situationen att han nu försöker hitta en konfliktyta.


Regeringen avser att ta ett samlat grepp på missbruks- och beroendefrågorna och kommer att presentera en strategi för detta under våren. En av de mest strategiska insatserna är att främja utvecklingen av en kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård. Socialstyrelsens riktlinjer för missbruks- och beroendevården skapar goda förutsättningar för detta.


Det är viktigt att huvudmännen tar sitt ansvar och arbetar aktivt för att utveckla en kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård. Regeringen för diskussioner med huvudmännen (SKL) om hur det här arbetet ska utvecklas och det kommer att presenteras inom kort.


Angående uppgifter om uppdrag till Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet

En rad uppdrag har delats ut till Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet, dels förberedande uppdrag för den nya organisationen, dels uppdrag för det fortlöpande arbetet.


Uppdrag till Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet

I november 2007 fick Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att förbereda för att från och med den 1 januari 2008 inom ramen för sina ansvarsområden vidareutveckla arbetet för att uppnå målen i de nationella alkohol- och narkotikahandlingsplanerna. I detta uppdrag framgick också att myndigheterna ska ta tillvara den kunskap och erfarenhet som erhållits genom kommittéernas arbete vad gäller kompetens-och metodutveckling och former för samverkan.


Uppdrag till Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har redan fått flera konkreta uppdrag. Socialstyrelsen ska vidareutveckla sitt arbete för att uppnå målen i de nationella alkohol- och narkotikahandlingsplanerna. Socialstyrelsen ska ta tillvara den kunskap och erfarenhet som erhållits genom Mobilisering mot narkotikas och Alkoholkommitténs arbete vad gäller kompetens- och metodutveckling och former för samverkan för att främja utvecklingen mot en kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård med samordnade insatser utifrån individens behov. I detta arbete ska Socialstyrelsen samverka med de myndigheter och organisationer som är berörda för att uppnå såväl effektivare resursanvändning som ökad kvalitet i arbetet.


Våren 2007 genomförde Socialstyrelsen en granskning av de verksamheter inom hälso- och sjukvården som bedriver läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Granskningen visar brister när det gäller landstingens lagstadgade skyldigheter att planera sin hälso- och sjukvård utifrån rådande behov. Socialstyrelsen kommer under 2008 att återkomma till de landsting som fått kritik för att se till att landstingen vidtagit de åtgärder som krävs för att komma tillrätta med problemen.


I regleringsbrevet för 2008 har Socialstyrelsen fått i uppdrag att se över och om nödvändigt revidera föreskrifterna för läkemedelsassisterad underhållsbehandling vid opiatberoende (SOSF 2004:8) i syfte att föreskrifterna inte ska kunna uppfattas som att kommunens socialtjänst kan hindra sådan behandling.


Socialstyrelsen ska också se över hur föreskrifterna om uteslutning har tolkats och om nödvändigt revidera dem för att inte personer med opiatberoende ska uteslutas från behandling i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet.


Uppdrag till Folkhälsoinstitutet

Statens folkhälsoinstitut fick också i uppdrag att ta över stödet till länsstyrelsernas länssamordnarfunktioner för alkohol och narkotika, inkluderande att till regeringen inkomma med förslag om hur länssamordnarfunktionen kan utvidgas till att omfatta insatser för att minska tobaksbruket.


Statens folkhälsoinstitut ska senast den 1 april 2008 till regeringen inkomma med förslag om hur man kan stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom primärvården vad gäller områdena alkohol, narkotika, dopning och tobak.


Statens folkhälsoinstitut ska stödja det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom högskolor och universitet vad gäller områdena alkohol, narkotika, dopning och tobak.


Statens folkhälsoinstitut ska genomföra informationsinsatser i syfte att nå målen för livsstilsfrågorna alkohol, narkotika, dopning och tobak. Myndigheten ska särskilt pröva hur informations- och kommunikationsmaterial som utvecklats av Alkoholkommittén och Mobilisering mot narkotika kan tas till vara.


I regleringsbrevet för 2008 har Statens folkhälsoinstitut fått i uppdrag att:


1. FHI ska vidareutveckla sitt arbete för att uppnå målen i de nationella alkohol- och narkotikahandlingsplanerna (prop. 2005/06:30). I detta uppdrag ingår följande:


· FHI ska, inom sitt ansvarsområde, ta tillvara den kunskap och erfarenhet som erhållits av såväl myndigheten själv som av andra aktörer i samhället vad gäller kompetens- och metodutveckling samt former för samverkan för att utveckla insatserna på alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdena. I detta arbete ska FHI samverka med berörda myndigheter och organisationer för att uppnå såväl effektivare resursanvändning som ökad kvalitet i arbetet.


· FHI ska stödja länsstyrelsernas länssamordnarfunktioner för alcohol och narkotika. Institutet ska i det stödjande arbetet bland annat beakta behovet av informations-, erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan länssamordnarfunktionerna, landstingen, kommunerna och den ideella sektorn. FHI ska ansvara för kompetensutveckling av och utbildningsinsatser för länsstyrelsernas länssamordnarfunktioner.


· FHI ska verka för att länssamordnarna arbetar på ett effektivt sätt. Institutet ska inkomma med ett samlat underlag till Socialdepartementet senast den 1 oktober 2008 om hur länssamordningen fungerar i landet. Syftet är att kunna jämföra, dra lärdom av och förbättra länens förebyggande arbete.


· FHI ska under året till regeringen inkomma med förslag till fördelning av medel till särskilda utvecklingsprojekt inom områdena alkohol, narkotika, dopning och tobak. FHI ska i anslutning till detta också ansvara för fördelning och administration av utbetalning av de medel som myndigheten disponerar inom anslaget 14:7 Alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder. Regeringen har för avsikt att i denna del återkomma med inriktning i regeringens årliga åtgärdsprogram för områdena alkohol, narkotika, dopning och tobak.


· FHI ska stödja det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom högskolor och universitet vad gäller områdena alkohol, narkotika, dopning och tobak. FHI ska i det stödjande arbetet beakta Riskbruksprojektets och Skolprojektets verksamheter.


· FHI ska senast den 1 juni 2008 inkomma med ett underlag till Socialdepartementet om hur Riskbruksprojektets verksamhet och projektet med Ansvarsfull Alkoholservering kan införlivas i FHI:s ordinarie verksamhet samt organisation.


· FHI ska årligen, senast den 1 oktober inkomma till regeringen med förslag på inriktning och prioriteringar för myndighetens arbete under nästkommande år, liksom resursbehov.


2. FHI ska bevaka de projekt som Alkoholkommittén påbörjat och som fortlöper efter den 31 december 2007. Institutet ska också vara mottagare av de rapporter som dessa projekt ska avge. FHI ska ta till vara den kunskap som projekten bidrar till och i årsredovisningen redovisa hur myndigheten gjort detta.


3. FHI ska under förutsättning att erforderliga beslut fattas av riksdag och regering ansvara för beslut om och administration av utbetalning av medel till projekten Ansvarsfull Alkoholservering och länsstyrelsernas länssamordnarfunktioner för alkohol, narkotika, dopning och tobak


4. Uppväxtvillkoren för barn till missbrukande föräldrar är ett stort samhällsproblem. FHI ska kartlägga och analysera hur dessa barns situation ser ut, hur stor omfattning det är och hur många barn som växer upp i en familj där en eller båda föräldrarna har missbruksproblem. Myndigheten ska senast den 1 oktober 2008 till regeringen inkomma med en rapport med redovisning av uppdraget.


RSS 2.0