Om så kallad ´harm reduction´, injektionsrum och HIV-prevention

35181-140

Ny utgåva av The Journal of Global Drug Policy and Practice finns nu tillgänglig på Internet. 

Det senaste numret behandlar bland annat frågan om sprututbyte är ett effektivt sätt att förhindra HIV. Du kan också läsa en kritisk utvärdering av effekterna av injektionsrum, om farorna vid användning av droger i fängelser och del två om bakgrunden till så kallad ´harm reduction´. 

Du hittar materialet här

Torgny Peterson

Största heroinbeslaget någonsin av tullen i Dublin

beslag irland
Foto: Irländska tullen

Tulltjänstemän i Dublin gjorde igår det största enskilda beslaget av heroin någonsin-12,5 kg-tillsammans med 2,5 kg kokain. 

Narkotikan, som hade gömts i två spisar som anlänt från Rotterdam, upptäcktes av en narkotikahund vid en rutinkontroll. 

Torgny Peterson

Kokainmissbruk och utbildning

Forskare vid Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health i USA konstaterar att den minskade användningen av kokain i USA visar sig främst bland personer med högre utbildning, medan de med lägre utbildning inte har minskat intaget av kokain. 

Studien publiceras i American Journal of Public Health i oktober. 

Du kan också läsa mer om studien här

Torgny Peterson

Haschbeslag i Marocko

Med tanke på de enorma mängder hasch som produceras i Marocko väcker beslag på ett kvarts ton ingen större uppmärksamhet i området, men för att i någon mån belysa omfattningen av den marockanska knarkhandeln lämnas följande exempel från i onsdags. 

1. 116 kilo hasch beslagtas i ett fordon med destination Almeira i södra Spanien. Förare: En marockan bosatt i Spanien. 

2. 117 kilo beslagtas i ett fordon, också på väg mot Spanien. Förare: En fransman med algeriskt ursrung  

3. 55 kilo beslagtas i ett fordon i Al-Hoceima i norra Marocko med destination Malaga i Spanien. Förare: En marockan bosatt i Nerderländerna. 

Läs också:
Sverige: Nationell cannabisprojekt 2004-2006-En kartläggning av distributionen, nätverken och individerna

Sverige: Hjälp till med att stänga cannabisodlingar  

Torgny Peterson

Polisen stängde tre knarkcentraler

Det amerikanska jippot där flera delstater (12 st) hittills har gått på legaliseringsivrarnas påfund att rökning av marijuana ska betraktas som medicin stöter på fortsatt patrull. 


Efter nio månaders undersökning av DEA (Drug Enforcement Administration) i samarbete med lokal polis genomfördes igår framgångsrika razzior mot tre knarkcentraler, eller ´marijuanadispensärer´ som de ´medicinskt´ vilseledda valt att kalla inrättningarna, i San Mateo i Kalifornien

 
I ett uttalande igår sa DEAs Special Agent in Charge, Javier F. Peña, att DEA kommer att fortsätta att arbeta med sina motsvarigheter inom rättsväsendet för att beslagta de illegala förtjänsterna och marijuanan som kommer från de här knarkorganisationerna. Vid razziorna beslagtogs 25 kilo marijuana, hasch och marijuanaglaserade ´godsaker´ och cirka 210 000 kronor i kontanter.

En fjärde så kallad 'marijuanadispensär' stängde på eget initiativ igen sin verksamhet i samband med razziorna.
 
Läs också:
Är medicinsk marijuana OK i USA? 

Torgny Peterson

Världskonferens mot narkotika i Stockholm nästa år

Nästa år planerar flera svenska organisationer, med stöd av regeringen, att arrangera en världskonferens mot narkotika. 


Jag kommer att rapportera regelbundet om förberedelserna till konferensen och också medverka till att internationella myndigheter och organisationer får sin beskärda del av informationen med målet att få så många deltagare som möjligt från hela världen.

 
Med tanke på legaliseringssekternas framfart och, på flera håll, massiv okunnighet och slapphet hos beslutsfattare utgör konferensen ett utmärkt tillfälle att samordna nätverksarbetet mot narkotika till gagn för missbrukarna, deras anhöriga och alla andra som anser att länder världen över behöver mindre narkotika. 

För att det arbetet ska lyckas måste kampen mot narkotika intensifieras inom alla områden. 

Torgny Peterson

Stäng alla coffee shops!

Sydsvenskan konstaterar i en artikel idag att det faktum att flera coffee shops i Rotterdam kommer att bommas igen den sista december nästa år inte är en populär åtgärd.

Tacka sjutton för det. När uppskattade användare av narkotika och narkotikalangare att ingrepp sker i deras verksamhet.

Alla coffee shops bör stängas. The sooner the better! 

Torgny Peterson

Regeringen vill se webbaserade utbildningar i psykiatri

Regeringen har idag gett Socialstyrelsen i uppdrag att utreda behovet av webbaserade vidareutbildningar för akademiskt utbildad personal inom psykiatrin, till exempel läkare, sjuksköterskor och kuratorer.

Det finns stora behov av att satsa på kompetens och vidareutbildning bland personalen inom psykiatrin. De som arbetar med frågorna måste få chans att ta del av nya forskningsrön och även ges tillfällen att reflektera över exempelvis bemötandefrågor och arbetssätt. Dels handlar det förstås om att höja kvaliteten inom vård och omsorg av psykiskt sjuka och funktionshindrade, men även för att kunna konkurrera om arbetskraft genom att vara en attraktiv arbetsgivare, säger socialminister Göran Hägglund.

Redan innan sommaren beslutade regeringen att se över behovet av utbildning för baspersonal inom psykiatri. Nästa steg är nu att se över vilket behov som finns för vidareutbildningar för personal som tidigare har akademisk utbildning inom hälso- och sjukvårdsområdet. Socialstyrelsen ska, tillsammans med bland annat Sveriges Kommuner och Landsting, utreda behovet av en sådan kompetenssatsning och lämna förslag på hur den skulle kunna utformas.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 november 2007.

Barn och unga och Internet

En ny studie av BRIS kontakter med barn och ungdomar som är relaterade till Internet, IT och mobiltelefoni målar upp en svårhanterlig och problematisk bild av ungas virtuella vardag. Personliga bilder och filmer som sprids, mobbning, utsatthet och övergrepp är teman som återkommer.

En genomgång av drygt 1 100 samtal och mejl Barnens Hjälptelefon och BRIS-mejlen som direkt handlar om IT-relaterade frågor eller problem har analyserats.

Internet är för det mesta är en källa till identitet, kreativitet och gemenskap för barn och unga. Men den här fördjupningen bekräftar att det saknas närvarande och ansvarstagande vuxna omkring barnen i deras vardagliga nyttjande av Internet och IT. Om man vill vara en viktig vuxen för barn och ungdomar så måste man också visa nyfikenhet och skaffa sig mer information och kunskap, säger Ingela Thalén, BRIS förbundsordförande.

Nio olika områden utkristalliserades i studien. Det enskilt största området var kärleks- och kamratrelationer som samlade 30 procent av kontakterna. Det näst största var kränkningar och hot som tillsammans med sexuellt relaterat samlade ca 30 procent av materialet. Områdena Internet- och datoranvändning och allmänna frågor om Internet svarade för drygt var femte kontakt. Ett ytterligare betydande område (10 procent) var psykisk ohälsa.

Fyra teman återkom i materialet:

- Problematiken kring personliga bilder och filmer på Internet och i mobiltelefon verkar ligga till grund för stor oro och skada

- Mobbningen sprider sig genom Internet och mobiltelefoner och måste hanteras med samma allvar

- Internets och mobiltelefonens relativa anonymitet skapar utrymme för utsatthet och övergrepp

- Barn och ungdomar använder Internet till att hantera sin psykiska ohälsa, vilket både kan vara konstruktivt och destruktivt

De 1 100 samtalen och mejlen utgjorde 5 procent av BRIS samlade kontakter med barn och ungdomar under 2006. Med anledning av EU-projektet Det unga Internet har BRIS sökt efter fördjupad kunskap om de Internetrelaterade kontakterna. Projektet bedrivs av Medierådet i samverkan med BRIS sedan våren 2007. 

Studien, Vad berättar barn om Internet, IT och mobiltelefoner?, hittar du här.  

Besök också:
BRIS

Nu är det inte långt kvar-Snart smäller det!

Den 1 september lanserar Kamratposten sin nya webbplats. Målet är att den ska bli en av de största och tryggaste mötesplatserna för barn på internet i Sverige.

Kamratposten vill att webbplatsen ska vara ett föredöme för barn, deras föräldrar och andra nätaktörer när det gäller säkerhet. Bland annat måste besökaren lämna en e-postadress och ett mobilnummer för att kunna logga in på webbplatsen.

Den nya webbplatsen hittar du här.

Torgny Peterson

Ingen bra idé att använda afghanskt opium till medicin

I dagens The Times svarar Hamid Ghodse, professor vid International Drug Policy at st George´s, University of London och tillika medlem av FNs narkotikakontrollorgan INCB (International Narcotics Control Board), på de förslag som framförts av tidningen (20 augusti) och The Senlis Council (28 augusti) om att opiumhandeln i Afghanistan skulle kunna hanteras genom ett liceinsieringsförfarande för användning av afghanskt opium för legala och medicinska ändamål.

Ghodse avvisar förslagen och konstaterar att världens behov av opiatbaserade mediciner är tillgodosett. Professor Ghodse ställer vidare frågan om varför odlarna skulle vara intresserade av att sälja opiumvallmon på en legal marknad när de får mycket bättre betalt på den illegala marknaden.

Ghodse konstaterar att det inte skulle leda någon vart att göra Afghanistans illegala opium till en legal vara.

Läs också:
What to do about Afghan opium

Torgny Peterson

Klubbarrangörer och discjockeys agerar mot narkotika

Ett lovvärt initiativ har tagits av klubbarrangörer och discjockeys i Göteborg som nu går ihop i föreningen Klubbar Mot Knark för att klargöra sina inställning till narkotika, dvs ingen narkotika på klubbarna. 

Till en början ingår klubbarna Bagheera på Keybar, The Eye på Nefertiti, Umami på Wish och Vs på Nefertiti. 

Vill du veta mer och få tips om hur du kan medverka i Göteborg eller skapa Klubbar Mot Knark på din ort, kontakta Fredrik Nyberg, discjockey på klubben The Eye och en av initiativtagarna till Klubbar Mot Knark, på tel 0707 59 34 59. 

Torgny Peterson

Några ändringar i kriminalvårdslagstiftningen

Regeringen har 28 augusti överlämnat propositionen Några ändringar i kriminalvårdslagstiftningen till riksdagen.

I propositionen föreslås bland annat att:

En intagen får ta emot och inneha böcker, tidskrifter och tidningar, dock inte sådana som kan äventyra ordningen eller säkerheten i anstalten eller som kan antas motverka den behandling som den intagne genomgår. I övrigt får en intagen ta emot och inneha den personliga egendom som är motiverad med hänsyn till att verkställigheten ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt.

Intagna ska tillfälligt få hållas avskilda från varandra om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen eller säkerheten.

Brev till eller från en intagen får granskas om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen eller säkerheten.

Det ska bli enklare för Kriminalvården att göra drogkontroller. Som alternativ till blod- urin och utandningsprov förslås att även saliv- svett- och hårprov ska få användas vid sådana kontroller.

Jag tycker det är viktigt att en intagen inte ska få inneha till exempel sådana tidningar som kan antas motverka den behandling som den intagne genomgår. En förutsättning för att Kriminalvårdens återfallsförebyggande arbete ska ge effekt är självfallet att reglerna om innehav av egendom inte motverkar detta arbete. I övrigt medför ändringarna ett tydligare och enklare regelverk, vilket är bättre både för de intagna och för personalen inom Kriminalvården, säger justitieminister Beatrice Ask.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2008.

Skärpt lagstiftning mot barnpornografi

2005 års barnpornografiutredning har i dag överlämnat sitt betänkande Barnet i fokus-En skärpt lagstiftning mot barnpornografi (SOU 2007:54) till justitieminister Beatrice Ask.

Regeringen gav i augusti 2005 f.d. bitr. riksåklagaren Solveig Riberdahl i uppdrag att som särskild utredare göra en översyn av bestämmelserna om skildring av barn i pornografisk bild och av anknytande lagstiftning.

Betänkandet innehåller flera förslag som innebär att lagstiftningen mot barnpornografi skärps. Ett förslag är att en bestämd 18-årsgräns införs i definitionen av barnpornografi. Straffbestämmelsen om barnpornografibrott ska enligt förslaget skydda även de fullt pubertetsutvecklade barn som enligt gällande rätt inte omfattas av bestämmelsens tillämpningsområde. Även i fortsättningen ska dock huvudregeln vara att det avbildade barnets pubertetsutveckling är avgörande. Ett annat förslag är att det kriminaliserade området utvidgas till att omfatta också den som mot betalning, enligt en uppgjord plan, vid upprepade tillfällen, i stor omfattning eller på annat liknande sätt skaffar sig tillgång till barnpornografiska bilder. Ett förfarande som omfattas av det utvidgade området är att skaffa sig tillträde till webbsidor med barnpornografiska bilder genom att använda betalkort. I betänkandet föreslås vidare att en särskild preskriptionsbestämmelse vid barnpornografibrott i vissa fall införs samt att kravet på dubbel straffbarhet vid barnpornografibrott tas bort.

I betänkandet föreslås också att ett av kriterierna när ett barnpornografibrott kan bedömas som grovt formuleras om och förtydligas. Detta kan bidra till en mer enhetlig rättstillämpning och leda till att fler barnpornografibrott bedöms som grova.

Slutligen lämnas förslag till bestämmelser om ansvarsfrihet som rör de situationerna då unga människor dels avbildar egna lagliga sexuella beteenden, dels framställer pornografiska bilder av sig själva och gör dessa tillgängliga för andra.

Cannabissituationen i Frankrike

Cannabissituationen i Frankrike

Är du intresserad av cannabissituationen i Frankrike? I sådana fall bör du läsa en nyutkommen rapport som behandlar en mängd olika aspekter av det franska cannabisproblemet. 

Cannabis, données essentielles
beskriver utvecklingen och nivån på cannabiskonsumtionen i Frankrike och ger bland annat svar på frågor om hur konsumtionen ser ut i olika delar av landet och omfattningen av cannabismarknaden. 

Rapporten tar också upp frågor om risker, konsekvenser och cannabisrelaterade effekter, hur Frankrike agerar och sist, men inte minst, hur man ser på cannabis i Frankrike. 

Frankrike finns bland de länder som har den högsta konsumtionen av cannabis bland ungdomar och unga vuxna. 

Om man tittar på storstadsområdena (med cirka 61 miljoner invånare) rapporterade 2005 12,4 miljoner personer i åldrarna 12-75 år att de använt cannabis åtminstone en gång i sitt liv. Av dessa hade 3,9 miljoner använt cannabis det senaste året. Av dessa uppgav sig 1,2 miljoner vara regelbundna användare (åtminstone 10 ggr per månad) och av dessa använde i sin tur 550 000 cannabis dagligen. 

Andelen regelbundna användare ökar, från 3,8% år 2000 till 5,9% år 2005. 2005 uppgav 49,5% av 17-åringarna att de prövat cannabis. Den genomsnittliga åldern då man första gången experimenterar med cannabis är 15 år. 

Cannabis är den narkotika som beslagtas mest i Frankrike. Nio av tio beslag utgörs av cannabis. 2005 togs 87 ton cannabis, huvudsakligen hasch, i beslag. 

Idag ligger det genomsnittliga priset på ett gram hasch på cirka 37 kronor, vilket innebär en minskning av priset med 30% under de senaste tio åren. 

Du kan läsa hela rapporten här

Torgny Peterson

Dagens dos av kat

kat

10.30 idag kan du i radioprogrammet ReageraMera lyssna på intressanta synpunkter om unga brottsoffer och unga förövare. 

Senare idag är det dags för höstens första program av Uppdrag granskning, som handlar om den narkotikaklassade växten kat. Det programmet sänds i SVT1 21.00. 

Du kan se ett kort smakprov från det programmet här

Torgny Peterson

Radioprogrammet ReageraMera onsdag 29 augusti 10.30

Onsdag 29 augusti 2007 kl 10.30

ReageraMera med Torgny Peterson-VÅGA VITTNA: Om unga brottsoffer och unga förövare


Medverkande:
Ann Hellströmer
, projektledare vid polismyndigheten, Stockholms län. Verksam vid stödcentrum för unga brottsoffer.

Sofia Wågberg, ´Värmdöpolarna?  

Mikael Lundquist, vice överåklagare vid utvecklingscentrum i Umeå

Hillevi Engström
, riksdagsledamot (m), ledamot i justitieutskottet, kriminalinspektör

Programmet direktsänds i Just Radio och via Internet. 

Bor du på Gotland får du in kanalen på FM89.2.

Bor du i övriga Sverige eller i utlandet kan du lyssna direkt på adressen http://www.justradio.nu/ eller www.myspace.com/justradiogotland

Nästa sändning av ReageraMera sker onsdag 5 september 10.30.

Innehållet i det programmet meddelas tisdag 4 september.

TV-serie om den nya undre världen

Kanalen Virgin 1, en kanal som lanseras av Virgin Media Television i höst, kommer bland annat att göra en storsatsning på en TV-serie, Crime Invasion: Britain´s New Underworld, om den omfattande kriminaliteten i Storbritannien.

I tio avsnitt behandlar serien flera av de multikulturella kriminella grupperingar som opererar i landet idag.

I fängslande vittnesmål från polisen, offer och gängmedlemmar undersöker man i serien kriminella gäng av olika slag, allt från albanska hallickar, colombianska kokainkarteller och rumänska rånare till vietnamesiska cannabisgäng, turkisk maffia och många fler grupperingar.

Serien kommer framför allt att fokusera på hur polisen, tullen och andra myndigheter arbetar för att bekämpa de här växande nätverken.

Varje avsnitt kommer bland annat att undersöka hur och varför de här organisationerna uppstått och hur de påverkar samhället.

Jag lämnar ytterligare information innan det är dags för sändning av det första programmet.

Kanske kan ett seriöst svenskt/skandinaviskt produktionsbolag tänka sig en liknande produktion kring svenska och/eller skandinaviska förhållanden.

Torgny Peterson

Varför röker turister cannabis?

Det finns förmodligen lika många svar som det finns användare, men i ett seriöst försök att i någon mån undersöka vilka bevekelsegrunder som finns har några forskare studerat frågan närmare. 

Antalet ´försökspersoner´ (18 stycken) som deltagit i undersökningen är så begränsat att det inte går att dra några mer omfattande slutsatser, konstaterar forskarna.

Det är professor Carla Santos vid University of Illinois som tillsammans med Yaniv Belhassen och Natan Uriely under rubriken Cannabis Use in Tourism: A Sociological Perspective berättar om arbetet i juliutgåvan av Journal of Leisure Studies. 

Författarna identifierar fyra ´sorters´ turistande cannabisanvändare.

Resenärer som under kortare resor experimenterar med droger som dom inte skulle använda ´på hemmaplan´
I den här gruppen återfinns användare som i första hand är intresserade av att med nyhetens behag pröva cannabis i en ´säker´ omgivning där användningen är moraliskt accepterad och inte medför några problem (t ex Amsterdam). Författarna konstaterar att de korttidsresenärer som prövar cannabis för första gången i  t ex Amsterdam kommer förmodligen inte att fortsätta användning när de kommer hem, medan de ´backpackers´ som är på resande fot under längre tid, och som börjar använda cannabis under resan, visar en tendens att fortsätta att använda cannabis när de återvänder hem. 

Resenärer som använder cannabis eftersom dom gör det ´på hemmaplan´ och tycker att det är ´en kul grej´
Till den här gruppen räknas de som redan förknippar användning av cannabis med avkoppling och som ser det som ett komplement till övriga nöjesaktiviteter.Forskarna fann att det som redan använder cannabis hemma ägnar sig åt mer intensiv konsumtion då de är ute och reser. För en del av dessa är tillgången på cannabis en avgörande faktor då de väljer semesterdestination. 

Resenärer som använder cannabis som ´kulturredskap´
I den här gruppen finns de som söker ´autentiska upplevelser´, dvs de som vill uppleva ´cannabiskulturen´på plats, t ex vissa områden i Indien eller i Rif-bergen i norra Marocko, eller under Cannabis Cup i Amsterdam 

Resenärer som i första hand reser för att köpa cannabis där det är lätt att hitta och där det inte får några legala konsekvenser
I den här gruppen hittar vi resenärer som vill handla cannabis i ett annat land där det är lätt att få tag i det och där det är enkelt att undvika problem med polisen. Tyska ´turister´ som intervjuades reste t ex till Holland för att handla och återvände sedan till Tyskland samma dag eller dagen efter. Som nämnts inledningsvis konstaterar forskarna att man inte kan göra några statistiska generaliseringar utifrån deras arbete, men att deras studie kan utgöra grund för ett fortsatt arbete inom området. 

Torgny Peterson

Festivalproblem

Det är inte bara i Sverige (Hultsfred och Uppsala till exempel) som festivaler medför en del problem. 

Nyligen genomfördes årets Reading Festival i England med ett mycket stort antal besökare. Igår morse hade 304 brott rapporterats, varav 104 avsåg stölder ur tält. Totalt har 77 personer gripits för olika brott och ett 70-tal har varnats för innehav av cannabis. (Du kan läsa mer om vilka regler som gäller beträffande cannabis här.)  

Notting Hill Carnival, som i år gick av stapeln 24-27 augusti, är en av de största i Europa med hundratusentals besökare och polisen i London är väl medveten om att det finns gott om besökare på karnevalen, främst unga män, som bara är där av en anledning-ställa till bråk.  

I år fanns 4 000 poliser på plats för att stävja bråk och kriminalitet. Den absoluta merparten av besökarna hade trevligt under karnevalsdagarna, vilket förmodligen inte gäller för den 14-åring och den 17-åring som skottskadades under karnevalen. 206 personer greps för olika brott under karnevalsdagarna, de flesta under måndagen. 

Torgny Peterson

Afghanistan-opiumfritt i norr, laglöshet i söder

UNODC-bild

Idag offentliggjorde UNODC 2007 Annual Opium Survey för Afghanistan. 

UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) rapporterar att produktionen av opium har nått skrämmande rekordnivåer under 2007, med  huvudsaklig koncentration i södra Afghanistan. Samtidigt mer än dubblerades antalet opiumfria provinser i centrala och norra Afghanistan jämfört med 2006. 

UNODC:s rapport visar att areal med opiumodlingar ökade från 165 000 år 2006 till 193 000 hektar i år. Den totala opiumskörden uppgår till 8 200 ton, jämfört med 6 100 ton förra året. 

Det landområde i Afghanistan som används för opiumodling är nu större än den totala arealen för kokaodling i Latinamerika-Colombia, Peru och Bolivia. Inget annat land har producerat narkotika i sådan omfattning sedan odlingen i Kina på 1800-talet. 

I centrala och norra Afghanistan, där regeringen har ökat sin närvaro och sitt inflytande, minskar odlingen av opiumvallmo. Antalet opiumfria provinser mer än dubblerades där, från 6 till 13 och i Balkh-provinsen minskade odlingen från 7 200 hektar förra året till 0. 

I södra Afghanistan är förhållandet det motsatta. Cirka 80 procent av opiumvallmon odlas i en handfull provinser längs gränsen till Pakistan där instabiliteten är som störst. I Helmand-provinsen där talibanernas verksamhet är koncentrerad ökade odlingen av opiumvallmo med 48 procent till 102 770 hektar. 

Med en befolkning på cirka 2,5 miljoner är Helmand-provinsen idag världens största källa för illegala droger, med en produktion som överstiger produktionen i hela länder som Colombia (koka), Marocko (cannabis) och Myanmar (opium), som har befolkning som är upp till tjugo gånger större. 

Chefen för UNODC, Antonio Maria Costa, sa idag att fattigdom inte kan användas som en ursäkt för att odla opiumvallmo: några av de mest bördiga områdena i södra delen av landet har blivit centrum för opiumproduktionen medan fattigare provinser i de centrala och norra delarna av Afghanistan, där inkomsten per capita är hälften av den i de södra delarna, är fria från opium. 

Odling av opiumvallmo är snarare intimt kopplad till bristande säkerhet i området. Odling av opium står i omvänt förhållande till regeringens kontroll
, sa Costa. Där styrkor som kämpar mot regeringen regerar, blomstrar odlingen av opiumvallmo. 

Antonio Maria Costa noterade också att talibanerna upphävt sitt religiösa påbud från juli 2000, som förbjöd odling av opiumvallmo, och man profiterar nu istället på narkotikahandeln. Vad som betraktades som en synd uppmuntras nu, sa Costa. 

Inte desto mindre tyder de undersökningar som UNODC genomfört i byarna på att det huvudsakliga skälet till varför bönder väljer att inte odla opiumvallmo är att de betraktar det som att det står i strid med islam. 

Antonio Maria Costa efterlyste en mer bestämd ansträngning från Afghanistans regering och det internationella samfundet att bekämpa de dubbla hoten-narkotika och politiskt uppror-genom att bygga vidare på den lovande utvecklingen i norr och reagera på det dystra misslyckandet i söder. 

Det vore ett historiskt misstag att låta Afghanistan kollapsa till följd av narkotikan och politiskt uppror. Det är bara 14 procent av befolkningen som är involverad i odling av opiumvallmo. Den stora majoriteten afghaner vill få bort narkotika och brottslighet. De förtjänar vårt stöd
, sa Costa. 

Han krävde bättre belöningar för bönder som inte odlar opiumvallmo för att visa att det finns genomförbara alternativ till illegala odlingar. Det finns gott om stöd men det betalas inte ut snabbt nog. Det finns en risk att en del provinser går tillbaka till odling av opiumvallmo, sa Costa. 

Han betonade också behovet av mer avskräckande medel för att avråda bönder från att odla opiumvallmo och få ett slut på överenskommelser som gör det möjligt för rika jordägare att undgå utrotning av opiumvallmo. En förbindelse att inte odla opiumvallmo bör finnas med i alla program för utvecklingshjälp. 

Costa uppmanade regeringen att ta i med hårda tag mot korruptionen, det smörjmedel som håller igång handeln med narkotika. Kortsiktigt begär efter pengar underminerar Afghanistans långsiktiga behov, varnade Costa. 

Om man bygger på erfarenheterna i landets norra och centrala delar, där bönderna tar avstånd från odlingen av opiumvallmo, ser UNODC det som möjligt att göra hälften av landets 34 provinser fria från opiumvallmo år 2008.

Antonio Maria Costa uppmanade också NATO stödja operationer mot narkotikan mer aktivt. Eftersom narkotikan finansierar politiskt uppror har Afghanistans militär och dess allierade ett starkt intresse av att förstöra heroinlaboratorier, stänga opiummarknader och se till att narkotikasmugglare ställs inför rätta. Ett tyst accepterande av hanteringen underminerar stabiliseringsansträngningarna, sa Costa. 

FN:s medlemsstater uppmuntrades att till fullo använda säkerhetsrådets resolution nr 1735 för att lägga till namnen på ett dussintal narkotikasmugglare på FN:s Al Qaida/taliban-lista för att beslagta deras tillgångar, utfärda reseförbud och underlätta utlämning av dom. Detta skulle begränsa manöverutrymmet för de kriminella som idag agerar ostraffat, göder instabilitet och skördar förtjänsterna från handeln med världens farligaste drog, sa Costa. 

UNODC vädjade också till länder med konsumtion av heroin att göra mer för att förebygga och behandla missbruk av en drog som årligen dödar över 100 000 människor. 

Du kan läsa rapporten, 2007 Annual Opium Poppy Survey, här

Intervjuer kring rapporten (på engelska och franska) finns här

(Översättning av material från UNODC: Torgny Peterson)

Marijuanapatienter?

Det är inte första gången det händer och förmodligen inte sista gången heller. 

Polisen i Los Angeles konstaterar att fyra personer gick in på en så kallade marijuanadispensär i Tarzana, tog fram sina vapen och beordrade kunder och anställda att lägga sig på golvet. Därefter rånade den dispensären på såväl marijuana som pengar.  

Huruvida de fyra ´besökarna´ hade för avsikt att använda marijuanan mot någon sjukdom de led av framgår inte av berättelsen. 

Sällskapet fastnade på övervakningskameror

Torgny Peterson

Skumraskapotek på Internet

Det amerikanska företaget MarkMonitor har studerat Internetbaserade apotek som ägnar sig åt tvivelaktig handel med läkemedel. 

Av undersökningen framgår bland annat:
 Av de 3 160 Internetbaserade apotek som studerades var endast fyra ackrediterade som VIPPS (Verified Internet Pharmacy Practice Sites).  

10 procent av apoteken deklarerar tydligt att det inte krävs något recept för att få handla.
 

59 procent av de 3 160 apoteken var USA-baserade. På andra plats kom Storbritannien med 18 procent av apoteken.
 

Mer än 50 procent av apoteken har ingen säker hantering av kunddata, vilket innebär att kunderna utsätter sin identitet för stora risker. En majoritet av apoteken använder inte SSL-kryptering och över 20 procent av skickade e-postmeddelanden efter inköpet innehöll länkar till kunduppgifter som inte var krypterade.
 

En tredjedel av apoteken i studien genererar tillräckligt mycket trafik för att få Alexa-ranking. Vart och ett av dessa apotek har i snitt 32 000 besök dagligen. Utifrån statistiska beräkningar och genomsnittlig kvantitet av beställda varor, uppskattar MarketMonitor att försäljningen avseende de sex varumärken som studerats uppgår till 28 miljarder kronor årligen.
 

Det finns en mängd skäl att undvika de Internetbaserade skumraskapoteken. Du kan läsa mer om MarkMonitors undersökning här

Torgny Peterson

Drogtest av barn under 15 år bör tillåtas

Spridningen av narkotika har ökat på ett oroväckande sätt bland unga tonåringar. För att kunna ingripa behövs rätta verktyg. En tidig upptäckt och tydliga stödinsatser är det bästa sättet att förhindra att ungdomarna fastnar i ett långvarigt drogberoende.

Det säger Inger Davidson, kristdemokratisk riksdagsledamot och vice ordförande i justitieutskottet, som anser att reglerna om vad som gäller för drogtest på barn under femton år bör förtydligas.

Idag är det svårt att ge ett barn under femton år tidig hjälp när det finns misstanke om narkotikamissbruk. Den ordningen är ohållbar om man på allvar vill hejda det utbredda missbruket. Kristdemokraterna välkomnar därför att regeringen har valt att gå vidare med vårt förslag att tillåta drogtest som ett led i att hjälpa och ge ungdomar rätt stöd, fortsätter Inger Davidson.

Förslaget innebär att det ska bli tillåtet att göra en urin- eller blodprovstagning vid välgrundad misstanke om att ett barn under femton år använder droger. Provtagningen bör utföras i samförstånd och med stöd av skolsköterskan för att avdramatisera det hela så långt det går. Drogtestet är ett medel för att kunna ge hjälp, ingenting annat. Att det inte får göras försvårar stödinsatser från samhället. Det innebär att det inte går att sätta in åtgärder förrän missbruket är uppenbart för alla. Följden blir att socialtjänsten kopplas in först när narkotikamissbruket pågått under en längre tid.

Om missbruket upptäcks tidigt, kan barnet skonas från många års lidande och förnedring. De anhöriga kan, om de får en bekräftelse, agera med kraft för att hjälpa sitt barn på ett mycket effektivare sätt, avslutar Inger Davidson.

Nu kan barn mötas tryggare på Internet

Den 1 september lanserar Kamratposten sin nya webbplats. Målet är att den ska bli en av de största och tryggaste mötesplatserna för barn på internet i Sverige. Som en del i arbetet har tidningen inlett ett samarbete med Polisen.

Samarbetet innebär bland annat att Kamratposten har en särskilt utsedd kontaktperson hos Polisen som de kan rådfråga.

Om det uppstår problem som ofredande, olaga hot eller andra oegentligheter på webbplatsen kan Kamratposten kontakta mig. Jag bedömer om något brottsligt har skett, sedan får de ta ställning till om de vill göra en polisanmälan eller inte
, säger Björn Sellström som arbetar mot sexuella övergrepp mot barn och barnpornografi vid Rikskriminalpolisen.

Samarbetet med Kamratposten är även ett sätt för Polisen att nå den yngsta målgruppen. Bland annat kommer tidningens läsare att få möjlighet att ställa frågor till Polisen via webbplatsen.

Avskräckande effekt
Mer information om hur säkerheten fungerar på webbplatsen får besökaren genom att klicka på en banner med Polisens och Kamratpostens logga.

Vi hoppas att polisloggan ska ha en avskräckande effekt på de människor som söker sig till webbplatsen för att förstöra eller ta olagliga kontakter med barnen
, säger Ola Lindholm, chefredaktör på Kamratposten.

Vill vara ett föredöme
Kamratposten vill att webbplatsen ska vara ett föredöme för barn, deras föräldrar och andra nätaktörer när det gäller säkerhet. Bland annat måste besökaren lämna en e-postadress och ett mobilnummer för att kunna logga in på webbplatsen. Nya medlemmar får dessutom ett brev från Ola Lindholm där alla förhållningsregler finns listade. Det går till exempel bara att skicka interna meddelanden om mottagaren har godkänt sändaren i ett öppet forum. För prenumeranter är det ännu säkrare eftersom de måste logga in med sitt prenumerationsnummer för att få tillgång till den öppna chatten, säger han.

Vuxna övervakar webbplatsen
Kamratposten kommer även att anlita cirka 200 användare, så kallade djungeltrummare, som får i uppgift är att anmäla kommentarer eller material på webbplatsen som inte följer reglerna. Anmälningarna hamnar hos det 100-tal vuxna som dagligen kommer att logga in som ´övervakare´ på webbplatsen. Övervakarna har möjlighet att dölja oönskad information och anmäla den till Kamratpostens ´supermoderatorer´. Supermoderatorerna sitter på redaktionen och har möjlighet att radera innehåll från webbplatsen. De ska även polisanmäla det som strider mot lagen.

Riktar sig till unga
Kamratpostens webbplats riktar sig till barn i åldern åtta till 14 år. Många webbplatser drar till sig barn trots att de egentligen riktar sig till äldre personer. Vi vill inte ha medlemmar på vår webbplats som är över 15 år, säger Ola Lindholm. Tanken är att den ska vara så säker den kan vara med dagens teknik utan att för den skull låsa folk ute. Förhoppningen är att även föräldrar kan känna att webbplatsen är en trygg plats för sina barn.  

Besök kamratpostens webbplats på www.KPwebben.se (startar den 1 september).

Elin Törnqvist (RPS)

Vad gör man inte för lite uppmärksamhet

Idag öppnar Göteborgs konstbiennal på temat politik och motstånd. 


En av utställarna har lagt fyra ton kalciumkarbonat i småpåsar. Det hela liknar kokain. Sedan har konstruktören uppmanat publiken att ta med sig eget knark till utställningen och lägga det i påsarna, berättar SVT.

Vad gör man inte för lite uppmärksamhet i den så kallade artistiska frihetens namn?!

 
Har du själv svårigheter att hitta arbete och samtidigt alltid närt en intensiv önskan efter att ställa ut istället för att skälla ut. If so-bli konstbiennalist nästa år. 

Några förslag:
1. Bunta ihop några konstnärer och häng försiktigt upp dom i taket. Tema: Mobiler. Kanske kan Telia Sonera eller Telenor sponsra. 

2. Placera skyltdockor i likkistor. Uppmana knarklangare att ta med egna offer. Tema: Shit happens. Kanske kan Fonus eller någon toalettpapperstillverkare sponsra. 

3. Placera ett antal gipshuvuden av aktuella politiker på golvet. Ställ sedan de huvudlösa kropparna två meter framför respektive kropp. Tema: Tänk efter före. Kanske kan Regeringskansliet sponsra. 

P.S. Glöm inte att ta saftigt betalt. D.S.

Leve den fria konsten!

Torgny Peterson

Reprissändning av radioprogrammet ReageraMera om svensk maffia

35181-135

Många som missade radioprogrammet ReageraMera onsdag 22 augusti har hört av sig och undrat om programmet går i repris. 

Programmet sänds i repris lördag 25 augusti 12.00. 

Bor du på Gotland får du in kanalen på FM89.2.

Bor du i övriga Sverige eller i utlandet kan du lyssna direkt på adressen http://www.justradio.nu/ eller www.myspace.com/justradiogotland

Ett nytt program med nytt innehåll sänds onsdag 29 augusti 10.30. Innehållet i det programmet meddelas tisdag 28 augusti.
  

Läs också:
Svensk maffia-en kartläggning av de kriminella gängen

Norge: Narkotikastatistik januari-juni 2007

Den norska polisens narkotikastatistik för det här årets sex första månader visar att beslagen av amfetamin, metamfetamin och kokain ökar kraftigt, samtidigt som små mängder heroin och ringa mängder cannabis beslagtagits. 

Aldrig tidigare har så stora mängder amfetamin och metamfetamin (264,8 kg) beslagtagits som under det första halvåret i år. Om man bortser från ett stort beslag (152 kg) av kokain 2005-narkotika som inte var avsedd för den norska marknaden, så är den beslagtagna mängden kokain (54,3 kg) under första halvan av det här året också större än någonsin tidigare.  

Beträffande cannabis är mängden i årets beslag hittills liten jämfört med tidigare år. Hittills i år har 235,5 kg cannabis beslagtagits. 

Beträffande heroin har man under första halvåret i år gjort 522 beslag på totalt 4,7 kg. 

Den intresserade kan ta del av halvårsstatistiken här.  

Torgny Peterson

Kriminella gängmedlemmar flyttar från Oslo

Polisens insatser mot gängmedlemmar i Oslo har gjort att en del av centralfigurerna lämnat den norska huvudstaden. 

Efter att polisen startade ett gängprojekt för ett år sedan har man genomfört 500 personkontroller, 325 gripanden och beslag av över 50 vapen och flera hundra kilo narkotika, rapporterar NRK

Läs också:
Politiaksjon mot gjengmiljøet 

Torgny Peterson

Påverkan av cannabis orsakade bilolycka med sju dödsoffer

Utlåtandet om orsaken till en bilolycka i Australien då sju personer dödades har nu kommit och i utlåtandet konstateras att huvudorsaken till olyckan var att Maxwell Purdue var påverkad av cannabis.  

Läs också:
Coroner blames cannabis for Vic crash 

Torgny Peterson

Lågutbildad medelålders kvinna i glesbygd den typiska rökaren

Tobaksbruk är fortfarande landets största enskilda folkhälsoproblem trots att användningen minskar. Men vilka är rökarna och snusarna? En ny rapport från Statens folkhälsoinstitut ger aktuell statistik och beskriver hur långt arbetet kommit med att minska användningen.  

Rapporten Minskat bruk av tobak-var står vi idag  konstaterar att det krävs stora insatser för att nå riksdagens fyra delmål om ett minskat tobaksbruk till 2014. Det delmål som man kommit längst med är att ingen ofrivilligt ska utsättas för rök i sin omgivning. Något som främst beror på rökförbudet på restauranger och serveringar.Eftersom tobaksfrågan långt ifrån är löst är det viktigt att det förebyggande arbetet fortsätter. Idag kan 70 procent av landets vårdcentraler erbjuda rökavvänjning och förhoppningen är att också kommunerna ska följa landstingen in i ett aktivt arbete och tydligt ta ställning mot tobak. Kommunerna kommer vara en mycket viktig aktör för att nå delmålen till 2014.  

Statistiken i rapporten talar sitt tydliga språk, det är de mest sårbara grupperna i samhället som röker. Det finns stora sociala skillnader i rökvanorna. Ju kortare utbildning kvinnor och män har, desto större andel röker varje dag
, säger Åsa Lundquist, tobaksutredare. 

Den genomsnittliga rökaren kan beskrivas som en medelålders kvinna som oftare än den icke rökande kvinnan är lågutbildad, låginkomsttagare, förtidspensionär eller långtidssjukskriven. Hon bor i en hyresrätt i ett glest befolkat område och har flera ohälsosamma levnadsvanor. Trots att den typiska rökaren är kvinna så har ändå andelen rökande kvinnor minskat de senaste åren.  

Den typiske snusaren kan utifrån statistiken beskrivas som man i 30 - 40 års ålder och är oftare än den icke snusande mannen lågutbildad, yrkesarbetande eller långtidssjukskriven och boende i glesbygd. Förutom sitt snusbruk röker även den typiske snusaren då och då och har även han flera andra ohälsosamma levnadsvanor.  

Trots att rökningen minskar i Sverige är det totala tobaksbruket högt, eftersom många som röker även snusar, särskilt män.  

När rökning och snusning slås ihop blir andelen tobaksbrukare betydligt högre bland män än bland kvinnor. Varje dag använder 32 procent av männen och 18 procent av kvinnorna tobak.  

Läs rapporten:
Minskat bruk av tobak-Var står vi idag?

Alarmerande ökning av antalet drogrelaterade psykoser

Från Irland kommer rapporter om en alarmerande ökning av antalet drogrelaterade psykoser. 

Enligt Dr Tony Sharkey, chef för Donegal Mental Health Service, är 50% av de som första gången kommer till Letterkenny´s Acute Psychiaric Unit med psykotiska tillstånd narkotikamissbrukare. Majoriteten av de unga människor vi ser på den psykiatriska enheten använder narkotika, och cannabis är ett av preparaten. Det är en farlig drog, säger Sharkey till Irish Examiner

Torgny Peterson

Omfattande polisaktion i Christiania

Ett stort antal poliser genomförde igår en omfattande razzia i Christiania i Köpenhamn på grund av att haschförsäljare åter börjat koncentrera färsäljningen av hasch till den så kallade ´Pusher Street´. 

Razzian, som genomfördes snabbt och effektivt kan du läsa mer om här.  

Efter skottlossningen i Christiania natten till i måndags får nu polisen också utökade befogenheter till personkontroller i Christianshavn. Befogenheterna är omfattande och innebär bland annat att personkontroller kan genomföras utan någon särskild misstanke riktad mot enskild person.  

De nya reglerna införs till en början i Christianshavn  men kommer att utvidgas till att omfatta också andra områden. Vi har också beslutat oss för att inom den närmaste framtiden upprätta visitationsområden på Nørrebro, i centrala delar av Köpenhamn och på vissa platser på Amager där vi av erfarenhet haft vissa problem, säger kriminalinspektör Per Larsen vid polisen i Köpenhamn till Politiken

Läs också:
Haschhandeln ökar i Christiania 

Torgny Peterson

Svensk maffia-en kartläggning av de kriminella gängen

35181-135

Efter radioprogrammet ReageraMera idag har många hört av sig och frågat mer om boken Svensk maffia.

Boken (390 sid), som var utgångspunkten för dagens program heter Svensk maffia-En kartläggning av de kriminella gängen och är författad av Lasse Wierup* och Matti Larsson. Den är utgiven på Norstedts 2007. ISBN 978-91-1-301464-7.

Innehållet kapitelvis ser ut som följer:

Prolog
Inledning-maffian finns i Säffle
Gängens spridning i Sverige
Hells Angels MC-herrarna på täppan
Bandidos MC-kopiorna som utmanade originalet
Brödraskapet och Brödraskapet Wolfpack-fångarnas hämnd
Gängen i betongen-bikerdrömmar och gangsta rap
Original Gangsters-ständigt i krig
Naserligan-en överlevare och hans nätverk
Jugoslaverna-kriminella klaner
Uppsalamaffian-Tjeck-Steffes skräckvälde
Att kliva av-torpeden som blev snäll
Projekt Alcatraz
Gängens etablering och livslängd
Register

*
Lasse Wierup är kriminalreporter på Dagens Nyheter; Matti Larsson är chefredaktör på nyhetsbryån Siren

Torgny Peterson

       

Haschhandeln ökar i Christiania

Efter att handeln med cannabis försvann från försäljningsstånden på den så kallade Pusher Street i Christiania i Köpenhamn i mars 2004 då polisen genomförde en omfattande razzia, grep ett 50-tal försäljare och bommade igen försäljningsstånden, är knarkhandlarna tillbaka på Pusher Street igen. 

Polisinspektören Svend Foldager vid polisen i Köpenhamn säger till Jyllands-Posten att haschhandeln ökat på senare tid. 

Om det inte redan skett är det kanske dags för svensk tull och polis att öka övervakningen av eventuell, ökad ´myrtrafik´. 

Läs också:
Øget hashhandel på Christiania 

Torgny Peterson

Radioprogrammet ReageraMera onsdag 22 augusti 10.30

Onsdag 22 augusti 2007 kl 10.30

ReageraMera med Torgny Peterson - Om svensk maffia

Medverkande:
Lasse Wierup
, som är kriminalreporter på Dagens Nyheter och som tillsammans med Matti Larsson, chefredaktör på nyhetsbryån Siren, har skrivit boken ´Svensk maffia-En kartläggning av de kriminella gängen´

Thord Modin, chef för rikskriminalpolisens underrättelsesektion

Thomas Bergqvist, ungdomsutredare på polisens ungdomsgrupp i Eskilstuna och polisens representant i projektgruppen Våga Vittna

Programmet direktsänds i Just Radio och via Internet. 

Bor du på Gotland får du in kanalen på FM89.2.

Bor du i övriga Sverige eller i utlandet kan du lyssna direkt på adressen http://www.justradio.nu/ eller www.myspace.com/justradiogotland

Nästa sändning av ReageraMera sker onsdag 29 augusti 10.30. Innehållet i det programmet meddelas tisdag 28 augusti.


Tyska polisen använder Biosensor vid ´Nature One´, Tysklands största ravetillställning

Tyska polisen hade mobiliserat en insatsstyrka av totalt 1000 man för att hantera detta årligen återkommande evenemang i Hunsrück i Tyskland. 50 000 besökare från Tyskland och angränsande länder infann sig till denna flerdagars utomhusfestival, som pågick över helgen.

Det var ett under att denna tillställning inte skapade fler och större olyckor än vad som skedde. Nästan varje person vi testade hade tagit narkotika eller bar på narkotika, hävdar de närvarande poliserna. 776 bötesförelägganden registrerades för brott mot Tyska lagen (Betäubungsmittelgesetz) som reglerar användandet av narkotiska preparat.

Tyska polisen hade lånat in en Biosens drogdetektor för ändamålet, men även för att samtidigt kontrollera systemets användbarhet vid höga kontrollintensiteter. Vi är mycket nöjda över kapaciteten av Biosens systemet. Det finns inte någon annan utrustning på marknaden som kan screena så många individer på kort tid, säger Hauptkommisar Maurer från polisen i Saarbrücken, ansvarig narkotikatestsamordnare. Det anmärkningsvärda är också att man enbart fann 4 alkoholpåverkade bilförare, men 193 narkotikapåverkade. Hade vi haft fler utrustningar, hade vi tagit väsentligt fler individer, fortsätter Maurer.

Vi har ett gott samarbete med polisen i Saarland som samordnar drogdetektering i trafiken i Tyskland, säger Bengt Hagander VD i Biosensor. Detta test bekräftade naturligtvis styrkan i vårt Biosens system, att på 60 sekunder kunna detektera en drogpåverkad bilförare, eller festdeltagare. Denna metod skapar därför ansenlig kapacitet för större polisinsatser som annars skulle kräva extraordinära personella resurser, avslutar han.

Pete Doherty tagen med narkotika igen

Natten till igår greps Peter Doherty igen i London,  misstänkt för innehav av narkotika. Jag har tappat räkningen på antalet gånger som Doherty gripits och är lika förvånad varje gång över att i stort sett ingenting händer. 

Den 4 september står Doherty inför skranket igen för att få domen för tidigare förseelser. Då Doherty senast stod inför domstol den 7 augusti i år sa domaren att hon skulle fatta beslut om påföljd för de tidigare brotten utifrån hur Doherty skötte sig under perioden fram till den 4 september.  

Återstår alltså att se vad som händer den här gången.  


Torgny Peterson


Fantombild på person misstänkt för koppling till ´maffiamord´ i Tyskland

Fantombild

Tysk polis har utfärdat ovanstående ´fantombild´ på en person som misstänks ha koppling till mordet på sex italienare utanför en restaurang i Duisburg förra veckan. 

Mannen, som har smal kroppsbyggnad, är 180-185 centimeter lång, har mörkt hår och en leverfläck under höger öga.       

Antalet gäng som ägnar sig åt organiserad brottslighet ökar

CISC
   Organiserad brottslighet i Kanada

17 augusti offentliggjorde CISC (Criminal Intelligence Service Canada) årets rapport om organiserad brottslighet i Kanada. Rapporten ger allmänheten en nationell överblick om den organiserade brottsligheten i syfte att öka medvetenheten hos allmänheten om hotet från den organiserade brottsligheten. 

Av rapporten framgår att den organiserade brottsligheten och antalet grupperingar som ägnar sig åt handel med narkotika i Kanada ökar. 

Enligt The Criminal Code of Canada (467.1) menas med en ´kriminell organisation´ 
* en grupp som består av tre eller flera personer i eller utanför Kanada; och
* som har som ett av sina huvudsakliga syften eller huvudsakliga aktiviteter att underlätta eller begå ett eller flera brott som, om de begås, sannolikt skulle resultera i direkt eller indirekt mottagande av en materiell fördel, inklusive en finansiell fördel, för gruppen eller för någon av de personer som utgör gruppen. 

Det inkluderar inte en grupp individer som går samman godtyckligt för att begå ett brott. 

CISC har identifierat omkring 950 grupperingar som ägnar sig åt organiserad brottslighet. 2006 var motsvarande siffra 800 sådana grupperingar.
 

CISC konstaterar att den organiserade brottsligheten verkar varhelst det finns förtjänster att göra. Nästan alla grupperingarna arbetar i nätverk eller i direkt samarbete med andra grupperingar för att underlätta den kriminella verksamheten, t ex genom gemensam finansiering av större importer. 

Några uppgifter ur rapporten
 
* Grupperingarna använder våld, ofta med hjälp av illegala vapen, för att främja och skydda sina kriminella intressen. I många fall riktas våldet mot andra kriminella, men oskyldiga offer skadas eller dödas ibland.       

* Våld kan användas för att skrämma eller tvinga individer eller områden under längre eller kortare perioder.        

* Den illegala narkotikahandeln skapar mer kriminell aktivitet än någon annan kriminell marknad
. Aktiviteter inom narkotikahandeln resulterar i överfall, mord och egendomsbrott utöver ett antal hälsoeffekter som ett resultat av användningen av narkotika.

* Marijuanaodlingar medför ett antal allvarliga hälso- och säkerhetsrisker för de som driver odlingarna och för omgivningen. Många odlingar i bostadsområden använder farliga avledningar av elektricitet och innehåller ett antal brandrisker som blottlagda ledningar och flyktiga kemikalier. Ångor från kemikalier som används för att påskynda tillväxten kan orsaka problem för luftvägarna liksom förekomsten av höga nivåer av mögel och pollen.       

* Metamfetamin är mycket beroendeframkallande och fysiskt farligt för användarna. Metamfetamin kan göra användarna mycket aggressiva och våldsamma. Även om det är relativt enkelt att tillverka metamfetamin så är kemikalierna mycket giftiga, frätande och lättantändliga i samband med framställningen. Bränder och eplosioner har inträffat i hemliga laboratorier och orsakat allvarlig oro för den allmänna säkerheten.

* Finansiell brottslighet skadar kanadensarna och företagsvärlden. Bedrägerier med betal-/kreditkort och lån påverkar betal-/kreditkortsmarknaden negativt och också banker och kreditinstitut. Marknadsföringsbedrägerier och manipulering av aktiemarknaden skadar direkt individer-med potentiella förödande, finansiella konsekvenser. The Insurance Bureau of Canada konstaterar att bedrägerier fortsätter att kosta kanadensarna mer än en miljard dollar årligen.

* Penningtvätt och återinvestering av vinning från brottslig verksamhet kan underminera den legala (vita)ekonomin. Eftersom penningtvätt involverar ett antal finansiella tjänster kan den orsaka kedjereaktioner som påverkar många finansiella institutioner. Kriminella inom den organiserade brottsligheten är kapabla att manipulera finansiella system och institutioner och korrumpera tjänstemän för att underlätta penningtvätt.

* Smuggling av varor kan i hög grad påverka samhället, särskilt genom förlust av skatteintäkter. Legitima företag förlorar också förtjänster till de som illegalt säljer smugglade varor till avsevärt lägre priser. Det finns också allvarlig anledning till oro för hälsan när det gäller innehållet och kvalitén på insmugglade varor, t ex illegalt tillverkad alkohol, eftersom allvarliga hälsoproblem eller dödsfall kan bli resultatet av konsumtion av sådana varor.

* Förfalskade produkter underminerar regeringens skatteintäkter och den legala industrins förtjänster. Förfalskade produkter kan ge allvarliga hälso- och säkerhetsrisker på grund av felaktig eller ingen etikettering eller föreskrifter. Så kan till exempel förfalskade läkemedelsprodukter innehålla inaktiva eller felaktiga ingredienser, ha felaktiga doseringar eller vara förorenade.

* Individer som smugglas in i Kanada kan ha ett allvarligt brottsregister och därmed utgöra ett potentiellt hot mot allmänheten. Människohandel med kvinnor resulterar ofta i att dessa tvingas in i sexindustrin för att betala av skulder eller avgifter. Offren utsätts för fysisk och psykisk misshandel och drabbas ofta av sexuellt överförbara och infektiösa sjukdomar genom arbete inom sexindustrin. 

Kriminella marknader
 

Illegala droger

Med omkring 80% av alla kända kriminella grupperingar inblandade, fortsätter den illegala narkotikamarknaden att vara den viktigaste kriminella marknaden i Kanada. Ingen enstaka grupp dominerar något speciellt område av denna marknad. 

Marijuana
Marijuana fortsätter att vara den mest producerade och missbrukade illegala narkotikan i Kanada med en majoritet av de kriminella grupperingarna inblandade i odling, distribution och transporter. 

Kokain
Efterfrågan på kokain är fortsatt stor, särskilt i stadsområden i hela landet. Storskalig import och distribution av kokain mellan landets olika delar utgör huvudaktiviteterna för flera av de mest sofistikerade organiserade kriminella grupperingarna. 

Heroin
Heroinmarknaden är liten men väletablerad med ett litet antal grupperingar sysselsatta med import av drogen. 

Ecstasy
Kanada har blivit ett ursprungsland för ecstasy med inhemsk produktion i huvudsak koncentrerad till B.C. (British Columbia) och Ontario. Ecstasy producerad i Kanada exporteras till USA och till andra marknader. 

Metamfetamin
Kanadas marknad för metamfetamin tillgodoses huvudsakligen genom inhemsk produktion. Ett litet antal kriminella grupperingar exporterar metamfetamin till USA. 

Rapporten innehåller ytterligare detaljer om ekonomisk brottslighet, människosmuggling,  människohandel och ett flertal andra brottstyper. 

Den intresserade kan läsa hela rapporten (på engelska) här

Torgny Peterson

Beslut om sprututbyte i Stockholm 30 augusti

Den 30 augusti fattar politikerna i socialtjänstnämnden i Stockholm beslut om sprututbyte. Du kan läsa mer här

Torgny Peterson

Lång väntan på behandling i Norge

3 655 missbrukare väntar på behandling i Norge, nästan 2 000 fler än i fjol, och väntetiden för långtidsbehandling är lång-i genomsnitt 118 dagar uppger norska Aftenposten

Torgny Peterson

Du missar väl inte de senaste drogrelaterade nyheterna?

Slut på sommarledigheten? Dags att börja arbeta eller börja skolan?  

Oavsett vad du sysslar med finns det all anledning att du håller dig välinformerad om de senaste drogrelaterade nyheterna om forskning, narkotikarelaterad och organiserad brottslighet, trender och tendenser när det gäller missbruk mm. 

Ett av de i särklass bästa sätten att hålla sig informerad är att besöka de två bloggarna ReageraMera (www.reageramera.blogg.se) och Cannabisdotcom (www.cannabisdotcom.blogg.se)  

Tidigt varje morgon kan du via länkar till tidningsartiklar och annat material ta del av de absolut senaste nyheterna på ReageraMera.  Utöver länkarna hittar du också ett mycket stort antal inlägg om den senaste utvecklingen, nationellt och internationellt, inom det narkotikarelaterade området och närbesläktade områden. 

Kriminella i cyberspace, bedrägerier, penningtvätt, phishing, grooming, falska e-postmeddelanden mm.
Internet blir allt mer scenen för skurkar av olika slag. I september öppnar jag en ny avdelning på ReageraMera, CYBERSPACE,  som förhoppningsvis kommer att bidra med en del intressant information i kampen mot nämnda skurkar.

I oktober är det dags för introduktionen av EXPRESS-KOLL med material i lättsmält form för dig som vill veta mer om narkotikarelaterade problem och frågeställningar. 

Varje onsdag 10.30 kan du också lyssna på radioprogrammet ReageraMera i JustRadio. Här diskuteras aktuella problem med experter inom sina respektive områden. Om du inte har lyssnat på programmet hitttills har du missat intervjuer med bland annat (Eventuell titel avser titel vid intervjutillfället) Björn Fries-nationell narkotikasamordnare; Gustav Fridolin-riksdagsledamot Miljöpartiet; Fredrik Persson-Polisen Gotland; Lars Ohly-partiledare Vänsterpartiet; Morgan Johansson-folkhälso- och socialtjänstminister; Jan Karlsen-ordförande Polisförbundet; Johan Pehrson-ordförande Justitieutskottet; Lennart Wetterholm-fd chef för Försvarsmaktens hundutbildning, nu chef Hundcampus; Berit Andnor-Socialminister; Jale Poljarevius-Polisen, Stockholm; Lars Birkhammar-Polisen, Borås; Anna Liedbergius-Informatör mobilisering mot narkotika; Alex Siggelin-Verksamhetsansvarig Bockes tjänstehundar; Torkild Strandberg-Riksdagsledamot (fp); Peter Walker-Rådgivare åt brittiska regeringen; Eva Brännmark-Rikspolisstyrelsen; Georgi Zazulin - fd Chef narkotikaroteln St Petersburg; Christer Karlsson-Ordf. KRIS (riks); Knut Reinås-Förbundet Mot Rusgift, Norge; Shanti Gustavsson-Ungdomsgruppen Gotland; Bertil Östman-Ungdomsgruppen Gotland; Maria Ellgren-Forskare, Karolinska Institutet; Sven Ahlbin- Länskriminalpolisen, Västra Götaland; Malin Berggren-Agent 25; Urban Nordmarker-Polisen, Gotland; Gunnar Hermansson-Rikskriminalpolisen; Therese Mattsson-Chef för Rikskriminalpolisen; Johan Nilsson-Rikskriminalpolisen; Krkom Göran Stigson-polisen, Halmstad;Tomas Pärklo-polisen, Blekinge; Christian Mårtensson-Form Fitness Visby AB; Karl Gunnheden-chef för Tullverkets gränskontroll i södra Sverige; Frank Ranieli-chef för Tullkrim i Göteborg; Anders Mårtensson-tullinspektör vid tullens brottsbekämpningsgrupp i Malmö; Anneli Bergholm Söder-polisintendent, trafikansvarig vid Rikspolisstyrelsen; Linda Källman-Brå (Brottsförebyggande rådet); Inga-Lena Jonasson-krinsp, polisen Umeå; Hans Rolandsson-handläggare Jordbruksverket; Benny Nilsson-Gotlands industrihampa; Karin Nilsson-enheten för EU-stöd (lantbruk), länsstyrelsen Gotland; Marianne von Wachenfelt-forensisk biolog, droganalysenheten, SKL (Statens Kriminaltekniska Laboratorium); Astrid Eklund-vice överåklagare, Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum, Stockholm; Magnus Lindgren-fil.dr., polisen, Uppsala; Håkan Eriksson-politisk chefredaktör, Gotlands Allehanda; Lars Siggelin-föreståndare Hassela Gotland; Helena Bouveng-riksdagsledamot (m); Jan Ertsborn- riksdagsledamot (fp); Håkan Juholt, riksdagsledamot (s); Bengt-Ola Nilsson, utredare, Krisberedskapsmyndigheten; Tomas Hallberg-direktör ECAD; Annie Wärnelid-projektledare Sverige Mot Narkotika; Peter Walker-Executive Director, NDPA, London; Jan Westling-krinsp, länskriminalpolisens narkotikarotel, Stockholm; Björn Hibell-direktör CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning); Ulrik Lindström-politiskt sakkunnig hos folkhälsominister Maria Larsson; Howard Craig Brown-Australiens ambassadör i Sverige; Karin Ehnbom-Palmquist-Sveriges ambassadör i Australien; Nils René-avd.dir., Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet, Malmö; Tor Fredriksen-nordisk tullsambandsman, Madrid; Lena Thor-poliskommissarie, hundtjänstenheten, Polismyndigheten Göteborg; Thomas Ekman- kriminalkommissarie, Polismyndigheten Göteborg; Gabrielle Bendrik-Socialmedicinska häktesprojektet, Göteborg; Tommy Moberg-Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet, Göteborg; Mika Lahti-ansvarig för den förstärkta ungdomsgruppen på Gotlandunder sommaren; Karin Lindvall-projektledare för Almedalsveckan; Alice Åström-riksdagsledamot (v); Åsa Magnusson-Mobilisering mot narkotika; Christer Hanefalk-retorikexpert; Lena Nyberg-Barnombudsman (BO); Tomas Lundqvist-psykolog och fil.dr.; cannabisexpert, Lund; Nyamko Sabuni-integrations- och jämställdhetsminister; Beatrice Ask-justitieminister; Hanna Broberg.Forum för frivilligt socialt arbete; Ulrika Erksell-Volontärbyrån; Martin Borgs-pr-konsult och dokumentärfilmare; Lena Celion-kommunalråd Gotland; Tommy Anderberg-polisen Gotland; Ninna Lindblad-Alternativa Politikerveckan; Hedvig Alvermark-Alternativa Politikerveckan; Conny Svensson-riksprojektledare, Skatteverkets restaurangkontroll; Bo Hemph-alkoholhandläggare, Tillståndsmyndigheten, Gotlands kommun; Ulf Linnerhed-socialkonsulent, Länsstyrelsen Gotland; Mari Jungstedt-deckarförfattare, Nacka/Gotland; Björn Andersson-chef för socialjouren i Uppsala; Magnus Andersson-KRIS, Uppsala; Eva Köpman-chef för Ungdomscentrum, Uppsala; Christer Nordström-presstalesman, polisen Uppsala; Michaela Strömberg-nattvandringsansvarig, ungdomsföreningen La Softa; Magnus Hänström-enhetschef för gatulangningsgruppen, polisen Uppsala; Roger Zetterberg- länshundbefäl, polisen Uppsala 

Nästa program kommer nu på onsdag 22 augusti. Information om innehållet i varje veckas radioprogram hittar du på www.reageramera.blogg.se på tisdagar.  

Bor du på Gotland får du in kanalen på 89.2. Bor du i övriga Sverige eller i utlandet kan du lyssna direkt på adressen http://www.justradio.nu/ eller www.myspace.com/justradiogotland   

Torgny Peterson

Om pillertrillande läkare

Eslöv Eslövsläkaren mister rätt att skriva ut narkotika Sydsvenskan

Lund Romernas riksförbund stöder Fagher Sydsvenskan *

Lund Oacceptabelt beteende enligt läkarförbundet Sydsvenskan
Lund Läkare behandlar romska patienter med narkotika Sydsvenskan
Lund Fagher varnas-alltför generös med förskrivningar av läkemedel Sydsvenskan
Stockholm Forskare: Risk för missbruk hos redan utsatta Sydsvenskan
Malmö Läkare i Malmö kritiseras för slarviga recept på narkotika Dagens Nyheter

Sjuhärad Skrev ut narkotika utan att ha träffat patienten Borås Tidning
Dalarna Riskerar läkarlegitimationen SR Dalarna
Stockholm Tandläkare var knarklangare Metro
Uppland 78-årig läkare mister legitimationen Aftonbladet
Sverige Överförskrivning ledde till dödsfall Läkemedelsvärlden
Stockholm Landstinget försöker stoppa narkotikarecept till missbrukare Ekot
Stockholm Läkare skrev ut knark-får fortsätta jobba Dagens Nyheter  
Sverige Segt, fegt eller något annat? SNPF
Sverige Stoppa läkare som langar ReageraMera
Sverige Läkare kan mista legitimation Dagens Nyheter
Sverige Socialstyrelsen ser allvarligt på överförskrivning av narkotiska läkemedel Socialstyrelsen
Sverige Omöjligt att åtala läkare Dagens Nyheter
Sverige Langande läkare stoppas inte DrugNews
Sverige Få knarkläkare stoppas Dagens Nyheter
Sverige Varning ses som en örfil, erinran som en nypning Dagens Nyheter
Stockholm Jonas köpte narkotika på recept Dagens Nyheter
Stockholm Läkemedel det nya knarket Dagens Nyheter
Stockholm Apoteket slår larm förgäves Dagens Nyheter
Sverige Nationell läkemedelsjournal kan minska överförskrivning Mobilisering mot narkotika
Sverige Överförskrivning av narkotikaklassade läkemedel-analys och åtgärder


Maastricht backar om coffee shops

Efter omfattande kritik från invånarna i centrala Maastricht ville borgmästaren Gerd Leers flytta ut flera coffee shops från Maastrichts centrum till område närmare gränsen till Belgien. Den belgiske premiärministern Guy Verhofstadt gick vad som närmast kan beskrivas som ´i taket´ och krävde ett brådskande möte med sin kollega i Nederländerna, Jan Peter Balkenende, för att sätta stopp för det hela. Allt detta hände förra sommaren. 

Vad har skett sedan dess? 

Efter omfattande nationell och internationell kritik backar Maastricht när det gäller förslaget att flytta fler coffee shops närmare den belgiska gränsen för att minska knarkturismen till Maastricht. Tills vidare blir dom här knarksyltorna kvar där dom finns-i centrala Maastricht.  

Förhoppningsvis kommer den lokala kritiken mot coffee shops att få sådan omfattning att krav kommer att resas på att de ska stängas helt. 

Apropå knarkturism så hittades en tysk turist medvetslös i ett hotellrum i Amsterdam i fredags. Han hade petat i sig psykedeliska svampar, rökt marijuana och hasch, druckit alkohol och injicerat heroin, rapporterar Expatica

Läs också:
Krismöte mellan Nederländerna och Belgien om försäljning av cannabis
Rökförbud på holländska coffee shops  

Torgny Peterson

11 ton hasch i beslag

Belgisk polis och tull gjorde 16 juli ett beslag av 11 ton hasch, som smugglats in i landet från Marocko. Värdet av beslaget beräknas uppgå till cirka 50 miljoner euro (cirka 450 miljoner kronor). 

Narkotikan hade dolts i ett stort antal olivtunnor. Inuti var och en av olivtunnorna fanns en mindre olivtunna. Det var endast den mindre, inre tunnan som innehöll oliver. Narkotikan hade gömts i utrymmet mellan de båda tunnorna. 

Den 41-årige ägaren till företaget ´House Toys´, som officiellt ägnar sig åt handel med bland annat oliver, citron, lergods och trädgårdsmöbler, misstänks vara hjärnan bakom smugglingsföretaget. 

En omfattande utredning, som bland annat innefattar lagerlokaler i Ans och Herstal och ytterligare inblandade personer pågår. 

Torgny Peterson    

Största heroinbeslaget någonsin i Schweiz

Schweiziska myndigheter har gjort det största heroinbeslaget i landets historia när tulltjänstemän i Diepoldsau i kantonen St. Gallen, vid gränsen till Österrike, den 7 augusti hittade 150 kilo heroin till ett uppskattat värde av cirka 215 miljoner kronor i en semitrailer. 

Hittills har två personer av turkiskt ursprung gripits och husrannsakningar har genomförts i Wien och i Turkiet. 

Torgny Peterson

Stort heroinbeslag i Köpenhamn

Flera danska media rapporterar att polisen i måndags hittade 14,4 kilo heroin vid en husrannsakan i en lägenhet i Bagsvaerd, strax norr om Köpenhamn. En person är gripen. Flera gripanden kan inte uteslutas. 

Torgny Peterson

Svensk utsedd till FN:s generalsekreterares representant i Afghanistan

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon utsåg igår svensken Bo Asplund till sin ´Deputy Special Representative for Afghanistan´. 

Asplund kommer också att fungera som FN:s koordinator i Afghanistan (UN Resident Coordinator och UN Humanitarian Coordinator in Afgahnistan. 

Läs också:
Afghanistan-en utmaning på den internationella agendan  

Torgny Peterson

´Cannabiskung´ fick 13 års fängelse

Efter ett långvarigt och mycket framgångsrikt samarbete mellan polisen och The Australian Crime Commission lyckades man till slut få fast ´cannabiskungen´, tillika tidigare banktjänstemannen, Alexander Malcolm Lane. 

Igår dömdes Lane tillsammans med fyra kumpaner av Cairns Surpreme Court.  

Med hjälp av helikoptrar transporterade Lanes ´företag´ manskap och utrustning ut i bushen där tonvis med cannabis av mycket god kvalité producerades varje år. 

Lane och hans kollegor samarbetade med personer i Holland dit kurirer, mot en ersättning på upp till 30 000 dollar per resa, reste för att hämta tusentals cannabisfröer, som kom att ge färdiga produkter med hög THC-halt. 

De som bevakade fälten fick upp till 3 000 dollar per vecka och det fanns ingen brist på utrustning för verksamheten i bushen. Här fanns tält, frysar drivna med gas, bevattningssystem och till och med maskiner för att packa den färdiga produkten. Väl förpackade användes återigen helikoptrar för att transportera narkotikan till väntande lastbilar för vidare transport via inlandsvägar till storstäder som Sydney och Melbourne.

Verksamheten har pågått under åren 1995-2006. 

Lane, som fyller sextio år, ska tillbringa de kommande 13 åren i fängelse och en av hans ´kollegor´, helikopterpiloten Peter Pantovich, åtta år. 

Torgny Peterson

Förebyggande material för gymnasieskolan

MOB och alkoholkommittén har utvecklat ett klassbaserat alkohol- och narkotikaförebyggande material för gymnasieskolan- Ungdomar vill diskutera gränser.  

Utbildningen av lärare av materialet har redan genomförts i några skolor och kommer att fortsätta i höst.  

STAD ansvarar för att följa implementeringen av materialet. I september genomförs den första instruktionsutbildningen, dvs. utbildning av personer som kan utbilda fler lärare i materialet runt om i landet.  

Vill du veta mer, vänd dej till Lena Melander (lena.melander@social.ministry.se).

Nya riktlinjer för kliniska försök i Storbritannien

Brittiska ABPI (The Association of the British Pharmaceutical Industry) har utfärdat nya riktlinjer för kliniska försök efter förra årets mycket allvarliga misslyckande då sex friska personer blev svårt sjuka efter att ha fått TGN 1412. 

ABPI uppger på sin hemsida att det tar mellan tio och tolv år och en kostnad på cirka 550 miljoner pund att utveckla en ny medicin. 

De nya riktlinjerna (fas I)
finns här. Ytterligare kortfattad allmän information finns här

Torgny Peterson

Hur många amerikanska stater tillåter så kallad ´medicinsk marijuana´?

Flera hör av sig och undrar hur många och vilka amerikanska delstater som, i strid mot den federala lagstiftningen, har sagt ja till så kallad ´medicinsk marijuana´. 

Observera att så kallad ´medicinsk marijuana´ inte är godkänd som medicin av amerikanska FDA (Food and Drug Administration). 

För närvarande är det 12 delstater, nämligen Arkansas, Kalifornien, Colorado, Hawai, Maine, Montana, Nevada, New Mexico, Oregon, Rhode Island, Vermont och Washington. 

Läs också:
Är medicinsk marijuana OK i USA?
Inter-agency advisory regarding claims that smoked marijuana is a medicine
The new drug development process
FDA Information 

Torgny Peterson

Tillträdesförbud m.m. inom kriminalvården

Promemorian, Ds 2007:24,  behandlar kriminalvårdens problem med att personer uppehåller sig utanför anstaltens murar eller område och kastar in sådant som narkotika och mobiltelefoner på anstaltens område.

Enligt promemorians förslag ska Kriminalvården ges rätt att besluta om förbud mot att vistas inom ett område närmast utanför anstalten. För att ett sådant förbud ska få beslutas måste det föreligga en påtaglig risk för fritagningsförsök eller någon annan ordningsstörande verksamhet.

Att personer olovligen vistas inom en anstalts område kan riskera säkerheten eller störa ordningen. En sådan situation kan uppstå mycket plötsligt och ett ingripande kan vara påkallat innan polis hinner komma till platsen. Mot den bakgrunden föreslås att kriminalvårdspersonalen ska ha befogenhet att avvisa, avlägsna eller som en sista åtgärd tillfälligt omhänderta den som olovligen befinner sig inom anstaltens område. Personalen föreslås få samma rätt att ingripa mot den som olovligen befinner sig inom ett område närmast utanför anstalten för vilket tillträdesförbud beslutats. I samband med ett avlägsnande eller tillfälligt omhändertagande får personalen kroppsvisitera den som åtgärden avser.

I promemorian föreslås även att en väktare som är förordnad att utföra vissa bevakningsuppgifter inom en anstalt ska ha samma rätt att ingripa som en kriminalvårdstjänsteman.


Rökförbud på behandlingshem

Om alkohol- och narkotikamissbrukare vill sluta med droger borde dom också vara beredda att sluta röka, säger man i ett pressmeddelande från delstaten New Yorks Office of Alcohol and Substance Abuse Services (OASAS). 

Med början nästa sommar kommer rökförbud att införas såväl utom- som inomhus på 1 400 behandlingshem  från och med nästa sommar. 

Undrar vilka som får mest problem med anledning av de nya reglerna-missbrukarna eller den tobaksmissbrukande personalen.  

Beslutet bör glädja de som förespråkar legalisering av marijuana då de hävdar att man i första hand bör angripa användning av vanlig tobak. Nästa steg bör då bli förbud mot rökning av marijuana såväl utom- som inomhus överallt. 

Här kan du lyssna på en intervju med chefen för OASAS, Karen Carpenter-Palumbo. 

Kanske något för skandinaviska behandlingshem att ta efter! 

Torgny Peterson

Polis och allmänhet måste bli mer aktiva mot Overgrow 2007

35181-68

Det började i USA och har sedan spridit sig till andra håll i världen-Overgrow 2007-som innebär att de som vill legalisera cannabis sår cannabisfrön på allmänna platser.  

I Norge och i Sverige, i bland annat Stockholm, Lidingö, Linköping och på flera andra orter har legaliseringsaktivister planterat cannabisfrö. Varför? För att skapa debatt om den nuvarande lagstiftningen om cannabis.  

Att så cannabisfrö är i och för sig inget brott men så snart fröet utvecklas till en växt ovan jord handlar det om narkotikabrott. 

Det verkar som om flera polismyndigheter i Sverige inte har den blekaste aning om den här verksamheten och jag vill därför uppmana såväl polismyndigheter som allmänheten att reagera mera.  Ser du en cannabisplanta bör du omgående kontakta polisen. 

Beträffande åtgärder hos polisen bör meddelande omgående sändas ut i det interna nätet för att göra alla polismyndigheter uppmärksammade på Overgrow 2007. 


Läs också:

Här skördar polisen cannabisodlingarna

Cannabis växer över hela Linköping


Torgny Peterson


Hur hälso- och sjukvården leder och styr arbetet med patienters sjukskrivning

Idag överlämnade Kristina Alexanderson och Mia von Knorring sitt projekt om sjukskrivningsprocessen till socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson. Kristina Alexanderson är professor och Mia von Knorring är doktorand vid Institutionen för klinisk neurovetenskap.

Flera studier har påvisat brister i sjukvårdens hantering av patienters sjukskrivning. Mot bakgrund av detta har regeringen gjort en treårig satsning, den så kallade sjukvårdsmiljarden, för att stötta landstingen i deras arbete för att förbättra sjukskrivningsprocessen.

Karolinska Institutet har på regeringens uppdrag analyserat ledning och styrning av arbetet med patienters sjukskrivning. Undersökningen baseras på intervjuer med 82 chefer i svenska landsting.

Legaliseringsparti byter namn men inte agenda

Italienska radikala partiet låter meddela att man numera tänker kalla sig Nonviolent Radical Party, Transnational and Transparty.

I samma veva får ´legaliseringsbossen´i partiet , Marco Pannella, två medhjälpare som inte helt oväntat  blir vicepresidenter, nämligen Matteo Mecacci och Marco Perduca, som ersätter Marco Beltrandi och Marco Cappato som valts till parlamentsmedlemmar.

Partiet har en del ekonomiska svårigheter att ta itu med, vilket framgår av pressmeddelandet, och uppmanar också medlemmarna att genomföra en gemensam kampanj för att värva medlemmar.

Går du in på partiets nuvarande hemsida och skriver in de italienska orden >legalizzare la droga< i sökrutan (cerca) får du (på italienska) en klar uppfattning om partiets ståndpunkt när det gäller narkotika.
Om du läser italienska kan du på deras hemsida också ta del av en ´färsk´ artikel,  som förfasar sig över hur fruktansvärt illa behandlade de stackars italienska marijuanaodlarna och konsumenterna av samma produkt är.

Torgny Peterson

Inbjudan från TV-bolag att åka till Holland och knarka

Brittiska The Independent rapporterar om en skandalartad inbjudan från Channel 4, via produktionsbolaget Ricochet, som går ut på att utröna om det finns intresse hos journalister i 20-30-årsåldern att gå med på tillfällig eller mer regelbunden användning av cannabis och/eller ecstasy och tillåta oss att under en månad se vilka effekterna är.

I det email som skickats framgår att experimentet, som än så länge är på idéstadiet, ska genomföras i Holland där det inte blir några juridiska efterverkningar och där ett framstående universitet övervakar effekterna.

Att det finns media som är beredda att göra vad som helst för att sälja lösnummer är inte precis någon hemlighet, men frågan är om inte det här tar priset.

Det finns anledning att påtala den här sortens galenskaper för brittiska ambassaden med en uppmaning om att utröna om kanalen erhåller statliga bidrag och om dessa i sådana fall är förenliga med uppmaningar till folk att använda narkotika. Eventuella annonsörer och/eller sponsorer av kanalen borde också tänka sig för ett antal gånger innan man fattar beslut om eventuellt fortsatt engagemang med kanalen och produktionsbolaget ifråga.

Torgny Peterson 


Trägen vinner!

Polisen i Nya Zeeland meddelar att man varit framgångsrik i den nationella bekämpningen av odling och distribution av cannabis under det senaste året. 

Resultatet för arbetet 2006-2007 har bland annat inneburit följande: 
700 personer har gripits för inblandning i kommersiell odling och distribution av cannabis 

Cirka 100 000 cannabisplantor har förstörts (2005/2006 förstördes 118 457 plantor)
 

Cirka 120 vapen har beslagtagits
 

Stöldgods till ett värde av 170 000 dollar har återfunnits
 

Cirka 170 kilo marijuana har beslagtagits och/eller förstörts
 

10 laboratorier för tillverkning av metamfetamin har lokaliserats
 

Enligt ett pressmeddelande från polisen har planeringen för bekämpning av cannabis under nästa period redan börjat och polisen uppmuntrar personer som har information om cannabisodlingar att kontakta den lokala polisstationen.  Det sistnämnda är ett bra tips också för svenska förhållanden. 

Läs också:
Sverige: Nationell cannabisprojekt 2004-2006-En kartläggning av distributionen, nätverken och individerna
Sverige: Hjälp till med att stänga cannabisodlingar 

Torgny Peterson

Känn dig blåst!

Känner du till det amerikanska TV-programmet America´s Dumbest Criminals


53-åriga Juanita Marie Jones skulle antagligen platsa bra där efter att polisen i Wilcox County grep henne i samband med att hon kontaktade polisen för att anmäla att det crack hon köpt i själva verket kanske inte var crack.

 
Då polisen anlände till hennes bostad tog hon med dom in i köket för att visa det hon trodde var ´falskt´crack. Hon talade om för poliserna att hon hade rökt delar av det hon köpt, men att hon inte var övertygad om att varan var äkta. 

Resultat: Besök i finkan för vidare handläggning. 

Torgny Peterson

Ny cannabisskröna i Expressen

Under en intervju i samband med ett seminarium om cannabis i Visby under Almedalsveckan sa en av Expressens ledarskribenter, Sakine Madon, att hon vill avkriminalisera bruk och innehav. 

Med anledning av hennes uttalande ringde jag upp Madon för att få en intervju i direktsändning i JustRadio, men Madon var inte intresserad och meddelade att hon inte hade lust att lägga mer tid på frågan. På fråga om hennes uttalanden i intervjun var privata åsikter, hänvisade hon till Anna Dahlberg på Expressens ledarredaktion. 

Jag kontaktade Anna Dahlberg, som tjänstgjorde som tillförordnad chef för Expressens ledarredaktion, och undrade om hon kunde medverka i en direktsänd intervju. Dahlberg sa sig heller inte kunna medverka då hon av olika skäl inte hade tid.  

Dahlberg besvarade min fråga om Expressens ledarredaktion står bakom Madons uttalande och eftersom hon inte kunde/inte hade lust/inte ville medverka i direktsändning bad jag att få citera hennes svar, som i klartext lyder:  

Expressens ledarredaktion ställer sig bakom kravet på avkriminalisering av bruk och personligt innehav av narkotika. På direkt fråga om detta gäller all narkotika, svarade Dahlberg ja. 

Ett sådant uttalande förvånar säkerligen ett stort antal Expressen-läsare och andra och ger fog för en undran om inte Expressens ledarredaktion är en del av narkotikaproblemet snarare än en del av lösningen på samma problem.   

I en ny cannabisskröna i Expressen igår besvärar sig Aaron Israelsson över att polisen slog i helgen till mot Uppsala reggaefestival och grep 260 personer för brott utan offer-ett påstående som med stor förtjusning också används av legaliseringsförespråkare i USA. I likhet med dessa vägrar Expressen uppenbarligen att ta del av den seriösa forskning som finns idag om cannabis och potentiella skadeverkningar. Att påstå att användning av cannabis inte kräver offer är utifrån de kunskaper som finns idag ett bevis på monumental okunnighet.

Har du själv lika dålig koll på seriös forskning om narkotika och det narkotikapolitiska läget som Expressen? Ha förtröstan! Nu behöver du inte oroa dig längre.

Inom kort startar vi en informationsserie med aktuella kommentarer, inblickar och utblickar som du, liksom Expressens ledarskribenter och andra, kan ta del av för att fräscha upp kunskaperna och sortera bort de värsta galenskaperna

Du kommer så småningom att hitta materialet under rubriken EXPRESS-KOLL. Välkommen dit.

Beträffande reggaefestivalen i Uppsala handlar radioprogrammet ReageraMera idag i sin helhet om reggaefestivalen i Uppsala. Missa inte det! 

Torgny Peterson

Afghanistan-en utmaning på den internationella agendan

I samband med att cheferna för Sveriges utlandsmyndigheter samlas i Stockholm för ett årligt möte inbjuder Utrikesdepartementet till seminariet "Afghanistan - en utmaning på den internationella agendan".

Efter 25 år av krig är Afghanistan ett svårt härjat land. Bristen på utveckling medför lidande och bidrar till extremism och narkotikahandel. De breda svenska insatserna i Afghanistan syftar till att förebygga fortsatta konflikter och skapa förutsättningar för återuppbyggnad och en hållbar utveckling. Vi gör detta tillsammans med andra länder inom ramen för FN, EU och Nato.

Panel
Per Anderman, Sveriges ambassadör vid Nato
Anders Lidén, Sveriges ambassadör vid FN
Gunnar Lund, Sveriges ambassadör i Frankrike
Sven-Olof Petersson, Sveriges ambassadör vid EU
Ann Wilkens, Sveriges ambassadör i Pakistan och Afghanistan

Moderator
Bo Huldt, professor, Försvarshögskolan

Tid och plats
Måndag den 20 augusti 15.00-16.30
M/S TeaterSkeppet (vid kaj), Skeppsbrokajen 104, Stockholm (mitt emot Hotell Reisen).

Anmäl dig redan idag - begränsat antal platser!
anmalan-afghanistan@foreign.ministry.se

Kontakt
Cecilia Julin
UD:s press-, informations- och kommunikationsenhet
Tel. 08-405 57 25
Mobil. 070-867 39 94

Lena Jern
UD:s press-, informations- och kommunikationsenhet
Tel. 08-405 38 22
anmalan-afghanistan@foreign.ministry.se

Radioprogrammet ReageraMera onsdag 15 augusti 10.30

Onsdag 15 augusti 2007 kl 10.30

ReageraMera med Torgny Peterson - Om Reggaefestivalen i Uppsala

Medverkande:
Björn Andersson, chef för socialjouren i Uppsala

Magnus Andersson, KRIS, Uppsala

Eva Köpman, chef för Ungdomscentrum, Uppsala

Christer Nordström, presstalesman, polisen Uppsala

Michaela Strömberg, nattvandringsansvarig, ungdomsföreningen La Softa

Magnus Hänström, enhetschef för gatulangningsgruppen, polisen Uppsala

Johan Nilsson, kriminalinspektör och projektledare för
cannabisprojektet, Rikskriminalpolisen

Roger Zetterberg, länshundbefäl, polisen Uppsala

Programmet direktsänds i Just Radio och via Internet. 

Bor du på Gotland får du in kanalen på FM89.2.

Bor du i övriga Sverige eller i utlandet kan du lyssna direkt på adressen http://www.justradio.nu/ eller www.myspace.com/justradiogotland

Nästa sändning av ReageraMera sker onsdag 22 augusti 10.30. Innehållet i det programmet meddelas tisdag 21 augusti.

Torgny Peterson


Cannabismetaboliter vanligast hos skadade bilförare

I senaste utgåvan av EMA (Emergency Medicine Australasia) redovisas en studie om droger i trafiken. 

Syftet med studien var att undersöka förekomsten av droger hos skadade förare i Victoria (Australien) som varit med om en olycka och sedan förts till sjukhus. 

Blodprover togs på förare som förts till The Alfred Emergency & Trauma Centre (Prahran, Vic.) efter olyckan. 436 prover analyserades.  

Cannabismetaboliter var vanligast förekommande i proverna (46.7%). THC förekom i 33 prover (7.6%). Därutöver förekom bensodiazepiner (15.6%), opiater (11%), amfetamin (4.1%) och metadon (3%). Kokain fanns i 1.4% av de analyserade fallen. 

I 66% av fallen var ´olycksförarna´ män och kvinnor i åldrarna 15-44 år och det var i denna grupp som man fann nästan alla fall av THC i analyserna. I äldre åldersgrupper var förekomsten av bensodiazepiner vanligare och bland kvinnor äldre än 65 år var 30% av proven positiva för bensodiazepiner. 

Forskarna drar, inte helt oväntat, slutsatsen att det krävs ytterligare insatser för att minska förekomsten av  droger i samband med bilkörning.  

Läs mer:
Chin Wei Ch´ng, Mark Fitzgerald, Jim Gerostamoulos, Peter Cameron, Dinh Bui, Olaf H Drummer, Jeremy Potter, Morris Odell (2007)
Drug use in motor vehicle drivers presenting to an Australian, adult major trauma centre
Emergency Medicine Australasia 19 (4), 359-365.

Torgny Peterson

Om NIDA:s vetenskapliga magasin

Amerikanska NIDA (National Institute on Drug Abuse), som idag ger ut Perspectives byter från och med novemberutgåvan namn till The Journal of Addiction Science & Clinical Practice. Samtidigt utökar man antalet utgåvor från en till två per år. 

Varje utgåva kommer bland annat att innehålla den senaste informationen från ledande forskare om viktiga frågor kring drogprevention och behandling och om vad som fungerar respektive inte fungerar när det gäller behandling. Dessutom kommer man att ge exempel på framgångsrikt samarbete mellan forskare och praktiker. 

The Journal of Addiction Science & Clinical Practice
kommer dessutom att göras tillgänglig via Medline, som jag rekommenderar var och en som är intresserad av drogrelaterade frågor, och andra områden också för den delen, att använda redan nu.

Torgny Peterson

Lockar med narkotika för att värva medlemmar till ungdomsgäng i Oslo

I Oslo håller en maktkamp mellan norsk-tamilska ungdomar på att ställa till med stora problem med våld, överfall och erbjudanden oom gratis narkotika för att värva medlemmar till ungdomsgängen. 

Du kan följa utvecklingen här - Ga bort gratis narkotika; Frykter rekruttering til tamilgjengene 

Torgny Peterson

Legaliseringsrörelse får konsultativ status hos FN

Den brittiska legaliseringsrörelsen Transform har fått konsultativ status hos FN.  

Seger för legaliseringsrörelsen och en kraftfull trovärdighetsförlust för FN:s arbete mot narkotika. 

Förhoppningsvis kan t ex italienska San Patrignano, som har samma konsultativa status hos FN, men som hyser helt andra åsikter om narkotikapolitiska insatser, uträtta ett och annat i sammanhanget tillsammans med andra organisationer som är övertygade om att världen inte är betjänt av en legalisering av någon sorts narkotika. 

Torgny Peterson

Ny behandling mot kokainrelaterade symptom

Forskare vid UT Southwestern Medical Center i USA har upptäckt att användning av preparatet dexmedetomidine motverkar effekterna av kokain på hjärtfunktionen. 

Det finns i Sverige idag inga godkända läkemedel som innehåller dexmedetomidinhydroklorid. 

Du kan läsa mer om den amerikanska studien här

Torgny Peterson

Välkommen till ReageraMera och Cannabisdotcom

De flesta har nu avslutat sin semester och det är dags att hälsa er som gjort annat än att läsa ReageraMera och Cannabisdotcom under semestern välkomna tillbaka.

 
Det finns idag ett mycket stort antal poster publicerade på ReageraMera (www.reageramera.blogg.se). När detta skrivs närmare bestämt 1 546 stycken. På Cannabisdotcom ( www.cannabisdotcom.blogg.se) finns det idag 237 poster.  

Via tidningslänkarna på ReageraMera kan du enkelt hålla dig uppdaterad om drogrelaterad information från Sverige och övriga delar av världen. Ett stort antal inlägg ger dig också den absolut senast tillgängliga informationen om forskning, beslag, trender och tendenser mm. inom narkotikaområdet.  

Kriminella i cyberspace, bedrägerier, penningtvätt, phishing, grooming, falska e-postmeddelanden mm.
Internet blir allt mer scenen för skurkar av olika slag. I september öppnar jag en ny avdelning på ReageraMera, CYBERSPACE,  som förhoppningsvis kommer att bidra med en del intressant information i kampen mot nämnda skurkar.

I oktober är det dags för introduktionen av EXPRESS-KOLL med material i lättsmält form för dig som vill veta mer om narkotikarelaterade problem och frågeställningar. 

Varje onsdag 10.30 kan du också lyssna på radioprogrammet ReageraMera i JustRadio. Nästa program kommer nu på onsdag 15 augusti. Information om innehållet i varje veckas radioprogram hittar du på www.reageramera.blogg.se på tisdagar.  

Bor du på Gotland får du in kanalen på 89.2. Bor du i övriga Sverige eller i utlandet kan du lyssna direkt på adressen http://www.justradio.nu/ eller www.myspace.com/justradiogotland  

Välkommen tillbaka till en innehållsrik och spännande höst! 

Torgny Peterson

Marijuanaförödelse

Sverige kan lära sig en hel del om vilka konsekvenser bristande handlingskraft mot ´hemodlingar´ kan få om man inte agerar i tid.  

Kanada har vaknat alldeles för sent och vilka konsekvenser det kan få kan du läsa om här

Läs också:
Hjälp till med att stänga cannabisodlingar 

Torgny Peterson

´Diskret´ hjälp till kokainsnortande advokater

Missbruket av kokain på Irland ökar explosionsartat, inte minst bland vissa yrkesgrupper, t ex jurister, ekonomer m fl, som har ekonomi att ´smygknarka´.

Vad ska då göras med/åt/för dessa?

Det senaste förslaget kommer från ministern ansvarig för narkotikafrågor, Pat Carey, som nu överväger att öppna ´diskreta´ inrättningar nära arbetsplatserna, t ex i finansdistrikten, för den här gruppen missbrukare-eller rekreationsanvändare som dom väljer att kalla sig själva.

Galway finns det redan en drop-in inrättning av det här slaget.

Läs också:
Conference examines cocaine threat

Torgny Peterson

Drogtester i Moskvas skolor

I juli meddelade Moskvas borgmästare, Yury Luzhkov, att man kommer att producera ett lagförslag angående drogtester av elever i Moskvas skolor.

Av officiella uppgifter framgår att det finns 29 000 registrerade missbrukare varav hela 70 procent är underåriga.

Torgny Peterson

Totalförbud för försäljning av psykedeliska svampar?

I maj i år begärde Hollands hälsovårdsminister, Ab Klink, en utredning om riskerna med användning av psykedeliska svampar. Resultatet av utredningen förväntas vara klart i september i år. 

Skälet till att diskussionen om de psykedeliska svamparnas vara respektive icke vara är dels det mycket omskrivna fallet med den 17-åriga franska flickan Gaelle Caroff som hoppade från en byggnad och dog efter att ha ätit svampar, dels det faktum att alltfler akuta ingripanden sker där konsumtion av psykedeliska svampar är orsak till ingripandet. Så rapporterade till exempel Amsterdams hälsovårdsmyndigheter i januari i år att ambulans kallats 148 gånger under åren 2004-2006 med anledning av konsumtion av den här sortens svampar. 

De här händelserna har fått en positiv konsekvens-de magiska svamparna har fått ett tilltagande dåligt rykte, så dåligt att den i särklass störste leverantören, som ägs av två bröder, av psykedeliska svampar på den holländska marknaden oroar sig för att dom kanske måste bomma igen sitt företag. 

Normalt sett finns det ingen anledning att glädja sig åt företagsnedläggelser, men i det här fallet är det glädjande att notera att deras verksamhet nu ´bara´ går på halvfart. 

Av tämligen självklara skäl gör jag inte någon reklam för företaget. Däremot får representanter från polis-, tull- och åklagarmyndigheter gärna höra av sig för ytterligare information som kanske kan vara till gagn för arbetet. Eventuellt intresserade från någon av dessa myndigheter skickar i sådana fall ett e-postmeddelande till reageramera@gmail.com med namn, myndighet och ett telefonnummer till tjänstestället för kompletterande information.  

Torgny Peterson

USA:s narkotikapolitiska strategi för Afghanistan

USA:s utrikesdepartement publicerade igår sin narkotikapolitiska strategi för Afghanistan. 

Det 82-sidiga dokumentet spänner över ett brett område, alltifrån en utvärdering av den nuvarande strategin till hur problemen kan hanteras i framtiden. 

Enligt rapporten har narkotikahanteringen underminerat i stort sett alla försök från den afghanska regeringens sida att skapa politisk stabilitet, ekonomisk tillväxt, laglydighet och att hantera de nationella säkerhetsproblemen. 

Amerikanska strateger presenterar nu ett fempunktsprogram med förhoppning om att innehållet i detta ska kunna skapa möjliga vägar till framgång i arbetet mot narkotika i Afghanistan. 

De tänkta insatserna koncentreras kring följande fem huvudområden: 

Informationskampanjer 

Alternativa utvecklingsmöjligheter
 

Eliminering/Utrotning av opiumvallmo
 

Operativa, polisiära insatser
 

Utveckling av rättssystemet
 

I programmet betonas också vikten av
 

Politisk vilja för att bekämpa korruption
 

Enighet kring internationella insatser
 

Integrering av arbetet mot narkotika i det totala säkerhetsarbetet
 

Du kan läsa hela den 82-sidiga rapporten, U.S. Counternarcotics Strategy for Afghanistan, här

Läs också:
Senaste nytt om narkotikasituationen i Afghanistan  

Torgny Peterson

Städer mot terrorism

Är europeiska städer beredda på terroristattacker? Frågan är berättigad efter attacker i t ex London och Madrid, eller misslyckade sådana nyligen i London och Glasgow. 

Flera experter på säkerhet, juridik, psykologi, kriminologi och sociologi från Storbritannien, Spanien, Tyskland, Ryssland, Nederländerna, Portugal, Polen, Italien, Frankrike och Schweiz diskuterar frågan i samband med en konferens, den sista i projektet ´Städer mot terrorism´, i Bryssel 10-11 september i år. Konferensen går av stapeln i det belgiska parlamentet. 

Ämnen som kommer att behandlas är bland annat: 

Att förhindra terrorism: från samarbete till partnerskap
 

Akuta åtgärder och krishantering efter en terroristattack
 

Europeiska erfarenheter av stöd till terroristoffer
 

Terrorism och utveckling av samarbete
 

Nationalism och terrorism: ett europeiskt perspektiv


Talare vid konferensen och program hittar du här

Är du intresserad av att delta kan du anmäla dig här

Torgny Peterson

Rättegång om smuggling av 500 kilo kokain

Rättegången mot Stanislava Cocorovska, som står åtalad för att ha försökt smuggla 500 kilo kokain i början av januari i år, pågår nu som bäst vid en domstol i Skopje. 

Cocorovska har förklarat sig icke skyldig och en medåtalad, Alija Azirovic, sa i måndags att han inte kände till att den lastbil han körde hade kokain i lasten. 

Läs också:
Företagsledare gripen efter beslag av 500 kilo kokain 

Torgny Peterson

Cannabispåverkad bilförare körde ihjäl sju personer

Vi nås dagligen av information om de skadeverkningar cannabis kan medföra. Ytterligare ett tragiskt exempel kommer från Australien där en cannabispåverkad förare körde ihjäl sju personer. 

I ett expertutlåtande från The Victorian Institute of Forensic Medicine säger man att hans [förarens] körförmåga var allvarligt påverkad av effekterna av cannabis vid tidpunkten för kollisionen. 

Du kan läsa mer här.   

Torgny Peterson

Krav på omklassificering av cannabis

Kommittén för ungdomsdomstolar inom The Magistrates Association i Storbritannien har nu begärt ett möte med inrikesministern Jacqui Smith för att diskutera en omklassificering av cannabis.  

Ordföranden för The Magistrates Association, John Fassenfelt, säger till flera brittiska media att vi har noterat antalet unga människor som kommer till domstolen med ett cannabisberoende och att  en del av dem är 12- och 13-åriga användare av ´skunk´. 

2004 nedklassificerades cannabis i Storbritannien från klass B till klass C. The Magistrates Association är ytterligare en i raden av organisationer som framför krav på en ny omklassificering av cannabis-den här gången från klass C till klass B. 

Torgny Peterson

´Gräsnötter´utmanar narkotikapolitiken

Gräsrötter utmanar narkotikapolitiken, är rubriken på en artikel i Göteborgs Fria Tidning, som berättar om hur ett antal individer ´utmanar´ narkotikapolitiken genom att så tusentals cannabisfrön på olika platser-ett tilltag som är ungefär lika begåvat som att köra med alkohol i kroppen för att påverka rattfyllerilagstiftningen eller skattefuska för att påtala brister i skattesystemet. 

Här finns inget tal om risker eller skadeverkningar med användning av cannabis. Det handlar om en regelrätt legaliseringskampanj utan någon som helst tanke på konsekvenserna. 

Den här sortens ´gräsnötter´ utmanar ingen narkotikapolitik. De utgör istället levande reklampelare för vikten av att fortsätta och intensifiera kampen mot cannabismissbruket.   

Läs också:
Är cannabis ofarligt?
Legalisering leder till ökade problem

Skador av hasch och marijuana
Haschguiden 

Torgny Peterson

´Postorderpräster´ vill ha marijuana i ´kyrkan´

Jag har tidigare berättat om den amerikanske ´postorderprästen´ Craig X Rubin, som hävdar att man i hans ´kyrka´ anser att marijuana är ett sakrament. 

Nu har ett par ´postorderpräster´ i Kanada hakat på sakramentstrenden och försöker få till stånd ett gruppåtal i syfte att ändra den kanadensiska narkotikalagstiftningen. 

Herre Gud! Vad håller dom på med är en adekvat fråga i sammanhanget. I väntan på svar kan vi hoppas att kanadensiska myndigheter följer sina amerikanska kollegor, dvs förklarar ´postorderprästerna´ skyldiga till innehav av marijuana för försäljning. 

Läs också:
Church argues marijuana a sacrament 

Torgny Peterson

Irländsk tull beslagtog över ett ton cannabis

Irländsk tull hittade idag mer än ett ton cannabis i en container som anlänt till hamnen i Dublin.  

Den stora mängden cannabis kom från Sydafrika och var gömd i sex talarstolar av granit. Var och en av de sex talarstolarna innehöll 170 kilo narkotika till ett uppskattat totalt värde av 13 miljoner euro (cirka 120 miljoner kronor). 

Beslaget är resultatet av ett effektivt arbete av the National Freight Intelligence Unit

Torgny Peterson

Radioprogrammet ReageraMera onsdag 8 augusti 10.30

Onsdag 8 augusti 2007 kl 10.30

ReageraMera med Torgny Peterson - Om konsten att mörda och att avslöja förövaren

I programmet talar jag med deckarförfattarinnan Mari Jungstedt om mördare och förövare, om livet och tingen och mycket, mycket mer.

Programmet direktsänds i Just Radio och via Internet. 

Bor du på Gotland får du in kanalen på FM89.2.

Bor du i övriga Sverige eller i utlandet kan du lyssna direkt på adressen http://www.justradio.nu/ eller www.myspace.com/justradiogotland

Nästa sändning av ReageraMera sker onsdag 15 augusti 10.30. Innehållet i det programmet meddelas tisdag 14 augusti.

Torgny Peterson


Smugglade kokain värt flera miljarder

Abadia

Äntligen är han fast, Juan Carlos Ramirez Abadia, som varit efterlyst sedan 2004 och som misstänks ha smugglat kokain värt flera miljarder dollar.

Enligt brasiliansk polis ligger Abadia bakom ett 15-tal mord i USA och över 300 i Colombia.

Abadias nätverk har exporterat stora mängder kokain och heroin till Europa och USA och via Spanien, Mexico och Uruguay ´tvättat' knarkpengarna i Brasilien.

Då Abadia greps i en lägenhet i Aldeia da Serra i Brasilien i går beslagtogs också, bland annat, 544 000 dollar och 150 000 euro tillsammans med 150 mobiltelefoner.

Enligt brasiliansk polis har Abadia genomgått tre plastikkirurgiska operationer för att försvåra ett gripande.


Torgny Peterson


Viktig information om metadon

Läkartidningen har publicerat en artikel om metadonlösning och positiva utandningsprov för alkohol. Alla som på något sätt kommer i kontakt med metadon bör ta del av artikeln som du kan läsa här

Torgny Peterson

Marijuanaodlare erbjuder Kaliforniens guvernör en miljard

En av de mer välkända amerikanska legaliseringsförespråkarna, Cliff Shaffer, vill lösa Kaliforniens ekonomiska problem genom att legalisera marijuana och låta skatteintäkter från försäljningen finansiera delar av Kaliforniens ekonomi. 

Projektet, som med 100%-ig visshet inte kommer att få något stöd från Kaliforniens guvernör, Arnold Schwarzenegger, utvecklas närmare här

Förslaget är inte oväntat. Att till en början legalisera marijuana och hänvisa till de skatteintäkter detta skulle ge är ingen nyhet. Det är heller ingen nyhet att det finns grupperingar som anser att annan narkotika skulle legaliseras utifrån samma argumentation.  

Samhälleliga problem, produktionsbortfall mm finns inte med i vare sig Shaffers eller andra legaliseringsförespråkares kalkyler. Ett praktiskt genomförande är lika dödfött som idén i sig. Det vore bättre om Shaffer&Co använde sina disponibla medel till att erbjuda vård och behandling för de missbrukare som de genom sin agitation bidragit till att hålla kvar i missbruk. 

Torgny Peterson

Kanada godkänner Sativex för behandling av smärta hos cancerpatienter

GW Pharmaceuticals meddelar att den kanadensiska hälsovårdsmyndigheten Health Canada godkänt den cannabisbaserade medicinen Sativex för behandling av smärta hos cancerpatienter. 

Besök också:
GW Pharmaceuticals på börsen 

Torgny Peterson

Förhandling med Pete Doherty ajournerad

11.00 svensk tid stod Pete Doherty inför skranket i West London Magistrates Court för att få domen efter sitt senaste drogäventyr i maj i år. 

Doherty har erkänt sig skyldig till innehav av crack, heroin, cannabis och ketamin och två trafikbrott. 

Förhandlingen ajournerades till den 4 september. 

Torgny Peterson

Omfattande tillslag mot organiserad brottslighet

Foto: Guardia Civil
Foto: Guardia Civil   
 
Spanska Guardia Civil har genom operationen ´Tizona´ nyligen gjort omfattande tillslag mot europeisk organiserad brottslighet på flera platser i Spanien och bland annat gripit 14 personer och beslagtagit 2,5 ton hasch, ett 60-tal fordon och vapen. 

Fem av de gripna är italienare, sex är marockaner och de resterande tre av de hittills gripna är spanjorer. 

En av de gripna, en 29-årig italienare, har identifierats som medlem av en av den italienska Camorra-maffians mest framträdande familjer, ´Mazzarella-klanen´. Spansk polis tror att 29-åringen är den som ansvarat för smugglingsverksamheten i Spanien, Albanien, Frankrike, Marocko och Mellanöstern. 

Läser du spanska hittar du mer information om tillslaget här

Torgny Peterson  

Tonåring: Cannabis förstörde min hälsa

Efter flera års användning av cannabis berättar en idag 19 år gammal tonåring om hur cannabis omvandlade honom från en vanlig kille till en tjuvaktig knarklangare. 

Tonåringen, som kallas ´Craig´, berättar att han rökte sin första joint då han var elva år och hur så småningom cannabislangare övertalade honom att sälja cannabis på lekplatsen, hur lärarna misslyckades med att hjälpa honom trots att han var påtänd på lektionerna, att cannabis gjorde honom så paranoid att han var rädd för att lämna sitt sovrum, och hur han drevs att stjäla från sina skolkamrater för att finansiera sitt missbruk. 

Du kan läsa ´Craigs´berättelse här.

Att ämnet är hett råder det inget tvivel om. När detta skrivs finns det 140 kommentarer om artikeln i tidningen The Argus. 

Torgny Peterson

Nya tag mot cannabis

Efter att The Australian Medical Association (AMA) i fredags i ett pressmeddelande uttalade att tonåringar som begått cannabisbrott  borde bli föremål för rådgivning, om nödvändigt under tvång och i vissa fall tillsammans med föräldrarna, kräver polischefen i delstaten, Karl O´Callaghan, att det är nödvändigt med tuffare tag mot cannabis. 

O´Callaghan anser att de som väljer att delta i rådgivning/utbildning istället för att betala böter, och sedan inte deltar inom 28 dagar, ska åtalas.  

AMA säger också i sitt pressmeddelande bland annat att regeringens misslyckande när det gäller att utbilda allmänheten om cannabis kan ha bidragit till åsikten bland unga människor att cannabis är en relativt ofarlig drog. 

Av den senaste tidens rapporter och uttalanden från olika håll i världen förefaller det glädjande nog som om allt fler blir mer och mer medvetna om de risker användning av cannabis innebär. 

Vill du läsa pressmeddelandet från AMA i Western Australia finns det här

Läs också om Review of Cannabis Control Act 2003

Torgny Peterson

Pilot som kraschade hade använt cannabis

En pilot i Australien som kraschade med ett flygplan 22 oktober 2005 i samband med besprutning hade nyligen använt cannabis, enligt den rapport som nu offentliggjorts av The Airport Transport Safety Bureau. 

Enligt rapporten måste det faktum att piloten nyligen använt cannabis betraktas som en betydelsefull faktor vid olyckan

Den intresserade kan läsa hela rapporten här

Torgny Peterson

Senaste nytt om narkotikasituationen i Afghanistan

Senaste nytt om narkotikasiuationen i Afghanistan
   Afghanistan

Narkotikasituationen i Afghanistan orsakar problem på flera olika plan:

Narkotika
I år uppskattas Afghanistan stå för 95% av världens produktion av opiumvallmo. Samtidigt som produktionen av opiumvallmo minskar i landets norra provinser sker en kraftig ökning i de södra provinserna där tre av provinserna i år uppskattas stå för 80% av landets totala produktion av opiumvallmo. Skillnaderna mellan landets olika provinser är i sig en utmaning när det gäller planering av vilka åtgärder som är mest lämpade.

Ekonomi
Aktuella uppskattningar visar att mellan 25% och 33% av Afghanistans ekonomi är narkotikarelaterad, vilket i sin tur innebär omfattande penningtvätt och en ´kooperativ´ekonomi där elitskiktens ´svarta´och ´vita´ekonomier är intimt kopplade till varandra.

Politik
Den omfattande narkotikahanteringen korrumperar det politiska systemet. Tydliga exempel är korrumperade guvernörer och polischefer.

Narkotikaterrorism
Talibanerna blir allt mer strukturerade och effektiva i sitt arbete med narkotikahanteringen, som enligt flera källor utgör finansieringsunderlag för deras ´kamp´.

Förra året stod Afghanistan för 92 procent av världens produktion av opiumvallmo. Detta kan jämföras med cirka 70% år 2000 och 52% år 1990.  

I september i år offentliggörs uppgifter från det  Wienbaserade FN-organet UNODC (United Nations Office on Crime and Drugs) som förväntas visa att Afghanistans produktion av opiumvallmo har ökat med närmare 15% sedan 2006, vilket innebär att landet nu står för 95% av världens skörd av opiumvallmo, vilket är 3% mer än 2006. 

Vid ett möte  i slutet av juli om arbetet mot narkotika i Afghanistan (Counternarcotics in Afghanistan), arrangerat av CSIS (Center for Strategic&International Studies), talade ambassadör Thomas A. Schweich* utförligt om den aktuella situationen i Afghanistan.

Du kan lyssna på Thomas A. Schweichs hela anförande vid konferensen här. Anförandet följs av en hel del intressanta frågor från deltagarna om narkotikasituationen i Afghanistan. 

Längre ner i det här inlägget hittar du också en länk till en artikel i norska Aftenposten om hur NATO-soldater underlättar heroinproducenternas arbete. Uppgifterna är baserade på synpunkter från en fd brittisk ambassadör i ett grannland till Afghanistan. Det är inte första gången NATO utsätts för kritik för att inte aktivt delta i arbetet med att bekämpa narkotikahanteringen i Afghanistan.  

*
Thomas A. Schweich, U.S. Department of State's acting assistant secretary for international narcotics and law enforcement affairs. 

Läs också:
NATO-soldater hjelper heroinprodusentene
Optimisten I Afghanistan Afghanistan
Afghanistan Opium Winter Assessment  

Besök också:
Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs
United Nations Office on Drugs and Crime 

Torgny Peterson

Storkap av storskurkar

Storkap av storskurkar
205 miljoner (c:a 1,4 miljarder kronor) dollar i beslag   

 Amerikanska DEA (Drug Enforcement Administration) har under sommaren gjort ett framgångsrikt tillslag mot Zhenli Ye Gon, ägare av en farmaceutisk grossistfirma. En ´kollega´, Michelle Wong, greps i Las Vegas-området. 

Tillslaget får betraktas som mycket viktigt eftersom Gon varit en av huvudaktörerna när det gäller att förse tillverkare av metamfetamin med de nödvändiga prekursorerna. Wong anklagas för att ha medverkat vid en omfattande penningtvätt av inkomsterna.
 
Torgny Peterson  

Information om familjerätt

Justitiedepartementet har publicerat en broschyr som kortfattat beskriver bland annat bestämmelserna om giftermål och skilsmässa och om äktenskapets ekonomiska rättsverkningar.  

Den behandlar även vad som gäller för ogifta sambor och vid registrerat partnerskap.  

Broschyren innehåller också information om föräldraskap, vårdnad och underhåll till barn. 

Du kan läsa broschyren, Familjerätt, här.

Är medicinsk marijuana OK i USA?

Det är många som hör av sig och undrar om så kallad ´medicinsk marijuana´ är OK i USA. Efter ett utslag i USA:s Högsta Domstol den 6 juni 2005 är svaret på frågan nej. 

Domen innebär i praktiken att de som försöker använda så kallad ´medicinsk marijuana´ riskerar rättsliga åtgärder från DEA (Drug Enforcement Administration) eller andra federala myndigheter. Delstatlig lagstiftning, som tillåter användning av så kallad ´medicinsk marijuana´, utgör sålunda inget försvar. I Kalifornien har lobbyister och flera politiker flera gånger motarbetat utslaget i Högsta Domstolen, men det förefaller nu som om några av de mest fanatiska ´medicinska marijuanamännen´ i allt högre utsträckning kommer att stöta på patrull, dels genom olika initiativ i delstaterna, dels genom att DEA under senare tid genomfört flera razzior.

 
I förrgår beslutade stadsfullmäktige i Los Angeles bland annat att införa begränsningar för etablering av nya dispensärer och införa reglering av redan existerande dispensärer. 

När den så kallade Proposition 215 blev delstatlig lag i Kalifornien i mitten av 1990-talet fanns det två marijuanadispensärer i Los Angeles. Idag finns det över 400. Är det någon som på fullt allvar hävdar att dessa ägnar sig åt något som ens kommer i närheten av vad som kan kallas medicin? 

Från DEA:s sida är positionen solklar. Innehav och distribution av marijuana i alla former är ett brott mot den federala lagstiftningen.  

Argumentationen
i det tidigare nämnda målet i USA:s Högsta Domstol (november 2004) kan du läsa här.
Läs domen i USA:s Högsta Domstol (juni 2006) här

Läs också:
Local marijuana dispensary operators indicted on drug trafficking charges
Exposing the myth of smoked medical marijuana
FDA drug approval application process

Torgny Peterson

Väpnat rån mot Swedbank i Sävsjö

35181-127
   Centrala Sävsjö

Under förmiddagen inträffade ett väpnat rån mot Swedbank i Sävsjö.

Det var klockan 09.13 som larmet kom in till Polisen i Jönköping. Enligt vittnesuppgifter var gärningsmännen beväpnade och det avlossades skott i samband med rånet. Maskerade gärningsmän har setts avvika från platsen i en silvergrå Volvo Combi.

Det ännu okänt om rånarna har fått med sig några pengar.

Ingen person har skadats i samband med rånet.

Polisen har begärt förstärkning från angränsande polismyndigheter och just nu arbetar ca. 40 poliser med brottet. 

Polisen är angelägen om iakttagelser som gjorts i samband med rånet.
Tipstelefon är upprättad: 036-30 90 30

 
THC kan orsaka infektioner i hudceller

Om du har ett försämrat immunförsvar är risken större att du kan utveckla Kaposis sarkom. Forskare vid Harvard Medical School menar med anledning av det att det idag finns anledning att varna patienter med försvagat immunförsvar för att använda cannabis. 

Forskningsresultaten publiceras i utgåvan av Cancer Research den 1 augusti. 

Du kan också läsa mer här

Torgny Peterson

´Postorderprästen´ skyldig till narkotikabrott

Igår förklarades ´postorderprästen´ Craig X Rubin skyldig till innehav av marijuana för försäljning. Domen, som meddelas 17 augusti, kan resultera i ett fängelsestraff på över fyra år.

Rubin själv hävdar att marijuana är ett religiöst sakrament och som sådant därför kan användas  i hans ´kyrka´ 420 Temple i Hollywood där Rubin och hans anhängare inte kommer att finnas kvar länge till då hyresvärden sagt upp kontraktet. 

Rubin blev ´postorderpräst´ via Universal Life Church 1990, som via Internet prästviger vem som helst som betalar det som krävs. 

Det är enkelt att genomskåda Rubins avsikter genom att titta på en av de predikningar av honom som finns på You Tube. Materialet lämpar sig bra som komediinslag på marijuanafria personalfester. Påverkade marijuanafantaster kanske tar honom på allvar.  

Torgny Peterson

Norge: Narkotikastatistik januari-juni 2007

Antalet beslag av narkotika i Norge visar att tillgången på amfetamin, metamfetamin och kokain ökar. Samtidigt har man i Norge beslagtagit lite heroin och mindre mängder cannabis. 

Aldrig tidigare har man under ett halvår beslagtagit så stora mängder amfetamin och metamfetamin, 264,8 kg, som under de första sex månaderna i år. 

Om man bortser från ett enda beslag på 152 kg kokain 2005, ett beslag som inte var avsett för den norska marknaden, är också den mängd kokain, 54,3 kg, som beslagtagits under det första halvåret större än någonsin. 

Antalet beslag av cannabis ligger på en ´normal´nivå, meddelar norska Kripos, men man har beslagtagit små mängder jämfört med tidigare år. Under första halvåret 2007 har man bara tagit 235,5 kg i beslag. 

Det finns inga skäl att tro att vare sig tillgång eller efterfrågan på cannabis har minskat. Det är därför överraskande att den beslagtagna mängden cannabis under det första halvåret är så liten
, säger chefen för Kripos, Odd Olsen Ingerø. 

Första halvåret 2007 beslagtogs i hela landet ringa mängder heroin, 4,7 kilo. Sedan millennieskiftet har det skett en jämn nedgång i antalet beslag av heroin och den utvecklingen fortsätter alltså i år. Hittills i år har man gjort 522 beslag av heroin, vilket är på ungefär samma nivå som under 1980-talet.  

Är du intresserad av att veta mer om den norska narkotikastatistiken kan du hitta ytterligare information i Narkotikastatistikk første halvår 2007

Torgny Peterson

Cannabis förstörde deras liv

Från England återberättas ett exempel på vilka konsekvenser användning av cannabis kan få. 

Det handlar om en ung man som började röka cannabis i unga år och som sedan utvecklade schizofreni. Nyligen mördade han sin bäste vän. 

Du kan läsa mer här. (Schizophrenic addicted to skunk cannabis killed best friend) 

Torgny Peterson

Nya avdelningar på ReageraMera

Kriminella i cyberspace, bedrägerier, penningtvätt, phishing, grooming, falska e-postmeddelanden mm.

Internet blir allt mer scenen för skurkar av olika slag.

I september öppnar jag en ny avdelning på ReageraMera, CYBERSPACE,  som förhoppningsvis kommer att bidra med en del intressant information i kampen mot nämnda skurkar.

I oktober är det dags för introduktionen av EXPRESS-KOLL med material i lättsmält form för dig som vill veta mer om narkotikarelaterade problem och frågeställningar.

Torgny Peterson


Afghanistan

Afghanistan

Senaste numret av UNODC:s magasin Perspectives innehåller bland annat en del information om Afghanistan, om droglaboratorier och om AK4-or omvandlade till gitarrer. Du kan läsa det senaste numret här.

Torgny Peterson

Optimisten i Afghanistan

Optimisten i Afghanistan
        Christina Oguz

Christina Oquz, som tidigare var biträdande nationell samordnare mot narkotika hos Mobilisering mot narkotika är sedan en tid tillbaka UNODC:s (United Nations Office on Drugs and Crime) representant i Afghanistan.

Trots att årets skörd av opiumvallmo inte beräknas bli lägre än förra årets rekordskörd på 165 000 hektar är Christina Oguz positiv i sina uttalanden om arbetet för att bland annat minska tillgången på opiumvallmo i landet.


En avsevärd minskning av odlingarna av opiumvallmo förväntas i år i norra delen av landet. Däremot ser det värre ut i de södra delarna av Afghanistan där över 50 procent av all opiumodling i landet odlades förra året. 

Är du intresserad av att veta mer om varför bönderna i olika distrikt odlar respektive avstår från att odla opiumvallmo rekommenderas du att läsa Afghanistan Opium Winter Rapid Assessment Survey

Ytterligare intressant information om narkotikaindustrin I Afghanistan hitter du I rapporten Afghanistan's Drug Industry: Structure, Functioning, Dynamics, and Implications for Counter-Narcotics Policy.

Du kan lyssna på en intervju med Christina Oguz om situationen i Afghanistan här.

Torgny Peterson

Tullverkets narkotikabeslag

Tullverket har nu presenterat beslagsstatistiken för perioden januari-juni 2007. 

Sven-Peter Ohlsson, biträdande brottsbekämpningschef vid Tullverket säger per telefon att totalt sett har antalet beslag ökat de senaste åren. Ohlsson konstaterar samtidigt att det pågår en omfattande smuggling till Sverige av alla sorters narkotika och att Internethandeln med narkotika ökar. 

I den takt narkotikasmugglarna ändrar taktik gäller det också för Tullverket att ligga i framkant för att stoppa inflödet, säger Ohlsson. 

Vid SNPF:s (Svenska Narkotikapolisföreningen) konferens i Örebro tidigare i år talade Tullverkets generaldirektör Karin Starrin. I sitt tal sa hon bland annat att Vi blir bättre och bättre. 2006 slog vi rekord på opium, kokain och ecstasy, men vi är absolut inte nöjda, vi kan bi mycket bättre. Fram till 2012 ska vi bli dubbelt så bra, dvs fördubbla värdet av den samhällsnytta som beslag innebär. Analysmetoder, strategier mm ska utvecklas för att öka säkerheten. Vi ska vara på rätt plats i rätt tid för att göra de största beslagen.  

På den här bloggen hittar du en sammanställning av gjorda beslag av de flesta drogerna under perioden januari-juni 2002-2007: Cannabis, amfetamin, ecstasy, dopning, heroin, kat, kokain.    

Läs också:
Örebro SNPF: Generaltulldirektör Karin Starrin 

Torgny Peterson

Tullverkets cannabisbeslag januari-juni 2002-2007

Tullverkets cannabisbeslag januari-juni 2002-2007
  Källa: Tullverket     

Tullverkets amfetaminbeslag januari-juni 2002-2007

Tullverkets amfetaminbeslag januari-juni 2002-2007
Källa: Tullverket      

Tullverkets ecstasybeslag januari-juni 2002-2007

Tullverkets ecstasybeslag januari-juni 2002-2007
Källa: Tullverket

Tullverkets dopningsbeslag januari-juni 2002-2007

Tullverkets dopningsbeslag januari-juni 2002-2007
        Källa: Tullverket

Tullverkets heroinbeslag januari-juni 2002-2007

Tullverkets heroinbeslag januari-juni 2002-2007
Källa: Tullverket       

Tullverkets katbeslag januari-juni 2002-2007

Tullverkets katbeslag januari-juni 2002-2007
Källa: Tullverket       

Tullverkets kokainbeslag januari-juni 2002-2007

Tullverkets kokainbeslag jan-
Källa: Tullverket

Lika skadligt att röka en ´joint´ som att röka upp till fem cigaretter

Forskare vid The Medical Research Institute of New Zealand konstaterar att en joint (cannabiscigarett) skadar lungorna lika mycket som rökning av upp till fem cigaretter.

339 försökspersoner (upp till 70 år gamla) gick igenom avancerad röntgen av sina lungor och andningstest för att mästa lungfunktionen. I tillägg fick de berätta om sina rökvanor.

Försökspersonerna var indelade i fyra grupper:
1. de som endast rökte cannabis motsvarande åtminstone en cannabiscigarett per dag under fem år
2. de som endast rökte vanlig tobak motsvarande ett paket cigaretter per dag under åtminstone ett år
3. de som rökte både cannabiscigaretter och vanlig tobak
4. de som inte rökte alls


Av dessa rökte 75 personer endast cannabis; 91 rökte både cannabis och vanlig tobak; 81 personer rökte inte alls, och 92 rökte endast tobak.

Resultaten visar bland annat att
* de som rökte både cannabis och tobak tenderade att använda mindre vanlig tobak;

* cannabisrökarna klagade bland annat över rosslande, hosta och slem;

* emfysem observerades enbart hos de som antingen rökte vanlig tobak eller en kombination av vanlig tobak och cannabis:

* användning av cannabis minskade antalet mindre luftvägar som transporterar syre, vilket gör att lungorna får arbeta mer;

* omfattningen av skadorna visade sig stå i direkt relation till antalet cannabiscigaretter respektive individ rökte.

* den effekt rökning av en cannabiscigarett har på lungorna motsvarar effekten av rökning av mellan två och en halv och fem cigaretter på en gång.

Forskningsresultaten publiceras i Thorax.

Läs också:
The effects of cannabis on pulmonary structure, function and symptoms

Torgny Peterson 


Kognitiv beteendeterapi-kan det va´nå´t?

Sveriges Radio (Vetenskapsradion) rapporterar att en stor del av alla patientbesök görs av hypokondriker och nu hoppas forskare vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge att en ny metod ska hjälpa de drabbade.

Good luck! Inbillade sjuka kostar samhället stora pengar och utgör onödiga platsupptagare i sjukvårdsköer, som verkligt sjuka ofta får stå i alltför länge.  

 

Ny forskning om cannabis och schizofreni

Forskare vid forskningsenheten för klinisk och social psykiatri vid psykiatriska universitetssjukhuset i Zürich i Schweiz har analyserat data kring 8 000 manliga och kvinnliga patienter som togs in på diagnosen schizofreni första gången mellan åren 1977 och 2005. 

Enligt en av forskarna, Wulf Rössler, visar resultaten att den ökade förekomsten av schizofreni hos unga människor är direkt kopplad till den rikliga förekomsten och användningen av cannabis under 1990-talet. 

Läs också:
Changing incidence of psychotic disorders among the young in Zurich
Cannabis und Schizophrenie 

Torgny Peterson

Stort antal coffee shops stängs i Nederländerna

Fler forskningsrapporter som med all önskvärd tydlighet påvisar skadeverkningar av cannabis resulterar i allt högre grad att politiker äntligen börjar reagera mer kraftfullt mot den tillåtande attityden som är förhärskande i flera länder, inte minst i Nederländerna.

Nu ser det ut som om det också kommer att bli förändringar i Nederländerna. I Rotterdam har man, under ledning av borgmästaren Ivo Opstelten, beslutat att alla coffee shop som ligger närmare än 250 meter från en skola ska stängas i januari 2009. Det innebär att 27 av 62 coffee shops kommer att stängas.

I Haag finns sedan tio år tillbaka en liknande regel som innebär att inga coffee shops får finnas på ett avstånd av 500 meter från skolor.

Amsterdam, av tradition haschflummares paradis, har ännu inga beslut fattats om liknande begränsningar men i takt med nya forskningsresultat, uppvaknande hos politiker och den breda allmänheten kommer förhoppningsvis Amsterdam att införa liknande regelverk, som inte på längt när räcker, men som ändå är ett steg på väg mot att stänga alla coffee shops.

Torgny Peterson


Stort tillslag mot cannabisliga

Polisen i Österrike har gjort ett lyckat tillslag mot en cannabisliga som transporterade narkotikan från Nederländerna till Österrike.

Major Martin Roudny vid kriminalpolisen i Wien meddelade vid en presskonferens att man utöver de fyra huvudmisstänkta också gripit ytterligare 30 personer.

Vid husrannsakningar och kontroller av fordon beslagtogs 88,5 kilo cannabis och 90 gram kokain. Enligt polisen uppskattas ligan sedan mitten av 2006 ha smugglat omkring 800 kilo cannabisprodukter från Nederländerna till Österrike.

Av sex gripna lastbilschaufförer kommer fyra från det forna Jugoslavien och två från Turkiet.

I samband med tillslaget mot ligan har också ett stort antal stölder klarats upp, bland annat med hjälp av DNA-profiler.

Torgny Peterson 


RSS 2.0