Lag om vård till asylsökande m.fl.

I en lagrådsremiss föreslår regeringen en ny lag som reglerar landstingens skyldighet att erbjuda asylsökande med flera hälso- och sjukvård samt tandvård. Lagförslaget innebär en tydligare reglering av den vård som berörda utlänningar enligt nuvarande ordning erbjuds enligt särskilda överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting.

Lagändringarna ska enligt förslaget träda i kraft den 1 juli 2008.


Läs också:

Lag om vård till asylsökande m.fl.


Torgny Peterson


Ny myndighet för tillsyn och effektivitetsgranskning av socialförsäkringen

I betänkandet 21 + 1 -> 2  En ny myndighet för tillsyn och effektivitetsgranskning av socialförsäkringen (SOU 2008:10) föreslår utredningen av tillsyn över socialförsäkringsområdet att en ny myndighet, Inspektionen över socialförsäkringen, inrättas den 1 januari 2009.

Inspektionen föreslås få i uppgift att utöva tillsyn och effektivitetsgranskning  över socialförsäkringsområdet. Motiven är att regeringen för sin styrning och utveckling av socialförsäkringen behöver kvalificerat underlag från en oberoende källa som granskar och värderar arbetet hos myndigheterna som administrerar försäkringen.

Socialförsäkringen kostar årligen omkring 450 miljarder kronor, inräknar cirka 9 miljarder för administration. Försäkringskassan fattar årligen omkring 15 miljoner beslut som rör ersättning till enskilda och har cirka 15 000 anställda. Många av de beslut som tas är avgörande för den enskildes försörjning och livssituation. Granskningar som genomförts av Riksrevisionen och Statskontoret visar att det vid handläggning av ärenden finns problem med kvalitet och likabedömning. Felaktiga utbetalningar uppgår till avsevärda belopp.  En myndighet för tillsyn och granskning ska bidra till att stärka rättssäkerheten inom och tilltron till socialförsäkringen och dess administration och att säkerställa att regeringens politik får genomslag.

Myndigheten föreslås få ansvar för tillsyn och effektivitetsgranskning över hela Försäkringskassans verksamhet, Premiepensionsmyndigheten i de delar som inte står under Finansinspektionens tillsyn samt Skatteverket i de delar som avser hantering av frågor rörande pensionsgrundande inkomst.

Allt fler samverkansstrukturer utvecklas, men ingen myndighet har idag ett uttalat ansvar för tillsyn och granskning av deras verksamhet och effektivitet eller av effekterna av samverkan. Därför föreslås den nya myndigheten kunna utöva tillsyn och effektivitetsgranskning över dels relevanta gränsytor i förhållande till socialförsäkringsområdet, dels samverkansinsatser med anknytning till socialförsäkringen.

Utredningen föreslår att myndigheten byggs upp successivt under tre år så att antalet medarbetare vid ingången av år 2012 är cirka 100. Kostnaden beräknas för det första året uppgå till ca 45 miljoner kronor och till cirka 100 miljoner kronor när verksamheten är i full gång.


Läs också:

21+1->2 En ny myndighet för tillsyn och effektivitetsgranskning av socialförsäkringen, SOU 2008:10


Koppling till cannabis i 80 procent av nya diagnoserEnligt dokument som överlämnats till den brittiska regeringens rådgivare i drogpolitiska frågor är 80 procent av de patienter som nyligen fått diagnosen schizofreni och andra psykiatriska sjukdomar stora användare av cannabis, uppger Daily Mail.


Torgny Peterson


Vietnameser och kineser bakom 'cannabisfabriker' i StorbritannienJag har sagt det tidigare och nu har det bekräftats officiellt - vietnameser och kineser ligger bakom de storskaliga 'cannabisfabriker' som nu finns på flera platser i Storbritannien.


Uttalandet gjordes i en av det brittiska underhusets kommittéer (Home Affairs Select Committe) igår av chefen för SOCA (Serious Organised Crime Agency), Bill Hughes, som tillsammans med SOCA:s ordförande, Sir Stephen Lander, under gårdagen informerade parlamentsledamöter om aktuella problem.


Torgny Peterson


Mer om nedmonteringen av tullen

1:e vice förbundsordföranden i Tull-Kust, Johnny Johansson, ger en första kommentar till "kostymgruppens" rapport här.


Läs också:

Förödande konsekvenser för tullverksamheten i hela landet


Lyssna också på:

Tull-Kust: "Fullständigt dråpslag mot tullverksamheten" (Förbundsordförande Björn Hartvigsson)


Torgny Peterson


Kraftfulla insatser mot mc-gäng

Under senare tid har det glädjande nog rörts om friskt i mc-grytorna. Så är också fallet idag då hundratalet poliser grep 13 personer på tio olika platser i Skåne och Västra Götaland.

En vaken och alert allmänhet, engagerade media, adekvat lagstiftning och effektiva myndighetsinsatser är en bra mix för ett fortsatt framgångsrikt arbete mot den grova organiserade brottsligheten.


Polisen meddelar följande om dagens insats

Undanhållen skatt på bortemot 15 miljoner kronor var huvudorsaken till tisdagens omfattande polisinsats mot den kriminella mc-miljön. Totalt 13 personer greps på sammanlagt tio platser i Skåne och Västra Götaland.


Detta ska ses som ett led i den nationella satsning som vi inom de brottsbekämpande myndigheterna gör mot den grova organiserade brottsligheten. En bra början på vad en effektiv samverkan mellan myndigheter kan resultera i, säger Henrik Malmquist som är chef för länskriminalavdelningen vid polisen i Skåne.

Omkring 100 poliser deltog i insatsen som inleddes under de tidiga morgontimmarna. Syftet var att gripa misstänkta personer samt göra husrannsakningar för att säkra bevismaterial till den fortsatta utredningen. Husrannsakningarna gav förutom eftersökt material i form av dokumentation av olika slag även fynd som resulterar i narkotikabrott och brott mot vapenlagen.

Jag kan konstatera att vi har genomfört det vi hade för avsikt att göra på ett lyckosamt sätt. Nu återstår ett omfattande arbete med att gå igenom det beslagtagna materialet. I första skedet handlar det om att se vilka av de misstänkta som kan bli aktuella att begära häktade. Vi kan inte utesluta att fler personer kan komma att bli misstänkta i den här utredningen, säger Malmquist.

Pågående utredningar
Bakgrunden till insatsen är pågående utredningar vid Ekobrottsmyndigheten i Malmö och ytterligare en utredning vid länskriminalen i Skåne. Vissa kopplingar finns mellan utredningarna genom att de misstänkta har anknytning till ett och samma kriminella motorcykelgäng.

Det handlar sammanfattningsvis om i huvudsak organiserad förmedling av svart arbetskraft. Där personer med anknytning till kriminella mc-gäng har en nyckelroll i vad avser upprättandet av bluffakturor för att finansiera den svarta arbetskraften. Man kan säga att personerna genom sin koppling mc-gängen utgjort en slags garanter för att de olagliga avtalen har uppfyllts, säger chefsåklagare Mats Mattsson vid Ekobrottsmyndigheten.

I utredningarna finns misstankar om bokförings- och skattebrott på uppemot omkring 15 miljoner kronor i ett antal olika bolag. Den arbetskraft som det rört sig om har i huvudsak åtagit sig uppdrag inom bygg- och städbranschen. Brottsligheten förmodas ha pågått i vart fall under 2006 och fram till nu.

Svart arbetskraft
Upplägget har i princip varit att till synes vita företag kunnat lämna ganska låga offerter på olika uppdrag eftersom de anlitar arbetskraft som är billigare genom att ingen skatt eller arbetsgivaravgifter betalas. Det här företaget betalar inte ut några löner utan det sköter andra företag som finns mitt emellan och som står under stort inflytande från kriminella organisationer. Dessa företag fakturerar de "vita" företagen och får ut kontanter som kan betalas ut till den svarta arbetskraften utan att vare sig skatt eller andra avgifter redovisas, säger Mats Mattsson. 

Tisdagsmorgonens insats har föregåtts av ett omfattande planerings- och utredningsarbete där personal från Skånepolisens länskriminalavdelning har samarbetat med ett antal åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Malmö och Göteborg samt med företrädare för Rikskriminalpolisen och de lokala polisorganisationerna på berörda orter. Även polismyndigheten i Västra Götaland har medverkat i en del av insatsen.

Myndighetsgemensam insats
Insatsen har involverat flera olika myndigheter och kan ses som ett resultat av nationell aktionsgruppsverksamhet och ett led i de brottsbekämpande myndigheternas särskilda satsning mot den grova och organiserade brottsligheten.

Jag menar att detta sätt att arbeta är nödvändigt för att vi framgångsrikt ska kunna bekämpa den grova organiserade brottsligheten. Detta är sannolikt bara början på ett mycket långsiktigt arbete. Vi ser tydliga mönster i hur de yrkeskriminellas bedriver sin verksamhet, säger Henrik Malmquist.


Torgny Peterson


Tull-Kust: "Fullständigt dråpslag mot tullverksamheten"

Förbundsordföranden i Tull-Kust, Björn Hartvigsson, ger en första kommentar till "kostymgruppens" rapport här.


Läs också:

Dråpslag mot tullverksamheten i hela Sverige


Torgny Peterson


Tullkatastrofen

Så har den då kommit - den så kallade 'Kostymgruppens' utredning om Tullverkets framtida verksamhet - ett föga imponerande alster som erbjuder kriminella av olika slag ökade möjligheter till effektivt arbete då Tullverket avskedar personal, avvecklar tullen på tolv orter och sätter sin tilltro till att en redan hårt belastad polis ska ta över en del av ansvaret för kontroll, underrättelse och spaning i "en ny funktion."


Rapportförfattarna förefaller inte ha haft några större operativa insikter att döma av de föreslagna åtgärderna. De är också intressant att notera att brottsbekämpande verksamhet hamnar sist bland de förslag som föreslås för "att ytterligare förbättra och effektivisera Tullverkets uppbördshantering, servicen till näringslivet samt den brottsbekämpande verksamheten.


Tullverket meddelar följande

Arbetsgruppen avseende ekonomi har idag överlämnat sin rapport till generaltulldirektör Karin Starrin. Rapporten innehåller förslag till åtgärder som ska effektivisera och utveckla Tullverkets verksamhet för att med en budget i balans nå myndighetens övergripande mål för år 2012. Förslagen innebär att antalet anställda minskas med cirka 300 personer. Av dessa beräknas cirka 130 personer anta erbjudande om pensionsersättning, gå i pension eller sluta av andra skäl. Det innebär att cirka 170 personer föreslås sägas upp, bland annat som följd av att fast tullnärvaro avvecklas på tolv orter.


I Tullverkets uppgift som myndighet ligger att organisera sig på ett sätt som skapar förutsättningar för en effektiv verksamhet. De åtgärder som arbetsgruppen föreslår ska ge förutsättningar att ytterligare förbättra och effektivisera Tullverkets uppbördshantering, servicen till näringslivet samt den brottsbekämpande verksamheten.


Effektiv styrning och samordning av operativ verksamhet

Att kärnverksamheten effektiv handel och brottsbekämpning finns inom samma myndighet ska utnyttjas i den fortsatta utvecklingen av verksamheten. Styrning, prioritering och samordning av den förebyggande, kontrollerande och brottsbekämpande verksamheten föreslås ske nationellt, för att öka effektiviteten i arbetet.


Med en styrning och samordning av den operativa verksamheten på nationell nivå, kan vi integrera Tullverkets underrättelse- och riskanalysverksamhet. Då ökar vi vår förmåga att välja ut rätt objekt för kontroll, samtidigt som kontrollerna orsakar så liten störning som möjligt i det legala varuflödet, säger överdirektör Ted Stahl, som lett utredningsarbetet.


Effektivare brottsbekämpning i Norrland

För att prestera bättre resultat i det brottsbekämpande arbetet i Norrland föreslås att en ny funktion byggs upp för kontroll, underrättelse och spaning i Norrland. Funktionen ska - i samverkan med Polisen och Kustbevakningen - stärka förmågan till underrättelsestyrda och målinriktade tullkontrollaktioner i norra Sverige. Funktionen samlokaliseras enligt förslaget med polisens Kriminalunderrättelsetjänst (KUT). I samverkan med Polisen ska funktionen samordna underlag för tullkontroll, husrannsakan och andra operativa insatser som faller inom Tullverkets uppdrag. Funktionen föreslås också genomföra operativa insatser tillsammans med Polisen och Kustbevakningen.


Du kan läsa rapporten här.


Kommentarer följer.


Torgny Peterson


Vill du få problem med lungorna - använd cannabis!Trots omfattande forskning om cannabis och skadeverkningar envisas fortfarande vissa med att hävda att farhågorna är överdrivna.


Följande information bifogas i upplysningssyfte


Effects of cannabis on pulmonary structure, function and symptoms (Thorax 2007 Dec; 62(12):1058-63)


A Comparison of Mainstream and Sidestream Marijuana and Tobacco Cigarette Smoke Produced under Two Machine Smoking Conditions (Chem Res Toxicol 2007 Dec 7)


Är det mindre farligt att röka med vattenpipa? Svaret är nej!


Vill du sluta använda cannabis? Tips finns i Haschguiden!

Torgny Peterson


1 600 poliser genomförde omfattande cannabisrazziorIdag genomfördes en landsomfattande insats mot cannabisodlingar i Tyskland. Då detta skrivs har omkring 1 600 poliser genomfört 235 husrannsakningar i olika delar av landet.


Hittills har två storskaliga cannabisodlingar beslagtagits - en i Rheinland-Pfalz och en i Baden-Württemberg. Nio större cannabisodlingar har också beslagtagits - åtta i Nordrhein-Westfalen och en i Niedersachsen. Utöver detta har ytterligare 66 mindre cannabisodlingar beslagtagits på olika orter i flera av Tysklands olika förbundsländer.


Hittills har totalt 5 500 plantor beslagtagits tillsammans med vapen av olika slag, sprängmedel  och stora summor kontanter. 40 personer med anknytning till odlingarna har gripits.


Ytterligare razzior mot cannabisodlingar i andra länder har också genomförts idag, bland annat i Grekland.


Fortsatta razzior av det här slaget välkomnas såväl i Tyskland som i andra länder.

Cannabisrelaterade problem och skadeverkningar har resulterat i ökad efterfrågan på behandling. Bland de omkring 130 000 nya personer som efterfrågar missbruksbehandling i EU, utgör cannabisklienter 29%, vilket ger cannabis en andraplats inte långt efter heroin när det gäller nya personer som vill ha behandling, uppger EU:s drogobservatorium i sin senaste årsrapport.


Mellan 1999 och 2005 har det skett en tredubbling av det totala antalet rapporterade fall av personer som efterfrågar cannabisbehandling såväl som av antalet nya personer som vill ha behandling.


Torgny Peterson


Avhandling om sprututbytesprogram

En ny och omfattande studie visar att sprutbytesprogram bidrar till testning och vaccinationer samt att programmet tycks spela en viktig social roll för en mindre andel av deltagarna. Däremot ges inget entydigt stöd för antagandet att sprutbytesprogram bidrar till att minska HIV och hepatitsmitta bland injektionsmissbrukare. Låg täckning av sprutor och kanyler via sprutbytet tycks inte heller leda till ökad smittrisk. Det visar en avhandling vid Mittuniversitetet.


Sprutbytet nyttjas av olika kategorier missbrukare och nyttjandemönstren varierar i mycket hög grad. Det gäller både hur länge man deltar, hur ofta man gör sina besök och vilken service man efterfrågar, konstaterar Nils Stenström. Ett överraskande resultat var att en stor del av besökarna, nära hälften, besökt mottagningen utan att byta sprutor. Dessa besök har en social karaktär - ändå sammanhänger de med minskade smittrisker. Det visar att sambanden mellan sprutbyte, riskbeteende och smittrisker är komplexa, säger Stenström.

I studien följs 3660 injektionsmissbrukare som deltar i sprutbytesprogrammet i Malmö under 15 år. Närmare 180 000 besök ligger till grund för omfattande analyser av hur programmet används samt utvecklingen när det gäller smittspridning, HIV- och hepatittestning, vaccinationer och social utveckling. Studien är troligen den hittills största i världen av långtidsförlopp i sprutbytesprogram.
 
Analyser av besöksdata visar att ju längre tid man deltar i programmet desto oftare besöker man mottagningen. Men förhoppningen att sprutbytet ska utgöra en språngbräda till samhällets reguljära vård och behandlingsutbud för narkotikamissbrukare infrias dock inte i någon större utsträckning. Däremot har mottagningen i sig själv genom omfattande testning, vaccinering och rådgivning fått en viktig roll i ett allmänt preventionsinriktat hälsoarbete.

Titeln på avhandlingen är "Sprutbyte vid Intravenöst Narkotikamissbruk: En longitudinell studie av deltagarna i sprutbytesprogrammet i Malmö". Nils Stenström disputerade vid Institutionen för socialt arbete i Östersund den 24 januari 2008.


'Vilde mannen' på Vildmannen

Poliseleverna i Umeå hade insparkningsfest på Vildmannen i Umeå i lördags och hur det går för den poliselev som nu är föremål för disciplinär utredning återstår att se, enligt Conny Tärnklev, som jag talade med i eftermiddags.


Oavsett om man är poliselev eller utexaminerad polis är jag av den bestämda uppfattningen att man förväntas föregå med gott exempel - fest eller ej.


Det är tragiskt. Sådana här händelser är inte till fördel för vare sig poliseleverna eller polisen i stort, säger Bertil Hammarberg vid polisutbildningen i Umeå till Västerbottens Folkblad.


Torgny Peterson


Krogen tillhåll för organiserad brottslighet

Folkpartiet liberalerna anser att det är dags att på allvar vända den utveckling där krogbranschen blivit ett andningshål för grov brottslighet. Därför föreslår partiet i en ny rapport ett 20-tal åtgärder för att komma till rätta med problemen.

Runt om i Sverige utpressas krögare, restauranger sätts i brand och vissa ställen har till och med tagits över av kriminella. Eftersom de organiserade gängen utgör ett hot mot rättsstaten måste vi i flera fall skärpa lagstiftningen, säger Cecilia Wigström, riksdagsledamot och rättspolitisk talesman (fp).

I rapporten konstateras att svarta kassor och svart arbetskraft är en utbredd företeelse i delar av krogvärlden och att förekomsten av svarta pengar attraherar organiserade ligor.

Krögare som begår ekonomiska brott måste därför ovillkorligen bli av med sitt alkoholtillstånd, säger Cecilia Wigström.

Hon påpekar också att de flesta ordningsvakter gör ett seriöst jobb under mycket krävande förhållanden, men osunda lojalitetsband till krögaren gör att vakter i vissa lägen vänder bort blicken i stället för att ingripa mot brott.

Vi vill därför ge kommunerna rätt att tvinga restauranger med serveringstillstånd att anlita auktoriserade bevakningsföretag. Likaså ska kommunen kunna ålägga krogen att inte låta samma vakt få tjänstgöra mer än en viss tid åt gången, exempelvis två veckor.

Folkpartiet föreslår följande 17 punkter mot organiserad brottslighet, svarta pengar och vaktvåld i krogvärlden:


1. Skärp straffet för utpressning. Stärk skyddet för företagare och myndighetsföreträdare som hotas av utpressning, som utsatts för andra brott eller som ska vittna i rättegångar. En sekretessmarkering som görs vid en myndighet ska kunna omfatta alla myndigheter.


2. Tillståndet för alkoholservering bör förloras om inte all försäljning på stället registreras i certifierade kassaregister, även i de fall då t.ex. skötseln av garderoben eller entrén har leasats ut. Inför ett obligatoriskt krav på omcertifiering av kassaregistren då en restaurang byter ägare.


3. Förtydliga alkohollagen så att tillståndshavaren får strikt ansvar för all verksamhet i den lokal där det sker alkoholservering. Ansvaret ska alltså inte försvinna genom att man leasar ut delverksamheter eller hyr ut stället till klubbar.


4. Motverka svartarbetet. Den som har tillstånd för alkoholservering bör ha strikt ansvar för att all personal på stället antecknas i personalliggaren, även i de fall då t.ex. garderober eller entréer har leasats ut till en annan entreprenör.


5. Restaurangbranschens aktörer bör ta intryck av insatserna mot den svarta ekonomin i byggbranschen. Minimera kontanthanteringen och uppmuntra kunder att alltid begära kvitto, till exempel genom en kvittokampanj.


6. Förbättra den kommunala alkoholtillsynen. Minska den lokala sårbarheten genom att uppmuntra till ökat samarbete kommuner emellan, t.ex. genom samverkansavtal eller kommunalförbund. Öka också samarbetet mellan myndigheter i den löpande tillsynen av restauranger, på det sätt som sker ibland annat Stockholms län (Operation Krogsanering) och Göteborg.


7. Utnyttja fullt ut lagens möjligheter att dra in serveringstillståndet för restaurangrörelser där det förekommer svarta betalningar eller brister som inte är bagatellartade i den ekonomiska redovisningen.


8. Bryt beroendet mellan ordningsvakter och krögare om osunda lojalitetsband har uppstått på ett visst ställe. Ge kommunen rätt att besluta att restauranger med serveringstillstånd måste anlita auktoriserade bevakningsföretag för att få ordningsvakter. Detta ska kunna förstärkas med att kommun kan ålägga restaurangen att inte låta samma ordningsvakt få tjänstgöra mer än en viss tid åt gången, exempelvis två veckor.


9. Skärp vandelsprövningen av ordningsvakter. Låt brottsutredningar mot ordningsvakter utredas i särskild ordning enligt motsvarande regler som gäller för brottsutredningar mot polis.


10. Gör en total översyn av lagstiftningen om väktare, ordningsvakter, skyddsvakter och entrévärdar. Inför en samlad lagstiftning som tydliggör yrkesroll, befogenheter och uppgifter i förhållande till polisen, med bibehållen hänsyn till de olika kategoriernas skilda uppgifter. Ge en statlig myndighet det samlade ansvaret att ha tillsyn över både väktare, ordningsvakter, skyddsvakter och entrévärdar.11. Inför en skyldighet för ordningsvakterna att fortlöpande rapportera sina tjänstgöringsställen till polisen. Ordningsvakter på särskilt brottsutsatta krogar bör utrustas med kodad kommunikationsradio i det nya RAKEL-systemet.


12. Förläng utbildningstiden för ordningsvakter från minst 60 timmar till minst 150 timmar. Alla ordningsvakter som arbetar i krogmiljö ska ha väktarutbildning i botten.


13. Förbättra den ekonomiska tillsynen av bevakningsföretag och vaktbolag liksom av enskilda ordningsvakter. Skatte- och bokföringsbrott ska leda till att företagets auktorisation dras in eller att förordnandet som ordningsvakt upphävs.


14. "Go for the money". Utöka möjligheterna till förverkande av pengar eller egendom vid allvarlig brottslighet som förmögenhetsbrott och utpressning. Skärp straffen för penningtvätt.


15. Vässa polisens verktyg. Förstärk Rikskriminalpolisens resurser mot den organiserade brottsligheten och säkerställ en effektiv samverkan på nationell och regional nivå mellan samtliga myndigheter som på ett eller annat sätt möter den organiserade brottsligheten. Förbättra samarbetet mellan restaurangägare och polisen.


16. Inför krav på auktorisation av entrévärdar som arbetar på ställen där det serveras alkohol till allmänheten. Genom auktorisationskrav blir det möjligt att införa vandelsprövning och därmed gallra bort tungt kriminellt belastade personer från branschen.


17. Tillämpa en "Al Capone"-strategi där alla berörda myndigheter - polisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, länsstyrelserna, kommunerna etc. - samverkar för att punktmarkera näringsställen med misstänkt koppling till organiserad brottslighet.


Du kan läsa hela rapporten här.


Utsatta barns ställning stärks med BBIC

Bättre och tydligare barnavårdsutredningar - det blir resultatet när kommunerna använder systemet BBIC, Barns behov i centrum. Systemet har tagits fram för att bättre kunna bedöma barns behov, ge barn och unga ökat utrymme att komma till tals och få mer inflytande i frågor som rör dem. Detta system för att handlägga och dokumentera barnavårdsärenden för ökad enhetlighet, kvalitet och rättstrygghet har framgångsrikt utvecklats sedan 1999 och håller nu på att slå igenom i hela Sverige. 250 av landets kommuner är redan utbildade och håller på att införa systemet.


Flera fall av missförhållanden eller vanvård av barn som uppmärksammats de senaste åren har pekat på brister i socialtjänstens hantering av barnavårdsutredningar.


I de kommuner där man använder BBIC-systemet har det framkommit till oss att utredningarna blivit bättre och rättssäkrare och dessutom blivit tydligare för både barn och föräldrar, säger Åsa Börjesson, chef för socialtjänstavdelningen på Socialstyrelsen.


BBIC handlar om att man utgår från vad barnet eller ungdomen har för behov istället för att fokusera på föräldrarnas problem. Utgångspunkten är istället föräldrarnas och omgivningens förmåga att tillgodose barnets eller den unges behov . Målet är att utveckla ett bra samarbete mellan barnet, dess familj, socialtjänsten och olika professionella grupper inom exempelvis skolan och barnhälsovården.


Det systematiska sättet att utreda och följa upp insatser av enskilda barn och unga gör det också möjligt för kommunerna att överblicka och följa upp barnavården ur ett verksamhetsperspektiv.


För att få arbeta med BBIC krävs en licens som kommunen får från Socialstyrelsen och det krävs att personalen utbildas i systemet. Det sker med hjälp av lokala utbildare som i sin tur utbildats av Socialstyrelsen.


Basen i BBIC bygger på social forskning och kommer ursprungligen från Storbritannien. Systemet har anpassats och utvecklats för svenska förhållanden i sju projektkommuner sedan 1999.


Utvecklingsarbetet med BBIC har varit en stor utmaning som verkligen gett ett bra resultat säger Kjerstin Bergman, projektledare för BBIC på Socialstyrelsen. Ett skäl till detta är att de projektkommuner där utvecklingsarbetet bedrivits har varit delaktiga i utprovningen av BBIC-materialet och engagerat sig mycket i detta arbete.


Läs också:

Social barnavård i förändring - Slutrapport från BBIC-projektet


Sömnproblem och oro ger ökad risk för psykisk sjukdom

Många lider idag av lindriga psykiska besvär som oro, ängslan eller sömnsvårigheter. Dessa personer löper också en ökad risk för att drabbas av allvarlig psykisk sjukdom, exempelvis depression. Det visar en ny rapport från Statens folkhälsoinstitut.


Rapporten Lindriga psykiska symtom och risk för psykisk sjukdom visar att personer med milda psykiska symtom som exempelvis oro, ängslan och sömnstörningar har en upp till fem gånger högre risk att drabbas av allvarlig psykisk sjukdom. Det finns även ett samband mellan vissa psykiska problem av mer allvarlig karaktär - bland annat självmordstankar - och konsekvenser i form av ytterligare allvarliga psykiska problem hos personen i fråga. Slutsatserna belyser en individnivå och dras efter en systematisk genomgång av det aktuella forskningsläget på området.

Kunskapen om vad som påverkar risken för en person att drabbas av psykiska problem är viktig. Vi hoppas att rapporten blir ett viktigt bidrag i utvecklingen av området och kompletterar nuvarande perspektiv, säger Sven Bremberg, läkare och avdelningschef på Folkhälsoinstitutet.

Lindriga psykiska symtom som oro, ängslan och sömnstörningar är vanliga i befolkningen. I en nationell intervjuundersökning från Statistiska centralbyrån 2004/2005 anger 23 procent av kvinnorna och 13 procent av männen att de har känslor av ängslan, oro eller ångest. I samma undersökning uppger 29 procent av kvinnorna och 19 procent av männen att de har sömnbesvär.

Att av och till vara nedstämd eller orolig är en naturlig del av livet och symtom av detta slag behöver inte följas av allvarliga konsekvenser. Men det finns en risk för att lindriga symtom varslar om en ökad risk för allvarliga psykiska problem hos den drabbade.

När det gäller mer allvarliga psykiska problem så beräknas mellan två och fem procent av den vuxna befolkningen lida av depression och ungefär 12-17 procent av någon form av ångestsjukdom. En studie från 2007 uppskattar att samhällskostnaden för depression i Sverige har fördubblats mellan 1997 och 2005, från 16,1 till 32,9 miljarder kronor per år.


Läs också:

Lindriga psykiska symtom och risk för psykisk sjukdom


Mer om dom i marijuanamål i KalifornienI helgen informerade jag om det marijuanamål som avgjorts i Kaliforniens Högsta domstol.


Många har hört av sig och undrat om det finns möjlighet att ta del av domen i sin helhet. Det går alldeles utmärkt. Du får domen via e-post om du skickar ett meddelande med en sådan begäran till admin@reageramera.com


Torgny Peterson


Ny sammanhållen diskrimineringslag

Regeringen överlämnade i dag en remiss till Lagrådet med förslag till en ny sammanhållen diskrimineringslag. Den nya lagen ersätter jämställdhetslagen och sex andra diskrimineringslagar och föreslås träda i kraft 1 januari 2009.

Diskrimineringslagen ska motverka diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Två nya diskrimineringsgrunder föreslås; ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck. Det blir alltså förbjudet att till exempel neka någon anställning med hänvisning till personens ålder.

I dag är lagstiftningen uppdelad på flera lagar och skyddet mot diskriminering är olika långtgående beroende på vilken diskrimineringsgrund det handlar om, säger integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni. Det ändrar vi på nu. En effektiv och heltäckande lagstiftning är en förutsättning för att vi i Sverige ska kunna bekämpa handlingar som direkt eller indirekt kränker principer om alla människors lika värde. En annan nyhet är en diskrimineringsersättning, till den som har kränkts, som ersätter nuvarande skadestånd för kränkning. Ersättningen kommer också att avskräcka från diskriminering, något som nu tydliggörs i lagen.

Regeringen föreslår också att en ny myndighet, Diskrimineringsombudsmannen, inrättas för tillsynen över den nya lagen. Genom den nya ombudsmannen avvecklas verksamheten hos de nuvarande fyra ombudsmännen mot diskriminering.

Syftet med att slå samman ombudsmännen är att skapa en mer effektiv tillsyn av att diskrimineringslagen följs, säger Nyamko Sabuni. En sammanslagen myndighet får större genomslagskraft, tyngd och auktoritet än en separat för varje diskrimineringsgrund. En sammanslagen myndighet markerar tydligare att alla människor är lika i värde och rättigheter och att det inte finns några hierarkier mellan olika diskrimineringsgrunder.


Läs också:

Lagrådsremiss: Ett starkare skydd mot diskriminering


Marijuanamål avgjort i KalifornienKaliforniens Högsta domstol har nu avgjort målet Ross vs Raging Wire Communciations, där den nyligen anställde Ross initierat en process mot sin fd arbetsgivare, Raging Wire Communications, där han hävdar att företaget brutit mot innehållet i The California Fair Employment and Housing Act (FEHA) eftersom företaget avskedade honom efter att han testade positivt på ett narkotikatest innan anställningen. Ross hävdar vidare att det faktum att han avskedades för att ha testat positivt strider mot delstatens lagstiftning om (så kallad) medicinsk marijuana (The Compassionate Use Act).


Kaliforniens Högsta domstol säger att FEHA inte kräver av en arbetsgivare att denne ska anställa en person som använder medicinsk marijuana. En arbetsgivare har rätt att kräva drogtest före anställning och beakta användning av illegala droger då man fattar beslut om anställning.


The Compassionate Use Act är inte avsedd att eliminera en arbetsgivares legitima intresse av om en anställd droger som är förbjudna enligt den federala lagstiftningen.


Kaliforniens Högsta domstol konstaterar att ingen delstatlig lagstiftning helt och hållet kan legalisera marijuana för medicinska ändamål eftersom drogen är illegal enligt federal lagstiftning - också för medicinska användare.


Kaliforniens Högsta domstol konstaterar vidare att arbetsgivarens intresse var legitimt med hänsyn till de väldokumenterade problem som är förknippade med anställdas missbruk av narkotika och alkohol- såsom ökad frånvaro, minskad produktivitet, ökade kostnader för hälsovård och ökade säkerhetsproblem...The Compassionate Use Act eliminerar inte ett möjligt missbruk av marijuana eller en arbetsgivares legitima intresse av om en anställd använder drogen. Som nämnts är marijuana en illegal drog enligt federal lagstiftning på grund av dess "höga missbrukspotential" och bristen på " accepterad medicinsk användning vid behandling i USA", och "bristen på godkänd säkerhet...", konstaterar domstolen. (Mål S138130)


Du kan lyssna på domstolsförhandlingen här.  


Torgny Peterson


Information om beslagtagna marijuanaodlingar läggs ut på nätetFrån och med den 1 februari kommer polisen i Ottawa i Kanada, i syfte att öka allmänhetens vaksamhet, att lägga ut information om beslagtagna marijuanaodlingar.


Informationen, som kommer att finnas tillgänglig på Ottawa-polisens hemsida tre månader efter det att respektive undersökning avslutats, kommer att innehålla uppgifter om datum för beslaget, adress, mängden beslagtagen narkotika och relevanta åtal.


Torgny Peterson


Vill sänka straffmyndighetsåldern till 14 år

I Norge vill ledaren för Unge Høyre, Torbjørn Røe Isaksen, sänka straffmyndighetsåldern från nuvarande 15 år till 14 år i förhoppning om att få bukt med kriminaliteten bland ungdomar.


Vårt förslag är baserat på en trend som visar att det förekommer grövre kriminalitet i ungdomsgrupperna och att fler unga begår lagbrott. När allt fler unga kommer in på en kriminell bana så tidigt måste polisen få möjlighet att reagera, säger Isaksen till norska media och hänvisar till en rapport från det sk Salto-prosjektet. Isaksen konstaterar att är man gammal nog för att stjäla eller sälja narkotika är man gammal nog för att ta konsekvenserna.


Läs också:

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo - Trendrapport 2007


Torgny Peterson


Antalet kvinnliga rökare fördubblat

Samtidigt som antalet rökare minskar i Västeuropa, ökar antalet rökare i Ryssland såväl bland män som kvinnor, men det är bland kvinnorna som antalet rökare ökat mest.


Brittiska forskare, under ledning av Anna Gilmore vid University of Bath konstaterar att antalet kvinnliga rökare i den grupp om 7 000 personer som man följt sedan 1992 hade fördubblats 2003.


Forskarna noterar att tobaksreklam knappast existerade under Sovjettiden och att tobaksbolagen, efter Sovjetunionens fall, investerade stora belopp för att öka antalet rökare som en del av den "västerländska livsstilen."


Torgny Peterson


Omfattande initiativ för att bekämpa missbruk av receptbelagda läkemedel bland ungdomar

The White House Office of National Drug Control Policy (ONDCP) i USA lanserar i samband med årets Super Bowl sin första stora kampanj för att informera föräldrar om tonåringars missbruk av receptbelagda medel.


Regeringen satsar närmare 195 miljoner kronor på kampanjen som kommer att pågå under två år.


ONDCP uppger att även om användningen av droger minskat totalt i USA så missbrukar fler tonåringar receptbelagda läkemedel än några andra droger, med undantag för marijuana - mer än kokain, heroin och metamfetamin tillsammans.


Varje dag missbrukar 2 500 ungdomar i åldern 12-17 år ett receptbelagt, smärtstillande läkemedel för första gången.


Behandlingstillfällen på grund av användning av receptbelagda, smärtstillande läkemedel ökade med över 300 procent från 11995 till 2005.


Tonåringar missbrukar läkemedlen därför att många tror att de ger en "säker" berusning. Det är också speciellt oroande att en majoritet av tonåringarna som missbrukar de här läkemedlen säger att det är enkelt att få tag i dom och att det ofta är gratis.


Du kan läsa mer om kampanjen och dess innehåll här.


Torgny Peterson


Lagändring möjliggör svettprov

Riksdagen har nu fattat beslut om en lagändring som bland annat innebär att Kriminalvården kan testa narkotikaintag på intagna genom svettprover som tas med ett hudavstryk.


Bengt Hagander, vd på Biosensor* som utvecklat metoden säger, Detta är ett efterlängtat beslut för vår del. Tester pågår redan idag inom Kriminalvården där utrustningen används för att spåra narkotika på besökande, post och i lokaler. Detta beslut innebär nu att man även kan testa de intagna på anstalterna och därmed visa de verkliga fördelarna med vår snabba, enkla och kostnadseffektiva metod. Sverige är ett föregångsland när det gäller kriminalvård och stort intresse finns bland annat i de andra nordiska länderna.


Lagändringen träder i kraft 1 april 2008.


*Biosensor är ett svenskt företag beläget i Solna


Statusrapport om gängkriminalitet

Danska Rigspolitiet har nu publicerat den första rapporten i sitt slag om gängkriminalitet i Danmark. Avsikten är att rapporten ska uppdateras och hädanefter ges ut årligen.


Den nu publicerade rapporten behandlar kriminalitet och relationer hos och mellan 14 av de mest kriminella grupperingarna i Danmark.


I slutet av 2007 övervakade polisen 14 gäng med 141 personer. Gängen har tillgång till vapen och sprängmedel och är beredda att använda bådadera i kampen om narkotikamarknaden och för att hantera interna hedersbegrepp. Gängen ägnar sig i första hand åt narkotikabrott, våldsbrott och vapenbrott. Merparten av de 141 personerna har en fast anknytning till en grupp eller ett nätverk medan ett mindre antal personer saknar sådan fast anknytning. Merparten av de övervakade grupperna har inte en formell gängstruktur med medlemskap, men de personer som har en fast anknytning till respektive gäng agerar som grupp, särskilt i samband med konfrontationer med andra grupper.


2007 rapporterades 28 händelser där skjutvapen användes på allmän plats. I tolv av dessa händelser har medlemmar av de gäng som omnämns i rapporten deltagit.


Enligt rapporten finns det ingenting som tyder på att stridigheterna mellan gängen avtar. Rigspolitiet bedömer att det också i framtiden kan uppstå konflikter mellan gängen, främst beroende på kampen om narkotikamarknaden och de olika gruppernas uppfattning om hedersbegrepp. Konflikterna existerar dels mellan olika gäng, dels mellan gängen och mc-gängen.


Den aktuella rapporten innehåller information om brott begångna av kriminella grupper och nätverk under 2007. Information om mc-gängen behandlas inte separat utan tas upp i den utsträckning som den har betydelse i relation till kriminella grupper och nätverk.


Vilka gäng som övervakas av Rigspolitiet och antalet medlemmar, inom parentes, under 2007 framgår av nedanstående sammanställning:


Amagergruppen (5)

Black Cobra (18)

Black Cobra Kalundborg (14)

Black Cobra Næstved (10)

Black Cobra Vordingborg (8)

Blågårds Plads-gruppen (12)

Borhan-gruppen Hundige (14)

Enghave-drengene (9)

Den Internationale Klub Aalborg (16)

Den Internationale Klub Esbjerg (6)

Haderslev-gruppen (2)

Odense-gruppen (4)

Østerbro-gruppen (13)

Andra personer med anknytning till gängmiljön (10)


Du kan läsa hela rapporten här.


Torgny Peterson


Vad betyder frivilliga organisationer för utsatta människor?

Måndag den 28 januari arrangerar socialdemokraternas välfärdsrådslagsgrupp ett seminarium i Stockholm om missbrukarvård, psykiskt funktionshindrade och hemlöshet. En av frågorna som ska diskuteras är vad frivilliga organisationer och den ideella sektorn betyder för utsatta människor.

Seminariet på måndag är det första av tolv seminarier som genomförs runt om i landet inom socialdemokraternas välfärdsrådslag, som ett led i partiets arbete med att forma en ny välfärdspolitik.

Det första seminariet handlar om våra sköraste medborgare. Det blir ett samtal om missbrukarvård, psykiskt funktionshindrade och hemlöshet. Under seminariet ställs flera frågor om den förda politiken, bland annat vad frivilliga organisationer och den ideella sektorn betyder för de mest utsatta.

Från välfärdsrådslaget medverkar Ylva Johansson, vice ordförande i Socialutskottet och Åsa Kullgren, oppositionsråd Landstinget Sörmland.

Därutöver medverkar bland andra Björn Fries, tidigare statens narkotikapolitiska samordnare och Ulph Holmgren, biträdande chef för Fountain House Stockholm som grundades i New York 1948 av patienter från det stora mentalsjukhuset Rockland State Hospital.

Tid
Måndagen den 28 januari kl. 10.00 - 15.00

Plats
Stockholm, Sveavägen 68


Senaste nytt från Rikspolisstyrelsen

Här följer ett axplock av nyheter förmedlade av Rikspolisstyrelsen:


Maffiaexpert varnar Sverige
Italienske experten på organiserad brottslighet, Luigi De Ficchy, varnar Sverige: Gör inte om våra misstag. Vi agerade för sent.


En mer enad polis
Tillförordnade rikspolischefen, Bengt Svenson, skriver i månadens ledare att han vill påbörja ett arbete för en mer enad polis. Medborgarna ska bli bemötta på bästa möjliga sätt i hela landet.


"Det finns paralleller mellan våra yrken"
Skådespelaren Gunilla Nyroos berättar om hur hon utbildar polisspanare.


Rekryteringsträffar på många polismyndigheter
Snart börjar vårens rekryteringskampanj för att locka ansökande till polisutbildningen. Många polismyndigheter ordnar informationsträffar där intresserade får möjlighet att ställa frågor om antagning, utbildning och om att arbeta som polis i respektive län.


Stockholmspolisen satsar på miljön
Stockholmspolisens personal har haft möjlighet att lämna förslag på hur myndigheten kan bli mer miljövänlig. Många av förslagen ska nu genomföras. De nio ton plaströr som varje år går åt vid alkoholtester ska till exempel börja återvinnas.


Nya insatser för långtidssjukskrivna

Som ett led i arbetet att hjälpa människor tillbaka till arbetsmarknaden inför regeringen jobbmatchning för långtidssjukskrivna. Privata företag, idéella organisationer, socialföretag och andra aktörer ska kunna erbjuda sina insatser. Verksamheten beräknas starta i maj detta år.

Jag ser det här som en stor möjlighet för människor som befinner sig i långa sjukskrivningar, inte minst för personer med något funktionshinder att få anpassat stöd för att hitta och kunna ta ett arbete, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson.

Regeringen har godkänt läkemedelsavtalet

Regeringen har i dag godkänt överenskommelsen om statens ersättning till landstingen för läkemedelsförmånerna 2008. Läkemedelsavtalet innebär att landstingen under året får 21,6 miljarder som ersättning för läkemedelsförmånen.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting tillsätter också en gemensam arbetsgrupp som bland annat ska arbeta med att effektivisera den långsiktiga läkemedelsanvändningen. Arbetsgruppen, som ska bestå av representanter för staten, Sveriges Kommuner och Landsting och landstingen, kommer vidare att arbeta med bland annat förbättrad kunskap, styrning och uppföljning på läkemedelsområdet.

Avtalet, som är ettårigt, ersätter det tidigare treåriga avtal som gällt mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting. Ersättningen för läkemedelsförmånen ökas med 100 miljoner jämfört med 2007 till 21,6 miljarder.


Rapport om våldtäkter

I Norge har en kommitté nu överlämnat en rapport till justitieminister Knut Storberget om det fortsatta arbetet mot våldtäkter och andra sexualbrott. Kommittén drar slutsatsen att en specialenhet bör inrättas inom polisen för att arbeta med den här sortens brottslighet.


Norges rikspolischef Ingelin Killengreen säger i ett pressmeddelande att man nu ska gå igenom rapporten. Våldtäkter och sexuella övergrepp är oacceptabla och inte minst polisen är angelägen om att övergrepp anmäls och behandlas med stort allvar. Detta kräver kompetens och erfarenhet. Vi kommer nu att noggrant gå igenom utredningen samtidigt som vi förväntar oss att den går på remiss, säger Killengreen.


Den norska Rikspolisstyrelsen (Politidirektoratet) kommer att inhämta utlåtanden från polisdistrikten och  specialenheter inom polisen innan man tar ställning till de olika delar och förslag som behandlas i utredningen.


Du kan läsa mer om rapporten här.


Regeringens förberedelser inför Sveriges ordförandeskap i EU 2009

EU-minister Cecilia Malmström informerade torsdag 24 januari riksdagen om regeringens förberedelser inför Sveriges ordförandeskap i EU andra halvåret 2009. Hon berättade då följande:

Planeringen i Regeringskansliet inför det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd  har intensifierats under hösten. Sverige har ett par alldeles speciella förutsättningar att ta hänsyn till:

Det nya EU-fördraget ska enligt planerna träda i kraft i januari 2009. Det innebär ett antal nyheter. En permanent ordförande ska väljas för Europeiska rådet. Den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken slås samman med kommissionären för utrikesfrågor. Det nya fördraget  innebär också att delvis nya beslutsregler kommer att gälla.

Under försommaren 2009 hålls val till Europaparlament och en ny kommission tar vid under hösten. Vi tar alltså över ordförandeskapet i en situation med ett nytt parlament och en ny kommission som ska granskas och godkännas av det nyvalda parlamentet.

Jämfört med Sveriges EU-ordförandeskap 2001 kommer vi nu att leda ett betydligt större EU. Idag finns det 27 medlemsstater, då var det bara 15. En annan förändrad förutsättning är de generella kraven på säkerhet har höjts kraftigt för den här typen av arrangemang. Båda dessa förändringar leder till ökade kostnader.

Allt detta måste vi ta hänsyn till när vi planerar ordförandeskapet.

Vi arbetar nu tillsammans med Frankrike och Tjeckien i en ordförandetrio. Vi kommer tillsammans med Frankrike och Tjeckien att ta fram ett program som ska gälla under alla våra tre länders ordförandeskap - från juli 2008 när Frankrike tar över till december 2009 när vårt ordförandeskap är slut. Diskussionerna om programmet sker under våren och programmet antas av EU:s ministerråd i juni 2008.

Inför arbetet med att ta fram programmet vill regeringen lyfta fram fem prioriterade områden som är särskilt viktiga för Sverige: Det första området är klimat, miljö och energi. Det andra är jobb, tillväxt och konkurrenskraft . Det tredje är ett tryggare och öppnare Europa. Det fjärde är Östersjön och relationerna med EU:s närområde. Det femte är EU som global aktör och fortsatt utvidgning.

Dessa fem områden kommer vi att föra fram i våra diskussioner med Frankrike och Tjeckien. Arbetet med vårt eget 6-månadersprogram kommer att inledas först i höst.

För att förbereda och genomföra ordförandeskapet kommer Regeringskansliet, förutom omprioriteringar, att ha en budget på 890 miljoner kronor till sitt förfogande. Utgifterna gäller framför allt  mötesverksamheten i Sverige, press-, informations- och kultursatsningar samt kompetensutveckling.

En huvuduppgift för Sverige som ordförandeland kommer  att  vara att leda rådsmöten på alla nivåer. De allra flesta möten äger rum i Bryssel och Luxemburg. I Sverige kommer ett hundratal möten att äga rum. Av dessa är ett mindre antal informella ministermöten, resten är olika sorters tredje landsmöten, tjänstemannamöten, seminarier eller konferenser.

Regeringen har just fastställt var ministermötena under vårt ordförandeskap ska förläggas i Sverige. De kommer att äga rum i Jönköping, Stockholm, Åre, Göteborg, Umeå, Växjö och Malmö. Vår ambition har varit att arrangera ministermötena i olika delar av landet. Samtidigt har säkerhets-, logistik och kostnadsaspekter vägt tungt som urvalskriterier. Vi kommer nu att gå vidare med diskussioner om lokalt och regionalt engagemang i denna verksamhet. Den 1 januari i år inrättades ett särskilt mötessekretariat inom Regeringskansliet som kommer ansvara för det praktiska genomförandet av möten i Sverige.


Presentation av rapport med intervjuer av barn utsatta för trafficking

WGCC - arbetsgruppen för samarbete omkring utsatta barn, under Östersjöstaternas råd presenterar The Frail Chain - Support for Child Victims of Trafficking in the Baltic Sea Region torsdagen den 31 januari.

Svante Weyler, journalist och författare, har i denna rapport gjort en personlig analys av hur systemen fungerar. System avsedda att se till att barn och unga offer för människohandel i regionen får stöd. Barn upptäckta i Sverige som misstänks utnyttjas i kriminalitet ses inte som offer för människohandel.

Genom intervjuer med utsatta barn i olika länder och med organisationer och verksamheter, visar han hur exploaterade barn påverkas av en lång kedja av aktörer. Skydd, stöd, rehabilitering och återvändande som borde vara en självklarhet, fungerar endast i vissa fall.

Rapporten är en del av samarbetsprogrammet Ensamkommande barn och barn utsatta för människohandel och har möjliggjorts genom stöd från EU:s Daphne II program.

För ytterligare information och för anmälan, kontakta nedanstående personer.

Tid och plats
Tid: Torsdagen den 31 januari kl. 14.00
Plats: Östersjöstaternas råds sekretariat, Strömsborg, Stockholm. OBS! Ingång från Riddarfjärdssidan

Kontakter
Lars Lööf
chef för Barnenheten vid Östersjöstaternas råd
08-440 19 24
0709-30 49 07
lars.loof@cbss.org
http://www.childcentre.info/

Agneta Björklund
kansliråd
Socialdepartementet
08-405 34 40
076-808 34 40


Kanadas mest kände haschflummare

Cannabis

Jag har tidigare berättat en del om Kanadas mest kände haschflummare, Marc Emery, och den process som USA inlett för att få honom utlämnad då amerikanska myndigheter hävdar att han är den enskilt störste försäljaren av marijuanafrön till USA.


Du kan se och lyssna på kommentarer från Emery och hans kamrater i branschen, från jurister med flera här.


Läs också:

Dags för utvisning?

Utvisning eller ej

Dags för 'Prince of Pot'

'Prince of Pot' i rätten igen

  

Torgny Peterson


STAND - Students Taking Action Not Drugs

I USA börjar STAND (Students Taking Action Not Drugs) växa till sig ordentligt. Kanske något för svenska utbildningsenheter att titta närmare på?


Torgny Peterson


Ökänd knarksmugglare gripen

Alfredo Beltrán Leyva

I Mexico har medlemmar av Procuraduría General de la República (PGR) och Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) äntligen lyckats gripa den länge efterspanade Alfredo Beltrán Leyva och tre av hans kompanjoner. Leyva är bland annat misstänkt för omfattande narkotikasmuggling och grova våldsbrott.


Vi gratulerar Mexico till fyra utslagna från knarkbranschen.


Torgny Peterson


Alkohol- och drogvanor hos europeiska skolelever

ESPAD


På ESPAD:s (European School Survey Project on Alcohol and other Drugs) webbplats hittar du intressant information om alkohol- och drogvanor hos europeiska skolelever. ESPAD är intressant informationskälla inte minst om man vill följa utvecklingen över tid i olika länder.


Det var svenska CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) som initierade projektet 1993 och sedan 1995 samlar man in data vart fjärde år. Den senaste datainsamlingen, den fjärde, ägde rum under våren 2007 och resultaten från den insamlingen kommer att redovisas hösten 2008.


Mer om ESPAD och rapporterna hittar du här.


Torgny Peterson


32 personer dödades i Norge 2007

Från Norge meddelades att 32 personer dödades under 2007. Kniv är det vanligaste vapnet och brottsplatsen är oftastoffrets eller en gemensam bostad. Gärningsman och offer är som regel bekanta och dråpen utlöses oftas av bråk. Gärningsmännen domineras av män i åldrarna 21-40 år.


Den norska statistiken, som är sammanställd av Kripos, innehåller i huvudsak samma statistiska trender som under tidigare år.


Uppklarningsprocenten vid den här sortens dödsfall ligger under de tio senaste åren på 97%.


Fakta för 2007

Sex av offren var under 15 år


Under året registrerades ett trippelmord (Rogalands polisdistrikt) och fem dubbelmord (Rogaland, Søndre Buskerud, Nord Trøndelag, Sør-Trøndelag och Agder polisdistrikt)


Tre fall avskrevs då gärningsmannen tog sitt eget liv efter begånget brott


I 30 av de 32 fallen kände gärningsman och offer varandra


De senaste tio åren

Under de senaste tio åren har 76 kvinnor dödats av en partner eller en tidigare partner.


Fem män dödades under samma period av sin partner eller en tidigare partner.


Under de senaste tio åren är det bara Oslo, Rogaland och Hordaland som har registrerat dråp/mord varje år.

Läs också:

Drapsstatistikk 2007


Journalist bötfälld för att ha hjälpt kriminell på flykt från polisen

I Norge har Finanspolisen (Økokrim) bötfällt en journalist för att denne hjälpt en person att hålla sig undan polisen.


Händelsen inträffade 2005 då journalisten betalade Ole Christian Bach cirka 50 000 kronor för en intervju under tiden han var i Oman på flykt undan polisen. Pengarna bidrog till att Bach kunde fortsätta att hålla sig undan rättsliga åtgärder genom att vistas i utlandet.


Journalisten har medgett det faktiska förhållandet och accepterat bötesbeloppet.


Personer som är på flykt undan polisen, genom att till exempel vistas i utlandet, försvårar i väsentlig grad polisens arbete, säger den norska polisen. Det är resurskrävande att söka efter personer som håller sig undan rättsliga påföljder på det sättet. Böterna är därför en viktig signal också till journalister att betalning till personer som är på flykt undan polisen, till exempel genom ersättning för en intervju, kan vara straffbart.


Handlingsplan för narkotikapolitiken 2006-2010

Regeringen har publicerat ett faktablad med titeln Handlingsplan för narkotikapolitiken 2006 - 2010


Av faktabladet framgår bland annat följande

Narkotikan får aldrig tillåtas hota individers hälsa, livskvalitet och trygghet eller den allmänna välfärden och demokratins utveckling

  

Det övergripande målet för Sveriges narkotikapolitik är: ett narkotikafritt samhälle.

  

För att få ett narkotikafritt samhälle finns tre delmål:

Minska rekryteringen till missbruk

Förmå personer med missbruksproblem att uppohöra med sitt missbruk

Minska tillgången på narkotika

  

Från och med den 1 januari 2008 är huvudansvaret för att genomföra narkotikapolitiken organiserat inom den befintliga myndighetsstrukturen. Åtgärderna i handlingsplanen berör många myndigheter, alla kommuner och landsting samt ideella organisationer. Samarbetet mellan aktörer på lokal och regional nivå måste öka under den kommande perioden så att det blir bättre samordning mellan sjukvården, kriminalvården och socialtjänsten. Länsstyrelsen har en central roll genom att den fördelar medel och har tillsyn över de åtgärder som kommunerna vidtar.

  

Merparten av det arbete som planen omfattar görs redan idag med de medel som respektive ansvarigt organ disponerar. För att genomföra de särskilda satsningarna i denna plan och handlingsplanen för alkoholpolitiken, som också omfattas av regeringens proposition, avsätter regeringen cirka 260 miljoner kronor per år under åren 2008-2010.

  

Statens folkhälsoinstitut(FHI) har i uppdrag att följa upp målen i handlingsplanen för narkotikapolitiken. Senast den 1 januari 2010 ska myndigheten presentera en utvärdering av den för regeringen. Vart fjärde år ska FHI i en folkhälsopolitisk rapport göra en samlad uppföljning av de nationella folkhälsomålen, som även omfattar målområde 11 där narkotika ingår. Nästa rapport ska lämnas 2009.

  

Du kan läsa mer om Handlingsplanen för narkotikapolitiken under åren 2006-2010 här.


Torgny Peterson


Integritetsskyddskommitténs slutbetänkande

Ett skydd mot övervakning och kartläggning skrivs in i grundlagen. Fotografering utan samtycke i privata miljöer blir i princip förbjudet. En årlig skrivelse om integritetsskyddet bör överlämnas till riksdagen. Det föreslår den parlamentariskt sammansatta Integritetsskyddskommittén i sitt slutbetänkande (SOU 2008:3) som i dag lämnats till justitieminister Beatrice Ask. Kommitténs ledamöter, som representerar samtliga riksdagspartier, står eniga bakom kommitténs förslag.

Kommittén har tidigare i ett delbetänkande konstaterat att integritetsskyddet är bristfälligt reglerat på en rad rättsområden och att detta till stor del beror på att integritetsskyddsaspekterna inte beaktas tillräckligt när lagstiftningen utarbetas. Mot den bakgrunden görs i slutbetänkandet en analys av hur grundlagsskyddet för den personliga integriteten bör utformas och vilka andra åtgärder som är nödvändiga. Kommittén föreslår i huvudsak följande:

Regeringsformen kompletteras med ett stadgande som säger att varje medborgare är skyddad gentemot det allmänna mot intrång som sker i hemlighet eller utan samtycke och som i betydande mån innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. Detta innebär att medborgarnas personliga integritet för första gången tillerkänns ett eget konstitutionellt värde och att den svenska grundlagen kommer att stå i bättre samklang med Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

Förslaget begränsar statsmakternas möjligheter att besluta om kvalificerade former av övervakning liksom av registrering och hantering av personuppgifter inom ramen för omfattande informationssamlingar hos myndigheterna. Alla sådana integritetsbegränsande åtgärder måste prövas mot proportionalitetsprincipen och underställas den särskilda procedur som regeringsformen föreskriver vid rättighetsinskränkande lagstiftning.

Hemlig kameraövervakning, hemlig teleövervakning, lagring av teletrafikuppgifter samt s.k. signalspaning och annan avlyssning av kommunikation mellan enskilda som sker i trådlöst medium är exempel på intrång i form av övervakning och kontroll, som kommittén vill införa ett grundlagsskydd mot.

I brottsbalken införs en bestämmelse om olovlig fotografering, som i princip gör det förbjudet att utan lov fotografera eller filma personer som befinner sig på platser dit allmänheten inte har insyn.

En länge känd brist i lagstiftningen är att det inte finns något förbud mot integritetskränkande former av fotografering. Exempelvis är det i princip tillåtet att smygfilma intima sekvenser av andra människors privatliv. Kommitténs förslag innebär att det blir straffbart och förenat med skadeståndsskyldighet att utan samtycke fotografera eller filma personer som befinner sig i bostäder, hotellrum, klassrum, vårdavdelningar, anstalter, omklädningsrum, toaletter, provhytter m.m. Däremot kommer det fortfarande inte att behövas samtycke för att få fotografera personer som befinner sig i en miljö där vem som helst kan iaktta dem, till exempel på gator och torg, allmänna färdmedel, skolgårdar, arenor, varuhus, restauranger och badstränder.

Fotografering som med hänsyn till omständigheterna är försvarlig skall under alla förhållanden vara tillåten. Ett typexempel är att någon behöver fotografera en person i en privat miljö för att dokumentera ett brott.

Också andra åtgärder än lagstiftning behövs för att förbättra skyddet för den personliga integriteten och för att höja medvetandet om frågans betydelse. Kommittén förordar att regeringen årligen lämnar information till riksdagen om utvecklingen på integritetsskyddsområdet, att Datainspektionens roll breddas och utvecklas och att, om utvecklingen ger anledning härtill, det inrättas en nämnd eller ett råd med uppgift att övergripande bevaka integritetsskyddet.


Läs också:

Skyddet för den personliga integriteten - Bedömningar och förslag, SOU 2008:3


Göteborg: En av de anhållna tillhör Wolfpack

Flera media, bland annat Göteborgs-Posten, rapporterar nu att en av de tre som anhölls igår tillhör det kriminella gänget Wolfpack.


Läs också:

Svensk maffia - en kartläggning av de kriminella gängen


Besök också:

Svensk maffia


Torgny Peterson


Om integritet och frihet

Under rubriken "Skydd mot övervakning skrivs in i grundlagen" under Debatt i Dagens Nyheter idag skriver två ledamöter av integritetsskyddskommittén, centerpartisterna Annie Johansson och Agne Hansson, bland annat om att det inte räcker med att övervaka för att skapa trygghet. Det kan jag hålla med om, men däremot är jag föga imponerad av deras hänvisning till Karl Poppers svammel om att "We must plan for freedom, and not only for security, if for no other reason than that only freedom can make security secure."  Att bara frihet skulle garantera säkerhet får stå för Popper.


Att Karl Popper är guru för en del centerpartister kände jag inte till, men dom är i 'gott' sällskap. Finansmannen George Soros har Popper på sitt gurualtare och har döpt sitt Open Society Institute efter Karl Poppers opus 'Open Society'.


Karl Poppers 'Open Society' och John Stuart Mills 'On Liberty' är obligatorisk litteratur för legaliseringsförespråkare eftersom båda herrarna, i likhet med George Soros, inte har mycket till övers för samhälleliga ingripanden mot individer som utövar sin så kallade personliga frihet.


I vilken utsträckning ett svenskt skydd mot övervakning kommer att ha positiva effekter återstår att se.


Idag överlämnar Integritetsskyddskommittén slutbetänkandet Skyddet för den personliga integriteten - Bedömningar och förslag till justitieminister Beatrice Ask.


Apropå George Soros - George Soros har i boken Soros on Soros tydligt uttalat vad han vill åstadkomma. Han säger där, I will tell you what I would do if it were up to me. I would establish a strictly controlled distribution network through which I would make most drugs, excluding the most dangerous ones like crack, legally available. Initially I would keep the prices low enough to destroy the drug trade. Once that objective was attained I would keep raising the prices, very much like the excise duty on cigarettes but I would make an exception for registered addicts in order to discourage crime. I would use a portion of the income for prevention and treatment. And I would foster social opprobrium of drug use. 

Vilka uttryck Soros narkotikapolitik skulle ta sig kan väl knappast uttryckas tydligare.


Besök också:

A Guide to the Drug-Legalization Movement


Torgny Peterson


'Prince of Pot' i rätten igen

Igår gjorde Marc 'Prince of Pot' Emery ett nytt framträdande i kanadensisk domstol, påhejad av marijuanarökande supporters. The skunky smell of marijuana wafted into the main lobby of the provincial court, meddelar kanadensiska media.


Vad hände då i fallet Emery igår? Inte mycket. Diskussionerna om avtal med amerikanska rättsvårdande myndigheter fortsätter och Emery är tillbaka i domstolen igen den 6 februari. Mer om detta då.


Torgny Peterson


Läs chatten med justitieminister Beatrice Ask

Efter Aktuellt-sändningen igår kväll kunde tittarna chatta med justitieminister Beatrice Ask. Du kan läsa chatten här.


Välkommen till SBI (Swedish Bureau of Investigation)

SBI
   Swedish Bureu of Investigation

Till skillnad från den förre rikspolischefen och den förre justitieministern har den nuvarande justitieministern, Beatrice Ask, hitintills inte ansett att det finns behov av att inrätta en svensk motsvarighet till FBI.


I ett uttalande idag, återgivet av SVT, säger statsminister Fredrik Reinfeldt att det är anmärkningsvärt när kriminaliteten slår till på ett sätt som påverkar människors vardag. Regeringen har dock inga planer på särskilda åtgärder på grund av rånet. Det får i så fall komma som signal från polismyndigheterna, säger statsministern enligt SVT.


Ja, nog är rånet i Göteborg anmärkningsvärt, men inte bara för att det påverkar människors vardag. Det rån som idag genomfördes i Göteborg innehåller också andra 'anmärkningsvärda' ingredienser: Ett spektakulärt upplägg med ett stort antal kriminella inblandade, utbrända fordon, utplacerade bomber, 'spanska ryttare' och inte minst allvarligt - förövarna drar sig inte för att försöka angripa och försvåra polisens arbete genom att placera ut vad som under eftermiddagen visade sig vara bombattrapper.


Även om något liknande inte hänt i Göteborg tidigare har vi på andra håll i Sverige sett exempel på spektakulära rån (bland annat Botkyrka), hot mot representanter för rättsvårdande myndigheter och också attentat mot sådana representanter (senast i Trollhättan mot åklagaren i målet mot Wolfpack).


Att tänka fritt är stort, sägs det. Att tänka friare är större! Jag har länge menat och menar fortfarande att det är hög tid att regeringen får signaler om att arbetet mot den grova organiserade brottsligheten kräver kraftfulla, kompletterande åtgärder och att dessa bör ske inom ramen för ett svenskt FBI - SBI (Swedish Bureau of Investigation) -  en kraftfull organisation med mandat att arbeta över hela landet, och genom överenskommelser internationellt, mot den grova organiserade brottsligheten.


Att bekämpa grov organiserad brottslighet handlar primärt om politisk vilja att verkligen försöka utrota den sortens brottslighet. "Det går inte", säger någon. Det är klart att det går! Ett i enighet fattat politiskt beslut, kvalificerade operativa experter under ledning av kunniga poliser (inga jurister på de operativa ledningsfunktionerna) och adekvat finansiering utgör grundstenarna i SBI-bygget.


Förlägg högkvarteret för svenska SBI till Göteborg eller Stockholm, med operativa avdelningar förlagda till Malmö, Göteborg/Stockholm och Umeå.


Svenska SBI ska ha ett nära samarbete med Rikskriminalpolisen, Tullverket, Kustbevakningen och Säpo, men huvudansvaret för bekämpning av den grova organiserade brottsligheten med aktivitet i olika delar av landet och internationellt förs över till SBI.


Rikskriminalpolisen bantas och tilldelas mer specifika arbetsuppgifter. Rikskriminalpolisen kan vid behov komplettera SBI:s arbete men ska i övrigt utgöra mer av en kompetens- och resursförstärkning till lokala polismyndigheter. En stor del av personalen vid nuvarande Rikskrim förs över till SBI i Göteborg/Stockholm (beroende på var högkvarteret förläggs) och den nuvarande nationella insatsstyrkan förstärks med ytterligare operativ polispersonal för att möjliggöra placeringar vid och snabba utryckningar från SBI:s högkvarter eller från de övriga avdelningarna. Finanspolisen och Ekobrottsmyndigheten flyttas över till SBI.


Ökad rekrytering av såväl polisiära som civila specialister med sinne för 'nytänkande' krävs för att tillföra nya kunskaper och metoder, utveckla en effektivare KUT-verksamhet, effektivare källdrivning och infiltratörverksamhet och ett effektivare databaserat underrättelse- och analyssystem.


Hos SBI inrättas en kvalificerad avdelning med ett stort antal toppkvalificerade internetspanare med dygnet-runt-jour liksom en enhet med avancerad språkkompetens. En enhet inom SBI ansvarar för att se till att beslutat förverkande av vinning av brott blir extremt effektivt.


All personal i ledningsfunktioner ska ha polisiär utbildning och erfarenhet av kvalificerat operativt ledarskap. SBI ska självklart också ha tillgång till poliser med adekvat juristutbildning och andra jurister. Den specialutbildning som kan komma ifråga för 'agenter' med speciella uppdrag genomförs inom ramen för SBI:s verksamhet och i nära samarbete med nationella och, vid behov, internationella specialister.


Till SBI knyts det antal åklagare med specialistkompetens som behövs för SBI:s verksamhet och också garantier för kontinuerlig fortbildning i den takt som krävs.


All personal inom SBI kommer inte att vara poliser. Personal kan också rekryteras utifrån meriter och lämplighet för respektive uppgift.


För återkoppling till de politiska beslutsfattarna inrättas SBI-rådet bestående av medlemmar från samtliga partier representerade i riksdagen. I gruppen ingår också justitieministern, rikspolischefen, riksåklagaren och generaldirektören för Tullverket. Gruppen sammanträder en gång i månaden men också vid andra tidpunkter om behovet är påkallat.


För ett effektivt SBI krävs utökade finansiella resurser som ger möjlighet till inköp av snabba transportmöjligheter - helikoptrar och flygplan som med mycket kort varsel kan föra nödvändig utrustning, insatsledare, poliser, forensiker, hundar mm till aktuella brottsplatser. "Fara i dröjsmål" utgör ledmotivet. Helikoptrar och flygplan ska finnas tillgängliga dygnet runt i nära anslutning till den personal som har operativ jour. Behovet av hundar för olika uppgifter ska tillgodoses inom ramen för SBI:s verksamhet och vara placerade vid SBI.


SBI har en dygnet-runt-jour tillgänglig för pressen liksom en tipstelefon bemannad dygnet runt och en webbplats på Internet som tack vare ständig uppdatering och snabb information blir en viktig kontaktpunkt för allmänheten.


Välkommen till SBI!


Torgny Peterson


'Prince of Pot' i rätten idag

Cannabis

Jag har tidigare skrivit om att det är dags för 'Prince of Pot'. Idag är det ny förhandling i kanadensisk domstol då Marc 'Prince of Pot' Emery vill ha mer tid för att föra diskussioner med amerikanska myndigheter om en överenskommelse som kan ge honom möjlighet att få avtjäna ett fängelsestraff i Kanada.


Enligt Emery har amerikanska åklagare aviserat en möjlighet till ett tioårigt fängelsestraff, vilket i praktiken innebär att han måste avtjäna minst fem år.


Torgny Peterson


Drygt 300 nya polisstudenter till Polishögskolan

Antagningen till polisutbildningen ökar stort. Ökningen är ett led i regeringens satsning att det ska finnas 20 000 poliser år 2010.


Av totalt närmare 7700 sökande till polisutbildningen antogs 830 personer till den utbildningsomgång som börjar vårterminen 2008. För Polishögskolan i Stockholm innebär det att 335 nya studenter (varav 38 procent är kvinnor) påbörjar sin polisutbildning den 21 januari. I mars tillkommer ytterligare ca 130 studenter, som då börjar på polisutbildningen på distans. Totalt gör detta att det finns närmare 1 500 studenter på Polishögskolans grundutbildning i dagsläget. Ökning är markant i jämförelse med tidigare år då antalet studenter har legat runt

1 000.

Polishögskolan har det senaste året förberett organisationen för att ta emot och utbilda detta rekordstora antal studenter. En ökad studentvolym innebär finjustering av utbildningsmetoder och en hel del nytänkande inom pedagogik och logistik. Många nya lärare har rekryterats till Polishögskolan och undervisningslokaler har kompletterats med tillfälliga lösningar.

I takt med att studenterna ökar, ökar också kraven på vår verksamhet. Förväntningarna på polisutbildningen är höga och kvalitetskraven stora. Så ska det vara. För oss på Polishögskolan är det utmanande och väldigt roligt att ta emot alla dessa studenter och i förlängningen bidra till att poliskåren växer och att fler poliser blir synliga och tillgängliga i samhället, säger Polishögskolans rektor Ebba Sverne Arvill.

Antagning till polisutbildningen sker två gånger per år. Som det ser ut nu kommer studentrekordet nås höstterminen 2008, då är antalet studenter på Polishögskolan drygt 1 600.


En sambandsman i Sydamerika?

I samband med att uppgifter om kokainsituationen i Sverige presenterades nyligen, nämndes att Sverige eventuellt överväger att placera en sambandsman i Venezuela eller Costa Rica då Rikskriminalpolisen avser att öka insatserna mot kokainsmugglingen.


Jag tror inte mycket på den idén. Kokainet kommer från Sydamerika - javisst. Men väl på den här sidan Atlanten finns det synnerligen goda skäl att tro att merparten av kokainet kommer in via den iberiska halvön, Nederländerna och/eller Storbritannien.


Storbritannien och andra länder samarbetar redan i ett projekt på iberiska halvön där SOCA (Serious Organized Crime Agency) från Storbritannien är en av huvudaktörerna. SOCA har ett stort antal sambandsmän i Sydamerika, liksom amerikanska DEA (Drug Enforcement Administration).


Både Storbritannien och USA har tillgång till avgörande tekniska hjälpmedel som Sverige saknar och som Sverige inte heller vare sig kan eller kommer att utveckla på grund av alltför dåliga ekonomiska möjligheter i de här sammanhangen. Dessutom kan vår välkända 'neutralitet' sätta hinder i vägen för avancerade system av det slag som Storbritannien och USA har tillgång till.


Det vore bättre och effektivare att Sverige i ännu större utsträckning utnyttjade tillgänglig underrättelseinformation från alla de aktörer som samarbetar i projektet på iberiska halvön i kombination med en kraftfull utveckling av den nationella underrättelse- och analysverksamheten. 


För att utnyttja DEA:s kompetens behöver Sverige inte heller någon egen sambandsman i Sydamerika. DEA-kontakter finns på närmare håll - bland annat ett stort kontor i Nederländerna och ett i London.


Torgny Peterson


Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården

I lagrådsremissen föreslås att det införs en ny vårdform - öppen psykiatrisk tvångsvård i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) respektive öppen rättspsykiatrisk vård i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV).


Den nya vårdformen får bedrivas utanför sjukvårdsinrättningen och förutsätter bl.a. att patienten behöver iaktta särskilda villkor för att kunna ges nödvändig psykiatrisk vård.

Det föreslås inte någon ändring vad gäller förutsättningarna för intagning i psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård, vilket innebär att tvångsvården alltid måste inledas på sjukvårdsinrättning.


Den nya vårdformen är avsedd att därefter kunna anpassas till varje patients individuella behov av vård och insatser och förutsätter ett nära samarbete mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Chefsöverläkaren får ansöka om öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård när han eller hon anser att patienten bör ges sådan vård. Beslut fattas av allmän förvaltningsdomstol.


Den nya vårdformen ska följa samma förfarande som gäller idag i fråga om fortsatt vård respektive särskild utskrivningsprövning. Till chefsöverläkarens ansökan om öppen psykiatrisk tvångsvård respektive öppen rättspsykiatrisk vård ska fogas en samordnad vårdplan, av vilken bl.a. ska framgå patientens behov av insatser från hälso- och sjukvården respektive socialtjänsten samt vilken enhet vid landstinget, kommunen eller annan huvudman som ansvarar för de insatser som planeras. Det ska även framgå vilka beslut kommunen har fattat för att tillgodose patientens behov. Chefsöverläkaren ansvarar för att en samordnad vårdplan upprättas. Vid ansökan om fortsatt öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård ska en uppföljning av den samordnade vårdplanen lämnas in.

I lagrådsremissen föreslås vidare en ändring i sekretesslagen som innebär att uppgifter om enskild som vårdas enligt LPT eller LRV ska kunna lämnas, utan hinder av sekretess, mellan myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten, om det behövs för att den enskilde ska få nödvändig vård, behandling eller annat stöd.

Regeringen avser att ge Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp och utvärdera vården och stödet till de patienter som överförs till den nya vårdformen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2008.


Läs också:

Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården


Norrbotten minskade sjukskrivningarna mest

Sjukfrånvaron har under det senaste året minskat allt snabbare. Norrbotten är det län där sjukskrivningarna minskade mest. Andra län som också minskat sjukfrånvaron kraftigt under året är Blekinge, Östergötland, Kalmar och Gävleborg. Jämtland och Gotland uppvisar dåliga resultat.


Torgny Peterson


Information efter händelserna i Göteborg

Efter natten händelser i centrala Göteborg kallar Polisen till en pressinformation på Elysséum, Västgötagatan 2, klockan 10.00 i dag. Då finns kommenderingschef Klas Friberg och länspolismästare Krister Jacobsson på plats.


Klockan 01.29 i natt fick Polisen larm från Posten på Kruthusgatan, Göteborg. Ett okänt antal maskerade, beväpnade män hotade personalen och genomförde ett rån. Ingen person kom till fysisk skada, men flera postanställda chockades av händelsen.


Klockan 01.45 lämnade de postområdet i en jeep. Under tiden sattes två bilar i brand och blockerade därmed Kruthusgatan. Även på Nils Erikssonsgatan brann två bilar på vägen och där hittades även ett misstänkt föremål intill. Vid Partihallarna stod en utbränd bil med ett misstänkt föremål intill, likaså på Folkungagatan, Färgaregatan och vid Polishusets entré. Rånarnas flyktbil hittades utbränd vid Slakthusgatan och fotanglar fanns spridda på flera platser runt Posten.


Omkring 120 personer boende på Färgaregatan och Stampgatan har fått evakueras i väntan på att de misstänkta föremålen ska kunna avlägsnas. Flera platser i centrala Göteborg är fortfarande avspärrade.


Polisen är mycket intresserad av att få in vittnesuppgifter från de aktuella platserna under natten.


Tips kan lämnas på telefon 031-739 25 02


Cannabis - Holländare till attack mot FN:s narkotikakonventioner

Cannabis

Reaktionerna mot den holländska cannabismarknaden är starka, såväl nationellt som internationellt. I samma takt som nationella tecken på åtstramningar i cannabishanteringen gör sig gällande breder vad som närmast kan liknas vid desperation ut sig hos förespråkarna för en legalisering och reglerad handel med cannabis.


Det sistnämnda är högaktuellt just nu.


31 oktober förra året samlades ett antal personer i Haag för att påtala det omedelbara behovet av att åstadkomma en förändring av de negativa konsekvenser som dessa ansåg att den nuvarande cannabispolitiken för med sig. Enligt de som deltog i mötet har flera länder (dock inte namngivna) upplevt liknande negativa effekter beträffande den nationella cannabispolitiken. Enligt deltagarna i oktobermötet innebär detta att det föreligger ett delat ansvar att utforska anpassningar av det system som de internationella konventionerna nu medför och som, fortfarande enligt deltagarna, utgör ett hinder för ytterligare utveckling av den nationella holländska cannabispolitiken.


Syfte sålunda? Att först söka internationellt stöd för att sedan attackera innehållet i de nuvarande FN-konventionerna mot narkotika. Påfundet är inte nytt. Det prövades redan 2003 men då misslyckades man, mycket tack vare kunniga politikers insikt och den namninsamling som initierades av HNN i Sverige och som resulterade i cirka 1,3 miljoner namnunderskrifter från alla kontinenter till stöd för FN:s narkotikakonventioner.


Åter till mötet i Haag där deltagarna drog slutsatsen att Nederländerna, i samarbete med andra nationer, bör arbeta målmedvetet för att ändra de internationella bestämmelsernas nuvarande ramverk för att på så sätt uppnå ett mer trovärdigt och effektivt alternativ som inte bara baseras på repression...


Utifrån diskussionen 31 oktober har deltagarna formulerat en resolution som förväntas bli diskuterad i det holländska parlamentet den här veckan.


Av resolutionen framgår bland annat följande

De nuvarande cannabispolitiken baseras på ett föråldrat internationellt ramverk som tillkom på 1960-talet och som inte är tillämpligt för att hantera nutida problem, vilket in sin tur resulterar i stagnation när det gäller utveckling av rättvis och effektiv politik. Eller i klartext: Nuvarande internationella överenskommelser och gjorda ratifieringar av FN:s narkotikakonventioner omöjliggör en legalisering och reglering av  cannabis vilket inte uppskattas.


I resolutionen säger man vidare att den relativt toleranta tolkningen av det nuvarande regelverket utgör en tillfällig, praktisk lösning men kan på sikt komma att undergräva trovärdigheten hos offentliga myndigheter. Eller i klartext: Eftersom myndigheterna i praktiken inte totalförbjuder användning av cannabis även om lagstiftning föreskriver det så är det bättre att inse att så är fallet och reglera hela verksamheten.


I resolutionen säger man att den nuvarande cannabispolitiken är inkonsekvent och att det är svårt att förklara att användning och försäljning av små mängder inte åtalas samtidigt som produktion och storskalig distribution fortfarande åtalas. Eller i klartext: Åstadkom mindre inkonsekvens genom att legalisera och reglera handel och användning. Att den här gruppen skulle tänkas föreslå att all hantering av cannabis ska vara straffbar är naturligtvis inget alternativ för dom eftersom slutmålet inte handlar om att minska vare sig tillgång eller efterfrågan.


I resolutionen säger man att den nuvarande cannabispolitiken är ineffektiv i en mängd avseenden. Trots många positiva aspekter, som till exempel en separering av marknaderna mellan "lätta" och "tunga" droger (vilket är kvalificerat nonsens eftersom det inte finns några vetenskapliga belägg för att en sådan separering av marknaderna skett trots, eller kanske snarare på grund av, så kallade coffee shops); vidare att det förekommer begränsad inblandning av kriminella i detaljhandelsledet (likaledes kvalificerat nonsens. Enligt den tidigare justitieministern Piet Hein Donner har flera av de som driver coffee shops ett kriminellt förflutet. Speciellt tydligt var detta i två städer 2005. I Amsterdam hade då 78 procent av de som drev coffee shops ett kriminellt förflutet, enligt rapporten och i Venlo, på gränsen till Tyskland, var hela 83 procent kriminellt belastade); vidare att det nuvarande systemet inte ger möjlighet att utveckla andra politiska insatser som t ex legala möjligheter att kontrollera kvalitén hos cannabis (exempelvis THC-halten); vidare att det nuvarande systemet möjliggör omfattande illgala vinster på produktions- och grossistnivå, vilket i sin tur uppmuntrar hemmaodlingar. Eller i klartext: En legalisering och reglering löser alla problem. Inte ett ord någonstans om konstaterade skadeverkningar av cannabis.


Till sist konstaterar gruppen att den nuvarande cannabispolitiken orsakar omfattande administrativa och rättsliga bördor och fortsatt kritik av vissa länder (läs: främst Nederländerna!)

  

I resolutionen uttalar gruppen också irritation över att försök av det holländska parlamentet och lokala myndigheter att angripa inkonsekvensen i den nuvarande politiken (se ovan) - som t ex förslag om att tillåta produktion av cannabis för att tillgodose behovet hos coffee shops - avvisats.

  

Som grädde på 'legaliseringsmoset' menar gruppen sedan att det finns ett behov av en internationell debatt. Och vad ska den debatten leda till, jo - för att undersöka möjligheterna för ett internationellt ramverk som ger större manövreringsutrymme för nationella regeringar att genomföra en konsekvent politik. Eller i klartext: Vi vill ha stöd för att kunna fortsätta vår coffee shop-politik och dessutom legalisera och reglera såväl tillgång som efterfrågan - support us, please!!!


Och inte nog med detta. Vi får i resolutionen också lära oss att fler och fler länder känner ett behov av att omformulera sin politik för att bättre skydda den allmänna hälsan och bekämpa organiserad brottslighet. På vilket sätt hälsan hos dessa länders hälsa skulle skyddas bättre nämns inte med ett ord, lika lite som att cannabis överhuvudtaget skulle ha några negativa konsekvenser. Att tro att den organiserade brottsligheten skulle ge upp sin lukrativa hantering och odla morötter eller någon annan alternativ gröda är naivt på gränsen till 'sheer stupidity' eftersom det inte finns något som skulle hindra sådana aktörer att på egen hand eller via bulvaner vara verksamma inom ramen för en legaliserad/reglerad handel.


Vad vill nu då dessa herrar och damer att den holländska regeringen ska göra? Tre saker:


Starta en internationell debatt med andra likasinnade länder i syfte att utarbeta ett trovärdigt och effektivt alternativ till den nuvarande cannabispolitiken.

  

Att tillsammans med likasinnade länder aktivt stödja utarbetandet av förslag som kan presenteras i samband med den kommande utvärderingen av UNGASS.

  

Ställa erforderliga personella och finansiella resurser till förfogande för att genomföra arbetet.

  

Som sagt - resolutionen ska diskuteras i det holländska parlamentet den här veckan.


Resolutionen är underskriven av följande holländare:


Mr. A.A.M. van Agt, premiärminister1977-1982

Dr. E. Borst-Eilers, tidigare hälsovårdsminister och känd legaliseringsförespråkare

Drs. A. Apostolou, tidigare parlamentsledamot

Kathalijne Buitenweg, EU-parlamentariker GroenLinks

Mr. R. Dufour, president för Stichting Drugsbeleid

Drs. G.B.M. Leers, borgmästare i Maastricht och känd legaliseringsförespråkare

Dr. R.L. Vreeman, borgmästare I Tilburg som hittills inte gjort något större väsen av sig

Mr. Th. C. de Graaf, borgmästare I Nijmegen

J.A.H. Lonink, borgmästare iTerneuzen

Dr. J.P. Rehwinkel, borgmästare i Naarden

W.J.M. Velings MOI, polischef för regionen Limburg Zuid

F.J. Heeres MPSM, polischef för regionen Midden- en West Brabant

Mr. A.D.J. Keizer, tidigare tjänsteman vid hälsovårdsministeriet

Mr. drs. V. Everhardt, så kallad drogexpert

Dr. M. Jelsma, från Transnationella Institutet - likaledes känd och känt för legaliseringssträvanden


Ytterligare rapporter följer.

  

Läs också:

Resolutie Invitational Conference Cannabisbeleid


Torgny Peterson


"President Hugo Chavez underlättar kokainhanteringen"

I samband med ett besök hos Colombias president, Alvaro Uribe, kritiserade USA:s 'drogtsar' John Walters Venezuelas president för ovilja till kraftfulla ingripanden. Det är dags att inse att President Chavez i hög grad underlättar transitering av kokain till Europa och andra delar av den här hemisfären, sa Walters.


Inte helt oväntat avvisar Venezuela påståendet.


Torgny Peterson


Horor ut - designers in

16 skyltfönster som tidigare använts av horor i Amsterdam byter nu innehavare. Det blir istället modedesigners som tar över de 16 lokalerna i det nya Red Light Fashion-projektet, som presenterades i lördags.


Politikerna i Amsterdam har mer och mer börjat inse att kriminalitet, missbruk och korruption är utbrett i området och har under en längre tid velat ta itu med stan´s horstråk. En god början är inköpet av 16 byggnader till en kostnad av cirka 300 miljoner och den nu genomförda förändringen.


Det är dags att angripa kriminaliteten mycket hårdare och effektivare än vad det varit möjligt att göra tidigare, sa vice borgmästaren Lodewijk Asscher vid en ceremony för att fira öppnandet av husen med de nya företagarna.


Förhoppningsvis kan initiativet vara början till slutet på hordistriktet i Amsterdam.


Också när det gäller cannabis händer det saker i Nederländerna
. En av de mer aktiva för att minska missbruket av cannabis är borgmästaren i Rotterdam, Ivo Opstelten.


Torgny Peterson


Sveriges antagande av rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet

EU:s utkast till rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet innehåller bestämmelser om vad som ska vara kriminaliserat i fråga om brott som rör deltagande i en kriminell organisation. Vidare reglerar rambeslutet bl.a. ansvar och sanktioner för juridiska personer liksom frågor om domstols behörighet.

I promemorian framhålls att regeringen bör föreslå riksdagen att godkänna utkastet till rambeslut. I promemorian görs också en bedömning av vilka lagändringar rambeslutet kan komma att föranleda för svensk del. Några förslag till lagändringar läggs dock inte fram.


I promemorian behandlas bland annat vad som menas med organiserad brottslighet:


Trots att problemet med organiserad brottslighet uppmärksammades tidigt i det internationella samarbetet, saknades länge en gemensam definition av begreppet organiserad brottslighet. Ett första steg togs år 1998 då EU:s medlemsstater antog den gemensamma åtgärden om att göra deltagande i en kriminell organisation i EU:s medlemsstater till ett brott. Ytterligare ett steg togs år 2000, då Förenta nationernas (FN) generalförsamling antog den globala konventionen mot gränsöverskridande organiserad brottslighet, som har stora likheter med EU:s gemensamma åtgärd.


Enligt de båda instrumenten kan begreppet organiserad brottslighet sägas ta sikte på gärningar begångna inom en strukturerad sammanslutning av ett par personer eller fler, vilka handlar i samförstånd i syfte att begå ett eller flera brott som kan föranleda fyra års fängelse eller mer för att direkt eller indirekt uppnå ekonomisk eller annan materiell vinning. Båda instrumenten behandlas i avsnitt 2.3 i promermoran.


För att möjliggöra en gemensam kartläggning av organiserad brottslighet på regional nivå använder EU:s medlemsstater de kriterier som räknas upp nedan för att definiera begreppet organiserad brottslighet. Minst sex av dessa kriterier måste föreligga - bland dem de fyra obligatoriska med nummer 1, 3, 5 och 11 - för att brott eller kriminella grupper ska kunna klassificeras som organiserad brottslighet (förteckningen återfinns i dokumentet 6204/2/97 Enfopol 35 Rev 2):1. samarbete mellan fler än två personer,


2. egna tilldelade uppgifter åt var och en,


3. lång eller obegränsad utsträckning i tiden,


4. någon form av disciplin och kontroll,


5. misstanke om allvarliga kriminella handlingar,


6. verksamhet på internationell nivå,


7. användande av våld eller andra metoder för hot,


8. användande av kommersiella eller affärsmässiga struktu-rer,


9. deltagande i penningtvätt,


10. otillbörlig påverkan på politik, medier, offentlig förvalt-ning, rättsliga myndigheter eller ekonomin, och


11. strävan efter vinning och/eller makt.


Som framgår kan en kriminell organisation anses föreligga redan vid ett begränsat antal medlemmar. Organisationen ska emellertid vara strukturerad och bestående, vilket utesluter tillfälliga sammanslutningar.


Vidare ska de brott som förövas inom den kriminella organisationen ha ett direkt eller indirekt vinningssyfte.


Organiserade våldsbrott, till exempel rasistiska angrepp mot personer eller vissa brott med politiska motiv, faller således utanför begreppet organiserad brottslighet.


Av det anförda följer att organiserad brottslighet - i de sammanhang som nu berörts - främst uppfattas som brottslighet av utpräglat ekonomisk natur.


Läs också:

Sveriges antagande av rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet, Ds 2008:6

Organiserad brottslighet - lösa maskor eller fasta nätverk?

Rikskriminalpolisens rapporter om organiserad brottslighet

Torgny Peterson


Generaldirektör Gudrun Antemar leder arbete för att öka återförande av brottsvinster

I en debattartikel i Dagens Nyheter i onsdags presenterade justitieminister Beatrice Ask de personer som fått särskilda uppdrag i regeringens mobilisering mot den grova organiserade brottsligheten. Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Gudrun Antemar har fått uppdraget som gäller förverkande och återförande av brottsvinster.


Uppdraget är ett viktigt led i kampen mot den grova organiserade brottsligheten. Vi måste bli bättre på att återta vinster från brottslig verksamhet, säger Gudrun Antemar.


Arbetet syftar till att ta fram konkreta förslag för att mobilisera myndigheterna i kampen mot den organiserade brottsligheten. Kriminalitetens viktigaste drivkraft är att komma över och kunna behålla stora ekonomiska belopp. Genom att spåra, säkra och återta dessa brottsvinster angriper man brottslighetens kärna.


Det handlar om att förverkliga den princip för brottsbekämpning som på engelska brukar kallas "go for the money", säger Gudrun Antemar.


Gudrun Antemar har valt ett brett angreppssätt för uppdraget och inbjudit flera andra myndigheter att medverka i en arbetsgrupp. Utöver Ekobrottsmyndigheten deltar Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Rikskriminalpolisen/Finanspolisen, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Finansinspektionen och Tullverket.


Arbetsgruppen kommer att inventera alla de möjligheter som står till buds inom ramen för nuvarande lagstiftning och kommande regeländringar. Man ska också inventera möjligheterna att förbättra arbetsmetoder, operativt stöd och utbildning samt lämna förslag på en bättre ledning och samordning av insatserna. Ett annat centralt område för att nå framgång handlar om behovet av internationell samverkan för att återta brottsvinster som placerats utomlands.


Arbetet har stor potential och har inletts på ett bra sätt. Jag ser fram emot att kunna presentera konkreta förslag på detta mycket angelägna område, avslutar Gudrun Antemar.


Förslagen kommer att redovisas till regeringen senast den 30 april 2008.


Rikskrim ökar insatserna mot kokainsmuggling

Missbruket av kokain ökar kraftigt, särskilt bland ungdomar i storstäderna. Det framgår av en rapport om drogsituationen i Sverige som Rikskriminalpolisen sammanställt i samarbete med Tullverket.


Polisen, tullen och flera andra myndigheter ser tydliga tecken på att kokainmissbruket ökar. Polisens underrättelserapporter visar att tillgången har ökat. Det bekräftas av kraftigt sjunkande priser på kokain.


Kokainet är inte längre enbart en innedrog, utan blir vanligare bland ungdomar i förorten. Det har blivit billigare och därmed attraktivt för flera
, säger Thord Modin, chef för kriminalunderrättelsetjänsten på Rikskriminalpolisen.

Beställs på internet
Kokainet smugglas till Sverige genom Europa, antingen direkt från Sydamerika där kokainet produceras, eller via Västafrika. Mindre mängder kokain når också fram via postförsändelser som beställts på internet.


I Rikskriminalpolisens och Tullverkets rapport kan man läsa om den tilltagande internethandeln med såväl droger som narkotikaklassade läkemedel och hormonpreparat. Handeln är okontrollerad och de brottsbekämpande myndigheterna har inte tillräcklig kunskap om problemet, enligt rapporten.

Planerar insatser
Internethandel är ett växande problem. Vi har avsatt personal som ska arbeta mot utvecklingen och planerar en insats mot droghandeln på internet, säger Thord Modin.


Rikskriminalpolisen planerar också särskilda insatser mot kokainsmugglingen. Inom kort ska man dessutom utöka den nationella underrättelsetjänsten med nya sambandsmän från flera andra myndigheter.

Rikskriminalpolisens och Tullverkets rapport, Den illegala drogsituationen i Sverige 2007, som är en sammanställning av situationen utifrån preparat, illegal handel, missbrukstrender och förslag till åtgärder, kan du läsa här.

Sammanställningen bygger på statistik från 2005-2006 och underrättelser från 2005-2007.


Polismuseum här...och där

Det är inte bara Stockholm som har ett polismuseum. De finns på flera håll i världen, bland annat har amerikanska DEA (Drug Enforcement Administration) ett sådant i Arlington (Virginia).


Har du vägarna förbi Arlington så pågår just nu bland annat en intressant utställning med fokus på historia om missbruk av läkemedel, Good Medicine, Bad behavior: Drug Diversion in America. Utställningen är öppen för allmänheten tisdag - fredag mellan 10.00 och 16.00.


Torgny Peterson


Seminarier om drogtestning av elever

Till skillnad från vad som är fallet i Sverige så arrangerar nu den amerikanska regeringen, via ONDCP (Office of National Drug Control Policy), seminarier om drogtestning av elever.


Myndigheten konstaterar att slumpvisa drogtester utgör en värdefull preventiv strategi som kan hjälpa till att hålla ungdomar borta från att börja använda droger. De kan också identifiera ungdomar som börjat använda droger och ungdomar som är beroende så att dessa kan hänvisas till behandlingsinsatser.


För att öka kunskaperna om drogtestning av elever arrangerar ONDCP den närmaste tiden fyra seminarier i lika många delstater. Du hittar ytterligare, omfattande information om drogtestning av elever i USA här.


Det svenska regeringskansliet borde titta närmare på det amerikanska projektet. Det finns en del 'matnyttigt' att hämta.


Torgny Peterson


Läkemedelsbolag mörkar information om antidepressiva medel

I USA avslöjas nu allt mer om hur läkemedelsbolagen mörklägger skadeverkningar av antidepressiva medel.


En ny studie som publiceras i The New England Journal of Medicine visar att tillverkarna av antidepressiva läkemedel, som t ex Prozac, låtit bli att publicera en tredjedel av de studier som de genomfört för att få godkännande och på sätt sätt vilselett såväl läkare som patienter om drogernas faktiska effektivitet, uppger flera amerikanska media, däribland New York Times.


Att läkemedelsbranschen (ibland), på samma sätt som tobaksbranschen (för det mesta), undviker att tala om 'obehagligheter' lär inte komma som någon nyhet men de nya avslöjandena om läkemedelsbranschen och deras 'guldkor' kan förhoppningsvis få fart på debatten igen.


Se också:

Video från Fox News


Torgny Peterson


Vill du veta mer?

Många har undrat om jag föreläser om drogrelaterade frågor. Svar: Ja!


I veckan har jag föreläst på universitet i Milano. Blivande poliser och behandlingspedagoger står på tur härnäst.


Den drogrelaterade brottsligheten kostar dig och hela vårt samhälle enorma summor - pengar som, med ökade kunskaper, skulle kunna användas på ett bättre sätt.

En förutsättning för effektiva insatser mot den drogrelaterade brottsligheten är kunskap, strategi, samordning och ledarskap. Alla fyra behövs - kunskap som inte leder till strategier är lika meningslösa som avsaknad av samordning och ett effektivt ledarskap för att föra det drogpolitiska arbetet framåt. En del görs, men mycket mer som resulterar i effektiva insatser skulle kunna göras. Utgångspunkten för allt sådant arbete är kunskap om situationen.

Skolor, föreningar, myndigheter, beslutsfattare och andra som är intresserade av en föreläsning en halv dag eller en hel dag för att få grepp om de absolut senaste drogpolitiska trenderna och politiska beslut nationellt och internationellt, diskussioner om vård/behandling, utvecklingen av den grova organiserade brottsligheten eller om legaliseringsrörelsen, för att nämna några exempel, är välkomna med ett e-postmeddelande till admin@reageramera.com för ytterligare information och diskussion. Glöm inte att lämna namn och tel.nummer.


Torgny Peterson


Ökade möjligheter att ingripa mot rattfylleri och sjöfylleri

Lagrådsremissen innehåller förslag på åtgärder som syftar till att öka trafiksäkerheten på land och till sjöss. Förslagen innebär att myndigheternas resurser ska kunna utnyttjas mer effektivt i kampen mot trafikonykterheten.

Enligt lagrådsremissens förslag ska tjänstemän vid Tullverket och Kustbevakningen ges möjlighet att ta alkoholutandningsprov, både rutinmässiga sållningsprov och bevisprov, samt göra ögonundersökningar för att förebygga, upptäcka och utreda rattfylleribrott. Vidare får bilinspektörer hos polisen ta sållningsprov. Tjänstemän vid Kustbevakningen får även ta bevisprov på den som misstänks för sjöfylleri.

Tullverket och Kustbevakningen ska också ges möjlighet att inleda förundersökning om rattfylleribrott och Kustbevakningen om sjöfylleribrott. Tjänstemännen vid dessa myndigheter får före och under en förundersökning om sådan brottslighet vidta utredningsåtgärder och använda vissa tvångsmedel.

För att förhindra rattfylleribrott får tjänstemännen vidare omhänderta bl.a. fordonsnycklar. Dessutom får Tullverket och Kustbevakningen omhänderta körkort och andra behörighetshandlingar.

Det blir möjligt att ta blodprov på förare som varit inblandad i en vägtrafikolycka och på grund av det inte kan lämna alkoholutandningsprov eller genomgå ögonundersökning, även om det saknas misstanke om trafiknykterhetsbrott.

Genom en sekretessbrytande bestämmelse får personal inom såväl hälso- och sjukvården som socialtjänsten möjlighet att utan hinder av sekretess kontakta polis eller annan myndighet för att förhindra ett förestående eller avbryta ett pågående trafiknykterhetsbrott.

I lagrådsremissen diskuteras också utformningen av straffansvaret för drograttfylleri. Dessutom diskuteras andra åtgärder för att förebygga och bekämpa trafikonykterheten.

Lagändringarna ska enliga förslaget träda i kraft den 1 juli 2008.

Läs också:
SOU 2006:47 Ökade möjligheter till trafiknykterhetskontroller vid gränserna
Rattfylleri och sjöfylleri, missiv t.o.m. kapitel 9

Rattfylleri och sjöfylleri, kapitel 10 t.o.m. kapitel 16, särskilt yttrande samt bilagor


Kokain på hälften av undersökta skolor i Rotterdam

Från Europas drogmecka, Nederländerna, kommer rapporter om stora problem med kokain. Enligt den nederländska dagstidningen De Telegraf finns det idag kokain på hälften av skolorna i Rotterdam.


Enligt artikeln vill skolborgarrådet, ansvarigt för utbildningsfrågor i Rotterdam, Leonard Geluk, införa drogtester för att upptäcka missbruk. Geluks krav kommer som ett brev på posten efter att programmet programmet Netwerk

genomfört test på 12 olika skolor i Rotterdam. Spår av kokain hittades på hälften av skolorna. Spår av användning av cannabis upptäcktes på tio av de tolv skolorna och på en skola hittade man spår efter heroin.


Torgny Peterson


Cannabisklinik för 12-åringar

Från Storbritannien meddelas att Priory-sjukhuset i Roehampton i sydvästra London har öppnat en ny klinik för att behandla ungdomar i åldrarna 12-18 år och enligt uppgift kommer NHS(National Health Service) att stå för kostnaderna för att behandla ungdomar i åldersgruppen som fått problem efter att ha använt cannabis.


Som jag berättat tidigare har också antalet vuxna som behandlas för cannabisrelaterade problem ökat kraftigt sedan den numera sparkade ministern David Blunkett fattade beslut om en nedgradering av cannabis från class B till class C.


2004/2005 sökte 11 057 vuxna behandling för sina cannabisproblem. 2006/2007 hade antalet ökat till över 16 500.


Torgny Peterson


Kriminalitet i Norge

Nu finns uppgifter från den norska polisen om lagbrott under år 2007 tillgängliga. Statistiken visar på en minskning av anmälda brott med 3,1 procent. För perioden 2003-2007 ligger nedgången totalt på 12 procent. Vinningskriminaliteten nationellt visar en jämn nedgång över tid.

  

Färre stölder från bostäder och ur bilar

Nedgången i vinningskriminaliteten gäller speciellt stölder. Cykelstölder, stölder ur bilar, i villor, lägenheter och affärer visar alla en kraftig tillbakagång. Beträffande stölder i villor, lägenheter och fordon har antalet sådana brott minskat med 50 procent de senaste tio åren. Det finns anledning att tro, säger man från norsk polis, att det handlar om en reell minskning

Ökning av grova stölder på offentlig plats

Antalet stölder från personer på offentlig plats har ökat kraftigt sedan mitten av 1990-talet. Polisen noterar en sådan utveckling på flera platser i landet, men det utgör en speciell utmaning för polisen i Oslo. Nära sju av tio anmälningar om stöld från person på offentlig plats kommer från Oslo under år 2007.

Flera anmälningar om våldtäkt

Under de senaste åren har ett stadigt ökande antal våldtäkter registrerats. År 2007 anmäldes 900 våldtäkter, vilket är 200 fler än för fem år sedan. Ökningen beror delvis på ett större antal anmälda våldtäkter i storstäderna, speciellt i Oslo. Att våldtäkt är ett allvarligt brott, i kombination med utvecklingen den senaste tiden, gör att problemet kräver speciell uppmärksamhet.

Narkotika

Antalet anmälningar för det totala antalet narkotikabrott har legat på samma nivå under perioden 2003-2005. 2006 skedde en relativt stor ökning medan uppgifterna från 2007 visar på en minskning med 5,6 procent. Siffrorna för antalet anmälda narkotikabrott är i dag 4,3 procent högre än 2003.

Uppklarningsprocent och handläggningstid

Den genomsnittliga uppklarningsprocenten för begångna brott 2007 ligger på 36,5 procent och handläggningstiden på 115 dagar, vilket anses vara ett tillfredsställande resultat.


Oslo polisdistrikt stod under 2007 för en fjärdedel av den anmälda kriminaliteten.


De statistiska uppgifterna är baserade på polisens STRASAK-register (straffesaksregister), som inte utgör den officiella statistiken. Den publiceras av Statistisk sentralbyrå.


Läs också:

Kommenterte STRASAK-tall for 2007


Fler brott upptäcks i Sverige

Förra året ökade de anmälda brotten med 6 procent jämfört med året innan. Skadegörelse och bedrägerier står tillsammans för 75 procent av ökningen. En förklaring till ökningen är att anmälningsbenägenheten ökar och att polisen och andra instanser intensifierat arbetet för att upptäcka brott. Det konstaterar Brottsförebyggande rådet (Brå) när den preliminära statistiken för år 2007 presenteras.


Läs också:

Myndigheterna upptäcker fler brott


Kameraövervakning Brå

Kameraövervakning Brå

Rätt använd kan kameraövervakning förebygga brott, konstaterar Brå.

Här kan du läsa inledningen till den svenska översättningen av kameraövervakning och brottsprevention.


Vill du läsa hela den 64-sidiga rapporten, Kameraövervakning och brottsprevention - en systematisk forskningsgenomgång, hittar du den här.


Planerade propositioner och skrivelser 2008

Propositioner avsedda att avlämnas efter den 15 januari 2008 under återstoden av riksmötet.

Propositionerna redovisas i huvudgrupper som följer departementsindelningen och i undergrupper som visar vilka propositioner som avses bli slutbehandlade av riksdagen före sommaruppehållet och vilka som avses bli slutbehandlade efter sommaruppehållet men före utgången av 2008. För varje proposition anges en tidpunkt för avlämnandet. Avsikten är att avlämnandet ska ske senast vid den tidpunkten.

Även regeringens planerade skrivelser till riksdagen har tagits med i förteckningen.


Bland skrivelserna finns bland andra följande:

Folkhälsopolitikens inriktning 2008-2010 (21 februari)

  

Förverkande av utbyte av brottslig verksamhet (11 mars)

  

Bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder (12 mars)

  

Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer såvitt avser väktare (18 mars)

  

Rekrytering av domare (18 mars)

  

Godkännandeproposition inför antagande av rådets rambeslut om en europeisk bevisinhämtningsorder

avseende föremål, handlingar och uppgifter som ska  företes i brottmål (18 mars)

  

Godkännandeproposition inför antagande av rådets rambeslut om tillämpningen av principen om ömsesidigt erkännande på brottmålsdomar avseende frihetsstraff eller frihetsberövande åtgärder i syfte att verkställa dessa domar i EU (18 mars)'

  

Godkännande av EU:s rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet (18 mars)

  

Ansvar för psykiskt störda lagöverträdare (18 mars)

  

Ökade möjligheter att ingripa mot rattfylleri och sjöfylleri (18 mars)

  

Hälso- och sjukvård för asylsökande m.fl. (18 mars)

  

Barnpolitiken och dess inriktning (18 mars)

  

Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården (18 mars)

  

Införande av en rehabiliteringskedja (27 mars)

  

Alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning (7 april)

  

Användning av tvångsmedel i vissa mål om allvarliga brott mot allmän säkerhet (maj)

  

Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet (september)


Läs också:

Planerade propositioner och skrivelser 2008


TV-program om organiserad brottslighet och svensk maffia

Den här veckan tas 'svensk maffia' bland annat upp i två TV-program, dels i SVT 1:s program Uppdrag granskning onsdag 16 januari 20.00, dels i programmet Debatt i samma kanal torsdag 17 januari 22.00.


Debatt handlar om den organiserade brottsligheten - hur ska den stoppas? är polisen maktlös?  
I studion bl a åklagare Barbro Jönsson, Lasse Wierup, en av författarna till boken Svensk Maffia,  och Therese Mattsson, chef för rikskriminalen.


Torgny Peterson


Europeiskt betalningsföreläggande

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd har antagit förordningen (EG) nr 1896/2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande. Genom förordningen införs ett förfarande som syftar till att borgenärer - när gäldenären har sin hemvist i en annan medlemsstat - snabbt, enkelt och billigt ska kunna få obestridda krav fastställda i verkställbara avgöranden.

Ett utfärdat europeiskt betalningsföreläggande ska erkännas och kunna verkställas i alla medlemsstater utan några mellanliggande förfaranden. Förordningen varken ersätter eller harmoniserar de nationella förfarandena för fastställande av obestridda krav i verkställbara avgöranden.

Förordningen trädde i kraft den 31 december 2006 och ska tillämpas fullt ut från och med den 12 december 2008. Förordningen är direkt tillämplig i Sverige men kräver vissa kompletterande bestämmelser i fråga om bland annat beslutsmyndighet, ansökningsavgift och verkställighet. Promemorian innehåller förslag på sådana kompletterande bestämmelser.

Författningsförslagen är avsedda att träda i kraft den 12 december 2008.


Utredningsförslag till en lag om förbud mot könsdiskriminerande reklam

En ny lag ska förbjuda kommersiell reklam med könsdiskriminerande utformning. Det föreslår den särskilde utredaren Eva-Maria Svensson som i dag överlämnade betänkandet Könsdiskriminerande reklam - kränkande utformning av kommersiella meddelanden (SOU 2008:5) till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.

Utredningen om könsdiskriminerande reklam har haft i uppdrag att kartlägga utvecklingen och omfattningen av könsdiskriminerande reklam i Sverige och lämna förslag till hur lagstiftning mot sådan reklam skulle kunna utformas samt redovisa för- och nackdelar med dessa förslag. I uppdraget har också ingått att beakta andra möjligheter att komma till rätta med könsdiskriminerande reklam, till exempel genom näringslivets egna självreglerande organ.

Enligt kommittédirektiven till utredningen råder en bred enighet om att könsdiskriminerande reklam är problematisk och icke-önskvärd. Den tekniska utvecklingen de senaste tio åren har på ett radikalt sätt förändrat förutsättningarna för kommersiella budskap. Detta har stor betydelse för kvantitet, tillgänglighet och spridning av könsdiskriminerande reklam i vår vardag.

Enligt utredningens lagförslag förbjuds reklam med en könsdiskriminerande utformning. I lagen definieras detta som en skildring av könsegenskaper eller könsroller vilken allmänt sett uppfattas som kränkande för kvinnor eller män. Lagen föreslås bli tillämplig på reklammeddelande som är ägnat att främja ett kommersiellt syfte i näringsverksamhet.

Utredningen föreslår att Konsumentombudsmannen ska utöva tillsyn  över att lagen följs och vara ensam berättigad att föra talan eller meddela föreläggande om förbud för näringsidkare att fortsätta använda reklam som strider mot formkraven.

Utredningen föreslår att lagen träder i kraft den 1 januari 2009.


Läs också:

Könsdiskriminerande reklam - kränkande utformning av kommersiella meddelanden (SOU 2008:5)


Dags för 'Prince of Pot'

Cannabis

Efter många turer fram och tillbaka är det nu äntligen dags för Kanadas främste legaliseringsförespråkare när det gäller cannabis,  Marc Emery, att ställas inför domstol.


Emery har under lång tid uppenbarligen trott att han skulle klara sig undan USA:s krav på åtgärder mot Emery, som enligt amerikanska myndigheter har levererat miljontals cannabisfrön från sin 'butik' i Vancouver.


Emery verkar äntligen ha förstått att loppet är kört trots de enorma ansträngningar han gjort för att väcka sympati för sin sak och för legalisering av cannabis.


Som det ser ut nu har Emery träffat en överenskommelse  som innebär att han erkänner sig skyldig till att ha sålt cannabisfrön till amerikanska konsumenter. I gengäld får Emery tillbringa huvuddelen av en förväntad fängelsedom i Kanada.


Den gjorda 'överenskommelsen' har godkänts av amerikanska åklagare och måste nu godkännas av Kanada. 21 januari tas ärendet upp i domstol där.


Torgny Peterson


Hur användning av cannabis påverkar hepatit C

Cannabis

I senaste numret av Clinical gastroenterology and hepatology (2008;6:69-75) rapporterar forskare i San Francisco om hur användning av cannabis påverkar hepatit C.


I slutsatserna hävdar forskarna, Julie H. Ishida, marion G. Peters, Chengshi jin, Karly Louie, Vivian Tan, Peter Bacchetti och Norah A. Terrault, samtliga från University of California at San Francisco att de som har hepatit C bör uppmanas att minska användning eller allra helst sluta använda cannabis.


Torgny Peterson


Cannabusiness as usual

Cannabis

Tisdag den 5 februari har ACMD (The Advisory Council on the Misuse of Drugs) i Storbritannien kallat till diskussion angående omklassificeringen av cannabis.


ACMD har ingen beslutande funktion utan är regeringens rådgivande organ i drogrelaterade frågor. ACMD har tidigare sagt att det inte finns någon anledning att omklassificera cannabis och jag är tämligen övertygad om att  gruppen inte kommer att ändra sin inställning vilket däremot en allt större del av allmänheten och ansvariga politiker tycks göra.


Med kontakter på plats i London den aktuella dagen återkommer jag med intressant information senare.


Torgny Peterson


Välkommen du också!

Välkommen till ReageraMera.

Aldrig någonsin tidigare har ReageraMera haft så många besökare som sedan slutet av förra året och det är glädjande att intresset för drogrelaterade frågor tycks öka i samma takt som regeringen minskar sina samordnande insatser. (Det sistnämnda är dock föga glädjande).

Med hjälp av kollegor i flera länder, effektiva kommunikationskanaler och en gedigen kunskapsbank efter 30 år inom området är ReageraMera idag en av de viktigaste 'samlingspunkterna' för de som är intresserade av drogrelaterade frågor i ett nationellt och internationellt perspektiv. Och det kommer att bli ännu bättre och ännu mer uppdaterad information under våren så har du hittat hit så har du hittat rätt.

P.S. Dina kollegor, vänner och andra intresserade är också välkomna. D.S.

Rikspolischef misstänkt för korruption lämnar presidentposten hos Interpol

Med anledning av att Sydafrikas polischef Jackie Selebi misstänks för korruption har han lämnat posten som president för Interpol. Han lämnade beskedet till chefen för Interpol, Richard Noble, i ett brev daterat den 12 januari


I avvaktan på resultatet av den pågående utredningen där det bland annat förekommer uppgifter att Selebi skulle ha tagit emot över en miljon kronor av en dömd brottsling har landets president, Thabo Mbeki, stängt av Selebi från arbetet som rikspolischef i Sydafrika, eller vi har ordnat med förlängd frånvaro för rikspolischefen, som Mbeki väljer att uttrycka saken.


Den sydafrikanske tf riksåklagaren, Mokotedi Mpshe, gör gällande att Selebi hade en korrupt kontakt med affärsmannen Glen Agliotti, dömd för narkotikasmuggling, och också anklagad för att har varit inblandad i mordet på gruvmagnaten Brett Kebble 2005.


Läs också:

Interpol President Jackie Selebi resigns from post

Corruption


Torgny Peterson


Heroin till heroinister Ja! - Nej!

I veckans utgåva av BMJ BMJ  2008;336:70 (12 januari), diskuteras bland annat frågan om heroinister ska ges statligt heroin eller ej.


Frågar du mig blir svaret nej.


Frågar du Jürgen Rehm och Benedikt Fischer blir svaret ja.


Frågar du Neil McKeganey blir svaret nej.


Torgny Peterson


Om svensk maffia

Den här veckan tas 'svensk maffia' bland annat upp i två TV-program, dels i SVT 1:s program Uppdrag granskning onsdag 16 januari 20.00, dels i programmet Debatt i samma kanal torsdag 17 januari 22.00.


Torgny Peterson


Tal av Maria Larson vid Sveriges Kvinnojourers Riksorganisations seminarium

Jag är väldigt glad att få vara här. Jag vill inleda med att berätta om Gunvor. Det är en kvinna som bröt upp från ett destruktivt förhållande. Hon lever idag ett harmoniskt liv och ägnar sig också åt ett politiskt engagemang. En annan kvinna, Helena, ringde mig nyligen. Hon utsätts för hot av sin man och också av sin son som övertagit faderns beteende. Hon tycker inte att hon fått hjälp av socialtjänsten i sin kommun.

Carina, Liselotte, Fariba och Helena är fyra av de kvinnor vars personliga öden jag fått ta del av i detalj. De har levt med våldet närvarande i sin vardag, i sin nära relation  under många år. Detta är ett stycke svensk verklighet 2008. Varje kränkning är ett övergrepp på människovärdet.

Det enkla sättet är att beskriva situationen med statistik. Vi vet att över 25 000 fall av misshandel av kvinnor anmäldes 2006. Ändå svarar det förmodligen för bara en liten del. Många barn, kanske 200 000, har sett sin mamma misshandlas. Brottsförebyggande rådet uppskattar att inte mer än 25 procent av det här våldet anmäls till polisen. Så vi pratar om en enormt stor dold kriminalitet. Drygt 4 000 våldtäkter 2006. I genomsnitt sker mord på 17 kvinnor varje år av en närstående man.

Det är enkelt att rada upp en mängd förskräckande uppgifter. Det som är svårt är att sätta sig in i en annan människas situation, att förstå, och att kunna hjälpa. Att inse hur en sådan verklighet präglar Carinas, Liselottes, Faribas och Helenas vardag. Hur man är räddare för att bryta upp än för att stanna. Hur lyhördheten växer för när en aggression utlöses. Hur livet helt blir präglat av att försöka undvika aggressiviteten - och hur man ändå misslyckas med det. Hur självförtroendet successivt bryts ner.

Det som också är svårt är att föreslå lösningar om hur mäns våld mot kvinnor kan minska, ja upphöra. Vi har arbetat politiskt med frågan i många år, socialtjänsten har försökt i alla landets kommuner, kvinno- och tjejjourer har startats och gjort en ovärderlig insats. Ändå är inte statistiken bättre. Det är lätt att tappa tilltron till att lösning finns.

Men jag skulle vilja säga att ju mer vi vet och desto mer vi förfäras av siffrorna - desto viktigare blir det att söka vidare - efter bättre metoder i det preventiva arbetet, i frivilligarbetet, i det juridiska arbetet, i det behandlande arbetet.

Vi kan aldrig och ska aldrig acceptera att kvinnors mänskliga rättigheter kränks. Vi ska öka vår kunskap, ta vara på forskning, förnya våra metoder så vi mycket bättre klarar att förebygga att våldet sker, att stödja kvinnor som ändå utsätts, att behandla män så de inte återfaller.

Den mest grundläggande rättigheten är rätten att leva, att skyddas från våld och död. Där misslyckas man i många andra länder - men vi kan enkelt konstatera att vi misslyckas också i vårt land. Frågor om mänskliga rättigheter är politiska frågor. Frågorna om våld mot kvinnor handlar också om insikt och om utbildning. Det jobbar många organisationer och frivilliga krafter med. Det handlar också om att det ska finnas stöd och hjälp i den aktuella situationen. När en utsatt kvinna ringer till en kvinnojour måste det finnas någon som lyfter luren. Regeringen vill stötta det arbetet.

Jag blev väldigt glad när jag nu i veckan fick den här fina boken i min hand. Det är en handbok som Sveriges Kvinnojourers Riksförbund presenterar. Jag vill gratulera er till ett mycket bra arbete. Den innehåller mycket matnyttig information för er som ska arbeta med att stödja kvinnor som utsatts för våld. Den gör det lätt att starta och är en vägvisare under resans gång. Ni har verkligen genom boken skapat förutsättningar för att fler våldsutsatta  kvinnor ska kunna få hjälp.

En av de kvinnor ni hjälpt skriver så här i handboken:
" - Jag tänker ofta på de andra familjerna jag mötte på kvinnojouren och på den aha-upplevelse det innebar att inse att jag inte var ensam, att min historia inte var unik".

Att få ett nätverk av andra som varit i samma situation och som hittat en lösning är mycket värdefullt. Den funktionen fyller också kvinnojourerna.

I början på förra året hade jag förmånen att föreslå riksdagen en viktig skärpning av socialtjänstlagen. Vi vet att det finns ca 160 kvinnojourer i landets 290 kommuner. Alla dessa gör en fantastisk insats - merparten på ideell basis. Kvinna till kvinna räcks livlinor ut genom kvinnojourernas arbete. Men siffrorna visar att det i långt ifrån alla kommuner finns ett fullgott stöd till kvinnor som söker hjälp.

Det var bakgrunden till propositionen om att skärpa kommunernas skyldighet att ge stöd till våldsutsatta kvinnor. Oavsett var man bor i vårt land ska stöd och hjälp finnas. Kommuner kan samarbeta, men ändringen i SOL innebär att ett bör ändrats till ett ska - ska hjälpa kvinnor som utsätts för våld och barn som bevittnar våld. Och vi uppmuntrar och uppmanar kommunerna till ett samarbete med frivilligorganisationerna.

I propositionen ingick också att ge kommunerna bättre kunskaper så att de kan erbjuda rätt hjälp. Både Socialstyrelsen och Institutet för Metoder i Socialt arbete (IMS) har fått i uppdrag att ta fram vägledning som kan vara till hjälp för socialtjänsten i kommunerna. Bland annat ska bedömningsinstrument tas fram för socialtjänsternas arbete - kvalitetssäkrade sådana. Vi vet att kommunerna bedömer kvinnors behov väldigt olika. Avsikten med stödet är ett bedömningarna ska kunna bli mer lika.

Jag vill tydligt slå fast att ambitionshöjningen ska leda till en bättre verksamhet på kommunnivå. Alla kommuner ska ha sådan beredskap att man kan hjälpa när det behövs. Och strävan är att mer likvärdiga bedömningar ska göras i hela landet. Jag hoppas ni kan hjälpa mig att se till att alla kommuner verkligen lever upp till den nya inriktningen.

Regeringen antog nyligen en handlingsplan om mäns våld mot kvinnor. Jag presenterade den tillsammans med Nyamko Sabuni och Beatrice Ask så sent som den 15 november. Jag vill nämna några av de 56 åtgärder som finns där, främst inom mitt ansvarsområde på Socialdepartementet.

En första viktig del är pengar. I samband med skärpningen av kommunernas ansvar får kommunerna utvecklingsmedel. Och avsikten är att detta också ska gynna frivilligorganisationerna. Kommunerna får 109 miljoner kronor under 2008. Syftet är att förstärka kvinnojoursverksamheten på lokal nivå. Regeringen har satt upp riktlinjer för hur medlen får användas och bland annat ställs det krav att de på olika sätt stödjer frivilligorganisationerna. Kommunen förväntas inom ramen för satsningen dels stödja frivilligorganisationernas ordinarie verksamhet, dels verka för att den kan utvecklas samt stimulera nya frivilligorganisationer att starta ny verksamhet där sådan inte redan finns. Regeringen kommer att följa upp att så också sker genom att redovisningen ska visa vad kommunerna gör.

Jag arbetar hårt för att socialtjänstens arbete i sin helhet ska bli mer kunskapsbaserat och att metodutvecklingen ska ta fart. Forskningen har en mycket viktig uppgift. Vi behöver mer kunskap om vad som fungerar och vad som inte fungerar i praktiken. Och jag ser i allt fler konferensprogram och i allt mer av kompetensutvecklingen att forskningsrön och metodfrågor lyfts fram mer nu än förut. Regeringen vill skynda på utvecklingen mot öppna jämförelser. Det gäller både inom hälso- och sjukvården och inom socialtjänsten. Socialstyrelsen har fått ett uppdrag att i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting utveckla ett nationellt system för öppna jämförelser. Då kan man systematiskt dra lärdom av vilka insatser som leder till framgångar och på så sätt skapa drivkrafter inifrån.

Naturligtvis har huvudmännen, alltså kommunerna, ett ansvar för att utveckla kunskapen även om omhändertagandet av kvinnor som utsätts för våld. Men det kan vara svårt för kommunerna - och kanske särskilt små kommuner - att på egen hand och med egna resurser ta till sig existerande och ny evidensbaserad kunskap inom området. Det kan vara så att det finns orter där det är kvinnojouren eller någon annan frivillig organisation  som har sakkunskapen. Därför är samarbetet så nödvändigt.

Nyligen har regeringen tillsatt en särskild utredning om kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten. Kerstin Wigzell är utredare. Frågan hon fått att besvara är hur de statliga resurser som idag avsätts till socialtjänstens verksamhetsområde på bästa sätt kan bidra till att stödja kunskapsutvecklingen. Hon ska också analysera och lämna förslag på åtgärder som främjar att ny kunskap tas fram och hur ny kunskap kan spridas och tillämpas i praktiken.

En annan nyhet är att barn som bevittnar våld, till exempel mot sin mamma, ska betecknas som ett brottsoffer. Våld mot en kvinna innebär också att man våldför sig på barnens rättigheter. Därför behövs särskilda arbetssätt som tar vara just på insikten om att barn kommer till skada. Sedan en tid finns en bestämmelse om att särskilda dödsfallsutredningar ska göras när barn avlidit till följd av brott. Det var bland annat erfarenheterna av det uppmärksammade fallet Bobby som ledde fram till det. Vi ska nu utvidga det arbetssättet också till de fall när kvinnor avlidit till följd av våld från en nära anhörig. Kalla det Haverikommission om du vill - det är ett mänskligt haveri. Men man kan kanske också säga att det är ett haveri för omgivningen.

När Statens Haverikommission utreder en flyg- eller sjöolycka tittar man på allt som hänt inför olyckan. Det är tre frågor man söker svar på: Vad hände? Varför hände det? Vad kan göras för att en liknande händelse inte inträffar igen?

I fall med våld mot kvinnor kan man naturligtvis inte leta efter lösa muttrar eller bristande underhåll, som hos ett flygplan. Men angreppssättet är väldigt intressant. Hur noggranna är vi i arbetet med mänskliga haverier? Ska vi tillåta att ungefär 17 kvinnor avlider varje år utan att vi mer systematiskt börjar leta efter orsakssamband och förklaringsfaktorer. Jag vill ha en större grundlighet genom sådana här utredningar.

Sedan Statens Haverikommission inrättades har metodiken för händelseanalyser utvecklats på trafikområdet. Så kan det bli också inom det här området. Till att börja med ska Socialstyrelsen komma med ett förslag om hur det kan se ut.

Mäns våld mot kvinnor är ett mångfacetterat problem. Det krävs åtgärder inom flera områden. Vi måste också lära oss förstå och behandla de mekanismer som gör att våldet uppstår. Insatser som riktar sig till våldsutövande män är en viktig del i arbetet för att bekämpa och förebygga våld. Särskilda medel satsas därför på att förbättra insatserna för våldsutövande män. Bara genom att män slutar at slå lam vi långsiktigt lösa problemet.

Socialstyrelsen har också fått andra uppdrag om att utveckla metoder inom socialtjänsten för att stödja våldsutsatta kvinnor. Det gäller bland annat de som finns i missbrukarkretsar där det inte är ovanligt att kvinnor utnyttjas på olika sätt. Även kvinnor med funktionshinder ska uppmärksammas. Det är för långt att räkna upp alla 56 åtgärderna men ta gärna del av handlingsplanen.

Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem. Oavsett om det utövas av män - vilket är vanligast, av andra kvinnor, eller av sjukvårds- eller omsorgspersonal vilket vi vet också förekommer. Oavsett om det riktas mot den partner man sammanbor med eller mot en flickvän. Oavsett om våldet har hedersrelaterad bakgrund eller om det finns alkohol eller andra droger med i bilden. Våld i en nära relation är en grov kränkning av den personen. Våld mot kvinnor är en oacceptabel företeelse som förstör kvinnors framtid och grusar mångas förhoppningar.

En pojke som sedan något år suttit på låst ungdomshem intervjuades nyligen med anledning av domarna mot de som utförde misshandeln på Kungsholmen. Han, som var dömd för misshandel och personrån, sa att han idag omöjligt kan förstå hur han kunde riskera en annan människas liv och framtid bara för att själv få tag på lite pengar. Att skapa insikt om våldets konsekvenser, att också erbjuda behandling, och inte minst att lära oss upptäcka tecken på våld mot kvinnor i tid, det är angelägna uppgifter. Men också att se till att skydd och stöd finns för den kvinna som ändå drabbas.

Jag vill tacka er för att ni finns och att ni arbetar med kvinnojourarbete. Låt mig avsluta med att önska er alla lycka till idag - hoppas att ni får ett intressant seminarium. Men framför alltm - lycka till i ert viktiga arbete.

Tack för ordet.


500 till sjukhus varje vecka för cannabisproblem

Cannabis

Diskussionen om cannabis förs med hög intensitet i Storbritannien. Inte nog med att landet aldrig någonsin tidigare konstaterat och avslöjat så många cannabisfabriker som nu, dessutom visar officiella siffror en 50%-ig ökning av antalet individer som varje vecka hamnar på sjukhus som ett resultat av användning av cannabis.


Flera brittiska tidningar rapporterar nu om den problematiska situationen. Först ut med uppgifterna var Daily Telegraph och The Times och andra media följde upp rapporteringen..


Av tidigare uttalanden av den nuvarande inrikesministern, Jacqui Smith, att döma finns det anledning att tro att cannabis under våren kommer att 'uppklassificeras' igen - från nuvarande Class C till Class B.


Torgny Peterson


Metadon, kokain och heroin vanligast vid drogrelaterade dödsfall

Dublin City Coroner's Court har offentliggjort uppgifter kring de 87 undersökningar av drogrelaterade dödsfall som gjorts under 2007.


Av informationen framgår bland annat följande


I Dublin City orsakades 12 dödsfall av metadon enbart, medan metadon var en bidragande orsak i ytterligare 19 dödsfall.

  

I Dublin City orsakades 14 dödsfall av kokain enbart, medan kokain var en bidragande orsak i ytterligare 14 dödsfall.

  

I Dublin City orsakades 14 dödsfall av heroin enbart, medan heroin var en bidragande orsak i ytterligare 12 dödsfall.

  

Läs också:

Metadon i terapeutiska doser kan bidra till dödsfall

  

Torgny Peterson


Gemensam värdegrund i Sverige

Anförande av Nyamko Sabuni vid Folk och Försvar rikskonferens i Sälen 13 januari 2008

Globaliseringen ger stora möjligheter, men också utmaningar. Vad håller oss samman här och nu? Vad formar oss som nation - nu och i framtiden? Behövs det en gemensam värdegrund i vårt land? Och - är det möjligt?

Migrationsströmmarna har aldrig varit större än nu. Kommunikationerna aldrig så utvecklade och snabba. Var vi än befinner oss håller vi lätt kontakt med varandra med hjälp av den tekniska utvecklingen. Fenomen som mobiltelefoner och internet gör att vi kan kommunicera med hela världen när helst vi önskar. När jag ringer en vän på mobilen, kan hon lika gärna sitta på flygplatsen i Peking som på T-centralen i Stockholm. En förändring där globalisering, teknikens snabba utveckling och migration öppnar upp nya världar, nya möten och nya möjligheter för de flesta av oss.

Parallellt med det har vi ett växande antal människor i Sverige som lever i förnekelse, som håller sig fast vid folkhemsnostalgin. Det nya, och inte minst "de nya" upplevs som hot, snarare än som tillgångar. Ett hot mot gamla traditioner och ett invant sätt att leva. Människor som ger det mångkulturella samhället skulden för sina egna och samhällets misslyckanden. Skulden för brister i den sociala välfärden, för brister i rättssystemet, för arbetslöshet och utanförskap.

Det senaste decenniet har ett nytt socialt landskap växt fram. Ett landskap präglat av långtidsarbetslöshet och bidragsberoende. Ett landskap präglat av en cementerad bostadssegregation.

Vi ser stadsdelar där barn som växer upp aldrig sett sina föräldrar gå till jobbet. Där 50 procent av barn med utländsk bakgrund lämnar grundskolan utan att nå kunskapsmålen. Barn och unga, infödda och invandrade, som redan i tonåren tappat tron på framtiden. Som inte ser någon annan chans till identitet och stolthet än kriminalitet och missbruk. Detta är grogrunden för det meningslösa våldet.

Vi har generellt misslyckats med att stävja våldet i samhället. Hot och våld blir inte bara ett allt vanligare inslag i nyhetsrapporteringar. Våldet finns som ett inslag i allt för många sammanhang. I idrottens svans, på skolgårdarna, på fester, i restaurangköer men också i nära relationer. Fotbollsligor som gör upp om mötesplatser för att slåss, en bomb som sprängs utanför en åklagares hem, en ung man misshandlas till döds av jämnåriga. Den ökande våldsanvändningen är inte sällan även ett hot mot demokratin.

Sverige ska kännetecknas av respekt för demokrati, rättsstaten, mänskliga fri- och rättigheter inklusive jämställdhet. Dessa värden är viktiga och det som utgör vår gemensamma värdegrund. Det är inom dessa värden vi finner sammanhållning, tillhörighet samt lojalitet och förtroende för det gemensamma.

Blickar vi ut ser vi att fler människor än någonsin lever i demokratier. Ekonomisk tillväxt har gett bättre levnadsvillkor, skolgång och hälsovård för miljontals människor. 2007 avskaffades dödsstraffet i Rwanda. 2008 avskaffas dödsstraffet i Uzbekistan. Rättegången mot Liberias förre ledare Charles Taylor och utlämnande av två kongoleser till internationella brottmålsdomstolen i Haag är klara framsteg.

För en månad sedan mötte jag Liberias president Ellen Johnson-Sirleaf, Afrikas första kvinnliga president. Demokratiskt vald med en gigantisk uppgift framför sig. Men en personlighet och ett engagemang som ger hopp inför framtiden.

Samtidigt finns en utveckling åt motsatt håll. Länder där de auktoritära inslagen ökar. Valet till den ryska duman lämnar en hel del att önska. I Pakistan mördas Benazir Bhutto på ett valmöte. Ett fegt angrepp inte bara mot Bhutto och hennes familj, utan också mot valrörelsen och demokratin som idé.

Men människor kämpar för demokrati där den inte finns. Det har vi de senaste veckorna sett i Pakistan och i Kenya. Tidigare i länder som Ukraina. Vi minns den orangea revolutionen. För att inte tala om när muren föll i Berlin. Och när järnridån genom Europa föll sönder och samman i början av 90-talet. I Sverige och i övriga Europa är folkstyret djupt förankrat. Demokratin är en process under ständig utveckling. Vår demokratiska värdegrund har växt fram i olika skeenden, med starka influenser utifrån, från andra länder. Det är inget som vi uppfunnit här. Kunskap och inspiration har kommit från upplysningsfilosoferna, från den amerikanska konstitutionen och inte minst från den brittiska politiken.

Hoten mot demokratin har alltid funnits där. De har skiftat över tiden. Men demokratins fiender och dödgrävare har alltid funnits. De har funnits i olika läger och de har växt fram ur olika ideologier. Nazismen och fascismen på 30- och 40-talen. Kommunismen under efterkrigstiden och den marxistiska vänstervågen under 70-talet. Efter den 11 september 2001 har en ny hotbild vuxit fram. Demokratins största fiende i vårt land idag är dock utanförskapet.

Att bryta utanförskapet är regeringens viktigaste uppgift. Det är också vår svåraste och största utmaning. Den ekonomiska situationen i ett land påverkar i högsta grad vår relation till varandra. I ett samhälle där utanförskapet växer ökar också diskriminering och främlingsfientlighet. Det ger näring åt fundamentalism och radikalisering.

Tillväxtpolitiken liksom sysselsättningspolitiken är därför våra viktigaste integrationspolitiska verktyg. Här börjar vi se resultat av regeringens politik, vi börjar se en förändring. Fler människor är i arbete, trösklarna in på arbetsmarknaden sänks. Bidragsberoendet minskar. Arbete och den värdighet egen inkomst ger kan inte underskattas.

Utan sammanhållning kan vi aldrig skapa ett välmående samhälle och en fungerande demokrati. För att utveckla en bättre känsla av sammanhållning räcker det inte med att skapa lika möjligheter för alla ekonomiskt och socialt. Lika viktigt är att det finns en gemensam vision och känsla av tillhörighet. Samhörighet oavsett vilken kultur eller tro vi bekänner oss till. Solidaritet och delaktighet i vår gemensamma framtid.

Sverige har alltid varit ett land präglat av etnisk mångfald. Vårt urfolk samerna och de andra nationella minoriteterna är de tydligaste exemplen. Valloner likaså. Men det är först i modern tid som Sverige utvecklats till ett mångkulturellt samhälle. Den etniska, kulturella och religiösa mångfalden utgör i dag grunden för det samhälle vi bygger.

Det vi vet om svenska folkets kunskaper, attityder och värderingar om demokrati och mänskliga rättigheter ger en splittrad bild. De allra flesta svenskar, drygt 80 procent, har god erfarenhet av personer med invandrarbakgrund. Samtidigt uppger var fjärde ung muslim att han eller hon kränkts på grund av sin religion. Lika många som anser att invandrare gör att brottsligheten ökar, anser att invandrare ger ett tillskott till Sveriges befolkning och kultur. Fler ungdomar som är födda utomlands (32 procent) anser att invandrare har lika stora chanser att lyckas i samhället än gruppen unga som helhet (20 procent). Antalet anmälda hatbrott i Sverige ökar;

Vi lever i en värld där mångfalden är såväl nödvändig som oundviklig. Detta är i grunden något positivt. Det bidrar till dynamik och nytänkande. Ett demografiskt åldrande samhälle har fått fler händer som bidrar i arbetslivet och till ekonomisk tillväxt. Så oändligt mycket mer som förenar oss än som skiljer.

Samtidigt är mångfalden i sin natur komplex och har sina svårigheter. I vår iver att respektera olika gruppers rätt att leva efter sina traditioner, riskerar vi att urholka enskilda människors rättigheter. Det är viktigt att vi är tydliga i vårt avståndstagande från sedvänjor som inte ligger inom ramen för den gemensamma värdegrunden - demokratin och de grundläggande mänskliga rättigheterna. Det är till exempel oacceptabelt att det i Sverige på 2000-talet finns flickor och pojkar som inte själva får välja sin livspartner. Att mäns våld mot kvinnor, en av de grövsta kränkningarna av de mänskliga rättigheterna, fortfarande är utbrett. Att en person nekas inträde på en restaurang på grund av sin hudfärg. Att en annan avisas från en krog på grund av att personen kysst sin partner - av samma kön.

Frågor om de mänskliga rättigheterna är grundläggande men samtidigt komplicerade. De mänskliga rättigheterna ska alltid respekteras, men det finns utrymme för tolkning. Hur drar man gränsen när olika rättigheter kommer i konflikt med varandra? Hur avgörs vilka inskränkningar i de mänskliga rättigheterna som ska tillåtas? Vilka inskränkningar individer ska behöva tolerera?

Vi kommer ha olika åsikter om vad man kan säga om homosexuella i religionsfrihetens namn,
vad muslimerna får tåla i yttrande- och tryckfrihetens namn eller huruvida stater har rätt att inskränka våra rättigheter i skyddet av rättsstatens säkerhet.  Det som är tillåtet är inte alltid lämpligt. De grundläggande fri- och rättigheterna innebär också rätten att säga det plumpa, de oförskämda och det politiskt inkorrekta.

Det finns ett utanförskap - etniskt, socialt, regionalt - som innebär att stora delar av befolkningen inte deltar i det offentliga samtalet. En avsaknad av kunskap och förståelse om mänskliga rättigheter och det egna ansvaret i en rättsstat. Många människor lever isolerat. Det sker för få möten mellan generationer och mellan föreningar. Mellan förort och innerstad.

Jag kommer under våren att bjuda in till samtal om vår värdegrund. Forskare och praktiker. Organisationer, närverk och företag. Kommuner, landsting och myndigheter. Möten och konferenser ska hållas. Nya nätverk ska bildas. IT blir ett viktigt redskap för erfarenhetsutbyte och kommunikation. Och 2010 sker en sammanställning av idéer och rekommendationer för det fortsatta arbetet.

Människor ska mötas med respekt för sin särart, inte med misstroende och fientlighet. För att detta ska uppnås är det viktigt med en gemensam förståelse för värdegrunden. Det gäller särskilt dem som kommit nya och hamnat i långvarigt utanförskap. Ett utanförskap som inte sällan förts vidare till nästa generation. Där bristen av känslan av tillhörighet lett till att nya generationer har mindre gemensamt vad gäller till exempel värderingar och kontakter med samhället än deras föräldrar har.

I Sverige har vi kommit så långt att de flesta idag är överens om att vara tydliga med att vi som bor i Sverige ska leva och verka med respekt för grundläggande fri- och rättigheter. Att dessa rättigheter utgör kittet i en väl fungerande demokrati. Diskussionen om vår gemensamma värdegrund har dock inte gått i takt med samhällets utveckling. Vi har för länge tagit dessa rättigheter för givet.

Det handlar inte om en civilisationernas eller religionernas kamp. Det handlar om en gemensam kamp mot fundamentalism och intolerans, för demokrati, öppenhet och mänskliga rättigheter. För en gemensam värdegrund, för vår gemensamma framtid.

Jag vill gärna avsluta med att dessa värden naturligtvis gäller mer än bara Sverige.

För mig som liberal är demokrati och mänskliga rättigheter universella. Jag är en kompromisslös demokrat. Min uppfattning och mina drivkrafter gör inte halt vid några nationsgränser. Demokrati är lika viktigt i Kina som i Sverige. Jämställdhet är lika viktigt i Iran som i Sverige. Yttrandefriheten lika viktig i Ryssland som i Sverige. Det är den som förmår ta vara på öppenheten och mångfaldens rikedom som kommer att äga framtiden.


Missbrukare anmälde knarklangare till åtal

Som bekant finns det ingen konsumentombudsman i knarksvängen och returrätt på dåliga varor existerar inte, men missnöjda knarkkonsumenter kan få 'hjälp', i varje fall i Kanada där en 23-årig missbrukare anmälde en langare, som sålde knark som resulterade i koma för 23-åringens del, till åtal.


23-åringen fick en hjärtattack och hamnade i koma i elva dagar efter att ha köpt metamfetamin av en gammal barndomskamrat.


Den 23-åriga kvinnan vill nu ha 50 000 dollar i skadestånd.


Knarklangaren säger till sitt försvar att hon kände till riskerna.


Torgny Peterson


Utredningen om könsdiskriminerande reklam

Utredningen om könsdiskriminerande reklam anordnar en pressträff tisdagen den 15 januari från kl. 15.00 i Pressrummet, Rosenbad.

Utredningen om könsdiskriminerande reklam har haft i uppdrag att kartlägga utvecklingen och omfattningen av könsdiskriminerande reklam i Sverige och lämna förslag till hur lagstiftning mot sådan reklam skulle kunna utformas samt redovisa för- och nackdelar med dessa förslag. I uppdraget har också ingått att beakta andra möjligheter att komma till rätta med könsdiskriminerande reklam, till exempel genom näringslivets egna självreglerande organ.

Efter att utredningen överlämnat sitt betänkande till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni under eftermiddagen kommer utredaren, professor Eva-Maria Svensson, att presentera betänkandet och finnas tillgänglig för kommentar.

Du kan se pressträffen i direktsändning på regeringens hemsida


Metadon i terapeutiska doser kan bidra till dödsfall

Forskare vid Oregon Health & Science University hävdar att metadon är en möjlig orsak till plötsliga dödsfall även om det inte överdoserats utan tagits för smärtlindring eller i samband med problem med narkotikamissbruk.


Resultaten i studien baseras på en utvärdering av alla hjärtrelaterade dödsfall i Portland (Oregon) under åren 2002-2006 i fall där ingående obduktioner genomförts.


I den utförda analysen jämförde forskarna två grupper. Den första gruppen bestod av 22 plötsliga, hjärtrelaterade dödsfall där man fann 1 milligram  metadon eller mindre (definierat som terapeutisk nivå). Dessa fall jämfördes med fall i den andra gruppen som bestod av 106 patienter och där förekomst av metadon inte existerade.


Hos 17 individer i den första gruppen av 22 patienter (77%) fanns inga framträdande abnormaliteter på hjärtat, medan de resterande fem uppvisade tydliga fel. Hos individerna i den andra gruppen där ingen förekomst av metadon existerade hade 60% identifierbara bevis på hjärtsjukdom .


Forskarna menar att den oväntat höga andelen plötsliga dödsfall i den 'terapeutiska' metadongruppen tyder på att metadon bidragit till de plötsliga dödsfallen i gruppen.


Du kan läsa mer om A Community-Based Evaluation of Sudden Death Associated with Therapeutic Levels of Methadone i The American Journal of Medicine Volym 121, Nr 1, januari 2008, sidorna 66-71.


Torgny Peterson


Sektorsprogram för socialpolitik - Sverige ordförande i NMR 2008

Du kan läsa om sektorsprogram för socialpolitik under Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet (NMR) 2008 här.


Bland annat genomförs ett nordiskt narkotikaforum på Gotland 4-5 september i år där temat är Nordiskt samarbete inom ramen för United Nations General Assembly Special Session (UNGASS). Uppföljning som kommer att äga rum under 2008 och 2009. Programmet kommer att tas fram i samverkan med övriga nordiska länder.


Nordiskt narkotikaforum, som är ett samarbetsforum för tjänstemän från de nordiska länderna, har som

huvuduppgift att föra dialog och utbyta erfarenheter på narkotikaområdet om förebyggande, behandlings- och

kontrollinsatser. Gruppens prioriteringar inkluderar nordvästra Ryssland och de baltiska länderna.


Sveriges ordförandeprogram i NMR 2008 har döpts till Kraftsamling. Programmet är tematiskt indelat i fyra avsnitt som rubriceras Konkurrenskraft, Klimat, Kreativitet och Koordinering. Under dessa fyra rubriker samlas övergripande målsättningar och aktiviteter.

Du kan läsa mer om Kraftsamling - Program för Sveriges ordförandeskap här.


Promemorian, som har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från Socialdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet och Finansdepartementet, innehåller förslag om införande av en rehabiliteringskedja. Du kan läsa materialet, Införande av en rehabiliteringskedja, här.


LUFT-konferens i Örebro 6-7 maj 2008

Den nationella LUFT-konferensen arrangeras i år för 14:e gången och tar sikte på hur vi ska nå folkhälsomålen om tobak 2014. LUFT står för Landstingens Utvecklingsarbete För Tobaksfrihet.


I början av maj samlas över 200 tobaksintresserade från hela landet. Under två dagar erbjuds seminarier, workshops och föreläsningar på nationell och internationell nivå.


Lars Ångström, erfaren strateg och samhällsplanerare, är en av konferensens inspiratörer. Folkhälsominister Maria Larsson invigningstalar.


Konferensen vänder sig till dig som arbetar med eller har ansvar för tobaksprevention, exempelvis politiker och beslutsfattare i landsting och kommuner, skol- och fritidspersonal, personal inom hälso- och sjukvård, tandvård, företagshälsovård samt organisationer som arbetar för tobaksfrihet.


Ytterligare information, program och anmälan hittar du här.


Sveriges tillträde till FN:s konvention om immunitet för stater och deras egendom

Utredningen om statsimmunitet i svensk rätt har överlämnat betänkandet Immunitet för stater och deras egendom (SOU 2008:2) till utrikesminister Carl Bildt. I betänkandet föreslås att Sverige ska ratificera FN:s konvention om immunitet för stater och deras egendom och att konventionen införlivas i svensk rätt genom inkorporering.

Statsimmunitet innebär att en stat inte är skyldig att underkasta sig en annan stats domstolars dömande eller verkställande jurisdiktion.

I Sverige saknas allmän lagstiftning beträffande statsimmunitet. I dag tillämpar svenska domstolar huvudsakligen sedvanerätt och tidigare domstolspraxis i fråga om statsimmunitet. FN:s konvention om immunitet för stater och deras egendom från år 2004 utgör i huvudsak en kodifiering av gällande sedvanerätt på området. Konventionen tar sin utgångspunkt i den restriktiva immunitetsteorin, vilken ger stater begränsad immunitet mot andra staters domstolars jurisdiktion.

Ett svenskt tillträde till konventionen innebär att svenska domstolar får tillgång till ett skrivet regelverk i frågor om statsimmunitet. Det innebär också en ökad förutsebarhet för svenska fysiska och juridiska personer i deras eventuella förbindelser med främmande stater. Utredningen föreslår att Sverige ratificerar konventionen och att den införlivas i svensk rätt genom en inkorporeringslag, vilket innebär att konventionens originaltexter ska gälla som svensk lag.


Lars-Erik Holm ny generaldirektör i Socialstyrelsen

Regeringen har utnämnt Lars-Erik Holm till ny generaldirektör i Socialstyrelsen. Han tillträder sin tjänst den 1 mars 2008, i samband med att nuvarande generaldirektören Kjell Asplund går i pension.

Lars-Erik Holm är sedan tolv år tillbaka generaldirektör och chef för Statens strålskyddsinstitut. Han började sin karriär som läkare på 1970-talet på Karolinska institutet, där han 1982 blev docent i onkologi. Holm har också varit medicinalråd vid Folkhälsoinstitutet.

Lars-Erik Holm är förutom generaldirektör också ordförande i Internationella strålskyddsinstitutet och svensk representant i FN:s vetenskapliga strålningskommitté.

Arbetet med att utse ny generaldirektör i Socialstyrelsen har utgått från regeringens nya ambition med en öppen rekryteringsprocess. Tjänsten har utannonserats så att alla som vill kunnat söka. En kravprofil har utarbetats och en rekryteringsbyrå har anlitats för att värdera bakgrund och meriter hos de personer som sökt tjänsten, varav alltså Lars-Erik Holm var en.


Mer om cannabisfabriker i Storbritannien

Cannabis

Förra året gjorde polisen 123 razzior i cannabisfabriker I Thames Valley-området, uppger brittiska media. Under de senaste tolv månaderna har vi sett en ökning av cannabisfabriker med kopplingar till vietnameser, säger polischefen i området, George Wilson, till The Reading Chronicle.


Också i Norra Wales upptäcktes flera cannabisfabriker, 17 stycken meddelar Daily Post.


I Northampton hittade polisen nyligen en cannabisfabrik i ett vanligt bostadsområde.


Stor produktion av cannabis kräver stora insatser mot cannabis - inte uppgivenhet och resignation.


Modellen med så kallade 'Green Teams', som bara arbetar med att avslöja, beslagta och nedmontera cannabisodlingar bör inrättas i stor omfattning.


Torgny Peterson


NIDA öppnar ny webbplats för forskare, praktiskt verksamma och beslutsfattare

Amerikanska NIDA (The National Institute on Drug Abuse) har öppnat en ny webbplats, The NIDA Networking Project, i syfte att underlätta utbyte av information och samarbete kring forskning för de som är intresserade av missbruk och forskning om missbruk.


Tanken är att webbplatsen ska underlätta kontakter med institutioner, experter och resurser som finns i NIDA:s forskningsnätverk. Du hittar The NIDA Networking Project här.


Kanske kunde Folkhälsoinstitutet undersöka möjligheterna att göra något liknande som vore relevant för svenska förhållanden.


Torgny Peterson


Förslag om omreglering av apoteksmarknaden

Apoteksmarknadsutredningen, med Lars Reje som utredare, överlämnade idag sitt huvudbetänkande Omreglering av apoteksmarknaden (SOU 2008:4) till socialminister Göran Hägglund.

Erfarenheter av tidigare regelreformeringar av marknader visar att det är svårt att förutse effekterna i alla led av en nyordning. Effektiviteten i föreslagna regleringar, etablering av ny praxis, aktörernas antal och agerande kan överblickas i sin helhet först en tid efter att omregleringen trätt ikraft. Utredningen föreslår därför att en oberoende utvärderingsprocess etableras. Sammanfattningsvis grundas utredningens förslag på att så långt som möjligt bygga på tidigare systematiska utvecklingssteg rörande apoteksväsendet och att inte ändra det som bedöms fungera i en omreglerad miljö. Där en nyordning behöver introduceras lämnas förslag som grundas på evidens där sådan finns. Utredningen kallar detta en försiktighetsprincip. En konsekvens av ovanstående är att Apoteket AB åläggs övergångsansvar för vissa funktioner, exempelvis service i glesbygd.

Apoteket AB har idag ensamrätt att bedriva detaljhandel med läkemedel till konsument. Utredningen föreslår att även andra aktörer ska kunna bedriva detaljhandel med läkemedel till konsument. Näringsidkare som har för avsikt att bedriva detaljhandel med läkemedel ska enligt utredningens förslag vända sig till Läkemedelsverket för att få tillstånd till verksamheten. Ett sådant tillstånd ska gälla tills vidare och innebära en generell rätt att bedriva detaljhandel med läkemedel. Inför öppnandet av ett apotek ska en anmälan göras till Läkemedelsverket med uppgift bland annat om var apoteket ska finnas.

Enligt utredningens förslag ska inte läkemedelstillverkare, innehavare av försäljningsgodkännande för ett läkemedel eller förskrivare kunna beviljas tillstånd.

Den som ansöker om tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel behöver inte själv ha farmacevtisk kompetens. Däremot ska det alltid finnas farmacevtisk personal på apoteken under öppethållande och alla apoteken ska till sitt förfogande ha en läkemedelsansvarig som ska ansvara för att verksamheten uppfyller de krav som ska gälla för försäljning och hantering av läkemedel.

I utredningens förslag till ny lag om handel med läkemedel med mera uppställs ytterligare ett antal krav som varje apotek ska följa, bland annat krav angående apotekslokalernas utformning och apotekens skyldighet att tillhandahålla samtliga förordnade läkemedel.

Den IT-infrastruktur som Apoteket AB idag ansvarar för ska, enligt utredningens förslag, separeras från Apoteket AB och placeras i ett nyinrättat helägt statligt bolag, Apotekens Servicebolag AB. Det innebär att det nyinrättade bolaget ska ta över ansvaret för bland annat receptregistret, högkostnadsdatabasen och receptbrevlådan för elektroniska recept. Varje apotek ska ha sådan teknisk utrustning att de momentant på elektronisk väg kan lämna och ta emot uppgifter som de behöver bland annat i samband med receptexpediering.

Utredningen lämnar även förslag om hur vissa tjänster som Apoteket AB idag utför ska tillgodoses och säkerställas på en omreglerad marknad, bland annat föreslår utredningen att Giftinformationscentralen inte längre ska drivas av Apoteket AB utan istället drivas i aktiebolagsform som ett dotterbolag till SOS Alarm Sverige AB.

Apoteken ska över hela landet tillämpa enhetliga priser på läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna. Apoteken ska inte få lämna rabatter på dessa priser eller egenavgifterna till konsumenten. För receptfria läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna ska prissättningen som idag vara fri och det uppställs inte krav på enhetlig prissättning.

Utredningens förslag avseende prissättning av läkemedel på en omreglerad marknad innebär dels att några av de centrala hörnstenarna i dagens prismodell överförs oförändrade in i en omreglerad marknad, dels att vissa nya centrala mekanismer införs.

Flera internationella studier pekar på värdet i att ge apoteken ett mandat att utgöra en kommersiell motkraft till läkemedelsindustrin och få förhandla om sina inköpspriser.

Utredningens förslag innebär att apoteken tillåts förhandla om sina inköpspriser, vilket främst kommer att ha effekt på läkemedel som är utbytbara, det vill säga läkemedel med stabil generisk konkurrens och parallellimport. En del av den större handelsmarginal som blir resultatet av apotekens rätt att förhandla om inköpspriser ska föras framåt mot det allmänna och konsumenten genom lägre läkemedelspriser och/eller justeringar av apotekens ersättningar. Prisbildningen ska vara transparent genom obligatorisk inrapportering av tillverkarnas priser.

Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) ska även i fortsättningen besluta om vilka läkemedel som ska ingå i läkemedelsförmånerna och fastställa försäljningspris för dessa. Andra områden som lämnas oförändrade är landstingens kostnadsansvar. Dagens kostnads/nyttovärderingsprincip för prissättning av läkemedel med patent, tillhandahållandeskyldigheten av förskrivna läkemedel bibehålls liksom möjligheten till generisk substitution och krav på byte till billigare parallellimporterat läkemedel när sådant finns. Högkostnadsskyddets konstruktion lämnas oförändrad.

För generiska (utbytbara) läkemedel föreslås en prismodell som innebär att i omregleringens första skede, när en ny apoteksmarknad håller på att etableras, sker prissättning med hänsyn till samhällets behov av säkerhet vad gäller kontroll av totalkostnaden. Nuvarande marknadsplats byts mot en förmånsprismodell för utbytesgrupper. Priserna på generika sänks i stället med i förväg fastställda procentsatser. I ett andra steg när den nya apoteksmarknaden är etablerad anser utredningen att en mer dynamisk prissättning ska introduceras.

Apoteken ersätts med en fast ersättning per expedition och en fast årlig basersättning. Därmed skapas ett neutralt ersättningssystem oavsett läkemedlens pris.

Utredningen bedömer att förslagen leder till en bruttobesparing om 110 miljoner kronor år 2009 och 190 miljoner kronor år 2010. Samtidigt ökar kostnaderna för styrning och kontroll med 10-20 miljoner kronor per år.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2009.

Utredningen fortsätter sitt arbete med återstående frågor, bland annat ska utredningen den 1 april 2008 lämna förslag som möjliggör försäljning av vissa receptfria läkemedel på andra platser än apotek.


Läs också:

Omreglering av apoteksmarknaden Del 1, SOU 2008:4 (pdf 2,9 MB)

Omreglering av apoteksmarknaden Del 2, SOU 2008:4 (pdf 2,9 MB)


Är det mindre farligt att röka med vattenpipa?

hookah
 Svaret är nej. Det är en myt som lever och frodas,säger Mayokliniken i USA. Fastän många tror att vattnet i en vattenpipa filtrerar bort all "skit" i tobaksröken så är det inte sant. Enligt innehållet i ett nytt råd från WHO [Världshälsoorganisationen] utsätter en typisk session på en timmes rökning med vattenpipa användaren för 100-200 gånger den mängd rök som andas in från en enda cigarett.


Vattenpipfantaster kan läsa mer här och ytterligare information från WHO finns i Waterpipe tobacco smoking: health effects, research needs and recommended actions by regulators, som du hittar här.


Torgny Peterson


Ministerrådsmöten i Sverige under det svenska ordförandeskapet i EU hösten 2009

Under hösten 2009 kommer Sverige att vara ordförande i EU:s ministerråd. Det innebär att Sverige under sex månader ska leda arbetet med att driva den gemensamma EU-agendan framåt. Ordförandeskapet blir även ett tillfälle att lyfta fram Sverige, svensk kultur, traditioner och kunnande. Det säger EU-minister Cecilia Malmström som ansvarar för att förbereda det svenska ordförandeskapet.

Merparten av de tusentals möten som kommer att hållas under det svenska ordförandeskapet förläggs till Bryssel och Luxemburg, men ett mindre antal hålls i ordförandelandet.

Följande ministermöten kommer att hållas i Sverige andra halvåret 2009:

Informellt möte med ministrarna för socialpolitik den 3-5 juli i Jönköping,
Informellt möte med ministrarna för rättsliga och inrikes frågor den 15-17 juli i Stockholm,
Informellt möte med miljöministrarna den 24-25 juli i Åre,
Informellt möte med energiministrarna den 26-27 juli i Åre,
Informellt möte med utrikesministrarna den 4-5 september i Stockholm,
Informellt möte med finansministrarna den 25-26 september i Göteborg,
Informellt möte med försvarsministrarna den 28-29 september i Göteborg,
Informellt möte med utbildningsministrarna preliminärt den 1-2 oktober i Göteborg,
Informellt möte med konkurrenskraftsministrarna den 15-16 oktober i Umeå,
Informellt möte med e-förvaltningsministrar samt e-förvaltningskonferens den 19-20 november i Malmö
Utrikeministermöte om uppföljning av Barcelonaprocessen den 3-4 december i Stockholm.
Informellt möte med jordbruks- och fiskeministrarna kommer också att hållas. Plats för mötet är dock ännu inte beslutad.

Ett informellt EU-toppmöte kan också bli aktuellt och förläggs i så fall till Stockholm.

Många hänsyn ligger bakom valen av mötesorter. Stora krav ställs på lokaler, hotell, flygplatser, säkerhet m.m. för dessa möten.

Antalet mötesdelegater är betydligt fler i dag efter EU:s utvidgning jämfört med det förra svenska ordförandeskapet 2001. Ytterligare en viktig aspekt är de ökade kraven på säkerhetsarrangemang. Regeringens ambition är att hitta en bra balans mellan säkerhetskrav och öppenhet i dialog med berörda mötesorter.

Även effektivitets- och kostnadsskäl har vägts in. När så är möjligt, arrangeras vissa möten i direkt anslutning till varandra. Så följer energiministrarnas möte direkt efter miljöministrarnas möte i Åre. I Göteborg inleds en mötesvecka med finansministrar, därefter försvarsministrar och sist utbildningsministrar. På detta sätt kan vi dra nytta av infrastrukturen som byggs upp för varje möte, till fler mötestillfällen.

Möten på stats- och regeringschefsnivå mellan EU och tredje land kommer att äga rum. Något eller ett par av dessa kan förläggas till Sverige.

Arbetet med ett kalendarium för övriga möten i Sverige pågår och beräknas vara avslutat under våren 2008.


Nätverk för kommunala knarkarkvartar bildat

I samband med en konferens i Bilbao i oktober förra året bildade representanter för de åtta länder (Tyskland, Spanien, Schweiz, Nederländerna, Norge, Luxemburg, Australien och Kanada) där det idag finns kommunala knarkarkvartar ett internationellt nätverk. Samordningen för det fortsatta arbetet kommer att ske från Spanien.


Nätverket ser bland annat som sin uppgift att stödja och ge råd till andra städer som vill inrätta kommunala knarkarkvartar.


De här skamfläckarna, som möjliggör fortsatt missbruk och är det ultimata beviset på uppgivenhet och bristande respekt för missbrukare, borde stängas omgående. Risken är uppenbar att en och annan politiker också fortsättningsvis låter sitt huvud förvridas i tron att han/hon uträttar något gott för den knarkande mänskligheten genom att underlätta fortsatt missbruk i de här miljöerna.


Om man nu är beredd att tillåta det fortsatta tvånget att missbruka narkotika framstår det som ett ytterst humant alternativ att erbjuda tvångsvård med ett avancerat och konstruktivt innehåll som syftar till frihet från droger istället för frihet till droger.

Torgny Peterson


Strategidokument för arbetet mot narkotika, kriminalitet och terrorism

Det Wienbaserade FN-organet UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) har publicerat riktlinjerna för sitt strategiska arbete mot narkotika, kriminalitet och terrorism under perioden 2008-2011.


Strategidokumentet finns här.


Torgny Peterson


Kriminella organisationer allt mer aktiva

Kanada

Den organiserade brottsligheten som inte skyr några medel för att berika sig beskrivs i den i december publicerade rapporten från kanadensiska polisen (RCMP - Royal Canadian Mounted Police), The Drug Situation report - 2006.


Av rapporten framgår, inte helt oväntat, dels att den organiserade brottsligheten är drivkraften bakom  den expanderande knarkhandeln i Kanada, dels att grupper som tidigare specialiserade sig på en sorts narkotika numera agerar som vilken supermarket som helst med flera sorters narkotika och inblandning i såväl import som export av drogerna.


Beträffande marijuana så blomstrar hanteringen i Kanada beroende på såväl nationell som amerikansk efterfrågan. Illegala motorcykelgäng och organiserade kriminella grupper av asiatiskt ursprung dominerar både när det gäller odling och försäljning av cannabis i Kanada.


RCMP pekar också på förekomsten av flera nya, oroande fenomen, bland annat så kallad 'budder', som tillverkas genom att vispa in luft i hascholja och sedan frysa den. 'Budder' ger kraftigare effekter vid rökning än vanlig marijuana.


Några andra uppgifter ur rapporten

Den årliga produktionen av marijuana i Kanada uppskattas ligga mellan 1 399 och 3 498 ton


2006 beslagtogs 1 749 057 cannabisplantor och 13 154 kilo 'färdiga' cannabisprodukter


Kanada identifieras som ett transitland för transport av kokain till Australien och man noterar också att smugglarna använder sig allt mer av Afrika som transitland för narkotika avsedd för såväl Nordamerika som Europa


Kanada håller på att bli ett stort producent- och exportland för ecstasy

  

Den som vill läsa hela rapporten hittar den här.


Torgny Peterson


Här är polisen som mitt i gatan står

Polis
Foto: RPS foto

I Dagens Nyheter idag ger Bengt Svensson, tillförordnad rikspolischef, kritikerna rätt i att det är alldeles för få poliser synliga ute på gatorna.


Polisens uppdrag - att minska brottslighet och öka tryggheten i samhället - kräver anpassade arbetsmetoder till den situation som råder, konstaterar Svensson och lovar att minst 50 procent av allt polisarbete ska ske i yttre tjänst 2010.


Läs också:

Svenskarna kräver fler synliga poliser


Torgny Peterson


Bengt Svenson tillförordnad rikspolischef

Bengt Svensson
Bengt Svensson (Foto: RPS foto)

Rikspolisstyrelsen meddelar att Bengt Svenson tillträdde som tillförordnad rikspolischef den 1 januari, i väntan på att regeringen utser Stefan Strömbergs ersättare. Den viktigaste utmaningen är att på rätt sätt ta emot och använda de nya poliser som är på väg, anser Bengt Svenson.


Bengt Svensson har sin grundanställning som chef för Polisavdelningen på Rikspolisstyrelsen. Han har arbetat hela sitt yrkesverksamma liv inom Polisen.
 
Hur känns det att ta uppdraget som tillförordnad rikspolischef?
 Det känns viktigt och ansvarsfullt att kunna axla den här rollen tills dess att vi får en ny rikspolischef.


Du har träffat justitieminister Beatrice Ask, vilka besked fick du?
Att verksamheten ska fortsätta med den inriktning som finns och att det måste vara ordning på ekonomin. Jag ska skapa förutsättningar för en ny rikspolischef och för att leda det förändringsarbete som startats inom Polisen.


Vad är den viktigaste utmaningen som Polisen står inför?
Helt klart handlar det om hur vi tar emot och använder de nya poliser som är på väg. 2010 ska vi ju vara 20 000 poliser.


Vad blir mest utmanande som tillförordnad rikspolischef?

Att hålla tempot uppe i det utvecklingsarbete som är igångsatt.


Vad tror du blir roligast?
Det ska bli jättespännande att vara i en ny roll. Jag är övertygad om att jag kommer lära mig mycket.


Vad är dina bästa egenskaper som chef?
Jag tror faktiskt att jag kan prata med alla! Och jag är genuint intresserad av polisverksamhet.


Några svagheter?
Jag är otålig och jag har svårt att säga nej.


Vad är skillnaden mellan att jobba som länspolismästare och på en hög nivå inom Rikspolisstyrelsen?
Det är stor skillnad faktiskt. Det är lättare att jobba på riksnivå för man har inget operativt ansvar, men samtidigt svårare eftersom man jobbar med alla 21 polismyndigheter och med regeringen.


Vad är det bästa med att jobba inom Polisen?
Att det finns en så tydlig vi-känsla inom Polisen. Och så träffar man så många engagerade och kompetenta medarbetare hela tiden.
 
Har du ett personligt motto?
- Var inte rädd för utmaningar! Ha kul!


FAKTA/ Bengt Svensons bakgrund i korta drag
 I botten är Bengt Svenson jurist, utbildad vid Stockholms Universitet, och han har också gått Polischefsutbildningen. Han har bland annat vikarierat som polischef i Kalmar och Gällivare. Polisintendent har han varit i Västmanland, Södermanland och Östergötland och han var polismästare i Östergötland. Senast var han Länspolismästare i Örebro. Som operativ chef har han arbetet inom såväl ordning- som kriminalpolisverksamhet. Dessutom har han i kortare perioder arbetat som lärare på Polishögskolan.


Om alkoholfrågor med EU-rättslig anknytning och Apoteksmarknadsutredningen

Några alkoholfrågor med EU-rättslig anknytning - Delbetänkande av Alkohollagsutredningen finns här.


Apoteksmarknadsutredningen överlämnar sitt huvudbetänkande till socialminister Göran Hägglund tisdagen den 8 januari.


Domar i målet om dödsmisshandeln på Kungsholmen

Justitia

Fyra pojkar fick idag sina domar efter dödsmisshandeln av 16-årige Riccardo Campogiani.


Tre av de åtalade döms för misshandel, grov misshandel och vållande till annans död till sluten ungdomsvård i tre år. En fjärde pojke döms till ungdomsvård för anstiftan till misshandel och en femte pojke frias helt.


Du kan läsa mer här.


Läs också:

Vistelser på ungdomshem har liten effekt

SiS vill se eftervård som del av straff


Torgny Peterson


Korrupta poliser

I Mexico har armén nu gjort om det man gjorde hos polisen i Tijuana i januri förra året, nämligen avväpnat hela polisstyrkan i staden Rosarito eftersom man misstänker att polisen där samarbetar med knarklangare.


Läs också:

Korruptionens struktur i Sverige

Om korruption och bedrägeri I EU


Torgny Peterson


Vietnamesiska knarkfabrikanter i farten igen

Cannabis

Efter att ha påtalat det ett antal gånger bör det vara välkänt vid det här laget att vietnamesiska knarkfabrikanter är rejält involverade i den brittiska etableringen av cannabisfabriker.


Dags igen. I Great Harwood i nordöstra Lancashire har polisen upptäckt en stor odling i en nedlagd pub. 1 500 plantor har beslagtagits i puben som stängdes för några månader sedan.


Andra cannabisfabriker drivna av vietnamesiska gäng har under senaste året hittats i närheten av Turf Moor i Burnley och i Accrington i Lancashire


Torgny Peterson


'Superecstasy' ett problem

Ecstasy

RCMP (Royal Canadian Mounted Police) i Kanada och ONDCP (Office of National Drug Control Policy) i USA rapporterar om en ny form av 'superecstasy' - en blandning av MDMA och metamfetamin, som orsakar stora problem, inte minst i USA.


Siffrorna över beslag under 2007 är ännu inte offentliggjorda men delar av de beslag av ecstasy som undersöktes i USA under 2007 visade att mer än 55 procent innehöll metamfetamin.


Skälet för tillverkning av den nya 'superecstasyn' har inget med omtanke om kunderna att göra. Nix - det handlar bara om pengar och skälet till 'blandningen' är inte mer avancerat än att ingredienserna för tillverkning av metamfetamin är billigare än de som används för tillverkning av MDMA (ecstasy) så ju mer metamfetamin i blandningen desto mer kulor för producenten.


Uppfinningsrikedomen är stor hos knarkfabrikanterna och dom skyr inga som helst medel för att tjäna pengar. Andra exempel är blykontaminerad cannabis och 'grit weed' - knark med klös i.


Problemet har inte bara dykt upp i USA. Kanadaproducerad ecstasy har spårats till länder som Australien, Japan och Colombia så det finns anledning för tull och polis att hålla ögonen öppna i Sverige också.


Du kan läsa mer här.


Läs också:

National Methamphetamine Threat Assessment 2008


Torgny Peterson


Vaccin mot kokain

Två forskare, Tom and Therese Kosten, vid Baylor College of Medicine i Houston har utvecklat ett kokainvaccin som skapar antikroppar som förhindrar kokainet att nå hjärnan och därmed omöjliggör det rus som kokainisten betalar för.


Återstår att se om vaccinet blir godkänt vid de sedvanliga testerna som måste föregå en introduktion på marknaden. Forskarna har nu ansökt om tillstånd att få påbörja kliniska försök till våren med 300 patienter på sex olika platser i USA.

De två forskarna är också intresserade av att utveckla vaccin för andra typer av narkotika. Blir detta verklighet får legaliseringsförespråkarna söka annat verksamhetsområde.


Du kan läsa mer här.


Torgny Peterson


Khat på väg till Skandinavien beslagtas i Schleswig-Holstein

kat

Tyska NDR 1 Welle Nord rapporterade igår att tysk polis och tull varit framgångsrika när det gäller flera stora beslag av khat avsett för Skandinavien.

Beslagen av khat i området uppgick till fem ton under 2007.


Torgny Peterson


Fredspris för holländsk narkotikapolitik

Så var det dags igen för vad som mest påminner om ett MAD-inspirerat jippo - att föreslå att Nederländerna får fredspris för sitt kostnadseffektiva, humana och praktiska sätt att vara 'smart on drugs' istället för 'tough on drugs'.


Var kommer då förslaget ifrån? Från en ledande amerikansk legaliseringsorganisation, NORML (The National Organization for the Reform of Marijuana Laws), som nu högtidligt  proklamerar att man inleder det nya året med att samordna nomineringen av Nederländerna till Nobels fredspris - något sent kan tyckas eftersom nomineringarna ska vara inlämnade senast den 1 februari.


NORML har inspirerats av Al Gores framgångar med arbetet mot den globala uppvärmningen och menar att det vore väl 17 om man inte skulle kunna klämma ut ett fredspris till ett par herrar i ett av världens mest drogliberala länder.


Till stöd för detta citerar man bland annat ett uttalande från en läkare som knåpat ihop en bok om 25 skäl att legalisera narkotika och följande citat från den kommande boken menar NORML är bevis för giltigheten och det lämpliga i att nominera Nederländerna:


"Kriget mot narkotika, inte narkotikan, dödar folk". (Har ni hört den förut?)


"Det här är nu ett verkligt krig. Även om det började som politisk retorik har det utvecklats till en verkligt dödlig konflikt. Den har orsakat hundratusentals onödiga dödsfall och oändligt elände, inte minst för våra barn, tonåringar, kvinnor och minoriteter" Jojomen, ingen ände på eländet. Att narkotika däremot tar död på folk, nämns inte, men det är ju inget problem enligt NORML - Narkotika dödar ju inte, det är bara åtgärderna mot dom. 


Lite mer rakt på sak när NORML tar till orda men samma rappakalja som levererades i samband med UNGASS (United Nations General Assembly Special Session on Drugs) i New York 1998. Den gången försökte Ethan Nadelman och hans kamrater intala folk samma sak då de publicerade en dubbelsidig annons i New York Times inför UNGASS. Annonsen, i form av ett brev till den dåvarande generalsekreteraren Kofi Annan, där man alltså sa att åtgärderna mot narkotika gör mer skada än narkotikan i sig undertecknades för övrigt av ett antal svenskar, nämligen Anders Bergmark, Peter Curman, Ted Goldberg, Olof Lagercrantz, Leif Lenke, dåvarande chefen för Socialstyrelsen Claes Örtendahl (som förresten till Expressen först ljög om att han skrivit under det), Ingemar Rexed, Jerzy Sarnecki, Sune Sunesson, Henrik Tham, Per Ole Träskman och Hanns von Hofer.


Hoppas att ni fältarbetare och andra socialarbetare, poliser, tullare, skolor, föräldrar, föräldraföreningar och politiker förstår hur galna ni är som, enligt 'reformisterna', orsakar så stor skada genom era insatser. Man tar sig för pannan mer än en gång när man inser vad NORML och deras kollegor sysslar med.


Nåväl, vad vill då NORML i slutändan? NORML vill legalisering av cannabis. Punkt. Slut. Inte undra på att dom vill vara ifred och vad kan väl då vara mer lämpligt än att lobba för ett Nobels (vara i) fredspris.


Nu finns det dock ett litet aber, nämligen vilka som får nominera kandidater till Nobels fredspris. NORML:s kader består inte av alltför många kvalificerade för att nominera och bråttom är det som sagt  också - nomineringstiden går ut den 1 februari.


Det är ingen hejd på vad en del drogpolitiska galenpannor kan hitta på. I februari förra året uppmanade Bolivias president Evo Morales, tidigare ordförande i kokaodlarnas fackförbund, kokaodlare i Chapare-området att starta en rörelse med krav på att Morales ska få Nobels fredspris. "På så sätt skulle 'gringos' (amerikanarna) med all säkerhet sluta ställa till problem och hota oss", sa Morales då, enligt CNN.


Det var inte första gången fredspriset diskuterades som en möjlighet att få slut på kritiken mot de som förespråkar en annorlunda syn på koka.

Redan i mars 1995, under den så kallade 'Coca'95'-kampanjen, då Evo Morales, Maruja Machaca och Jorge Hurtado i en magnifik 'drogcirkus' besökte åtta europeiska länder och också EU-parlamentet för att 'lobba' för legal användning av kokablad, föreslog Adrian Bronkhorst som representant för det Holland-baserade Drugs Peace Institute att Evo Morales borde få Nobels fredspis för sin 'drogpacifism'. (Som kuriosa kan nämnas att sagde herr Bronkhorst och hans bror, Frans Bronkhorst, dömdes till fem års fängelse för internationell narkotikahandel av Tribunal de Grande Instance i Albi i Frankrike den 14 januari 1999). 

Nu fattas bara att någon föreslår att något motorcykelgäng ska få Nobelpriset i kemi för framstående processtekniska insatser vid framställning av beroendeframkallande ämnen. Vad president Morales tycker om konkurrensen från NORML framgår inte av tillgängliga uppgifter.


Torgny Peterson


Ny utställning om brott på internet

35181-237
Internetutställning på Polismuseet

Polismuseet har öppnat en ny tillfällig utställning om brott på Internet. Utställningen berättar om olika brott som man kan råka ut för på Internet och lyfter fram hur polisen arbetar. Besökaren får också goda råd om hur man kan skydda sig från brott. 


Internets möjligheter att nå massor av människor snabbt och samtidigt har också medfört ökad brottslighet. Polismuseets nya utställning, Brott på Internet, beskriver Internets utveckling ur ett historiskt och tekniskt perspektiv och lyfter fram hur brottsligheten på nätet har utvecklats. Här beskrivs också vad polisen gör för att bekämpa brott som begås på Internet.

En ordlista ger besökaren möjlighet att förstå skillnaden mellan phishing, skimming, spam och andra begrepp som dyker upp allt oftare omkring oss.


I utställningen finns också bland annat en fallbeskrivning av den så kallade Alexandramannen. Mannen, som kallade sig för Alexandra när han var på Internet, lurade unga flickor att ha kontakt med och träffa honom. Han dömdes till tio års fängelse.

Utställningen riktar sig först och främst till vuxna och föräldrar som inte förstår vad deras barn sysslar med på skärmen.


Andra utställningar

Passar uniformen?

Bilden av Polisen

Brottsspår

Barnutställningen Polis, polis...

Fotogalleriet: Kosovo - en mission efter kriget


Polismuseet ligger på Museivägen 7, bredvid Tekniska museet på Gärdet i Stockholm. Buss 69 stannar precis i närheten av Polismuseets entré. Tel: 08 504 471 00


Mc-gängen - länkar till tidningsartiklar januari 2008 -

Länklista till tidningsartiklar om mc-gängen. Uppdateras dagligen med länkar till de senaste nyheterna


Besök också:

Mc-gängen - länkar till tidningartiklar juni 2007 - oktober 2007

Mc-gängen - länkar till tidningsartiklar november 2007 - december 2007


Mc-gängen - länkar till tidningsartiklar januari 2008

Nord-Trøndelag Til kamp mot mc-miljø Trønder-Avisa

Borås Viktigt att stoppa nyrekryteringen Borås Tidning

Västerås Hela mitt liv har raserats Vestmanlands Läns Tidning

Västerås Bandidosledaren en av Sveriges farligaste Expressen

Skåne Bandidos kan ha drivit byggföretag LO-Tidningen

Skåne Sex begärs häktade efter Bandidos-razzior Sydsvenskan

Göteborg Bandidosledare omhäktad SVT

Sverige Så ska polisen spränga mc-gängen TV4

Danmark Bandekrig lurer i Sydjylland TV2

Bergen Inrømmet drap for første gang Finnmarken

Skåne Andra gäng redo att ta över Sydsvenskan

Sverige Organiserad brottslighet bakom svartjobb Sydsvenskan

Lövestad De försöker värva våra ungdomar Skånska Dagbladet

Sverige Majoritet av Bandidos ledare i fängelse eller häkte Dagens Nyheter

Göteborg Bandidos-ledaren häktad för rån Göteborgs-Posten

Helsingborg Tillslag mot Bandidos i Helsingborg Aftonbladet

Göteborg Gängledare inlåsta - lugnare för polisen Göteborgs-Posten

Sala Salabo pistolhotad i hemmet Vestmanlands Läns Tidning

Södertälje Bandidos intog restaurang i Södertälje Stockholm City

Odense Rocker fængslet for værtshus-vold TV2

Roskilde Kriminelle bander i voldelige sammenstød Dagbladet

Hässleholm Misstänkta langare riskerar långa straff Kristianstadsbladet

Blekinge HA-supportrar söker sig till Bkelinge? Sydöstran

Lövestad Bandidos flyttar till Lövestad Sydsvenskan

Malmö Falskt utpekad pressad av HA-man Sydsvenskan

Skånes Fagerhult Bandidos-supporter talade i rätten Helsingborgs Dagblad

Lidköping Polisuppgifter åsidosattes Nya Lidköpings-Tidningen

Jönköping Företagare bortrövad av mc-gäng Expressen

Malmö Åtta släppta efter Malmörazzia Östgöta Correspondenten

Borås Bandidos i Borås talar ut för första gången: Vi är förföljda Borås Tidning

Borås Polisen: Vi håller ett öga på dem Borås Tidning

Ystad Två män begärs häktade efter vapenattack Ystads Allehanda

Falun Känd knarklangare häktad för nya brott Dala-Demokraten

Ålborg Offer kan først afhøres idag DR

Ålborg I respirator efter rocker-bank TV2

Värnamo Vittnade mot Bandidos - hittade bomb i bilen Dagens Nyheter

Skåne Ung Bandidos-anhängare hotade strimla ex-sambo Skånska Dagbladet

Malmö Anhållna efter tillslag mot mc-gäng SR Kristianstad

Malmö Mc-gäng planerade skimning Skånska Dagbladet

Malmö Mc-razzia led i poliskampanj Helsingborgs Dagblad

Malmö Stor polisrazzia mot Diablos Expressen

Södermanland Skvallerreportage om Paschas MC Södermanlands Nyheter *

Lövestad Bandidos tittar på hus i Lövestad Trelleborgs Allehanda

Skånes Fagerhult Bandidossupporter åtalas för rån Helsingborgs Dagblad

Sjöbo Yxmän uppges vara gängmedlemmar Sydsvenskan

Halmstad Fängelse för Original Gangsters SR Halland

Halmstad Knivöverfallet räknas inte som mordförsök Hallandsposten

Borås Hot bakom Bandidosrazzia Borås Tidning

Tromsö Knivstikker meldte seg Bladet Tromsø

Skara Hells Angels styr Viktors Nya Lidköpings-Tidningen

Århus Århus-restauratører siger nej til rockere Århus Stiftstidende

Århus Hotline i nattelivet sladrer om voldelige gæster Århus Stiftstidende

Göteborg Polisjakt på Bandidos-bil Göteborgs-Posten

Ystad Släppt Bandidosman åkte direkt i fängelse Sydsvenskan

Nyköping Oklara kopplingar mellan mc-gäng Södermanlands Nyheter

Västerås Sju åtalas i Västerås för utpressning Ekot

Västerås Uppsalabo åtalad för spektakulär utpressning Upsala Nya Tidning

Västerås Uttalade dödshot mot utvecklingsstörd Expressen

Göteborg Bandidosledare fick fängelse GT

Trollhättan Kämpar vidare mot brott TTELA

Säffle Säfflebo hotades med Bandidos NWT

Norge Etterlyses landet over NRK

Östergötland Länet ska rensas på kriminella mc-gäng Norrköpings Tidningar

Göteborg Nu är fyra Bandidos häktade Göteborgs-Posten

Göteborg Vi för en kamp mot samhället Uppdrag granskning

Sverige Läs chatten om Original gangsters Uppdrag granskning

Sverige Så ska svenska maffian bekämpas Expressen

Göteborg 21-åring åtalad för utpressningsförsök Göteborgs-Posten

Göteborg Psyksjuk erkänner Ångpannemord Metro (sid.4)

Göteborg Fem anhållna efter husrannsakan i Bandidos lokaler Polisen Västra Götaland

Göteborg Bandidos president begärd häktad Göteborgs-Posten

Norge Hells Angels lever av kriminalitet NRK

Falun Ännu ett mc-gäng till Falun SR Dalarna

Finland Karalahti i skandal - det är jag på bilden Expressen

Norge Knivstakk Hells Angels-leder Nettavisen

Danmark Bandidosmedlemmer stjal barnemedisin StavangerAvisen

Danmark Rockerne er en uddøende race DR

Danmark Hormontyve havde både kode og adgangskort DR

Kil Brottsoffer får ersättning för kränkning och misshandel NWT
Tromsö Offret forklarte seg til politiet Radio Tromsö

Tromsö HA-leder knivstukket NRK

Tromsö Får ikke kontakt med Hells Angels-leder Sarpsborg Arbeiderblad

Verdal Tror mc-miljø styrer narkotrafikken Verdalingen

Dalarna Villkorligt dömd åtalas för nytt brott Dala-Demokraten

Halmstad Slutpläderingar gav helt olika bilder SR Halland

Halmstad OG-anhängare kan få sex år Hallandsposten

Halmstad Yrkar på fängelsestraff för mordförsök SR Halland

Halmstad Rymling vittnade via mobil Aftonbladet

Linköping Kriminella mc-gäng ska bort Linköpings Tidning

Göteborg Bandidos flyttar till Lindholmen Göteborgs-Posten

Södertälje Polis slog till mot kriminellt gäng Trelleborgs Allehanda

Sörmland Den tilltagande brottsligheten Södermanlands Nyheter

Halmstad Vittnen uteblir från OG-rättegången Hallandsposten

Sverige Allt fler vittnen hotas Dagens Nyheter

Göteborg Bandidospresident hotas av fängelse GT

Sjöbo Punktmarkering jagade mc-klubb från Sjöbo Skånska Dagbladet

Sverige Fängslande läsning? Sydsvenskan

Ystad Maffiabok censurerad på anstalten i Ystad Skånska Dagbladet

Göteborg Gängmedlem knivskuren Göteborgs-Posten

Göteborg Två anhölls för vapenbrott Göteborgs-Posten

Sverige Nätverk mot organiserad brottslighet Linköpings Tidning

Köpenhamn Politiet kan ikke afhøre knivoffer TV2

Västmanland Polisen mot Bandidos: 5-0 Vestmanlands Läns Tidning *

Helsingborg Polisen gjorde kontroll utanför Bandidos Helsingborgs Dagblad * 

Ystad Häktad för misshandel Ystads Allehanda

Västerås Bandidosmedlemmar omhäktade SR Västmanland

Amsterdam Lyxbordell stängs i Amsterdam Norra Västerbotten

Läs mer i holländska Algemeen Dagblad  och i NRC Handelsblad

Helsingborg Wojtek Walczak ställd inför rätta Göteborgs-Posten

Halmstad 16-åring kallas att vittna idag Hallandsposten

Halmstad Mordförsöket del i kriget mellan OG och Bandidos Hallandsposten

Malmö Thomas Möller pekas ut som skattebrottsling Sydsvenskan

Västerås Gängledare häktad för grov utpressning Vestmanlands Läns Tidning

Uppsala Uppsalabo misstänkt för grov utpressning SR Uppland

Ystad Två släppta efter knivmisshandel Ystads Allehanda

Göteborg Friad för mordförsök hotade vittne Göteborgs-Posten

Uppsala-Västerås Uppsalabo i Bandidoshärva Upsala Nya Tidning

Skåne Blodpöl var målarfärg Ystads Allehanda

Thailand Dansk medlem av Bandidos snart ute ur fängelse ReageraMera

Sövestad Tre anhållna efter knivmisshandel på Bandidosgård Ystads Allehanda


Mc-gängen - länkar till tidningsartiklar november 2007 - december 2007

Eskilstuna Bandidos pressade Eskilstunabor SR Sörmland

Köpenhamn Jønke varetægtsfængslet DR

Köpenhamn Jønke fremstilles søndag i grundlovsforhør TV2

Falun Mordfriad häktas igen? Dala-Demokraten

Jönköping Medlem i Bandidos dömd för utpressning Hallands Nyheter

Halmstad OG-ledare åtalas för mordförsök Göteborgs-Posten

Halmstad Överfallet på Bandidosman självförsvar Hallandsposten

Eskilstuna Polisen varnar för våldsammare mc-klubb SR Sörmland

Karlstad Bandidosledare häktad för utpressning NWT

Västerås Nu växer härvan mot Bandidos Expressen

Köpenhamn Jønke varetægtsfængslet i 24 dage Newspaq

Danmark Politi frykter hævneakter i rockerkredse DR

Danmark Blå bog om Jønke TV2

Köpenhamn Ledande Hells Angel knivstucken Bohusläningen

Köpenhamn Jønke stukket ned på Nørrebro TV2

Köpenhamn Tre sigtet for drabsforsøg efter knivstik Dagbladet

Thailand Opgiver anklage mot Bandidos TV2

Köpenhamn HA-støtter fængslet for våben TV2

Sverige Årets svenskar i fjol lever skyddade idag SR Göteborg

Västerås Bandidos president i Västerås häktad Vestmanlands Läns Tidning

Västerås Bandidosmän häktas för utpressning Dagens Nyheter

Halmstad Män misstänkta för mordförsök omhäktas SR Halland

Helsingborg Fängelse för påhittat mc-gäng Helsingborgs Dagblad

Jönköping Mamma anlitade Bandidos för att kräva pengar av sonen Jönköping NU

Jönköping Fängelsestraff för utpressarliga SVT

Jönköping Riggad kamera snärjde utpressare Dagens Nyheter

Uddevalla Brödraskapet Wolfpacks julfest slutade hos polisen SR Väst

Halmstad-Helsingborg Fyra månader för Bandidossympatisören Hallandsposten

Göteborg Fem personer i beskjuten bil Dagens Nyheter

Göteborg Skotten i Backa led i gängbråk Göteborgs-Posten

Arvika Hells Angels-anhängare fick straffbonus NWT

Falun Tillslag mot Red Devils lokal i Falun SR Dalarna

Halmstad Skyddstillsyn för hot mot polisman Hallands Nyheter

Finland Knark, mc-gäng och hockeystjärnor Dagens Nyheter

Stockholm Han kan inte återvända - vi är överens Aftonbladet

Göteborg Göteborg startar "supergrupp" mot kriminella gäng GT

Gävle Outlawsanhängare åtalas för utpressning Arbetarbladet

Finland Amfetaminhärva med mc-gäng utredd YLE

Sverige Akut samhällsfara Dagens Nyheter

Västerås Häktningsbesked i Bandidos-härva dröjer Västmanlands Läns Tidning

Västerås Polisen slog till mot Bandidos Västmanlands Läns Tidning

Västerås Höjd säkerhet runt Bandidos-åklagare Expressen

Jönköping Skuld blev 60 gånger större Svenska Dagbladet

Norrköping Kriminella gängen växer Folkbladet

Sverige Fakta om de kriminella gängen Folkbladet

Danmark I Danmark har mc-gängen stängt ner Dagens Nyheter

Sverige Besök hos Bandidos Helsingborgs Dagblad

Sverige En klubb för män med egen moral Helsingborgs Dagblad

Sverige Banditernas boss - om ett liv utanför lagen Svenska Dagbladet

Sverige Kamratskapet en chimär Svenska Dagbladet

Sverige Svensk maffia säljer som smör Dagens Industri

Svenljunga När maffian kom till byn Aftonbladet

Sverige Han sköts i sömnen Aftonbladet

Malmö Bluffkoncern krossad via avlyssning Sydsvenskan

Danmark To anholdt fra rocker-tæskehold Århus Stiftstidende

Halmstad Far passade barnen medan mammorna slogs Hallands Nyheter

Göteborg Begärs häktad misstänkt för mord Göteborgs-Posten

Göteborg Morddömd friades i hovrätten Göteborgs-Posten

Göteborg Avlyssningen avslöjade ligan GT

Danmark Rockerne i Østjylland holder lavere profil DR

Norrköping Bekräftelse och lojalitet Folkbladet

Köpenhamn Politi på våbenjagt overraskede rockere TV2

Jönköping Åklagarna yrkar på fängelsestraff Expressen

Jönköping Vännen var rädd för att vittna Expressen

Jönköping Någon indrivning handlade det inte om Expressen

Umeå Avståndet avgörande Norrbottens-Kuriren

Jönköping Utpressare inför rätta SR Jönköping

Jönköping Kände inte igen Bandidos-männen Expressen

Århus Politi til HA-julefrokost TV2

Norrköping Utpekad ledare i Asir är skriven i Norrköping Norrköpings Tidningar

Östergötland De är i allra högsta grad verksamma Expressen

Falkenberg Sluten vård för dödshot mot personal Hallands Nyheter

Sverige Före detta gängmedlemmar vill hjälpa andra att hoppa av Dagens Nyheter

Danmark Rockere til julefrokost taget med våben Århus Stiftstidende

Göteborg Två män häktade för mord i Göteborg Ekot

Göteborg Man mördad på Ångpannegatan Göteborgs-Posten

Göteborg Ångpannegatan ligger i ett kriminellt kvarter Dagens Nyheter

Norrköping Utredning kring Outlaws-sprängningen går vidare Norrköpings Tidningar

Göteborg Häktade ligaledaren släpptes Göteborgs-Posten

Jönköping Bandidos-duo åtals för utpressning Expressen

Norge Tre års fengsel Stavanger Aftenblad

Sverige 1 200 skrev på mot gängen Trelleborgs Allehanda

Ystad Ystad och Sjöbo på rätt väg mot mc-gängen Ystads Allehanda

Stockholm 48-årig officer vapenutbildar mc-gäng ReageraMera

Stockholm Officer uppges vapenträna mc-klubb SVT

Göteborg Lugna Gatan i nytt blåsväder Göteborgs-Posten

Danmark Stor rockersag opgives Randers Amtsavis

Sverige Till det öppna samhällets försvar Trelleborgs Allehanda

Skåne Anslut till Allehanda Kristianstadsbladet

Skåne Bekämpa gängen! Kvällsposten

Trelleborg Trelleborgs kommunalråd stöder mc-upprop Kristianstadsbladet

Göteborg En begärs häktad för Gårdstensskott Göteborgs-Posten

Klippan Två gripna efter bråk utanför Daltons Helsingborgs Dagblad

Borlänge Skyddstillsyn för skadegörelse, hot och stöld Dalarnas Tidningar

Ystad Lyckad kartläggning av stort antal mc-medlemmar Dagens Nyheter

Ystad Förebilden Ystad Sydsvenskan

Skåne Nytt nätverk av kommuner mot mc-brottslighet Dagens Nyheter

Sverige Ett angrepp på dig och mig Ystads Allehanda

Upprop till stöd för rättssäkerhet och öppenhet

Sverige Överåklagare kan tänka sig kronvittnen Ekot

Göteborg Bandidosmedlem greps efter krogbråk Göteborgs-Posten

Ystad Lugnt på Bandidosfesten Ystads Allehanda

Ystad Stor polisaktion - över 150 personer kontrollerade inför Bandidosfest Ystads Allehanda

Ystad Bandidosfest med polisbevakning Helsingborgs Dagblad

Göteborg Gängrekrytering fortsätter Göteborgs-Posten

Danmark Danmark i offensiv mot organiserade brott SVT

Stockholm Stanley Sjöberg mordhotad Dagen

Göteborg Tidigare morddömd kan frias Göteborgs-Posten

Halmstad OG-ledaren omhäktad för mordförsök Hallandsposten

Umeå X-teammedlemmens advokat starkt kritisk till utredningen Västerbottens Folkblad

Varberg Skuldsatt hotade med Hells Angels Hallands Nyheter

Sverige Poliskritik mot arbetet med organiserad brottslighet Ekot

Sverige Spetsenhet mot mc-gäng Dagens Nyheter

Norge Sju års fengsel for oppbevaring av store mengder hasj Laagendalsposten  

Umeå Gömde kokain utanför lägenheten Västerbottens-Kuriren

Sverige Fakta X-team Västerbottens-Kuriren

Odense Så rykker rockerne ud DR

Finland En arresterad för skotten i Harjavalta YLE

Sverige Sprider skräck i hela landet Aftonbladet

Danmark Nyrige og rockere arbeider sammen TV2

Sverige Det är krig därute Arbetarbladet

Norrköping Det kan lika gärna hända här Folkbladet

Ystad Knivman begärs häktad Ystads Allehanda

Danmark Rocker dømt for stoffer og våben TV2

Australien Motorcykelgäng förbjuds ReageraMera

Finland En död och en skadad efter skottdrama hos Bandidos ReageraMera

Norge Reagerer på løslatelsen NRK

Norge Opphever Bandidos-dom NRK

Sverige Organiserat våld Norrbottens-Kuriren

Göteborg 23-åring häktad för bränder i Lövgärdet GT

Kalmar Kriminella nätverk kartläggs SR Kalmar

Sjöbo Mc-medlem gripen för försök till dråp Ystads Allehanda

Skåne De kriminella mc-gängen i sydöstra Skåne Ystads Allehanda

Skåne Små orter för tuff kamp mot mc-gängen Dagens Nyheter

Sverige Myndigheterna ska träffas för mobilisering Dagens Nyheter

Skåne Digra brottsregister hos mc-gängen Kristianstadsbladet

Sverige Journalisthot ett samhällsproblem Kristianstadsbladet

Sverige Den hotande brottsligheten Hallandsposten

Norge Bandidos-bomben for retten på nytt Porsgrunns Dagblad

Sövestad - Sjöbo Hotmisstänkta släppta Trelleborgs Allehanda

Sövestad Mc-gäng misstänks för hot mot tidning SVT

Randers Skydevåben og ammunition fundet hos Hells Angels Randers Amtsavis

Göteborg Fängelse för BMW-ligans ledare Göteborgs-Posten

Göteborg Kriminella gäng hotar tjänstemännen Göteborgs-Posten

Hedemora Polisen väntar Hells Angels till Hedemora Dalarnas Tidningar

Sverige Våldsbrott och mord när Bandidos etablerade sig Trelleborgs Allehanda

Ystad Mc-gängen breder ut sig i Skåne Trelleborgs Allehanda

Trelleborg Nya stödtrupper till Red Devils Trelleborgs Allehanda

Sövestad En handfull personer kärnan i Bandidos i Sövestad Trelleborgs Allehanda

Göteborg Polisen: Gängrivaliteten trappas upp Göteborgs-Posten

Göteborg Fakta: Gäng i Göteborg TV4

Göteborg Göteborgspolisen ökar insatserna mot kriminella gäng Dagens Nyheter

Göteborg Polisen i Göteborg bekräftar gängkrig Aftonbladet

Göteborg Gängmedlem åtalad i stor härva Göteborgs-Posten

Halmstad Knivskuren man häktades Hallandsposten

Sverige Original gangsters, nordens 'Cosa Nostra' Hankins.se

Köpenhamn Efterlyser vidner til overfald på betjent Århus Stiftstidende

Sjöbo Tre gripna efter bilstöld i Sjöbo Sydsvenskan

Helsingfors Man misshandlad i Helsingfors YLE

Halmstad Två häktade efter brutalt knivdåd Hallands Nyheter

Tillberga Tillbergabor trötta på ständiga poliskontroller Vestmanlands Läns Tidning

Danmark Ballade ved koncert i Parken TV2

Danmark Politi advarer mod rockerrelaterede AK81 DR

Halmstad OG-ledare greps Aftonbladet

Skåne Mc-gäng ger tröjor till skolungdomar Norra Skåne

Sverige A-kurs i svensk gängkriminalitet Västerbottens Folkblad

Tillberga Tilllberga belägrat av poliser Expressen

Danmark CM som magtfuld narkogangster TV2

Fredrikstad Vet ikke hvor Bandidos-originalen er VG Nett

Åtvidaberg Attentatet mot Outlaws var ett misslyckande Östgöta Correspondenten

Island Åtta medlemmar av Hells Angels nekades inresa till Island ReageraMera

Island Husrannsakan hos isländsk motorcykelklubb ReageraMera

Norge Bombemann får gjenopptatt sak NRK

Norge En oppsiktsvekkende utvikling NRK

Tillberga Bilister stoppas i jakt på mc-medlemmar Vestmanlands Läns Tidning

Malmö Hells Angels-man dömd till fängelse Sydsvenskan

Fredrikstad Torgrim Nordberg innrømmer bildejuks Halden Dagblad

Fredrikstad Fb kan få et troverdighetsproblem NRK

Fredrikstad Frp-ordføreren utilgjengelig etter bildebråket VG Nett

Fredrikstad Bildet er ekte Fredrikstad Blad

Fredrikstad Jeg kjenner ikke til MMS-bildet Fredrikstad Blad

Fredrikstad Eva Kristin vurderer anmeldelse Demokraten

Fredrikstad Ordfører avviser bruk av Bandidos-genser NRK

Fredrikstad Avdekket ikke manipulasjon Fredrikstad Blad

Mc-gängen - länkar till tidningsartiklar juni 2007 - oktober 2007

Ulricehamn Bandidos har kopplingar till Ulricehamn Ulricehamns Tidning

Jessheim Mc-medlemmer nektes adgang NRK

Norge Rasisme å nekte MC-gjenger NRK

Alingsås 18-åring blev slagen av mammans pojkvän Göteborgs-Posten  

Dalsjöfors Stort polistillslag mot Bandidos SVT

Ulricehamn Polistillslag mot Bandidos - Ulricehamnare bland de misstänkta UT

Tillberga Mc-konflikten trappas upp Vestmanlands Läns Tidning

Borås Bandidos högste ledare på besök i Borås Borås Tidning

Borås-Sverige Brottslighetens nya ansikte Borås Tidning

Borås Tre män i ledningen är dömda för brott Borås Tidning

Borås Unga lockas till kretsen runt Bandidos Borås Tidning

Amsterdam Stor rättegång mot Hells Angels påbörjad idag 

Bergen Disse er uønsket i Bergen Bergens Tidende

Tillberga Polisens taktik i mc-konflikt: Trafikkontroll Vestmanlands Läns Tidning

Norge Gratulerte med dagen og plomberte klubben Bergens Tidende

Kristiansand Frikjent for grov Bandidos-vold Fædrelandsvennen

Tyskland Stor razzia mot Hells Angels ReageraMera

Norge Ransaket HA-lokaler Jærbladet

Norge Hells Angels-medlem tatt i stor narkosak Stavanger Aftenblad

Göteborg Knivhöggs för otillåten tatuering Göteborgs-Posten

Sundsvall HA-supportrar i hovrätten om gängmisshandel Sundsvalls Tidning

Norge Avviste Bandidos-avlytting Nettavisen

Malmö Hells Angels-ledare åtalas för farligt föremål Sydsvenskan

Östergötland Samarbeta mot kriminella gäng Folkbladet

Danmark-Sverige Skattesmäll för Bandidos-ledare Helsingborgs Dagblad

Danmark Købere overtog nøglen i HA-trøjer Randers Amtsavis

Östergötland Motdrag mot kriminella Folkbladet

Östergötland Östgötamodellen - unikt arbete mot organiserad kriminalitet Folkbladet

Östergötland Unik östgötamodell ska bekämpa den organiserade brottsligheten NT

Norge MC-klubb gir seg Bygdeposten

Lilla edet Skottlossning hämnd mot vittne Göteborgs-Posten

Norrköping Länets poliser diskuterar kriminella gäng Norrköpings Tidningar

Norge Rockere deler tremmer og tilværelse Danmark

Malmö Bandidosman pekas ut som knarkboss Sydsvenskan

Göteborg Grön attack mot Bandidos president GT

Falun Flera brottsanmälningar efter Red Devils fest Dala-Demokraten

Norrköping Vägen in till Hells Angels Folkbladet

Norge Bestillingene hagler inn etter Bandidos-fest på Løa Fædrelandsvennen

Norge Lensmann føler seg lurt av Løa Fædrelandsvennen

Norge Siste MC-fest med utenlandske deltakere? StavangerAvisen

Norge Polisen efterlyser hela samhällets engagemang mot MC-kriminaliteten ReageraMera

Norge Polisen har bra överblick över MC-miljön ReageraMera

Sverige Utpressning har blivit ett allt vanligare brott Dagens Nyheter

Åby Hells Angels på plats i Åby Folkbladet

Norrköping Två polisanställda misshandlade Norrköpings Tidningar

Kristiansand Slo jernring rundt Bandidos-fest etter narkotikaspaning VG Nett

Kristiansand Fikk Bandidos-sjefene i fanget Aftenposten

Danmark Rockere festede med ladte pistoler TV2

Norge Vill stoppa mc-ligor vid Norge-gräns Svenska Dagbladet

Norge Storberget om innreisenekt MC-gjenger NRK

Sverige Kriminalisering av mc-gäng ReageraMera

Sverige Ska medlemskap i brottsliga organisationer kriminaliseras? Göteborgs-Posten

Sverige Brott är deras "jobb" Göteborgs-Posten

Göteborg OG och gangsterkrigen Göteborgs-Posten

Sjöbo Mc-gäng rekryterar ungdomar i Sjöbo SR Malmö

Göteborg Bandidosledare samlar knivar Göteborgs-Posten

Köpenhamn Politiet ransager rockerborg for narkotika TV2 Lorry

Trollhättan-Vänersborg Planer på att engagera dömd TTELA

Kristiansand Politiet skjerper beredskapen Færelandsvennen

Sverige Rikspolischefen vill skapa ett svenskt FBI

Åby Polisinsats mot mc-klubb Aftonbladet

Halmstad Bandidos-anhängare utsatt för mordförsök i Halmstad Hallandsposten

Göteborg 22-åring häktad för skott mot bil Göteborgs-Posten

Sverige Många frågetecken i Outlaws-utredning SR Östergötland

Sverige ´Hasse´ berättar om mc-kriget efter sprängbomben Östgöta Correspondenten

Norge Frykter mc-krig til Norge VG Nett

Sverige "Journalisterna är fega" Kristianstadsbladet

Sverige Hot på Internet efter mc-bomb Aftonbladet

Sverige Upptrappning av mc-bråk bakom sprängdåd Norrköpings Tidningar

Sverige Våldsam bakgrund till mc-bråket Norrköpings Tidningar

Sverige Död man var inte Outlaws-medlem Expressen

Sverige En død etter eksplosjon i svensk MC-klubb Aftenposten

Norge Tror ikke Bandidos-sak gjenopptas NRK
Göteborg Bandidospresident åtalas Göteborgs-Posten
Danmark HA-rockere festede i Ishöj TV2
Jordbro Polisen slog till mot Werewolf Legion Dagens Nyheter
Sverige Polisen tillsätter kommission mot mc-gäng Dagens Nyheter
Halmstad Knarkbeslag kan lösa mord Hallands Nyheter
Linköping Jättebråk vid mc-klubb Dagens Nyheter
Brännebrona Hells Angelsanhängare vill fullfölja värdshusaffären SR Skaraborg
Göteborg Mord löstes via knarkhärva Göteborgs-Posten
Norge Pågrep advokat Bladet Tromsø
Klippan Bilägare förnekar samröre med mc-gäng Helsingborgs Dagblad
Malmö Malmös maffiagäng växer sig starkare Kvällsposten
Malmö ´Järven´ säljer kokain Kvällsposten
Norrbotten Fem från länet bland värstingar Norrbottens-Kuriren
Norge Politirazzia hos Hells Angels Radio Tromsø

Malmö Malmös maffiagäng växer sig starkare Kvällsposten
Malmö ´Järven´ säljer kokain Kvällsposten
Norrbotten Fem från länet bland värstingar Norrbottens-Kuriren
Norge Politirazzia hos Hells Angels Radio Tromsø *
Sverige Avhoppad medlem avlivar myter om Hells Angels Dagens Nyheter
Klippan Bil knuten till mc-gäng sprängd Dagens Nyheter
Sverige Kriminella ledare gäckar polisen Dagens Nyheter
Umeå Umebo med kopplingar till Bandidos dömd till skyddstillsyn Norra Västerbotten
Sverige Polisen befarar blodigt mc-krig i södra Sverige Dagens Nyheter  
Växjö Outlawsanhängare i Växjö Smålandsposten
Burlöv Hells Angels hus riskerar att kosta Burlöv 122 000 Sydsvenskan
Östergötland Kriminella gäng slåss om makten Norrköpings Tidningar
England Hells Angels-medlem sköts på motorvägen Aftonbladet
Arvika Mc-president begravs i Arvika Expressen
Åkarp Mc-gäng vill ha regnersättning Helagotland.se
Danmark Rockerborg-brande var påsat Randers Amtsavis
Danmark Politiet søger unge fra fest i rockerborgen Randers Amtsavis
Varberg Bilist attackerad av mc-gäng på E6 Hallands Nyheter
Skåne De kriminella gängen blir allt fler i Skåne Metro
Danmark Rolling Stones festade med HA TV2
Finland Mc-medlemmar gripna för skottdåd Expressen
Danmark Tom rockerborg brændte ned Randers Amtsavis  
Norge Slipper ikke ut av fengsel NRK
Vänersborg Gängmedlem inför rätta TTELA
Norge Domstol: HA-ven uretfærdigt dømt TV
Karlstad-Norge Avliden i mc-olyckan var Hells Angels-president Aftonbladet
Odense Hells Angels i Odense presset TV2
Danmark Betjent skulle stikkes med inficeret kanyle TV2  
Åmål X-teammedlem från Åmål åtalad TTELA
Västerås Bandidos nära få hyra i Västerås SVT
Sverige Bandidosmän dömda i utpressningshärva överklagar Svenska Dagbladet
Gävle Bandidosmedlemmar döms till fängelse Ekonominyheterna.se
Malmö Étagegripen knuten till Brödraskapet Sydsvenskan
Göteborg Åtalad drog tillbaka erkännande Göteborgs-Posten  
Dalarna Bandidos-målet i hovrätten Dalarna Tidningar
Sverige Sluta ducka för mc-gängen Expressen
Åmål X-teammedlem häktad Nya Wermlands-Tidningen
Helsingborg Bandidosmedlem JO-anmäler polisen SVT  
Västerås Polisen varnar för ny Bandidos-etablering i Västerås VLT
Västerås Kriminella MC-gäng försöker få fäste i Västerås SVT
Bornholm Palæcafeen lukket af truende rockere TV2
Storvik Pådrag när Outlaws fick utlandsbesök Arbetarbladet
Halmstad Överfall kan starta gängbråk Hallandsposten
Sverige Kriminella gäng tar över Sverige Metro
Skåne Har gått från utpressning till ekobrottslighet Kvällsposten
Danmark Randers-rockerne flytter Randers Amtsavis
Australien Hells Angels sköt mot Scaniafabrik Aftonbladet
Göteborg-Bosnien Skulle mörda Bandidos ledare Göteborgs-Posten
Götene Götene kommun vill köpa Brännebrona Värdshus SR Skaraborg
Norge Elleve år for Bandidos-drap Jarlsbergs Avis
Malmö Razzia mot mc-klubb i Malmö Kvällsposten
Stockholm Sex fällda i utpressarhärva Ekonominyheterna
Gävle Fängelse för utpressningsförsök för Solidos nye president Arbetarbladet
Dalarna SR kartlägger mc-gängen SR Dalarna
Klippan Gäng har tagit över Klippanpub Helsingborgs Dagblad
Göteborg Mc-gäng tros ligga bakom miljonstölder i långtradare Dagens Nyheter
Gävle Rådgivaren har kopplingar till Hells Angels Arbetarbladet
Åmål Väktare ska ha hotats av mc-gäng Nya Wermlands-Tidningen
Karlstad Karlstadsbor får nej av Högsta domstolen Värmlands Folkblad
Borgvik MC-gäng möttes i Borgvik Värmlands Folkblad
Sverige Mer resurser att ingripa mot kriminella MC-medlemmar SR Gävleborg
Sverige Hells Angels-medlemmar skyltar med att de mördat Dagens Nyheter
Sverige Buggning kan bromsa mc-brottslighet Ekot
Sverige Lagförslag om avlyssning skjuts upp Ekot
Sverige Oron för brott påverkar var tionde svensk Ekot
Borås Hotat vittne hittat död Expressen
Skåne Nytt kriminellt gäng i Skåne oroar polisen Kvällsposten
Sverige SR kartlägger mc-gängen SR Gävleborg
Sverige Medlemmar i mc-gäng saknar körkort Kvällsposten
Sverige Mc-gäng får nya medlemmar på anstalter Ekot
Sverige Uppstickargäng kan trappa upp mc-krig Dagens Nyheter


Dags för ännu en brand i cannabisfabrik

Cannabis

I onsdags skrev jag om två cannabisfabriker som gått upp i rök.


Nu är det dags igen, den här gången i Westhoughton i Manchester-området. I samband med släckningsarbetet hittade brandmännen resterna av en cannabisfabrik, rapporterar Wigan Today.


I Sverige kan du dra ditt strå till stacken - Hjälp till med att avslöja och stänga cannabisodlingar.


Torgny Peterson


Stora framgångar för DEA under 2007

image237

Amerikanska DEA (Drug Enforcement Administration) hade ett framgångsrikt arbetsår 2007 med gripande av storsmugglare, rekord i beslag av narkotika och pengar och det största steroidärendet någonsin i amerikansk historia.

Du kan se bilder och läsa mer om det framgångsrika året här. Den intresserade kan läsa mer om andra DEA-'operationer' här.


Fler goda nyheter: Under 2008 kan DEA, tack vare att ett anställningsstopp hävts och medel tillförts, anställa 200 nya agenter.


Torgny Peterson


Nyheter från Socialstyrelsen

Dags söka bidrag till anhörigorganisationer

Socialstyrelsen ska fördela 3 491 000 kr i bidrag till anhörigorganisationer. Sista ansökningsdatum 1 februari.

  

Förslag till hepatit C-spårning

Socialstyrelsen har i samråd med en expertgrupp tagit fram ett förslag till spårning av vissa patientgrupper som kan ha erhållit blodtransfusion i Sverige före 1992. Expertgruppen har i samband med det sammanställt ett kunskapsunderlag om blodtransfusion och hepatit C.


Läs mer:
HCV och blodtransfusion före 1992
(33 sidor)

  

Karenstid för blodgivning för män som haft sex med män

Socialstyrelsens styrelse har fattat ett inriktningsbeslut när det gäller blodgivning för män som har haft sex med män. De nuvarande bestämmelserna om permanent avstängning kan ändras så att det blir möjligt att lämna blod efter en karenstid på sex månader. Ett förslag på ändringar i föreskrifterna SOSFS 2006:17 kommer att beredas och skickas ut på remiss våren 2008.


Om nationell och internationell narkotikapolitik

Om nationell och internationell narkotikapolitik, restriktiv narkotikapolitik, liberalisering, 'harm reduction', legalisering och mycket mer.

I ett antal artiklar kommer jag att ge bilder från utvecklingen av den nationella och internationella narkotikapolitiken. Efter att ha arbetat med narkotikarelaterade frågor i närmare 30 år finns det en rik källa att ösa ur - om kunskaper, möten och narkotikapolitiska skeenden som i flera stycken gått de flesta förbi.

Artiklarna kommer att ligga inom ramen för en betaltjänst, vilket innebär att du enkelt får tillgång till respektive artikel efter betalning via din mobiltelefon. Priset för varje artikel ser du så småningom vid respektive artikel.

Du kan pröva hur det kommer att fungera och läsa mer om vad artiklarna kommer att innehålla här. Kostnad: 2 kronor.


Om skojarna i marijuanabranschen

Cannabis

Med jämna mellanrum kommer rapporter från USA om 'the medical marijuana scam', dvs jippot där så kallad 'medicinsk marijuana' har gett marijuanarökande 'potheads' möjligheten att fortsätta sitt missbruk.


Nu är det dags för ett nytt sådant meddelande. Den här gången via Willits News, som bland annat berättar att

2005 hade 15 'pot docs' skrivit ut uppskattningsvis 50 000 marijuanarekommendationer. Omkring 1 500 andra läkare, i förta hand AIDS och cancerspecialister, skrev ut de resterande 50 000 rekommendationerna. Det finns 30 000 läkare i Kalifornien. The 'pot docs' tar ut mellan 150 och 250 dollar [cirka 950-1600 kronor] per rekommendation.Dr Tod Mikuriya, en läkare som hjälpte till att göra utkastet till Prop 215 [som reglerar så kallad 'medicinsk marijuana' i Kalifornien] skrev ut så många som 10 000 rekommendationer innan han The California Medical Association ingrep.


Att det finns anledning att fortsättningsvis granska hela geschäftet med så kallad 'medicinsk marijuana' framgår också av 60 Minutes-reportaget om The Debate on California´s Pot Shops.


Vill du veta mer om de värsta avarterna i sammanhanget kan du läsa och se videoinslaget om 'postorderprästen' i Kalifornien.


Torgny Peterson


Polisen i trafiken i Norge

Norsk polis meddelar att man i Norge kontrollerade 1,8 miljoner förare 2007.  Resultaten från poliskontrollerna visar en ökning av antalet överträdelser på en mängd områden. 90 693 förare registrerades för hastighetsöverträdelser och 6 922 av de förarna blev av med sitt körkort.


Via de automatiska hastighetskontrollerna med hjälp av hastighetskameror kontrollerades mer än 118 miljoner fordon, vilket är en ökning med 9,4% i jämförelse med föregående år. Antalet överträdelser som registrerades vid de automatiska hastighetskontrollerna minskade med 6% till 154 000 överträdelser. Av dessa blev 1 453 av med sitt körkort.


Antalet påverkade förare visar en svag ökning de senaste åren. 2007 upptäckte polisen 6 223 förare som körde i påverkat tillstånd. 1/3 av dessa saknade körkort. Det flesta som kör i påverkat tillstånd tas efter tips från allmänheten.


Polisen har skrivit ut böter i 46 000 fall. De flesta avser underlåtenhet att använda bilbälte. Preliminära siffror visar att 233 personer dödades i trafiken 2007, jämfört med 245 personer under 2006. Tidigare har december varit en månad med många dödsolyckor men 2007 minskade antalet omkomna under december med 50%. Preliminärt har 13 personer omkommit i trafiken i december.  


Under 2007 har polisen särskilt fokuserat på ungdomar i trafiken. Alla undersökningar visar att unga pojkar är överrepresenterade i statistiken beträffande hög fart, påverkan och olyckor. Beträffande personer under 30 år fanns hela 39% av de som dödades i trafiken under åren 2004-2006 i den åldersgruppen. 47% av de som anmäldes för hastighetsöverträdelser och 43% av de som kört i påverkat tillstånd under 2006 var också under 30 år.


Torgny Peterson


"Gör livet så obekvämt och svårt som möjligt för knarkhandlare"

Gör livet så obekvämt och svårt som möjligt för knarkhandlare, säger Tim Hollis som är polischef (Chief Constable) i Humberside. Han är dessutom brittiska polischefsföreningens (The Association of Chief Police Officers) talesman i drogfrågor.

image236

Chief Constable Tim Hollis

I en artikel i The Yorkshire Post utvecklar han sin syn på narkotikaproblemet och deklarerar också att han är positiv till en uppklassificering av cannabis från nuvarande klass C till klass B. (Information om de olika klasserna, straffsatser mm hittar du här.) Inte för att det kommer att lösa problemen, det är mer komplext än så utan därför att en sådan åtgärd skulle skicka ett klart budskap till unga människor att cannabis är skadligt och till kriminella att UK betraktar det som ett allvarligt problem, skriver Hollis


Om cannabisfabrikerna i landet säger han - Det växande antalet cannabisfabriker som finns i landet ger ökad anledning till oro. Den organiserade brottsligheten investerar inte i cannabisfabriker för att dom tror att drogen är ofarlig och socialt nyttig. Dom gör det för att tjäna pengar.  


Torgny Peterson


Minskar sprututdelning HIV-smitta?

Frågan ställs i en kritisk artikel av svenska och norska forskare i en artikel som publicerats i senaste numret av The Journal of Drug Policy and Practice och där forskarna hävdar att sprututbytesprogrammens effektivitet när det gäller att minska hivsmitta överskattats. Man säger att slutsatsen att sprututbytesprogram är överlägsna för att hindra hivsmitta bland injektionsmissbrukare kanske till och med försenat införande av mer effektiva och integrerade metoder. Artikeln rekommenderas till läsning.


Läs också:

Det är tveksamt om sprutbyten verkligen har någon effekt  


Torgny Peterson


Rekordartad ökning av narkotikabeslag i Norge

Från Norge rapporteras en rekordartad ökning av narkotikabeslag med 26 264 beslag 2006. Av dessa var 11 000 beslag av cannabis. Uppgifterna kommer från en rapport från Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS*).


Av en sammanfattning av rapporten framgår följande:


Två enkäter utförda under 2006 - en bland 15-20-åringar och en bland unga vuxna (21-30 år) visar stora skillnader för alla sorters narkotika både beträffande bruk någon gång och bruk under de senaste sex månaderna. Nivåerna bland 21-30-åringarna var mer än dubbelt så höga jämfört med 15-20-åringarna såväl i Oslo som i landet som helhet. Medan andelen som använt narkotika någon gång ökat starkt bland unga vuxna de senaste åtta åren har det motsatta skett bland ungdomar under 20 år.


Användningen av cannabis bland 15-20-åringar nådde en topp omkring millennieskiftet. De tillhör nu gruppen unga vuxna. Dessutom debuterar ett icke obetydligt antal med cannabis efter att de fyllt 21 år.


Att pröva cannabis är vanligast förekommande under de sena tonåren och upp i 20-årsåldern. Här ökar andelen som har prövat cannabis någon gång. När det gäller användning av cannabis mer nyligen visar enkäterna inte någon säker ökning bland unga vuxna. Mer uppseendeväckande är nedgången av användning under de senaste sex månaderna bland 15-20-åringarna, en nedgång som varit ganska markant sedan millennieskiftet.

När det gäller andra droger är det mer problematiskt att identifiera klara trender eftersom det är få som uppger användning.


Beträffande ungdomar under 20 år förefaller användning någon gång av amfetamin, kokain och ecstasy att ha varit stabil eller gått ned under perioden 1998-2006. Hos unga vuxna är en motsatt trend ännu tydligare. Under åtta år har användning någon gång av de tre preparaten ökat betydligt - för amfetamin har det skett en fördubbling och för kokain en tredubbling. Användning under de sex senaste månaderna har däremot inte ökat, med undantag för kokain där det skett en fördubbling under de senaste fyra åren. Den största ökningen av användning av kokain noteras bland unga män i Oslo.


Hiv och hepatit

Antalet hiv-fall bland sprutnarkomaner ligger stabilt på en låg nivå och det förekommer liten ny smitta i gruppen. Under 2006 rapporterades bar sju nya fall av totalt 276, vilket tangerar det lägsta antalet något år. Omfattande testning, stor öppenhet om hivstatus i missbrukarkretsar kombinerat med bland annat en stark rädsla för smitta antas spela en viktig roll. Dessutom har många smittkällor försvunnit på grund av dödsfall efter överdoser eller rehabilitering genom substitutionsbehandling eller annan rehabilitering. De senaste årens omfattande utbredning av hepatit A och B och den höga förekomsten av hepatit C visar emellertid att man i gruppen delar sprutor i betydande omfattning. Hiv-situationen är därför fortsättningsvis oförutsägbar.


Dödsfall

I Norge är det två instanser som registrerar narkotikarelaterade dödsfall - Statistisk sentralbyrå (SSB) och Kripos. Statistik från båda instanserna visar en topp 2001 och därefter en nedgång. Statistiken från Kripos visar att 195 personer dog under 2006 till följd av användning av narkotika, vilket är elva fler än 2005. Oslo hade flest dödsfall - 72 stycken (2005: 78 dödsfall i Oslo).


Statistiken från Kripos visar vidare att nästan tre av fyra av dödsfallen under 2006 skedde bland de som var under 40 år, medan strax över 20 procent var under 25 år. Andelen narkotikarelaterade dödsfall bland de yngsta har varit relativt stabil men oroväckande hög sedan millennieskiftet. En möjlig förklaring är att behandling med metadon/Subutex fångar upp de yngsta i liten utsträckning eftersom den nedre formella åldergränsen för att bli antagen i programmet är 25 år.

Beslag
2006 registrerades 21 343 narkotikaärenden och 26 264 beslag. Det är det högsta antalet narkotikaärenden och beslag på fyra år. Beträffande beslagen av cannabis och kokain så var dessa till antalet de högsta någonsin. Antalet beslag av amfetamin var rekordstort 2006 och blir, enligt Kripos, ännu större 2007.

Metamfetamin

Beträffande metamfetamin pekar kurvan brant uppåt. Antalet beslag har nästan tredubblats sedan 2001. Enligt EU:s drogobservatorium är Norge förmodligen ett av de tyngsta områdena i Europa när det gäller metamfetamin, både med hänsyn tagen till beslagtagna mängder och antalet beslag. Merparten av metamfetaminet på den norska marknaden kommer från illegala laboratorier i Ryssland, Polen och Litauen. Litauen förefaller ha övertagit rollen som huvudleverantör av syntetisk narkotika som amfetamin, metamfetamin och Rohypnol till Norge. Polen och Nederländerna är fortsättningsvis centrala länder men de flesta som grips nu är litauer.

  

Cannabis

Tillgången på cannabis förefaller vara fortsatt stor. 2006 beslagtogs cannabis i samtliga 27 polisdistrikt, varav 21 distrikt gjorde fler beslag än 2005 och många har haft en ökning på mellan 20 och 80 procent av antalet beslag vid en jämförelse med 2005.


Kokain

Kokain har också registrerats i samtliga polisdistrikt. Såväl i absoluta tal som i relation till annan narkotika tyder mycket på att kokainet har större spridning än någonsin tidigare. Det är också ett skäl till att anta att användningen är betydligt större än vad som framgår av statistiken eftersom användningen av kokain ofta förekommer i utelivet där polis sällan eller aldrig är närvarande.


Heroin
Antalet beslag av heroin var däremot det lägsta på 15 år med mer än en halvering sedan 2001. Nedgången fortsatte under första halvåret 2007. Även om detta är en indikation på att efterfrågan på heroin blivit väsentligt lägre är minskningen de senaste åren så markant att det kan resas tvivel om beslagsstatistiken speglar verkligheten. Kripos hävdar att det inte finns någon anledning till att tro att tillgängligheten på heroin minskat i förhållande till tidigare år. Intervjuer bland injektionsmissbrukare i Oslo som SIRUS genomfört som ett led i kartläggningen av den illegala gatumarknaden tyder inte på att det blivit svårare att få tag i heroin i Osloområdet.


*SIRUS är den norska kontaktpunkten för EU:s drogobservatorium i Lissabon, EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction)


(Översättning: Torgny Peterson)


Serbisk medborgare anhållen för smuggling av 60 kilo heroin

Bulgariska media rapporterar att den serbiske medborgaren Budimir Kujovic anhållits för smuggling av 60 kilo heroin tillsammans med tre bulgariska medbrottslingar, varav en tidigare varit tulltjänsteman.


Bulgarisk tull, som beslagtog heroinet vid gränsstationen Kapitan Andreevo på gränsen mellan Turkiet och Bulgarien, tror att heroinet var avsett för den västeuropeiska marknaden.


Torgny Peterson


Fredrik Wersäll slutar som riksåklagare

Fredrik Wersäll
Fredrik Wersäll

Regeringen utnämnde den 19 december Fredrik Wersäll till hovrättspresident i Svea Hovrätt. Han tillträder sin nya befattning den 1 april 2008.


Läs också:

Pressmeddelande från Justitiedepartementet


Ekobrottsmyndigheten inrättar forensiskt råd

Ekobrottsmyndigheten meddelar att man inrättar ett forensiskt råd från den 1 januari 2008.


Rådet har ett strategiskt och rådgivande uppdrag och ska bland annat erbjuda kunskap om olika affärsmiljöer.


Rådets uppgift är att analysera utvecklingen inom näringslivet och identifiera nya riskområden för ekonomisk brottslighet och också att ge råd om specifik expertkompetens som myndigheten behöver knyta till sig i komplicerade ärenden.


I rådet ingår följande ledamöter:

Advokat Axel Calissendorff, Roschier Advokatbyrå AB
Direktör Peter Strömberg, Revisorsnämnden
Säkerhetsansvarig Tommy Svensson, Svenskt Näringsliv
Revisor Martin Krüger, KPMG Forensic

Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Gudrun Antemar är ordförande i forensiska rådet med omvärldsanalytiker Magnus Hedberg som sekreterare.


Razzior mot cannabisfabriker fortsätter med oförminskad kraft

Cannabis

Kriminalkommissarie Andy Richer vid polisen i Bedfordshire i England säger att de framgångsrika razziorna mot cannabisfabrikerna under 2007 kommer att fortsätta 2008.


Under 2007 har polisen i Bedfordshire stängt 79 cannabisfabriker.


Richer säger i en intervju, som du kan lyssna på här, att vi kommer att vara obevekliga i jakten på de här fabrikerna i syfte att förstöra dom och vi kommer att samarbeta med partners inom andra sektorer och med andra polismyndigheter för att försöka hitta kopplingar mellan gängen och för att beslagta de tillgångar de har.


Torgny Peterson


Ny kinesisk lagstiftning mot narkotika

I takt med tilltagande narkotikaproblem i Kina har lagstiftarna nu beslutat om ny narkotikarelaterad lagstiftning, som träder i kraft den 1 juni i år.


Den nya lagstiftningen innebär bland annat att 


ägare till barer, diskotek, nattklubbar och andra nöjesinrättningar åläggs att informera polisen om förekomsten av användning av narkotika


polisen får rätt att leta efter illegala droger hos personer och i bagage på järnvägs- och busstationer och vid gränsposteringar


missbrukare tillåts att 'tillfriskna' i sina hemområden under tre år istället för att hållas instängda i rehabiliteringscentra vilket var fallet under den tidigare gällande lagstiftningen


polisen ska utbyta information med andra länder och förbättra samarbetet vid undersökningar av drogrelaterad brottslighet.


Torgny Peterson


Cannabisfabriker upp i rök

Cannabis

Två cannabisfabriker i London-området har tagit eld de senaste dagarna, dels i Thamesmead i nordöstra London, dels i New Malden, en av sydvästra Londons förorter. En man omkom i branden på Van Dyck Avenue i New Malden.


Lokala media uppger att cannabisfabriken på Van Dyck Avenue är den tredje som upptäckts i New Malden under de senaste månaderna. Enligt polisen har de som ligger bakom cannabisfabrikerna i New Malden och Surbiton det senaste året varit vietnameser.


Torgny Peterson


Dyrt att röka på fel ställe

Cigaretter

Är du rökare och reser till Frankrike gör du bäst i att hålla ordentlig koll på var du röker eftersom Frankrike från och med årsskiftet utökad rökförbudet till att omfatta barer, caféer och hotell.


Bryter du mot förbudet och åker fast kostar det 450 euro (cirka 4 200 kronor)  Det blir också dyrt för den barägare som ser mellan fingrarna och låter kunderna röka - böter på ända upp till 750 euro (cirka 7 000 kronor).


Oavsett förbud eller ej så är det dyrt att röka och inte blir det billigare efter den nya skattehöjningen i Sverige. Att sluta röka innebär rejäla ekonomiska vinster för den som håller fast vid beslutet mer än ett par dagar. Om vi antar att ett paket kostar 47 kronor och du röker ett paket om dagen så gör det 329 kronor/vecka eller 1 316 kronor/månad eller 15 792 kronor på ett år. Kolla gärna reseannonser t ex om vad man kan göra för dom pengarna.


Torgny Peterson


Nya regler för pornografi och våld på internet

I Australien vill den nya regeringen och den ansvarige ministern för telekommunikationer, Stephen Conroy, få internetleverantörerna att filtrera 'olämpligt' material för att skydda barn för att utsättas för pornografi och våld på nätet.


De föräldrar som vill ha obegränsad tillgång till internet måste i det nya systemet kontakta leverantören för att få full tillgång.


Kritiker menar att förslaget inskränker individens frihet, men Conroy säger till australiensiska media att om frihet innebär att barn ska ha fri tillgång till pornografi på nätet så kommer han alltid att vara av en annan uppfattning än kritikerna.


Torgny Peterson


Dansk medlem av Bandidos snart ute ur fängelse

I juli förra året skrev jag att 100 poliser från Thailands specialpolis DSI (Department of Special Investigation) hade gripit tre europeiska medlemmar av Bandidos, misstänkta bland annat för 'beskyddarverksamhet'.

De gripna var två brittiska medborgare, Peter Watkin-Jones och Crispin John Grandvil Papon-Smith och den danske medborgaren Kim Lindegaard Nielsen. Ytterligare en dansk medborgare, Peter Buch Rosenberg, som enligt Bangkok Post nyligen hade lämnat Thailand, var också föremål för intresse från den thailändska polisen.


Förra året slogs gripandena upp stort i lokala media eftersom man ansåg att man lyckats avslöja omfattande organiserad kriminell brottslighet.


Med facit i hand ser det nu helt annorlunda ut. John Grandvil Papon-Smith frigavs i torsdags och dansken Kim Lindegaard Nielsen kommer att friges inom kort. Många av de ursprungliga anklagelserna har dragits tillbaka i brist på bevis för påstådda brott.


Torgny Peterson

Avgå Brunstrom!

Tänk dig att den svenske rikspolischefen skulle föreslå Rikspolisstyrelsen att Rikspolissstyrelsen skulle ansöka om medlemskap i en legaliseringsrörelse. Tänk dig vidare att samme rikspolischef skriver ett 31-sidigt dokument med hänvisning till vad förespråkare för att förbudet mot användning av narkotika ska undanröjas har sagt i diverse tidningar. Tänk dig att samme rikspolischef sedan kryddar det hela med ett 70-tal referenser till ett antal uttalanden som mer eller mindre uttalat ifrågasätter en restriktiv narkotikapolitik. Tänk dig vidare att den svenske rikspolischefen inte gör någon analys av konsekvenserna av en legalisering.


Tänk dig slutligen att den svenske rikspolischefen i sitt opus sedan meddela att Om narkotikapolitiken i framtiden ska vara pragmatisk och inte moralistisk, baserad på etik och inte dogmer, då måste den nuvarande förbudsinställningen elimineras, eftersom den både är ogenomförbar och omoralisk, och ersättas med enhetligt evidensbaserat system (som tydligt inkluderar tobak och alkohol) i syfte att minimera skador för samhället. En sådan strategi leder oundvikligen till legalisering och reglering av alla droger. Som krydda på verket uppmanar han sedan Rikspolisstyrelsens styrelse att ansöka om medlemskap i legaliseringsrörelsen.


Skulle detta kunna inträffa i Sverige? NOT bloody likely?


Skulle det kunna inträffa någon annanstans? Till exempel i Wales? Bloody likely! Och inte nog med det - det har inträffat.


Det handlar om den frifräsande polischefen vid North Wales Police, Richard Brunstrom, som säger exakt det som återges i citatet ovan i den skrivelse han producerat, I slutet av förra året lämnade Brunstrom ett förslag, Drugs policy - a radical look ahead om den framtida narkotikapolitiken. Förslaget, som du kan läsa här, har nu avvisats av den brittiska regeringen.


I en av hans fyra rekommendationer föreslår Brunstrom dessutom att Myndigheten söker medlemskap hos Transform Drug Policy Foundation som kämpar för att avskaffa förbudspolitiken och ersätta den med ett lagligt system för reglering och kontroll.


Jag hade det tvivelaktiga nöjet att vara inbjuden för att tala tillsammans med Brunstrom vid en konferens i Wales för några år sedan och insåg redan då att det var en man med många åsikter men ringa kunskap för att underbygga åsikterna. Efter att ha läst hans nuvarande inlaga består och förstärks intrycket.


Brunstroms alster har redan utsatts för omfattande kritiska synpunkter och har, som jag ser det, inte ett uns chans att accepteras av en församling som besitter någorlunda kunskaper om narkotikahanteringens villkor och konsekvenser, och kritiken har inte låtit vänta på sig.


En talesperson för ACPO (The Association of Chief Police Officers) säger till walesiska media att Brunstroms synpunkter är ett råd av förtvivlan, och fortsätter, ACPO anser inte att The Misuse of Drugs Act ska avskaffas eller att droger ska legaliseras.


Brunstroms synpunkter kritiseras också av bland annat oppositionens 'skuggminister' för inrikes frågor, David Davis och flera frivilligorganisationer och föräldrar till ungdomar som avlidit av narkotika.


Av helt andra skäl prisades Brunstroms synpunkter av chefen för Transform Drug Policy Foundation som nu förväntar sig stöd för legalisering av narkotika från en av landets polischefer.


I BBC:s radioprogram Today (BBC Radio 4) den 1 januari sa den famöse att alla droger bör legaliseras och inte nog med det, den här okunnige polischefen hävdar också att ecstasy är en  anmärkningsvärt säker drog, mycket säkrare än aspirin. Den [ecstasy] är mycket mer ofarlig än tobak eller alkohol.


Brunstrom anser att den nuvarande förbudsregimen inte fungerar. Han tycker att det är inkonsekvent att alkohol och tobak är tillåtna droger medan ecstasy som, enligt honom, är ofarligare än tobak och alkohol är förbjudet. Brunstrom gör här samma misstag som många andra förespråkare för legalisering. Det är idag helt utsiktslöst att kriminalisera bruket av alkohol och tobak, som båda har varit legala produkter under mycket lång tid. En sådan kriminalisering har inget stöd hos allmänheten. När det gäller narkotika finns det däremot ett mycket omfattande stöd för en fortsatt restriktiv hållning oavsett vad Brunstrom och hans legliseringssympatisörer anser.


Som den högste polisäre representanten i Norra Wales för att upprätthålla gällande narkotikalagstiftning är det fullkomligt oacceptabelt att han, med de kunskaper som idag finns om narkotikans skadeverkningar propagerar för en legalisering av narkotika.


Du kan lyssna på BBC-intervjun med Brunstrom här.


Läs också:

It's time for chief constable Richard Brunstrom to quit


Torgny Peterson


RSS 2.0