Sluta hyckla, sluta hymla om pokerspel på nätet

Nu ska staten driva pokerspel på nätet. Anledningen är att staten, alltså vi, ska kontrollera spelandet, ge inkomster och se till att spelberoendet blir minimalt. Utländska spelbolag, utan moral och etik, ska konkurreras ut med det goda, offentligt ägda, Spelbolaget, som säger sig ha andra utgångspunkter för sin verksamhet, än dom där andra penninghungrande, tveksamma utlänningarna.

Om du stannar upp ett tag – och tänker...Vari ligger skillnaden? Spel som spel, insatser som insatser, vinster som vinster.. eller?

En mängd forskare och andra som jag stött på och har lyssnat till är rörande överens. Ett ökat spelande ökar risken för spelberoende. Ju mer lättillgängligt ett spelande är, eller annan drog för den delen, desto större blir missbruket. Att spelbolag, privata eller offentliga, ”mörkar” detta är ju helt naturligt. Likheterna mellan alkohol och drogmissbruk gällande ”kick” och abstinens är, så vitt jag vet, klarlagda. Lika oetiskt, omoraliskt och okunnigt som när läkare ikläder sig vita ”langarrockar” och förskriver narkotiska preparat till missbrukare, lika skrämmande blir det när Sveriges vice statsminister i triumf ger klartecken till statlig nätpoker. På samma ministers partikongress så var en av parollerna – ”Alla ska med – så enkelt är det bara." Fan tro´t! 

Om denna paroll ska vara mer än just en paroll så måste han nog tänka en gång till!

Han, om någon, borde känna till sambanden.
Han, om någon, borde veta att ungdomar använder datorer och internet i störst omfattning.
Han, om någon, borde veta att unga vuxna runt 20-års åldern är de som löper störst risk att utveckla ett spelberoende.
Han, om någon, borde veta de dynamiska effekterna av en hög ungdomsarbetslöshet, liberalare alkoholpolitik och ett ökat spelande, parat med, ökade klyftor där en stor grupp, allt fattigare ungdomar söker lycka, tillfredställelse och framgångskickar. Allt tillsammans kan få oanade konsekvenser. Han borde veta.

Sverige är inte rustat! De småsmulor av resurser som satsas räcker inte. Alla drabbade, andra initierade och kunniga, behandlingsfolk och ideellt arbetande säger samma sak.

Nej, Sluta hyckla!  Sluta hymla! Det är bättre om ministrar och Svenska spel säger som det är: - Vi vill att svenska folket ska spela mer! Vi vill tjäna pengar på det! Vi vet att detta drabbar en del som utvecklar ett spelberoende, oftast unga vuxna, människor som redan har svårt att hitta plats. Vi skiter inte det. Det är smällar man får ta. Dessutom så ligger det ju nya jobb i potten. Jag lägger mig, vågar inte syna, insatsen är för hög!

Mats Barre


Behövs socionomer?

Antalet sökande till socionomutbildningen till våren har minskat med 22 procent, vilket innebär att socionomutbildningen är den av de 'stora' utbildningarna som tappat flest sökande enligt en analys från Högskoleverket.

Det är kanske inte att undra på. Vem vill satsa flera år på en utbildning som bara går att använda i Sverige, som definitivt inte utgör någon garanti för arbete och som dessutom är dåligt förankrad i den verklighet som slutprodukterna (socionomerna) ska arbeta i?

Nej, det är dags att göra en total översyn av utbildningens olika moment, korta den nuvarande utbildningen avsevärt och komplettera den med ett omfattande utbud av specialistkurser av nationell såväl som internationell karaktär.

Även om internetbaserade resurser används i utbildningen redan idag, om inte annat för distansundervisning, så skulle en mycket stor del av utbildningen i sin helhet kunna genomföras via internet parallellt med praktik såväl i Sverige som i andra länder. Genom en internationalisering av utbildningen skulle vi äntligen kunna få socialingenjörer (för de som ska bli verksamma i Sverige och övriga Skandinavien) eller social engineers (för de som valt den internationella utbildningen) istället för dagens socionomutbildade 'socialarbetare'.

Idag pågår en mycket intressant internetbaserad utveckling av behandling via Internet vid universiteten i Linköping och Uppsala kring t ex spelberoende, tvångssyndrom, social fobi, panikångest, depression, hetsätningsstörning, orm- och spindelfobi m fl. (Du kan läsa mer om detta på adressen www.studie.nu ) . Om man nu, med påvisat resultat, kan ägna sig åt behandling via Internet kan man kanske i alla fall våga tänka tanken att utbildning via internet skulle utgöra ett kraftigt alternativ till dagens metoder att förmedla kunskap.

Med den enorma potential som finns via e-learning (Internetbaserad utbildning) finns det all anledning i världen att förskona studenterna från dagens socionomutbildning.

Att antalet sökande till socionomutbildningen minskar är ett friskhetstecken, som borde resultera i en total omvärdering av utbildningen istället för, vilket brukar vara fallet, klämkäcka broschyrer för att övertyga den tveksamme gymnasisten om förträffligheten med att bli socionom.

Ska vi ha narkotikatest på barn under 15 år?

Efter en interpellation av riksdagsmannen Peter Althin (fp) om narkotikatest på barn under 15 år har justitieminister Tomas Bodström lämnat sitt svar.

Peter Althin undrade i sin fråga:
Kriminalitet och drogmissbruk har ett tydligt samband. I dag är det svårt att ge ett barn under 15 år tidig hjälp när det finns misstanke om narkotikamissbruk. En stödinsats från samhället försvåras av de gällande reglerna om förbud mot kroppsbesiktning. Urin- och blodprovstagning får inte göras och därmed kan inga åtgärder vidtas förrän missbruket är uppenbart. Följden blir att socialtjänsten kopplas in först när narkotikamissbruket har pågått under en längre tid. Den personliga integriteten ska givetvis värnas, men inte till priset av mänskligt lidande.
De bestämmelser som reglerar tvångsmedelsanvändning mot barn är alltför restriktiva och leder till att hjälpinsatser sätts in sent – ibland för sent. Om vi på allvar vill hjälpa de barn som börjat hamna snett måste samhället gripa in tidigare och behandling och rehabilitering inledas snabbare än vad som är fallet i dag. I många fall väntar socialtjänsten för länge innan man griper in. Dessutom vill socialtjänsten göra så få omhändertaganden som möjligt och arbetar därför i det längsta för öppna vårdformer. Tyvärr är det inte alltid öppenvård som är det bästa alternativet när barn missbrukar droger.
Med anledning av det ovanstående vill jag fråga ministern:
Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att möjliggöra provtagning på barn under 15 år, när narkotikamissbruk misstänks?”

Thomas Bodström har svarat:
Peter Althin har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att möjliggöra provtagning på barn under 15 år när narkotikamissbruk misstänks. 
 
Jag vill inledningsvis framhålla att åtgärder mot ungdomsbrottslighet är en av mina mest prioriterade frågor. Situationen för barn som begår brott före 15 års ålder kräver särskilda åtgärder. Regeringen avser att nästa vår lämna en proposition till riksdagen om insatser för unga lagöverträdare. Jag anser att det är mycket angeläget att det sätts in tidiga och tydliga åtgärder mot barn och ungdomar som hamnar snett i samhället. Det krävs en mängd åtgärder från insatser i utsatta områden till individuella handlingsplaner och mentorskap. Därför kommer regeringen att lämna ett antal förslag för att förebygga, upptäcka och behandla brottsligheten bland barn och ungdomar som ännu inte nått straffmyndighetsåldern.
 
Vi vet att brottsligheten finns bland de mycket unga och det är viktigt att detta kan upptäckas tidigt så att adekvata vårdinsatser kan sättas in. Nyttan av att tidigt upptäcka brottslighet och missbruk måste dock ständigt vägas mot den kränkning som den unge kan uppleva genom en kroppsbesiktning. Kroppsbesiktning på barn är särskilt känsligt. Om det föreligger misstanke om att ett barn under 15 år missbrukar narkotika ska detta leda till åtgärder från samhällets sida, oavsett om något drogtest föreligger eller inte. 
 
Mot denna bakgrund ser jag svårigheter när det gäller att möjliggöra provtagning på barn under 15 år. Självfallet är integritetsaspekter av särskilt stor betydelse när frågor som dessa prövas framöver. Jag vill dessutom tydligt framhålla att jag inte anser att en sänkning av straffmyndighetsåldern, som vissa partier föreslagit, skulle vara en lösning för barn som begår brott.” 

Vad tycker du? Ska vi drogtesta barn under 15 år - varför? varför inte?


Poker på nätet

Visst är det fantastiskt vilken påverkan ett ynka litet beslut kan ha.

Regeringens tillstånd till Svenska Spel att starta pokerspel på nätet kan komma att ge 30 nya jobb i Visby.

Vad som är minst lika intressant är att samma beslut kanske resulterar i 3000 nya spelmissbrukare.


Skämtar dom?

I Bryssel funderar EU-kommissionen på om Systembolagets kampanj för att behålla Systembolagets monopol är ett skämt eller blodigt allvar. Med anledning av detta finns det anledning fråga EU-kommissionen om pågående distribution av heroin till heroinister i Holland och Tyskland är ett skämt eller blodigt allvar.


Vänsterpartiets socialborgarråd vill vårda narkomaner i Riga

Stockholms vänsterpartistiska socialborgarråd, Margareta Olofsson, vill vårda missbrukare i åldern 18-25 år i Riga. Idén med export av missbrukare kommer efter att socialtjänsten i Stockholm besökt Riga.

Idén kring exportindustrin har inget att göra med ekonomi, försäkrar Olofsson. Nej då - enligt Olofsson, citerad av Dagens Nyheter idag är det "samarbetet med letterna som är det viktiga, inte de minskade kostnaderna". Fa´n tro´t!

Nej, säg som det är Olofsson! Det är pengarna som räknas (i alla bemärkelser). Om det bara handlade om samarbete skulle hela projektet med enkelhet ha kunnat bedrivas i Sverige.

Att vänsterpartiets socialborgarråd tar initiativ till lönedumpning inom vårdsektorn är ett intressant konstaterande. Det tycker såväl Kommunal som SKTF, som enligt DN inte hört talas om planerna, än mindre sanktionerat dom.

Är cannabis ofarligt?

Är cannabis ofarligt?

Den 7 mars 2003 arrangerade Mobilisering mot narkotika ett internationellt symposium om cannabis. Ett 70-tal parlamentariker och tjänstemän från 14 nationer deltog. En dokumentation med titeln "Is Cannabis a Harmless Drug? - connecting research to drug control policy" togs fram redan 2003. Nu finns den i en översättning till svenska, vissa siffor har också uppdaterats.


http://www.mobilisera.nu/upload/CANNABIS2005.pdf

Holland kommer inte att legalisera produktion av cannabis

HOLLAND KOMMER INTE ATT LEGALISERA PRODUKTION AV CANNABISPRODUKTER
Den holländska regeringen har, enligt dagstidningen ’de Volkskrant’ i tisdags, klargjort att den inte kommer att ge vika för den majoritet i parlamentet som anser att produktionen av cannabis ska legaliseras.

I ett anförande i parlamentet i måndags konstaterade landets justitieminister, Piet Hein Donner, att regeringen har omfattande praktiska och juridiska invändningar mot ett sådant förslag och att regeringen INTE kommer att tolerera några undantag. Donner sa vidare att de kommuner som på något sätt inlåter sig i experiment med ’legal marijuana’ kommer att åtalas.

Enligt flera lokala media hävdar de parlamentariker som anser att produktionen av cannabis ska legaliseras att den nuvarande holländska narkotikpolitiken, avseende vad holländarna kallar ’lätta’ droger, är halvhjärtad.

Som bekant är försäljning av cannabis i så kallade coffee shops accepterad sedan flera år tillbaka, men odling och tillförsel av samma produkt till coffee shops är illegal. Parlamentarikerna tycker att man borde ändra på det nuvarande systemet och sålunda tillåta produktion och distribution av cannabis till knarkbutikerna.

Det kan förefalla besynnerligt att det inte faller de holländska parlamentarikerna in att överväga att täppa till framsidan av landets coffee shops, dvs bomma igen dom totalt en gång för alla.

Som MOTGIFT rapporterat tidigare har tre ministrar i regeringen i en skrivelse till parlamentet börjat markera sin oro för den holländska cannabishanteringen och att någon legalisering av produktion av cannabis skulle vara aktuell i Nederländerna nu förefaller vara avlägsen.

Ministrarnas skrivelse till parlamentet hittar du på adressen http://www.minvws.nl/images/BZ75398_tcm11-55962.pdf


Holländska coffee shops

Enligt en rapport från det holländska justitieministeriet, levererad till det holländska parlamentet den 6 juli, minskar antalet så kallade coffee shops i Holland. 2003 fanns det 754 kända coffee shops. 2004 skedde en minskning med 2,3 procent till 737 stycken. Antalet tätorter med åtminstone en coffee shop minskade från 105 till 103, vilket innebär att det finns minst en coffee shop i 22 procent av alla holländska tätorter. Inte undra på att antalet personer som söker hjälp för cannabisrelaterade problem ökar år från år.

Coffee shops i Holland är föremål för inspektioner från lokala myndigheter, men en tredjedel av de tätorter som har coffee shops har inga specifika regler för vad som ska hända om en coffee shop bryter mot de regler som gäller. Formella varningar och stängning under en viss period är de vanligaste konsekvenserna för de coffee shops som inte följer reglerna. Att en coffee shop stängs definitivt är mycket ovanligt.

Enligt justitieminister Donner håller sig de flesta coffee shops till reglerna.

Trots det mycket stora antalet coffee shops uppskattas att cirka 30 procent av all försäljning sker från hem, på barer eller via ’budfirmor’. Cirka 4,600 personer uppskattas i rapporten arbeta inom den här ’industrin’.

Enligt justitieminister Piet Hein Donner uppskattas den årliga omsättningen hos alla coffee shops uppgå till mellan 211 och 283 miljoner euro (mellan cirka 1,9 och 2,6 miljarder svenska kronor). Inte undra på att det finns många, som av olika skäl, är beredda att gå över lik för att försvara den här sortens knarkhantering.

Flera av de som driver coffee shops har ett kriminellt förflutet. Speicellt tydligt är detta i två städer. I Amsterdam har 78 procent av de som driver coffee shops ett kriminellt förflutet enligt rapporten och i Venlo, på gränsen till Tyskland, är hela 83 procent kriminellt belastade.
Holländska cannabisanvändare väljer uppenbarligen att i allt större utsträcknng odla sin egen marijuana att döm av antalet butiker som säljer frön för ändamålet. Enligt rapporten har antalet sådana butiker i landet ”ökat avsevärt” till 318 stycken.


Välkommen - Kul att du hittade hit!

Välkommen till MOTGIFTs blogg där du har möjligheter att ventilera och debattera åsikter om alla aspekter av svensk och internationell narkotikapolitik.

Vi vill gärna att det här ska vara en öppen blogg, dvs att vem som helst ska kunna läsa och också skriva inlägg. För att detta ska vara möjligt, ber vi dig respektera 'netikett' och avstå från direkta personangrepp, rasistiska och/eller diskriminerande uttalanden.

Vi passar på att påminna dig om att du, utöver den information som förmedlas via MOTGIFTs nyhetstjänst, också kan hitta svenska nyheter på adressen www.motgiftgotland.nu och engelska nyheter på adressen www.motgiftinternational.nu


Reagera Mera - Nu!

Reagera Mera - Nu!


RSS 2.0