Ny strategi för jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet

Regeringen har beslutat om en ny strategi för jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet. Strategin beskriver hur regeringens samlade politik stärker jämställdheten. Den innehåller dessutom särskilda åtgärder på 235 miljoner kronor som finansieras av jämställdhetsanslaget.


Förslag som inte presenterats tidigare är bland annat en satsning på att stärka utlandsfödda kvinnors sysselsättning och att minska arbetsrelaterat våld mot kvinnor.


Vi ser ett behov av en långsiktig strategi som kan vara vägledande under en lång tid framöver. Strategin innehåller såväl en analys som konkreta åtgärder för att kvinnor och män ska få lika goda möjligheter att utvecklas i arbetslivet och i näringslivet. Vi tar vårt ansvar och det är lika viktigt att arbetsmarknadens parter och näringslivet inser att jämställdheten måste prioriteras, säger jämställdhetsminister Nyamko Sabuni


Sverige har inte råd att gå miste om kvinnors entreprenörskap och företagande. Vi ser stora möjligheter till ökat företagande, inte minst inom offentlig sektor eftersom vi vet att kvinnor gärna startar företag inom branscher där de varit anställda och har god kännedom om sedan tidigare. Den här strategin kan vara en pusselbit i att ta tillvara tillväxtpotentialen för kvinnors företagande, säger näringsminister Maud Olofsson.


Urval av åtgärder:


Segregationen på arbetsmarknaden och i näringslivet

  

Delegation för jämställdhet i skolan

I uppdraget ingår att analysera könsskillnaderna i studieresultat, utvärdera metoder för att bryta traditionella könsroller och föreslå lämpliga insatser. Varje pojke och flicka ska ha möjlighet att utveckla sin begåvning och sina färdigheter utan att hindras av snäva könsroller.


Satsning på kvinnors företagande

Regeringen satsar 100 miljoner kronor per år, 2007-2009, för att främja kvinnors företagande (finansieras inte inom ramen för strategins 235 mkr). Inte mindre än 880 kvinnor har utsetts till ambassadörer för kvinnors företagande. Trygghetssystemen för egenföretagare ses över för att underlätta övergången från anställd till företagare.


Främja sysselsättningen hos utrikes födda kvinnor

Uppdraget innebär att Arbetsförmedlingen (AF) genomför ett pilotprojekt som syftar till att ta fram metoder för att öka arbetskraftsdeltagandet hos utrikes födda kvinnor som inte är en del av arbetskraften.


Villkor på arbetsplatser

  

Satsning mot våld på arbetsplatser

Nästan dubbelt så många anmälningar om arbetsskador som rör hot och våld görs av kvinnor jämfört med män. Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag att genomföra en särskild satsning under 2009 och 2010 om våldsutsatthet på arbetet. Satsningen har fokus på att mer kunskap behövs om var och hur problemen uppträder och om effektiva förebyggande åtgärder.


Förändring i arbetsmiljölagen så att den omfattar även husligt arbete

Regeringen inför ett starkare skydd för arbetstagare som utför arbete i hushåll.


Kvinnors frånvaro från arbetsmarknaden


Åtgärder för att minska kvinnors sjukfrånvaro och arbetsrelaterade sjukdomar.

Åtgärdspaketet innehåller satsningar på sammanlagt 41 miljoner, varav 25 miljoner går till rehabiliteringsprojekt för att minska sjukskrivningar för kvinnor.


Särskilt nystartsjobb minskar ofrivillig deltidsarbetslöshet

Nystartsjobb inom offentlig sektor och tillfälligt nystartsjobb för deltidsarbetslösa har införts för att underlätta för deltidsarbetslösa att kunna hitta ett heltidsarbete.


Utökad rätt till tillfällig föräldrapenning

Regeringen bereder ett förslag som ska ge ensamstående föräldralediga föräldrar möjlighet, när de pga. sjukdom inte kan vårda barn, att låta någon annan person vårda barnet med tillfällig föräldrapenning.


Skattelättnader för hushållsarbete

Skattereduktion för utgifter för hushållsarbete underlättar för kvinnor och män att förena arbetsliv och familjeliv, vilket gynnar kvinnors arbetskraftsdeltagande.


Möjlighet att kombinera arbete och familj


Skattelättnader för hushållsarbete

Skattereduktion för utgifter för hushållsarbete underlättar för kvinnor och män att förena arbetsliv och familjeliv, vilket gynnar kvinnors arbetskraftsdeltagande.


Jämställdhetsbonus

Regeringen har infört en jämställdhetsbonus med syfte att förbättra förutsättningarna för ett jämställt föräldraskap och jämställt deltagande i arbetslivet.


Stärkt kunskap om jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet


Åtgärder för jämnare könsfördelning på lärarutbildningen

Regeringen har gett Högskoleverket i uppdrag att analysera könsskillnader vad gäller lärarutbildningen.


Analys av könsfördelning i bolagsstyrelser

Regeringen har initierat en undersökning av hur valberedningar agerar för att främja en jämn könsfördelning i börsföretag.


Analys av män och jämställdhet

Regeringen avser att inrätta en arbetsgrupp med uppdrag att analysera frågor om män och jämställdhet bl.a. med inriktning på arbetsliv och möjligheter att förena arbete med ett aktivt föräldraskap.


Lista på åtgärder som finansieras inom ramen för strategin

  

- Åtgärd nr. 1 Jämställdhetsinsatser i skolan

- 4. Delegation för jämställdhet i högskolan

- 7. Åtgärder för jämnare könsfördelning på lärarutbildning

- 23. Analys av könsfördelning i bolagsstyrelser

- 28. Analys av jämställdhet och regionalt företagsstöd

- 29. Studie om kvinnors företagande och innovationer

- 37. Studie om jämställdhet och tillväxt

- 38. Jämställdhet inom scenkonsten

- 39. Program för kvinnors karriärutveckling i staten

- 40. Studie om arbetsmarknadens funktionssätt ur ett jämställdhetsperspektiv

- 45. Minska utanförskapet bland utrikes födda kvinnor

- 48. Analys av män och jämställdhet

- 51. Tidsanvändningsundersökning

- 52. Enkätstudie om jämställt föräldraskap

- 60. Konsekvenser av sjukskrivningsprocesser

- 61. Varför är kvinnor mer sjukskrivna än män?

- 62. Återgång i arbete efter sjukskrivning

- 64. Forskning om kvinnors hälsa

- 67. Minskad utsatthet för våld på arbetsplatsen

- 68. Främja jämställdhet och mångfald inom statlig förvaltning

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0