Problem? Hjälpen är nära!

Du är alltid i full fart men vill ändå hålla dig sval och samlad oavsett vad du håller på med? Sabbar ovälkomna erektioner ditt liv? Alltid drömt om att få männen på fall?


Hjälpen är nära.


Ännu mer hjälp finns här.


Torgny Peterson


"Vi vill inte belägras av narkotika"

I Australien har organisationen Drug Free Australia skickat en skrivelse till samtliga delstatliga och federala politiker - totalt cirka 850 politiker - där man gör klart att Australiens befolkning inte vill bli belägrad av narkotika.


Initiativet från Drug Free Australia förtjänar utan tvekan efterföljare i andra länder.


Är du intresserad av att läsa den? Skicka i sådana fall ett email till admin@reageramera.com


Torgny Peterson


Stäng sprutrummet!Drug Free Australia har publicerat en intressant rapport om det kontroversiella sprutrummet i Kings Cross-området i Sydney.


Du kan läsa hela rapporten, The Case for Closure, här. Ytterligare relaterat material. The Kings Cross Injection Room, finns här. Drogrelaterad statistik finns här.


Torgny Peterson


Minsta tillåtna aktiekapital i privata aktiebolag - kompletterande underlag

I alla aktiebolag ska det finnas ett aktiekapital. I ett privat aktiebolag ska aktiekapitalet vara minst 100 000 kr och i ett publikt aktiebolag minst 500 000 kr. Utredningen om ett enklare aktiebolag har föreslagit att kravet på minsta tillåtna aktiekapital i privata aktiebolag sänks till 50 000 kr. Utredningen har också redovisat ett alternativt förslag som innebär att det nödvändiga aktiekapitalet inte i sin helhet ska behöva tillskjutas innan bolaget bildas utan kunna betalas in successivt.


I samband med att utredningens förslag (SOU 2008:49) nu remitteras önskar Justitiedepartementet få remissinstansernas synpunkter även på ett mer långtgående alternativ, nämligen att kravet på minsta tillåtet aktiekapital i privata aktiebolag sänks till 1 kr. Denna promemoria ger en kort bakgrund till det alternativet och redovisar de författningsändringar som då bedöms behöva göras.


Från sjukersättning till arbete

I dag fattar riksdagen beslut om propositionen "Från sjukersättning till arbete". Reformen är regeringens andra steg för att minska ohälsan. Förslaget ger 430 000 personer möjlighet att arbeta, studera eller engagera sig ideellt med bibehållen förtidspension.


Reformen är efterlängtad och innebär att många människor nu får en andra chans. Tidigare har förtidspension lett till permanent isolering. Genom beslutet i riksdagen i dag, öppnas en dörr för att komma tillbaka, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson.


Förslaget innebär att det blir möjligt att tjäna 42 800 kronor om året om man har en hel sjukersättning. Över denna nivå räknas sjukersättningen av med 50 procent av arbetsinkomsten.


Förslaget gäller även personer som beviljats förtidspension på deltid och föreslås börja gälla den 1 januari 2009.


En modernare rättegång

Justitiedepartementet har publicerat ett faktablad som beskriver reformen En modernare rättegång som träder i kraft 1 november 2008.


Faktabladet hittar du här.


Aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter

Regeringen har i dag beslutat att en särskild utredare ska undersöka effekterna av de bestämmelser om aktiva åtgärder som tas upp i lagarna mot diskriminering. Anne-Marie Morhed, som är föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet, har utsetts till utredare.


I hennes uppdrag ingår att överväga hur krav på aktiva åtgärder kan göras tydliga, skarpa och kopplas till en verkningsfull sanktion samt om krav på aktiva åtgärder bör utvidgas till fler diskrimineringsgrunder och fler samhällsområden. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2009.


Krav på aktiva åtgärder kan vara värdefulla i arbetet för att främja likabehandling och motverka diskriminering. Frågan är dock vilka åtgärder som är mest effektiva i praktiken och vilka som främst har symbolvärde. Det är viktigt att fokusera på aktiva åtgärder som är effektiva och uppnår sitt syfte, säger integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.


Bakgrund

Med aktiva åtgärder avses bland annat en skyldighet för arbetsgivare att förebygga och förhindra trakasserier och att genomföra åtgärder för att arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla arbetstagare oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.


Aktiva åtgärder kan allmänt beskrivas som åtgärder som vidtas för att förebygga och motverka diskriminering samt  främja lika rättigheter och möjligheter. Aktiva åtgärder är avsedda att verka pådrivande och mana till ökade ansträngningar för att motverka diskriminering. Bestämmelserna om aktiva åtgärder är i första hand inte avsedda att tillämpas i enskilda fall. De är i stället framåtsyftande och av generell eller kollektiv natur.


På arbetslivsområdet finns bestämmelser om aktiva åtgärder när det gäller diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Inom utbildningsområdet finns bestämmelser om aktiva åtgärder när det gäller diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning.


15 miljoner till forskning om alkohol, narkotika och tobak

Regeringen har beslutat att ett anslag på 15 miljoner kronor för alkohol-, narkotika- och tobaksforskning ska ges till Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS).


Sverige har av tradition legat i den absoluta forskningsfronten inom ANT-forskningen. Nikotinläkemedlen är ett exempel på en innovation inom svensk forskning som blivit ett globalt förstahandsval vid rökavvänjning. Avgörande för utvecklingen av en kunskapsbaserad verksamhet inom området är fortsatt stöd till socialvetenskaplig och medicinsk ANT-forskning.


Pågående forskning är internationellt framgångsrik och bör vidmakthållas. Det är därför angeläget att FAS främjar en långsiktig uppbyggnad av en kraftfull och bred forskning inom området, säger Maria Larsson i en kommentar.


Medlen ska tillföras Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) under åren 2009-2012 (15 miljoner kronor per år). FAS har idag samordningsansvar för socialvetenskaplig alkohol- och narkotikaforskning.


Anslaget i regeringens nya forskningsproposition.


Läs också:

Ett lyft för forskning och innovation, prop. 2008/09:50


Nytt nummer av GLÖDNervöst, spännande och livsviktigt. Nya numret av GLÖD handlar om att våga ta kontakt.


Folkhälsoinstitutet meddelar att GLÖD har valt temat "Ta kontakt" efter att ha fått hundratals mejl, debattinlägg och frågor till frågelådan om ämnet. Temat är också ett sätt att ta oss an problematiken med alkohol i samband med kontaktsökande. En orsak till att unga väljer att dricka kan vara för att våga närma sig andra. I det nya numret visar vi massor av andra sätt att våga ta kontakt.


Bland annat tipsar vår GLÖD-panel om hur man vågar ta det första steget. Marcus och Johanna blir intervjuade om hur flirten på skolbussen utvecklades till kärlek. Madde berättar om hur hon fick kontakt med en av de tjejer som frös ut henne på högstadiet. Maria skriver om hur det är att vara den tysta tjejen i klassen som ingen hör eller ser - och om att bestämma sig för att inte vara det längre!


Förutom temat följer också GLÖD med Aksel, 18, till ungdomsmottagningen. I ett bildreportage visar vi hur en klamydiaspårning kan gå till. Och så hänger vi med ett gäng skogsalver på lajv under ett dygn. Detta och mer kan du läsa om i GLÖD 3/08.


Tidningen GLÖD finns på hälften av landets högstadie- och gymnasieskolor samt på alla landets ungdomsmottagningar. GLÖD riktar sig till unga i åldern 13-19 år och tar upp sex och samlevnad samt psykisk hälsa. Tidningen är gratis mot porto. En lärarhandledning finns gratis på http://www.glod.se/.


Nästa nummer av GLÖD kommer i början av december


Läs mer:

http://www.glod.se/


Radioprogrammet ReageraMera torsdag 30 oktober 14.00-15.00Torsdag 30 oktober 14.00-15.00 är det dags igen för radioprogrammet ReageraMera.


Vi har fått ett mycket stort antal önskemål om en reprissändning av det program med Thomas Bodström som sändes 16 oktober. Med anledning av det sänds programmet i repris 30 oktober 14.00-15.00.


Innehåll
Om kampen mot den organiserade brottsligheten, mot systemhotande brottslighet och mot narkotika


Medverkande
Thomas Bodström, fd justitieminister, ordförande i justitieutskottet

Programledare: Torgny Peterson

Programmet sänds live via FM-nätet (89,2) på Gotland i radiokanalen WisbyFM. För dig som inte bor på eller gästar Gotland går det utmärkt att höra direktsändningarna via internet på http://www.wisbyfm.se/ 


ReageraMera har spännande och intressanta gäster och tar upp toppaktuella frågeställningar i intervjuer och diskussioner - via telefon, live från studion eller i bandade inslag. Dessutom blir det musik.


Tips om IT-säkerhet

Efter den nyligen avslutade och framgångsrika operationen "Dark Market" (Om den ädla konsten att infiltrera och blåsa kriminella) uppmanar nu FBI till ökat samarbete för att komma åt brottslighet på Internet.


FBI ger följande tips till sina amerikanska läsare, tips som med fördel kan noteras av skandinaviska användare också:


Change your security passwords regularly, have a firewall in place on your computer, get the latest anti-virus software, and install current security patches for your computer's operating system;


Sign-up to receive e-mails with technical cyber security alerts, bulletins, tips from the DHS-run National Cyber Alert System;


Sign up here to receive e-mails from the FBI on the latest e-scams and test your cyber fraud awareness to gain some valuable tips;


Read our advice on keeping your children safe from "travelers" and from potential predators on social networking sites;


If you're in the cyber security field or an interested citizen, join your local InfraGard chapter to meet and share information with area business professionals, academics, and government experts; and


Visit the website of the U.S. Computer Emergency Readiness Team (US-CERT) to get and share breaking information on cyber security and to learn more about securing your piece of cyberspace, whether you're an individual, business, or government agency. 


Relaterad, amerikansk information hittar du bland annat här.


Besök också:

Protect Your Workplace materials with practical cyber security guidance

Common Internet Frauds

Parent's Guide to Internet Safety

Internet Crime Complaint Center 

U.S. Department of Justice Cyber Crime & Intellectual Property Section

U.S. Computer Emergency Readiness Team 

Project Safe Childhood Initiative 

The Federal Trade Commission's Identity Theft Hotline

More "Be Crime Smart" protections


Torgny Peterson


Avtal om utbyte av information undertecknade med Guernsey och Jersey

Sverige har i dag undertecknat avtal om informationsutbyte med Guernsey respektive Jersey. Avtalen gör det möjligt för det svenska skatteverket att utbyta upplysningar i skatteärenden med deras skattemyndigheter.


Att avtalen undertecknats är ett viktigt steg i regeringens strävan att bidra till en internationell finansiell ordning som grundas på transparens och effektivt informationsutbyte i skatteärenden, säger finansminister Anders Borg.


Dessutom har ett sjö- och luftfartsavtal, ett skatteavtal för fysiska personer, ett avtal om inkomstjustering i internprissättningsärenden samt en politisk deklaration undertecknats med Guernsey och med Jersey. För att avtalen ska bli gällande kommer de senare att lämnas till riksdagen för godkännande.


Avtalen är resultatet av ett projekt i Nordiska ministerrådets regi. Syftet med projektet är att ingå avtal om utbyte av information med jurisdiktioner som redan har gjort åtaganden till OECD om ökad transparens och utbyte av information i skatteärenden.


Ytterligare detaljer finns här.


Lyckad behandling? - heroinister stannar kvar när dom får heroin

Många galenskaper förekommer i den så kallade forskarvärlden men frågan är om inte innehållet i en så kallad studie från Kanada tar priset.


Studien, från NAOMI (North American Opiate Maintenance Initiative), konstaterar att 88 procent av de heroinister som deltog i studien och som fick heroin stannade kvar i "behandlingen". Självklart - kanske snarare förvånande att inte 100 procent stannade kvar, men tydligen fanns det en och annan heroinist som insåg att det här med att få heroin för att sluta med heroinmissbruk kanske inte är nån superhit.


Hur som haver klappar sig arrangörerna för ett sådant skadeproducerande experiment på bröstet och konstaterar att det minsann var fler som stannade kvar i program för att ta emot heroin än i program där metadon delades ut.


Torgny Peterson  


Forskning: Marijuana förödande för den outvecklade hjärnanForskare från University of Cincinnati och University of California, San Diego rapporterar att hjärnor hos ungdomar som använder marijuana får arbeta hårdare än hjärnorna hos de som inte använder marijuana.


Forskarna konstaterar att tungt, kroniskt beroende av marijuana under ungdomsåren bland annat försämrar förmågan till effektiv tankeverksamhet, verbalt minne och planeringsförmåga.


Ytterligare information hittar du här.


Torgny Peterson


Inte många besökare till EU:s offentliga dokumentregister

Som bekant tillhör inte verksamheten i EU det mest transparenta i tillvaron, vilket bekräftas när man läser den senaste rapporten om hur många som besökt det offentliga dokumentregistret under 2007.


Av rapporten över hur många som besökt det offentliga dokumentregistret framgår nämligen att det inte är särskilt många, totalt 39 013 under hela 2007, vilket torde tyda på att dokumentsamlingen inte betraktas som nån särskilt värdefull informationskälla.


Man kan också konstatera att ett stort antal dokument överhuvudtaget inte görs tillgängliga och i flera fall ges inte tillgång till dokumenten även om de finns listade.


Du kan ta del av EU-kommissionens rapport för 2007 i frågan här.


Torgny Peterson


Hatbrott i USAI USA rapporterades totalt 7 624 hatbrott till FBI under 2007.


Några fakta från rapporten


Offer

52 procent utsattes för brott på grund av rastillhörighet

17,1 procent utsattes för brott på grund av deras religiösa övertygelse

15,9 procent utsattes för brott på grund av sexuell läggning

14,1 procent utsattes för brott på grund av sin etnicitet

  

Brott

Vid brott mot person mördades nio personer och två utsattes för våldtäkt

Hot utgjorde 47,4 procent av brotten mot person

Misshandel förekom i 31,1 procent av fallen

Grov misshandel förekom i 20,6 procent av fallen

  

Rapporten, som innehåller mycket omfattande information, hittar du här.


Torgny Peterson


Tidig exponering för narkotika och alkohol ökar risken för långvariga hälsoproblem

Forskare från USA, Storbritannien och Nya Zeeland konstaterar att individer som regelbundet använder alkohol och marijuana innan de fyllt 15 år utsätter sig för ökade risker för tidiga graviditeter, misslyckanden i skolan, drogberoende, sexuellt överförbara sjukdomar och brott med åtföljande domar - problem som följer med upp i 30-årsåldern.


Studien, som publiceras online i Psychological Science, hävdar att man för första gången har lyckats reda ut den svåra frågan om huruvida det är "dåliga" barn som använder droger, eller om det faktum att droger används gör att barn blir "dåliga".


Både och säger forskarna.


Du kan läsa mer om studien och resultaten här.


Torgny Peterson


Välkommen till FBI!Välkommen till FBI:s nya podcast


Unesco ordnar utställning om press- och yttrandefrihet

Den 29 oktober arrangerar FN-organet Unesco ett högnivåsymposium om press- och yttrandefrihet. I samband med mötet öppnas en fotoutställning med porträtt på journalister som förföljts och mördats i sin yrkesutövning.


Detta är en oerhört viktig fråga som är grundläggande för vår demokrati. Att vara journalist är fortfarande ett livsfarligt yrke, bara förra året dödades 95 journalister. Det är givetvis oacceptabelt. Genom det här initiativet vill vi uppmärksamma dem som betalat det högsta priset för en frihet många tar för given. Det är Sverige som har tagit initiativ till och drivit fram denna utställning, säger Görel Thurdin, ordförande i Svenska Unescorådet.


Efter att ha visats i Paris kommer utställningen att turnera och visas i flera länder. Den kommer till Sverige under våren 2009.


Tid och plats

Utställningen öppnas onsdagen den 29 oktober klockan 09.00 på Unescos högkvarter, Room II, 125, avenue de Suffern, 75007, Paris.


Planerade mörda Barack Obama

I USA har federal och lokal polis gripit två ungdomar, bland annat misstänkta för att ha planerat mörda demokraternas presidentkandidat Barack Obama.


Complaint 


Affidavit


Du hittar vidare information om fallet här.


Torgny Peterson


Alla kan minska ungdomars missbruk

Socialstyrelsen rapporterar i SVT:s morgonprogram att fem gånger fler ungdomar fick sjukhusvård för narkotikamissbruk 2007 jämfört med 1987. De som vårdades på grund av alkoholmissbruk blev tre gånger så många under tidsperioden. För att motverka denna trend lanserar Hassela Helpline under tisdagen den 28 oktober en ny hemsida för alla som vill agera i tid.


Många ungdomar sjunker för djupt in i missbruk innan omgivningen tar tag i problemet ordentligt, säger Fredrik Eklöf. Därför ger vi råd och stöd till alla som befarar att någon ung människa är på väg in i missbruk eller kriminalitet.


Hassela Helpline är en flerspråkig telefonjour för rådgivning om vad man kan göra för att hjälpa en ungdom man är orolig för. Jouren bemannar tolv olika språk.


Tack vare vår nya hemsida kommer vi nu att kunna erbjuda skriftlig information till fler språk än tidigare, berättar Ralph Berger Torres, som arbetar både med IT och ungdomar samt bemannar jouren på spanska.


På Hassela Helplines nya hemsida finns mer skriftlig information på ännu fler språk än tidigare; svenska, engelska, spanska, arabiska, kroatiska, bosniska, serbiska och persiska.


Vi har också underlättat möjligheterna att lägga till ännu fler språk i framtiden, fortsätter Ralph Berger Torres.


Telefonnumret är 0200-220 555 och hemsidan http://www.hasselahelpline.se/


Ljusmanifestation för narkotikans offer

Den 30 oktober håller Kristina Axén Olin, tidigare finansborgarråd, tal till minne av årets offer för narkotika och deras anhöriga. 


Varje år dör drygt 300 personer till följd av narkotikamissbruk. Detta uppmärksammar nio organisationer med att tända flera hundra ljus på Medborgarplatsen i Stockholm och hålla en tyst minut för narkotikans offer och deras anhöriga.


Ljusmanifestationer hålls samtidigt på över 30 platser runt om i landet för att minnas narkotikans offer och ge stöd till den restriktiva narkotikapolitiken och ett effektivt preventionsarbete.


När?

30 oktober kl. 17:00


Var?

Medborgarplatsen i Stockholm


Narkotikasituationen i Stockholm

Inför manifestationen den 30 oktober ger Håkan Leifman, chef för STAD inom Beroendecentrum Stockholm, en bild av narkotikasituationen i Stockholm - förekomst, missbruk och trender.


När?

30 oktober kl. 15:00-16:30


Var?

KRIS, Tjärhovsgatan 34


Ytterligare information

Bo Högstedt, IOGT-NTO, 0733-72 62 47


Arrangörer

IOGT-NTO, Ungdomens Nykterhetsorganisation (UNF), Kriminellas Revansch I Samhället (KRIS), SMART, Föräldraföreningen Mot Narkotika (FMN), Sveriges Invandrare Mot Narkotika (SIMON), Sveriges Landsråd För Alkohol- och Narkotikafrågor (SLAN), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS), Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV), Stockholms Läns Nykterhetsförbund


Genomförande av tjänstedirektivet

Vid Europeiska rådet i mars 2000 gav stats- och regeringscheferna medlemsstaterna och Europeiska

gemenskapernas kommission i uppdrag att utarbeta en strategi för att avlägsna hinder för den fria

rörligheten för tjänster på EU:s inre marknad. Processen med att utforma tjänstedirektivet påbörjades.


Efter ett omfattande arbete kunde EU-kommissionen presentera ett (reviderat) förslag 2006 som efter intensiva förhandlingar antogs den 11 december 2006.


Syftet med tjänstedirektivet är att bidra till utvecklingen av en verklig inre marknad för tjänster där både företag och konsumenter kan dra full nytta av de möjligheter som finns i tjänstesektorn. Avsikten är att göra det enklare för företag att etablera sig och tillfälligt tillhandahålla tjänster på EU:s inre marknad.


Läs också:

Genomförande av tjänstedirektivet DS 2008:75

Norsk polis på 6:e plats i undersökning

Den norska polisen ligger på 6:e plats på tio-i-topplistan i den undersökning om allmänhetens syn på myndigheter och organisationer som genomförts av Synovate. Förra året fanns den norska polisen på fjärde plats.


Det är femte gången som man i en årlig undersökning frågar allmänheten om deras syn på 81 statliga myndigheter och 40 organisationer.

Torgny Peterson

"Knarklord" gripen

Den mexikanska armen har tillsammans med den federala polisen i landet gripit en av världens mest eftersökta brottslingar tillika en av ledarna för Tijuana-knarkkartellen, Eduardo Arellano Felix.


Samtliga media i Mexiko och ett flertal presskonferenser i landet bekräftar uppgiften.


Den 51-årige EAF greps tillsammans med sin dotter och ytterligare en misstänkt narkotikasmugglare.


Läs också:

Äntligen! Francisco Javier Arellano-Felix är gripen

Gun Battle Ends With Arrest Of Eduardo Arellano-Felix


Torgny Peterson


Beslag av 10,5 ton kokain

Polisen i Colombia har beslagtagit 10,5 ton kokain till ett uppskattat värde av 800 miljoner euro.


Kokainet hittades gömt bland plastprodukter  i en lastbil med destination Mexico.


Torgny Peterson


Skolinspektionen försvårar arbetet mot narkotika i skolan!

Skolinspektionen kritiserar Landskrona med anledning av kommunens beslut om slumpvisa drogtester på en grundskola som startade tidigare i höst. RNS kommenterar här Skolinspektionens beslut och kommer fram till att myndigheten i det här fallet ägnat sig åt opinionsbildning istället för myndighetsutövning.


Skolinspektionen anser att det inte är skolans uppdrag att genomföra drogtester. Istället menar man att skolan ska informera elever och föräldrar om drogers farlighet. Alla som följer forskningen på området vet att informationsinsatser har ringa eller ingen effekt. (Det finns andra goda skäl till att undervisa om droger men den förebyggande effekten verkar saknas.)


Samtidigt finns problem med drogmissbruk på i princip alla högstadie- och gymnasieskolor i landet och något måste göras.  Det är en mycket angelägen uppgift att säkerställa att skolan är en drogfri arbetsplats för eleverna.


Skolinspektionens chefsjurist Ingegärd Hilborn har i ett nyhetsbrev från Skolverket tidigare i år uttalat personliga åsikter om drogtester i skolan. Hon tycker att de är "moraliskt tveksamma och ett stort ingrepp i deras (elevernas) integritet". Alla har en rätt att ha en åsikt men det får inte påverka myndighetsutövningen.


Skolinspektionens uppgift är att granska om skolor gör fel i förhållande till gällande rätt. Dagens beslut lever inte upp till detta. Man skriver i motiveringen till sitt beslut att det "inte finns stöd i skollagen att påtvinga elever ett drogtest i skolan". Den modell Landskrona arbetar efter bygger helt och hållet på frivillighet. Både elever och deras föräldrar ska ge sitt samtycke för att delta i programmet. Ungefär hälften har idag aktivt tagit ställning och vill medverka.


Skolinspektionen underkänner elevernas och deras föräldrars förmåga att fatta självständiga beslut när de ifrågasätter frivilligheten i den modell Landskrona arbetar efter.


Ingenting i det som Landskrona gör strider mot gällande rätt Intressant i sammanhanget är att Ingegärd Hilborn i ett svar till Riksdagens utredningstjänst 2007-08-31 konstaterade att det inte finns lagliga hinder för en skola att ta slumpmässiga drogtester. Med dagens beslut har Skolinspektionens jurister lämnat juridiken till förmån för kampanjmakeri.


Att Skolinspektionen agerar som ett opinionsorgan är allvarligt. Vi hoppas att de ansvariga i Landskrona fortsätter på den inslagna linjen och tar Skolinspektionens beslut för vad det är - ett inlägg i den allmänna debatten.


Om Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS)

RNS är en folkrörelse mot narkotika som bildades 1969 av läkaren Nils Bejerot. RNS har idag

ca 10 000 medlemmar, spridda över hela landet och är religiöst och partipolitiskt obundet.

Till skillnad från många andra folkrörelser och ideella organisationer tar RNS inte emot statsbidrag utan är medlemsberoende.

För information om RNS: www.rns.se


Presskontakt

Förbundsjurist Gazal Amini nås på 070-759 02 16 eller gazal@rns.se


Svensk modell mot prostitution och trafficking sprids

Regeringen ger Svenska institutet i uppdrag att ta fram besöksprogram för utländska nyckelaktörer som vill studera arbetet i Sverige med att förebygga och bekämpa prostitution och handel med människor för sexuella ändamål. Svenska institutet ska också genomföra presentationer i utlandet. Sammanlagt får Svenska institutet använda 14,7 miljoner under 2008-2010.


Det finns ett stort intresse utomlands för hur Sverige arbetar med jämställdhet och sociala problem. Därför är det bra att Svenska institutet kan hjälpa till att sprida goda exempel, säger utrikesminister Carl Bildt.


Regeringen satsar mycket på att motarbeta prostitution och trafficking. Norge har just tagit efter den svenska sexköpslagen, och andra länder funderar på det. Jag är glad över att andra länder ser Sverige som en förebild, säger integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.


Satsningen ingår som en av 36 åtgärder i regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Handlingsplanen presenterades i juli i år. Den är inriktad på skydd och stöd till de utsatta, förebyggande arbete, stärkt rättsväsende, förbättrad samverkan och ökad kunskap. Totalt beräknas handlingsplanen kosta 213 miljoner kronor fram till 2010.


Krafttag mot felmedicinering av äldre

Krafttag mot felmedicinering av äldre

Artikel i Aftonbladet 24 oktober 2008

Göran Hägglund, Socialminister

Maria Larsson, Äldre- och folkhälsominister


Idag diskuterar riksdagen felmedicineringen av äldre. Oppositionen kritiserar utan att lägga fram några nya konkreta åtgärder som kan förebygga felmedicinering. Och trots högljudda rop efter "haverikommission" har felmedicinering förstås också skett under alla de tolv år (1994-2006) som dessa partier varit ansvariga för vård- och äldreomsorgen. Problematiken är alltså inte ny.


Om det finns ett "haveri" att tala om så är det vänsterkartellens eget haveri. S, v och mp får gärna tillsätta en haverikommission för att utröna hur deras vårdpolitik kunde leda till sådana missförhållanden. Alliansregeringen har däremot ambitionen att lösa de problem med felmedicinering som finns och arbetar just nu för fullt med flera konkreta åtgärder:


För det första; bättre informationsförsörjning inom hälso- och sjukvården. Den 1 juli 2008 trädde Patientdatalagen i kraft. Lagen ger behandlande vårdpersonal möjlighet att få en samlad elektronisk åtkomst till patientens fullständiga vårdhistorik.


För det andra; patientsäkerhetsarbetet behöver bli bättre. En översyn görs av lagstiftningen med målet att skapa tydligare ansvarsförhållanden och ge vårdens verksamheter bättre förutsättningar att bedriva en god och säker vård.


För det tredje; fler läkemedelsgenomgångar behöver göras. Varje år avsätter regeringen 1,35 miljarder kronor till sju utvecklingsområden varav så kallade läkemedelsgenomgångar är ett. Multiprofessionella läkemedelsgenomgångar, där huvudmännen samverkar, är bevisligen ett mycket effektivt sätt att komma till rätta med felaktig förskrivning. Pengarna används också för att utveckla en bättre demensvård.


För det fjärde; tillsynen måste skärpas. Regeringen avser slår ihop och samordna tillsynen av socialtjänsten och hälso- och sjukvården inom Socialstyrelsen. Det kan bidra till att utveckla både samordningen och insatserna, vilket inte minst gagnar äldre multisjuka personer.


För det femte; Ett larmsystem är under uppbyggnadsom gör att Apotekets datasystem varnar när två mediciner som inte fungerar tillsammans skrivs ut till en person.


Landsting, kommuner, läkarprofession, farmacevter och läkemedelsindustri behöver ägna stor kraft åt problemen. Regeringens åtgärder lägger en viktig grund till detta arbete.


Göran Hägglund, Socialminister

Maria Larsson, Äldre- och folkhälosminister


Norsk maffia


Nu är det dags för information om norsk maffia och du kan läsa mer om den i boken Norsk Mafia - Organisert kriminalitet i Norge, författad  av Ole Martin Kristiansen.


Boken berättar bland annat om omfattningen av den organiserade kriminaliteten i Norge, kopplingarna mellan olika kriminella grupperingar nationellt och internationellt. I boken ställs också frågan om det är maffian som styr nöjeslivet i Norge. Boken tar upp olika maffialiknande grupperingar, varav mc-gängen är en.


Det är intressant att  notera att Coffin Cheaters från Australien har byggt upp avdelningar i Lilleström, Gjövik och Stjördal.


Torgny Peterson


Glädjande besked: Holländska städer stänger coffee shops

Städerna Roosendaal och Bergen-op-Doom i sydvästra Holland stänger samtliga coffee shops i februari 2009.


I avvaktan på den definitiva stängningen inför man också begränsningar i försäljningen av cannabis. Kunderna kommer "bara" att kunna köpa två gram istället för nuvarande fem gram. Samtidigt minskas den mängd cannabis som får förvaras i lager på en coffee shop från 500 gram till 300 gram.


Det är inte bara Roosendaal och Bergen-op-Doom. Också Terneuzen, en annan gränsstad, inför skärpta bestämmelser med begränsade öppettider och begränsningar när det gäller inköp av cannabis.


Målet på sikt måste naturligtvis vara att stänga samtliga coffee shops. Initiativen i Roosendaal, Bergen-op-Doom och Terneuzen är en bra början.


Torgny Peterson


Kvinnor ska våga gå ut

En fjärdedel av alla kvinnor har det senaste året avstått från att ge sig ut på kvällen av oro för att bli överfallna, rånade eller på annat sätt ofredade. Därför ger regeringen nu Boverket 45 miljoner för att leda ett konkret utvecklingsarbete med att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv. Det ska gå att ta sig mellan busshållplatser och arbetsplatser, utan att känna sig rädd, skriver Nyamko Sabuni och Andreas Carlgren.


Vi har fått allt mer kontinentala vanor i Sverige. Antalet restauranger och pubar har ökat kraftigt de senaste åren, vi träffas allt mer på olika uteställen. Staden har blivit vårt vardagsrum, ett andra hem. "Mitt hem är min borg", säger ordspråket. Men vårt nya vardagsrum känns inte som en trygg borg för alla. En fjärdedel av alla kvinnor har det senaste året avstått från att ge sig ut på kvällen av oro för att bli överfallna, rånade eller på annat sätt ofredade. Det är fem gånger fler kvinnor än män som känner så här.


Att öka tryggheten i staden är en sammansatt uppgift. Det finns många som behöver lära sig ta ansvar för sitt drickande, föräldrar måste ta ett större ansvar för barn som är ute sent på kvällarna. Vi ska öka antalet poliser, och se till att de finns på rätt platser, på rätt tider.


Den fysiska utformningen av miljön i många stads- och tätorter behöver förbättras. Det finns parker, gångtunnlar och andra platser som skulle kunna vara smartare utformade och bättre upplysta. Det begränsar människors och i synnerhet flickors och kvinnors möjligheter till ett gott liv.


Ett arbete för att förbättra tryggheten i städer och tätorter kommer beröra många delar av den fysiska utformningen av miljön. Det förutsätter att bland andra kommunen, fastighetsägare och fastighetsförvaltare drar åt samma håll. Därför ger regeringen nu Boverket i uppdrag att på nationell nivå leda, samordna och i samverkan med länsstyrelserna stödja ett konkret utvecklingsarbete med att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv.


Boverket får använda 45 miljoner kronor till detta under resten av mandatperioden. Dessa medel ska fördelas till länsstyrelserna som ska ge stöd till kommunala insatser och projekt för att föra in ett jämställdhetsperspektiv. Uppdraget består av att Boverket ska inventera och sammanställa befintlig kunskap om hur tryggheten i stads- och tätortsmiljöer kan stärkas ur ett jämställdhetsperspektiv och sprida kunskap om detta i samverkan med länsstyrelserna.


Boverket tillsammans med länsstyrelserna ska utveckla praktiska metoder baserat på erfarenheter från kommuner och projekt, och anordna regionala seminarier i syfte att sprida kunskap och nå kommuner, förvaltare och andra nyckelaktörer. Vi vill inte ge en felaktig bild av att den typiska våldtäkten är ett överfall av en främmande man i en park.


Män som misshandlar och våldtar kvinnor gör det huvudsakligen inomhus. Gärningsman och offer är oftast bekanta, ofta har de eller har haft ett förhållande. Men gatuvåld och överfallsvåldtäkter skapar oro och måste också tas på allvar.


Genom förbättrad fysisk stadsplanering kommer satsningen att angripa problemet med överfallsvåldtäkter som sker utomhus, och därmed minska kvinnors otrygghetskänslor. Den här satsningen är en del i regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.


Planen innehåller 56 åtgärder som väntas kosta 800 miljoner kronor under mandatperioden. Utgångspunkten är den våldsutsatta kvinnans behov av skydd och stöd. Jämställdhetspolitiken har ofta präglats av symbolpolitik eller insatser med stora ambitioner men liten finansiering. Alliansregeringen valde i stället direkt vid maktskiftet 2006 att välja ut några frågor där vi tror att staten verkligen kan och bör göra något. Mäns våld mot kvinnor har fått högsta prioritet.


Ett övergripande mål för alliansregeringen är egenmakt. Kvinnor och män ska i så stor utsträckning som möjligt kunna bestämma över sina egna liv. När kvinnor blir så rädda att gå ut så att de stannar hemma, har samhället misslyckats.


Den här satsningen ska minska känslan av otrygghet, som i så mycket större utsträckning finns hos kvinnor och flickor än hos män och pojkar. Satsningen ska öka egenmakten.

Få kommuner har plan mot spelberoende

Var åttonde kommun i landet har en handlingsplan för insatser mot spelberoende. Och en tredjedel har avtal för att kunna erbjuda behandling. Det visar en kartläggning som Spelberoendeprojektet genomfört.

I dag saknas en samlad bild över hur kommuner arbetar mot spelberoende. För att öka kunskapen genomför Spelberoendeprojektet vid Statens folkhälsoinstitut flera undersökningar bland landets kommuner.

Spelberoendefrågor handlar inte enbart om att identifiera spelberoende eller om behandling. Oavsett i vilken grad som kommunen möter och arbetar med spelberoende är det viktigt att kommunerna engagerar sig i generella frågor som har med spel att göra och som i slutänden kan leda till spelberoende.

Till exempel har kommunerna möjligheter att påverka tillgängligheten av spel i samhället bland annat genom deras bedömningar vid beslut om spelautomater i miljöer där barn och unga vistas.

Resultaten i korthet

En kommun (0,4 procent) uppger att insatser som rör spelberoende har varit aktuella i stor utsträckning.


18 kommuner (8,1 procent) uppger att frågorna har varit aktuella i ganska stor utsträckning.


Majoriteten (72,2 procent) uppger att frågorna har varit aktuella i liten utsträckning.


42 kommuner (18,8 procent) uppger att frågorna inte alls har varit aktuella.


En övervägande andel av kommunerna har inte någon handlingsplan för insatser mot spelberoende. 


13 procent av kommunerna har en handlingsplan som rör spelberoende helt eller delvis. 


Knappt en tredjedel (31,6 procent) av kommunerna har ett avtal med behandlingshem, terapeut eller liknande för behandling av spelberoende.


En tiondel (9,9 procent) av kommunerna ger stöd till självhjälpsgrupper eller kamratföreningar som arbetar med spelberoende.


Knappt hälften av kommunerna har under det senaste året tagit emot förfrågningar som rört problem i samband med datorspelande.


Kartläggningen har genomförts i form av en webbenkät med syfte att ta reda på i vilken utsträckning kommunerna arbetar med spel om pengar och med datorspel. Undersökningen följs upp under hösten med mer detaljerade frågor om hur kommunerna arbetar med dessa frågor.


En rapport med resultat från undersökningens olika delar presenteras våren 2009.


Läs också:

Världsunik befolkningsstudie om spel och hälsa


Justering av en straffbestämmelse i utlänningslagen

I propositionen (Prop. 2008/09:51) föreslås en justering av straffbestämmelsen i 20 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) som innebär att även överträdelser av verkställda beslut om utvisning på grund av brott som meddelats före ikraftträdandet av 2005 års utlänningslag omfattas av bestämmelsen.


Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 april 2009.

Migration och asylpolitik

I skrivelsen Migration och asylpolitik (Skr.2008/09:33) redovisas den svenska migrations- och asylpolitiken och statistiska uppgifter för perioden 1 januari 2007 - 30 juni 2008.

Fortsatt satsning på myndighetssamverkan i barnahus

I dag har Regeringen gett Rikspolisstyrelsen, i samverkan med Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket och Socialstyrelsen, i uppdrag att ta fram gemensamma nationella riktlinjer för samverkan vid utredningar där barn misstänks vara utsatta för brott. I uppdraget ingår även att utvärdera s.k. barnahus, d.v.s. verksamheten där myndigheter samverkar i gemensamma lokaler vid utredningar med barn som brottsoffer.


Regeringen har avsatt 5,3 miljoner kronor för uppdragets genomförande.


Det är viktigt med samverkan mellan myndigheter i brottsutredningar där barn är brottsoffer. Utredningarna ska ske på ett rättssäkert sätt samtidigt som barnets bästa sätts i fokus. Samverkan mellan myndigheter kan bidra till högre kvalitet i brottsutredningarna och därmed ökad lagföring av förövarna, säger justitieminister Beatrice Ask.


Sammanhållna utredningar är inte minst viktigt för barn som utsatts för trafficking, de barnen saknar ofta helt sociala nätverk i Sverige. Därför är jag glad att vi kan göra denna satsning inom ramen för regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål, säger integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.


Nya regler för att få köra moped, snöskoter och terränghjuling

Idag har regeringen beslutat om propositionen Säkra förare på mopeder, snöskotrar och terränghjulingar. Propositionen föreslår  nya regler för att få köra moped klass I, moped klass II, snöskoter och terränghjuling. Förslagen syftar till ökad trafiksäkerhet genom bland annat bättre kunskaper hos förarna.


Nu lägger vi in överväxeln i arbetet med att ge nya mopedförare en så bra grund som möjligt att stå på när de ger sig ut i trafiken. Jag är övertygad om att de nya förarbevisen och körkortet kommer leda till färre skadade och dödade i trafiken, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.


Förslagets huvudpunkter

För moped klass I (så kallad EU-moped) införs den nya körkortsbehörigheten AM. Åldersgränsen 15 år behålls, samt kraven på förarutbildning och kunskapsprov. Körkortstillstånd med medicinsk och personlig lämplighetsprövning kommer att krävas och föraren kommer att kunna meddelas varning eller få sitt AM-körkort återkallat på samma grunder som gäller för andra körkort.


Moped klass II får i dag köras av alla som fyllt 15 år. Nu föreslås ett krav på förarbevis efter genomgången obligatorisk utbildning och avläggande av kunskapsprov. Ålderskravet föreslås vara oförändrat 15 år. Föraren kommer att kunna få varning eller få sitt förarbevis återkallat vid trafikbrott.


Regeringen föreslår att fordonsslaget terrängskoter delas upp i snöskotrar och terränghjulingar. Dessa fordon har olika användningsområden och körtekniska egenskaper och därför införs separata utbildningar och förarbevis. Ålderskravet blir oförändrat 16 år. Förarbevisen föreslås kunna bli föremål för återkallelse och varning vid trafikbrott.


De nya kraven kommer inte att påverka behörigheter som förvärvats före ikraftträdandet. Den som redan fyllt 15 år får fortsätta att köra moped klass II utan förarbevis. Förarbevis för moped klass I som förvärvats före ikraftträdandet fortsätter att gälla men likställs med ett nytt AM-körkort i vissa viktiga hänseenden.


De nya kraven börjar gälla den 1 oktober 2009.


Ytterligare åtgärder mot ordningsstörningar vid idrottsarrangemang

Regeringen har i dag beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag som innebär att ytterligare åtgärder vidtas mot ordningsstörningar vid idrottsarrangemang.


Brott och ordningsstörningar vid idrottsarrangemang är ett problem för samhället. Lagen om tillträdesförbud från år 2005 gör det möjligt för åklagare att under vissa förutsättningar förbjuda en person att besöka ett idrottsarrangemang.


I lagrådsremissen föreslås åtgärder i syfte att öka skyddet mot ordningsstörningar vid idrottsarrangemang. Det föreslås ändringar i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang och i ordningslagen (1993:1617).


Förslagen innebär i huvudsak följande:


En fråga om tillträdesförbud enligt lagen om tillträdesförbud ska även få tas upp på anmälan av polismyndighet. Härigenom kompletteras den initiativrätt som tillkommer dels den idrottsorganisation som anordnar det eller de arrangemang som förbudet avser skydda, dels berört specialidrottsförbund inom Sveriges Riksidrottsförbund.


Åklagaren ges möjlighet att meddela interimistiskt beslut om tillträdesförbud, om ett slutligt avgörande av frågan om tillträdesförbud av särskilda skäl inte kan avvaktas. Det införs en bestämmelse om att den som stör ordningen eller äventyrar säkerheten vid ett idrottsarrangemang är, om det kan antas att förutsättningar för interimistiskt tillträdesförbud föreligger, skyldig att på tillsägelse av polisman följa med till förhör. Vägrar han eller hon utan giltig orsak får polismannen ta med honom eller henne till förhöret.


I ordningslagen införs ett nytt kapitel med särskilda bestämmelser vid vissa idrottsarrangemang. Där införs straffsanktionerade förbud mot att på idrottsanläggning, och under pågående idrottsarrangemang, inneha eller använda pyrotekniska varor och mot att obehörigen beträda spelplanen eller att kasta in föremål på denna. Straffet är böter eller fängelse i högst sex månader. I ringa fall ska inte dömas till ansvar.


I lagen (1998:620) om belastningsregister föreslås en ändring med innebörd att ett interimistiskt beslut om tillträdesförbud inte ska registreras i belastningsregistret.


Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2009.

Avtalet mellan Sverige och Vietnam om ömsesidigt samarbete vid adoptioner förlängs inte

Regeringen har idag beslutat att inte förlänga avtalet mellan Sverige och Vietnam om ömsesidigt samarbete vid adoptioner. Beslutet grundar sig på uppgifter som framkommit om brister i adoptionsverksamheten i Vietnam.


Det är för regeringen helt centralt att det enskilda barnets och de  biologiska föräldrarnas rättigheter respekteras i adoptionsverksamheten. Det har kommit oroande signaler om att barn kan vara föremål för handel i Vietnam. Enligt svensk lagstiftning kan vi bara samarbeta med länder som kan säkerställa respekten för barnets rättigheter. Det är därför vi nu avstår från att förlänga avtalet, säger socialminister Göran Hägglund.


En rapport från den amerikanska ambassaden i Hanoi (våren 2008) visade att det förekommer brister i adoptions- och barnhemsverksamheten i Vietnam. Det har bland annat förekommit att de biologiska mammorna fått betalt i samband med att de lämnat ifrån sig sina nyfödda barn och att de biologiska föräldrarna inte informerats om konsekvenserna av att de lämnar ifrån sig sitt barn för adoption. Det framkom också exempel på förfalskade handlingar.


Med anledning av dessa uppgifter besökte företrädare för Socialdepartementet och Myndigheten för Internationell Adoptionsfrågor (MIA) Vietnam i september månad. Vid de möten som de svenska företrädarna hade med de vietnamesiska myndigheterna blev det tydligt att vi har olika synsätt på problemen. De kunde inte uppvisa att de har möjlighet och beredskap för att åtgärda de problem som uppmärksammats.


När Sverige 2004 tecknade avtal med Vietnam om adoptioner gjordes utfästelser om att landet skulle tillträda 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner. Vietnam därefter vid flera tillfällen skjutit upp tillträdandet och har ännu inte preciserat en definitiv tidpunkt för när landet avser tillträda konventionen.


USA har sagt upp sitt samarbetsavtal med verkan från den 1 september 2008. Ett flertal länder, däribland Tyskland, Australien, Nederländerna och Norge, har inget avtal med Vietnam och ställer sig mycket tveksamma till att ingå sådant avtal under rådande omständigheter.


En förutsättning för att svenska adoptionssammanslutningar ska kunna arbeta med internationell adoptionsförmedling i ett annat land är att det andra landet har en adoptionslagstiftning eller annan reglering, som beaktar de grundläggande principer för internationell adoption som uttrycks i FN:s barnkonvention och 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner. Det krävs också att landet har en fungerande administration kring den internationella adoptionsverksamheten.


En konsekvens av det uppsagda avtalet är att de svenska adoptionssammanslutningarna efter avtalstidens utgång inte längre kommer att kunna ha adoptionssamarbete med Vietnam. Företrädare för Socialdepartementet kommer att besöka Vietnam i november i år. Då ska de bland annat diskutera hur adoptionsverksamheten kan avslutas på bästa tänkbara sätt så att inte barn och adoptionssökande föräldrar drabbas på ett olycklit sätt.


Norska vapenamnestin

Den landsomfattande vapenamnestin i Norge är nu avslutad, meddelar norsk polis. Totalt lämnades 13 660 vapen in under de fem månader amnestin varade. Närmare 70 procent av vapnen lämnades in och registrerades under den sista amnestimånaden.


Utöver vapen av olika slag inlämnades också 10 733 kilo ammunition, 89 granater och 108 knivar.


Under den förra vapenamnestin (en tolvmånadersperiod 2003-2004) inlämnades 35 734 vapen, 21 993,5 kilo ammunition, 215 granater och 215 knivar.


Torgny Peterson


Alkoholens hälsoeffekter på barn

Föräldrars alkoholvanor och barnens villkor. Det är temat för en konferens som Riskbruksprojektet vid Statens folkhälsoinstitut bjuder in till.


Syftet med konferensen är att sprida aktuell forskning kring hur alkohol påverkar barnet under graviditeten och hur barnet kan påverkas av föräldrarnas alkoholvanor under småbarnstiden.


När?

21-22 januari 2009


Var?

Norra Latin, Drottninggatan 71, Stockholm


Konferensen riktar sig till de som arbetar med gravida kvinnor, spädbarn eller förskolebarn oavsett yrke. Men även till politiker och intresserade inom frivilligsektorn.


Konferensavgiften är rabatterad fram till den 20 november.


Anmälan och program


Ytterligare information
Åsa Heimer, Riskbruksprojektet, 08-566 135 46
Eva Karin Envall, Riskbruksprojektet, 08-566 135 38


Radioprogram om cannabis torsdag 23 oktober 13.00-14.00Med anledning av de omfattande narkotikarazzior som gjorts i Sjuhärad i Västra Götaland sänder Tingsholmsgymnasiets webbradio ett program om cannabis idag 13.00-14.00.


Medverkande

Lars Birkhammar, chef för polisens gatulangningsgrupp i Borås

Tomas Lundqvist -psykolog och fil.dr.; cannabisexpert, Lund

Kamratstödjare vid Tingsholmsgymnasiet i Ulricehamn

Roland Karlsson (c) - ordförande kommunstyrelsen i Ulricehamn


Du kan lyssna på programmet via Internet på adressen www.medieprogrammet.eu/ljud.html


Radioprogrammet ReageraMera torsdag 23 oktober 14.00-15.00Thursday's programme, 2-3 pm local time, is broadcast in English / Torsdagens program sänds på engelska


Rebroadcast / Repris


Themes

US drug policy

Drug related threats facing the global community

The situation in Afghanistan

The addictive personality

  

Guests (in order of appearance)

John Walters, Director of the White House Office of National Drug Control Policy (ONDCP)

  

Robert L. Dupont, MD, first Director of the National Institute of Drug Abuse (NIDA) and the second White House drug chief.


H.E Minister Khodaidad, Minister of Counter-Narcotics, Afghanistan


Craig Nakken, therapist and author, USA


Host / Programledare: Torgny Peterson


The programme is broadcast live on Internet at http://www.wisbyfm.se/  (broadband and Quick Time required)


Programmet sänds live via FM-nätet (89,2) på Gotland i radiokanalen WisbyFM. För dig som inte bor på eller gästar Gotland går det utmärkt att höra direktsändningarna via internet på http://www.wisbyfm.se/ 


ReageraMera har spännande och intressanta gäster och tar upp toppaktuella frågeställningar i intervjuer och diskussioner - via telefon, live från studion eller i bandade inslag. Dessutom blir det musik.


"Operation Bosco" - omfattande tillslag mot dopning i SverigePolismyndigheten i Gävleborgs län har i samverkan med Rikskriminalpolisen och ett tiotal av andra polismyndigheter genomfört ett samordnat nationell tillslag mot personer som hanterar dopningspreparat.


I samband med tillslaget har ett 40-tal personer runt om i Sverige hämtats in till förhör. Polisen har även genomfört husrannsakan i deras bostäder, hos vissa har polisen hittat dopingspreparat och dessa misstänks för dopningsbrott eller grovt dopningsbrott. De andra personerna misstänks för ringa dopingsbrott, att de köpt dopingspreparat från en 51-årig man från Gävle.


Du kan läsa mer om det samordnade tillslaget här.


Läs också om Lag om förbud mot vissa dopningsmedel. Annan aktuell lagstiftning kan också vara bra att känna till - Narkotikastrafflag, Lag om förbud mot vissa hälsofarliga varor, Lag om straff för smuggling


Läs också om narkotikaklassade läkemedel i Sverige.


Många som använder dopningsmedel av olika slag är förvånansvärt okunniga om konsekvenserna, men det finns både kunskap och hjälp. Den bästa svenska litteraturen på området hittar du i böckerna Mandom, mod och morske män och den nyutgivna Anabola Androgena Steroider.


Torgny Peterson


"Efter kåken är det Plattan som gäller"

"Efter kåken är det Plattan som gäller", hävdade heroinisten Carlos i ett inslag i TV4-nyheterna igår, som om det var ödesbestämt. Knappast bäste Carlos - det finns andra alternativ men det kräver kanske en annan inställning och annat engagemang än det du visade upp i inslaget.


Det finns antagligen skäl till varför Carlos, enligt egen uppgift, fick lämna metadonprogrammet och säger man i det läget att det bara är Plattan som gäller så är det långt kvar till insikt och eget ansvar.


I samma inslag intervjuades kriminologen Henrik Tham, välkänd för sina insatser mot den restriktiva narkotikapolitiken.


Läs också:

Ge narkomaner sjuk vård och smittskydd!

Underliga äro Herrens vägar eller i vart fall ärkebiskopens

Fredspris för holländsk narkotikapolitik


Torgny Peterson


Om korrupta kriminalvårdare

Efter flera uppmärksammade fall med insmuggling av mobiltelefoner till intagna i fängelser i Texas, USA tar guvernören Rick Perry och John Whitmire, ordförande i delstatens straffrättskommitté nu i med hårdhandskarna.


De kräver nu omedelbara åtgärder och nolltolerans för smuggelgods.


Du kan läsa mer om det senast aktuella ärendet här.

Torgny Peterson


Om den ädla konsten att infiltrera och blåsa kriminellaAllt är inte vad det synes vara vilket de 56 personer som nu gripits insett något för sent. Vad handlar då det hela om?


Ett antal bedragare öppnade webbplatsen Dark Market för att via den köpa och sälja till exempel stulen kontokortsinformation, inloggningsuppgifter, användarnamn och lösenord med mera. Då affärerna gick som bäst hade Dark Market 2 500 registrerade medlemmar. Som ofta är fallet med Internet trodde medlemmarna att de befann sig i en säker omgivning, inte minst därför att nya medlemmar granskades ordentligt innan de kunde bli medlemmar.


Trots detta var det en sak de inte visste, nämligen att en av webbplatsens administratörer, Master Splyntr, var en FBI-agent från FBI:s Cyber Division som infiltrerat Dark Market genom att utge sig för att vara "en i gänget".


Master Splyntr kunde ibland tillbringa upp till 15 timmar på Dark Market i sitt umgänge med cyberbrottslingarna där miljontals dollar bytte ägare.


I arbetet med att avslöja hela verksamheten har FBI samarbetat med SOCA i Storbritannien och Tysklands och Turkiets federala polis.


Läs också:
Narkotikaspaning på Internet


Torgny Peterson


NATO och kampen mot narkotika i AfghanistanGeneral John Craddock säger i ett uttalande inför Royal United Services Institute (RUSI) i London att västvärldens insatser i Afghanistan är osammanhängande och obeslutsamma, rapporterar BBC.


Intressant att militären "upptäckt" detta. Det vore ännu mer intressant om NATO insåg att ett ökat engagemang och ökade insatser krävs för att på allvar ta itu med narkotikaproduktionen i landet - en produktion som är intimt förknippad med talibanterroristerna, inte minst i den södra mycket instabila Helmand-provinsen.


Fortfarande finns det ingen som lämnat ett tillfredsställande svar på varför inte NATO-styrkor för länge sedan använts som ett komplement i arbetet med att krossa narkotikahanteringen, som korrumperar alla skikt i den afghanska administrationen. Nu hörs delvis andra tongångar så förhoppningsvis kommer NATO:s styrkor att engageras i arbetet mot narkotika, men man är sent ute, mycket sent ute. Afghanistans regering har bett NATO om insatser mot narkotikahanteringen. Återstår att se om det inträffar i praktiken.


I sitt anförande i London sa general Craddock apropå insatser mot narkotika bland annat att The money from the narcotics trade is feeding the insurgency. It buys weapons and pays fighters - the weapons and fighters that kill soldiers and Afghan citizens alike. It is a cancer - contributing to corruption, impeding legitimate commerce, and undermining governance. The potential for the international community to turn the tide in this area is vast. Two weeks ago - NATO's political leaders agreed to allow its forces to carry out targeted interdiction operations - operations against facilities and facilitators. In so doing we can begin to restrict the flow of money that funds the insurgency. To be most effective - our effort here needs to reach all corners of Afghanistan. I have encouraged all ISAF contributing nations to play part in this essential task.


Du kan läsa hela general Craddocks tal hos RUSI här.


Jag rekommenderar också att den som är intresserad av bakgrunden till den nuvarande situationen i Afghanistan läser John K. Cooleys bok Unholy wars - Afghanistan, America and International Terrorism.


Torgny Peterson


Dialog om det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak

Länsstyrelsen i Västmanlands län meddelar att Folkhälsominister Maria Larsson bjuder in till en dialog om det förebyggande arbetet inom områdena alkohol, narkotika, dopning och tobak.


Regeringens ANT-sekreteriat har i samarbete med länssamordnarna tagit initiativ till ett antal möten runt om i landet under rubriken "länsdialoger". Tanken är att de inbjudna deltagarna ska ges möjlighet att lyfta enskilda frågor, förmedla intryck och framföra synpunkter på den nationella politiken utifrån ett läns- och ett eget perspektiv.

Arrangemanget i samarbete med Länsstyrelsen i Västmanlands län äger rum i rikssalen på Västerås slott den 22 oktober.


Det förebyggande arbetet på alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet bygger på ett väl fungerande samspel mellan den nationella, den regionala och den lokala nivån.


Den nationella politiken sätter ramarna och ger grundförutsättningarna. Den regionala nivån med den viktiga länssamordnarfunktionen är en motor för utvecklingen i länet. På det lokala planet sker den praktiska tillämpningen och det vardagliga mötet med de människor som berörs av insatserna.


ANT- sekretariatet har under hösten inlett arbetet med att utforma ett samlat nationellt åtgärdsprogram för ANT-politiken. Länsdialogerna är ett sätt för sekretariatet att inhämta underlag för det arbetet.


För vidare information

Ulrica Berglöf

Projektmedarbetare Ansvarsfull Alkoholservering

Länsstyrelsen i Västmanlands län

021-19 51 74


Något för undersökande icke påtända journalister

Kokainmissbrukarna kommer från väldigt olika grupper - folk i restaurangbranschen, försäkringsbranschen, bilmekaniker, försäljare... Väldigt många har testat, säger Gunnar Lindfeldt på Maria beroendecentrum till TV4.
Byggarbetare och hantverkare är en grupp som är överrepresenterad i kokainstatistiken, tillsammans med journalister och frisörer är byggarbetare den yrkesgrupp som använder kokain mest.


Det finns anledning att fundera över hur en journalists eget missbruk påverkar synen på och rapporteringen kring droger och drogrelaterade problem. Kanske kan vara något för undersökande, icke påtända journalister.


Torgny Peterson


Radioprogrammet ReageraMera torsdag 23 oktober 14.00-15.00Thursday's programme, 2-3 pm local time, is broadcast in English / Torsdagens program sänds på engelska


Rebroadcast / Repris


Themes

US drug policy

Drug related threats facing the global community

The situation in Afghanistan

The addictive personality

  

Guests (in order of appearance)

John Walters, Director of the White House Office of National Drug Control Policy (ONDCP)

  

Robert L. Dupont, MD, first Director of the National Institute of Drug Abuse (NIDA) and the second White House drug chief.


H.E Minister Khodaidad, Minister of Counter-Narcotics, Afghanistan


Craig Nakken, therapist and author, USA


Host / Programledare: Torgny Peterson


The programme is broadcast live on Internet at http://www.wisbyfm.se/  (broadband and Quick Time required)


Programmet sänds live via FM-nätet (89,2) på Gotland i radiokanalen WisbyFM. För dig som inte bor på eller gästar Gotland går det utmärkt att höra direktsändningarna via internet på http://www.wisbyfm.se/ 


ReageraMera har spännande och intressanta gäster och tar upp toppaktuella frågeställningar i intervjuer och diskussioner - via telefon, live från studion eller i bandade inslag. Dessutom blir det musik.


Obama tycker till om medicinsk marijuanaObama är officiellt emot legalisering av marijuana. Vad anser han om kvackeriet med rökning av marijuana som medicin? Döm själv efter att ha lyssnat här.


Att Obama inte vet vad han pratar om är en annan sak. Han kanske borde ha nämnt att marijuana inte är godkänd som medicin någonstans och att läkare därmed inte kan skriva ut en medicin som inte existerar som godkänd medicin.


Läs också:

Amerikanska läkemedelsverket och andra federala myndigheter säger nej till marijuana som medicin

Controlled Substances Act (CSA)


Torgny Peterson


Inga 1%-are här inte99% av befolkningen är inte med i kriminella gäng. Inga 1%-are här inte.  Visa det du också med 99%-knappen.


Torgny Peterson


Stort heroinbeslag av turkisk polis


Bitlisprovinsen i östra Turkiet

335 kilo heroin avsett för den västeuropeiska marknaden har beslagtagits av turkisk polis i staden Bitlis i östra Turkiet.


Vi lyfter på hatten för den lyckade insatsen.


Torgny Peterson


Pilot på fyllan

En 44-årig pilot hos det amerikanska bolaget United Airlines greps på ett plan på Heathrow-flygplatsen igår efter att ha lämnat ett positivt alkoholtest.


Torgny Peterson


Övertro på konsulter som debiterar idiotpriser

Försvarsmakten tänker förlänga kontraktet med kritiserade konsulten Bi Puranen och hennes bolag Bikupan. "Avbryter vi projektet nu innebär det att vi kastar bort alla pengarna", säger Lars Norrström, personaldirektör på Försvarsmakten, enligt Realtid.se.


De senaste dagarna har flera media rapporterat om huruvida upphandlingsförfarandet av Försvarsmaktens konsulttjänst, som enligt DN kostat över 101 miljoner, varit korrekt eller inte. Det hade varit mer klädsamt om debatten handlat om de arvoden konsulter har fräckheten att debitera.


Skattemedlen, 101 miljoner kronor, har gått till Puranen & Co för att arbeta med Försvarsmaktens värdegrunder. Vilket komplett nonsens! 101 miljoner för att folk inte klarar av att prata med varandra och själva utarbeta värdegrunder.


Det finns inte en enda konsult som är värd dom pengarna lika lite som en fot på en fotbollsspelare uppskattas vara värd miljontals kronor, men det här tokeriet tuffar på bland vilsna politiker, okunniga chefer och andra som tror att dyrt är bra eller vilket kanske är ännu värre - "det kostar ju faktiskt så mycket".


Shame on you ÖB och ännu mer shame on konsulter som är fräckare än värste knarkhandlaren när det gäller att ta betalt.


Politiker och chefer - Vakna och se till att få ett värdigt slut på konsultklådan.


Torgny Peterson


Holland exporterar cannabis för 200 miljarder kronor


   HASCHGUIDEN


I Holland tjänar cannabiskapitalister grova pengar på människors missbruk av cannabis. Enligt holländska tidningsuppgifter, baserade på information från holländsk polis, smugglas varje år över 500 ton cannabis till ett värde av cirka 200 miljarder kronor ut från landet.


Enligt kommissarie Max Daniel, som leder arbetet mot cannabis, är omkring 80 procent av den cannabis som tillverkas i landet avsedd för export.


Och det saknas inte brist på efterfrågan. Enligt Daniels finns de flesta kunderna i England, Belgien, Tyskland och Skandinavien, och på senare tid också i de baltiska staterna.


Daniels säger vidare att i samband med nästan alla mord-, vapen- och narkotikaärenden finns cannabis med i spelet och på samma sätt som med kokain och heroin så blandas cannabisprodukterna ut för att säljaren ska få ut mer pengar per kilo. (I Storbritannien har försäljarna också ökat på vikten bland annat genom att lägga till mikroskopiskt små glaskulor och i Tyskland har myndigheter varnat för blykontaminerad cannabis).


Daniels antyder också att banker lånar ut pengar till cannabiskapitalisterna, som också samarbetar med jordbruksuniversitet för att optimera produktionsprocessen.


Även om det går trögt så har äntligen holländska politiker upptäckt kopplingen mellan cannabishanteringen och ökad brottslighet och i somras bildades en speciell grupp där representanter från polisen, åklagarmyndigheten, bostadsföreningar och företag samarbetar mot cannabishanteringen. Polisens kontroller av coffee shops genomförs också i utökad utsträckning.


En del drogpolitiska lustigkurrar menar att den enorma tillgången på cannabis skulle utgöra ett skäl till legalisering av cannabis med den naiva förhoppningen att cannabiskapitalisterna då skulle slås ut från marknaden. Den sortens kapitalister övergår inte till odling av morötter eller produktion av honung - var så säker.

Ovanstående utgör tvärtom tydliga bevis för behovet av fortsatt intensifierad kamp mot cannabiskapitalisterna under rubriken Krossa cannabishanteringen!


HASCHGUIDEN


Läser du holländska kan du läsa mer i NRC Handelsblad här.


Torgny Peterson


Stort knarklaboratorium på Island


Foto: Polisen


16 oktober beslagtog isländsk polis i samarbete med Europol ett stort, sofistikerat narkotikalaboratorium med potential för tillverkning av hundratals kilo amfetamin.


Samtidigt togs 20 kilo hasch i beslag. Laboratoriet var inrymt i en industribyggnad i Hafnarfjördur, en liten stad strax utanför Reykjavik.


Polisinsatsen, som pågår fortfarande, har hittills resulterat i gripande av fyra personer. Av dessa har två, som står under övervakning, tidigare varit gripna för grov misshandel. Efter att ha släppts ur fängelse 2007 började en av dem studera kemi vid universitetet på Island. För att kunna genomföra tillverkningen har de fyra importerat tekniskt avancerad utrustning och också ett ton kemikalier.


Spaningarna startade för några månader sedan och sedan en tid tillbaka har Europol bistått med operativa insatser på plats i form av "råd och dåd", bland annat vid nedmonteringen av laboratoriet.


På grund av brand- och explosionsrisk kommer nedmonteringen att ta några dagar i anspråk.Foto: Polisen

Torgny Peterson


Regeringen satsar en halv miljard på forskning om sjukdomar

Ett av de prioriterade områdena i den kommande forskningspropositionen är medicin. Inom den ram som kallas "strategiska satsningar" avsätts över en halv miljard för forskning om olika sjukdomar. Förutom stora satsningar på de övergripande områdena molekylär biovetenskap, epidemiologi samt stamceller och regenerativ medicin görs riktade satsningar på några särskilda sjukdomar. Det är cancer, neurogenerativa sjukdomar som Alzheimers och diabetes.


När vi utvärderade vilka områden som skulle vara prioriterade i forskningspropositionen var det naturligt att medicinsk forskning skulle komma högt. Svenska forskare ligger långt framme på flera forskningsfält. Det skulle vara fantastiskt om svenska forskare exempelvis kunde medverka till att försena eller förhindra Alzheimers, säger forskningsminister Lars Leijonborg.


Totalt satsar regeringen 560 miljoner på sju strategiska områden:

- Molekylär biovetenskap

- Stamceller och regenerativ medicin

- Epidemiologi

- Vårdforskning

- Diabetes

- Cancer

- Neurogenerativa sjukdomar (som Alzheimers)


Medlen ska utlysas av forskningsråden och tilldelas universitet och högskolor efter en kvalitetsutvärdering.


Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

I lagrådsremissen föreslås två nya lagar: lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) och lagen om tillsyn över vissa verksamhetsutövare som omfattas av den lagen.


Den nu gällande penningtvättslagen föreslås hävas upp


Lagförslagen har i huvudsak sin grund i det så kallade tredje penningtvättsdirektivet (2005/60/EG). De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 mars 2009.


Läs också:

Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet, SOU 2007:23


Utvärdering av lagen om grupprättegång

En särskild utredare har haft uppdraget att att utvärdera lagen om grupprättegång. I departementspromemorian, Ds 2008:74,  görs en bedömning av hur lagen om grupprättegång har fungerat sedan den infördes. Det lämnas också vissa förslag till lagändringar.


Skattefusket inom taxibranschen minskar

Efter tre års intensiv kontroll av taxiåkerierna i Göteborg, Stockholm och Malmö kan Skatteverket nu se att skattefusket minskar i omfattning. 


Det är mycket glädjande att kunna konstatera att åkerierna påverkats av Skatteverkets information. Vårt förebyggande arbete och goda samarbete med branschen har visat sig effektivt, säger Håkan Asplund, kontrollsamordnare på Skatteverket.


Skatteverket bedriver ett omfattande förebyggande arbete för att de som upphandlar taxitjänster, exempelvis Färdtjänsten och driftansvariga för de stora flygplatserna, ställer krav på åkarna de anlitar att sköta sina inbetalningar av skatter och avgifter.


Ett enkelt och effektivt sätt att kontrollera detta är att göra en förfrågan till Skatteverket, tipsar Håkan Asplund.

Så har skett från Färdtjänsten, flygplatserna och de stora taxiföretagen i 8 500 fall enbart i Stockholm under de första åtta månaderna i år. När det framkommer att åkare inte sköter sina skatter så får de inte fortsätta köra åt Färdtjänsten, berättar Håkan Asplund. Han förklarar framgången i granskningen med att man haft ett gott samarbete med företrädare för branschen.


Vi vill främja en sund konkurrens och ge taxibolagen bättre förutsättningar för att kunna bedriva yrkesmässig trafik på ett seriöst sätt, säger han.


Skattefusket hos de stora beställningscentralerna har halverats jämfört med åren 2005 och 2007. Av de åkare som granskats det senaste halvåret har Skatteverket inte hittat några större fel. Skatteverket väljer därför att rikta granskning på chaufförerna.


Vi har under årets första åtta månader fattat 649 beslut som gäller chaufförer som inte redovisat sina inkomster som de borde. Arbetat med att granska chaufförer kommer att pågå även under nästa år, avslutar Håkan Asplund.


Regeringen genomför stor satsning på forskning om mäns våld mot kvinnor

I dag har Brottsoffermyndigheten fått i uppdrag att fördela medel till forskning och andra kunskapshöjande åtgärder för att öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade relationer samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.


Sammanlagt kommer Brottsoffermyndigheten att fördela 45 miljoner kronor under 2009 och 2010.


En viktig förutsättning för att vi ska bli bättre på att förebygga våld mot kvinnor är att öka kunskapen om hur vi ska behandla gärningsmännen. Det handlar även om att få fram nya metoder att förebygga förekomsten av prostitution och människohandel för sexuella ändamål samt metoder för att hjälpa och stödja de personer som är utsatta, säger justitieminister Beatrice Ask


Det har varit alldeles för mycket tyckande och för lite kunskap i jämställdhetspolitiken. Nu satsar vi på att ta fram de allra bästa metoderna som verkligen ger resultat, säger integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.


Läs också:

Skr. 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer


Partsinsyn och videoinspelade domstolsförhör m.m.

Insynsutredningen har i dag överlämnat delbetänkandet Partsinsyn och ny teknik i domstol m.m., SOU 2008:93, till justitieminister Beatrice Ask. Utredningen föreslår bland annat hur parters insyn avseende videoinspelade domstolsförhör med parter och bevispersoner ska regleras.


Utredningen föreslår att det i rättegångsbalken klargörs att en part i ett mål eller ärende i allmän domstol alltid har rätt att genom uppspelning i domstolens lokaler ta del av en ljud- och bildupptagning av ett förhör som hållits i domstol. Sekretess för uppgifter i upptagningen kan inte inskränka den rätten. Enligt förslaget får domstolen i stället - om den finner det lämpligt - på begäran lämna ut en kopia av ljud- och bildupptagningen till parten själv eller till en försvarare, ombud eller annan företrädare för parten. Om det behövs för att eliminera risken för missbruk, får mottagaren av en kopia åläggas straffsanktionerat förbehåll som förbjuder mottagaren att kopiera, sprida eller annars hantera kopian på ett sätt som inte behövs för att ta tillvara partens intressen i målet eller ärendet. En försvarare eller ett ombud kan t.ex. förbjudas att låta sin klient själv hantera kopian eller att med t.ex. en mobiltelefonkamera göra en avbild av ljud- och bildupptagningen. Ett förbehåll kan också innebära krav på att kopian lämnas tillbaka till domstolen sedan målet eller ärendet slutligt avgjorts.


Utredningen föreslår också vissa ändringar i 12 kap. 4 § sekretesslagen som reglerar förutsättningarna för sekretess för uppgifter i domar och andra domstolsbeslut. Förslagen innebär bland annat att eventuell sekretess för en misstänkts eller en målsägandes identitet inte upphör bara för att en domstol beslutar att förordna en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde.


"Andra länder har maffian... I Bulgarien har maffian landet"

Citatet i rubriken står att läsa i gårdagens New York Times där man också hävdar att Bulgarien är det mest korrupta landet inom EU.


Du kan läsa artikeln i New York Times här.


Läs också:

Inrikesminister avgår efter visad oförmåga att vidta åtgärder mot organiserad brottslighet

EU-kommissionen planerar stoppa ekonomisk hjälp till Bulgarien


Torgny Peterson


Radioprogrammet ReageraMera torsdag 16 oktober 14.00-15.00Torsdag 16 oktober 14.00-15.00 är det dags igen för radioprogrammet ReageraMera.


Innehåll
Om kampen mot den organiserade brottsligheten, mot systemhotande brottslighet och mot narkotika


Medverkande
Thomas Bodström, fd justitieminister, ordförande i justitieutskottet

Programledare: Torgny Peterson

Programmet sänds live via FM-nätet (89,2) på Gotland i radiokanalen WisbyFM. För dig som inte bor på eller gästar Gotland går det utmärkt att höra direktsändningarna via internet på http://www.wisbyfm.se/ 


ReageraMera har spännande och intressanta gäster och tar upp toppaktuella frågeställningar i intervjuer och diskussioner - via telefon, live från studion eller i bandade inslag. Dessutom blir det musik.


Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

I lagrådsremissen föreslås två nya lagar: lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) och lagen om tillsyn över vissa verksamhetsutövare som omfattas av den lagen. Den nu gällande penningtvättslagen föreslås hävas upp. Lagförslagen har i huvudsak sin grund i det så kallade tredje penningtvättsdirektivet (2005/60/EG). De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 mars 2009.


Läs mer om bekämpning av penningtvätt och terrorismfinansiering


Relaterade publikationer

SOU 2007:23 Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet


Hälften av de antagna eleverna till polisutbildningen är kvinnor

För första gången är hälften av polisutbildningens nya elever kvinnor. Det står klart sedan antagningen till polisprogrammet i januari är klar.


Jag är glad och stolt över att vi för första gången kan säga att hälften av de antagna eleverna till polisutbildningen är kvinnor. För Polisen är det värdefullt med blandade arbetsgrupper. Det gäller såväl kvinnor och män som personer med olika etnisk bakgrund, för att få en poliskår som speglar samhället i stort, säger rikspolischef Bengt Svenson.


De sökande väljs ut i flera omgångar där formella behörighetskrav, fysiska prov och psykologsamtal tillsammans med personlig lämplighet avgör om man antas till utbildningen. De personliga egenskaperna är viktiga eftersom polisyrket är utsatt och krävande.


Av 7 218 som sökte till polisutbildningen som startar i januari 2009 har 350 elever antagits till utbildningen. Även antalet antagna med invandrarbakgrund har ökat och är för det här tillfället 19 procent.


Läs mer om polisprogrammet och antagningsproven till polisutbildningen på www.polisen.se


Fakta

Utbildningsstart i januari 2007 sökte 5 982 till polisutbildningen. 480 elever antogs av dem var 39 procent kvinnor och 21 procent hade invandrarbakgrund.


Utbildningsstart i augusti 2007 sökte 6 367 till polisutbildningen. 830 elever antogs av dem var 27 procent kvinnor och 16 procent hade invandrarbakgrund.


Utbildningsstart i januari 2008 sökte 7 632 till polisutbildningen. 830 elever antogs av dem var 42 procent kvinnor och 16 procent hade invandrarbakgrund.


Utbildningsstart i augusti 2008 sökte 7 324 till polisutbildningen. 878 elever antogs av dem var 34 procent kvinnor och 16 procent hade invandrarbakgrund.


Utbildningsstart i januari 2009 sökte 7 218 till polisutbildningen. 350 elever antogs av dem var 50 procent kvinnor och 19 procent hade invandrarbakgrund.


Straff i proportion till brottets allvar

Straffnivåutredningen har i dag överlämnat sitt slutbetänkande Straff i proportion till brottets allvar (SOU 2008:85) till justitieminister Beatrice Ask.


I betänkandet föreslås bland annat följande:

- Straffen för allvarliga våldsbrott skärps genom att domstolen, när den mäter ut straff, särskilt ska beakta om brottet har inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet till person

  

- Straffskalorna för grov misshandel och för utpressning, grovt brott, ändras

  

- När straffet bestäms ska rätten ta större hänsyn till om det finns försvårande eller förmildrande omständigheter

  

- Återfall i brott ska leda till strängare straff på ett mer konsekvent sätt

  

- I rättegången ska åklagaren alltid lämna ett fullständigt förslag till påföljd för brottet


Utredningens utgångspunkt har varit att det straff som döms ut för ett brott ska stå i proportion till hur allvarligt brottet är. Straffet ska alltså spegla hur allvarligt samhället ser på brottet.


Sett från denna utgångspunkt anser utredningen att allvarliga våldsbrott ofta leder till för låga straff. Detta gäller i synnerhet grov misshandel, där straffet ofta bestäms nära straffskalans minimum.


Det finns enligt utredningen flera skäl för att bedöma allvarliga våldsbrott strängare än för närvarande. Ett sådant skäl är att acceptansen för våld successivt har minskat i samhället. En ökad ekonomisk välfärd har också lett till att våld utgör ett relativt sett större hot mot den enskildes trygghet jämfört med annan brottslighet. Utredningen förslår därför att det i lagstiftning ska anges att domstolen, när den mäter ut straff, särskilt ska beakta om brottet har riktat sig mot någons liv, hälsa eller trygghet till person.


Straffskalan för grov misshandel är mycket vid, från ett till tio års fängelse. Det kan innebära svårigheter för domstolen att fastställa var på denna skala straffet ska bestämmas. Utredningen förslår därför att straffskalan delas upp i två delar.


Utpressning är ett brott som numera ofta begås inom ramen för den organiserade brottsligheten. Inte sällan förekommer hot om mycket allvarligt våld. Utredningen föreslår att minimistraffet för utpressning som är grov ska höjas till fängelse i ett år för att på så sätt spegla brottets allvar.


Enligt utredningen bör försvårande och förmildrande omständigheter få större betydelse när straffet bestäms, så att straffet i större utsträckning bestäms efter omständigheterna i det enskilda fallet. Utredningen lägger fram förslag till lagändringar som ska leda till detta.


Skärpta straff för återfall i brott förekommer i de flesta rättssystem och torde ha stark förankring i den allmänna uppfattningen om hur påföljdssystemet bör vara konstruerat. Utredningen föreslår därför en lagändring som syftar till att återfall i brott ska leda till straffskärpning på ett mer konsekvent sätt än i dag, när den tilltalade vid upprepade tillfällen har dömts för brott eller när återfall sker i mycket allvarlig brottslighet.


Slutligen föreslår utredningen att åklagaren alltid ska ange ett bestämt förslag till påföljd för det eller de brott som omfattas av åtalet. Detta syftar till att ge frågan om påföljd större uppmärksamhet i rättegången. Förslaget förväntas också bidra till en ökad förutsebarhet, både för parterna i rättegången och för allmänheten, och till en större enhetlighet i rättstillämpningen.


Utredningen föreslår att de nya bestämmelserna ska börja tillämpas den 1 juli 2010.


Läs mer:

SOU 2008:85 Straff i proportion till brottets allvar


Statlig utredning söker vittnesmål om vanvård

Mellan 1920 och 1995 placerades minst 250 000 barn i fosterhem och barnhem av den sociala barnavården i Sverige. Många fick det bra, men andra utsattes för misshandel, sexuella övergrepp och slavarbete. Idag är dessa barn vuxna. Nu efterlyser en statlig utredning personer som vill berätta om övergrepp och vanvård.  Anmälan ska ske senast den 1 mars 2009.


Sedan 2006 intervjuar utredningen personer som utsatts för övergrepp och vanvård.  Hittills har drygt 370 personer intervjuats. Utredningen bjuder nu in fler som vill berätta sin historia. Fram till den 1 mars 2009 kan man anmäla sig till intervju. Alla som intervjuas garanteras anonymitet och erbjuds åtta stödsamtal efter intervjun.


För att nå de som varit vanvårdade har utredningen tagit fram affischer och faktaunderlag för myndigheter, organisationer och frivilliga som kommer i kontakt med personer som drabbats.


Utredningen om vanvård i den sociala barnavården granskar på regeringens uppdrag allvarliga övergrepp och vanvård av barn placerade i fosterhem eller vid institutioner inom den sociala barnavården.


Utredningens uppdrag är att sammanställa och dokumentera de erfarenheter som framkommer, så att de kan bidra till att liknande förhållanden kan undvikas i framtiden. Uppdraget redovisas till regeringen senast den 30 december 2009.


Norska Narkotikapolisföreningens årskonferens

I helgen som gick deltog jag, tillsammans med ytterligare omkring 600 personer, i Norska Narkotikapolisföreningens årskonferens strax utanför Trondheim. Ett engagerat inledningsanförande av föreningens ordförande Lars Holmen, ett innehållsrikt program och stimulerande diskussioner garanterade ett lyckat resultat.


Inledningsanförandet ger en god bild av NNPS:s syn på narkotikasituationen och därmed sammanhängande problem och återges på norska i sin helhet här.


Du kan läsa mer om NNPF och konferensen här.


Torgny Peterson


__________________________________________


Velkommen

Velkommen til NNPFs 18 utdanningskonferanse, velkommen til Hell. Riksadvokat, Tolldirektør, Politimestre, representanter fra Svensk Narkotikapolitiforening, Islandsk Narkotikapolitiforening, øvrige gjester, forelesere og ikke minst dere aller viktigste, kjære engasjerte medlemmer i Norsk Narkotikapolitiforening. Velkommen!

Jeg vil spesielt få ønske velkommen til de av dere som deltar på NNPF-konferansen for første gang, dere har sannsynligvis store forventninger, hvilket dere faktisk har all grunn til :-) 


And I want to express a special welcome to our two colleges from England, Mr. Brian Chappell and Dr. Sam Johnsen.  And a special welcome to Mr. Piet Twint from the Netherlands. Welcome to Norway and Hell!  We are looking forward to your presentations,  And please excuse me for giving my further introduction to the conference in Norwegian. 


I år har vi laget en fabelaktig god utdanningskonferanse, Ved å ta en liten titt i programmet vil dere se at aktualiteten på temaene, nivået på forelesere og innholdet forøvrig er av ypperste klasse. Hold dere klar, ta sats og vær velkommen til årets utgave av narkotikabekjempelsens viktigste eventyr. 


Når dere nå er med på denne konferansen så vil dere få et oppdatert bilde av den narkotikautviklingen vi ser i samfunnet, der bl.a. stoffer som tidligere har vært aktuelle i enkelte smale miljøer nå har funnet sin plass på en rekke nye arenaer. Følgene av misbruk av sentralstimulerende stoffer og ikke minst koblingene mellom omsetningen av dopingmidler og narkotika, har også fått en betimelig plass i årets program. Jeg foregriper neppe noe når jeg allerede nå nevner at hovedutfordringen vår den nærmeste tiden vil være å klare å fange opp den raske trendutvilklingen som skjer.  


Støttespillere

Uten gode støttespillere blir det ingen utdanningskonferanse! Det er grenser for hvor mye vi i NNPF klarer å skaffe tilveie av økonomiske midler gjennom ordinær drift året gjennom. Derfor er det avgjørende at vi får økonomisk hjelp fra både offentlige og private instanser, slik at vi kan holde deltageravgiften på det nivået vi har klart gjennom alle disse årene. Det er spesielt hyggelig at både Politidirektoratet og Toll- og avgiftsdirektoratet har økt støtten til konferansen de par siste årene. Takk til alle som har bidratt. 
 
NNPF - frivillig arbeid

I en tid der både frivillig arbeid og glødende engasjement for arbeid med narkotika har vært utsatt for en rekke tunge tilbakeslag, er det om mulig viktigere enn noen gang at vi fortsetter å sette narkotika på dagsorden gjennom Norsk Narkotikapolitiforening. I denne sammenheng er det naturlig å trekke frem den innsats som har vært gjort av lokallagene både i Nor- og Sør Trøndelag I forkant av konferansen, hvor det har vært et enormt engasjement med kurs, informasjonsmøter og bry-deg aktiviteter. 


Kompetanse

I mange år har det for en rekke ledere i kontrolletatene vært skrevet et likhetstegn mellom arbeidet med narkotika og organisert kriminalitet, hvilket i beste fall er en svært forenklet beskrivelse av den virkelige verden. Underveis har vi mistet mye, mye kunnskap om mekanismene i omsetningsleddene. Ikke minst har vi kommet i en situasjon der kunnskapsoverføring og erfaringsutveksling om praktisk narkotikapolitiarbeid snart er totalt fraværende i de aller fleste politidistrikter. Riktignok med et par hederlige unntak. Uten Norsk Narkotikapolitiforening og foreningens utdanningskonferanser, ville mulighetene for å kunne skaffe seg oppdatert kvalitetsinspirasjon innen fagfeltet vært sterkt begrenset for de fleste. 
 
NNPF og utdanningskonferansene, er til for å passe på at kontrolletatene ikke sakker akterut når det gjelder kunnskap om narkotika, metodekombinasjoner, samarbeidsgevinster og glød. Vi i styret i NNPF er glade for at dere fortsatt har engasjement for arbeidet og at dere fortsatt ser verdien av NNPFs utdanningskonferanser. Spesielt vil jeg trekke frem Troms politidistrikt der deltagelse ved NNPFs utdanningskonferanser nå er godkjent i forhold til det kompetansebaserte lønnsystemet.  


Motgift

I løpet av siste år har NNPF hatt en større aktivitet enn noen gang tidligere. Mye av dette er takket være det lokale engasjementet som vi ser i de ulike lokallagene. Videre har vi hatt større aktivitet enn noen gang innenfor kurs og seminarer. Informasjonsmagasinet Motgift utvikler seg stadig og går en spennende tid i møte. Uten at jeg skal foregripe noe har vi håp om at Motgift snart vil bli et blad som blir betydelig mer kjent i det ganske land. Forutsetningen for dette er riktignok at vi klarer å holde fast på en stabil og engasjert redaksjon. Det er derfor svært viktig at alle som har ideer og saker de brenner for, faktisk engasjerer seg i retning Motgiftredaksjonen. 
 
www.nnpf.no

Jeg vil videre anbefale alle å holde seg oppdatert på det som legges ut på våre internettsider, der vi i løpet av det siste året har fått både en velfungerende informasjonskanal og en nettbutikk som vi har store forventninger til i årene som kommer. Mange av de tiltakene som er satt i verk de siste årene vil etter styrets oppfatning være med på å sikre NNPF en mer forutsigbar fremtid som organisasjon. 


Illustrert

Illustrert informasjonsmateriale om narkotika, alkohol og doping er definitivt en av NNPFs største suksesser når det gjelder å nå ut til befolkningen med faktakunnskap om narkotika. Illustrert har eksistert i flere ulike utgaver opp gjennom årene, og så langt er nær 100.000 eksemplarer av boken spredt. Det er med både glede og ikke rent så lite stolthet at vi igjen kan presentere en splitter ny og fullt ut oppdatert bok om narkotika. Forfatterne av boken, Arne Sundvoll, Terje Kjeldsen og Ole Vidar Øiseth har lagt et betydelig arbeid ned i å utvikle og fornye boken. I tillegg til å være den klart beste kilden til faktakunnskap om narkotika, har den nå også et kapittel som omhandler bry deg filosofien og ett som sier noe om aktuelle tiltak mot narkotika i arbeidslivet. Boken er nå tilgjengelig på nnpf.no/nettbutikk. Det er fortsatt folk som ikke kjenner igjen en kilo hasj om de stanger hodet i det, så spre budskapet og løp og kjøp. 


Harm Reduction - et sidespor i narkotikabekjempelsen

I løpet av de siste ti årene har begrepet Harm Reduction eller skadebegrensende tiltak stadig oftere vært å finne i artikler, utredninger og andre omtaler av hvordan narkotika bør bekjempes i Norge.

Folkens: Den virkelige Harm reduction er politiinnsats!  Politiets fravær i brukermiljøene vil gjøre det vanskeligere for misbrukerne å bli rusfrie, og fraværet av offentlig nettverk som påvirker motivasjonen for et liv bort fra rus er likedan med på å gjøre det vanskeligere å slutte med narkotika. Legaliseringsbevegelsen har I tillegg kastet seg på denne trenden og har I sin strategi for å legalisere cannabis nå fullt fokus på å ufarliggjøre også andre narkotiske stoffer. Dagens legemiddelassisterete rehabilitering er så preget av legemidler at muligheten for rehabilitering er sterkt vanskeliggjort.


Tildeling av Metadon, subutex og subuxone er i seg selv ikke et fremtidsrettet skadeforebyggende tiltak, men en fortsettelse av et liv i avhengighet på resept.  


Harm Reduction... - Begrepet er i seg selv svært positivt ladet, og det er vel ingen som for alvor ikke vil være med på å begrense skadevirkningene ved narkotikamisbruk. Problemet med den aktive utøvelsen av Harm Reduction er dessverre at det har ført til omtrent det stikk motsatte resultat.  


Det som karakteriserer forholdene rundt Harm reduction-tiltak kan i korte trekk forklares med tre ulike faktorer:

1. Det blir tryggere å misbruke narkotika

2. Det blir billigere å misbruke narkotika

3. Narkotika blir mer tilgjengelig 


Man trenger ikke å være rakettforsker for å forstå at disse tre sentrale faktorene vil være med på å øke misbruket av narkotika i samfunnet. Realiteten vil altså være at de problemene som Harm Reduction tiltakene skulle være med på å dempe, har ført til at ulempene har økt betydelig i omfang. Dersom vi ser til andre land som var tidligere ute med Harm Reduction tiltak enn oss, er nå tiltakene som f.eks. metadonutdeling en større dødsårsak enn det heroinmisbruket representerer.  


Rusfrihet

Det beste harm reduction tiltaket som samfunnet kan sette i gang, er å legge forholdene til rette for rusfrihet. Og etter vår forståelse et mer verdig liv.  At det er mulig å følge en slik tilnærming fortsatt har vi flere eksempler på og de virker.  
 
Bruken av tilpassede straffereaksjoner med forebyggende effekt står sentralt i de ulike handlingsplaner som omhandler narkotika. Spesielt gjelder dette ovenfor barn og unge. Politinorge har de siste årene lagt et godt stykke nybrottsarbeid bak seg på dette feltet. Bruken av påtaleunnlatelse med særvilkår ovenfor barn og unge har blitt utbredt og systematisert i en rekke politidistrikt; Troms, Sør-Trøndelag, Asker og Bærum, Rogaland, Agder og Oslo for å nevne noen. Ungdomskontrakter og påtaleunnlatelser med vilkåret rusfrihet benyttes stadig oftere. Dette gjelder også for samarbeid mellom foreldre, fagpersoner og politi. I tillegg er vi glade for at vi har Riksadvokatens støtte når vi trekker det rusforebyggende arbeidet også inn i straffesaken!  


Norsk Narkotikapolitiforening håper at dette området vil bli prioritert høyt i årene som kommer ved Politihøgskolens forskningsavdeling. Dette burde være er en unik mulighet for Politihøgskolen til å levere forskning med dagsaktuell relevans for operativ polititjeneste. 
 
Vi gleder oss også over at de endringer som vil komme i forbindelse med revideringen av straffeloven ikke kommer til å forandre adgangen til å bruke påtaleunnlatelse med særvilkår. Signalene fra lovavdelingen i Justisdepartementet tyder i tillegg på utvidede muligheter for individuell tilpasset straff med forebyggende effekt, også hos domstolene! Så det er bare for jurister og tjenestemenn å fortsette bruke kreativiteten også innenfor det forebyggende arbeidet!


Internasjonal kritikk av Norsk narkotikapolitikk

Under WFAD (World Forum Against Drugs) konferansen i Stockholm i september kom presidenten av INCB (International Narcotics Control Board ) Hamid Ghodse med flengende kritikk av hvordan Norge forholder seg til FNs narkotikakonvensjoner.  

Det er et åpenbart brudd på de internasjonale narkotikakonvensjoner, som også Norge har ratifisert, å etablere og drive en praksis med sprøyterom. Norge ble trukket frem som ett av svært få land som neglisjerer de viktige internasjonale avtalene vedrørende narkotikabekjempelse. 


Norge nevnes nå i internasjonale fora sammen med Nederland som et skrekk-eksempel på unnfallenhet når den internasjonale narkotikasituasjonen beskrives. Norge, Nederland, Sveits, Tyskland  
 

Vi får håpe at det ikke er symptomatisk for fremtidig satsning innen narkotikafeltet i Norge at landets offisielle politi, toll og påtalemyndighet glimret med sitt fravær under denne konferansen. Jeg må si det er betenkelig i en verden der det i en rekke fora internt i politiet snakkes varmt om å holde følge med utviklingen og tenke internasjonalt, at verken norske sentrale politimyndigheter eller særorgan var representert. Det skal mye selvtilfredshet til for å holde seg for god til å ta inn over seg at ledende forskningsmiljøer og forelesere fra hele 89 land skulle ha noe å bidra med her i gården. shame on you  Dette er nok et bevis på at vi ikke er kalibrert for å følge med på trender og utvikling. For ordens skyld, fengselsvesenet var representert med 2 representanter, det samme som Norsk Narkotikapolitiforening. De som er litt usikre på om de har stukket seg litt på denne kaktusen, kan gå inn på internettsidene til konferansen for å bli sikre.  
 
Sprøyt

Da bystyret i Oslo for kort tid siden bekjentgjorde at de ønsket å avvikle driften av sprøyterommet, trodde vi i vår naivitet at bla vårt engasjement i saken hadde ført fram.  Men nei da.  Når vi ser nærmere på begrunnelsen for forslaget om avviklingen er  hovedbegrunnelsen at man mangler 7,5 millioner kroner for å opprettholde driften. Det som først så ut som at man ville vise narkotikamisbrukere den verdighet at de ønsket å hjelpe misbrukerne, uten å være en pådriver for at de opprettholder sitt narkotikamisbruk, var altså kun et spørsmål om klingende mynt. Vi hadde håpet at Oslo kommune kunne vise at narkotikamisbrukere har rett til å bli behandlet på en annen og mer verdig måte enn å legge tilrette for deres fortsatte misbruk. 


Det handler åpenbart ikke om at sprøyterommet har hatt en marginal effekt, at man tar inn over seg evalueringsrapporten til SIRUS og at resursene burde ha vært brukt til andre rusfrie lavterskeltilbud. Desverre! 

Heller ikke hos regjeringen har den internasjonale kritikken av sprøyteromsetableringen  ført til nevneverdig ettertanke. At regjeringen ikke vil avvikle prøveordningen, fremgår av neste års statsbudsjett, hvor ordningen med sprøyteromsloven opprettholdes.  Det vi skal huske på er at dette er en frivillig ordning, hvor kommunene bestemmer om de ønsker ordningen eller ikke. Her er det en jobb å gjøre for lokallagene i NNPF for å sikre at dette ikke brer seg videre.  


På denne måten viser også regjeringen at de aksepterer rustiltak hvor man medvirker aktivt til å opprettholde et misbruk av heroin. For en måte å gi folk verdigheten tilbake på...  


Klar melding

Få har ytret seg om saken utad, Jeg vil få rette en takk til de av dere som har utmerket seg med offentlig tydelighet mot sprøyterommet. Spesielt synes jeg det er på sin plass å trekke frem Riksadvokat Tor-Aksel Busch og Politimester Truls Fyhn i Tromsø. Vi kunne ha håpet på noe mer tydelighet fra andre helt åpenbare aktører i sakens anledning også. Ingen nevnt, og definitivt ikke glemt!  
 
Cannabis

I en nylig publisert artikkel i Tidsskrift for Norsk Legeforening kan man lese at enslige menn i 20 åra, bosatt i Oslo, med avbrutt utdanning og som står utenfor arbeidsmarkedet, er den gruppa i Norge der misbruk av cannabis forekommer hyppigst..  


samme materialet som denne konklusjonen stammer fra, er det Aftenposten bygger på når de i høst slår opp en kjempeoverskrift at "Cannabis er hippt". Det er vel ikke spesielt hippt å være arbeidsløs og uten utdanning! Den eneste sammenhengen er vel knapt at cannabisen ble introdusert for den vestlige verden med hippikulturen! En eller annen journalist bør forklares forskjellen på hippt og hippie!  


For øvrig kan man i samme artikkel i Legeforeningen lese at sjansen for schizofreni økes med 40 % ved en gangs bruk av cannabis, hvor hippt er nå egentlig dette da? 


Vi er ikke alene om å ville endre en løssluppen narkotikapolitikk. I Storbritannia har de nå også sett konsekvensene av sin nedklassifisering av cannabis, og vi kan trolig innen vinteren forvente at stoffet oppklassifiseres igjen til klasse B, skadelig narkotika med økt strafferamme fra 2 til 5 års fengsel. De har i Storbritannia hatt en enorm økning av psykiske skader hos ungdom som kan spores til et omfattende cannabismisbruk. I løpet av tiden fra 1997 til 2007 har antallet ungdom som har blitt behandlet for alvorlige cannabisrelaterte psykoser økt fra 1600 pr år til over 20000 ungdommer pr. år. 


Prisen å betale for en løssluppen narkotikapolitikk er høy. Å bøte på skadevirkningene av lovlige rusmidler som alkohol, er heller ikke gjort over natten. 


ring 02025

I den forbindelse vil jeg få oppfordre alle til å ta del i neste helgs TV sendte innsamlingsaksjon som bøssebærere. Denne aksjonen skal hjelpe barn og unge som lider under voksnes rusmisbruk. Ikle dere en Bry-deg genser og vis hva dere står for folkens! 
 
Narkotikasituasjonen 

Når noen spør om narkotikasituasjonen pleier jeg å svare at det er nok narkotika av alle typer til alle som vil ha over hele Norge. Egentlig er dette et forferdelig vanskelig spørsmål å svare på fordi det er så mange usikkerhetsmomenter forbundet med dette. Noe som kanskje kan gi oss en bedre oversikt etter hvert er det spennende håranalyse-prosjektet som Forsvarets narkotikagrupper har sammen med St. Olavs Hospital i Trondheim. Det er svært lite integritetskrenkende, det er enkelt i all sin kompleksitet, og det kan gi oss svar på utbredelsen av narkotika i helt nye deler av befolkningen enn vi har i dag. Spørsmålet er bare om vi som nasjon tør å få vite svaret om hvordan det egentlig står til? 


Film 
 

Etter filmen: 


Tør å vite svaret om hvordan det egentlig står til? 


Kokain

Kokain har blitt enormt utbredt i Norge. Rusmiddelet har gjennom årtier blitt promotert gjennom filmer og stjernesprutende  idrettskjendiser. Sjelden har vi stått ovenfor et rusmiddel som har fått så mye forhåndsreklame og hvor misbrukerne har blitt klassifisert som vellykkede kreative pengemaskiner. 


Misbrukerne av kokain forteller om en rus som blokkerer alkoholrusen og som er over etter 45 minutter. Dette er en ny utfordring for foreldre som får en ungdom hjem etter fest fra byen som fremstår som forholdsvis nykter.  

I morgen skal Overlege Trond Aalmo fra St. Olavs hospital egentlig konsentrere seg om skadevirkninger av kokain, men han har lovet å også snakke litt om hårprosjektet. Med andre ord, dette er nok et foredrag å peile seg inn på for å finne ut mer om fremtidens muligheter for avdekking av narkotikamisbruk, og for å kunne gi en bedre beskrivelse av narkotikasituasjonen.  


Narkotikasituasjonen

Jeg sa at det er nok narkotika til alle som vil ha over hele Norge... Men er det egentlig det? Politiet vil vel strengt tatt ha tak i mer narkotika enn de klarer? Og Tollvesenet, hvordan står det til med beslagstallene der i gården? Er vi fornøyd, har vi klart å få tak i alt det vi ønsker?  


Et lite dykk ned i politiet og tollvesenets statistikk gir oss et noe mer nyansert bilde av situasjonen. Jeg har tidligere hevdet at politiet og tollvesenet burde operere med en felles statistikk for hva vi sammen klarer å utrette av arbeid mot narkotika. For å sette litt enkle ord på det så handler dette om at "hedres den som hedres bør". 


La det være sagt med en gang, at i det øyeblikk Tollvesenet har gjort beslag eller funn av narkotika, så er dette å regne som en politietterforskning. De taktiske disposisjoner tilligger politiet for den videre fremdrift i sakene, inkludert vurderingene om når sakene skal slippes i media. Etter å ha fulgt mekanismene i narkotikabekjempelsen, og ikke minst premissene for budsjettbehandlingene for de ulike tjenester en del år, så er det nærliggende å trekke den slutning at det nettopp i statistikkføringene ligger en kime til samarbeidsutfordringer.


Jeg vet at det både fra politiet og tollvesenets side er en dårlig uttalt gjensidig ergrelse over nettopp dette temaet. For den enkelte tjenestemann og kvinne handler dette for det meste om å føle en form for respekt for den jobben som er gjort, mens hvordan dette er for den øverste ledelse i de ulike etater skal jeg vokte meg vel for å uttale meg om, kun konstatere at det synes viktig også der å få en form for erkjennelse for det arbeidet som gjøres. 


Det som imidlertid ikke er uproblematisk er når hensynet til disse følelsene settes foran hensynet til oppklaring, bevissikring og vellykket iretteføring av sakene. Nettopp derfor føles det helt riktig å kommentere de to etaters statistikk herfra, der det er helt åpenbart at uten tollvesenets beslag ville politiets statistikk for første halvår 2008 vært skammelig dårlig lesning. Av de tallene som presenteres som politiets beslagstall fra første halvår 2008 står Tollvesenet for 86 % av amfetaminbeslaget, 61 % av kokainbeslaget og hele 78,5 % av heroinbeslaget. Dette er selvfølgelig hva gjelder mengde beslag. Jeg registrerer at Tollvesenet har tatt utfordringen og gjør sin del av jobben! 


Lokal innsats

Hvordan kan vi så gjøre noe med dette lokalt? Vi er opptatt av å jobbe både tilbudsreduserende og, etterspørselsreduserende. Det som kjennetegner situasjonen en rekke steder er at vi har et vakuum i narkotikabekjempelsen. Det er snart på sin plass å ta opp igjen arbeidet også med de som selger i sjiktet mellom kun brukeren og den alvorlig organiserte kriminaliteten. Organiserte kriminelle er avhengig av at det er god nok etterspørsel av omsettere på kilo og hekto nivå for at butikken skal kunne drives optimalt. De siste årene har vi dessverre ikke vært gode nok til å tenke på disse nivåene når vi tenker etterspørselsreduserende arbeid.  


Gjennom snart hele 2000 tallet har vi nå forsøkt en tilnærming der vi ikke har hatt nok fokus på å være tilstede i de omsetningsleddene som faktisk forestår all lokal grossistomsetning. Dette ville gitt tydelige resultater ikke bare mht oppklaringsprosent og saksbehandlingstid, men også hatt stor betydning for hvordan det faktisk vil være å leve i de ulike lokalsamfunn. Skal vi få til dette, må vi tåle å bruke ressurser på arbeid som ikke umiddelbart gir store oppslag i media og kort politisk gevinst. Aktiv tilstedeværelse, målrettet informantbehandling, operativ spaning og velfundert metodebruk er stikkord for suksess. Under åpningen av utdanningskonferansen i Tønsberg i 2002 tok vi til orde for at det ville være de distriktene som visste å holde fast ved en aktiv tilstedeværelse i de ulike narkotikamiljøene, som ville kunne hente inn den største gevinsten i form av kunnskap om narkotikasituasjonen i fremtiden. Historien har vist at det er ingen grunn til å gå tilbake på dette standpunktet, heller tvert i mot.  


Overfør kunnskap

Innhenting av opplysninger, bearbeiding, etterforskning og iretteføring av saker av all "ikke anmeldt kriminalitet" setter helt spesielle krav til de tjenestemenn/kvinner både i politiet og påtalemyndigheten som arbeider med det.


Behovet for spesialkompetanse innen metodebruk, praktisk straffeprosess, tekniske ferdigheter, behovet for kontinuitet i arbeidet og andre faglige kvalifikasjoner, gjør at tankegangen om politimannen som generalist ikke er en egnet tilnærmingsmåte. Dette gjelder så vel for politi som for påtale. Videre gjelder det både i forbindelse med rekruttering og organisering av denne type tjeneste. De sammensatte grupperinger og deres grenseoverskridende og uklare geografiske åstedstilknytning tilsier at arbeidet med denne type kriminalitet må få et betydelig større fokus enn det har i dag. For å sikre fremtidig kompetanse vil NNPF oppfordre alle politidistrikt til å ta opp den tråden som glapp i Oslo for en del år tilbake med hospiteringer og erfaringslæring gjennom aktivt arbeid. Kun på denne måten kan vi sikre oss at den kompetansen som finnes ikke blir foreldet og går tapt for fremtiden. 


Kombiner metodene

Metoder som avlytting, spaning og informantbehandling er kanskje noe av det mest ressurskrevende vi kan drive med. Bruken av våre nye arbeidsmetoder har vist seg å være svært ressurskrevende, bare utgiftene til tolkning alene er egnet til frembringe hyperventilering hos anvisende myndighet. Men det er i kombinasjonen av disse metodene vi kan få de beste resultatene.


Vi har fått metodene, men vi er fortsatt ikke kalibrert til å nyttegjøre oss disse! Regjeringen og i særdeleshet Justisministeren må snart forstå at når noe skal prioriteres, så er et helt åpenbart resultat av dette at andre blir saker blir liggende urørt.  


Vi har bl.a. en situasjon der Oslo politidistrikt fortsatt arbeider med sakskomplekser som er over fem år gamle, den operative styrken har på nytt fått ordre om å innstille all ny jakt på nye narkotikasaker, mens

narkotikaspredningen fra Oslo er større enn noen gang. 


Kripos har vist begrenset evne til å bistå landet forøvrig utfra at kapasiteten bindes i egne store saker med internasjonalt preg, og en rekke politidistrikt har hatt for store forhåpninger til at bruken av enkeltmetoder skulle redde saksinngangen. Det nytter ikke å lytte på hva folk planlegger av kriminalitet, om man ikke har noen som kan gjøre jobben med å sikre bevisene ute! Slik situasjonen er i dag flere steder, ser vi at kua dør mens gresset gror den over hodet. 
 

Doping

Ett av lørdagens foredrag handler om doping. La det være sagt med en gang at, nå har idretten fått lov til å dille med doping som samfunnsproblem alene lenge nok. Den desidert største utfordringen i forhold til å kunne komme alle de problemene som det utstrakte dopingmisbruket representerer et at myndighetene fortsatt mener at det skal være helt lovlig å sprøyte styggedommen i seg. Vi trenger ikke gå lenger enn til dette og de tilliggende politidistrikter for å se at doping er et betydelig samfunnsproblem.(Adresseavisen i dag)


Vi kan stille oss følgende spørsmål: Har politiet så få oppgaver at de kommer til å prioritere å arbeide med et miljø som driver en helt legal hobby?


Omsetning av dopingmidler er på akkurat samme måte som narkotikasaker en aktivitet som kommer inn under begrepet "ikke anmeldt kriminalitet". Når kom det sist en slik sak ramlende ned i hodet på politiet? Oppklaring av denne type saker krever alltid en eller annen form for aktivitet fra politiets side, denne aktiviteten kommer til å være fraværende helt til bruk av dopingmidler gjøres straffbart, og det åpnes for bruk av de mest elementære tvangsmidler for misbruksavdekkingen. 


Misbruk av dopingmidler representerer et stort fysiologisk og psykisk problem for misbrukeren selv. Den adferdsendring som observeres hos misbrukerne går i spesielt stor grad ut over deres nærmeste. Det går ut over mor, far, søsken, kammerater og det går ut over mer eller mindre tilfeldige voldsofre. Knytningen mellom miljøer der dopingmidler er i hyppig anvendelse og miljøer der det misbrukes og omsettes sentralstimulerende narkotiske stoffer er eksepsjonelt tydelig.


Dopingmisbruket representerer også en betydelig sort økonomi der enorme pengesummer holdes utenfor det ordinære finansmarkedet.

Omsetningen av dopingmidler foregår etter de samme karakteristika som all annen organisert kriminalitet, der de implisertes metodebruk overhode ikke ligger noe tilbake for aktørene i annen narkotikaomsetning, og risikoen for å bli avdekket er tilnærmet ikkeeksisterende.


Sist men ikke minst blir det totalt umulig å skulle drive noen form for troverdig forebyggende virksomhet overfor nyrekrutteringen når dopingmidlene ikke er gjort forbudt å bruke. Argumentene hos ungdommer helt ned i de laveste tenår avspeiler at samfunnet ikke har sett på bruk av dopingmidler som så skadelig at man har funnet det opportunt å forby bruken av det. Dette er et område hvor samfunnets dobbeltmoral er tydeligere enn noe annet sted. 
 

Da denne problematikken sist var gjenstand for diskusjon i de fora som skal gi sine råd for kriminalisering av dopingmidler eller ikke, konkluderte man i all sin visdom med at det ikke var vitenskapelig mulig å bevise at bruk av dopingmidler var aggresjonsdrivende og nok skadelig til at man ville anbefale et forbud. Hallo... Det man av en eller annen grunn ikke tok hensyn til var at de vitenskapelige forsøkene som disse anbefalingene var tuftet på, ikke var i nærheten av hva som er en normal dopingdosering for en kvisete 15 åring. Man ville aldri få en eneste medisinsk etisk komité i verden til å gå god for medisinske forsøk på mennesker med de dosene som er vanlige hver eneste dag ute i den virkelige verden. De vanlige doseringene er jo over 50 ganger så høye som det de "vitenskapelige forsøk" henviste til.  
 

NNPF er i gang med et arbeid, sammen med bl.a. Barneombudet der vi forhåpentligvis kan rede grunnen for at den sittende regjering kan følge sin egen erklæring fra Soria Moria om å gjøre noe med dopingproblematikken som faktisk monner. 


Narkotika på veien

På norske veier er det i dag flere som kjører med Cannabis/THC i blodet enn alkohol! Nasjonalt folkehelseinstitutt har i et forsiktig estimat sagt at minst 50 prosent av bilførere som selv blir drept eller som dreper andre i trafikken, har brukt rusmidler kort tid før ulykken.       


Flere av disse har et kriminelt rulleblad, og I et trafikksikkerhets og ikke minst kriminalitetsforebyggende perspektiv må vi få fjernet disse fra veiene.  Narkotika fraktes som kjent på norske veier i bil - ikke i helikopter! 

Vi er opptatt av å få redusert overdosedødsfallene, og vi må ikke glemme at vi årlig har et tresifret antall dødsfall i trafikken som skyldes rusmiddelmisbruk. Av dette er åpenbart narkotikamisbruk en viktig faktor.  


Statistikken for Dødsulykker og alvorlige kvestelser er i stor grad et rusmiddelproblem. Det er ikke bare den rusede føreren det går ut over, men også passasjerer, uskyldige personer i andre biler, syklister og fotgjengere.

Slike forhold må også snart bli en naturlig del av hvordan vi beskriver narkotikasituasjonen. 

Det kan like gjerne være ditt barn eller dine naboer som rives bort. 


"Tegn og Symptomer"

For å få bukt med disse problemene, er det viktig med høy oppdagelsesrisiko. Norsk politi ligger på verdenstoppen når det gjelder å plukke ut påvirkede bilførere.  NNPF kan med rette påberope seg noe av æren for dette, da vi på midten av 90-tallet tok initiativet til nasjonal opplæring i metoden "Tegn & symptomer". 

Det er likevel ingen grunn til å være fornøyd, Det må gjøres mer! 


Nullgrense

Vi har siden man fikk nullgrense for alkohol i trafikken ment at det samme måtte gjelde for illegale stoffer, og misbruk av narkotika i kombinasjon med bilkjøring må straffes betydelig strengere enn etter misbruk i parken.  

Legemiddelloven er ikke tilstrekkelig avskrekkende, ei heller blir den benyttet godt nok I denne sammenheng. Samtidig med innføring av en nullgrense for narkotika I trafikken er det på høy tid at Norsk politi gis hjemmel for å kontrollere bilførere uten skjellig grunn både med arbeidsteknikken tegn og symptom, og spyttestere som finnes tilgjengelig på markedet.  Det er ingen grunn til at Norge skal ligge etter våre naboland Sverige og Danmark på dette området.    


Tenk helhet

Med andre ord har vi fortsatt  store utfordringer innen narkotikabekjempelsen, selv om mye godt arbeid gjøres av dere hver dag,


Utdanningskonferansen skal være et positivt og inspirerende pusterom. Vi håper at arrangementet vil innfri forventningene, vi håper dere vil trives, vi håper dere lærer noe. Styret i NNPF vil gjerne at dere tar med dere nytt engasjement når dere reiser hjem igjen, og bruker dette i kampen mot narkotika i lokalmiljøene.

Ta med dere NNPFs motivasjon for en helhetlig bekjempelse av narkotikakriminaliteten og støtt opp om lokallagenes arbeid.  


Lykke til!


Lykke til med årets utdanningskonferanse! 


Takk for oppmerksomheten. 


Nästa steg för tuffare åtgärder mot cannabis


Den brittiska regeringen har nu under rubriken Next steps for tougher action on cannabis beskrivit vilka åtgärder som kommer att införas i januari nästa år.


Du kan läsa informationen här.


Torgny Peterson


Tidningslänkar onsdag 15 oktober (senaste*)

PRESENTATIONS AT THE WORLD FORUM AGAINST DRUGS - STOCKHOLM 8-10 SEPTEMBER (updated 28 September)


DOWNLOAD THE WFAD DECLARATION
- Return signed Declaration(s) to: World Forum Against Drugs (WFAD) - Ragvaldsgatan 14, SE-118 46 Stockholm Sweden

or

READ AND SIGN THE DECLARATION ON THE INTERNET


PRESSRUM


NYHETER

Mc-gängen och andra gäng - Tidningslänkar (senaste *)

Göteborg Nya tag mot kriminella gäng Göteborgs-Posten *

Göteborg Göteborg samlar sig mot gängen Borås Tidning *

Göteborg Hårdare tag mot kriminella i Göteborg Ekot *

Norrköping Rättegång med polisbevakning Folkbladet *

Norrköping Poliselev gripen vid rättegång Norrköpings Tidningar *

Norrköping Åtalad medgav samröre med X-team Norrköpings Tidningar *

Norrköping "Spelar ingen roll om ni tar hjälp av Hells Angels" Folkbladet *

Grums 19-åringen erkände mordet i förhör NWT *

Örebro Kommunen "har koll" på hur Bandidos ska tas Nerikes Allehanda *

Örebro Extrainsatt möte om Bandidos i Örebro idag Nerikes Allehanda *

Åkarp Hells Angels får inte kameraövervaka Sydsvenskan *

Uddevalla Kidnappade av okända Aftonbladet *

Hälsingland 20-åring åtalas för hot mot flera poliser Sundsvalls Tidning *

Danmark Magert udbytte af HA-ransagning DR *

Norge Ingen gripen efter norskt gängbråk Sydsvenskan *

  

Artikellänkar om mc-gängen och andra gäng - arkiv

(Eftersom olika tidningar sparar länkar olika lång tid kan vissa länkar ha raderats)

Oktober 2008  September 2008  Augusti 2008  Juli 2008  Juni 2008    Maj 2008   April 2008   Mars 2008   Februari 2008   Januari 2008    

November 2007- December 2007

Juni 2007 - Oktober 2007


Svensk maffia - en kartläggning av de kriminella gängen

Svensk maffia

Rikskriminalpolisens rapporter om organiserad brottslighet

Tema: Organiserad brottslighet Brå

Större kupper drivs som projekt Brå

Brottsofferportalen

Brott och straff i Sverige

Information från SNPF:s årskonferens i Karlstad 10-12 maj 2008 


Inrikes nyheter (senaste *)

Sverige Regeringen glömmer problemet med läkemedelsberoende Dagens Medicin *

Sundsvall Dödsdrog försvunnen på sjukhuset Sundsvalls Tidning *

Sverige Bok står mot bok Sydsvenskan *

Relaterat Infiltratören

Skåne Bedrägerier på över 100 miljoner i Skåne Ekot *

Norrbotten Hög alkoholkonsumtion kräver ökad samverkan Norrbottens-Kuriren *

Borås Psykpersonal: "Den åtalade och kvinnan borde vårdats åtskilda Borås Tidning *

Norrköping "Missbrukarna stängs ute" Norrköpings Tidningar *

Umeå 21-åring åtalas för mordförsök på sin mor Västerbottens-Kuriren *

Sundsvall Sju åtalas för omfattande narkotikahandel Dagbladet *

Malmberget Misstänkta narkotikabrottslingar häktade Norrländska Socialdemokraten *

Munksund Knarkbeslag efter husrannsakan Piteå-Tidningen *

Jönköping Hade knark och pistoler Jönköping Nu *

Uppsala Tre greps för narkotikabrott SVT *

Malmö Tre gripna för narkotikabrott Sydsvenskan *

Hultsfred Åtal för mordförsök SR Kalmar *

Klippan Sprängdåd mot hus i Klippan Aftonbladet *

Sverige Kriminalvården klarar inte avvisningar Ekot *

Sverige Tema: Penningtvätt "Penningtvättslagen inte tandlös" Finansvärlden

Borås Dråpåtal efter självmord på sjukhus Borås Tidning

Uppsala Drogblandandet livsfarligt SR Uppland

Uppsala 20-tal gripna misstänkta för narkotikabrott SVT

Sverige Majoritet anser att alkohol gör livet lättare Svenska Dagbladet

Göteborg Antalet våldsoffer på akuten redkordhögt Göteborgs-Posten

Sverige 31 000 samtal till Kvinnofridslinjen Östgöta Correspondenten

Göteborg Åtgärder ska skydda unga vittnen Göteborgs-Posten

Staffanstorp Trafikkontroll ledde till knarkfynd Sydsvenskan

Varberg Före detta polis körde grovt rattfull och krockade Hallands Nyheter

Karlskrona 46-årig man försökte köra från polisen Blekinge Läns Tidning

Skivarp Misstänkta smitare greps i Skivarp Trelleborgs Allehanda

Sundsvall Cannabisodlare åtalad Sundsvalls Tidning

Sundsvall Par sålde sprit till ungdomar Sundsvalls Tidning

Piteå Drogpåverkad hade pistol i bilen Piteå-Tidningen

Gotland Men flest krogar finns på Gotland SVT

Kalmar Nu är du avslöjad Västerviks-Tidningen

Tjörn Fylla och moped vanligt på Tjörn Göteborgs-Posten


Utrikes nyheter (senaste *)

Norge Stoppet ikke heroinopakke Bergens Tidende *

Norge Vil ikke kommentere saken Bergens Tidende *

Finland Flickor ångrar misstag i fyllan mer än pojkar YLE *

Norge Håpløst at de ikke aksjonerte Bergens Tidende *

USA Studie: Alkohol krymper hjärnan Göteborgs-Posten

Relaterat Association of Alcohol Consumption With Brain Volume in the Framingham Study

Finland Tobaken tar tio år Dagens Nyheter

Norge Skjuten i magen vid gängbråk Östgöta Correspondenten

Svinesund Här gör Sailor rekorbeslag av narkotika Aftonbladet

Budapest-Afghanistan Nato ska stoppa terroristers knarkintäkter DrugNews

Världen Konfliktkarta Svenska FN-förbundet *

Norge Unge Venstre - Narkotika til folket Varden *

Norge Beklageleg , Unge Venstre Varden *

Norge Politiet i møte med eks-quartledere Fædrelandsvennen

Norge Ikke Venstrepolitikk Vestfold Venstre

Norge Unge Venstre bør kjempe mot normalisering av rusmiddelbruk Nyhetsblikket

Norge Provosert av hasjutspill Rogalands Avis

Norge Vil legalisere bordelldrift Sørnett

Norge Latterliggjort av Lars Agderposten

Norge Useriøst forslag av Unge Venstre Telemarksavisa

  

Intressanta och aktuella länkar

Maffian drar nytta av den finansiella krisen

Tema: Kan man bota män som slår

Handbok om barnkonventionen

Reco.se

Religiösa skojare i USA "Reverend" Craig X

Global Corruption Report 2008

Infiltratören - den smutsigaste härvan inom svensk polis

SET - Social och emotionell träning

Drogtester i skolan - varför och hur?

Anabola Androgena Steroider


Uppgradering av cannabis januari 2009Från Storbritannien kommer nu besked om att cannabis uppklassificeras från klass C till klass B i januari 2009.


Samtidigt, från och med den 26 januari nästa år, kommer också nya regler att gälla för den som tar sig friheten att använda cannabis. Andra gången han/hon registreras för innehav av cannabis kostar det 80 pund, motsvarande cirka 1 000 kronor och händer det en tredje gång är det arresten som gäller.


Oppositionen är inte alls nöjd med bötesstraff, där häften av de utdömda beloppen inte betalas, och kräver tillsammans med flera frivilligorganisationer kraftfullare insatser, bland annat utbildning för att öka kunskapen om de potentiella farorna med användning av cannabis.


Besök också:

Talking about cannabis


Torgny Peterson


Nu är det klart! - Internetmedicin till alla till fantastiska priser!Nu behöver du inte vänta en dag till att skaffa dig den medicin du alltid drömt om men kanske aldrig har haft råd att skaffa eller varit för rädd att fråga efter. Här finns allt för alla och till rena rama julaftonspriser. Varför gå till vårdcentralen eller sjukhuset när du hittar prima grejer på Internet.

Var...var....var?, undrar du. Jo på


Internetsajten Crimemedicine.com är en kampanj om riskerna med falska läkemedel på Internet. Det är Läkemedelsverket som vill uppmärksamma dig på riskerna med att handla på Internet.


Läkemedelsverket konstaterar att Handeln med förfalskade läkemedel på Internet ökar explosionsartat. Vad många inte vet är att falska läkemedel kan vara livsfarliga, och den ökande handeln är ett hot mot folkhälsan. Därför gör Läkemedelsverket på uppdrag av regeringen en informationskampanj om falska och farliga mediciner på nätet.


Ett befriande friskt initiativ för att komma från Läkemedelsverket. Nu väntar vi bara på sur kritik från tredje makten, en och annan surpuppa och dom som gått på hela grejen. Andra kan glädja sig åt attacken mot internetpoteken.

Du kan läsa mer om kampanjen här.

Torgny Peterson


Elektroniskt kungörande av författningar

Utredningen om elektroniskt kungörande av författningar, med justitierådet Gudmund Toijer som utredare, har nu överlämnat sitt betänkande "Elektroniskt kungörande av författningar" (SOU 2008:88) till justitieminister Beatrice Ask.


Utredningen föreslår att det offentliga tillkännagivandet (kungörandet) av lagar och förordningar ska ske elektroniskt på en särskild webbplats på Internet. Med hjälp av en uppkopplad dator kan var och en ta del av en författnings officiella lydelse oberoende av tid och plats. Det föreslås också en skyldighet för folkbiblioteken att ge allmänheten tillgång till webbplatsen.


Utredningen har funnit att det är tekniskt möjligt att med rimliga resurser skapa ett tillförlitligt och säkert elektroniskt kungörandesystem. Det går också att säkerställa ett långsiktigt bevarande av författningarna.


Enligt förslaget ska lagar och förordningar ha den officiella lydelse som framgår av det elektroniska kungörandet. Någon pappersversion kommer inte att kungöras. Utredningen har emellertid funnit att även ett pappersexemplar bör framställas, bl.a. mot bakgrund av den extra säkerhet som det innebär för systemet.


Utredningen föreslår att de nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2011 och att de ska omfatta författningar som kungörs därefter.


Invigning av kunskapscentrum i Göteborg

Idag invigs det kunskapscentrum i Göteborg som har i uppdrag är att förebygga och försvåra bl.a. gängkriminalitet och organiserad brottslighet.


InfiltratörenLasse Wierup, kriminalreporter och författare till boken Svensk maffia har kommit ut med en ny bok, Infiltratören.


Mellan 1996 och 2004 gillrade infiltratören Max fällor åt mc-gäng, rånare och knarkhandlare. Hans uppdragsgivare var den nu dömde och avskedade kommissarien Olle Liljegren vid Stockholmspolisen.

Max hemliga uppdrag avslöjades när en operation gick snett. I en infiltration av en kokainliga i Eskilstuna hade Max gett sig för långt in i narkotikaaffärerna och fick sin telefon avlyssnad. När Eskilstunapoliserna även fick höra Olle Liljegrens röst i telefonsamtalen blev de chockade. Vad hade Stockholmskollegan för intressen i narkotikahanteringen undrade de och informerade åklagarmyndigheten. Där beslutades att Max och Olle Liljegren skulle gripas.

Under den fortsatta polisutredningen och i de följande rättegångarna kom fler och fler uppgifter fram om Stockholmspolisens okonventionella arbetsmetoder. Allt talar för att Olle Liljegren, med hjälp av Max, ägnat sig åt olaglig brottsprovokation. Men eftersom domstolen anser att arbetet varit sanktionerat uppifrån frias Liljegren till slut på nästan alla punkter. Max tvingas däremot avtjäna tre års fängelse.

Trots rättegångarna har flera viktiga frågor ännu inte fått något svar. Hur mycket kände exempelvis polischefer som Leif Jennekvist, Gunno Gunnmo och Carin Götblad till? Hur kunde en ung, överambitiös polisman få så fritt spelrum? Varför har ingen av dem som dömdes i de regelvidriga operationerna fått chans till ny rättegång? Och vad betyder det för den svenska rättssäkerheten?


Du kan läsa ett utdrag ur boken här.


Boken är utgiven på Norstedts förlag, Inbunden, 432 sidor; ISBN: 978-91-1-301917-8


Torgny Peterson


Maffian drar nytta av den finansiella krisen


Den italienske journalisten och författaren Roberto Saviani säger till media att maffian kommer att dra nytta av det finansiella krisläget för att tvätta pengar från sin kriminella verksamhet.


Saviani, som idag lever under polisbeskydd efter hot från maffian, har skrivit vad som idag har blivit en bestseller om camorran. Boken, Gomorra, finns översatt till svenska och utgiven av Brombergs bokförlag. Läs den!


Du kan se en intervju med Roberto Saviani, med engelsk översättning, här. Boken, som också blivit film, hade premiär tidigare i år.


Andra böcker på svenska om maffian förtjänar också att läsas, Maffia och Camorra av Tomas Lappalainen och Maud Websters Maffians värld - Historien om Cosa Nostra.

Torgny Peterson


Insatser mot droger tillförs 300 miljoner

Från Norge meddelar landets hälsovårdsminister Bjarne Håkon Hanssen att man i budgeten föreslår ett tillskott på 300 miljoner kronor för insatser mot droger, vilket innebär en total ökning med 685 miljoner kronor sedan den så kallade Opptrappingsplanen startade 2006 och som omfattar perioden 2006-2010.


Som jag meddelat tidigare föreslår byrådet i Oslo att Oslo stänger injektionsrummet den 1 januari 2009.


Norska regeringen meddelar nu att man under oktober kommer att skicka ut ett remissförslag om permanentning av injektionsrum. Bjarne Håkon Hanssen säger att respektive kommun själv bör få bestämma om man vill ha injektionsrum som en del av sina tjänster och om så är fallet finansiera detta med egna medel. Med ökade resurser till kommunerna finns det möjligheter till detta.


Det ansvariga departementet, Helse- og omsorgsdepartementet, arbetar nu med ett remissförslag där det bland annat sägs att injektionsrummet ska vara ett komplement till andra omsorgs- och rehabiliteringstjänster för personer som dagligen använder narkotika och som har behov av ett omfattande batteri av tjänster för att förbättra sin livssituation och sitt hälsotillstånd.


På vilket sätt ett injektionsrum med därtill hörande verksamhet förbättrar livssituationen och hälsotillståndet framgår inte av berättelsen.


Helse- og omsorgsdepartementet har tidigare öronmärkt pengar till driften av injektionsrummet i Oslo och meddelar nu att sådana medel kommer att finnas tillgängliga om Oslo vill fortsätta verksamheten med injektionsrummet.


För att öka förvirringen säger Hanssen att narkotika är och ska vara förbjuden. När man trots det kan använda narkotika i injektionsrummet utan straff är det för att öka tillgängligheten till hälsovård och information om hjälpinsatser för målgruppen.


Ytterligare information om verksamheten vid det injektionsrum som finns i Oslo nu hittar du här.


Torgny Peterson


Alkolås för rattfyllerister och körkortsprov i privat regi

Regeringens särskilde utredare, generaldirektören Ingvar Åkesson, överlämnade idag betänkandet Alkolås för rattfyllerister och körkortsprov i privat regi till infrastrukturminister Åsa Torstensson.


Alkolåsutredningen 2008 har lämnat förslag till ett system där alkolås i princip blir obligatoriskt för dömda rattfyllerister. Utredningen har också behandlat frågan om hela eller delar av förarprovverksamheten ska lämnas över till privata aktörer.


Alkolås

Utredningen föreslår ett tvådelat system för dem som ska få sitt körkort återkallat på grund av rattfylleri till följd av alkoholintag. Istället för att få körkortet återkallat ska man kunna ansöka om att få körkort villkorat med alkolås.

- För den som tillhör högriskgruppen, dvs. har gjort sig skyldig till grovt rattfylleri, har återfallit inom fem år eller har begått rattfylleri och har diagnosen alkoholberoende eller -missbruk, ska ett beslut om körkort med alkolås gälla under en tid av två år.

- För övriga fall ska villkorstiden bestämmas till ett år.


För den som inte vill ansöka eller om ansökan avslås ska körkortet återkallas under minst lika lång tid som villkorstiden skulle ha varit.


Körkortsprov

För närvarande ansvarar Vägverket för anordnande av kunskaps- och körprov för körkort. Vägverket har periodvis haft problem att möta efterfrågan på prov på ett flertal orter, vilket tidvis har lett till långa väntetider.


Utredningen redovisar förutsättningarna för att utformningen av ett system där körkortsprovverksamheten helt eller delvis lämnas över till privata aktörer. Transportstyrelsen, som inrättas den 1 januari 2009, föreslås ansvara för tillståndsprövning och tillsyn av förarprovverksamheten.


Förslaget kommer nu att remitteras för att få in synpunkter.


Riksdagsledamöternas arvoden höjs

Har du för dåligt betalt tycker du? Satsa på att bli riksdagsman/kvinna.


Riksdagens arvodesnämnd har beslutat höja ledamöternas arvoden med 1 600 kronor till 54 500 kronor i månaden från och med den 1 november 2008.


Utöver lön erbjuds du bland annat eget kontor, många resor och omfattande övertidsmöjligheter för den engagerade.


Torgny Peterson


Samarbete mellan terrorister och narkotikakarteller

I USA oroas man nu över en möjlig koppling mellan terrorister och narkotikakarteller i Latinamerika.


I ett meddelande från Homeland Security National Terror Alert säger man att operativa extremistgrupper redan har identifierats i flera latinamerikanska länder där de till största delen är involverade i anskaffning av ekonomiska medel och logistikstöd.


Charles Allen, chef för underrättelseanalysverksamheten vid Homeland Security Department, säger att dessa [extremistgrupper] kan komma att använda väletablerade smugglingsrutter för att föra in människor och massförstörelsevapen till USA.


Torgny Peterson


Utredning om underrättelseinhämtning för vissa polisiära behov

Regeringen har i dag gett Anders Eriksson, ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, i uppdrag att utreda hur Säkerhetspolisens och Rikskriminalpolisens behov av underrättelser om utländska förhållanden kan tillgodoses på ett rättssäkert och effektivt sätt.


Signalspaning har utgjort en underrättelsekälla för Säkerhetspolisens verksamhet under lång tid. Av effektivitetsskäl fördes merparten av myndighetens signalspaningsresurser över till Försvarets radioanstalt i början av 90-talet. En överenskommelse träffades samtidigt om att Säkerhetspolisen skulle få lämna uppdrag till Försvarets radioanstalt.


Den 1 januari 2009 träder nya regler i kraft för signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Från och med den 1 oktober 2009 är det möjligt att inom ramen för sådan verksamhet signalspana i tråd. Enligt den politiska överenskommelse i 15 punkter som nyligen träffades ska Försvarets radioanstalt endast få bedriva signalspaning efter inriktning av regeringen, Regeringskansliet och Försvarsmakten. Detta väcker frågan om hur Säkerhetspolisens och Rikskriminalpolisens behov av underrättelser om utländska förhållanden ska kunna tillgodoses. Enligt den politiska överenskommelsen ska därför en utredning tillsättas för att se över denna fråga.


Regeringen har därför i dag beslutat att ge Anders Eriksson uppdraget att kartlägga Säkerhetspolisens och Rikskriminalpolisens behov av underrättelseinhämtning avseende utländska förhållanden genom signalspaning.  Utredaren ska, med beaktande av bland annat skyddet för den enskildes personliga integritet, föreslå hur detta behov ska kunna tillgodoses på ett rättssäkert och effektivt sätt. Till stöd för utredarens arbete ska en referensgrupp med representanter för riksdagspartierna inrättas. Utredaren ska redovisa sina förslag senast den 30 juni 2009.


Säkerhetspolisen behöver kvalificerad underrättelseverksamhet i sin uppgift att förhindra brott. Signalspaning är för det ändamålet av stor betydelse. För Rikskriminalpolisens kamp mot till exempel människohandel, narkotikasmuggling eller barnpornografi gäller samma sak. Därför har vi arbetat snabbt för att tillsätta denna utredning, säger justitieminister Beatrice Ask.


Läs också:

Kommitteédirektiv 2008:120 Underrättelseinhämtning för vissa polisiära behov


WHO inleder världsomfattande hearing om den första globala alkoholstrategin

I dagarna inleder WHO en världsomfattande webbaserad hearing for att ge alla möjlighet att inkomma med synpunkter och förslag på vad som kan göras för att minska alkoholproblemen i världen. WHO lyfter särskilt fram hur man ska kunna skydda riskgrupper, unga människor och de som påverkas negativt av andra människors drickande, till exempel barn i riskmiljöer.


Varje år dör minst 2,3 millioner människor i världen av alkoholrelaterade orsaker. WHO:s världshälsoförsamling antog därför tidigare i år en resolution om behovet av en global alkoholstrategi för att minska skadlig alkoholkonsumtion.


"Afghanistan kan inte lämnas åt talibanerna"

Dagens Nyheter Debatt 9 oktober 2008

Sten Tolgfors, Försvarsminister


Mycket har hänt i Afghanistan sedan talibanregimens fall år 2001. 80 procent av befolkningen har tillgång till grundläggande sjukvård, att jämföra med 8 procent under talibanernas styre. Spädbarnsdödligheten har minskat med 26 procent.


För fem år sedan fanns inga skolor för flickor i Afghanistan. Sedan dess har 2000 skolor byggts eller reparerats. I skydd av bland annat svenska soldater förverkligas steg för steg flickornas rätt till utbildning. 6,4 miljoner barn varav 1,5 miljoner flickor går i skolan


En förutsättning för utveckling är att det skapas en säker miljö. Den valda och legitima regeringen har bett om internationellt stöd. 40 länder samarbetar för att leda Afghanistan mot en bättre framtid.


Vi bidrar med militära insatser för att skapa säkerhet. Vi stöder uppbyggnaden av Afghanistans egen armé och poliskår för att stärka regeringens möjlighet att ta ansvar för sin egen säkerhet. Vi har ökat vår diplomatiska närvaro med en ambassad i Kabul. Att skapa säkerhet är en förutsättning för att effektivt kunna verka med de biståndsinsatser som Sverige genomför.


Det är detta internationella och FN-sanktionerade agerande som Thage G Peterson (s) och Maj Britt Theorin (s) kallade för "det orättfärdiga och utsiktslösa kriget i Afghanistan" på DN-debatt härförleden. I går kväll anslöt Lars Ohly (v) och Maria Wetterstrand (mp) sig till dem i en gemensam manifestation på Sergels torg i Stockholm. Där menade de att "Det är hög tid att reagera mot detta vansinne."


Är det vansinne att värna civila?


Det är ingen tvekan att utvecklingen i Afghanistan innehåller betydande utmaningar för landets regering och det internationella samfundet. Men borta är det massiva förtrycket och talibanernas avrättningar på fotbollsarenor. Om vi gjorde som Peterson, Theorin, Ohly och Wetterberg ville och lämnade Afghanistan åt sitt öde, skulle risken vara stor för en återgång till talibanstyre. Det är tråkigt att den internationella solidariteten inte räcker längre för dem. Det är även högst märkligt att två framträdande socialdemokrater bortser från att det var den socialdemokratiska regeringen som inledde Sveriges insats i Afghanistan.


Alliansregeringen har ökat biståndet till Afghanistan. Vårt fortsatta fokus ligger på att knyta ihop de civila och militära delarna. Genom att bättre samla våra insatser får vårt bidrag större effekt och stöder den framtida utvecklingen i landet.


Sten Tolgfors (m)

Försvarsminister


Ny överdirektör för Försvarets radioanstalt

Regeringen har idag beslutat att förordna Christina Malm som överdirektör för Försvarets radioanstalt, FRA fr.o.m. den 1 december.


Christina Malm kommer närmast från en befattning som administrativ chef och ställföreträdande generaldirektör vid myndigheten Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK). Tidigare har Christina Malm bland annat varit ekonomidirektör vid Sjöfartsverket och dåvarande FOA. Hon har också arbetat som analytiker vid FOA.


Christina Malm är född 1965 och har en examen från den internationella ekonomlinjen vid Uppsala universitet.


Omfattande razzior mot cannabishanteringPolisen i Lancashire i England är mycket aktiv i arbetet mot cannabis. Utöver att beslagta odlingar har man nu också, helt följdriktigt, börjat göra razzior mot företag som säljer artiklar avsedda att användas vid cannabisodling.


Du kan läsa mer här.


Torgny Peterson


Hur länge finns ett brott i belastningsregistret?

Många undrar hur länge ett brott finns kvar i belastningsregistret. Du kan läsa mer om detta på polisens sidor om register här.


Mobil polisstation i Oslo efter svensk förebildNRK rapporterar att polismästaren i Oslo, Anstien Gjengedal, vill använda mobilt poliskontor i verksamheten i Oslo. Idén har man hämtat från Stockholm.


Läs också:

Mobila poliskontoren på plats - innan det händer


Torgny Peterson


Enhetligare regler om konsumenters rättigheter

Idag har Europeiska kommissionen antagit ett förslag till ett direktiv om konsumenters rättigheter. Syftet är att få till stånd tydligare och enhetligare regler inom EU när det gäller vilka rättigheter konsumenter har när de handlar.


Förslaget, som är ett led i arbetet med att se över EU:s konsumentregelverk, omfattar de nuvarande direktiven om distansavtal, hemförsäljning, konsumentköp samt oskäliga avtalsvillkor. Kommissionens ambition är full harmonisering på hög konsumentskyddsnivå. Kommissionen framhåller att enhetligare konsumentskyddsregler förbättrar företagens förutsättningar och ökar konsumenternas förtroende för gränsöverskridande handel. Kommissionen ser en särskild potential när det gäller handel via Internet.


I kommissionens förslag behandlas bland annat vilken information som ska ges före avtalets ingående, ångerrätt för konsumenter samt vad som gäller när en vara inte uppfyller vad konsumenten haft anledning att förvänta sig.


Det är glädjande att kommissionen presenterat ett förslag till ett direktiv som rör konsumenters rättigheter i avtalsförhållanden. Det behövs enhetligare regler på en hög konsumentskyddsnivå för att uppnå en väl fungerande inre marknad som har konsumenternas och företagens förtroende. Vi ska nu analysera förslaget och skicka ut det på remiss, säger konsumentminister Nyamko Sabuni och justitieminister Beatrice Ask i en gemensam kommentar.


3 679 riksdagsmotioner

7 oktober kl. 16.30, när den allmänna motionstiden gick ut i riksdagen för 2008/09, visade sammanräkningen att riksdagsledamöterna lämnat in totalt 3 679 motioner under perioden. Antalet innebär 368 fler motioner jämfört med motsvarande siffra förra året.


Årets allmänna motionstid började vid riksmötets öppnande i september och avslutades den 7 oktober. Det är under dessa höstveckar som riksdagsledamöterna har kunnat lämna in fristående motioner dvs. förslag om allt som riksdagen kan besluta om.


Radioprogrammet ReageraMera torsdag 9 oktober 14.00-15.00
Torsdag 9 oktober 14.00-15.00 är det dags igen för radioprogrammet ReageraMera.


Innehåll
Om narkotika i allmänhet och om kat och cannabis i synnerhet, men också om narkotikarelaterad dödlighet.

Medverkande
Anti-kataktivisten Suleiman Arale

Programledare: Torgny Peterson

Programmet sänds live via FM-nätet (89,2) på Gotland i radiokanalen WisbyFM. För dig som inte bor på eller gästar Gotland går det utmärkt att höra direktsändningarna via internet på http://www.wisbyfm.se/ 


ReageraMera har spännande och intressanta gäster och tar upp toppaktuella frågeställningar i intervjuer och diskussioner - via telefon, live från studion eller i bandade inslag. Dessutom blir det musik.


Åklagarväsendets brottsbekämpning

Åklagardatautredningen har i dag överlämnat betänkandet Åklagarväsendets brottsbekämpning Integritet - Effektivitet (SOU 2008:87) till justitieminister Beatrice Ask. Utredningen föreslår en reglering i lag för behandlingen av uppgifter i åklagarväsendets brottsbekämpande verksamhet.


Utredningens förslag innebär att det ska vara tillåtet för Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten (åklagarväsendet) att i sina datorsystem behandla och lagra digitala upptagningar av text, ljud och bild som behövs i åklagarväsendets brottsbekämpande verksamhet.


För att åklagarväsendet ska kunna bedriva sin verksamhet effektivt och ändamålsenligt och med ett rationellt datorstöd, föreslår utredningen teknikneutrala bestämmelser som medger fortlöpande utveckling och anpassning av datorsystemen. Ökad effektivitet kommer också att uppnås genom utredningens förslag om möjlighet för andra myndigheter som bedriver brottsbekämpande verksamhet att få direktåtkomst till uppgifter i åklagarväsendets brottsbekämpande verksamhet.


Av integritetsskäl föreslås att viktigare frågor regleras i lag. Tillgången till uppgifter ska alltid begränsas till vad var och en behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. Till skydd för de registrerades personliga integritet föreslås vissa grundläggande rättigheter för enskilda. Förutom rätt till information, rättelse och skadestånd får vissa beslut av myndigheterna inom åklagarväsendet överklagas. För att värna skyddet för enskildas personliga integritet föreslår utredningen vidare att möjligheten att behandla känsliga personuppgifter begränsas.


Sveriges antagande av rambeslut om verkställighet av utevarodomar

Inom Europeiska unionen har det utarbetats ett utkast till rambeslut om verkställighet av utevarodomar.


Förslaget omfattar regeländringar i fem andra rambeslut som reglerar det straffrättsliga samarbetet mellan medlemsstaterna och som bygger på principen om ömsesidigt erkännande: rambeslutet om en europeisk arresteringsorder, rambeslutet om verkställighet av bötesstraff, rambeslutet om verkställighet av beslut om förverkande, utkast till rambeslut om överförande av frihetsberövande påföljder och utkast till rambeslut om övervakning av vissa icke frihetsberövande påföljder.


Alla dessa rambeslut innehåller regler om under vilka förutsättningar en medlemsstat ska verkställa en annan stats dom eller beslut, bl.a. när en framställan kan avslås i de fall en dom eller ett beslut fattats i en persons utevaro från de förhandlingar som föregick domen eller beslutet. För närvarande ser avslagsmöjligheterna olika ut i dessa rambeslut och avsikten med det nu aktuella förslaget till rambeslut om verkställighet av utevarodomar är att åstadkomma en så likartad reglering som möjligt. Förslaget syftar både till att stärka rättssäkerheten för den enskilde och till att förenkla det rättsliga samarbetet inom unionen.


I propositionen föreslås att Sverige ska anta rambeslutet. Vidare redovisas en bedömning av vilken lagstiftning som behövs för att genomföra rambeslutet.


Läs också:

Sveriges antagande av rambeslut om verkställighet av utevarodomar, prop. 2008/09:20


Kraftfulla åtgärder mot stalkning ger ett ökat skydd för hotade och förföljda

Kriminalisering av stalkning och möjlighet att övervaka kontaktförbud (nuvarande besöksförbud) elektroniskt. Det är ett par av de åtgärder som Stalkningsutredningen föreslår i sitt betänkande som i dag överlämnades till justitieminister Beatrice Ask. Utredningen, som har letts av rektorn vid Polishögskolan Ebba Sverne Arvill, föreslår även ett ökat skydd för personuppgifter och andra åtgärder för att skydda hotade och förföljda.


Många personer i Sverige utsätts varje år för hot, trakasserier och förföljelse. Under det senaste året har nästan 200 000 personer drabbats av stalkning, d.v.s. en form av systematisk förföljelse. Ungefär 15 000 personer tvingas varje år flytta efter att de har utsatts för stalkning.


I dag saknas det en särskild bestämmelse om straff för stalkning. Däremot kan gärningarna som ingår i stalkningen var och en för sig utgöra brott. Stalkningsutredningen föreslår att ett nytt brott, olaga förföljelse, införs. Förslaget innebär en möjlighet att sammantaget beakta att kriminella gärningar begåtts inom ramen för en systematisk förföljelse. Den som gör sig skyldig till olaga förföljelse kan dömas till fängelse i högst två år. För grova fall föreslås straffet vara fängelse lägst sex månader och högst fyra år.


Stalkningsutredningen föreslår också att den nuvarande lagen om besöksförbud ska ersättas av en ny lag om kontaktförbud. Den nya lagen är tydligare. Strukturerade hot- och riskbedömningar ska vara grunden för beslut om kontaktförbud.


Ett kontaktförbud ska kunna förenas med elektronisk övervakning. Förbudspersonen föreslås kunna övervakas elektroniskt och positionsbestämmas om han eller hon träder in i det område som kontaktförbudet avser. Övervakningen ska ske av polisen. Den elektroniska övervakningen ökar möjligheten för polisen att varna skyddspersonen och ingripa mot förbudspersonen. Även möjligheten att säkra bevis om att en överträdelse av kontaktförbudet har skett kommer att öka, enligt utredningen. Beslut om kontaktförbud med elektronisk övervakning ska fattas av domstol.


Enligt Stalkningsutredningen bör det bli lättare att medges fingerade personuppgifter än vad det är i dag. En annan åtgärd som utredningen föreslår är att det bör finnas utbildade skyddshandläggare för brottsoffer tillgängliga i samtliga kommuner. En skyddshandläggare ska vara en länk mellan brottsoffer, myndigheter och ideella organisationer.


Läs också:

Stalkning - ett allvarligt brott, SOU 2008:81


Nordisk socialförsäkringsportal välbesökt

Flera av de gränshinder som lyfts fram på socialförsäkringsområdet beror på saknad av lättillgänglig information. De nordiska länderna upprättade därför i juni 2008 en socialförsäkringsportal med information om regler för bland annat a-kassa, sjukpenning, föräldrapenning och pension.


Socialförsäkringsportalen har sedan lanseringen haft cirka 25 000 träffar plus cirka 5 000 som har återvänt.


Att så många redan har besökt socialförsäkringsportalen visar på ett behov av information i dessa frågor. Jag är glad att portalen nu är öppnad och kan vara till hjälp för de som till exempel gränspendlar eller är intresserade av att flytta till ett annat nordiskt land, säger nordiska samarbetsministern Cristina Husmark Pehrsson.


I dag arbetar exempelvis cirka 50 000 svenskar i Osloregionen, 25 000 svenskar är folkbokförda i Norge och mellan Sverige och Danmark gränspendlar varje dag cirka 20 000 personer.


Amerikanska kvacksalvare i farten med marijuanapropaganda


Amerikanska kvacksalvare i en del delstater anstränger sig som bekant för att övertyga allmänheten om att rökning av marijuana skulle ha något som helst att göra med medicin.


Just nu bedriver kvacksalvarna intensiv lobbying i Michigan, men deras verksamhet står ingalunda oemotsagd. I syfte att avslöja bogusgeschäftet med rökning av marijuana som så kallad "medicin" har hemsidan Vote No on Proposal One öppnats.


Webbplatsen, som du hittar här, innehåller bland annat en video på 13 minuter som innehåller en del intressant information (du får stå ut med reklam en halv minut innan inslaget börjar) om den här sortens skojare.


Läs också:

Är medicinsk marijuana OK i USA


Torgny Peterson


Om kontrolluppgifter

Slopad skyldighet att lämna kontrolluppgift om tillgångar och skulder samt ändrat innehåll i kontrolluppgiften om betalningar till och från utlandet.


Regeringen föreslår att skyldigheten att lämna kontrolluppgifter om tillgångar och skulder ska tas bort. Dessutom föreslås ett ändrat innehåll i kontrolluppgiften om betalningar till och från utlandet. Förslagen har idag överlämnats i en proposition till riksdagen.


Eftersom förmögenhetsskatten avskaffades den 1 januari 2007 föreslår regeringen att slopa skyldigheten att lämna kontrolluppgifter om tillgångar och skulder som tidigare låg till grund för förmögenhetsbeskattningen. Det innebär att kontrolluppgifter inte längre behöver lämnas om bland annat fordringsrätter och innehav av aktier.


Regeringen föreslår samtidigt att innehållet i kontrolluppgiften om betalningar till och från utlandet ändras. Föreslaget innebär bland annat att betalningens belopp ska anges i använd valuta istället för i kronor och att man vid betalningar från utlandet inte behöver ange vad betalningen avser.


Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2009.


Läs också:

Slopad kontrolluppgiftsskyldighet rörande tillgångar och skulder, m.m. prop 2008/09:44


Åklagarna i Göteborg organiserar om

Den 1 oktober slogs de allmänna åklagarkamrarna i Göteborg ihop till en enda - Göteborgs åklagarkammare. En ny organisation träder i kraft den 1 november, med syfte att effektivisera brottsbekämpningen och specialisera åklagarna.


Förändringen innebär att antalet kammare minskas från tre till en och Göteborg nu får landets största åklagarkammare. Särskilt utpekade åklagare kommer att arbeta i team för hantering av ungdomsbrott, relationsvåldsbrott och grov brottslighet. Dessutom införs en organisation för att snabbare kunna hantera det stora antal ärenden som polisen själva utreder och därefter redovisar till åklagare.


Syftet med den nya organisationen är bland annat att öka spetskompetensen för hantering av olika måltyper och få så stor enhetlighet som möjligt i brottsbekämpningen. Ett annat viktigt syfte är att effektivisera hanteringen av mängdbrottsligheten och se till att lagföring av vardagsbrottsligheten kan ske snabbare.


Oslo stänger injektionsrummet den 1 januari 2009

Det norska förnuftet har segrat över den kvasivetenskapliga dumhetens företrädare.


Förslaget (på norska) om att stänga injektionsrummet från och med den 1 januari 2009 lyder som följer :


3. Strategier og tiltak

Byrådet foreslår å avvikle sprøyterommet fra 1. januar 2009.

  

Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) har beregnet antall injiserende rusmisbrukere i Oslo til å utgjøre om lag 3 000 personer. Antall brukere av sprøyterommet var den første delen av 2008 vel 40 personer.

  

SIRUS har evaluert sprøyterommet fra den første tiden tiltaket var åpent. Sprøyterommet har ikke oppfylt alle målsettingene og det er en svært liten del av brukergruppen som benytter seg av tilbudet.

  

Sprøyterommet koster vel 12 mill. i inneværende år, hvorav vel 7 mill. er kommunale midler.

  

Byrådet foreslår at de kommunale driftsmidlene til sprøyterommet i sin helhet brukes i Rusmiddeletaten til å bedre tilbudet i Feltpleien og til institusjoner som gir tilbud om akuttovernatting; samt å øke antall institusjonsplasser for klienter som har både rusproblemer og en psykiatrisk diagnose. På denne måten oppnår man et bedre helhetlig tilbud for denne målgruppen. Slik vil også kompetansen som er opparbeidet i driften av sprøyterommet, kunne forbli i etaten.

  

VELFERD OG SOSIALE TJENESTER - byomfattende tiltak BUDSJETT 2009 31

Det er innarbeidet forventet lønns- og prisutvikling med netto 16 mill., jf. del 15 Budsjettekniske merknader.

Byrådets budsjettforslag innebærer et effektiviseringskrav på 2,6 mill. og en rammereduksjon på 2 mill.

Forslag til vedtak:

a) Bydelsbetaling for opphold på samtlige institusjoner under Rusmiddeletaten prisjusteres med 4,63 % og utgjør i 2009 kr 247 pr. døgn. pr. klient.

b) Rusmiddeletaten gis i samarbeid med aktuell bydel fullmakt til å fastsette en høyere bydelsbetaling for ekstrakjøp av private institusjonsplasser utover plantallene.

  

Sprøyterommet avvikles f.o.m. 01.01.2009.


Läs också:

Hva nå? Evaluering av prøveordning med sprøyterom


Torgny Peterson

Restriktiv attityd minskar narkotikabrukEn restriktiv narkotikapolitik och effektivt polisarbete är förklaringar till en låg användning av narkotika i Sverige. Men en ökande narkotikarelaterad dödlighet oroar. Det visar den nya kunskapsöversikten från Statens folkhälsoinstitut.


Mycket tyder på att användningen av narkotika ökade under 1990-talet i Sverige. Fler unga började använda narkotika och antalet tunga missbrukare beräknades öka. Trenden var densamma i andra europeiska länder. Men efter år 2000 har andelen unga som använt narkotika sjunkit betydligt.

Den mer restriktiva politik som förts i Sverige jämfört med andra europeiska länder har lett till ökad upptäcktsrisk och fler beivrade brott. Narkotikan blir mer svårtillgänglig och andelen ungdomar som haft kontakt med narkotika är mycket låg i en jämförelse, säger Sven Andréasson, avdelningschef vid Statens folkhälsoinstitut.

Under 2007 registrerades 350 dödsfall i landet som narkotikarelaterade. Det kan jämföras med 182 dödsfall under 1995. Dödsfallen ökade under andra halvan av 1990-talet och stabiliserades efter millennieskiftet. Men under 2007 ökar antalet till sin hittills högsta registrerade nivå, något som kan tyda på att det tunga missbruket ökar.

Utvecklingen oroar, vi tycks vara bra på att förebygga nyrekrytering till narkotika, men vi ser att skador bland dem som redan är inne i ett missbruk ökar, säger Sven Andréasson.

Forskningsöversikten visar att narkotikabruket i hög grad drivs av fyra faktorer: pris, tillgänglighet, normer och beroende. Åtgärder som påverkar dessa faktorer är därför angelägna och i synnerhet åtgärder för att begränsa tillgängligheten.

Sambandet är starkt mellan narkotikaanvändning och bruk av andra droger som tobak och alkohol. Därför är det rimligt att narkotika samordnas i det breda förebyggande arbetet inom folkhälsoområdet.

Tyngdpunkten för det förebyggande arbetet behöver ligga lokalt, i frivilligorganisationer, kommuner, skolor och på arbetsplatser.


Hela rapporten, Narkotikan i Sverige - Metoder för förebyggande arbete - en kunskapsöversikt, kan du läsa här.


An introduction and summary is available in English (pp. 322-349) at http://www.fhi.se/upload/ar2008/rapporter_2008/R200823_Narkotikaskrift.pdf


Läs också:

Metadon skördar allt fler dödsoffer

Undervisning stoppar inte ungas missbruk

Narkotikapolitik saknar bevis

Torgny Peterson


Narkotikan i Sverige

Idag på morgonen presenterar Folkhälsoinstitutet en 350-sidig rapport om narkotika i Sverige.


Jag har precis talat med Johan Landin, pressekreterare vid Folkhälsoinstitutet, som berättar att rapporten är en bred kunskapsöversikt om narkotikasituationen i landet. Rapporten behandlar bland annat polisiära insatser, skolans verksamhet och informationsinsatsers betydelse.


Landin betonar att tillgänglighetsbegränsningen är det som fungerar bäst i kombination med insatser för att minska efterfrågan.


Rapporten innehåller också en beskrivning av utvecklingen av narkotikaanvändningen nationellt och internationellt.


Vid en internationell jämförelse ligger den svenska användningen av narkotika, inte minst cannabis, på en låg nivå.


Torgny Peterson

Norge går före bakåt - Sprutautomater utanför celldörren!

Får den norske läkaren Svein-Erik Ekeid som han vill får norska fängelser gärna montera upp sprutautomater utanför celldörrarna i de norska fängelserna. Ytterligare ett exempel på norsk resignation inför narkotikaproblemet.


Varje vaken medborgare frågar sig naturligtvis varför knark överhuvudtaget förekommer på fängelser. Svaret är inte alltför avancerat. Fängelser är boplats för många missbrukare, kontrollen av införsel av narkotika med intagna OCH personal är undermålig och dessutom är det inte en alltför avancerad gissning att personal i vissa fall ser mellan fingrarna med missbruk i fängelser för att slippa oro och bråk.


Om man nu inte kan göra fängelser narkotikafria frågar sig säkerligen den vakne medborgaren vidare hur ett arbete mot narkotika ska kunna genomföras utanför fängelser om man inte ens klarar av att hålla fängelser narkotikafria. Bra fråga! Fortsätt ställa den och kräv svar av den ansvariga myndigheten!


Hur som haver - Ekeid har uppenbarligen gett upp arbetet mot narkotika på norska fängelser och försöker nu presentera stöd för sin udda idé att underlätta missbruk bland norska intagna. Bland annat hävdar han att det är ett rättmätigt krav från de som sitter i fängelse och som fortsätter att använda narkotika att få tillgång till rena sprutor. Och inte nog med det - han menar vidare att det är hög tid för fångarna att få tillgång till rena sprutor oavsett när på dygnet de intagna behöver det. Snacka om room service! Kvalificerat nonsens upphöjt till komplett galenskap!


En patient i fängelse har mist sin frihet men inte sin rätt till hälsovård, säger Ekeid. Kanske borde han istället fundera på hur förlusten av frihet ska kombineras med en förlust av fri användning av narkotika i fängelset eller ska man kanske, som schweizarna gjorde en gång i tiden, så småningom dela ut knark i fängelset också?


Påhittig är han också, Ekeid. Sprutautomater i fängelserna kommer att förhindra att folk har sprutor liggande i cellen. Då kan dom hämta rena sprutor när dom behöver det även om inte fängelseläkare eller sjuksköterska finns på plats, säger Ekeid som mer och mer framstår som en del av det norska narkotikaproblemet snarare än en del av lösningen på samma problem.


Norge borde kanske se sig om efter en annan konsult för att utveckla arbetet mot narkotika på norska fängelser.


Läs också:

Vil sette opp sprøyteautomater i fengslet


Torgny Peterson


Topplistor - Introduktion till polisens gärningsmannainriktade strategier mot brottBrå (Brottsförebyggande rådet) har gett ut en idéskrift, Topplistor -  Introduktion till polisens gärningsmannainriktade strategier mot brott.


I sin presentation av skriften säger Brå att den ger en introduktion till polisens gärningsmannainriktade strategier. Bakgrunden är att den svenska polisen använder allt mer proaktiva insatser för att förebygga brott. En en metod är tio-i-topplistor, där i förväg identifierade personer blir föremål för särskild uppmärksamhet från polisens och andra myndigheters sida. En annan metod är att polisen fångar upp personer som begår vissa typer av brott, exempelvis rattfylleri, drograttfylleri och olovlig körning. Det handlar om personer som återkommande och i stor skala begår brott, personer som har behov av missbruksvård och ungdomar som dras in i kriminalitet. Vissa av verksamheterna bygger på långtgående samverkan mellan å ena sidan polisen och åklagarna och å andra sidan socialtjänsten och landstingens missbruksvård. I skriften beskrivs vilka konkreta strategier verksamheterna innehåller och vilka erfarenheter som vunnits i andra länder och genom forskning. Flera exempel ges på gärningsmannainriktade verksamheter i Sverige.


Du kan läsa hela idéskriften här.


Läs också Tillgångsinriktad brottsbekämpning, som handlar om myndigheternas arbete med att spåra och återföra utbyte av brott.Den kan du läsa här.


Kriminella gäng i Oslo och Danmark

Norska Dagbladet har gjort en sammanställning av konstellationerna av kriminella gäng i Oslo just nu.


Enligt polisen utgörs kärntruppen av kriminella i Oslo av 158 personer, som ägnar sig åt all sorts kriminalitet som genererar pengar.


Hela materialet hittar du här.


Kriminella gäng i Danmark

Danska Rigspolitiet publicerade i början av det här året den första rapporten i sitt slag om gängkriminalitet i Danmark. Avsikten är att rapporten ska uppdateras och hädanefter ges ut årligen.


Den nu publicerade rapporten behandlar kriminalitet och relationer hos och mellan 14 av de mest kriminella grupperingarna i Danmark.


I slutet av 2007 övervakade polisen 14 gäng med 141 personer. Gängen har tillgång till vapen och sprängmedel och är beredda att använda bådadera i kampen om narkotikamarknaden och för att hantera interna hedersbegrepp. Gängen ägnar sig i första hand åt narkotikabrott, våldsbrott och vapenbrott. Merparten av de 141 personerna har en fast anknytning till en grupp eller ett nätverk medan ett mindre antal personer saknar sådan fast anknytning. Merparten av de övervakade grupperna har inte en formell gängstruktur med medlemskap, men de personer som har en fast anknytning till respektive gäng agerar som grupp, särskilt i samband med konfrontationer med andra grupper.


2007 rapporterades 28 händelser där skjutvapen användes på allmän plats. I tolv av dessa händelser har medlemmar av de gäng som omnämns i rapporten deltagit.


Enligt rapporten finns det ingenting som tyder på att stridigheterna mellan gängen avtar. Rigspolitiet bedömer att det också i framtiden kan uppstå konflikter mellan gängen, främst beroende på kampen om narkotikamarknaden och de olika gruppernas uppfattning om hedersbegrepp. Konflikterna existerar dels mellan olika gäng, dels mellan gängen och mc-gängen.


Den aktuella rapporten innehåller information om brott begångna av kriminella grupper och nätverk under 2007. Information om mc-gängen behandlas inte separat utan tas upp i den utsträckning som den har betydelse i relation till kriminella grupper och nätverk.


Vilka gäng som övervakas av Rigspolitiet och antalet medlemmar, inom parentes, under 2007 framgår av nedanstående sammanställning:


Amagergruppen (5)

Black Cobra (18)

Black Cobra Kalundborg (14)

Black Cobra Næstved (10)

Black Cobra Vordingborg (8)

Blågårds Plads-gruppen (12)

Borhan-gruppen Hundige (14)

Enghave-drengene (9)

Den Internationale Klub Aalborg (16)

Den Internationale Klub Esbjerg (6)

Haderslev-gruppen (2)

Odense-gruppen (4)

Østerbro-gruppen (13)

Andra personer med anknytning till gängmiljön (10)


Du kan läsa hela rapporten, Statusrapport - Kriminalitet forøvet af bander 2007, här.


Läs också:

Kriminelle bander skal stressesTorgny Peterson


Odlar du cannabis?Frågan ställs till odlare av cannabis av Center for Rusmiddelforskning vid universitetet i Århus, som startat ett internetbaserat forskningsprojekt för att få en inblick i den danska cannabishanteringen.


Med garanti om full anonymitet uppmanas cannabisodlare att besvara ett formulär med 50 frågor, bland annat om sättet att odla och hur många gram rökbar cannabis per planta odlaren fått vid senaste skörden.


Vi frågar varför de odlar, var de odlar, hur de odlar, vilka odlarna är, hur mycket de tjänar, vilken utbildning de har osv., säger lektor Vibeke A. Frank vid centret, och fortsätter, erfarenhetsmässigt är de flesta odlare samtidigt användare. En belgisk undersökning har visat att bara två procent av odlarna odlade av medicinska eller försäljningsmässiga skäl.


Forskarna hoppas få svar på frågorna från minst 300 odlare. Hittills har omkring hälften av det önskade antalet svarat, enligt Dagbladet Information.


Frågorna som ställs till odlarna hittar du här.


Torgny Peterson


Vietnamesiska cannabisfabriker


Organiserad vietnamesisk brottslighet ligger bakom omfattande cannabisodlingar på flera håll i världen - under senare år också i Skandinavien.


Mer om folkgruppens engagemang i den internationella organiserade cannabisbrottsligheten kan du läsa om i följande artiklar:


The marijuana trade


Police 'can't cope' as Vietnamese flood drugs trade


Vietnam´s child drug workers in the UK


Crackdown on East Lancashire's Vietnamese drug bosses


Marijuana farms in Seattle operated by Vietnamese Americans


Vietnamese family businesses


Drug Scope reveals child victims of UK cannabis farm boom


Cross cultural communications series: The Vietnamese


Läs också:

15-tal odlingar har avslöjats - hittills Kvällsposten *

Relaterat "Cannabisfabriker"

Fler åtalas för cannabisodling SR Kristianstad

Åtal för cannabisodling i industrihus Sydsvenskan

  

Följande rapport, visserligen från 2000, kan också vara av intresse för att konstatera att den nu aktuella verksamheten byggts upp under lång tid.


BC BUD: GROWTH OF THE CANADIAN MARIJUANA TRADE

DRUG ENFORCEMENT ADMINISTRATION

INTELLIGENCE DIVISION

December 2000


Introduction

Marijuana and other cannabis products are the most widely abused and readily available illicit drugs in Canada. Canadian law enforcement intelligence indicates that marijuana traffickers there increasingly are cultivating cannabis indoors. Such indoor grow operations have become an enormous and lucrative illicit industry, producing a potent form of marijuana that has come to be commonly known as BC Bud.


Canadian officials estimate that cannabis cultivation in British Columbia is a billion-dollar industry and that traffickers smuggle a significant portion of the Canadian harvest into the United States. Indoor Cannabis Cultivation Rises in Canada Canadian growers produce cannabis plants with powerful buds, often using sophisticated hydroponic cultivation techniques. While the term BC Bud literally refers to the bud of the female cannabis plant grown in British Columbia, the term has become synonymous in the popular media for high-potency Canadian-grown marijuana. Such marijuana has a THC 1 content ranging from 15 percent to as much as 25 percent, far more potent than the naturally grown cannabis plants of the 1970s, which had a THC content of only 2 percent. Marijuana traffickers in Canada employ the most current methods of growing cannabis. Growers isolate and clone selected female plants for sinsemilla production, and they use high-tech equipment to electronically regulate temperature, light, and nutrients in hydroponic greenhouses that enable them to grow up to six marijuana crops per year. According to the Canadian Government, a cannabis grower operating a 50-plant hydroponic operation that harvests three crops of 15-percent potency can realize an annual profit of Can$225,000. Canadian law enforcement officials estimate that cannabis cultivation in British Columbia now yields a billion-dollar annual profit. In Vancouver, where significant hydroponic cultivation first emerged, authorities recently estimated that there are between 2,000 and 3,000 hydroponic greenhouses in their jurisdiction alone. Sophisticated indoor cultivation has gradually expanded to other areas of Canada, including the Prairie Provinces, Ontario, and Quebec, where high-potency marijuana is marketed as Quebec Gold.


The Royal Canadian Mounted Police (RCMP) and its sister agencies, such as the Sureté du Qué bec, are concerned with the dramatic rise in hydroponic cannabis cultivation. Nearly every police agency has reported an increase in the size and number of grow sites, as well as the number of plants seized. Cannabis plant seizures have more than tripled since 1995. Within Canadian law enforcement, the investigation of indoor cannabis cultivation has been delegated to various Green Teams. It is estimated these teams seize approximately eight indoor cannabis grow operations daily in British Columbia, with an average of 150 to 200 plants being seized per operation. In 1998, these teams reported 2,351 cannabis cultivation cases in British Columbia. In 1999, this number increased by 30 percent to 3,279 reported cases.


In British Columbia, indoor cultivation sites are located primarily in rental properties in a variety of neighborhoods. The majority of the grows are operated by Vietnamese organized crime groups (or youth gangs) or by associates of the Hells Angels Motorcycle Club (HAMC). Whereas HAMC-related grow sites consist of large numbers of plants, Vietnamese growers cultivate smaller numbers of plants in multiple locations (sometimes in adjacent properties). Ethnic Vietnamese frequently are used as house sitters at indoor locations and paid in the form of either money or drugs. Brokers are most often used as conduits between cultivators and retail distributors.


At this time, there is scant evidence of cooperation between the Vietnamese and HAMC-related groups, as current law enforcement intelligence indicates active animosity between the two groups. Nonetheless, the Drug Enforcement Administrations (DEA) Spokane, Washington, Resident Office investigated a Hells Angels associate who smuggled marijuana for a Vietnamese organization based in Canada. In this investigation, marijuana from a Vietnamese grow operation in Canada was transported across the border and delivered to the Vietnamese organizations marijuana distributor in the United States.


U.S. Seizures Increase

Canadian and U.S. law enforcement officials are concerned that drug traffickers in Canada will escalate the smuggling of Canadian-grown marijuana to U.S. drug markets. Although Canada is not a primary supplier of marijuana to the United States, the smuggling of BC Bud from British Columbia is burgeoning, as are shipments of Quebec Gold to the northeastern United States. Much of the United States-Canada border consists of vast remote areas interspersed with residences and farms; in some areas the border is delineated only by a narrow trench, which is easily traversed.


Sources: RCMP, Canadian Customs, the Suret du Quebec , the Montreal Urban Community Police Department, the Ontario Provincial Police Department, and Metro Toronto


The U.S. Customs Service (USCS) reported that marijuana seizures along the British Columbia-Washington State land border, which totaled 325 pounds in 1994, increased sharply to more than 2,600 pounds in 1998. Marijuana seizures in the region rose again in 1999, when USCS officials seized nearly 2,900 pounds. Whereas most 1994 seizures took place along the western section of the border at the Blaine and Oroville, Washington, ports-of-entry, recent marijuana seizures have been more widespread. In August 2000, USCS and DEA officers seized 240 pounds of BC Bud from a Canadian military vehicle that crossed the border from British Columbia at the Blaine port-of-entry. The vacuum-packaged sinsemilla was contained in five large nylon duffel bags. Two Canadian nationals were arrested. DEA reporting also notes the trafficking of BC Bud to the eastern United States. For example, on March 22, 2000, approximately 1,100 pounds of BC Bud and $30,000 2 in drug proceeds were seized in Manhattan by officers of the New York Police Department. In related investigative activity, on March 24, 2000, DEA Atlanta Field Division special agents, with the assistance of Barstow County Sheriff's Office deputies, seized an additional 180 pounds of BC Bud, 30 pounds of hashish, and $165,000 in cash from the trafficker's vehicle and residence in Adairsville, Georgia.


Prices

High-potency marijuana sells for $1,500 to $2,000 per pound in Vancouver. Smuggled to Bellingham, Washington, the price increases to about $3,000; if brought to California, it can sell for as much as $6,000. In New York City, Canadian marijuana has sold for up to $8,000 per pound. DEA officials in Portland, Maine, report that high-potency Canadian-grown marijuana is sold in the region at up to five times the price of domestic and Mexican marijuana. The profitability of this illicit trade is demonstrated by the seizure of nearly $2 million in alleged marijuana profits from vehicles returning to Canada from the United States over a 2-month period in 1997.


Sources: RCMP, Canadian Customs, the Sureté du Québec , the Montreal Urban Community Police Department, the Ontario Provincial Police Department, and Metro Toronto


Traffickers

Canadian law enforcement officials estimate that production of BC Bud is a sophisticated and lucrative industry in Vancouver and that traffickers distribute and/or smuggle the majority of the Canadian harvest to the United States. RCMP intelligence indicates that Canada-based outlaw motorcycle gangs (OMG) and Vietnamese gangs smuggle marijuana into the United States, as do various white and Hispanic groups. It is important to note that no one criminal element has a monopoly on the marijuana trade. Moreover, DEA reporting suggests that several U.S.-based marijuana trafficking organizations now are using British Columbia as a hub of operations and are exploiting the vast United States-Canadian border. RCMP investigations also indicate that traffickers occasionally exchange high-potency marijuana for cocaine at a ratio of about three units of marijuana to one of cocaine. Furthermore, DEA information cites the trafficking of BC Bud and cocaine throughout the West Coast. Canadian law enforcement officials indicate that the primary marijuana trafficking groups are Vietnamese gangs and OMGs. Of particular significance is the HAMC, which added three more Canadian chapters to the 11 already in existence. The Hells Angels are alleged to rely heavily on drug profits as a principal source of revenue. The British Columbia chapter is reportedly one of the most profitable chapters in the world. In Quebec, the Hells Angels control most of the hydroponic marijuana trade. In early 1997, for example, the Sureté du Qué bec disrupted three hydroponic cannabis operations that were linked to the HAMC. Although HAMC drug trafficking operations in the United States have experienced significant setbacks, profits from those based in Canada reportedly are used to revitalize the gang in the United States.


Routes and Methods

Using a variety of methods, including vehicle, boat, aircraft, backpack, and body carry, tons of BC Bud are smuggled to the U.S. drug market. Marijuana, increasingly concealed in tires and hidden compartments, is seized most often from land vehicles entering the United States from Canada. Traffickers frequently smuggle marijuana in large duffel bags, which are thrown across and/or hidden along the land border or transported in vehicles or boats, often in plain sight.


Not all of this amount was BC Bud. Canadas foreign source countries for marijuana are Mexico, Colombia, Jamaica, and Thailand. For example, in 1998, authorities seized 1,474 kilograms of Jamaican ganja along the Canadian East Coast On the West Coast, marijuana frequently is transported by vehicle to destinations 10 to 30 miles south of the border. From there, the drug is transferred to traffickers in Seattle, Washington, and Portland, Oregon, who distribute BC Bud to U.S. marijuana markets. Canadian traffickers also are reported to drop their marijuana loads across the border in remote areas (often without the knowledge of rural landowners), cross into the United States without drugs, later retrieve the marijuana, and continue on to U.S. distribution sites. Aware of law enforcement scrutiny at major northern border entry points, Canadian marijuana smugglers often use circuitous travel routes to disguise their true destinations. DEA officials in Blaine and Spokane report that traffickers travel east using the Canadian road network and enter at remote border crossing points. Canadian traffickers have even been reported to use portable Zodiac boats to smuggle marijuana on waterways between Canada and Montana. Once across the border, traffickers work their way back to major transportation corridors, such as Interstate 5, which links large metropolitan areas along the entire U.S. West Coast from Canada to Mexico.


From the Greater Vancouver/Vancouver Island area, traffickers frequently use small boats, pleasure craft, and commercial fishing vessels to smuggle from 10- to 50-kilogram quantities of marijuana to destinations on the U.S. side of the Puget Sound. For example, during a period of calm weather in the middle of this years spring storm season, USCS maritime assets effected seven marijuana seizures in 8 days from drug-smuggling vessels using

the Puget Sound.


BC Bud Trade in the Pacific Northwest British Columbia

On occasion, high-potency Canadian-grown marijuana is smuggled via private aircraft. Agents of the DEA Blaine Resident Office reported that one route extended from the greater Vancouver-Vancouver Island area to the Idaho-Montana border; from there the marijuana was distributed to California, New York, and Georgia (Atlanta).


The 80-mile stretch of northern border from the Puget Sound to the Cascades is the most heavily patrolled portion of the western United States-Canada border. Beyond this narrow corridor, border scrutiny diminishes given the vast geographic area and scant resources deployed in the more remote areas of the border.


Outlook

The increasing popularity of BC Bud in drug markets in both Canada and the United States, coupled with tremendous profits, will encourage expansion of the marijuana trade in North America. Containment of the illicit traffic of potent Canadian-grown marijuana will require determination and continued coordination between law enforcement authorities in both nations.


Nytt nummer av The Journal of Global Drug Policy and Practice


Nu kan du läsa senaste numret av The Journal of Global Drug Policy and Practice. Huvudartiklarna i Nr 3, 2008 har följande rubriker:


Addiction in Clinical Practice: Psychiatry


Substance Abusing Patients in the Primary Care Setting: They Deserve Treatment Too


Emergency Medicine and Addiction Medicine: Much in Common


Using the Theory of Planned Behavior to Predict Alcohol Consumption among College Students on Game Day


Annat material och de tidigare numren av The Journal of Global Drug Policy and Practice hittar du här.


Torgny Peterson


Ny rapport och kompendium om internationellt brottsförebyggande arbete

ICPC (The International Centre for the Prevention of Crime) har producerat en omfattande rapport om brottsförebyggande arbete och ett kompendium som innehåller ett stort antal intressanta exempel på brottsförebyggande insatser.


RAPPORTEN, International Report on Crime Prevention and Community Safety: Trends and Perspectives, som ger beslutsfattare, praktiskt verksamma, frivilligorganisationer och forskare en omfattande analys av internationellt  brottsförebyggande arbete, kan du läsa här.


KOMPENDIET, The Compendium of Crime Prevention Practices to Inspire Action Across the World, som innehåller exempel på brottsförebyggande åtgärder i Nordamerika, Central- och Latinamerika, Europa, Afrika, Karibien, Australien, Nya Zeeland och Asien, kan du läsa här.


Den som letar efter intressanta infallsvinklar och också möjligheter till praktik inom området i andra länder hittar flera uppslag i kompendiet.


Vad är ICPC?


Torgny Peterson


Bror till Afghanistans president misstänkts för inblandning i narkotikahantering

New York Times rapporterar att en bror till Afghanistans president Hamid Karzai kan vara inblandad i narkotikahantering.


Amerikanska och brittiska källor har påtalat misstankarna om brodern, Ahmed Wali Karzai, till landets president som hittills inte vidtagit några åtgärder eftersom han menar att det saknas avgörande bevis för den påstådda inblandningen.


Du kan läsa mer i New York Times här.


Torgny Peterson


Stort antal drogrelaterade mord i Mexico

Enligt officiella uppgifter har det skett mer än 50 drogrelaterade mord i norra Mexico under den senaste veckan. Sedan 2007 har landet upplevt omkring 6 000 drogrelaterade mord. Morden har drabbat såväl de som är direkt involverade i kampen om narkotikamarknaden men också personer som upplevs utgöra hot mot narkotikahanteringen.


I tisdags delgav Mexicos president, Felipe Calderon, landets kongress ett antal förslag till åtgärder för att bekämpa det drogrelaterade våldet. Bland annat finns ett förslag om att inrätta en speciell enhet för att övervaka och bekämpa korruptionen inom den mexikanska polisen.


Den gångna veckan föreslog presidenten också avkriminalisering av innehav av narkotika för personlig konsumtion. Enligt förslaget ska personer som innehar t ex upp till två gram marijuana, ett halvt gram kokain, två gram opium, 50 milligram  heroin, 40 milligram metamfetamin eller 0,015 milligram LSD inte bli föremål för rättsliga åtgärder. Personer som innehar upp till tusen gånger den tillåtna mängden för personligt innehav ska enligt förslaget bli föremål för rättsliga åtgärder vid lokal domstol för innehav av narkotika (med straffpåföljder i form av fängelse från tio månader till tre år i kombination med böter). De fall där det handlar om ännu större mängder kommer att handläggas av federal domstol (med straffpåföljder i form av fängelse från tre till sex år i kombination med böter).


Förslaget har inte helt oväntat mött omfattande kritik och kritik i sådan utsträckning att landets riksåklagare, Eduardo Medina Mora, vid en presskonferens i fredags sa att administrationens förslag inte på något sätt avser att legalisera narkotika.


Medina Mora sa också att man när det gäller innehav av narkotika avsedd endast för personlig konsumtion enligt förslaget kommer att avstå från straffrättsliga påföljder under förutsättning att personen ifråga accepterar att delta i ett preventivt rehabiliteringsprogram. Om en person som innehar den "tillåtna" mängden avsedd för egen konsumtion vägrar behandling för sitt missbruk kommer ärendet istället att tas upp i domstol.


Enligt officiella uppgifter uppskattas narkotikahanteringen i Mexico omsätta 78 ton narkotika årligen.


Torgny Peterson


Stalkning - ett allvarligt brott

Tisdag den 7 oktober överlämnar utredaren Ebba Sverne Arvill betänkandet Stalkning - ett allvarligt brott till justitieminister Beatrice Ask.


Ebba Sverne Arvill kommer att presentera betänkandet på en pressträff i Rosenbad.


Knarkande journalister bör sparkas!?

Efter rapporterna om Organiserad knarkhantering på Norges viktigaste musikfestival säger norska Presseforbundets ordförande Per Edgar Kokkvold till Dagsavisen att de journalister som lät sig smöras med narkotika på Qaurtfestivalen bör förlora jobbet och han ber redaktörerna granska det hela.


Väntar med anledning av detta med spänt intresse på svenska Expressens kommentarer såvida de inte väljer att tiga ihjäl uppgifterna från Norge.


Under en intervju i samband med ett seminarium om cannabis i Visby under Almedalsveckan förra året sa en av Expressens ledarskribenter, Sakine Madon, att hon vill avkriminalisera bruk och innehav. 

Med anledning av hennes uttalande ringde jag upp Madon för att få en intervju i direktsändning i radioprogrammet ReageraMera, men Madon var inte intresserad och meddelade att hon inte hade lust att lägga mer tid på frågan. På fråga om hennes uttalanden i intervjun var privata åsikter, hänvisade hon till Anna Dahlberg på Expressens ledarredaktion. 

Jag kontaktade Anna Dahlberg, som tjänstgjorde som tillförordnad chef för Expressens ledarredaktion, och undrade om hon kunde medverka i en direktsänd intervju. Dahlberg sa sig heller inte kunna medverka då hon av olika skäl inte hade tid.  

Dahlberg besvarade min fråga om Expressens ledarredaktion står bakom Madons uttalande och eftersom hon inte kunde/inte hade lust/inte ville medverka i direktsändning bad jag att få citera hennes svar, som i klartext lyder:  

Expressens ledarredaktion ställer sig bakom kravet på avkriminalisering av bruk och personligt innehav av narkotika. På direkt fråga om detta gäller all narkotika, svarade Dahlberg ja. 

  

Vad uttalandet betyder i förhållande till eventuell användning av narkotika bland den egna tidningens och/eller andra tidningars journalister framgår inte av historien.


Torgny Peterson


Organiserad knarkhantering på Norges viktigaste musikfestival?

I en ny bok, Quart - den usminkede historien om Norges viktigste festival, berättar Quart-festivalens presschef Pål Hetland om den organiserade knarkhanteringen på festivalen.


Du kan läsa ett utdrag ur boken här.


Torgny Peterson


Mr Calderon! Think at least once!

Mexicos president Felipe Calderon är på väg att resignera inför landets knarkkarteller med ett förslag om att legalisera mindre mängder av kokain, opium, heroin, amfetamin och marijuana för eget bruk i den fromma förhoppningen att detta skulle ta utgöra ett effektivt steg i kampen mot narkotika.


Hur dum får en president vara?


Torgny Peterson


Senaste nytt från Folkhälsoinstitutet

Stora sociala skillnader i levnadsvanor

Ohälsosamma levnadsvanor är vanligare bland personer i socialt och ekonomiskt utsatta grupper. Och det finns stora hälsovinster med att främja en god livsstil.


Det visar en ny rapport om levnadsvanor som Statens folkhälsoinstitut lämnar till regeringen.


Läs mer här.

  

Kartläggningen av kommunernas insatser mot spelberoende fortsätter

I dag saknas en samlad bild över hur kommuner och stadsdelsnämnder arbetar med spelberoende.


Spelberoendeprojektet har nu skickat ut den andra delen av en webbaserad enkät för att samla kunskap om det förebyggande arbetet samt om vård och behandling.


Läs mer här.


Sverige leder EU-projekt för bättre vård

Regeringen har idag beslutat att godkänna Socialdepartementets deltagande i ett omfattande EU-projekt kring säker elektronisk överföring av journal- och läkemedelsinformation mellan vårdgivare inom EU. Sverige kommer att leda projektet, som blir det största hittills inom hälso- och sjukvården.


Det är ett viktigt steg för patientsäkerheten att medicinsk information om en patient ska finnas tillgänglig om personen behöver vård i ett annat EU-land, säger socialminister Göran Hägglund. Att vårdpersonal har tillgång till rätt information är avgörande för att möjliggöra en trygg och säker patientrörlighet inom EU.


EU-projektet epSOS, Smart Open Services for European Patients, har 27 projektdeltagare från 12 medlemsstater och löper under perioden 2008-2011. Den svenska regeringen har varit en av de viktigaste initiativtagarna till projektet. Projektet har en budget på 22 miljoner euro och målsättningen är att göra den mest relevanta journalinformationen tillgänglig vid akut och planerad vård i annan medlemsstat, samt att göra det möjligt att skicka elektroniska läkemedelsrecept mellan medlemsstaterna. Därigenom kan patienten garanteras en mer säker och effektiv vård i utlandet.


I projektet representeras Sverige av Socialdepartementet, som blir ordförande i styrgruppen, och av Sveriges Kommuner och Landsting, som ansvarar för projektkoordineringen. Genom att båda parter deltar i projektet förstärks det redan nära samarbetet mellan staten och sjukvårdshuvudmännen när det gäller vårdens IT-utveckling.


Detta är första gången som EU-länderna gemensamt påbörjar utvecklingen av konkreta gränsöverskridande vårdtjänster som kommer erbjuda en ökad trygghet för personer som behöver vård när man reser eller studerar utomlands. Att Sverige fått koordinatorrollen befäster också den världsledande roll Sverige har när det gäller en avancerad användning av ny teknik inom hälso- och sjukvården, säger Göran Hägglund.


Sverige tillträder FN-konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

I en proposition som lämnats till riksdagen föreslår regeringen att Sverige ska tillträda Förenta nationernas (FN) internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen antogs av FN:s generalförsamling den 13 december 2006 och öppnades för undertecknande den 30 mars 2007. Sverige undertecknade den samma dag.


Det var ett historiskt dokument som undertecknades i New York. Och jag är glad att arbetet med propositionen nu är klart och att Sverige kan tillträda konventionen. För personer med funktionsnedsättning innebär det att man kan överklaga om man upplever sina rättigheter kränkta. Konventionen är mycket konkret tack vare att handikapprörelsen deltagit hela vägen, både i Sverige och internationellt, säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson i en kommentar.


I propositionen föreslås att Sverige även ska tillträda ett fakultativt (frivilligt) protokoll till konventionen som innebär att den som anser att hans eller hennes rättigheter är kränkta har möjlighet att klaga till en övervakningskommitté. Det fakultativa protokollet undertecknades samtidigt som konventionen av bland annat Sverige. Den nya konventionen trädde i kraft den 3 maj 2008 sedan den ratificerats av 20 stater. Konventionen tillhör de centrala konventionerna om mänskliga rättigheter och har till syfte att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning att åtnjuta sina mänskliga rättigheter.


Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige (Ju 2006:02) har fått i uppdrag att utreda om nuvarande samhällsorgan var för sig eller gemensamt uppfyller konventionens krav på oberoende mekanismer för att främja och skydda respektive övervaka genomförandet av konventionen. Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2009. I avvaktan på utredningens resultat får uppgifterna fullgöras av de organ som redan finns utan särskilt uppdrag. Tillträdet till konventionen och det fakultativa protokollet föranleder inga ändringar i gällande lagstiftning.


Mc-gängen - länkar till tidningsartiklar oktober

Sverige Polisen: "Den organiserade brottsligheten ökar" Örnsköldsviks Allehanda

Sverige Gängledarens egna brev fällde honom Dagens Nyheter

Stockholm Nämndeman dömd till fängelse SR Stockholm

Stockholm Friad Bandidosman gripen igen Dagens Nyheter

Norrköping Dök inte upp till rättegången - blev häktad i sin frånvaro Folkbladet

Lidköping Stulna kläder återfanns i Danmark SR Skaraborg

Dalarna Gänguppgörelse bakom skottdrama Dala-Demokraten

Danmark Jønke skal rydde op i Århus MetroXpress

Norge "Ta avstand fra MC-bander" Bergens Tidende

Norge Har advart mot Hells Angels tidligere Bergens Tidende

Norge Frykter at Hells Angels etablerer seg i Bergen Aftenbladet

Norge Kripos frykter maktkamp Bergens Tidende

Danmark Nu kommer bandekrigen till Århus TV2

Danmark HA-rocker anholdt i narkosag Fyens Stiftstidende

Örebro Moderaterna kräver krafttag mot organiserad brottslighet Nerikes Allehanda

Örnsköldsvik Polisen bevakar mc-klubb i Ö-vik Örnsköldsviks Allehanda

Helsingborg Bandidosledaren begärs häktad Helsingborgs Dagblad

Malmö Småbrott strategin mot gängen Sydsvenskan

Norrköping Polis misshandlades tills han tuppade av Folkbladet

Malmö Ingen logik i våldet Metro

Kanada Informant explains how he infiltrated Hells Angels Times Colonist

Västernorrland Aktionsgrupp ska stoppa mc-gängen SR Västernorrland

Sverige Nya jakten på maffian Expressen

Sverige De största kriminella nätverken Expressen

Sverige Gängbrott som skakat Sverige Expressen

Helsingborg Hög Bandidos-ledare gripen vid razzia Helsingborgs Dagblad *

Norrköping Tre av fem fällda i utpressarfallet Norrköpings Tidningar *

Norrköping Döms efter hot mot finansmäklare Östgöta Correspondenten *

Grums Skyller dödsskotten på okontrollerad ilska Värmlands Folkblad

Västerås Krig i undre världen Vestmanlands Läns Tidning

Danmark Hvad nu, Hells Angels Århus Stiftstidende

Danmark Udrensning i HA øger risikoen for bandekrig Århus Stiftstidende  

Danmark Rocker-splid vækker bekymring Jyllands-Posten

Danmark De ældste Hells Angels lever bedst i stilhed Urban

Danmark Ny anholdelse i bandekrig Fyens Stiftstidende

Sverige "Min pappa var gangsterledare" Aftonbladet

Västernorrland  "Hells Angels vill ha support när de sitter inne" SR Västernorrland  

Malmö Bandidos lokal i Malmö stormades Sydsvenskan

Göteborg "Jag hatar poliserna" Aftonbladet

Danmark Bandekrigen sprænger Hells Angels Politiken

Värnamo Brottsmisstanke mot vittne läggs ner SR Jönköping

Danmark Politiet tvivler på rocker-knopskydning Ekstra Bladet  

Danmark Politi skeptisk over for AK 81-tal TV2

Danmark Kriminalitet holder indvandrergruppe sammen Fyens Stiftstidende

Danmark Flere HA'ere til Odense Ugebladet

Danmark Nedgravet gevær ved HA-fest Folkebladet

Alingsås Två dömda för rasistbrott Göteborgs-Posten

Stockholm Bandidosmedlem frias från krogskott Barometern

Arvika Tillslag mot mc-klubb efter narkotikamisstanke NWT

Örebro Taxichaufför åtalad för Bandidos-hot Nerikes Allehanda

Danmark HA klar til at opruste på Fyn Fyens Stiftstidende

Danmark Nyt bandeopgør i nat Fyns Amts Avis

Norge Drammens aktive mafia Drammens Tidende

Göteborg En häktad för bilbomb på Hisingen SVT

Malmö Gängledare åtalad i Malmö Norrköpings Tidningar

USA Storaksjon mot Outlaws MC i USA Stavangeravisen

Göteborg Två gängmedlemmar frias trots skottduell Dagens Nyheter

Danmark Rockere fængslet igen Fyens Stiftstidende

Västerås 200 poliser ska bekämpa gängkriminalitet SVT

Sverige Organiserad brottslighet i restaurangbranschen Sveriges Riksdag

Malmö Bandidosmän får fängelse för misshandel Sydsvenskan

Finland Dråpdom i Bandidos-rättegång YLE

Norrköping "Tog lagen i egna händer" Folkbladet

Storfors Kommunalråd berett stoppa Bandidos-etablering Karlskoga-Kuriren

Örnsköldsvik Olsson vill ha samarbete mot kriminella gäng Örnsköldsviks Allehanda

Örebro 17-åring anhållen för delaktighet i rån Nerikes Allehanda

Norge HA-medlem drapssiktet Radio Tromsø

Danmark Rørbombe eksploderet ved HA-borg Ekstra Bladet

Danmark Bandlyst eks-rocker bag kidnapning Metroxpress

Danmark Danskt drama i väntan på dom Helsingborgs Dagblad

Sverige Justisministeren som ble forfatter Dagsavisen

Danmark Jønke er ikke psykopat Urban

Danmark Arbejdsplads evakueret i jagt på pistolmænd Berlingske Tidende

Norge HA-advokat frifunnet NRK

Falun Red Devils fick tillbaka alkoholen Dala-Demokraten

Ulricehamn Man misshandlades med ölflaska Ulricehamns Tidning

Göteborg Nya tag mot kriminella gäng Göteborgs-Posten

Göteborg Göteborg samlar sig mot gängen Borås Tidning

Göteborg Hårdare tag mot kriminella i Göteborg Ekot

Norrköping Rättegång med polisbevakning Folkbladet

Norrköping Poliselev gripen vid rättegång Norrköpings Tidningar

Norrköping Åtalad medgav samröre med X-team Norrköpings Tidningar

Norrköping "Spelar ingen roll om ni tar hjälp av Hells Angels" Folkbladet  

Grums 19-åringen erkände mordet i förhör NWT

Örebro Kommunen "har koll" på hur Bandidos ska tas Nerikes Allehanda

Örebro Extrainsatt möte om Bandidos i Örebro idag Nerikes Allehanda

Åkarp Hells Angels får inte kameraövervaka Sydsvenskan

Uddevalla Kidnappade av okända Aftonbladet

Hälsingland 20-åring åtalas för hot mot flera poliser Sundsvalls Tidning

Danmark Magert udbytte af HA-ransagning DR

Norge Ingen gripen efter norskt gängbråk Sydsvenskan

Danmark Hash og våben  hos HA Ekstra Bladet

Danmark Nye skud mod Hells Angels B.T.

Sverige Målvakter i banksvindel åtalas för penninghäleri Skånskan

Norrköping Tillslag mot videobutik på Kungsgatan Norrköpings Tidningar

Malmö Gärningsmän söks i brödernas förflutna Sydsvenskan

Norrköping Hårdbevakad rättegång ställdes in Norrköpings Tidningar

Danmark Politiet slår til mod hashkiosker Fyens Stiftstidende

Danmark HA'ere taget med narko Politiken

Danmark Rockere er presset til selv at bære narko Berlingske Tidende

Danmark Teenagere vil være rockere DR

Danmark Rockersøn bag mordforsøg Fyens Stiftstidende

Danmark Hells Angels: AK81 er ikke for lilleputter Berlingske Tidende

Danmark Organiserede bander bag våbensmugling Skånskan

Danmark Bandechef vil droppe narkoen og åbne restaurant B.T.

Danmark Slåskamp hos mc-klub i Saunte Dagbladet

Stockholm Åklagare slarvade i Bandidosmål Dagens Nyheter

Trollhättan X-team värvar på Kronogården SR Väst

Trollhättan Polisen bekräftar gängvärvning SR Väst

Trollhättan Polisens ungdomsgrupp vill veta mer om kriminella gäng SR Väst

Danmark Ekspert: Bandekrigen vil fortsætte i lang tid Fyens Stftstidende

Danmark Bandemedlemmer i retten DR

Danmark Jønke griner ad bandechef Berlingske Tidende

Oslo Politiet spaner på 37 "mafiadrosjer" Dagbladet

Örebro Två gripna för rån TV4

Norge Outlaws-sjefen får ny rettssak Fredriksstad Blad

Norrköping Kameran avslöjade dem Folkbladet

Norrköping Utpressare hotade med blodbad Norrköpings Tidningar

Skillingaryd Friad av hovrätten begär ersättning SR Jönköping

Malmö Avrättad för pengar Kvällsposten

Malmö Mördaren kopplas till gäng Skånskan

Malmö 26-åringen avrättades inför flickvännen Kvällsposten

Danmark Indvandrere kræver tre rockere udleveret

Göteborg Gängmedlem vittnar mot sina egna Göteborgs-Posten  

Göteborg Fängelse för mordplaner Göteborgs-Posten

Köpenhamn Politiet jagter våbenlagre Jyllands-Posten

Köpenhamn Politi: Våbenlager en del af bandeopgør Berlingske Tidende

Oslo Politilekkasje før rettssak Dagsavisen

Oslo Slik ser gjeng-Oslo ut akkurat nå Dagbladet

Sverige Gangsterlivet - lika farligt som att bära på en cancertumör GT

Danmark HA-rockere får en kold skulder Ekstra Bladet

Norge Flere outlawsmedlemmer i arresten Romerikes Blad

Danmark Hells Angels-medlem beskyldes for vold Birkerød Avis

Danmark Fjern pengene under bandene Jyllands-Posten

Sverige Dödade i svenska maffiakriget GT

Malmö Fullt pådrag för datastöld Kvällsposten

Danmark Politiet: Rockerne spiller bevidst det etniske kort Politiken

Sverige-Sydafrika Gangsterboss lever lyxliv - får bidrag på 2 miljoner Dagens PS

Sverige-Sydafrika Tomas Möllers bidrag: 2 miljoner Aftonbladet

Sverige-Sydafrika Lyxliv på skattepengar Skånskan

Göteborg Bröder i privat krig Göteborgs-Posten

Göteborg Rättegång om starten till våldsam sommar SR

Stockholm Här flyr de för sina liv Expressen

Stockholm Dörrvakter tog tillbaka uppgifter Dagens Nyheter

Danmark Hells Angels ikke på vej til Horsens Horsens Folkeblad

Danmark Hells Angels-rockere rykker ud af byen Århus Stiftstidende

Malmö Dömd ekobrottsling stäms för obetalda skulder Skånskan

Värmland "Allas ansvar stoppa Bandidosetablering" SR Värmland

Stockholm Kom inte in på krogen - hämtade hagelgevär Expressen

Stockholm Bandidosledare åtalas för mordförsök Sydsvenskan

Stockholm Här skjuter de mot krogentrén Metro

Laholm Rättegång inledd om skott mot Laholmsvilla Hallandsposten

Karlstad Bandidosmedlem dömd till fängelse Värmlands Folkblad

Östergötland Klockan tickar för HA Norrköpings Tidningar

Malmö Kortkaparligor utnyttjar unga som målvakter Sydsvenskan  

Östergötland "Kriminella mc-gängen i länet har försvagats" Norrköpings Tidningar

Östergötland Nu ska de bort Folkbladet

Karlskoga Bandidos intresserade av fastighet nära Karlskoga Karlskoga-Kuriren

Örebro Bandidos i Örebro vräks - söker sig till Karlskoga Nerikes Allehanda

Malmö Dynamitligan får fängelse Sydsvenskan

Sverige De är "en-procent-gäng" Nerikes Allehanda

Åkarp Bil stals utanför Hells Angels lokal och stacks i brand Sydsvenskan

Göteborg Rättegång mot spelkung skjuts upp Dagens Nyheter

Göteborg Ingen vågar vittna mot Kotur Göteborgs-Posten

Ystad JK prutade på begäran om ersättning Ystads Allehanda


Radioprogrammet ReageraMera torsdag 2 oktober 14.00-15.00Radioprogrammet ReageraMera torsdag 2 oktober 14.00-15.00


Thursday's programme, 2-3 pm local time, is broadcast in English / Torsdagens program sänds på engelska


Themes

US drug policy

Drug related threats facing the global community

The situation in Afghanistan

The addictive personality

  

Guests (in order of appearance)

John Walters, Director of the White House Office of National Drug Control Policy (ONDCP)

  

Robert L. Dupont, MD, first Director of the National Institute of Drug Abuse (NIDA) and the second White House drug chief.


H.E Minister Khodaidad, Minister of Counter-Narcotics, Afghanistan


Craig Nakken, therapist and author, USA


Host / Programledare: Torgny Peterson


The programme is broadcast live on Internet at http://www.wisbyfm.se/  (broadband and Quick Time required)


Programmet sänds live via FM-nätet (89,2) på Gotland i radiokanalen WisbyFM. För dig som inte bor på eller gästar Gotland går det utmärkt att höra direktsändningarna via internet på http://www.wisbyfm.se/ 


ReageraMera har spännande och intressanta gäster och tar upp toppaktuella frågeställningar i intervjuer och diskussioner - via telefon, live från studion eller i bandade inslag. Dessutom blir det musik.


RSS 2.0