Är du avlyssnad?

I skrivelsen ’Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2005’ redogörs för tillämpningen under år 2005 av bestämmelserna i rättegångsbalken om hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning och bestämmelserna i lagen (1995:1506) om hemlig kameraövervakning.  

Skrivelsen omfattar inte användningen av dessa tvångsmedel i ärenden som handläggs av Säkerhetspolisen.

Skrivelsen hittar du här

Läs också:
Staten vill avlyssna ditt bredband  

Torgny Peterson

Afghanistans narkotikaindustri

Nu kan du läsa den – den mest uppdaterade rapporten (223 sidor) om Afghanistans narkotikaindustri - utgiven av UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) i samarbete med Världsbanken.

 
Rapporten ger god inblick i hur korruption i toppolitiska skikt i kombination med väletablerade kriminella strukturer hotar Afghanistans utvecklingsmöjligheter på i stort sett alla plan.

Var och en som vill försöka förstå den nuvarande situationen i Afghanistan och vad den på sikt man föra med sig för bland annat Väst- och Centraleuropa bör ta del av rapporten.  

Enligt rapporten, ’Afghanistan´s Drug Industry: Structure, Functioning, Dynamics and Implications for Counter-Narcotics Policy’ har hittillsvarande åtgärder för att bekämpa oiumhanteringen bara resulterat i begränsade framgångar av ringa varaktighet. 

Av rapporten framgår bland annat att korruption i samband med försök att förstöra odlingar har underminerat arbetet på flera områden eftersom rika odlare av opiumvallmo har betalat mutor för att slippa få sina skördar förstörda. 

För närvarande uppskattar man att endast 6 av landets provinser, främst i de norra delarna, är fria från opiumodlingar. 

Som jag berättat tidigare var årets skörd av opiumvallmo i Afghanistan rekordstor, cirka 6 100 ton, varav merparten i Helmand-provinsen och ytterligare ett antal provinser i södra Afghanistan. 

Enligt gjorda uppskattningar är 13% av landets befolkning på ett eller annat sätt involverad i odlingen av opiumvallmo. 

Du hittar hela rapporten här

En översikt över årets odling av opiumvallmo i Afghanistan, ’Afghanistan Opium Survey 2006’, finns här

Torgny Peterson

Nationell strategi för insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder

Nationell psykiatrisamordning överlämnade idag sitt slutbetänkande till regeringen.

"Det är allas gemensamma ansvar att vi ökar samhällets ambitionsnivå när det gäller insatser vid psykisk ohälsa och möjligheterna för en person med psykiskt funktionshinder att leva ett gott liv. Inom psykiatriområdet behövs breda politiska lösningar och långsiktiga gemensamma strategier som kan bära över mandatperioder och organisationsförändringar", framhåller Anders Milton, nationell psykiatrisamordnare.

Genomgående tema i betänkandet är tillgänglighet, samordning, professionalitet och brukarmedverkan.

Psykiatrisamordningen anser att en ökad tillgänglighet kan uppnås bland annat genom utbyggnad av den öppna vården, genom fler alternativa vårdformer samt via kommunernas insatser för boendestöd och sysselsättning. För att stärka rehabiliteringsinsatserna och öka möjligheterna för personer med psykiskt funktionshinder att få arbete föreslås bland annat att en aktivitetsgaranti införs samt att 2000 trygghetsanställningar öronmärks för personer med psykiskt funktionshinder.

Genom ändringar i hälso- och sjukvårdslagen samt socialtjänstlagen föreslås i betänkandet att kommuner och landsting skall träffa en överenskommelse om sitt samarbete kring personer med psykiskt funktionshinder samt att huvudmännen, gemensamt vid behov, skall upprätta individuella planer för att den enskilde ska få sina behov av socialtjänst och hälso- och sjukvård tillgodosedda.

Precis som övrig hälso- och sjukvård bör vård och omsorg till psykiskt funktionshindrade utföras med evidensbaserade metoder. Här krävs en ökad satsning och förslag lämnas om statligt bidrag om 100 miljoner till forskning samt 100 miljoner till utvecklingssatsningar.

Bostad och stöd i vardagen; arbete eller meningsfull sysselsättning; gemenskap och delaktighet i samhället samt goda vård- och stödinsatser är fyra områden som måste tillförsäkras personer med psykiskt funktionshinder.

"Det behövs en övergripande plan för psykiska hälsa och mer detaljerade mål och strategier för samhällets insatser till personer med psykiska funktionshinder som kan antas av riksdagen och som skulle skapa en långsiktig utveckling," betonar Ing-Marie Wieselgren, huvudsekreterare vid Nationell psykiatrisamordning.

För att öka möjligheterna till en kvalitetshöjning och ett mer likvärdigt omhändertagande i olika delar av landet föreslår Psykiatrisamordningen att staten bidrar med 800 miljoner kronor per år. Bidraget skall vara riktat och gå till kommuner och landsting som uppfyller vissa villkor, som att samarbetsformer med brukarna finns och att överenskommelser har slutits mellan landsting och kommuner. Ett ytterligare villkor är att uppgifter om insatsernas omfattning, innehåll och resultat redovisas på ett sätt som gör att verksamheten kan följas upp på nationell nivå.

Nationell psykiatrisamordning överlämnade den 2 november till regeringen delbetänkandet Vård och stöd till psykiskt störda lagöverträdare (SOU 2006:91) med förslag som syftar till att förbättra de psykiskt störda lagöverträdarnas hälsa och så långt möjligt minska risken för att de återfaller i brott. I betänkandet föreslår bl.a. Psykiatrisamordningen att landstingens ansvar för psykiatrisk bedömning och behandling av häktade och dömda inom kriminalvården förtydligas. Detsamma gäller kommunernas ansvar för patienter som är på permission från psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård.

Psykiatrisamordningen framhåller att förslagen ställer delvis nya krav på personalen. Förutom nyrekrytering behövs fortbildning och en attitydförändring inom delar av vårdområdet. Ett sådant arbete kommer att ta tid och kosta pengar. Psykiatrisamordningen anser att staten bör svara för en del av kostnaderna för utvecklingsarbetet.

"För att åstadkomma den nödvändiga utveckling som krävs inom rättspsykiatrin bör staten gå in med en medfinansiering. Staten bör skjuta till 300 miljoner kronor per år för utveckling och kvalitetshöjning," säger Anders Milton.

SOU 2006:100 Ambition och ansvar. Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder  (http://www.regeringen.se/sb/d/6150/a/73178)

Premiär för narkotikahund på krogen

Tekla
Narkotikahunden Tekla

I fredags var det dags för premiär för narkotikahund i klubblivet då det danska diskoteket M/F Broen började använda narkotikahund vid entrén till diskoteket.

Danska Jyllands-Posten rapporterar att "både diskotek, föräldrar och unga är begeistrade över försöket som gav resultat redan första kvällen" och Preben Sørensen från Danminar säger till samma tidning att "Jag är övertygad om att flera kommer att ta idén till sig..." och chefen för specialpatrullen vid Århus polisdistrikt, Christian Harlev, säger till tidningen att "Alla metoder som kan begränsa narkotikan i nattlivet är välkomna och det är fantastiskt om de unga kommer att ändra förhållningssättet till användning av droger." 

På Gotland, liksom på flera andra håll i landet, finns utan någon som helst tvekan ett behov av liknande initiativ. Frågan är bara vem som är beredd att börja.

Med två fullt utbildade narkotikahundar, Tekla och Yazza, är vi beredda. Du når oss enkelt genom att skicka ett epostmeddelande till reageramera@gmail.com eller ringa 070 589 89 85.

Läs också:
Narkohund skaber tryghed

Torgny Peterson

Förstärkt skydd för hotade och förföljda

Ebba Sverne Arvill, biträdande länspolismästare vid Polismyndigheten i Uppsala, har utsetts till särskild utredare. Hennes uppdrag är att utreda vilka skyddsåtgärder som är lämpligast för att förstärka skyddet för personer som utsätts för hot eller förföljelse. Hon skall också överväga om möjligheterna att ge ekonomiskt stöd bör utökas i fall då personer utsätts för sådan allvarlig brottslighet att deras livssituation påverkas.

"Utredningen är ett led i regeringens arbete med att stärka brottsoffrens rättigheter. Den är ett viktigt första steg i arbetet med att öka tryggheten för dem som lever med rädslan över att vara hotade eller förföljda. Jag har stora förhoppningar om att Ebba Sverne Arvill skall presentera förslag på snabbt genomförbara åtgärder", säger justitieminister Beatrice Ask.

I uppdraget ingår att se över lagen om besöksförbud. Utredaren skall även överväga åtgärder som underlättar vardagen för personer med skyddade personuppgifter. Vidare skall utredaren analysera om lagstiftningen behöver ändras för att förstärka skyddet mot upprepade trakasserier och förföljelser, s.k. stalkning.

Registerkontroll av personal i hem för vård eller boende som tar emot barn

I lagrådsremissen föreslår regeringen en ny lag om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn. Vidare föreslås ändringar i lagen (1998:620) om belastningsregister, lagen (1998:621) om misstankeregister och socialtjänstlagen (2001:453).

Lagrådsremissens förslag syftar till att öka skyddet för barn mot att de utsätts för övergrepp, kränkningar eller annat särskilt skadligt inflytande från personer som dömts för vissa brott.

Registerkontroll skall därför bli obligatorisk och göras i fråga om personer som erbjuds anställning, uppdrag, praktiktjänstgöring eller liknande vid hem för vård eller boende (HVB) som tar emot barn. Kontrollen skall avse såväl belastningsregistret som misstankeregistret. Förslagen innebär ingen begränsning av de nuvarande möjligheterna för HVB att få utdrag ur belastnings- och misstankeregistren.

Registerkontrollen skall ske genom att den arbetssökande själv inhämtar registerutdrag. Endast den sökande som erbjuds anställning skall lämna registerutdrag till arbetsgivaren. Utdrag som den enskilde lämnar till ett HVB skall få vara högst sex månader gammalt och utfärdas av Rikspolisstyrelsen (RPS) utan avgift. I de fall ett HVB självt inhämtar registerutdrag om den aktuella personen är det dock inte nödvändigt att denne lämnar ett registerutdrag.

Om registerkontroll inte utförts får personen inte anställas, ges uppdrag eller praktiktjänstgöring. Arbetsgivaren avgör själv om en person med anteckning i ett registerutdrag skall anställas. Skyldigheten att göra registerkontroll skall inte gälla redan anställda personer eller personer som redan har pågående uppdrag eller praktikplats vid hemmet.

Om ett HVB underlåter att kontrollera registerutdrag får länsstyrelsen förbjuda fortsatt verksamhet om underlåtelsen är av allvarligt slag. Sådana förbud skall vara överklagbara.

På begäran av den som lämnat ett registerutdrag skall det återlämnas i original. Hemmet för vård eller boende skall bevara utdraget eller kopia av det under minst två år från det att anställningen, uppdraget, praktiktjänstgöringen eller liknande påbörjades för att kontroll av att reglerna följts skall kunna göras.

Regeringen skall få meddela föreskrifter om innehållet i utdragen, bl.a. om vilka brott som skall omfattas.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007.

Brottsutvecklingen i Olso

Brottsutvecklingen i OsloDen strategiska staben vid Oslo polisdistrikt har nu i november presenterat en rapport om brottsutvecklingen i Oslo. Avsikten med rapporten är att den ska ligga till grund för polisens långsiktiga planering och användas för att fatta bra beslut om strategier och prioriteringar. 

Antalet invånare i Oslo uppgick den 1 januari 2006 till 538 411 personer och antalet invånare i huvudstaden ökar. Man räknar med att antalet invånare har passerar 600 000-strecket år 2018 och 630 000 2025. Den största tillväxten av invånare är störts i åldersgruppen 16-19 år. Antalet barn och ungdomar ökar och man förväntar större ungdomskullar de kommande åren. Detta menar man utgör en utmaning eftersom ungdomar utför en framträdande grupp i kriminalstatistiken. 

Oslo har också det högsta antalet invandrare i landet. Andelen bosatta i Oslo med icke-västlig bakgrund är 18,9%. 

De största invandrargrupperna är följande ( i fallande ordning):
Pakistan 19 438
Somalia 7 243
Sri Lanka 7 005
Sverige 6 770
Turkiet 5 351
Marocko 5 165
Irak 4 821
Vietnam 4 736
Iran 4 518
Danmark 3 664 

2005 mottogs 80 136 anmälningar om brott, vilket är en nedgång med 7,8% jämfört med år 2004 och det är en nedgång som fortsatt sedan 1998. Av antalet anmälningar under 2005 utgör 6 099 narkotikarelaterade anmälningar, vilket utgör en högst marginell nedgång, 0,3%, jämfört med 2004. Det största antalet anmälningar under 2005, 47 226, avser vinningsbrott. 

Rapporten innehåller redovisningar av de flesta brottstyper men jag koncentrerar den här redovisningen på alkohol- och narkotikarelaterad brottslighet. 

Droger och våld
Det finns anledning till oro när man konstaterar att ökad användning av alkohol och narkotika kan leda till fler situationer med våld i anslutning till utelivet i Oslo. En analys, som gjorts vid Sentrum polisstation 2005, om våld på Rosenkrantzgate visade att gärningsmännen i ett flertal fall var påverkade av alkohol. Poliser som arbetar i centrum uttrycker stor oro för att ökningen av antalet serveringsställen med låg ålder (18 år) kommer att leda till mer våld. Samma oro delas av många som arbetar med förebyggande arbete med barn och ungdomar. 

Droger och våld bidrar till att skapa otrygghet. En analys som gjorts av Skippergata och det kringliggande området drar slutsatsen att området uppfattas som en speciell otrygg del av Oslo. Störst rädsla finns för en möjlig risk att bli utsatt för våld. Undersökningen visar att det är de drogberoende själva som upplever den största rädslan och som är mest utsatt för en reell risk i området. Allmänheten och näringsidkare som finns i centrum upplever liten grad av rädsla men i långt större utsträckning otrivsel på grund av den synliga missbruksmiljön som finns i området. 

Mord
2005 registrerades åtta mord i Oslo, samma antal som 2004. Sedan 1987 har antalet mord varierat mellan fem och 15 per år. 

Narkotika
Som nämnts tidigare låg antalet anmälda narkotikabrott relativt stabilt vid en jämförelse av åren 2004 och 2005. Däremot har det skett en ökning av antalet anmälda sådana brott med 6,1% första halvåret 2006. Ökningen 2006 är störst i Grønland-området och kan förklaras med konkreta satsningar i det området. 

Det är en stor ökning av antalet personer under 18 år som anmäls för narkotikabrott. Det återspeglar inte nödvändigtvis en reell ökning utan förklaras med att gjorda satsningar speciellt fokuserat på ungdomar. 

Barn- och ungdomskriminalitet  
En genomgång av ålern på anmälda personer i Oslo polisdistrikt 2005 visar att ungdomar under 24 år förekom i 27,7%, 10 942 fall, av anmälningarna, medan personer under 18 år förekom i 6,9% av fallen. Det största antalet av de som förekommer i anmälningarna finns i åldersgruppen 21-23 år, följt av åldersgruppen 24-26 år och 1-20 år. 

Bland lagbrytarna under 15 år förekom narkotikarelaterade brott i 6,4% av fallen, motsvarande siffra för åldersgruppen 15-17 år är 23,3%. 

I rapporten ’Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2006’ (Oslo politidistrikt och Oslo kommune 2006) anges följande utmaningar för framtiden:
 • Ökad konsumtion av alkohol bland ungdomar
 • Ökad användning och acceptans av hasch bland ungdomar i Oslo jämfört med landet i övrigt
 • Ökad användning av tyngre centralstimulerande medel bland äldre ungdomar
 • Ökad omfattning av våld och hot på offentlig plats (skolor och uteliv)
 • Ökad sexualisering blad ungdomar med risk för ökat antal sexualbrott
 • Nya former för kriminalitet till följd av ny teknologi (mobiltelefon och Internet)
 • Generell kriminalitet- och drogproblematik bland ungdomar från minoritetsgrupper
 I rapporten pekar man på kriminalitet och drogproblem bland ungdomar från minoritetsgrupper som en utmaning. Ungdomar från dessa grupper är överrepresenterade i vissa typer av grov brottslighet, vilket också bekräftas i undersökningen ’Ung i Norge 2002’ (Øia, Tormod – Innvandrerungdom – kultur, identitet og marginalisering. NOVA-rapport 20/03. Oslo: Norsk institutt för forskning om oppvekst, velferd og aldring.) Bland de riskfaktorer som nämns i detta sammanhang finns
 • Dåligt socialt nätverk
 • Språkproblem – både hos ungdomen själv och hos föräldrarna
 • Problem i skolan
 • Dålig familjeekonomi och låg materiell standard (ofta beroende på arbetslöshet)
 • Kulturkonflikter
 Organiserad kriminalitet och kriminella nätverk i Oslo
I Oslo polisdistrikt har man gjort stora beslag av heroin, kokain,amfetamin och hasch 2005-2006.
Inga nya narkotikapreparat har registrerats under perioden och priserna på narkotika varit relativt stabila med undantag för en temporär prisökning sommaren 2006. Av okänd anledning fanns det lite heroin på marknaden vilket resulterade i högre pris på heroin. Priset har dock stabiliserats igen. 

Missbruksmönstret är relativt stabilt i Oslo. Trots det finns det indikationer på att användningen av kokain har ökat, speciellt bland yngre personer. Stora enskilda beslag är också tecken på att kokainmarknaden växer. 

Smugglingen av narkotika till Norge utförs av ett antal kriminella ligor och nätverk. Utredningar har avslöjat centralt placerade norrmän i flera europeiska städer, personer som utgör förbindelse länk mellan producenter och mottagarna i Norge. 

Narkotikanätverken har visat sig vara mycket flexibla och det finns en utveckling som tyder på att nätverk etableras och upplöses efter en eller flera smugglingstillfällen. 

Heroinmarknaden i Oslo domineras av personer med annan etnisk härkomst än norsk och det är, liksom tidigare år, etniska albaner som dominerar i de största narkotikaärendena. 

Man konstaterar när det gäller beslag av både amfetamin och kokain av ett antal kända kriminella nätverk, som de kriminella MC-organisationerna och de ’minoritetsetniska’ gängen är involverade i smuggling av amfetamin och kokain. Utöver dessa grupper förekommer också personer från Estland och Litauen. 

Det största beslaget av amfetamin hittills i år omfattade 60 kg och gjordes i en lägenhet i Oslo. Mottagaren var en person som tillhörde ’A-gjengen’ och kuriren var en etnisk alban bosatt i Sverige. 

Det finns en stor marknad för hasch i Oslo och det är inte ovanligt med beslag på flera hundra kilo. Alla de kända nätverken i Oslo är i en eller annan form involverade i smuggling eller försäljning av hasch. Legaliseringsrörelsen har också blivit tydligare och mer synlig i narkotikadebatten. 

Beslagen av ecstasy har gått ner i Oslo under de senaste åren. 

Kriminella gäng
I Oslo finns två gäng med lång historisk anknytning till kriminalitet – A-gjengen och B-gjengen. Därutöver finns ett tredje gäng, det så kallade Furuset-gjengen (Furuset Bad Boys) som etablerat sig i Groruddalen. 

Polisen har identifierat sammanlagt 50-60 medlemmar i A- och B-gjengen och ett 15-tal personer i Furuset-gjengen. 

Andra kriminella gäng som omnämns i rapporten är organiserade rånnätverk, kriminella MC-organisationer och högerextrema grupper. 

Den sekretessprövade delen av rapporten kan du läsa här

Läs också:
Prosjekt organisert kriminalitet
Kripos årsrapport 2005 

Torgny Peterson

Största forskningssatsningen på femton år

"De närmaste åren gör Sverige den största forskningssatsningen på femton år. Sedan den förra borgerliga regeringen avsatte löntagarfonderna till forskning har inte svensk forskning tillförts så stora resurser som de kommande tre åren. Nivån på de statliga anslagen höjs sammanlagt med ett par miljarder. Jag räknar med att forskningspropositionen 2008 tillför ytterligare  medel. I globaliseringens tid är det en helt riktig strategi om vi vill säkra svenska jobb och svensk välfärd."

Det sade utbildningsminister Lars Leijonborg när han idag medverkade vid Naturvetarförbundets kongress i Stockholm.

Satsningarna kommer att i första hand rikta sig till universitetens grundforskning men också till annan forskning, till exempel den så kallade institutsforskningen, sade Leijonborg.

"När Kina vill vara hela världens fabrik och Indien hela världens kontor kan Sveriges nisch bli att ha världens bästa laboratorier och designkontor. Nya konkurrenter blir också nya kunder. Den växande medelklassen i det vi ibland kallar låglöneländer efterfrågar kvalitetsprodukter från Västvärlden. Men att lyckas på den marknaden kräver forskning av absoluta världsklass", konstaterade Leijonborg.

Krossa cannabishanteringen!

35181-58

Så har då årets rapport om narkotikatillståndet i EU kommit från en organisation i Lissabon, det europeiska centrumet för kontroll av narkotika- och narkotikamissbruk (ECNN på svenska – EMCDDA på engelska) i Lissabon – en organisation som inte tar ”ansvar för eventuella konsekvenser av hur uppgifterna i dokumentet används. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis den officiella ståndpunkten för ECNN:s partner, EU-medlemsstaterna eller de övriga institutionerna eller inrättningarna i Europeiska unionen eller gemenskapen.” Tala om helgardering. 

Jag har aldrig varit någon vän av det föga imponerande så kallade observatoriet i Lissabon. Med tanke på den globaliserade narkotikahanteringen både vad avser produktion, tillgång och konsumtion, ter det sig mer än onödigt att driva ett kostsamt observatorium för Europa när vi redan har en global organisation för ändamålet i Wien, nämligen UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime).  

Jag föreslår än en gång att den drogpolitiskt marginella verksamheten vid observatoriet i Lissabon skrotas, att medel för den verksamheten förs över till UNODC så att vi kan få ett samordnat, globalt arbetande effektivt forum för forskning och praktik. 

Så över till årets rapport från ECNN, den 11:e i ordningen med information från de 25 EU-medlemsstaterna, från vår granne Norge och i viss mån från Bulgarien, Rumänien och Turkiet. 

Eftersom var och en själv kan ta del av hela materialet tänker jag här bara beröra några aspekter i rapporten, främst om cannabis. 

Blandmissbruk och missbruk av stimulantia blir allt vanligare och det omfattande cannabismissbruket får allt allvarligare följder för folkhälsan. Detta kommer knappast som någon överraskning och insikten borde snarast resultera i kraftfulla åtgärder mot cannabishanteringen i allmänhet och mot den marockanska och holländska hanteringen i synnerhet.

I många länder är opiatberoende (främst heroin) fortfarande den vanligaste anledningen till att klienter söker behandling.Med tanke på den omfattande ökningen av produktion av vallmoopium i Afghanistan, 6 100 ton, och därmed också ökad tillgång finns det all anledning att känna oro för den fortsatta utvecklingen av heroinproblemet och därmed också ett potentiellt behov av ökat antal vårdplatser. 

I årets rapport redovisas oroande tecken på att antalet narkotikarelaterade dödsfall, som generellt sett har minskat sedan 2000, ökade något i de flesta länderna 2004. 10-23% av den totala dödligheten bland vuxna i åldersgruppen 15-49 år för närvarande kan tillskrivas opiatmissbruk vilket utgör ytterligare skäl till förstärkta skadereducerande insatser på alla nivåer istället för skadeproducerande insatser som kommunala sprutstugor, massdistribution av sprutor och en tolerant inställning till innehav av mindre mängder narkotika för personligt bruk. 

Cannabis
Antalet som någon gång använt: minst 65 miljoner eller en av fem vuxna i Europa. Antal som använt det senaste året: 22,5 miljoner vuxna i Europa eller en tredjedel  av de som någon gång använt drogen. Antalet som använt under de senaste 30 dagarna: 12 miljoner européer. 

Siffrorna talar för sig själva – cannabis är den mest använda drogen och det krävs extraordinära åtgärder på olika nivåer för att minska såväl tillgång som efterfrågan på en drog som vi idag vet orsakar problem och där missbrukare i allt större utsträckning efterfrågar behandling. 

När det gäller produktion och handel fortsätter cannabis att vara den olagliga växtbaserade drog som är mest utbredd i världen och med den storskaliga produktionen koncentrerad till Marocko, Pakistan och Afghanistan. Den årliga, totala produktionen uppskattas i år till 7 400 ton. Merparten av haschet, cirka 80%, som konsumeras i EU kommer från Marocko via Iberiska halvön och med Nederländerna som ett sekundärt distributionscentrum. 

I likhet med priserna på de flesta andra droger föll det genomsnittliga haschpriset under åren 1999-2004 i samtliga rapporterande länder utom Tyskland och Spanien där priserna var i stort sett oförändrade och i Luxemburg där priserna steg något. 

Beträffande THC-halten varierade den 2004 mellan under 1% i Bulgarien till 16,9% i Nederländerna. Styrkan i hemodlad marijuana var 17,7% i Nederländerna. Det kan också vara värt att poängtera att hydroponisk odling av cannabis resulterat i högre THC-halter. Så avkunnades till exempel i förra veckan en dom mot en ’cannabisfabrikör’ i Storbritannien som framställt cannabis med en THC-halt på 29%. 

I rapporten konstateras också att ”Det är exempelvis uppenbart att det finns ett samband mellan intensivt cannabisbruk och psykisk sjukdom..” 

Beträffande behandling meddelas i rapporten att ”Bland de ungefär 380 000 personer som 2004 rapporterats efterfråga behandling (uppgifter finns tillgängliga från 19 länder) uppges cannabis vara den primära orsaken i remissen till behandling i omkring 15% av fallen, vilket innebär att det är den näst vanligast rapporterade drogen efter heroin.” Det finns alla skäl att fråga sig när Europas politiker ska ta ett sådant faktum på allvar och kraftfullt börja angripa cannabishanteringen istället för att bedriva någon slags låtsaslek om separation av marknaderna mellan cannabis och annan narkotika som var det ursprungliga skälet till att starta det destruktiva systemet med coffee shops i Nederländerna – ett system som attraherat många knarkturister och som också orsakat stora lokala problem – t ex ökat antal cannabisberoende med ökat vårdbehov, ökade drogrelaterade störningar, omfattande kriminell bakgrund hos innehavare av coffee shops. 

Vidare från rapporten, ”Cannabis är totalt sett också den näst vanligaste drog som nämns i rapporter om nyintagna i missbruksbehandling, och står för 27% av de nya klienter som rapporterats under 2004.”  Inte minst intressant är det faktum att ”Cannabis är totalt sett också den näst vanligaste drog som nämns i rapporter om nyintagna i missbruksbehandling och står för 27% av de nya klienter som rapporterats under 2004.”…”Sannolikt ligger många faktorer bakom den ökade efterfrågan på behandling mot cannabismissbruk och det är ett område som kräver forskning. Möjliga orsaker för en ökning är en eskalering av intensivt cannabisbruk och problem i befolkningen som hör samman med detta, en ökad insikt om de risker som är förenade med cannabisanvändning, en ökning av antalet remitteringar till behandling från domstolarna, som helt tydligt är stor i vissa länder, och förändringar av rapporteringssystemet och/eller vad systemet täcker.” 

Av rapporten framgår att andelen nya ’cannabisklienter’ som använder drogen varje dag är högst i Danmark och Nederländerna, vilket är föga förvånande. 

Sist, men inte minst, tyder tillgängliga uppgifter på att ’cannabisklienter’ i öppenvården är relativt unga. Så gott som alla ’cannabisklienter’ som behandlas för första gången är under 30 år. Tonåringar som genomgår specialiserad missbruksbehandling uppges oftare ha ett primärt cannabismissbruk än klienter i andra åldersgrupper. Cannabismissbruk svarar för 75% av behandlingsefterfrågan bland personer under 15 år och för 63% bland personer i åldern 15-19 år. 

Dags att krossa cannabishanteringen!
 

Torgny Peterson
 

Nämndemännens ersättningsvillkor förbättras

Regeringen har i dag beslutat att förbättra ersättningsvillkoren för nämndemän. Sammanträdesarvodet har inte höjts sedan år 1989. Det är därför angeläget att genomföra en kraftig höjning av arvodet från 300 kr till 500 kr per dag.

Ersättningsvillkoren ska utformas så att alla medborgare kan åta sig nämndemannauppdrag. I det syftet genomför regeringen tre viktiga förändringar. För det första ska alla nämndemän - även de som är yrkesverksamma och förlorar arbetsinkomst - ha rätt till sammanträdesarvode. För det andra införs en rätt till skälig ersättning för barntillsynskostnader som uppstår till följd av uppdraget. På detta sätt förbättras möjligheterna för hemmavarande föräldrar att kunna vara nämndemän. För det tredje införs ett särskilt inställelsearvode om 100 kr för den nämndeman vars resväg till sammanträdet överstiger 50 km. Detta arvode ska betalas ut utöver den reseersättning och traktamente som nämndemän redan enligt nuvarande regler har rätt till.

De nya ersättningsvillkoren träder i kraft den 1 januari 2007.

Nationell psykiatrisamordning presenterar sitt slutbetänkande

Psykiatrisamordningen överlämnar den 27 november sitt slutbetänkande till regeringen. I samband med detta genomförs en pressträff som kommer att webbutsändas.

Vid pressträffen medverkar Anders Milton, psykiatrisamordnare, Ing- Marie Wieselgren, huvudsekreterare samt Gunnar Holmberg, med flera från Nationell psykiatrisamordning.

OBS! Medtag presslegitimation.
Om presslegitimation saknas anmäl ert deltagande senast kl. 16.00, fredag den 24 november till: emma.fredriksson@social.ministry.se

Datum: Måndagen den 27 november
Tid: Klockan 11.00


Kommentar till årsrapport från EU:s narkotikcentrum

Som jag meddelat tidigare offentliggjordes årsrapporten från EU:s narkotikacentrum i Lissabon idag. Jag återkommer med fyllig information och kommentarer senare.

I samband med publiceringen av rapporten har Mobilisering mot narkotika lämnat följande kortfattade kommentar.

Kommentar till Årsrapport från EU:s narkotikacentrum

Den 23 november presenterade Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) sin årsrapport för 2006. En av slutsatserna i rapporten är att priserna på narkotika sjunkit de senaste fem åren, en slutsats som baseras på en trendanalys för åren 1999-2004 av gatupriser i Europa. Undersökningen är den första i sitt slag som genomförts på europeisk nivå.

Cannabis vanligast
I Europa som helhet sjönk priserna, korrigerade för inflation, för hasch (19 procent), marijuana (12 procent), kokain (22 procent), heroin (45 procent), amfetamin (20 procent) och ecstasy (47 procent).

"Att priserna sjunkit är något som vi sett även i Sverige. Exempelvis halverades priset på hasch mellan åren 1988 och 2005. Det är dock svårt att göra kopplingar mellan prisutvecklingen och utvecklingen i användningen. Vi vet inte hur priset påverkar konsumtionen, här finns ett behov av mer kunskap", säger regeringens narkotikapolitiska samordnare Björn Fries i en kommentar.

I rapporten fastställs att cannabis fortfarande är den drog som är vanligast både när det gäller produktion, användning och i beslagsstatistiken. Värt att notera är att 15 procent av dem som söker behandling för sitt narkotikamissbruk uppger cannabis som den primära orsaken till behandling. Hela 27 procent av dem som söker behandling för första gången i sitt liv uppger cannabis som den främsta drogen. Det gör cannabis till den totalt sett näst vanligaste drogen efter heroin, som nämns i rapporter om nyintagna i missbruksbehandling.

"I Sverige ligger vi - i en europeisk jämförelse - på en låg nivå när det gäller användningen av cannabis, men vi ser allvarligt på cannabis både som drog i sig och som en inkörsport till tyngre droger," säger Björn Fries. Därför avser vi att under 2007 ha ökat fokus på cannabis när det gäller både tillgångsbegränsning, prevention och behandling.

Kokain på uppåtgående
När det gäller kokain så visar rapporten på en fortsatt uppåtgående trend, men med tecken på stabilisering i de svårast drabbade länderna.

"I Sverige har vi har under året fått indikationer på att kokainet är på uppgång och kanske också har spritt sig till nya grupper och fått ett vidare fäste. Därför har vi tagit initiativ till en kartläggning av kokainets utbredning. Datainsamlingen sker under hösten 2006 och rapporten beräknas vara klar i mars 2007," säger Björn Fries avslutningsvis.

Torgny Peterson

ReageraMera - one-stop-shop

ReageraMera600

Välkommen till ReageraMera - one-stop-shop för drogrelaterad information. Trevligt att du hittade hit - till Sveriges mest uppdaterade informationskälla när det gäller nationella och internationella drogrelaterade frågor.

Kortfattad guide
In den här bloggen, ReageraMera, som oftast uppdateras flera gånger dagligen hittar du den senaste drogrelaterade informationen.
 
I cannabisdotcom hittar du enbart cannabisrelaterad information.

Vill du få en snabb översikt över vad som publicerats senast kan du med fördel besöka Motgift och för dig som vill vara uppdaterad om drogrelaterade händelser utanför Sveriges gränser finns Motgift International.

På onsdagar sänds också Radioprogrammet ReageraMera. Programmet direktsänds i Just Radio och via Internet. Bor du på Gotland får du in kanalen på 89.2. Bor du i övriga Sverige eller i utlandet kan du lyssna direkt på adressen http://www.justradio.nu/

Torgny Peterson

Hemligt heroinprojekt pågår i Storbritannien

Inte nog med att en högt uppsatt biträdande polischef, Howard Roberts från Nottinghamshire, vid den ACPO-konferens som avslutades i Manchester idag hävdade att det kunde vara en bra idé att ge heroin till heroinister - nu visar det sig också att ett hemligt projekt med förskrivning av heroin har pågått vid tre enheter – i London, i sydöstra England och norra England där ett hundratal heroinister har haft den tvivelaktiga ’förmånen’ att få del av statligt langat heroin. 

Av hittills inte helt kända skäl har den statliga leveransen av heroin hållits hemlig. Läkarna har i och för sig inte gjort något fel eftersom brittiska läkare kan förskriva heroin efter att ha erhållit licens från inrikesdepartementet. Att det sedan är fullkomligt vansinnigt att förse aktiva heroinister med heroin är uppenbarligen något som man inte tar hänsyn till. 

Jag återkommer med ytterligare information och synpunkter så snart kontakter i England undersökt hemlighetsmakeriet ytterligare. I väntan på det kan du få ytterligare information här

Torgny Peterson

384.000 recept på Ritalin

Siffror från brittiska hälsovårdsdepartementet (Department of Health) visar att engelska läkare skrev ut 384.000 recept på Ritalin under 2005.

Cirka 32.000 barn behandlas med preparatet till en kostnad av 13,5 miljoner pund (ung. 182 miljoner kronor). 

Ytterligare intressant information kring detta hittar du i House of Commons Hansard Written Answers – 26 oktober 2006. Materialet finns här (scrolla ner en bit på sidan till du kommer till 26 Oct 2006: Column 2093W med rubriken Methylphenidate. 

Torgny Peterson

Årsrapporten från EU:s drogobservatorium i Lissabon

Torsdag 23 november kl.11.00 offentliggörs årets rapport om drogsituationen i Europa från EU:s drogobservatorium i Lissabon.

I år innehåller Årsrapporten över situationen på narkotikaområdet i Europa uppgifter från de 25 EU-medlemsstaterna, Norge, Bulgarien, Rumänien och Turkiet.

I fyra kapitel om narkotikaanvändning, narkotikatrender, tillgång till narkotika och narkotikabehandling ligger tyngdpunkten på cannabis, kokain och opiater, liksom amfetamin, ecstasy och psykotropa droger. Andra kapitel handlar om politik och lagstiftning, olika sätt att hantera narkotikaproblem, infektionssjukdomar och narkotikarelaterade dödsfall samt kontroll av problematiskt missbruk och blandmissbruk.

Rapporten kommer att finnas på 23 språk (19 EU-språk + norska, bulgariska, rumänska och turkiska).

Rapporten läggs samtidigt ut på Internethttp://annualreport.emcdda.europa.eu, där du också kan läsa ECNN:s pressmeddelanden (på 23 språk) och nationella rapporter (på engelska) från de nationella Reitox-kontaktpunkterna.

Rapporten kompletteras av tre artiklar om särskilda frågor på engelska med rubrikerna: ”Europeisk narkotikapolitik: utvidgas den till att omfatta mer än olagliga droger?”, ”Ett genusperspektiv på narkotikamissbruk och hantering av drogproblem” och ”Narkotikaanvändningens utveckling i nöjesmiljöer” (http://issues06.emcdda.europa.eu).

Samma dag offentliggör ECNN sin Statistikbulletin 2006, en Internetprodukt med mer än 300 tabeller och diagram som ligger till grund för en stor del av analysen i årsrapporten (http://stats06.emcdda.europa.eu).

Landsprofiler
kompletterar bilden och ger en grafisk översikt över de viktigaste aspekterna på narkotikasituationen i varje land (http://dataprofiles06.emcdda.europa.eu). 

Materialet ovan offentliggörs på Internet kl. 11.00.

Hjälpcentraler vid Reitox-kontaktpunkterna svarar på frågor som rör ett enskilt land (http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=1225).

För att huvudwebbplatsen inte ska bli överbelastad kommer ECNN att lägga ut rapporten och pressmeddelandena på en parallell webbplats (http://docs.emcdda.europa.eu).

Pressmeddelandena kommer också att finnas på http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=875

Torgny Peterson

Minimiskatter på alkohol och slutsatser om EU:s alkoholstrategi

Fredag 24 november sammanträder EU-nämnden. Vid sammanträdet ska finansminister Anders Borg samråda med nämnden inför Ekofinrådets möte den 28 november. Samrådet gäller bland annat rådets nya försök att komma överens om höjda punktskatter på alkohol och om ändrade införselregler för resande från tredjeland.  

Inför Epscorådet (Rådet för sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) samråder även socialminister Göran Hägglund och statsrådet Maria Larsson med EU-nämnden om ett stödprogram på hälsoområdet för åren 2007-2013. Rådet ska också debattera och anta slutsatser om kommissionens föreslagna strategi för att minska alkoholrelaterade skador. Slutsatser planeras även om konsekvenserna på folkhälsan av beslut på andra områden, till exempel i fråga om alkoholskatter. 

Besök också:
EU-nämnden
EU-nämnden – Kallelse och föredragningslista 24 november
Ekofinrådet 

Torgny Peterson

Dags för Doherty igen

Jag har tappat räkningen över vilken gång i ordningen Pete Doherty tagits av polisen för innehav av narkotika. Men förra veckan var det dags igen.

Den här gången kom han vingligt körande i sin Jaguar tillsammans med två vänner. Efter att polisen gripit honom misstänkt för innehav av crack och förhört honom, släpptes han i avvaktan på analysresultat av beslaget.

Det är inte illa marscherat att bli tagen av polisen så ofta som är fallet med Doherty, bli förhörd, släppas för att sedan inom kort tid på nytt bli gripen för innehav av narkotika, bli förhörd, släppas…osv 

Kanske är det här med likhet inför lagen enklare för vissa än för andra. 

Torgny Peterson  

Klart för civilt narkotikasökhundsekipage

Sedan danska Rigspolitiet gett klartecken är det nu klart för civilt narkotikahundekipage på diskotekbåten M/F Broen i hamnen i Århus.  

Broen blir det första diskoteket i Danmark som anlitar ett civilt narkotikahundsöksekipage. ”Det är härligt. Vårt mål är att få ett narkotikafritt diskotek och vi ser försöket med narkotikahunden som ett viktigt vapen i kampen för att nå det målet” säger diskotekets direktör Claus Damsgaard till Jyllands-Posten. 

Efter en genomgång av de juridiska aspekterna är det alltså klart att arbeta på det här sättet. Det borde vara lika klart att använda civila narkotikasökhundsekipage på liknande sätt i Sverige och med Danmark som föregångsland fortsätter vi arbetet för att åstadkomma en liknande verksamhet här i Sverige. 

Rent praktiskt kommer det i Århus att gå till så att gäster på diskoteket får lämna ifrån sig väskor och kläder på ett bord vid entrén där sedan narkotikasöket genomförs. Något personsök i egentlig mening utförs inte men skulle någon gäst ha narkotika på sig, eller som Claus Damsgaard säger till Jyllands-Posten ”..går man förbi med narkotika i fickan kommer hunden att reagera och det visade demonstrationen också att den gör.” 

I samarbete med polisen i Århus har diskoteket också utvecklat en ny procedur som förenklar anmälningsförfarandet att anmäla gäster som har narkotika på sig. Den som vill veta mer om detta kan kontakta undertecknad. 

Damsgaard tror inte att gästerna uteblir på grund av det faktum att en narkotikahund finns på plats. 
 
Personligen är jag övertygad om att det tvärtom kommer att resultera i fler gäster och kanske också andra grupper av gäster. Att bli av med aktiva missbrukare och försäljare av narkotika på ett diskotek eller en nattklubb kan knappast betraktas som en förlust. 

På Gotland har vi idag två civila narkotikasökhundsekipage redo för tjänstgöring. Någon intiativrik svensk diskotek- och/eller klubbägare kanske är beredd att anta den danska utmaningen. 

Läs också:
Grønt lys for narkohund 

Torgny Peterson

Innehåll i radioprogrammet ReageraMera onsdag 22 november 09.00

Onsdag 22 november kl. 09.00-09.30, är det dags för Just Radio och programmet ReageraMera med undertecknad. 

Onsdagens program handlar i sin helhet om tullen som en viktig länk i kampen mot narkotika.

I morgon talar jag med Karl Gunnheden, chef för Tullverkets gränskontroll i södra Sverige, och med Frank Ranieli, chef för tullkriminalen i Göteborg och med tullinspektör Anders Mårtensson – förare av Robby, som utsetts till årets narkotikasökhund år 2006. 

Programmet direktsänds i Just Radio och via Internet. Bor du på Gotland får du in kanalen på 89.2. Bor du i övriga Sverige eller i utlandet kan du lyssna direkt på adressen http://www.justradio.nu/ 

Torgny Peterson

9,6 miljoner kronor till 26 projekt för narkotikaforskning

Mobilisering mot narkotika fördelar 9,6 miljoner kronor till 26 olika projekt för narkotikaforskning.

Totalt 52 ansökningar kom in.  

Prioriterade områden för denna ansökningsomgång har varit: tillgångsbegränsning, experimentellt och regelbundet missbruk, implementeringsforskning, etniska grupper och narkotika, betydelsen av genetiska och neurobiologiska faktorer vid beroendeutveckling/beroendesjukdomar, utvärdering av behandlingsmetoder, opinionsbildande insatser för att minska efterfrågan

Sökande som beviljats medel
Agartz Ingrid KI 400 000 kr
Andreasson Sven FHI 450 000 kr
Bakalkin, Druid KI 400 000 kr
Berglund Mats MAS 400 000 kr
Berglund Mats MAS 450 000 kr
Berman Ann KI 200 000 kr
Berman Ann KI 250 000 kr
Fahlke Cludia GU 300 000 kr
Forsberg Lars Magnus Husskliniken 320 000 kr
Franck Johan KI 480 000 kr
Fridell Mats LU 400 000 kr
Goldberg Ted SU 450 000 kr
Gumpert Clara KI 400 000 kr
Heilig Markus KI 400 000 kr
Hoffmann Orsolya Kriminalvården 300 000 kr
Johnsson Eva Växjö universitet 400 000 kr
Johnsson Kent O MAS 300 000 kr
Knudsen Kai Sahlgrenska sjukhuset 350 000 kr
Korsell Lars BRÅ 550 000 kr
Lalander Philip Växjö universitet 400 000 kr
Leifman Håkan STAD 350 000 kr
Olsson Börje SU 150 000 kr
Oreland Lars UU 500 000  kr
Stenbacka Marlene KI 400 000 kr
Tengström Anders Maria ungdom 400 000 kr
Österling Agneta MAS 200 000 kr

Summa 9 600 000 kr

Cannabisfria veckan

Den här veckan är det dags för tobaksfria veckan. Vet du när den cannabisfria veckan kommer? Inte? Snart vet du.

Besök också:
Tobaksfakta


Torgny Peterson


Kokain och överdoser i Storbritannien

Engelska The Independent uppger idag att 1,75 miljoner unga vuxna använder kokain och att 171 personer dog av det 2005 – en ökning i antalet dödsfall med 300 procent på fem år. 

Hur der det då ut med antalet drogrelaterade dödsfall i Storbritannien?

Np-SAD (The National Programme on Substance Abuse Deaths) vid the International Centre for Drug Policy vid University in London rapporterar att det skett en minskning av sådana dödsfall, från 1 583 år 2002 till 1 487 år 2003, till 1 472 år 2004 och 1 382 år 2005.  

Mer detaljerad information om dödsfallen 2003 visar att: 
 • En majoritet av dödsfallen (70%) var män yngre än 45 år (73&)
 • Opiater (dvs heroin/morfin; metadon m fl) var och en för sig eller i kombination med andra droger stod för en majoritet av dödsfallen, 74%.
 • 132 kokainrelaterade dödsfall rapporterades, vilket är ungefär samma antal som 2002. Såväl amfetamin- som ecstasyrelaterade dödsfall minskade med 14 respektive 40 procent jämfört med 2002.
 • Från Skottland rapporterade GRO (General Register Office for Scotland) 317 drogrelaterade dödsfall under 2003, vilket är en minskning med 17% jämfört med 2002. Heroin/morgin förekom i 55% av fallen och metadon i 27% av fallen.
Läs också:
Ny rapport från EU:s drogobservatorium i Lissabon 

Torgny Peterson

Har du sett någon av skurkarna?

35181-50

Om du av en händelse befinner dig i Spanien är du välkommen att hjälpa spansk och brittisk polis att hitta någon eller några av skurkarna på bilderna ovan och ytterligare skurkar (för bilder på dessa - se längre fram i texten). Befinner du dig i Spanien och ser någon av dessa, ring 900 555 111.

Herrarna är några av de som spansk och brittisk polis letar efter inom ramen för Operación Captura, som handlar om att sabotera de kriminella nätverk som man nu misstänker ha etablerat sig i området kring Malaga.

Enligt brittiska SOCA (Serious Organised Crime Agency) finns det anledning att tro att området utgör en bas för brittiska kriminella och internationella nätverk för smuggling av narkotika.

En komplett lista över samtliga eftersökta - förrymda fångar, misstänkta mördare, narkotikahandlare, bedragare, förfalskare och misstänkta rånare - och annan information hittar du här.

Spansktalande - läs också:
Operación captura en la Costa del Sol

Läs också:
Hotline crackdown on fugitive criminals hiding out in Spain

Torgny Peterson

Irländsk bullshit

Legaliseringsförespråkarna i Dublin, i form av DPAG (The Drug Policy Action Group), genomförde igår ett seminarium i Dublin där de menade att regeringens nuvarande politik gör mer skada än nytta - ett inte helt ovanligt argument från grupper på legaliseringskanten.  

Dessutom hade gruppen fräckheten, för det handlar ingalunda om okunnighet, att påstå att narkotikaanvändningen i republiken Irland är ”rekreationsmässig och oskadlig”. Av uttalandet att döma skulle man kunna tro att det här gänget också tror på tomten.  

Den som besöker Irland konstaterar mycket snabbt att Irland har ett av Europas allvarligaste alkohol- och narkotikaproblem och dessutom undermåliga behandlingsinsatser - En olycklig kombination. 

Torgny Peterson

Kopplingen mellan alkohol, narkotika och våld

Jag får återkommande frågor om kopplingar mellan alkohol, narkotika och våld och jag har tidigare skrivit om detta.

Den intresserade hittar nu ytterligare information i en sammanställning som gjorts av amerikanska CADCA (Community Anti-Drug Coalitions of America). 

Under rubrikerna ’Student Alcohol Use and Violence’, ’Student Alcohol Use and Victimization’ och ‘Student Drug Use and Violence’ hittar du en hel del intressanta uppgifter med källhänvisningar. 

Materialet finns här

Torgny Peterson

Svensk ny chef för FN:s drog- och brottsbekämpning i Afghanistan

35181-49

Christina Gynnå Oguz, stf nationell narkotikapolitisk samordnare, har utsetts till chef för United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC i Afghanistan.

Mer än 90 procent av all illegal opiumproduktion äger rum i Afghanistan. Det förädlas sedan till heroin, antingen inne i landet eller i grannländerna innan det smugglas vidare, främst till Europa.

UNODC:s uppdrag är att hjälpa den afghanska regeringen att utveckla sin kapacitet att ta itu med landets narkotikaproblem. Det sker bl.a. genom utbildning av nyckelpersoner inom rättsväsendet och genom uppbyggnad av hjälpsystem för dem som missbrukar opium eller heroin, upskattningsvis 150 000 respektive 50 000 personer.

UNODC har ca 400 anställda i Afghanistan, de flesta afghaner. 300 av dessa arbetar ute provinserna, bl.a. med den årliga mätningen av opiumproduktionen i landet och med att stärka provinsmyndigheternas arbete mot narkotika.

Christina Gynnå Oguz har lång erfarenhet av arbete mot narkotika. Under det svenska ordförandeskapet i EU, var hon ordförande i den s.k. horisontella narkotikagruppen som samordnar EU:s narkotikapolitik. Hon har också under fem år varit enhetschef vid UNODC:s huvudkontor i Wien. Christina Gynnå Oguz har sin tjänst som departementsråd i socialdepartementet och har varit delegationsledare  i FN:s narkotikakommission samt i Europarådets Pompidougrupp och det nordiska narkotikasamarbetet.

Arbetet med att stoppa fusket i Skåne imponerar

"Genom tydliga mål och ett förbättrat samarbete med rättväsendet har man på Försäkringskassan i Malmö varit framgångsrika i kampen mot fusk och överutnyttjande." Det säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson i samband med att hon under fredagen besöker Försäkringskassans kontor i Malmö.

"Under 2005 utreddes 1 500 ärenden och 43 procent av fallen ledde till indragningar av ersättningen - rikssiffran är 35 procent. Jag hoppas att deras arbete kan inspirera andra myndigheter som har anledning att uppmärksamma överutnyttjande och fusk. För att vi ska ha råd att även i framtiden bibehålla generösa ersättningar måste vi säkerställa att dessa endast betalas ut till rätt personer. Detta är mycket viktigt, inte minst därför att vi vet att felaktiga utbetalningar långsiktigt urholkar förtroendet för socialförsäkrings-
systemet.

Jättebeslag av ecstasy i Trelleborg

Tullen i Trelleborg gjorde igår vad som förmodligen är Sveriges största beslag av ecstasy då två män greps i samband med att de försökte föra in cirka 50 kilo ecstasy till Sverige. 

Chefsåklagare Ingela Sörgård, som leder utredningen, meddelar vid samtal idag att häktningsframställningar inges senare i eftermiddag och att häktningsförhandlingar beräknas ske under lördag eller söndag. 

Torgny Peterson  

Är ryktet om Rohypnol och andra droger som ‘date rape drugs’ överdrivna?

Frågan är berättigad efter att brittiska Association of Chief Police Officers (ACPO) publicerat en studie, ’Operation Matisse’, där man drar slutsatsen att det inte finns några bevis som styrker en utbredd användning av Rohypnol eller GHB i samband med sexuella övergrepp. 

Totalt 120 fall ingick i studien som pågick mellan 1 november 2004 och 31 oktober 2005 och i studien samverkade de tre organisationer som främst medverkar vid insamling av bevis när det gäller sexualbrott, nämligen ACPO, FSS (Forensic Science Services) och SARCs (Sexual Assault Referral Centres). 

Resultat
 • Totalt 120 fall ingick i undersökningen
 • 119 av de 120 offren hade enligt uppgift konsumerat alkohol. Alkohol upptäcktes emellertid bara i 62 fall (52%)
 • I 22 av de 62 fallen (35%) uppskattades alkoholnivån vid ’brottstillfället’ ha varit större än 200mg% (milligram alkohol per 100 milliliter blod).
 • I 57 fall (48%) upptäcktes illegala eller förskrivna preparat.
 • Cannabis och kokain var de vanligast förekommande preparaten (i 20% respektive 17% av fallen).
 • Kombinationen av droger och alkohol förstärkte berusningen.
 • Rohypnol (flunitrazepam) upptäcktes inte i något av de 120 fallen.
 • GHB (gammahydroxybutyrate) upptäcktes i två fall.
 • I tio fall betraktades som sexualbrott upptäcktes lugnande preparat som antingen hade getts av förövaren till offret eller där offret förnekat användning.
Mer om studien och en sammanfattning på engelska hittar du här, där det också finns information om hur du kan ta del av den fullständiga rapporten. 

Torgny Peterson

Alkohol och forskning

En överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala är föremål för undersökning om eventuellt brott mot sjukhusets policy när det gäller alkohol. 

Vid ett tillfälle då mindre än tio personer skulle träffas hemma hos läkaren för att ägna sig åt ”praktiska arbetsfrågor” inköptes tolv liter lådvin, 24 burkar starköl och föda i fast form för snudd på 3.000 kronor.

Enligt SVT kom pengarna från uppdragsforskning. 

Huruvida konsumtionen av alkoholen resulterade i någon forskning på plats om hur alkohol påverkar människokroppen framgår inte av hittills tillgängliga rapporter. 

Torgny Peterson

Kraftig minskning av narkotikaturismen till Köpenhamn

Idag meddelas vad som förhoppningsvis visar sig vara ett glädjande besked, nämligen att åtgärderna mot den öppna narkotikahanteringen på Christiania har resulterat i en reell minskning av antalet svenskar som åker över till Köpenhamn för att handla narkotika.

Det vore naivt att tro att haschhanteringen upphört. Det är ingen statshemlighet att den hantering som tidigare till stor del ägde rum inne på Christiania nu flyttat ut i Köpenhamn och tagits över av helt andra grupperingar än de som tidigare skötte ’affärerna’ inne på Christiania. 

Mobilisering mot narkotika meddelar idag att den så kallade myrtrafiken, dvs svenskar som åker till Köpenhamn för att handla narkotika, har mer än halverats sedan den öppna försäljningen av cannabis försvann från Christiania. Det visar en delrapport om svensk narkotikaturism i Köpenhamn, som Mobilisering mot narkotika har finansierat.  

”Den nya, mer restriktiva synen på narkotika i Danmark gör att färre unga människor, både svenskar och danskar, exponeras för droger vilket minskar risken för missbruk,” säger Björn Fries, nationell narkotikapolitisk samordnare.  

Delrapporten, som är gjord av Jens Sjölander vid Malmö högskola, visar att tullens beslag av narkotika har minskat från 3-4 beslag om dagen i början av 2000-talet till knappt ett per dag idag.

Tullverket menar att det rör sig om en reell minskning, trots att gränsbevakningen har förändrats över åren.  Enligt den danska polisens verksamhetsberättelse för 2005 har narkotikaturismen till Christiania i princip upphört. Handeln med cannabisprodukter sker idag troligtvis på de haschklubbar som finns på olika håll i Köpenhamn.  Samtidigt som allt färre svenskar åker till Köpenhamn för att köpa narkotika verkar försäljningen av hasch och marijuana öka i Malmö.  

”Rikskriminalpolisen har aviserat ett mer intensivt arbete mot cannabisbrottsligheten. Om vi därtill utvecklar vården för dem som har missbruksproblem, tror jag att vi på sikt kraftigt kan minska problemen”, säger Björn Fries.  

Torgny Peterson

Försöksverksamheten med GotSam förlängs

Regeringen beslutade i dag att förlänga försöksverksamheten med GotSam med ett år - till och med 31 dec 2008. Den försöksmodell som kallas Gotsam är ett samverkansprojekt på Gotland där syftet är att pröva om den av myndigheterna föreslagna modellen medför bättre samordning och effektivare resursutnyttjande för hantering av allvarliga olyckor m.m.

Mot bakgrund av att arbetet med att sätta igång samverkanscentrum Gotsam tog längre tid än beräknat anser regeringen det befogat att förlänga försöksperioden med ett år. De totala kostnaderna för projektet får dock inte överstiga den fastställda budgeten.

Deltagande myndigheter är Rikspolisstyrelsen, Försvarsmakten, Kustbevakningen och Sjöfartsverket samt Gotlands kommun och Länsstyrelsen i Gotlands län.

Brottsoffer slipper dela skadestånd

Regeringen har i dag beslutat att skicka ett förslag om nya bodelningsregler till Lagrådet. De föreslagna ändringarna innebär att en utsatt makes ställning stärks vid en skilsmässa.

Med nuvarande regler kan en make som har misshandlats och fått skadestånd tvingas dela med sig av detta till den andra maken vid en skilsmässa. Särskilt stötande är det förstås om det är den andra maken som har begått övergreppet och gärningsmannen i praktiken får halva skadeståndet. Det föreslås nu att en make skall få behålla skadeståndet eller brottsskadeersättningen själv när makarna skiljer sig.

Det föreslås också att en make skall slippa att vara med och betala böter och andra kostnader för brottslighet som den andra maken gjort sig skyldig till.

"Jag är glad över att föreslå regler som stärker den utsatta makens ställning vid en skilsmässa", säger justitieminister Beatrice Ask, som räknar med att den nya lagen kan träda i kraft den 1 juli nästa år.

Ministerdeklaration om att hejda överviktsproblem antagen i WHO

”Jag välkomnar ministerdeklarationen om att hejda överviktsproblem som en del i ett ökat internationellt samarbete. Övervikt är ett av de stora folkhälsoproblemen och det är angeläget att öka medvetenheten på området, framför allt bland barn och unga.” Det säger Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson som deltagit i Världshälsoorganisationen WHO:s ministerkonferens om övervikt, fetma och bristen på fysiskt aktivitet i Istanbul i Turkiet, 15-17 november.

En ministerdeklaration, ’European Charter on Counteracting Obesity’, antogs idag vid WHO-konferensen, där ministrar och representanter för internationella organisationer från 53 europeiska länder träffas. Under mötet diskuteras bland annat hur olika sektorer kan samverka kring överviktsfrågor och arbete med särskilt utsatta grupper som till exempel barn och unga.

År 2004 antog WHO en global strategi för kost, fysisk aktivitet och hälsa. Istanbulkonferensen syftar till att prioritera arbetet med frågor som rör övervikt och fetma, och att främja det internationella samarbetet på området.

Besök också:
European Ministerial Conference on Counteracting Obesity
Et bedre liv gennem mad og motion

Miljarder! Alkoholens samhällskostnad – ingen enkel uträkning

Från IOGT-NTO:s sida tycker man att försöken att beräkna alkoholens samhällskostnad tillfört viktig kunskap till alkoholpolitiken. Ibland är det just de ekonomiska konsekvenserna av ett samhällsproblem som motiverar insatser och ett förebyggande perspektiv. 

IOGT-NTO meddelar att Anders Johnson under decennier varit ensam om att göra beräkningar på alkoholområdet. I hans senaste beräkning uppskattar han samhällskostnaden (2006) till 160 miljarder kronor. Nyligen publicerades en ny beräkning av SoRad på Stockholm universitet. Deras slutsumma var på 20 miljarder. 

Vad är då sant? 

Anders Johnsson har i en kortfattad rapport gjort en jämförelse av de två studierna om alkoholens samhällsekonomiska kostnad. 

Den intresserade kan rekvirera jämförelsen från IOGT-NTO, tel 08-672 60 00 eller via e-post info@iogt.se 

Läs också:
Till vilket pris? Om alkoholens kostnader och hälsoeffekter i Sverige 2002 

Torgny Peterson

Rekordmånga motioner till Ungdomens riksdag 2007

Av 236 anmälda gymnasieklasser till Ungdomens riksdag, med samtliga valkretsar i landet representerade, har 198 skickat in fristående motioner. Bland annat handlar motionerna om alkolås, ungdomsarbetslöshet, idrottsundervisningen och slopad moms på ekologiskt producerade varor. De flesta motionerna faller inom utbildningsutskottets ansvarsområde. 

Fredagen den 23 mars samlas 349 klassrepresentanter i Riksdagshuset för att pröva på uppdraget som riksdagsledamöter. Ungdomarna arbetar i utskott där de debatterar sina fristående motioner och de sammanträder i plenisalen för att debattera och votera kring hemlig rumsavlyssning, buggning, som nytt hemligt tvångsmedel. Vid en frågestund med regeringen ställer ungdomarna frågor direkt till statsråd. Utskottsarbetet leds av riksdagsledamöter och arbetet i kammaren leds av talmannen. 

För att få delta måste klasserna även skicka in en följdmotion med anledning av ett regeringsförslag. Arbetet är nu påbörjat med att skriva följdmotioner utifrån regeringens proposition 2005/06:178 Hemlig rumsavlyssning. Regeringens buggningsförslag behandlades i riksdagen under våren. Ledamöter från Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet begärde att förslaget skulle vila i ett år med hänvisning till en paragraf i regeringsformen angående behandling av förslag som begränsar vissa grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Ungdomens riksdag kommer därför att behandla ärendet innan riksdagen åter tar upp det. 

Mer information om Ungdomens riksdag, uppgifter om anmälan och dokument från Ungdomens riksdag 2004 finns på www.riksdagen.se

För ytterligare upplysningar: Kontakta projektledaren för Ungdomens riksdag 2007, Camilla Rehn, telefon 08-786 66 88 eller mobil 0704-64 37 02.

Färre använder heroin….eller?

Från Norge rapporteras en minskning av antalet användare av heroin. Norska Kripos har analyserat antalet beslag av heroin från 1976 och fram till idag.

Sedan nästan tio år till baka har antalet beslag av heroin sjunkit och man menar att tendensen är så klar att det pekar på att också efterfrågan på heroin har minskat. Samtidigt konstaterar Tormod Bønes från Kripos att kokain, amfetamin och metamfetamin har ökat de två senaste åren. 

Ska man lita på norska tullverket minskar inte beslagen av heroin – tvärtom talar man om en sjudubbling av heroinbeslagen.  

Läs mer:
Færre bruker heroin
Sjudobling av heroinbeslag 

Läs också:
Rusmiddelsituasjonen i Norge – oktober 2006 - statusrapport 

Besök också:
Politiet – Narkotikastatistik 2005
Tollvesenet – Beslagstatistikk 2006 september 

Torgny Peterson

Tull och polis ökar samarbetet i norra Europa

Vid ett möte i Malmö samlas ett 60-tal representanter för tull och polis i Danmark, Norge, Tyskland och Sverige för att diskutera hur man ska kunna utveckla och förfina det gemensamma arbetet mot den organiserade brottsligheten.  

Mötet pågår under två dagar, den 16 - 17 november i Turning Torso och Polishuset i Malmö.  

Värdar för mötet är Björn Fries, Mobilisering mot Narkotika och Karl Gunnheden, chef för Tullverkets Gränsskydd Malmö.

6 häktade i Halmstad

Beslut om häktning är nu klara för fem av de sex som greps i samband med polisens tillslag i Domsten norr om Helsingborg och i Halland under helgen.

En man från Norrköping, (f.53), en man från Halmstad (f.70) och en man från Karlskoga (f.60) häktades i eftermiddag misstänkta för försök till grovt narkotikabrott och försök till grov narkotikasmuggling.

Vid häktningsförhandlingar senare på eftermiddagen häktades en kvinna (f.75) från Halmstad och en man (f.72), också från Halmstad. De två sistnämnda är misstänkta för grovt narkotikabrott.

Onsdag 15 november häktades ytterligare en man (f.66) från Halmstad. Han är misstänkt för grovt narkotikabrott och försök till grov narkotikasmuggling.

Torgny Peterson


Radioprogrammet ReageraMera onsdag 15 november

I morgon, onsdag 15 november kl. 09.00-09.30, är det dags för ny direktsändning av programmet ReageraMera i Just Radio med undertecknad som programledare.

I morgon talar vi om den stora narkotikautredningen i Halmstad och om samarbete för att stoppa doping.

Medverkande
Kriminalkommissarie Göran Stigson, polisen Halmstad
Kriminalinspektör Tomas Pärklo, polisen Karlskrona
Christian Mårtensson, Form Fitness Visby AB

Programmet direktsänds i Just Radio och via Internet. Bor du på Gotland får du in kanalen på 89.2. Bor du i övriga Sverige eller i utlandet kan du lyssna direkt på adressen http://www.justradio.nu/ .

Torgny Peterson

Ett nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten?

Den 15 november 2006 överlämnar Tryck- och yttrandefrihetsberedningen sitt debattbetänkande "Ett nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten? Tryck- och yttrandefrihetsberedningen inbjuder till debatt" (SOU 2006:96) till justitieminister Beatrice Ask.

Tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) ger i dag ett särskilt grundlagsskydd åt yttrandefriheten när den utövas i maskinellt framställda skrifter respektive radio, TV och vissa databaser samt cd- och dvd-skivor och andra s.k. tekniska upptagningar. TF och YGL bygger på principerna om etableringsfrihet, förbud mot censur och hindrande åtgärder, ensamansvar med meddelarskydd, särskild brottskatalog och särskild rättegångsordning. Vid en internationell jämförelse utgör TF och YGL ett unikt detaljerat skydd för yttrandefriheten på grundlagsnivå.

TF:s och YGL:s teknikberoende har kritiserats därför att det medför en viss risk för att masskommunikation med ny teknik faller utanför grundlagsskyddet. Regleringen är också komplicerad och gränsdragningsproblem kan uppkomma. Teknikberoendet innebär emellertid även fördelar i form av skydd mot godtycke vid bedömningen av om grundlagsskydd föreligger och möjlighet att upprätthålla de tryck- och yttrandefrihetsrättsliga principerna.

Tryck- och yttrandefrihetsberedningen har till uppdrag att behandla frågan om det mot bakgrund av den tekniska och mediala utvecklingen är möjligt att behålla dagens teknikberoende grundlagsreglering. Som underlag för en bred diskussion om huruvida ett nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten behövs i Sverige och hur detta i så fall bör utformas presenterar Tryck- och yttrandefrihetsberedningen tre lagtextalternativ. Beredningen tar inte ställning för något av alternativen utan redovisar endast för- och nackdelar med dem.

Två av alternativen innebär att TF och YGL upphävs och att yttrandefriheten skyddas enbart genom artikel 10 i Europakonventionen, regeringsformens (RF:s) allmänna regler om yttrandefriheten och en ny bestämmelse i RF respektive ett helt nytt kapitel i RF som båda gäller yttrandefriheten i medierna. Det tredje alternativet innebär att TF och YGL läggs samman till en ny yttrandefrihetsgrundlag och att vissa materiella ändringar görs, bl.a. införs en s.k. stencilregel för tekniska upptagningar för att komma till rätta med vissa tillämpningsproblem med dagens grundlagsregler.

Jörgen Ullenhag ny utredare av läraryrket

Skolminister Jan Björklund har förordnat förre SACO-ordföranden, fil doktor Jörgen Ullenhag, som ny utredare av lärarauktorisation.

"Att kvalitetssäkra läraryrket är en prioriterad fråga. Läraryrket är Sveriges viktigaste yrke," säger Jan Björklund i en kommentar.

Jörgen Ullenhag disputerade i ekonomisk historia vid Uppsala universitet där han senare tjänstgjorde som utbildningsledare och byråchef. Han har varit riksdagsledamot (fp) 1976-85, ordförande i SACO 1985-93 och senare chefredaktör på Upsala Nya Tidning. Han var sakkunnig i Utbildningsdepartementet 1976-82, ordförande i lärartjänstutredningen 1978-80 samt ledamot i styrelsen för Universitets- och högskoleämbetet 1985-90.

Skolministern har samtidigt entledigat riksdagsledamot Jan Björkman (s) från uppdraget som utredare.

Konferens om barnets rättigheter på institution

Den 14-15 november anordnas en internationell konferens i Stockholm om barnets rättigheter inom institutionsvården - "Childrens Rights in Institutional Care". Arbetsgruppen för samarbete om utsatta barn inom Östersjöstaternas råd (WGCC) arrangerar konferensen tillsammans med svenska Socialdepartementet.

Det finns barn som tillbringar hela sin barndom på institution. Andelen unga personer som hamnar i olika svårigheter efter en institutionsvistelse är hög både i Sverige och i andra länder i regionen.

Sex unga personer från Ryssland, Sverige och Norge kommer att berätta om sina egna erfarenheter av institutionsvård under den konferens som Östersjöstaternas råd anordnar tillsammans med Socialdepartementet. Konferensen startar kl. 13.00 tisdagen den 14 november och pågår till eftermiddagen den 15 november på Radisson SAS Royal Park Hotel, Frösundavik, Solna.

Runtom i Östersjöregionen lever barn en del av eller hela sin barndom på institution. Trots försök att finna alternativa former för vård av barn som inte kan växa upp i sin familj, är institutionsplacering det som erbjuds. Forskning från Sverige och andra länder visar på allvarliga följder för barn som växer upp på institution. Andelen unga personer som hamnar i olika svårigheter efter en institutionsvistelse är hög både i Sverige och i andra länder i regionen.

FNs Konvention om barnets rättigheter lägger ett ansvar på staterna att bistå barn som inte kan växa upp i sin familj. Europarådet har i sina rekommendationer från maj 2005 rekommenderat staterna i Europa att stärka barnets rättigheter och att genom att följa rekommendationerna öka kvaliteten på den vård som ges.

Konferensen anordnas inom det existerande regionala samarbetet omkring utsatta barn och är en del av det svenska ordförandeskapets i Östersjöstaternas råd, CBSS. Förutom att ta del av unga personers erfarenheter och åsikter, kommer deltagarna från 12 länder i Östersjöregionen att lyssna till hur tillsyn och stöd efter institutionsplacering ser ut i de olika länderna. Experter från England presenterar också erfarenheter omkring barns deltagande och vilka effekter det kan och bör ha på utformningen av placeringar på institutioner. Erfarenheter från forskning i länderna i regionen liksom praxis presenteras också.

Tid och plats:
14-15 november 2006
Radisson SAS Royal Park Hotel, Frösundavik, Solna

Kontakt:
Maria Sederholm, 08-405 11 36

Vill du arbeta internationellt med preventionsarbete?

Är du en läkare som vill arbeta internationellt med drogrelaterade preventions- och vårdfrågor?

I sådana fall har du ett tillfälle nu då WHO söker en läkare till sitt program Management of Substance Abuse vid Mental Health and Substance Abuse i Geneve. 

Ansökan måste vara inne den 16 november så det är lite bråttom.

WHO är ju inte precis världsberömt för sina aktiviteter att bekämpa bruket av narkotika men med rätt man/kvinna på rätt plats är det här ett gyllene tillfälle att påverka utvecklingen i rätt riktning, dvs en fortsatt restriktiv hållning. Risken är annars överhängande för att någon trendig harm reduction- förespråkare får jobbet och därmed tillåts fortsätta utveckla experiment som leder till harm production. 

Mer om arbetet hittar du här

Torgny Peterson

Nordea-skojare bör skickas på kurs – i stavning och svensk grammatik - och som bonus - i fängelse

Eventuellt har du redan sett det här meddelandet från bankskojare tidigare, men det har nu på nytt hamnat i diverse e-postlådor.

Om du fått det nyligen så GÅ INTE VIDARE via den angivna länken nedan. Kontakta istället ditt Nordeakontor per telefon eller via ett personligt besök. 

Mailet nedan är så illa formulerat och så fullt av bedrägliga galenskaper men trots det har en del låtit sig luras. Det mail som skickats ut tidigare och nu på nytt har följande lydelse:
_________________________________________________________________ 
God dag, bäste kund!
För Nordea har sommar 2006 blivit en av de mest fulla med illegala operationer. Det blir allt oftare att den konfidentiella informationen om våra kunder intresserar svindlare. Det är rätt många som vänder sig till oss för att vi skyddar deras konto mot förlust av pengar.  

På grund av det förklarar Nordea nästa månad för månaden av fraudkamp. Fram till 1 September skall alla våra kunder aktivera den nya kontosäkerhetssystemet. Vi har genomfört ett stort arbete för att förbättra det. Systemet har blivit kontrollerat av ledande specialister inom e-betalningssytemen och alla oberoende expeterter har redan bekräftat dess fullvärdighet vad gäller fraudbekämpning. På grund av att dessa uppgifter kan användas av kriminella, piblicerar vi inte dem i öppna källor.  

Du har blivit slumpmässigt vald som deltagare i systemets avslutningsprov. För tillfället föreslår vi att Du klickar på länken http://app.nordea.se/login/security.html och genom en vanlig inloggning till Internet-banking aktiverar det nya säkerhetssytemet. För tillfället kan Du märka vissa förbiseenden medan Du arbetar. Vi vet att de finns, och ber Dig därför att inte ge oss någon tillägginformation om problem som har uppståt, vi skall lösa dem på egen hand.  

Vi skall uppmärksamma Dig att från och med september blir Du tvungen att använda det nya säkerhetssystemet i alla fall, annars kommer Dina konton bli blockerade tills Din fulla personliga identifikation är klar. Därför föreslår vi att Du så snart som möjligt börjar tillämpa de nya säkerhetsstandarderna.  

Med vänliga hälsningar,
Nordea fraudkampavdelningen
__________________________________________________________________ 

Torgny Peterson

Utredningen om detaljhandel med läkemedel (S 2005:07)

Utredningen om detaljhandel med läkemedel, med Anders Lönnberg som utredare, överlämnade i dag sitt delbetänkande, Detaljhandel med växtbaserade läkemedel, SOU 2006:95, till socialminister Göran Hägglund.

Utredningen har haft i uppdrag att analysera och lämna förslag om vilka gränser som bör finnas för Apoteket AB:s detaljhandelsmonopol när det gäller växtbaserade läkemedel. I enlighet med utredningens direktiv har arbetet i första hand inriktats på de växtbaserade läkemedel som enligt de tidigare reglerna i läkemedelslagen godkändes som naturläkemedel eller hade kunnat bli godkända som sådana läkemedel.

Utredningen föreslår att detaljhandel med godkända receptfria växtbaserade läkemedel skall få bedrivas även av andra näringsidkare än Apoteket AB. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Läkemedelsverket skall få föreskriva vilka sådana läkemedel som skall få säljas utanför apotek. De godkända växtbaserade läkemedel som är receptbelagda bör omfattas av detaljhandelsmonopolet och endast säljas via apotek.

Andra näringsidkare än Apoteket AB skall få bedriva detaljhandel med godkända receptfria växtbaserade läkemedel efter att ha fått Läkemedelsverkets tillstånd. Ett tillstånd skall kunna återkallas och det skall vara straffbart att bedriva handel utan att ha tillstånd. Ansöknings- och årsavgift skall tas ut av den som ansöker om tillstånd respektive bedriver detaljhandel. Näringsidkare skall på begäran redovisa sin försäljning till Läkemedelsverket.

Utredningen föreslår att Läkemedelsverket skall ha tillsyn över den detaljhandel med godkända receptfria växtbaserade läkemedel som bedrivs av andra näringsidkare än Apoteket AB. Sådan detaljhandel skall inte anses vara hälso- och sjukvård enligt lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, vilket innebär att verksamheten inte skall omfattas av Socialstyrelsens tillsyn. Inte heller den personal som, utan att ha legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården, kommer att sälja läkemedel på dessa försäljningsställen skall falla in under Socialstyrelsens tillsyn. Sådan personal skall begränsa sin rådgivning till den information som framgår av läkemedlets bipacksedel.

De näringsidkare som enligt förslaget bedriver detaljhandel med godkända receptfria växtbaserade läkemedel skall vidare utöva s.k. egentillsyn och tillämpa egentillsynsprogram. Näringsidkaren skall till sitt förfogande ha en ansvarig farmacevt, en legitimerad apotekare eller receptarie, som ansvarar för egentillsynen. Om den ansvarige farmacevten finner väsentliga brister i näringsidkarens egentillsyn skall han eller hon anmäla detta till Läkemedelsverket. Om den ansvarige farmacevten själv brister i sina åligganden skall han eller hon göra en anmälan om detta till Läkemedelsverket och till Socialstyrelsen.

Apoteket AB bör ha en skyldighet att tillhandahålla samtliga godkända receptbelagda växtbaserade läkemedel. Med beaktande av detta krav bör Apoteket AB fritt kunna välja vilka godkända växtbaserade läkemedel, registrerade traditionella växtbaserade läkemedel och naturläkemedel som bolaget skall sälja, från vilken leverantör varorna skall köpas in och hur lagerhållningen av dessa skall organiseras. Apoteket AB bör dock vid efterfrågan från kund och till det pris Apoteket AB bestämmer, ha en skyldighet att köpa in sådana läkemedel som inte ingår i sortimentet. När läkemedlen förskrivs på recept bör Apoteket AB, till det pris bolaget bestämmer, ha skyldighet att tillhandahålla sådana produkter som inte ingår i det sortiment som Apoteket AB har valt att saluföra. Apoteket AB:s skyldighet att ha en enhetlig prissättning över hela landet bör bibehållas. Godkända receptfria växtbaserade läkemedel, registrerade traditionella växbaserade läkemedel och naturläkemedel bör distribueras till apoteken via partihandlare med erforderligt tillstånd. Apoteket AB bör även fortsättningsvis ha en skyldighet att till privatkund tillhandahålla en kundanpassad och producentoberoende information och rådgivning om godkända växtbaserade läkemedel, registrerade traditionella växbaserade läkemedel och naturläkemedel.

Utredningen föreslår att lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2008.

Läs:

Detaljhandel med växtbaserade läkemedel


Subutex är ute

Efter att EU-kommissionen 26 september godkänt Suboxone som preparat vid substitutionsbehandling av opiatmissbrukare, kommer Suboxone snart också att vara tillgängligt i Sverige.

I ett pressmeddelande säger Schering-Plough att ”Suboxone är en vidareutveckling av läkemedlet Subutex och bygger på den aktiva substansen buprenorfin. Tack vare tillsatsen av naloxonhydroklorid uteblir ruseffekten vid injektion. Detta innebär en väsentligt lägre risk för missbruk vilket också gör läkemedlet ointressant på den illegala marknaden. Ett problem som varit ett dilemma med traditionella beroendevårdsläkemedel.” 

Hur går det då med Subutex-behandlingen i Sverige? Ekot ställde frågan till Leif Grönblad, programchef vid metadonprogrammet i Uppsala. 

Ekot: ”Så när det här [Suboxone] väl finns på marknaden kommer det inte att finnas någon anledning att använda Subutex?”

Grönblad: ”Så är det.”  

Kommer introduktionen av Suboxone att innebära någon utveckling mot massförskrivning av Suboxone? Får man tro Socialstyrelsens utredare, Abit Dundar, blir så inte fallet. Dundar säger till Ekot, ”Vi pratar om läkemedel som är narkotikaklassade. Så länge det finns missbrukspotential i substansen kommer det att vara attraktivt för andra grupper. Då menar jag att vi måste ha ett regelverk som förebygger läckage.”
 ______________________________________________________________________ 
Fakta
Läkemedel godkänt av EU-kommissionen
Suboxone2 mg/0,5 mg resoriblett, sublingual Rx (*)
8 mg/2 mg resoriblett, sublingual Rx (*) 

Datum för godkännande: 2006-09-26

Innehavare av godkännande för försäljning: Schering Plough Europe, Bryssel, Belgien 
Ombud: Schering-Plough AB, Stockholm ATC-kod: N07B C51 (buprenorfin, kombinationer)

Kombinationen av de aktiva substanserna buprenorfinhydroklorid ochnaloxonhydrokloriddihydrat ingår ej i något i Sverige tidigare godkänt läkemedel. 

Godkända indikationer
Substitutionsbehandling vid opioidberoende inom ramen för medicinsk, social ochpsykologisk behandling. Syftet med naloxon som ingrediens är att förhindra intravenöstmissbruk. Behandlingen är avsedd för användning hos vuxna och ungdomar över 15 år,som har samtyckt till behandling mot sitt missbruk.
______________________________________________________________________
(*) Läkemedlet klassificeras som narkotika enligt förteckning IV, Läkemedelsverketsföreskrifter (LVFS 1997:12 ändrad och omtryckt 2000:7, ändrad 2001:4, 2002:4,2004:2, 2004:3 och 2005:5) om förteckningar över narkotika.Vid förskrivning krävs särskild receptblankett. 

Läs också:
Ny behandling av heroinberoende godkänd av EU
Säkrare medicin kan ersätta Subutex 

Torgny Peterson

Folkpartiet: Äntligen kan buggningen komma på plats

”Utredningsförslaget om underrättelseskyldighet och en förstärkt insyn vid tvångsmedelsanvändning följer helt riktlinjerna i vårens proposition om buggning. Folkpartiet som varit med och utarbetat lagförslaget hade dessa två förbättrade rättsäkerhetsgarantier som krav för att kunna acceptera nya tvångsmedel. Förhoppningen är att fler nu kan ansluta sig till en politik som ökar möjligheterna att bekämpa grov brottslighet, samtidigt som den personliga integriteten respekteras.”
 
Det säger Cecilia Wigström (fp), ledamot i justitieutskottet i samband med att utredningen ’Ytterligare rättssäkerhetsgarantier vid användandet av hemliga tvångsmedel m m’ presenterade sitt slutbetänkande på fredagen.  

”Nu finns alla möjligheter för den borgerliga regeringen att lyckas med det som dragits i långbänk under decennier – att få igenom ett lagförslag om buggning. Det är mycket bra – då ökar polisens möjligheter att bekämpa grov brottslighet vilket givetvis kommer alla medborgare till del. Det finns också goda möjligheter att se till att öka styrkan i denna lagstiftning genom att få socialdemokraterna att också ställa sig bakom detaljerna i den slutliga propositionen. Frågor om trygghet och säkerhet är områden där spelreglerna ska vara långsiktigt hållbara.” Det säger Johan Pehrson (fp), gruppledare för folkpartiet.

Festmetoden framgångsrik

Av de 18 - 25 åringar som dricker sig berusade 2 gånger per månad eller oftare är det 30 procent som har förändrat sitt festdrickande efter att ha tagit del av Festmetoden. Med 'Festmetoden' som lanserades för ett år sedan vill alkoholkommittén ge målgruppen unga vuxna kunskap vad som händer i kroppen när de dricker för mycket men även praktiska tips om hur de kan dricka mindre.

Det finns idag en stark oro över att allt fler unga vuxna har en hög alkoholkonsumtion som kan leda till alkoholproblem.  Alkoholkommittén har valt att möta problemen med en informationsinsats som utgår från unga människors förhållande till alkohol, mycket festande och mycket alkohol.

Den utvärdering om Festmetoden som alkoholkommittén gjort bland 2100 18 - 25 åringar visar att:

* I stort sett alla har tolkat budskapet helt enligt alkoholkommitténs intentioner. Att syftet är att dricka med måtta

* 33 % har antingen varit inne på webbplatsen eller sett delar av dvd:n. Det motsvarar
284 000 18-25 åringar i Sverige.

* Festmetodens besökare är klart positiva till att samhället ger ut den här typen av information. Endast 2 % är negativt inställda.

* Två av tre uppger att de diskuterat innehållet med någon i sin närhet

* 50 % har tipsat en vän om Festmetoden

* Bland unga Vuxna som dricker sig berusade 2 ggr per månad eller oftare är det 30 % som har förändrat sitt festdrickande

Det goda resultatet gör att alkoholkommittén går vidare med Festmetoden.

Med start den 10 november visar vi sex minidokumentärer i TV4 - 'Förkväll', som delvis bygger på Kenth Johnssons arbete och forskning.  Kenth är sedan flera år en populär förläsare på universitet och högskolor runt om i Sverige. Hans forskning utgår från unga vuxnas förhållande till alkohol och speciellt deras attityder till berusningsdrickande.

Informationsinsatsen kommer sedan att fortsätta i vecka 45-49 i MTV och The Voice samt under jul och nyår i t.ex. Kanal 5.


Besök också:
Festmetoden
Welcome, Mr Barroso. Glad you could make it!

Torgny Peterson

Regeringen anslår 140 miljoner direkt till idrottens ledarutbildningar

Regeringen vill förbättra förutsättningarna för svensk idrott och föreslår därför att studieförbundet SISU, Svensk idrotts- och utbildningsorganisation, årligen skall tilldelas 140 miljoner kronor. Pengarna skall kanaliseras direkt till idrottens, ledar-, utbildnings-, och folkbildningsverksamhet. Bidraget till SISU innebär att organisationen kommer att få sina bidrag direkt från Utbildningsdepartementet istället för via Folkbildningsrådet. Syftet med pengarna är bland annat att utbilda fler och bättre ledare.

"Med hjälp av det nya stödet kan svensk idrott få ännu fler och ännu bättre ledare. Nu får Riksidrottsförbundet större möjlighet att själva skräddarsy hur deras utbildningar ska se ut och anpassa dem efter idrottens behov. Sverige är en idrottsnation av rang, och från regeringens håll gör vi vad vi kan för att Sverige ska förbli detta även i framtiden", kommenterar skolminister Jan Björklund beslutet.

Förslaget kan gälla från och med årsskiftet under förutsättning att SISU respektive riksdagen så beslutar.

Ytterligare rättssäkerhetsgarantier vid användandet av hemliga tvångsmedel

Utredningen om rättssäkerhet vid hemliga tvångsmedel har haft i uppgift att överväga ytterligare garantier för enskildas rättssäkerhet vid användning av hemliga tvångsmedel i brottsbekämpande verksamhet.

Rättssäkerheten skall stärkas för personer som utsätts för hemliga tvångsmedel i Sverige. Detta föreslås i ett betänkande som Utredningen om rättssäkerhet vid hemliga tvångsmedel idag har överlämnat till justitieminister Beatrice Ask.

Utredningen föreslår att personer som har utsatts för hemliga tvångsmedel skall underrättas om det i efterhand och att en Säkerhets- och integritetsskyddsnämnd skall ha till uppgift att kontrollera att tvångsmedelsanvändningen har gått rätt till. Nämnden skall utföra en löpande tillsyn av den verksamhet där användning av hemliga tvångsmedel förekommer. Enskilda skall också kunna begära att nämnden kontrollerar om de har utsatts för tvångsmedelsanvändning och om användningen i så fall har skett på ett korrekt sätt eller inte.

Åklagaren i en brottsutredning skall kunna skjuta upp och efter en tid underlåta en underrättelse, bland annat om denna skulle skada den fortsatta brottsbekämpande verksamheten. Då skall istället Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden underrättas om åtgärderna.

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden skall få en stark parlamentarisk anknytning och medborgerlig förankring genom att ledamöterna skall utses bland sådana personer som nomineras av partigrupperna i riksdagen. Ordföranden och vice ordföranden skall dock vara kvalificerade jurister med erfarenhet som ordinarie domare eller liknande.

Registernämndens nuvarande uppgifter föreslås övergå till den nya Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. Reformen föreslås träda i kraft den 1 januari 2008.

"Att både en underrättelseskyldighet införs och ett särskilt tillsynsorgan inrättas stärker rättssäkerheten så att den håller en mycket hög internationell standard", säger den särskilde utredaren, f.d. generaldirektören Anders Eriksson. "Den nya ordningen skall vara tillämplig även på hemlig rumsavlyssning (s.k. buggning) och preventiv tvångsmedelsanvändning men också på andra hemliga tvångsmedel som skulle kunna införas i en framtid."

Läs också:
Ytterligare rättssäkerhetsgarantier vid användande av hemliga tvångsmedel mm SOU 2006:98

Välkommen in i en knarksmugglares dator

Material från den colombianska regeringen och i tidningen ’Semana’ ger en intressant inblick i knarksmugglarnas strategier och kan med fördel läsas i samband med läsning av Ekots rapportering idag om arbetet mot narkotika. 

Flera av de som Ekot hänvisar till uppger sig vara tveksamma alternativt fördömande till det faktum att en chilensk polis, efter tips från en informatör om att en chilensk liga smugglade kokain till Sverige, transporterade ett halvt kilo kokain till Sverige. 

Åklagaren i ärendet, Lise Tamm, säger till Ekot att ”Nyckelordet är att man inte väcker någon brottslig vilja. Är det en pågående brottslighet kan man byta ut alla möjliga personer. Man kan byta ut transportören. Man kan se många olika infallsvinklar.” 

Med de raffinerade metoder som internationella knarksmugglare i storformat använder idag, menar jag att det är hög tid att dels ompröva, dels utveckla stora delar av de begränsningar som svensk polis har att rätta sig efter när det gäller bekämpning av storskaliga, grova narkotikabrott. Polisens spelplan måste utvecklas inom en mängd områden, inklusive bland annat kraftigt förbättrad kriminalunderrättelseverksamhet, intensifierad spaningsverksamhet på Internet genom kraftigt ökad närvaro där, inte minst med tanke på att en stor del av penningtvätten idag sker via Internet, men också genom möjligheter till såväl bevis- som brottsprovokation ”där man inte väcker någon brottslig vilja.”  

Det måste göras klart att den storskaliga smugglingen av narkotika är en ständigt pågående, oavbruten verksamhet och att det krävs helt andra kunskaper, insikter och metoder än de vi hittills varit vana vid om det överhuvudtaget ska vara möjligt att knäcka de storskaliga smugglarna. Att i det sammanhanget värna om de storskaliga smugglarnas integritet eller hävda att knarksmugglingen inte skulle ha ägt rum om inte, som i det här fallet, den chilenske polismannen agerat kurir vittnar om bristande insikt i den storskaliga narkotikahanteringens strategi och logistik. 

Välkommen in i en knarksmugglares dator
Undersökningar av en dator tillhörig colombianen Rodrigo Tovar Pupo, alias ’Jorge 40’, ger intressanta inblickar i kokainhanteringen. ’Jorge 40’ är en av ledarna för den kokainfinansierade paramilitära colombianska gruppen AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), i norra Colombia. 

En dator som beslagtagits av Colombias riksåklagare från en av ’Jorge 40:s’ närmaste ’kollegor’, Edgar Ignacio Fierro, alias ’ Don Antonio’, innehåller detaljerad ekonomisk information om den knarkorganisation som ’Jorge 40’ driver, inklusive en komplett ’handbok’ om hur man levererar kokain till Europa, bland annat med brottslig inblandning av myndigheter i Colombia och Venezuela. 

Informationen i datorn innehåller listor över genomförda mord, utbetalda mutor till lokala myndigheter och kontakter med medlemmar i kongressen i Colombia. 

Trots den välkända kopplingen mellan kokain och Colombias illegala, beväpnade grupper har informationen om deras internationella kontakter, transportvägarna för narkotikan och slutmålet för sådana transporter varit undermåliga. Men nu avslöjar epost och dokument i den beslagtagna datorn att det främsta målet för kokaintransporterna inte varit USA utan Europa. 

I material i datorn beskrivs tre ’lågrisk’-metoder som gruppen använde för att smuggla kokain till Europa. 

1.
En man vid namn Juan Carlos Infante, alias ’Cabezón’ samlade ihop kokainsändningarna från laboratorier ägda av paramilitärerna i La Sierra Nevada de Santa Marta och tog kokainet till hamnar i Cartagena, Santa Marta och Barranquilla på Colombias östkust. Väl där tog ’montadores’ (lastare) hand om kokainet och gömde det i containrar med bananer till Belgien, Holland och Frankrike. Enligt tidningen ’Semana’ visar ett bandat samtal mellan lastare och ’Don Antonio’ att varje låda med bananer också innehöll 200 gram kokain och i varje container fanns upp till 1080 sådana bananlådor, dvs mellan 140 och 180 kilo kokain per transporterad container. 

I samtalet nämner knarksmugglarna också att de betalade vissa narkotikapoliser i Cartagena mutor med 780 dollar per kilo kokain, medan ’muttaxan’ var lägre i Santa Marta, 650 dollar per kilo för att få iväg kokainet till Belgien. 

Enligt informationen i datorn levererade AUC kokain tre gånger i veckan. När kokainet äl  Belgien hade AUC-kontater där ansvar för att lasta av containrarna och distribuera kokainet till andra europiska länder som Nederländerna och Frankrike. 

2.
’Don Antonio’ och AUC hade också en överenskommelse med ägaren till en liten möbelfabrik i Medellin om att gömma kokain i möbler som skulle exporteras till Spanien från hamnar i norra Colombia. En företrädare för möbelfabriken hade kontakt med personer inom den spanska polisen med vars hjälp kokainet kunde passera alla säkerhets- och tullkontroller utan problem. 

3.
Att skicka knarkkurirer till Spanien via Venezuela är den tredje metoden som finns dokumenterad i den beslagtagna datorn. Tre gånger per vecka reste en grupp om fyra personer, var och en med tio kilo kokain i bagaget, i första klass till Caracas. Väl framme i Caracas togs dessa grupper emot av poliser i Venezuela som var ’behjälpliga’ med att garantera en bekymmersfri resa till Madrid. 

Tidningen Semana exemplifierar med ett dokument från datorn där det uppskattas att varje kilo kokain som kom till Venezuela var värt 2500 dollar. Efter procentuellt avdrag för betalning till kuriren respektive mutor till polisen varierade ’Don Antonio’s’ inkomst för varje kilo som anlände till Spanien till mellan 9 000 och 10 000 euro. 

Det blir pengar till en hel del vapen. 

Läs också:
Delat ansvar – om kokain i Colombia och Europa 

Besök också:
Shared responsibility 

Torgny Peterson

Mycket narkotika på byggarbetsplatser

Enligt danska Erhvervsbladet rapporterar nu flera missbrukskonsulenter runtom i Danmark att unga hantverkare i högre grad använder amfetamin och kokain antingen innan eller under tiden de arbetar. 

Henrik Rindom vid Hvidovre-sjukhuset säger till tidningen att skälet till de ungas missbruk är att de behöver något extra för att klara det fysiskt hårda arbetet. 

Läs också:
Byggepladser flyder med stoffer 

Besök också:
Rusnavigatørerne 

Torgny Peterson

Ung gotlänning häktad i Västerås

Vid häktningsförhandlingar i Västmanlands tingsrätt onsdag 8 november häktades bland annat en 22-årig gotlänning från Visby på sannolika skäl misstänkt för försök till grovt narkotikabrott den 3-4 november i Västerås och Eskilstuna. 

Ytterligare fyra personer häktades. En man från Västerås häktades misstänkt för anstiftan till grovt narkotikabrott i Västerås. Ytterligare en man från Västerås häktades misstänkt för grovt narkotikabrott i Västerås. En tredje man, också denne från Västerås, häktades misstänkt för anstiftan och försök till grovt narkotikabrott i Västerås. Slutligen häktades också en man från Järfälla misstänkt för grovt narkotikabrott i Västerås och Enköping. 

Åtal ska vara väckt 8 december. 

Torgny Peterson

Utredningen om rättssäkerhet vid hemliga tvångsmedel

Fredagen den 10 november kl 11.45 överlämnar Utredningen om rättssäkerhet vid hemliga tvångsmedel sina förslag om ytterligare rättssäkerhetsgarantier vid användandet av hemliga tvångsmedel, med mera till statsrådet Beatrice Ask .

I anslutning till detta inbjuder den särskilde utredaren, före detta generaldirektören Anders Eriksson till en pressträff. 

Pressträffen kommer att webbutsändas. 

Läs också:
Nämnd föreslås övervaka buggning
G-10-Kommission 

Torgny Peterson

Nej till marijuana

Röstberättigade i Colorado, Nevada och South Dakota har vid delstatsvalen sagt nej till marijuana.

Du kan läsa mer om detta här.

Torgny Peterson

Mexikos ’drogtsar’ avtjänar 71 år för narkotikabrott

35181-48

En verklig buse, den förre chefen för drogbekämpningen i Mexico, Jesus Gutierrez Rebollo, avtjänar för närvarande ett välförtjänt 71-årigt fängelsestraff för grovt narkotikabrott.

Han kan nu åtnjuta möjligheten till ett förlängt straff då åklagare nyligen meddelade att de på nytt kommer att ställa honom till svars för nya vapen- och korruptionsbrott. 

Beträffande vapenbrotten hävdar åklagarmyndigheten att Rebollo överlämnat militära vapen till korrupta regeringstjänstemän, som i sin tur påstås ha arbetet med personer som skyddade och hjälpte narkotikasmugglare. 

Rebollo som tillträdde tjänsten som Mexikos ’drogtsar’ 1996 började få problem redan året efter då han hittades i en luxuös lägenhet som tillhörde en av Mexicos i särklass största knarkskurkar, Amado Carrillo Fuentes (död 1997). I en första omgång dömdes sedan Rebollo för grovt narkotikabrott och korruption till 40 års fängelse som senare ökades på med ytterligare 31 år och 10 månader för vapenbrott. 

Läs också:
Certifiable – Mexico’s corruption and Washington’s Indifference 

Torgny Peterson

Knark och barn hör inte ihop

Polisen i Alberta i Kanada har genom ny lagstiftning nu möjlighet att ställa föräldrar som utsätter sina barn för narkotika till ansvar. 

Enligt lagstiftningen, The Drug Endangered Children Act, som trädde i kraft 1 november kan polisen omhänderta och kvarhålla barn, som hittas där narkotika säljs eller produceras, i två dygn.

Ett åtal som innebär att föräldern/föräldrarna uppsåtligen orsakat barnet att bli ett ’drug endangered child’ kan resultera i böter på 25 000 dollar eller två års fängelse. 

Torgny Peterson

Spanien öppnar anti-doping myndighet

I torsdags fattade det spanska parlamentet beslut om lagstiftning som innebär att landet öppnar en anti-doping myndighet. 

Lagen träder i kraft i april nästa år. 

Torgny Peterson

Intervjuer i radioprogrammet ReageraMera onsdag 8 november

I morgon, onsdag 8 november kl. 09.00-09.30, är det dags för Just Radio och programmet ReageraMera med Torgny Peterson. 

I morgon talar jag med polisöverintendent Therese Mattsson, chef för Rikskriminalpolisen, och kriminalinspektör Johan Nilsson, också från Rikskriminalpolisen, om organiserad brottslighet respektive cannabisprojektet. 

Programmet direktsänds i Just Radio och via Internet. Bor du på Gotland får du in kanalen på 89.2. Bor du i övriga Sverige eller i utlandet kan du lyssna direkt på adressen http://www.justradio.nu/ 

Torgny Peterson

Ny teknisk lösning ska minska risken för grooming på Internet

OBS! På grund av stort intresse för den nya tjänsten kan det tidvis vara svårt att nå Squill.

Idag lanseras pilotprojektet www.squill.se . En ny gratistjänst på Internet som ger barn och ungdomar råd och rekommendationer om det alias som de chattar med. Squill presenterades på en presskonferens anordnad av BRIS och NetClean Technologies. Samarbetspartners till tjänsten är Microsoft MSN och TeliaSonera Sverige.

”Grooming är ett växande hot för många barn och ungdomar som träffas och umgås på Internet”, säger Göran Harnesk, BRIS generalsekreterare. Vi har åtagit oss att förvalta och ta ansvar för den här nya och viktiga tjänsten. Om den sex månader långa testperioden faller väl ut är tanken att Squill ska bli en del av BRIS ordinarie stödverksamhet.

Syftet med Squill är att göra barn och ungdomar medvetna om vilka faror som finns på Internet och att ge dem ett verktyg för att undvika dem. Med Squill kan barn genom ett enkelt musklick ”kolla upp” en person innan de börjar chatta med den. I och med Squill hjälper barnen också varandra genom att varna för ett speciellt alias. Squill ger även barnen möjligheten att på ett enkelt sätt rapportera om någon de mött på Internet utsatt dem för övergrepp eller liknande.

”Att genomföra ett projekt som Squill hade aldrig varit möjligt utan våra samarbetsparters och deras engagemang”, säger Christian Sjöberg, VD på NetClean. ”Nu när tekniken är färdig är den stora utmaningen att sprida informationen om Squill så att alla barn får tillgång och kunskap om tjänsten. Vi hyser stor tilltro till vår partner Microsoft MSN.”

MSN spelar en stor roll i projektet och som en av Sveriges mest besökta webbplatser är MSN rätt forum för att nå ut till alla barn.

Squill är ett mycket bra komplement till det arbete som görs för att uppmärksamma unga på de risker som finns på nätet. Vi vet att unga möter okända ute på Internet i öppna chattrum för att sedan ta konversationen vidare in i Windows Live/MSN Messenger för att lära känna varandra i privat miljö. Squill kan hjälpa ungdomar att bli mer försiktiga och kritiska till personer de möter på Internet.

TeliaSonera Sverige har sedan flera år ett samarbete med NetClean och har stöttat utvecklingen av ett flertal av NetCleans tjänster. När Squill presenterades var det självklart för Telia att bidra även denna gång.

”För Telia är det oerhört viktigt att delta i projekt som leder till att barnen kan vara tryggare när de vistas på Internet”, säger Karin Moberg, marknadsdirektör på TeliaSonera Sverige. När NetClean presenterade Squill för oss i våras kändes det därför helt naturligt för oss att delta även i det här projektet. Vi har genom vårt tidigare samarbete med NetClean sett att det har lett till en positiv utveckling av Internet. Vi är övertygade att vi tillsammans med BRIS, Microsoft® MSN och NetClean skall lyckas med ytterligare ett sådant projekt!

Kontaktpersoner

BRIS
Lovisa Ågren, Pressekreterare BRIS, 08-598 888 30, 0736-40 05 23

Netclean Technologies
Maria Bergfeldt André, Marknadschef NetClean, 0734-48 45 46

Microsoft MSN
Jessica Börjel, Produktmarknadschef Microsoft MSN, 0708-26 60 35

TeliaSonera Sverige
Karin Moberg, Marknadsdirektör TeliaSonera Sverige, 020-77 58 30

Korruptionens 'tio-i-topp-lista'

35181-47

Transparency International (TI) har nu publicerat årets korruptionsindex, en rangordnad förteckning över korruptionen i 163 länder i världen. Sverige ligger bra till på listan med en sjätteplacering.

Minst korrumperat är, enligt TI, Finland och Island, följda av Nya Zeeland, Danmark och Singapore, därefter kommer Sverige och sedan Schweiz, Norge, Australien och Nederländerna.

På de fem sista platserna på listan återfinns Sudan, Guinea, Irak, Myanmar och Haiti. 

2006 Corruptions Index bekräftar att korruption frodas trots att flera länder förbättrat lagstiftningen. Årets index pekar också på att det finns ett starkt samband mellan korruption och fattigdom. I ett uttalande säger TI:s ordförande Huguette Labelle att ”Korruption håller kvar miljontals människor i fattigdom. Trots tio års framgång med nya lagar och regler mot korruption visar dagens resultat att mycket återstår att göra innan vi ser meningsfulla förbättringar för de fattigaste medborgarna i världen.” 

Du hittar hela korruptionsindexet här

Besök också:
Transparency International  

Torgny Peterson

Vård och stöd till psykiskt störda lagöverträdare

På grund av de särskilda frågeställningar och behov av särlösningar som finns när det gäller det rättspsykiatriska området har Psykiatrisamordningen valt att behandla frågorna kring vård och stöd till psykiskt störda lagöverträdare i ett särskilt delbetänkande Vård och stöd för psykiskt störda lagöverträdare (SOU 2006:91). Flera av de överväganden och förslag som lämnas i Psykiatrisamordningens slutbetänkande är dock även relevanta för gruppen psykiskt störda lagöverträdare. Inte minst gäller detta för frågor om samverkan mellan landsting och kommuner i samband med permission och utskrivning från den psykiatriska tvångsvården, och behovet av kommunala insatser.

Huvuddragen i de förslag som lämnats i delbetänkandet rör straffrättsliga frågor, sjukvårdshuvudmannens ansvar, den rättspsykiatriska vårdens uppgifter, samverkan och kommunernas roll, den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten samt behovet av nationell samordning. Målsättningen med de redovisade åtgärderna är att åstadkomma positiva systemeffekter för vård och omhändertagande av psykiskt störda lagöverträdare som helhet, och syftet är att förbättra de berörda lagöverträdarnas psykiska hälsa och reducera risken för återfall i brott så mycket som möjligt.

Läs också:
Lokal, regional och nationell samordning krävs för utveckling av omhändertagande av psykiskt störda lagöverträdare

Yrkeskriminella och steroider

Svenska forskare konstaterar i en studie att det finns ett tydligt samband mellan missbruk av steroider och vapenbrott.

”Resultaten bekräftar det vi har sett på fältet, att steroider är en favoritdrog bland kriminellt aktiva”, säger docent Ingemar Thiblin till Dagens Nyheter

Läs också:
Mandom, mod och morske män – om anabola androgena steroider  

Torgny Peterson

Känner du dig övervakad?

35181-45

Ekot rapporterar idag att allt fler platser kameraövervakas och som ett brev på posten får vi en kommentar från kriminologerna.

Den här gången är det kriminologen Janne Flyghed som säger till Ekot att ”Jag tycker, när man inrättar nya integritetskränkande metoder, då ska man ha klara belägg för att de är effektiva. I de flesta fall, när man inför den här typen av metoder, så har man inte det.” 

Och hur ska vi veta att de är effektiva innan vi prövat modellen i Sverige eller ska vi, vilket är mäkta populärt numera, hänvisa till gjorda studier i utlandet – ofta i ett annat samhällsklimat och under andra förutsättningar? 

Får man tro Ekots redovisning har kameraövervakning på Möllevångstorget i Malmö drastiskt minskat våldet mot person. Att en utvärdering av effekterna av kameraövervakning i Sverige borde göras i större omfattning torde i sammanhanget vara en självklarhet. 

Visste du förresten att engelsmännen är de som ’utsätts’ för mest kameraövervakning i EU-länderna? Det finns nu omkring fyra miljoner kameror i Storbritannien. 

Enligt en nyutkommen rapport ligger Tyskland bäst till när det gäller personlig integritet och kameraövervakning, följt av Belgien, Österrike och Grekland som erbjuder ”adekvata garantier mot missbruk”, medan medborgare i nio EU-länder, Danmark, Tjeckien, Irland, Slovakien, Litauen, Spanien, Slovenien, Nederländerna och Sverige, enligt samma rapport, utsätts för ”misslyckande att upprätthålla garantier.” 

Så om Flyghed och andra intresserade vill vässa argumenten rekommenderas läsning av rapporten på nästan 1200 sidor. Du hittar rapporten här

Orkar du inte läsa hela rapporten så kanske avsnittet om Sverige är lämpligt som aptitretare. 

Torgny Peterson

Mer om razzian mot Bandidos i Tyskland

Flera tyska tidningar rapporterar idag om helgens razzia mot Bandidos i Cottbus i delstaten Brandenburg.

I ett uttalande igår säger en polistalesman, Klaus Klandt i Frankfurt, "Vi kommer inte att tillåta något spelrum för detta kriminella fenomen i Brandenburg."

Det var totalt 300 poliser från Berlin och Brandenburg som i lördags kväll omringade 130 medlemmar av Bandidos på en parkeringsplats i Cottbus. I samband med razzian beslagtogs 170 vapen av olika slag. Samtliga frigavs under förmiddagen igår.

Enligt uppgifter, bland annat i Die Welt breder såväl Bandidos som Hells Angels ut sig i östra Tyskland och det finns en uppenbar risk för konfrontation mellan de båda grupperna.

Läs också:
120 medlemmar av Bandidos gripna
170 Hieb- und Stichwaffen sichergestellt

Torgny Peterson


Efterlyst norrman gick till polisen

I eftermiddags överlämnade sig norrmannen som smet från tullen i Helsingborg till polisen i Göteborg.

I det fordon som hittades efter att norrmannen avvikit hittades amfetamin till ett uppskattat värde av 14 miljoner kronor.

Norrmannen säger sig inte ha något att göra med det amfetamin som hittades i bilen. Nej, naturligtvis inte. Det är väl nå'n stackare som glömt amfetamin för 14 miljoner kronor.

Torgny Peterson

120 medlemmar av Bandidos gripna

35181-43

Två mil från gränsen till Polen ligger den näst största staden i den tyska delstaten Brandenburg, nämligen Cottbus, som igår kväll blev vittne till en omfattande razzia då omkring 120 medlemmar av ’Bandidos’, från områdena kring Berlin och Magdeburg greps.  

Enligt uppgifter i tyska media hade Bandidos planerat ett angrepp på Hells Angels som skulle genomföras idag på morgonen.

Polisens insats, förstärkt med hundratalet poliser från SEK (Spezialeinsatzkommando), avsåg att förhindra en upptrappning av konflikterna mellan Bandidos och Hells Angels. 

Torgny Peterson

Tal av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson på Alkoholtoppmötet

Tack för möjligheten att komma hit. Jag var på toppmöte för några månader sedan och det ägde verkligen rum på en bergstopp. Men att det här mötet heter toppmöte måste bero på att här finns alla toppnamn som har mest kunskap och kompetens i alkoholfrågan. Här finns företrädare för folkhälsofrågor, sociala frågor, sjukvård, tillsynsfrågor och kommunledning. Här finns företrädare för alkoholindustrin och hotell- o restaurangnäringen. Många av oss är också föräldrar, har barn och kanske barnbarn. Vi är många som engagerat oss för att våra ungdomar och deras kompisar ska ha kul på sin fritid utan att hamn i drogberoende eller missbruk.

Däremot är det några av huvudpersonerna som saknas. De som i mångt och mycket är föremål för debatten. Det är de ungdomar som köper smuggelsprit eller hembränt, de vuxna som driver omfattande kommers på illegalt införd alkohol och de transportbolag som systematiskt distribuerar smuggelspriten.

Alkoholfrågan är laddad. Och komplicerad. Alkohol kan förgylla en fest
och alkohol kan förstöra ett liv. Vi har en svensk alkoholindustri med duktiga företagare som skapar arbetstillfällen i landet och som förtjänar uppskattning för sin näringsverksamhet.  Samtidigt har vi en rekordhög konsumtion med tio liter per person och år som leder till ökat våld mot kvinnor, ökad brottslighet, ökat antal rattfyllerister och stort mänskligt lidande för drabbade och anhöriga.

Den nya regeringen har varit igång en knapp månad. Vi har inte alla svar klara om vad och hur vi vill göra saker framöver. Men inriktningen på vår alkoholpolitik uttrycker vi i regeringsförklaringen med en tydlighet som överraskat en del. Regeringsförklaringen slår fast att det är angeläget att minska alkoholkonsumtionen, inte minst eftersom den ofta bidrar till våldsbrott och övergrepp. En minskad konsumtion förbättrar folkhälsan och minskar många sociala problem. Regeringsförklaringen säger också tydligt att Sverige skall arbeta för en mer restriktiv syn på alkohol inom EU. Det här är ett dokument som inte bara gäller för det närmaste året utan som kommer att ligga fast under hela mandatperioden.

Att bygga folkhälsa är ett långsiktigt arbete som kräver uthållighet. Det gäller i allra högsta grad också för det förebyggande alkoholskadearbetet. Fokus i Regeringens politik kommer att läggas på barn och unga vuxna.
Målsättningen måste vara att bygga en verksamhet där alla barn och ungdomar kan få en uppväxt under trygga förhållanden, att bygga starka skyddsfaktorer runt barn och ungdomar. Redan på Mödravårdscentralen kan man i regel identifiera ett missbruk hos blivande mamma eller pappa. I en del kommuner finns familjecentraler där MVC finns samlokaliserade med BVC, Öppen förskola, socialtjänst mm. Där blir det enkelt för MVC att kontakta socialtjänsten för att tillsammans hitta lösningarna, till gagn för den enskilda människan och för det väntade barnet.

De barn som ändå växer upp i missbrukarhem har tyvärr 4-5 gånger större risk att själva bli missbrukare. De lever ofta med en skuld att det är deras fel att mamma eller pappa dricker, de träder in i den vuxnes ställe och tar ansvar men de har en stor klump i magen när de går hem från skolan inför vad som kan vänta. Dessa barn kan få stöd i grupp i sex av tio kommuner idag. I övriga kommuner är de osynliga. Vår målsättning är att se till att dessa barn blir sedda, blir lyssnade på, får hjälp och stöd av andra vuxna till en bra uppväxtsituation.

Att erbjuda föräldrar utbildning måste bli en självklarhet, inte bara under barnets första år utan också fortsatt. I Leksands kommun har man till exempel framgångsrikt bedrivit tonårsföräldrautbildning med fokus på droger, spelberoende, att sätta gränser osv. En mycket uppskattad verksamhet. I Örebro har det inom Alkoholkommitténs ram bedrivits ett försöksprojekt där varje skola på varje föräldramöte haft 15 minuter samtal kring föräldrars viktiga roll i det drogförebyggande arbetet. Föräldrar bygger nätverk och kommer överens om gemensamma regler. Utvärderingen visar ett positivt resultat.

Samverkan är ett nyckelord. Där positiva resultat visas genom att berusningsdrickandet hos ungdomar minskar och många väljer en alltigenom drogfri livsstil - där har samverkan skett. Samverkan mellan skola, föräldrar, socialtjänst och polis. Man gör tillsammans upp spelreglerna. När polisen griper någon minderårig som är berusad körs de till polisstationen där föräldrar får hämta tonåringen för att markera att det är föräldrarna som har huvudansvar.

Regeringen önskar att involvera och samverka med det civila samhället och frivilligorganisationerna på ett tydligare sätt. Dessa organisationer har ett djupt engagemang och ofta väl utvecklade stödmetoder.

Regeringen vill stoppa den olagliga försäljningen av alkohol till minderåriga genom att skärpa straffen för de skyldiga. Vi menar också att tull och polis måste intensifiera arbetet. Tullen har i budget för 2007 fått utökade resurser och ett tydligt uppdrag att också arbeta aktivt med Internethandeln som bara ökar i omfång. Även polisen tillförs ökade resurser och vi avser att utöka det totala antalet poliser, men det låter sig inte göras i en handvändning.

Det finns mycket viktigt arbete som gjorts som är framgångsrikt. Låt mig nämna om projekten inom krogbranschen som kallas Ansvarsfull alkoholservering. Såväl serveringspersonal som ordningsvakter har utbildats i hur man hanterar gäster så de inte blir överförfriskade. Hittills har det utbildats 7200 personer och 200 kommuner deltar. Flera studier visar på ett mycket gott resultat. Det alkoholrelaterade våldet minskade t ex i Göteborg med 30 procent och misshandelsfallen i Växjö minskade med 28 procent. Framgångsrika projekt måste inlemmas i ordinarie verksamhet och leva vidare.

En viktig del av det alkoholförebyggande arbetet kommer även fortsättningsvis vara att stödja det lokala arbetet. De samordnare som finns i samtliga län och som arbetar med alkoholfrågor blir länken mellan lokal, regional och nationell nivå. De fångar upp de lokala och regionala behoven och ska fungera som motor i att utveckla och förändra arbetet för att förebygga missbruk. De bör också samverka med frivilligorganisationer och det civila samhället så mycket det går. Tillsammans är ett nyckelord om många involveras i ett aktivt arbete är det de unga som vinner.

Just nu händer det mycket på alkoholområdet inte bara nationellt, utan även internationellt.

Jag är mycket glad över att EU-kommissionen nu har lagt fram en gemensam alkoholstrategi för att minska alkoholens skadeverkningar. Det innebär att folkhälsoperspektivet på alkoholfrågor förstärks inom unionen. Det måste ses som en stor framgång, eftersom alkohol av tradition har betraktats som en livsmedelsfråga och en ekonomisk fråga inom EU.
Tolv procent av männen i Europa och två procent av kvinnorna dör en förtida död på grund av alkoholmissbruk. Alkoholrelaterade problem kostar 125 miljarder per år. Européerna dricker mest i världen så visst är det angeläget att vi gemensamt tar ansvar.

Visserligen har det tagit lång tid att nå hit. Men det är ett kvitto på att det svenska ordförandeskapet i EU där frågan lyftes och det arbete som följt efteråt har haft effekt. Och här förtjänar den tidigare regeringen en eloge. Och den nya regeringen avser att nu jobba vidare på ett offensivt sätt.
Tonvikten i nya strategin ligger på att förebygga och minska en alltför hög alkoholkonsumtion, minderårigas drickande, samt insatser för att minska alkoholrelaterade trafikolyckor och fosterskador.  Till alla utpekade områden finns exempel på fungerande metoder och tydliga mål angivna. Kommissionen har också för avsikt att inrätta ett forum för alkohol och hälsa. Detta forum ska samla experter från olika intresseorganisationer och representanter från EU-länderna för att stötta medlemsländernas alkoholarbete och övervaka hur strategin genomförs.

Jag vet att strategin har mött kritik både här i Sverige och i andra medlemsländer för att vara alltför urvattnad och tandlös. Många hade väntat sig mer radikala förslag och tydligare ställningstagande från Kommissionens sida.  Det finns tydliga åsiktsskillnader inom EU kring alkoholpolitiken. Motståndet mot en mer restriktiv hållning till alkohol är starkt.

Men det viktigaste är att det nu finns en gemensam plattform att utgå ifrån för det fortsatta arbetet.  Strategin är ett första steg att etablera en mer restriktiv och balanserad syn på alkohol inom EU. Arbetet med att förmå EU till en mer sammanhållen och balanserad syn på alkohol behöver därför vara långsiktigt, konsekvent och bedrivas med goda argument.

Strategin skall nu presenteras för EU:s hälsoministrar när ministerrådet möts den 30 november 2006 i Bryssel. Det är ett viktigt tillfälle att ytterligare lyfta alkoholfrågan. Förhoppningsvis kommer slutsatser att antas som kan lägga grund för det fortsatta arbetet mot en mer balanserad och restriktiv alkoholpolitik.

Alkoholen en ödesfråga för folkhälsan. Och vi tar frågan på fullaste allvar. Vi anser att det är angeläget att minska alkoholkonsumtionen för att förbättra folkhälsan för att minska de många sociala problemen som alkohol för med sig. Regeringen kommer att prioritera barn och unga i det alkoholförebyggande arbetet. Vi vill öka samarbetet med frivilligorganisationerna och vi vill verksamhetsutveckla arbetet.
Vi ser både det nationella och det internationella arbetet som mycket viktigt.

Tack.

Lokal, regional och nationell samordning krävs för utveckling av omhändertagande av psykiskt störda lagöverträdare

Nationell psykiatrisamordning överlämnade den 2 november till regeringen delbetänkandet Vård och stöd till psykiskt störda lagöverträdare (SOU 2006:91) med förslag som syftar till att förbättra de psykiskt störda lagöverträdarnas hälsa och så långt möjligt minska risken för att de återfaller i brott.

"Det är en nationell angelägenhet att utredning, vård och omhändertagande av psykiskt störda lagöverträdare fungerar bra och på ett över landet likartat," sätt framhåller Gunnar Holmberg, utredare vid Nationell psykiatrisamordning och författare till rapporten.

Psykiatrisamordningen föreslår att landstingens ansvar för psykiatrisk bedömning och behandling av häktade och dömda inom kriminalvården och intagna vid Statens institutionsstyrelses enheter förtydligas. Detsamma gäller kommunernas ansvar för patienter som är på permission från psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård.

Psykiatrisamordningen anser att rättspsykiatrin bör ha ansvar för den psykiatriska vården för kriminalvårdens klienter och svara för behandling av missbruk av alkohol och droger för sina patienter, även under permission och efter utskrivning till dess att en förtroendefull relation har byggts upp med den lokala vården och den kan ta över.

Psykiatrisamordningen betonar behovet av att olika aktörer som möter den psykiskt störde lagöverträdaren samverkar. Samverkan är inget mål i sig utan ett medel att uppnå en förbättrad hälsa och en återanpassning av den enskilde till ett liv i samhället. Rättspsykiatrin bör ta ett ökat ansvar även för tiden efter utskrivning.

"Det är viktigt att den utskrivne inte hamnar mellan stolarna eller förirrar sig bland de organisationer och myndigheter som möter honom eller henne efter utskrivningen," betonar Gunnar Holmberg.

För att öka möjligheterna till en mer likvärdig rättspsykiatri i olika delar av landet föreslår Psykiatrisamordningen att en nationell samordnande myndighet ges i ansvar att följa upp hur verksamheten bedrivs och ge stöd och service till den lokala rättspsykiatrin samt stimulera fortbildnings-, rekryterings-, kvalitetsutvecklings- och forskningsinsatser inom området. Myndigheten bör även ansvara för den rättspsykiatriska undersökningsverksamhet som nu är Rättsmedicinalverkets uppgift. Till myndigheten bör en referensgrupp knytas med företrädare för kommuner och landsting samt brukarorganisationerna m.fl. De närmare formerna för myndighetens ledning, organisation, dimensionering och lokalisering bör enligt förslaget skyndsamt utredas av en organisationskommitté.

Psykiatrisamordningen framhåller att förslagen ställer delvis nya krav på personalen.  Förutom nyrekrytering behövs fortbildning och en attitydförändring inom delar av vårdområdet. Ett sådant arbete kommer att ta tid och kosta pengar. Psykiatrisamordningen anser att staten bör svara för en del av kostnaderna för utvecklingsarbetet.

Ett väsentligt förslag är således att staten bör medfinansiera den rättspsykiatriska vården genom att ge bidrag till de landsting och kommuner som uppfyller de villkor som nationellt satts upp för vårdens utveckling.

"Det är viktigt att staten genom en sådan finansiering, som enligt förslaget bör uppgå till 300 miljoner kronor per år, medverkar till en nödvändig utveckling av rättspsykiatrin," säger den Nationella psykiatrisamordnaren, Anders Milton. "De kostnader i form av återfall i sjukdom, lidande och förnyad brottslighet som ett misslyckande innebär är betydande, såväl för gärningsmannen som för dennes brottsoffer, anhöriga, rättsväsendet och samhället i stort."

Kommitténs slutrapport kommer den 27 november.

Inför Halloween: Var tredje ungdom har köpt olaglig utlandssprit

Hela 36 procent av ungdomarna i åldern 16 till 19 år har under det senaste året köpt alkohol som förts in från utlandet och sedan olagligt sålts vidare. Det är en oförändrad siffra jämfört med förra året. Bland 16 undersökta kommuner är problemen störst i Köping och Surahammar, enligt en Temoundersökning som Alkoholkommittén låtit göra inför Halloween.

"Den olagliga handeln med alkohol från utlandet har gjort att många ungdomar kan köpa sprit och öl inför skolavslutningen lika lätt som de kan köpa tuggummi. Ofta räcker det med ett enkelt telefonsamtal eller ett sms för en snabb leverans av alkohol till en fest," säger Håkan Wrede, kanslichef på Alkoholkommittén.

Andelen ungdomar som köpt olaglig utlandsalkohol är på många håll lika hög i mellersta och norra Sverige som i de län som ligger närmast Tyskland och Danmark. I exempelvis Västmanland har varannan ungdom under det senaste året köpt alkohol som förts in från utlandet och sedan olagligt sålts vidare.

Mer än varannan ungdom i undersökningen, 54 procent, tycker att det är ganska eller mycket lätt att köpa alkohol som förts in från utlandet. Bara 17 procent tycker att det är svårt att få tag på sådan alkohol, medan 14 procent uppger att det varken är lätt eller svårt.

Av dem som köpt olaglig alkohol från utlandet under det senaste året uppger 40 procent att de har köpt den i en lägenhet, ett garage eller i någon annan privat lokal. Lika många har köpt via ett telefonnummer till någon som levererar och tio procent har köpt alkoholen i en jourbutik, kiosk eller liknande.

"Polisen är på rätt väg i sitt arbete mot den illegala alkoholhandeln. Men det krävs en mer medveten prioriterig och en mer konsekvent störning av försäljningen," säger Håkan Wrede.

Ungdomar som köpt olaglig utlandssprit
Andel ungdomar i procent som uppger att de under det senaste året köpt alkohol från någon som de tror eller vet har tagit in alkoholen från utlandet.

1. Köping               49
1. Surahammar   49
3. Hallstahammar        48
3. Västerås     48
5. Oxelösund    46
6. Nyköping     45
7. Härjedalen   41
8. Enköping     40
9. Katrineholm  34
10. Östhammar   34
11. Uppsala     32
12. Strömsund   28
13. Östersund   25
14. Sundsvall   22
15. Ånge                21
16. Örnsköldsvik        18
Hela riket      36

Ungdomar som tycker att det är lätt att köpa olaglig utlandssprit
Andel ungdomar i procent som uppger att de tycker att det är ganska eller mycket lätt att få tag på alkohol som har förts in från utlandet.
1. Köping       69
2. Surahammar   63
3. Västerås     60
4. Hallstahammar        59
5. Nyköping     58
6. Uppsala      56
7. Oxelösund    55
8. Enköping     51
9. Östersund    51
10. Östhammar   50
11. Sundsvall   46
12. Katrineholm 43
13. Ånge                42
14. Härjedalen  38
15. Strömsund   33
16. Örnsköldsvik        27
Hela riket      54

Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med 500 ungdomar i hela landet i åldern 16-19 samt 100 ungdomar i vardera 16 kommuner i fem län: Jämtland, Södermanland, Västernorrland, Västmanland och Uppsala län. Undersökningen är gjord i oktober 2006.

Ny rapport om barns och föräldrars syn på ungas mediekonsumtion

För andra gången har Medierådet genomfört studien Ungar & Medier, som presenteras idag. 2000 barn och unga mellan 9 och 16 år samt 2000 föräldrar har tillfrågats om hur de upplever medievardagen. Rapporten visar att svenska föräldrar har bra koll på sina barns mediekonsumtion, till skillnad från jämförande studier i andra länder. Men studien visar också på skillnader, framför allt kring vilket innehåll som uppfattas som skadligt.

Halvering av antalet icke-användare av Internet
Såväl barn som unga använder Internet betydligt mer än i förra årets studie, och ökningen är kraftigast bland barnen (9-12 år). Av dem är det endast 18 % som inte använder Internet mot 30 % för ett år sedan, och andelen som använder Internet dagligen har ökat från 17 % till 28 %. Bland unga (12-16 år) har den dagliga användningen ökat från 48 % till 54 %.

Fritiden domineras av annat än medier
Att träffa kompisar, göra läxor och hålla på med någon sport är fortfarande det som flest barn och unga oftast gör på fritiden. Att ägna sig åt medier - med TV i spetsen - dyker upp först efter dessa aktiviteter när barn och unga listar sina fritidssysselsättningar. Föräldrarnas bild av barnens fritid stämmer väl överens med barnens. "Föräldrarna förefaller ha en god uppfattning om hur mycket tid deras unga spenderar på medier. De verkar också ha mer regler kring medieanvändningen än förra året. Däremot tycker inte barnen att deras föräldrar pratar med dem om medieupplevelser i lika hög utsträckning som föräldrarna själva uppger. Medierådet vill verkligen uppmuntra föräldrar att göra detta", säger Ann Katrin Agebäck, kanslichef på Medierådet.

Dokusåpor större favorit i pressen än bland unga
Av de TV-program som barn och unga helst ser intar dokusåporna en relativt undanskymd roll. På topp bland populära program finns Simpsons och Lost, och relationsserier som OC. Program som Big Brother och Paradise Hotel hamnar längre ned på listorna, även bland dokusåporna, som leds av Idol. "Kvällstidningarna verkar betydligt mer intresserade av Big Brother än vad ungdomarna är", konstaterar Medierådets ordförande Inger Segelström.

Föräldrar ser inte vad deras barn mår dåligt av
83 % av föräldrarna tycker att sex och porr är det mest skadliga för barn/unga, medan endast 18 % av de unga uppger att de mår dåligt av det. Barn och unga själva uppger att de mår mest dåligt av att se barn lida och må dåligt (61 %). Bland föräldrarna anser också 67 % att spelat våld i t.ex. TV-serier är skadligt, medan endast 14 % av barn/unga tycker att de mår dåligt av det. De upplever det verkliga våldet i t.ex. nyheter som betydligt värre.

Ladda ner rapporten:
Ungar & Medier 

Besök också:
Medierådet

Integrationspolitiska kommittén avslutas

Regeringen har idag beslutat att Integrationspolitiska kommittén skall upphöra. Regeringen har redan i budgetpropositionen 2007 konstaterat att den nuvarande integrationspolitiken inte har fått önskat resultat och att dess organisering inte är ändamålsenlig.

Regeringen aviserar också att den ska återkomma med förslag till ny inriktning på integrationspolitiken. Genom avvecklingen av Integrationsverket föregår regeringen dessutom flera av kommitténs uppdrag. Ett arbete pågår inom Regeringskansliet för att närmare bestämma vilka av de uppgifter som Integrationsverket utför som bör föras över till annan myndighet och vilka som ska läggas ned. I detta ingår också att bedöma hur behovet av systematisk kunskapsuppbyggnad om integrationspolitikens utveckling och resultat ska tillgodoses i framtiden.

Integrationspolitiken måste förändras. Det arbetet har den nya regeringen redan påbörjat genom de förändringar som presenterats i budgetpropositionen. Omläggningen av arbetsmarknadspolitiken, en ny skolpolitik och förstärkningar av polis och rättsväsende är några exempel. Regeringen avser att föreslå att de olika diskrimineringslagarna samordnas till en gemensam lagstiftning samt att Jämställdhetsombudsmannen, Handikappombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning slås samman till en myndighet.

Kommitténs uppdrag i sammanfattning
Huvuduppdraget för kommittén var att analysera integrationspolitikens mål och inriktning och pröva om integrationspolitikens utveckling medför behov av förändringar. Kommittén skulle i samband därmed analysera hur den nuvarande organisationen fungerar och föreslå hur den kan förbättras och effektiviseras. I detta har ingått att analysera Integrationsverkets roll och ansvar och hur de statliga myndigheternas ansvar för integrationspolitiken kan stärkas och tydliggöras.

En annan uppgift har varit att överväga hur behovet av systematisk kunskapsuppbyggnad samt en samlad uppföljning och utvärdering av integrationspolitiken kan tillgodoses.

Läs också:
Nyamko Sabuni avskaffar integrationskommittén idag

En ny vapenamnesti

I lagrådsremissen föreslår regeringen att en tillfällig s.k. vapenamnesti införs. Den som innehar ett skjutvapen eller ammunition utan att ha rätt till det ska inte dömas till ansvar för innehavet om han eller hon frivilligt lämnar in eller låter lämna in vapnet eller ammunitionen till en polismyndighet under tiden mars-maj 2007.

Skjutvapen och ammunition som har lämnats in till en polismyndighet ska som huvudregel tillfalla staten och därefter förstöras.

Läs mer:
En ny vapenamnesti

Delat ansvar - om kokain i Colombia och Europa

För att öka omvärldens kunskaper och för att påtala behovet av samarbete lanserar den kolombianska regeringen, i samarbete med UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), en internationell kampanj med avstamp i England 31 oktober- 2 november.

Till projektet hör också en engelskspråkig hemsida, ’Shared Responsibility’. Där hittar du inte bara intressant information om kokainhanteringen utan också uppmaningar om ökat internationellt samarbete för att bekämpa smuggling, tillgång och efterfrågan, inte minst i Europa, av kokain.   

Jag rekommenderar dig också att ta del av det anförande som den tidigare chefen för narkotikabekämpningen i Colombia, general Rosso Jose Serrano Cadena, höll i USA den 21 september i år. Anförandet, med titeln ’The need for European assistance to Colombia for the fight against illicit drugs’, innehåller högaktuell och uppdaterad information om kokainhanteringen och dess koppling till Colombia.  

General Rosso Jose Serrano Cadena, som jag haft tillfälle att träffa och tala med i Sydamerika, är numera Colombias ambassadör i Österrike. 

Anförandet hittar du här

Torgny Peterson

Vilken hjärna vill du ha?

35181-41

Med hjälp av SPECT (Single Photon Emission Computerized Tomography) kan man få en mycket bra bild av hur hjärnan fungerar och med SPECT kan man också iaktta förändringar tidigare än med hjälp av CT (Computerized Tomographic Scanning) eller MRI (Magnetic Resonance Imaging). 

Nu finns SPECT-material från personer som använder alkohol och narkotika, material som visar ’hål’ i hjärnan – ja, inte riktiga hål utan områden i hjärnan med kraftigt reducerad aktivitet. 

Så vilken hjärna vill du ha? 

SPECT-material från personer efter användning av olika sorters droger och varför du bör undvika droger hittar du här. Jämför gärna det materialet med ’normala hjärnor’

Vill du veta mer om vad cannabis gör med din hjärna kan du titta här

Besök också:
Haschguiden

Torgny Peterson

Ökat antal metadonrelaterade dödsfall

Från rättsläkarmyndigheten i Oklahoma rapporteras att antalet metadonrelaterade dödsfall har tredubblats sedan 2001.

Chefen för rättsläkarmyndigheten säger till KTEN News att metadon orsakade 43 dödsfall i Oklahoma 2005 och förekom i ytterligare 75 andra dödsfall tillsammans med andra droger.

Läs mer och se videoinslag:
Methadone-related deaths increase

Torgny Peterson

Tysklands drogtsar oroad för heroinprogrammet

35181-39

Efter att CDU (Christlich Demokratische Union) i flera tyska delstater, senast i Baden-Württemberg, ställt sig negativt till distribution av heroin till heroinister beklagar sig nu Tysklands drogtsar, Sabine Bätzing, i tyska media över att det inte råder enighet om fortsatt distribution av heroin till heroinister. 

SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands), FDP (Freie Demokratische Partei), Linkspartei och Grünen är för en fortsättning av galenskaperna med att distribuera heroin till heroinister och därmed medverka till att de hålls kvar i sitt beroende. Och det brinner i knutarna för dessa förespråkare eftersom den nuvarande projektperioden går ut vid årsskiftet. 

De CDU-styrda delstaterna Hamburg och Hessen vill också ha fortsatt heroindistribution. Bayern däremot är helt emot hela idén – sak samma i Baden-Württemberg (se ovan).  

Torsdag 2 november träffas representanter på olika nivåer från ministerier, delstater och kommuner för att fortsätta, eller slutföra, diskussionen om den statliga heroinlangningens framtid. 

Läs också:
Heroin till heroinister – om det tyska heroinprogrammet 

Torgny Peterson

RSS 2.0