Har du också fått en släng av ADHD?

Det är dags att du börjar fråga dig det efter att en av ADHD-verksamhetens göteborgska gurus, Björn Kadesjö, i Expressen låter meddela att 100 000-tals svenskar kan vara drabbade av ADHD - utan att veta om det.

Eftersom du inte vet om att du drabbats av ADHD är det bäst att du noggrant går igenom följande, mycket vetenskapliga, kriterier för att se om ADHD döljer sig in i din kropp

Först ska du koncentrera dig på kriterier kring ouppmärksamhet och sedan din eventuellt hyperaktiva läggning. Du måste uppfylla minst sex av kriterierna för att kvalificera dig.

Ouppmärksamhet
(minst sex kriterier krävs)

  • Är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbetet, yrkeslivet eller andra aktiviteter.
    Har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar.
  • Verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal.
  • Följer ofta inte givna instruktioner. Misslyckas med skolarbete, hemsysslor eller arbetsuppgifter.
  • Har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter.
  • Undviker ofta, ogillar eller är ovilliga att utföra uppgifter som kräver mental uthållighet.
  • Tappar ofta bort saker som behövs för olika aktiviteter (leksaker, läxmaterial, pennor, böcker,verktyg).
  • Är ofta lättdistraherad av yttre stimuli.
  • Är ofta glömsk i det dagliga livet.

    Hyperaktivitet/impulsivitet
    (minst sex kriterier krävs)
  • Har ofta svårt att vara stilla med händer eller fötter eller kan inte sitta still.
  • Lämnade ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där personen förväntades sitta kvar en längre stund.
  • Springer ofta omkring eller klättrar mer än vad som anses lämpligt för situationen.
  • Har ofta svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla.
  • Verkar ofta vara "på språng" eller "gå på högvarv".
  • Pratar ofta överdrivet mycket.
  • Kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt.
  • Har ofta svårt att vänta på sin tur.
  • Avbryter eller inkräktar ofta på andra (till exempel kastar sig in i andras samtal eller lekar).

  • Granska dig själv och din bekantskapskrets. Finns det överhuvudtaget någon där som inte lider av ADHD?Kadesjö underskattar djupt antalet 'sjuka' enligt kriterierna. Det kan knappast handla om 100 000-tals utan snarare miljontals om de så kallade kriterierna ska tas på fullt allvar.

    Förmodligen har jag också ADHD, men jag vet inte om det.


    Om Bodström och hotet mot rättssäkerheten

    Den senaste tiden, och speciellt de senaste dagarna, har pressen varit full av utfall mot justitieminister Bodström. Priset i demagogisk formuleringskonst tar Dagens Nyheter idag i en debattartikel av Alf Svensson och Tommy Lindström med rubriken 'Bodström en fara för rättssäkerheten'.

    Att Dagens Nyheter är på krigsstigen mot Bodström är inte svårt att förstå av innehållet att döma i några av de senaste dagarnas artiklar ( 'Bodström tycker inte ökad övervakning hotar integriteten' 30 jan och huvudledaren 29 januari 'Farligt att dra skruvstädet för hårt')

    I 'Bodström tycker inte ökad övervakning hotar integriteten' anser författarinnan att Bodström är en "lagstiftningsmaskin", som riskerar meja ner både rättssäkerhet och personlig integritet - allt enligt en växande kritikerskara. Av artikeln framgår att kritikerna utgörs av "en manlig kritiker", "många menar", "skribenter i nätets bloggosfär', 'en rad av nätets bloggar' , 'internetveteranen Oscar Swartz' och SSU:s senaste affischnamn i nöjesbranschen, SSU:s ordförande Anna Sjödin, som enligt Dagens Nyheter häromdagen hävdade att Bodström kommer att gå till historien som den justitieminister som "spolade ner svenskarnas integritet" . ( Inom parentes ska det bli intressant att se om Bodström blir den förste kandidaten i det nämnda socialdemokratiska gänget som blir utsatt för historisk spolning.)

    Om man står ut med rubriken 'Bodström en fara för rättssäkerheten' i dagens debattartikel av herrar Svensson och Lindström och läser inlägget ,så pekar dessa på att det är viktigt att inte enbart satsa på elektronisk övervakning. Helt korrekt, men då är det samtidigt viktigt att påpeka att av alla de lagförslag Bodström lagt fram handlar ingalunda alla om elektronisk övervakning även om det är dessa som fått mest uppmärksamhet eftersom de ansetts vara mest kontroversiella.

    När Bodström och hans justitiedepartement hävdar att dagens organiserade brottslighet kräver helt annat bemötande än det vi varit vana vid hittills så har de helt rätt. Detta ska å andra sidan inte stå i motsatsställning vare sig till allmänhetens ibland faktiska känsla av otrygghet och kravet på fler synliga poliser, och inte heller till ökad intensitet och nya metoder för att underlätta fd kriminellas' återtåg' till samhället, vilket också påpekas av Svensson & Lindström i deras inlägg.

    Den organiserade brottsligheten omsätter idag ofantliga belopp, en verksamhet som inte låter sig hanteras bara genom att omnämnas, beskrivas i färgglada foldrar eller bekämpas med traditionella medel. Här krävs kompletterande KUNSKAPER, STRATEGIER, SAMORDNING och LEDARSKAP.

    Beträffande narkotikahanteringen och kopplingen till den organiserade brottslighetens engagemang i den är den internationella och också den svenska utvecklingen oroande.

    Regeringen har den 10 november 2005 beslutat proposition Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner (prop 2005/06:30). I propositionen redovisar regeringen sin syn på den samlade narkotikapolitiken och lägger fast grundvalarna för hur insatserna för perioden 2006-2010 bör genomföras, samt för hur insatserna ska följas upp.

    Planen slår fast att det långsiktiga förebyggande arbetet för att få ett samhälle fritt från narkotika måste fortsätta. Vidare slår planen fast att arbetet på lokal nivå är avgörande för framgångsrika resultat. Barn, ungdomar och föräldrar är särskilt prioriterade målgrupper de kommande åren, enligt planen.
    Den svenska narkotikapolitiken bygger på att människor ska ha rätt till ett värdigt liv i ett samhälle som slår vakt om enskildas behov av trygghet och säkerhet. Narkotikan får aldrig tillåtas hota individers hälsa, livskvalitet och trygghet eller den allmänna välfärden och demokratins utveckling.

    För att få ett narkotikafritt samhälle föreslår regeringen tre delmål, nämligen
    • minska rekryteringen till missbruk
    • förmå personer med missbruksproblem att upphöra med sitt missbruk
    • minska tillgången på narkotika
    Som framgår av den summariska sammanfattningen av planen krävs en mängd åtgärder för att komma till rätta med narkotikaproblemet. Detta inkluderar bland annat kraftfulla och nya insatser i 'lagstiftningsmaskineriet', men självklart också inom andra områden - vård och behandling, metod- och kompetensutveckling, kriminalvården, socialtjänsten, arbetsmarknaden m fl.

    I april 2005 presenterade SCB en försöksberäkning av värdet på prostitution, droger, smuggling av alkohol och tobak. Detta var den första skattningen nationalräkenskaperna gjort av illegala verksamheter. Enligt beräkningarna skulle Sveriges BNP öka med ungefär 3,7 miljarder kronor i löpande priser om ovannämnda illegala verksamheter inkluderades. Hushållens konsumtionsutgifter för dessa verksamheter har skattats till 5 500 miljoner kronor, varav för narkotika 2 286 miljoner kronor.

    Genom antaganden om antalet missbrukare per drog, deras genomsnittliga årskonsumtion och priset för respektive drog skattas hushållens konsumtionsutgifter för illegala droger till 2 286 miljoner. Konsumtionen har delats upp på fem olika preparat: amfetamin, heroin, cannabis, narkotiska läkemedel och ecstasy. Av dessa preparat betyder heroinet mest.

    Analysen ger vid handen att hushållens konsumtionsutgifter för konsumtion av narkotika 2001 såg ut som följer (i miljoner kronor)

    Preparat       Konsumtion

    Amfetamin    382 miljoner kronor
    Heroin           1748 miljoner kronor
    Cannabis mm 156 miljoner kronor
    Summa:        2 286 miljoner kronor
    Siffrorna är häpnadsväckande och borde få alla som anser att tillgång och efterfrågan på narkotika inte ska tillåtas utgöra en integrerad del av ett demokratiskt samhälle att reagera kraftfullt.

    I det arbetet finns det god plats för Thomas Bodström.

    Torgny Peterson

            

       

    Vuxendagis i krogsvängen

    Så har då en ny 'skandal' sett dagens ljus. Ordföranden för SSU påstås ha varit på fyllan och påstår själv att hon blivit misshandlad av en otrevlig vakt, som i sin tur säger att ordföranden använt rasistiska tillmälen och varit våldsam mot honom. En ordförandeföljeslagare påstås ha sagt att han minsann ska prata med Bodström. Polis tillkallas, ordföranden hamnar i fyllecellen, uttalande inför pressen osv., osv.

    Av rapporteringen att döma skulle man nästan kunna tro att det handlar om ett vulkanutbrott med flera hundra svenskar skadade.

    Dagens medierapporter om vuxendagiset i krogsvängen har ett löjets skimmer över sig men kommer förmodligen att ge alla politiska schatteringar en chans att puckla på varandra i frågor om 'politiskt ansvar', 'förebilder', 'politikerförakt', 'övervåld', 'rasism' , 'alkoholtillstånd', 'feminism' mm.

    Så kan det gå när en fis i rymden omvandlas till en hotfull atombomb.


    Vit som snö eller insnöad?

    I skidorten St Moritz i Schweiz är kokainsniffning på topp under skidåkningens högsäsong.

    Forskare från Institutet för biomedicinsk och farmaceutisk forskning i Nürnberg i Tyskland har tagit sig för att analysera platta ytor på toaletter på populära inneställen i St Moritz.

    Resultat? Forskarna uppskattar att omkring 1 400 linor kokain snortas varje dag under högsäsongen.

    I sitt sökande efter 'sanningen' om kokainmissbruket testade forskarna också förekomsten av benzoylecgnonine* i avloppsvattnet och under julveckan blev resultatet av deras tester en genomsnittlig daglig förekomst på 140 gram i avloppsvattnet.

    Huruvida uttrycken 'vit som snö' eller 'insnöad' ursprungligen härrör från Schweiz låter vi vara osagt.

    * Benzoylecgnonine är kokainets metabolit. Kokainet försvinner efter några timmar men metaboliten kan spåras 2-3 dagar.


    Nu kan du bli klar i knoppen - i England också

    Sedan lång tid tillbaka har den svenska Haschguiden tjänat som en hjälp för dom som vill sluta röka cannabis.

    Haschguiden - en guide för dig som vill sluta med hasch och marijuana - finns översatt till flera språk och har använts i flera länder. Du hittar Haschguiden på adressen
    http://www.droginfo.com/pages/haschguiden/Guide%20f%F6r%20att%20sluta.htm

    Allt fler, inte minst cannabisanvändare själva, upptäcker att regelbunden rökning kan orsaka problem. I Holland söker sig årligen ett stort antal användare frivilligt till olika enheter för att få hjälp med sitt cannabismissbruk.

    Också i England ökar antalet personer som upplever problem med sin användning av cannabis, vilket föranlett två tidigare vaneanvändare av cannabis, James Langton och Adrienne McLeod, att starta kursen 'Clearhead'. Paret säger till 'The Times' att "de som blivit emotionellt beroende av cannabis behöver praktiska råd och stöd för att göra sig av med (o)vanan."

    'Clearhead' startade för tre månader sedan då personer i London erbjöds möjligheter att delta gratis i ett pilotprojekt, som dom nu hoppas ska kunna byggas ut till ett nationellt nätverk för dom som har problem med sitt bruk av cannabis.

    Du kan läsa mer om 'Clearhead' på adressen http://www.clearhead.org.uk/

    Torgny Peterson

    Supermodellens heta kärleksnatt på Gotland

    Apropå Expressens redovisning av Naomi Campbells "heta kärleksnatt i Sverige"
    (http://expressen.se/index.jsp?a=514246) kan  vi meddela att fenomenet med heta kärleksnätter på Gotland är mycket utvecklat.

    Sålunda kan vi berätta att den gotländska supermodellen Ninni Hogenvall-Vallhögen, bördig från Burgsvik, festade tillsammans med sin nya kärlek - en arabisk elev från KomVux i Göteborg - på  favoritkrogen Flip Out, vackert belägen i industriområdet på Skarphäll City.

    Parets fantastiska festnatt avslutades tidigt i morse i en 3:a på Jungmansgatan i sällskap med tvillingarna Malcolm och Hannes från Hemse.

    När supermodellen strax före 01.00 anlände till lägenheten på Jungmansgatan smögs hon i hemlighet in via källaringången, förbi tvättstugan och förråden i A-uppgången. Väl uppe i lägenheten väntade lägenhetens kökschef med ett specialiordningställt VIP-bord i lägenhetens bortre salong (eller vardagsrummet som det populärt kallas på Jungmansgatan) för Ninni och hennes nyfunne pojkvän. Så småningom anslöt sig tre av Ninnis vänninor från Fårö och ett stort antal 'hangarounds'.

    Enligt en papparazzi från Gotlandspressen som fanns på plats, utrustad med kamera och synnerligen god hörsel, lär Ninni ha sagt - "Gotland är underbart."

    Ninni kom till Gotland med tio-i-två-färjan från Oskarshamn igår. Därifrån åkte hon sedan med några vänner med buss 10 till Bullboden i centrala Klintehamn där de åt lunch. Tillbaka i Visby väntade sedan ett par timmars vila i lägenheten på Jungmansgatan innan Ninni strax före kl. 21.00 var tvungen att resa sig ur sängen och gå ut med lägenhetsinnehavarens hund, som på grund av det celebra besöket varit tvungen att vistas inomhus under orimligt lång tid.

    Vid halvelva-tiden tog så hela sällskapet plats på restaurang Flip Out, en medlemsklubb med en exklusiv restaurang, belägen i Skarphäll City.

    Som sagt avslutades Ninnis festnatt inte förrän tidigt i morse i 3:an högst upp i trevåningshuset på Jungmansgatan. När hon kom tillbaka till Jungmansgatan på kvällen möttes hon i porten av Malcolm, som diskret lotsade in henne i fastigheten via ingången till tvättstugan. 

    Malcolm och Hannes från Hemse bodde också i lägenheten inatt efter att tidigare på kvällen ha spelat på en privat fest i Slite.  


    Tom, leg.papparazzi


    Slå två flugor i en smäll - bli spel- och alkoholberoende på samma gång

    Mycket dumt ska man höra innan öronen trillar av. Den senaste galenskapen kommer från ATG som föreslår att vi nu ska begåvas med travspel på sportbarer. Möjligheten att bli spel- och alkoholberoende i en smäll framstår som synnerligen möjlig.

    Om nu någon trodde att idén är ett utslag av nya, friska folkhälsopolitiska strömningar så är det tyvärr fel. Det hela handlar, enligt vd:n för ATG, om att "Vi måste också vara med och möta både pokerbord och andra saker som händer 24 timmar om dygnet."

    Det finns inget som säger att vi måste. Det hela handlar om att fortsätta tjäna pengar på folks beroende på ungefär samma sätt som när franska och italienska vinproducenter tycker att européerna borde dricka mer vin och att hög skatt är ett problem i sammanhanget. Dom vill också tjäna pengar.

    Folkhälsa, verkar det, vad är det för trams!?

    Ministrarnas lön sänks med 50 procent

    I Bolivia har den nyvalde presidenten Evo Morales sänkt sin egen lön med 50 procent och därmed också sett till att samtliga regeringsmedlemmar fått en lönesänkning på 50 procent eftersom ingen statlig tjänsteman får tjäna mer än presidenten.

    Morales har också gjort sig av med alla ministrar; inte så att dom lämnat jordelivet - han har döpt om dom till tjänstemän.

    Det ekonomiska 'överskottet' går tillbaka till finansdepartementet och ska användas till sjukvård och utbildningsprojekt.

    Vilket svenskt parti skulle våga lansera något sådant?

    Dags för allmänhetens medicinombudsman?

    Efter dagens avslöjande om vad som kan bli Sveriges största forskningsskandal är det dags att fundera över hur allmänheten, och inte bara vetenskapsråd och HSAN, ska få ökad insyn i det lurendrejeri som i ökad utsträckning visar sig existera hos mindre nogräknade representanter för svensk sjukvård och forskning.

    Ekonomiska brottslingar bland läkare som via bemanningsföretag försöker undvika beskattning, fuskforskare (nu senast i Stockholm - se Dagens Nyheter), läkare som överförskriver beroendeframkallande preparat  eller som ställer sig till välvilligt förfogande för läkemedelsföretag naggar det intryck av att seriositet och ärlighet som allmänheten förknippar med utövande av läkaryrket rejält i kanten.

    Är vi bara toppen på ett isberg på spåren eller......?

    Att röka 'gräs' är OK - Tobaksrök klassas som luftförorening

    I Kalifornien trivs apelsinerna och marijuanarökarna, bland andra. Däremot kan de som röker vanlig tobak i framtiden komma att få problem med sin nikotinrelaterade trivsel eftersom tobaksröken i Kalifornien nu har klassats som en luftförorening med placering i samma klass som dieselavgaserna.

    Bovar begär utträde ur blodregister

    Bovar begär utträde ur blodbanksregistret, PKU, för att inte åka fast, säger Björn Liljeros, regeringsrättssekreterare vid Regeringsrätten till Dagens Nyheter.

    Liljeros konstaterar vidare i samma tidning att "Bovarna blev på det klara med att uppgifterna i PKU-registret kunde användas för att knyta en brottsling till brottet och såg då till att lämna registret."

    Även om det är högst tänkbart att det förhåller sig som Liljeros säger så dyker omedelbart en fråga upp - Vet Liljeros att det förhåller sig på det viset? Har han tillgång till information som t ex polisen i Umeå inte haft möjlighet att få i sitt arbete med att hitta den sk Haga-mannen? Om så är fallet är det av stort allmänintresse att få kunskap om hur Liljeros fått informationen. Om inte bör Liljeros välja sina ord bättre när han uttalar sig nästa gång.

    Torgny Peterson    Nationell drogsamordnare och landstingspolitiker på samma gång - fungerar det?

    Björn Fries, idag nationell drogsamordnare och tidigare kommunalråd i Karlskrona funderar på att engagera sig aktivt i landstingspolitiken. Man kan fråga sig hur en sådan kombination ska kunna genomföras utan att något av verksamhetsområdena ska bli lidande.

    Fries säger till Sydöstran att "jag ser i mitt nuvarande uppdrag vikten av samordning mellan kommun och landsting i frågor kring rehabilitering av missbrukare. Det vore intressant att jobba med sådana frågor också på basplanet och inte bara övergripande."

    På frågan från tidningen om det kommer att gå att kombinera uppdragen som nationell drogsamordnare och landstingspolitiker säger Fries "Det återstår att se, men landstingsfullmäktige har inte möten så ofta utan att det borde kunna gå."

    Fa´n tro´t.

    Torgny Peterson

    Kunskap, strategi, samordning och ledarskap - massiv insats mot kriminella

    Från Sandviken redovisas ett lovvärt initiativ när en massiv polisinsats ska störa de 15 kriminella som står för 80 procent av brott som inbrott, stölder, narkotikabrott, rattfylleri, misshandelsbrott, hot mm och där omkring 85 procent av brotten uppskattas vara direkt drogrelaterade. 

    Samtliga enheter inom polisen - utryckningspoliser, trafikpoliser, narkotikapoliser och ekopoliser kommer att lägga resurserna på Sandviken och Hofors för att insatsen ska få maximal effekt, rapporterar Arbetarbladet.

    Insatsen har inte kommit till hipp som happ utan är resultatet av en karläggning av situationen (KUNSKAP), som grund för beslut om insatser (STRATEGI) där alla aktuella enheter ingår (SAMORDNING) under kvalificerad ledning (LEDARSKAP).

    Liknande metoder har prövats på andra håll i landet och förtjänar inte bara efterföljd utan permanentning.
    När polisen gjort 'sitt' gäller det för andra instanser att medverka för att se hur man på bästa sätt kan bidra till att de som grips får möjligheter att förändra sitt liv.

    Omfattande insatser av det här slaget bör alltid utgå från de fyra nyckelorden KUNSKAP, STRATEGI, SAMORDNING OCH LEDARSKAP, och det är viktigt att komma ihåg att det är meningslöst att ha det ena utan det andra. Att samla kunskap, som inte resulterar i operativt inriktade, samordnade strategier är slöseri med tid. Det innebär också att endagars-övningar mot alkohol och/eller knark i och för sig är bättre än ingenting alls, men den som förväntar sig några bestående resultat av 1-dagsinsatser kommer att bli rejält besviken. Arbetet mot drogrelaterad brottslighet måste pågå ständigt för att ge resultat. 

    Torgny Peterson

     


    Om läkare och 'medicinmän'

    Antalet anmälningar till HSAN (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd) ökade under 2005 jämfört med föregående år. Totalt skedde 3670 anmälningar till HSAN 2005.

    Resultat? 13 läkare, 15 sjuksköterskor och 1 tandläkare förlorade legitimationen under 2005. Dessutom utdelade HSAN 171 varningar och 213 erinringar.

    Anmälningar om överförskrivning av narkotikaklassade läkemedel förefaller idag att vara ett växande problem som kräver särskild uppmärksamhet. Alltför få är tyvärr vare sig informerade eller insatta i problemets omfattning, vilket knappast bidragit till att utveckla det befintliga tillsynssystemet. Det finns anledning att tro att de fall av överförskrivning som upptäcks, anmäls och utreds bara är toppen på ett isberg. Och de mängder vi talar om är av sådan omfattning att de inom ramen för 'vanlig', kriminell brottslighet väl skulle ha kvalificerat sig i riktning mot grov narkotikabrottslighet.

    Som inom flera andra 'näringar' är det väldigt tyst om vilka som prickas. Så vill du har reda på det måste du kontakta HSAN själv. Nyligen fick en läkare i Växjö sin legitimation indragen. Det ärendet utgör ett gott 'undervisningsmaterial' för den som vill få inblick i och ett konkret exempel på hur omfattande överförskrivning kan se ut. Du rekvirerar enklast ärendet, med beteckningen HSAN 448/05:A5, genom att kontakta registrator på HSAN (tel 08-7869900).

    Ett ytterligare exempel, som kan vara intressant att följa, är den 'medicinman' i Halmstad som bland annat, enligt Socialsstyrelsen, skrivit ut "suspekta dekokter". Vad sägs om preparat som skall användas "vid mycket mikrovågor från mobilsändare", eller "för att reglera vattenhushållningen vid el-överkänslighet", eller "för att förhindra plack i ådrorna."

    Det hela låter mer som en kvacksalveriskröna från 1800-talet, men så är inte fallet. Vi talar om modern tid - nu - i Halmstad. Socialstyrelsen har anmält läkaren till HSAN.

    Frågan är om kompletterande insatser inom Socialstyrelsens tillsynsverksamhet skulle kunna utvecklas för att på ett tidigare stadium kunna upptäcka överförskrivning, som idag ofta kan pågå under lång tid innan upptäckt och adekvata reaktioner.

    För ytterligare information och kunskap rekommenderar vi följande till läsning:

    Överförskrivande läkare
    http://www.sos.se/fulltext/109/2001-109-13/2001-109-13.htm

    Överförskrivning av narkotikaklassade läkemedel http://www.mobilisera.nu/upload/balldin_total.pdf

    Slutrapport från INTILL-utredningen
    http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2004/8570/Sammanfattning.htm

    Torgny Peterson

     

    Polisen i botten

    Svenskt Kvalitetsindex har nu presenterat de kundnöjdhetsundersökningar som gjordes under förra året. Underlaget utgörs av intervjuer med över 60 000 personer i åldrarna 18-79 år. I undersökningen har 34 branscher rankats.

    Polisen hamnar på sista plats i rankinglistan enligt kundnöjdhet 2005. Flest nöjda kunder har privattandläkarna och den privata öppenvården med ett 'nöjdhetsvärde' på 78,8 respektive 74,0 för 2005.

    Längst ned på listan hamnar polisen med ett 'nöjdhetsvärde' på polisens brottsbekämpande arbete på 49,4. Om man ser på utvecklingen från 2003 till 2005 så har 'nöjdhetsvärdet' för polisen minskat från 52,2 år 2003, via 51,7 år 2004 till 49,4 år 2005.

    Enligt Svenskt Kvalitetsindex är en skillnad på ungefär en enhet eller mer statistiskt säkerställd på branschnivå.

    Detta innebär i klartext att allmänheten blivit mindre nöjd med polisens brottsbekämpning under de senaste åren - ett faktum som måste tas på allvar.

    Att skälla på den enskilde polismannen är vare sig rättvist eller adekvat. I den hierarkiska organisation som kännetecknar polisen måste uppmärksamheten riktas åt annat håll.

    Inför valet i år är det dags att på allvar diskutera polisens organisationsstruktur med, på många håll, allt för stora myndigheter; brister i ledarskapet på flera nivåer vid polismyndigheterna, antalet poliser och prioriteringarna för det polisiära arbetet.

    Svenskt kvalitetsindex hittar den intresserade på adressen http://www.kvalitetsindex.se/

    Läs mer:
    Ordningspolisen har givit upp
    http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=388290
    Skrivbordspoliser http://www.polistidningen.org/start/article.cfm?Art_ID=313

    Torgny Peterson    Tysklands dummaste knarkkurir

    Många knarklangare försöker vara smarta - och lyckas i flera fall. Men för en del går det sämre. Från USA och Australien har vi flera gånger fått information om situationer där ägare, som blivit bestulna på sin narkotika gått till polisen och sedan, till sin stora förvåning, blivit gripna.

    Samma öde gick, enligt 'Bild Zeitung', "Tysklands dummaste knarkkurir" till mötes nyligen då han först blev av med 12 kilo hasch i en väska på tåget och sedan gick till hittegodsavdelningen för att hämta ut det.

    Historien utspelade sig på tåget mellan Essen och Dresden. 27-årige Maik D. skulle transportera 12 kilo hasch i utbyte mot åtta gram kokain som tack för hjälpen. Efter en natt på tåget, gick han på morgonen till restaurangvagnen för att dricka kaffe. Under besöket i restaurangvagnen kopplades sovvagnen, där hans väska fanns, ifrån tågsättet.

    Maik fann sig snabbt, kontaktade tågmästaren för att förvissa sig om att väskan skulle tas tillvara. Då "Tysklands dummaste knarkkurir" kom för att hämta väskan väntade polisen på honom.

    Sens moral: Ingen
      


    Välj - knarket eller mig!

    Att välja bort knarket var det val Paul McCartney ställdes inför äktenskapet med Heather Mills 2002.

    Paul McCartney har använt i stort sett alla droger och rökte tidigare cannabis i stort sett dagligen under de 30 år han var gift med Linda McCartney, något som han öppet berättat om vid flera tillfällen.

    Men nu är det slut. Heather Mills tvingade honom att sluta röka cannabis. "Jag skulle inte gifta mig med honom om han använde narkotika. Jag hatar det", säger Heather till 'Observer Magazine'.

    Kanske vore det nyttigt för fler cannabisanvändare att få sådana ultimata krav ställda på sig.

    Artikeln i Observer Magazine hittar du på adressen
    http://observer.guardian.co.uk/magazine/story/0,,1691337,00.html

    Kampen för status, makt och ­materiella ersättningar

    Jag håller med professor Mats Alvesson, organisationsforskare vid Lunds universitet, när han i en debattartikel i Dagens Nyheter i fredags konstaterar att "Politiker stöder förslag som förvärrar problemen i skola och polisväsende".

    "Professionalisering", skriver Alvesson, "handlar om politik och kampen för status, makt och materiella ersättningar." Och vidare "Yrkesgrupper vill ha monopol på arbetsmarknaden och begränsa konkurrens- och insyn. Man bygger murar kring yrket för att stänga ute icke behöriga."

    Undertecknad har vid ett stort antal tillfällen, i möten med akademiker,  kunnat konstatera att akademisk utbildning ingalunda är någon garanti för kunskap, eller som Alvesson uttrycker det "Det finns ingen anledning att tro att någon med en viss examen nödvändigtvis eller med stor sannolikhet är en framtida duktig yrkesperson."

    Ett gott exempel på försök till professionalisering och skråtänkande hittar vi på Gotland där polisen på Gotland inte vill tillåta att Hassela Gotland tränar narkotikahundar med skarp narkotika. Uppenbarligen känner sig Tullverket och Rikspolisstyrelsen också hotade inför perspektivet att Hassela Gotlands hundar inte bara hittat narkotika, som i nästan hundra procent av fallen kommer från Visby, utan också att Hassela Gotland kommer att utbilda narkotikahundar. Såväl Tullverket som Rikspolisstyrelsen avstyrker tillstånd att inneha narkotika för träning av narkotikahundar på Hassela Gotland. Verksamheten har redan tillstånd att inneha narkotika och har haft det under ett år. Verksamheten har skötts perfekt och tack vare hundarna har narkotika på väg in i till eller hos elever i Hassela Gotlands verksamhet upptäckts och åtgärdats. 

    Den 'oprofessionella' allmänheten tycker att det är mycket bra att hundarna finns och att Hassela Gotland enträget arbetar med att utbilda fler. Det är bara revirpinkande myndigheter, uppenbarligen livrädda för den konkurrens som uppstår, som anser att "Användningen av 'privata' nakotikasökhundar är en i lag oreglerad verksamhet. Privata narkotikasökhundar kommer endast att finnas om det finns möjlighet för privatpersoner, eller organisationer att träna sina hundar på skarp narkotika." Ja, en hemsk tanke tydligen. Att 'privata' narkotikasökhundar gör en oerhört nyttig samhällsinsats borde ju tvärtom betraktas som positivt.

    Nu behöver inte eventuella distributörer av narkotika till Hassela Gotland eller den 'oprofessionella' allmänheten oroa sig. Oavsett vad polisen på Gotland, Tullverket eller Rikspolisstyrelsen tycker kommer Hassela Gotland, om inte fortsatt tillstånd erhålls, inte bara att fortsätta den nuvarande verksamheten med narkotikahundarna utan också utveckla den. Men träning av hundarna då? Hela Europa är öppet för sådan träning.

    Alvessons artikel i Dagens Nyheter hittar du på adressen
    http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=515049&previousRenderType=2

    Torgny Peterson

    'Filosofen' Alexander Bard

    Under rubriken 'Han var Satans-kyrkans präst' ger Expressen en sammanställning av Alexander Bards massmediala pajaseri.

    För dig som förväntas vara okunnig meddelar tabloiden att Bard "har gjort slagkraftig eurodisco i popgruppen Army of Lovers, skrivit böcker om IT, propagerat för fritt knark, bekänt sig till den persiska religionen zoroastrismen, pratat rasism iförd stjärngossemössa i tv, påstått sig lida av torgskräck, samt deltagit i schlager-SM med stor framgång. I dag ligger han på Svensktoppen med sin grupp Bodies Without Organs..."

    I sammanhanget kan det vara intressant att påminna om Bards sommarpratande i radion den 11 juli 2002 där han presenterade sig som 'filosof'', 'sociolog', 'åsiktsmaskin', 'premiärlejon' mm.

    I sommarprogrammet konstaterade Bard att det var familjen och nationalstaten som gällde under industrisamhällets epok, men nu under 2000-talet gäller den 'kemiska frigörelsen', som enligt Bard började i slutet på 80-talet på Ibiza. I programmet följer sedan en lovsång till Ecstasy där Bard dock har uppmärksammat ett allvarligt problem - kriminaliseringen av ecstasy. Då det begav sig tyckte Bard att de pengar som gavs till polisens så kallade ravekommission istället skulle gå till en 'ravebyrå' med uppgift att lära folk att ta droger.

    Det är dags för oss i Sverige, sa Bard, att vänja oss vid att det blir det kemiska brödrasällskapet som kommer att regera.

    Så kan det bli när flumfilosofer och Sveriges Radio har noll koll. Som framgår av ovanstående krävs inga meriter för att bli sommarpratare i Sveriges Radio. Däremot kan det vara bra att odla framgångsrika, massmediala pajaskonster.

    Du kan med fördel söka som sommarpratare nästa är, men du måste börja bygga din image redan nu.

    Kanske kan du göra en AlexanderBardare nästa sommar.

    Imageförslag
    1. Homosexuell medlem av Jehovas vittnen, älskar vapen, och menar att det finns klara bevis för att Jesus var kvinna.

    2. Manlig byggnadsarbetare från Norrland, rensat fisk i Norge, bytt kön, är nu lokal ordförande i Metallavdelning, kassör i lokal scoutförening, leder kyrkokör.

    3. Upptäcktsresande, aldrig arbetat utan levt på vad naturen kan erbjuda och på stölder. Har i första hand gjort upptäckter i Goa, Bondi Beach i Sydney, Ibiza, norra Marocko och Bolivia och där prövat på allt som upptäckts, inklusive marijuana, hasch, heroin, ecstasy och kokain. Ansvarig för utvecklingen av den nya filosofiska riktningen 'en+plus+en' (syftar på antalet hjärnceller hos medlemmarna - en för inandning och en för utandning).

    4. Hedersnördad storebror i helpuckad familj med en pappa som är (kom)minister och en mamma som frilansar som terrorist. I övrigt inga kända familjeproblem.

    Sommar.....sommar.....sommar
     


    'Politikerpladder'

    Inför måndagens val i Kanada försöker politikerna överträffa varandra i förträfflighet, löften, framtidshopp mm. Inget ovanligt förfarande på våra breddgrader heller.

    Vad som är intressant just nu i Kanada och som borde intressera svenska media, och andra, är den nya datoralgoritm som en forskare vid Queen´s University i Ontario har utvecklat för att jämföra innehållet i de texter och tal olika politiker levererar och hur väl dessa förefaller stämma överens med hans/hennes verkliga övertygelse om innehållet i det sagda.

    I den engelskspråkiga världen talar man om ovanstående som 'spin'.

    Vad har man då gjort i Kanada under den pågående valkampanjen. Jo, som sagt, vid universitetet i Ontario har David Skillicorn utvecklat en algoritm för att mäta inslagen av 'spin'.

    'Spin' definieras som "text eller tal där det uppenbara innehållet inte uttrycker den verkliga övertygelsen hos personen som skriver eller talar."

    Skillicorn och hans kollegor analyserade mönstret i hur de politiska ledarna använde 88 vilseledande ord i texter eller kampanjtal. Forskarna bestämde sedan den frekvens med vilken mönstren dök upp.

    Resultaten blev mycket intressanta.

    Dataalgoritmen är baserad på en psykologisk modell konstruerad av James Pennebaker vid University of Texas i Austin. Du kan läsa mer om hans 'Värld av Ord' på adressen http://homepage.psy.utexas.edu/homepage/Faculty/Pennebaker/Home2000/Words.html

    Kanske kan en och annan politiker ha glädje av kunskapen inför årets valrörelse.

    Tipsa gärna någon intresserad journalist!

    Torgny Peterson 

    Alkohol är ute

    I framtiden kommer det att vara helt ute att berusa sig på alkohol. Då är det istället kontroll, sundhet och framgång som gäller och som bekant blir det dåligt av alla dom varorna i samband med alkoholkonsumtion. Resultatet blir snarare noll koll, minimal sundhet och möjligtvis inbillad framgång för grabbarna hos det motsatta könet eftersom en del grabbar får för sig att dom blir vackrare,  längre och att det manliga könsorganet växer i såväl omfång som styrka i takt med antalet starköl.

    Beskedet om avhållsamhet från alkohol eller ytterst beskedlig konsumtion kommer från den danska reklambranschen, som till och med påstår att det är ute att dricka Tuborg, Carlsberg och Harboe Pilsner. Istället är det bland annat källvatten, Caffe Latte, Cola Light, Schweppes som blir innedryckerna.

    De' ni, alla onsdags-, fredags- och lördagscharmörer, som trängs i låtsasviktiga VIP-köer eller på den lokala puben.

    Allt enligt den danska reklambyrån firstmove i Köpenhamn, som specialiserat sig på att hitta trendsättare och nya tendenser.

    Uppgifterna bygger på undersökning bland 53 trendsättare i åldrarna 20-29 år i Köpenhamn och Ålborg.

    Källa: 'Sprut forbudt - hellere höj på livet' från reklambyrån firstmove i Köpenhamn.

    I sammanhanget kan det också vara intressant att observera att danska Sundhedsstyrelsen noterat lägre alkholkonsumtion bland 16-åringarna i dag än tidigare.

    Torgny Peterson

     

    Äntligen börjar det likna något

    Sverige ligger fortfarande långt efter andra länder när det gäller bekämpning av den organiserade brottsligheten, men nu finns flera tecken som tyder på att uppvaknandet är nära inom flera områden.

    1. En tydlig justitieminister har gett klara signaler om att det behövs nya och effektiva metoder för att bekämpa den moderna brottsligheten och gudskelov har han stått emot de kritiker vars kritik i praktiken innebär att det är viktigare att värna om brottslingens integritet än brottsoffrets integritet.

    2. I början av april invigs också RBB (Resurscentrum för brottsprevention och brottsbekämpning) i Linköping. Centret ska bland annat stå för vidareutbildning, forska och skapa nätverk. Det kommer att ha Linköpings universitet som huvudman och man kan därmed hoppas att det bland brottsbekämpande myndigheter så traditionella revirpinkandet kan komma att minimeras.

    Bland de prioriterade områden som centret ska arbeta med ingår bland annat alkohol- och drogmissbruk, spanings- och detekteringsteknik, ekonomisk brottslighet och ledarskap.

    3. Stockholm, Göteborg och Malmö ska samordna sitt arbete med att ordna platser för skyddat boende för de som utsatts för hedersrelaterat våld.

    4. Det fattas fortfarande en hel del. Högt upp på önskelistan står ett avancerat vittnesskyddsprogram av det slag som bland annat finns bland annat i Storbritannien och USA. Hittills har vi i Sverige tvingats lösa 'svåra' fall med lösningar från gång till annan. Dags att bygga ett system för avancerat vittnesskydd.


    Knarkförespråkarna formerar sina styrkor

    2008 är det dags för UNGASS (United Nations General Assembly Special Session on Drugs), tio år efter UNGASS 1998.

    Undertecknad, som var medlem av den svenska regeringens delegation till FN 1998 har ingalunda glömt och har därför, med flera kollegor i ett stort antal länder, följt utvecklingen mycket noga sedan 1998 - via halvtidsgenomgången med en uppföljning i Wien 2003 av de beslut som fattades i New York 1998 och då över 1,3 miljoner namnunderskrifter lämnades till FN-mötet i Wien 2003 - till den narkotikapolitiska situation som råder idag.

    Insamlingen av 1,3 miljoner underskrifter av den sk Wiendeklarationen under fyra månader initierades, koordinerades och genomfördes från Gotland och representanter från Hassela Gotland och Hassela Nordic Network överlämnade tillsammans med ungdomar från Italien, Österrike, USA och Syrien namnunderskrifterna i sessionssalen i Wien till Antonio Costa, chef för FN:s narkotikakontrollorgan, UNDCP (numera UNODC), och Patricia Olamendi, ordförande för narkotikakommissionen, CND.

    Wiendeklarationens namnunderskrifter representerade individer och organisationer i 63 länder (inklusive 309 parlamentariker). Initiativet och dess genomförande visar med önskvärd tydlighet att ”vanligt folk” kan åstadkomma fantastiska resultat. Insamlingen utgjorde ett avgörande bidrag till att se till att legaliseringsivrarna inte fick någon framgång överhuvudtaget i Wien.
      
    2008 är det dags för en ny stor, uppföljande FN-konferens om vad man uppnått sedan 1998. Det är viktigt att se till att legaliseringsivrarna inte får skuggan av en chans att där driva en agenda, vars resultat skulle utgöra ett reellt hot mot kommande generationer.  

    Vi har idag omfattande kunskap om vilka individer och organisationer som arbetar för att försvaga de förpliktelser som varje land som ratificerat FN:s narkotikakonventioner förbundit sig att följa. En av dessa individer har fått sparken/valt att frivilligt lämna sitt arbete som högste chef för FN:s demand reduction-avdelning i Wien. Mike Trace, före detta biträdande drogtsar i Storbritannien, under Keith Hellawell, var den ”femtekolonnare” (hans egen benämning på sig själv) som från sin nytillträdda position inom FN i Wien, tillsammans med bland annat representanter för det USA-baserade, George Soros-stödda Drug Policy Foundation, hade för avsikt att arbeta för att nedmontera innehållet i FN:s narkotikakonventioner. Trace hamnade ’ute i kylan’ en period men är nu i full gång igen, om dock i andra funktioner.


    Knarkförespråkarna formerar sig nu på nytt.

    I oktober förra året arrangerade TNI (The Transnational Institute i Amsterdam, medlem av ENCOD - the European NGO council on drugs) en 'informell' dialog i Budapest för att planera upplägget inför UNGASS 2008.

    Detta var inte första planeringsmötet. Det första initiativet till 'informell' dialog togs av APF (Andreas G. Papandreou Foundation) och TNI i juni 2004 och ägde rum på Kretas ortodoxa akademi.

    En mängd möten kommer att äga rum inför UNGASS 2008 för att försöka underminera FN:s narkotikakonventioner, vilka i dagsläget utgör de största hindren för knarkförespråkarna. Nästa övning av detta slag äger rum på Wilton Park i England 3-5 februari och, i vanlig ordning, har vi med hjälp av våra internationella kontakter folk på plats för att bland annat lyssna till 'femtekolonnaren' Mike Trace, som är tillbaka på den internationella narkotikaarenan, nu som "co-ordinator" för, International Drug Policy Consortium, London" och som "Director" för Beckley Foundation Drugs Policy Programme Oxford".

    Andra kändisar bland knarkförespråkarna är också inbjudna som talare, bland annat Ethan Nadelman, som är direktör för det Soros-finansierade Drug Policy Alliance i New York, och Martin Jelsma, som arbetar för TNI i Amsterdam.

    Via MOTGIFTs nyhetstjänst kommer vi kontinuerligt att redovisa hur dessa och andra grupper förbereder sig för att försöka underminera FN:s narkotikakonventioner i syfte att underlätta tillgången till narkotika.

    Berör detta dig i Skandinavien? I allra högsta grad.

    Om du inte redan gjort det är du välkommen att göra som över 2 000 gjort före dig - prenumerera GRATIS på MOTGIFTs nyhetstjänst. Du prenumererar enklast genom att fylla i formuläret på adressen
    http://www.motgiftgotland.nu/nyhetstjanst.htm

    Torgny Peterson


    Sveriges Radio på knarkparty i New York

    Den som lyssnade på P4 Extra igår kunde följa med en frilansreporter som för Sveriges Radios räkning varit på knarkparty i New York.

    I ett aningslöst, synnerligen vinklat inslag, berättar reportern om 'framgångsrika' människor som minsann använder såväl kokain och ecstasy som LSD.

    Redan i reklamen för programmet på Tendens hemsida förstår man att de som gjort research kring programmet lever kvar i en värld som idag inte har någon relevans. Där sägs bland annat, under programrubriken 'Lyckade knarkare - finns dom?'  att " en knarkare är en utslagen, trasig stackare med kanylen i armvecket. En människa på samhällets botten. Det är den gängse bilden av en narkoman. Men hur väl stämmer den?"
     
    Jag vet inte varför P4/Tendens försöker låtsas som om att den "gängse bilden" av narkomaner idag fortfarande skulle vara den av en "utslagen, trasig stackare med kanylen i armvecket." Bilden stämmer relativt bra med de som påträffas döda efter heroinöverdoser, men i övrigt ger en sådan beskrivning av dagens missbrukare helt felaktig information vilket de flesta, utom möjligen frilansjournalisten Katarina Andersson, förmodligen redan uppmärksammat.

    I programmet fick vi möta några 'väletablerade' New York-bor som minsann knarkar på ett ansvarsfullt sätt. Tre intervjuade - en fotograf, en designer och en konstnär - använder kokain, ecstasy  och LSD och deras utsagor om hur fantastiskt det är att använda droger, för att partaja, hålla sig vaken fyra dygn i sträck och utveckla sin kreativitet står oemotsagda i programmet.

    I slutet av programmet intervjuas professor Sven-Axel Månsson i Skåne, som utifrån svensk forskning berättar om hur svenska ungdomar ser på användande av droger, som om det nu skulle vara intressant i det amerikanska sammanhanget.

    Idag knarkas det friskt i alla samhällsgrupper. Inslag av det slag som P4 presenterade igår medverkar föga till att ändra på det.

    Torgny Peterson


    Klippans krav på missbrukare lagliga? Brottsoffermyndighetens krav på missbrukare lagliga?

    Länsrätten i Skåne konstaterar i en dom att en kommun, i det aktuella fallet Klippans kommun, inte kan kräva att en missbrukare ska vara drogfri och delta i rehabiliteringsstöd för att få försörjningsstöd.

    Brottsoffermyndigheten å sin sida konstaterar att den som missbrukar narkotika utsätter sig för ökad risk att skadas genom våldsbrott. Nyligen har en missbrukande kvinna på Gotland fått det av Gotlands tingsrätt meddelade skadeståndet nedsatt till 0 kronor av Brottsoffermyndigheten.

    Någonstans verkar det halta en aning!

    Kanske ska den gotländska kvinnan intensifiera uppvaktningarna hos socialtjänsten, inte för att få betalt för den misshandel hon utsatts för, men kanske för det försörjningsstöd hon enligt länsrättens i Skåne syn på saken kan få.

    P.S. Eventuellt kommer Klippans kommun att överklaga länsrättens dom, enligt ett uttalande i Helsingborgs Dagblad av socialnämndens ordförande Hans-Bertil Sinclair. D.S.


    Dags för nationellt underrättelsecentrum

    Igår skrev jag om behovet av att minska revirpinkandet mellan polis och försvar. Redan då Narkotikakommissionen presenterade sitt betänkande 'Vägvalet' (om den framtida narkotikapolitiken) menade jag att organiserad brottslighet, inklusive narkotikabrottslighet, bäst bekämpas genom inrättandet av ett operativt samarbetsorgan med en ansvarig minister. Efter att vederbörliga beslut fattats i riksdag och regering fick vi en nationell samordnare för arbetet mot narkotika, Björn Fries; därefter fick vi en minister med speciellt ansvar bland annat för narkotikafrågor, Morgan Johansson. Nu fattas steg tre, ett operativt samarbetsorgan. 

    Kanske kommer det så småningom ett steg i rätt riktning efter att det nu finns dels ett brett politiskt stöd för att det måste till en förändring för en effektivare bekämpning av modern brottslighet, dels kom ett uttalande från Mobilisering mot narkotika igår där man konstaterar att ...."Det faktum att den gränsöverskridande brottsligheten ägnar sig åt olika typer av brottslig verksamhet ställer stora krav på samarbete mellan de brottsbekämpande myndigheterna. Snabb tillgång till uppgifter och underrättelser är av avgörande betydelse för att upptäcka, förebygga och utreda brott eller brottslig verksamhet, både på nationell och internationell nivå"..."I detta sammanhang bör även frågan om ett effektivare informationsutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna ses över. Idag har brottsbekämpande myndigheter som tull och kustbevakning bara begränsad åtkomst till polisregister och vice versa. Här måste det till en förändring."

    Avslutningsvis konstaterar Björn Fries vid Mobilisering mot narkotika "Om samarbetet ska ske i form av ett nationellt underrättelsecentrum med representanter från berörda myndigheter eller i en sammanslagen organisation bör den framtida utredningen klargöra."

    Torgny Peterson

     


    Polis eller militär - vem pinkar mest revir?

    Inte helt oväntat har Försvarsberedningens utredning om utökat samarbete mellan polis och militär orsakat revirpinkande hos de två myndigheter som berörs i första hand - polisen och försvarsmakten.

    Det torde inte vara någon hemlighet att nya, potentiella hot i form av t ex terrorism och organiserad brottslighet, inklusive omfattande narkotikabrottslighet, är mer än tydliga, vilket i sin tur kräver en mer verklighetsanpassad strategi, samordning och ledarskap. Politikerna är överens om detta men de myndigheter som ska verkställa bevakar sina områden, är oftast rädda för strategiska och operativa, förändringar som kan rubba deras 'lugna' bo. Omorganisationer med lite flytt av folk hit och dit är samtliga myndigheter vana vid vid det här laget. Även om sådana i allmänhet inte uppskattas så utgör de ringa hot jämfört med krav som kräver helt nya synsätt, nya strategier och ett mer operativt inriktat ledarskap anpassat till faktiska förhållanden istället för någon gammalmodig, patriarkalisk organisationskultur.

    Enligt Ekot (Sveriges Radio) säger ÖB Håkan Syrén att "det finns gränser för vad som är lämpligt." Lämpligt för vem kan man undra? Med hänvisning till gamla traditioner konstaterar sedan Syrén följdriktigt att "Det finns ingen försvarsmakt som inte har en egen militär underrättelsetjänst. Den unika biten måste finnas kvar."  Vad är det Syrén tror är så fruktansvärt unikt med den svenska, militära underrättelsetjänsten som gör att  "den unika underrättelsetjänsten måste finnas kvar.?"

    För inte så länge sedan konstaterade Walter Kegö, chef för polis- och tullfrågor, Mobilisering mot narkotika och jur.dr. Anna Jonsson vid Uppsala universitet att " Arbetet på EU-nivån är beroende av adekvat information från medlemsstaterna, därav vikten av ett fungerande samarbete myndigheterna emellan på den nationella nivån. Under 2003 utvärderade EU Sveriges informations- och underrättelseutbyte. Rapporten var mycket kritisk. Det noterades bland annat att det saknas enhetliga analys- och informationsinhämtningsmetoder. För att undvika att Sverige halkar efter i kampen mot den organiserade brottsligheten i östersjöregionen bör frågan om ett nationellt underrättelsecentrum beaktas.
    Ett permanent nordiskbaltiskt råd av såväl akademiska som operativa experter på grov organiserad brottslighet bör upprättas.
    Den grova organiserade brottsligheten undergräver vårt samhällssystem och förser våra ungdomar med narkotika. Detta måste förhindras."

    Vidare konstaterar Kegö och Larsson att "Bristande hotbildsanalyser, bristande transparens och kontinuitet i det brottsbekämpande arbetet, samt minskad förmåga att se helheten är risker som kan uppstå vid en sektoriserad informationsinhämtning och hotbildsanalys. Konsekvenserna kan bli långtgående i bekämpningen av organiserad brottslighet."

    Det måste bli slutpinkat!
    'Hopp' för heroinister

    Ett efter skandinaviska mått mätt intressant försök sker just nu i Norge. Med hjälp av Naltrexon-implantat finns det en möjlighet för motiverade heroinister att få hjälp att hålla sig fria från heroin.

    Naltrexon i sig är ingen 'dunderkur' utan måste kompletteras med andra åtgärder, men det faktum att vi nu får ett försök på nära håll gör att vi på sikt kan erbjuda alternativ till att komma från heroin snarare än att hjälpa till med att hålla kvar missbrukare i beroende med hjälp av heroin (som i Schweiz, Holland och Tyskland), metadon och subutex.

    Du kan läsa allt om det norska försöket via MOTGIFTs nyhetstjänst. Är du inte prenumerant än? Du prenumererar helt GRATIS genom att registrera dig på adressen http://www.motgiftgotland.nu/nyhetstjanst.htm

     

    Migrationsverket - igen!

    Champagne- och kaffekalas, krismöte på verket, generaldirektörsframträdande på SVT, fortsatt förtroende från regeringen - när ska eländet ta slut?

    Frågan är mer än berättigad efter beslutet att anhöriga till den 20-åring som nyligen mördades i Högsby inte får visum för att komma till Sverige för att ta farväl av den mördade sonen. Kritiken mot beslutet har, med all rätt, varit massiv.

    I ett sådant här fall borde myndigheter göra allt som står i deras makt för att underlätta ett visum. Om existerande regler omöjliggör detta är det fel på reglerna, inte på angivet skälet till visum.


    Omöjligt jämföra internationella uppgifter om narkotikarelaterade dödsfall?

    Författarna till dagens debattartikel i DN, Färre heroinmissbrukare avlider av överdoser, beskriver bland annat de svårigheter som i Sverige finns förknippade med diagnosticeringen av drogrelaterade dödsfall.

    Om problemet är så omfattande i Sverige, kan man undra vilka problem andra länder ställs inför. Detta i sin tur gör att man kan fundera över om den statistik över drogrelaterade dödsfall som EU:s drogobservatorium  i Lissabon presenterar överhuvudtaget har något värde när det gäller att göra jämförelser mellan olika EU-länder.


    Ännu en knarkläkare

    En Växjöläkare, som MOTGIFTs nyhetstjänst tidigare rapporterat om, blir nu omgående av med sin legitimation efter att han skrivit ut narkotikaklassade preparat till patienter på olika orter i Sverige. Efter att ha läst utredningen är det enkelt att instämma i den bedömning som HSAN (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd) gjort.

    Knark på recept på McDonald´s

    Så har det hänt igen - En mindre noggrann läkare har skrivit ut morfin och sömnmedel utan någon som helst undersökning.

    Den 77-årige läkaren har haft sin 'praktik' på McDonald´s vid Slussen i Stockholm där uppenbarligen flera 'patienter' haft möjlighet att ta del av läkarens minst sagt okonventionella val av praktik och förskrivningsmetoder.

    Denne ålderman är ingalunda det enda exemplaret av läkarskurkar som inte inser att deras yrke medför ett speciellt ansvar, inte minst med tanke på deras rätt och möjlighet att förskriva beroendeframkallande preparat.

    Vid flera av Socialstyrelsens regionala kontor, bland annat i Malmö, har flera fall av försumlighet och överförskrivning uppdagats. Det som hittills uppdagats i form av överförskrivning av narkotikaklassade läkemedel i Sverige är förmodligen bara toppen på ett isberg.
    Om inkompetens och naivitet

    I Dagens Nyheter idag skriver Sven Å Christianson, professor i psykologi vid Stockholms universitet; Ulf Holmberg, fil doktor, Högskolan i Kristianstad, f d polis och Carl Göran Svedin, professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Lunds universitetssjukhus om att inkompetens och naivitet styr vår brottsbekämpning.

    Vi tillåter oss att citera några påståenden ur artikeln:

    * Samhället förändras, så också brottsligheten. Den blir mer sofistikerad, utbredd, med ökad rörlighet och större kontaktytor.

    * Kunskapen förändras..... När vi vill utnyttja kunskapen för att bygga upp nya strukturer, verksamheter och organisationer.....möts detta av ett starkt motstånd.

    * Det handlar om kunskap som måste organiseras och för att det ska ske krävs handlingskraft att sätta den i verket. Oftast är det inte medel och personal som primärt saknas utan kompetens och ledarskap. Det finns kvalificerad kompetens i Sverige, men den är spridd på många olika håll. Det krävs organisation och ledning som har beställarkompetens och vet vilken kompetens som ska tillföras.

    * Utnämningar sker utifrån politiska grunder i stället för i öppen konkurrens. Kanske är detta en orsak till den bristande beställarkompetensen och att utvecklingen haltar inom brottsbekämpningen i vårt land?

    Citaten kan med fördel användas för att belysa problem kring kampen mot narkotika och organiserad brottslighet. Också den kampen kräver kunskap, strategi, samordning och ledarskap.
    Justitiekanslern förklarar sig

    I förrgår föreslog vi att justitiekanslern skulle förklara sina uttalanden om polisen och åklagarna.

    Idag är Lambertz i skrivartagen igen då han i Göteborgs-Posten föreslår ett nytt system med möjligheter till mer omfattande disciplinära påföljder, som tänkbart alternativ till avsked, för poliser som inte sköter sig.

    I sitt inlägg i dagens Göteborgs-Posten redovisar Lambertz sina källor för det uttalande han gjort nyligen. Läs debattartikeln, ta del av källorna och se vilka, välgrundade, slutsatser du själv kommer fram till.

    Kommunalråd räddar krog på Gotland

    Om man får tro Sveriges Radio Gotland så har kommunalrådet Åke Svensson (s) i Visby bland annat tagit hänsyn till bristen på arbetstillfällen på södra Gotland som en avgörande faktor vid beslut om fortsatt alkoholtillstånd för en krog på ön.

    Det var efter ett besök av kommunens kontrollanter i somras som man upptäckte att krogen bröt mot gällande lagstiftning på fem punkter.

    Tjänstemannen ville dra in alkoholtillståndet för restaurangen i fråga, Hamra krog, men kommunalrådet Svensson höll inte med.

    Resultat: En varning, bland annat baserad på arbetsmarknadspolitiska hänsyn, trots lagbrott på fem punkter.

    Förhoppningsvis kommer länsstyrelsen att titta närmare på det här beslutet. Att arbetsmarknadspolitiska hänsyn ska tas vid en bedömning om huruvida en krog skött sitt tillstånd att sälja alkohol är fullständigt oacceptabelt.

    Justitiekanslern är på hugget

    Först var det polisen och inom kort kommer, enligt Expressen, åklagarna att kritiseras av justitiekanslern (JK) Göran Lambertz.

    Det är ingalunda uteslutet att kritiken är befogad, men för att ta JK på allvar krävs det att han presenterar konkreta uppgifter om båda yrkesgrupperna. Svepande generaliseringar från JK är inte ägnat att öka förtroendet vare sig för honom eller de myndigheter han kritiserar.

    Upp till bevis Lambertz!

    Haschrökande tidningsredaktör bakom kampanj för legalisering av cannabis

    De flesta något så när insatta i legaliseringslägrets förehavanden känner redan till att Rosie Boycott, tidigare redaktör på den engelska dagstidningen The Independent, var den person som låg bakom tidningens kampanj, som startade hösten 1997, för legalisering av cannabis.

    I och för sig inte så konstigt eftersom det endast är de okunniga, de som själva röker hasch eller marijuana eller de som tjänar pengar på en sådan hantering, som skulle komma på idén att förespråka en legalisering av rökning av hasch och/eller marijuana.

    The Independent har alltid varit ett språkrör för en mer accepterande hållning, inte minst till cannabis, och den som studerar artiklar i tidningen flera år tillbaka hittar en mängd exempel på 'pro-drug' material.

    Rosie Boycott drar sitt strå till legaliseringsstacken igen idag i en kommentar i The Independent, där hon konstaterar att hon vet att en 'joint' idag "är farligare än på min tid, men jag säger fortfarande - Legalisera cannabis!"

    Boycott sammanfattar på ett tydligt sätt det som utmärker de flesta medlemmar i legaliseringscirkusen. Kända fakta om farorna med att röka hasch och/eller marijuana är inget man bryr sig om. Inte så konstigt heller. Skulle en marijuanarökare medge det, skulle han/hon ju i rimlighetens namn vara begåvad nog att inse att det är dags att sluta. Huruvida det handlar om bristande insikt eller bristande begåvning i Boycott´s fall är i skrivande stund inte bekant.    GRATIS SPRIT - Vilken grej för bolaget och finansdepartementet

    Äntligen ser det ut som om det kan finnas en lösning på det eviga käbblet om vem som ska betala vad, när och hur, och vem som ska tjäna vad, när och hur på alkohol via bolaget, Internet eller genom 'fri rörlighet' av vätskan över EU-gränserna.

    Lösningen heter GRATIS SPRIT! I Kanada har man inte kommit längre än att dela ut gratis sprit till hemlösa alkoholister, vilket ju kan verka en aning futtigt, men det ligger å andra sidan helt i linje med harm reduction-(skademinsknings-)modellen för narkotika där redan mer eller mindre utslagna erbjuds möjlighet att få den drog som ursprungligen orsakade drogproblemet gratis. Att det händer i Kanada är inte ägnat att förvåna. Kanadas missbrukare har under en lång tid varit försökskaniner för den ena drogpolitiska galenskapen värre än den andra. Vilken fantastisk idé tycker nu dom kanadensiska knäppgökarna, som självklart hävdar att såväl missbrukare av alkohol som narkotika mår mycket bättre av en reglerad tillförsel av den drog de föredrar.

    Perfekt nonsens!

    Det enda detta bidrar till är att effektivt se till att missbrukaren hålls kvar i sitt missbruk med hälp av en statlig langare. Förvisso är den regeringslangade alkoholen och narkotikan av bättre kvalité än den som de gamla vanliga langarna tillhandahåller, vilket i sin tur garanterar genuin berusning.

    Så, kära vänner - var inte förvånade om fler 'skadereglerare', som inte vill ta itu med drogproblemen på allvar, kommer att följa den kanadensiska exemplet för att hålla missbrukare kvar i missbruket.

    Vi har den narkotikapolitik vi förtjänar

    I dagens huvudledare konstaterar Dagens Nyheter att "Vi får de makthavare vi förtjänar". Sak samma med narkotikapolitiken - Vi har den narkotikapolitik vi förtjänar.

    Kampen mot narkotika handlar om politisk vilja och politiska beslut. Fega politiker fattar fega beslut och risken är uppenbar att ett sådant förhållningsätt resulterar i tafatta försök att övertyga menigheten om att narkotikapolitiska åtgärder är en hälsopolitisk fråga, vilket är rent nonsens!

    Konsekvensen av en bristfällig narkotikapolitik, där samhället misslyckas med att bekämpa tillgång och efterfrågan på narkotika, resulterar i att grunden läggs för förment hälsopolitiska insatser, t ex distribution av sprutor, massutdelning av metadon, kommunala knarkstugor i form av sk injektionsrum. Som grädde på moset har man fräckheten att kalla detta harm reduction' (skademinskning) när det snarare handlar om 'harm production' (skadeökning). 

    Så kallad 'harm reduction' har ingenting med prevention att göra. Tvärtom, 'harm reduction' är det som tafatta politiker i (o)helig allians med 'hälsopolitikerna' tar till när de inte lyckats med preventiva insatser.


    RSS 2.0