Utredningen om tillsynen inom socialtjänsten

Utredningen om tillsynen inom socialtjänsten har nu överlämnat två delbetänkanden, ’Ansvarsfull servering - fri från diskriminering’ och ’En bättre tillsyn av missbrukarvården’, till folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson.

Ansvarsfull servering - fri från diskriminering
För att motverka diskriminering i restauranger och barer föreslår utredningen att det vid upprepad diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder ska vara möjligt att återkalla serveringstillstånd.

Utredningen föreslår att ett krav för att kunna beviljas serveringstillstånd ska vara att sökanden har genomgått en särskild tillståndsutbildning och har avlagt ett prov med godkänt resultat. De som i tillståndshavarens frånvaro ansvarar för serveringen av alkoholdrycker (serveringsansvariga) skall enligt utredningens förslag utöver nu gällande krav på lämplighet även ha fyllt 20 år och ha genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholservering.

De utbildningar som utredningen föreslår ska också innehålla frågor om diskriminering, vilka regler som gäller och hur diskriminering kan motverkas. Det gäller även annan utbildning som vänder sig till övrig personal inom restaurangnäringen. Utredningen föreslår också att regeringen bör ge Rikspolisstyrelsen och länsstyrelserna i uppdrag att arbeta för en förbättrad tillsyn över ordningsvakter och bevakningsföretag.

Restauranger med serveringstillstånd ska enligt utredningens förslag vara skyldiga att utöva egen särskild tillsyn. Restaurangerna ska även utarbeta särskilda program där det t.ex. beskrivs hur personalen ska ges information om alkohollagens bestämmelser och vilka rutiner som ska tillämpas vid servering av alkohol. Utredningen föreslår även att Rikspolisstyrelsen bör få i uppdrag att införa utbildning i ansvarsfull alkoholhantering som en del av ordningsvaktsutbildningen.

Det arbete som påbörjats med utbildning i ansvarsfull alkoholservering enligt den s.k. STAD-modellen bör fortsätta. Statens folkhälsoinstitut och länsstyrelserna bör få i uppdrag att även fortsättningsvis arbeta för att sprida sådan utbildning.

Utöver permanent återkallande av serveringstillstånd, ska det även vara möjligt att återkalla serveringstillstånd under en viss begränsad tid, som längst en månad. Skäl för tidsbegränsad återkallelse kan t.ex. att man inte följer bestämmelserna i alkohollagen, att tillståndshavaren tillåter brottslig verksamhet på serveringsstället eller att upprepad diskriminering förekommit vid serveringsstället.

En bättre tillsyn av missbrukarvården
Utredningen har fått i uppdrag att analysera behovet av förstärkt tillsyn när det gäller tvångsvård för personer med missbruk. I betänkandet behandlas dock tillsynen över socialtjänstens arbete med personer med missbruk i ett bredare perspektiv.

Tillsynen över missbrukarvården måste förstärkas och en sådan förstärkning bör ske inom ramen för länsstyrelsernas och Socialstyrelsens nuvarande ansvar. Utredningen föreslår därför att länsstyrelserna och Socialstyrelsen tillförs ökade resurser som omfattar cirka 30 nya tjänster för tillsyn över missbrukarvården, för att åstadkomma en operativ och mer aktiv tillsyn inom missbruksområdet.

När det gäller tvångsvård av personer med missbruk finns det särskilda skäl för en mer omfattande tillsyn av enskilda ärenden än på andra områden inom socialtjänsten. Tillsyn av enskilda ärenden är en garanti för likabehandling och rättssäkerhet på ett område med "icke-beslut" som i flertalet fall inte kan överklagas. För att markera att tillsynen ska ha fokus på pågående ärenden och inte begränsas till granskning av ärenden i efterhand föreslår utredningen att länsstyrelsernas tillsynsuppdrag avseende tvångsvård enligt LVM och LVU förtydligas genom ett tillägg i Socialtjänstlagen.

De åtgärder som vidtagits inom ramen för Ett kontrakt för livet för att förstärka vårdinnehållet i LVM-vården och förbättra eftervården bör enligt utredningens förslag bli en del av den ordinarie missbrukarvården.

Utredningen förslår vidare att en kartläggning av kommunernas missbrukarvård genomförs för att skapa ett kunskapsunderlag för vidareutveckling av socialtjänstens missbrukarvård. För att förbättra möjligheterna att genomföra en effektiv och bra tillsyn krävs också en förbättrad och utbyggd statistik inom missbruksområdet.

Kunskaperna om hur LVM/LVU ska tillämpas måste öka både hos dem som inom socialtjänsten arbetar med sådana frågor och hos kommunala beslutsfattare och utredningen föreslår därför att Socialstyrelsen får i uppdrag att sprida kunskap om hur LVM/LVU ska tillämpas. 

Läs också:
SOU 2006:56 Ansvarsfull servering - fri från diskriminering
SOU 2006:57 En bättre tillsyn av missbrukarvården

Danska journalisttorskar slutar

De danska journalisttorskarna blir nu arbetslösa efter kraftfulla reaktioner mot den impotenta galenskapen att ranka prostituerades insatser för kraftlösa män.

Det lönar sig att ReageraMera.

Läs också:
Om danska journalisttorskar
Slut med sextester för mediekoncern

Torgny Peterson

Partiledare + Valår + 469 = Almedalen

Välkommen till Almedalsveckan på Gotland 2-8 juli - den 'största' någonsin med 469 anmälda arrangemang och tiotusentals besökare.

ReageraMera finns självklart redan på plats och vi kommer med omfattande rapportering om stort och smått från veckan som inleds nu på söndag.

I år finns alla partiledare på plats och dom framträder i följande ordning:
Söndag 2 juli - Göran Persson (socialdemokraterna)
Måndag 3 juli - Göran Hägglund (kristdemokraterna)
Tisdag 4 juli - Peter Eriksson och Maria Wetterstrand (Miljöpartiet)
Onsdag 5 juli - Fredrik Reinfeldt (moderaterna)
Torsdag 6 juli - Lars Ohly (vänsterpartiet)
Fredag 7 juli - Lars Leijonborg (folkpartiet)
Lördag 8 juli - Maud Olofsson (centern)

Partiledarna håller sina tal kl. 19.00 respektive dag utom Maud Olofsson som håller sitt tal kl. 14.00.

Torgny Peterson

Förstärkt stöd till våldsutsatta kvinnor föreslås

Utredningen om socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor har idag överlämnat betänkandet "Att ta ansvar för sina insatser - socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor" (SOU 2006:65) till folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson. Bland annat föreslås en tydligare lagstiftning och en rad verktyg för att stärka socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor.

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem och ett hot mot kvinnors hälsa, välbefinnande och liv. Kommunernas socialtjänst är en viktig aktör för våldsutsatta kvinnor. Utredningen "Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor" har sedan ett knappt år arbetat med att inventera och analysera socialtjänstens insatser för dessa kvinnor och deras barn.

Enligt socialtjänstlagen har kommunerna ansvaret för att våldsutsatta kvinnor får stöd. Det har dock visat sig att det finns brister i detta stöd. Stödet till kvinnorna tycks inte alltid vara en prioriterad fråga. Många kommuner förlitar sig i stor utsträckning på ideella kvinnojourer och lämnar på så vis över sitt ansvar till frivilligorganisationer.

Att kunna erbjuda ett skyddat boende till de kvinnor som behöver ett sådant är viktigt men för att stödet till våldsutsatta kvinnor och deras barn ska vara gott och rättssäkert måste det innehålla så mycket mer. För att ge kvinnorna ett adekvat stöd handlar det bland annat också om en socialtjänst som är lättillgänglig, en socialtjänst som ger kvinnan ett bra bemötande, som erbjuder insatser efter varje kvinnas behov och en socialtjänst som upprätthåller en god kvalitet i dessa insatser. Det handlar om att en våldsutsatt kvinna ska få ett sådant stöd oavsett var i landet hon bor. Våldsutsatta kvinnor och deras barn kan ha behov av ett långsiktigt stöd, något som idag inte alltid medges. De kvinnor och barn man hänvisar till kvinnojourer för skydd och stöd, följs inte alltid upp.

Kommunernas förutsättningar och socialtjänstens organisation skiljer sig åt - det som fungerar utmärkt i en kommun, behöver nödvändigtvis inte göra det i en annan. Av den anledningen lägger utredningen inte fram några förslag på hur man inom socialtjänsten bör organisera arbetet. De förslag som presenteras är snarare att betrakta som verktyg att använda i arbetet - de utgör en grund att stå på. De är utformade så att de så långt som möjligt svarar mot de mest framträdande bristerna utredningen funnit.

Ramen för utredningens förslag utgörs av en lagändring som tydliggör kommunernas ansvar för våldsutsatta kvinnor. Idag är den paragraf i socialtjänstlagen (5 kap. 11 §) som specifikt uppmärksammar stödet till våldsutsatta kvinnor, utformad så att socialnämnden "bör" beakta att dessa kvinnor kan vara i behov av hjälp. Utredningen föreslår en skärpning, nämligen att socialnämnden "skall" ge stöd till våldsutsatta kvinnor och att man vid behov också "skall" ge stöd till de barn som upplever detta våld. Vid tillämpningen av denna lagstiftning föreslås att kommunerna ska kunna hämta stöd i ett allmänt råd. För att kunna planera och beräkna vilka resurser som krävs för att stödja och hjälpa våldsutsatta kvinnor bör insatserna bli en del av den officiella socialtjänststatistiken.

När kvinnorna på något sätt aktualiseras inom socialtjänsten bör hennes behov av insatser bedömas på ett likvärdigt och korrekt sätt och inte påverkas av vilken kommun man söker hjälp i. Som stöd för detta föreslår utredningen att socialtjänsten ska kunna använda sig av ett bedömningsinstrument. Insatserna bör sedan utgöras av det som enligt vetenskap och beprövad erfarenhet är definierad som "best practice" och som också är oberoende av handläggare och kommun. Kunskapsbaserade riktlinjer utgör ett stöd för socialtjänsten i detta. Vissa av dessa insatser kan enskilda kommuner ha svårt att på egen hand bistå med. Det kan därför finnas skäl för kommuner att samordna sina insatser. Det gäller inte minst det skyddade boendet, kanske särskilt för kvinnor med funktionshinder och med missbruksproblem. Likaså kan en del övergripande områden behöva samordnas, så som kommunöverskridande behovsanalyser över vissa insatser samt avseende kunskap och kompetensutveckling. Länsstyrelserna kan ha en viktig funktion i ett sådant arbete. I förslagen förtydligas vilka skyldigheter kommunerna har. Men staten bör också bära en del av ansvaret. Så kan ske genom att länsstyrelserna ges ett samordningsansvar för vissa områden. Tillsynen bör tydliggöras för att ytterligare förbättra och stödja kommunernas arbete. Till sist föreslås att dödsfallsutredningar bör göras i de fall kvinnor avlider på grund av det våld de utsatts för, så att brister i det samhälleliga systemet kan identifieras och åtgärdas.

Förslagen är tänkta att bygga en struktur som stärker stödet till våldsutsatta kvinnor och deras barn. Ur socialtjänstens perspektiv handlar det bland annat om stöd till kunskap och bra metoder, ur kvinnornas och barnens perspektiv handlar det om att få sina behov av skydd och stöd tillgodosedda. Ytterst är det en fråga om deras rättsskydd. Förslagen bildar tillsammans en kedja där varje länk är en viktig förutsättning. Förslagen bör därmed ses i ett helhetsperspektiv.

Läs mer:
Om utredningen om socialtjänstens stöd för våldsutsatta kvinnor

Regeringen ger stöd till förstärkt vårdkedja inom ungdomsvården

Regeringen har idag beslutat att ge Statens institutionsstyrelse (SiS) i uppdrag att, inom ramen för den vård som bedrivs vid de särskilda ungdomshemmen, utveckla och pröva en förstärkt vårdkedja. Genom att stärka samarbetet mellan SiS och socialtjänsten och erbjuda långsiktiga och samordnade insatser ska unga som fastnat i missbruk och kriminalitet ges chansen att bryta ett destruktivt mönster.

Regeringen avsätter 230 miljoner kronor för satsningen som ska genomföras under 2006-2008 tillsammans med totalt femton kommuner, som kommer att få sina vårdavgifter på de statliga ungdomshemmen kraftigt subventionerade. Samtidigt åtar sig kommunerna att, tillsammans med SiS, utarbeta en fungerande vårdkedja. De kommuner som ingår i försöket är: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Stockholm, Södertälje, Malmö, Trelleborg, Burlöv, Landskrona, Helsingborg, Bjuv, Göteborg, Borlänge, Falun, Gävle.

"För en del ungdomar är den enda möjligheten att kunna bryta med brottslighet och missbruk att de får komma hemifrån", säger folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson. Det kan också vara nödvändigt att ta hand om ledarna för ett kriminellt gäng för att framgångsrikt kunna arbeta med ungdomarna runtomkring, den s.k. "svansen".

"Men enbart tidiga ingripanden räcker naturligtvis inte. Det måste finnas en kedja av insatser där alla länkar fungerar. Det behövs en plan för vad som ska hända efter tiden på behandlingshemmet - ett arbete eller en utbildning, ett ordnat boende och en fritid som inte handlar om brott. Med regeringens satsning ger vi förutsättningar för ett sådant utvecklingsarbete", avslutar Morgan Johansson.

Besök också:
Statens institutionsstyrelse 

Om danska journalisttorskar

Chefredaktören Hans Engell på danska Ekstrabladet tycker att journalisttorskarnas tester av danska prostituerade är ”charmigt”. Inställningen och uttrycket bekräftar intrycket att huvuden bakom vissa yttranden är i besittning av endast två hjärnceller – en för inandning och en för utandning.

Huruvida Engell själv utgör en del av det danska journalisttorskteamet framgår inte av hittillsvarande rapportering. Frågan är om Engell skulle tycka att det vore lika ’charmigt’ om hans egen dotter, om han nu har någon, testades av hans anställda torskar. 

De danska journalisttorskarnas ’charm’ består i att de betalar prostituerade för att sedan värdera deras tjänster och publicera resultatet på Internet. 

Den före detta justitieministern Engell skulle med all säkerhet dra nytta av ett samtal med den danska folketingsmedlemmen Ellen Trane Nørby.  Kraven på åtgärder mot kvinnohandel och prostitution ökar också i Danmark där folketingsmedlemmen för Venstre, Ellen Trane Nørby, vill att regeringen tar itu med kvinnohandeln och gatuprostitutionen. I ett brev till justitieministern kräver hon att polisen ska åläggas att patrullera bordeller och att kvinnor ska få möjlighet att stanna i Danmark en längre tid för att hjälpa polisen med uppgifter så att man kan komma åt de som ligger bakom sexhandelsindustrin.

"Kvinnohandel är modern slavhandel. Det är skamligt att vi 2006 kan köpa och sälja människor" säger Ellen Trane Nørby, enligt den danska tidningen Politiken.

Trane Nørby får medhåll av den rättspolitiske ordföranden i det konservative folkeparti, Tom Behnke, som betraktar handeln med kvinnor som "avskyvärd".

Heder åt de danska politikerna som nu ställer krav på åtgärder. Heder också åt Reden - en dansk organisation som arbetar för att hjälpa prostituerade. Journalisttorskarna och Engell borde skämmas. 

Besök också:
Stopkvindehandel.nu 

Torgny Peterson


Narkotikasituationen tydligen inget för svenska media

Den 26 juni genomfördes på flera håll i världen traditionsenligt den årliga dagen mot narkotika, ’ International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking’, ett faktum som mer eller mindre gått svenska media spårlöst förbi bortsett från ett snuttifierat TT-telegram om den omfattande ökningen av kokain som vissa dagstidningar publicerat.

I övrigt ingenting om den omfattande redovisningen av cannabissituationen eller satsningen på ungdomar under innevarande år. 

För att i viss mån försöka gottgöra svenska medias icke-presentation av ett av världens mest omfattande problem – narkotikaproblemet – följer här en kort sammanfattning av väsentliga delar av de rapporter som gavs stor uppmärksamhet i utländska media igår. 

Enligt EU-kommissionen finns det två miljoner ’tunga’ missbrukare i EU och omkring 8000 personer dör årligen av överdoser. Förekomsten av HIV/AIDS och hepatit C fortsätter att vara oroande.

Uppskattningsvis 1,5 miljoner européer använder kokain och 12 miljoner (!) cannabis, varav tre miljoner använder cannabis mer eller mindre dagligen, vilket gör cannabis till den mest använda illegala drogen, före ecstasy och andra syntetiska droger. 

I december 2004 enades EU:s medlemsstater om en narkotikastrategi för åren 2005-2012 och i juni 2005 fattades beslut om EU:s aktionsplan mot narkotika för åren 2005-2008. (Ytterligare information hittar du här.) 

Inför den internationella dagen mot narkotika och narkotikasmuggling har de tre EU-kommissionärerna Franco Frattini, Benita Ferrero-Waldner och Markos Kyprianou tagit initiativ för att inhämta synpunkter på utformningen av EU:s framtida narkotikapolitik. Syftet är att genom ett sådant försök till samråd utveckla ”en heltäckande EU-politik mot narkotika bestående i minskning av såväl efterfrågan som tillgång på narkotika.”  

DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT SVENSKA FRIVILLIGORGANISATIONER, OCH ANDRA, INTE MISSAR TILLFÄLLET ATT GÖRA SINA RÖSTER HÖRDA
. Innehållet i en konferens på temat ’Civil Society and Drugs in Europe’, som hölls i januari i år bekräftar angelägenhetsgraden. 

Kommissionären Frattini har ’lovat’ att stödja ”kraftfull tillämpning av lagstiftningen mot produktion och smuggling av narkotika”. Kyprianou betonar vikten av prevention och pekar på redan gjorda harm reduction-insatser. (Det finns anledning att bevaka Kyprianous arbete för att utveckla prevention). Ferrero-Waldner betonar bland annat vikten av att hjälpa utvecklingsländer med alternativa grödor. 

Från FN:s sida pekar man, via UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), främst på tre svagheter när det gäller den internationella narkotikasituationen – 1) tillgången på heroin i Afghanistan, 2) efterfrågan på kokain i Europa och 3) tillgång och efterfrågan på cannabis över hela världen. 

Beträffande cannabis är det därför inte att undra på att årets World Drug Report som offentliggjordes igår ägnar stort utrymme åt cannabis och beträffande kokain sa chefen för UNODC, Antonio Maria Costa, igår att ”Efterfrågan på kokain ökar till alarmerande nivåer. Jag uppmanar EU:s regeringar att inte ignorera faran. Alltför många professionella, utbildade européer använder kokain och förnekar ofta sitt beroende samtidigt som drogmissbruk bland ’kändisar’ framställs okritiskt av media…”  

Jag nämnde tidigare att svenska media i det närmaste helt försummat att informera om innehållet i årets World Drug Report 2006, vars första del du hittar här.

Avsnitten om cannabis och det hot produktion, smuggling och konsumtion av cannabis utgör rekommenderas särskilt till läsning. World Drug report 2006 innehåller också, i volym II, mycket omfattande statistikmaterial som du hittar här.  Orkar du inte läsa hela materialet utgör sammanfattningen obligatorisk läsning. 

Sist, men inte minst, påminner jag igen om att barn och narkotika är temat för 2006 års kampanj mot narkotika under devisen ‘Drugs are not child´s play’ (Droger är inga leksaker för barn), vilket rimmar helt med innehållet i artikel 33 i FN:s barnkonvention som lyder ” Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder, innefattande lagstiftningsåtgärder, administrativa och sociala åtgärder i upplysningssyfte, för att skydda barn från olaglig användning av narkotika och psykotropa ämnen såsom dessa definieras i tillämpliga internationella fördrag och för att förhindra att barn utnyttjas i den olagliga framställningen av och handeln med sådana ämnen.” 

Det finns anledning att påminna ansvarskännande politiker, barnombudsmannen, polis, socialtjänst, skolor, föräldrar m fl om kampanjen. Kanske kan en och annan chefredaktör, som inte är expert på snuttifiering, tänka sig att ägna större utrymme åt narkotikaproblemet i allmänhet och hur det slår mot barn och ungdomar i synnerhet. 

Torgny Peterson

Jättebeslag av cannabis på Ibiza

På Ibiza – ett av Europas största ’paradis’ för knarkare av skiftande kulör - har polisen nu gjort ett beslag av cannabis av sällan skådat slag – 12 ton – i en lagerlokal nära hamnen i Ibiza. 

Utöver beslaget av cannabis har hittills 15 personer gripits och fler gripanden är att vänta. Insatsen har skett med hjälp av flera polismyndigheter, bland annat från spanska fastlandet. 

Ibiza är sedan flera år ett ökänt fylle- och knarktillhåll för europeiska ungdomar. 

Torgny Peterson

Fyra filmer om knark och sånt

Den 7 juli kl 21.00 är det premiär för fyra kortfilmer på MTV och www.knarkärbajs.nu. Filmerna är Bananfesten av Amir Chamdin, Nattbad av Ruben Östlund, Den tunna bruna linjen, ett humorreportage av Filip Tellander och Kalle Wahlström och Tjejsnack, en dokumentär av Hanna Heilborn och David Aronowitch.

Med anledning av detta blir det en premiärfest på Kallbadhuset i Visby på kvällen den 7 juli.

Kvällen ger säkerligen anledning till att ReageraMera.

Torgny Peterson


(V)ill ge (s)prutor till Stockholms narkomaner

”Om vi får fortsatt förtroende vill jag gärna att vi inför ett sprututrbytesprogram i Stockholm under nästa mandatperiod”, säger sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Sevefjord (v) till Svenska Dagbladet och fortsätter, ”Det finns oerhört mycket droger i Stockholm, och narkotikan är både lättillgänglig och billig. Därför är det väldigt naturligt att i första hand bedriva den här typen av arbete i storstadsregionerna.”

Minst sagt besynnerlig argumentation. Vore det inte istället rimligare att intensifiera insatserna för att göra narkotikan mer svårtillgänglig? Och vari ligger det ’naturliga’, om narkotikan i dagsläget är både lättillgänglig och billig, att leverera sprutor till missbrukarna?

Som kontaktmedel för att nå missbrukarna är kommunala sprutor ett fattigdomsbevis. Pröva istället gratis mat och kontanter för de som lämnar negativa urinprov (vilket för övrigt prövats med stor framgång i USA), intensifiera uppsökande arbete, ge polisens ’fältarbetare’ ökade resurser, bygg ut motivations- och behandlingsplatser, öppna upp arbetsförmedlingar i frivilligorganisationernas regi och ordna mobila hälso-/sjukvårdsstationer. Om inte v, s och mp grejar det är det inte helt olämpligt att lämna över makten i Stockholm till politiker som är beredda att på allvar göra något åt narkotikasituationen istället för att hjälpa till att upprätthålla missbruket genom att dela ut kommunala sprutor.

Läs också:
Fria kanyler om s vinner valet

Absolut nej till effektlösa sprutbyten

Sprututbyte svek mot narkomanerna
Fria sprutor inte aktuellt i Västmanland

Inte klart med fria sprutor till narkomaner


Torgny Peterson


Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2006

Nu är det dags att ta del av innehållet i viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2006. I skriften ’Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2006’ beskrivs de viktigaste besluten som träder i kraft runt halvårsskiftet. Om inget annat uppges träder förändringarna i kraft den 1 juli 2006.

Om du vill ha den tryckta versionen av skriften kan du beställa den från Information Rosenbad, tel 08-405 10 00.

Du kan också ladda ner den här (pdf 257kB).

Torgny Peterson


Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor

Utredningen om socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor överlämnar betänkandet "Att ta ansvar för sina insatser - socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor" till folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson torsdagen den 29 juni.

Betänkandet kommer att finnas tillgängligt på regeringens webbplats efter överlämnandet.


Vårdrutiner brister vid behandling med antidepressiva läkemedel

Sjukvårdens möjligheter att erbjuda samtalsbehandling vid psykisk ohälsa behöver förbättras. Behandlingen med antidepressiva läkemedel måste även följas upp och utvärderas bättre. Det visar rapporten Antidepressiva läkemedel vid psykisk ohälsa från Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har haft regeringens uppdrag att följa upp och analysera användningen av antidepressiva läkemedel. Uppföljningen bygger på fyra olika studier, inklusive en enkätundersökning till 1 100 patienter.

Behovet av behandling och omhändertagande vid psykisk ohälsa har ökat, och primärvården saknar både resurser och kompetens att i tillräcklig utsträckning möta detta behov. Ungefär 6 procent av befolkningen behandlas med antidepressiva läkemedel. Förskrivningen ökar och är vanligast till äldre personer och kvinnor, samt till grupper med lägre utbildning, ett mönster som sammanfaller med förekomsten av psykisk ohälsa. 

Det finns brister när det gäller hur psykiatriska tillstånd diagnostiseras och dokumenteras. Detta kan leda till både överbehandling av vissa patientgrupper och underbehandling av andra. De om söker för psykiska problem av olika art uppger ofta att möjligheterna att få samtalsbehandling vi psykisk ohälsa är dåliga.

Behandling med antidepressiva läkemedel bör följas upp och utvärderas regelbundet. 40 procent av patienterna i enkätundersökningen hade inte någon avtalad tid för uppföljning av behandlingen. I närmare hälften av de fall där läkaren ansåg sig kunna bedöma effekten av läkemedelsbehandlingen, angavs den vara måttlig och i vart sjunde fall ingen alls eller obetydlig. Det tycks alltså vara vanligare att antidepressiva läkemedel ger otillräcklig effekt när de ordineras i den dagliga sjukvårdsverksamheten än vad man har sett vid kliniska prövningar. 

Enkätundersökningen visade att patienterna som fått antidepressiva läkemedel i stort sett är nöjda med vården och i allmänhet upplever att behandlingen hjälper. Så pass många som 25 procent uppger dock att de endast i viss eller obetydlig utsträckning känt sig delaktiga i valet av behandlingsstrategi. De som var mest nöjda med vården uppfattade också i större utsträckning att läkemedelsbehandlingen fungerade bra.

Läs också:
Antidepressiva läkemedel vid psykisk ohälsa

Inga knarkodlingar i Holland

Flera medlemmar i de holländska partierna VVD, PvdA  och D66 i det holländska parlamentet anser att landet ska tillåta cannabisodlingar, men det blir inget av med det.

EU-kommissionären Franco Frattini med flera har talat om för holländarna att odlingar av det slag som de nationella parlamentarikerna förespråkar strider mot ett EU-beslut från 2004 – ett beslut som holländarna också står bakom och som innebär förbud mot storskaliga odlingar.

Så i torsdags förra veckan meddelade den holländske justitieministern, Piet Hein Donner, att det inte blir något av med cannabisodlingarna.

Vi tackar herr Donner för klarsynen och ser fram mot fortsatta ingripanden mot den holländska knarkhanteringen via så kallade coffee shops.

Läs också:
Holland kommer inte att legalisera produktion av cannabisprodukter
Holländska coffee shops
Holland och cannabis
Allt fler holländska ungdomar söker hjälp för cannabisproblem
Krismöte mellan Nederländerna-Belgien om försäljning av cannabis
THC-halten i holländsk ’nederwiet’
Starka cannabisprodukter stort problem bland unga holländare
Cannabis och behandling i Holland

Besök också:
Haschguiden

Torgny Peterson

Ryska forskare försöker utveckla drogfri variant av cannabis

Forskare vid N.I.Vavilovs forskningsinstitut i St Petersburg i Ryssland meddelar att dom lyckats utveckla en ny variant av cannabis där THC-halten är praktiskt taget noll.

Sergei Grigoryev vid institutet i St Petersburg säger till Interfax att om cannabis med hög THC-halt korsas med den drogfria varianten blir resultatet att THC-halten i den förra successivt blir allt lägre. Kanske borde han ha tillagt att fortsatt korsning också kan resultera i högre halter i den ’nya varianten’.

Hur som haver är forskningsprojektet intressant och jag har föreslagit den relevanta enheten i Sverige att ta kontakt med de ryska forskarna.

Torgny Peterson


Förändringar i missbruksvården i Köpenhamn

Tillgången på behandlingsplatser för missbrukare i Köpenhamn motsvaras inte av efterfrågan, rapporterar DR.

Enligt DR finns det alltför få behandlingsplatser för missbrukare av hasch och kokain vilket kommer att resultera i stora förändringar i missbruksvården från och med september i år.

Torgny Peterson


Dags för analys – Ska Ringholm gå?

Sverige är borta ur fotbolls-VM och av allt rabalder att döma kunde man nästan ha förväntat sig svenska flaggan på halv stång så här dagen efter då vanmakten för nationens fotbollsfans är total och då alla analytikermottagningar, psykakuterna undantagna, är stängda och endast jourapotek har begränsade öppettider.

Vilken tur då att vi har media och TV-soffor som kan såväl förklara som klargöra för varje stackare som ännu inte begripit det, eller har bristande sjukdomsinsikt och vägrar begripa det, att Sverige är ute ur VM.

Sigmund Freud och hans anhang kan dra något gammalt över sig för analysen är redan helt klar. Henke Larsson missade sin straffläggning. De svenska benen nådde inte ända fram och herr Lagledaren är, enligt ansvariga analytikerna på förbundet Tyck Till & Ös På, den som är ytterst skyldig varför han lämpligast bör förpassas till en plan där inga bollar finns. De svenska fotbollsmiljonärerna hotar med att lämna in, vilket uppenbarligen inte skulle resultera i några omfattande problem för någon.

Det förvånar mig att ingen ännu krävt Bosse Ringholms avgång på grund av hans totala passivitet vid arenan i München. Som vice statsminister och idrottsminister och dessutom närvarande vid Sveriges VM-match mot Tyskland i München borde han ha utnyttjat tillfället till ministerstyre, läxat upp herr Lagledaren och använt ett och annat välanpassat tillmäle till herrar fortbollsmiljonärer.

Hade Ringholm lyckats med sitt ministerstyre och ’vänt’ matchen hade han säkerligen klarat av KU:s granskning. Vem i KU skulle ha vågat sätta sig upp mot en Ringholm med stöd från ett vinnande VM-lag och hela Sveriges befolkning?

Som bekant blev det nu inget ministerstyre och heller ingen engagerad styrning från herr Lagledaren så tills måndag morgon får varje fotbollsfans leva med sin egen misslyckandepsykos tills representanterna från Tyck Till & Ös På dyker upp i TV-sofforna för att förklara hur allt egentligen ligger till.

Kan du inte vänta tills i morgon med att kurera dig så finns det en snabbkur, som kan leda till ökad insikt och göra att du slipper höra på tramset i TV-sofforna – nämligen det faktum att Tyskland spelar helt enkelt bättre fotboll än Sverige. Tyskland var bäst! Sug på den du!

Att begära herr Lagledarens eller någon annans avgång är ungefär lika begåvat som att kräva att Destination Gotlands vd får sparken för att en del passagerare blir berusade och slår medtrafikanter på käften. Mig veterligt har herr Lagledaren aldrig varit i närheten av bollen under VM i Tyskland, vilket kan vara ett problem i sig, men det blir besynnerligt att kräva herr Lagledarens avgång när rimligen usla fotbollsspelare borde avgå. Kanske kan dom bli nya herrar Lagledare i något annat fotbollsälskande land – i Tyskland till exempel.

Torgny Peterson

Regeringen tillsätter utredare för att granska vanvård och övergrepp inom den sociala barnavården

Regeringen har beslutat tillsätta en särskild utredare med uppdrag att kartlägga övergrepp och vanvård av barn som varit placerade vid institutioner och familjehem inom den sociala barnavården. Det rör sig om handlingar som även vid tiden för händelsen skulle ha bedömts som brottsliga.

Övergrepp och vanvård som inträffat så nyligen att de faller inom åtal ska inte omfattas av uppdraget. Utredaren ska i så fall verka för att de blir behandlade inom rättsväsendet och av tillsynsmyndigheterna.

Utredaren ska bjuda in till intervjuer och i samband med detta erbjuda psykologiskt stöd för att ta hand om svåra minnen som kan väckas till liv. Intervjuerna ska kunna kompletteras med arkivmaterial. Utredaren ska sammanställa de erfarenheter som kommit fram i en rapport.

I utredningsuppdraget ingår inte att behandla ansvarsfrågor i enskilda fall eller ekonomisk kompensation till drabbade.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2008.

Ökade insatser mot dopning

Regeringen har beslutat att ge den nationelle narkotikasamordnaren i uppdrag att förstärka insatserna mot dopning. Samordnaren,Björn Fries, ska bland annat genomföra insatser för att begränsa både utbudet och efterfrågan av dopningsmedel. Bakgrunden är att regeringen i den nationella handlingsplanen mot narkotika pekade ut dopning som ett område där ytterligare insatser krävs.

Fries ska arbeta med att förbättra samarbetet mellan olika myndigheter och mellan myndigheter och organisationer.  Han ska samverka med berörda departement, myndigheter, kommuner, frivilligorganisationer och föreningslivet i övrigt. Kunskaper och erfarenheter från Dopingjourens verksamhet ska också tas tillvara i detta arbete.

”Dopning används både inom idrotten och av missbrukare som blandar dopningspreparat med alkohol eller droger. Det kan få förödande följder, med misshandel och andra våldsbrott. Samhället måste därför bli bättre på att förebygga och motverka dopningen”, säger folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson.

”Den senaste tidens våldsdåd med förövare som varit påverkade av dopningspreparat i kombination med alkohol eller narkotika visar på behovet av förbättrade samhällsinsatser. Min ambition är att ta ett helhetsgrepp om problematiken med missbruk av dopningsmedel. Ett första steg är att ge resurser till forskningen för att få bättre kunskaper om missbrukets konsekvenser och omfattning”, säger Fries.

Björn Fries välkomnar också regeringens aviserade snabböversyn av lagstiftningen för dopningsbrott och är inte främmande för en förändring i straffskalan. ”Det är inte omöjligt att det behövs en skärpning av lagen för att få en mer kraftfull bekämpning av dopningsbrotten”, säger Björn Fries.

Ny rapport om sociala rörelser

Regeringen gav i maj 2004 Göteborgs universitet i uppdrag att undersöka nya sociala rörelser. Huvudsyftet med undersökningen var att ge en samlad bild av utvecklingen och förekomsten av sådana rörelser.

Nästan varannan, 48 procent av den svenska befolkningen, säger sig ha försökt att åstadkomma en förbättring genom att stödja ideell verksamhet ekonomiskt. Var sjunde medborgare har arbetat i organisation, rörelse eller nätverk för att påverka i någon eller några samhällsfrågor.

Det framgår av rapporten Former för samhällsengagemang - en jämförande studie av gamla och nya rörelser som överlämnats till demokratiminister Jens Orback.

I rapportens jämförande studie av nya och gamla rörelser framkommer att likheterna är fler och större än skillnaderna. Den största skillnaden mellan gamla och nya rörelser gäller hur rörelserna är organiserade. Gamla rörelser har en strikt internhierarki som förbinder det lokala med det nationella. I de yngre är styrningen av verksamheten mindre formaliserad. Sympatisörerna utgör också rörelsen på ett mer direkt sätt hos de nya rörelserna än bland de gamla.

Läs också:Cannabisfirmas förluster ökar

GW Pharmaceuticals som tillverkar den cannabisbaserade medicinen Sativex rapporterar idag fortsatta förluster.

Företaget meddelar att man per den 31 mars gjort en nettoförlust på 6,2 miljoner under de senaste sex månaderna. Förlusten under samma period föregående år uppgick till 5,1 miljoner pund.

Inkomsterna uppgick till 730,000 pund varav 501,000 pund kommer från försäljningen av Sativex.

GW Pharmaceuticals hade per den 31 mars i år 25,4 miljoner kronor i kapital.

Läs också:
Cannabis som medicin
Bakslag för tillverkare av cannabismedicin

Torgny Peterson

Öppna jämförelser av landstingens sjukvård

För första gången presenteras i dag samlade och öppna jämförelser av landets hälso- och sjukvård.

Detta är ett första steg mot en nationell modell för att öppet redovisa och jämföra vårdens kvalitet och effektivitet. Nya jämförelser ska i framtiden presenteras kontinuerligt med både fler och bättre mått.

I en gemensam rapport redovisar Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen jämförelser av landstingens hälso- och sjukvård. Rapporten innehåller mer än 50 olika mått, så kallade indikatorer, där landstingen jämförs med varandra när det gäller medicinska resultat, tillgänglighet, patienterfarenheter och kostnader för vården.

Resultaten visar att det finns skillnader mellan landstingen. Inom vissa områden är skillnaderna mellan landstingen relativt små, exempelvis överlevnad i bröstcancer och dödlighet i hjärtinfarkt.

Andra mått visar däremot på stora skillnader mellan landstingen. Det gäller till exempel andelen knä- och höftledsoperationer som måste göras om. Stora variationer finns också för andel strokepatienter som fortfarande behöver hjälp tre månader efter utskrivning, spädbarnsdödlighet och andel sena aborter.

Jämförelserna visar också att dyrast inte alltid är bäst. Det vill säga att höga kostnader inte alltid ger de bästa resultaten, lika lite som att låga kostnader nödvändigtvis ger sämre resultat.

Läs också:
Hela rapporten Öppna jämförelser
Bilaga till rapporten
Öppna jämförelser, OH-material

Nordiskt justitieministermöte i Stavanger

Justitieminister Thomas Bodström deltar vid årets Nordiska justitieministermöte på Utstein kloster, utanför Stavanger, den 19-21 juni 2006.

Vid mötet kommer justitieministrarna bland annat att diskutera frågor om effektivitet och rättssäkerhet i brottsbekämpningen, särskilt i ljuset av användningen av hemliga tvångsmedel. Även frågor om det nordiska lagstiftningssamarbetets framtida inriktning kommer att tas upp. Ett beslut väntas också fattas om att gemensamt utreda de rättsliga och organisatoriska förutsättningarna för ett intensivare nordiskt polis- och åklagarsamarbete.

Justitieministrarna från Danmark, Island, Norge och Sverige medverkar vid mötet. Även de självstyrande områdena Färöarna och Grönland är representerade.


Besynnerliga drogtester i trafiken

Från och med den 1 juli kommer polisen i South Australia att genomföra slumpmässiga drogtester i trafiken. De två droger man riktar in sig på är cannabis och metamfetamin.

I enlighet med de regler som kommer att gälla, och som meddelats till över 400.000 hem i South Australia, så kommer den utrustning som används att testa salivprov. Om testet ger utslag för cannabis och/eller metamfetamin kommer rättsliga påföljder som ett brev på posten.

Om du däremot är påverkad av ecstasy, vilket provutrustningen också klarar av att upptäcka, blir det inga påföljder.

Den politiska oppositionen undrar, med all rätt, vilken logisk teoribildning som använts för att verkställa dylik galenskap och menar att systemet kan bidra till att de som anser att droger och bilkörning hör ihop använder ecstasy för att slippa påföljder.

Läs också:
Narkotikasituationen i Australien

Torgny Peterson

Byt till bättre jobb och bättre lön

Så här i valtider kan det vara på sin plats att erinra om möjligheten att byta jobb och samtidigt få ett rejält lönelyft genom att bli politiker. Lyckas du avancera till statsråd tämligen omgående så väntar fina förmåner.

Enligt de nya reglerna som börjar gälla den 1 augusti i år ändras skattereglerna så att uppdraget som statsråd kommer att berättiga till avdrag för ökade levnadskostnader enligt reglerna om tillfälligt arbete(!).
Du får inga problem med beskattning av bilen heller. Förmån av resa med statsrådsbil ska nämligen inte tas upp till beskattning enligt de nya reglerna.

Som grädde på ditt nya mos som statsråd har statsrådsarvodesnämnden också beslutat om höjning av arvodet för statsråd med 4.000 kronor till 97.000 kronor från och med den 1 juli. Siktar du på att bli statsminister kan en sådan från och med 1 juli kvittera ut 121.000 kronor.

Tycker du att ovanstående summor är usla kan du ju alltid bli styrelseledamot i något större företag vilket, om du har tur, kan ge dig mer klirr i fickan per månad än vad statsministern har i sin privata börs.

Om du fortfarande är intresserad av att bli politiker så får du grundkursen för blivande politiker gratis under Almedalsveckan på Gotland 2-8 juli då du kan studera olika typer av valfläsk, retorik, vitsen med att ge löften till väljarna och 1000 sätt att försöka övertyga en väljare.

Resan till Gotland får du bekosta själv.

Välkommen!

Besök också:
Almedalsveckan 2006
Minst sex statsråd kommer till Almedalsveckan

Torgny Peterson

Missbruk av receptbelagda läkemedel bland gymbesökare

En undersökning från Wales visar att ett ökande antal gymbesökare inte bara använder steroider utan också receptbelagda läkemedel, inklusive bröstcancermedicin(!) för att bygga muskler.

Bland de receptbelagda läkemedlen förekommer bland annat tamoxifen och insulin (mot diabetes). Tamoxifen används för att motverka steroidernas bieffekter.

Av de 200 som ingick i den walesiska studien använde ett stort antal steroider och 95% av de som använde steroider använde också receptbelagda läkemedel.

Studien är publicerad i The Journal of the Royal Society of Medicine.

Läs mer:
Gym users and abuse of prescription drugs

Torgny Peterson

Polisens sammanfattning av årets Hultsfredsfestival

Den 21:a Hultsfredsfestivalen är slut och det är dags för en summering.
 
Från polisens sida kan vi konstatera att årets festival , trots rekorddeltagande, varit en av de lugnaste sett ur ordnings- och brottssynpunkt. Den brottslighet som förekommit handlar främst om egendomsbrott och mindre om våldsbrott vilket tycks spegla lite av den goda stämning som rått mellan festivaldeltagare, arrangör och polis. Ingen människa har kommit till allvarlig skada vilket måste anses som det viktigaste målet.

God förberedelse och fantastiskt väder har bidragit till en bra genomförd festival.

Trots allt så händer ju en hel del och jag ska försöka att redovisa det viktigaste i siffror och i viss mån kommentarer. De siffror som jag i viss mån jämför med är från festivalen 2005 vilken redan då ansågs vara den lugnaste festivalen.

Polisen har omhändertagit 32 personer för LOB (fylleri) vilket är jämförbart med 2005.

24 personer har omhändertagits enligt PL 13 (ordningsstörning), motsvarande siffra 2005 var 59 stycken.
Antalet gripna rör sig om 20-25 personer. I de flesta fall rör det sig om mindre allvarligare brott varför de släppts fria ganska omgående. För närvarande sitter 8 personer anhållna, fyra för narkotikabrott, två för mordbrand samt två för förberedelse till grov mordbrand.

De som sitter anhållna för mordbrand är två 17-åriga killar som eldade inne på campingen. Förberedelsen består i att två killar hällt tändvätska på ett tält i avsikt att tända på, i tältet befann sig ytterligare två personer ovetandes om detta. Killarna hindrades som tur var av polisens spanare.

De som sitter för narkotika är misstänkta för försäljning och det rör sig om cannabis och amfetamin.

Allvarligaste brotten som hänt är de två våldtäkter om skedde under natten mellan torsdag och fredag, några misstänkta finns fortfarande inte men utredningen fortskrider.

Vad det gäller våldsbrott för övrigt har det anmält 10 fall av misshandel. Ingen av dessa har emellertid varit grov och ingen människa har kommit till allvarlig skada. Motsvarande siffra 2005 var 13 stycken.

Glädjande nog har antalet stölder ur bilar, tält, väskor m.m. minskat kraftigt. I år har det anmälts 83  stölder mot 167 under 2005.

För övrigt förekommer brott som brott mot knivlagen, klotter, bedrägligt beteende (plankning) men det rör sig endast om ett fåtal brott.

Det har anmälts 47 narkotikabrott (58 stycken 2005) och i de allra flesta fall rör det sig om ringa narkotikabrott (eget bruk och/eller innehav). Antalet misstänkta är 33 stycken varav tre är tjejer. Huvuddelen är födda på 80-talet.

Preparat som tagits i beslag är företrädesvis cannabis men det förekommer även amfetamin och tabletter, de sistnämnda är ej analyserade.

Som jag tidigare nämnt sitter även 4 personer anhållna misstänkta för narkotikabrott (överlåtelse).

Det är få av de som rapporterats som kommer från länet utan det är orter som t ex. Båstad, Stockholm, Malmö och självklart England. Herrarna från det sistnämnda landet behöver väl ingen närmare presentation om vad de åstadkom under fredagsnatten.

Jag tror att jag nöjer mig med detta och konstaterar att självklart är det som räknats upp den tråkiga sidan av fyra festivaldagar.

Skulle jag beskriva alla positiva upplevelser även vi poliser numera upplever under dessa dagar skulle listan bli betydligt längre.

Hoppas slutligen att informationen fungerat och att ni är nöjda med samarbetet.

Ulf Karlsson, informationschef
Polismyndigheten i Kalmar län

Utrotning av cannabis

Under perioden 5-30 juni pågår en omfattande verksamhet för att utrota cannabis i norra Marocko. Verksamheten riktas främst mot områdena Taounate och Rhafsai i norra Marocko.

Liksom förra året riktar man in sig på tre områden:
 • Utrotning av cannabis i ’målområdena’
 • Rättsliga åtgärder mot det som fortsätter att odla och sälja
 • Ersättningsgrödor
Innan årets kampanj började har flera upplysningskampanjer genomförts, i första hand riktade mot ungdomar, för att öka medvetenheten om cannabisproblemet.

I samband med förra året förstördes 2943 hektar med cannabisplantor.

Enligt UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) minskade produktionen av cannabis i Marocko med 10%, från 109,000 ton 2003 till 98,000 ton 2004.

Torgny Peterson


Hultsfredsfestivalen – ur polisens synpunkt (16-17 juni)

Hultsfredsfestivalen 16 juni
Det är dags att summera det första dygnet av årets Hultsfredsfestival och glädjande nog kan man från polisens sida konstatera att den varit rekordlugn.
Säkert har det fina vädret gjort sitt men även stämningen för övrigt verkar vara på topp inte minst efter gårdagens svenska seger vilken firades ljudligt nere vid storbildsskärmen vid Hawaiiscenen.

Summeringen nedan gäller senaste dygnet fram till kl. 10.00 på förmiddagen 16/6.

Vad det gäller narkotikabrott har 6 stycken ungdomar (killar födda mellan 84-87) medtagits för prov och det gäller misstanke om eget bruk/innehav, totalt 7 brott. Det gäller cannabis och ett mindre beslag av detta samt av en haschpipa har skett.

Det har skett omhändertagande av 7 LOB (fylleri), en PL 13 (ordningsstörande). Av de som omhändertagits för fylleri är en rattfylla (moped).
8 personer har gripits varav två stycken sitter anhållna misstänkta för stöld av mobiltelefon.
Övriga är släppta men är fortfarande misstänkta för stölder, ett olaga hot, en ”plankning” samt en misshandel.

Det allvarligaste brottet som anmälts är att en 20-årig flicka under natten våldtagits i ett tält inne på campingen. Gärningsmannen beskrivs som en 18-årig kille, det finns dock ingen utpekad misstänkt.
Utöver detta allvarliga brott rör det sig mest om stölder (ett 30-tal främst ur tält) samt ett fall gällande knivlagen och ett olaga hot.

En ny lägesrapport kommer under morgondagen såvida det inte finns anledning att skicka ut något pressmeddelande för särskild händelse.

Hultsfredsfestivalen 17 juni
Fortsatt lugn festival men ”stjärna” medtagen för ringa narkotikabrott.
Under fredagsdygnet fortsatte lugnet på festivalen och polisens noteringar, gällande brott och omhändertagna, är betydligt under föregående års trots att dessa då ansågs som mycket lugna och städade.

Det mest uppseendeväckande hände under lördagsmorgonen då Pete Doherty efter spelningen medtogs av polisen misstänkt för ringa narkotikabrott. Efter ett snabbtest visade Doherty positivt på kokain och fick dagsböter på 30 x 450 kronor (13.500) samt 500 kronor till brottsofferjouren. Efter att ha betalat böterna släpptes Dorothy.

Även en av hans bandmedlemmar fördes in och påvisade kokain. Den sistnämnda hade även en mindre mängd kokain i fickan. Bandmedlemmen fick dagsböter och släpptes tidigt på morgonen. Samtliga beslut togs av kammaråklagare Gunilla Öhlin.

Nedan följer noteringar om vad som hänt under tiden fram till lördag morgon. Det är framförallt de viktigaste brottspunkterna som redovisas och en mer fullständig redovisning och summering kommer under morgondagen.

Totalt har det varit ett 20-tal narkotikabrott eget bruk. Det är företrädesvis killar födda mellan 78-90 och det handlar om cannabis. Tre personer sitter anhållna för narkotikabrott (innehav i överlåtelsesyfte).

Utöver de gripna som redovisades 16 juni har följande hänt:
1 gripen misshandel
1 gripen stöld ur tält
1 gripen brott mot alkohollagen (sålde öl)
2 klottrare, bägge erkänt
1 vapenbrott, tårgas

Samtliga dessa är frigivna och för närvarande sitter endast de tre som är misstänkta för narkotikabrott.

Sammanlagt har det omhändertagits 19 stycken LOB (fylleri) och 5 stycken PL 13 (ordningslagen).

Utöver de våldtäkter som tidigare nämnts har några allvarliga brott inte inträffat. Totalt har det skett ett 60-tal stölder och 7 misshandlar (ej någon grov).

Sammantaget en mycket lugn och trevlig festival sett ur polisens synvinkel.

Ulf Karlsson
Polisens informationschef  

Knarkpåtänd Doherty gripen i Hultsfred

Pete Doherty fortsätter sitt knarkmsissbruk – den här gången i Hultsfred där han greps natten till idag påverkad av kokain och lugnande medel.

Påföljd: 13.500 i böter och 500 till brottsofferjouren.

Ytterligare en medlem i Babyshambles hålls kvar efter ett beslag av narkotika.

Läs också:
Doherty löpte amok på rockklubb i natt
Festen i natt slutar i kaos
Den idiotiska klubben
Pete Doherty – vilken patetisk tönt
Pete Doherty gripen och släppt igen – för vilken gång i ordningen?
Pete Doherty får Naltrexon?
Pete Dohertys skandalspelning i Hultsfred
Pete is off his trolley
Recension Babyshambles

Torgny Peterson


Rotterdams coffee shops har hamnat i dålig dager

70-talet så kallade coffee shops i Rotterdam har nu gått samman för att försöka åstadkomma en nationell politik beträffande coffee shops. Den nya organisationen representerar alla coffee shops i Rotterdam som har ’licens’ att sälja cannabis via en ’coffee shop’. Försäljare av odlingsmaterial eller cannabisodlare göre sig inte besvär – dom är inte välkomna in i det nya initiativet.

Eftersom initiativet har för avsikt att framställa knarkförsäljningen i coffee shops som en hedervärd syssla så är det naturligt att man inte vill ha med de kriminella element som ägnar sig åt odling. Nej, som licensierad knarkhandlare gäller det att göra ett seriöst intryck.

Initiativtagarna säger till Nis News att de ser sig tvungna att starta en egen organisation ”eftersom coffee shops under senare år varit utsatt för en mycket strikt regeringspolitik och som ett resultat av detta har verksamheten hamnat i dålig dager.”

Läs också:
Allt fler holländska ungdomar söker hjälp för cannabisproblem
Holländska coffee shops
Holland kommer inte att legalisera produktion av cannabisprodukter
THC-halten i holländsk ’nederwiet’
Hasch- och marijuanarök innehåller mer tjära, koloxid, bensen och toulene än vanliga cigaretter
Utveckling av behandlingsprogram för cannabismissbrukare

Besök också:
Haschguiden

Torgny Peterson

Förslag om ny myndighet - Forensiska institutet (FORI)

RMV/SKL-utredningen har idag överlämnat ett delbetänkande till justitieminister Thomas Bodström om en sammanläggning av Rättsmedicinalverket och Statens kriminaltekniska laboratorium. Den nya myndighetens namn föreslås bli Forensiska institutet (FORI).

Rättsmedicinalverket (RMV) är central förvaltningsmyndighet för rättsmedicinsk, rättskemisk, rättsgenetisk och rättspsykiatrisk verksamhet. Verket svarar bland annat för rättsmedicinska obduktioner, rättspsykiatriska undersökningar, droganalyser och faderskapsutredningar.

Vid Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) utförs en mängd olika typer av laboratorieundersökningar i anledning av misstanke om brott. Laboratoriet analyserar beslag av narkotika samt DNA-prover från personer som misstänks för brott och DNA-spår från brottsplatser. Man undersöker vidare bland annat vapen och ammunition, misstänkt förfalskade dokument samt sko- och verktygsspår som säkrats vid brottsplatser.

RMV/SKL-utredningen har haft till uppdrag att överväga för- och nackdelar med att lägga samman RMV och SKL till en myndighet. Med anledning främst av att de båda myndigheterna utför flera typer av undersökningar som är av likartad karaktär - främst DNA- och droganalyser - och att deras roller som forensiska expertorgan inom rättsväsendet i princip är identiska, ser utredningen många fördelar med en sammanläggning. De viktigaste av dessa är att
- den statliga forensiska funktionen förstärks,
- den forensiska verksamhetens oberoende understryks,
- förutsättningarna för det forensiska FoU-arbetet förbättras,
- ledningen och styrningen blir mer enhetlig och verkningsfull,
- den forensiska delen av brottsutredningsarbetet underlättas,
- den rättsbiologiska verksamheten kan samordnas,
- verksamheten med droganalyser kan samordnas
- administrationen effektiviseras, och
- verksamhetens allmänna samhällsnytta kan tas bättre tillvara.

Forensiska institutet bör inrättas som en myndighet direkt under regeringen och svara för samtliga de uppgifter som RMV och SKL gör idag. Driften av den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten föreslås dock i sin helhet föras över till sjukvårdshuvudmännen. Staten genom Forensiska institutet bör emellertid vara huvudman för denna verksamhet.

RMV finns på flera orter runt om i landet, bland annat i Linköping.

SKL har i princip all sin verksamhet förlagd till Linköping. Utredningens förslag innebär att Forensiska institutet ska ha sitt säte i Linköping. Förutom för RMV:s ledningskansli i Stockholm innebär förslaget dock inte någon omlokalisering av SKL:s eller RMV:s verksamheter.


Kampsportsmatcher med våld mot huvudet ska kräva tillstånd

Det ska i framtiden krävas tillstånd för tävlings-, tränings- eller uppvisningsmatcher i kampsport som tillåter våld mot motståndarens huvud.

Arrangörerna ska få tillstånd bara om tävlingsreglerna och säkerhetsbestämmelserna innebär en godtagbar säkerhet för deltagarna.

Den som ordnar kampsportsmatch utan tillstånd eller i strid med ett villkor ska kunna dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Dessutom ska tävlande och andra som medverkar vid kampsportsmatch som anordnas utan tillstånd kunna dömas till böter.

Den nya lagen börjar gälla den 1 september 2006.

Lagen ska inte tillämpas på professionell boxning förrän den 1 januari 2007, då lagen om förbud mot professionell boxning upphör att gälla.

Det införs också övergångsbestämmelser som innebär att kampsportsmatcher, utom i professionell boxning, får anordnas utan tillstånd till och med den 31 december 2006.


Kalabalik i tingsrätten

12 maj fritogs Axel ’Pinocchio’ Jörgensen från Västerås tingsrätt och igår var det full kalabalik i tingsrättens lokaler i Malmö. Det är kanske dags att än en gång se över diverse rutiner vid domstolarna i det lugna och trygga Sverige.

Förmodligen kommer kommentaren - "Det är svårt att förutse så´nt här". Just precis - av det enkla skälet att det inte finns någon som regelbundet ägnar sig åt sådan förutseende verksamhet. Det är bedrövligt att konkreta hot ska krävas för beslut om användande av eventuella säkerhetssalar och ökad polisiär närvaro


Torgny Peterson


Höjd ersättning till ungdomar som deltar i kommunala ungdomsprogram

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag på tilläggsbudget för 2006 men med ett tillägg. Ersättningen till ungdomar utan avslutad gymnasieutbildning som deltar i kommunala ungdomsprogram ska höjas så att den uppgår till i genomsnitt 1050 kronor efter skatt. Ersättningen kommer därmed upp till samma nivå som det höjda studiebidraget för gymnasieelever.

Syftet med kommunala ungdomsprogram är att de ska leda till arbete eller utbildning för arbetslösa ungdomar som inte fyllt 20 år.

Totalt 5 007 miljoner kronor netto skjuts till statsbudgeten för 2006. Bland annat kommer studiemedlen att höjas retroaktivt från den 1 juli 2006 med 300 kronor i månaden, varav 100 kronor är bidrag och 200 kronor lån.


Fri rörlighet i Europa - en utmaning för våra sociala försäkringar

Socialminister Berit Andnor öppnade i dag konferensen ’Free Movement for All - a Challenge for Social Security’. Syftet med konferensen är att diskutera utvecklingen av reglerna för samordning av socialförsäkringsförmåner för personer som flyttar mellan EU/EES-länderna.

Konferensen pågår i två dagar i Stockholm. Konferensen är organiserad av de nordiska länderna i samarbete med Nordiska Ministerrådet. Inbjudna är representanter för EU/EES länder samt kandidatländer till EU.

”Jag vill lyfta frågorna om hur de bosättningsbaserade förmånerna fungerar i relation till EU-reglerna om samordning av socialförsäkringsförmåner för personer som flyttar inom EU. Jag vill diskutera och förmedla erfarenheter av den nordiska modellen och hur vi kan stärka den sociala dimensionen inom EU”, säger socialminister Berit Andnor.


Föreläsningsturné om narkotikapolitik – trender och tendenser - åtgärder

Tredje veckan i augusti inleder jag en föreläsningsserie om ’Svensk och internationell narkotikapolitik – trender och tendenser. Hur påverkar det oss och vad gör vi?’

Turnén kommer att gå över hela Sverige och syftet är att bredda kunskaperna om narkotikapolitiska frågor hos politiker, på skolor, i föreningar, hos polis-, tull- och åklagarmyndigheter och hos allmänheten. Om du är intresserad av ett arrangemang på din ort, kontakta undertecknad via e-post på adressen reageramera@gmail.com.

Torgny Peterson

Skottland – eländes elände

Narkotikasituationen i Skottland är rena rama katastrofen. Inte att undra på när Skottlands ’first minister’ (’premiärministern’), Jack McConnell, för sex månader sedan avslöjade sin totala okunnighet genom att inte ha den blekaste aning om hur många platser för behandling av missbrukare det finns i Skottland. Han hade heller ingen aning om hur många missbrukare som fick metadon.

För de som eventuellt är lika okunniga som McConnell är det dags att fräscha upp kunskaperna om Skottland:

1 av 100 skottar är beroende av heroin

Av Skottlands cirka 50 000 heroinister bor mer än hälften i Strathclyde

Narkotikahandeln i Glasgow är mer värd än de samlade tillgångarna hos fotbollsklubbarna Rangers och Celtic

Dubbelt så många barn bor i missbrukande familjer i Skottland jämfört med England

Bara två procent av den vuxna befolkningen är missbrukare. De är ansvariga för nästan 70% av brottsligheten i Glasgow.

Fem hundra miljoner pund (6,7 miljarder kronor) används årligen för att försöka hjälpa missbrukarna i Skottland.

Uppgifterna kommer från professor Neil McKeganey vid Glasgow University Centre for Drug Misuse Research.

McKeganey och undertecknad ska tala vid samma konferens i London i augusti så jag återkommer med en fyllig rapport om ’läget’ i Skottland efter mötet med McKeganey.

Torgny Peterson


Symposium i kriminologi

Idag börjar ett internationellt symposium om aktuell kriminologisk forskning. Symposiet, som pågår till och med lördag hålls på Stockholms universitet.

I anslutning till konferensen delas också The Stockholm Prize in Criminology ut i Stockholms stadshus.

Läs också:
The Stockholm Prize in Criminology

Torgny Peterson

Alkoholkommittén får 40 miljoner kronor för alkoholförebyggande insatser

Regeringen har idag beviljat Alkoholkommittén 40 miljoner kronor till genomförandet av kommitténs verksamhetsplan för år 2006. I verksamhetsplanen återfinns bland annat stöd till kommunernas förebyggande verksamhet.

Insatser på universitet och högskolor är ett annat område som Alkoholkommittén lyfter fram i sin verksamhetsplan. Även informationsinsatserna fortsätter under året, för att medverka till minskat berusningsdrickande bland unga vuxna.

Regeringen har idag även beviljat Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, sammanlagt cirka 1,9 miljoner kronor för genomförandet av undersökningar av elevers alkohol- och narkotikavanor. Resurserna kommer också att användas till genomförandet av 2007 års europeiska skolundersökning om drogvanor.


Grattis KRIS!

Regeringen har idag beviljat en miljon kronor till Kriminellas revansch i samhället, KRIS, för att stärka den nationella samordningen inom KRIS.

Bidraget kommer bland annat att användas för att utveckla en webbportal som ska fungera som kunskapsbas för verksamhet som är drog- och brottsförebyggande. Stödet ska också medverka till att stärka det nationella samordningskontoret.

”KRIS gör ett fantastiskt arbete för att förebygga att människor som suttit i fängelse återfaller i kriminalitet och missbruk”, säger folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson. ”När man ska bryta med sitt gamla kriminella liv, måste man få ett nytt socialt kontaktnät som hjälper en att hålla sig drogfri. KRIS har fungerat så i många år och har hjälpt många människor till ett bättre liv. Därför vill regeringen gärna medverka till att verksamheten utvecklas.”


Ny hovrättspresident i Göta hovrätt

Regeringen har i dag utnämnt kammarrättspresidenten Kathrin Flossing till hovrättspresident i Göta hovrätt.

Kathrin Flossing är sedan 2003 kammarrättspresident i kammarrätten i Sundsvall. Under åren 1998-2003 var hon expeditions- och rättschef i Miljödepartementet. Hon hade samma befattning i Kulturdepartementet under åren 1996-1998. Dessförinnan tjänstgjorde hon i Justitiedepartementet i sammanlagt åtta år, dels på processrättsenheten, dels på enheten för nåd och andra brottmålsärenden. Hon utnämndes till kansliråd 1992. Under åren 1993-96 var hon departementsråd och chef för enheten för nåd och andra brottmålsärenden.

Kathrin Flossing har tidigare tjänstgjort i tingsrätt, kammarrätt och länsrätt. Hon har också varit åklagare i Värmlands och Örebro län.

Kathrin Flossing har varit avdelningsordförande i Allmänna reklamationsnämnden och är nu ledamot och vice ordförande i Finansinspektionens styrelse samt ordförande i Kriminalvårdsnämnden.

Kathrin Flossing tillträder tjänsten den 15 augusti 2006.


Trägen vinner! – Narkotikan minskar bland ungdomar

Narkotikaanvändningen bland skolelever i nionde klass och bland mönstrande minskar. Det visar ny statistik från CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Bland flickorna i årskurs nio hr andelen som använt narkotika gått ner från sju till fem procent det senaste året.

”Minskningen bland flickorna är glädjande och talar för att de senaste årens arbete med kvalificerad drogprevention i kommunerna har gett resultat”, säger regeringens narkotikapolitiske samordnare Björn Fries.

Pojkarna i årskurs nio ligger kvar på sju procent, att jämföra med början av 2000-talet då omkring tio procent av både pojkarna och flickorna hade använt narkotika.

Även bland de mönstrande syns en minskning i narkotikaanvändningen. År 2005 var det 14 procent som hade använt narkotika, jämfört med 18 procent 2002.

”Även här ser vi effekterna av ett gott förebyggande arbete. De som mönstrar nu gick i nian för tre år sedan när arbetet med att stärka preventionsinsatserna kom igång på allvar”, säger Björn Fries.

Att det sker en minskning av narkotikaanvändningen både bland mönstrande och skolelver i nionde klass är en del av en mycket större trend”, menar Fries. ”Det är ytterligare en indikation på att också totalkonsumtionen av narkotika minskar.”

Skolundersökningar
Enkätundersökningar om svenska skolungdomars alkohol-, narkotika-, tobaks- och sniffningsvanor genomförs varje år i åk 9 och gymnasiets åk 2 och vartannat år även i åk 6.

Skolundersökningarna har genomförts sedan 1971 i årskurs 9 och årskurs 6 (årligen fram till 1982 i åk 6). Gymnasiets årskurs 2 ingick första gången 2003 och detta inom ramen för ESPAD-undersökningarna, men 2004-2006 genomförs gymnasieundersökningar inom ramen för de ordinarie skolundersök-ningarna.

Syftet är i första hand att belysa utvecklingen av elevernas drogvanor över tid, även om jämförelser av olika grupper och regioner också inkluderas i redovisningarna.

Undersökningarna genomfrös som lärarövervakade anonyma gruppenkäter i klassrummen. Normalt deltar cirka 3800 elever i 6an, runt 5300 elever i 9an respektive 4500 i gymnaisets årskurs 2.

Undersökningarna bland elever i årskurs 9 har, som sagt, genomförts årligen sedan 1971. I den senaste studien deltog 4890 elever från slumpvis utvalda klasser. Rapporten beräknas bli färdig i oktober/november.

Narkotikaerfarenheten minskar
Under 1900- och början på 2000-talet ökade andelen elever i årskurs 9 och mönstrande 18-åriga män som prövat narkotika. Som högst var det 10% bland pojkarna och 9% bland flickorna i årskurs 9 år 2001. Därefter sjönk värdena och uppgick 2003 till 7% för både pojkarna och flickorna. De har sedan legat kvar på den lägre nivån för pojkarna medan flickornas värde 2006 har sjunkit till 5%.

Andelen som haft möjlighet att prova narkotika har minskat de senaste åren. År 2002 uppgav 28% av de pojkar som aldrig provat narkotika att de haft möjlighet att göra det. I årets undersökning hade andelen sjunkit till 19%. Motsvarande siffror för flickorna var 24 respektive 19%.

Ven bland mönstrande män har andelen som provat narkotika sjunkit de senaste åren. År 2005 var det ca 14% som använt narkotika, jämfört med 18% år 2002. Utvecklingen vad gäller att ha blivit erbjuden eller haft möjlighet att prova narkotika visar samma trend. År 2002 uppgav ca 48% av dem som aldrig använt narkotika att de erbjudits eller haft möjlighet att prova narkotika och 2005 var motsvarande siffra ca 40%.
Den minskade narkotikaerfarenheten bland unga har skett trots att narkotikapriserna legat på en oförändrad låg nivå sedan 2000-talets början samtidigt som narkotikabeslagen ökat (se CANs rapport nr 94).

Vanligaste narkotikasorten att prova är, både bland skoleleverna och de mönstrande, cannabis, följt av ecstasy, amfetamin samt illegalt använda sömnmedel och lugnande medel.

Mindre alkohol
Även tillgängligheten vad gäller alkohol kan antas att ha ökat de senaste åren, dels till följd av allt fler utskänkningsställen men framför allt genom att realpriserna på alkoholdrycker har sjunkit och privatinförseln ökat.

Trots detta visar flera mått på att alkoholkonsumtionen har sjunkit bland eleverna i årskurs 9 sedan 2002. Främst gäller detta andelen alkoholkonsumenter, alkoholkonsumtion senaste veckan, konsumtion av hembränt och s k intensivkonsumtion, men också den totala årskonsumtionen bland pojkarna.

En liknande utveckling, mot en minskade alkoholkonsumtion, kan också skönjas bland de mönstrande.

Andelen som inte dricker alkohol har ökat under de senaste fem åren, och något färre berusningsdricker eller är intensivkonsumenter. År 2002 svarade ca 10% att de inte dricker överhuvudtaget medan 14% berusade sig någon gång i veckan. År 2005 var motsvarande värden ca 13 resp 12%.

Även drogvaneenkäten bland 18-åriga män som mönstrar för plikttjänstgöring har genomförts varje år sedan början av 1970-talet. 2005 års undersökning, med presentationer av de viktigare trenderna samt mera detaljerade analyser av de senaste resultaten från de ca 42000 männen, redovisas i Mönstrandes drogvanor 2005 (rapport nr 95). Resultaten presenteras bl a fördelade på län.

Läs också:
Mönstrandes drogvanor 2005

Besök också:
CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning)


Tar datorspelen för mycket av ditt barns tid?

Om så är fallet kan ett besök här kanske vara av intresse. Vi tackar en av våra läsare för tipset.

Torgny Peterson


Schweizisk narkotikapolitik – mindre heroin, mer kokain

Från kontakter i Schweiz har jag idag på morgonen fått följande information om narkotikasituationen i Schweiz.

Från ARCD (Association romande contre la drogue) meddelas följande:

Tvärtemot vad som uppgetts beror inte minskningen av antalet heroinmissbrukare på en liberal narkotikapolitik. I själva verket har situationen inte alls förbättrats. Det är konsumtionen av typen av narkotika som förändrats – mindre heroin men mycket mer kokain och användning av cannabis med hög THC-halt.

ARCD meddelar:
 • Inget annat land i Europa har noterat så hög konsumtion av cannabis bland unga (och mycket unga) som Schweiz och vad som gör detta än värre är att THC-halten idag är mellan 7-18 gånger högre än på 1990-talet.
 • Kokainepidemin, som började strax efter att de öppna drogscenerna stängdes, berör nu mer än 100,000 personer.
 • Konsumtionen av syntetiska droger, ecstasy och GHB fortsätter att ’utvecklas’.
 • Resultatet av den här ökningen av konsumtion av narkotika är ökat våld, depressioner, psykoser och en snabbt ökande självmordsfrekvens bland unga.
 • Under perioden 1999-2005 ökade antalet överdoser med dödlig utgång från 181 till 212 i hela Schweiz och från 45 till 63 enbart i kantonen Zürich.
 • Introduktionen av så kallad ’harm reduction’ (skademinskning!) på 1990-talet var till men för såväl prevention som behandling och repressiva åtgärder.
 • Under de senaste sex åren har 44 avgiftnings- och behandlingsinstitutioner, vilket utgör 25 procent av det totala antalet) stängts.
Beträffande distributionen av statligt heroin som ett led för att åstadkomma minskning av skadorna (!) till följd av opiatmissbruk kan vi notera följande utveckling. Från projekt under åren 1994-1996 till så kallad behandling (1999) och stöd från försäkringssystemet (2002). Till dags dato har 2,903 opiatmissbrukare deltagit i det schweiziska heroinprogrammet. Cirka 200 av deltagarna har avlidit. Mellan 50 och 70 procent av deltagarna stannar kvar i heroinprogrammet.

Vilka är det då som lämnar heroinprogrammet? Jo, de mest marginaliserade, dvs de som utgjorde den primära målgruppen för den statliga heroinlangningen! Bland de som stannar kvar är det ytterligt få som går vidare till program som syftar till drogfrihet.

Av en rapport för 2005 från heroinförskrivningsprogrammet Koda i Bern framgår att endast tre av 195 missbrukare klarade av en avgiftning. Det betyder att 98 procent av deltagarna i heroinprogrammet fortsätter konsumtionen av heroin – ofta i kombination med andra illegala produkter. Självklart bidrar den statliga heroinlangningen (politiskt korrekt kallad medicinering mot heroinmissbruk) till att se till att narkotikaberoendet upprätthålls.

De sociala kostnaderna för konsumtion av narkotika i Schweiz uppskattas till mer än 4 miljarder CHF årligen ( 23,7 miljarder kronor).

Torgny Peterson


Schweizisk liberal narkotikapolitik ingen framgångsmodell

Nyligen publicerade två schweizare en artikel i Lancet (Nordt C, Stohler R The Lancet - Vol. 367, Issue 9525, 03 June 2006, Pages 1830-1834) om heroinsituationen i Schweiz.

Media över hela världen har, bland annat under rubriken ’Liberal narkotikapolitik åstadkommer minskning av antalet schweiziska missbrukare’, rapporterat om Nordts och Stohlers undersökning och hävdat att den skulle tas som intäkt för framgångar i arbetet med heroinmissbrukare.

Detta har dock inte speciellt mycket att göra med sanningen.

För en eventuell debatt på våra breddgrader kan det vara bra att känna till följande:
 • Antalet missbrukare i Schweiz har legat på samma nivå under den period heroin och metadon distribuerats.
 • Antalet missbrukare i metadonprogram har legat på samma nivå, omkring totalt 18.000 i Schweiz (landet har cirka 7,5 miljoner invånare).
 • Antalet heroinmissbrukare i heroinprogrammet har legat på samma nivå genom åren – 1200 personer.
 • Få individer slutade med heroin i samband med förskrivning av metadon.
 • Färre yngre personer i Schweiz använder nu heroin för att allt fler inser konsekvenserna av heroinmissbruk.
 • I Schweiz är nu många heroinmissbrukare mellan 50 och 60 år. Snart kommer dessa att behöva vård på ålderdomshem vilket innebär att myndigheterna måste börja fundera på speciella enheter för individer med ’speciella behov’.
Vare sig de kommunala knarkstugorna (politiskt korrekt kallade injektionsutrymmen), distribution av heroin eller omfattande metadonprogram är orsaker till att färre unga människor börjar med heroin. Heroin är idag drogen för ’losers’ i Schweiz eftersom, som sagt, allt fler inser kopplingen mellan användning av heroin, risker och skadeverkningar. Har denna insikt löst problemet? Nix, flera har istället börjat använda ecstasy eller kokain.

Att hävda att den schweiziska liberala narkotikapolitiken påverkat utvecklingen i positiv riktning är inget annat än ett försök att förvanska den faktiska situationen.

Torgny Peterson


Kriminalvården – droger och läkemedel

Kriminalvårdsstyrelsen meddelar att trenden med minskade förskrivningar av bensodiazepiner till intagna fortsatte även under 2005. Förskrivningen av bensodiazepiner och liknande lugnande preparat har minskat stadigt under de senaste femton åren från att tidigare ha legat på mycket höga nivåer.

Stopp för Viagra
Orsaken till minskningen är att kunskapen har ökat om att den här sortens läkemedel medför en hel del risker när det gäller beroende och missbruk.

I kommentarerna till läkemedelsstatistiken skriver Kriminalvårdens Kommitté för Kriminalvårdsmedicin att vissa typer av läkemedel helst inte ens ska förekomma inom Kriminalvårdens verksamhet. Det gäller bland annat det potenshöjande medlet Viagra. Även bensodiazepiner ska undvikas och endast användas vid vissa speciella tillstånd. Det kan till exempel gälla en planerad nedtrappning av bensodiazepiner eller svåra abstinensbesvär.

Däremot kan inte Kriminalvården förbjuda läkare att skriva ut vare sig bensodiazepiner eller något annat läkemedel. Det är en medicinsk bedömning som måste avgöras av de enskilda läkarna.

Statistiken påverkar förskrivningarna
Vad Kriminalvården kan göra är att ge rekommendationer, och när det är befogat avbryta samarbetet med de läkare som inte följer riktlinjerna på det sätt som de är tänkta.

Kriminalvårdens läkemedelsstatistik visar hur mycket som skrivs ut av olika läkemedel inom den svenska kriminalvården. Syftet är att följa utvecklingen och kunna ge rekommendationer.

Tillgången till övergripande statistik har i sig gjort att förskrivningarna minskat.

Läs också:
Fosieanstalten sparkar anmäld läkare
Läkemedelsstatistik
Kriminalvårdens redovisning av drogsituationen 2004

Torgny Peterson

Marijuanasmugglare avvecklad

Spelforum.nu meddelar att Take Two har fått kalla fötter och lägger ner utvecklingen av rollspelet Snow.

”Snow är/var ett spel där du tar rollen som en kille som smugglar marijuana och som med tiden förhoppningsvis avancerar till större jobb och tyngre droger”, meddelar Spelforum.

Vi tackar för det lovvärda initiativet att avsluta utvecklingsarbetet.

Torgny Peterson

Norsk helomvändning om horkunder

Det svenska arbetet mot prostitution och människohandel intresserar allt fler. Nyligen krävde den danska folketingsmedlemmen för Venstre, Ellen Trane Nørby, att regeringen tar itu med kvinnohandeln och gatuprostitutionen. I ett brev till justitieministern kräver hon att polisen ska åläggas att patrullera bordeller och att kvinnor ska få möjlighet att stanna i Danmark en längre tid för att hjälpa polisen med uppgifter så att man kan komma åt de som ligger bakom sexhandelsindustrin.

Också i Norge kan nu diskussionen komma igång på allvar efter att stortingsrepresentanten  Inga Marte Thorkildsen (Sosialistisk Venstreparti) har ändrat inställning efter att bland annat ha lyssnat till och diskuterat med den svenska åklagaren Lise Tamm under en konferens i USA, berättar norska Aftenposten.

Kanske kan vi äntligen få en enad, politiskt förankrad skandinavisk front i frågan.  

Läs mer:
Helomvending om horekunder

Läs också:
Danskt krav – stoppa sexslaveriet!
Prostitution i Finland
EU justitieministrar överens om att bekämpa människohandel under fotbolls-VM
Tyska erotiska tjänsteutövare irriterade

Torgny Peterson

Många sprutor blir det – 1 miljon sprutor ‘saknas’

2004-2005 lämnades 2,9 miljoner rena sprutor ut till missbrukare i Skottland, men bara 1,9 miljoner lämnades tillbaka.

Nu kräver professor Neil McKeganey vid the Centre for Drug Misuse en omedelbar översyn av verksamheten vid omkring 200 kliniker i Skottland.

Besök också:
Scottish Executive
Centre for Drug Misuse

Torgny Peterson


Pete Doherty får Naltrexon?

De närmaste veckorna ska Pete ’Babyshambles’ Doherty avgiftas i Portugal och ”sedan ska han få ett motmedel mot opiater inplanterat”, rapporterar flera media idag.
Ska vi sätta en drogfri kväll på krogen att det handlar om Naltrexon?
Expressen upplyser idag allmänheten om att Pete Doherty kan missa Hultsfred och det framställs som om det vore en veritabel tragedi. Sverige är sålunda på väg in i en av de värsta kriserna någonsin. Ingen vågar väl tänka tanken om vad som kan komma att hända om inte Pete Doherty kommer till Hultsfred. Om dessutom Sverige inte når final i fotbolls-VM och inget motmedel hittas mot den allvarliga fildelningsepidemin torde det svenska folkhemmet utsättas för omfattande prövningar av sällan skådat slag.
P.S. Vad ska Doherty i Portugal att göra när han kunde ha åkt till Norge istället, gett en gratiskonsert på Ullevåls sjukhus, som kunde direktsänt den till Hultsfred mot kraftig ersättning för att sedan kunna finansiera utbyggnad av det norska Naltrexonprogrammet. D.S.

Läs också:
Framgångsrik behandling för heroinmissbrukare

Torgny Peterson


Frankrike och Italien får betalt för att dom producerar för mycket vin

Nu är det verkligen hög tid att reformera den europeiska vinindustrin eftersom produktionen inte står i någon som helst rimlig proportion till konsumtionen.

Att vinproducenterna försökt allehanda tricks för att övertyga EU-medborgarna om det förträffliga i att dricka mer vin eller att de anser att skatterna på alkoholhaltiga drycker bör förändras – naturligtvis till förmån för vinproducenterna – är välkända exempel på sådana tricks.

Hur som haver så beslutade EU-kommissionen den 7 juni att betala Frankrike och Italien fullkomliga fantasibelopp för att omvandla totalt 560 miljoner liter vin (Frankrike 300 miljoner liter och Italien 260 miljoner liter) bland annat till biobränsle eftersom det inte finns avsättning för produkterna.


Men eländet är inte slut än. Både Spanien och Grekland har också begärt ersättning för att bli av med sin överproduktion. Spanien, 30 miljoner liter, och Grekland 50 miljoner liter.

2004 kostade den här sortens vindestillering 512 miljoner euro (4,5 miljarder kronor).

Vem betalar kalaset? Gissa det du!

Torgny Peterson


Framgångsrik behandling för heroinmissbrukare

Det norska forskningsmagasinet Apollon redovisar i en forskningsartikel en för våra breddgrader ny metod att hjälpa heroinmissbrukare att komma ifrån sitt missbruk.

Det handlar om Naltrexon, som jag tidigare skrivit om, och som i det norska projektet sys in under huden på försökspersonerna. Implantatet gör att heroin inte har någon verkan under 5-6 månader.

I en av försöksgrupperna har åtta av tretton personer varit helt drogfria ett år efter avslutad behandling och professor Helge Waal vid Seksjon for kliniske rusmiddelproblemer (SKR) säger i artikeln att resultaten så långt är lovande.

”Det största problemet för narkomaner”, säger Waal, ”är inte att sluta med narkotika utan att undvika att börja igen när världen är problematisk och suget efter heroin gör sig påmint. Ett halvt år är förhoppningsvis lång tid nog för att den största faran för återfall ska vara över. Om inte kan man operera in en ny kapsel.”

I det norska projektet använder man ett preparat från Australien som man funnit vara bäst både när det gäller biverkningar och tillförseln av en stabil mängd Naltrexon över tid. Biverkningarna av Naltrexon, som blockerar morfinreceptorerna, är små under förutsättning att personen ifråga är helt avgiftad.

Läs också:
Slut med heroinmissbruk!? - Naltrexon-implantat inom kriminalvården och på behandlingshem
Kapsel under huden kan hjelpe heroinavhengige

Besök också:
Naltrekson – en vei ut av heroinavhengighet?

Torgny Peterson

Ny direktör för SBU

Regeringen har idag utsett Måns Rosén till ny direktör för Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU. Nina Rehnqvist, tidigare direktör, utsågs idag till ordförande för SBU:s styrelse.

Måns Rosén tillträder som chef vid SBU den 21 augusti.

Måns Rosén har varit chef för Epidemiologiskt centrum vid Socialstyrelsen sedan 1992 samt under denna tid också varit med i Socialstyrelsens ledningsgrupp. Måns Rosén är adjungerad professor i epidemiologi och har tidigare arbetat bland annat som hälsoprogramdirektör vid Stockholms läns landsting, sektionschef på Spri mm.

Han har ett flertal uppdrag, bl.a. som ledamot i Danmarks Folkhälsoinstitut, i styrelsen för CHESS (Centre for Health Equity Studies), i vetenskapligt råd vid SBU, i ämnesrådet medicin vid Vetenskapsrådet.

Minska fusket med föräldrapenning

Regeringen har gett Försäkringskassan i uppdrag att utreda och föreslå åtgärder som syftar till att förhindra fusk med tillfällig föräldrapenning.

Försäkringskassan ska utreda möjligheten att införa ett krav för arbetsgivare att göra anmälan till Försäkringskassan när anställda är hemma för vård av sjukt barn. Enligt de nuvarande reglerna är det den enskilde som anmäler vård av sjukt barn till såväl arbetsgivaren som Försäkringskassan.

Dessutom ska Försäkringskassan utreda och lämna alternativa förslag på hur problemet med fusk med tillfällig föräldrapenning skulle kunna lösas. Uppdraget skall redovisas senast vid utgången av oktober månad 2006.

Sommaren 2004 genomfördes en riktad kontroll av ärenden med tillfällig föräldrapenning. Undersökningen riktade in sig på föräldrar som hade fler än tio ärenden med tillfällig föräldrapenning per år. Kontrollen visade att 39 procent av de 940 granskade personerna hade lämnat felaktiga uppgifter som resulterat i för mycket utbetald ersättning. I 70 procent av fallen, berodde de felaktiga utbetalningarna på att föräldern arbetat och samtidigt fått ersättning från föräldraförsäkringen.

Försäkringskassan har under hösten 2005 genomfört ytterligare en kontroll av ärenden med TFP. Kontrollen visade att var sjätte förälder i undersökningen hade fått minst en utbetalning på felaktiga grunder under undersökningsperioden. En skattning från resultatet i undersökningen visade att cirka 216 miljoner kronor har betalats ut på felaktiga grunder under 2005. Kontrollen visade, likt resultaten från 2004, att den vanligaste orsaken till att en felaktig utbetalning skett är att föräldern arbetat samtidigt som den uppgivit att den varit hemma för vård av barn.

"Vi har nolltolerans mot fusk i socialförsäkringssystemet. Om vi kan hitta smidiga administrativa lösningar för barnfamiljerna som dessutom medverkar till att minska fusket, så är det förstås dubbelt positivt. Därför vill vi att Försäkringskassan undersöker om arbetsgivarna genom en bra IT-lösning kan vara den som anmäler om den anställde är frånvarande för vård av sjukt barn", säger socialminister Berit Andnor(s).

Alaska kriminaliserar innehav och bruk av cannabis

I Alaska har turerna kring cannabis varit många och skiftande. I omgångar har bruket av cannabis varit avkriminaliserat men 2 juni, tre år efter att Alaska avkriminaliserade bruket av cannabis har Alaskas guvernör, Frank Murkowski, skrivit under den nya lagen som kriminaliserar innehav och bruk av marijuana.

Enligt den nya lagen betraktas innehav av mer än 113 gram som ett grovt brott, innehav mellan 28 och 113 gram som ett brott av normalgraden (påföljd – fängelse upp till ett år) och innehav under 28 gram som en narkotikaförseelse (påföljd: fängelse upp till 90 dagar).

Torgny Peterson


Förslag om ändrade regler för innehav av narkotika

Ett ’läckage’ i brittiska inrikesministeriet visar att den brittiska regeringen har planer på att strama upp bestämmelserna om åtal för narkotika.

Av ett brev till det rådgivande organet i narkotikafrågor, the (ACMD) Advisory Committee on the Misuse of Drugs, framgår att regeringen vill sätta upp klara ’tröskelvärden’ för innehav av olika droger för eget bruk.

Mängder över de föreslagna tröskelvärdena kommer att resultera i åtal för innehav av narkotika för försäljning. De nu föreslagna mängderna är mycket lägre, inte minst beträffande cannabis, än vad den numera sparkade inrikesministern David Blunkett förmodligen hoppades på när han gjorde sitt bästa för att avkriminalisera bruket av cannabis.

Den brittiska regeringen föreslår nu följande tröskelvärden:
Cannabis
Regeringen föreslår nu 5 gram till skillnad från det ursprungliga förslaget på 133 gram hasch och 500 gram marijuana. ACMD föreslår att gränsen sätts vid 28 gram.

Ecstasy
Regeringen föreslår tröskelvärdet 1,5 gram och menar att värdet ska anges i gram snarare än i antalet tabletter eftersom ecstasy också förekommer i pulverform.
ACMD föreslår att gränsen sätts vid 2,0 gram.

Amfetamin
Regeringen föreslår här 14 gram som tröskelvärde. ACMD föreslår 10 gram.

Heroin, kokain och crack
Tröskelvärdet för dessa preparat sätts vid 2 gram.

Som ett brev på posten kommer naturligtvis liberaliserings- och legaliseringsförespråkarna att protestera mot det som de kan förväntas kalla ett fasansfullt ingrepp i den mänskliga rättigheten att knarka.

Att den engelska regeringen å andra sidan är sällsynt virrig i sitt drogpolitiska arbete är ingen nyhet. Det saknas linjer - i vart fall raka sådana. Därför är det inte att undra på att de som ska verkställa brittisk narkotikapolitik ofta är lika förvirrade som vissa ny-jointade haschmissbrukare. Det senaste exemplet på förvirringen är idéer om att det kanske kunde vara en bra idé att ge heroin till heroinister, vilket självklart röner uppskattning – inte minst bland heroinisterna. Mer om detta senare.

Torgny Peterson

Fildelare och delade politiker

Fildelning och fotbolls-VM förefaller vara två världsproblem som för närvarande överskuggar allt annat.

Sällan har väl så många uttalanden betytt så lite för en lösning av sakfrågan som de senaste dagarnas diskussioner om fildelning i TV-kanalernas morgonsoffor. Och politikerna hakar på. Det är ju val i år förstås och fa´n ta den som inte begriper att fildelning är ett globalt problem av samma dignitet som AIDS-problemet, även om fildelning hittills inte resulterat i några kända dödsfall.

Så har vi i veckan kunnat notera hur partiledare framträtt med pannor i djupa veck och uttalat sig om behovet av att förstå ungdomars fildelningsbehov. Förmodligen hoppas samma partiledare på massivt stöd från fildelarna, men det är ingalunda säkert eftersom dessa har startat eget parti.

Men, som sagt, det är val i år och man kan då förvänta sig i stort sett vad som helst när det gäller att ragga röster, inte minst bland unga förstagångsväljare.

Torgny Peterson


Fräscha grepp för att stävja narkotikamissbruk och langning av alkohol till ungdomar


I den mån systemet ännu inte tillämpas lokalt ännu borde fler polismyndigheter rikta blickarna mot till exempel Nordvästra Skåne och Motala.

I nordvästra Skåne startar polisen en kampanj för att angripa ungdomsfylleriet. Kampanjen kommer att pågå under hela sommaren. Alla under 20 år med alkohol på allmän plats löper risk att bli av med alkoholen. Kampanjen är följden av ett kraftigt ökat ungdomsfylleri.

”All brottslighet börjar med att man dricker öl och röker hasch. Det måste hända något nu…Ertappas någon som är under 20 år med sprit tas spriten i beslag och polisen gör en anmälan om olaga överlåtelse av alkohol – langning”, säger kommenderingschefen Sven Holgersson till Helsingborgs Dagblad.  

Också i Motala börjar man konsekvent använda den ’nya’ metoden. Istället för att hälla ut alkoholen beslagtas alkoholen för att utgöra bevis i en polisutredning.

Konsekvent genomförda är initiativen förhoppningsfullt effektiva, på samma sätt som drogkontroller i trafiken, under förutsättning att de genomförs regelbundet, på oregelbundna tider och där man kanske minst kan ana det.

Polisiära överraskningsmoment för att stävja drogmissbruk är alltid välkomna.

Apropå polisiära överraskningsmoment finns det anledning att uppmärksamma gatulangningsgruppen i Borås som på kort tid gjort omfattande insatser mot drogmissbruket i Borås med omnejd (Sjuhärad) där avsikten enligt chefen för gatulangningsgruppen, Lars Birkhammar, var att ”strypa en del av flödet inför sommaren då många unga testar”.

Torgny Peterson

Varje onsdag kl 09.00

Från och med idag, 7 juni, och varje onsdag framöver kan du lyssna på ReageraMera med Torgny Peterson i Just Radio på Gotland.

Bor du på Gotland får du in kanalen på 89.2. Bor du i övriga Sverige kan du lyssna här.

Programmet, som börjar kl. 09.00 innehåller aktualiteter och intervjuer och tar upp vitt skilda ämnen, t ex aktuell forskning om narkotika; droger i skolan, droger på krogen; ’hög’-säsong på Gotland; doping; narkotikasmuggling till Sverige; droger och politik; ungdomar och droger – trender och tendenser; metadon, subutex och naltrexon; medicinering av ADHD; narkotikasituationen i Europa, narkotikaterrorism, organiserad brottslighet mm.

Våga öppna!

Inför Sveriges nationaldag den 6 juni har integrationsminister Jens Orback skickat ut den nya skriften Våga öppna! till föreningar och alla kommuner. Tanken är att den skall kunna inspirera till hur föreningslivet kan bidra till ökad mångfald.

Skriften ’Våga öppna!’ är en redovisning av ett regeringsuppdrag till Lunds universitet om hur föreningslivet bättre kan integrera människor med svensk respektive utländsk bakgrund.

”Om vi leker med tanken att alla de föreningar vi har i Sverige, oavsett storlek eller inriktning, skulle bestämma sig för att engagera någon eller några personer som i dag står utanför föreningslivet, så skulle det orsaka en vågrörelse som skulle påverka hela samhället”, säger integrationsminister Jens Orback.

”I dag utför mer än 50 procent av befolkningen frivilliga insatser i och utanför föreningslivet och 90 procent av alla svenskar är medlemmar i minst en förening. Under 2005 utfördes över 560 miljoner timmar ideellt arbete. Detta är fantastiska siffror som antyder den stora betydelse som bland annat föreningslivet spelar för att upprätthålla och utveckla ett medmänskligt samhälle. Samtidigt vet vi att delar av föreningslivet är homogent och har svårt att släppa in till exempel personer med utländsk bakgrund”, säger Jens Orback.

Läs också:
Våga öppna!

Naltrexon mot Crohns sjukdom

Naltrexon förknippar vi bland annat med behandling av opiatmissbrukare.

Från University of Pennsylvania rapporterar man nu att naltrexon förefaller ha positiv effekt vid behandling av Crohns sjukdom.

Vid American Gastroenterological Association´s konferens 19-24 maj redovisade forskare från University of Pennsylvania att patienter med Crohns sjukdom behandlats med låga doser av naltrexon och efter 16 veckor hade tillståndet förbättrats för 89 procent av patienterna. Den enda noterade biverkningen var en del patienter fick sömnstörningar.

”Vi vet inte hur medicinen verkar än, men  det är en ny metod att behandla en utbredd sjukdom”, säger Jill Smith från University of Pennsylvania.

Torgny PetersonOrganiserad brottslighet i EU

Fredag 2 juni presenterades den första rapporten, OCTA (Organised Crime Threat Assessment), om hotet från den organiserade brottsligheten i EU.

OCTA, som ersätter den tidigare rapportformen EU Organised Crime Report, skiljer sig i tvä väsentliga avseenden från EU Organised Crime Report, dels genom att OCTA innehåller information från ett flertal olika källor, dels genom att OCTA försöker uttala sig om den framtida utvecklingen när det gäller den organiserade brottsligheten.

Den nu publicerade rapporten identifierar och värderar hoten, beskriver de organiserade brottgrupperingarnas struktur och modus operandi och vilka huvudsakliga typer av brottslighet som påverkar EU.

I rapporten identifieras fyra huvudgrupper inom den organiserade brottsligheten

 1. områdesbaserade, inhemska grupperingar med omfattande transnationella aktiviteter
 2. huvudsakligen etniskt homogena grupper vars ledare och huvudsakliga tillgångar finns utomlands
 3. dynamiska nätverk av kriminella
 4. grupperingar med strikt definierade organisatoriska principer utan någon speciell etnisk komponent men med omfattande internationell aktivitet.

Enligt rapporten kräver följande områden speciell uppmärksamhet när det gäller den organiserade brottsligheten på EU-nivå:

 • Narkotikasmuggling, speciellt av syntetiska droger
 • Människohandel och illegal invandring
 • Bedrägeri
 • Förfalskning av euro
 • Varumärkesförfalskning och brott mot upphovsrätten
 • Penningtvätt

När det gäller regionala mönster för brottsligheten pekar rapporten på följande:

 • För sydvästra Europa – illegal invandring, smuggling av kokain och cannabis för vidare distribution inom EU
 • För sydöstra Europa – smuggling av heroin, illegal invandring och människohandel
 • För nordöstra Europa – illegal handel med varor som är högt beskattade i området
 • Knutpunkter för transporter, speciellt hamnar och flygplatser med trafik över Atlanten, som kan användas för förflyttning av olika ’varor’ till och från EU – speciellt narkotika.

De olika organiserade kriminella grupperingarnas verksamhet inom EU kan, med några exempel från rapporten, kort beskrivas som följer:

 • Organiserad brottslighet förekommer i alla medlemsstater och blir alltmer internationell till sin sammansättning. Den organiserade brottsligheten använder legitima affärsstrukturer och de blir alltmer specialiserade i sin kriminella verksamhet. Många befinner sig i en position där de har möjlighet att påverka handelspartners, tjänstemän och/eller poliser och den organiserade brottsligheten utvecklar alltmer effektiva motåtgärder mot polisens aktiviteter.
 • Organiserad brottslighet i t ex Estland, Lettland och Litauen påverkas i första hand genom närheten till Ryssland, som inte bara är en källa för handel med illegal tobak, alkohol och heroin från Centralasien utan som också utgör en marknad för stulna fordon och syntetiska droger. Också Vitryssland och Ukraina spelar en roll i det kriminella systemet.
 • De fyra nordiska länderna delar vissa gemensamma ’drag’. Motorcykelgäng spelar, även om de inte är ensamma om det, en viktig roll bland existerande grupperingar verksamma inom organiserad brottslighet. I Finland är påverkan stor från Estland-baserade kriminella grupperingar som står för merparten av illegala varor och ’tjänster’.
 • Beträffande Sverige finns, vid sidan av baltisk organiserad brottslighet och stark närvaro av motorcykelgäng, omfattande kriminell aktivitet av ex-jugoslaver och etniska albaner.
 • I Polen, Tjeckien, Slovakien, Slovenien och Ungern är grupperingarna i huvudsak inhemska och homogena och verksamma inom mer traditionell kriminalitet. Polen skiljer sig något från de andra länderna genom att grupperingarna är ganska heterogena och har starka utländska inslag.
 • Spanien, Portugal och i viss mån Italien förknippas i huvudsak med heterogena grupperingar. Beträffande Italien nämns speciellt maffiagrupperingen ’Ndrangheta.
 • När det gäller Spanien, som är en viktig knutpunkt för narkotikasmuggling, nämner rapporten två faktorer som påverkar den kriminella verksamheten, dels kulturella och ekonomiska band med Sydamerika, dels närheten till Marocko. Detsamma kan sägas om Portugal och landets band till Brasilien
 • Irland med nära kontakter med Storbritannien förefaller ha nära kriminella kontakter med Nederländerna, Belgien, Västtyskland, Luxemburg och norra Frankrike.
 • Närheten till Balkan påverkar kriminaliteten i t ex Italien och Grekland.

Rapporten beskriver vidare hur de olika kriminella grupperingarna ’arbetar’ (den internationella dimensionen, gruppstrukturer, användningen av legala affärsstrukturer, specialisering, inflytande, våld och motåtgärder för att undgå upptäckt och åtal).

Rapportens femte avsnitt redovisar nyckelfaktorer som bidrar till att underlätta den organiserade brottslighetens verksamhet (förfalskning av dokument och ID-handlingar, teknologi, missbruk av transportsektorn, utnyttjande av den finansiella sektorn, globalisering och gränserna).

Av lättförklarliga skäl kan några specifika detaljer om en verksamhet vars syfte är att krossa den organiserade brottsligheten inte offentliggöras. Rapporten är därför mycket allmänt hållen men ger ändå en aning om problemområdet.

Du hittar hela rapporten (26 sidor) här.

Läs också:
Organised crime sitaution report 2005 - Europe
Organiserad brottslighet i Sverige 2005
Penningtvätt och finansiell brottslighet i Östersjöområdet
Penningtvätt och finansiering av terrorism

Torgny Peterson


Effektivare skattekontroll

En ny lag om särskild skattekontroll i vissa branscher börjar gälla den 1 januari 2007.

Den nya lagen innebär bland annat att näringsidkare inom restaurang- och frisörbranscherna måste föra personalliggare.

Skatteverket får rätt att göra oannonserade kontrollbesök och i samband med dessa utföra en oannonserad begränsad revision.

Skatteverket ska kunna ta ut en kontrollavgift vid överträdelser.


10 – 10 = 1

De nuvarande tio regionala kronofogdemyndigheterna avvecklas och en ny myndighet med rikstäckande verksamhet, Kronofogdemyndigheten, inrättas den 1 juli 2006.

Den nya myndigheten ska vara fristående men knyts till Skatteverket i strategiska frågor och för att myndigheterna ska kunna utnyttja gemensamt stöd när det gäller IT-verksamheten och administrativa stödfunktioner.


Oacceptabelt att polisen stänger i 3 av 4 län

”Självklart ska poliser få ta semester, men inte polisverksamheten – det är som att bjuda in till brottslighet. Socialdemokraterna äventyrar medborgarnas grundläggande trygghet när man omöjliggör för polisen att hålla öppet på sommaren. Nu måste regeringen ge besked om utökad polisutbildning för de kommande åren”, säger justitieutskottets ordförande Johan Pehrson (fp).

Folkpartiet liberalerna har genom rundringning till samtliga polismyndigheter i Sverige gjort en kartläggning av stängda polisstationer i landet och de som begränsar sina öppettider. Det visar sig att i tre av fyra län stängs polisstationer under sommaren och i än fler län begränsas öppettiderna.

”Situationen i län som Blekinge, Jönköping och Kronoberg är mycket oroväckande. Då ska vi komma ihåg att Blekinge är ett län med många semestrande turister på sommaren. Det är också så att viss typ av brottslighet har sin kulmen under sommaren när mycket folk är ute på gator och torg. Mer resurser till polisen är givetvis det bästa receptet för att polisstationerna ska hålla sommaröppet istället för sommarstängt. Många människor tar semester på sommaren, men det gör tyvärr inte brottsligheten”, säger Pehrson.

Starkare sekretess- och meddelarskydd

Starkare sekretesskydd för känsliga uppgifter och ökad möjlighet att informera polisen vid brottsmisstanke.

Det införs nya sekretessbestämmelser som ska gälla som ett minimiskydd för enskildas integritet hos alla myndigheter.

De uppgifter som ska skyddas är dels mycket integritetskänsliga uppgifter om enskildas hälsa och sexualliv, dels uppgifter om bland annat adress och telefonnummer för personer som är utsatta för personförföljelse och deras närstående.

Vidare får hälso- och sjukvården och socialtjänsten ökade möjligheter att lämna annars sekretessbelagda uppgifter till främst polisen vid bland annat misstanke om brott.

När det gäller brott mot underåriga ska uppgifter som gäller misstanke om könsstympningsbrott kunna lämnas till de brottsutredande myndigheterna oavsett brottets svårhetsgrad.

Dessutom blir sekretesskyddet tydligare för uppgifter i det donationsregister som Socialstyrelsen för.

Anställda i kommunala företag får ett starkare meddelarskydd
Anställda och uppdragstagare i kommunala företag får ett starkare och tydligare meddelarskydd från den 1 juli 2006.

Det innebär att anställda och uppdragstagare i kommunala bolag, stiftelser och föreningar, som omfattas av reglerna om handlingsoffentlighet och sekretess, får meddelarfrihet i förhållande till arbetsgivaren respektive uppdragsgivaren på samma sätt som om de vore anställda i myndigheter.

Meddelarskyddet innebär att företagen inte får efterforska eller ingripa mot en anställd eller uppdragstagare som har utnyttjat sin meddelarfrihet.

Meddelarfriheten innebär att det i viss utsträckning är möjligt att utan straff lämna annars sekretessbelagda uppgifter för publicering i massmedier.

Inskränkningar i patienters rätt att använda elektronisk kommunikation

Chefsöverläkaren i psykiatrisk tvångsvård ska kunna besluta att inskränka en patients rätt att använda elektroniska kommunikationstjänster, till exempel telefon eller dator.

Chefsöverläkaren ska också kunna besluta att övervaka försändelser från en patient.

Sådana beslut ska få fattas om det är nödvändigt med hänsyn till vården eller rehabiliteringen av patienten eller för att undvika att någon annan lider skada.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2006.


THC-halten i holländsk ’nederwiet’

I en ny holländsk rapport, ’Dubbel-blind, gerandomiseerd, placebo-gecontroleerd, 4-weg gekruist onderzoek naar de farmacokinetiek en effecten van cannabis’, avslöjas att systematiska mätningar av koncentrationen av THC i holländsk ’nederwiet’ från holländska coffee shops visar att den genomsnittliga THC-halten ökat stadigt, från ca. 8,6% i december 1999-januari 2000 till 17,7% i december 2004-januari 2005. En ’topp’ på 20% uppmättes 2003.

I rapporten konstateras också att rökning av cannabis med högre THC-halt ger effekter, dels i form av ökad hjärtaktivitet och en minskning av blodtrycket, dels i form av långsammare reaktioner, sämre koncentrationsförmåga, större misstag vid tester som genomförts och minskad kontroll av den motoriska funktionen.

Trots den ökande THC-halten i ’nederwiet’ och de konsekvenser detta medför skriver Hollands hälsovårdsminister Hans Hoogervorst i ett brev till parlamentets andra kammare den 22 maj att konsekvenserna inte är så allvarliga att ’nederwiet’ bör betraktas som så kallad ’tung’ narkotika.

Från Holland rapporterar Trimbos-institutet i årsrapporten för 2005 att allt fler holländska ungdomar söker hjälp för sitt cannabismissbruk.

Även om antalet cannabisanvändare enligt rapporten har stabiliserats, ökade antalet hjälpsökande med cannabisproblem med 22 procent från 2003 till 2004.

Trimbos säger sig inte veta hur många ungdomar totalt som är beroende av cannabis, men vet däremot att bruket av cannabis är särkskilt högt bland pojkar som lämnar skolan i förtid och bland pojkar i fängelse. Båda uppgifterna hänför sig till pojkar i åldrarna 14-17 år under åren 2002-2003.

Enligt Trimbos-institutet är holländsk cannabis tre gånger starkare än utländsk cannabis, med en THC-halt på 18 procent respektive 7 procent. För fem år sedan var THC-halten i holländsk marijuana betydligt lägre - 9 procent - säger Trimbos.

Utöver information om cannabissituationen innehåller rapporten också utförlig information om ecstasy, alkohol och tobak.

Läs också:
Cannabis och behandling i Holland

Läs mer:
Meer alcohol- en drugsgebruikers zoeken hulp

Ladda ner rapporten
Nationale Drug Monitor Jaarbericht 2005

Torgny Peterson


Krismöte mellan Nederländerna - Belgien om försäljning av cannabis

Den belgiske premiärministern Guy de Verhofstadt har begärt ett brådskande möte med sin holländske kollega, Jan Peter Balkenende, för att diskutera placeringen av så kallade ’coffee shops’ för försäljning av cannabis längs gränsen mellan de båda länderna.

Det är borgmästaren i Maastricht, Gerd Leers, som efter omfattande klagomål över försäljningen av cannabisprodukter i coffee shops i centrala Maastricht nu vill erbjuda ’knarkturisterna’ möjlighet att handla varorna på en så kallad ’cannabisboulevard’ utanför centrum.

I juni 2005 enades belgiska och holländska myndigheter om att tillsammans öka gränskontrollerna för att förhindra att produktion av ecstasy och cannabis flyttas till Belgien. Förslaget från Leers är, med tanke på överenskommelsen mellan de båda länderna och övriga länders krav på en uppstramning av den holländska cannabispolitiken, minst sagt kontraproduktiv.

Den diskussion Verhofstadt nu vill ha med Balkenende kan mycket väl äga rum under ett möte som nu pågår i Luxemburg rapporterar Elsevier med hänvisning till Het Laatste Nieuws.

Också den holländske justitieministern, H.P. Donner, kommer att ta upp frågan med borgmästaren i Maastricht rapporterar HLN.

Förhoppningsvis kommer den svenska delegationen på plats nu i Luxemburg att diskutera frågan och göra en skarp markering.

Enligt en rapport från det holländska justitieministeriet, levererad till det holländska parlamentet, minskar antalet så kallade coffee shops i Holland.

2003 fanns det 754 kända coffee shops. 2004 skedde en minskning med 2,3 procent till 737 stycken. Antalet tätorter med åtminstone en coffee shop minskade från 105 till 103, vilket innebär att det finns minst en coffee shop i 22 procent av alla holländska tätorter. Inte undra på att antalet personer som söker hjälp för cannabisrelaterade problem ökar år från år.

Coffee shops i Holland är föremål för inspektioner från lokala myndigheter, men en tredjedel av de tätorter som har coffee shops har inga specifika regler för vad som ska hända om en coffee shop bryter mot de regler som gäller. Formella varningar och stängning under en viss period är de vanligaste konsekvenserna för de coffee shops som inte följer reglerna. Att en coffee shop stängs definitivt är mycket ovanligt.

Enligt justitieminister Donner håller sig de flesta coffee shops till reglerna.

Trots det mycket stora antalet coffee shops uppskattas att cirka 30 procent av all försäljning sker från hem, på barer eller via ’budfirmor’. Cirka 4,600 personer uppskattas i rapporten arbeta inom den här ’industrin’.

Enligt justitieminister Piet Hein Donner uppskattas den årliga omsättningen hos alla coffee shops uppgå till mellan 211 och 283 miljoner euro (mellan cirka 1,9 och 2,6 miljarder svenska kronor). Inte undra på att det finns många, som av olika skäl, är beredda att gå över lik för att försvara den här sortens knarkhantering.

Flera av de som driver coffee shops har ett kriminellt förflutet. Speciellt tydligt är detta i två städer. I Amsterdam har 78 procent av de som driver coffee shops ett kriminellt förflutet enligt rapporten och i Venlo, på gränsen till Tyskland, är hela 83 procent kriminellt belastade.

Holländska cannabisanvändare väljer uppenbarligen att i allt större utsträcknng odla sin egen marijuana att döma av antalet butiker som säljer frön för ändamålet. Enligt rapporten har antalet sådana butiker i landet ”ökat avsevärt” till 318 stycken.

Läs också:
Holland och cannabis
Utveckling av behandlingsprogram för cannabismissbrukare

Torgny Peterson

Cannabisrelaterat mord?

Fouad Bendelle och Karim Fourkour, 23 respektive 19 år gamla, befaras ha mördats efter att brutit sig in i en cannabisodling i den holländska staden Venray, som ligger mellan Nijmegen och Venlo. Blodspår efter de båda männen har hittats i utrymmet för cannabisodlingen.

Ett stort polisuppbåd är inkopplat på fallet.

Torgny Peterson


Holländska pedofilhemsidan stängs

Det är nu klart att det holländska pedofilpartiet NVD:s hemsida portas från sin nuvarande Internetleverantör från och med den 1 juli.

Nästa steg blir att se till att ingen annan Internetleverantör ställer upp och stöder partiets verksamhet.

Läs också:  
Holländska pedofiler startar politiskt parti

Torgny Peterson

Regeringens satsning mot hedersrelaterat våld och förtryck

Regeringen beslutade 1 juni att fördela knappt 36 miljoner kronor till olika länsstyrelser för insatser mot så kallat hedersrelaterat våld. Beslutet har fattats i samverkan mellan regeringen, Miljöpartiet de Gröna och Vänsterpartiet.

Regeringen har för perioden 2003-2007 avsatt 180 miljoner kronor för insatser mot hedersrelaterat våld riktat mot flickor och unga kvinnor och pojkar och unga män från deras nära anhöriga. I målgruppen ingår även homosexuella och bisexuella ungdomar samt unga transpersoner. Insatserna omfattar bland annat stöd till skyddat boende och förebyggande arbete över hela landet.

Länsstyrelserna får nu fortsatt uppdrag att satsa på förebyggande arbete som utveckling av samarbetsformer och nätverk och stöd till projekt som syftar till attitydförändringar. Länsstyrelserna i Stockholms län, Västra Götalands län och Skåne län ska dessutom fortsätta sitt stöd till skyddat boende. Vidare får Länsstyrelsen i Östergötlands län fortsatt uppdrag att ge stöd till länsövergripande eller nationella projekt. Av de anslagna medlen avser 5 miljoner kronor bidrag till sådana projekt.

”Vi kan se att regeringens satsning mot hedersrelaterat våld har gett konkreta resultat. Det finns nu över 100 platser i skyddat boende. Tusentals socialtjänstemän, lärare, poliser, politiker och aktiva inom frivilligorganisationer har fått fördjupade kunskaper om hedersrelaterat våld. Medvetandet om problemet har ökat i hela samhället”, säger integrations- och jämställdhetsminister Jens Orback.

Medlen har fördelats mellan länsstyrelserna enligt följande (kr):

Skåne: 6 525 000
Stockholm: 7 500 000
Västra Götaland: 5 000 000
Jönköping: 1 000 000
Södermanland: 1 000 000
Uppsala: 1 200 000
Västmanland: 1 000 000
Örebro: 1 000 000
Östergötland:   1 000 000
Blekinge: 500 000
Dalarna: 500 000
Gotland: 200 000
Gävleborg: 750 000
Halland: 475 000
Kalmar: 500 000
Kronoberg: 500 000
Norrbotten: 500 000
Värmland: 600 000
Västerbotten: 425 000
Västernorrland: 500 000
Summa:        30 675 000

Därutöver får Länsstyrelsen i Östergötlands län 5 000 000 kronor till länsövergripande eller nationella projekt.


Det sups friskt i Europa – ny rapport publicerad idag

Finland ligger i topp, följt av Irland och Storbritannien och Sverige på en elfte plats när det gäller alkoholkonsumtionen i Europa.

Det framgår av rapporten ’Alcohol in Europe’ som nu är publicerad.

Enligt rapporten utgör alkoholen den tredje största ’fienden’ för folkhälsan efter tobak och högt blodtryck och också före fetma och narkotika.

Av rapporten framgår också att 5-9 miljoner barn bor i familjer där det finns alkoholproblem och 10,000 dör till på grund av påverkade bilförare.

I rapporten uppskattas kostnaderna för det europeiska alkoholproblemet till 125 miljarder euro (cirka 1.160 miljarder kronor).

Studien, som avslutningsvis ger 52 rekommendationer av olika slag, om t ex beskattning, utbildning och forskning, har genomförts av the Institute of Alcohol Studies i London.

Torgny Peterson


Björn Fries – Minskad narkotikaanvändning

Björn Fries konstaterar i ett uttalande idag att konsumtionen av narkotika i Sverige minskar.

Trenden finns, men frågan är hur det kommer att se ut om låga priser i kombination med ökat inflöde av narkotika fortsätter.

Flera länder i Europa håller på att resignera inför narkotikaproblemet och gör sitt bästa för att förklara bristen på kraftfulla åtgärder. I det klimatet frodas också liberaliserings- och legaliseringsförespråkarna som hävdar att det är det faktum att narkotikan är illegal som är det verkliga problemet. Skulle det vara legalt att använda t ex cannabis skulle narkotikaproblemet vara på väg mot en lösning. Kvalificerat nonsens! Det är inte förbudet mot narkotika som är problemet. Det är narkotikan som är problemet. Utan narkotika inget narkotikaproblem.

Idag konstaterar, som sagt, Björn Fries att konsumtionen av narkotika i Sverige minskar. Bland unga i årskurs nio har andelen som någon gång det senaste året använt narkotika minskat från 10 procent 2001 till 7 procent 2005. Beräkningar som Mobilisering mot narkotika har tagit del av visar också att det tunga missbruket har planat ut och gått ned något sedan 2003.

”Även om narkotikaanvändningen i Sverige fortfarande är ett stort problem, är det glädjande att trenden med ökande konsumtion har brutits och ersatts av en liten minskning, säger regeringens narkotikapolitiske samordnare”, Björn Fries.

Den relativt låga konsumtionen av narkotika avspeglar också svenska folkets attityder. Även i den mest drogliberala åldersgruppen, 18-25 år, är 85 procent uttalat emot att tillåta rökning av hasch/marijuana.

”Det här tyder på att vi har ett starkt stöd för den restriktiva narkotikapolitiken”, säger Björn Fries.

Staten har satsat flera miljarder de senaste åren på att förebygga och behandla alkohol- och narkotikarelaterade problem, konstaterar Fries och fortsätter, "Bara i genomförandet av handlingsplanen mot narkotika (2002-2005) har regeringen investerat över 400 miljoner i forskning, förebyggande arbete, vård och tillgångsbegränsning. Rättsväsendet har fått 3,4 miljarder i extra resurser sedan 2000. "

”Den minskande konsumtionen av narkotika visar att det går att göra något åt problemet. Nu krävs ytterligare insatser för att få ner tillgången på narkotika och i det arbetet har vi starkt stöd från svenska folket. 94 procent tycker att narkotika är ett viktigt område att arbeta med för att skapa ett bättre samhälle”, säger Björn Fries.

Oförändrat låga narkotikapriser i Sverige under 2005
30 maj presenterade CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning rapporten ’Narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1988-2005’.

Poliser runtom i Sverige rapporterar priser på gatunivå, dvs för små doser/förpackningar, som gäller i deras arbetsområde till CAN.

De inrapporterade priserna har för jämförbarhetens skull justerats efter SCBs konsumentprisindex
(KPI) och redovisas i 2005 års penningvärde.

För fyra narkotikasorter, hasch, amfetamin, brunt heroin och kokain, är det möjligt att följa
utvecklingen sedan 1988.

Räknat i KPI-justerade priser visar rapporten att priserna på dessa droger grovt sett halverats från startåret; sedan 1988 har kokainpriset sjunkit med 40%, haschpriset med 50% och priset för brunt heroin respektive amfetamin med cirka 60%.

För kokain och heroin finns ett likvärdigt prisfall belagt även i USA och Västeuropa, vilket visar att narkotikaprisutvecklingen i vårt land inte är oberoende av internationella förhållanden.

Under perioden 2002–2005 har priserna inte förändrats särskilt mycket i Sverige utan varit stabilt låga, konstaterar CAN – de huvudsakliga nedgångarna skedde under 1990-talet.

År 2005 uppgavs det genomsnittliga gatupriset för hasch till ca 80 kronor per gram (svaren låg inom intervallet 60–100 kr). Motsvarande värde för amfetamin var 250 kronor (150–400 kr), för brunt heroin
1 200 kronor (500–2 500 kr) och för kokain 800 kronor (400–1 000 kr).

Samtidigt som prisfallen inträffat har tullens och polisens beslag ökat, räknat såväl i antal beslag som beslagtagna mängder. Även om tullens och polisens effektivitet kan ha ökat så torde inte detta kunna förklara att beslagen två, tre, eller fyrdubblats. Att beslagen stigit kraftigt samtidigt som priserna halverats talar för ett ökat inflöde och en ökad narkotikatillgänglighet under perioden, och då inte enbart i ekonomiska termer. Att prisfallet skulle vara en marknadsreaktion på minskad efterfrågan motsägs av att konsumtionen gått upp under den aktuella tidsperioden.

Slutsatsen är att tillgängligheten av hasch, amfetamin och kokain varit stabilt god de senaste fyra åren. Ett möjligt undantag från detta är brunt heroin. Beslagskurvan för denna drog har minskat sedan 2002, och 2005 års grampris var dessutom 200 kronor högre än vad som rapporterats tidigare under 2000-talet. Dock kan inte betydelsen av prisuppgifter från ett enstaka år tillmätas någon större vikt; om detta är ett trendbrott återstår att se.

Sedan år 2000 insamlas prisuppgifter för ytterligare fyra droger (LSD, ecstasy, kat och GHB).

År 2005 uppgavs LSD kosta runt 60 kronor per tripp och en ecstasytablett cirka 100. Kat, som är den minst spridda drogen som prisbedöms, kostade 250 kronor per knippa och GHB runt 30 kronor per centiliter. Utvecklingen för dessa droger är dock mera svåranalyserad då tidsperioden är kortare och underlaget mera bristfälligt då dessa medel är relativt sällsynta, säger CAN.

Torgny Peterson

Barn skyddas genom att förmyndare registreras i vägtrafikregistret

När ett barn uppges äga ett fordon så ska barnets förmyndare, i stället för barnet självt, registreras i vägtrafikregistret. Undantag ska gälla för fordon som barnet självt har behörighet att köra.

Lagändringen medför att betalningsskyldighet som vilar på den registrerade ägaren belastar förmyndaren och inte barnet.

Det kan handla om felparkeringsavgifter och fordonsskatt.

Lagändringarna börjar gälla den 1 oktober 2006.

Vidare ändras föräldrabalken, bland annat när det gäller den enskildes ansvar för ersättningen till förordnade ställföreträdare och samverkan mellan kommuner i överförmyndarfrågor.

Dessa lagändringar börjar gälla den 1 juli 2006.


Om strukturell diskriminering i arbetslivet och på arbetsmarknaden

Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering presenterar rapporterna
"Arbetslivets (o)synliga murar" och "På tröskeln till lönearbete".

Fredagen den  2 juni presenterar utredaren Masoud Kamali och rapporternas redaktörer Paulina de los Reyes och Anders Neergaard utredningens tionde och elfte rapporter "Arbetslivets (o)synliga murar" (SOU 2006:59) samt "På tröskeln till lönearbete. Diskriminering, exkludering och underordning av personer med utländsk bakgrund" (SOU 2006:60).

Utredningen har i uppdrag att identifiera och analysera mekanismer bakom strukturell diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, samt dess konsekvenser för makt och inflytande i det svenska samhället. I uppdraget ligger också att föreslå åtgärder för att motverka strukturell diskriminering.

Ålder, brott och etnicitet styr om unga får vård eller straff

Vilka unga kriminella tar socialtjänsten hand om i ett akut skede och vilka hamnar hos polisen? Det undersöker Lupita Svensson i sin avhandling vid Instutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

”Varje år berövas 140-240 i åldern 15-17 år friheten på grund av att de begått ett allvarligt brott. Trots att de utsätts för ett av de mest integritetskränkande ingreppen som samhället kan göra finns det lite kunskap om varför en del ungdomar kommer till socialtjänsten och blir omedelbart omhändertagna medan andra häktas av polisen och åklagarväsendet”, säger Lupita Svensson, doktorand vid Institutionen för socialt arbete.

I sin avhandling har hon undersökt vilka faktorer som ligger till grund för om unga kriminella blir omedelbart omhändertagna av socialtjänsten eller häktade av rättsväsendet under åren 1992, 1998 och 2003.
 
Mellan 1992 och 2003 har en ökning av dem som blir akut frihetsberövade skett, framförallt mellan åren 1998 och 2003.

I en nationell studie av alla akuta frihetsberövanden av unga lagöverträdare i åldern 15-17 år åren 1992, 1998 och 2003 framträder faktorer som typ av brott, ålder och etnisk bakgrund som viktiga för om det blir socialtjänstens vård eller polisens och åklagarens hantering.
 
De som blir häktade är oftare äldre, har begått våldsbrottslighet och är första generationens invandrare. Men dessa faktorer ska inte spela någon roll i ett rättsligt perspektiv när det gäller om det ska bli omedelbart omhändertagande av socialtjänsten eller häktning. Resultaten visar även att det finns skillnader mellan lagens syfte och myndighetsutövningen, vilket till exempel märks genom det höga antalet häktningar.

”Unga kriminella straffas oftare och hårdare än vad det rättsliga systemet avser. Min studie ifrågasätter de roller det sociala arbetet och rättsväendet har gentemot varandra och i samhället när det gäller att hantera unga lagöverträdare”, säger Lupita Svensson

Avhandlingen är en monografi. Avhandlingen har titeln: Häktad eller omedelbart omhändertagen? En studie om akuta frihetsberövanden av unga lagöverträdare.

Disputationen är den 7 juni 2006.

Tack för det Kommunal!

”I ett uttalande från fackföreningsrörelsen Kommunals förbundsmöte skriver förbundet att det måste bli högre kvalitet i Aftonbladets nyhets- och nöjesreportage”, rapporterar Svenska Dagbladet idag.

Vi tackar Kommunal för klarsyntheten. Såväl Aftonbladet som den andra tabloiden, Expressen, liknar mer och mer programtablåer för livssåpor. En titt på de flesta av de två tabloidernas dagliga löpsedlar underlättar utan tvekan beslutet att avstå från inköp.

Informationsdirektören i Aftonbladetkoncernen, Olof Brundin, säger enligt Svenska Dagbladet att ”En redaktionell policy har till uppdrag att vara ledstjärna för det dagliga arbetet. Ett medieföretag måste anpassas efter tidsandan.”

Att Aftonbladet skulle kunna påverka tidsandan har uppenbarligen aldrig fallit Brundin eller redaktionerna in.

Torgny Peterson


”Låt det frivilliga vara frivilligt”

I en ledare i Dagens Nyheter idag konstaterar skribenten att ”mycket nyttigt utförs inom NGO-sektorn, det behöver inte ens diskuteras.”…” Det äkta civilsamhället ska vara medborgarnas alldeles egna ansvar. Hela bidragstänkandet behöver ifrågasättas.”

Ingen dum idé. Låt den som vill stödja en viss organisation med ett visst belopp göra det. Det belopp ’donatorn’ skänkt till det ändamål man vill stödja får ’donatorn’ sedan dra av i sin helhet i samband med den årliga deklarationen.

Ett sådant förslag åstadkommer skulle förmodligen åstadkomma skrämselhicka hos politiska kontrollfreaks som därigenom skulle tappa möjligheten att strypa verksamheter som inte ligger i samklang med deras egen politiska agenda varför vi kan förvänta oss en lista från nämnda kontrollfreaks med punkter om varför ett sådant förslag skulle vara omöjligt att genomföra.

Läs också:
Låt det frivilliga vara frivilligt

Torgny Peterson

Vänsterns bidrag till fördumningsprocessen

Om det är röstfiske eller skär dumhet återstår att se, men vänsterns förslag om att elever inte ska plågas med hemuppgifter är ett allvarligt bidrag till fördumningsprocessen.

Att vara aktiv i skolan och komplettera skolans studieaktivitet med hemuppgifter som ett led i att öka eget ansvarstagande för den egna utvecklingen borde vare en självklarhet. Å andra sidan – om den nioåriga grundskolan ska ses som tvångsvård på någon statligt och kommunalt finanierad fritidsgård där ’Lattjo Lajban’ är kärnämne så passar vänsterförslaget alldeles utmärkt.

Elever som har det svårt i skolan behöver knappast mindre av studier – vare sig i skolan eller hemma. Tvärtom.

Vänsterns förslag bör snarast förpassas till den plats där det hör hemma – runda arkivet.

Läs också:
V: Stoppa läxor i grundskolan

Torgny Peterson


RSS 2.0