Den ideella sektorn kan göra ännu större insatser

I Dagens Nyheter idag har ministrarna Sabuni och Hägglund ett intressant inlägg under rubriken Satsning på ideella krafter löser landets vårdproblem

Debattinlägget är intressant av flera skäl, men inte minst för att man nu från regeringens sida aviserar lag- och regelförändringar, i ett första steg inom hälso- och sjukvården. Men, säger de båda, om denna utfaller väl är vi sedan snabbt beredda att gå vidare och bredda dialogen till ideella aktörer inom andra områden

Inte en dag för sent. Alltför länge har liknöjda och tyvärr också bakåtsträvande representanter för det offentliga tjänsteutbudet (hälso- och sjukvård, socialtjänst, polis, tull m fl) bevakat sina revir på ett för utvecklingen föga positivt sätt.   

I debattartikeln säger Sabuni och Hägglund vidare att det är uppenbart att den ideella sektorn skulle kunna göra en ännu större insats. Det har i Sverige länge funnits en ideologisk blindhet för vad den ideella sektorn bidrar med och skulle kunna bidra med. Det offentliga har inte velat eller förmått se och förhålla sig till den ideella sektorn som den samhällsaktör den är-och skulle kunna vara.  

Sabuni och Hägglund vill ha en betydligt större mångfald av utövare och leverantörer av den typ av service och tjänster som tidigare varit förbehållen offentliga aktörer. Nytänkande, innovationer och alternativa metoder liksom ett effektivt resursutnyttjande främjas bäst i en miljö av konkurrens och valfrihet. Privata företag-stora och små-kommer att stå för en större del av utbudet. Men vi vill också ge den ideella sektorn större möjligheter att bidra och konkurrera. 

Vad väntar ni på, ni alla goda ideella krafter som under decennier, ofta i hård motvind, enträget fortsatt arbetet? Nu är det dags att utveckla formerna för ett ännu mer aktivt deltagande när Sabuni och Hägglund konstaterar att om staten erkänner den ideella sektorn och den sociala ekonomins betydelse och dess särskilda identitet måste det rimligen få konsekvenser för hur det offentliga förhåller sig till den sociala ekonomins gemenskaper i praktiken-hur vi formulerar lagar och regler, konstruerar upphandlingar och byråkrati etcetera.

Kanske kan det också medföra att det äntligen blir ett slut på det faktum att , som de båda skriver, dagens gällande regelverk, byråkrati och redovisningssystem inte tar tillräcklig hänsyn till hur den ideella sektorn fungerar. Ryckighet och kortsiktighet när det gäller finansieringen av aktörerna har lett till osäkerhet. Korta projektmedel har medfört att kompetens gått förlorad när den tillfälliga satsningen upphört, skriver Nabuni och Hägglund. 

Med omfattande erfarenhet av den ideella sektorn ser jag fram emot fortsatta diskussioner om de här frågorna. 

Torgny Peterson

NOKAS-saken avgjord i Högsta domstolen

När nu påföljderna för det spektakulära rånet i Stavanger meddelats av Högsta domstolen i Norge i vad som kommit att kallas NOKAS-saken (efter namnet på den värdecentral i Stavanger som rånades-Norsk Kontantservice AS.), har Norges riksåklagare Tor-Aksel Busch gett polisen i Stavanger omfattande beröm för det gedigna arbetet att lösa brottet och ställa de skyldiga till svars. 

Domen i Högsta domstolen i NOKAS-saken där huvudmannen, David Aleksander Toska, fick 18 års fängelse kan du i sin helhet läsa här

Torgny Peterson

Starta haveriutredningar av självmord

Inrätta kommunala haveriutredningar vid självmord för att förbättra det förebyggande arbetet. Det är ett av förslagen som Statens folkhälsoinstitut för fram i redovisningen av ett regeringsuppdrag om en nationell handlingsplan mot självmord. 

Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland svenska män och kvinnor i 30-års åldern, låg inkomst och låg utbildning är kända riskfaktorer. 2004 registrerades 1154 säkerställda självmord i landet. Förutom att många levnadsår går förlorade vid självmord drabbas närstående ofta av psykisk ohälsa. I en rangordning av sjukdomar och skador som bidrar till sjukdomsbördan i Sverige mellan 1988 och 1995 kom självtillfogade skador på femte plats. 

I Folkhälsoinstitutets rapport Förslag till nationellt program för suicidprevention poängteras att det finns outnyttjade metoder för att minska antalet självmord. Haveriutredningar vid självmord skulle kunna bestå i en tvärsektoriell yrkesgrupp som diskuterar och analyserar vad som kunde ha förhindrat ett självmord.  

I ett stort antal kommuner finns idag lokala grupper som arbetar med att förebygga olycksfallsskador. Efter att ha fått information om ett självmord skulle grupperna på ett liknande sätt kunna arbeta med självmordsfrågor, särskilt bland unga. Omfattande erfarenhet visar att lokalt förebyggande arbete är effektivt och eftersom samtliga självmord utreds på landets rättsmedicinska avdelningar finns informationen att tillgå. Metoden används ofta inom andra skadeförebyggande områden, exempelvis inom arbetslivet och vid trafikolyckor. 

Ett 25-tal remissinstanser som haft synpunkter på utredningen om självmordsprevention ställer sig i huvudsak positiva till förslaget om haveriutredningar men poängterar att det måste konkretiseras innan det kan genomföras.  

Förslaget bygger på synsättet att självmord inte bara är den enskildes ansvar utan att det är resultatet av ett stort antal faktorer som den enskilde inte kan kontrollera. En suicidhandling kan ses som ett psykologiskt misstag eftersom de flesta som överlever ett självmordsförsök några år senare vill fortsätta att leva. 

Folkhälsoinstitutet redovisar även ett flertal andra förslag för att minska antalet självmord i landet, bland annat minskad alkoholkonsumtion, formulering av ett nationellt mål och stöd till frivilligorganisationer.

Tillgång till kommunal sprutstuga bidrar till ökad användning av narkotika

Från Australien rapporteras att missbrukare som använder sig av den kommunala sprutstugan i det ökända Kings Cross-området i Sydney utnyttjar tillgången till sprutstugan genom att ta allt högre doser av heroin för att testa hur mycket dom tål. Och det handlar inte bara om heroin. I sprutstugan blandas det friskt av den narkotika som finns att tillgå på marknaden. 

Dessa fakta kom i dagen i samband med en diskussion i parlamentet igår kväll om en eventuell förlängning av experimentet med sprutstugan med fyra år. Du kan läsa mer om detta här.  

I vårt västra grannland, Norge, är det inte bara en del politiker som reagerat mot experimentet med den kommunala sprutstugan i Oslo, också tidigare narkomaner är skeptiska

Kommunala sprutstugor är och förblir ett vansinnigt påfund, på samma sätt som sprututdelning i fängelser är det, såvida man inte avser att underlätta för missbrukarna att fortsätta sitt missbruk.  

Politiker borde genom beslut ombesörja att det ska vara svårt att använda narkotika och enkelt att få vård. Dessvärre förefaller det som om vissa okunniga politiker har motsatt uppfattning, dvs det ska vara enkelt att använda narkotika och svårt att få vård. 

Torgny Peterson

Almedalen och ReageraMera är redo

Årets Almedalsvecka går mot sitt slut
Almedalen: Än så länge ganska tomt, men inte så länge till

Om lite mer än en vecka är det dags för det årliga, största politiska evenemanget i Sverige-Almedalsveckan.

När kalendariet för arrangemangen under Almedalsveckan stängdes den 25 juni hade 469 arrangemang anmälts och 285 journalister ackrediterats.

Under Almedalsveckan 8-14 juli blir det i vanlig ordning mycket omfattande rapportering på den här bloggen och utöver detta också radiosändningar i JustRadio 10.30 varje dag med Torgny Peterson och Nils-Petter Ek i studion. Det blir direktinslag från seminarier, inspelade rapporter från 'fältet' och en mängd intervjuer i studion.
 
Oavsett var du finns i världen kan du lyssna på programmet.
Bor du på Gotland får du in kanalen på 89.2.

Bor du i övriga Sverige eller i utlandet kan du lyssna direkt på adressen http://www.justradio.nu/ eller www.myspace.com/justradiogotland

För aktuell information om innehållet i radioprogrammen under Almedalsveckan gör du klokt i att återvända till den här bloggen så snart du slår på datorn.

Välkommen till Gotland och Almedalen!

Nytt nummer av BRIS-tidningen

BRIS-tidningens tredje nummer har tema psykisk ohälsa hos barn och unga. Varför mår allt fler barn och unga psykiskt dåligt? Vilket stöd är det barn och unga egentligen behöver från vuxenvärlden? Och går utvecklingen att stoppa?

BRIS-tidningen nummer 3/2007 innehåller bland annat detta:

* intervju med hälso- och äldreminister Maria Larsson (kd) som menar att den ökande psykiska ohälsan är folkhälsans största utmaning
* intervju med Gunilla Olsson som har skrivit en bok om tonårsdepressioner och behandlingen av dem
* intervju med psykologen Allan Comstedt som menar att individualism och allt för mycket fokus på prestationer och skönhet gör sårbara ungdomar ännu mer sårbara
* KOPP-metoden i Holland har visat sig vara en framgångsrik preventiv metod för att motverka psykisk ohälsa
* Utsatta barn får inte den hjälp de behöver från barn- och ungdomspsykiatrin, enligt en studie som BRIS har gjort
* radioprofilen och komikern Mia Skäringers gripande och ärliga krönika om varför hon både skar sig och svalt som tonåring.
* Skolhälsovården måste upprustas! kräver skolläkarföreningens ordförande Lars Gelander

I temanumret om psykisk ohälsa rapporterar vi bland annat om hur barn och unga verkligen mår, varför vissa flickor skär sig och vilka behandlingar som finns. Vi tar upp hur man kan nå fram till pojkar som mår dåligt, hur situationen för barn med invandrarbakgrund ser ut, symptom för en tonårsdepression och vilken hjälp en deprimerad tonåring behöver, säger Cecilia Nauclér, chefredaktör för BRIS-tidningen.

BRIS-tidningen innehåller också den senaste forskningen inom området, tips på böcker och filmer inom området samt vilket juridiskt stöd som finns för barn som mår dåligt.

För mer information:
Lovisa Ågren, pressekreterare BRIS
08-598 888 30 eller 0736-40 05 23

Kroniskt missbruk av metamfetamin kan orsaka allvarliga hjärt- kärlproblem

Forskare vid The Scripps Research Institute i USA har funnit att kroniskt missbruk av den mycket beroendeframkallande drogen metamfetamin kan utgöra en riskfaktor vid utvecklingen av allvarliga hjärt- kärlproblem. 

Du kan läsa mer om rönen här

Torgny Peterson

Utveckling av den sociala barn- och ungdomsvården

I proposition 2006/07:129 Utveckling av den sociala barn- och ungdomsvården föreslår regeringen ett antal ändringar i reglerna om skydd och stöd för barn och unga. Förslagen syftar till att stärka barns och ungas ställning, att skapa förutsättningar för en säker och sammanhållen vård av barn och unga, samt att den vård som ges ska vara i enlighet med kunskap och beprövad erfarenhet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2008.

Kortfattad sammanställning av förslagen i propositionen
I propositionen föreslår regeringen ett antal ändringar i reglerna om skydd och stöd för barn och unga inom den sociala barn- och ungdomsvården. Förslagen syftar till att stärka barns och ungas ställning, skapa förutsättningar för en säker och sammanhållen vård av barn och unga samt till att denna vård ges i enlighet med kunskap och beprövad erfarenhet.

Socialnämndens ansökan om vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) skall innehålla uppgift om hur och vilket slags information som lämnats den unge samt den unges inställning. För barn och unga som vårdas i ett hem för vård eller boende eller i ett familjehem skall en genomförandeplan upprättas. Socialnämndens skyldighet att tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas för barn som vårdats utanför hemmet tydliggörs.

Ett barn får inte placeras i ett enskilt hem som vid upprepade tillfällen tar emot barn för tillfällig vård (jourhem) eller i ett familjehem om inte förhållandena i hemmet är utredda av en socialnämnd. Endast om det finns särskilda skäl får ett barn vara placerat i jourhem längre tid än två månader räknat från den tidpunkt när nämndens utredning av barnets förhållanden avslutades. Om missförhållandena vid ett hem för vård eller boende är så allvarliga att det föreligger fara för barns liv, hälsa eller personliga säkerhet får länsstyrelsen utan föregående föreläggande förbjuda fortsatt verksamhet. Kommuner och landsting som driver hem för vård eller boende skall anmäla denna verksamhet till länsstyrelsen. Ett förtydligande görs av för vilken yrkesmässigt bedriven öppenvårdverksamhet tillstånd krävs från länsstyrelsen.

Statens institutionsstyrelse, SiS, får rätt att besluta att unga som vårdas i ett särskilt ungdomshem tillfälligt skall vistas i ett annat sådant ungdomshem i samband med att de av olika skäl transporteras. SiS får även utökade möjligheter till provtagning för att kontrollera alkohol- eller drogpåverkan hos dem som vårdas i särskilda ungdomshem.

Nya regler föreslås vad gäller bevarande och gallring av dokumentation i bl.a. enskilda verksamheter enligt socialtjänstlagen (2001:453, SoL) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Länsstyrelsernas tillsynsuppdrag avseende tvångsvård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och LVU förtydligas genom ett tillägg i SoL.

En individuell vårdplan skall upprättas även för vuxna i hem för vård eller boende eller familjehem.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2008. 

Du kan läsa hela propositionen här.

Radioprogrammet ReageraMera onsdag 27 juni 10.30

Onsdag 27 juni 2007 kl 10.30 (OBS! den nya tiden för programmet) - ReageraMera med Torgny Peterson -

I DAGENS PROGRAM:

Livet i Visby eller Livat i Visby - samtal med Mika Lahti, ansvarig för den förstärkta ungdomsgruppen under sommaren

Om Almedalsveckan - samtal med Karin Lindvall, projektledare för Almedalsveckan

Bor du på Gotland får du in kanalen på 89.2.

Bor du i övriga Sverige eller i utlandet kan du lyssna direkt på adressen http://www.justradio.nu/ eller www.myspace.com/justradiogotland

Användare av ecstasy drabbas av sämre minne

Forskare vid University of Hertfordshire i Storbritannien konstaterar i en studie att användare av ecstasy visar en avsevärt försämrad minnesfunktion jämfört med personer som inte använder ecstasy. 

I sin forskning, redovisad I rapporten Ecstasy (MDMA) and memory function: a meta-analytic update, analyserade professor Keith Laws och Joy Kokkalis data från 26 minnesstudier av över 600 användare av ecstasy. 

Av rapporten framgår att mer tillfälligt bruk av ecstasy åstadkommer en måttlig till omfattande effekt på såväl korttids- som långtidsminne och det verbala minnet, men inte på det visuella minnet. Hos mer än 75 procent av användarna av ecstasy ligger det verbala korttids- och långtidsminnet under genomsnittet jämfört med de som inte använder ecstasy. 

Forskarna fann också att försämringen av minnet inte står i relation till antalet konsumerade ecstasytabletter. 

Studien kommer att publiceras i Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental

Torgny Peterson

Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2007

Nu har skriften Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2007, som beskriver de viktigaste besluten som träder i kraft runt halvårsskiftet, publicerats.  

Du hittar skriften här


Om inget annat anges träder förändringarna i kraft den 1 juli 2007.


Kerstin Wigzell ny utredare för kunskapsutveckling inom socialtjänsten

Regeringen har fattat beslut om att ge en utredning i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur staten på bästa sätt kan stödja kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten. Utredningen ska även analysera och lämna förslag på åtgärder som främjar att ny kunskap tas fram, sprids och tillämpas i praktiken.

Syftet är att socialtjänstens insatser i högre utsträckning ska baseras på kunskap om det sociala arbetets resultat, kvalitet och effektivitet. Generaldirektör Kerstin Wigzell har förordnats som särskild utredare. Utredaren skall redovisa sitt arbete senast den 1 mars 2008.

Sten Wahlqvist ny utredare för översyn av personuppgifter inom socialtjänsten

En särskild utredare ska se över hur behandlingen av personuppgifter inom socialtjänsten regleras, samt lämna de förslag till författningsändringar som utredaren anser behövliga för att åstadkomma en välfungerande och sammanhållen reglering av området.

Regleringen ska syfta till att förbättra möjligheterna att framställa statistik och göra verksamhetsuppföljning samt säkerställa kvaliteten på vård, omsorg och insatser inom socialtjänsten. Kammarrättslagmannen Sten Wahlqvist har utsetts till särskild utredare. Utredaren ska redovisa uppdraget senast den 31 mars 2009.

En utvärdering av rättshjälpslagen

Regeringen har beslutat att ge Domstolsverket i uppdrag att göra en allmän utvärdering av rättshjälpslagen.

Rättshjälpssystemet grundas på principen att enskildas behov av rättsligt bistånd i första hand skall tillgodoses genom tillgängliga försäkringslösningar. Rättshjälpslagen har alltså till grundläggande syfte att fungera som ett yttersta skyddsnät för dem som inte kan få rättsligt bistånd på annat sätt.

Den nu gällande rättshjälpslagen trädde i kraft den 1 december 1997. För att säkerställa att rättshjälpssystemet är ändamålsenligt och rättvist utformat behöver rättshjälpslagen utvärderas.

Syftet med utvärderingen är att skapa ett underlag för ställningstaganden till eventuella förändringar av rättshjälpssystemet. Särskilt avseende skall fästas vid de effekter som regelverket har för de rättssökande. Frågor som skall uppmärksammas i utvärderingen är bl.a. rättshjälp i familjemål, rättshjälp i angelägenheter som skall behandlas utomlands, rättshjälp till näringsidkare och den statliga rättshjälpens förhållande till privata rättsskyddsförsäkringar. Uppdraget skall redovisas senast den 1 september 2008.

Betydande och positiva förändringar på världens narkotikamarknader

FN:s årsrapport rapporterar betydande och positiva förändringar på världens narkotikamarknader.

Idag offentliggjordes FN:s rapport om den globala narkotikasituationen, World Drug Report 2007, av UNODC i Wien. 

Om det för några år sedan verkade som om världen var på väg mot en epidemisk missbrukssituation antyder tilltagande bevis att problemet nu bringas under kontroll,
sa chefen för UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), Antonio Maria Costa i samband med offentliggörandet av rapporten. Färska data visar att ökningen av narkotikamissbruket har avstannat, sa Costa i ett uttalande. 

Rapporten visar att globala marknader för illegala droger i stort höll sig stabila under åren 2005-2006. För nästan alla droger, kokain, heroin, cannabis och amfetaminpreparat, tyder allt på en stabilisering oavsett om vi talar om produktion, handel med narkotika eller konsumtion, sa Costa. 

Kokaodlingarna i Anderna fortsätter att minska och den globala konsumtionen av kokain har stabiliserats, även om minskningen i USA ersatts av en alarmerande ökning i Europa. 

Marknaden för amfetaminliknande preparat, som ecstasy, har också begränsats och nått nivåer som är stabila i många länder när det gäller såväl produktion som missbruk. För första gången på decennier visar global statistik inte någon ökning i produktion och konsumtion i världen. Det allt större antalet cannabisrökare som söker behandling, visar att de nya sorterna av cannabis med hög THC-halt inte bara gör att folk blir påverkade utan också sjuka, sa Costa. 

Även om allt fler tecken tyder på att såväl tillgång som efterfrågan på narkotika av olika slag i stort stabiliserats och större ansträngningar görs för att minska de skador de åstadkommer, kan situationen snabbt försämras igen. Vi kan inte ta bort foten från bromspedalen. Prevention och effektiv hälsovård för missbrukarna är oerhört viktig också i fortsättningen, sa Costa.  

Opiumproduktionen i Afghanistan utgör ett stort problem: odlingen av opiumvallmo ökade dramatiskt 2006 och motverkade anmärkningsvärda framgångar i utrotningen av andra källor för tillgång på opium, speciellt i Sydostasien. I Afghanistan är opium mer en fråga om säkerhetsproblem än om narkotikaproblem, sa chefen för UNODC.

Helmand-provinsen, som är allvarligt hotad av revolter, håller på att bli världens största narkotikaleverantör, med en illegal produktion som är större än i resten av hela landet och större än i hela länder som Myanmar eller Colombia
, sa Costa. En effektiv hantering av Helmand-provinsens narkotika- och revoltcancer kan göra att världen befrias från den farligaste källan för den farligaste narkotikan och också i stor utsträckning bidra till att skapa säkerhet i området.

I ett globalt perspektiv har rättsvårdande myndigheter ökat mängden gjorda beslag. Mer än 45 procent av det kokain som produceras i världen beslagtas nu, vilket är en ökning med 24 procent jämfört med 1999, och mer än 25 procent av det heroin som produceras beslagtas, jämfört med 15 procent 1999.

Narkotikasmugglarna letar nya rutter, till exempel genom Afrika. Afrika attackeras av smugglare från väst (Colombia) och heroinsmugglare i öst (Afghanistan),
sa Costa. Det här hotet måste angripas snabbt för att ta kål på organiserad brottslighet, penningtvätt och korruption och för att förhindra spridning av användning av narkotika som skulle kunna åstadkomma kaos på en kontinent som redan plågas av många andra tragedier.

På grund av de korta transportvägarna är det svårt att beslagta cannabis och amfetaminliknande preparat. Polisen måste vara alert för att upptäcka narkotikalaboratorier och cannabisplanteringar som drivs inomhus, till och med mitt inne i välbeställda städer, varnade Costa.

Om narkotikaproblemet ska kunna minska på lång sikt måste de ske en ökning av preventiva insatser och problemet måste behandlas vid källan, narkotikamissbrukarna. För åtminstone en av 200 människor i världen styrs livet av narkotika, sa Costa. Narkotikamissbruk är en sjukdom som måste, och kan, förhindras och behandlas. Tidiga tester för att upptäcka, bättre behandlingsformer och en integrering av behandlingen i det offentliga hälsovårdssystemet och i socialtjänstprogram kan göra människor fria från beroendet av narkotika. Att behandla de som lider av missbruk är en hälsoinvestering i våra länder, lika mycket som behandling av HIV, diabetes eller tuberkulos, sa Costa.

Antonio Maria Costa uppmanade världen att förändra sitt synsätt på narkotikaproblemet och fokusera lika mycket på att försvara människors hälsa som på att förstöra illegala odlingar och kriminella nätverk. Detta är ett delat ansvar; internationellt-mellan producent- och konsumentländer; regionalt-mellan grannländer; och nationellt-mellan alla delar av samhället.

World Drug Report 2007, som innehåller den idag mest uppdaterade informationen om det globala narkotikaläget, hittar du här

Torgny Peterson

3,2 ton hasch beslagtaget i norra Marocko

Från Marocko meddelas att den marockanska flottan i söndags tog 3,2 ton hasch I beslag i Al Hoceïma-områdetEn spanjor och tre marockaner har gripits. 

Utöver det här beslaget förhindrade tullen i Tetouan (cirak 30 mil norr om Rabat) vid tre olika tillfällen förra veckan försök till smuggling av totalt närmare 430 kilo hasch, som gömts i utlandsregistrerade lastbilar. 

Med hjälp av en mobil scanneranläggning gjorde den marockanska tullen i december förra året ett rekordbeslag av hasch, 11 ton på två lastbilar i Nador. 

Torgny Peterson

Uttalande av Antonio Maria Costa på internationella dagen mot narkotika

Uttalande av chefen för UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) med anledning av den internationella dagen mot narkotika.

I ett uttalande med anledning av den internationella dagen mot narkotika den 26 juni säger chefen för UNODC, Antonio Maria Costa följande: 

När vi uppmärksammar den internationella dagen mot narkotika och handel med narkotika finns det en del anledning till optimism när det gäller narkotikamissbruket. 2007 års World Drug Report som offentliggörs av UNODC den 26 juni ger ytterligare bevis för att världens narkotikaproblem tyglas. För nästan varenda drog-kokain, heroin, cannabis och amfetaminliknande substanser-tyder tecknen på stabilisering, oavsett om vi talar om odling, produktion eller missbruk. En del tydliga problem återstår, som opium i södra Afghanistan, en cancer som hotar säkerhet och hälsa och göder korruption. Vidare neutraliseras framgångar i en del länder av negativa trender på annat håll. Det är också svårt att uttala sig säkert om narkotikasituationen i några av världens största och snabbast växande länder på grund av avsaknad av data. Icke desto mindre, sett i ett globalt perspektiv förefaller problemet att vara under kontroll. Under de senaste åren har narkotikasituationen i världen stabiliserats.  

Detta betyder inte att narkotikaproblemet har lösts eller att vi kan slå oss till ro. Narkotika utgör en dödlig form av missbruk och utgör en verklig fara för säkerhet och hälsa och ruinerar miljontals liv för människor över hela världen. Mycket arbete återstår att göra. 

Eftersom vi inte ska ta bort foten från bromsen uppmanar jag er att använda den här dagen för att hos era regeringar, era familjer, vänner och medarbetare inpränta behovet att fortsätta att tränga tillbaka narkotika. Ytterligare stöd behövs för att minska sårbarheten hos bönder att falla för frestelsen som illegala inkomster utgör. Ytterligare förbättringar krävs inom de rättsvårdande myndigheterna, särskilt genom regionalt samarbete, för att stoppa narkotikaproducenter och narkotikahandlare. 

Men även om all tillgång på narkotika skulle elimineras vid källan, och/eller beslagtas längs handelsvägarna, så skulle fortfarande miljontals missbrukare försöka hitta en väg att tillfredsställa sitt missbruk. Därför måste den främsta prioriteringen i kampen mot narkotika vara prevention och att hjälpa människor att göra sig fria från narkotikaberoende och få dom tillbaka till samhället.  

Det är glädjande att se en tilltagande insikt att narkotikamissbruk är en sjukdom som kan förebyggas och behandlas. Ytterligare investeringar måste göras. Det är investeringar i hälsotillståndet i våra samhällen lika mycket som behandling av HIV, diabetes eller tuberkulos. 

Under de kommande åren hoppas vi att bevisen för en avgörande trend i kampen mot narkotika kommer att tillta. Om vi alla tillsammans, i våra samhällen och i våra medlemsstater fortsätter att bära vår del av ansvaret kan fortsatta framsteg göras.

Torgny Peterson

Uttalande av FN:s generalsekreterare på internationella dagen mot narkotika

Uttalande av FN:s generalsekreterare med anledning av den internationella dagen mot narkotika. I ett uttalande med anledning av den internationella dagen mot narkotika den 26 juni säger FN:s generalsekreterare Ban följande: 

Narkotikamissbruk är ett problem som kan förebyggas, behandlas och kontrolleras. Medan ansträngningar måste intensifieras för att minska tillgången-genom att hjälpa odlare av illegala grödor att hitta livskraftiga legala alternativ och säkerställa att rättsvårdande myndigheter fortsätter sitt goda arbete att beslagta narkotika-utgör en minskning av efterfrågan den största utmaningen för den globala narkotikakontrollverksamheten. Med minskad efterfrågan skulle det finnas minskad behov av tillgång och färre incitament för kriminella att bedriva illegal handel med narkotika. 

Att bekämpa narkotika är en kollektiv åtgärd. Det kräver politiskt ledarskap och tillräckliga resurser, speciellt när det gäller fler och bättre behandlingsmöjligheter. Det kräver engagemang från föräldrar och lärare likaväl som engagemang från hälsovårdande myndigheter och socialarbetare. Det kräver att media och domstolar gör sitt. 

Alla delar av samhället måste förenas och ägna speciell uppmärksamhet åt de som befinner sig i ett utsatt läge, de som befinner sig i riskzonen för att använda narkotika på grund av den egna eller familjens situation, och de som redan använder narkotika. Vår uppgift är att göra det möjligt för dem att kontrollera sina liv snarare än att tillåta att deras liv kontrolleras av narkotika. Det innebär att ge unga människor god ledning, möjligheter till anställning och en chans att bli delaktig i aktiviteter som kan hjälpa till att organisera livet och ge det mening och värde. Det innebär att ge föräldrar stöd i deras ansträngningar att erbjuda kärlek och ledarskap. Det innebär att nå ut till marginaliserade grupper och garantera att de får den omsorg de behöver för att kunna hantera beteende-, psykologiska eller medicinska problem. Det innebär att presentera skäl som ger anledning till hopp. 

Effektiv behandling är väsentlig för de som kämpar med sitt missbruk. Narkotikamissbruk är en sjukdom som måste behandlas på evidensbaserade grunder, inte ideologi. Jag uppmanar medlemsstaterna att ägna mer uppmärksamhet åt tidig upptäckt; att göra mer för att förhindra spridning av sjukdomar, särskilt HIV och hepatit, genom missbruket; att behandla alla former av missbruk; och att integrera missbruksbehandling i offentlig hälsovård och socialtjänst. 


Narkotikamissbruk för med sig ångest och plågor för den enskilde individen och nära och kära. Det tär på hela människan, familjen och samhället. Det är ett område som var och en av oss måste ta personligt. Låt oss på den här internationella dagen mot narkotikamissbruk och handel med narkotika försäkra att det inte finns någon plats för narkotika i våra liv eller våra samhällen.

Torgny Peterson


Kontrollerar droger ditt liv?

Tisdag 26 juni är den dag då man världen över firar den internationella FN-dagen mot drogmissbruk. Temat för i år och de kommande tre åren är Kontrollerar droger ditt liv? ReageraMera gör just den dagen avspark för ett ettårigt projekt med ett givet och i allra högsta grad relevant tema-Kontrollerar droger ditt liv? 

FN-kampanjens mål är att inspirera människor och mobilisera stöd för drogkontroll, något som inte kan uppnås utan ett effektivt preventivt arbete. Kampanjen och kampanjens slogan kan användas på olika sätt för att passa in i olika sammanhang i hela Sverige-Kontrollerar droger din kreativitet?; Kontrollerar droger dina idrottsinsatser?; Kontrollerar droger din hjärna; Kontrollerar droger din kropp m fl.

Kampanjen kommer att synas, var så säker! Syns du inte, så finns du inte som bekant. Ungdomar har förstått det bättre än de flesta vuxna. 

Såväl FN-kampanjens mål som medel sammanfaller väl med det projektarbete ReageraMera nu startar och ger dessutom en koppling till liknande verksamheter på andra håll i Sverige, Norden och övriga världen, vilket  kan tillvaratas i ett senare, större sammanhang.  

Läs mer om den internationella kampanjen Do drugs control your life?-Kontrollerar droger ditt liv? här

Torgny Peterson

Är du reklampelare för hasch är du inte välkommen på krogen

I Elverum i Norge är det tvärstopp i entrén om du går omkring som en levande reklampelare för hasch. Det är polisen tillsammans med restauranger och klubbar i Elverum som står bakom initiativet rapporterar Østlendingen

Något för svenska restaurang- och klubbägare? 


Torgny Peterson


Påverkade haschrökare filmade mord

Påtända svenska haschrökare har i kommentarer hävdat att hasch inte gör någon aggressiv.  

Det gäller uppenbarligen inte de två brittiska tonåriga haschrökare som i en planerad attack videofilmade mordet på en 40-årig tvåbarnsfar för att sedan skryta om det inför sina kamrater. 

Ytterligare ett fall, som du kan läsa mer om här, som bekräftar behovet av en intensifierad, samordnad kamp mot cannabis.  

Torgny Peterson

Nya vaccin mot kokain och metamfetamin

I ett pressmeddelande meddelar Baylor College of Medicine (BCM) i USA att studier, presenterade vid The Annual Meeting of the College on Problems of Drug Dependence i Quebec i Kanada i veckan, visar att två nya vaccin mot kokain- respektive metamfetamin visat sig effektiva i flera avseenden. 

Du kan läsa mer i en sammanfattning i Science Daily som du hittar här

Torgny Peterson

Nytt EU-stöd för hälsoforskning

Nu finns nya pengar att söka för forskningsprojekt inom området hälsa. EU:s sjunde ramprogram stöder forskningsprojekt från organisationer och enskilda personer. Sista ansökningsdag är 18 september.Den 19 juni öppnade årets andra stora utlysning av forskningsstöd inom det tematiska området hälsa. Det så kallade sjunde ramprogrammet är EU:s stora satsning på att skapa en forskning av världsklass. Den totala budgeten är på 53 miljoner euro fördelat under programmets sju år, sista ansökningsdag är 18 september.

Programmet är öppet för forskningscentra, företag, organisationer och enskilda personer. Den nu aktuella utlysningen heter FP7-HEALTH-2007-B. Några exempel på områden som lyfts fram i utlysningen är barn och ungdomars hälsa, ett hälsosamt åldrande, alkoholprevention och utvärderingar av nationella suicid program.

Information om de prioriterade områdena finns under rubriken Work programme: Health.

Allt fler i Nederländerna söker hjälp för cannabismissbruk

Enligt 2006 års rapport om drogmissbruk i Nederländerna ökar antalet individer som söker hjälp för sitt cannabismissbruk kraftigt i landet. Under 2005 ökade antalet hjälpsökande med hela 12 procent trots att antalet användare av cannabis varit relativt stabilt under perioden 2001-2005. 

Siffrorna från Nederländerna ger stöd för kraven på ökade insatser mot hela cannabishanteringen. 

Läser du holländska kan du också läsa mer om Jaarbericht 2006 Nationale Drug Monitor här

Läs också
Hjälp till med att stänga cannabisodlingar i Sverige och övriga Skandinavien  

Torgny Peterson

Förstärkt arbete för att motverka mäns våld mot kvinnor

Regeringen har fattat två beslut som intensifierar arbetet med att motverka mäns våld mot kvinnor.

Länsstyrelserna ska, inom ramen för sitt ansvarsområde, koordinera samarbetet mellan myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer. Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete, IMS, vid Socialstyrelsen får i uppdrag att intensifiera och kvalitetssäkra bedömningsinstrument som kan användas i socialtjänstens arbete med våldutsatta kvinnor och barn som har bevittnat våld. Det syftar till att öka kvaliteten och att minska skillnaderna mellan kommunerna när det gäller att bemöta de utsatta.

Det måste alltid finnas en möjlighet för en våldsutsatt kvinna att få stöd och hjälp oavsett i vilken kommun hon bor. I dag kan hjälpen se olika ut i olika delar av landet, säger folkhälsominister Maria Larsson.

Besluten finansieras av medel från anslaget för särskilda jämställdhetsåtgärder. Totalt satsas tio miljoner kronor. Satsningen utgör en del av den kommande handlingsplanen för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Behovet av ökad samordning mellan myndigheterna är fortfarande  stort på detta område. Ingen våldsutsatt kvinna ska behöva hamna mellan stolarna oavsett vilken myndighet hon vänder sig till, säger jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.

Förtroende och kvalitet i domstolarna

Regeringen har i dag beslutat om direktiv till en utredning som skall kartlägga och analysera frågor om förtroende och kvalitet i domstolarna. Som särskild utredare har utsetts lagmannen Sigurd Heuman.

Att allmänheten har ett stort förtroende för rättsväsendet är viktigt både för rättsväsendets legitimitet och för dess funktion. För att förtroendet för rättsväsendet skall upprätthållas krävs bl.a. att personer som kommer i kontakt med rättsväsendets myndigheter bemöts med respekt och professionalism.

När det gäller domstolarna anses bemötande, utformningen av domar och beslut samt informationen från domstolarna till media, dvs. det sätt på vilket domstolarna kommunicerar med medborgarna, ha särskilt stor betydelse för förtroendet.

Utredningen skall därför kartlägga hur kommunikationen mellan domstolarna och medborgarna fungerar. Mot bakgrund av kartläggningen skall utredningen överväga hur domstolarnas kommunikation med medborgarna kan utvecklas vidare.

Kartläggning och överväganden skall redovisas på ett sådant sätt att de kan ligga till grund för domstolarnas fortsatta arbete med dessa frågor. Uppdraget skall redovisas senast den 30 november 2008.

Förstärkt vårdgaranti för barn- och ungdomspsykiatrin

De långa väntetiderna inom barn- och ungdomspsykiatrin måste kortas. Därför har regeringen slutit en överenskommelse tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om en förstärkt vårdgaranti för barn och ungdomspsykiatrin. Unga med psykisk ohälsa måste få den hjälp de behöver i tid. Att som ung behöva vänta i upp till 6 månader för behandling kan i många fall vara förödande. Det säger socialminister Göran Hägglund med anledning av den överenskommelse som nu har slutits mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting.

Pressen och stressen ökar i samhället. Inte minst drabbar det våra barn och unga mycket hårt. Inför valet lovade Alliansen en förstärkt vårdgaranti för barn- och ungdomspsykiatrin. Vi tar nu, tillsammans med SKL, de första stegen för att uppfylla det vallöftet. Att bara ösa in pengar utan att veta var behoven egentligen finns har tidigare visat sig vara resultatlöst. Därför måste vi nu, parallellt med de extra pengar vi tillför landstingen, kartlägga varför vårdgarantin i många fall brister. Var finns problemen? Vilka landsting lyckas bra, och varför? På det sättet kan vi följa upp arbetet bättre och lära oss av de goda exemplen.

Det är extra viktigt med snabba insatser när det gäller våra barn och unga. Idag kan ett barn få vänta upp till 3 månader på att träffa en specialist och ytterligare 3 månader på behandling. Sammanlagt blir det ett halvår och det är en orimlig tid i ett barns perspektiv. Vi vill korta tiderna från 3 månader per insats till max 1 månad. Det kommer inte att göras över en natt. Men denna överenskommelse är en bra bit på vägen för att nå målet.

Den förstärkta vårdgarantin innebär att en ung person som söker hjälp inom psykiatrin ska erbjudas kontakt via telefon eller på plats samma dag, och besök hos läkare inom 7 dagar. Den unge ska sedan få träffa en specialist inom barn och ungdomspsykiatrin inom högst 30 dagar, och påbörja behandling inom ytterligare 30 dagar.  

Arbetet med att förverkliga den förstärkta vårdgarantin kommer att genomföras stegvis under en treårsperiod med början sommaren 2007.

Nordiskt justitieministermöte i Koli

Justitieminister Beatrice Ask deltar vid årets Nordiska justitieministermöte i Koli i Finland den 19-21 juni 2007.

Vid mötet kommer justitieministrarna bland annat att diskutera frågor om nya och effektivare förverkandeformer som ett medel att återföra de ekonomiska vinster som görs genom allvarlig och organiserad brottslighet. Även frågor om ett stärkt nordiskt samarbete för att bekämpa internetrelaterade övergrepp mot barn kommer att tas upp.
Ministrarna kommer också att diskutera och utbyta erfarenheter om de kriminalvårdsreformer som under senare år beslutats i flera av de nordiska länderna.

Justitieministrarna från Finland, Island, Norge och Sverige medverkar vid mötet. Även de självstyrande områdena Färöarna och Grönland är representerade.

Insidan viktigare än utsidan

1 500 poliser protesterar mot förslaget att polisens nuvarande uniform ska ersättas av en light-variant. Förhoppningsvis anser flertalet poliser, till skillnad från de 1 500 protestanterna, att vad som finns på insidan av huvudet är viktigare än vilken typ av uniformsmössa som pryder utanmätet.

Kanske kan det i sammanhanget också vara bra att påtala för diverse machomedlemmar av den svenska poliskåren att träning av hjärnmuskler på sikt ger betydligt bättre resultat än att syssla med utveckling av järnmuskler.

Uniformeringen är långt ifrån det viktigaste när det gäller polisens arbete. Där spelar istället teoretisk och praktisk utbildning den absolut viktigaste rollen. Som bekant pågår nu en översyn av den framtida utbildningen vid landets polishögskolor. Förhoppningsvis kan den nya utbildningen komma att anpassas till dagens verklighet, medföra bättre kompetens till omvärldsanalys och ett system som tillåter flexibel förändring av innehållet i utbildningen i den takt som verkligheten förändras, allt enligt principen: Om inte kartan och verkligheten stämmer överens är det verkligheten som gäller.

Torgny Peterson

En utvärdering av lagen om grupprättegång

Justitieminister Beatrice Ask har beslutat att inleda en utvärdering av lagen om grupprättegång. Hovrättsrådet Marianne Wasteson har utsetts till utredare att genomföra utvärderingen.

Lagen om grupprättegång trädde i kraft den 1 januari 2003. Genom lagen infördes taleformen grupptalan, som innebär att någon utan rättegångsfullmakt för talan för medlemmarna i en grupp. Gruppmedlemmarna är inte parter i rättegången och behöver inte medverka aktivt. En dom i processen gäller dock både för och mot alla som ingår i gruppen. Situationer som av lagstiftaren har ansetts lämpliga för grupptalan är bland annat när flera konsumenter har likartade anspråk mot en näringsidkare.

Lagen om grupprättegång har nu varit i kraft i drygt fyra år. Det finns därför anledning att genomföra en utvärdering av lagen. Enligt det uppdrag som har beslutats skall utredaren överväga om de syften - bland annat att stärka enskildas reella tillgång till rättsväsendet - som låg till grund för införandet av lagen har tillgodosetts. Utredaren skall också undersöka vilka effekter införandet av grupprättegång har fått för småföretag och andra företag. I uppdraget ingår att överväga om lagen bör ändras.

Uppdraget skall redovisas senast den 31 mars 2008.

Svensk bekämpning av narkotika kan bli förebild

Graeme Pearson, chef för SCDEA (The Scottish Crime and Drug Enforcement Agency) har studerat Sveriges arbete mot narkotika och inom kort förväntas en rapport föreligga från besöket. 

Skottland hör till ett av de länder som idag har enorma problem med narkotika. Kanske kan den svenska modellen bidra till en bättre situation.  

Jag kommer att hålla besökare på den här bloggen välinformerad om nästa steg i kontakterna mellan Skottland och Sverige. 

Torgny Peterson

Direktiv till utredning om förstärkta patienträttigheter i vården

Onsdag 20 juni presenterar socialminister Göran Hägglund direktiven till en utredning om hur patienters rättigheter i vården ska stärkas.

På presskonferensen kommer även den person som regeringen har utsett att leda utredningen att närvara.

Sanning och konsekvens

Det är dagens sanning att polisen via ett bemanningsföretag anställt ett 20-tal personer för att sköta passkontrollen i flera hamnar i Stockholms län. Det är lika sant, enligt rapporter i SVT, att några ska ha fått tillsägelser för att de inte har tagit jobbet på allvar. 

Den uppenbara konsekvensen är att ett antal skurkar kan ha passerat kontrollen utan vederbörlig uppmärksamhet. 

Det är vidare dagens sanning att polisen inte är intresserad av att använda välutbildade, civila narkotikasökhundekipage som tar sitt uppdrag på största allvar. Den uppenbara konsekvensen är att arbetet mot narkotika inte är så välutvecklat på hundsidan som det skulle kunna vara. 

Torgny Peterson

Den lugnaste rockfestivalen i Hultsfred är över

Enligt polisens kommenderingsledning i Hultsfred är den lugnaste rockfestivalen i Hultsfred på många år slutförd. 

Av polisens statistik kan utläsas att många olika brottskategorier varit lägre i år än tidigare. 

Besöksantalet på 23.359 stycken har givetvis medverkat till färre brott. Den djupare analysen får sedan göras tillsammans med alla samverkande parter i Hultsfred. 

Den sammanfattande statistiken för festivaltiden ser ut på följande sätt: 

-Totalt antal anmälda brott:  243 st
-Våldtäkter: 2 st
-Misshandel: 13 st
-Sexuella ofredande: 3 st.
-Stölder: 92 st varav bl.a. 31 st. i tält, 10 st i bil.
-Skadegörelse: 10 st
-Hot mot tjänsteman: 2 st
-Våld mot tjänsteman:  1 st
-Bedrägerier: 5 st. Gäller företrädesvis stulna kontokort som använts för köp av biljetter.
-Bedrägliga beteenden (plankning): 10 st
-Mordbrand: 1 st
-Allmänfarlig vårdslöshet genom brand: 1 st 

-Narkotikabrott: 41 st 

-Omhändertagna berusade med stöd av LOB: 40 st
-Omhändertagna med stöd av Polislagens § 13. Stört den allmänna ordningen: 34 st
-Rattfyllerister: 8 st 

-Totalt antal gripna personer för brott: 48 st
-Totalt antal anhållna personer för brott 10 st

Alla frigivna utom de 2 som är misstänkta för bedrägerier.

Råd till dina barn om du har några

Livet är inte rättvist. Vänj dig vid det! 

Världen tar ingen hänsyn till din självaktning. Världen förväntar sig att du ska uträtta något INNAN du själv mår bra.
 

Du kommer inte att tjäna en halv miljon kronor direkt efter att du gått ur grundskolan och du blir inte verkställande direktör förrän du förtjänat det.
 

Tycker du att din lärare är tuff? Vänta bara tills du får en chef.
 

Att steka hamburgare är inte under din värdighet. Din mormor och morfar hade ett annat ord för hamburgerstekande. Dom kallade det för möjlighet till arbete.
 

Om du ställer till det så är det inte dina föräldrars fel, så sluta gnäll över dina misstag och lär dig istället något av dom.
 

Innan du föddes var inte dina föräldrar lika tråkiga som dom är nu. Dom har blivit sådana för att dom har varit tvungna att betala dina räkningar, tvätta dina kläder och lyssna på ditt prat om hur cool du tycker att du är. Så innan du räddar regnskogen från parasiterna från dina föräldrars generation är det bra om du försöker avlusa garderoben i ditt eget rum.
 

Din skola kanske har avskaffat vinnare och förlorare, men livet utanför har inte gjort det. I en del skolor blir man inte underkänd, och du får hur många chanser som helst för att prestera korrekta svar. Det påminner inte ett dugg om någonting i verkliga livet.
 

Livet delas inte in i semesterperioder. Du får inte ledigt hela somrarna och ytterst få företag är intresserade av att hjälpa dig att finna dig själv. Gör det på din egen fritid.
 

Det som visas på TV är inte det verkliga livet. I verkliga livet måste folk faktiskt lämna krogen och gå till jobbet.
 

Var hygglig mot nördar eftersom chansen finns att du kommer att arbeta för en.
 

(Bill Gates i ett tal till elever vid en amerikansk grundskola)

Ytterligare rapportering från Hultsfred

Det allmänna intrycket består vad gäller polisens kommenderingslednings bedömning av ordningsläget och det allmänna läget vid årets Rockfestival i Hultsfred. Det är lugnt och när man tittar på antalet anmälda brott i år jämfört med samma tid 2006 så har det anmälts 181 brott i år och 266 samma tid förra året. 

Polisens bedömning är att det finns ca 20.000 festivaldeltagare i Hultsfred. Denna siffra kan komma att öka något under lördagskvällen men bedömningen att årets festival gästas av betydligt färre står sig. 

Statistik fram till lördagen den 16 juni kl 1430
Våldtäkter:   1 st
Misshandel: 11 st
Stölder sammanlagt 54 st. 2006: ca 140 stycken
Narkotikabrott: 35 st
Omhändertagna berusade med stöd av LOB: 29 st
Omhändertagna med stöd av Polislagen 25 st
Rattfylleri:  4 st
Sexuellt ofredande: 3 st
Hot mot polis/ordningsvakt: 2 st
Skadegörelse: 4 st
Bedrägerier 2 st
Bedrägliga beteenden (plankning) 8 st

Antal personer som varit gripna för brott: 14 st
Antalet anhållna för brott: 10 st 

Beträffande de två anmälda bedrägerierna så gäller det köpta entrébiljetter med stulna kreditkort. Två personer som köpt biljetter med stulna kreditkort och sedan sålt vidare på festivalen kunde identifieras och gripas  av polisen. De sitter nu anhållna misstänkta för bedrägerier. Husrannsakan kommer att göras hos dessa personer. 

Polisens slutsummering av 2007 års kommendering och insatserna vid årets Rockfestival i Hultsfred kommer att vara färdigställd under söndagen vid tolvtiden.

Rapport från Hultsfredsfestivalen

Då Hultsfredsfestivalen igår gick in på sin andra dag gjorde polisens kommenderingsledning i Hultsfred kl. 14.00 bedömningen att det fortsätter att vara en lugn tillställning.


När det gäller brott som begåtts så såg det ut på följande sätt kl 14.00 fredagen den 15 juni.

* 3 personer sitter anhållna för en misshandel i torsdags morgon
* 1 person sitter anhållen för grov misshandel och sexuellt ofredande
* 1 person sitter anhållen för grov misshandel m.m.
* Den man som anhölls under natten, misstänkt för våldtäkt, har frigivits av åklagare men misstankarna kvarstår mot honom.
* 11 personer har omhändertagits för att de varit berusade.
* 5 stycken omhändertagits med stöd av polislagens § 13 för att de stört den allmänna ordningen.
* 2 stycken rattfyllerister har omhändertagits.
* 20 personer är misstänkta för narkotikabrott

När det gäller brottsanmälningar såg det igår kl. 14.00 ut som följer:
* 16 inbrott i tält
* 1 inbrott i husbil
* 5 inbrott i bil
* 11 stölder i övrigt
* 2 skadegörelsebrott.  

Enligt polisens kommenderingsledning i Hultsfred är läget på lördagsmorgonen fortfarande lugnt.

Under natten har enbart ett fåtal brottsanmälningar gjorts. Enligt polisens bedömning är det inte lika många festivalbesökare som tidigare år även om det tillkom ytterligare festivalbesökare under fredagskvällen. 

Under natten till idag, lördag 16 juni, har 3 personer varit gripna för misshandelsbrott men dessa har släppts efter förhör. 1 sexuellt ofredande har anmälts och 1 stöld av väska har anmälts. 

När det gäller antalet narkotikabrott är de nu sammanlagt uppe i 30 stycken. 

Under natten till idag startade ett s.k. tingeltangeltåg, en företeelse som tidigare år slutat med våldsamt upplopp inne på campingområdet. Polis och ordningsvakter var därför förberedda och ingrep direkt och stoppade tilltaget. I samband med detta omhändertogs 25 personer med stöd av polislagens 13 §. 17 stycken personer har sammanlagt omhändertagits på grund av berusning och 3 rattfyllerister har ertappats. 

En ny avstämning med kommenderingsledningen sker kl 14.00 i dag.  

Läs också:
Polisens sammanfattning av Hultsfredsfestivalen 2006 

Besök också:
Hultsfred 07

Organiserade kriminella gäng kontrollerar ecstasyhandeln i Danmark

Enligt en ny rapport från forskare på Århus Universitets rättskemiska avdelning kontrolleras den danska handeln med ecstasy av organiserade kriminella gäng.  

Det är efter analyser, bland annat av polisens beslag, under åren  2001-2006 som samma forskare drar slutsatsen att mellan 350 000 och 700 000 ecstasytabletter importeras till Danmark varje år. 

Torgny Peterson

554 rattfyllerister på en vecka

Under polisens särskilda insats mot rattfylleriet under skolavslutningsveckan, 4-10 juni, gjorde polisen 83 129 alkoholutandningsprov. 554 personer rapporterades för rattfylleri. Av dessa hade 423 druckit alkohol och 131 var narkotikapåverkade.  

Den senaste veckan har tusentals ungdomar över hela landet firat skolavslutning och student. I samband med det gjorde polisen en riktad insats mot rattfylleriet. Den särskilda drog- och alkoholveckan ingick i en stor europeisk polisinsats kallad European operation alcohol and drugs.  

Polisen har en viktig uppgift för att minska antalet skadade och döda i trafiken. Det gör polisen genom att bland annat kontrollera förarnas nykterhet genom alkoholutandningsprov. 

Under veckan gjordes 83 129 alkoholutandningsprov. Förra årets motsvarande siffra var 50 317 prov. Under årets skolavslutningsvecka rapporterades 544 rattfyllerister. Motsvarande siffra förra året var 508, varav 372 var alkoholpåverkade och 136 narkotikapåverkade. 

Totalt stoppades alltså 32 812 fler fordonsförare (65 procent fler) vid årets kontrollvecka än vid 2006 års kontrollvecka. Men ökningen av antalet rattfyllerister var endast 46 stycken (9 procent). 

Under perioden beslagtog polisen alkohol från ungdomar vid 358 tillfällen.

Handbok i tillsyn för minskat våld och skador i restaurangmiljö

Folkhälsoinstitutet ger ut en praktisk handbok i tillsyn för alkoholservering på restauranger och krogar. Handboken ska ge polis och kommun metoder för att genomföra en effektiv tillsyn av alkoholservering. 

I rapporten beskrivs arbetsmetoder som förstärker kommunens och polisens tillsyn av krogarna på ett sätt som gör krögare och personal medvetna om sitt ansvar att förebygga våld och skador. Forskning visar på starka samband mellan alkohol och våld.

En stor del av misshandelsfallen i Sverige sker i samband med alkoholkonsumtion. Hög berusningsgrad, liksom att många alkoholpåverkade människor samlas på en och samma plats, ökar risken för våld.  Handboken ger bland annat svar på frågor kring hur man bedömer berusningsgrader och ordningsläge på serveringsställen, hur man praktiskt genomför och dokumenterar ett tillsynsbesök, hur man ger feedback samt förmedlar sitt arbetssätt och resultat via media. 

Arbetet med ansvarsfull alkoholservering är tänkt att resultera i färre och mindre berusade gäster, minskad risk för skador och våld i restaurangmiljö och ökad trygghet för både gäster och personal. Arbetsmetoden är vetenskapligt beprövad och studier visar på faktiska minskningar av alkoholrelaterade våldsbrott i krog- och nöjeslivet.  

Handboken har tagits fram i samarbete med Rikspolisstyrelsen. 

Du hittar hela handboken, Handbok i tillsyn, här.

Ytterligare rättssäkerhetsgarantier vid användandet av hemliga tvångsmedel, m.m.

lagrådsremissen föreslår regeringen bland annat att personer som har utsatts för hemliga tvångsmedel, till exempel hemlig teleavlyssning, skall underrättas om detta. En underrättelse skall dock skjutas upp och får även underlåtas om en uppgift i underrättelsen omfattas av sekretess. Underrättelseskyldigheten skall inte omfatta Säkerhetspolisens utredningar om sabotagebrott, brott mot rikets säkerhet och terroristbrott.

Vidare föreslås att det under regeringen inrättas en fristående och självständig nämnd, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, som skall utöva tillsyn över brottsbekämpande myndigheters användning av hemliga tvångsmedel och kvalificerade skyddsidentiteter och därmed sammanhängande verksamhet. Nämndens tillsyn skall således avse även sådan användning av hemliga tvångsmedel som inte omfattas av den föreslagna underrättelseskyldigheten.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2008.

Stefan Kristiansson ny chef för MUST

Regeringen har beslutat anställa brigadgeneralen Stefan Kristiansson som generalmajor och som chef för enheten för underrättelse- och säkerhetstjänst (MUST) i Försvarsmakten.

Stefan Kristiansson är sedan 2004 ställföreträdande chef för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. Han har tidigare bland annat tjänstgjort i utlandsstyrkan, varit ställföreträdande brigadchef, försvarsattaché i Helsingfors och Tallinn samt militärrådgivare vid Utrikesdepartementet.

MUST bedriver försvarsunderrättelseverksamhet till stöd för svensk utrikes- säkerhets- och försvarspolitik. Verksamheten ger underlag för Försvarsmaktens beredskap, operativa verksamhet och förbandsproduktion.

Regeringens psykiatrisatsning för 2007

Regeringens psykiatrisatsning för 2007 inriktas främst på förbättrad tillgänglighet, utbildningssatsningar och kvalitetsförbättringar. Psykiatrin har varit eftersatt under många år, vilket drabbat många utsatta människor. Jag är därför mycket nöjd med att kunna presentera den första stora satsningen för en förbättrad tillgänglighet och kvalitet inom psykiatrin. 500 miljoner kronor satsas för innevarande år. 240 miljoner kommer att gå till att stärka barn- och ungdomspsykiatrin. Det säger socialminister Göran Hägglund med anledning av regeringens psykiatrisatsning för 2007.

Människor med psykiska problem måste få den hjälp och det stöd som man behöver. Framförallt är detta viktigt för barn och unga, där tidiga insatser kan vara avgörande för barnets framtid. Samma krav på vetenskap och evidens måste gälla inom psykiatrin som inom den övriga vården. Det har varit utgångspunkten för regeringens satsning.

Regeringens psykiatrisatsning i korthet

Ökad tillgänglighet
- Regeringen tillför 214 miljoner kronor till landsting för tillgänglighetsarbete, i år med fokus på barn och unga.
- Regeringen tillför 150 miljoner kronor till kommuner för att förbereda öppenvård med särskilda villkor.
- Regeringen och SKL påbörjar arbetet med en förstärkning av vårdgaranti till barn och unga inom psykiatrin.
- Ekonomiskt stöd till nationella hjälplinjen.

Ökad kvalitet
- Regeringen har beslutat om att inrätta ett nationellt kunskapscentrum för barn och unga, behovet av ett nationellt kunskapscentrum för vuxna utreds.
- Regeringen tillför ekonomiskt stöd till brukar- och anhörigorganisationer.
- Regeringen genomför en kompetenssatsning (SK-kurser, kompetensutveckling för baspersonalen och psykosocial kompetens inom primärvården).
- Regeringen tillför resurser för en förstärkning av tillsynen inom psykiatrin.
- Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att genomföra en översyn och ta fram underlag för att utveckla och förbättra kvalitetsregistren inom psykiatrin.

Nationell konferens om regional och lokal folkhälsa

Statens folkhälsoinstitut och Sveriges kommuner och landsting arrangerar tillsammans med Forum Folkhälsa en konferens om möjligheter för bra folkhälsoarbete på lokal och regional nivå.  

Folkhälsoarbete på regional och lokal nivå ökar i betydelse och är ett viktigt område i den regionala utvecklingspolitiken. Utifrån dessa utgångspunkter arrangeras Forum Folkhälsas årliga nationella konferens.  

Folkhälsa i politiken-för lokal och regional utveckling, är rubriken på konferensen och medverkar gör bland andra folkhälsominister Maria Larsson. Så boka redan nu in dagarna i kalendern. 


Tid:
     5-6 november

Plats:   Strand, Borgholm, Öland 

Programmet lyfter folkhälsoarbete som en viktig faktor för ekonomisk tillväxt. Andra delar ur programmet är:
- Lokala och regionala exempel
- Kopplingar till hållbar lokal och regional utveckling
- Hearing och bred medverkan från politiker
- Utrymme för kreativa samtal
- Senaste nytt från EU
 

Forum Folkhälsa har till syfte att möjliggöra erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning inom folkhälsoområdet för kommuner och landsting/regioner samt ideella organisationer på nationell nivå som arbetar aktivt med folkhälsofrågor. Konferensen är ett samarrangemang mellan Forum folkhälsa, Kalmar och Borgholms kommuner, Landstinget i Kalmar län, Sveriges Kommuner och Landsting och Statens folkhälsoinstitut.

Internethandel med alkohol kräver ny tillsyn

Den negativa betydelsen av att tillåta handel med alkohol på Internet ska inte överskattas. Men situationen kräver en ny typ av tillsyn för att motverka försäljning till underåriga.

Det skriver Gunnar Ågren, generaldirektör på Folkhälsoinstitutet, i ett inlägg på sin blogg. Kommunerna som har ansvaret för den direkta tillsynen över alkohollagens åldersgränser kommer att få svårare att klara av den uppgiften med beslutet om att tillåta handel med alkohol på internet. Därför krävs en ny tillsyn på en övergripande nivå. 

Läs Gunnar Ågrens hela inlägg på bloggen

Lär dig mer om arbetet mot narkotika

Många famlar i mörker när det gäller narkotikarelaterade frågeställningar trots att det finns en ansenlig mängd litteratur att ta del av för den som vill lära sig mer. 

Ett nytt material, ägnat att öka kunskaperna hos anställda inom polisen, har sett dagens ljus. Materialet, publicerat av Rikspolisstyrelsen, är av sådant slag att en bredare allmänhet med fördel kan ta del av det också. Journalister med bristfälliga kunskaper men som på sikt är intresserade av att granska narkotikahanteringen kan med fördel använda rapporten som introduktionsmaterial tillsammans med cannabisprojektets rapport och BRÅ:s två senaste rapporter om narkotikahanteringen.

Materialet, Narkotika-En grundläggande handledning för polisen, inklusive drogtecken och symptom, är på drygt 100 sidor och innehåller bland annat följande huvudrubriker: 

Vad styr polisens narkotikabekämpning?
 

Lagstiftning och tillämpning mm
 

Allmänt om narkotika, vissa dopningsmedel mm
 

Tillverkning och beredning av narkotika
 

Drogtecken och symptom
 

Att upptäcka narkotikabrottslighet
 

Avrapportering och provtagning i samband med rattfylleri och eget bruk av narkotika
 

Fysiologi
 

Den intresserade hittar materialet här

Torgny Peterson

GHB sprider sig bland ungdomen

Antalet LVM-ärenden, vård av missbrukare, ökade med 17 procent under år 2006 jämfört med föregående år. Det är i huvudsak kommuner utanför Göteborg och framförallt Göteborgs kranskommuner som stått för ökningen av LVM-ärenden, berättar Håkan Frändemark, socialkonsulent på Länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen har sedan år 1998 gjort en årlig sammanställning om hur tvångsvård enligt LVM, Lagen om vård av missbrukare, tillämpas i kommunerna i Västra Götalands län. I rapporten för år 2006 kan Länsstyrelsen redovisa det högsta antalet sedan sammanställningarna började göras i slutet av nittiotalet. Det handlar om omedelbara omhändertagande samt ansökningar om vård.

Åldersgruppen 30 år och yngre står för den största ökningen. I absoluta tal ökade antalet från 65 till 100 LVM-ärenden 2006. Åldersgruppens andel av det totala antalet LVM-ärenden har ökat från 31 till 36 procent. Andelen kvinnor uppgår till 34 procent. Kvinnornas andel har i stort sett varit oförändrad sedan år 2000.

Antalet ansökningar om vård ökade med 18 procent och uppgick till 200 stycken. I två fall bifölls ej ansökan.

Den huvudsakliga drogen var alkohol även om det oftast handlar om ett blandmissbruk. Hos den yngsta åldersgruppen var dock narkotika den huvudsakliga drogen, medan det för gruppen över 50 år nästan enbart handlade om alkohol som huvuddrog.

GHB förekom 2005 i 15 LVM-ärenden. 2006 har antalet GHB förekomster ökat till 27 ärenden.
Detta är en anmärkningsvärd ökning, påpekar Håkan Frändemark.

Länsstyrelsen konstaterar även att allt fler kommuner använder sig av LVM. 2006 var det 13 kommuner som saknade LVM-ärenden. År 2005 var antalet 18.  

Läs också:
Tvångsvård av missbrukare i Västra Götalands län 2006 (17 sid.)

Internationell oro över cannabisindustrin

Det är inte bara i Sverige som arbetet mot cannabis har intensifierats under de två senaste åren, främst genom Rikskriminalpolisens cannabisprojekt, utan också i flera andra länder uppmärksammas den omfattande cannabishanteringen och de skadeverkningar användning kan medföra allt mer.

Den här veckan har till exempel experter från Schweiz, Tyskland, Frankrike, Österrike, Liechtenstein och USA träffats under två dagar för att bland annat diskutera utvecklingen av cannabisindustrin i allmänhet och ökningen av inomhusodlingar av marijuana i synnerhet, en tendens som också uppmärksammats i Sverige där flera avancerade fabriksmässiga marijuanaodlingar har beslagtagits med fällande domar till följd.

Vid det aktuella mötet i Zürich konstaterade deltagarna att utvecklingen på cannabismarknaden i kombination med ökad THC-halt i produkterna ökar riskerna för skador vid användning, vilket kräver ökade, samordnade och gemensamma insatser för att bekämpa cannabisindustrin.

Vi förutsätter självklart att svenska politiker och myndigheter på samma sätt inser farorna och målmedvetet förstärker och utvecklar arbetet för att krossa cannabisindustrin.

Torgny Peterson

Ingen semester här

När de flesta trappar ner aktiviteterna inför sommaren ökar ReageraMera verksamheten genom att kraftigt utöka antalet medarbetare främst nationellt men också internationellt.

Utökningen av verksamheten innebär att ReageraMera kommer att bli den största, mest omfattande och uppdaterade informationskällan i drogrelaterade frågor i Skandinavien

Till verksamheten knyts nu också ett antal personer med underrättelsebaserad bakgrund samt ett antal lokala och regionala observatörer med uppgift att samla in, sammanställa och förmedla relevant information.

Som jag nämnt tidigare kommer en stor del av arbetet att fokusera på cannabishanteringen, annan drogrelaterad brottslighet med speciell inriktning på organiserad och ekonomisk brottslighet, men också på forskning och senaste nytt om trender och tendenser när det gäller produktion, distribution och användning av narkotika

Fler detaljer presenteras så småningom.

Vi söker nu ytterligare ett antal observatörer. Är du intresserad av att bli lokal eller regional observatör i ditt område i Sverige, Norge, Danmark eller Finland är du välkommen att höra av dig med ett meddelande till reageramera@gmail.com där du berättar lite om dig själv och varför du vill medverka i arbetet mot narkotika

Torgny Peterson

Nästa sändning av radioprogrammet ReageraMera

Du kan se fram emot nästa sändning av radioprogrammet ReageraMera onsdag 27 juni. Innehållet i det programmet kan du läsa mer om här tisdag den 26 juni.


Radioprogrammet ReageraMera onsdag 13 juni 10.30

Onsdag 30 maj 2007 kl 10.30 (OBS! den nya tiden för programmet) - ReageraMera med Torgny Peterson -
Om Rikskriminalpolisens cannabisrapport - Intervju med Johan  Nilsson, Rikskriminalpolisen

Utöver detta också intervjuer med internationella gäster i studion. 

Bor du på Gotland får du in kanalen på 89.2.

Bor du i övriga Sverige eller i utlandet kan du lyssna direkt på adressen http://www.justradio.nu/ eller www.myspace.com/justradiogotland

Torgny Peterson

Obligatorisk läsning: Cannabisrapporten-En kartläggning av distributionen, nätverken och individerna

35181-68

Med den idag offentliggjorda rapporten från Rikskriminalpolisen om cannabissituationen i Sverige i handen, bör alla kunna inse att det finns allt fog i världen att intensifiera kampen mot cannabis. 

Jag har ett flertal gånger skrivit om delar av innehållet i rapporten och också refererat delar av den utifrån den föreläsning Johan Nilsson från Rikskriminalpolisen höll vid SNPF:s (Svenska Narkotikapolisföreningen) årskonferens i maj i år. 

För den som inte tidigare tagit del av det jag skrivit, kan det än en gång konstateras att det nationella cannabisprojektet kartlagt 140 nätverk som smugglar och säljer cannabis i Sverige. 

Cannabis är den mest använda drogen i Sverige och av de ungdomar som testar narkotika röker nästan alla cannabis.  Därför måste cannabisbrottsligheten prioriteras högre av de brottsbekämpande myndigheterna
, säger Björn Fries, nationell narkotikapolitisk samordnare.  

Cannabisprojektets slutrapport visar att de större nätverken som säljer och smugglar cannabis i Sverige finns i Uppsala, Norrköping, Linköping, Göteborg, Stockholm och Helsingborg/Malmö. Mellan 25 och 30 nätverk har möjlighet att hantera minst ett ton cannabis per år. Genom Nationella cannabisprojektet har polisen och tullen slagit ut tio nätverk som har möjligheten att hantera minst ett ton cannabis per år.  

Den totala mängden cannabis som smugglas till Sverige beräknas uppgå till mellan 25 och 30 ton per år, vilket mycket mer än vad som tidigare uppskattats. Omkring 80 procent av den cannabis som kommer till Sverige har Marocko som ursprungsland.  

Du kan läsa hela rapporten här

Torgny Peterson

     

Utökade möjligheter till elektroniskt informationsutbyte mellan myndigheter

Möjligheterna till elektroniskt informationsutbyte mellan vissa myndigheter inklusive arbetslöshetskassorna ska utökas. Det föreslår 2005 års informationsutbytesutredning som 8 juni överlämnade sitt betänkande Utökat elektroniskt informationsutbyte (2007:45) till statsrådet Mats Odell.

Utredningen föreslår vidare att det införs en särskild lag om en anmälningsskyldighet för vissa myndigheter och för arbetslöshetskassorna. Skyldigheten ska gälla när det finns anledning anta att bidrag eller annan ekonomisk förmån från trygghetssystemen har betalats ut med för högt belopp eller annars felaktigt. Anmälan ska göras till den som har betalat ut förmånen.

Utredningens uppfattning är att de föreslagna utökade elektroniska informationsutbytena leder till stärkt kontroll av utbetalningarna från trygghetssystemen, effektivare ärendehandläggning samt till bättre service och ökad förutsebarhet för den enskilde. Med den reglering som föreslås anser utredningen att informationsutbytena inte innebär något oacceptabelt intrång i den enskildes personliga integritet.

Utredningens förslag om utökade möjligheter till elektroniska informationsutbyte innebär i huvudsak följande:

- Skatteverket ska till Försäkringskassan lämna vissa inkomstuppgifter för beräkning av sjukpenninggrundande inkomst och viss uppgift om förmögenhet som behövs i ärende om bostadsbidrag.

- Migrationsverket ska lämna vissa uppgifter till Försäkringskassan som har betydelse i bl.a. ärende om socialförsäkringsförmån.

- Skatteverket ska till arbetslöshetskassorna lämna vissa inkomstuppgifter som har betydelse i ärende om arbetslöshetsersättning.

- Skatteverket ska lämna Statens pensionsverk vissa inkomstuppgifter. Det gäller i ärende om bl.a. inkomstgaranti till f.d. riksdagsledamöter och f.d. företrädare i Europaparlamentet, om pensionsersättningar enligt avtal om trygghetsfrågor eller ärende om inkomstgaranti för statsråd och vissa arbetstagare med statlig chefsanställning.

- Arbetslöshetskassor och den nya myndigheten Arbetsförmedlingen ska till Kronofogdemyndigheten lämna vissa uppgifter som behövs i mål om utmätning.

- Centrala studiestödsnämnden, Skatteverket, Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna ska till socialnämnder lämna de uppgifter som behövs i ärende om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.

Med några enstaka undantag anser utredningen att de föreslagna elektroniska informationsutbytena ska få ske genom att mottagaren har direktåtkomst till uppgifterna hos utlämnaren.

Rökförbud på holländska coffee shops

Nu blir det rökförbud på holländska coffee shops-eller? 

I fredags beslutade den holländska regeringen att från och med den 1 juli nästa år införa rökförbud på caféer, restauranger, nattklubbar och diskotek, och också på coffee shops om man får tro ett uttalande som premiärministern Jan Peter Balkenende gjorde i tv-kanalen NOS. Coffee shops kommer att behandlas på samma sätt som andra utskänkningsställen, sa Balkenende. 

Vilka uttryck detta kommer att ta sig i praktiken återstår att se. Holländarna kommer fortfarande att kunna förpesta luften inomhus under förutsättning att separata rökrum eller andra anordningar installeras för att förskona personalen från röken. 

I praktiken kan det alltså resultera i att den personal som säljer knark på coffee shops kan få göra det i en rökfri miljö, allt i enlighet med de nya reglerna, medan kunderna hänvisas till separata rökrum där personalen slipper vistas. Ett sådant arrangemang innebär i praktiken inte något egentligt rökförbud men är i alla fall ett steg i rätt riktning.  

Nästa steg på kravlistan måste bli att göra de nämnda inrättningarna, inklusive coffee shops, helt rökfria och på sikt kan kanske krav från organisationer som t ex Clean Air Nederland och från andra, som för länge sedan insett att rökning av cannabisprodukter är skadligt, resultera i att vi kan dricka gravöl när coffee shops försvinner för gott. 

Torgny Peterson

Cannabisprojektets rapport

Om inget oförutsett inträffar offentliggörs rapporten från Rikskriminalpolisens cannabisprojekt rapport måndag 11 juni. Bättre sent än aldrig. Ytterligare information kommer. 

Torgny Peterson

Paradis för knarksmugglare

För de insatta är det ingen nyhet att Guinea-Bissau är ett paradis för knarksmugglare och deras kokainlaster. Däremot är det intressant att den drogliberala The Economist upptäckt det och dessutom skriver om det.  

Hotade journalister i Guinea-Bissau tackar för hjälpen och hoppas på ännu mer massivt stöd för att inte tystas ned av kokainhandlare som i flera avseenden är beroende av korrupta politiker och lika korrupta tjänstemän. 

Torgny Peterson

Andelen som prövar narkotika i Sverige minskar

I en rapport från CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) redovisas intressanta uppgifter om elevers alkohol-, narkotika-, tobaks- och sniffningsvanor som gjordes våren 2006 för tredje året i följd.  

Narkotika
Andelen elever i årskurs 9 som någon gång använt narkotika minskade betydligt under 1970- och 1980-talen, enligt rapporten. År 1989 låg andelen som använt narkotika på sin lägsta nivå (3%), men ökade därefter kontinuerligt fram till år 2001 (ca 10%).  

I de senaste undersökningarna har andelen som prövat narkotika minskat och år 2006 uppgav 7 procent av pojkarna och 5 av flickorna att de använt narkotika (tabell 44). 

Den absolut vanligaste formen av narkotika som eleverna har erfarenhet av är cannabis, d v s hasch eller marijuana
. Endast 3 respektive 2 procent av pojkarna och flickorna i årskurs 9 uppger att de använt någon annan slags narkotika än cannabis.  

Andelen som känner någon som använt narkotika, andelen som haft möjlighet och andelen som har haft lust att pröva narkotika har också minskat de senaste åren (tabellerna 45 respektive 52-54). 

Det är en större andel pojkar än flickor som prövat narkotika i gymnasiets årskurs 2 (16 respektive 14% 2006). Av dem som använt narkotika var det 3 procent av pojkarna och 6 procent av flickorna som enbart använt annan narkotika än cannabis (tabellerna 116 och 118). 

Inte helt oväntat konstaterar jag att cannabis är absolut vanligaste formen av narkotika och drar följaktligen slutsatsen att arbetet mot cannabishanteringen ska fortsätta och intensifieras ytterligare för att kommande år ytterligare minska andelen som har lust att pröva och/eller regelbundet använda cannabis. 

Det är glädjande att konstatera att andelen som prövat narkotika har minskat. Detta tillsammans med det faktum att andelen som känner någon som använt narkotika, andelen som haft möjlighet och andelen som har haft lust att pröva narkotika också minskat de senaste åren är klara skäl för att upprätthålla och vidareutveckla den restriktiva narkotikapolitiken. Sålunda ingen tid att luta sig tillbaka och tro att den positiva trenden fortsätter. Fortsatt nedgång kräver fortsatt arbete.
 

Du hittar hela CAN-rapporten (268 sid) med ett mycket stort antal tabeller här. 

Torgny Peterson

Avhopp till vänster och höger, från vänster till höger

Hört namnet Bernard Kouchner förut? Bland annat grundare av läkare utan gränser, och också känd i harm reductionsammanhang.

Kouchner är en dynamisk, synnerligen energisk herre som rört sig på många av världens arenor. Kouchner som funnits på vänster- såväl som på högerkanten verkar uppenbarligen inte ha några problem att byta politisk sida efter behag, eller kanske behov. Han har varit hälsovårdsminister under socialisterna Rocard, Bérégovoy och Jospin och är nu nyutnämnd utrikesminister i Sarkozys konservativa regering. De franska socialisterna kliar sig i knoppen och förstår ingenting av de avhopp som sker från vänster till höger i allt snabbare takt, och det handlar inte bara om Kouchners avhopp.

Kouchner var ett tag lika poppis i harm reductionkretsarna som den fd borgmästaren i Baltimore, Kurt L. Schmoke, inte minst på grund av att Kouchner såg till att flera av de schweiziska legaliseringsaktivisterna bereddes tillträde till de politiska finrummen i Frankrike. 1992, då Kouchner var hälsovårdsminister i den socialistiska regeringen, organiserade han bland annat ett möte med företrädare för det katastrofala, schweiziska programmet för distribution av heroin till opiatmissbrukare och han var en välsedd talare på internationella harm reduction-konferenser.

Många har kontaktat mig och undrat vilka som egentligen grundade harm reduction-rörelsen. Därom har många åsikter, men de som i mer organiserad form ligger bakom påfundet att kalla bland annat okontrollerade metadonprogram, kommunala sprutstugor och distribution av heroin till opiatmissbrukare för harm reduction är Patrick O´Hare, Patrick J. Aeberhard, Ernst Buning, Dave Burrows, Ernie Drucker, Fabio Mesquita, Diane Riley, Marsha Rosenbaum, Bill Stronach och Alex Wodak. Eftersom jag deltagit i flera konferenser arrangerade av den här gruppen och deras allierade konstaterar jag att det runt initiativtagarna och deras efterföljare finns många intresserade hangarounds och prospects som efter förmåga försöker placera sig i harm reduction-samhällets kärna eller utkanter, möjligen till gagn för den egna karriären men knappast till gagn för arbetet att minska tillgång och efterfrågan på narkotika.

Torgny Peterson


Allt är inte harm reduction som glimmar

För många år sedan, 1988, marknadsförde harm reductionförespråkarna, även om uttrycket som det används idag knappast var uppfunnet då, den dåvarande borgmästaren i Baltimore, Kurt L. Schmoke, som framtidens hopp när det gällde att bekämpa narkotikaproblemet i Baltimore. Schmoke syntes here and there and everywhere och omhuldades varmt av anhängarna av avkriminalisering av narkotika eftersom Schmoke ansåg att man borde ha en nationell debatt om förtjänsterna av att avkriminalisera användningen av narkotika. 

Vid den här tidpunkten gick debattens vågor höga om just den frågan eftersom kongressen samma år antog en resolution om att man skulle uppnå ett drogfritt Amerika 1995. 

Schmoke & Co, tillsammans med Ethan Nadelman, Arnold Trebach m fl av de mer framträdande figurerna gjorde så småningom genom de två organisationerna Lindesmith Center och Drug Policy Foundation sitt bästa för att se till att målet inte skulle kunna uppnås. Lindesmith Center och Drug Policy Foundation slogs samman i mitten av 90-talet och döptes då om till Drug Policy Foundation, som under flera år fått starkt ekonomiskt stöd av George Soros, Peter Lewis och John Sperling. Målet för organisationerna, idag organisationen, har hela tiden varit att utrota den amerikanska restriktiva narkotikapolitiken. 

Hur har det då gått med Baltimore och harm reduction? Inte vidare värst om vi tittar på hur situationen ser ut idag. Och numera talar inte amerikanska harm reductionförespråkare om Baltimore som något föredöme och Schmoke har för länge sedan lämnat den offentliga, drogpolitiska arenan. 

Baltimore har idag så omfattande problem med narkotika att läget kan sägas vara bortom kontroll. Hittills har 120 människor mördats i drog- och gängrelaterade uppgörelser i områden där de flesta medborgare inte skulle tänka tanken att sätta sin fot.  

När det gäller missbruk av heroin intar Baltimore tätplatsen med uppskattningsvis 60 000 heroinister, enligt biträdande polischefen i Baltimore, Frederick Bealefeld, som också säger att cirka tio procent av befolkningen i Baltimore missbrukar narkotika. 

Den nuvarande borgmästaren, Sheila Dixon, konstaterar att Baltimore i likhet med många andra områden med enorma drogproblem dras med fattigdom, arbetslöshet, illegala vapen och  analfabetism. Sedan när har harm reduction förklädd till statens välsignelse att använda narkotika åtgärdat sådana problem? Aldrig!  

Torgny Peterson

Registerkontroll på förskola och skola även för andra än anställda

Regeringen beslutade 7 juni om en lagrådsremiss som avser utökad registerkontroll för personer som verkar inom skola och förskola.

Lagrådsremissens förslag i sammandrag
Förslaget innebär att dagens registerkontroll (som gäller alla som erbjuds anställning inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg) utvidgas till att gälla även vissa andra personer som arbetar eller utför praktik inom de berörda verksamheterna.

Utdraget ur belastningsregistret ska innehålla anteckning om personen dömts för sexualbrott, grova våldsbrott eller barnpornografibrott. Arbetsgivaren avgör själv om en arbetssökande med anteckning i registerutdraget ändå kan anställas. Anteckning i registret kvarstår i 10 år, eller under längre tid om personen begår nya brott av samma typ.

Nya grupper som kommer att ingå i registerkontrollen
- Den som erbjuds arbete inom en sådan verksamhet under omständigheter liknande dem i ett anställningsförhållande. Exempelvis vikarier som hyrs in från bemanningsföretag, köks- och städpersonal i företag som sköter städning eller skolkök på entreprenad.
- Lärarstudenter och deltagare i kommunal vuxenutbildning som genomför praktik inom verksamheten.
- Den som genom deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program erbjuds att där utföra arbetspraktik eller någon annan programinsats.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 april 2008.

Kirurgiska ingrepp för att avlägsna knarksmugglares fingeravtryck

Enligt amerikanska åklagare  har en mexikansk läkare genom kirurgiska ingrepp avlägsnat narkotikasmugglares fingeravtryck och ersatt dessa med hud från fotsulorna. 

Läkaren ifråga, Jose L. Covarrubias, greps nyligen vid gränsen gränsen mellan Mexico och USA. Enligt åtalet misstänks Covarrubias för att ha utfört ingreppet på sammanlagt fem personer. Han är också misstänkt för delaktighet i distribution av över ett ton marijuana i bland annat Pennsylvania. 

Som sagts tidigare, det finns ingen hejd på knarksmugglarnas uppfinningsrikedom. Allt ifrån bortopererade fingeravtryck, via ubåtar lastade med narkotika till att fylla döda kroppar med narkotika. 

Torgny Peterson  

Brittiska SOCA framgångsrikt i kampen mot narkotika

Brittiska SOCA (The Serious Organised Crime Agency) är framgångsrikt i kampen mot narkotika. Enligt årsrapporten för 2006/07 beslagtog SOCA bland annat cirka 75 ton narkotika till ett uppskattat värde av 3 miljarder pund (cirka 40 miljarder kronor). 

Den som är intresserad av att ta del av årsrapporten hittar den här

Torgny Peterson

Antalet unga cannabismissbrukare ökar

Från Goslar i Tyskland rapporterar Goslarsche Zeitung att rådgivningsbyrån för narkotika, Drobs, att antalet besökare med cannabisrelaterade problem ökar och för närvarande utgör en tredjedel av besökarna. 

Debutåldern bland de som använder cannabis blir också lägre. 2004 låg debutåldern bland de som besökte Drobs för cannabisrelaterade problem på 17,5 år, idag på 16,4 år. Det är heller inte ovanligt med besökare som cannabisdebuterat i 13- och 14-årsåldern. 

Torgny Peterson

Efterlyst storskurk gripen i Grekland

41-årige Antonio Mokbel, efterlyst av australiensiska myndigheter för grova narkotikabrott och mord, har gripits i Aten i Grekland. 

Polisen i Victoria hade utlyst en belöning på en miljon australiensiska dollar för gripandet av Mokbel, som enligt uppgifter från Australien tjänat miljontals dollar på knarkhandel. Mokbel var bland annat inblandad i omfattande produktion av ecstasy i Australien. Vid en razzia i hans laboratorium hittade polisen droger till ett uppskattat värde av 78 miljoner dollar. 

I samband med hans gripande i Grekland genomförde polisen ett stort antal razzior i Melbourne där 14 personer greps.

Torgny Peterson

Maria Larsson: Svensk alkoholpolitik ligger fast

Dagens (fredag 5 juni) dom från EG-domstolen förändrar inte svensk alkoholpolitik. Att handla alkohol via Internet, när skatten blir lika hög som på alkohol som köps på Systembolaget, får inga större konsekvenser. Våra två viktigaste verktyg är som bekant försäljningsmonopol via Systembolaget och punktskatter och dessa står ohotade. Svensk alkoholpolitik ligger fast. Det säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson i en kommentar till EG-domstolens dom i mål C-170/04 den 5 juni.

EG-domstolen har i dag dragit slutsatsen att det svenska förbudet mot privatimport av alkohol strider mot EG-rätten. Regeringen kommer nu att studera domen och följa upp att nödvändiga justeringar genomförs så att svensk lag står i överensstämmelse med EG-rätten.

Nu ska vi analysera om ytterligare åtgärder behövs med anledning av domen. Tull, polis, Skattemyndigheten, Folkhälsoinstitutet med flera, ska analysera domen för att se hur kontrollen på alkohol som köps via nätet kan upprätthållas både vad gäller beskattning och ålder. Framför allt är det viktigt att tullen har bra verktyg, säger Maria Larsson.

Dagens dom kommer inte att påverka Systembolagets roll på något sätt. Domen från EG-domstolen i november 2006, det så kallade Joustramålet, fastslog att varor som importeras ska beskattas i Sverige. Det var avgörande för att kunna upprätthålla den restriktiva alkoholpolitiken. Inte heller är det aktuellt med några omprövningar av de svenska alkoholskatterna.

Den restriktiva alkoholpolitiken är fastlagd i regeringsförklaringen och målet är att minska alkoholkonsumtionen. Efter att alkoholkonsumtionen i Sverige ökat med 30 procent på tio så har totalkonsumtionen vikit nedåt från år 2005. Förra året minskade konsumtionen med 5 procent. Den positiva trend vi sett ska förstärkas. En minskad konsumtion leder till minskad rattonykterhet, minskat våld mot kvinnor, minskad sjukdomsrelaterad ohälsa osv. Regeringen har avsatt 260 miljoner de tre kommande åren för drogförebyggande arbete. Det kommer att vara viktigt att arbeta med attityder hos inte minst hos ungdomar. Föräldrar, skola, polis men också frivilligorganisationer spelar stor roll för det attitydskapande arbetet.

Det är också viktigt att förstärka vårt arbete för folkhälsa i EU. Den gemensamma alkoholstrategin som tagits fram är ett viktigt första steg. Samtliga medlemsstater har ställt sig bakom att betrakta alkoholfrågan som en folkhälsofråga. Det forum som tillsatts under kommissionen möjliggör också erfarenhetsutbyte men också att flytta fram en restriktiv alkoholpolitik i medlemsstaterna. 

Läs också:
EU-dom i mål C-170/04
Sverige Regeringen inte beredd på domen (Svenska Dagbladet)
Sverige Skatten kvar på sprit köpt på nätet (Ekot)
Sverige Näthandlare firar segern med champagne (Ekot)
Sverige Svensk alkoholpolitik står fast (Ekot)
Sverige Många frågor återstår kring nätspriten (Ekot)

Framtidens polis

Utredningen om den framtida polisutbildningen har nu överlämnat sitt delbetänkande Framtidens polis (SOU 2007:39) till justitieminister Beatrice Ask.

Polisutbildningen tillkom i sin nuvarande form år 1998. Samhällsförändringar i Sverige och omvärlden innebär att förutsättningarna för polisarbetet förändras. Utredningen har inledningsvis fått i uppdrag att kartlägga och analysera dels hur kraven på polisverksamheten och därmed på poliserna kan komma att förändras jämfört med situationen i dag, dels de behov och förväntningar som finns på polisorganisationen i fråga om etnisk mångfald, jämställdhet, polisverksamhet i glesbygd och storstad samt en breddad rekrytering.

Den dagliga verksamheten inom polisen präglas till stor del av akuta händelser, t.ex. brott, försvunna personer och ordningsstörningar. Det saknas enligt utredningen skäl att utgå från annat än att den typen av verksamhet även i framtiden kommer att utgöra kärnan i polisens uppdrag. Emellertid kommer enligt utredningen samhällsutvecklingen på en rad områden - t.ex. demografi, teknik och internationalisering - att påverka polisen och dess verksamhet på olika sätt. Därutöver finns en rad faktorer som är svåra att förutse och som polisen måste ha en beredskap för att möta.

Polisen är för genomförandet av sitt uppdrag beroende av allmänhetens förtroende. Ett korrekt och bra bemötande från polisens sida  är därför centralt. Mer pålästa, högre utbildade och mer ifrågasättande medborgare kommer att ställa allt högre krav på kompetens och kunskap. Utredningen konstaterar vidare att polisen måste ha en förankring i befolkningen och genom de anställda spegla samhället i stort såvitt avser bl.a. kön och etnisk bakgrund.

Slutligen menar utredningen att polisen måste vara tillgänglig för alla. Utredningen menar emellertid att en rimlig avvägning mellan en lokalt tillgänglig polis, inte minst i glesbygden, och en förmåga att ställa spetskompetens till förfogande vid behov är nödvändig.

Utredningen arbetar nu vidare med att granska polisutbildningen vad avser antagningskrav, rekryteringsprocess samt grund- och vidareutbildning och att utarbeta förslag till reformer. Det arbetet skall redovisas senast den 30 mars 2008. 

Läs också:
Framtidens polis (SOU 2007:39)

Ökad konsumtion av fisk ger färre mord?

Det låter som ett bättre aprilskämt men lanserades på fullaste allvar av Adrian Raine från universitetet i Pennsylvania vid det symposium som startade i Stockholm idag och där Raine rapporterade att det finns ett samband mellan hur många mord som begås i ett land och hur mycket fisk befolkningen äter.  

De två extremländerna i undersökningen var Japan och Bulgarien. Han visade att i ett land som Japan där fiskkonsumtionen är hög är mordtalen låga. I Bulgarien är mordtalen höga och där äter man lite fisk. Sverige låg någonstans i mitten bland de undersökta länderna.  

Räknas fiskpinnar och skaldjur, undrar lintotten? 

Läs också:
Fisk kan förebygga mord 

Besök också:
The Stockholm Criminology Symposium 

Torgny Peterson

Idrott och alkohol hör ju egentligen inte ihop

Idrott och alkohol hör ju egentligen inte ihop, säger Rolf Jönsson på Riksidrottsförbundet till Drugnews.  

Efter att ha sett det så kallade resultatet efter debaclet i Köpenhamn i helgen är det nog få som argumenterar emot Jönsson. 

Man kan fråga sig om alkohol egentligen hör ihop med någonting överhuvudtaget, men ett sådant påstående är det säkerligen många som är beredda att argumentera emot.

I övrigt är väl det mesta sagt om fotbollsmatchen i Köpenhamn även om målen antagligen kommer att visas i repris hundratals gånger under den närmaste månaden för att se till att de som under matchen ansåg att idrott och alkohol hör ihop ändå ska få chansen att upptäcka att så inte är fallet. Better late than never!
 
Torgny Peterson

Beijing storsatsar mot narkotika inför OS nästa år

I Beijing i Kina satsar myndigheterna stort för att bekämpa förekomsten av narkotika inför och i samband med OS. 

Sedan arbetet mot narkotika intensifierades i juni 2005 har myndigheterna bland annat koncentrerat sig på nöjesställen i huvudstaden, och i år riktar man mer av uppmärksamheten på drogrelaterade aktiviteter på offentliga platser och vid landets gränser. 

Enligt chefen för narkotikaroteln, Zhao Wenzhong, citerad av China Daily, blir nästa steg att ta itu med tre större drogmarknader i Beijing-området- två i södra Beijing och en i de norra delarna av staden. 

Ökade insatser kommer också att göras mot organiserade, kriminella grupperingar.

Till sin hjälp kommer myndigheterna vidare att ha ett ökat antal narkotikahundar på flygplatser, järnvägsstationer och busshållplatser för fjärrtrafiken. 

Torgny Peterson

Helomvändning om cannabis i Italien?

Helomvändning? Nja, men kanske är inte cannabis den välsignelsebringande drog som dess mer rabiata förespråkare vill göra gällande. 

Vad haver då hänt i Italien? Ja, hänt och hänt. Om det kommer att hända något i praktiken återstår att se.

Det pratas i alla fall en hel del om cannabis just nu. För inte alltför länge sedan förespråkade Italiens hälsovårdsminister Livia Turco att den tillåtna mängden cannabis som en enskild användare skulle få inneha skulle ökas kraftigt. 

Men idag är det annan ton i Turcos pipa om man får tro rapporter från Italien. Så meddelade till exempel den italienska nyhetsbyrån ANSA den 28 maj att minister Turco har för avsikt att skicka inspektörer för att leta efter droger i skolorna som ett resultat av ökad oro över användningen av cannabis bland ungdomar. 

Vi måste också starta en omfattande informationskampanj för att övertyga våra barn att undvika droger.
 

Vad det blir av detta återstår att se. Fortsättning av något slag lär följa, men Italien är Italien. Jag återkommer med rapporter i den takt det finns något nytt av intresse. 

Torgny Peterson

Ny Säpo-chef utsedd

Regeringen har idag utsett länspolismästaren Anders Danielsson till generaldirektör och chef för Säkerhetspolisen från och med den 11 juni 2007.

Anders Danielsson avlade jur.kand-examen 1980 och tingsmeriterades vid Uppsala tingsrätt. Han genomgick polischefsutbildning 1982-84 och har också utbildats några månader under 1993 vid FBI National Academy i USA. Anders Danielsson är därutöver utbildad som reservofficer.

Anders Danielsson har arbetat som polisintendent vid Säkerhetspolisen 1990-91 och vid Rikskriminalpolisen 1992-97, där han bland annat var chef för kriminalunderrättelsetjänsten. Under 1998-99 var han chef för polisbyrån vid Rikspolisstyrelsen och under 1999-2002 chef för utvecklings- och strategienheten.

Sedan 2002 har Anders Danielsson varit länspolismästare vid Polismyndigheten i Skåne.

Anders Danielsson har deltagit i ett antal statliga utredningar, bland annat som expert i polisrättsutredningen 1991 och polisdatautredningen 2000. Han är sedan 2006 särskild utredare i utredningen om en polisutbildning för framtiden.

Anders Danielsson har en lång erfarenhet och är en av de främsta inom polisen. Hans utnämning är ett viktigt steg i arbetet med att ytterligare utveckla Säpo till en modern och öppen organisation, säger justitieminister Beatrice Ask.

För dig som tänker studera på högskolan

På torsdag debatterar och beslutar riksdagen förslag om skärpta antagningskrav till högskolan. Utbildningsutskottet stödjer regeringens förslag till nya regler. Alla tre oppositionspartier reserverar sig mot utskottsmajoritetens förslag. 

Den borgerliga majoriteten i utbildningsutskottet menar att goda förkunskaper är viktiga både för den högre utbildningens kvalitet och för enskilda studenters studieframgångar. 

De skärpta antagningskraven innebär att den som söker till högskolan måste ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. I dag kan man nå grundläggande behörighet även om man är underkänd i något av dessa ämnen. De nya reglerna ska tillämpas första gången vid antagningen till höstterminen 2010. 

25:4-regeln avskaffas
Förslaget innebär också att den så kallade 25:4-regeln avskaffas. Regeln har inneburit att den som har fyllt 25 år och har fyra års arbetslivserfarenhet uppnår grundläggande behörighet. Utskottet anser att regeln är orättvis, då den innebär att det ställs olika krav på förkunskaper för olika grupper av studenter. Regeln bör därför avskaffas inför antagningen till höstterminen 2008. Samtidigt försvinner även en särskild urvalsgrupp för sökande med resultat från högskoleprovet i kombination med arbetslivserfarenhet. 

Oppositionen är kritisk
Alla tre oppositionspartier reserverar sig mot utskottsmajoritetens förslag. Socialdemokraterna anser att propositionen bör avslås i sin helhet och att regeringen bör invänta resultatet av den gymnasieutredning som är tillsatt. 

Socialdemokraterna är i likhet med Vänsterpartiet kritiskt till att 25:4-regeln tas bort. Regeln bidrar till mångfald och kvalitet i högskolan och uppmuntrar till rörlighet mellan arbetsliv och studier, hävdar partierna. Miljöpartiet menar att metoderna för att bedöma reell kompetens måste utvecklas innan 25:4-regeln kan avskaffas. Partiet vill därför ha kvar regeln tills vidare. 

Både mp och v vill att urvalsgruppen för sökande med resultat från högskoleprovet i kombination med arbetslivserfarenhet ska finnas kvar. Om urvalsgruppen avskaffas befarar partierna att det kommer att missgynna individer i grupper som sällan söker sig till högskolan. 

Planerad dag för debatt och beslut: Torsdagen den 7 juni.

Debatten sänds via webb-tv. 

Dokument
Regeringens proposition 2006/07:107 Vägar till högskolan för kunskap och kvalitet
Utbildningsutskottets betänkande 2006/07:UbU17 Vägar till högskolan för kunskap och kvalitet

Rättegång om polisläckor inleds idag

I Amsterdam inleds idag en rättegång mot den fd polisen Sjaak K. om läckor från polisen till grovt kriminella, bland annat till Hells Angels om förestående razzior mot deras klubbhus.  

K. misstänks, med hjälp av kollegan Hans, ha försett kriminella med för dom värdefull information under flera år, men den rättegång som påbörjas idag omfattar läckor under ett år eftersom uppenbarligen övertygande bevisning saknas för de år då det också finns misstankar om läckor. 

Mer information om rättegången kommer i den takt den fortskrider. 

Torgny Peterson

12-åringar säljer narkotika och 11-åringar grips för innehav

Föga uppmuntrande information kommer från Wales där Wales on Sunday förra söndagen rapporterade att barn i 11- och 12-årsåldern grips för innehav och försäljning av narkotika. 

Tidningen rapporterar bland annat följande: 

* Den yngste knarklangaren var en 12-åring från Dyfed-Powys som gripits för försäljning av cannabis 

* 11-åringar i Dyfed-Powys och Gwent har tagits med cannabis  

* En 13-åring från Dyfed-Powys och en 14-åring från Gwent har gripits för innehav av ecstasytabletter 

* En 16-åring har gripits för handel med kokain 

* Åtminstone fem ungdomar  i 16-årsåldern och yngre har gripits för försäljning av heroin 

Läs också:
Our playground pushers 

Vad gör ansvariga politiker? Förfasar sig?

Torgny Peterson

Afghanistan ökar insatser mot odlingar av opiumvallmo

Efter förra årets rekordproduktion av opiumvallmo meddelas nu från Afghanistan att myndigheterna har ökat insatserna mot odlingar av opiumvallmo och att man hittills i år redan har förstört odlingar omfattande 25 000 hektar. Resultatet hittills kan jämföras med den totala mängden som förstördes under hela 2006, 15 000 hektar. 

Andrea Mancini, UNODC:s (United Nations Office on Drugs and Crime) projektkoordinator i Centralasien säger till AFP att åtminstone hälten av Afghanistans 34 provinser bör vara utan produktion av opiumvallmo 2008. Mancini säger också till AFP att elva eller tolv av Afghanistans provinser förväntas sakna produktion av opiumvallmo i slutet av innevarande år. 

Torgny Peterson

Dokumentation av muntlig bevisning genom ljud- och bildupptagning

År 2005 beslutade riksdagen omfattande ändringar av de processuella reglerna för de allmänna domstolarna. Ändringarna innebär bl.a. att förhör med vittnen och andra som huvudregel ska dokumenteras genom ljud- och bildupptagning (videoupptagning). Enligt riksdagens beslut träder lagändringarna i kraft den dag regeringen bestämmer.

För att säkerställa en smidig övergång till det nya systemet för dokumentation av förhörsutsagor med videoteknik, bör en testverksamhet genomföras vid ett antal domstolar. I propositionen föreslås därför en ny tidsbegränsad lag som möjliggör en sådan verksamhet.

Lagen ska enligt förslaget träda i kraft den 1 december 2007 och gälla till utgången av oktober månad år 2008.


Internationellt möte om HIV och aids i Stockholm

Den 4-5 juni hålls inom ramen för ASEM-samarbetet en internationell workshop om HIV och aids i Stockholm. Inbjudare är biståndsminister Gunilla Carlsson och folkhälsominister Maria Larsson.

Syftet med mötet är hitta vägar för konkret och praktiskt samarbete, med utgångspunkt från erfarenheter gjorda i Europa och i Asien. Mötet kommer att fokusera på det förebyggande arbetet-hur kan man undvika att bli smittad- med särskild inriktning på ungdomar.

Inom ramen för det internationella samarbetet att bekämpa aidsepidemin har det gjorts åtaganden om att arbeta förebyggande och tillgodose vårdbehoven. Dock återstår mycket av det praktiska genomförandet. Mötet i Stockholm handlar om det förebyggande arbetet och strukturella faktorer, som är avgörande för att hindra HIV-spridningen och att värna om respekten för de mänskliga rättigheterna.

Mötets första dag består av fältbesök till olika organisationer och verksamheter i Sverige, för att visa hur vi arbetar med HIV och aids här. Tanken är att få igång en diskussion om hur den svenska modellen på detta område är tillämplig i Asien.

Plats: Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm

ASEM är ett forum för dialog och samverkan mellan EU:s medlemsländer, EU-kommissionen samt sexton länder i Asien och ASEAN-sekretariatet, där man diskuterar ekonomiska, sociala och kulturella frågor för att stärka samarbetet mellan de två regionerna. Mötet den 4-5 juni arrangeras av Utrikesdepartementet, Socialdepartementet, Sida och Socialstyrelsen. Det är en uppföljning av det första ASEM-möte om HIV och aids som ägde rum i november 2005 i Ho Chi Minh City. Omkring 100 deltagare på expertnivå kommer att delta från Europa och Asien. I programmet ingår bl a studiebesök, paneldiskussioner och interaktiva sessioner.

Äntligen! 27 coffee shops stänger i Rotterdam

35181-58
   Cannabiskampanjen

Under de två senaste åren har såväl internationell som nationell kritik mot cannabisindustrin i Holland tilltagit och det är glädjande att konstatera att också holländska politiker allt mer inser att det är dags att agera mot de holländska försäljningsställena för cannabis som går under det något besynnerliga namnet coffee shop. 

Igår, torsdag 31 maj, presenterade Rotterdams borgmästare Ivo Opstelten den nya policy som kommer att gälla för Rotterdams knarkcaféer från och med den 1 januari 2009 och som i realiteten innebär att 27 coffee shops får bomma igen. 

Det finns idag totalt 62 coffee shops i centrala Rotterdam och i och med den planerade stängningen minskar antalet alltså med nästan 50 procent. 

Det finns flera skäl till stängningen, men det som anges officiellt är att de 27 coffee shops som kommer att stängas ligger för nära skolor. Men detta är inte hela sanningen. Borgmästare Opstelten har uppenbarligen konstaterat att användningen av cannabis antagit oroande proportioner och har i samband med redovisningen av den nya policyn också uttalat förhoppningar om att användningen av cannabis, och därmed sammanhängande ordningsstörningar, ska minska. 

De nya insatserna mot cannabis i Rotterdam kommer också att innebära ökade kontroller och insatser mot de ägare av coffee shops som inte följer gällande regler, och reglerna för att överhuvudtaget få tillstånd att driva en coffee shop kommer att skärpas. 

Utöver detta kommer Rotterdam också att starta en omfattande informationskampanj i skolorna för att uppmärksamma ungdomar på de faror användning av narkotika innebär. 

Idel glädjande besked sålunda från Rotterdam som sedan flerfaldiga år har varit ett av de mest toleranta tillhållen för såväl distributörer som konsumenter av narkotika. Vem kommer inte ihåg Plattform 0 i Rotterdam, alldeles i närheten av centralstationen där missbrukarna 20 meter utanför polisstationens fönster upprättade en frizon för användning av all narkotika. Debattens vågor gick höga och tafatta politiker tog, då det begav sig, god tid på sig för att bomma igen eländet. Så snart Plattform 0 stängts, öppnade en präst sin kyrka för missbrukarna och flera av lokalerna i kyrkan blev regelrätta knarkarkvartar. I media gick dessutom prästen ut och deklarerade stolt att det var han som startade det första illegala metadonprogammet i Rotterdam. 

Det var tider det, tycker förmodligen en och annan knarkförespråkare men i takt med att verkligheten tränger sig på så har också holländska politiker blivit allt mer medvetna om de coffee shop-relaterade problemen.  

Det är inte bara Rotterdam som börjat inse allvaret i de lokala problemen. Också i Amsterdam rör det på sig, även om man inte direkt uttalar att det hänger samman med drogproblem. Hur som haver så säger Amsterdams borgmästare, Job Cohen, i en intervju i dagstidningen Telegraaf igår att flera ungdomar far illa och att det tar alldeles för lång tid innan hjälps sätts in. Insatserna måste ske snabbare och en person måste till slut ges ansvaret att ta det avgörande beslutet om vad som ska ske.  

Cohen anser också att det ska finnas möjlighet att tvångsomhänderta barn/ungdomar, vilket det för bara för några år sedan hade varit synnerligen politiskt inkorrekt att tala högt om i Holland. Av någon anledning tror Cohen också på återinförande av nationell värnplikt som ett led i att hjälpa ungdomar med problem. 

Cohens förslag får betraktas som mycket kontroversiella i ett holländskt perspektiv, men är också ett tydligt tecken på att kritiken mot de sociala problemen växer. Cohen har nu för avsikt att ta upp en diskussion med den ansvarige ministern, André Rouvoet.  

Det är också värt att upplysa om att den holländske folkhälsoministern Ab Klink redan nästa år vill införa rökförbud i restauranger, på hotell, i caféer och nattklubbar. Den holländska motsvarigheten till SHR, Koninklijk Horeca Nederland, är inte lika förtjusta och har kontrat med att acceptera att restauranger och hotell blir rökfria från och med nästa år medan ett sådant förslag för caféer och nattklubbar ska skjutas upp till 2011.  

Jag förutsätter att ett sådant förbud också kommer att gälla cannabis. 

Torgny Peterson

RSS 2.0