UK Threat Assessment Report offentliggjord idag

The United Kingdom Threat Assessment (UKTA), som tidigare publicerats av NCIS (the National Criminal Intelligence Service) ges i år ut av den nya organisationen SOCA (Serious Organised Crime Agency).

Sedan den 1 april i år har SOCA ersatt NCIS, the National Crime Squad (NCS), delar av HMRC (Her Majesty´s Revenue and Customs) och the UK Immigration Service (UKIS).

I introduktionen till rapporten konstateras att vinsterna som kan göras av grov organiserad brottslighet garanterar att de olika aktiviteterna fortsätter att vara attraktiva och det övergripande hotet mot Storbritannien fortsätter att vara stort samtidigt som det ökar i omfattning och komplexitet. De kriminella nätverken är mer rörliga, utvidgade och flexibla, delvis på grund av att de använder specialister inom olika områden (för penningtvätt, logistik, dokumentförfalskning mm). Samtidigt har den ökade tillgången till informationsteknologi såväl underlättat som gett upphov till nya former av kriminell aktivitet.

Smuggling av tung narkotika fortsätter att vara den mest synliga formen av grov organiserad brottslighet och försiggår i storskalig omfattning.

Några viktiga slutsatser i rapporten:
* Hotet från den organiserade brottsligheten är omfattande.

* Uppskattningsvis kostar den grova organiserade brottsligheten det brittiska samhället uppemot 20 miljarder pund per år (cirka 270 miljarder kronor).

* De flesta kriminella är brittiska medborgare, inklusive brittiska medborgare från etniska minoriteter, men även ett stort antal utländska medborgare är knutna till den grova organiserade brottsligheten.

* Merparten av de som ägnar sig åt grov organiseraad brottslighet är engagerade i sådan brottslighet inom flera områden.

* Även om Turkiet spelar stor roll när det gäller smuggling av heroin och Spanien samma roll när det gäller kokain, så är Nederländerna Europas största, sekundära distributionscenter för heroin och kokain och, tillsammans med Belgien, världens främste producent av ecstasy. Nederländerna är också 'värdland' för en del brittiska 'narkotikamäklare'.

* Omfattande import och distribution av heroin till Storbritannien domineras av etniska, turkiska organiserade kriminella grupper, men också sydasiatiska (i första hand pakistanier) och vita brittiska kriminella är inblandade.

* Sydamerikanska (colombianska), spanska, holländska, brittiska och andra kriminella, ibland i samarbete, transporterar stora mängder kokain genom Europa och till Storbritannien.

Rapporten ger en grundläggande lektion i ämnet organiserad brottslighet och alla med intresse för ökad kunskap inom området bör ta del av rapporten i sin helhet. Du hittar rapporten i sin helhet här.


Torgny Peterson


 


Dansk polis samråder med thailändska kollegor om Bandidos-medlem

Enligt Bangkok Post har nu dansk polis inlett samarbete med sina thailändska kollegor för att utröna de närmare omständigheterna kring en dansk Bandidos-medlems finansiella transaktioner i Thailand.

Läs också:
Europeiska Bandidos-medlemmar gripna i Thailand misstänkta för omfattande kriminalitet
Thailändsk guvernör oroad för ’image’ efter gripande av bland annat europeiska Bandidos-medlemmar

Torgny Peterson

Inget amfetamin till intagna på Norrtäljeanstalten

Efter att såväl etikprövningsnämnden som Läkemedelsverket avslagit begäran (21 juni respektive 7 juli) om behandling med amfetaminpreparatet Concerta av intagna, diagnosticerade med ADHD, på Norrtäljeanstalten blir det för närvarande ingenting av med det tänkta projektet.
 
Torgny Peterson

Omklassificera all narkotika!

Idag presenterar en kommitté i det brittiska parlamentet rapporten 'Drug classification: making a hash of it?'

Det är parlamentets Science and Technology Committee som lägger fram rapporten, som hävdar att det nuvarande klassifieringssystemet för narkotika är föråldrat och bör förändras. Ett av 'huvudnumren' i rapporten är att de skador som orsakas av narkotika enligt författarna bör skiljas från de straffrättsliga påföljderna.

Rapporten innehåller en hel del klagomål men saknar specifika alternativ till den nuvarande ordningen. Det är också intressant att notera att rapporten inte innehåller några krav på avkriminalisering av bruk av narkotika. 

För svenska läsare är rapporten speciellt intressant eftersom kommittén i rapporten bland annat gör jämförelser mellan Storbritannien, USA, Holland och Sverige.

Den drogpolitiska situationen i Storbritannien är just nu minst sagt kaotisk och Blair, upptagen av utrikespolitik snarare än inrikespolitik, verkar ha tappat greppet om den nationella narkotikapolitiken även om han vid ett möte i Lancashire nyligen uttalade oro för riskerna med användning av cannabis. Han har tidigare också gjort uttalanden om att det inte är aktuellt med någon avkriminalisering av cannabis.

I sammanhanget kan det också vara värt att nämna att cannabisrelaterad brottslighet har ökat enormt i Storbritannien sedan cannabis nedklassificerades. Så ökade t ex antalet anmälningar av innehav av cannabis med 30 procent förra året.

Läs också:
Drug classification rethink urged

Torgny Peterson


Problem med cannabis som medicin

Att rökning av cannabisprodukter skulle betraktas som medicin avvisas av seriösa forskare. Ytterligare tveksamheter i 'ärendet' redovisas nu i en intressant artikel, 'Medical cannabis is a blunt tool', i New Scientist.

Artikeln rekommenderas speciellt till aktiva cannabisanvändare, legaliseringsförespråkare och andra med udda 'medicinska' intressen, men självklart också till seriösa forskare, politiker och den breda allmänheten.

Torgny Peterson

Största khat-razzian någonsin

I en framgångsrik operation har amerikanska DEA (Drug Enforcement Administration) krossat en stor liga som ägnat sig åt khat-smuggling och distribution av drogen.

Genom operationen 'Somalia Express' har 44 personer gripits och åtalats och 25 ton khat till ett värde av 10 miljoner dollar (cirka 75 miljoner kronor) har beslagtagits.

En av ledarna för den kriminella khat-verksamheten var Osman Osman, som genom sitt arbete inom FN utnyttjade sin diplomatiska status för sin kriminella verksamhet.

Arbetet mot khat går förvånansvärt trögt i Skandinavien. Svensk polis och tull kan förmodligen lära sig en hel del genom att studera 'Somalia Express' närmare.

Ytterligare information om operationen hittar du här.

Torgny Peterson

Australiens nationella cannabisstrategi

I Australien har nu den federala regeringen presenterat en strategi för att bekämpa det omfattande cannabisproblem landet brottas med. 

Enligt den nationella cannabisstrategin är cannabis den mest använda illegala drogen i Australien och även om användning av cannabis har minskat sedan 1998 visar den senaste undersökningen bland australiensiska hushåll att 5,5 miljoner människor över 14 år hade använt cannabis åtminstone en gång i livet, och att nästan 800.000 hade använt cannabis den senaste veckan. Samtidigt framhålls i strategin att siffrorna förmodligen är en underskattning av såväl omfattning som frekvens av användning av cannabis i landet. 

Trots hälsomässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser av användning av cannabis och det faktum att innehav och användning av cannabis är illegalt i Australien visar undersökningar att en avsevärd andel av det australiensiska samhället ’accepterar’ att vuxna använder cannabis. Samtidigt visar undersökningar att cannabis är den vanligaste drogen när det gäller att ha problem med droger. 

När det gäller lagstiftningen i Australien skiljer den sig åt mellan stater och territorier, särskilt beträffande påföljder för innehav och bruk, och den förvirring som uppstår bland allmänheten när det gäller cannabis legala status skylls ofta på sådana olikheter.

Påföljder för odling, försäljning eller smuggling av stora mängder cannabis skiljer sig åt mellan olika jurisdiktioner.  

I strategin betonas att cannabishanteringen inte lever i något isolat utan utgör en del av en omfattande kriminell ekonomi. ”Inköp av cannabis kan finansiera organiserad brottslighet utan att köparen vet om det…”, säger man i strategin. 

Beträffande den enskilde individen betonar strategin att det idag finns ökande bevis för att särskilt regelbunden användning av cannabis kan ha avsevärd negativ inverkan på psykisk och fysisk hälsa. 

Det finns i dag tydliga belägg för att individer i Australien använder cannabis för första gången i allt yngre ålder. Det finns efterfrågan på behandling för cannabisrelaterade problem samtidigt som väldefinierade och utvärderade behandlingsalternativ saknas om man jämför med vad som finns tillgängligt för behandling av alkohol- och/eller heroinrelaterade problem, hävdar man i den nationella strategin.  

I strategin betonas också att användning av cannabis sälla uppstår isolerat från bruket av andra droger. 

Australiens nationella cannabisstrategi omfattar fyra prioriterade områden:
·         Att skapa ökade kunskaper om cannabis hos allmänheten
·         Att förhindra användning av cannabis
·         Att förhindra cannabisrelaterade problem
·         Att åtgärda cannabisrelaterade problem 

Du hittar hela strategin här 

Besök också:
Haschguiden 

Torgny Peterson

Upp till kamp kriminologer!

Advokatsamfundets generalsekreterare, Anne Ramberg, är oroad över Bodströms påstått hårda tag när det gäller lagstiftningen och inte minst det tjugotal lagar som, enligt Ekot, resulterat i skärpt lagstiftning riktad mot enskilda individer.

Som ett brev på posten dyker naturligtvis Jerzy Sarnecki upp ur kriminologlådan och upprepar mantrat att tuffare tag inte minskar brottsligheten. Med anledning av detta skulle det vara oerhört intressant om Sarnecki och hans kriminologkamrater kunde presentera några konstruktiva förslag om vilka lagstiftningsåtgärder som skulle kunna vara lämpliga. Jag menar just lagstiftningsåtgärder och inte bara ospecifierat, socialpolitiskt valfläsk om bättre möjligheter för alla.

Socialpolitiska och andra förändringar i samhället kan innebära ökade möjligheter för alla medborgare att avhålla sig från brott, men som bekant har Sverige inte nått dit än och i avvaktan på resultatet av sådana förändringar i positiv riktning förefaller det rimligt att i flera avseenden skärpa lagstiftningen för vissa brott eller...? 

Upp till kamp kriminologer för ökade (lagstiftnings)möjligheter! 

Torgny Peterson
 

Polisens arbete mot våldtäkter

Flera fall av våldtäkter på allmän plats i Stockholms län har uppmärksammats de senaste dagarna. Polisen ser mycket allvarligt på detta och förstärker nu sina ansträngningar mot dessa brott. 

Polisen delar Brottsförebyggande rådets uppfattning att ett ökat uteliv och en ökad alkoholkonsumtion i stor utsträckning förklarar uppgången i antalet våldtäkter. Sommarens varma väder med fler människor i rörelse har sannolikt även spelat en viss roll för antalet anmälda våldtäkter. 

Överfallsvåldtäkterna skapar stor otrygghet och polismyndigheten i Stockholms län har därför beslutat att polisens befintliga resurser ska öka sin närvaro och patrullering av riskfyllda platser i länet. En order om detta har gått ut under fredagen till alla polismästardistrikt och avdelningar inom polisen i Stockholms län. 

Polisen vill även uppmana alla som har råkat ut för överfall eller har blivit vittnen till liknande händelser att omgående höra av sig till polisen. Snabba förstahandsåtgärder från polisen ökar chansen till ett gripande av gärningsmän genom att polisen då kan få fram ett signalement eller vidta en teknisk undersökning. 

Polisen har självklart ett huvudansvar för att bekämpa och förebygga brott. Det långsiktiga arbetet för att förebygga våldsbrott på allmän plats är ett ansvar för flera samhällskrafter. Det handlar om att ytterligare förbättra ordningen vid alkoholutskänkning, att bygga bort otrygga platser, förbättra belysningen på offentliga platser, att arrangera nattvandringar bland frivilliga m.m. Detta är inte bara ett ansvar för polisen utan också för kommuner, näringsliv och frivilligorganisationer. Arbetet med att förebygga våldsbrott på allmän plats måste fortsätta och intensifieras. 

Polisen, Stockholms län

Ansvarig myndighet för prövning av tillstånd till kampsportsmatcher

Länsstyrelsen i Örebro län blir ansvarig myndighet för prövning av tillstånd till kampsportsmatcher som tillåter deltagarna att med slag, spark eller annat våld avsiktligt träffa motståndarens huvud.

Länsstyrelsen blir även ansvarig för att utöva tillsyn enligt lagen. Kampsportsdelegationen kommer att ansvara för prövning av frågor om utfärdande och återkallelse av tillstånd.

Regeringen har idag utsett hovrättsrådet Petra Lundh till ordförande för kampsportsdelegationen inom Länsstyrelsen i Örebro län.

Petra Lundh är född 1963, hovrättsråd vid Svea hovrätt och har även varit sekreterare i flera olika utredningen, exempelvis Göteborgskommittén. Petra Lundh har själv ett stort idrottsintresse.

Juristen vid Länsstyrelsen i Örebro län Christina Hjulström förordnas att vara ersättare. Förordnandet gäller fr.o.m. 1 september 2006 t.o.m. 31 augusti 2007

Knarklegaliserarna formerar sina styrkor

I samband med den harm reduction-konferens som genomfördes i Vancouver tidigare i år samlades knarklegaliserare från Kanada, USA, Australien och Europa för att diskutera hur man ska kunna sätta stopp för det man kallar för 'kriget mot narkotika' och få ett slut på förbudet mot narkotika.

Knarklegaliserarna har satt 2020 som mål för 'knarkfred'. Huruvida freden ska firas med ett joint meeting mellan de stridande krafterna där haschpipan går laget runt bland krigsgeneralerna framgår inte av planerna.

Knarklegaliserarna inser att det långt ifrån är något fredsläge på gång inför nästa UNGASS (United Nations General Assembly Special Session on Drugs), som kommer att äga rum 2008 eller 2009 (definitiv tidpunkt är ännu inte satt )och därför siktar man in sig på det som eventeullt kan bli en nästa UNGASS - omkring 2020.

Det är viktigt att ha klart för sig att antalet knarklegaliserare som har något som helst eventuellt inflytande inte utgör någon stor grupp antalsmässigt, men flera av dom har tillgång till den politiska arenan där dom tar alla tillfällen i akt att skräna högt, och dessutom har tillgång till stora pengar, bland annat från George Soros.

Med anledning av knarklegalisarnas planer kommer vi att ägna särskild uppmärksamhet åt nedanstående personer som kan sägas utgöra något av knarklegaliserarnas 'styrelsemålvakter', dvs de kommer förmodligen att synas en hel del utåt samtidigt som det också finns andra intressenter med i spelet som inte finner det riktigt lämpligt att komma ut ur garderoben än.

Ethan Nadelmann - Drug Policy Alliance
Marsha Rosenbaum - Drug Policy Alliance
Eric Sterling - Criminal Justice Policy Foundation
Deborah Small - Break the Chains
Roger King - King County Bar Association Drug Policy Project
Alex Wodak - Australian Drug Law Reform Foundation
Danny Kushlick - Transform Drug Policy Foundation
Martin Jelsma - Transnational Institute

Närmast på schemat står bland annat en presentation av hur den framtida, legaliserade knarkmarknaden ska regleras och under de närmaste månaderna kommer the King County Bar Association, Transform och the Health Officers Council of British Columbia att prata ihop sig om en gemensam hållning i denna för alla knarklegaliserare så väsentliga fråga.

För närvarande har 2020-gruppen inga representanter från Afrika, Asien, Mellanöstern eller Sydamerika men man kan säkert lyckas locka med någon som kan övertalas om det fantastiska med legalisering av narkotika med hjälp av diverse traditionella påtryckningsmedel.

Jag kan försäkra er - fortsättning följer! Jag kan också försäkra er om att andra grupper arbetar i en helt annan riktning som inte har för avsikt att underlätta massförstörelse av människor genom legalisering av narkotika.

Torgny Peterson

Norge ändrar gränsvärde för innehav av hasch

Av en skrivelse från riksadvokaten i Norge till norsk polis framgår att innehav av den mängd hasch som ger böter höjs från nuvarande fem gram till femton gram. Även om denna förändring genomförs är dock tanken att man även fortsättningsvis ska pröva varje fall individuellt.

Torgny Peterson

Framgångsrik utrotning av cannabis i Marocko

Som jag berättat tidigare har en kampanj för utrotning av cannabis pågått under juni månad, bland annat i den marockanska provinsen Taounate. Enligt uppgifter från de lokala myndigheterna har omkring 1000 hektar med cannabisodlingar förstörts. Målet med kampanjen är att helt utrota cannabis i Taounate-provinsen.

I samband med utrotningskampanjen har myndigheterna också levererat ersättningsgrödor till odlarna.

En ny kampanj är planerad att genomföras under augusti månad.

Läs också:Utrotning av cannabis


Torgny Peterson


Dramatisk ökning av penningtvätt i Polen

Enligt Polskie Radio SA har Polen upplevt en sjufaldig ökning av penningtvätt i landet under de senaste fem åren.

Hittills i år uppskattar man antalet illegala transaktioner till 67 000.

År 2001 slutade 61 fall av penningtvätt i polska domstolar. 2005 var siffran 160.

Läs också:
Utvärdering av Sveriges insatser mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Penningtvätt och finansiering av terrorism

Penningtvätt och finansiell brottslighet i Östersjöområdet

Torgny Peterson

Maffian är avskyvärd

Den 16 juli skrev jag om Mafia Made in Italy och den irritation som råder efter att ett företag börjat sälja T-shirts med just texten 'Mafia Made in Italy'.

Myndigheterna på Sicilien låter sig inte nöja med att kritisera det som man uppfattar som en hyllning till maffians metoder utan har nu initierat produktion av T-shirts med texten 'Maffian är avskyvärd' (La Mafia fa Schifo).

Antimaffia-T-shirtsen kommer att produceras av företaget Ardita.

Torgny Peterson

Nummerbyrån på Kumlaanstalten - god middag!

Även om det verkar avlägset kanske det kommer att låta så i framtiden - vem vet. I Italien har kriminalvårdsmyndigheterna nu tillåtit Telecom Italia att öppna det andra call centret för nummerupplysning. Var? I Roms största fängelse, Rebibbia, med plats för 1600 intagna.

Det första call centret på en italiensk kriminalvårdsanstalt öppnades i San Vittore-fängelset i Milano och nu är det alltså dags för Rebibbia-fängelset där 24 intagna besvarar nummerförfrågningar från allmänheten.

Enligt Telecom Italia finns det inga säkerhetsrisker förknippade med arrangemanget eftersom de intagna inte kan ringa ut från fängelset. Samtal om nummerförfråganingar kopplas via ett datoriserat system till något av de 45 call centres som Telecom Italia driver.

Torgny Peterson

Mobilisering mot narkotika har vaknat

Redan den 27 juni skrev jag, (Narkotikasituationen tydligen inget för svenska media), att det är möjligt för svenska frivilligorganisationer att ge sina synpunkter på den framtida narkotikapolitiken.

Först nu meddelar Mobilisering mot narkotika på sin hemsida att möjligheten finns. Bättre sent än aldrig!

Torgny Peterson

Organiserad brottslighet i Danmark

Danska Rigspolitiet har i dagarna offentliggjort en rapport om organiserad brottslighet i Danmark 2005.

Av rapporten framgår att organiserad kriminalitet förekommer i Danmark även om detta sker i mindre omfattning i jämförelse med andra länder.

Enligt rapporten så är den så kallade 'rockermiljöet', dvs 'motorcykelorganisationer', massivt involverade i organiserad brottslighet i form av bland annat våldsbrott, narkotikabrott, smuggling av varor, hot och olika former av ekonomisk kriminalitet.

Ett antal andra kriminella grupper och nätverk, som ägnar sig åt grov brottslighet har under år 2005 etablerat sig i flera danska städer. Dessa grupper och nätverk, som i första hand består av unga män med annan etnisk härkomst än dansk, är i viss omfattning inblandade i verksamhet som har karaktären av organiserad brottslighet.

Enligt rapporten förekommer produktion av narkotika i Danmark endast i ytterst begränsad omfattning medan däremot smuggling av narkotika utgör ett betydande problem. Organiserad, gränsöverskridande narkotikabrottslighet förekommer bland annat när det gäller preparaten hasch, heroin, kokain och syntetiska preparat, särskilt amfetamin och ecstasy. Kort sagt - gränsöverskridande narkotikabrottslighet omfattar samtliga av de vanligast förekommande preparaten.

Förekomsten av narkoitka i mindre städer och samhällen har ökat och priserna på narkotika visar på en fallande tendens vilket, enligt rapporten, tyder på ett ökat utbud av narkotika.


Vill du veta mer hittar du hela den offentliga versionen av 'Organiseret kriminalitet i Danmark 2005'  här.


Läs också:

Norge – Prosjekt organisert kriminalitet
Organiserad brottslighet i Sverige 2005
Organised crime situation report 2005 – Europe

Torgny Peterson

Om cannabis som 'inkörsport' till andra droger

I programmet ReageraMera i Just Radio i onsdags intervjuade jag Maria Ellgren från Karolinska Institutet om den forskning hon deltagit i om cannabis som 'inkörsport' till användande av andra droger.

Efter programmet har ett stort antal lyssnare hört av sig för att få veta mer om forskningen.

Du som är intresserad av att veta mer kan med fördel ta del av artikeln 'Adolescent cannabis exposure alters opiate intake and opioid limbic neuronal populations in adult rats', som du hittar online i Neuropsychopharmacology.

Torgny Peterson

Thailändsk guvernör oroad för 'image' efter gripande av bland annat europeiska Bandidos-medlemmar

Provinsguvernören i Surat Thani i Thailand uttrycker i The Nation oro för att de utlänningar som gripits i samband med misstankarna om omfattande kriminalitet i provinsen ska skada provinsens "affärsimage".

Provinsguvernören, Wichit Wichaisan, säger bland annat till The Nation att "undersökningen av de påstådda Bandidos-medlemmarna ska utföras omsorgsfullt". Han påpekar samtidigt att han inte kräver kontroll av ägare av områden  i alla distrikten i Surat Thani eftersom det skulle kunna störa ny företagsamhet i turisprovinsen.

Å andra sidan säger presidenten för Surat Thanis turisförening, Ruangnam Jaikwang, till The Nation att han vill att myndigheterna tar tillfället i akt för skapa ordning och reda.

De som håller med Ruangnam Jaikwang kan räcka upp en hand.

Läs också:
Mafia gang 'Bandidos' busted
Seven arrested in Samui for money laundering

Torgny Peterson  

Turkiet noterar rekordaktivitet i arbetet mot narkotika

Turkiska myndigheter meddelar att de hittills i år genomfört fler ingripanden mot narkotikahanteringen och gjort fler beslag än under samma period förra året.

Under perioden 1 januari-13 juli i år har totalt 3,899 ingripanden gjorts, vilket är en ökning med 23 procent jämfört med samma period 2005. Vid dessa ingripanden har totalt 8,574 personer samtidigt gripits.

Per den 13 juli i år har turkiska myndigheter gjort följande beslag av narkotika:
3,755 kg hasch (2005: 864 kg)
3,396 kg heroin  (2005: 2,867 kg)
400 kg morfinbas  (2005: 21 kg)
114 kg opium (2005: 14 kg)
52 kg kokain (2005: 14 kg)
768,325 ecstasytabletter (2005: 363,159)

För hela år 2005 ser beslagen i Turkiet ut som följer:
6,663 kg
140 kg morfinbas
34 kg opium
6,002 kg hasch
40 kg kokain
5,760,819 ecstasytabletter

Torgny Peterson

Kriminaliteten i England och Wales

Idag publicerar det engelska inrikesministeriet den årliga rapporten om kriminaliteten i England och Wales, Crime in England and Wales 2005/2006.

Av rapporten framgår bland annat att våldsbrottsligheten ökade med 2 procent jämfört med föregående period till 1,2 miljoner brott. Om man tittar på det totala antalet brott som redovisats av 43 polismyndigheter i England och Wales minskade antalet brott, jämfört med föregående period, med en procent, till 5,5 miljoner brott.

Antalet rån ökade från 90,747 under föregående rapporteringsperiod till 98,204 för 2005-2006.

Det totala antalet mord uppgick under perioden till 765 (inklusive de 52 som dödades i samband med terroristattackerna i London 7 juli förra året). Det totala antalet mord minskade med tolv procent jämfört med föregående period.

Beträffande narkotikabrotten har dessa ökat med 23 procent till 178,000 rapporterade brott. Brott avseende smuggling av narkotika ökade med fem procent.

Är du intresserad av mer detaljerad information hittar du sådan här.

Besök också:
The British Crime Survey 

Torgny Peterson

Korrupta Marbella

Som jag berättat tidigare (21 ruttna politiker och tjänstemän bakom lås och bom) har den kommunala korruptionen bland politiker och tjänstemän i spanska Marbella varit omfattande och det är inte slut än.

Spansk polis har nu också gripit en tidigare borgmästare i Marbella, Julian Munoz, misstänkt för mutbrott och förskingring av allmänna medel.

Skumraskaffärerna i Marbella upptäcktes tidigare när Marbellas borgmästare, Marisol Yague, och Marbellas planeringschef, Juan Antonio Roca, greps misstänkta för omfattande fiffel. I samma veva genomfördes ett flertal husrannsakningar och tillgångar i form av lantgårdar, konst, kontanter, hästar och en helikopter togs i beslag.

Torgny Peterson

Den organiserade brottslighetens svinstia

Att kalla verksamma inom den organiserade brottsligheten för penninghungriga svin är ett 'understatement'. Att den organiserade brottsligheten oftast är totalt hänsynslös, ringaktar liv och saknar total respekt för allt utom sina egna tillgångar är välkänt.

Eftersom de flesta aktiva inom den organiserade brottsligheten ofta inte uppvisar någon påtagligt välfungerande mental utrustning, (hur skulle de i sådana fall kunna ägna sig åt kriminellt svingöra och samtidigt tala om behovet av respekt), får de ersätta det de inte har i huvudet med anabolastinna muskler, vapen och betalda rådgivare som i vissa fall lyckats trassla sig igenom någon form av påbyggnadsutbildning.

Ett vedervärdigt exempel på vad dylika svin kan ta sig för får vi från Italien där polisen idag befriat 113 polacker som under förevändning av att de skulle få jobb i den italienska provinsen Puglia har tvingats arbeta, blivit våldtagna, blivit torterade med batonger och angripna av hundar i den organiserade brottslighetens svinstia - allt under övervakning av den organiserade brottslighetens beväpnade koncentrationslägervakter från Polen, Italien och Ukraina.

Kampen mot den organiserade brottsligheten måste förstärkas på alla fronter, inte minst genom ett intensifierat internationellt samarbete, som det mellan Polen och Italien i operationen 'Promised Land', som resulterat i att 20 svin hittills gripits i Puglia-provinsen.

Torgny Peterson


Just Radio onsdag 19 juli kl. 09.00

Just Radio onsdag 19 juli kl. 09.00 - ReageraMera med Torgny Peterson. Sändningen fokuserar på tre inslag:

* Om cannabis som 'gateway drug' - intervju med Maria Ellgren, Karolinska Institutet

* Om rysk narkotikapolitik - intervju med Georgi Zazulin, fd chef för narkotikapolisen i St Petersburg

* Om utpressning inom restaurang-, bil- och byggbranschen - intervju med Sven Alhbin, tf chef    länskriminalpolisen Västra Götaland

Programmet direktsänds i Just Radio och via Internet. Bor du på Gotland får du in kanalen på 89.2. Bor du i övriga Sverige eller i utlandet kan du lyssna direkt på adressen http://www.justradio.nu


Europeiska Bandidos-medlemmar gripna i Thailand misstänkta för omfattande kriminalitet

Från Thailand rapporteras att 100 poliser från landets specialpolis från DSI (Department of Special Investigation) har gripit tre europeiska medlemmar av Bandidos, misstänkta bland annat för 'beskyddarverksamhet'.

Överste Piyawat Kingkeow säger till Bangkok Post att de gripna är två brittiska medborgare, Peter Watkin-Jones (40) och Crispin John Grandvil Papon-Smith (40) och den danske medborgaren Kim Lindegaard Nielsen (36). Ytterligare en dansk medborgare, Peter Buch Rosenberg (35), som enligt tidningen nyligen lämnade Thailand, är också föremål för intresse från den thailändska polisen.

Enligt Kingkeow, citerad av Bangkok Post, "har det här gänget varit föremål för observation för penningtvättsaktiviteter under en period" och han tillade att de misstänkta genomfört över 300 banktransaktioner till ett värde av 79 miljoner dollar under de senaste två åren.

Läs också:

Round-up of alleged land scammers 'could hurt image'
Mafia gang ’Bandidos’ busted

Seven arrested in Samui for money laundering

Torgny Peterson


Norska tullen rapporterar ökade beslag av kokain och heroin

Under första halvåret 2006 har norska tullen haft en ökning i beslagen av kokain och heroin och uvecklingen med smuggling av stora partier sprit och öl fortsätter.

Mer kokain och heroin
Under årets första sex månader gjorde tullen 967 narkotikabeslag. 17,4 kilo kokain och 14,1 kilo heroin har upptäckts av norska tullen under första halvåret. De första sex månaderna 2005 beslagtogs 2,6 kilo kokain och 9,2 kilo heroin.
Tullen har gjort ett antal kilobeslag både hos flyg- och busspassagerare och också stora beslag i bilar vid gränsen.

40 kilo amfetamin
Cirka 40 kilo amfetamin har beslagtagits, vilket är samma mängd som för motsvarande period under 2005. 18 kilo amfetamin upptäcktes med hjälp av tullens mobila scanner.

Cannabis
Första halvåret 2005 beslagtogs 250 kilo cannabis. Under motsvarande tidsperiod i år har man tagit 163 kilo cannabis i beslag. Utöver den norska tullens beslag av narkotika har utländska tullmyndigheter gjort flera beslag av narkotika som varit på väg till Norge.

Stora beslag av lugnande medel och dopingpreparat
Tullen har under årets första sex månader belagtagit 652 000 tabletter av lugnande medel, varav 478 500 tabletter togs vid ett enda tillfälle. Samma tidsperiod 2005 beslagtogs 50 000 tabletter.

Enligt tull- och avgiftsdirektören Marit Wig har tullarna upptäckt närmare fyra kilo ren testosteron under första halvåret och hon är bekymrad över utvecklingen. Det handlar om rent testosteron som används som dopingpreparat och där varje kilo motsvarar 200 000 tabletter. Stora delar av testosteronet har upptäckts i försändelser som beställts via Internet och flera av försändelserna kommer från Kina.

Den norska tullen har gjort 360 beslag av dopingpreparat under första halvåret 2006, vilket är en ökning jämfört med samma tidsperiod 2005 samtidigt som mängden beslagtagna dopingpreparat är densamma som under första halvåret 2005.

Mer sprit
Beslagen av  sprit fortsätter att öka. Det finns ofta både sprit och vin i lasten när tullarna beslagtar stora partier med öl. Under de första sex månaderna i år beslagtog tullarna 11 000 liter sprit jämfört med 8 000 liter under samma period förra året. 139 000 liter öl har beslagtagits (146 000 liter jan-jun 2005). Mängden beslagtaget vin har minskat med 8 000 liter till 27 000 liter för första halvåret i år.

Beslag av valuta, kött och cigaretter
Beslagsstatistiken för årets sex första månader visar en nedgång i mängden beslagtagen valuta, från 7,4 miljoner till 5,4 miljoner kronor. Tullen har också tagit mindre mängder kött i beslag - 13,5 ton i år jämfört med 22,5 ton under samma period förra året. Beträffande cigaretter har tullen beslagtgait närmare tre miljoner cigaretter vilket är en liten minskning jämfört med samma period förra året.

Torgny Peterson


Stäng alla kommunala knarkarkvartar

Ännu har ingen svensk politiker kommit på den vansinniga idén att öppna kommunala knarkarstugor där missbrukare är välkomna att inta medhavd narkotika.

I vårt västra grannland, Norge, har däremot politikerna anammat idén om att gratis sprutor och kommunala knarkarkvartar är en utmärkt idé. Som grädde på moset tillåts dessutom Oslo av någon underlig anledning att fortfarande vara med i organisationen European Cities Against Drugs.

Idén med att hjälpa missbrukare att upprätthålla sitt missbruk utvecklades av drogpolitiska opportunister i Schweiz, som sedan försökt sprida ett underlättande av missbruk till andra länder, i samarbete med likasinnade opportunister, på jakt efter en ny karriär, i bland annat Tyskland, Australien och Schweiz.

Just nu pågår en het debatt i Vancouver, eller 'Vansterdam', som staden kallas efter sina tappra försök att åtstadkomma en lika drogtolerant narkotikapolitik som den som förekommer i Holland i allmänhet och Amsterdam i synnerhet.

Vancouvers 'fackförening' för missbrukare, ' The Vancouver Area Network of Drug Users', har bjudit in Kanadas nye premiärminister Stephen Harper på besök för att försöka övertyga honom om finesserna med 'Insite', den kommunala knarkstugan i Vancouver.

Nu har 'fackföreningen' i Vancouver också fått stöd av parlamentariker i Australien där 110 medlemmar från the Australian Parliamentary Group for Drug Law Reform har skrivit ett brev där dom, från andra sidan jordklotet, förklarar hur bra Vancouvers kommunala knarkarkvart är. Ett utmärkt exempel på samordnad lobbyverksamhet.

Även om politiker alltför ofta sätter upp tummen i vädret för att känna åt vilket håll det blåser kan man kanske hoppas att Kanadas premiärminister den här gången sätter upp ett annat finger, vilket förmodligen skulle vara lika effektfullt som när Vancouvers borgmästare deklarerade att han betalat en prostituerad pengar för att hon skulle kunna köpa narkotika eller när ledaren för demokraterna i South Australia, Sandra Kanck, nyligen förklarade hur bra ecstasy kan vara och att ecstasy inte är farligt. (Hon förlorade förresten en förtroendeomröstning bland partiets medlemmar så det kanske är dags för en 'time out' tills stormen bedarrar).

I brist på kunskaper tvingas tyvärr alltför ofta politiker till effektfyrverkerier för att dölja sin okunnighet. Att sådana fyrverkerier drabbar många verkar inte bekymra.

Torgny Peterson

Kampen går vidare - Polisen ska lättare kunna ta vinster från brott

Fler poliser, nya verktyg i brottsbekämpningen såsom buggning och utökad DNA-teknik, en starkare polis- och åklagarorganisation – detta är tre viktiga led i kampen mot den organiserade brottsligheten.

Som ett fjärde steg föreslås nu bättre möjligheter för polis och åklagare att ta vinst från brottslighet, så kallat utvidgat förverkande. Vinsten behöver inte höra till samma brott som personen är dömd för, utan kan komma från annan kriminalitet. Det blir betydligt lättare att komma åt vinst från grova ekonomiska brott, mc-kriminalitet, organiserad narkotika­brottslighet och storskalig smuggling. 

Förslaget presenterades i dag vid en pressträff på Ekobrottsmyndigheten i Göteborg.  

Reglerna får bara användas vid allvarliga brott med sex års fängelse i straffska­lan samt viss annan allvarlig brottslighet som kan ge vinning, såsom narkotikabrott och människohandel.  

Utvidgat förverkande hindrar att vinster från grov och organiserad brottslighet an­vänds för att finansiera nya brott. För att hindra att reglerna kringgås ska de också kunna riktas mot den dömdes närstående och mot dennes bolag, om egendom har överförts dit.   

Beslut om förverkande fattas i domstol och rättssäkerhetsgarantierna är desamma som vid andra brottmål.  

Tullen och Kustbevakningen får samma rätt som polisen att tillfälligt ta egendom i för­var.   

Förslag till ny lagstiftning går nu ut på remiss.

The Egmont Group får permanent 'högkvarter' i Toronto

The Egmont Group kommer att få ett permanent högkvarter i Toronto, Kanada. The Egmont Group, uppkallad efter Egmont-Arenbergpalatset i Bryssel där det första mötet hölls 9 juni 1995, arbetar aktivt mot penningtvätt och har 101 lokala samarbetspartners över hela världen.

Under de närmaste fem åren kommer Kanada att bidra med fem miljoner dollar i uppbyggnadsarbetet av 'högkvarteret'.

Att bekämpa penningtvätt är en angelägen uppgift, inte minst med tanke på att IMF (The International Monetary Fund) uppskattar att mellan två och fem procent (900 miljarder dollar och 2,25 biljoner dollar) av världens bruttonationalprodukt blir föremål för penningtvätt årligen.

Besök också:
FATF (Financial Action Task Force)
IMF (International Monetary Fund) 

Torgny Peterson

$oro$ laddar om

George Soros, självutnämnd filosof och välkänd valutaspekulant, har nu hittat en ny uppgift i livet. Efter att ha misslyckats med att knäcka Bush-administrationen trots miljoninvesteringar i amerikanska organisationer vänder han sig nu till EU i ett försök att få EU att stå emot USA. I en flirt riktad till EU konstaterar han att världen behöver ett alternativ och att EU kan stå för det alternativet.

Eftersom Soros inte lyckats knäcka USA i sitt eget hemland tänker han nu investera miljontals dollar i olika stiftelser varav den första antagligen kommer att se dagens ljus i London eller Paris. Om London är det bästa paradiset för Georges 'filantropi' är tveksamt efter att han 1992 såg till att det brittiska pundet kollapsade, samtidigt som han själv gjorde sig en rejäl hacka, närmare bestämt 543 miljoner pund (7,25 miljarder kronor), på den övningen.

När det gäller Frankrike finns det också en del som inte är helt överförtjusta i Soros, som dömts för insideraffärer i landet - en dom som för övrigt nyligen fastställts av landets högsta domstol. 


Att Soros tillsammans med 'kamraterna' Peter Lewis och John Sperling gett omfattande ekonomiskt bistånd till förespråkare för legalisering av narkotika torde väl också vara allmänt bekant vid det här laget.

Såvitt är känt har EU ännu inte begärt assistans av Soros för att knäcka USA.

Torgny Peterson


'Medicinsk' marijuanabusiness inte välkommen i San Francisco

I San Francisco har man nu bestämt att det inte blir någon 'medicinsk' marijuanabusiness i det mycket välkända (turist)området Fisherman´s Wharf.

Myndigheterna har beslutat att marijuanabusiness inte passar in i den historiska miljön och dessutom är det inte bra för turistnäringen.

Beslutet talar för sig självt - tourism business är  viktigare än marijuanabusiness - en icke oväsentlig insikt.

Torgny Peterson

'Medicinskt' cannabisgeschäft till brittisk domstol

Den här veckan och nästa vecka äger två intressanta rättegångar rum i Storbritannien. Rättegångarna riktar sig mot fyra personer som representerar företagen 'Bud Buddies' och 'THC4MS', varav den senare ger sig ut för att ge hjälp åt patienter som lider av MS (multipel skleros). För det ändamålet har 'THC4MS' bland annat levererat 33.000 'medicinska' cannabischokladkakor.

Med anledning av rättegången mot THC4MS låter företaget meddela, ”As you may be aware 3 members of THC4MS are to appear at Carlisle Crown Court on Wednesday 19th July 2006 charged with conspiracy to supply cannabis, a charge that carries a maximum prison sentence of 14 years. The trial is scheduled to last 6 days, breaking for the weekend and restarting on Monday 24th July 2006. Mark Gibson, Lezley Gibson and Marcus Davies have been informed by the Judge and their respective Defence teams that they have NO DEFENCE IN LAW! With this in mind it will be a very difficult task to persuade the Jury that they are innocent of any crime. We are sorry to announce that in the event of the Jury returning a guilty verdict production and despatch of Canna-Biz chocolate will cease immediately and THC4MS will comply with the Judge's ruling whatever it may be.”

Det är angeläget att geschäft av den här typen prövas i domstol.

Torgny Peterson 

Intervju med FN:s cannabisexpert

I samband med publiceringen av FN:s 'World Drug Report' har cannabisexperten hos UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), Ted Leggett, intervjuats om cannabis.

Intervjun ger en bra sammanfattning om delar av rapportens avsnitt om cannabis och kan också med fördel användas som material i skolans undervisning i drogfrågor i allmänhet och i engelska i synnerhet.

Intervjun finns här.

Läs också:
Narkotikasituationen tydligen inget för svenska media

Torgny Peterson

Allvarliga skador hos de som arbetar i heroinlaboratorier

Från Afghanistan rapporteras att omkring 2,500 personer, som på ett eller annat sätt arbetat i landets illegala laboratorier för produktion av heroin, har utvecklat ett antal mycket skadliga sjukdomstillstånd.

Enligt en rapport från UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) har majoriteten av skadorna uppkommit i samband med den kemiska processen då opium omvandlas till heroin.

De områden i Afghanistan som används för odling av opiumvallmo minskade med 21 procent till 104,000 hektar 2005, vilket är den första stora minskningen sedan 2001, men då FN nyligen offentliggjorde 'World Drug Report' konstaterade chefen för UNODC, Antonio Maria Costa, att "det är svårt att förändra situationen i Afghanistan på grund av enorm fattigdom, avsaknad av trygghet och det faktum att myndigheternas kontroll över landet är bristfällig."

I samband med en ministerkonferens om narkotikasituationen i Afghanistan i Moskva nyligen sa Costa att "Afghanistan har redan utvecklats till en narkotikaekonomi på så sätt att narkotikahanteringen är nu Afghanistans störste arbetsgivare, inkomstbringare, kapitaltillgång, exportkälla och föremål för utländska investeringar" och ..."Omfattande 'skyddsanordningar'  förbinder nu det afghanska samhällets övre skikt med landets maffiagrupperingar."

Torgny Peterson

Mafia Made in Italy

Det råder stor irritation, inte minst på Sicilien, efter att ett företag börjat producera T-shirts, bland annat med texterna 'Mafia Made in Italy'.

Flera av de som arbetar för att bekämpa maffian liksom anhöriga till offer för maffians verksamhet menar att texterna är ett hån mot den seriösa kampen mot maffian.

Faktum kvarstår dock - om en del av maffiagrupperingarna kan man utan tvekan säga 'Mafia Made in Italy'.

Hela 'kollektionen' hittar du här.

Torgny Peterson

Matnyttig information om cannabis och legaliseringsrörelsen

Dags för ytterligare information om cannabis - den här gången från amerikanska DEA (Drug Enforcement Administration), som gjort en intressant sammanställning av cannabisrelaterade frågor - från att rökning av marijuana inte har något med medicin att göra via cannabisrelaterade hälsoproblem till information om cannabissituationen i Holland, Schweiz, Kanada, Storbritannien.

Kortfattad information om några av de värsta legaliseringsförespråkarna finns också med, t ex Ethan Nadelmann och Ed Rosenthal.

Materialet är skrivet på engelska men av sådant slag att det inte bör bereda några svårigheter. Så småningom kommer hela materialet på svenska.

Den engelska versionen hittar du här.

Besök också:
A guide to the drug legalization movement

Torgny Peterson

Låtsasmiljonärernas lekstuga

Den här veckan är dom i Båstad. Vid andra tidpunkter dyker dom upp i Åre eller på Gotland - låtsasmiljonärerna, dvs dom som varken har en rik pappa, en fet plånbok eller ett välavlönat arbete men som har ett omättligt behov av att synas.

Vad gör man då för att med lånta fjädrar försöka glänsa ikapp med solen eller imponera på lokala eller importerade bimbos från Stureplans-området? Man skrapar ihop lite kulor och lånar en Porsche eller en Ferrari. Här duger inte någon Audi A6 eller värsta Volvon.

Förra sommaren roade vi oss med, på samma sätt som pressen i Båstad just nu, att titta närmare på registreringsnumren till en del av bilarna. Resultat - de flesta kom  från biluthyrningsfirmor.

Läs också:
Stekarna hyr sina lyxåk

Torgny Peterson

Stärkt patientsäkerhet inom den psykiatriska vården

"Det är viktigt att vi stärker patienternas rättssäkerhet i samband med intagning till psykiatrisk tvångsvård." Det säger vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson i en kommentar till regeringens beslut att lämna ett uppdrag åt Socialstyrelsen att utreda behovet av särskilda krav för läkares behörighet att utfärda vårdintyg. Vårdintyget är det första steget i en tvåläkarprövning vid intagning till psykiatrisk tvångsvård.

Socialstyrelsen ska analysera vad som legat till grund för fall när vårdintyg har utfärdats men beslut om intagning inte har fattats och i vilken utsträckning vårdintyget i sådana fall har utfärdats av läkare med begränsad kompetens. Socialstyrelsen ska vidare analysera vilken kompetens eller erfarenhet som bör krävas för läkares behörighet att utfärda vårdintyg, samt vilka konsekvenser skärpta behörighetskrav kan medföra.

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2007.

Bakgrunden till uppdraget är en rapport från Socialstyrelsen (Effekter av ändringar i de psykiatriska tvångsvårdslagarna), som överlämnades till regeringen 2001. I rapporten uppges att antalet vårdintyg som inte ledde till tvångsintagning under ett halvår uppgick till 662. Det innebär att under ett år inte mindre än ca 1 300 vårdintyg eller drygt 18 procent inte ledde till intagning. Siffran tyder enligt Socialstyrelsen på att vårdintyget många gånger varit förhastat eller bristfälligt. Socialstyrelsen, som konstaterade att siffran ökat kraftigt sedan en föregående studie 1996/97, ansåg att detta kan tala för att vårdintygen godkänns i mindre omfattning därför att de skrivs på osäkra indikationer av läkare som är ovana vid vårdintygsbedömningar.

Nästa steg i kampen mot den organiserade brottsligheten

Måndag 17 juli presenterar justitieminister Thomas Bodström och Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Gudrun Antemar nya åtgärder för att stärka rättsväsendet i kampen mot grov organiserad brottslighet.

Jag återkommer med ytterligare information om innehållet.

Torgny Peterson

Full sprutt på sprututdelningen

I Skottland snålar man minsann inte på utdelningen av sprutor. Uppskattningsvis delades 3,5 miljoner sprutor ut till de 32,000 missbrukare som förra året besökte Skottlands 188 sprututbytesprogram. Samtidigt uppskattas antalet intravenösa missbrukare till cirka 50,000, vilket innebär att tusentals missbrukare använder begagnade sprutor. 

Flest sprutor delades ut i Glasgow (1.049.770 sprutor).

Resultaten av de skotska sprututbytesprogrammen är föga imponerande.

Läs mer:
The findings of a survey of needle exchange services in Scotland

Torgny Peterson

Samband mellan rökning av marijuana och lungcancer

Amerikanska forskare har gått igenom 19 studier för att närmare undersöka kopplingen mellan rökning av marijuana och lungcancer och de menar att rökning av marijuana kan orsaka förändringar i lungvävnaderna som kan medverka till utvecklingen av cancer även om det ännu inte är möjligt att göra en direkt koppling mellan rökning av marijuana och lungcancer utifrån nuvarande 'bevismaterial'.

Trots detta, säger forskarna, finns det klara tecken som tyder på att rökning av marijuana kan öka risken för utveckling av lungcancer.

Läs också:

The association between marijuana smoking and lung cancer


Torgny Peterson 


Marijuanakvacksalvarna i Kalifornien

Äntligen har polis och åklagare i Kalifornien slagit till mot marijuanakvacksalvarna i San Diego-området. Som bekant har marijuanalobbyn under flera år arbetet för att göra det möjligt för 'patienter' med allehanda krämpor att röka marijuana.

2003 blev San Diego den största staden i USA att anta riktlinjer för distribution av marijuana till 'patienter', ett tilltag som fortfarande är förbjudet enligt federal amerikansk lagstiftning. Att det överhuvudtaget är möjligt för 'patienter' I Kalifornien att köpa marijuana beror på att röstberättigade i Kalifornien 1996 sa ja till det förslag som kallas 'Proposition 215'.


Men det som förespeglades medborgarna i Kalifornien att vara ett sjukvårdsinslag har alltmer utvecklat sig till big business för marijuanakvacksalvare "vars motiv inte är att förbättra samhället utan snarare tjäna pengar genom att bryta mot lagen" för att citera åklagaren Carol Lam.

Det har till och med gått så långt nu att kommunstyrelsen i San Diego tidigare i år anmälde delstaten Kalifornien till åtal i ett försök att ändra delstatens lagstiftning om det förespråkarna föredrar att kalla 'medicinsk marijuana'. Företrädare från kommunerna San Bernardino och Merced har anslutit sig till åtalet, som för närvarande ligger hos en statlig domstol.

I förra veckan gjordes en stor razzia mot marijuanakvacksalvarna i San Diego vars verksamhet enligt polischefen i San Diego, William Landsowne, har blivit "en magnet för brottslighet i San Diego" och dom som sköter hanteringen "har omvandlat hanteringen med ['medicinsk'] marijuana till en verksamhet värd miljoner dollar."

I december förra året gjorde myndigheterna en liknande razzia då polis beslagtog utrustning och tusentals dokument och en stor del av det material som då beslagtogs utgjorde grund för förra veckans omfattande razzior i La Jolla, Ocean Beach, North Park och i andra områden i San Diego med omgivningar.

Att marijuanakvacksalvarna kan göra pengar på sina 'patienter' förstår man lätt när 3-4 gram av den 'bästa medicinen' kan kosta upp till 600 kronor. Enligt åklagarmyndigheten i San Diego tjänar kvacksalvarna tusentals kronor per dag, inte minst genom att de också säljer 'medicin' till ungdomar som inte uppvisar några medicinska problem. 

Av de handlingar som togs i beslag vid razzian i december förr året framgår att 72 procent av de då aktuella 'patienterna' var mellan 17 och 40 år, medan åldern på 63 procent av marijuanakvacksalvarna, som distribuerade 'medicinen', låg mellan 18 och 30 år. Inte illa att vara 'apotekare' redan vid 18-års ålder!

Av beslagtagna handlingar framgår vidare att knappt två procent  av patienterna hade AIDS, glaukom eller cancer, medan 98 procent uppgav sig använda 'medicinen' för att lindra muskelkramp, sömnlöshet, värk i rygg och nacke, huvudvärk och andra mindre allvarliga krämpor.

I samband med förra veckans razzia utlovade polis och åklagare fortsatta razzior.

Torgny Peterson  


De anmälda våldsbrotten fortsätter öka - stöldbrotten minskar

Under senare år har antalet anmälda våldsbrott ökat, medan stöldbrotten minskat. Den trenden håller i sig även under första halvåret 2006. Det framgår av den preliminära brottsstatistiken för första halvåret 2006 som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterade onsdag 12 juli. 

Under de senaste åren har det årligen anmälts omkring 1 200 000 brott till polis, åklagare och tull. Under första halvåret år 2006 anmäldes närmare 579 000 brott, vilket är en minskning med 2 procent jämfört med samma period förra året.

Anmälda misshandelsbrott fortsätter att öka
Antalet anmälda misshandelsbrott har, med några undantag, ökat kontinuerligt sedan början av 1980-talet. Under första halvåret år 2006 anmäldes 36 200 misshandelsbrott, vilket är en ökning med 6 procent jämfört med samma period föregående år. Den största ökningen gäller misshandel utomhus, som mot kvinna ökade med 10 procent och mot man med 7 procent. 

Under årets första 6 månader minskade antalet anmälda sexualbrott med 2 procent, från 5 940 till 5 674, jämfört med samma period förra året. När det specifikt gäller våldtäkter ökade antalet anmälda brott, (såväl fullbordade brott som försök) från 1 736 till 1 966. Samtidigt minskade antalet anmälningar av sexuellt tvång och sexuellt utnyttjande. Det kan till stor del förklaras av den lagändring som trädde i kraft den 1 april 2005. Lagändringen innebär bland annat att en del gärningar, som tidigare rubricerades som sexuellt utnyttjande, nu bedöms som våldtäkt.

Stöldbrotten fortsätter att minska
Antalet anmälda stöldbrott har minskat sedan mitten av 1990-talet och minskningen har fortsatt under första halvåret 2006. Det gäller till exempel bilstölderna som jämfört med första halvåret 2005 minskat med 14 procent, liksom stölder ur och från motordrivet fordon som minskat med 17 procent. Brå:s bedömning är att antalet anmälda bilbrott är ett tillfredsställande mått på utvecklingen av det faktiska antalet bilbrott, även om antalet fall av allt att döma underskattas. Bilbrotten utgör en fjärdedel av alla anmälda stöldbrott, men har minskat stadigt under 2000-talet.

Inbrott i villa minskar – lägenhetsinbrotten ökar
I ett längre perspektiv har antalet anmälda bostadsinbrott minskat påtagligt, främst inbrotten i villa och radhus. Trots förekommande mörkertal gör Brå bedömningen att antalet anmälda bostadsinbrott i stor utsträckning kan användas som en indikator på den faktiska utvecklingen.  

Under det första halvåret 2006 har det totala antalet bostadsinbrott minskat jämfört med samma period föregående år, från 7 480 till 6 930, en minskning med 7 procent. Men det är stora regionala skillnader. Första halvåret 2006 minskade bostadsinbrotten i 16 län, allra mest i Kalmar län där minskningen var 46 procent. Bostadsinbrotten ökade i fyra län, Blekinge, Stockholm, Västra Götaland och Västmanland. Ökningen varierade mellan 3 och 13 procent. Det är de anmälda inbrotten i villa/radhus som minskat, med 23 procent jämfört med första halvåret 2005. Däremot har de anmälda lägenhetsinbrotten ökat med 19 procent. Utöver detta har även antalet anmälda inbrott i fritidshus minskat med 24 procent.  

Mer information om statistiken finns på www.bra.se/statistik. Där finns statistiken även på länsnivå. Statistik på kommunnivå publiceras på webbplatsen torsdagen den 13 juli. 

Källa: BRÅ

Utbredd utpressning i Västra Götaland

En stor andel av krogarna i Göteborg har blivit utsatta för utpressning. Av de mest populära krogarna har så gott som alla blivit utsatta för åtminstone försök till utpressning. Det visar den strategiska underrättelserapport som Polisen i Västra Götaland just har färdigställt. 

Av rapporten framgår att det ökade antalet anmälda brott har varit mest markant i Västra Götaland, i en jämförelse med Stockholm och Skåne, särskilt under 2005 då antalet utpressningar ökade med 70 procent i förhållande till 2004. Cirka 90 procent av gärningsmännen är sedan tidigare kriminellt belastade och 22 procent av gärningsmännen har kopplingar till den grova och organiserade gängkriminaliteten i Västra Götaland. 

Vidare konstateras i rapporten att ”generellt sett är de som utsätts för utpressning även själva förhållandevis brottsaktiva. Det är dock ytterst få (1 procent) av målsägarna som har någon känd koppling till gängkriminaliteten i Västra Götaland.” 

Restaurangbranschen är den bransch som är mest utsatt för utpressning med bilbranschen och byggbranschen på delad andraplats. 

Trots att anmälningsbenägenheten har ökat är det inte speciellt många av dessa försök som kommer rättsväsendet till känna genom anmälningar. Detta vill myndigheten ändra på genom att målsägare och vittnen ges möjlighet till omfattande skyddsåtgärder för att våga anmäla sina antagonister.  

Utpressning tillhör den brottslighet som är så kallad systemhotande. "Om den organiserade brottsligheten fortsättningsvis tillåts att begå brott och skipa egen rättvisa kan detta få mycket allvarliga konsekvenser på samhället som helhet", konstaterar polisen i Västra Götaland.  

Rapporten har gjorts av underrättelseroteln på uppdrag av chefen för länskriminalpolisen. I den  framgår vilka branscher som är speciellt utsatta, hur brotten ser ut och vilka som begår dessa brott. 

Läs också:
Strategisk underrättelserapport – Utpressning i Västra Götaland 2000-2005
Systemhotande brottslighet i Sverige 2004
10 år för sent börjar försök med effektiv, samordnad och operativ myndighetskamp mot organiserad brottslighet 

Torgny Peterson

Kidnappad narkotikapolitik

När man frågar det svenska folket om de stödjer visionen om ett narkotikafritt samhälle, svarar mer än 95 % ja. 

Så frågan är: varför driver vi snarare mot Holland än närmare det vi själva tror på? Svar: Psykvården, i symbios med läkemedelsindustrin, har kidnappat frågan och är nu de som tolkar innebörden av att de som är drogberoende har en sjukdom. 

”Sjuka människor behöver mediciner” är deras slagord, och i Nerikes Allehanda för några veckor sedan slog någon läkare från UBB beroendecentralen i Örebro fast att i stort sett alla narkomaner led av ADHD när de var barn, och att de blev missbrukare för att de inte fick den diagnosen och tillhörande centralstimulerande preparat då.

Som tur är kan de nu i vuxen ålder få den narkotika de gick miste om i barndomen, även om de är drogfria! 

Delar av den neuropsykiatriska elit som får miljoner av samhället för att bedriva ADHD forskning har visat sig vara anställda av den läkemedelsindustri som framställer de mediciner som läkarna själva förordar. I Aftonbladet den 19/4 2006, kan man läsa om hur ett av dessa läkemedel, Strattera, har framkallat självmord hos barn i USA.  Nu har samma elit hittat ett nytt område att exploatera: Missbruksvården. 

Jag tror att många av de barn som har stora svårigheter att fungera med familj, kamrater och lärare i skolan, beter sig som de gör därför att de lever i familjer utan kärlek, där känslor är förbjudna och där självkänslan drunknar i ett tyst mörker av skuld och skam och ensamhet.  I varje klass finns 2 – 3 barn som lever i missbruksfamiljer. Dessa barn behöver inte diagnoser, som flyttar in problemen i deras hjärnor. De behöver få hjälp med att förstå och förändra sina familjesystem och sin skolmiljö. De behöver vuxna som inte viker undan när de sätts på prov. De behöver hopp och insikt om varför och hur de har blivit drabbade.

Får de inte den kunskapen är risken stor att de skaffar sig en identitet och en trygghet i utanförskapet. Där finns droger som ger både smärtlindring och eufori. Där utvecklar de en beroendepersonlighet som steg för steg tar över deras tankar, känslor och beteenden. När beroendet är etablerat är det lika kraftfullt som cancer och behöver lika professionell behandling.

Det som ofta händer i dag är att den långsiktiga drogfria behandlingen som behövs ersätts av korta insatser som möjliggör fortsatt beroende. Missbrukare får sprutor och alternativa droger av samhället, i stället för plats på ett behandlingshem. Det blir billigare så. 

En nyligen publicerad dansk studie ”Heroinafaengige i metadonbehandling, den medicinska och psykosociale indsats” av Mads Uffe Pedersen (2005), innehåller en genomgång av de metadonprogram som har genomförts i Europa fr.o.m. 1999 och pekar bl.a. på följande urusla resultat: Den sammanlagda sidokonsumtionen av cannabis, bensodiazepiner och alkohol har ökat i samtliga metadonprogram i Danmark, Schweiz, England och Holland. Heroinmissbruket upphör inte. Dödligheten är lika hög bland metadonpatienterna som hos helt obehandlade heroinister! 

I Irland i dag finns inte drogfri vård kvar. Allt är metadon. Det började som i Sverige med ett litet sk.läkemedelsassisterat metadonprogram. Nu har det ätit upp hela den drogfria behandlingen.

Läkemedelsindustrin och dess hantlangare inom psykiatri och beroendevård har tagit missbrukarna som gisslan – Stockholmssyndromet i repris - och fått dem att tro på att kemiska lösningar ska fixa deras tankemässiga besatthet och andliga tomhet. Pillrets tidsålder är inne. Pengarna styr, det mänskliga mötet är satt på undantag och den svenska narkotikapolitiken driver mot Holland.

I stället för att bekämpa knarket, inriktar man sig på att minska skadorna.  I Oslo har man redan sprutrum för heroinisterna, i Schweiz ger man dem heroin, och i England föreslås nu att skademinskningsmetodiken även ska tillämpas på tonåringar som skär sig. De ska kunna få rena rakblad, för att inte drabbas av infektioner. Det talas även om att erbjuda säkra platser med sjukvårdskunnig personal tillgänglig som kan visa var på kroppen man kan skära sig mest riskfritt! Så byggs hopplöshet in i de som lider och i deras familjer. Så växer ett vi- och dom-samhälle obevekligt fram. Ett samhälle som slänger ut bräckliga livbojar till de som håller på att  drunkna, så att de kan hålla sig ovanför ytan ett tag till, men som inte vill ha upp dem på land. Apartheid på nytt sätt. Ingen Mandela i sikte.  

Börje Dahl
Spartacus preventions- och missbrukscenter
Örebro

Om cannabis

Just Radio onsdag 12 juli kl. 09.00 - Torgny Peterson och ReageraMera.

Hela programmet kommer att handla om cannabis - situationen i Marocko; cannabisindustrin; holländska coffee shops; THC-halter; behandling av cannabismissbrukare; cannabisnyheter från när och fjärran mm.

Programmet direktsänds i Just Radio och via Internet. Bor du på Gotland får du in kanalen på 89.2. Bor du i övriga Sverige eller i utlandet kan du lyssna direkt på adressen www.justradio.nu.


Kartläggning av våld mot barn

Regeringen har beslutat att ge Stiftelsen Allmänna Barnhuset i uppdrag att, i samarbete med Statistiska Centralbyrån, genomföra en kartläggning av barns erfarenheter av kroppslig bestraffning. Barn i missbruksmiljöer ska särskilt studeras, bland annat mot bakgrund av att alkoholkonsumtionen har ökat på senare år. Även föräldrars attityder till och erfarenheter av kroppslig bestraffning av barn kommer att omfattas av undersökningen.

Sedan införandet av förbudet mot barnaga år 1979 har regeringen vid flera tillfällen låtit undersöka barns och vuxnas erfarenheter av och attityder till kroppslig bestraffning av barn. Den senaste undersökningen genomfördes år 2000 av Kommittén mot barnmisshandel.

”Vi behöver regelbundet genomföra kartläggningar av våld mot barn för att kunna följa utvecklingen över tid. Samma frågor som ställdes till barn och föräldrar år 2000 behöver ställas på nytt. Vi vet att barn som växer upp i missbruksmiljöer löper större risk att utsättas för eller bevittna våld. Denna kartläggning bör därför särskilt uppmärksamma barn i familjer med missbruk”, säger folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson.

Barnrättscentrum till Örebro

Regeringen gav den 6 juli 2006 Örebro universitet i uppdrag att starta en verksamhet som stärker kompetens- och metodutvecklingen inom området barnets rättigheter. Verksamheten ska ge berörda yrkesgrupper, beslutsfattare och andra intressenter möjlighet till kompetensutveckling och fortbildning i tillämpningen av barnkonventionen. För genomförande av uppdraget får Örebro universitet 1 850 000 kronor. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 30 mars 2007.

Redan i mars 2006 gav regeringen Örebro universitet i uppdrag att precisera förutsättningarna för olika arbetssätt och omständigheter som skulle kunna utgöra förutsättningar för denna verksamhet. Dessa utgörs bl.a. av:
- ett s.k. utbildningstorg bestående bl.a. av fortbildningskurser, seminarier, konferenser, uppdrags- och distansutbildningar för olika yrkesgrupper,
- en s.k. kunskapsbank som samlar och sprider information om bl.a. kurser, utbildningstillfällen, resurspersoner och framgångsrika försöksverksamheter på området,
- en s.k. forskningsnav med sikte på en gemensam kunskapsuppbyggnad av erfarenheter och sammanställning av forskningsresultat,
- ett multidisciplinärt och tvärvetenskapligt angreppssätt i metod- och kompetensutveckling,
- en möjlighet att etablera, leda och driva verksamheten i nära samverkan med myndigheter, kommuner och landsting.

”Regeringens intention är att arbetet vid Örebro universitet kommer att leda till ökade kunskaper i hur man arbetar med och för barn för att göra verklighet av deras rättigheter. Jag förväntar mig att insatserna vid Örebro universitet ska bidra till att öka takten i barnkonventionsarbetet runt om i landet”, säger socialminister Berit Andnor ( s).

Förstärkt skydd för hotade och förföljda

Det är oacceptabelt att många kvinnor inte kan känna trygghet i sitt eget hem. Att de utsätts för våld, hot och förföljelse från en närstående eller före detta närstående man. Att de inte upplever att de kan ge trygghet och skydd till sina barn.

Regeringen har den 6 juli beslutat att en utredare ska se över hur skyddet för hotade och förföljda personer kan förstärkas. Utredaren ska också överväga hur möjligheterna att ge ekonomiskt stöd till dessa personer kan utökas.

I uppdraget ingår att se över lagen om besöksförbud. Utredaren ska överväga åtgärder som underlättar vardagen för personer med skyddade personuppgifter. Vidare ska utredaren analysera om lagstiftningen behöver ändras för att förstärka skyddet mot så kallad stalkning, det vill säga upprepade trakasserier och förföljelser.

”Samhället har till uppgift att skydda och hjälpa personer som lever i rädsla på grund av hot och förföljelser. Den stora gruppen som detta berör är kvinnor som lever i skräck för en partner eller före detta. Men utredningen ska även ta upp personer som hotas på grund av sitt ursprung, sin sexuella läggning eller sin trosbekännelse. Mycket har redan gjorts men detta blir ett ytterligare steg” säger justitieminister Thomas Bodström.

Vem som ska leda utredningen kommer att beslutas under sommaren.

Tullverkets beslagsstatistik för januari - juni 2006

Under första halvåret 2006 har tullen gjort 1317 narkotika- och dopningsmedelbeslag, varav 106 omfattar dopningsmedel.

Under första halvåret har tullen gjort 10 beslag om totalt 39,3 kilo heroin. För 2005 var det 17 beslag om totalt 6,3 kg. Totalt för hela 2005 beslagtogs knappt 9 kilo heroin.

Beslag av opium har ökat i år då tullen gjort 15 beslag om 23,8 kilo totalt i beslag. Motsvarande period 2005 gjordes 9 beslag om 14,8 kilo totalt. För hela året 2005 beslagtogs 20,9 kilo opium.

Antalet beslag av amfetamin under samma period i år är 50 stycken om totalt 104,4 kilo att jämföras med 2005 51 beslag om totalt 199 kilo i beslag.

När det gäller beslag av sprit, vin och starköl har beslagsmängderna ökat markant mot motsvarande period 2005.

Läs mer:
Beslagsstatistik första halvåret 2000 - 2006

Socialdemokraterna 'vann' i Almedalen

Agent25 har gjort dagliga mätningar på vad nyhetssajter och bloggar skriver om Almedalsveckan. Agent25 listar vinnare och förlorare i kampen om uppmärksamheten i över 1000 svenska källor på nätet - såväl nyhetsmedier, kvalitativt utvalda bloggar som parti- och organisationssajter.

Socialdemokraterna vårdar Palmes tradition och har ingen anledning att inte komma nästa år, som rapporterats i vissa medier, - de toppar alla kategorier i Agent25:s Almedalsmätning med mest omskrivna tal, parti, partiledare och påtryckarorganisation.

Däremot slår Alliansen vänsterblocket med en knapp marginal i kampen om mest publicitet.

Almedalsveckan är nu över och partier och organisationer åker hem för att summera sina insatser under politikerveckan. Agent25 har mätt medienärvaron för alla deltagare under hela veckan. När veckan nu sammanfattas mediemässigt är Socialdemokraterna det enskilda parti som synts mest. Detta är kanske inte så oväntat med tanke på regeringspartiets storlek och Almedalens tradition från Palmes tid.

Även om Socialdemokraterna är det mest omskrivna partiet har Alliansen lyckats mycket bra i Almedalen. Ordet 'Alliansen' har synts i 1085 artiklar under veckan och allianspartierna har synts mer tillsammans än Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Påtryckarna har relativt svårt att få uppmärksamhet i media. De som lyckats bäst är LO och SSU tätt följda av Svevnskt Näringsliv, Byggbranschen och Almega.

Tittar man på de 175 organisationer som haft arrangemang så är det bara en bråkdel som fått någon nämnvärd publicitet. Över 40 procent har inte fått mer än 9 artiklar i samband med Almedalsveckan.

Talartopplistan
Göran Persson (2 juli): 75
Fredrik Reinfeldt (5 juli): 68
Lars Leijonborg (7 juli): 56
Maud Olofsson (8 juli): 55
Göran Hägglund (3 juli): 48
Maria Wetterstrand/Peter Eriksson (4 juli): 42
Lars Ohly (6 juli): 36

Alliansen vs vänsterblocket 2277 - 2134
Socialdemokraterna 1005
Kristdemokraterna 665
Centerpartiet 620
Miljpartiet 613
Moderaterna 577
Vänsterpartiet 516
Folkpartiet 415

'Alliansen' 1085
'Almedalen' 1965

Utmanarna
Junilistan 90
Feministiskt Initiativ 66
Piratpartiet 28
Nationaldemokraterna 23
Sjukvårdspartiet 19
Sverigedemokraterna 14

Partiledarnas synlighet i Almedalen
Göran Persson 882
Fredrik Reinfeldt 340
Lars Ohly 315
Göran Hägglund 271
Lars Leijonborg 264
Maud Olofsson 233
Peter Eriksson 195
Maria Wetterstrand 151

Påtryckartoppen
LO 167
SSU 136
Svenskt Näringsliv 126
Byggbranschen i samverkan 99
Almega 77
Sveriges Bryggindustrier 56
Skattebetalarna 45
Lärarförbundet 35
Bris 34
Riksidrottsförbundet 31
Volvo 25
Byggnads 20
SACO 19
Pfizer 18
Fair Trade Center 17
IF Metall 17
Sveriges Förenade Studentkårer 17
Timbro 17
SCB 15
Djurens Rätt 14

Totalt antal artiklar mellan den 2 och 8 juli.

Malin Berggren
marknadsföringsansvarig Agent25
tel. 073 - 431 53 06Ingen odling av industrihampa i Norge

Norges hälsovårdsminister Sylvia Brustad kommer inte att ge dispens från förbudet mot produktion av narkotiska preparat för odling av industrihampa.

Det är det norska Legemiddelverket, som meddelat avslaget, som alltså stöds av Brustad.

Flera norska medier rapporterar om Brustads uttalande om att ett förbud mot såväl användning som odling av cannabis har utgjort en viktig del för att signalera en restriktiv narkotikapolitisk linje.

I ett svar till Fremskrittspartiets Hans Frode Asmyhr, som till skillnad från Brustad stöder odling, skriver Brustad att "det finns en risk för att ett undanröjande av förbudet kan uppfattas som början på en liberalisering av norsk narkotikapolitik och som ett första steg i riktning för legalisering av cannabis."

Torgny Peterson

Cannabis och graviditet - ingen lyckad kombination

Kopplingen mellan cannabis och graviditet i Australien är allvarligare än vad man tidigare trott, enligt en omfattande undersökning vid University of New South Wales av över 415.000 födslar under åren 1998 till 2002.

Forskarna har undersökt effekten av droger, bland annat cannabis, på fostret och funnit att rökning av cannabis har negativa effekter. Enligt en av forskarna användes cannabis i samband med mer än 2.100 graviditeter.

Du kan läsa mer om studien i Addiction, volym 101, juni 2006. Om du ändå besöker Addiction kan du med fördel läsa om andra studier om droger och graviditet i samma tidskrift.

Läs också:
Fakta och utbildningsmaterial om cannabis
Illegalt drogmissbruk börjar med cannabis
Farorna med cannabis är dramatiskt undervärderade

Du hittar fler artiklar om cannabis om du skriver in sökordet 'cannabis' i sökrutan.

Torgny Peterson
  

Kraftig sänkning av gränsen för innehav av cannabis för eget bruk

I Schleswig-Holstein i norra Tyskland, granne med Danmark och med Kiel som huvudstad, kommer justitieministern Uwe Döring den här veckan att besluta om en kraftig sänkning av gränsen för innehav av cannabis för eget bruk, från nuvarande 30 gram till 6 gram.

Tack för det!

Torgny Peterson

Ryssland kommer inte att legalisera marijuana

Under en av de få websändningar Rysslands president deltagit i sa han i den senaste sändningen i torsdags att "Ryssland har anslutit sig till internationella fördrag i enlighet med vilka marijuana är en förbjuden drog. Ryssland kommer att  fullfölja sina internationella skyldigheter i det avseendet."

Tack för det!

Torgny Peterson

Media, media och mer media

Media, media och mer media
Foto: Torgny Peterson

Visby har aldrig någonsin skådat ett sådant uppbåd av representanter för massmedia som under det här årets Almedalsvecka. Alla media av någon betydelse, och en del utan, fanns på plats.

Torgny Peterson

Gillar du knark?

Gillar du knark?
Foto: Torgny Peterson

Gillar du knark? I så fall har vi ingenting gemensamt.

Hälsningar från Almedalen
Tekla
Narkotikahund

Inget vin men tusentals liter vatten

Inget vin men tusentals liter vatten
Foto: Torgny Peterson

Jag har inte den blekaste aning om hur många tusen liter vatten IOGT delade ut under Almedalsveckan, men att vatten var en betydligt mer eftertraktad vara i Almedalen än vin är helt klart.

Kön med överhettade besökare var konstant och flaskorna med vatten försvann i rasande fart varje kväll då IOGT under parollen 'Vin är inte vatten' delade ut flaskorna med vatten i samband med partiledarnas tal.

Torgny Peterson

Polisen näst hunden människans bästa vän!?

Polisen näst hunden människans bästa vän?!
Foto: Torgny Peterson

Att polisens arbete under Almedalsveckan uppskattades av många har vi fått höra flera gånger. Ett stort antal poliser gjorde, trots stekande hetta och tung utrustning, sitt allra bästa för att hjälpa folk till rätta, hålla potentiella bråkmakare i schack och se till att allt gick enligt planerna i Visby i allmänhet och i Almedalen i synnerhet.

Torgny Peterson


Sist ut - med tre mål

Sist ut - med tre mål
Foto: Torgny Peterson

Det är i och för sig inte lätt att vara den sista talaren under Almedalsveckan och det faktum att Maud Olofsson valt att hålla sitt tal kl. 14.00 då solen sken som bäst och temperaturen uppmätte 28 grader ökade kanske inte direkt folks vilja att ta sig till Almedalen. När Olofsson började tala fanns trots det strax under 1.000 åhörare på plats.

Inte heller Maud Olofsson presenterade några revolutionerande nyheter men betonade flera gånger under sitt tal att vi står inför en "omvälvande klimatförändring", som kräver kraftfulla åtgärder. "Våra barn och barnbarn kommer att drabbas om vi inte agerar nu."

På samma sätt som övriga partiledare, oavsett partitillhörighet, klargjorde Olofsson att en enig Allians har en fullmatad varudeklaration för sin politik medan vänsterkartellen inte vet vare sig vem som ska köra eller vart man ska köra och dessutom har svårt att hitta rätt riktning eftersom kartan är för gammal.

Vid flera tillfällen kritiserade Olofsson också vänsterkartellens spenderbyxor och menade att "pålitliga löften ställs inte ut på kritik". Hon uppmanade vänsterkartellen att återkomma med hur alla de utgifter som de föreslår ska finansieras.

Vad vill då centerpartiet? Maud Olofsson nämnde de tre viktigaste målen för partiet:
1. Fler jobb och fler växande företag för att säkra välfärden
2. Förnya välfärden
3: Ta itu med klimatförändringar och andra viktiga miljöfrågor

Efter 12 års socialdemokratisk politik går det fortfarande bra för storföretagen, men allt fler ställs nu utanför. "Ungdomsarbetslösheten är ett av våra största problem idag och det finns fler förtidspensionärer än företagare." Samtidigt som detta sker, väljer Persson att inte se, sa Olofsson. "Kanske det ligger något i att makten förblindar." När det gäller bidrag kontra inkomst av arbete sa Olofsson att "vi ifrågasätter om det ska vara mer lönsamt att leva på a-kassa än på eget jobb."

Centerpartiet har också planer för skolan och vad som ska hända efter skolan då man ska erbjuda en arbetsförmedling - "statlig, privat eller ideell" - som har möjlighet att matcha den skolutbildning som finns med lämpligt arbete. Småföretagarna fick också ett ord på vägen. Eftersom småföretagarna behövs för den svenska välfärden meddelade Olofsson att "vi ska sänka arbetsgivaravgifterna. Du ska få tid att driva företag och inte tvingas leka byråkrat."

Torgny PetersonÅrets Almedalsvecka går mot sitt slut

Årets Almedalsvecka går mot sitt slut
Foto: Torgny Peterson

Idag är sista dagen på årets Almedalsvecka. Idag återstår ett fåtal seminarier och tal av Centerpartiets partiledare Maud Olofsson, som talar i Almedalen kl.14.00.

I eftermiddag blir det ingalunda så tomt i Almedalen som på bilden ovan. Bilden speglar snarare hur det kommer att se ut då lugnet lägrar sig över Almedalen igen.

I morgon återkommer jag med en hel del intressant information om 'kringaktiviteter' under veckan och självklart också en mängd drogrelaterade nyheter som fått stå tillbaka under veckan som gått. I morgon återkommer jag bland annat med två mycket intressanta nyheter om cannabis plus en hel del annat.

Naturligtvis blir det också rappotering från Maud Olofssons tal i Almedalen.

Glöm inte bort programmet ReageraMera i Just Radio på onsdag kl.09.00.

Torgny Peterson

Knark är bajs

Knark är bajs
Foto: Torgny Peterson

Startskottet har gått för kampanjen ’Knark är bajs’. Ett stort antal ungdomar i målgruppen för kampanjen fanns på plats då filmerna i kampanjen premiärvisades på Kallbadhuset i Visby igår kväll.

Allt kampanjmaterial finns nu tillgängligt via länken ovanför.

Torgny Peterson

Pippi Långstrump-varning från Folkpartiet

Pippi Långstrump-varning från Folkpartiet
Foto: Torgny Peterson 

Så var det då dags för Lars Leijonborg och Folkpartiet att ta scenen i Almedalen i besittning på fredagskvällen. Inte helt oväntat kom en stor del av hans anförande att handla om den svenska skolan.

Inledningsvis ställde Leijonborg frågan om vem som vunnit slaget om Almedalen. "För mig är svaret uppenbart - Alliansen", konstaterade han. "Vi levererar - dom [vänsterblocket] havererar."

Leijonborg utgick från ett par exempel från Gotland då han skulle beskriva dels det handelspolitiska läget, dels situationen i den svenska skolan. Beträffande en framgångsrik handelspolitik berättade han om Gotlands expansion, framgångar och internationella kontakter i handelssammanhang under Hansatiden och konstaterade att redan 1555 omnämnde en biskop det faktum att "handel ger välstånd". Och vidare, "Attac har fel - Handel är inte utsugning. Handel är välstånd. Vi ska göra som gotlänningarna gjorde på Hansatiden."

I sin beskrivning av den svenska skolan utgick Leijonborg från Pippi Långstrumps berättelse om en skola i Argentina i en av Astrid Lindgrens böcker. Pippis skolexempel från Argentina - 0 läxor, mer lov än skola, godis till alla och lärare som gör jobbet snarare än eleverna gick hem hos publiken i Almedalen och med Pippis berättelse som utgångspunkt sa Leijonborg att "Vi har utfärdat en Pippi Långstrump-varning för den svenska skolan", dvs svensk skola liknar, enligt Folkpartiet, mer och mer den kravlösa skola Pippi beskriver. "Resultaten i svensk skola sjunker...Många i vår tid fortsätter flumpratet om att allt ska vara så lätt...Vänsterpartiets förslag [om inga läxor] hör till en av de värre stolligheterna...Leve pluggskolan..Mer ordning och reda..kunskapsfokusering...fler lektioner och också mer läxor" är citat ur talet som sammanfattar Leijonborgs och Folkpartiets synpunkter på dagens svenska skola.

Liksom övriga partiledare talade Leijonborg också om utanförskapet i Sverige och betydelsen av att utveckla möjligheterna på arbetsmarknaden. Bort från bidragsberoende så snart det är möjligt. "Vi står för att den som är frisk ska försörja sig själv. Det är ingen mänsklig rättighet att bli försörjd av andra", sa Leijonborg. Samtidigt ska "samhället bygga på solidaritet och vi kommer inte att ge upp kampen för rättvisa villkor för de handikappade" med tydlig adress till organisationen JAG (Jämlikhet Assistans Gemenskap) vars representanter och assistenter tålmodigt infunnit sig varenda eftermiddag och kväll i Almedalen).

Av oro för att väljarna inte ska betrakta Folkpartiet som ett parti som bryr sig om miljöfrågorna uppehöll sig Leijonborg en hel del vid miljötemat och berättade bland annat att den borgerliga alliansen tillsammans med Miljöpartiet i höstas formade en tuffare miljöpolitik. "Miljöfrågorna kommer definitivt inte att glömmas bort i en ny regering", lovade Leijonborg.

Några kängor åt Göran Persson blev det också - bland annat "Ropen skalla herrgård åt alla."

Omkring 1.000 personer hade kommit till Almedalen för att lyssna på Leijonborg.

Torgny Peterson

Solidaritet

Solidaritet
Foto: Torgny Peterson

På torsdagen talade vänsterpartiets partiledare Lars Ohly till cirka 1.000 åhörare i Almedalen.

Ohly inledde sitt anförande med krav på internationell solidaritet och ett kraftfullt angrepp på svensk vapenexport till krigförande länder och på det faktum att Sverige importerar vapen från Israel, "något som utgör ett indirekt stöd till Israels våld och ockupation av Västbanken...". "Det är en skam att inte omvärlden reagerar med avsky", sa Ohly.

Internationell solidaritet, sa han, handlar också om att bygga förutsättningar för välstånd i fattiga delar av världen. Radikal biståndspolitik måste förenas med en radikal handelspolitik. Ohly krävde också att Sverige måste bli mycket tydligare i uttalanden och aktiviteter i alla internationella organisationer.

Liksom de flesta andra partier betonade Ohly också miljöfrågan och han oroas över att vi i den rika världen utnyttjar alla resurser, kol och olja, som kommer att ta slut om rovdriften fortsätter. Hotet mot klimatet gör också att vi måste bryta med kol- och oljeberoendet. "Det finns solenergi och vindkraft, det finns vätgas och elhybrider".

Ohly talade också om den höga arbetslösheten och betonade att  nya jobb ska komma men inte till priset av ökade orättvisor och "fackliga rättigheter är inte till salu." Ohly och vänsterpartiet vill ha en stor satsning på välfärdssektorn med 200.000 nya jobb. På den egna frågan om vad det skulle kosta, svarade Ohly med att ställa frågan - "Hur har vi råd med arbetslöshet?" Den nuvarande arbetslösheten kostar stora pengar och Ohly anser att den offentliga sektorn med rejäla satsningar kan bli tillväxtmotorn.

Ohly kritiserade Reinfeldts planer på 1.000 kronor mer per månad till var och en och påminde också om att Reinfeldt glömde att nämna att han själv skulle få 3.800 kronor mer i månaden som en följd av förslaget.

I sitt tal tog Ohly också upp frågan om mäns våld mot kvinnor och om mäns 'överordning' och kvinnors 'underordning'. "Vi behöver en regering som åtgärdar sådana ordningar."

När det gäller förslag om skattesänkningar betonade Ohly mycket starkt att "det är inte dags för några skattesänkningar" eftersom varje krona i sänkt skatt innebär en krona mindre för viktiga insatser inom en mängd områden.

Ohly berörde också en lokal fråga, nämligen kostnaderna för resor mellan Gotland och fastlandet och klargjorde att han och vänsterpartiet ställer sig bakom kravet på vägpris på resor till och från Gotland.

Slutligen ondgjorde sig Ohly över alla avregleringar som gjorts inom olika områden och som har gjort samhällelig service sämre. 

Kl. 08.50 fredag den 7 juli intervjuar jag Lars Ohly i Just Radio.

Torgny Peterson

 

Inga nazister på vår ö

Inga nazister på vår ö
Foto: Torgny Peterson

JUST DET!

"Nazismens rasistiska retorik präglar Sverigedemokraterna"

Sverigedemokraterna är på plats i Visby för att försöka sprida sitt politiska budskap.

Med anledning av detta är det intressant och angeläget att ta del av en ny undersökning, utförd av forskare från Södertörns högskola på uppdrag av Integrationsverket.

Du kan läsa mer om undersökningen på dagens Debatt i Dagens Nyheter under rubriken
”Nazismens rasistiska retorik präglar Sverigedemokraterna”

Torgny Peterson

"Nu finns ett alternativ"

35181-17
Foto: Torgny Peterson

"Nu finns ett alternativ", sa Fredrik Reinfeldt då han talade inför omkring 3.000 åhörare på moderaternas dag i Almedalen onsdag 5 juli.

Inte heller Reinfeldt levererade några större nyheter av partipolitisk karaktär utan uppehöll sig mest vid att befästa det som redan flera gånger framförts från moderaterna om främst arbetsmarknadssituationen, men också, bland annat, företagarnas villkor, skolan och sjukvården.

I vanlig ordning, precis som av övriga ordförande för politiska partier, gav Reinfeldt den sittande regeringen i allmänhet, och Persson i synnerhet, några rejäla smockor som gick hem bland åhörarna. Bilden av Persson, Ohly och Peter Eriksson i samma båt, med Eriksson som befälhavare, Ohly som 'gast(are)' och Persson betraktande sin egen spegelbild vållade rejäla skrattsalvor.

Vad sa då Reinfeldt?

Han uppehöll sig mest vid arbetsmarknadssituationen och konstaterade inledningsvis att "valet i höst handlar om arbete."

Reinfeldt menade att 'låtsasinsatser' som plusjobb och friår för att dölja den verkliga arbetslösheten bland de 150.000 svenskar som befinner sig i arbetsmarknadsåtgärder är ett försök från regeringens sida att till varje pris få ner arbetslösheten till 4 procent tills det är dags för val i september. Reinfeldt menade att 'låtsasinsatserna' måste ersättas av riktiga jobb och för att åstadkomma detta menade moderaternas partiledare att det nu finns ett alternativ, nämligen moderaterna och den borgerliga alliansen.

Vi måste få fler riktiga jobb, sa Reinfeldt. Hur ska det ske? Jo, med hjälp av moderaternas tre arbetsmarknadspolitiska "ben" bestående av

1) Det måste löna sig att arbeta och var och en som arbetar ska, om den borgerliga sidan vinner valet, räkna med tusen kronor extra i månaden. (Hur detta ska finansieras berättade Reinfeldt inget om under sitt tal.)
2) Det måste bli enklare att nyanställa. Bort med krångliga bestämmelser, sänk trösklarna, sänk arbetsgivaravgifterna
3) Politiken måste ändras för att underlätta för företagare att starta företag.

Reinfeldt uppehöll sig också vid skolan och menade att resultaten i skolan måste bli bättre om Sverige ska kunna hävda sig i den internationella konferensen. "Den svenska skolan ger inte den utbildning som krävs i vår tid." Utifrån det ansåg Reinfeldt att vänsterna krav på en läxfri skola inte var ägnat att hjälpa till att uppnå ett sådant mål. Han krävde också större granskning av och ökade kunskaper hos skolornas rektorer. 

Hittills är Reinfeldt den ende partiledaren som i sina anföranden i Almedalen har talat om brottsligheten. "Fler kommer att få sona sina brott om moderaterna kommmer till makten", konstaterade Reinfeldt, som också ansåg att psykiatrin i dag dras med brister, som kräver ökade resurser för att en förändring i positiv riktning ska kunna genomföras.

Beträffande den nuvarande statsministern är det dags för honom att ägna sig åt annat, enligt Reinfeldt. "Persson har ingen uppgift längre - bara ett uppdrag".

Torgny Peterson

 

"Vi är politikens optimistkonsulter"

Vi är politikens optimistkonsulter
Foto: Torgny Peterson

"Vi är politikens optimistkonsulter" sa Maria Wetterstrand i sitt tal i Almedalen idag - ett tal som inte bjöd på så mycket nytt. Två förslag förtjänar dock att nämnas.

I sitt tal presenterade Wetterstrand ett förslag som handlar om att ge föräldrar mer tid till barnen. Föräldrar som vill minska sin arbetstid till 75% eller mindre ska, enligt förslaget, få ersättning med 1.000 kronor per månad tills barnet fyller tre år. "Det skulle kosta 2,5 miljarder kronor och det är värt pengarna", sa Wetterstrand.

I sitt anförande tog Peter Eriksson upp att man förespråkar beslutande folkomröstningar. Så borde till exempel den pågående grundlagsutredningen då den är färdig överlämnas till folket för en beslutande folkomröstning. 

I övrigt menade Wetterstrand att Miljöpartiet skiljer sig från andra partier genom sina visioner och långsiktighet i de politiska förslagen. "Var inte rädda för att rädda framtiden", sa Wetterstrand och parollen skulle kunna tillämpas på i stort sett allt det som de båda språkrören talade om.

Strax under ett par tusen åhörare fanns på plats i Almedalen ikväll.

Du kan läsa de båda talen här.

Torgny Peterson

Knark är bajs - filmpremiärer startskottet för ny antiknarkkampanj

Fredag 7 juli kl 21.00 är det dags för premiär på fyra nya filmer i antiknarkkampanjen 'Det finns många anledningar att inte testa knark."

Sex regissörer har fått fria händer att med filmen som verktyg visa på några av de anledningar som finns att inte testa knark. Kampanjen är en satsning från Mobilisering mot narkotika och filmerna visas i samarbete med MTV som en del i ett långsiktigt förebyggande arbete mot narkotika.

Startskottet för kampanjen och förhandsvisning av filmerna sker i samband med en inledande debatt med ungdomar ledd av MTV:s programledare Shire under Almedalsveckan på Gotland den 6 juli kl. 15.30 på Mellangatan 6 i Visby. Därefter kommer filmerna att visas under juli och augusti på MTV under ordinarie programtid för att i början av september avslutas med en MTV-sänd debatt ungdomar emellan.

Filmerna och bakgrundsmaterial kommer att finnas på www.knarkärbajs.nu från 7 juli, där besökare även kan fråga expeerter och debattera knark med andra ungdomar. Fram till dess går en trailer för filmerna på MTV och www.knarkärbajs.nu

I morgon, onsdag 5 juli pratar jag med Anna Liedbergius från Mobilisering mot narkotika om kampanjen i Just Radio kl. 09.00. Intervjun direktsänds i Just Radio och via Internet. Bor du på Gotland får du in kanalen på 89.2. Bor du i övriga Sverige eller i utlandet kan du lyssna direkt på adressen www.justradio.nu.

Torgny Peterson
 Lita på den ideella kraften!

Collage Hägglund
Foto: Torgny Peterson

Så var det dags för Göran Hägglund att inta scenen i Almedalen. Mellan 1 500 och 2 000 personer hade hittat till Almedalen i det fina sommarvädret.

En vältalig Hägglund uppehöll sig inledningsvis länge vid de ideella krafternas betydelse och med en klar signal till den sittande regeringen att en reglering av vad de ideella krafterna ska ägna sig åt "är en översittarattityd som bryter ner och begränsar." Han betonade att den ideella sektorn är en av våra största tillgångar, som gör stor nytta. "Lita på den ideella kraften", sa Hägglund.

Han exemplifierade med idrottsrörelsens tre miljoner medlemmar och idrottsrörelsens stora antal ledare. Om de skulle anställas skulle det kosta 20 miljarder kronor årligen. 2005 fick idrottsrörelsen 1,5 miljarder kronor. Endast 70 miljoner av de medlen kunde användas fritt. Resten var öronmärkta - ett faktum som Hägglund inte uppskattar.

Om vi på allvar tror att regeringen vet bättre än den ideella sektorn är vi fel ute, menade Hägglund. "Vi litar på den ideella sektorn. Vi tänker inte detaljstyra. Vi vill släppa er fria. Vi litar på er."

I sitt tal återkom Hägglund till begreppen hederlighet och ansvarstagande och han talade om egoism och girighet kontra solidaritet och omtanke. "Jag tror på ett hederligare Sverige där vi vågar visa civilkurage - att fler tar ansvar och inte bara fokuserar på sig själva." Och detta "hederligare Sverige" går det inte att lagstifta om, sa Hägglund.

Han berörde också den sedan länge kritiserade socialdemokratiska utnämningspolitiken och konstaterade att "ett långvarigt maktinnehav kan göra att man tar sig friheter"..."Missbruket av utnämningsmakten måste brytas". Då han sa att "Jag påstår inte att poster delas ut till höger och vänster, bara till vänster" blev det stora applåder och många nickade instämmande.

Miljöpolitiken och kraftfulla åtgärder mot miljöförstöringen stod också på Hägglunds dagordning. "Det vi inte gör idag får vi göra mer kratfullt i morgon" - en klar uppmaning till att inte skjuta upp nödvändiga beslut om miljöförbättrande åtgärder.

Han övergick sedan till att ge olika exempel på människors problem och att det är viktigt att komma ihåg, även om det är valtider, att bakom statistiken finns levande människor. Konkreta krav handlade bland annat om att ingen över 85 år ska behöva riskera att inte få en plats på äldreboende och orimliga skatteregler ska inte tvinga människor från sin hembygd. "Boendet ska anpassas till de boende och inte till skattebyråkraterna", enligt Hägglund.

Hur ungdomar mår ägnades stort utrymme liksom skolans ansvar och familjens betydelse för en trygg uppväxt. Hägglund manade också till motstånd mot de kommersiella krafter som utnyttjar ungdomar för sina syften.

Inga stora nyheter i Hägglunds tal, men betoningen av de ideella krafternas betydelse uppskattades bevisligen av de som fanns på plats i Almedalen i kväll.

I morgon är scenen bokad för miljöpartiet.

Torgny Peterson


"Den kommande valrörelsen blir hårdare än någonsin"

"Den kommande valrörelsen blir hårdare än någonsin"
Foto: Torgny Peterson

Inför cirka 4 000 åhörare konstaterade statsminister Göran Persson i ett engagerat tal att årets valrörelse blir hårdare än någonsin.

Det är uppenbarligen inte bara de 440 hitresta journalisterna som är intresserade av den politiska utvecklingen. Persson drog storpublik då han talade ikväll och han hann med många frågor i sitt tal som stundtals möttes av starka applåder. Hans påstående att "Politiken är en utmärkt herre och marknaden dess tjänare och så ska vi ha det" drog ned applådåskor och angav tonen för fortsättningen. 

Persson inledde med att tala om det gröna folkhemsbygget och om rädslan men samtidigt behovet av att våga tänka och handla i nya banor. Och i en tid då "Sveriges ekonomi", enligt Persson, "blomstrar och jobben växer till, ja då det går bra för Sverige" är tidpunkten den rätta för nytänkande och parollen var enkel och tydlig - "Alla ska med".

Persson betonade att den viktigaste frågan för socialdemokraterna är arbetslösheten och han var optimistisk inför möjligheterna att sänka arbetslösheten kraftigt. "Varför går det bättre för Sverige än för många andra länder?", frågade Persson. Huvudskälet han gav är att det finns mindre av motsättningar i Sverige än i många andra länder och "vi har alltid varit öppna för det nya och vågat ifrågasätta det gamla och förlegade". Men samtidigt sa Persson att "modellen är inte fullkomlig eller perfekt, men vi kommer aldrig som den borgerliga alliansen att montera ned på område efter område."

Här var det dags för Perssons kritik av den borgerliga alliansen och Perssons konstaterande att "Sverige har tjänat på att vara alliansfritt och det ska vi fortsätta med" orsakade kraftiga applåder.

Beträffande 'löften' talade Persson bland annat om tandvård och att kostnaderna för tandvård måste ligga på en nivå som gör det möjligt för folk att laga sina tänder. Vidare betonade Persson behovet av stora satsningar på barn och unga, inte minst när det gäller utbildning. Han vill också höja bostadstillägget för förtidspensionärer och öka satsningarna på hemtjänsten.

I morgon, måndag 3 juli, är det dags för kristdemokraternas partiordförande, Göran Hägglund. 

Torgny Peterson

Karlssons blandning

Karlssons blandning

Foto: Torgny Peterson

Med över 400 arrangemang under årets Almedalsvecka är det inte att undra på att det mesta får plats - bland annat festligt folkliv, Apoteket med tester för både inbillat och verkligt sjuka, Tomas Di Leva i kampanjen för att 'Livrädda' Östersjön och gamla och nya fartyg i en salig blandning mm.

Torgny Peterson

Litar du på politiker?

Bild: Litar du på politiker
Foto: Torgny Peterson

Litar du på politiker?, undrade Aftonbladet i Visby idag. Då den här bilden togs vid lunchtid idag var antalet nej-sägare ungefär dubbelt så stort som antalet ja-sägare.

Återstår att se om Göran Persson om några timmar gör några politiska utfästelser inför valet. Återstår sedan att se om det går att lita på eventuella sådana.

Torgny Peterson

ADHD + 3,8 hekto hasch + 1 gram marijuana + 131 diazepamtabletter = villkorlig dom

En holländsk läkares utlåtande om en 'patient' som togs med 3,8 hekto hasch, ett gram marijuana och 131 diazepamtabletter resulterade i att det som normalt borde ha resulterat i en fängelsedom slutade med villkorlig dom och 'fri fot' till flickvännen i Finland.

Av vilket skäl inträffar då detta? Jo, 'patienten' ifråga har diagnosticerats med ADHD och hans holländske läkare betraktar hans haschberoende som självmedicinering och att han skulle drabbats hårt av ett fängelsestraff i Sverige.

Mycket besynnerlig dom, baserad på ett holländskt läkarutlåtande. Jag hoppas åklagaren överklagar så att hovrätten får syna det här närmare.

Skulle 'patienten' vid en sådan förhandling eventuellt dömas till fängelse kan han ju alltid ansöka om att få tillbringa strafftiden på Norrtäljefängelset som lovar 'bot och bättring' för sina ADHD-klienter.

Torgny Peterson

ReageraMera och MOTGIFT - alltid först

35181-11
Foto: Torgny Peterson

Kanske inte alltid - men oftast är ReageraMera och MOTGIFT snabba med information, men det är klart - Aktuellt, Rapport, Gomorron Sverige och Ekot med flera har ju sina förtjänster också. 

Under Almedalsveckan presenterar vi förhoppningsvis intressant information och det blir också ett stort antal intervjuer på intressanta tema och med intressanta personer på Just Radio.

Torgny Peterson

Inte mycket folk än så länge

35181-8
Foto: Torgny Peterson

Från den  här scenen i Almedalen kommer partiledarna att hålla sina tal inför den församlade 'menigheten' och journalistkåren. Folktomt som synes, men bilden är tagen mitt på dagen igår. Med 25 plusgrader och strålande sol vistas dom flesta en sådan dag på stranden i Tofta eller vid någon annan strand på Gotland eller kanske vid hamnen i Visby där det i bästa fall svalkar något en varm sommardag.

Ikväll, söndag 2 juli, kommer det förmodligen att se annorlunda ut både på och vid den här scenen då socialdemokraternas partiledare Göran Persson håller sitt tal.

Visste du förresten att det var Olof Palme som 'uppfann' det som utvecklat sig till den så kallade Almedalsveckan. Det var 1968 då det begav sig första gången. "Första talet skrev han på baksidan av ett Konsumkvitto från Konsum Fårö. Han stod på ett lastbilsflak i västra hörnet av Almedalen. Det fanns inga högtalare, det behövdes inte. Han pratade högt för de hundra, kanske tvåhundra åhörarna som slutit upp. Världspressen representerades av de tre Gotlandstidningarna", berättar Thage G. Peterson i en specialutgåva av Gotland Just Nu från GotlandsPress AB.

Med all säkerhet blir det fler än tvåhundra ikväll.

Torgny Peterson 

 

Välkommen till Gotland och Almedalen

35181-7
Foto: Torgny Peterson

Så var det dags igen - Årets Almedalsvecka börjar idag, söndag den 2 juli. Bilden från Almedalen visar lugnet före stormen, som bryter ut i eftermiddag då socialdemokraterna intar 'arenan'. Först ut bland talande partiledare är Göran Persson som håller sitt tal ikväll kl.19.00, men innan dess händer en hel del annat under dagen, bland annat ett frukostseminarium där arrangören Vårdförbundet frågar sig 'Vad vill socialdemokraterna med vården?'

Idag öppnar också Svenska Naturskyddsföreningens stora projekt 'Livrädda Östersjön', som pågår under hela veckan. Plats: Holmen, Visby hamn.

Ett seminarium idag som kan bli intressant har rubriken 'Undersökning om allmänhetens förtroende för staten och politiskt ledarskap i staten'. Det är fackförbundet ST som presenterar en undersökning på det temat. Representanter för de olika politiska partierna deltar i seminariedebatten.

Inför valrörelsen ställer BRIS i ett seminarium på eftermiddagen frågan, 'Vem tar barnens parti'? Var finns barnfrågorna på den politiska och samhälleliga agendan. Medverker gör bland annat Ingela Thalén.

'Så arbetar SIDA mot trafficking' är ett annat seminarium på ett högintressant tema där SIDAs Europaavdelning berättar om hur SIDA jobbar för att bekämpa trafficking.

Besök också:
Almedalsveckan - evenemangslista

Torgny PetersonRSS 2.0