Nationella minoritetsspråk vid domstolar och myndigheter - Ett alternativ

F.d. justitierådet Bertil Bengtsson har på uppdrag av Integrations- och jämställdhetsdepartementet utrett om det finns lämpliga alternativ till det nuvarande systemet med geografiskt avgränsade förvaltningsområden där enskilda har rätt att använda samiska, finska respektive meänkieli vid kontakter med myndigheter och domstolar.

Bengtssons förslag presenteras i departementspromemorian Nationella minoritetsspråk vid domstolar och myndigheter - Ett alternativ, (Ds 2008:26). Promemorian innehåller alternativa förslag till tidigare lämnade förslag rörande utvidgning av nuvarande förvaltningsområden för minoritetsspråk som lämnats av Utredningen om finska och sydsamiska språken (betänkandena "Rätten till mitt språk", SOU 2005:40, samt "Att återta mitt språk", SOU 2006:19).

Departementspromemorian kommer att remitteras snarast.


Bättre folkhälsa och ökad levnadsstandard för de flesta

Socialstyrelsen har presenterat årets lägesrapport om folkhälsa och sociala förhållanden. Av den framgår att folkhälsan har förbättrats i de flesta befolkningsgrupper. Ett undantag är dock ungdomar och unga vuxna vilkas psykiska ohälsa har ökat. Bland dem har också de sociala förhållandena försämrats, till exempel har andelen fattiga ökat jämfört med övriga befolkningen.


Rökning

De senaste 15 åren har medellivslängden ökat. År 2006 var den 83 år för kvinnor och 79 år för män. Den positiva utvecklingen beror främst på att dödligheten i kranskärlssjukdom och sjukdomar i andningsorganen minskat, vilket bland annat är en följd av att allt färre röker. Bland svenska män är andelen rökare lägst i Europa. Tobaksrökningen i Sverige har minskat i alla åldersgrupper och år 2006 rökte 17 procent av kvinnorna och 12 procent av männen dagligen.


Alkohol

När det gäller alkoholkonsumtionens effekter på folkhälsan har utvecklingen inte varit lika gynnsam. År 2006 konsumerades motsvarande knappt 10 liter hundraprocentig alkohol per person, vilket är en fortsatt hög nivå jämfört med 1990-talet. Under senare år har andelen som vårdas på sjukhus för alkoholförgiftning ökat i den vuxna befolkningen och den alkoholrelaterade dödligheten har ökat något i åldrarna 45 år och uppåt.


Psykisk ohälsa

Den självrapporterade psykiska ohälsan har minskat i de flesta befolkningsgrupper sedan början av 2000-talet. Drygt 25 procent av kvinnorna och 15 procent av männen uppgav åren 2005‑2006 att de hade besvär av ängslan, oro eller ångest. Det motsvarar omkring 1,4 miljoner personer. Den psykiska ohälsan har dock fortsatt att öka i vissa grupper. Det gäller särskilt bland yngre kvinnor där utvecklingen varit problematisk. Bland flickor i åldrarna 15‑19 år har andelen som vårdats på sjukhus för självmordsförsök och alkoholförgiftningar ökat mest. Bland pojkar i samma ålder har självmordsförsöken också ökat något.


Självmord

Självmorden har minskat bland personer som är 25 år och äldre sedan mitten av 1990-talet. Fortfarande är självmord betydligt vanligare bland äldre än bland yngre. Högst självmordstal har män som är 65 år och äldre.

  

Färre fattiga, men inte bland unga vuxna

Under 2000-talet har arbetsmarknaden i stort sett återhämtat sig efter krisen på 1990-talet. Fler förvärvsarbetar samtidigt som andelen arbetslösa och personer utanför arbetskraften har sjunkit de senaste två åren.

Invandrares situation på arbetsmarknaden har blivit bättre, men det finns fortfarande stora skillnader mellan personer födda utomlands och personer födda i Sverige. Arbetslösheten är 2,5 gånger så hög bland invandrare som bland sverigefödda vars föräldrar också är födda i Sverige.


Fattigdomen är mest utbredd bland ungdomar i åldern 20 till 24 år. Bland dessa var 22 procent fattiga, det vill säga hade en disponibel inkomst under det absoluta fattigdomsstrecket. Definitionen av det absoluta fattigdomsstrecket anger den inkomstnivå som anses vara minimum för att klara försörjningen och utgår från vägledande normer för beslut om ekonomiskt bistånd. Andelen personer som levde i fattiga hushåll minskade under år 2006 till drygt 4,5 procent, vilket motsvarar ungefär 400 000 personer. Unga vuxna i åldern 20 till 29 år är den enda grupp som relativt sett har fått fler fattiga sedan år 2000.


Barns levnadsstandard varierar beroende på vilken hushållstyp de tillhör. Sammantaget levde cirka 6 procent av alla barn 0-19 år i familjer som hade en disponibel inkomst per person under det absoluta fattigdomsstrecket. De bästa ekonomiska villkoren har Sverigefödda barn som bor med två föräldrar som båda är födda i Sverige. Störst är fattigdomen bland barn i hushåll där båda föräldrarna är invandrade. Bland dem bor mer än vart femte barn i ett fattigt hushåll.


Du kan läsa hel rapporten, Folkhälsa och sociala förhållanden - lägerapport 2007, här.


Åtgärder mot narkotikaproblemet

image307
Nyligen publicerade UNODC (United nations Office on Drugs and Crime) och WHO (World Health Organization) dokumentet Principles of Drug Dependence Treatment.


I USA har ONDCP (Office of National Drug Control Policy) nyligen också publicerat ett dokument med titeln What Works: Effective Public Health Responses to Drug Use. Det dokumentet, som behandlar antidrogkampanjer i media, samarbete mot narkotika i lokalsamhället, drogtester i skolor och på arbetsplatser, så kallade 'drug courts' och vikten av tillgång till behandling, kan du läsa här.


Läs också:

Om den ädla konsten att behandla drogberoende


Torgny Peterson


Tillfälligt brukandeförbud för alkoholutandningsinstrument

Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) har upptäckt ett fel i bevisinstrumentet som används vid alkoholutandningsprov.


Felet består i att avdrag inte har gjorts för bland annat störande ämne i rumsluft och utandningsluft under perioden december till mars.

Felet uppkom när programvaran uppdaterade i början av december 2007.

Till följd av felet har totalt ett drygt hundratal personer fått värden över gränsen för rattfylleri respektive grovt rattfylleri.

Det är i dagsläget oklart om hur många av dessa personer som har lagförts.

Omedelbart när felet kom till Rikspolisstyrelsens kännedom beslutades om brukandeförbud för Evidenzerinstrumentet på samtliga polismyndigheter.

Rikspolisstyrelsen har informerat polismyndigheterna som i sin tur kommer att följa upp berörda ärenden. SKL arbetar med att identifiera vilka personer som har drabbats av felet. Ett rättat analysprotokoll kommer att tillföras respektive utredningar.

Åklagarmyndigheten har beslutat att inga åtalsbeslut får fattas eller strafförelägganden utfärdas till dess att felet har avhjälpts och kommer att samverka med Rikspolisstyrelsen för att vidta åtgärder för att korrigera eventuellt felaktiga beslut.

Brotts- och misstankeregistren kommer att gallras så att ingen oskyldig finns i polisens register.

Omfattande kontroller kommer att göras innan Evidenzern åter tas i bruk. Under tiden kommer Polisen att för bevissäkring göra blodprovskontroller på misstänkta rattfyllerister.

Fakta
Evidenzer är ett bevisinstrument som personer får blåsa i efter att tidigare ha blåst positivt i polisens alkometer, det så kallade sållningsinstrumentet.


Cannabis - Om paranoia, rädsla och ångestSka jag röka cannabis? Frågan ställs i ett program i BBC3 ikväll 22.00. I programmet redovisas de erfarenheter journalisten Nicky Taylor fick under sin månadslånga vistelse i Amsterdam där hon arbetade i en coffee shop. Nicky använde cannabis regelbundet under vistelsen i Amsterdam för att se hur det påverkade henne och hon deltog vid hemkomsten också i ett medicinskt försök där hon injicerades med THC.


Efter att ha tagit del av programmet borde svaret på den inledande frågan vara ett nej! Dokumentärprogrammet om Nicky borde ses av var och en som funderar på en karriär som haschflummare.


Har du inte tillgång till BBC3 kan du läsa mer om vad som hände Nicky Taylor här.


Torgny Peterson


Rekordbeslag av kokain och heroin

image305

Schweizisk tull (Die Eidg. Zollverwaltung EZV) meddelar att man under 2007 gjorde rekordbeslag av både kokain och heroin med 217 respektive 199 kg. Merparten av kokainet har beslagtagits på flygplatser i landet. 2006 beslagtogs 193 kg kokain.


Beträffande beslagen av heroin har dessa ökat från 59 kilo år 2006 till 199 kg förra året. Merparten av heroinet smugglas som tidigare i olika fordon.


Under föregående år beslagtogs bland annat också 777 kg cannabis och 1447 kg kat.


Du kan läsa mer om den schweiziska tullens arbete i tidningen Forum Z.  


Torgny Peterson


Insatsstyrkan, polisflyget och riksmordkommissionen

Insatsstyrkan, polisflyget och riksmordkommissionen och många fler specialister finns på Rikskriminalpolisen, som arbetar mot den organiserade brottsligheten på nationell och internationell nivå.


Du kan läsa mer om arbetet vid Rikskriminalpolisen i 2007 års verksamhetsberättelse som du hittar här.


Information om rökning av så kallad 'medicinsk' marijuana

Drug Free Schools Coalition i USA har sammanställt information om myter och fakta om rökning av så kallad 'medicinsk' marijuana.


Är du intresserad av att få en kopia av informationen via e-post , skickar du ett e-postmeddelande till admin@reageramera.com där du uppger namn och e-postadress.


Torgny Peterson


Fakta om ADHD & Ritalina, Concerta, Strattera

Föräldrar som ställs inför någon som vill ge deras barn en ADHD-diagnos, med åtföljande "behandling" med Ritalina, Concerta eller Strattera, bör först få ta del av nedanstående information. Föräldrar måste, för att kunna ge verkligt informerat samtycke, få annan information än den som tagits fram av läkemedelsbolagens PR-avdelningar.


Det finns inget objektivt medicinskt test för det som kallas ADHD, och som påstås vara en störning i hjärnan (en kemisk obalans); det finns inga hjärnavbildningar, blodprov, gentester, eller andra tester som kan särskilja ett barn som får beteckningen ADHD från ett barn som inte får det - det finns ingen uppmätt fysisk eller kemisk avvikelse i hjärnan hos något enda barn som sägs "ha ADHD". Det finns bara en subjektiv bedömning av barnets beteende.


När någon påstår att ens barn har en störning i hjärnan ("ett osynligt funktionshinder"), måste man be om att få den uppmätt. Ställa frågorna: Vad är normalvärdet för det ämne som barnet sägs ha för mycket/för lite av? Vad är det värde som betecknar tillståndet ADHD? Vad är värdet för just mitt barn? Man kommer då att få veta att det inte går att ge något svar på dessa frågor. Påståendet om störningen i hjärnan (den kemiska obalansen) är, som bäst, en ren spekulation. Fram till dess att en med objektiva medel fastställd brist eller störning konstaterats måste barnen betraktas som friska. De olika "diagnoschecklistor" som används för att fastställa diagnosen ADHD är så långt från ett objektivt medicinskt test som man kan komma.


Eftersom det inte finns någon sjukdom finns det heller inget som kan kallas "en medicin för ADHD". Däremot finns det toxiska medel som på ett kraftfullt sätt påverkar barnets hjärna och har stor effekt på beteendet. Ritalina, Concerta och Strattera är sådana preparat.


Ritalina och Concerta är narkotiska ämnen (metylfenidat), i samma narkotikaklass som amfetamin och kokain, ämnen som har hög missbrukspotential [1], och med i stort sett samma verkan. (I fortsättningen kommer termen amfetaminpreparat att användas som namn på Ritalina, Concerta och andra liknande medel.)


För att få föräldrar att gå med på att ge barnen dessa preparat har läkemedelsbolag och psykiatriker spritt en hel del mycket vilseledande information, som tas upp nedan:


·          Nej, amfetaminpreparat är inte för "ADHD" som insulin för diabetes. Medlen har ingen specifik medicinsk effekt av det skälet att det som kallas ADHD inte är en sjukdom. Som andra toxiska ämnen har de däremot en stark verkan på hjärnan. Insulin är ett kroppseget ämne som en diabetiker har brist på. Ingen har någonsin haft amfetaminbrist.


·          Nej, amfetaminpreparat verkar inte annorlunda på barn som fått beteckningen ADHD än de gör på andra barn [2]. Den narkotiska effekten är densamma. Inget av barnen "med ADHD" har heller någon konstaterad fysisk eller kemisk avvikelse i hjärnan, på vilken dessa amfetaminpreparat skulle kunna ha en specifik effekt.


·          Nej, barnen får ingen "liten dos" av Ritalina eller Concerta. Den är fullt tillräcklig för att ge en kraftig effekt på hjärnan, och därmed beteendet. Det sägs ofta, i syfte att vilseleda föräldrar, att missbrukare tar helt andra doser. Det är sant, men barnen är inga vuxna missbrukare - och definitivt inte erfarna, nergångna missbrukare. Det intressanta är därför att jämföra med vad som räknas som missbruksdos för en icke-tillvand vuxen person, och sedan justera jämförelsen gentemot barnets vikt. Så: "En rusframkallande dos ("missbruksdos") räknas såsom den dos som hos en naiv (icke-tillvand) person framkallar ett märkbart rus i form av en tydlig förändring i sinnestillståndet." (s. 4) [3] För amfetamin gäller: "En missbruksdos anses ligga mellan 0,1 och 0,2 gram." [Alltså 100-200 mg.] (s. 27) [3] Dosen för att få samma effekt för den närliggande släktingen metylfenidat (Ritalina och Concerta) anses vara något större.


Den rekommenderade maxdosen för en 6-åring har fastställts i Läkemedelsverkets tragiska beslut att godkänna Ritalina. Myndigheten skriver: "... maximidosen är 60 mg dagligen (för en 6-åring som väger 20 kilo skulle det innebära ett maximum på 3 mg/kg)." "...the maximum dose is 60 mg daily (for a 6 year-old weighing 20 kg, this gives at maximum 3 mg/kg). [4] Det här motsvarar en dos på 240 mg för en vuxen på 80 kg.


Vilket innebär att en 6-åring skulle kunna få en högre dos än vad som för en vanlig vuxen definieras som en missbruksdos!


·          Nej, legalt utskrivna amfetaminpreparat minskar absolut inte risken för illegalt drogmissbruk. Ökat bruk av legal narkotika i ett samhälle har alltid lett till ökad illegal användning och spridning av narkotikan. I Sverige har vi tidigare inte sett spridning eller missbruk av ADHD-droger (Ritalina eller Concerta), av det enkla skälet att dessa inte tidigare getts till barn och ungdomar. I USA är spridningen av ADHD-droger en samhällelig katastrof: I officiella undersökningar har det visat sig att en av tio tonåringar har använt Ritalina eller andra legalt utskrivna ADHD-droger för att bli höga [5].


I tillägg till det är allt bruk av narkotika - förutom tillfälligt, som vid svåra smärttillstånd - att betrakta som missbruk. Att tygla friska barn med amfetamin och andra droger är inget annat än ett kemiskt övergrepp.


·          Nej, Ritalina och Concerta ger inte "få och obetydliga" skadeverkningar, som förespråkarna vill få föräldrar att tro. Som mycket vanliga skadeverkningar listas i officiella publikationer (FASS) nervositet och insomningssvårigheter. Som vanliga skadeverkningar listas nedsatt aptit (vanligtvis övergående), magsmärtor, illamående och kräkningar... Muntorrhet. Utslag, klåda, nässelfeber, håravfall. Huvudvärk, dåsighet, yrsel, rörelsesvårigheter. Påverkan på hjärtat, blodtrycksförändringar (vanligtvis ökning). Bland dessa officiellt erkända vanliga skadeverkningar finns således påverkan på hjärtat, blodtrycksförändringar (vanligtvis ökning).


Det är illa nog att barn som är friska utsätts för insomningssvårigheter - det är ingen obetydlig skadeverkan. Sömnsvårigheterna hanteras i många fall genom samtidig utskrivning av sömnmedel, vilket i sin tur leder till andra skadeverkningar. Och än värre blir det när man betraktar de allvarliga skadeverkningarna av Ritalina och Concerta. I data till läkare skrev Läkemedelsverket att det följande borde tas med i informationen till patienter: "... de mest centrala biverkningarna med Concerta som t ex blodtrycksstegring, risk för beroendeutveckling, och risk för psykisk påverkan inkluderande depression respektive psykosutveckling." [6] Det är föga troligt att föräldrar får information om dessa - "de mest centrala biverkningarna" - när de ska övertygas att barnet behöver amfetaminpreparat.


Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har efter nya utredningar krävt att Ritalina och Concerta förses med varningstext om risk för psykoser, hallucinationer och mycket allvarliga hjärt-/kärlskador [7]. Man bör, när man läser detta, veta att FDA, som det svenska Läkemedelsverket, nästan uteslutande finansieras av läkemedelsindustrin, och ser denna industri som sina verkliga kunder. Dessa myndigheter har utgett varningar först efter mycket starka protester från allmänheten mot läkemedelsbolagens bedrägliga information.


Bakgrunden till varningarna om allvarliga hjärt-/kärlskador var den rapport som FDA släppte ut den 8 februari 2006. Den för allmänheten tidigare hemlighållna rapporten handlade om amfetaminpreparat, plötslig död och livshotande skadeverkningar [8]. Rapporten berättade, som Reuters återgav, om 51 rapporter om dödsfall i samband med behandling med "ADHD-mediciner" [9]. I tillägg till dessa 51 dödsfall kan man i FDA-rapporten läsa om ytterligare 30 dödsfall vid Ritalinabehandling, från åren före 1999. Sammanlagt berättar alltså FDA-rapporten om 81 dödsfall. (Man har då tagit bort alla de rapporter där flera droger fanns med i bilden och de dödsfall som inträffat i samband med missbruk av amfetaminpreparat.)


Se också nedan om FDA-rapporten om "psykiatriska skadeverkningar" i samband med behandling med amfetaminpreparat och andra ADHD-droger (som Strattera).


Det borde inte längre vara möjligt att ljuga för föräldrar och säga att dessa narkotiska ämnen ger få och obetydliga skadeverkningar - ändå är det vad föräldrar får veta.


·          Den största långtidsstudien av amfetaminpreparats effekt på barn (MTA-studien) har nyligen publicerats. I den kom några av de största förespråkarna för dessa preparat fram till att medlen inte har någon positiv effekt. Enligt en av forskarna: "Vi hade trott att de barn som fick medicin en längre tid skulle ha bättre resultat. Så var det inte. Det finns inget som indikerar att medicin är bättre än inget alls i ett längre perspektiv." De narkotiska preparaten modifierade kortsiktigt barnens beteende, men långsiktigt fanns inte några sådana effekter heller. Forskaren sade: "Och den informationen måste göras mycket klar för föräldrar." De data som framkommit i denna studie visar att "behandlingen" med dessa narkotiska droger inte har några positiva effekter för barnen, ger tillväxthämningar (också för den växande hjärnan), och ökar risken för ett antisocialt och kriminellt beteende. [10]


Strattera är en annan psykiatrisk drog som ges till barn med ADHD. Medlet, som tillverkas av läkemedelsbolaget Eli Lilly, är egentligen ett misslyckat antidepressivt medel; det skulle först lanseras mot depression men man lyckades inte visa att det hade någon bättre effekt än sockerpiller. Så det blev liggande. Eli Lilly fick sedan idén att det kanske skulle kunna ha effekt på barn med diagnosen ADHD. Man fick i november 2002 det amerikanska läkemedelsverkets godkännande till att använda Strattera som en "behandling" vid ADHD.


I stort sett alla psykiatriska droger går igenom samma faser: 1) de hyllas som riskfria mirakelmedel; 2) data om deras verkliga skadliga effekter börjar komma fram; 3) de dras in från marknaden på grund av de allvarliga skador de bevisligen åstadkommer eller försvinner i tysthet bort ur behandlingsarsenalen. Kvar blir dock de ofta kroniska skador som medlen åstadkommit på patienter. Strattera är redan i slutet av fas två, även om medlet blev godkänt i Sverige så sent som i april 2006, och bara funnits på den amerikanska marknaden i lite mer än fyra år.


·          Fram till september 2005 hade det av läkare och konsumenter om Strattera rapporterats totalt 10 988 "psykiatriska skadeverkningar" (psychiatric adverse events), vilket det engelska läkemedelsverket (MHRA) klassade som "large number of psychiatric reactions" (en stor mängd psykiatriska reaktioner). Under denna rubrik ryms bland annat den vanliga sömnstörningen, självmordsbeteende, fientlighet, våldsbeteende, psykos och mani. [11]


·          I september 2005 utgavs internationella varningar om att Strattera ökar risken för självmordsbeteende hos barn och ungdomar som tar medlet [12]. Det här var inget att förvånas över då Strattera kemiskt sett mest liknar det antidepressiva medlet Efexor, för vilket varningar om ökad självmordsrisk vid behandling av barn utgivits ett år tidigare [13]. Tidigare under 2005 hade det europeiska läkemedelsverket utfärdat varningar om att Strattera kan orsaka "fientlighet och emotionell labilitet" hos barn [14].


·          Utredare vid det amerikanska läkemedelsverket FDA gick igenom de rapporter om "psykiatriska skadeverkningar" av Strattera som inkommit till Eli Lilly (och de rapporter om amfetaminpreparat som inkommit till tillverkare av dessa). Resultatet av denna översyn presenterades den 3 mars 2006. FDA:s utredare skrev att ADHD-drogerna skapat psykoser och mani hos barn som inte tidigare visat några sådana tecken, vid normala doser; "hos den överväldigande majoriteten av fallen (grovt räknat 90 % överlag) hade patienten inte någon tidigare historia av liknande tillstånd". I översynen tog man också upp aggressioner och våldsbeteende, och skrev att "en stor majoritet (80 till 90 % överlag) av patienterna som identifierats i denna översyn hade ingen tidigare historia av sådana händelser". Effekterna skapades med andra ord av ADHD-drogerna. För Strattera hade det rapporterats 992 fall av aggression eller våldsbeteende och 360 fall av psykos eller mani fram till september 2005 [15]. När man läser dessa siffror ska man veta att bara 1-10 procent av alla allvarliga skadeverkningar antas rapporteras av läkare.


Svenska läkare och föräldrar har dock inte - två år senare - fått veta att Strattera kan skapa psykotiska tillstånd med hallucinationer hos barn. Ingen sådan varningstext finns i produktbeskrivningen. Föräldrar som av läkare fått höra att deras barns manier och hallucinationer var utslag av "deras ADHD" eller bara "livlig fantasi", ska veta att läkemedelsbolaget, Läkemedelsverket och ledande svenska ledande psykiatriker, kände till att Strattera orsakade dessa skadeverkningar redan när medlet blev godkänt i Sverige - men undanhöll den informationen.

  

·          I den opublicerade långtidsstudie av Strattera som Christopher Gillberg gjorde på vuxna i Göteborg (de skulle få Strattera i 12 månader) fick 95 procent (19 av 20) avbryta studien i förtid. 40 procent fick avbryta på grund av skadeverkningar från Strattera. De skadeverkningar som uppkom var leverskada, sköldkörtelskada, aggressivitet/fientlighet, depression, förhöjt blodtryck, subjektiv obehagskänsla [16].

  

·          I det opublicerade material som det svenska Läkemedelsverket och andra europeiska läkemedelsmyndigheter har tillgång till kan man läsa om ett stort antal andra allvarliga skadeverkningar från Strattera. Man kan bland annat läsa att det till Eli Lilly om Strattera inkommit 766 rapporter om hjärtskador och 172 rapporter om leverskador fram till september 2005 [11]. Man kan läsa om att det fram till maj 2007 inkommit 870 rapporter om självmordsbenägenhet och självskadligt beteende i samband med Stratterabehandling [17]. Totalt har det till maj 2007 inkommit 25 034 olika rapporter om skador från Strattera, i vilka 61 220 skadeverkningar beskrivs [18]. Om den allra högsta uppskattningen görs att 10 procent av alla skadeverkningar rapporteras skulle detta motsvara mer än 600 000 skadeverkningar i faktisk verksamhet. I själva verket är det alltså långt fler. När man läser det ovanstående ska man också veta att det material som läkemedelsmyndigheterna fått från Eli Lilly är föranalyserat av bolaget (det är inte rådata). Myndigheterna är således beroende av läkemedelsbolagets tidigare gjorda analyser. Och läkemedelsbolaget har gjort allt för att komma ifrån att bolagets psykiatriska droger någonsin orsakat någon enda skadeverkning. (Den analys som FDA:s utredare gjorde om aggression, psykos och självmord ovan var dock i stort baserad på av bolagen oanalyserade data - därav de kraftfulla slutsatserna.)

  

  

Läkare och allmänheten i Sverige får inte höra om historien ovan. De får en historia om "mirakelmediciner" från psykiatriska auktoriteter (ofta inhyrda av läkemedelsbolag) och från den "patientförening" (Attention) som är betald av läkemedelsbolagen för att säga det bolagen vill att de säger - att fler ADHD-droger ska ges till barn och vuxna [19].


De får av den kände barnpsykiatrikern Lars-Olof Janols, en av personerna bakom Socialstyrelsens bok ADHD hos barn och vuxna, om amfetaminpreparat veta: "Allvarliga kort- och långsiktiga biverkningar har ej kunnat påvisas." [20] Janols är tillsammans med barnpsykiatriker Gunilla Thernlund ansvarig för ett rikstäckande "kvalitetsregister" om ADHD. Där ska bland annat skadeverkningar av amfetaminpreparat registreras. Med tanke på Janols och andra psykiatrikers ovillighet att titta lär det inte bli mycket registrerat där.


Allmänheten får höra psykiatriprofessor Bruno Hägglöf, ordförande i Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri, i TV om Strattera säga att "Det finns personer som behöver ta de här läkemedlen livet ut...", och inte nämna en enda skadeverkning [TV4, november 2004]. Hägglöf var bolagets kontaktperson för Strattera och satt i dess Advisory Board (rådgivande grupp). Läkarna får höra det positiva budskapet om Strattera på Eli Lillys utbildningsdagar landet runt. Ansvarig för bolagets utbildningar - eller rättare sagt marknadsföringsdagar - i Sverige, har varit läkaren Björn Kadesjö [21], som också är vetenskapligt råd för skolhälsovården på Socialstyrelsen, och som - otroligt nog - samtidigt med detta varit ansvarig för Eli Lillys tester av Strattera på 100 barn i Sverige (för vilka bolaget betalt 3 200 000 kronor till klinikerna) [22, s 24]. När Kadesjö skulle testa medlet på barn i Sverige förklarade han och Eli Lilly för etikprövningsnämnden att det inte fanns några etiska problem, och skrev att Strattera var: "mycket välundersökt och vältolererat av de allra flesta patienter" [22, s 21]. Det "oetiska" vore i stället att inte ge Strattera till barnen.


Allmänheten får i media höra Christopher Gillbergs och Björn Kadesjös kollega, psykiatriker Mats Johnson berätta om Strattera. Och då låter det så här: "Biverkningarna med Strattera har varit sällsynta och lindriga." [23] Allmänheten och media får också av "patientföreningen" Attention höra att det måste bli tyst om skadeverkningarna av Strattera och andra ADHD-droger. Föreningen kräver censur och att de som har "ansvar för publiceringen" i media griper in och hindrar att kritiska inlägg publiceras på insändar- och debattsidor. Om Strattera skriver man: "De studier som gjorts hittills visar att nyttan med behandlingen vida överstiger de potentiella riskerna." (Pressmeddelande, juli 2006) Föreningen Attention fick under de två åren 2004 och 2005 sammanlagt 1 miljon kronor av Eli Lilly [24], och samverkar också med de andra tillverkarna av ADHD-droger.


Men bakom den falska marknadsföringen finns alltså den verkliga scenen - Ritalina, Concerta och Strattera åstadkommer mycket allvarliga skador på de barn och ungdomar som får medlen. De bör snarast dras in från marknaden.


Janne Larsson

skribent

mars 2008

janne.olov.larsson@telia.com


Observera: Informationen ovan är inte godkänd av de läkemedelsbolag som tjänar stora pengar på att psykiatriska droger skrivs ut till barn. Den är inte heller godkänd av de psykiatriker som hyrts in av dessa läkemedelsbolag och som gjort karriär på att propagera för dessa medel. Inte heller av "patientföreningar", som föreningen Attention, som med ekonomiskt stöd av läkemedelsbolag slåss för att fler barn ska få ADHD-droger.


Observera: Ritalina, Concerta och Strattera kan ge allvarliga abstinenssymtom när man försöker sluta ta dem. Läkare måste konsulteras och övervaka nertrappningen av dosen.


Referenser:

[1] Den amerikanska narkotikamyndigheten DEA, Drug Informationhttp://www.usdoj.gov/dea/concern/m.html

[2] Judith Rapoport, mångårig ADHD-forskare, citat i boken Selling Sickness, 2005.

[3] Åklagarmyndigheten, Farlighetsbedömning av narkotika, december 2005.

[4] Läkemedelsverkets bedömning av Ritalina, Part III - Pharmaco/Toxicological assessment, 16 april 2004, http://jannel.se/ritaanm/Part.I.conclusions.PDF

[5] CASA, Center for Addiction and Substance Abuse, More than 15 million Americans Abuse Opioids, Depressants, Stimulants; Teen Abuse Triples in 10 Years, 7 juli 2005. http://www.casacolumbia.org/absolutenm/templates/PressReleases.asp?articleid=397&zoneid=56

[6] Läkemedelsverket, Dnr 151:2006/29488, 15 juni 2006.

[7] FDA, Medications Guide Ritalin, besökt 21 oktober 2007,

http://www.fda.gov/cder/Offices/ODS/MG/methylphenidateMG.pdf

[8] FDA, Review of AERS data for marked safety experience during stimulant therapy: death, sudden death, cardiovascular SAEs (including stroke), 27 april 2004,

http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/06/briefing/2006-4202B1_05_FDA-Tab05.pdf

[9] Reuters, 51 Attention drug patients died, 8 februari 2006, tillgänglig på:

http://www.endowmentmed.org/content/view/373/35/

[10] Larsson, Största långtidsstudien: ADHD-droger, som Ritalina, har ingen positiv effekt, ger tillväxthämning och ökar risken för ungdomsbrottslighet, (2007), med alla referenser till studien, http://jannel.se/mta.studien.pdf

[11] MHRA, Preliminary Assessment Report, december 2005, http://www.mhra.gov.uk/home/groups/es-foi/documents/foidisclosure/con2024013.pdf

och MHRA/Eli Lilly, Annex 4, Psychiatric Adverse Events, opublicerad analys från 2005.

[12] Associated Press, Strattera associated with suicide risks in kids, 29 september 2005, http://www.msnbc.msn.com/id/9529101/

[13] FDA, FDA Public Health Advisory, 15 oktober 2004,

http://www.fda.gov/cder/drug/antidepressants/SSRIPHA200410.htm

[14] Medical News, European Medicines Agency finalises review of antidepressants in children and adolescents, 25 april 2005, http://www.medicalnewstoday.com/articles/23446.php

[15] FDA, Report, 3 mars 2006,

http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/06/briefing/2006-4210b_11_01_AdverseEvents.pdf

[16] Gilllberg/Råstam/Cederlund, Slutrapport, november 2006. Gillberg/Råstam/Cederlund, Angående klinisk läkemedelsprövning (atomoxetine hydrochloride) ref nr: 2002/74152; 25 april 2006 Gillberg/Råstam/Cederlund, Angående klinisk läkemedelsprövning, 11 oktober 2005, inkom Läkemedelsverket den 13 oktober 2005.

[17] MHRA, uppdatering av periodiska säkerhetsrapporter 4 december 2007.

[18] MHRA, periodiska säkerhetsrapporter, uppdaterade 4 december 2007.

[19] Läkemedelsbolaget Janssen-Cilag, ihop med Attention, Pressmeddelande Ingen behandling för vuxna med ADHD, 8 juni 2005, där minst 50 000 barn och 240 000 vuxna i Sverige sägs behöva en ADHD-diagnos, och ofta bolagets ADHD-drog Concerta, http://www.euroinvestor.se/News/ShowNewsStory.aspx?StoryId=8916950

[20] Janols, Allvarliga biverkningar har ej kunnat påvisas, SvD 9 november 1999.

[21] Lilly, ADHD utbildning, EINAQ, http://www.lilly.se/terapiomraden/adhd/lakar_einaqutb.html

[22] Lilly/Kadesjö, Ansökan om etikprövning, 29 oktober 2004, inkom etikprövningsnämnden i Göteborg den 9 december 2004.

http://jannel.se/lilly-attention/kadesjo.lilly.clinical.trial.strattera.pdf

[23] Beckman, Ny medicin mot adhd kan ersätta amfetamin, DN, 12 april 2003, http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=129969

 [24] Avtal mellan Eli Lilly Sweden AB och Attention. Se originaldokument på http://jannel.se/lilly-attention/lilly.attention.pdf


Nätverk för intresserade av brottsofferstödjande och brottsförebyggande frågor

Nu startar ett nytt nätverk för forskare, studenter och andra som är intresserade av brottsofferstödjande och brottsförebyggande frågor.


Trots stora resurser i samhället och en i huvudsak bra lagstiftning visar erfarenheterna att det har varit svårt för socialtjänsten, rättsväsendet och andra aktörer att leva upp till statsmakternas krav när det gäller bemötande och behandling av brottsoffer samt kraven på ett utvecklat brottsförebyggande arbete.


Nu tar vi därför nästa steg i att utveckla dessa frågor genom att samla yrkesverksamma tillsammans med forskare, studenter och personer engagerade i brottsförebyggande råd, kvinno- och brottsofferjourer etc.


Alla som är intresserade av dessa frågor är välkomna att bli medlemmar i nätverket.


Ytterligare information

Susanne Axbom
Viktimologiskt Nätverk
Tel: 018-10 55 80


Proposition om patientdatalag m.m.

Propositionen, Prop. 2007/08:126, innehåller förslag till en sammanhängande reglering av personuppgiftsbehandlingen inom hälso- och sjukvården i en ny lag, patientdatalagen.


Den föreslagna regleringen innebär att patientjournallagen (1985:562) och lagen (1998:544) om vårdregister ersätts av den nya lagen.


I denna lag, som ska gälla för alla vårdgivare oavsett huvudmannaskap, regleras bl.a. sådana frågor som skyldigheten att föra patientjournal, inre sekretess och elektronisk åtkomst i en vårdgivares verksamhet, utlämnande av uppgifter och handlingar genom direktåtkomst eller på annat elektroniskt sätt samt nationella och regionala kvalitetsregister. Härutöver föreslås ändringar i bl.a. sekretesslagstiftningen på hälso- och sjukvårdens område.

Författningsförslagen har delvis karaktär av ramlagstiftning, som anger vilka grundläggande principer som ska gälla för informationshanteringen avseende uppgifter om patienter inom all hälso- och sjukvård. Den närmare regleringen i vissa generella frågor ska kunna meddelas i förordning eller, efter regeringens bemyndigande, i myndighetsföreskrifter.

Förslagen är en del av den process som pågår för att bl.a. med hjälp av IT få till stånd en bättre samverkan mellan hälso- och sjukvårdens aktörer och en starkare patientorientering i verksamheten. Den centrala utgångspunkten för förslagen är att skapa en reglering som möjliggör både en ökad patientsäkerhet och ett starkt integritetsskydd.


Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2008.


0,6% av världens vuxna befolkning är så kallade 'problematiska missbrukare'

Problematiska användare av narkotika är begränsade till 0,6% av planetens vuxna befolkning. Med andra ord - yttranden då och då som att "det finns narkotika överallt" eller "alla använder narkotika" är rent nonsens, konstaterade UNODC:s chef, Antonio Maria Costa, då FN:s narkotikakommission avslutade sin 51:a årliga session i Wien nyligen.


Vi borde vara stolta över uppnådda resultat och kungöra dom klart och tydligt; få av FN:s konventioner har levererat liknande, imponerande resultat, uttalade Costa om systemet med den internationella narkotikakontrollen.


Den 51:a sessionen ägnade särskild uppmärksamhet åt två frågeställningar, narkotikakontrollpolitiken och åtgärder för att minska skadeverkningarna till följd av narkotika.


Beträffande narkotikakontrollpolitiken betonade deltagarna i sessionen att den bör ligga i linje med internationell standard för mänskliga rättigheter. Man diskuterade här bland annat dödsstraff som används av vissa länder för narkotikabrott.


Ordföranden, Eugenio Curia från Argentina, betonade behovet av evidensbaserade åtgärder när det gäller att minska efterfrågan på narkotika.


Beträffande smuggling av narkotika noterade sessionen förändringar på marknaden, bland annat angående tillverkning och handel med amfetaminliknande preparat och ökad inblandning av den organiserade brottsligheten vid sådan tillverkning. Man betonade också vikten av ett ökat myndighetssamarbete för att tidigt identifiera nya trender beträffande tillverkning och smuggling av sådana preparat.


Torgny Peterson


Om den ädla konsten att behandla drogberoende

UNODC (United nations Office on Drugs and Crime) har tillsammans med WHO (World Health Organisation) publicerat ett diskussionsunderlag med titeln Principles of Drug Dependence Treatment (principer för behandling av drogberoende).


I dokumentet tar man upp nio huvudprinciper som man menar är avgörande för en effektiv behandling av drogberoende.


Syftet med dokumentet är att uppmuntra regeringar och andra att tillämpa vetenskapligt baserade behandlingsformer.


De nio principerna, som beskrivs under rubrikerna


Availability and accessibility of drug dependence treatment

  

Screening, assessment, diagnosis and treatment planning

  

Evidence-informed drug dependence treatment

  

Drug dependence treatment, human rights, and patient dignity

  

Targeting special subgroups and conditions

  

Addiction treatment and the criminal justice system

  

Community involvement, participation and patient orientation

  

Clinical governance of drug dependence treatment services

  

Treatments systems: Policy development, strategic planning and coordination of services


kan du läsa mer om i hela diskussionsunderlaget som finns här.


Det finns anledning att läsa dokumentet med kritiska ögon.


Torgny Peterson


Narkotikapolis - riskfyllt yrke

Att vara narkotikapolis i Afghanistan är förenat med stora risker. Under det senaste året har omkring 100 narkotikapoliser dödats i tjänsten.


Vid en presskonferens nyligen meddelade general Doud Doud, som är chef för det afghanska inrikesministeriets arbete mot narkotika, att 820 personer greps förra året för narkotikarelaterade brott.


Läs också:

Afghanistan Opium Survey 2007 - Executive Summary


Torgny Peterson


Kraftig minskning av cannabisåtalAntalet åtalade för försäljning av cannabis har minskat kraftigt i Storbritannien enligt uppgifter från det brittiska justitieministeriet.


2003 åtalades 2 970 personer. 2006 var antalet nere i 1 994. Det minskade antalet är utan tvekan ett resultat av att den dåvarande inrikesministern David Blunkett såg till att nedklassificera cannabis (från klass B till klass C) 2004.


Klassificeringen av cannabis i Storbritannien är för närvarande återigen föremål för en översyn och ett beslut om en eventuell 'uppklassificering' väntas inom kort.


Torgny Peterson


Samordning av utredning om metanol i Norge

Den norske riksåklagaren har nu beslutat att polisen i Sør-Trøndelag ska leda och ansvara för utredningen i Norge beträffande metanolen från Biltema. 4 personer har dött i Norge till följd av metanolförgiftning.


Närmare 1600 liter metanolhaltig rödsprit från Biltema finns fortfarande ute bland användare i Norge. Detta är ett dödligt eller hälsofarligt gift som inte ska konsumeras och som ska levereras tillbaka till Biltema, säger Terje Lunde vid polisen i Trondheim.


Alla polisdistrikt uppmanas också att gå igenom ärenden som registrerats som misstänkta dödsfall från 28 november och fram till idag för att utröna om något av dessa kan kopplas till metanolförgiftning.


Polisen i Sør-Trøndelag samarbetar med svensk polis som utreder vad som hände i Kalmar då metanol förväxlades med etanol i ett parti på över 8000 liter rödsprit. Den utredningen är omfattande och kommer att kräva ytterligare några veckors arbete.


Översikt över möjlig förekomst av metanolhaltig rödsprit såld från Biltema till användare. 

Butiker i Norge

Antal flaskor

Trondheim

63

Sandnes

146

Arendal

42

Sarpsborg

100

Kristiansand

116

Bergen

162

Oslo

218

Skien

132

Sandefjord

72

Bærum

41

Hamar

30

Drammen

75

Ålesund

118

Haugesund

26

Tönsberg

54

Steinkjer

86

Förde

4

Fredrikstad

0

Tromsö

12

Kristiansund

96

Gjøvik

0

TOTALT

1593


Godkännande av Prümrådsbeslutet

I propositionen, Prop. 2007/08:83, föreslås att riksdagen ska godkänna ett inom Europeiska unionen upprättat utkast till rådsbeslut om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet ("Prümrådsbeslutet").

Utkastet till rådsbeslut innehåller bestämmelser som syftar till att utveckla informationsutbytet inom unionen, framförallt vad gäller uppgifter i DNA-, fingeravtrycks- och fordonsregister. Bestämmelser finns även om samarbete för förebyggande av terroristbrott samt andra former av samarbete, främst gemensamma insatser inom unionen och bistånd vid större evenemang, katastrofer och allvarliga olyckor. Därutöver innehåller utkastet dataskyddsbestämmelser.

I propositionen övervägs, på ett allmänt plan, vilka lagändringar som kan bli nödvändiga med anledning av rådsbeslutet. Propositionen innehåller dock inga lagförslag.

Regeringens barnskrivelse överlämnas till riksdagen

Skrivelsen Barnpolitiken - en politik för barnens rättigheter har överlämnats till riksdagen. Skrivelsen är en redogörelse för regeringens arbete med att stärka barnens rättigheter. I skrivelsen lyfter regeringen fram fyra områden som kommer att vara särskilt prioriterade under de närmaste åren.

En av de prioriterade frågorna är att stärka det strategiska arbetet med att genomföra barnkonventionen. För att förbättra och utveckla arbetet med hur barnkonventionen tillämpas kommer regeringen bland annat ge Barnombudsmannen, BO, ett förtydligat uppdrag. BO får bland annat ett utökat ansvar beträffande uppföljning och utvärdering.

Regeringen vill också prioritera arbetet med att ge föräldrar stöd. En av de planerade åtgärderna på området är att ge Barnens rätt i samhället, BRIS, medel för att utveckla en webbplats riktad till föräldrar. Samtidigt får Folkhälsoinstitutet i uppdrag att ta fram en Nationell strategi för föräldrastöd.

Föräldrarna är i regel de viktigaste personerna i barns liv. Men ibland är det tufft att vara förälder och då är det viktigt att det finns stöd att få. Samhället har ett ansvar för att se till att ett sådant stöd finns och fungerar, säger socialminister Göran Hägglund.

Att bekämpa alla former av våld mot barn hör också till de prioriterade uppgifterna. Regeringen kommer att ta fram ett underlag för få en samlad bild och för att identifiera de mest effektiva åtgärderna för att bekämpa våld mot barn. Den 28 april anordnas också ett Barnrättsforum med fokus på våld mot barn där representanter för myndigheter och berörda organisationer deltar. Vidare ger regeringen Karolinska institutet medel för att förebygga våld mot spädbarn (shaken baby syndrome) samt uppdrar åt Barnrättsakademin att inrätta ett särskilt utbildningsprogram med fokus på våld mot barn.

Den bistra verkligheten är att allt för många barn utsätts för våld. Regeringen tar problemet på mycket stort allvar och arbetar aktivt med att stärka barns skydd mot alla former av våld. Våld mot barn, oavsett om det sker inom familjen, i skolan eller på stan, kan inte bekämpas med isolerade insatser. Här krävs ett långsiktigt strategiskt arbete på nationell nivå, säger Göran Hägglund.

Även arbetet med att främja barns psykiska hälsa är prioriterat. Ett nationellt kunskapscentrum för tidiga insatser till barn och unga som löper risk att drabbas av svårare psykisk sjukdom har redan sjösatts. En internetbaserad ungdomsmottagning är under uppbyggnad. Regeringen har också gett medel till landstingen för att förbättra tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin.

50 miljoner satsas nu på forskningsinsatser för barns psykiska och fysiska hälsa. Därutöver satsar regeringen tio miljoner på en nationell undersökning av barns och ungdomars psykiska hälsosituation. Resultatet ska ge ett nationellt riktvärde som möjliggör jämförelser mellan kommuner och stadsdelar.

Proposition om åtgärder mot missbruk av tillfällig föräldrapenning

Regeringens proposition om åtgärder mot missbruk av tillfällig föräldrapenning har överlämnats till riksdagen.

Förslaget innebär att föräldrar som begär ersättning för vård av sjukt barn måste styrka att barnet varit frånvarande från förskola, daghem, fritidshem eller skola. Detta ska ske genom ett intyg som utfärdas av skolan, förskolan, daghemmet eller fritidshemmet där barnet normalt vistas.

Förslaget föreslås träda i kraft 1 juli 2008.

Rekrytering av domare

Regeringen anser att det är angeläget att domstolarna även i framtiden kan rekrytera ordinarie domare som tillhör de allra skickligaste och för yrket mest lämpade juristerna i landet. För att säkerställa detta behöver olika åtgärder vidtas. Detta är innebörden i en proposition som regeringen nu har beslutat att överlämna till riksdagen.

Målen och uppgifterna för domstolarna ställer höga krav på det arbete som utförs där. I domstolarna måste det finnas domare som kan möta dessa krav. För att säkerställa att domstolarna även i framtiden kan rekrytera ordinarie domare som tillhör de allra skickligaste och för yrket mest lämpade juristerna i landet bör den särskilda domarutbildningen finnas kvar som bas för rekryteringen samtidigt som andra skickliga och väl kvalificerade jurister i större utsträckning anställs som ordinarie domare. Genom att skapa en större yrkesmässig bredd inom domarkåren gynnas specialiseringen och förutsättningar skapas för att ytterligare höja kvaliteten i den dömande verksamheten.

För att skapa ett bredare rekryteringsunderlag för domaranställningar krävs enligt regeringen att flera olika åtgärder vidtas. Det handlar främst om att skapa intresse för domaryrket bland jurister som inte har genomgått den särskilda domarutbildningen och att skapa bättre förutsättningar för att kunna bedöma dessa juristers lämplighet för yrket. Till exempel bör möjligheterna att under kortare tid arbeta i domstol öka.

För att möta de krav som ställs på rekryteringsförfarandet vid en breddning av underlaget för domaranställningar, föreslår regeringen bland annat att en ny nämnd, Domarnämnden, ersätter Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet.

Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2008.


Läs också:

Prop. 2007/08:113 Rekrytering av domare

Uppdrag granskning ikväll 20.00 - Berusad vårdare saboterade avvisning

En rad avvisningar av asylsökande har gått fel på grund av att en kriminalvårdare som följt med på resan varit berusad, avslöjar SVT:s Uppdrag granskning ikväll. En rad avvisningar av personer som måste lämna Sverige har gått fel. Men det hela har tystats ner av Kriminalvårdens transporttjänst. Det visar en genomgång som Sveriges Televisions Uppdrag granskning har gjort.


Se Uppdrag granskning ikväll, onsdag 19 mars 20.00 i SVT 1


Läs också:

Berusad vårdare saboterade avvisning

  

Se också:

Berusad vid flera tillfällen


Besök också:

Uppdrag granskning


Socialstyrelsens "vägledningsdokument" ADHD hos vuxna

Till Socialstyrelsens ledning


Socialstyrelsen

106 30 Stockholm

                            

                                                                                                              16 mars 2008


Socialstyrelsens "vägledningsdokument" ADHD hos vuxna


Krav på publicering av intressekonflikter och mörklagda data om Strattera- och amfetaminbehandling


I denna skrivelse framförs fyra specifika krav:


1.       Att Socialstyrelsen, i enlighet med gällande lag och egna utfästelser, tillkännager finansiella och andra intressekonflikter för de i projektgruppen "Vuxna med ADHD" ingående experterna (allra främst Björn Kadesjö).


2.       Att Socialstyrelsen begär och får till stånd full publicering av den mörklagda och negativa svenska studien av Strattera på vuxna (den enda som gjorts i landet). I studien har Kadesjö och en av experterna i projektgruppen varit delaktiga.


3.       Att Socialstyrelsen låter oberoende experter analysera vilka konsekvenser den nya MTA-studien bör ha på den skenande utskrivningen av amfetamin till barn och vuxna i Sverige.


4.       Att Socialstyrelsen medan dessa tre steg utförs drar in den "ovärderade och icke faktagranskade" publikationen Vägledningsdokument, ADHD hos vuxna, från myndighetens hemsida (NU!- projektet). Alternativt, om detta inte görs: Att myndigheten också publicerar den här skrivelsen på sin hemsida, som en korrigering av vilseledande uppgifter.


Den stora internationella nyheten om psykofarmaka under februari har varit tillkännagivandet om antidepressiva medel. När analys gjorts av publicerade och opublicerade studier har man funnit att medlen inte har bättre positiv effekt än sockerpiller. [1, 2]


Det här betyder att läkare och allmänhet vilseletts av läkemedelsbolag och psykiatriker med insyn i de opublicerade studiernas resultat - med läkemedelsmyndigheters godkännande. Kunskapen har funnits tillgänglig men undanhållits i profitsyfte.


Och samma strategi - att undanhålla, för de egna hypoteserna ovälkomna bevis och studier - gäller också Socialstyrelsens projekt ADHD hos vuxna, lett av Björn Kadesjö. Ett projekt som utmynnat i ett vägledningsdokument, som nu finns publicerat på myndighetens webbsida [3].


Nedan ska de tre ovan nämnda områdena för kritik lyftas fram.


Jäv och intressekonflikter

 Den svenska grundlagen är otvetydig, en myndighet ska verka i enlighet med objektivitetsprincipen, göra en opartisk och allsidig handläggning av alla ärenden. Jävsreglerna i förvaltningslagen ska förhindra att personer deltar i utredningar av ärenden när deras opartiskhet kan sättas i fråga.


Den nytillträdde generaldirektören har också handlat föredömligt i fallet med de experter som avpolletterats från Socialstyrelsens expertgrupp om kostråd på grund av sina intima kontakter med livsmedelsindustrin. Förhoppningsvis var detta början på att rensa upp i den jävskultur som funnits på myndigheten.


Socialstyrelsen har fått utförliga data om att projektledaren Björn Kadesjö har finansiella och karriärmässiga intressen i att förespråka utskrivning av "ADHD-mediciner" (amfetamin och Strattera) till vuxna - inget sådant preparat är godkänt för vuxna. Myndigheten fick bland annat ta del av artikeln Socialstyrelsens lagstridiga ADHD-uppdrag till Björn Kadesjö & Eli Lilly, där Kadesjös jävsförhållanden beskrevs och dokumenterades [4].


I svar på mitt ifrågasättande av Kadesjös opartiskhet skrev den på Socialstyrelsen ansvarige projektledaren, Anders Printz, den 30 maj 2007 följande svar: "När Socialstyrelsen redovisar slutsatserna från det projekt Björn Kadesjö bedriver inom ramen för satsningen på psykiatri och socialtjänst kommer de uppdrag som Kadesjö haft bl.a. för Eli Lilly att öppet redovisas."


Men så blev det inte.


Socialstyrelsen har publicerat Kadesjös vägledningsdokument på sin webbplats - ingenstans kan man läsa om "de uppdrag som Kadesjö haft bl.a. för Eli Lilly". I vägledningsdokumentet framgår att Kadesjö presenterat dokumentets delar för runt 1500 personer landet runt. Lika lite som potentiella läsare på Socialstyrelsens webbplats får kännedom om finansiella intressekonflikter fick deltagarna på de olika seminarierna denna kunskap. De fick i stället veta att Kadesjögruppen hade Socialstyrelsens och psykiatrisamordningens "uppdrag".


I samband med att aktuella dokument om ADHD (och Aspergers syndrom) lades upp, "publicerades", på myndighetens hemsida (den 20 december) skrevs: "Vi har ännu inte faktagranskat eller värderat dokumenten och de är därför inte att betrakta som publicerade, vägledande eller rekommenderande av oss." (Betonat här.) Men likväl, som det står i den efterföljande meningen, "ska de ligga till grund för vidare utvecklingsinsatser inom området".


Det av Kadesjögruppen framtagna dokumentet är alltså inte "faktagranskat eller värderat", men ska ändå "ligga till grund för vidare utvecklingsinsatser".  En sökning på nätet ger bilden av att allt är färdigt - här är Socialstyrelsens dokument om vuxna och ADHD.


Socialstyrelsen undanhåller alla kända data om Kadesjös (och de övriga projektansvarigas) intressekonflikter, låter detta dokument sväva ut över landet som ett av myndigheten publicerat dokument, och grundar "vidare utvecklingsinsatser" på detta.

 

Och det blir värre ändå. Ett senare uttalande från projektledare Printz på Socialstyrelsen lyder: "Socialstyrelsen har inte beslutat huruvida dokumentet från utvecklingsprojektet om ADHD och Asperger kommer att faktagranskas eller värderas". (Printz, 31 januari 2008) Dokumentet blir ännu tyngre när det används av arbetsgruppens deltagare (Kadesjö, Bejerot) till att driva mediekampanjer - som i SvD:s häpnadsväckande kampanj för vuxen-ADHD ("Gunnels röra fick en diagnos", 21/2).


Historien kommer troligen att fortsätta som den började - dokumentet lever vidare som ett "halvofficiellt" dokument som används för att få till stånd en omfattande diagnosticering av vuxna - med en självklar åtföljande amfetamin- eller Stratterabehandling.


Agerandet ovan är ett brott mot de mest grundläggande bestämmelserna för en svensk myndighet.


 Den mörklagda negativa studien om "ADHD-medicin"

 Det har gjorts EN studie av "ADHD-medicinen" Strattera på vuxna i Sverige. Den leddes av Christopher Gillberg (med Björn Kadesjö som undertecknande verksamhetschef på ansökan till etikprövningsnämnden). En av forskarna i studien var Maria Råstam, som ingår i arbetsgruppen som publicerat vägledningsdokumentet om ADHD.


Den aktuella studien gav, enligt alla tillgängliga data, mycket negativa resultat. I denna långtidsstudie föll 95 procent av deltagarna bort innan studien var färdig - 75 procent på grund av uppkomna säkerhetsrisker (skadeverkningar, eller bristande effekt). Studien avslutades i maj 2006 - men är fortfarande inte publicerad. På en direkt fråga om publiceringen säger Råstam den 31 januari i år: "Jag vet inte när det ska ske."


En sak är i alla fall säker: Dess dåliga resultat finns inte på något sätt publicerat i Kadesjös (och Råstams) redovisning till Socialstyrelsen. I stället beklagar Kadesjögruppen att Strattera (Ritalina och Concerta) inte är godkända, och att läkemedelsbolagen därför inte ger utförlig information om dem till vuxna. Men följande uttalande avgör saken: "Men det finns omfattande erfarenhet av behandling med läkemedlen både från vetenskapliga studier och från de länder där de är godkända för vuxenbehandling." (s. 91)


Kadesjö, Råstam och numera också Socialstyrelsen har kännedom om att den enda studie som gjorts av Strattera på vuxna i Sverige gav ett uselt resultat, men man skriver ändå som ovan - och rekommenderar behandlingen.


Det är svårt att tänka sig att Socialstyrelsen inte känner stark olust i att delta i mörkläggningen av denna för Sverige unika studie.


MTA-studien - som Socialstyrelsen helt glömt bort

 Nyligen har den största långtidsuppföljningen av amfetaminbehandling "vid ADHD" publicerats.


Det är en häpnadsväckande studie - och än mer häpnadsväckande är Socialstyrelsens och svensk medias totala tystnad om resultatet.


När SvD körde sin ovan nämnda PR-kampanj för vuxen-ADHD (februari 2008) nämndes inte med ett enda ord denna studie. Inte heller berättade Björn Kadesjö eller Susanne Bejerot, i Socialstyrelsens arbetsgrupp, som båda fick gott om utrymme i SvD-serien, något om studien. Artikelförfattaren - som på 10 helsidor lyckades få det mesta av elände i tillvaron till att vara tecken på ADHD, och där lösningen i alla de fem artiklarna hette amfetamin, lät hälsa att hon kände till MTA-studien.


Men varför berättade hon inte, och varför berättade inte Kadesjö eller Bejerot, något om resultaten av långtidsuppföljningen av MTA-studien?


Och varför berättar inte Socialstyrelsen något om den i nuet?


För visst är det väl så att den positiva bedömningen i de första publicerade delarna av MTA-studien (1999) är vad som ligger bakom explosionen i utskrivningen av centralstimulantia i Sverige?


Jag låter Socialstyrelsen själv (2002) svara på den frågan: 


"Resultaten av MTA-studien, som internationellt har föregåtts av stora förväntningar, har presenterats under de senaste åren", skriver man i "kunskapsdokumentet" ADHD hos barn och vuxna [5, s. 185]. Socialstyrelsen refererar till den ledande engelska biologiska psykiatrikern Eric Taylor, som sagt att MTA-studien är en milstolpe i barnpsykiatrins utveckling till evidensbaserad disciplin. Man refererar till en annan känd psykiatriker som konstaterat att den nyligen avslutade MTA-studien utan tvivel är den största, mest omfattande och inträngande empiriska undersökning av behandling av ADHD hos barn, och som sådan kommer sannolikt MTA-studien att ha stor inverkan på den framtida inriktningen på forskningen av behandling av ADHD.


I de sammanfattande kommentarerna om MTA-studien återger Socialstyrelsen - genom författaren av boken, Björn Kadesjö - med psykiatriker Eric Taylors ord, det riktigt viktiga med studiens resultat från 1999: "... den viktigaste slutsatsen är att noggrant genomförd medicinering är bättre än annan behandling och nästan lika bra som kombinerad behandling. Detta innebär att det krävs verksamheter som skapar förutsättningar för att medicinering kan bli tillgänglig vid behandling av ADHD."


Det viktiga med denna studie - för alla som ville ge amfetamin till barn (och vuxna) - var alltså att den visade "att noggrant genomförd medicinering är bättre än annan behandling". MTA-studiens publicerade resultat från 1999 är vad Björn Kadesjö och andra förespråkare för droger till barn och vuxna bygger sina nationella kampanjer på - och det är också dessa publicerade resultat som låg till grund för Socialstyrelsens rekommendationer från 2002, som lett till att runt 8000 svenska barn - och tusentals vuxna - förra året fick amfetamin. Det är också denna studie som lett till att den avgångne psykiatrisamordnaren Anders Milton propagerat för "evidensbaserad behandling" av barn - vilket han trodde innebar amfetaminbehandling.


En av dem som vilseledde föräldrar och myndigheter var en av huvudforskarna i MTA-studien, psykiatriprofessor Peter Jensen. Han sade i början av decenniet: "Vi gjorde den bästa studie som någonsin gjorts på planeten jorden, som hjälpte föräldrar och lärare med dessa barn - och vad visade den? Den visade att medicin var fortfarande mycket mer effektiv för dessa barn." [6]


Sedan kom vi till 2007, och långtidsuppföljningen av de barn som var inblandade i den ursprungliga studien.


Och då blev det tyst. Socialstyrelsen har inte sagt ett ord - inte heller Kadesjö eller någon annan svensk förespråkare för "ADHD-mediciner". Begreppet "ny kunskap", som annars fyller myndighetens publikationer, är som bortglömt.


Och enda skälet till tystnaden är att långtidsuppföljningen visade att amfetaminbehandling inte hade mer positiva effekter än ingenting alls, men naturligtvis ett stort antal av de kända skadeverkningarna.


En av huvudforskarna i MTA-studien (professor William Pelham) framträdde i BBC-programmet Panorama, What next for Craig?, där han bland annat sade att vid studiens slut (36 månader) "fanns det inga positiva effekter - inga alls" av de psykiatriska droger som barnen fick [6, se programmet i webb-tv].  Pelham: "Vi hade trott att de barn som fick medicin en längre tid skulle ha bättre resultat. Så var det inte. Det finns inget som indikerar att medicin är bättre än inget alls i ett längre perspektiv." De narkotiska preparaten modifierade kortsiktigt barnens beteende, men långsiktigt fanns inte några sådana effekter heller. Pelham sade: "Och den informationen måste göras mycket klar för föräldrar."


I forskningsrapporterna från MTA-studiens 36-månadersuppföljning kan man läsa den, för dessa forskare, närmast otänkbara slutsatsen att "pågående användning av medicin vid 36-månadersbedömningen var förenat med en lätt nackdel snarare än en relativ fördel" [7]. Forskarna försöker på alla tänkbara vis analysera bort detta faktum men tvingas skriva att det är svårt att förklara, och får bestämma sig för att man vid 36-månadersbedömningen kommit fram till att "den övergripande effekten av medicinsk behandling inte längre var positiv [beneficial] för reduktionen av ADHD-symtom" [7].


Ett annat för dessa forskare chockartat resultat var effekterna av "medicineringen" på de, som man skriver, "mest störda barnen med ADHD i MTA-studien", barn som "initialt hade höga symtomvärden och aggression vid baseline, lägre IQ, sämre sociala förmågor, och andra riskfaktorer" - kort sagt de barn som hade stora problem. För dessa barn gällde att den, enligt forskarna, inledande positiva effekten av "medicinen" inte kvarstod och "i stället fullständigt försvunnit efterhand när barnen kom upp till sena barnaår eller tidiga ungdomsår"; man skriver att detta resultat kan ses som "ett stort bekymmer för dem som behandlar barn med ADHD" [7].


Tillväxthämning av behandlingen med ADHD-droger

I BBC-programmet säger Pelham om barnen som fick psykiatriska droger: "Barnen hade en avsevärd minskning i sin tillväxttakt, de växte inte lika mycket som andra barn, varken vad gäller deras längd eller deras vikt." [6]


I forskningsrapporterna från MTA-studiens 36-månadersuppföljning kan man läsa slutsatsen att barnen som fått amfetaminpreparat "uppvisade minskning i tillväxttakt relaterad till centralstimulantian efter det att behandlingen inletts" och att det efter tre år inte fanns några bevis på att de tagit igen den förlorade tillväxten [8].


Amfetaminpreparaten påverkar, som forskarna skriver, hypofysen och därmed produktionen av tillväxthormoner. Forskarna nämner inte att resultatet med den minskade tillväxttakten också innebär att den växande hjärnan under dessa tre år, under inverkan av de psykiatriska drogerna, inte utvecklas som den ska. Ett faktum som föräldrar säkert är intresserade av.


Antisocialt beteende och brottslighet av behandlingen med ADHD-droger

Ett av den biologiska psykiatrins anförda skäl till att ge barn med problem narkotiska preparat, som Ritalina, är att dessa ska skydda mot framtida sociala problem, som kriminalitet och bruk av illegala droger.


I forskningsrapporterna från MTA-studiens 36-månadersuppföljning kan man i stället läsa att vid uppföljningen efter både 24 och 36 månader så var "fler dagars förskrivning av medicin förenat med mer allvarlig brottslighet". Man kan läsa att "barn med högre brottslighetsvärden vid 24 och 36 månader oftare hade blivit medicinerade under det gångna året", och den föreslagna, inte alltför djärva, slutsatsen, att "dessa resultat antyder möjligheten att förlängd medicinering, kanske given som gensvar på kroniska och allvarliga problem, kanhända inte är effektiv" [9].


Man har med andra ord funnit ett starkt samband mellan utskrivningen av ADHD-droger och begynnande kriminalitet (för dessa 11-13-åringar). Den "skyddande mekanismen" lyser helt med sin frånvaro.


När det gäller bruk av alkohol och illegalt drogmissbruk är inte 11-13-åringar den grupp som man tänker på som den främsta riskgruppen. Men forskarna i studien slår fast att de unga barn som fanns i MTA-gruppen i jämförelse med en kontrollgrupp av klasskamrater mer ofta brukade alkohol och illegala ämnen. Man skrev"den högre frekvensen av detta begynnande bruk vid tidig ålder, jämfört med en kontrollgrupp av klasskamrater, tyder på att klinisk uppmärksamhet är påkallad". Det var alltså inte så att bruket av ADHD-droger skyddade dessa barn från att inleda en karriär med alkohol- eller drogmissbruk.


De resultat som publicerades i tidigare skeden av MTA-studien var egentligen inte heller så positiva - vilket erkändes av professor William Pelham i BBC-reportaget. Denne sade: "Jag tror vi överdrev den positiva effekten av medicinen i den första studien." [6].


Och ljuger - eller med mycket milda ord, ger inaktuell information - gör alltså också Björn Kadesjö och Socialstyrelsen i "kunskapsdokumentet" ADHD hos barn och vuxna.


De lyriska hyllningar till den gamla delen av MTA-studien och till amfetaminbehandling som finns i detta dokument saknar, som vi nu vet, all grund.


"Behandling" med dessa narkotiska droger har inga positiva effekter för barnen, ger tillväxthämningar (också för den växande hjärnan), och ökar risken för ett antisocialt och kriminellt beteende.


Och allt detta har bevisats av de största namnen bland världens ADHD-forskare i den, som psykiatriprofessor Peter Jensen sade, "bästa studie som någonsin gjorts på planeten jorden".


Data i studien är naturligtvis i allra högsta grad också tillämpliga för utskrivningen av narkotika till vuxna.


Finns det någon anledning för Socialstyrelsen att fortsätta lura föräldrar och politiker till att tro att barn och vuxna behöver amfetamin?


Socialstyrelsen måste nu omedelbart låta oberoende experter analysera vilka konsekvenser den nya MTA-studien bör ha på den skenande utskrivningen av amfetamin till barn och vuxna i Sverige.Janne Larsson

skribent

janne.olov.larsson@telia.comReferenser

[1] Kirsch I, Deacon BJ, Huedo-Medina TB, Scoboria A, Moore TJ, Johnson BT. Initial severity and antidepressant benefits: a meta-analysis of data submitted to the Food and Drug Administration. PLoS Med 2008;5(2): e45.

http://medicine.plosjournals.org/perlserv/?request=get-document&doi=10.1371/journal.pmed.0050045 

[2] Lenzer, Brownlee, Antidepressants - An untold story?, BMJ  2008;336:532-534 (8 March), doi:10.1136/bmj.39504.662685.0F (publicerad 27 februari 2008) http://www.bmj.com/cgi/content/full/336/7643/532

 [3] Kadesjö, Vägledningsdokument, ADHD hos vuxna, publicerat av Socialstyrelsens NU-projekt, December 2007, http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/49C260C2-EAE4-4B34-BAE8-BD198D8B4AA3/0/VagledningsdokumentADHDslutversion.pdf

[4] Larsson, Socialstyrelsens lagstridiga ADHD-uppdrag till Björn Kadesjö & Eli Lilly, e-post till Socialstyrelsen den 26 februari 2007 http://jannel.se/adhd-uppdrag.pdf

[5] Socialstyrelsen, ADHD hos barn och vuxna, 2002, http://www.sos.se/fulltext/110/2002-110-16/2002-110-16.pdf

[6] BBC, Panorama, What next for Craig, 12 november 2007, http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/panorama/default.stm

[7] MTA Cooperative Group (2007), Secondary Evaluations of MTA 36-Month Outcomes: Propensity Score and Growth Mixture Model Analyses, Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, Volume 46(8), August 2007, pp 1003-1014

Secondary Evaluations of MTA 36-Month Outcomes: Propensity Score and Growth Mixture Model Analyses

[8] MTA Cooperative Group (2007), Effects of Stimulant Medication on Growth Rates Across 3 Years in the MTA Follow-up, Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, Volume 46(8), August 2007, pp 1015-1027

Effects of Stimulant Medication on Growth Rates Across 3 Years in the MTA Follow-up

[9] MTA Cooperative Group (2007), Delinquent Behavior and Emerging Substance Use in the MTA at 36 Months: Prevalence, Course, and Treatment Effects, Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, Volume 46(8), August 2007, pp 1028-1040

Delinquent Behavior and Emerging Substance Use in the MTA at 36 Months: Prevalence, Course, and Treatment Effects


Ny modell för polisutredningar av våld mot kvinnor

Regeringen har fattat beslut om att Rikspolisstyrelsen ska utveckla och bygga upp en fysisk miljö särskilt anpassad för att utreda våld mot kvinnor.

Resultatet av arbetet ska kunna användas som en nationell modell. Lokalisering, utformning, inredning av lokaler samt val av teknisk utrustning och andra hjälpmedel ska utgå från och anpassas till de krav som följer av den utsatta kvinnans situation. Informationsspridning och externa studiebesök är viktiga delar av uppdraget som genomförs tillsammans med Polismyndigheten i Skåne. Den arbetsmetodik som Polismyndigheten i Skåne tillämpar inom ramen för Kvinnofridsprogrammet är grund för verksamheten.

Allt fler kvinnor vågar anmäla att de har utsatts för våld. Det är positivt eftersom mörkertalet minskar. Det tyder också på en ökad tilltro till rättsväsendet. Vi ska förvalta denna ökade tilltro genom att stärka förutsättningarna för polisens arbete och det här uppdraget är ett led däri, säger jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.

Totalt satsas fem miljoner kronor under två år. Satsningen ingår i regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor (skr. 2007/08:39).

Samarbetet mellan kommunen och polisen i Malmö har visat på goda resultat. Deras Kvinnofridsprogram utsågs nyligen till vinnare i European Crime Prevention Awards och har en väl utvecklad samverkan mellan polis, sociala myndigheter och hälso- och sjukvård, säger justitieminister Beatrice Ask.

Unga män vanliga hjälpsökare för spelproblem

Det är männen som dominerar bland dem som söker hjälp för spelproblem på Stödlinjen 020-81 91 00, men andelen kvinnor ökar visar en årsrapport från Stödlinjen.


Nationella stödlinjen drivs av Spelinstitutet på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut. Telefonlinjen är en stöd- och hjälpresurs för spelare och anhöriga i hela landet. Hit kan man vända sig för att få hjälp i frågor som rör sina egna eller anhörigas spelproblem.

Männen dominerar bland dem som söker hjälp, 83 procent, men andelen kvinnor, 17 procent, ökar jämfört med tidigare år. Det visar årsrapporten för 2007 från Stödlinjen. Den dominerande åldersgruppen är 25-34 år.

Pokerspel på nätet är nu den spelform som flest personer söker hjälp för hos Stödlinjen. Spelformen har under det senaste året gått om automatspel som det vanligaste problemspelet. Var tredje spelare uppger att poker på Internet är det spel som främst ger dem problem.

Det totala antalet inkomna samtal till Stödlinjen har varit relativt konstant de senaste åren. Under 2007 besvarades totalt 2166 informations-, stöd-, uppföljnings- och datorspelssamtal, vilket är en liten minskning jämfört med 2006. Av de inkomna samtalen kommer 52 procent från spelare och 40 procent från anhöriga eller vänner.

Läs också:

Stödlinjens årsrapport 2007

En ny väg för forskningsfinansieringen

Vi behöver en bättre samverkan mellan grundforskning och tillämpad forskning i Sverige, om vi ska kunna bli riktigt bra och samtidigt kunna dra nytta av forskningsresultaten. Slå samman alla forskningsfinansiärerna i en myndighet och skapa en bred forskningsfinansiering genom fyra starka ämnesorienterade råd. Det säger regeringens utredare generaldirektören Madelene Sandström, som i dag presenterar sitt betänkande Forskningsfinansiering - kvalitet och relevans (SOU 2008:30).

Utredningen bedömer att myndighetsorganisationen inte fullt ut har kunnat realisera de intensioner och ambitioner som låg till grund för reformen. Det innebär inte att utredningen frånkänner myndigheterna många förtjänster och framgångsrika insatser. Beredningsorganisationen har effektiviserats, innovationsstödet har fått en mer professionell inramning och vissa strategiska områden har blivit föremål för samlade insatser. Sammantaget har dock den nya myndighetsorganisationen inte helt uppnått önskade effekter. Det gäller stödet till grundforskningen, som är alltför fragmenterat och småskaligt i dagsläget. Den gäller också stödet till nyttiggörande, som, om än initiativrikt, är alltför ostrukturerat.

Utredningens kritik gäller dock först och främst avsaknaden av kopplingar mellan de olika insatsområdena samt de begränsade kontaktytorna mellan Vetenskapsrådet, Fas och Formas å ena sidan och Vinnova å den andra sidan. De initiativen som finns är inte heller utformade så att olika finansiärer spelar kompletterande roller utifrån sina respektive uppdrag för att nå gemensamma mål. Styrningen av myndigheterna mot sådana gemensamma insatser har också varit förhållandevis svag.

Utredningen föreslår därför inrättandet av en ny och samordnad forskningsfinansierande myndighet, Forsknings- och innovationsmyndigheten, som inom sig rymmer fyra ämnesorienterade råd. Organisatoriskt förslår utredningen att fyra forskarstyrda råd inrättas, med inriktning mot natur, teknik och innovation, medicin och hälsa, klimat, miljö och areella näringar samt samhälle och kultur. Dessa råd hålls samman av en central myndighetsorganisation vilken också bl a innefattar en central forskningspolitisk, strategisk, analytisk och internationell verksamhet, en enhet för forskningens infrastruktur, mm.

Den statliga forskningsfinansiering som idag sker i Vetenskapsrådets, Fas, Formas, Vinnovas, Rymdstyrelsens och Polarforskningssekretariatets regi samt Sida/Sarec och eventuellt ytterligare tillkommande forskningsfinansiering av andra myndigheter samlas i den nya myndigheten i de fyra råden.

Inom vart och ett av de nya råden ryms stöd till nydanande grundforskning, satsningar på starka forskningsmiljöer, tvärvetenskapliga program, branschutveckling, stöd till teknisk utveckling och nyttiggörande. Genom att råden är organiserade inom en sammanhållen struktur möjliggörs kombinerade satsningar mellan vetenskapsområden och mellan olika organisationer. Därigenom ökar möjligheterna att knyta samman starka grundforskningsmiljöer med forskare och grupper som arbetar med behovsmotiverade frågeställningar inom nya forskningsproblem. På så sätt kan vetenskaplig förnyelse stimuleras samtidigt som betydande effekter på innovationssystemet uppnås.

En förutsättning för utredningens förslag är att universitetens basfinansiering hanteras annorlunda än idag, framhåller Madelene Sandström. Dessa uppgifter bör lämpligen skötas på annat sätt eller i annan ordning. Ska forskningsfinansiärerna kunna agera strategiskt och kraftfullt, måste de kunna koncentrera sin verksamhet på färre och tydligare uppgifter och kunna verka med mer distinkta finansieringsinstrument än i dagsläget.

Bakgrund
Dagens myndighetsorganisation för forskningsfinansiering inrättades efter en betydande omorganisation 2001. Då bildades Vetenskapsrådet med uppgift att stödja grundforskning inom alla ämnesområden. Därutöver bildades två områdesinriktade råd med uppgift att stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas, och inom arbetsliv och socialvetenskaplig forskning, Fas. En myndighet, som fick namnet Vinnova, med ansvar för teknisk behovsmotiverad forskning bildades också.

Utredningens uppgift har varit att belysa effekterna av den myndighetsorganisation för forskningsfinansiering som inrättades 2001 (dir 2007:102).

Syftet med organisationsförändringen var bl.a. att förbättra förutsättningarna för kraftsamling inom viktiga vetenskapliga områden, främja samarbete mellan forskning och utvecklingsarbete, förbättra möjligheterna för tvär- och mångvetenskaplig forskning och ge framstående forskarbegåvningar tillräckligt stöd för att kunna utveckla en självständig och nyskapande forskning. Organisationen skulle också klara av både att initiera forskning inom nya viktiga områden och att avveckla forskning inom områden som inte längre var angelägna.

Madelene Sandström är generaldirektör för Totalförsvarets forskningsinstitut. Dessförinnan var hon vice generaldirektör för Vinnova.


Lagrådsremiss om sjukhusens läkemedelsförsörjning

I framtiden ska vårdgivarna kunna organisera läkemedelsförsörjningen till eller inom sjukhus via andra aktörer än Apoteket AB. Idag drivs samtliga sjukhusapotek av Apoteket AB. Men enligt den lagrådsremiss som regeringen idag beslutat om ska sjukhusen framöver helt eller delvis kunna ombesörja läkemedelsförsörjningen på egen hand eller genom avtal med andra aktörer.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2008.

Vårdgivaren ska enligt lag ansvara för att läkemedelsförsörjningen bedrivs rationellt och på ett sådant sätt att sjukhusens behov av säkra och effektiva läkemedel tryggas. Idag driver Apoteket AB alla sjukhusapotek i Sverige, men förslaget öppnar nu för att vårdgivarna kan organisera försörjningen av läkemedel via andra aktörer. I lagrådsremissen förslår regeringen att vårdgivaren ska anmäla till Läkemedelsverket hur verksamheten för läkemedelsförsörjning till eller inom sjukhuset ska vara organiserad. Om det uppstår eller riskerar att uppstå allvarliga brister i läkemedelsförsörjningen ska vårdgivaren snarast anmäla detta till Läkemedelsverket.

Anledningen till att lagen föreslås träda i kraft redan den 1 september i år är att ett antal av sjukvårdshuvudmännens avtal med Apoteket AB löper ut den 31 december 2008. Det blir då alltså möjligt för dessa sjukvårdshuvudmän att upphandla läkemedelsförsörjningen till sjukhusen av andra aktörer än Apoteket AB. För att skapa praktiska förutsättningar för upphandlingar med andra aktörer behöver berörda parter kunna förbereda sig i god tid.


Ny utredning om skärpt ålderskontroll vid försäljning av tobak

Att förhindra att barn och ungdomar hamnar i tobaksberoende är ett av tobakslagens viktigaste syften. Det är nu drygt tio år sedan åldersgränsen i tobakslagen infördes. Flera undersökningar som har gjorts visar att efterlevnaden av ålderskontrollen fortfarande inte fungerar tillfredställande. Det är uppenbart att det finns brister i lagens efterlevnad av ålderskontrollen, eftersom ett stort antal ungdomar under 18 år fortfarande kan köpa tobaksvaror. Det finns därför ett behov av att se över effektiviteten och efterlevnaden av bestämmelsen om åldersgräns för handel med tobaksvaror. Det säger Maria Larsson, äldre- och folkhälsominister med anledning av att regeringen har beslutat om direktiv till en ny utredning.

En särskild utredare ska göra en översyn av effektiviteten och efterlevnaden av bestämmelsen om åldersgräns för handel med tobaksvaror och därtill anknutna bestämmelser. Översynens övergripande syfte är att så långt det är möjligt förhindra tidiga tobaksdebuter och att minska tobakskonsumtionen för att därigenom förbättra folkhälsan. Det närmare syftet är att möjliggöra en mer effektiv efterlevnad av förbudet i tobakslagen (1993:581) vad avser att sälja eller på annat sätt lämna ut tobaksvaror i näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år.

Utredaren ska bland annat
göra en översyn av effektiviteten och efterlevnaden när det gäller tillsynen av att åldersgränsen följs samt om förbud och förelägganden som kan förenas  med vite sker på ett ändamålsenligt sätt,


närmare överväga om ett nytt system kan utformas så att tobakslagen föreskriver sanktioner i en stegrande skala, så att mer ingripande åtgärder sker först efter ett visst antal överträdelser av förbudet att sälja eller lämna ut tobaksvaror till personer under 18 år,

närmare överväga om det är möjligt och lämpligt att göra en åtskillnad mellan näringsidkaren, ofta butiksinnehavaren, och butiksbiträdet så att näringsidkaren kan drabbas av mer ingripande åtgärder än butiksbiträdet.

Det står utredaren fritt att ta upp även andra frågor som ligger inom ramen för utredningsuppdraget. Utredaren ska lämna de författningsförslag och andra förslag till åtgärder han eller hon finner nödvändiga. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2008.


Förstärkt jobbsatsning för unga

Regeringen förstärker politiken för att få fler unga i jobb samtidigt som arbetet med att förbättra förutsättningarna för ökad sysselsättning inom tjänstesektorn fortsätter.

Regeringen har presenterat åtgärder för att minska den höga ungdomsarbetslösheten. Arbetslösheten bland ungdomar är fortfarande allt för hög och det finns ett behov av att ytterligare stimulera företag att anställa unga. Regeringen kommer att lägga fram ett förslag om att ytterligare sänka socialavgifterna för alla personer under 26 år. Förslaget innebär en kraftfull nedsättning och jämfört med tidigare ungdomssatsningar berörs nu alla under 26 år. Den nya avgiften bör enbart bestå av ålderspensionsavgiften samt en fjärdedel av de övriga avgifterna. De totala arbetsgivaravgifterna för unga kommer då endast uppgå till 15,74 procent i stället för 32,42 procent. Egenavgifterna  kommer att uppgå till maximala 15,32 procent istället för 30,71 procent. Förslaget avses träda i kraft den 1 januari 2009.

Vi har lyssnat på remissinstanserna som uttryckt oro för att det första förslaget var krångligt. Nu genomför vi en viktig åtgärd där många unga kan få jobb inom bland annat hotell- och restaurangbranschen. Det här är inte den åtgärd som vi först önskat, men detta är den näst bästa, säger näringsminister Maud Olofsson.

Förslaget om sänkta socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn återkallas mot bakgrund av de krav som Europeiska kommissionen ställt. Villkoret från Kommissionen var att sänkningen enbart skulle få omfatta små och medelstora företag. Det skulle ha inneburit konkurrenssnedvridning, försämrad sysselsättningseffekt och ett krångligt regelverk. Regeringen bedömer därför att det inte finns förutsättningar att gå vidare med detta förslag. Därmed faller även frågan om att nu sänka momsen för hotell och camping.

Regeringen kommer fortsätta söka vägar för att förbättra förutsättningarna för fler jobb i tjänstesektorn. Mervärdesskatten ses som ett användbart verktyg. Det pågår nu en översyn av mervärdesskattesatsstrukturen inom EU. Regeringen kommer att verka  för att en eventuell regeländring ska innebära att Sverige kan sänka momsen för delar av tjänstesektorn.


Betänkande om kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten

Den 19 mars överlämnas betänkandet från utredningen om en förstärkt kunskapsutveckling inom socialtjänsten till äldre- och folkhälsominister Maria Larsson. Betänkandet heter "Evidensbaserad praktik - till nytta för brukaren" och överlämnas av den särskilda utredaren Kerstin Wigzell. Förslaget ska nu skickas ut på remiss.

I betänkandet föreslås att:

Regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) sluter avtal om gemensamma insatser för att stödja den långsiktiga kunskapsutvecklingen.

En särskild modell utformas för hur statliga satsningar ska genomföras så att de också bidrar till en långsiktig kunskapsutveckling.

Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) ges medel för en särskild programsatsning under sex år för forskning om socialtjänstens resultat, kvalitet och effektivitet.

Regeringen gav utredningen i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur staten på bästa sätt kan stödja kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten. Utredningen fick också i uppdrag att analysera och lämna förslag på åtgärder som främjar att ny kunskap tas fram, sprids och tillämpas i praktiken. Syftet är att socialtjänstens insatser i högre utsträckning ska baseras på kunskap om det sociala arbetets resultat, kvalitet och effektivitet.


Läs också:

SOU 2008:18 Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten - till nytta för brukaren


Sökes: Diskrimineringsombudsman

Regeringen inrättar vid årsskiftet den nya myndigheten Diskrimineringsombudsmannen (DO) under förutsättning att riksdagen godkänner förslaget som finns i Ett starkare skydd mot diskriminering (2007/08:95).

I direktivet Bildandet av Diskrimineringsombudsmannen (dir. 2008:25) har regeringen beslutat att en särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet av Diskrimineringsombudsmannen. De nuvarande myndigheterna Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Handikappombudsmannen och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) avvecklas.

En tjänst som generaldirektör i Regeringskansliet med uppdrag att inrätta Diskrimineringsombudsmannen annonseras nu ut.  Generaldirektören kommer att förordnas som särskild utredare och anställs senare som chef för den nya myndigheten.

Det här är en stor förändring. Verksamheten hos fyra myndigheter ska föras samman till en myndighet. Tillsynsuppgiften för DO ökar med nya diskrimineringsgrunder och nya samhällsområden, säger integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni som ansvarar för diskrimineringsfrågor. Det är viktigt att den blivande myndighetschefen får organisera DO enligt de nya förutsättningarna. Därför ska hon eller han, i egenskap av särskild utredare, leda uppbyggnadsarbetet.


Ecstasy påverkar män och kvinnor olika

image301

Enligt en forskningsartikel, Are there sex differences associated with the effects of ecstasy/3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA)?, i Neuroscience & Biobehavioural Reviews volym 31, Nr 3, sid 327-347, har könstillhörighet identifierats som en viktig faktor när det gäller effekterna av ecstasy.


Forskarna genomförde en systematisk sökning av PsycINFO och MEDLINE från 1966 till april 2006 och konstaterar att det finns belägg för att kvinnor som använder ecstasy är mer känsliga för såväl fysiologiska som psykologiska effekter av ecstasy.


Dr Kelly Allott från universitetet i Melbourne gick igenom 29 studier från Australien och andra länder. Så visar till exempel tre laboratoriestudier av användare av ecstasy att kvinnor reagerar starkare, med fler och starkare hallucinationer och euforiska känslor, än män. Dagarna efter användning uppvisar kvinnorna också en mer sänkt sinnesstämning än män vilket, enligt forskarna, kan betyda att kvinnor också kan få allvarligare problem på sikt.


Materialet visar också att kvinnor löper ökad risk för potentiellt dödlig ecstasyrelaterad koma.


Torgny Peterson  


Knarkbaron utlämnas till USA

image300

I Brasilien har nu landets högsta domstol godkänt utlämningen av knarkbaronen Juan Carlos Ramirez 'Chupeta' Abadia till USA. Godkännandet är förknippat med krav på att Chupeta inte riskerar att få dödsstraff.

  

Läs också:

Visst är det bra med datorer - speciellt dom som avslöjar knarkbaroner


Torgny Peterson


Hälsa på lika villkor - den årliga rikstäckande folkhälsoenkäten

I dagarna går Statens folkhälsoinstitut tillsammans med sex landsting/regioner ut med en undersökning om hälsa och livsvillkor till totalt 77 500 personer i landet. Resultaten kommer att presenteras fortlöpande under hösten.


För femte året genomförs en landsomfattande enkätundersökning om folkhälsa. Den första genomfördes 2004 och enkäten är ett samarbete mellan Statens folkhälsoinstitut och Sveriges landsting/regioner. Folkhälsoinstitutet har som en viktig uppgift att följa upp folkhälsopolitiken och ge underlag för olika hälsosatsningar. Avgörande är förstås kunskap om hur befolkningen mår och att kunna följa hälsan samt dess bestämningsfaktorer över tid.

Med hjälp av Statistiska centralbyrån skickas enkäten till dels 20 000 slumpmässigt utvalda personer i åldern 16-84 år över hela landet, dels till ytterligare 57 500 personer i Västra Götaland, Östergötland, Jönköping, Kalmar, Dalarna och Blekinge.

Enkäten innehåller ett 80-tal frågor om fysiskt och psykiskt välbefinnande, tandhälsa, tandvård och vårdutnyttjande. Andra frågor gäller levnadsvanor, fysisk aktivitet, kost, rökning, snusning, alkohol och spel. Enkäten innehåller också frågor om ekonomiska förhållanden, om arbete och sysselsättning, hem och hushåll, trygghet och sociala relationer.

Intresset för undersökningen är stort och den är ett viktigt underlag för att beskriva hälsoläge och livsvillkor. Resultat från den nationella enkäten har också resulterat i ett antal rapporter som beskriver utsatta gruppers hälsa, bland annat hälsa och livsvillkor bland personer med funktionsnedsättning.

Årets resultat presenteras fortlöpande under hösten.

Resultat från tidigare år och mer information om enkäten hittar du här. 


Missvisande uppgifter hos Kronofogden ska rättas

Människor som hamnat i Kronofogdemyndighetens register på felaktiga grunder ska slippa problem. Genom att rätta missvisande uppgifter genom s.k. blockering ska oskyldiga skyddas. Det föreslår regeringen i en proposition som överlämnats till riksdagen.

Många har råkat ut för problem på grund av att de är registrerade som skuldsatta hos Kronofogdemyndigheten, trots att det i efterhand visat sig vara felaktigt. I lagrådsremissen föreslås att missvisande uppgifter ska kunna rättas genom så kallad blockering samt att blockerade uppgifter ska beläggas med sekretess och inte kunna användas vid kreditupplysning. Rättelseskyldigheten ska även gälla juridiska personer och avlidna.

Förändringarna föreslås träda i kraft 1 juni 2008.

Barnpolitiken - en politik för barnets rättigheter

I skrivelsen, Skr. 2007/08:111, lämnar regeringen en redogörelse för barnpolitikens inriktning och prioriteringar under de kommande åren.


Läs också:

Barnpolitiken - en politik för barnets rättigheter, skr. 2007/08:111


Regeringen inför vårdnadsbidrag och jämställdhetsbonus

I dag överlämnar regeringen propositionerna om vårdnadsbidrag och jämställdhetsbonus till riksdagen. Syftet med vårdnadsbidraget är att öka valfriheten och ge föräldrar möjlighet att tillbringa mer tid med sina barn. Jämställdhetsbonusen ska ge ökade förutsättningar för föräldrar att fördela föräldraledigheten jämt mellan sig. Dessa två delar av regeringens familjepolitiska reform träder i kraft den 1 juli 2008.

Regeringen vill skapa en familjepolitik som ger bättre förutsättningar för föräldrar att få vardagen att gå ihop - en politik som passar så många familjer som möjligt och där många olika former av barnomsorg ges utrymme. Genom införande av vårdnadsbidrag och jämställdhetsbonusen erbjuder vi småbarnsfamiljer mer flexibla lösningar och därmed möjlighet till mer tid tillsammans, säger socialminister Göran Hägglund.

Fakta om vårdnadsbidraget
Vårdnadsbidraget riktar sig till de föräldrar som vill vara hemma längre med sina barn än vad nuvarande föräldraförsäkring medger, eller som vill gå ner något i arbetstid. De kommuner som så önskar kommer från den 1 juli 2008 att kunna erbjuda vårdnadsbidrag till alla barn, från det att barnet fyller ett år upp till treårsdagen. Bidraget kommer att vara skattefritt och uppgå till maximalt 3 000 kronor per barn och månad.

Om barnet inte deltar i offentligt finansierad förskoleverksamhet utgår fullt vårdnadsbidrag. Kommunerna ges också rätt att införa vårdnadsbidrag på deltid och får själva avgöra hur närvaron i förskolan ska samspela med avtrappningen av vårdnadsbidraget.

Om barnet bor växelvis hos föräldrarna delas utbetalningen, förutsatt att vårdnadshavarna är överens. Vårdnadsbidraget kan inte kombineras med vissa bidrag och ersättningar, till exempel föräldrapenning och a-kassa.

Vårdnadsbidraget blir i sig inte pensionsgrundande men bestämmelserna om barnårsrätt innebär att föräldrarna till barn under fyra år kommer att ha högre ålderspensionsrätt än den faktiskt intjänade pensionsgrundande inkomsten under dessa år. Den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI, för den som får vårdnadsbidrag kommer att skyddas.

En förälder som vårdar barn för vilket han eller hon uppbär helt vårdnadsbidrag ges rätt till hel ledighet från förvärvsarbete.

Fakta om jämställdhetsbonusen
Jämställdhetsbonusen ska förbättra förutsättningarna för jämställdhet vad gäller såväl föräldraledighet som deltagande i arbetslivet. Jämställdhetsbonusen kommer att beräknas utifrån hur föräldrarna fördelar dagarna med föräldrapenning. Högsta nivå för jämställdhetsbonusen är 100 kronor per dag, det vill säga cirka 3 000 kronor per månad. De föräldrar som delar helt lika på föräldraledigheten erhåller maximal bonus. De 60 reserverade dagarna i föräldraförsäkringen kommer inte att berättiga till bonus.

En förutsättning för att få jämställdhetsbonus är att föräldern har viss arbetsinkomst under den tid som den andra föräldern har haft föräldrapenning. För att få full bonus krävs att arbetsinkomsten är minst 200 kronor per dag, det vill säga cirka 6 000 kronor per månad. Studiemedel likställs med arbetsinkomst.

Ansökan om jämställdhetsbonus görs hos Försäkringskassan senast den 1 mars året efter det år som man tagit ut sin föräldraledighet. Jämställdhetsbonus beräknas kalenderårsvis, men det kommer även att finnas möjlighet till jämkning så att föräldrarna får ut pengarna i anslutning till ledigheten.

Regeringens familjepolitiska reform innehåller fyra delar - vårdnadsbidrag, jämställdhetsbonus, barnomsorgspeng och ett förstärkt pedagogiskt uppdrag i förskolan. De första två delarna lämnas idag som propositioner till riksdagen. Satsningarna på förskolan kommer att genomföras successivt under 2009.

Stärkt krisberedskap

Regeringen har 18 mars presenterat propositionen Stärkt krisberedskap - för säkerhets skull. Av den framgår att en ny myndighet inrättas, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. I propositionen föreslås att Krisberedskapsmyndigheten, Statens räddningsverk och Styrelsen för Psykologiskt försvar läggs ned sista december 2008.

Regeringen har samtidigt tillsatt den organisationskommitté som nu påbörjar arbetet med att starta den nya myndigheten. Organisationskommitténs arbete leds av generaldirektör Helena Lindberg på Krisberedskapsmyndigheten.

Den nya myndigheten kommer att samla alla frågor som rör samhällets förmåga till beredskap och samhällsskydd.

Senast den 4 augusti 2008 ska utredaren lämna förslag till verksamhetsplan, verksamhetsmål, författningsändringar som måste föreläggas riksdagen och budgetunderlag för 2009-2011.

Senast den 1 september 2008 ska förslag till regleringsbrev för 2009 och övriga författningsändringar inklusive förslag till instruktion för myndigheten lämnas.

Arbetet sker under förutsättning av att riksdagen beslutar enligt regeringens proposition.


Apoteksdatalagen

Apoteksmarknadsutredningen överlämnar den 18 mars 2008 delbetänkandet Apoteksdatalagen (SOU 2008:28).


I enlighet med utredningsdirektiven ( dir. 2008:14) analyseras i betänkandet vilka effekter ur ett integritetsperspektiv som kan bli följden av att fler apoteksaktörer får tillgång till de personuppgifter som för närvarande hanteras av Apoteket AB.


Utredningen föreslår att apotekens hantering av personuppgifter ska regleras i en särskild lag, apoteksdatalagen.


Införandet av apoteksdatalagen säkerställer att den personliga integriteten skyddas samtidigt som en hög säkerhet för den enskilde upprätthålls.


Apoteksdatalagen innehåller bland annat bestämmelser om för vilka ändamål personuppgifter får behandlas, vilka personuppgifter som får behandlas, sökbegrepp, tystnadsplikt, sekretess, villkor för tilldelning av behörighet och åtkomst, gallring, information till den registrerade, samt rättelse och skadestånd.


Läs också:

Apoteksdatalagen, SOU 2008:28


Maud Olofsson om Karin Starrin i senaste numret av Apropå

I en artikel i senaste numret av Apropå, som för övrigt är en utmärkt informationskälla, säger centerledaren Maud Olofsson om Tullverkets chef Karin Starrin bland annat att Karin har en stark social kompetens och hon har förmågan att få med sig människor i förändringsarbete, vilket är en mycket god ledaregenskap.


Det verkar inte som om Starrin har förmågan att få med sig människor på golvet  i det förändringsarbete som, om det genomförs, kommer att innebära en omfattande decimering av tullens brottsbekämpande verksamhet.


Du kan läsa hela artikeln, Målet: ett enat tullverk, här.  


Andra artiklar i senaste numret hittar du här.


Torgny Peterson


Tvång till knark eller tvång till frihet från knark

Gratis heroin är på modet bland de som resignerat inför narkotikamissbruket. I Danmark anvisar politikerna 70 miljoner kronor för att underlätta heroinisternas fortsatta missbruk och i Norge vill Oslo Venstre dela ut heroin på recept.


Om man nu som politiker är 'modig' nog att underlätta fortsatt missbruk så kanske det finns någon politiker som är 'modig' nog att underlätta tillgång till tvångsvård med meningsfullt innehåll - sjuk- och hälsovård, utbildning, arbete, studier, skuldsanering mm. Att bara låsa in folk utan konstruktiva åtgärder är lika meningslöst, om än mindre skadligt, som att dela ut heroin.


Snart börjar väl kokainisterna knorra och undra varför inte dom får gratis kokain. Antagligen finns det ett antal knäppgökar som anser att också det skulle vara en strålande idé.


Svenska beslutsfattare står på sig och har den, i knarklegaliserarnas trånga värld, besynnerliga idén att det ska vara svårt att få ta i narkotika och lätt att få vård. Det finns mycket i övrigt att önska beträffande svensk narkomanvård och nuvarande insatser mot narkotika, men de danska respektive norska förslagen om heroin till heroinister är en del av narkotikaproblemet och inte en del av lösningen.


Läs också:

Vil dele ut gratis heroin


Torgny Peterson


Knarkhandel sköts från fängelset

image299

Norska uppgifter hävdar att narkotikahandeln på Vestlandet styrs från fängelset i Bergen.


Enligt uppgifter i en hemlig polisrapport visar sig rutinerna i det aktuella fängelset vara minst sagt undermåliga.


I rapporten noterar man bland annat att:

En litauisk storsmugglare av narkotika haft kontakt med sin kurir genom ett öppet fönster i cellen fastän kuriren satt isolerad.


I fängelset ska man kontrollera samtal på främmande språk men har endast gjort det i fall med samtal på engelska.


Häktade har kommunicerat med varandra genom att skriva meddelanden på en vägg i fängelset. Det hela uppdagades men polisen fick aldrig veta vad som stod på väggen eftersom kriminalvårdarna tvättade väggen innan polisen kontaktades.


Det hela påminner om ordningsmaktens arbete som det skildras i Grönköpings Veckoblad.


Läs också:

Murene stopper ikke narkohaiene


Torgny Peterson


Narkotika kan allvarligt påverka ditt omdöme

Att narkotika allvarligt kan påverka omdömet är inte någon nyhet. Det hjälper inte ens om man är dotter till en kändis vilket är fallet med Maria Eliassen, som naken och rökande marijuana, protesterar mot Norges narkotikapolitik.


I och för sig är inte så mycket annat att vänta - hon är nämligen talesperson för den norska grenen av legaliseringsorganisationen NORML (The National Organization for the Reform of Marijuana Laws). Att hennes 'framträdande' medför att en majoritet av befolkningen i Norge önskar fler poliser för att bekämpa narkotikaproblemet är en annan fråga.


Tack för hjälpen Maria.


Torgny Peterson


Sprutrum innebär legalisering av användning av narkotika

I Norge vill stortingsrepresentanten Bjørg Tørresdal från Kristelig Folkeparti att försöket med sprutrum upphör eftersom en utvärdering visar att det inte betytt något för att minska drogrelaterade överdoser.


Tørresdal säger till norska media att sprutrum innebär en legalisering av användning av narkotika.


Det vore klädsamt om fler politiker vågade visa att de har insett att tillgång till verktyg och lokaler för att fortsätta missbruk inte har något att göra med så kallad 'harm reduction' (skademinskning) utan istället är ett utmärkt exempel på 'harm production' (skadeproduktion).


Läs också:

Vil ha slutt på sprøyterom

Stäng sprutrummet!


Torgny Peterson


Omkring 1 000 läkare är missbrukare

Nyligen har en läkare i danska Næstved fått sparken efter att han blev tagen på bar gärning då han injicerade narkotika på sjukhuset.


Uppenbarligen är han inte den ende. Danska Sundhedsstyrelsen uppskattar att omkring 1 000 läkare är missbrukare men att endast 70 får behandling.


Är det lika illa ställt i Sverige?


Läs också:

Morfinlæge har fået fyreseddel  

Om missbrukande läkare


Torgny Peterson


En förnyad folkhälsopolitik

Som folkhälsominister är jag glad att lägga en heltäckande folkhälsoproposition på ett sätt som inte gjorts tidigare. Vi presenterar en förnyad folkhälsopolitik, både vad gäller synen på folkhälsoarbetet och vad gäller ekonomiska satsningar. Det säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson i en kommentar när hon presenterar huvuddragen i den nya folkhälsopolitiska propositionen En förnyad folkhälsopolitik.

I folkhälsoarbetet är det viktigt med en helhetssyn på människan. Det hälsofrämjande inslaget i det förebyggande folkhälsoarbetet bör betonas. Barn och unga samt äldre är särskilt angelägna målgrupper för det hälsofrämjande folkhälsoarbetet. Det är viktigt att folkhälsoarbetet bygger på evidens och kunskap som grund. Regeringen vill främja den enskilda människans intresse, ansvar och möjligheter att ta hand om den egna hälsan, egenmakt eller Empowerment är viktiga begrepp i hälsofrämjande sammanhang. Det lokala och regionala arbetet är väldigt viktigt för att de folkhälsopolitiska åtgärderna ska lyckas. Det behövs också ett ökat samarbete med det civila samhället.

Folkhälsopropositionen innehåller elva målområden: 1. Delaktighet och inflytande i samhället; 2. Ekonomiska och sociala förutsättningar; 3. Barns och ungas uppväxtvillkor; 4. Hälsa i arbetslivet; 5. Miljöer och produkter; 6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård; 7. Skydd mot smittspridning; 8. Sexualitet och reproduktiv hälsa; 9. Fysisk aktivitet; 10. Matvanor och livsmedel; 11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel.

För att intensifiera och förstärka arbetet inom särskilt viktiga folkhälsopolitiska områden har regeringen avsatt 115 miljoner kronor 2008 och avser att avsätt samma belopp årligen 2009 och 2010. Dessa medel kommer framför allt att användas till att stärka och stödja föräldrar i deras föräldraskap, att intensifiera det självmordsförebyggande arbetet, att främja bra kostvanor och fysisk aktivitet samt att minska tobaksbruket.

Kunskapsgrund för folkhälsoarbetet
Regeringen avser att avsätta 50 miljoner kronor 2008 för att utveckla det lokalt sektorsöverskridande hälsofrämjande arbetet. Arbetet ska vila på vetenskaplig grund och syfta till att främja barns och ungas psykiska och fysiska hälsa och till att generera kunskap om såväl effektiva metoder som kostnadseffektiva samverkansformer.

Föräldrastöd
Ingen kan som föräldrar ge sina barn kärlek och goda vanor för livet. Alla föräldrar bör få stöd och hjälp och möjlighet till utbildning i den utsträckning som de behöver för att klara vardagen med sitt barn. Stödet ska vara frivilligt och bygga på föräldrarnas behov och intresse och utgå från barnets rätt till goda uppväxtförhållanden. Föräldrastödet ska erbjudas alla föräldrar med barn upp till 18 års ålder.

Regeringen avser att ge en särskild utredare i uppdrag att ta fram ett förslag på en långsiktig nationell strategi för en kvalitetshöjande kompetensuppbyggnad och utveckling av samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap, som ska vara klart i december 2008.

Vidare avser regeringen att uppdra till Statens folkhälsoinstitut (FHI) att
- pröva och värdera olika tillvägagångssätt att "utbilda utbildare" inom relevanta yrkeskategorier i olika evidensbaserade föräldrastödsmetoder,
- kartlägga det befintliga föräldrastödet på regional och lokal nivå, samt
- genomföra en behovsanalys av vilket stöd och vilken hjälp som föräldrar efterfrågar.

Kost och fysisk aktivitet
Regeringen har för avsikt att tillskapa ett dialogforum med nyckelaktörer inom livsmedelssektorn, experter, frivilligorganisationer, myndigheter och media för att gemensamt diskutera nationella utmaningar och olika aktörers möjliga bidrag till gagn för folkhälsan.

Regeringen avser att ge Statens folkhälsoinstitutet (FHI), i samverkan med Livsmedelsverket, i uppdrag att bilda en samverkansgrupp på expertnivå för att samordna, genomföra, följa upp och utvärdera insatser för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet med fokus på överviktsproblematiken.

Regeringen avser att uppdra till Socialstyrelsen att utvidga det medicinska födelseregistret till att även omfatta uppgifter om barns längd och vikt.

Vidare avser regeringen att ge FHI följande uppdrag inom området fysisk aktivitet på recept:
- att genomföra en nationell utvärdering av fysisk aktivitet på recept (FaR),
- att sprida skriften FYSS 2 (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling till landsting och kommuner), samt
- att ta fram ett utbildnings-/fortbildningspaket avseende metoden motiverande samtal och FaR.

Dessutom avser regeringen att ge FHI följande uppdrag:
- att utveckla konkreta åtgärdsförslag för att förbättra äldres hälsa och livskvalitet, samt
- att utveckla manualer, där nyckelperspektiv i samhällsplaneringen finns med för att främja fysisk aktivitet, och för att underlätta planering av bebyggda miljöer.

Suicidprevention
Självmord går i många fall att förebygga och samhällets förebyggande insatser för att motverka psykisk ohälsa och samhällets olika system för att hantera risker för självmord måste ständigt förbättras. Ingen människa ska behöva hamna i en situation där den enda utvägen upplevs vara att ta sitt liv. Regeringen har som vision att ingen ska behöva ta sitt liv.

Regeringen avser att uppdra till Socialstyrelsen att initiera ett projekt för att öka kunskapen i befolkningen om självmordsprevention, så kallade Första hjälpen utbildningar för de som mår psykiskt dåligt. Projektet ska också syfta till att sprida information om hur man uppmärksammar tidiga signaler och känna till var man kan söka hjälp och stöd. Informationsinsatsen ska genomföras i samverkan med Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) samt Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa (NASP).

Regeringen avser att uppdra till Socialstyrelsen att initiera ett projekt i syftet att öka kunskapen i befolkningen om självmord och vart man vänder sig för att få hjälp och stöd samt föreslå hur informationen ska spridas inom hälso- och sjukvården samt övriga samhället. FHI i samverkan med Socialstyrelsen får också i uppdrag att ta fram förslag på utbildningsinsatser för att höja kompetensen avseende vård och omhändertagande av personer med självmordsproblematik.

Tobaksprevention
Statens folkhälsoinstitut (FHI) får i uppdrag att ansvara för en nationell satsning för stöd till lokalt arbete och att samordna det nationella tobaksförebyggande arbetet. Regeringen har för avsikt att genomföra en nationell rökavvänjningssatsning.

Vidare får FHI i uppdrag att utveckla och förstärka det nationella tillsynsarbetet. En utredning bör tillsättas för tillsyn avseende tobakslagens bestämmelser om detaljhandel med fokus på åldersgränser. Tobak bör samordnas i Riskbruksprojektet och tobaksinsatser bör på ett tydligare sätt ingå i Skolprojektet.

Ett starkare civilsamhälle
Samverkan mellan staten och den ideella sektorn bör utökas och förutsättningarna för den ideella sektorns arbete förbättras. Regeringen avser att under mandatperioden avsätta medel för att stödja Volontärbyråns verksamhet och medel för en stödstruktur till frivilligcentralerna. Dessutom avsätts medel för finansiering av en halvtidstjänst som koordinator för nätverket Nationella Healthy Cities. Det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektivet bör stärkas i hela hälso- och sjukvården. Regeringen avser att avsätta medel för att stödja utvecklingsarbetet som nätverket Hälsofrämjande sjukhus bedriver inom området.

Kunskapen om hälsotillståndet hos de cirka 500 000 människor som tillhör de nationella minoriteterna är bristfällig. Regeringen avser därför att ge Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att, i samråd med Socialstyrelsen, företrädare för de nationella minoriteterna och Delegationen för romska frågor, genomföra en kartläggning av hälsosituationen bland de nationella minoriteterna samt lämna förslag på hur folkhälsoarbetet kan bedrivas för att främja hälsan och förebygga ohälsan bland minoriteterna.

Stärkt smittskydd
Regeringen har för avsikt att under våren 2008 tillsätta en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av de nationella strukturerna som finns inom smittskyddsområdet. I uppdraget bör bland annat ingå att se över Socialstyrelsens, Smittskyddsinstitutets, Statens folkhälsoinstituts och andra strukturers uppgifter inom smittskyddet. I ljuset av nya infektionshot och en mer innovativ vaccinindustri finns det behov av att se över den nuvarande regleringen av de nationella vaccinationsprogrammen. Under våren 2008 avser regeringen att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av nuvarande system och lämna förslag till hur det nationella vaccinationsprogrammen bör utformas i framtiden.

Ekonomiska insatser för folkhälsan
- 260 Mkr/år 2008-2010 Alkohol, narkotika, dopning, tobak
- 1 Mrd kr, 2008-2010 Pandemiberedskap
- 145 Mkr/år HIV/Aids och övriga smittsamma sjukdomar
- 1,35 Mrd kr/år, 2008-2010 Äldresatsning
- 500 Mkr 2007-2008, 250 Mkr 2009 Psykiatrisatsning

Ytterligare 115 Mkr 2008
- Kartläggning, analys av föräldrastöd, 7 Mkr
- Stöd till lokalt hälsofrämjande arbete, 50 Mkr
- Nationell mätning av ungas psykiska hälsa 10 Mkr
- Upprättande av nationell databas, längd och vikt 4 Mkr/år
- Tobaksområdet 23 Mkr/år
- Stöd till frivilligorganisationer

För 2009-2010 satsas 70 Mkr/år på ett nationellt föräldrastöd.


Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

I propositionen, Prop. 2007/08:105, föreslås en ny lag som reglerar landstingens skyldighet att erbjuda asylsökande m.fl. hälso- och sjukvård samt tandvård.


Lagförslaget innebär en tydligare reglering av den vård som berörda utlänningar enligt nuvarande ordning erbjuds enligt särskilda överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting.


Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2008


 


Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2007

I skrivelsen, Skr. 2007/08:85,  redogör regeringen för verksamheten i Europeiska unionen under 2007 i enlighet med 10 kap. 1 § i riksdagsordningen.


Skrivelsen behandlar övergripande Europeiska unionens utveckling och förbindelser med omvärlden, det ekonomiska och sociala samarbetet, det rättsliga och inrikes samarbetet samt unionens institutioner.


Om överförande av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen

Inom Europeiska unionen har utarbetats ett utkast till rambeslut om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på brottmålsdomar avseende fängelse eller andra frihetsberövande åtgärder i syfte att verkställa dessa inom Europeiska unionen. Utkastet innehåller bestämmelser om överförande mellan medlemsstaterna av verkställighet av frihetsberövande påföljder.


I propositionen föreslås att utkastet till rambeslut ska godkännas av riksdagen.

I rambeslutet finns bestämmelser om under vilka förutsättningar en medlemsstat ska erkänna en dom och verkställa en frihetsberövande påföljd som dömts ut i en annan medlemsstat.


Efter det att verkställigheten har överförts ska verkställigheten ske i den verkställande staten på samma sätt som en inhemsk frihetsberövande påföljd.


Rambeslutet uppställer tidsfrister för beslut om erkännande och verkställighet av frihetsberövande domar som har meddelats i andra medlemsstater och även för själva överförandet av den dömde.


Läs också:

Sveriges antagande av rambeslut om överförande av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen, prop. 2007/08:84


Organisationsförändringar för att underlätta omregleringen av Apoteket

Riksdagen bör bemyndiga regeringen att avyttra en del av de apotek som idag innehas av Apoteket AB. Regeringen bör även ges bemyndigande att bilda ett nytt bolag, vars uppgift blir att driva och övervaka omstruktureringen rörande Apoteket AB. Det är huvuddragen i den proposition om apoteksmarknaden som regeringen idag har överlämnat till riksdagen.

Ett viktigt syfte med omregleringen är att göra det enklare att köpa sin medicin. En avyttring av apotek underlättar för nya aktörer att etablera sig - då kan vi få fler apotek och längre öppettider, något som människor länge efterfrågat. Om det inte sker någon avyttring är det stor risk att nya aktörer uteblir, eftersom trösklarna för att ta sig in på marknaden blir för höga, säger socialminister Göran Hägglund.

Det är dock regeringens bedömning att merparten av antalet apotek som Apoteket AB idag äger kommer att finnas kvar i statlig ägo. Apoteket AB kommer att fortsätta vara en central aktör och agera på samma villkor som de nya aktörerna.

Det är av stor vikt att vi släpper in andra för att bedriva detaljhandel med läkemedel, även de mindre aktörerna. Det är inte rimligt att vi håller oss med ett förbud för enskilda farmaceuter - med kompetens, entreprenörsanda och drömmar - att starta eget.

Regeringen föreslår också ett bemyndigande att skapa ett statligt helägt moderbolag med ansvar för omstruktureringen. En uppgift för moderbolaget blir att övervaka att Apoteket AB för över infrastruktur till ett nyinrättat servicebolag, så att samma infrastruktur finns tillgänglig för alla aktörer på den omreglerade marknaden. Servicebolaget ska även verka för en patientsäker och kostnadseffektiv läkemedelsdistribution.

För att vinna tid i processen uppdrar regeringen åt Apoteket AB att redan nu bilda omstruktureringsbolaget som ett dotterbolag. Styrelsen kommer dock att utses efter förslag från regeringen. När omregleringen är genomförd avvecklas omstruktureringsbolaget.

Dagens proposition innehåller i huvudsak organisatoriska förändringar som ska underlätta den kommande omregleringen av apoteksmarknaden. Huvudbetänkandet från apoteksmarknadsutredningen är just nu på remiss.


Ett starkare skydd mot diskriminering

Regeringen har lämnat ett förslag till ny diskrimineringslag till riksdagen.


Regeringen föreslår att den nya lagen ersätter de nuvarande sju olika diskrimineringslagarna samt att de nuvarande fyra ombudsmännen mot diskriminering slås samman till en ny myndighet, Diskrimineringsombudsmannen.


Den nya lagen innehåller två nya diskrimineringsgrunder samtidigt som diskrimineringsförbudets omfattning vidgas till att omfatta fler samhällsområden än idag.


Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2009, vilket också föreslås bli startdatum för den nya diskrimineringsombudsmannen.


Läs också:

Prop. 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering


Om säkerhetskopior och elektroniskt utlämnande av allmänna handlingar

Regeringen har beslutat att tillsätta en parlamentariskt sammansatt kommitté som ska se över vissa frågor med anknytning till bestämmelserna om allmänna handlingar i tryckfrihetsförordningen.

Kommittén ska, mot bakgrund av de rättsliga oklarheter som uppmärksammades i samband med Katastrofkommissionens granskning av de s.k. tsunamibanden, utreda frågan om säkerhetskopior ska anses vara allmänna handlingar. Kommittén har också fått i uppdrag att överväga om det ska införas en skyldighet i lag för myndigheter att lämna ut elektroniskt lagrade allmänna handlingar i elektronisk form.

Kommitténs arbete kommer att ledas av regeringsrådet Henrik Jermsten.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2008 i den del det avser förslag till grundlagsändringar och i övriga delar senast den 31 december 2009.


Bryssel - Europas tråkigaste stadSka du resa ut i Europa så passa dig för Bryssel, som av ett stort antal resenärer anses ungefär lika upphetsande som den politiska verksamhet som har sitt huvudsakliga säte där, förutom vid de tillfällen då parlamentarikerna tar sitt pick och pack och, för miljontals kronor årligen, har möjlighet att politisera mera i den betydligt angenämare atmosfären i Strasbourg.


Eftersom vi är måna om att våra läsare inte ska råka illa ut i det europeiska vimlet kommer här en snabb sammanfattning av den enkät som resebyråsajten Trip Advisor gjort bland 1 400 resenärer.


Tråkigast

Bryssel är Europas tråkigaste stad, tätt följd av Zürich på andra plats och Warsawa på tredje.


Dyrast

London, Paris och Rom


Billigast

Prag, Budapest och Lissabon


Bästa nattlivet

Amsterdam och Paris


Bästa maten

Paris följt av Rom och Florens


Renast

Zürich, Stockholm och Köpenhamn


Smutsigast

London, Paris och Rom


Mest välkomnande invånarna

Dublin


Minst välkomnande invånarna

Paris


Have a nice trip (utan knark)!


Torgny Peterson


Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. år 2007

I skrivelsen, 2007/08:81, lämnar regeringen en redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. år 2007 samt inför det svenska ordförandeskapet år 2008.


Passmyndigheter utomlands

image297

I regeringens proposition 2007/08:66 föreslås en ändring i passlagens bestämmelse om passmyndigheter utomlands innebärande att alla Sveriges beskickningar och karriärkonsulat inte längre obligatoriskt ska ha uppgiften att vara passmyndighet.


Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer ska i stället få avgöra i vilken utsträckning dessa myndigheter ska full-göra uppgifter som passmyndighet.


Läs också:

Regeringens proposition 2007/08:66 - Passmyndigheter utomlands


Årsrapport från Rikspolisstyrelsens personalansvarsnämnd

År 2007 avskedades två poliser på grund av brott. Det framgår av nämndens verksamhetsrapport för år 2007, som nu är klar.


Skiljande från anställning (avsked och uppsägning)
Två poliser avskedades år 2007

I två av 32 avslutade ärenden som gällde skiljande från anställning beslutade nämnden om avsked.

Avskedsärendena avsåg
dels en polisassistent dömd för grov kvinnofridskränkning
dels en inspektör dömd för barnpornografibrott

Under året har 30 ärenden skrivits av, antingen därför att det aktuella åtalet ogillats eller där¬för att grund för ett ski¬ljan¬de från anställ¬ningen inte be¬dömts före¬ligga.

Disciplinansvar (varning och löneavdrag)
34 ärenden om tjänsteförseelse har avgjorts under året. Av dessa ärenden avsåg 30 poliser och 4 civilanställd personal. I dessa har disciplinpåföljd ålagts i 27 fall. I 15 fall ålade nämnden disciplinansvar i form av varning och i 12 fall ålades löneavdrag. 7 ärenden har skrivits av under året, varav 2 genom ordförandebeslut.

Varning ålades för bl.a. vådaskott, uppvisande av tjänstelegitimation utan samband med tjänst, glömt tjänstevapen i omklädningsrum eller annat utrymme i polishuset, felaktig förvaring och hantering av tjänstevapnet, olovlig utevaro från arbetet, olämpligt uppträdande, utnyttjande av tjänstgörande polispatrull för privat transport.

Disciplinansvar i form av löneavdrag har ålagts bl.a. avseende vådaskott av skjutinstruktör, olämpligt uppträdande vid upprepade tillfällen, samling av passbilder på unga kvinnor, glömt tjänstevapen på en offentlig toalett, låtit en civilanställd transportera tjänstevapen, felaktig efterlysning, alkoholpåverkan under tjänstetid, olovlig utevaro från arbetet.


Proposition om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet

Propositionen innehåller förslag som syftar till att genomföra artikel 3 i rådets rambeslut 2005/212/RIF om förverkande av vinning, hjälpmedel och egendom som härrör från brott.

I propositionen föreslås ändringar i bl.a. brottsbalken och rättegångsbalken.

Förslagen innebär att det vid viss allvarlig brottslighet ska vara möjligt att förverka inte bara utbyte av ett visst konkret brott, utan också utbyte av en inte närmare preciserad brottslig verksamhet. För sambandet mellan det som förverkas och den brottsliga verksamheten ska gälla ett sänkt beviskrav i förhållande till vad som i allmänhet gäller i brottmålsprocessen.

Härutöver lämnas vissa förslag som syftar till att förbättra möjligheterna att provisoriskt säkra tillgångar som genom ett senare beslut kan komma att förverkas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2008.


Läs också:

Förverkande av utbyte av brottslig verksamhet, prop.2007/08:68


Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare

Regeringen har i dag beslutat att en proposition med ändringar av bestämmelserna om påföljder för psykiskt störda lagöverträdare ska överlämnas till riksdagen. Förslaget innebär bland annat att den som är allvarligt psykiskt störd och begår ett brott ska kunna dömas till fängelse i vissa fall.

I dag gäller förbud mot att döma till fängelse när ett brott begåtts under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Enligt förslaget ska i dessa situationer fängelse kunna dömas ut om det finns synnerliga skäl för det. I första hand ska väljas en annan påföljd än fängelse. Vid bedömningen av om det finns synnerliga skäl ska domstolen beakta till exempel om brottet har ett högt straffvärde, om den tilltalade saknar eller har ett begränsat behov av psykiatrisk vård och om den tilltalades tillstånd är självförvållat. Fängelse kan till exempel dömas ut om ett mycket allvarligt brott har begåtts under påverkan av ett hastigt övergående psykostillstånd och vårdbehov inte föreligger vid domstillfället.

Fängelse får dock inte dömas ut när en tilltalad till följd av sin allvarliga psykiska störning har saknat förmåga att inse gärningens innebörd eller att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt. Detta gäller emellertid inte om han eller hon själv har vållat den bristande förmågan genom berusning eller på annat liknande sätt.

Syftet med förslaget är att öka flexibiliteten och skapa större utrymme för proportionalitet vid påföljdsbestämningen samtidigt som den enskildes behov av vård ska beaktas. Förslaget är tänkt att träda i kraft den 1 juli 2008.


Den framtida tingsrättsorganisationen

image296


Samtliga tingsrätter i Norrland blir kvar. Regeringen skrotar därmed Norrlandsutredningens förslag om att minska antalet tingsrätter från dagens elva till fem. Genom dagens regeringsbeslut tar regeringen ett helhetsgrepp och skapar en långsiktighet och arbetsro inom organisationen.

I dag överlämnar regeringen en skrivelse om hur tingsrättsorganisationen ska utvecklas vidare till riksdagen.

Med det här förslaget tar vi ett helhetsgrepp kring den framtida tingsrättsorganisationen och löser de frågetecken som den tidigare regeringen lämnat efter sig. De förändringar som nu föreslås skapar en långsiktigt hållbar tingsrättsorganisation och ger organisationen arbetsro. Många tingsrätter har levt i ovisshet under en alltför lång tid. Det har varit till men för rekryteringen till vissa tjänster och nödvändiga investeringar har på många håll uteblivit, säger justitieminister Beatrice Ask.

Enligt regeringens förslag bör tingsrätterna i Katrineholm och Nyköping bilda en tingsrätt med kansli i Nyköping. Tingsrätterna i Lidköping, Mariestad och Skövde bör slås samman till en tingsrätt med kansli i Skövde och tingsrätterna i Karlskoga och Örebro bildar en tingsrätt med kansli i Örebro.

Regeringen anser vidare att Linköpings tingsrätt bör ha kansli enbart i Linköping och att Lunds tingsrätt även i fortsättningen bör ha kansli i Landskrona.

Regeringen gör bedömningen att samtliga elva tingsrätter i Norrland bör finnas kvar. Ångermanlands tingsrätt bör ha kansli enbart i Härnösand. Ett tingsställe bör inrättas i Örnsköldsvik. Slutligen gör regeringen bedömningen att de särskilda tingsställena i Norrland där det i dag hålls mindre än två förhandlingsdagar per vecka bör avvecklas.

Norrland har en speciell situation när det gäller avstånden. Det är viktigt att avståndet för medborgarna till tingsrätten inte blir allt för långa. Att som Norrlandsutredningen förslog ta bort sex tingsrätter är enligt regeringen orimligt. Verksamhetsmässiga skäl måste vägas mot tillgängligheten för medborgarna, säger justitieminister Beatrice Ask.


Läs också:

En långsiktigt hållbar tingsrättsorganisation, skr.2007/08:117


1 482 kilo kokain i beslag

Panama

Polisen i Panama bekräftar ett av landets största kokainbeslag, 1 483 kilo, som nyligen gjordes på ett colombianskt fartyg som ankrat utanför Panamas kust. Två colombianer, en 38-åring och en 44-åring, är gripna hittills.


Torgny Peterson


Narkotika kan påverka din verklighetsuppfattning II

image294

Oavsett om det var cannabis eller någon annan drog som utlöst händelsen så hävdar rättsläkaren, enligt The Argus, att Julie Cross tog livet av sig själv med flera knivstick. Vänner som fanns i huset säger att hon strax innan påstod sig ha blivit tilltalad av en hund.


Anhöriga betvivlar, enligt samma tidning, att hon skulle ha tagit livet av sig själv.


Torgny Peterson


Regeringsrätten fastställer Kammarrättens dom när det gäller betalning för Swedish Bike Meet

Regeringsrätten beslutade 29 februari 2008 att avslå Brännehylte Handels AB:s överklagande och därigenom fastställt Kammarrättens dom rörande det högsta belopp som Brännehylte Handels AB kan komma att få betala för polisens bevakning i samband med Swedish Bike Meet 2004 och 2005.

Brännehylte Handels AB har sedan 1997 årligen anordnat MC-träffar på High Chaparral i Gnosjö
kommun. På grund av att kriminella MC-gäng började besöka arrangemangen tvingades polisen öka sin bevakning på och runt omkring området. Enligt de föreskrifter och förordningar som polisen följer så ska en avgift tas ut för bevakningen när det handlar om vinstdrivande arrangemang.

Polisen ska i sitt tillstånd till arrangören ange ett maximalt belopp för kostnaden för bevakningen. För Swedish Bike Meet (SBM) 2004 sattes taket till 900 000 kronor och för motsvarande arrangemang 2005 sattes taket till 1 700 000 kronor. Beloppen har senare i samband med överklagande till Kammarrätten sänkts till 550 000 kronor för  SBM-04 samt till 1 200 000 kronor för SBM 2005. Dessa maxbelopp har nu fastställts genom
Regeringsrättens beslut.

Polisens faktiska kostnader för polisbevakning i omedelbar anslutning till området för SBM var
för SBM 2004, 885 000 kronor och för SBM 2005 1 080 000 kronor. Polisens totala kostnader för all polisbevakning som har samband med SBM-04 respektive SBM-05 ligger ett antal miljoner kronor högre.


Påtänd narkosläkare

Det var inget misstag som skedde på Næstveds sjukhus i Danmark utan uppenbarligen en helt planerad påtändning. Samtidigt som en patient låg på operationsbordet passade nämligen narkosläkaren på att injicera narkotika i sig själv.


Läkaren är numera inte läkare - i vart fall inte i Næstved.


Torgny Peterson


Beslag av marijuana med hög THC-haltI Norge beslagtar polisen ökande mängder marijuana med hög THC-halt. Det handlar om potent marijuana, starkare än vanligt, som nu omsätts i Norge, säger Atle Roll-Matthiesen vid norska Kripos till Dagsavisen.


Hittills har norsk polis upptäckt 35 cannabisodlingar i nio olika polisdistrikt.


Även om antalet cannabisodlingar i Sverige inte på långt när är så många som i vissa andra länder finns det all anledning att noga bevaka utvecklingen. 

Du kan hjälpa till i arbetet med att stänga cannabisodlingar genom att vara vaksam på din omgivning och rapportera iakttagelser som kan tyda på förekomst av en cannabisodling. 

Följande kan vara tecken på förekomst av en cannabisodling inomhus

Gardiner är alltid neddragna för fönstren eller fönstren är alltid täckta (oftast) från insidan på annat sätt (papper eller plast sätts upp på insidan av fönstren).

Stor aktivitet vid inflyttning men senare verkar ingen bo där.
 

Besök på den aktuella adressen liknar inte mönstren för besök i andra lägenheter, villor eller fastigheter i området. 

Besökare som dyker upp dagligen eller någon gång per vecka men då bara gör kortare besök för att se till odlingen. Var också observant på eventuella besök nattetid. 

Den som hyr vill ogärna ha besök av hyresvärden eller andra personer som kan tänkas avslöja vad som försiggår. 
 

Var uppmärksam på förflyttning av plastsäckar eller annat emballage som kan användas för transport av marijuana. 

Besöker du t ex byggvaruhus kan det också vara värt att fundera på varför t ex ungdomar inhandlar jordsäckar, fläktar eller utrustning till ventilationsanläggningar och/eller utrustning av olika slag för trädgårdsskötsel.

Håll utkik efter förpackningar som kan innehålla eller ha innehållit t ex aceton, metanol, natriumhydroxid, eter, ammoniak. 
 

Nya dofter i allmänhet och en skarp, ofta sötaktig, doft i synnerhet. Det är heller inte ovanligt att odlarna monterar starkt doftande preparat för att dölja cannabisdoften.

Hög värme

Kondensering på fönstren eller till och med på utsidan av huset 

Ventilationsöppning(ar) 

Ljud från fläktanläggningar och ljudkällor som kanske står på dygnet runt för att dölja ljud från fläktanläggningar 

Eventuella elektriska omkopplingar för stöld av elektricitet. Arbetar du på ett elbolag är det också värt att hålla utkik efter omotiverat höga elräkningar


Varningsskyltar av olika slag, (Privat område; Varning för hunden; Privat område-överträdelse beivras etc.) 

Du kan lämna tips om narkotika. Ring antingen polisen på 114 14 eller tullen på 112 och begär 'Narkotikatipset'. Du kan ringa när som helst och du behöver inte tala om vad du heter. Till Tullverket kan du också e-posta tips. Om nu cannabis odlas utomhus - var kan du leta för att om möjligt upptäcka och anmäla en odling. Ett bra tips på platser att leta på står legaliseringsförespråkare för och deras rekommendationer om odlingsplatser lämpar sig också som utflyktsmål för den som vill bekämpa odlingarna. Så var ska du leta?


Plantorna trivs bäst i lutande söderläge även om plan mark också är acceptabel

  

Baksidan av gödselstackar

  

Öar som inte är badvändliga eller på annat sätt tilltalande


Planteringar i en sjös vasskant

  

Igenväxta diken mellan åkrar eller på gamla övergivna åkrar

  

I trädgårdar vid obebodda nedfallna hus

  

I gator som finns röjda under kraftledningar.

  

Oländiga bergssidor

  

Soptippar, men inte där avrinning från tippen sker

  

EKO skogsplantager / julgransodlingar

  

Vid gamla nedlagda järnvägsspår


Ödsliga delar av kyrkogårdar

  

Gläntor långt ute i skogen


Använd gärna GPS för exakt lokalisering

  

Läs också:

Vietnameser bakom cannabisodlingar i Norge

Samordning av arbetet mot cannabisodlingar


Torgny Peterson


Narkotika kan förvanska din verklighetsuppfattning

35181-41

Att narkotika kan ha negativt inflytande på förmågan till rationellt tänkande är en 49-årig man i Västerbotten ett ännu levande bevis på.


Nyligen hotade han en medlem i FMN (Föräldraföreningen mot narkotika), övertygad om att FMN placerat in en sändare i honom.


Den här sortens hot kan aldrig accepteras och heller aldrig resultera i minskad aktivitet från föreningar som FMN. Tvärtom borde detta resultera i ökad tillströmning och aktivitet hos FMN.


Torgny Peterson


Fem personer fällda för marijuanaodlingar för hundratals miljonerFem personer har i USA fällts för inblandning i en knarkliga som hanterade marijuana för hundratals miljoner kronor.  Anthony "Rooster" Pattersson, Larry "Tony Panic" Barris, Pierre "Adrean Francis/Papee" Riley, Matthew "Estrada" Casazza och Ronnie "Bruckey/Robert Anthony Barnes" Mazier har i en amerikansk domstol fällts för narkotikabrott omfattande mer än ett ton marijuana.


Under perioden 1997-2004 distribuerade gänget tiotusentals kilo marijuana från inspelningsstudion John Shop Studio i Bronx. De fem sålde ungefär 1 000 kilo marijuana i veckan till langare i New York City och på andra ställen.


Marijuanan köptes och togs in från Kalifornien via flygfrakt och levererades sedan till Bronx. Inkomsterna användes bland annat till att bygga en reggaeinspelningsstudio i Bronx, som i sin tur användes för att lansera ett oberoende skivmärke - John Shop Records. Pengarna används också till att spela in och distribuera ett antal album med internationellt välkända reggae- och hip-hop artister. En icke oansenlig summa av vinsten la gänget också ner på inköp av hus. Lyxbilar, dyrbara juveler och designade kläder.


Straffen, som kan innebära allt från tio års fängelse till livstid, meddelas i dom den 24 juni 2008.


Bra jobbat DEA!

Torgny Peterson


Polisen i Oslo kritisk till mediauppgifter

Oslo polisdistrikt är kritiskt till tidningen Dagbladets påstående att Oslo är Skandinaviens kriminella huvudstad utifrån det tidningen kallar en ovetenskaplig genomgång av siffror.


Vi [polisen i Oslo] ställer oss mycket undrande till Dagbladets bombastiska slutsats på förstasidan fredag 7 mars om att Oslo är mindre säkert än New York. Inne i tidningen har artikeln fått rubriken Oslo er Skandinavias krimhovedstad. Slutsatsen är, enligt Dagbladet, att på grund av en våg av grova stölder är antalet vinningsbrott i Oslo polisdistrikt fyra gånger högre än i New York, vilket gör Oslo till Skandinaviens kriminella huvudstad.


Ett sådant resonemang är allt annat än oproblematiskt. Tidningen tar som utgångspunkt en markant ökning av antalet grova stölder i Oslo polisdistrikt under 2007. Trenden kan tillskrivas en ökning av antalet grova stölder från person på offentlig plats (fickstölder) och grova stölder i bilar (bilinbrott) som förra året ökade med 33,1% respektive 18,2% i jämförelse med föregående år. Betraktar man vinningskriminalitet generellt skedde ingen markant ökning under 2007 (+3,3%). I det sammanhanget är det också värt att nämna att antalet bostadsinbrott i Oslo minskade med 16% 2007.


Oslo polisdistrikt vill understryka att man tar ökningen av grova stölder på största allvar. Vi anser det emellertid beklagligt att Dagbladet framställer ökningen av fickstölder och bilinbrott som en generell ökning av vinningskriminaliteten. I artikeln blandar tidningen också ihop de två brotten stöld och rån, vilket ytterligare komplicerar bilden. Det är vidare beklagligt att tidningen okritiskt jämför siffrorna från Oslo med till synes tillfälliga uppgifter om kriminalitet från andra huvudstäder i Skandinavien tillsammans med New York.


Journalisten kallar detta en ovetenskaplig genomgång av siffror beträffande vinningskriminalitet hämtade från de respektive polisenheternas hemsidor. Vi är i högsta grad eniga om att den här genomgången bär prägel av att vara ovetenskaplig. Att jämföra olika länders kriminalstatistik på ett sådant sätt är inte hållbart. Ska det göras ordentligt är det ett mycket omfattande och komplicerat metodarbete. Den mest omedelbara invändningen mot en sådan jämförelse är att man inta tar hänsyn till att rutinerna för registrering av kriminalitet varierar från land till land. Det samma gäller lagstiftningen i varje land.


Därutöver verkar inte Dagbladet ha funderat över ett annat problem - nämligen att det inte omedelbart går att jämföra polismyndigheterna i Oslo, Stockholm och Köpenhamn. Stockholms polisdistrikt till exempel utgörs av ett mycket större geografiskt område som täcker både city och omgivande områden medan Oslo polisdistrikt är ett rent stadsdistrikt. 2005 hade Stockholm närmare 300 invånare per kvadratkilometer medan Oslo hade cirka 1 200. Detta är några av skälen som gör att våra analytiker har funnit det svårt att jämföra Oslo och Stockholm när det gäller utvecklingen av kriminalitet.


Mot den här bakgrunden uppfattar vi de metoder som ligger till grund för Dagbladets slutsatser som lättvindig journalistik, på gränsen till det spekulativa. Tidningen skapar medvetet ett intryck av att ökningen av fickstölder och bilinbrott gör Oslo till en långt mer osäker stad än både New York, Köpenhamn och Stockholm. Ett så allvarligt påstående kräver mer än det Dagbladet självt beskriver som en ovetenskaplig genomgång av siffror.


Polismästare Anstein Gjengedal

Oslo polisdistrikt


Ingen liberalisering eller legalisering av cannabis i Österrike

Österrikes inrikesminister Günther Platter gjorde häromdagen ett kraftfullt uttalande om liberalisering/legalisering av cannabis, som innebär att det överhuvudtaget inte är aktuellt i landet. Han gjorde uttalandet i samband med en presskonferens om narkotikabrottsligheten i landet där rapporten Suchtmittelkriminalität - Jahresbericht 2007 presenterades.


Några fakta om narkotikabrottsligheten i Österrike

24 166 narkotikabrott 2007, vilket är cirka 2 000 fler än under 2006.


Ökade beslag av heroin och ecstasy. Minskat antal beslag av amfetamin och cannabisprodukter. Värdet av gjorda beslag uppskattas till 28,2 miljoner euro.


Man konstaterar också att den så kallade 'Balkanrutten' (Turkiet-Bulgarien-Serbien-Kroatien. Slovenien-Österrike) är den vanligaste smuggelvägen från Asien till Europa, men man nämner också en smugglingsväg över Rumänien, Ungern och Tjeckien och att tidigare stater i östblocket används som depåer.


Av de som grips för brott mot den österrikiska narkotikalagstiftningen är 48 procent österrikare och 52 procent av annan etnisk härkomst. Av de med annan etnisk härkomst utgör serber den största gruppen (13 procent) följd av turkar (12 procent) och nigerianer och tyskar med vardera tio procent.


Torgny Peterson


Korrumperad kriminalvård?

Vid en jämförelse med vad som pågår vid kvinnoanstalten Santa Martha Acatitla i Mexico City framstår svensk kriminalvård som ett mönsterexempel.


Aftonbladet rapporterar att 'knarkdrottningen' Sandra Avila Beltran lever lyxliv i fängelset. Om hon utlämnas till USA väntar förmodligen en något annorlunda tillvaro.


Torgny Peterson


Marion Jones i fängelse

Den tidigare idrottsstjärnan Marion Jones, som blivit av med fem medaljer från olympiska spel efter att ha ljugit om sin användning av steroider, har nu börjat avtjänat sitt sex månader långa fängelsestraff.


Som med de flesta andra som blir upptäckta för fusk inom idrotten är Jones "djupt ledsen".


Torgny Peterson


Framgångsrik insats mot narkotikabrottslighet bland ungdomar

Polisen i Kalmar län kommer under de närmaste åren att bl.a. fokusera på ungdomskriminalitet. Syftet är att förebygga och förhindra att ungdomar genom bl.a. bruk av narkotika och alkohol dras in i mer omfattande kriminell verksamhet.


Som ett led i denna satsning har det i Polisens nya organisation inrättats ett särskilt  ungdomsteam i Kalmar - Polisteam Kalmar 4.


Teamet har under januari och februari månad genomfört en planlagd insats för att bl.a. uppdaga narkotikabrottslighet bland ungdomar som är under 18 år.

Den aktuella insatsen har lett fram till:

att sexton Kalmar-ungdomar i ålderskategorin 14-17 år nu är misstänkta för narkotikabrott


att en vuxen person häktats misstänkt för grovt narkotikabrott


att 7,1 kg cannabis tagits i beslag.


Utredningen av det grova narkotikabrottet har skett i samverkan med KUT/Span-team grova brott.


Mer information om den planlagda insatsen lämnas vid en pressinformation i Polishuset i Kalmar tisdagen den 11 mars kl 14.00.


Vid pressinformationen deltar tf teamchefen för ungdomsteamet Anna Wirblad, ungdomspolisen Markus Tinnert, brottsutredaren grova brott Håkan Olofsson, ungdomsåklagaren Hans Ranholm samt chefen för operativa avdelningen Ulf Ericsson.


Ytterligare information lämnas av informationschefen vid Polismyndigheten i Kalmar län Sven-Erik Karlson, 0480-45 60 20 eller 070-699 72 18.


Seppo Wuori ny överdirektör vid Rikspolisstyrelsen

image290

Regeringen har utsett Seppo Wuori till tillförordnad överdirektör vid Rikspolisstyrelsen. Han efterträder Ann-Marie Begler, som blir ny överdirektör på regeringskansliet.

  

Överdirektören är övergripande ansvarig för Rikspolisstyrelsen och ställföreträdande för rikspolischefen.

Ny rapport - Hot mot förtroendevalda

En av Säkerhetspolisens uppgifter är att kartlägga och analysera angrepp på samhällsviktiga funktioner i den utsträckning de skadar grundläggande demokratiska värden. Mot bakgrund av detta startades under 2007 ett projekt för att kartlägga omfattningen av hot mot förtroendevalda. Resultatet finns nu publicerat i en rapport.

Säkerhetspolisens arbete inriktas på de funktioner och system som anses särskilt skyddsvärda i en demokrati. Dit räknas den politiska beslutsprocessen och verkställande av politiska beslut.
 
Tidigare undersökningar av bland annat Sveriges Kommuner och Landsting har visat att en relativt stor andel av de förtroendevalda på lokal eller regional nivå har blivit utsatta för hot eller känner sig hotade. Med anledning av dessa resultat påbörjades projektet Hot mot förtroendevalda i september 2007.  Projektet hade som huvudsyfte att undersöka omfattningen av hot mot förtroendevalda på lokal och regional nivå samt kartlägga hur problembilden ser ut; vem som hotas, på vilket sätt de hotas och vilka motiv som finns bakom.
 
Slutsatser

Hot mot förtroendevalda är ett förekommande men begränsat problem.


Det finns för närvarande inga tecken på något omfattande hot från organiserade kriminella miljöer mot riksdagspartiernas representanter i kommun och landsting.


Hot från missnöjda medborgare står för en stor andel av hoten. Hot framförs främst genom e-post, brev och telefon. Grova hot är ovanliga. Våldsbrott har inte påträffats mot riksdagspartiernas förtroendevalda.


Politiker med hög profil, som är medieexponerade, eller har ansvar för känsliga eller politiskt kontroversiella frågor är mer utsatta än ändra.


Sverigedemokraternas förtroendevalda utsätts för omfattande och systematiska hot från den autonoma miljön. Även våldsbrott förekommer. Hoten har lett till att flera förtroendevalda lämnat sina politiska uppdrag.


Du kan läsa hela rapporten, Hot mot förtroendevalda, här.


Läs också:

Samhällshotande brottslighet


Rättelse av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet m.m.

Många har råkat ut för problem på grund av att de är registrerade som skuldsatta hos Kronofogdemyndigheten, trots att det i efterhand visat sig vara felaktigt.


I en lagrådsremiss föreslås att missvisande uppgifter ska kunna rättas genom så kallad blockering samt att blockerade uppgifter ska beläggas med sekretess och inte kunna användas vid kreditupplysning. Rättelseskyldigheten ska även gälla juridiska personer och avlidna.

Hos Kronofogdemyndigheten händer det inte sällan att det i ett mål återstår bara ett bagatellartat belopp att betala. Det kan röra sig om t.ex. ytterligare ränta om betalning har skett litet för sent. Regeringen föreslår nu att Kronofogdemyndigheten ska få möjlighet att jämka ned den avgift som tas ut hos myndigheten, så att återstoden av sökandens fordran blir betald och målet kan avslutas. Jämkningen föreslås få uppgå till högst 100 kronor.

Förändringarna föreslås träda i kraft 1 juni 2008.


Läs också:

Lagrådsremiss - Rättelse av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet m.m.


Alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning

I en lagrådsremiss föreslås att det i alkohollagen (1994:1738) införs en bestämmelse som innebär att en enskild person som fyllt 20 år ska få föra in spritdrycker, vin eller starköl genom yrkesmässig befordran eller annan oberoende mellanhand, för sitt eget eller sin familjs personliga bruk, från ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet till Sverige.


Förbudet i alkohollagen att i större omfattning tillhandagå annan med att anskaffa alkoholdrycker föreslås inte gälla vid bl.a. sådan införsel.


Den föreslagna regleringen utgör en anpassning av lagstiftningen till följd av EG-domstolens domar den 5 juni 2007 i mål C-170/04 och den 4 oktober 2007 i mål C-186/05.


Vidare föreslås i lagrådsremissen att bestämmelsen i alkohollagen om förbud mot användande av varukännetecken i samband med marknadsföring av alkoholhaltiga lättdrycker och alkoholdrycker med en alkoholhalt på upp till 15 volymprocent ska upphävas. Förslaget utgör även i denna del en anpassning av den svenska rätten till EG-rätten.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2008.


Läs också:

Lagrådsremissen - Alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning


Fusket i EU-parlamentet

EU-parlamentet efterlyser såväl ökat intresse för EU som ökad makt. Samtidigt avslöjar nu en rapport att flera parlamentariker misstänks ha fuskat med pengar de fått för att anställa medarbetare. Som om inte detta vore nog vill dessutom flera grupperingar i parlamentet att rapporten ska hemlighållas, vilket möjligen ökar ett icke avsett intresse för EU-parlamentet samtidigt som det definitivt minskar respekten för samma parlament.


Det är inte första gången fusk avslöjas. En tidigare tjänsteman, holländaren Paul van Buitenen avslöjade i slutet av 1990-talet oegentligheter som resulterade i att hela den dåvarande EU-kommissionen fick avgå.


Van Buitenen har inte legat på latsidan sedan dess för att avslöja fortsatta oegentligheter och har, när det gäller det aktuella fallet, gjort en sammanfattning av innehållet i revisionsrapporten på sin hemsida.


Se också:

Kritik mot 'mörklagt' EU-fusk


Torgny Peterson


Lagförslag kriminaliserar försäljning av material avsett för cannabisodlingar

Nederländernas justitieminister Hirsch Ballin kommer inom kort att lägga fram ett lagförslag som innebär förbud av försäljning av allt som underlättar produktion av cannabis, t ex bevattnings- och ljussystem och odlingsmanualer, som är avsedda att användas för etablering av cannabisodlingar.


Ballins förslag har stöd från en majoritet av medlemmarna i parlamentet.


Vem vet - kanske kommer det snart ett förslag som gör att holländska coffee shops på sikt kan bommas igen för gott.


Torgny Peterson


Proposition om vård för asylsökande antagen

Regeringen har idag beslutat om en proposition med förslag till en ny lag som reglerar hälso- och sjukvård för asylsökande. Propositionen innebär enbart en formalisering av de avtal som idag finns mellan staten och Sveriges kommuner och landsting, och förändrar inte omfattningen av vården.

Personer som fått avslag på sin asylansökan, men stannar kvar i landet som s.k. gömda och personer som inte ens sökt asyl, s.k. papperslösa omfattas inte av lagen.

En eventuell utvidgning av vården för asylsökande samt gömda/papperslösa är föremål för fortsatta överväganden inom regeringen. Frågan om vård för gömda/papperslösa hanteras av Socialdepartementet.


Kokain vanligare men fortfarande ovanligt

En ny rapport från CAN visar att kokain har blivit vanligare men att det fortfarande är ett ovanligt narkotiskt preparat. Användningen av kokain har ökat sedan mitten på 1990-talet men cannabis och amfetamin är vanligast.

  

Ökad tillgänglighet och erfarenhet

Erfarenheten av kokain är högre idag än i mitten på 1990-talet. I frågeundersökningar är det visserligen bara någon enstaka procent eller färre som uppger att de prövat kokain, men värdena är något högre i dag och i början på 2000-talet än i mitten på 1990-talet. Ökningen har skett parallellt med att det blivit fler som svarat att de använt annan narkotika.


Beslagen av kokain har ökat och dess andel av samtliga narkotikabeslag har stigit från en procent under 1990-talet till tre procent under 2006. Tillsammans med att priserna har sjunkit talar detta för att tillgängligheten är större idag än för ett tiotal år sedan. Ytterligare ett exempel är att antalet lagföringar där kokain förekommer har stigit från 121 till 1 016 mellan åren 1995 och 2005.

  

Fortfarande ovanligt

Kokain tillhör emellertid fortfarande de preparat som endast få personer har svarat att de använt. Cannabis är det preparat som i särklass flest uppger sig ha prövat. Kokainets andel av samtliga beslag har visserligen ökat från en till tre procent, men detta är fortfarande en liten andel. Cannabis och amfetamin dominerar stort i beslagen.

  

Krogar och storstäder dominerar

Liksom för annan narkotika är erfarenheten av kokain vanligare bland män än bland kvinnor. Tillgången på kokain har ökat såväl i storstäderna som utanför dessa men det förekommer i första hand fortfarande i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö.


Kokain tycks förekomma mest i anslutning till krogar och andra festmiljöer. Detta utesluter inte att kokain kan förekomma i andra grupper och sammanhang, men tillgängliga data är för begränsade för att tillåta några sådana slutsatser.

  

Om rapporten

Rapporten har gjorts på uppdrag av dåvarande Mobilisering mot narkotika (MOB). CAN har sammanställt

tillgängliga data om kokain från fem olika typer av källor. De avser


* data om kokain i olika befolkningsundersökningar

*  kokaintillgängligheten mätt med beslag och priser

*  data om kokain i sjukvårds- och dödsregistren

*  lagförda för narkotikabrott

*  uppfattningar om kokainsituationen från ett lokalt perspektiv (återspeglade inom ramen för CANs rapporteringssystem om droger - CRD)


Du kan läsa en sammanfattning av rapporten här. Hela rapporten hittar du här.


I folkupplysningens tjänst - om cannabis

Ny forskning om cannabis:


Drug use trends affect risk of marijuana in deviance prone boys, but not girls


Prenatal Marijuana Exposure and Intelligence Test Performance at Age 6


Torgny Peterson


Försenade mål ska prioriteras i domstolarna

Regeringens särskilde utredare, chefsrådmannen Anders Hagsgård, har överlämnat betänkandet Förtursförklaring i domstol (SOU 2008:16) till justitieminister Beatrice Ask.

För de personer som har ett mål i domstol (parter) är det många gånger av stor betydelse att få ett avgörande inom rimlig tid. Utredaren har sett över om parterna ska kunna skynda på domstolens handläggning när den är långsam. I dag finns det små möjligheter för den som anser att hans eller hennes mål inte avgörs tillräckligt snabbt att göra någonting åt det.

Utredaren föreslår att parterna ska få möjlighet att klaga på långsam handläggning till chefen för domstolen. Om domstolchefen bedömer att handläggningen varit för långsam, ska målet få en s.k. förtursförklaring. En förtursförklaring innebär att målet på domstolen ska prioriteras och handläggas före de flesta andra mål.

Parterna ska kunna ansöka om en förtursförklaring i alla mål som behandlas i alla domstolar. Om prövningen av klagomålet visar att handläggningstiden varit orimligt lång, ska domstolschefen förtursförklara målet. Vad som är en orimlig handläggningstid ska bedömas med hänsyn till hur komplicerat målet är, hur parterna agerat, hur myndigheter och domstolar handlagt målet och till sakens betydelse för parten.

Utredaren bedömer att en förtursförklaring är en enkel åtgärd som ändå kan påskynda handläggningen. En ökad fokusering på handläggningstiden kan också förväntas ha en förebyggande effekt och motverka dröjsmål i handläggningen.

I uppdraget har ingått att undersöka om domstolschefen behöver större befogenheter för att, även utan något klagomål från en part, kunna avhjälpa långsam handläggning. Utredaren bedömer dock att de möjligheter domstolschefen i dag har är tillräckliga. Det finns därför inte anledning att utöka domstolschefens befogenheter. Den möjlighet domstolschefen redan har att omfördela mål från en domare till en annan bör dock regleras tydligare än i dag. En omfördelning ska vara möjlig för att utjämna arbetsbördan, för att säkerställa en dom inom rimlig tid, om den som ansvarar för målet är jävig eller om det föreligger andra sakliga skäl.

Utredaren föreslår att de nya bestämmelserna börjar gälla den 1 juli 2009.


Läs också:

SOU 2008:16 Förtursförklaring i domstol


Vad vet och anser svenskarna om EU-parlamentet?

I den senaste EU-barometern har man frågat invånare i EU:s medlemsländer om EU-parlamentet. Vad tycker då svenskarna om EU-parlamentet? Svaren hittar du här.


Torgny Peterson


Större möjligheter att förverka brottsvinster

image289

Så är det då äntligen dags!


Regeringen har i dag beslutat att en proposition om nya regler om förverkande av utbyte av brott - dvs. brottsvinster - ska överlämnas till riksdagen. Förslaget innebär att de brottsbekämpande myndigheterna ges ett nytt, kraftfullt redskap i kampen mot allvarlig brottslighet.

Med utbyte av brott menas både konkret egendom som någon kommit över genom brott och det uppskattade värdet av det som åtkommits. Att utbytet förverkas innebär att brottslingen berövas egendomen eller att han eller hon blir skyldig att betala ett angivet belopp till staten.

Med dagens regler är det bara möjligt att förverka utbyte av just det brott som en person döms för. Det måste dessutom vara fullt bevisat att egendomen härrör från det brottet.

Regeringens förslag innebär att det i vissa fall ska vara möjligt att förverka också utbyte som kommer från en inte närmare preciserad brottslig verksamhet, alltså även annat brottsligt handlande än det som personen döms för. Sambandet mellan egendomen och den brottsliga verksamheten ska inte heller behöva styrkas fullt ut. I stället ska det vara tillräckligt att åklagaren uppfyller ett lägre ställt beviskrav.

Det lämnas också förslag som syftar till att förbättra möjligheterna att provisoriskt säkra tillgångar som genom ett senare beslut kan komma att förverkas.

En av de viktigaste drivkrafterna bakom allvarlig brottslighet är att skapa stora ekonomiska vinster. En framgångsrik brottsbekämpning kan därför inte bara bestå i att gärningsmän grips och straffas. Det är nog så viktigt att vinsterna av brottsligheten kan spåras och förverkas. Den nya regleringen innebär väsentligt förbättrade förutsättningar för det och är därmed ett viktigt led i regeringens mobilisering mot den grova organiserade brottsligheten, säger justitieminister Beatrice Ask.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2008.


Läs också:

Förverkande av utbyte av brottslig verksamhet


Nytt nummer av Norsk Politi

Första numret för i år av Norsk Politi har kommit ut. I årets första nummer kan du bland annat läsa omfattande reportage om den norska vakt- och säkerhetsbranschen - en bransch i stark tillväxt och med en omsättning på 10 miljarder kronor per år. Idag är väktarbranschen i Norge större än polisen, med cirka 12 000 anställda jämfört med polisens 8 100. Enligt biträdande rikspolischefen, Vidar Refvik, är det helt naturligt att väktarna tar över polisens uppgifter på en del områden.


Läs också ett reportage om den så kallade 'Lommemannen' och arbetet med att avslöja övergrepp via Internet, och ett annat om arbetet som livvakt.


Också i Norge är polisen missnöjd med lönerna. Du kan läsa mer om det på sidan 45 i tidningen.


Du hittar hela tidningen här.


Torgny Peterson


Senaste nytt från Rikspolisstyrelsen

Här följer ett axplock av nyheter förmedlade av Rikspolisstyrelsen


Vi måste ta hand om alla nya poliser
År 2010 kommer var fjärde polis att ha mindre än fem års tjänst. Aldrig tidigare har kåren föryngrats så mycket så fort, skriver tillförordnade rikspolischefen Bengt Svenson.

Trafikpolisen som slutade dricka
Ett anonymt tips avslöjade trafikpolisen Ulf Ekströms alkoholmissbruk. I åratal hade han lyckats dölja det. Nu berättar han om hur han fick hjälp till ett nyktert liv.

Bland lurviga typer i Jokkmokk
Till vardags är Björn Westerberg ensam polis i Jokkmokk. Under marknaden får han hjälp av tillresta kolleger. Följ med på ett händelserikt kvällspass.

Så kan polisen få offren att berätta
Ofta vill inte offren för partnervåld medverka i polisutredningen. Catharina Lewin, analytiker inom Kalmarpolisen och doktor i psykologi, tipsar om hur polisen kan få offren att berätta.

Polisens årsredovisning 2007
Svensk polis står väl rustad för framtiden och kan visa på flera positiva resultat, men det finns också resultat som behöver förbättras. Så kan innehållet i Polisens årsredovisning för år 2007 sammanfattas.

Polisens budgetunderlag lämnat till regeringen
Polisen kan genomföra sitt uppdrag inom tilldelade ramar åren 2008-2009. Det framgår av Polisens budgetunderlag som nu har lämnats till regeringen. 

Gamla telefonnummer till Polisen avskaffas
De lokala telefonnumren till Polisen avskaffades fredagen den 29 februari 2008. När du ringer på ett tidigare växelnummer kommer du att mötas att ett talbesked om att polisen bytt nummer till 114 14. Ändringen berör inte direktnummer till personer inom respektive polismyndighet, utan endast växelnummer.


Avsluta försöket med sprutrum nu!

I Norge säger FMR (Forbundet mot Rusgift) att sprutrumslagen har bidragit till att legalisera heroin samtidigt som den upprätthåller injektionskulturen bland användarna. FMR kräver nu att försöket med sprutrum avslutas snarast möjligt, inte minst efter att den utvärdering som gjorts inte kan påvisa att försöket bidragit till någon nedgång i antalet drogrelaterade överdoser.


Man kan bara hålla med FMR i kravet. Sprutrum för narkomaner borde aldrig ha öppnats någonstans. På samma sätt bör fortsatt underhåll av missbruk genom distribution av heroin stoppas omgående.


Torgny Peterson


Samordning av arbetet mot cannabisodlingar

I Norge kommer nu Kripos att samordna det fortsatta arbetet mot cannabisodlingar efter att man på ett möte idag mellan Kripos och de polisdistrikt som bedriver arbete mot cannabisodlingar enats om att enskilda ärenden sköts av de lokala polismyndigheterna och att samordningen av arbetet sker hos Kripos. Målet är att upptäcka flera odlingar, förhindra nyetableringar och hitta de som ligger bakom och eventuella nätverk engagerade i verksamheten.


Hittills har man upptäckt 35 odlingar i 9 polisdistrikt på Østlandet. Mer än 80 personer är hittills misstänkta. Även om vi har mycket material att gå igenom ser vi att det finns flera likheter mellan olika ärenden, säger Roll-Matthiesen vid Kripos. Han framhåller att analyser gjorda hos Kripos visar att det finns kopplingar mellan misstänkta på flera odlingar i flera polisdistrikt. När vi dessutom jämför ärendena här i Norge med information vi har fått från polis i utlandet är det rimligt att anta att det är organiserat, säger Roll-Matthiesen.


Bland de nu misstänkta är det en klar överrepresentation av etniska vietnameser. Många av dem antas ha blivit insmugglade i landet och har uppenbarligen haft en enda uppgift - att sköta om cannabisplantorna.


Det är för tidigt att säga om det handlar om ett eller flera nätverk men några av de nu misstänkta antas ha en mer central position än andra, säger Roll-Matthiesen.


Kripos kommer nu att samordna den information som kommit fram så att arbetet effektiviseras och så att alla polisdistrikt får tillgång till samma information och analyser.


Fakta

Följande antal odlingar fördelade på distrikt per den 5 mars


Follo: 2
Gudbrandsdal: 2
Hedmark: 3
Oslo: 1
Romerike: 5
Søndre Buskerud: 7
Vestfold: 6
Vestoppland: 1
Østfold: 8
 
Totalt: 35


Narkotikafri skola

RNS (Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle) inbjuder till seminariet Narkotikafri skola


Alla är överens om att skolan ska vara en plats där droger inte förekommer. Frågan är hur vi bäst uppnår detta.

Anmäl dig till ett lärorikt seminarium om det drogpreventiva arbetet i skolan med fokus på drogpolicy, arbetsmiljö och drogtestning.


Program 17 april 2008

8.30 - 9.00   Registrering och kaffe

9.00 - 10.00 Narkotikafri skola - en introduktion - Staffan Hübinette

10.00 - 11.00 Narkotikans påverkan på hjärnan - Jenny Häggkvist


Paus


11.15 - 12.00 Drogtester i Helsingborgs skolor - Nils Lundin


Lunch


13.00 - 13.45 Droger i skolan - en arbetsmiljörisk - Annie Runhammar

13.45 - 14.30 Lagstiftning och praxis - möjligheter och problem - Gazal Amini


Paus


14.45 - 15.30 Praktisk implementering av drogtestprogram - Staffan Hübinette

15.30 - 16.00 Frågor och diskussion


När

17 april 2008, 8.30-16.00Var

Malmö, S:t Gertrud Konferens, Östergatan 7b

  

Målgrupp

Skolchefer, lärare, skolhälsovård, skolförvaltning, politiker och andra intresserade.

  

Anmälan

Anmälningar tas emot fram till 10 april på info@rns.se eller tel: 08-714 81 15.

Anmälan är bindande men ej personlig vilket innebär att plats kan överlåtas till kollega.

  

Kostnad

Seminarieavgiften är 900 kr inklusive lunch och kaffe.Arrangör

Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS)


INCB:s årsrapport för 2007 - mer om cannabis

image288

Cannabis är den vanligast förekommande illegala drogen i Europa, som också är världens största marknad för hasch. Odling av cannabis rapporteras från många länder i Västeuropa. Omkring 2 ton cannabis (Nederwiet) beslagtogs i Nederländerna 2005. Enligt BKA (Bundeskriminalamt), den tyska federala kriminalpolisen ökar den illegala odlingen av cannabis i professionellt utrustade inomhusodlingar. Antalet beslagtagna cannabisplantor i Tyskland har ökat sedan 2002. Medan området i Tyskland nära den holländska gränsen tidigare spelade en dominerande roll så har fenomenet med inomhusodlingar spridits till andra delar av landet. Belgiens federala polis rapporterar också en ökning av antalet beslagtagna cannabisplantor - från 74 170 plantor år 2005 till 107 249 år 2006.


Illegal odling av cannabis har också rapporterats från Bulgarien. Hälften av illegalt producerad cannabis i Bulgarien är avsedd för den illegala marknaden i landet. Polska myndigheter rapporterar illegal odling av cannabisplantor i landets centrala, sydöstra och västra delar, odlingar som bland annat finns i trädgårdar och växthus. Ungegär 45 procent av den cannabis som produceras lokalt i Polen exporteras, huvudsakligen till Västeuropa.


Albanien fortsätter att vara en stor exportör av cannabis. Albansk cannabis smugglas på vägar genom Makedonien och Bulgarien till Turkiet, och också till Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Montenegro, Slovenien och länder i Västeuropa.


Mängden beslagtagen narkotika i Europa har minskat - en utveckling som kan bero på en nedgång i produktionen av hasch i Marocko. I Spanien, som beslagtar mest hasch i världen, minskade mängden beslagtaget hasch med 31 procent från 2005 (669 ton) till 2006 (459 ton). Minskningen av beslagtaget hasch var ännu mer tydlig i Portugal (70 procent) där 8 ton beslagtogs 2006, jämfört med 28 ton 2005. Också Frankrike rapporterade en minskad volym beslag. I Belgien rapporterade den federala polisen ett beslag på 45 ton hasch i februari 2007.


Enligt det franska drogobservatoriet (OFDT) har användningen av cannabis ökat under de senaste 15 åren. Fler 18-25-åringar använder idag cannabis varje månad jämfört med 2002. Dessutom har regelbunden användning av cannabis (åtminstone 10 gånger under den senaste månaden) ökat under perioden 2000-2005 (från 1,7 till 2,7 procent) bland såväl män som kvinnor i åldrarna 18 till 64 år. I Tyskland däremot har regelbunden användning av cannabis bland 18-19-åringar minskat från 6,4 procent 1993 till 4,3 procent 2007.


Av UNODC:s rapport World Drug Report framgår att Italien och Spanien har den högsta prevalensen på årsbasis i Västeuropa.


Du kan läsa hela rapporten från INCB här.


Torgny Peterson


INCB:s årsrapport för 2007

Det Wienbaserade FN-organet INCB ger varje år ut en rapport som sammanfattar 'läget' på den globala narkotikapolitiska fronten.

image287


Sammanfattning av några av huvudpunkterna i rapporten för 2007 avseende Europa


Efter att förekomsten av cannabis ökat avsevärt under tio år förefaller nu användningen av cannabis ha stabiliserats och till och med minskat i de flesta Västeuropeiska länder. Samtidigt fortsätter dock cannabis att vara den mest missbrukade narkotikan i Europa. Västeuropa är den största marknaden för hasch i världen. Beslag av hasch har minskat i en del länder i Europa, en utveckling som kan bero på en nedgång i produktion av hasch i Marocko.


Europa är den näst största illegala marknaden för kokain i världen. De flesta länderna i Västeuropa, särskilt länderna på iberiska halvön rapporterar en markant ökning av kokainbeslag. Så har till exempel beslagen i Portugal, där beslagen redan tidigare låg på en hög nivå, nästan fördubblats.


Kokain smugglas i allt högre grad in i Europa via länder i Västafrika. Missbruket av kokain har ökat i Västeuropa men har legat stabilt i Central- och Östeuropa. INCB:s styrelse välkomnar lanseringen av en aktionsplan för att möta ökat missbruk i Spanien och uppmuntrar andra nationer i Europa med hög förekomst av kokainmissbruk att vidta liknande åtgärder. 


Ökade beslag av opiater från Afghanistan i Ryska Federationen återspeglar ökningen av smuggling i regionen. Den södra grenen av Balkanrutten, som passerar Istanbul, Sofia, Belgrad och Zagreb, används i ökad utsträckning. Missbruket av opiater är stabilt eller har minskat i Väst- och Centraleuropa men har enligt uppgift ökat i den Ryska Federationen och i länder i Östeuropa liksom i länder i Sydöstra Europa längs Balkanrutten. I Europa är efterfrågan på behandling för missbruk av opiater högre i Östeuropa än i Västeuropa.


Europa fortsätter att vara en viktig källa för amfetaminpreparat. Den illegala tillverkningen fortsätter att öka Sydöstra och Östra Europa. Nedmontering av laboratorier för framställning av sådana preparat har ofta rapporterats från Moldavien och Slovakien och ibland också från Bulgarien, Litauen och Ukraina. Nivån på missbruket av MDMA är stabil eller minskar i de flesta länderna i Västeuropa. Den illegala tillverkningen och missbruket av metamfetamin fortsätter att vara begränsad till ett fåtal länder i Väst- och Centraleuropa (Tjeckien, Estland, Lettland, Litauen och delar av Tyskland).


EU har etablerat en operativ enhet för att angripa smugglingen av narkotika till Europa sjövägen. I september 2007 skrev ministrar från sju EU-medlemsstater ( Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Portugal, Spanien och Storbritannien) under en överenskommelse som resulterade i inrättningen av MAOC-N (The Maritime Analysis and Operation Centre - Narcotics). MAOC-N:s uppdrag är att förbättra underrättelseverksamheten och samordna polisinsatser till havs i syfte att borda fartyg som har kokain och cannabis i lasten.


Resultaten från en enkät (Eurobarometer), publicerad i januari 2007, visar att en majoritet av unga människor i Europa är emot en legalisering av användning av cannabis. Bara en fjärdedel av medborgarna i EU anser att eget bruk av cannabis ska legaliseras, medan mer än två tredjedelar (68%) opponerar sig mot det. 57% av de i åldrarna 15-24 år säger nej till legalisering av personligt bruk av cannabis. Det är värt att notera att åsikterna varierar från land till land.


En rapport (april 2007) från EU-kommissionen visar att sprututbytesprogram finns i 24 av EU:s medlemsstater och i 15 av dessa finns sprututbytesprogram tillgängligt i hela landet. Program för distribution av metadon och Subutex finns i alla EU:s medlemsstater och tillgängligheten till sådana program har ökat de senaste tio åren.


Du kan läsa hela rapporten från INCB här.


Torgny Peterson


Bandit köpt av finsk polis

Det är inte vanligt att polisen köper banditer men nu har det skett. Det är den finska polisen som har köpt schäferhunden Bandit från Bockes Tjänstehundar i Fröjel på Gotland. När detta skrivs är hunden på väg till den finska polishundskolan vars chef, kommissarie Mikko Maunuksela, och en instruktör besökt Bockes Tjänstehundar under tre dagar.


Bockes Tjänstehundar, som är en del av Hassela Gotlands verksamhet, har idag egen avel av schäferhundar av mycket hög kvalité, som föds upp, tränas och utbildas för att sedan arbeta som tjänstehundar. Under de senaste sex månaderna har elva hundar levererats till den svenska polisen och nu alltså den första till den finska polisen.


Den intresserade får veta mer här:

Polisens hundar kommer från Fröjel SR Gotland
http://www.sr.se/cgi-bin/gotland/nyheter/artikel.asp?artikel=1931988

  

Alex Siggelin Intervju med Alex Siggelin SR Gotland 
http://www.sr.se/webbradio/?Type=db&Id=1041739

  

Bockes hundar har vind i seglen Gotlands Tidningar
http://www.helagotland.se/gt/artikel.aspx?articleid=3295953

  

Polishundar intressanta för finnar SVT
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=33686&a=1076117&from=rss

  

Bandit hämtad av finsk polis Helagotland.se
http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=3302741

  

Bockes i Fröjel fostrar framtidens polishundar Gotlands Allehanda
http://www.helagotland.se/ga/artikel.aspx?articleid=3301020

  

Bandit köpt av finsk polis ReageraMera
http://reageramera.blogg.se/2008/march/bandit-kopt-av-finsk-polis.html


Du kan läsa mer om Bockes Tjänstehundar här.


Torgny Peterson


Årsrapport från FN:s narkotikakontrollorgan

FN:s Wienbaserade narkotikakontrollorgan INCB (International Narcotics Control Board) har nu offentliggjort sin årsrapport för 2007.

I rapporten konstaterar INCB:s president, Dr. Philip O. Emafo bland annat att kriminella organisationer drar fördel av de kryphål i kontrollsystemen som finns i Afrika och Västasien beträffande kemikalier som används för tillverkning av narkotika.

Emafo pekar vidare på den ökade användningen av kokainsmugglingsrutter mellan Sydamerika och Afrika.

INCB konstaterar också med all önskvärd tydlighet att förslag att legalisering av narkotika skulle lösa världens narkotikaproblem ignorerar historiska fakta. 
 
Torgny Peterson

Mc-gängen - länkar till tidningslänkar mars 2008

Linköping Misstänks för grov stöld TV4

Linköping Bandidos vill ha Hog Riders lokal Östgöta Correspondenten

Linköping Polis slog till mot mc-klubb Norrköpings Tidningar

Linköping Bandidos har kommit till Linköping Östgöta Correspondenten

Åmål Fjärde Bandidosmedlemmen häktad SR Värmland

Åmål Bandidosmedlem förnekar utpressning NWT

Åmål Bandidosmedlem begärd häktad NWT

Åmål 32-årig Bandidosmedlem gripen i centrala Åmål NWT

Åbo Polisoperation mot mc-gäng i Åbo YLE

Borås Vittnen till misshandel vacklade i rättegången mot Bandidosman Borås Tidning

Borås Politiker gjorde affär med Bandidos Expressen

Borås Bandidosmedlemmen talar ut för Expressen Expressen

Finland Matikainen ljög i rätten? Hufvudstadsbladet

Luleå Inget åtal i sikte i dieselhärvan Norrbottens-Kuriren

Danmark Retssag klar mod tækehold Fyens Stiftstidende

Sverige Ökat våld bland kriminella Ekot

Sverige Kriminell mc-liga har flytt länet Finnveden Nu

Ystad Bandidosdom överklagas till hovrätt Helsingborgs Dagblad

Borås Misstänkt skimmare hade kopplingar till Bandidos Borås Tidning

Norrbotten Brottsligheten sjunker Norrbottens-Kuriren

Sverige Laglösa lever på bidrag Dalarnas Tidningar

Odense Narkodomme nedsatt i Odense Newspaq

Sverige Vapnen ska bort från gatan Helsingborgs Dagblad

Danmark Kriminelle gjengledere ringte rundt for å stoppe opptøyene Dagbladet

Sverige Samarbete ska stoppa brottslighet Ekot

Danmark Rockere er nogle tøsedrenge Ekstra Bladet

Danmark Bandidos allierer sig med invandrer-bander Berlingske Tidende

Danmark Bandernes hårde kamp om narkotika-markedet Berlingske Tidende

Malmö Mc-gäng från Malmö blir del av Bandidos Sydsvenskan

Göteborg Bandidosledare erkände misshandel Göteborgs-Posten

Danmark Ny kriminel organisation i Danmark Ekstra Bladet *

Danmark Invandrere styrer med rå våbenmagt Ekstra Bladet *

Danmark Gangstervælde i opbrud Ekstra Bladet

Danmark Statusrapport om gängkriminalitet ReageraMera

Göteborg Avhoppare vittnade mot Bandidosmedlemmar Göteborgs-Posten

Falköping Arbetsgivare hotades med Bandidos Norrköpings Tidningar

Burlöv Olagliga kameror his supporter-klubb Skånska Dagbladet

Danmark Mafia-drenge skubber rockere ud Extra Bladet  

Thailand Rocker-topmøde i Thailand Extra Bladet

Göteborg Många krogar utsätts för utpressning Göteborgs-Posten

Malmö Det tycker jag är ytterst uppseendeväckande Realtid.se

Borås Dömda för grova skattebrott Expressen

Sundsvall Våldsanklagad företagare i rätten idag Sundsvalls Tidning

Danmark Brødre fængslet for millionkup Århus Stiftstidende

Danmark-Sverige Danske Clark bag Bandidos-vækst i Sverige Extra Bladet

Sverige Jan "Clark" Jensen pekas ut som ledande i Bandidos GT

Sverige Gängen som styr gangster-Sverige Kvällsposten

Sverige De leder ligorna Expressen

Ludvika Patrick Huisman leder Bandidos i Ludvika Kvällsposten

Malmö Kent Sjöblom är president för den mäktiga Hells Angels Kvällsposten

Kungshamn David Emilsson pekas ut som en av ledarna i Brödraskapet Wolfpack GT

Göteborg Denho "Dano" Acar leder Original Gangsters GT

Göteborg Knivskars och misshandlades GT

Malmö Bandidos högintressanta efter skott mot åklagare Trelleborgs Allehanda

Danmark Invandrerbander er den største kriminelle trussel 180 Grader

Danmark Brødre fængslet for millionkup Århus Stiftstidende

Danmark Dansk polis siktar på mc-gängens plånbok Aftonbladet

Danmark Anholdte har rødder i rocker-kriminelt miljø Århus Stiftstidende

Kungsbacka Advokat annonserar i Hells Angels tidning Realtid.se

Malmö Skott mot rättssamhället Sydsvenskan

Malmö Han funderar på att sluta efter attacken Aftonbladet

Malmö Mattsson kopplar skjutning till mc-gäng Kvällsposten

Malmö Åklagarmyndigheten ser över säkerheten Ekot

Sverige Åklagare ofta utsatta för hot Ystads Allehanda

Malmö Åklagares bostad besköts Hallands Nyheter

Malmö KappAhls vd stoppade polisutredning Realtid.se

Göteborg Två åtalas för bränder Göteborgs-Posten

Helsingborg Tre års fängelse för ekobrott i Bandidossfären Helsingborgs Dagblad

Göteborg Bandidosledare greps i kände ex-polisens bil GT

Linköping Anhängare till Bandidos greps i Linköping Östgöta Correspondenten

Borås Polisen hittade leksaksvapen hos Bandidos efter tillslag idag Borås Tidning

Göteborg Åtal mot Bandidosmedlemmar SVT

Varberg Trio ordnade bevis - Bandidosmän friades Hallands Nyheter

Luleå Dieselligan fortsatt häktad Norrbottens-Kuriren

Värmland Fem kilo knark i Lidl-kasse TV4

Jönköping Okej att ta betalt för Bike Meet-bevakning SVT

Sjöbo 18-åring hade bollträ vid mc-klubb - fick böter Skånska Dagbladet

Göteborg Bandidos växer i Göteborg Göteborgs-Posten *

Sverige De sätter sig upp mot maffians hot-då smäller det Aftonbladet *

Sverige Gängen tar över krogarna Aftonbladet *

Ålborg Bandemedlem fik seks års fængsel Nordjyske Stiftstidene *

Odense Narkosag mod rockere igen i retten Fyens Stiftstidende *

Sandviken Sandvikenfamilj flydde från Solidos Arbetarbladet *

Gävle Jävig nämndeman försenade rättegång Gefle Dagblad *

Sandviken Nytt mc-gäng i Sandviken Gefle Dagblad *

Sverige Barbro Jönsson, 52 Expressen

Göteborg Hotad av Hells Angels gripen Göteborgs-Posten

Helsingborg Bandidosanhängare skyller på slarv Helsingborgs Dagblad

Fredrikstad Mc-gjenger ruster opp i Fredrikstad Fredrikstad Blad

Fredrikstad Tettere overvåking av MC-klubbene NRK

Skåne Gängen var ständigt i fokus Trelleborgs Allehanda

Sandviken Ingen internutredning om Outlawsaffären Arbetarbladet

Sverige Hotad av Bandidos - nu lever de i exil SVT

Sverige Så skyddas vittnena Aftonbladet

Säffle-Karlstad 48-åringen bröt tystnaden idag TV4

Säffle-Karlstad Fängelse på mellan 5 och 1,5 år SVT

Jönköping Bandidosrättegång tog oväntad vändning SVT

Borås Bandidos-flickvän JO-anmäler polisen Borås Tidning

Eskilstuna Fångvårdare hotades med Bandidos Eskilstuna-Kuriren

Ystad Bandidosanhängare frias från hot Ystads Allehanda

Norge Outlawsklubb godtatt Romerikes Blad

Drammen Bandidos kan kastes ut Drammens Tidende

Norge Hells Angels ville gjerne delta Bygdeposten

Helsinborg 41-årig Bandidosanhängare åtalad för grova ekobrott Helsingborgs Dagblad

Norge Skal gjøre livet surt for Hells Angels Nordlys

Danmark Politiopbud ved HA-klubbhus i Nørresundby DitCentrum

Malmö Lever med polisskydd - åtalas Sydsvenskan

Norge Hells Angels ville gjerne delta Bygdeposten 


Årets utlysning av ekonomiskt stöd i EU:s folkhälsoprogram

EU-kommissionen har publicerat den årliga utlysningen av projektmedel i EU:s hälsoprogram 2008-2013. Sista dagen för ansökan är den 23 maj 2008.


Programmet disponerar för året drygt 45 miljoner euro att fördela till storskaliga, fleråriga projekt med ett tydligt europeiskt mervärde.


I oktober 2007 antogs EU:s nya hälsoprogram för 2008-2013 som började gälla från 1 januari 2008. Budgeten för hela programperioden är 321,5 miljoner euro. Det nya programmet går i linje med Lissabon-agendans mål om välstånd, solidaritet och trygghet och har tre huvudmål:


Att öka medborgarnas trygghet och säkerhet i fråga om gränsöverskridande hälsohot

Att arbeta hälsofrämjande och minska ojämlikhet i hälsa

Att ta fram och sprida ny information och kunskap om hälsa


Under var och en av dessa mål finns ett antal prioriterade områden, för vilka årets projektstöd kan sökas. Information om prioriteringar, ansökningsformulär, regler och urvalskriterier samt instruktion till ansökan finns på:

http://ec.europa.eu/phea/calls/call_for_proposals_en.html


Ansökan bör skrivas på engelska och skickas in i god tid före den 23:e maj. 


Detaljinformation om ansökan lämnas av Kommissionens helpdesk
Telefon: +352 - 4301 - 37707
Fax: +352 - 4301 - 30359
E-post: phea-php-calls@ec.europa.eu


Kontakter på Statens folkhälsoinstitut
Nina Bergman, nina.bergman@fhi.se, Tfn 08-737 3517
Jenny Telander, jenny.telander@fhi.se


I folkupplysningens tjänst - Varför är marijuana illegal?

Brush up your English genom att läsa följande inlägg om varför marijuana är illegal i USA. Eventuellt förargade legaliseringsförespråkare ombeds ta kontakt med ONDCP direkt.


ONDCP Chief Scientist Dave Murray's guest post on the New York Times Freakonomics blog.)

Marijuana is legally a Schedule I Controlled Substance under a federal law that evaluates the balance of risks and benefits of drugs with input from the Food and Drug Administration (FDA) and the Drug Enforcement Administration (DEA). The reason for legal restrictions on controlled substances is to protect public health and public safety. Simply put, marijuana is a substance that intoxicates those who use it, injuring their health and the well-being of those around them.


Marijuana potency has grown steeply over the past decade, with serious implications in particular for young people, who are being placed at not only increased risk for schizophrenia, depression, cognitive deficits and respiratory problems, but are further at significantly higher risk for developing dependency on other drugs, such as cocaine and heroin than are non-smokers.


While marijuana is the most prevalent controlled substance, with an estimated 15 million users on a monthly basis, researchers agree that if legal disincentives were not in place, the number of users would soar, leading to far greater negative social impact on everything from school performance and roadway and workplace accidents, to the prevalence of serious mental illness and rising emergency room episodes.


Marijuana use is currently the leading cause of treatment need for those abusing or dependent on illegal drugs, is the second leading reason for drug-induced emergency room episodes, and for young people, has surpassed alcohol in addictive risk and impact on dependency requiring treatment.


Some have argued that keeping marijuana illegal itself does damage, since people run the risk of arrest if they break the law. But this purported damage is much overstated. Though there are many arrests for marijuana use, increasingly the legal system is referring such arrestees to drug courts, where they received supervised drug treatment at the discretion of the court. A review of those actually convicted and sentenced for marijuana offenses shows that they are overwhelmingly drug traffickers or multiple, often violent, offenders, and not those arrested for simple possession or use.


The reason that marijuana is, and should remain, illegal is that the drug itself is harmful to the individual and to the community. That is the assessment of the medical and the law enforcement community. Increasingly, that is the assessment of a growing number of young people, as well, since marijuana use has plummeted by 25 percent over the past five years. They apparently agree with Australian researchers, who recently characterized marijuana, based on their comparative studies of youth who used and those who did not, as "the drug for life's losers."

Removing legal penalties would only make this drug more accessible, its use more prevalent, its damage more widespread, and would swell the number of those at risk for becoming "life's losers."


Stoppa den illegala försäljningen av starkt beroendeframkallande läkemedel via Internet

Igår offentliggjorde President Bush USA:s National Drug Control Strategy 2008. I gårdagens radiotal till nationen sa Bush att Jag ber kongressen arbeta med min administration för att få ett slut på den illegala försäljningen av starkt beroendeframkallande läkemedel via Internet.


I talet beskrev Bush också de tre huvudelementen i den nationella strategin mot narkotika:

Stoppa användning av narkotika innan den börjar

  

Behandling av USA:s missbrukare

  

Förstöra marknaden för illegala droger

  

Du kan läsa hela National Drug Control Strategy 2008 här.


President Bush's radiotal till nationen lördag 1 mars

Good morning.

Today, my Administration is releasing our 2008 National Drug Control Strategy. This report lays out the methods we are using to combat drug abuse in America. And it highlights the hopeful progress we're making in the fight against addiction.


When I took office in 2001, our country was facing a troubling rate of drug abuse, particularly among young people. Throughout America, young men and women saw their dreams disrupted by the destructive cycle of addiction. So I committed our Nation to an ambitious goal: In 2002, we began efforts to cut drug use among young people by 25 percent over five years.


Our strategy has three key elements. First, we are working to disrupt the supply of drugs by strengthening law enforcement and partnering with other countries to keep drugs out of the United States. Second, we're working to reduce the demand for drugs through prevention and education programs. And third, we're providing treatment options for those who've fallen prey to addiction.


These efforts have produced measurable results. Since 2001, the rate of youth drug abuse has dropped by 24 percent. Young people's use of marijuana is down by 25 percent. Their use of Ecstasy has dropped by more than 50 percent. And their use of methamphetamine has declined by 64 percent. Overall, an estimated 860,000 fewer young people in America are using drugs today than when we began these efforts.


Our drug control strategy will continue all three elements of this successful approach. It will also target a growing problem -- the abuse of prescription drugs by youth. Unfortunately, many young Americans do not understand how dangerous abusing medication can be. And in recent years, the number of Americans who have died from prescription drug overdoses has increased.


One of the factors behind this trend is the growing availability of highly addictive prescription drugs online. The Internet has brought about tremendous benefits for those who cannot easily get to a pharmacy in person. However, it has also created an opportunity for unscrupulous doctors and pharmacists to profit from addiction.


One victim of such a doctor was Ryan Haight. The young man from California was only 18 when he overdosed on pain killers that were illegally prescribed over the Internet. With only a few clicks of the mouse, Ryan was able to get a prescription from a doctor he had never met and have the pills sent to his front door. The doctor who wrote Ryan's prescription had previously served time in prison for illegally dispensing controlled substances.


We need to prevent tragedies like this from happening in the future. So I'm asking Congress to work with my Administration to put an end to the illegal sale of highly addictive prescription drugs on the Internet. By working together to meet this goal, we can ensure a safer future for our children.


Government action is only one part of the solution to the problem of drug abuse. Others in our society have an important role to play as well. People in the entertainment and sports industries serve as role models to millions of young Americans, and that comes with the responsibility to dispel the notion that drug abuse is glamorous and free of consequences.


Teachers, pastors, and parents also have an obligation to help young people develop the character and self-respect to resist drugs. The Federal Government will continue to do its part to keep our young people safe, and I urge all Americans to do the same. Our children deserve nothing less.


Thank you for listening.


Torgny Peterson


RSS 2.0