Vad tycker dom på andra sidan Atlanten?

25 februari presenterade The New York Times en förhandstitt på information från den senaste, ännu inte offentliggjorda, General Social Survey i USA där man under de senaste 34 åren ställt alla möjliga frågor och en del, numera, omöjliga eller politiskt inkorrekta frågor. 

Några exempel på frågor i den senaste undersökningen:

·         Är sex före äktenskapet alltid fel?
·         Kan man lita på folk?
·         Ska marijuana legaliseras?
·         Tror du på ett liv efter döden?
·         Har du förtroende för institutioner? 

Artikeln i The New York Times hittar du här tillsammans med en länk till ett bildspel med svar på, bland annat, ovanstående frågor. 

Torgny Peterson

Regeringen föreslår fristående kronofogdemyndighet

Kronofogdemyndigheten ska vara helt fristående och inte längre knuten till Skatteverket för strategisk ledning och styrning i administrativa frågor. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss som överlämnas till Lagrådet idag. Syftet med förslaget är att stärka förtroendet för Kronofogdemyndighetens förmåga att uppträda opartiskt i det verkställande arbetet.

I samma syfte föreslår regeringen att Skatteverket ska överta bl.a. uppgifterna att ansöka om likvidation, konkurs och företagsrekonstruktion samt bevaka det allmännas fordringar i en konkurs. Verket ska också företräda det allmänna i ett skuldsaneringsförfarande.

Enligt förslaget ska handläggningsordningen hos Kronofogdemyndigheten i övrigt vid indrivning av skatter m.m. behållas i huvudsak oförändrad. Regeringen föreslår dock bestämmelser om samordning mellan Kronofogdemyndigheten och Skatteverket när Kronofogdemyndigheten överväger att medge uppskov med betalningen. Tanken är att en gäldenär även i fortsättningen bara ska behöva ha en kontaktpunkt i sådana frågor.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2008.

Läs också:
Lagrådsremiss: En fristående kronofogdemyndighet m.m.

Fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning

I promemorian föreslås att bestämmelserna i 1952 års tvångsmedelslag ska permanentas genom att föras in i en ny lag med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa mål om allvarliga brott mot allmän säkerhet, vilken ges obegränsad giltighetstid.

I promemorian föreslås också att bestämmelserna i lagen om hemlig kameraövervakning ska ges obegränsad giltighetstid och inarbetas i 27 kap. rättegångsbalken. 

Läs också:
Frågan om fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning

Privata vårdföretag ökar mångfalden i vården

"Regeringen vill göra mer för att sätta patientens behov i centrum. Vi har därför beslutat avskaffa stopplagen inom hälso- och sjukvården. Nu kommer patienter få möjlighet att välja vårdgivare och personalen får fler arbetsgivare att välja emellan. Dessutom skapar det en konkurrens som stimulerar kvalitetsutveckling och nytänkande." Det säger socialminister Göran Hägglund (kd).

Socialministern besöker under dagen Bjäresystrarna, Sveriges enda privata distriktssköterskemottagning, och Skånekirurgin i Simrishamn, ett personalägt företag som erbjuder ett privat alternativ för kvalificerad sjukvård. Båda dessa verksamheter är goda exempel på engagerade människor som vågat ta steget, och lyckats, att driva en bra vårdverksamhet i privat regi. Det är mångfald som är nyckeln till framtiden inom svensk hälso- och sjukvård.

"Regeringen slår vakt om en gemensam och solidarisk finansiering av vården. Vård ska ges efter behov och inte efter plånbokens tjocklek. Men vi vill se fler alternativa utförare. En ökad mångfald av vårdgivare ger patienterna större valmöjligheter och kan utveckla hälso- och sjukvården i en positiv riktning. Privata, kooperativa och ideellt drivna alternativ måste därför ges förutsättningar att utvecklas. Regeringen vill göra det enklare för vårdpersonal att driva vårdverksamhet. Vi satsar i år 40 miljoner kronor för att stödja vårdpersonal som vill ta över driften av landstingsdriven verksamhet. Fler alternativa aktörer inom hälso- och sjukvården kommer att utveckla vårdkvaliteten och effektiviteten och för detta måste vårdpersonalens kompetens och erfarenhet tillvaratas", avslutar Göran Hägglund.

Sabuni uppmanar till kamp för flickors rättigheter

"Det är hög tid att alla stater och regeringar kommer överens om konkreta åtgärder som garanterar alla kvinnor och flickor deras grundläggande friheter och rättigheter, även om detta utmanar traditionella seder." Det sade jämställdhetsminister Nyamko Sabuni inför FN:s kvinnokommission i New York på måndagen.

FN:s kvinnokommission (Commission on the Status of Women, CSW) håller under tiden 26 februari - 9 mars 2007 sin 51:a session i New York. Huvudtemat i år är undanröjandet av alla former av diskriminering av och våld mot flickor. Kommissionen utgör det internationella samfundets främsta forum för utformning av jämställdhetspolitik på global nivå.

Nyamko Sabuni påminde i sitt tal att alla stater har ansvar att undanröja lagar, förordningar, traditioner och seder som diskriminerar kvinnor och flickor. "Dessa måste ersättas med lagar, politik och institutionella mekanismer som underlättar jämställdhetsarbetet. Särskild vikt ska läggas vid att förbättra unga flickors livssituation."

"Min vision är att våld och förtryck av kvinnor skall upphöra helt. Ingen ska behöva utsättas för förtryck i hederns namn. Ingen ska tvingas gifta sig med en person som han eller hon inte själv valt. Ingen skall behöva mista livet på grund av hederrelaterat våld", säger Nyamko Sabuni. 

Läs också:
Faktablad: Insatser för ungdomar som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck

God save Britain från Downing Street

’God save the Queen’ har flera kanske hört talas om då engelsmännen sjunger sin nationalsång. Frågan är om det räcker med the Queen. Det bör nog snarare bli God save Britain efter de nya påfund som en ’hemlig’ rapport lär innehålla. 

Det är den engelska tidningen The Independent som rapporterar att det nu är dags för förskrivning av heroin till örikets heroinister – allt enligt innehållet i en rapport från inrikesministeriet om brottsligheten i landet.

Något ljushuvud har nu kommit på idén att förskriva heroin till heroinister som ett led i att få ner brottsligheten. Genialt tycker sagda ljushuvuden, som samtidigt låter meddela att det också är dags för licensiering och försäljning av annan narkotika. Och vad tycks om det här? - "Contrary to popular belief, there is evidence that heroin does not necessarily intoxicate the user - it can be stabilised with people living relatively normal lives." [Tvärtemot den allmänna uppfattningen finns det bevis för att heroin inte nödvändigtvis orsakar berusning hos användaren – det går att åstadkomma en stabilisering så att människor kan leva relativt normala liv].  

Att heroinet inte orsakar någon berusning är säkert något som heroinisterna kommer att gilla. I rapporten berättas om tre försök som pågått och som uppenbarligen uppmuntrar till en fortsättning och inte är det dyrt heller – bara cirka 160 000 kronor per heroinist och år. Kan man sedan få kontakt med någon bra statlig heroinproducent kanske det kan bli ännu billigare och alla blir glada och nöjda. Staten tjänar kulor på tilltaget, heroin blir något medicinskt korrekt och missbrukaren kan fortsätta att vara missbrukare fast han inte kommer att märka det eftersom ju heroinet inte nödvändigtvis kommer att ge någon berusning. De som anser det nödvändigt med berusning får väl komplettera sin statliga medicin hos någon annan medicinman – lite mer på gatuplanet så att säga. 

Det mest fantastiska är att Downing Street tror att det här kommer att minska brottsligheten. Och snart är man tydligen beredd att ta nästa steg. "A system of controlled availability of drugs would allow the Government to exert a much greater degree of influence over the way in which substances are used than is currently possible," står det i rapporten, vilket översatt betyder att ett system som innebär kontrollerad tillgång till narkotika skulle göra det möjligt för regeringen att i mycket större omfattning än nu utöva inflytande över det sätt på vilket narkotika används.  

Ljushuvuden? Nej – okunniga galenpannor! 

"The medical profession and the addicted community has a complex,symbiotic, mutually dependent relationship that does none of us any good. Basically they pretend to be ill and we pretend to treat them. And thousands of public employees make a good living out of it. Prescribing for opiate addicts is like throwing petrol on a fire; pointless, counterproductive, stupid, self-defeating. And yet we keep doing it. I have a radical and potentially unpopular suggestion...Let's just stop".
(Dr Phil Peverley i 'PULSE')

Torgny Peterson

Ny Eurobarometer

EU-kommissionen har nu publicerat en ny Eurobarometer, ’European Social Reality’, som mäter olika dimensioner av den sociala verkligheten i EU. 

Är du lycklig?
Av Eurobarometern att döma är svensken i gemen lycklig och Sverige intar en femteplacering i ’lyckorankingen’ efter Danmark, Nederländerna, Belgien och Irland. I botten på ’lyckorankingen’ återfinns Estland, Litauen, Lettland och Ungern. 

Vad oroar sig då européerna för?
Högst upp på den listan kommer arbetslöshet, följt av levnadsomkostnader, pensioner och brottslighet. Längst ned på listan hamnar oro för transportinfrastrukturella frågor, som knappt någon oroar sig för. 

Tillfredsställelse med livet, vad européerna betraktar som viktigt, familjeliv, arbetstillfredsställelse och ett otal andra omständigheter tas upp i den 196-sidiga rapporten som du hittar här

Torgny Peterson

Nya riktlinjer i sjukskrivningsprocessen

Socialstyrelsen och Försäkringskassan har fått i uppdrag av regeringen att fortsätta arbetet med försäkringsmedicinska riktlinjer. Dessa ska bland annat underlätta bedömningen av lämpliga sjukskrivningstider vid olika diagnoser. Riktlinjerna ska vara ett stöd för läkare i vården och tjänstemän vid Försäkringskassan, men ska även finnas lättillgängliga för allmänheten. Med hjälp av enhetliga bedömningsgrunder skapas förutsättningar för att sjukskrivningsprocessen ska bli mer enhetlig och rättssäker.

Målet är att riktlinjerna ska börja användas den 1 oktober 2007. Socialstyrelsen bedömer att detaljerade rekommendationer bör tas fram för mellan 60 och 90 diagnoser. Ett komplett beslutsstöd förväntas täcka cirka 75 procent av alla sjukskrivningstillfällen.

I ett tillägg till ett tidigare avtal mellan staten och Landstingsförbundet åtar sig landstingen att vidta åtgärder inom hälso- och sjukvården för att implementera riktlinjerna.

Kommunal sprutstuga ingen självklarhet

Efter att remissomgången beträffande den kommunala sprutstugan i Oslo nu är avslutad visar det sig att 62 instanser har lämnat synpunkter. 

I ett pressmeddelande lämnar norska FMR (Forbundet mot Rusgift) följande information: 

Remissrundan som genomförts av Hälso- och omsorgsdepartementet gällande en förlängning av försöket med sprutrum i Oslo i ytterligare två år är avslutad. Åtgärden [sprutrummet] startade 1 februari 2005 och Statens Institutt for Rusmiddelorskning (SIRUS) har meddelat att en utvärdering av är färdig före sommaren i år. 

Skälet till önskemål om en förlängning i ytterligare två år är att departementet ska få tid att värdera utvärderingen och genomföra eventuella lagändringar utan att behöva stänga sprutrummet under tiden. 62 instanser har uttalat sig varav ungefär hälften inte hade några invändningar. 

Flera av de instanser som gett sitt stöd till förslaget har uppfattat att skälet till att förlänga försöket är att SIRUS ska få bättre tid på sig ör en utvärdering. Detta är inte nödvändigt eftersom utvärderingen redan kommer nu i sommar. 

Forbundet Mot Rusgift har gått igenom remissvaren och utarbetat en sammanfattning som du hittar här

Torgny Peterson

Prevention är bästa strategin!

Amerikanska NIDA (National Institute on Drug Abuse) har nu publicerat ett intressant material som söker förklara missbruk utifrån vad vetenskapen känner till idag och göra det på ett sådant sätt att det, även om ämnet är komplicerat, lämpar sig för läsning av alla som är intresserade. 

Den 30-sidiga skriften, Drugs, Brain, and Behavior: The Science of Addiction, försöker förklara hur vetenskap har revolutionerat förståelsen av missbruk. ”Tack vare vetenskap har vår syn på och våra åtgärder mot missbruk ändrats dramatiskt, men fortfarande förstår många inte varför människor blir beroende av droger eller hur droger förändrar hjärnan att utveckla ett tvångsmässigt missbruk”, säger NIDAs chef Nora D. Volkow.  

Skriften tar bland annat upp skäl till varför människor använder droger, varför somliga blir beroende och andra inte, hur droger påverkar hjärnan och hur missbruk kan förhindras och behandlas. I Drugs, Brain, and Behavior hävdas att drogmissbruk, på samma sätt som diabetes, astma eller hjärtsjukdom, är en kronisk sjukdom som vi kan få bukt med på ett framgångsrikt sätt. 

Du hittar Drugs, Brain, and Behavior: The Science of Addiction här

Torgny Peterson

Urinprov istället för straff

I Norge rapporterar man om ett framgångsrikt experiment i Oslo-stadsdelarna Sagene, Grünerløkka och Game Oslo som innebär att ett tjugotal ungdomar efter avtal med polisen får lämna urinprov som alternativ till straff. 

”Ingen har testat positivt på narkotika sedan vi började med detta
”, säger Geir Tveit vid Grønlands polisstation till norska Dagsavisen

Socialborgarrådet i Oslo, Sylvi Listhaug, säger till samma tidning, ”Jag vill nu undersöka vad vi kan göra för att utvidga erbjudandet om urinprovskontroller i hela staden.” 

Torgny Peterson

Kommunala injektionsrum underlättar missbruk och kraftigare doser

Flera norska medier rapporterar idag om omfattande kritik mot det kommunala injektionsrummet i Oslo där missbrukarna kan ’konsumera’ medhavd narkotika. 

Det är särskilt intressant att notera att det är RIO (Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon – missbrukarnas intresseorganisation) som konstaterar att inrättningen underlättar användning av narkotika i allmänhet och intag av kraftigare doser i synnerhet eller som Tore säger till norska Dagsavisen, ”Det är lättare att ta starka doser när man är inne i värmen och vet att det är folk där. Då skjuter man i sig en kraftig dos.”  

Eric Johanssen från RIO säger till samma tidning, ”Sprutrummet ger missbrukarna falsk trygghet. Heroinmissbrukarna drivs av att uppnå största möjliga berusning. I sprutrummet tar de betydligt större doser ön de annars skulle ha gjort eftersom de vet att det finns människor där som tillkallar ambulans om dosen blir för stark och dom ’tuppar av’.” J

Johanssen säger också att ambulans kallades till det kommunala injektionsrummet 36 gånger på ett år. Så var det alltså med den tillsynen och kontrollen. 

Det är inte bara RIO som är mycket kritisk. Flera andra organisationer och också norska narkotikapolisföreningen och norska polisföreningen uttalar mycket skarp kritik. 

Det norska projektet bör avslutas så snart det bara går. Ju snabbare desto bättre. 

Läs också:
Stark kritik mot kommunala sprutstugor i Norge 

Torgny Peterson

Narkotikahundar i riksdagen - Radioprogrammet ReageraMera onsdag 21 februari

Debatten om narkotikahundar och samarbete mellan myndigheter och organisationer fortsätter och frågan har nu nått riksdagen där Helena Bouveng interpellerat i frågan. 

I dagens program, 09.00 - 09.30, talar jag med riksdagsledamöterna Helena Bouveng (m),
Jan Ertsborn (fp) och Håkan Juholt (s). 

Programmet direktsänds i Just Radio och via Internet. 

Bor du på Gotland får du in kanalen på 89.2.

Bor du i övriga Sverige eller i utlandet kan du lyssna direkt på adressen http://www.justradio.nu/

Torgny Peterson

Dom som säljer droger bryr sig inte om åldern på kunderna

Från Nordirland rapporterar BBC om barn i åttaårsåldern som missbrukar alkohol och narkotika och ledaren för projektet ’Lifematters’, Raymond McKimm, säger till BBC att ”Dom som säljer de här drogerna diskriminerar inga åldersgrupper.”  

Nej, det gör dom här skurkarna bevisligen inte och en legalisering av narkotika, som vissa okunniga föreslår, skulle förmodligen göra situationen ännu allvarligare eftersom åttaåringar och deras äldre ’kollegor’ upp till 18-årsåldern inte skulle omfattas av något system där narkotika skulle vara tillgängligt genom den nye langaren – staten.  

En legalisering skulle bara betyda att drogprofitörerna, som är rädda om sina skamligt förtjänade pengar skulle söka nya, yngre ’kunder’ – 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17- åringar. 

Läs mer här

Torgny Peterson

Så sålde Eli Lilly illegalt Zyprexa till gamla

Försäljningen av Eli Lillys psykiatriska drog Zyprexa gav förra året läkemedelsbolaget 290 miljoner kronor i Sverige. Det var landets 6:e mest sålda preparat alla kategorier. (Läkemedelsindustriföreningen, statistik). 

I ett antal artiklar i december har tidningen New York Times avslöjat Eli Lillys illegala marknadsföring av Zyprexa och bolagets mörkläggning av de allvarliga skadeverkningarna av preparatet. Lilly har dömts att betala 9 000 000 000 kronor i skadestånd till över 26 000 patienter som skadats av Zyprexa. Åklagarmyndigheter i flera olika delstater har inlett undersökningar av Lillys agerande. (Se hela bakgrunden i Psykofarmakan Zyprexa och den kemiska ättestupan i Sverige). 

Zyprexa är inte godkänt för gamla dementa patienter. Det är tvärtom så att Läkemedelsverket redan år 2004 skrev om ”ökad risk för död och cerebrovaskulära händelser [som stroke] vid behandling av äldre demenspatienter med Zyprexa”. Man klargjorde på hemsidan att ”Olanzapin [Zyprexa] är inte godkänt för behandling av psykos och/eller beteendestörningar i samband med demens. Det rekommenderas inte för behandling av denna speciella patientgrupp.”
(Läkemedelsverket 9 mars 2004 ).

Men effekten av Läkemedelsverkets varningar blev att utskrivningen av Zyprexa till denna patientgrupp ökade. Siffror lämnade av Socialstyrelsen visar att utskrivningen till patientgruppen ökat med runt 30 procent efter Läkemedelsverkets varningar i början av 2004. (Statistik, Socialstyrelsen 2007). 

Det svenska Läkemedelsverket har nu lämnat besked om att man ska "inhämta/begära in allt marknadsföringsmaterial angående Zyprexa från Eli Lilly och göra en bedömning av om de påståenden som görs där är förenliga med ändamålsenlig användning av Zyprexa, vilket utesluter varje form av marknadsföring till äldre patienter". (Brev av den 8 februari från tf GD Broström.) 

Eli Lillys kampanj i USA, för att marknadsföra Zyprexa utanför de indikationer det var godkänt för, som till exempel för äldre dementa patienter, gick under namnet ”Viva Zyprexa”. 

Dokumentet Zyprexa Retail Implementation Guide, från år 2001, är ett utmärkt exempel på Lillys illegala marknadsföring. Det visar hur bolaget utbildade sina läkemedelsrepresentanter i att sälja Zyprexa till allmänläkare i USA; det visar vilka patientgrupper man skulle inrikta sig på vid sidan av dem Zyprexa var godkänt för; det visar hur man på ett effektivt sätt skulle dölja de kända skadeverkningarna av preparatet. (Dokumentet, som är del bakgrundsmaterialet till New York Times berömda artikelserie om Zyprexa, är publicerat av Slate Magazine.) 

Det kan på mycket goda grunder antas att denna marknadsföringsstrategi också implementerades i Sverige. Läkemedelsverket har därför fått dokumentet att använda i sin undersökning. Myndigheten kan utifrån detta dokument få kunskap om hur den internationella kampanjen för att sälja Zyprexa till patientgrupper det inte var godkänt för, var upplagd. Man kan med stöd av dokumentet ställa de rätta frågorna till Eli Lilly Sweden och begära in de handlingar som använts i Sverige vid den aktuella tidsperioden.  

Det är bara att hoppas att myndigheten faktiskt tänker göra en ärlig och uppriktig undersökning. Kanske vaknar också svenska åklagarmyndigheter inför de övergrepp på gamla som här satts i system. 

Janne Larsson

Bidragsbrottslag

Lagrådsremissen innehåller ett förslag till en lag med straffbestämmelser som är anpassade till de särskilda förutsättningar som råder vid utbetalningar av bidrag och andra ekonomiska förmåner från välfärdssystemen. Syftet med lagen är att minska antalet felaktiga utbetalningar och att stärka tilltron till välfärdssystemen.

Lagen benämns bidragsbrottslag. Tillämpningsområdet omfattar ersättningar, bidrag och andra ekonomiska förmåner som betalas ut för personligt ändamål och som beslutas av Försäkringskassan, Premiepensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden, Migrationsverket, länsarbetsnämnderna, kommunerna eller arbetslöshetskassorna.

Den som lämnar en oriktig uppgift eller underlåter att anmäla ändrade förhållanden och genom detta orsakar fara för att en ekonomisk förmån felaktigt betalas ut eller betalas ut med ett för högt belopp döms för bidragsbrott. Vidare finns ett ringa brott samt ett grovt brott som benämns grovt bidragsbrott. Straffskalorna motsvarar i stort dem som gäller för bedrägeri. Härutöver utvidgas det straffbara området för grovt oaktsamma beteenden genom en särskild straffbestämmelse. Brottet benämns vårdslöst bidragsbrott och i bestämmelsen föreskrivs böter eller fängelse i högst ett år i straffskalan. I lagen finns vidare en bestämmelse om straffrihet vid frivillig rättelse.

Utöver straffbestämmelserna innehåller lagen en bestämmelse om skyldighet för myndigheter, kommuner och arbetslöshetskassor att göra en anmälan till polis eller åklagare om det kan misstänkas att brott enligt lagen har begåtts.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2007. 

Läs mer:
Lagrådsremissen - Bidragsbrottslag
Nya krav om bidragsfusk bör granskas 

Torgny Peterson

Pete Doherty knarkar - igen

Så var det dags igen – om någon av en händelse orkar med att höra om hur Doherty återigen knarkar som en galning. Som det verkar idag är det inte längre en fråga om han kommer att försvinna från jordytan utan snarare när.  

För att undvika det är det kanske dags att hitta en domare som är mindre fascinerad av hans musik och mer fascinerad av att göra en insats för att hjälpa honom, vilken uppenbarligen inte sker genom att för 5011:e gången ”ge honom en ny chans” att fortsätta knarka. 

Läs mer:
Proof Pete’s just a lying junkie 

Torgny Peterson

Drogtester av gymnasieelever en framgångsrik metod

Jyllands-Posten rapporterar idag om drogtester av gymnasieelever i Århus i Danmark där nu flera gymnasier använder sig av möjligheten att drogtesta för att avslöja och åtgärda drogrelaterade problem. 


Tidningen konstaterar, efter att ha talat med flera elever, att kontrollerna har effekt. ”Tidigare flödade det av amfetamin och kokain på toaletterna vid gymnasiefesterna. Det är helt slut nu för ingen vågar ta skiten längre”, säger en gymnasieelev till tidningen.


I Sverige är tveksamheten, i relativt vanlig ordning, stor inför innovativa grepp som utan tvekan kan bidra till att krossa narkotikahanteringen och hjälpa missbrukarna. Ofta beror tveksamheten på oro för ingrepp i den personliga integriteten, vilket ger intryck av att knarklangarens och missbrukarens integritet, och därmed ’rätt’ att missbruka, är viktigare än att med krafttag slå ut knarkhanteringen.  

Det fungerar inte med att röka en ’fredspipa’ brass med eleverna, inte heller med att hålla handen och sjunga ’We shall overcome’, eller dela ut små gulliga broschyrer om knark och arrangera en drogfri vecka här eller där. Kampen mot narkotika måste ske kontinuerligt, långsiktigt, på olika plan, med innovativa metoder och med kunskap, strategi, samordning och ledarskap som ledstjärnor. I den mån lagstiftning lägger hinder i vägen är det dags att se över lagstiftningen istället för att gömma sig bakom lagstiftning som möjligen ägde tillämplighet för flera år sedan.  

Den latinska devisen – Tempora mutantur nos et mutamur in illis är relevant i sammanhanget. Vad betyder det? Klura på den du! 

Läs också:
Gymnasier narkotester elever 

Torgny Peterson

Heroinets Afghanistan

Förra året producerade odlare av opiumvallmo, grundmaterialet för heroin, en rekordskörd i Afghanistan. Ett faktum som med all säkerhet kommer att resultera i en ökande tillgång på heroin på våra breddgrader. 
 
7 mars kl. 21.00 visar TV8 en fransk dokumentär från 2005 om vad som ligger bakom opiumhandeln och hur den har lyckats blomstra på det sätt den gjort. 

Rekommenderas. 

Som komplement och förberedelse rekommenderas också läsning av Afghanistan’s Drug Industry – structure, functioning, dynamics, and implications for counter-narcotics policy som du hittar här


Torgny Peterson


Ny skröna i Expressen

”Säg ja till livet”, utropar Expressen i en ny ledarskröna den 17 februari. Expressen förfasar sig över att svenska landsting inte omedelbart startat sprututbytesprogram när såväl UNAIDS som WHO rekommenderat det.  

Expressen konstaterar att ”människor i alla tider använt narkotiska medel” och att Sverige som en narkotikafri ö i världen är en verklighetsfrånvänd tanke som gjort svensk narkotikapolitik repressiv och inhuman. Istället, menar uppenbarligen Expressen – Låt folk knarka om dom nu vill det, ge missbrukarna sprutor! Är det detta som är ”Ja till livet”? Kanske det – under förutsättning att man vill framleva sin tillvaro som missbrukare. Expressen får det att låta som om det handlar om ’en gång missbrukare – alltid missbrukare’, vilket säger mer om Expressens kunskaper och inställning än om missbrukarna och som i grunden är en föraktfull inställning till de som har problem med narkotika. Dessutom, vilket jag trodde Expressen kände till, så är den svenska inställningen ingalunda isolerad. En absolut majoritet av världens länder vill isolera och utrota narkotika för att befria och hjälpa missbrukarna. Vi arrangerar gärna en veckoslutskurs för Expressenjournalister och ledarskribenter intresserade av ytterligare kunskaper i ämnet.  

Staten, säger Expressen, ”signalerar till medborgarna att narkotika är tabu”. Rätt uppfattat Expressen. Kanske borde Expressen någon gång fundera över varför så är fallet. Kanske kunde Expressen tänka sig en artikelserie, baserad på seriösa forskningsresultat, om narkotika och narkotikamissbrukets villkor och konsekvenser.  

Expressen har tidigare gått i bräschen för harm production, så det finns ingen större anledning att bli förvånad. Expressen var aktiv i frågan om ökad tillgång till narkotika då Sverige under mitten av 1960-talet fick för sig att de som bäst kunde avgöra vilken narkotika som behövdes var missbrukarna själva. Ungefär lika begåvat som att fråga en matmissbrukare om det skulle passa med lite mer chips, hamburgare och pommes frites. 

Till sist Expressen - svenska folket har i demokratiska val beslutat vilka politiker som ska sitta vid makten. Dessa politiker har beslutat om möjligheterna till sprutbytesprogram i hela Sverige.  

Torgny Peterson

Privatläkare tjänar grova pengar på metadon

I Thailand har man idag stora problem med okontrollerad förskrivning av metadon vid privata kliniker, vilket resulterat i att många missbrukar metadon genom att injicera preparatet. 

”Missbrukare har bara bytt ut heroin mot metadon som dom injicerar”, säger dr Richard Bunch vid Alden House till Bangkok Post. Enligt Bunch tjänar de privata klinikerna grova pengar på missbrukarna och enligt honom bör sådana kliniker stängas omgående och läkarna fråntas sin legitimation. 

Du kan läsa mer här

Torgny Peterson

Skärpt kontroll av kontanter som flyttas in och ut ur EU

Den som vill resa in eller ut ur EU med mer än 10 000 euro i kontanta medel måste från och med den 15 juni 2007 anmäla detta.

Regeringen har beslutat att överlämna en lagrådsremiss till lagrådet. I lagrådsremissen föreslås ett antal lagändringar i syfte att möjliggöra en korrekt tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1889/2005 av den 26 oktober 2005 om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur gemenskapen. EG-förordningen medför bland annat att den som vill resa in eller ut ur EU med mer än 10 000 euro i kontanta medel måste anmäla detta.

Anmälningsplikten är ett led i att förhindra penningtvätt och organiserad brottslighet, såsom till exempel finansiering av terrorism. I och med att kontrollen av de transaktioner som sker genom kredit- och finansinstitut har skärpts kan detta leda till att kontanta medel som är avsedda för illegal verksamhet flyttas fysiskt för att undvika upptäckt. Detta innebär att det är nödvändigt med öka kontroll av förflyttningar av kontanta medel.

För att kunna kontrollera att anmälningsplikten har följts föreslås i lagrådsremissen att Tullverket, polisen och Kustbevakningen ska få undersöka transportmedel och bagage, såsom resväskor, portföljer, handväskor och liknande, samt, om myndigheterna misstänker att en person inte anmält förflyttningen av kontanta medel, även göra en kroppsvisitation. Om det behövs för att genomföra en kontroll föreslås även att de kontanta medlen ska få kvarhållas.

Med kontanta medel menas sedlar och mynt men också till exempel resecheckar, checkar, reverser, skuldebrev och postanvisningar. Anmälan ska göras skriftligt eller elektroniskt. Närmare föreskrifter kommer att meddelas av regeringen eller av den myndighet som regeringen bestämmer.  EG-förordningen börjar tillämpas den 15 juni 2007 och regeringens lagförslag föreslås träda i kraft samma dag.

Nya föreskrifter för sprututbytesverksamhet

Socialstyrelsen har tagit fram föreskrifter om utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika. Föreskrifterna träder i kraft 15 mars 2007. 

Med föreskrifterna tydliggör Socialstyrelsen skrivningarna i lagen (SFS 2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler, som trädde i kraft den första juli 2006.  

Lagen gör det möjligt för landstingen att starta sprututbytesverksamheter. Syftet är att förebygga spridning av hiv och andra blodburna infektioner bland injektionsmissbrukare.  

Det finns redan två etablerade sprututbytesverksamheter i landet, vid infektionsklinikerna i Malmö och Lund. De har bedrivits i projektform sedan 1980-talet och har utvärderats av Socialstyrelsen. Nu öppnas möjligheten för fler landsting att etablera sådana verksamheter.  

Socialstyrelsen ansvarar för att ge tillstånd till sprututbytesverksamheterna. Föreskrifterna reglerar hur ansökan ska gå till och ställer krav på bemanning, organisation och rutiner samt återrapportering från verksamheterna för att möjliggöra utvärdering.  

För att få tillstånd krävs att landstingen samverkar med den kommunala missbruksvården. 

I bedömningen av ansökningar kommer Socialstyrelsen bland annat att beakta om landstingets samlade resurser för avgiftning och missbruksvård är tillräckliga. Socialstyrelsen får ge tillstånd för högst två år åt gången. Myndigheten ska också bedriva tillsyn inom området och kan, om missförhållanden förekommer, återkalla ett tillstånd.   

Läs mer:
Socialstyrelsens föreskrifter om utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika

Gratis heroin kostar mer än det smakar

Norska Landsforbundet mot stoffmisbruk (LMS) ger sig nu också ut i debatten om förskrivning av heroin till norska heroinister. 

Generalsekreteraren i LMS, Kariann Tingstein säger att ”Gratis heroin är inget nytt förslag. Anhängarna [av idén] använder argumentet att inget ska vara oprövat i kampen mot narkotika. Varför inte pröva att ge narkomanerna bra erbjudande om behandling istället. Det skulle verkligen vara något nytt.” 

Läs mer:
Gratis heroin koster mer enn det smaker 

Torgny Peterson

Gratis heroin är ett blindspår

Gratis heroin är att göra missbrukarna en björntjänst, säger Knut T. Reinås i norska Forbundet Mot Rusgift i en kommentar till professor Asbjørn Strandbakkens utspel om att dela ut heroin för att minska kriminaliteten. 

”Förväntningarna på att utdelning av heroin ska minska kriminaliteten är blåögda. Många undersökningar visar att kriminalitet och fängelse inträffar innan eroin används första gången. Användningen av heroin kan därför delvis ses som ett inslag i en kriminell delkultur. Gratis heroin ändrar inte på det”, säger Reinås. 

Läs mer:
Gratis heroin – et blindspor 

Torgny Peterson

Nya riktlinjer ska göra missbruks- och beroendevården bättre

Under senare år har antalet personer med missbruks- och beroendeproblem ökat. Missbruks- och beroendevården har också genomgått strukturella förändringar med stora regionala variationer. Ett återkommande tema i diskussionen om insatserna för personer med missbruks- och beroendeproblem är att man har för lite kunskap om effekterna av olika behandlingar och insatser. 

Socialstyrelsen har nu tagit fram nationella riktlinjer för området som riktar sig både till socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Det är första gången som Socialstyrelsen ger ut riktlinjer som riktar sig till både socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Skälet är att missbruks- och beroendefrågorna spänner över breda medicinska, psykologiska och sociala områden. Det handlar om att göra vården på området tydligare och mer enhetlig. Riktlinjerna ger också huvudmännen ett underlag för att rationellt använda missbruks- och beroendevårdens resurser. Många insatser sker också inom många andra områden. Det gäller bl.a. kriminalvård, frivilliga organisationer och privata eller stiftelsedrivna verksamheter.  

Riktlinjedokumentet omfattar ett femtiotal rekommendationer inom sex olika områden. Rekommendationerna bygger på de slutsatser som dragits med utgångspunkt från ett mycket omfattande fakta- och kunskapsunderlag.  

Ett exempel gäller olika former av bedömningsinstrument. Inom hälso- och sjukvård används sådana instrument i relativt stor utsträckning, inom socialtjänsten betydligt mindre.  

Ett instrument som man bedömer kan utveckla missbruks- och beroendevården är AUDIT. Det består av tio frågor som i vissa delar liknar de diagnostiska instrument som används inom hälso- och sjukvård. En av rekommendationerna är därför att AUDIT används i större utsträckning inom framför allt socialtjänsten. 

Ett annat exempel handlar om bruk av alkohol och narkotika under graviditet. Som det ser ut idag finns inga säkra gränsvärden för vad som är riskabla doser för fostret. Rekommendationen är därför att kvinnor ska vara mycket restriktiva eller helst helt avhållsamma under graviditeten. 

Du hittar en sammanfattning av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård här och hela materialet här.

Ny ordförande för Rådet för samordning av insatser mot hiv/aids

Regeringen har idag, den 15 februari 2007, beslutat att utse Ewa Björling till ny ordförande i Rådet för samordning av insatser mot hiv/aids.

Ewa Björling är riksdagsledamot (m) och tillträder med omedelbar verkan.

Spanien och Portugal gör storbeslag av kokain

Spansk och portugisisk polis har beslagtagit över fem ton kokain, dels från en lastbåt, OCT Challenger, som tidigare tillhörde det finska företaget OCT Shipping, men som såldes till ett kroatiskt företag i januari i år, dels från en yacht. 

Spansk polis beslagtog mer än fyra ton kokain på kuststräckan utanför hamnstaden Almeira i tisdags. Fem greker och två italienare greps i samband med beslaget. Lastfartyget seglade under finsk flagg fastän det alltså avyttrats till det kroatiska bolaget.  

Det spanska beslaget har koppling till det beslag av mer än 1,5 ton kokain som gjordes av portugisiska myndigheter på en yacht utanför Madeira. Tre greker greps i samband med det beslaget. 

Torgny Peterson

Kritik mot det amerikanska läkemedelsverket

Det blåser kring det amerikanska läkemedelsverket FDA (Food and Drug Administration) efter det att en tidigare anställd med uppgift att granska nya preparat inför godkännande av dessa som medicin inför en kongresskommitté sagt att FDA skyndar på processer för att hitta vägar att få ut nya preparat på marknaden. 

Som exempel gav den tidigare anställde vid FDA, läkaren David Ross, exemplet med Ketek som FDA godkände ”fastän man kände till att den kunde orsaka dödsfall till följd av leverskada.” 

Stark kritik riktas nu mot The Prescription Drug User Fee Act som kräver att nya mediciner snabbt görs tillgängliga för konsumenterna. 

Ketek är godkänt av det svenska läkemedelsverket. 

Torgny Peterson

Belgien börjar med harm production

Från den belgiska staden Liège meddelas att det nu är dags för harm production, dvs utdelning av heroin till heroinister. Och i Liège snålar man inte när det gäller att hålla kvar missbrukarna i heroinmissbruket. Enligt uppgifter i Metro Times handlar det om gratis utdelning av heroin till de 200 heroinister som inledningsvis ska delta. 

Idén med att förse heroinister i Liège med heroin är ingen ny idé. De senaste 5-6 åren har diskussionerna pågått och nu har man kommit till (heroin)skott med hjälp av statliga medel. 

Regeringen medverkar i projektet genom att ge ett bidrag på 3,3 miljoner euro (cirka 30 miljoner SEK). En utvärdering presenteras först 2010 vilket, precis som i det schweiziska exemplet, ger möjligheter att ändra målsättning, antal deltagare mm utan insyn. 

Det Wien-baserade FN-organet INCB (International Narcotics Control Board) ställde sig redan i årsrapporten 1997 kritisk till ’marknadsföringen’ av heroin (bland annat i paragraferna 367-369 i den årsrapporten: 

367. In July 1997, the Swiss Government made known its own evaluation of the project, under which heroin had been administered to about 1,000 heroin addicts. It claimed that, for a limited number of addicts who could not be reached by other means, the medical distribution of heroin, accompanied by health and social support services, led to some positive results. The Board is concerned that the announcement of those results and a subsequent national referendum on the Swiss drug policy have led to misinterpretations and hasty conclusions by some politicians and the media in several European countries. The Board regrets that, before the evaluation by WHO of the outcome of the Swiss experiment, pressure groups and some politicians are already promoting the expansion of such programmes in Switzerland and their proliferation in other countries. The Government of the Netherlands has already submitted to the Board estimates for heroin to be used in conducting a similar project. The Board expressed the same reservations about that project as it had expressed about the Swiss project and firmly believes that no further experiments should be undertaken until the Swiss project has undergone full and independent evaluation.  

368. The Board is not convinced that the limited positive results claimed by the Swiss Government can be attributed solely to the distribution of heroin itself, as many other factors, such as the prescribing of other controlled drugs and intensive psychosocial counselling and support, were involved.  

369. The Board looks forward to the medical and scientific evaluation by WHO and expects that the findings will be communicated to the Commission on Narcotic Drugs, which has consistently recommended prohibiting the use of heroin (for example, in Commission resolution 5 (S-V) of 23 February 1978 and Commission resolution 2 (XXXII) of 11 February 1987).  

Schweiz  gick sålunda redan i början av 1990-talet i bräschen när det gäller att hjälpa till att hålla heroinister kvar i sitt missbruk. En historielektion om vad som egentligen hände i Schweiz kan därför vara på sin plats. För ändamålet kan texten Combating drugs in Switzerland – a model? rekommenderas där du också hittar ytterligare information om kritiken från såväl INCB som WHO. 

Torgny Peterson

Riksdagen debatterar a-kassan torsdag 15 februari

Vänsterpartiets riksdagsgrupp har begärt en aktuell debatt om a-kassan som hålls i morgon torsdag 15 februari kl. 12.00 - ca 13.15. En ledamot för varje parti deltar i debatten. 

Arbetsmarknadsminister Sven Littorin (m) inleder och därefter talar Josefin Brink (v), Sven-Erik Österberg (s), Annika Qarlsson (c), Hans Backman (fp), Désirée Pethrus Engstöm (kd) samt Ulf Holm (mp). 

Du kan följa debatten direkt via riksdagens webb-tv, 24Direkt eller SVT2.

Sverige i topp i UNICEF-rapport

I rapporten Child Poverty in Perspective: An Overview of Child Well-Being in Rich Countries, konstaterar UNICEF att det inte finns något klart samband mellan ett lands rikedom och barns välmående. Rapporten behandlar barns situation i 21 rika länder.   

UNICEF-rapporten ”Child Poverty in Perspective: An Overview of Child Well-Being in Rich Countries” mäter barns välmående utifrån sex faktorer: 

 

  • materiellt välstånd
  • hälsa och säkerhet
  • utbildning
  • familje- och kompisrelationer
  • riskbeteenden (bland annat bruk av cannabis)
  • barn och ungas egna upplevelser av sin situation.
Totalt sett placerar sig de nordiska länderna och Nederländerna i topp.

De nordiska länderna har högst materiell levnadsstandard, då mindre än fem procent av barnen lever i relativ fattigdom. Motsvarande siffra för USA och Storbritannien är över 15 procent. 

Du hittar hela rapporten här

Torgny Peterson

Heroin till norska heroinister?

Ett ytterligare utslag av drogpolitisk galenskap lämnas oss idag – den här gången från Norge där en professor i Bergen enligt rapporter i norska media anser att en sådan åtgärd skulle vara det bästa för narkomanerna och också kraftigt reducera den kriminalitet som narkomanerna står för. 

Det är beklagligt att en professor i juridik anser att det bästa för en heroinist är att ge honom/henne heroin. Ytterligare ett exempel på att en akademisk titel inte är någon garanti för kunskap. 

Den norske justitieministern Knut Storberget har också uttalat sig i norska media där han säger att en sådan åtgärd är helt inaktuell.  

Torgny Peterson

Rapport om den kommunala sprutstugan i Vancouver

Inom kort offentliggörs en granskning av den kommunala sprutstugan (eller injektionslokal som den politiskt korrekta termen lyder) i Vancouver i British Columbia i västra Kanada. 

A critique of Canada’s INSITE injection site and its parent philosophy: implications and recommendations for policy planning
är författad av Colin Mangham, PhD, Drug Prevention Network of Canada. 

Rapporten innehåller en kritisk analys av de utvärderingar som gjorts om INSITE,  injektionslokalen i Vancouver. I rapporten noterar författaren allvarliga problem när det gäller de granskade utvärderingarnas beskrivning och tolkning av resultaten. Så överdriver till exempel de publicerade utvärderingarna, och speciellt rapporteringen i media, resultaten; de tonar ner eller ignorerar negativa resultat; rapporterar meningslösa resultat och ger ett intryck av att inrättningen är framgångsrik när i själva verket forskningen visar att verksamheten saknar effekt och framgång. 

De publicerade resultaten visar i själva verket ringa eller ingen minskning av överföring av blodburna sjukdomar . Inte heller har problemen med den allmänna ordningen minskat och inte heller visas någon effekt när det gäller antalet överdoser i Vancouver. Vidare framkommer det att enskilda individer använder INSITE mycket sporadiskt och också att verksamheten inte når missbrukare som nyss påbörjat sin ’karriär’. Verksamheten vid INSITE har vidare haft mycket liten eller obefintlig övergång av missbrukare till långsiktig behandling. 

Det faktum att utvärderarna och finansiärerna av INSITE ändå hyllat det hela som en framgång avslöjar ett allvarligt problem i dagens narkotikapolitik, säger Mangham. 

I det kanadensiska fallet har så kallade ’harm reduction’-idéer trängt igenom hos de styrande och tjänstemännen i sådan grad att bevis mot ’harm reduction’-idéer och den praktiska omsättningen av sådana idéer ignoreras och röster emot ’harm reduction’ utesluts allt mer i den narkotikapolitiska diskussionen. 

Ytterligare information kommer så snart rapporten i sin helhet publicerats. 

Torgny Peterson

Information från dagens EU-nämnd – (Prümfördraget och överförande av dömda personer)

EU-nämnden gav i dag justitieminister Beatrice Ask stöd för regeringens ståndpunkt att ställa sig positiv till ett införlivande i EU:s rättsliga ram av det så kallade Prümfördragets bestämmelser om informationsutbyte för en effektivare bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet. En grupp medlemsländer, däribland Sverige, har presenterat ett initiativ till beslut om införlivande inför rådets möte för rättsliga och inrikes frågor på torsdag. Justitieministern förklarade att ambitionen är att nå en överenskommelse om beslutet under vårens tyska ordförandeskap. Såväl EU-nämndens ledamöter som ministern betonade under samrådet vikten av skydd för integritet och rättssäkerhet i införlivandearbetet. 

EU-nämnden gav inför rådsmötet även regeringens stöd i fråga om rambesluten om överförande av dömda personer och om bekämpande av rasism och främlingsfientlighet. Statsrådet Tobias Billström fick EU-nämndens stöd för regeringens prioriteringar inför rådets diskussion om åtgärder för att verkställa den övergripande migrationspolitik som Europeiska rådet antog i december.

Ska illegala droger avkriminaliseras?

Huruvida illegala droger ska avkriminaliseras eller ej är en ’het potatis’ på Irland och The Irish Times har nu frågan uppe för diskussion med argument för respektive emot. 

Du kan läsa argument, delta i debatten och rösta här

Då detta skrivs anser 69% att illegala droger inte ska avkriminaliseras och 31% att de borde avkriminaliseras. Också på Irland förefaller således en majoritet fortfarande ha förnuftet i behåll.

Läs också:
Klar opposition mot legalisering av cannabis i Europa

Torgny Peterson

Ska vi engagera oss för att vinna kriget mot narkotika?

Frågan ställdes av Lou Dobbs hos CNN i gårdagens program. 

Resultat? See for yourself

Torgny Peterson

Amfetamin – forskning, vård och behandling

23 april arrangerar Mobilisering mot narkotika i samarbete med Sekretariatet för kompetensutveckling vid Uppsala universitet en utbildningsdag om amfetamin. 

Sista anmälningsdag 10 april. 

Program och anmälningsblankett hittar du här.

Stort beslag av heroin i Turkiet

I lördags kom besked om att turkisk tull beslagtagit 565 kilo heroin vid gränsstationen Kapikule, på gränsen till Bulgarien, och dessutom ytterligare 258 kilo av samma vara i Istanbul. 

De 565 kg som upptäcktes vid gränsstationen var gömda i 1100 förpackningar bland pizzakartonger på väg till Nederländerna. 

Det lär väl dröja ett tag innan det aktuella fordonet med släp dyker upp igen, men den intresserade tullaren kan ju alltid hålla ögonen öppna efter registreringsnumren 14 BB 557 och 15 BE 746. 

14 personer har gripits hittills. 

Vill du bättra på dina språkkunskaper kan du läsa mer här

Torgny Peterson

BRIS årsrapport

Förbundsordförande Ingela Thalén och generalsekreterare Göran Harnesk presenterar BRIS årsrapport onsdag den 14 februari kl. 10.00.  

I rapporten förmedlas förra årets samtal och mejl från barn och ungdomar. Exempel och statistik varvas med reflektion och analys - i fokus står barnens egna erfarenheter. Barns utsatthet i skolan och den psykiska ohälsan är två teman som på olika sätt varit framträdande under 2006.

Offentlig utfrågning om hiv/aids

Vid socialutskottets offentliga utfrågning på torsdag vill utskottet belysa smittsituationen i Sverige och i världen.

Olika frågor kommer att tas upp, bland annat om hur det är att leva med hiv/aids samt vilken beredskap det finns inom sjukvården, skolan och arbetslivet för att möta denna grupp. Dessa och andra frågor hoppas socialutskottet få svar på av de inbjudna experterna. 

Tid:
Torsdagen den 15 februari kl. 8.45-ca 11.45 

Plats:
Förstakammarsalen, ingång från Riksplan 

Program
 
8.45
Inledning
Kenneth Johansson (c), socialutskottets ordförande 

8.50  Utrikesdepartementet
Ambassadör Lennart Hjelmåker, ansvarig för hiv-aidsfrågor 

9.00  Smittskyddsinstitutet
Statsepidemiolog Annika Linde
Professor Jan Albert 

9.10  Socialstyrelsen
Chef Viveca Urwitz, Enheten för hiv-prevention
Utredare Staffan Hallin
Utredare Gunilla Rådö
Utredare Ann-Britt Thörn 

9.20  Venhälsa
Sektionschef Anders Karlsson
Sektionschef Kajsa Flisager
Psykolog Lena Nilsson-Schönnesson 

9.30  Hiv-Sverige
Förbundsordförande Carl-Gustaf Hedén
Vice förbundsordförande Inger Forsgren
Förbundskassör Anders Licke 

9.40  Stiftelsen Noaks Ark - Röda korset
Kurator Åsa Thourout 
Verksamhetschef Jan Olof  Morfeldt
Utbildningschef Jukka Aminoff
Chef för stödverksamheten Björn Malmquist 

9.50  Karolinska universitetssjukhuset Huddinge
Kurator/projektledare Christina Ralsgård 

10.00  Socialdepartementet
Statssekreteraren Ragnwi Marcelind
Politiskt sakkunnige Henrik Kjellberg                           
Departementssekreteraren Ulrika Körnell 

10.10  Kort paus, förfriskningar 1

0.30  Frågor och diskussion 

11.45  Utfrågningen avslutas
Kenneth Johansson (c), socialutskottets ordförande 

Direktsändning via riksdagens webb-tv samt i 24 Direkt och SVT2.

Hearing om idrottsanknutet våld

Onsdagen den 14 februari har idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth och justitieminister Beatrice Ask en hearing i Rosenbad om ordningsstörningar i samband med idrottsevenemang.

Hearingens syfte är att få underlag till hur man går vidare för att skapa en positiv atmosfär kring stora idrottsevenemang.Langaren som sålde murputs som heroin

Vad gör man inte för att tjäna pengar, kanske ta livet av någon eller i vart fall blåsa någon rejält?

Som bekant skyr knarklangarna inga medel även om det här exemplet kanske kan räknas till ett av de mer extrema tillsammans med transport av knark i barnblöjor, eller inopererat knark i levande hundar eller i människolik.  


Torgny Peterson


Drogrelaterade dödsfall i USA

Drogrelaterade dödsfall i USA har ökat dramatiskt under perioden 1999 till 2004. 1999 rapporterades 11 155 drogrelaterade dödsfall och 2004 19 838 – allt enligt The U.S. Centers for Disease Control and Prevention. Forskare vid CDC tror att orsaken till den kraftiga ökningen huvudsakligen kan tillskrivas receptbelagda preparat som Vicodin och OxyContin.  

Enligt rapporten som presenterades den här veckan är drogrelaterade dödsfall vanligast i åldersgrupperna 35-54 år. Den kraftigaste ökningen av drogrelaterade dödsfall finns bland vita kvinnor, unga vuxna och sydstatsbor. 

Övrigt från rapporten:
När det gäller antalet drogrelaterade dödsfall bland män respektive kvinnor så står männen för ungefär dubbelt så många dödsfall.

Antalet drogrelaterade dödsfall ökade mest bland vita kvinnor till fem per 100 000. 

Antalet drogrelaterade dödsfall bland 15-24-åringar är mindre än hälften så många som i åldergrupperna 35-54. 

2004 tillskrivs omkring 50% av dödsfallen användning av narkotika, t ex heroin, kokain, Vicodin och OxyContin. 

Läs mer:
Unintentional poisoning deaths United States 1999-2004 

Torgny Peterson

Narkotikarelaterade dödsfall i Norge 2006

Norsk polis rapporterar att 195 personer i Norge dog till följd av användning av narkotika. Uppgifterna avser såväl akut förgiftning (överdos) som dödsfall som kan sättas i samband med den avlidnes missbruk. 

Flera av dödsfallen orsakades av blandmissbruk. 

22 av 27 polisdistrikt har inrapporterat dödsfall under 2006. Oslo hade 72 dödsfall, vilket utgör 37% av det totala antalet. Av de avlidna var 152 män och 43 kvinnor. 

Följande polisdistrikt i Norge hade fler än fem narkotikarelaterade dödsfall under 2006:
Oslo 72
Hordaland 18
Rogaland 15
Søndre Buskerud 15
Østfold 12
Agder 7
Vestoppland 7
Asker och Bærum 6
Nordmøre och Romsdal 6
Hedmark 6 

Följande polisdistrikt hade färre än fem narkotikarelaterade dödsfall under 2006:
Salten 4
Sør-Trøndelag 4
Gudbrandsdal 4
Haugaland och Sunnhordland 4
Follo 3
Nordre Buskerud 3
Romerike 2
Telemark 2
Sunnmøre 2
Vestfold 1
Nord-Trøndelag 1
Østfinnmark 1 

Följande polisdistrikt har inte inrapporterat några narkotikarelaterade dödsfall under 2006:
Troms, Midtre Hålogaland, Sogn och Fjordande, Vestfinnmark, Helgeland 

Torgny Peterson

Läkemedelsverket begär in allt marknadsföringsmaterial om Zyprexa från Eli Lilly

Läkemedelsverket begär nu att läkemedelsbolaget Eli Lilly ska lämna in allt marknadsföringsmaterial om Zyprexa. Man vill undersöka om "de påståenden som görs där är förenliga med ändamålsenlig användning av Zyprexa, vilket utesluter varje form av marknadsföring till äldre patienter".  

Anledningen till granskningen är att det står klart att Zyprexa skrivs ut till äldre dementa patienter - och att utskrivningen till och med ökar - trots att Läkemedelsverket redan för tre år sedan varnade för ”ökad risk för död och cerebrovaskulära händelser [som stroke] vid behandling av äldre demenspatienter med Zyprexa” och klart uttalade att Zyprexa INTE var godkänt för denna patientgrupp. 

Anledningen till granskningen är också att det framkommit uppgifter om Eli Lillys illegala marknadsföring av Zyprexa till gamla i USA. Tidningen New York Times hade kommit över hemliga Lillydokument och avslöjade verksamheten i ett antal artiklar i slutet av december. Åklagarmyndigheter i flera delstater har begärt in allt marknadsföringsmaterial från Eli Lilly, och nu följer det svenska Läkemedelsverket det amerikanska exemplet. 

Läs också:
Psykofarmakan Zyprexa och den kemiska ättestupan i Sverige

Heroinistpolitiker lika stort hot som knarklangare

Efter att Ambros Uchtenhagen, Ueli Locher och andra av deras drogpolitiska kollegor i Schweiz lyckats lura i folk att heroin är ett utmärkt sätt att behandla heroinister (på samma sätt som några svenska drogpolitiska dilettanter i mitten på 1960-talet förvred huvudet på dåvarande medicinalstyrelsen och allmänheten att legalförskrivning av narkotika vore ett utmärkt sätt att hantera narkotikaproblemet) så har det schweiziska eländet med utdelning av heroin till ’behövande’ heroinister spritt sig till Holland och till Tyskland. 

1967 insåg de förvridna huvudena i Sverige att skallarna borde vridas i rätt position igen, och det försök med legalförskrivning av narkotika som pågått i Stockholm sedan 1965 avslutades där 1967. Jag ska låta det vara osagt om göteborgarna är mer begåvade än stockholmarna, men i Göteborg kom man redan efter några månader på att det här med att ge missbrukare narkotika inte var speciellt begåvat och avslutade legalförskrivningen.  

Som sagt – drogpolitiska dilettanter i Schweiz satsade stort på en charmoffensiv för att övertyga kollegor på annat håll att heroin till heroinister är ’rocket science’. Och dom lyckades. Först ut var Holland, sedan följt av Tyskland där man sedan 2002 ’behandlat’ heroinister med heroin i sju städer (Bonn, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Karlsruhe, Köln och München). Kanske kan det nu bli ett slut på den här kvalificerade galenskapen när försöksperioden går ut den sista juni i år. Samtidigt som försöksperioden nu går mot sitt slut så börjar självklart de som gjort karriär på eländet bli oroliga och samlar sig för att påtala ett fortsatt behov av det fantastiska med att ge heroin till heroinister. Flera tyska media har den senaste tiden rapporterat om att tiden för försöksperioden närmar sig slutet. Så redovisade till exempel Süddeutsche Zeitung senast igår (8 februari) information från Hamburg som innebär att ”Varje patient som dagligen injicerar syntetiskt framställt heroin (diamorfin) är, enligt en studie från Hamburgs centrum för interdisciplinär drogforskning friskare än andra missbrukare som behandlas med metadon”. Sens moral: Ut med det godkända läkemedlet metadon, in med mer heroin. 

Politiker som stöder den här sortens verksamhet är ett lika stort hot och problem för varje missbrukare som andra knarklangare och bidrar aktivt till att se till att missbrukarna hålls kvar i sitt missbruk istället för att satsa alla tänkbara resurser på att hjälpa till att  avbryta missbruk och sluta manipulera och kontrollera några av de svagaste medlemmarna i det tyska samhället med narkotika. Det är synd och skam att sådana politiker fortfarande sitter kvar, men som bekant kan politiker lova, (eller låta bli att lova för den delen) i det närmaste vad som helst utan att ansvar i någon större omfattning utkrävs.

Tysklands drogtsar, Sabine Bätzing (SPD) tycker det är prima med heroin till heroinister, medan politikerna i Bundestag inte är lika övertygade. Men också där finns det ivriga förespråkare. Så säger till exempel Jens Spahn (CDU) till Süddeutsche Zeitung ”Vi måste ställa oss frågan om resultaten för heroin i jämförelse med metadon är så mycket bättre att det rättfärdigar en delvis legalisering av en tung drog [heroin].”  

Torgny Peterson

Landstingen får stärkta drivkrafter för att förbättra sjukskrivningsprocessen

Regeringen beslutar i dag att godkänna ett avtal som innebär att landstingen kan få behålla upp till hälften av de besparingar i statens budget som uppnås genom minskat sjuktal i respektive landsting.

Avtalet innebär dessutom att landstingen åtar sig att implementera Socialstyrelsens och Försäkringskassans riktlinjer för sjukskrivningar. Riktlinjerna syftar till att underlätta bedömningen av lämpliga sjukskrivningstider vid olika diagnoser.

För att utvärdera den överenskommelse som ingåtts har Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering fått i uppdrag att analysera hur denna påverkar sjukskrivningsprocessen och landstingens rehabiliteringsarbete.

Överenskommelsen är ett tillägg till den treåriga satsning, även kallad sjukvårdsmiljarden, som löper under åren 2007-2009. Med dagens överenskommelse ökas landstingens andel av minskade sjukskrivningskostnader som ligger mellan noll och fem procent från 15 till 25 procent och minskningar över fem procent från 25 till 50 procent.

Sprututbyte i Vancouver

I den senaste utgåvan av The American Journal of Medicine rapporteras att förekomsten av HIV var 75% högre bland de som dagligen använde sig av Vancouvers (Kanada) sprututbytesprogram än bland de som inte utnyttjade ’servicen’.  

P.S. Vancouver har västvärldens största sprututbytesprogram. D.S. 

Läs mer:
Frequent needle exchange use and HIV Iincidence in Vancouver, Canada 

Torgny Peterson

Medverkande - 'Från frö till Högsta Domstolen

Missa inte radiosändningen av ReageraMera med Torgny Peterson onsdag 7 februari kl. 09.00 - 'Från frö till Högsta Domstolen'.

Programmet är i morgon längre än vanligt och håller på i 60 minuter.

Programmet handlar i sin helhet om en mängd olika aspekter av odling av industrihampa och innehåller också ett stort antal intervjuer.

Medverkande
Hans Rolandsson, handläggare Jordbruksverket

Benny Nilsson, Gotlands industrihampa

Karin Nilsson, enheten för EU-stöd (lantbruk), länsstyrelsen Gotland

Marianne von Wachenfelt, forensisk biolog, droganalysenheten, SKL (Statens Kriminaltekniska Laboratorium)

Astrid Eklund, vice överåklagare, Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum, Stockholm 

Programmet direktsänds i Just Radio och via Internet. Bor du på Gotland får du in kanalen på 89.2. Bor du i övriga Sverige eller i utlandet kan du lyssna direkt på adressen
http://www.justradio.nu/

Psykofarmakan Zyprexa och den kemiska ättestupan i Sverige

Läkemedelsbolaget Eli Lilly fick 270 000 000 kronor år 2005 för försäljningen av det antipsykotiska medlet Zyprexa i Sverige[1]. Det här innebär att Zyprexa var det 7:e mest sålda preparatet av alla, trots att det bara är godkänt för en mycket liten grupp patienter (personer som fått diagnosen ”schizofreni”; personer som är ”maniska”.) Zyprexa stod för 50,3 procent av Eli Lillys omsättning i Sverige år 2005. Det här ger en god bild av hur många av bolagets läkemedelsrepresentanter som är koncentrerade på att med alla medel sälja just Zyprexa. 

Läkemedelsverket varnade den 9 mars 2004 för ”ökad risk för död och cerebrovaskulära händelser [som stroke] vid behandling av äldre demenspatienter med Zyprexa”. Man skrev, ”Olanzapin [Zyprexa] är inte godkänt för behandling av psykos och/eller beteendestörningar i samband med demens. Det rekommenderas inte för behandling av denna speciella patientgrupp.”[2] 

Men det Läkemedelsverket skrev hade absolut ingen effekt. Tvärtom så ökade utskrivningen till äldre personer än mer. Från år 2003 till 2006 har utskrivningen (i dygnsdoser) av Zyprexa för åldersgruppen 85 år och över ökat med 27 procent. Utskrivningen för åldersgruppen 75-84 år har ökat med 29 procent[3]. (Socialstyrelsen uppgav tidigare på grund av en felräkning än högre uppgifter.) 

I ett antal artiklar strax före jul avslöjade New York Times i förstasidesartiklar Eli Lillys illegala marknadsföring av Zyprexa i USA och bolagets mångåriga mörkläggning av skadeverkningarna av preparatet. Tidningen hade kommit över tidigare hemliga dokument från läkemedelsbolaget, som visade Lillys plan för att marknadsföra Zyprexa för patientgrupper medlet inte var godkänt för. Lillys plan hade namnet ”Viva Zyprexa” och gick ut på att (via läkemedelsrepresentanter) marknadsföra preparatet till allmänläkare för att få dessa att skriva ut Zyprexa till äldre patienter med symtom på demens[4]

När det gäller skadeverkningarna av preparatet berättade den kände svensk-amerikanske professorn Curt Furberg i somras följande om preparatet i tidningen Läkemedelsvärlden, ”Allvarliga former av diabetes och kraftig viktökning har rapporterats. Ett rättsfall var på gång med Zyprexa och jag blev inkopplad, fick ta del av information och talade med en advokat. Han, som var erfaren av liknande fall, berättade att ’det här är värre än allt annat jag sett, det finns ingen chans att företaget kan låta det här gå till domstol, då offentliggörs allting. De måste gå med på en uppgörelse i godo’.”[5] 

Men nu har alltså delar av detta hemliga material avslöjats av New York Times. Eli Lilly visste redan tidigt att Zyprexa orsakade extrem viktökning med åtföljande hög risk för diabetes och andra sjukdomar. Redan 1999 kände Lilly till att studierna av Zyprexa visade att 16procent av de personer som tog preparatet i ett år gick upp mer än 30 kilo[6]. De läkare som skrev ut Zyprexa fick inget veta. 

Eli Lilly har gått med på att betala ut svindlande 9 miljarder kronor (1,2 miljarder dollar) till 26 000 patienter som stämt bolaget för de skador de fått av Zyprexa. Bolaget har gjort upp i godo för att inget av det ovan nämnda materialet ska bli offentligt (som det blir vid ett domslut). Läkemedelsbolagets högsta chef, Sidney Taurel, gjorde med anledning av dessa överenskommelser det fantastiska uttalandet att ”dessa krav saknar grund” men att man ”tog det svåra steget för bolagets bästa”[7]. Vi förväntas alltså tro på att man betalade 9 miljarder kronor för helt grundlösa påståenden från 26 000patienter. Fantastiskt! Tusentals andra patienter står i kö för att få ersättning för de allvarliga skador de fått av Zyprexa; de skador som Lilly känt till sedan 90-talet. 

Men det är inte bara patienter som ställer krav på läkemedelsbolaget. Statsåklagarna i ett antal delstater har begärt att bolaget ska stå för de medicinska kostnaderna för skadorna från behandlingen med Zyprexa. Delstaten Mississippi stämde Lilly i juli och hävdade att läkemedelsbolaget hade dolt skadeverkningarna av psykofarmakan, samtidigt som man övertygade läkare om att skriva ut preparatet för tillstånd för vilka det inte var godkänt [7].Och fler åklagare har blivit medvetna om vad som försiggått efter artikelserien i New York Times. Den 18 januari krävde statsåklagarämbetet i delstaten Illinois att ”Lilly lämnar in marknadsföringsmaterial, e-postmeddelanden och andra dokument med information om reklamen för Zyprexa”. Den 19 januari krävde statsåklagarämbetet i Vermont samma sak [8]

Zyprexa ges alltså i Sverige till äldre demenspatienter –för vilka det inte är godkänt, för vilka det inte är till någon nytta och för vilka det ökar risken ”för död och cerebrovaskulära händelser” – och det ges ofta till denna patientgrupp med tvång, vilket är en uppenbar brottslig handling. Att ge Zyprexa med tvång till denna grupp kan inte på något sätt försvaras med hänvisning till nödregler– att patienten skulle lida allvarlig skada om preparatet inte gavs; det är i själva verket tvärtom: personen riskerar bevisligen att lida allvarlig skada, till och med död, av att ges Zyprexa. 

En undersköterska vid ett äldreboende berättade hur det går till när läkemedelsrepresentanter kommer på besök för att marknadsföra antipsykotiska medel (i det här fallet läkemedelsbolaget Janssen-Cilags motsvarighet till Zyprexa, Risperdal). Försäljarna vänder sig direkt till sjuksköterskor och undersköterskor eftersom de vet att dessa grupper har en hel del att säga till om när det gäller de äldres mediciner. Janssens läkemedelsrepresentant vill övertyga vårdpersonalen om att de äldre verkligen behöver det antipsykotiska medlet och tar till grova lögner för att sälja preparatet. I ett e-postmeddelande till avdelningen (april 2006) skriver representanten om de goda effekterna av preparatet och att ”Risperdal INTE ger ökad dödlighet och man kan inte binda detta till CVA [Cerebrovascular accidents]. Detta har läkemedelsverket själva sagt”. Kanske hoppades Janssens representant på att ingen skulle titta på den text som bolaget tvingats skriva in i produktresumén (i FASS): ”En signifikant högre incidens av cerebrovaskulära biverkningar sågs hos patienter behandlade med Risperdal jämfört med placebogruppen.” 

Historien om Eli Lillys läkemedelsrepresentanter och deras marknadsföring i Sverige av Zyprexa återstår att skriva. Den illegala aktiviteten måste dock ha varit mycket stark sedan Läkemedelsverkets varningar i mars 2004 – ökningen i utskrivna dygnsdoser har alltså varit 29 procent (för gruppen 75-84 år)efter det att Läkemedelsverket utfärdade varningarna. 

Det är inte av en händelse som utskrivningen av Zyprexa till gamla ökar. Det är inte av en händelse som läkare och vårdpersonal tror att gamla, dementa människor måste få denna psykiatriska drog (som inte är godkänd för dem, och som sänder dem i en alltför tidig grav). Situationen är SKAPAD. Den är skapad av läkemedelsbolaget Eli Lilly och dess läkemedelsrepresentanter, som illegalt marknadsfört preparatet för indikationer det inte är godkänt för. Den är skapad av de psykiatriska opinionsledare som gjort sig till talesmän för det positiva med nya antipsykotiska medel, som Zyprexa, och som medverkat i Eli Lillys mörkläggning av de allvarliga skadeverkningarna. 

Läkemedelsverket
slog i april 2004 till mot ett nyponpulver. Det drogs in. Anledningen var som myndigheten sade: ”Om syftet är att lindra eller bota besvär ska man också visa det.” Lagen skulle följas och den fanns till ”för att skydda konsumenter mot kvacksalveri”[9]. Men lagen verkar inte vara tillämplig för Eli Lilly. Bolaget har visat för Läkemedelsverket att Zyprexa inte bara ”inte lindrar eller botar besvär” utan också ger extrem övervikt med åtföljande hög risk för diabetes, och ökad risk för dödsfall och stroke hos gamla. Trots det har utskrivningen till patienter i åldersgruppen 75-84 år ökat med 29 procent sedan slutet av 2003. Vad har Läkemedelsverket gjort ”för att skydda [dessa] konsumenter”? Var är direktiven om förbud mot utskrivning av Zyprexa, var är polisanmälningarna mot Eli Lilly, som uppenbarligen på illegalt sätt marknadsför preparatet för gamla? Var finns de kraftfulla åtgärderna mot kvacksalveriet? 

Läkemedelsverket har genom professor Björn Beerman svarat på uppgifterna i denna artikel. Svaret är skrivet i en anda av arrogans, och är ett belysande exempel på myndighetens underlåtenhet att agera mot läkemedelsbolags uppenbara kriminalitet. Beerman anser följande om uppgifterna i artikeln: ”Skrivelsen tar upp förhållanden i USA men Läkemedelsverket kan inte agera mot marknadsföring i ett annat land.” Som var och en som läst artikeln kunnat konstatera gäller denna i allra högsta grad Sverige – vad som är skillnaden är att amerikanska myndigheter nu agerar mot Eli Lillys illegala verksamhet, medan svenska myndigheter sover [10, kopia av brevsvar från Beerman]

Och vad har Socialstyrelsen gjort för att skydda patienterna? Myndigheten känner till den illegala marknadsföringen, man känner till att läkare skriver ut Zyprexa till massor av människor för vilka det inte är godkänt – man känner till kvacksalveriet, och avsaknaden av ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Man känner till skadeverkningarna och man är helt på det klara med att många gamla får psykofarmaka som skadar dem och i själva verket är en form av kemisk ättestupa. Var är de samlade kraftfulla åtgärderna? Var finns polisanmälningarna och kraven på indragna legitimationer? 

Och i avsaknad av anmälningar från Läkemedelsverket och Socialstyrelsen – när ska åklagarmyndigheterna börja agera för att göra slut på kriminaliteten? Brotten ligger i öppen dager; det behövs ingen större fantasi för att leta fram bevisen: 

a) En toxiskpsykiatrisk drog, för vilken myndigheter varnar, skrivs ut till gamla för vilka den inte är godkänd; det är välkänt att den ger svåra förgiftningsskador –övervikt, diabetes, stroke, död (brott: vållande till annans död, misshandel, korruption etc.); 

b) Eli Lilly och dess representanter har på ett illegalt sätt marknadsfört Zyprexa för tillstånd för vilka det inte är godkänt och har undanhållit kända skadeverkningar från medlet; denna illegala marknadsföring har lett till svåra skador på patienter; den har också lett till stora ekonomiska vinster för läkemedelsbolaget (brott: bedrägeri: ”Den som medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är, dömes för bedrägeri till fängelse i högst två år”, korruption, förfalskning, vållande till annans död, misshandel,etc.); 

c) I tillägg till att gamla får en psykiatrisk drog som inte är godkänd för dem, och som orsakar svåra förgiftningsskador, så ges de också i ett antal fall denna drog med tvång, i strid med grundlagen och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Det kan, som sagts ovan, i inget enskilt fall vara tillämpligt att hänvisa till nödreglerna när det gäller utskrivning av Zyprexa till äldredemenspatienter (brott: grov kränkning av de mänskliga rättigheterna, olaga tvång, misshandel etc.). 

Det behövs inte mer tyckande om att” de äldre får för många mediciner”. Det står klart att gamla, med medel som Zyprexa, ”erbjuds” en kemisk ättestupa för att inte belasta systemet och för att skapa profit för läkemedelsbolag, psykiatriska auktoriteter och andra som har intresse i att det ser ut som det gör. De myndigheter som är ansvariga för att hantera dessa brott behöver inte göra fler långtidsutredningar. De behöver agera, de behöver ställa de ansvariga inför rätta och få slut på övergreppen. 

Janne Larsson 

[1]Läkemedelsindustriföreningen,Statistik  

[2] Läkemedelsverket,Zyprexa –ökad förekomst av cerebrovaskulära händelser (stroke och TIA) och ökad dödlighet i demensstudier,12 mars2004  

[3] Statistik från Socialstyrelsen, januari 2007 

[4]New York Times,DrugFiles Show Maker Promoted Unapproved Use,18 december 2006 

[5] Läkemedelsvärlden,Lilly döljer negativinformation om Zyprexa,11 november 2005 

[6]New York Times, Lilly: Review revealed errors in Zyprexa data,21 december 2006, (publicerad också i Indy Star) 

[7]Bloomberg,Eli Lilly Settles Zyprexa Suits With 18,000 Patients(Update12),4 januari 2007 

[8] New York Times,States study marketing of LillyPills, 20 januari 2007 

[9] UNT/TT,Försäljning av nyponpulverstoppad, 20april 2004 

[10] Läkemedelsverket /Beerman,Ang Zyprexa, 29januari 2007

Stark kritik mot kommunala sprutstugor i Norge

Försöket med den kommunala sprutstugan i Oslo ska egentligen upphöra i december i år men Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) vill att projektet ska fortsätta längre tid för att man ska kunna göra en utvärdering. 

Men flera organisationer, Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO), Ungdom mot narkotika (UMN), Forbundet mot Rusgift och Actis. säger mer eller mindre blankt nej berättar Helserevyen

Den intresserade kan läsa de olika organisationernas synpunkter:
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO)
Ungdom mot narkotika (UMN)
Forbundet mot Rusgift
Actis 

Torgny Peterson

Nya gymnasiedirektiven

”Alla vill inte bli akademiker och samhället fungerar inte om alla är akademiker. Det är dags att uppvärdera yrkesutbildningarna i gymnasiet. I dag presenteras grunden till ett nytt gymnasium, GY-09, som är bättre på att se alla individer och ge alla ungdomar möjlighet att ta sig dit de vill. Gymnasiet ska lyfta eleverna, inte bryta ned dem.” Det säger skolminister Jan Björklund i en kommentar till de direktiv för utredning av ett nytt gymnasium som presenterades i dag.

Regeringen har utsett förra utbildningsdirektören i Stockholms stad, Anita Ferm, till gymnasieutredare.

Fakta GY-O9:
Gymnasium med tre huvudinriktningar:
Gymnasieexamen med högskolebehörighet
Yrkesexamen
Lärlingsexamen

Frivillighet att läsa in teoretisk högskolebehörighet på de praktiska programmen, rättighet att läsa i högskolebehörighet på komvux för de som väljer bort detta på gymnasiet.

Utredaren ska föreslå:
Vilka program och inriktningar som ska finnas
Behörighetskrav som varierar mellan olika utbildningar
Examenskrav för de tre olika examina

Tidplan GY-O9:
31 mars 2008: Utredaren färdig
2008-2009: Remiss- och riksdagsbehandling
2009: Ny läroplan för gymnasieskolan
Hösten 2009: Eleverna söker in till det nya gymnasiet

Fakta om Anita Ferm:

Från 1991 till 2003 var Anita Ferm ansvarig för gymnasieskolan och komvux i Stockholms stad, de sista åtta åren som utbildningsdirektör.

Anita Ferm har även arbetat med utvecklingsarbete inom skolan på en mängd olika platser, som avdelningsdirektör på Skolöverstyrelsen med ansvar för gymnasiefrågor och som departementssekreterare vid Utbildningsdepartementet, även där med ansvar för gymnasieskolan.

Anita Ferm är civilingenjör och utbildad lärare. Hon har arbetat som gymnasielärare i 15 år, huvudsakligen på teknisk linje.

Straffavgifter för läkemedelsbolagen ett skämt

I morse meddelade såväl SVT Text som SVT Rapports första nyhetssändning felaktigt att läkemedelsbolagens straffavgifter för att ha brutit mot reglerna mot läkemedelsreklam uppgick till 4,9 miljarder kronor. Kanske tyckte redaktionerna, i likhet med undertecknad, att den siffra DN uppger idag, 4,9 miljoner kronor, lät låg. Efter att ha påpekat misstaget ändrades informationen snabbt både på SVT Text och i Nyhetsredaktionens sändning 06.30. 

Om du inte redan gjort det rekommenderar jag dig att läsa Bolag struntar i reklamregler i Dagens Nyheter. Trots höjda böter fortsätter en del läkemedelsbolag med minst sagt tvivelaktiga marknadsföringsmetoder. Självsaneringen i branschen verkar inte ha någon nämnvärd effekt.  

Varför inte låta Marknadsdomstolen bli den huvudsakliga aktören för att stävja läkemedelsbranschens framfart med os(m)akliga mediakampanjer. Marknadsdomstolen handlägger ju mål och ärenden, bland annat enligt marknadsföringslagen

Läkemedelsbolagen kan, i likhet med vissa utländska tidningar som i sin budget iskallt räknar med skadestånd för påhittade skandalartiklar, med nuvarande system tills vidare vid behov luta sig lugnt tillbaka och betala sina straffavgifter som med tanke på bolagens omsättning är skrattretande låga. 

Novartis Sverige AB hade enligt DN en försäljning i Sverige 2006 som uppgick till 1 400 000 000 kronor och betalade ’futtiga’ 790 000 kronor i straffavgifter. Astra Zeneca som 2006 gjorde en vinst före skatt på 60 miljarder (försäljning i Sverige 2006 1 890 000 kronor) betalade 380 000 kronor i straffavgifter. 

Om självsaneringen ska fungera inom läkemedelsbranschen är det dags för storstädning. 

Torgny Peterson

Felaktig rapportering i Gefle Dagblad

Gefle Dagblad rapporterar att ’Hemlin fick ett återfall’.  

Rätt ska vara rätt – Återfall är inget man får. Återfall är något man tar. 

Torgny Peterson

Hemlöshet, många ansikten mångas ansvar - en strategi mot hemlösheten

Regeringen höjer ambitionsnivån för att bekämpa hemlösheten. Det sker genom en strategi med ökat samarbete för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Dessutom satsas 66 miljoner kronor för 2007 och 2008, säger Maria Larsson, äldre- och folkhälsominister.

Statistiken talar sitt tydliga språk. 17 800 personer var hemlösa en mätvecka 2005. En fjärdedel är kvinnor och 30% är föräldrar till barn under 18 år. 3 600 sov ute, bodde på härbärge eller akutboende. 8 400 bodde på institution eller stödboende och drygt en fjärdedel hade en planerad utskrivning inom tre månader, utan ordnad bostad. Många vistas även i olika former av träningslägenheter eller bor ofrivilligt hos släkt eller vänner. Ca 1 000 barn drabbas av vräkning varje år.

Regeringen har klara och tydliga mål med arbetet mot hemlösheten. Vi tydliggör ansvarsfördelningen där flera aktörer har en roll i det gemensamma arbetet. Vi når längre när vi alla, oavsett om vi verkar nationellt, regionalt eller lokalt, arbetar mot gemensamma mål.

Fyra mål för arbetet
1. Alla ska vara garanterade tak över huvudet och erbjudas fortsatta samordnade insatser utifrån individuella behov.
2. Antalet kvinnor respektive män som är intagna eller inskrivna på kriminalvårdsanstalt, behandlingsenhet eller stödboende och inte har ordnad bostad inför utskrivning ska minska.
3. Inträdet på den ordinarie bostadsmarknaden ska underlättas för kvinnor respektive män som befinner sig i boendetrappor, träningslägenheter eller andra former av boenden som tillhandahålls av socialtjänsten eller andra aktörer.
4. Antalet vräkningar ska minska och inga barn ska vräkas.

Regeringens ansvar och uppgifter
Hela strategin bygger på en ökad samverkan och ett bredare ansvarstagande. Inom Regeringskansliet kommer handläggare från berörda departement att inbjudas till en interdepartemental arbetsgrupp. Gruppens uppgift är att följa och driva på arbetet hos myndigheter och andra inom sina respektive ansvarsområden. Varje departement ansvarar för sina delar av strategin och Socialdepartementet håller samman arbetet inom Regeringskansliet.

Myndigheter och andra aktörer
De nationella myndigheterna har en viktig roll för att sprida kunskap och ge stöd till aktörer inom sina ansvarsområden. För att stimulera såväl det nationella som det lokala arbetet ska Socialstyrelsen få i uppdrag att leda genomförandet av strategin i samråd med Boverket, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten och andra berörda myndigheter liksom Sveriges Kommuner och Landsting. Ideella organisationer bör på nationell nivå ha möjlighet att delta i utvecklingsarbetet.

Lokalt utvecklingsarbete
Det är framförallt i det lokala sammanhanget som strategin omsätts i praktiskt arbete. Det är i kommunen som tak-över-huvudet-garantin kan införas och det är i kommunen som gott samarbete mellan socialtjänst och fastighetsägare kan byggas för att minska hemlösheten. Regeringens och nationella myndigheters roll är att på bästa sätt stötta och stimulera de lokala aktörerna i sitt arbete. I strategin har regeringen valt att stimulera lokalt utvecklingsarbete genom ökad kunskap och ekonomiskt stöd till utveckling av arbetssätt och arbetsorganisation.

Sprida kunskap och inspiration
För att utveckla det lokala arbetet är viktiga delar att sprida kunskap om regeringens strategi samt om aktuellt regelverk och goda erfarenheter för att uppnå uppsatta mål.

Stimulansmedel
Socialstyrelsen kommer att få i uppdrag att i samråd med berörda myndigheter fördela medel till lokalt utvecklingsarbete och utvärdera insatserna mot uppsatta mål.

Fortlöpande uppföljning
Utvecklingen när det gäller omfattning av hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden bör fortlöpande följas. För ett samlat grepp har Socialstyrelsen uppdraget att i samråd med berörda myndigheter ge förslag på hur uppföljningen ska ske.

Tidplan
Strategin löper under tre år 2007-2009. I Socialstyrelsens uppdrag ingår att tillsammans med berörda myndigheter ta fram en plan där de definierar sina roller och hur de kan bidra till att uppnå målen. Socialstyrelsen ska informera regeringen om planen för arbetet senast den 15 juni 2007. En slutrapport ska lämnas den 1 juli 2010.

Sammanfattning av strategins genomförande
- Interdepartemental arbetsgrupp inom RK.
- Nationell styrgrupp av ansvariga myndigheter i samråd med organisationer.
- Kunskapsutveckling - metoder och statistik.
- Lokalt utvecklingsarbete för att uppnå målen.
- Utvärdering mot uppsatta mål 2010.

Stort beslag i holländskt ecstasylaboratorium

Holländsk polis gjorde i tisdags ett mycket stort beslag av ecstasy, råvaroroch m askiner för tillverkning av ecstasy i en industrilokal i Haarlem i norra delen av landet. 

De maskiner som beslagtagits kunde producera 100 000 ecstasytabletter per timme och det råmaterial för tillverkning som beslagtogs uppskattas ha räckt för tillverkning av flera miljoner tabletter. 

Fyra personer har gripits hittills. Fler gripanden är att vänta. 

Torgny Peterson

’Gay guys’ och droger

Från Australien meddelas att 13 000 homosexuella män från Australien, USA, Kanada och Storbritannien besvarat en enkät om användning av narkotika. Samtliga som besvarade enkäten uppgav sig använda narkotika, varav en majoritet (81%) var i åldrarna 18-25 år. En tredjedel sa sig använda narkotika varje veckoslut och 12% minst tre gånger per vecka. 80% föredrog ecstasy, en tredjedel använde metamfetamin, poppers* eller kokain och 25% använde också GHB.  

Varför droger?
81% använde droger för att orka festa hela veckoslutet
56% för att få mer energi
44% för att koppla av
44% för att ha bättre sex
38% för att hålla sig vaken
33% för att öka självförtroendet
25% för att kamrater använder droger
19% för att minska i vikt 

Biverkningar
75% upplevde extrem sexuell upphetsning, inklusive pinsamma erektioner
69% rapporterade minnesförluster
38% hade totala ’blackouts’
19% blev aggressiva
6,5% behövde sjukhusvård 

*
Små glasflaskor med butylnitrit och närbesläktade ämnen. Den flyktiga vätskan andas in för att ge en kortvarig och intensiv rusupplevelse. 

Du kan läsa mer om enkäten här

Torgny Peterson

Läkemedelsbolag i stor skandal

Skojeri inom läkemedelsbranschen är inget nytt men vad som nu dyker upp i Storbritannien är av sådant slag att det bör resultera i en omfattande granskning av andra delar av läkemedelsbranschen.  

I BBC-programmet ’Panorama’ som sändes i måndags (29 januari) berättas i programmet, ’Secrets of the drug trials’, hur Storbritanniens största läkemedelsbolag, GlaxoSmithKline, förvanskade resultat från kliniska prövningar för att ’mörka’ användning av medicinen Seroxat och självmord hos tonåringar.  

Panorama, ett av Storbritanniens bästa undersökande program, har initierat ett omfattande arbete för att avslöja fusket i läkemedelsbranschen och kopplingarna mellan läkemedelsföretag, läkare och marknadsförare. 

Jag rekommenderar alla att ta del av hela programmet. Du kan se hela programmet här

Har du något att tillföra som kan föra undersökningarna framåt kan du vända dig till BBC Action Line (0800 077 077) 

Seroxat skrivs också ut i Sverige
.  

I den senast (2006-06-02) godkända bipackssedeln i Sverige sägs bland annat följande:

Användning hos barn och ungdomar under 18 år
Seroxat ska normalt inte användas vid behandling av barn och ungdomar under 18 år. Risken för biverkningar som självmordsförsök, självmordstankar och fientlighet (främst aggression, trots och ilska) är större hos patienter under 18 år, när de tar läkemedel av denna typ. Trots detta kan Seroxat skrivas ut av läkare till patienter under 18 år, om läkaren anser att detta är lämpligt. Om du är under 18 år och vill diskutera varför du fått detta läkemedel, ska du vända dig till din läkare igen. Du ska också informera din läkare om du upptäcker något av ovan angivna symtom eller om de förvärras.  De långsiktiga effekterna på tillväxt, mognad och kognitiv och beteendemässig utveckling har ännu inte fastställts för barn och ungdomar under 18 år.  

Biverkningar och utsättningssymtom hos barn och ungdomar under 18 år

När barn och ungdomar under 18 år har behandlats med Seroxat har följande biverkningar rapporterats som vanliga: känsloförändringar inklusive gråt, humörsvängningar, försök att skada sig själv, tankar på självmord och självmordsförsök (framförallt i studier på ungdomar med egentlig depression), fientligt eller ovänligt beteende (särskilt hos barn under 12 år med tvångstankar eller tvångshandlingar), minskad aptit, skakningar, onormal svettning, överaktivitet och upprördhet.   När barn och ungdomar under 18 år slutar att ta Seroxat, kan följande vanliga utsättningssymtom förekomma, utöver de symtom som förekommer hos vuxna: känsloförändringar (inklusive gråt, humörsvängningar, försök att skada sig själv, tankar på självmord och självmordsförsök), buksmärtor och nervositet.  

Torgny Peterson

Ny ordförande i Högsta domstolen

Regeringen har förordnat justitierådet Johan Munck till ordförande i Högsta domstolen

Johan Munck förordnades till hovrättsassessor i Hovrätten över Skåne och Blekinge 1974. Han anställdes därefter i Justitiedepartementet och utnämndes 1979 till departementsråd och 1983 till rättschef i samma departement. 1984 utnämndes han till hovrättsråd i Svea hovrätt. Johan Munck är justitieråd sedan 1988 och avdelningsordförande i Högsta domstolen sedan 2004.

Johan Munck har varit ordförande och särskild utredare i ett tjugotal kommittéer, senast Kommittén om genetisk integritet, 11 september-utredningen och Värdepappersmarknadsutredningen. Dessutom är han och har varit ordförande i en rad nämnder såsom Aktiemarknadsnämnden, Stockholmsbörsens disciplinnämnd, Granskningsnämnden för Radio och TV samt Statens musiksamlingar. Under åren 1979-1988 var han juridiskt biträde åt ÖB. Han har också skrivit artiklar och böcker i straff- och förvaltningsrätt.

RSS 2.0