Lagförslag om fler metoder för att hindra grova brott ska vila ett år

Riksdagen beslutade idag på begäran av ledamöter från Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Centern och Miljöpartiet att regeringens och justitieutskottets lagförslag om att tillåta så kallade hemliga tvångsmedel för att hindra vissa grova brott ska vila ett år.

Det betyder att förslaget kommer att behandlas på nytt. Enligt regeringsformen får en begäran väckas om att ett lagförslag ska vila ett år om förslaget begränsar vissa grundlagsskyddade fri- och rättigheter.

Lagförslaget innebär följande. Polisen ska få använda hemliga tvångsmedel för att förebygga eller förhindra vissa grova brott. Tvångsmedlen som ska få användas är hemlig teleavlyssning, hemlig kameraövervakning, hemlig teleövervakning och postkontroll. I dag får dessa metoder användas endast vid brottsutredningar. De brott som omfattas av förslaget är terroristbrott, vissa högmålsbrott, brott mot rikets säkerhet och allmänfarliga brott - med andra ord brott som Säkerhetspolisen, Säpo, ska bekämpa. Även vissa mycket allvarliga brott som den öppna polisen bekämpar omfattas om syftet med brottet är att påverka till exempel domare och åklagare eller nyhetsförmedlare och journalister. Det kan handla om brott som mord, dråp, grov misshandel, människorov och olaga frihetsberövande.

Det kommer att krävas att en domstol ger sitt tillstånd och tillståndet får beviljas för endast en månad åt gången. Enligt förslaget skulle lagen gälla från den 1 juli 2006.


Lagförslaget om buggning ska vila ett år

Riksdagen beslutade idag på begäran av ledamöter från Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Centern och Miljöpartiet att regeringens och justitieutskottets lagförslag om buggning ska vila ett år. Det betyder att förslaget kommer att behandlas på nytt. Enligt regeringsformen får en begäran väckas om att ett lagförslag ska vila ett år om förslaget begränsar vissa grundlagsskyddade fri- och rättigheter.

Lagförslaget om buggning innebär följande.

Polisen ska i hemlighet kunna få avlyssna (bugga) samtal vid förundersökning av brott som har ett straff på minst fyra års fängelse. Exempel på sådana brott är terroristbrott, mord, dråp, grovt rån och grov mordbrand. Polisen ska också kunna få använda buggning när den utreder vissa andra allvarliga brott som har en lägre straffskala, som grovt narkotikabrott och grova sexualbrott, om straffet beräknas bli längre än fyra års fängelse. För att få använda buggning krävs det att någon är skäligen misstänkt för brottet, att åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen och att skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men som den innebär för den avlyssnade.

Domstol måste alltid ge sitt tillstånd.

Buggningen får dessutom bara ske på platser där det finns anledning att anta att den misstänkte kommer att uppehålla sig. Särskilda krav ställs för att få bugga andra bostäder än den misstänktes egen bostad. Det kommer enligt förslaget att vara förbjudet att bugga bland annat läkarmottagningar, advokatkontor och platser som används för själavård. Samtal mellan försvarare och misstänkt respektive läkare och patient ska inte få buggas. Samtal där någon lämnar uppgifter för vilka mottagaren enligt tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen inte får avslöja sin källa får inte heller avlyssnas.

Enligt förslaget skulle lagen gälla från den 1 juli 2006 till och med den 30 juni 2009.

Polisen ska kunna ge bättre skydd åt vittnen

Polisen och andra myndigheter ska få bättre möjligheter att skydda vittnen och andra hotade personer.

En ny bestämmelse införs i polislagen där det framgår att särskilt personsäkerhetsarbete får bedrivas beträffande vittnen och andra hotade personer. Regeringen får meddela föreskrifter som närmare bestämmer hur lagen ska tillämpas.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2006.


Unga brottslingar ska kunna dömas till ungdomstjänst

Reglerna om ingripanden mot och behandling av unga lagöverträdare förändras. Syftet är bland annat att förhindra återfall i kriminalitet.

Bland annat ändras påföljden "överlämnande till vård inom socialtjänsten" till att omfatta dem som har ett särskilt behov av vård eller annan åtgärd som syftar till att motverka att den unge utvecklas ogynnsamt. Påföljden byter namn till ungdomsvård.

Vidare införs ungdomstjänst som en ny påföljd för ungdomar under 18 år. Påföljden genomförs av socialtjänsten och ska bestå av oavlönat arbete. Stödet till unga personer, även de under 15 år, förstärks.

Socialtjänsten ska kunna utse en särskilt kvalificerad kontaktperson för att motverka risken för narkotikamissbruk eller kriminalitet.

Medling ska finnas tillgängligt i hela landet för brottslingar under 21 år.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2007, utom förslaget om att kommunerna måste erbjuda medling som börjar gälla den 1 januari 2008. 

Poliser ska få arbeta med skyddsidentitet

Poliser, andra tjänstemän inom Säkerhetspolisen och tjänstemän inom Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet ska kunna få kvalificerad skyddsidentitet. Det innebär att personen får andra personuppgifter än de verkliga, och att dessa uppgifter ska kunna tas in i körkort, pass eller andra identitetshandlingar. I vissa fall ska uppgifterna kunna registreras i folkbokföringen.

En kvalificerad skyddsidentitet ska kunna tilldelas en tjänsteman om det behövs för att inte röja åtgärder inom verksamheten och det finns en påtaglig risk för att ett sådant röjande allvarligt skulle motverka verksamheten eller utsätta någon som berörs av denna för allvarlig fara.

Sekretess ska gälla uppgifter kring ett ärende om kvalificerad skyddsidentitet. Vissa sekretessbelagda uppgifter får inte efterfrågas vid vittnesmål eller förhör. Det ska också vara möjligt för tjänstemannen att i rättegång höras i det namn som ingår i den kvalificerade skyddsidentiteten.

Lagförslagen börjar gälla den 1 oktober 2006.


Barn ska ha rätt till eget juridiskt biträde i alla vårdnadsmål

Riksdagen beslutade den 30 maj att barn ska ha rätt till ett eget juridiskt biträde i alla mål om vårdnad, boende och umgänge.

Det var en fempartireservation (m, fp, kd, v och c) som fick stöd när riksdagen röstade i kammaren.

Riksdagen beslutade också om nya regler som ska stärka barnperspektivet i alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Barnets bästa ska vara avgörande för besluten. Lagen ska framhålla betydelsen av risken för att barnet far illa. Domstolen och socialnämnden ska vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ta särskild hänsyn till risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2006.


Holländska pedofiler startar politiskt parti

Att holländarna är ’duktiga’ på att utmärka sig när det gäller allsköns galenskaper är vi väl medvetna om när det gäller narkotikapolitiken.

Dagens meddelande från Holland ger ytterligare anledning fråga om vissa individer är i besittning av enbart två hjärnceller – en för inandning och en för utandning.

Det nya partiet, NVD (Naastenliefde, Vrijhed en Diversiteit) , vill i ett första steg sänka åldergränsen för sexuella förbindelser från 16 till 12 år för att senare eliminera åldersgränsen helt och hållet. Vidare vill partiet legalisera barn- och djurpornografi. Vidare anser partiet att all narkotika ska legaliseras.

Reaktionerna har lyckligtvis inte låtit vänta på sig. Reuters rapporterar att en undersökning som publicerades igår visade att 82 procent av de tillfrågade vill att regeringen gör något för att stoppa det nya partiet.

Synpunkter på eländet kan med fördel framföras till Nederländernas Ambassad, Götgatan 16 A, Stockholm. Telefon: 08-556 933 00. E-post: nlgovsto@swipnet.se

Torgny Peterson


Danska politiker: Bort med haschlangarna från Christiania!

Efter att en 19-årig konkurrerande ’utombys’ haschförsäljare nyligen slagits ihjäl i Christiania i Köpenhamn efter att ha försökt sälja hasch till ’spotpris’, uttalar sig nu flera politiker i Folketinget för att haschhandeln måste bort från Christiania, vilket christianiterna inte är särskilt intresserade av.

Christianiterna har själva tagit initiativ till att samarbeta med polisen för att få tag i den/de som mördade 19-åringen, men att lösa ett mord och samtidigt göra sig kvitt problemet som orsakade mordet är uppenbarligen ingenting för christianiterna.  

Torgny Peterson

Idag är det ’World No Tobacco Day’

Även om förmodligen ett litet antal människor är medvetna om det, är det idag ’World No Tobacco Day’ – ytterligare ett inslag i globala snuttifieringskampanjer.

Kampanjer för att uppmana folk att sluta röka är i och för sig behjärtansvärda men jag är ingen supporter av endagsmanifestationer. På samma sätt som kampen mot narkotika måste kampen mot tobak föras dagligen – väl synlig, i engagerad form för allmänhetens bästa och till förtret för tobaksindustrin respektive knarkproducenterna.

Det är WHO som ligger bakom kampanjen, och inför årets kampanjdag konstaterar WHO att
”tobaken är dödlig – oavsett form eller förklädnad.” WHO konstaterar vidare att  ”tobaksföretagen fortsätter att breda ut sig med nya kampanjvarianter om ’light’, ’mild’ och ’låg tjärhalt’”…”Idag lugnar dom oroade rökare genom att erbjuda en illusorisk säkerhet kring sina nya produkter. De [tobaksföretagen] fortsätter att lura sina kunder med alltmer lömska lurendrejerier genom att marknadsföra och sälja sina nya produkter förklädda i hälsosammare namn, fruktiga aromer och mer attraktiva förpackningar.”

Tobaksindustrins metoder och argument är lika genomskinliga som knarkförespråkarnas ansträngningar att försöka inbilla allmänheten att narkotika inte är särskilt farligt.
 
Syftet med World No Tobacco Day är att uppmuntra länder och regeringar att arbeta för en strikt reglering av tobaksprodukter genom att öka medvetenheten om förekomsten av det rika utbudet av dödliga tobaksprodukter.

Den i särklass bästa informationen på svenska om olika aspekter av tobaksproblemet hittar du hos Tobaksfakta


Besök också:
World No Tobacco Day 2006

Torgny Peterson

Snusket i Borlänge

Dags igen. Skitiga krogar med allvarliga brister i livsmedelhanteringen. Den här gången i Borlänge.

Efter en kontroll i helgen rapporterar Falu Kuriren att ”Vid tre av restaurangerna brast det så i livsmedelshantering och rengöring att det kunde finnas risker för matgästerna.”

Det kan tyckas något underligt att en våldtagen 13-åring namnges och publiceras med bild medan namn på ’snuskiga’ restauranger, fifflande advokater och överförskrivande läkare inte offentliggörs.

Jag har sagt det förut och säger det igen. Det ligger i det så populära ’allmänna intresset’ att få veta vilka restauranger, advokater och läkare man ska undvika för att slippa bli matförgiftad, uppskörtad respektive medicinförgiftad.

Läs också:
Tuffare tag mot advokater och läkare
Tack för det – advokat utesluten ur Advokatsamfundet
Om läkare och ’medicinmän’

Torgny Peterson


Allt fler utländska medborgare i norska fängelser

Som jag skrivit om tidigare är den organiserade brottsligheten, med kopplingar till narkotika och människohandel, omfattande i Norge. Antalet personer från utlandet som sitter i norska fängelser ökar. 332 personer från andra länder avtjänade straff i norska fängelser år 2000. I maj i år var siffran uppe i 585.

Den 22 maj i år fanns totalt 3.253 personer i norska fängelser, varav 18 procent utländska medborgare från 75 olika länder. De flesta utländska medborgare i norska fängelser kommer från Irak (58 personer), Polen (47), Litauen (47), Somalia (38) och Pakistan (15).

Nora Gotaas och Torunn Højdahl har levererat en intressant rapport, med fokus på intagna från Somalia och Pakistan. Rapporten innehåller, utöver en beskrivning av ’Brobyggerprosjektet’ intressant information om norsk kriminalvård.

Du hittar rapporten från NIBR/ KRUS här.

Läs också:
Maffiagäng i Oslo och organiserad brottslighet i Norge

Torgny Peterson


Om steroider, alkohol och aggressivitet

Efter det tragiska mordet på en ung flicka i Västerhaninge har det skrivits och sagts mycket om anabola steroider och kopplingen mellan steroider, alkohol och aggressivitet. Vad som hänt och vilka reaktioner en blandning av alkohol och anabola steroider kan åstadkomma har diskuterats och rapporterats i snart sagt alla media – tyvärr alltför ofta i snuttifierad tappning.

Det förvånar mig att en av Sveriges i särklass främsta experter på området, Tommy Moberg i Göteborg, inte getts större utrymme i det sammanhanget. Jag rekommenderar den som är genuint intresserad, och som ännu inte pratat med Tommy Moberg i Göteborg, att göra det. Hans kunskaper lämpar sig väl för såväl söndagsbilagor som 1-timmes radio- och TV-program.

Tommy Moberg nås genom Föreningslivet mot Droger.

Läs också:
Behandling av steroidmissbrukare – Bakgrund och problem
Behandling av steroidmissbrukare – Praktiska insatser

Folkhälsoinstitutet har publicerat ’Expertgruppens förteckning över dopningsmedel enligt dopningslagen
(1991:1969). Expertgruppens förteckning per den 3 februari 2006 hittar du här.

Torgny Peterson


Användning av khat kan ge hjärtproblem

Läkare från The Heart Hospital i London skriver i the Journal of the Royal Society of Medicine att användning av khat kan ge hjärtproblem. Man säger också att långvarig användning kan öka risken för leverskador och cancer i matstrupen.

I tidningen rapporterar läkarna om ett fall med en 33-åring som fördes till sjukhus med en hjärtattack efter att ha tuggat khat under två-tre dagar.

Trots påtryckningar är khat inte narkotikaklassat i Storbritannien. Så sent som i januari i år fattade inrikesministeriet beslut om att inte narkotikaklassificera khat.  

En undersökning från Jemen, ’Khat chewing is a risk factor for acute myocardial infarction: a case-control study’, visar också att omfattande användning av khat kraftigt ökar risken för hjärtattacker.

Khat är narkotikaklassat i Sverige och också i t ex USA, Kanada, Irland och Norge.

Besök också:
Kat
Smuggelvägar - khat
Beslagsstatistik Khat

Torgny Peterson

Olympiska spelen i Kina – nej till alkohol och tobak

Beijings olympiska kommitté har gjort klart att man inte kommer att ingå några avtal med alkohol- och tobaksrelaterade företag i samband med de olympiska spelen 2008. Företag som brister i miljövänlighet göre sig heller inte besvär.

Vi tackar för det.

Torgny Peterson

Läser du ReageraMera får du ofta nyheterna snabbt

Gång på gång konstaterar såväl läsare som jag själv att ReageraMera ligger i ’framkant’ när det gäller att informera läsare om aktuella nyheter.

3 maj skrev jag om ’Folket mot maffian – en ny epok i kampen mot organiserad brottslighet’
29 maj skriver Svenska Dagbladet om samma fenomen – ’Unga utmanar maffian’

19 maj refererade jag frågeställningen ’Kan man få studenter att dricka mindre?’
28 maj skriver Svenska Dagbladet om ’Upplysning kan minska studentfylla’

Det ska bli intressant att se om och när svenska media skriver om det danska kravet ’Stoppa sexslaveriet’.

Torgny Peterson


Danskt krav – Stoppa sexslaveriet!

Kraven på åtgärder mot kvinnohandel och prostitution ökar. I Danmark vill nu folketingsmedlemmen för Venstre, Ellen Trane Nørby, att regeringen tar itu med kvinnohandeln och gatuprostitutionen. I ett brev till justitieministern kräver hon att polisen ska åläggas att patrullera bordeller och att kvinnor ska få möjlighet att stanna i Danmark en längre tid för att hjälpa polisen med uppgifter så att man kan komma åt de som ligger bakom sexhandelsindustrin.

”Kvinnohandel är modern slavhandel. Det är skamligt att vi 2006 kan köpa och sälja människor” säger Ellen Trane Nørby, enligt den danska tidningen Politiken.

Trane Nørby får medhåll av den rättspolitiske ordföranden i det konservative folkeparti, Tom Behnke, som betraktar handeln med kvinnor som ”avskyvärd”.

Heder åt de danska politikerna som nu ställer krav på åtgärder. Heder också åt Reden – en dansk organisation som arbetar för att hjälpa prostituerade.

Läs också:
EU justitieministrar överens om att bekämpa människohandel under fotbolls-VM
Prostitution i Finland
Apropå organiserad brottslighet
Bland horor och huliganer i Tyskland
Tyska erotiska tjänsteutövare irriterade

Besök också:
Stopkvindehandel.nu

Torgny Peterson

I England använder föräldrar och skolor narkotikahundar för att upptäcka narkotika

I England blir det allt vanligare att såväl föräldrar som skolor använder narkotikahundar för att upptäcka narkotika.

I England är det Detect International K9 Support Services som står för tjänsten och som på beställning tar med utbildade förare och narkotikahundar för sök i bostäder, skolor och på företag. Från DIK9 rapporteras att man hittills har genomfört 211 narkotikasök i bostäder och att efterfrågan ökar. Utöver narkotikasök i bostäder har företaget också levererat sina tjänster till 43 skolor.

Ett bostadssök kostar från 675 kronor medan skolsök kostar från 2.000 kronor. Det första narkotikasöket i en skola är kostnadsfritt. Om skolan sedan vill ha ytterligare sök kan man teckna ett 12-månaderskontrakt.

Torgny Peterson

Kanada utfärdar varning för ALLA ADHD-mediciner

Kanada utfärdade fredag 26 maj en varning för alla ADHD-mediciner i Kanada.

De mediciner som omfattas av varningen är Adderall XR, Attenade, Biphentin, Concerta, Dexedrine, Ritalin, Ritalin SR och Strattera. (Attenade och Biphentin är godkända läkemedel men de är ännu inte tillgängliga i Kanada).

Health Canada råder kanadensare att inte använda medicinerna om man har högt blodtryck, hjärtsjukdom eller abnormaliteter, artärförhårdnader eller en överaktiv sköldkörtel.

Health Canada säger vidare att alla ADHD-mediciner stimulerar hjärtat och blodkärlen. Effekterna är vanligtvis ringa eller måttliga men stimulansen kan hos somliga patienter, i sällsynta fall, resultera i hjärtstillestånd, hjärnblödning eller plötsliga dödsfall.

Läs också:
Health Canada issued important safety information on ADHD drugs

Torgny Peterson

Idrottsrörelsen får en miljard kronor från Svenska Spel

Regeringen beslutade på onsdagen om riktlinjer för hur drygt en miljard kronor från Svenska Spel ska betalas ut till idrottsrörelsen.

Den särskilda satsningen "Handslaget" får 400 miljoner kronor. Handslagspengarna, på sammantaget en miljard kronor under mandatperioden, syftar till att nå nya grupper av barn och ungdomar, hålla tillbaka medlemsavgifterna, få fler flickor att delta i idrottsaktiviteter, motverka droger samt utveckla samarbetet mellan idrottsrörelsen och skolan.

Drygt 500 miljoner kronor ska betalas ut till de lokala idrottsföreningarnas barn- och ungdomsverksamhet.

II. Rapport från ’The 17th International Conference on the Reduction of Drug Related Harm’

Av Kenneth Olsson, narkotikasamordnare, Polismyndigheten i Uppsala län
Inslag från olika länder – axplock
Sprutrum (safe injection sites) finns på flera håll i världen. I Australien öppnades ett 2001. För att delta skulle man vara känd injektionsmissbrukare, vara över 18 år och ej vara gravid. Av de som besökt sprutrummet hade 29 % gjort det en gång och hälften upprepade gånger. Av de preparat man tog dominerade heroin men även amfetamin och kokain förekom.

Från Norge berättade Lia Anlaug, ansvarig, om den nyinrättade sprutstugan i Oslo nära den öppna drogscenen Plata. Förberedelser och lobbying startade 2002 och 2004 fick man en lag som möjliggjorde sprutrum. Här tar man bara emot heroinister och man måste vara registrerad heroinist, tung missbrukare och vara över 18 år. Innan man får delta hålls en intervju med den presumtive deltagaren. Ett avtal skrivs också. Verksamheten har varit ryckig och svår att klara av med flera uppehåll på grund av stark tillströmning av missbrukare. Flera hundra besökare har hittills utnyttjat möjligheten varav män utgjort 69 % och kvinnor 31 %. Under 30 år har 28 % varit.  Öppettider är 10 – 15.30 och man har rum för 4 – 5 st samtidigt. Man ser till att det är rätt nålstorlek, ny nål varje gång och att man inte slickar nålen. Nämndes också att ingen vill ha den här typen av verksamhet i sitt närområde.

Från Marseilles verksamhet nämndes vissa problem. Var på kroppen kunde man injicera och hur många gånger? Kokainisterna blir väldigt frekventa. Vilka regler måste man hålla sig till och hur borde det vara?

En schweizare tog ordet och förklarade frankt att i deras sprutrum får man injicera sig var som helst på kroppen med vad som helst. Man har 15 minuter på sig per gång och kan återkomma efter en timme (fast om det hölls kontrollerade man inte).

Hanna Cooper från New York Police Department gav en lite annan bild i en rapport om s k ’crack downs’, frekventa tillslag i drogmiljöer, i New York. I taktiken ingår hög synlighet och återkommande störning för att därigenom skydda barn mot offentligt knarkande. Man uppnådde också minskade synliga drogaktiviteter och störde missbrukarna. Detta uppskattades av invånarna.

David Soares, distriktsåklagare, Albany, New York berättade om hur han arbetade som vanlig åklagare. Han var nöjd med sitt arbete och trodde på det speciellt när han lyckats låsa in folk. En dag blev han inkallad till chefen. Du ska bli Community Prosecutor (ung. förebyggande åklagare, ’näråklagare’), sade han. Varför jag togs ut, sa Soarez, berodde nog på mitt utseende (sydamerikanskt) och det är enda gången jag har det att tacka för en positiv särbehandling. Det här ändrade livet. Nu gällde det att vara kreativ – få till strategier i samarbete med andra organ, myndigheter, andra verksamheter, föreningar och medborgarna i allmänhet. Han började vara ute i samhället och ta reda på vad folk tyckte. Ett banalt exempel var en kvinna som klagade på att det var så skräpigt runt bostaden. Det finns inte ens en papperskorg, sa hon. Och inte lär det bli någon heller. I morgon ska det finnas en papperskorg, sa Soares. Han fick också fram en papperskorg till dagen därpå för att senare kallas in till chefen som förklarade att så kunde man inte göra. En papperskorg måste beslutas och verkställas av gatukontoret i en viss byråkratisk ordning.

Vid ett annat tillfälle gav han förslag till gängbearbetning efter att ha sett hur de fungerade och var de fanns. Han fick till svar att det inte var någon idé – går inte att ändra. Då tänkte han sluta. Istället kom han fram till att han skulle ställa upp i valet till distriktsåklagare i Albany. Han gick in till chefen och talade om att han skulle ställa upp mot honom. Det blev ett kort samtal, ca 7 minuter, och sedan fick han sparken. I valet vann han sedan och är nu distriktsåklagare. Det lät ju bra så här långt.

Därefter gick han in på droger och tyckte att USA:s lagstiftning skulle Kanada inte ta efter. Han gav exemplet att knappt 60 g narkotika kunde ge 15 år i USA och att mängder av människor, mest svarta och latinos, låstes in till oerhörda kostnader. Det kunde visserligen vara lukrativt för en del människor på höga positioner i rättsväsendet, men narkotikakriget är ändå förlorat. Det här uttalandet väckte uppståndelse på hans hemmaplan där vanliga poliser kände sig träffade. Soares måste senare be om ursäkt. Till saken hör också att Soares valkampanj delvis bekostades av en George Soros närstående narkotikaliberal stiftelse.

Från Australien fick vi veta att det landet har högst konsumtion av ecstasy i världen och den ökar också mest. År 2004 hade man 556 000 användare över 14 år. Pillren används när flera träffas och första gången man tar E är hos vänner. Det är också svårt att skilja langare och konsumenter. Enorma pengar omsätts årligen.

Marianne Alanko, Sverige, pratade om sprutbytet i Malmö och menade givetvis att det var bra med sådana program för en bra hiv-prevention. I jämförelse med vad fick vi inte veta. Annars är det ju inte fler hiv-fall i Göteborg eller Uppsala än vad det är i Malmö. Hon redovisade också siffror för hepatit C som är högre än för vårt program i Uppsala. Alanko nämnde i förbigående akilleshälen för sprutbyten, nämligen att man inte når ungdomar i smittskyddsarbetet eftersom det är en 20-årsgräns i programmen.

Det skulle varit intressant om vi fått höra hur detta skulle lösas inom ramen för sprutbyte. Ska åldern sänkas så att ungdomar och nybörjare kan blandas med de tunga missbrukarna och ännu intressantare - hur förebygger man intravenöst missbruk i ett sprutprogram? Detta utvecklade inte Alanko utan avslutade med att vi tycker att det här är rätt väg att gå.

En intressant kampanj mot sprutmissbruk i Kanada, Why Start?, togs upp av Elise Roy. Den riktades till ungdomar, på väg in i missbruk i gatumiljö, och varnade för farliga konsekvenser av injektionsmissbruk. Det här inslaget kändes sansat och vettigt efter all sprutpropaganda.

Kampanjen utgick från att det blir 22 % nya hivfall bland intravenösa missbrukare varje år. Även andra problem som hepatit, blodförgiftningar och överdosrisk påtalades. En suggestiv bild visade två armar i position för handfängsel men genomstuckna av en spruta istället. Det här sker i samarbete med polisen och man har affischer på offentliga platser. Där överdosfall inträffat har man kritat in konturer av en kropp på asfalten med avspärrningstejp runtom. Korta slagkraftiga så kallade gerillaposteringar har satts upp vid parker med kända tillhåll för injicering. En talande bild var också en spruta med kanyl i form av en metkrok.

Som man kunde vänta sig var det här för mycket för en del sprutivrare och harm reduction-entusiaster som menade att det inte var fel att använda sprutor på ett ”säkert” sätt och att injicering inte skulle pekas ut som något klandervärt. Jag pratade senare med Elise om detta och frågade om det inte var motsägelsefullt att samhället delade ut sprutor samtidigt som man försökte förebygga sprutmissbruk. Jo det var ett problem sa hon, men de som använder sprutor måste ju ha sådana. Jag berättade lite om vår restriktiva narkotikapolitik och smittskyddsarbete. Det ville hon gärna veta mer om, sa hon. Jag rekommenderade henne att gå in på Internet.

Det här visar på varför harm reduction får anhängare. Man känner inte till alternativ mellan en stenhård repressiv politik och en låt gå politik typ harm reduction.

En annan kampanj i Kazakstan var också lovvärd. Den gick också ut på att förebygga intravenöst missbruk  och bryta utvecklingen fram till sprutan. Inriktningen var att få redan intravenösa missbrukare att inte initiera någon att börja  med intravenöst missbruk. En initiering sker om man ser injicering och/eller pratar om det. Nybörjaren ber ofta en intravenös missbrukare att ge första injektionen. Alltså försöker man bearbeta dessa att

¨       Inte hjälpa någon att injicera
¨       Inte injicera framför ögonen på andra.
¨       Inte prata om fördelar med iv för icke iv-missbrukare

Kontentan är att du kanske injicerar, men du vill inte att andra ska göra det. Samtidigt måste man komma ihåg att det kan finnas en ekonomisk orsak att hjälpa andra injicera. Ändå får man försöka lära sprutmissbrukarna att inte sprida - att spela en positiv roll.

Givetvis ville någon påpeka att unga inte nödvändigtvis är offer för de mer avancerade missbrukarna och att det som vanligt inte var fel om någon ville använda sprutor - fast helst säkert.

På avsnittet reglerad narkotikapolitik sa moderatorn att vi ska verka för en legalisering. Det väckte ingen uppståndelse och det var genomgående så att legaliseringsförespråkare inte angreps eller att någon sa emot annat än av taktiska skäl. Det vill säga - tiden är inte mogen och vi måste ta steg för steg. Först harm reduction och avkriminalisering sedan nästa steg legalisering. 

Det menade också näste talare, den av Torgny Peterson som femtekolonnare utpekade Mike Trace, tidigare chef för UNDCP:s avdelning för efterfrågebekämpning, som just kallade sig själv femtekolonnare i ett mail till andra narkotikaliberaler. Nu ville Trace påpeka att motståndarna, inte minst i USA, är skickliga. Sprututbyte är och har varit rätt väg att gå. FN-konventionerna måste man nu rikta in sig på . Tyvärr var en del personer på UNCDP alltför följsamma mot USA. Trace menade att han inte var kvar på UNDCP  på grund av att han varit för rakryggad och ej följsam.

Ett hårt angrepp på metadon gjordes av Thomas Kerr. Han visade siffror på stort bortfall i metadonprogram, sidomissbruk och andra problem. Dock ville Kerr satsa på heroin istället.

En annan talare från British Columbia beklagade att FN-konventionerna fanns kvar trots evidensbaserad kunskap.

En mer taktiskt fullfjädrad person, Pierre Nolin, Kanada, tog till orda. Tills vidare gick det inte att ens avkriminalisera eftersom det i nuläget uppfattades som att det kunde leda till mer narkotikatrafik och efterfrågan. För att ändra lagar måste folket upplysas och vara för sådana ändringar. Man måste ta små steg för att vinna – lägga modesta förslag för att få gehör. Även polisen borde man samarbeta med och försöka få fram gemensamma strategier med.

Normalisering togs upp av Patricia Erickson och det innebär att verka för att framförallt ’rekreationellt bruk’ av cannabis ska ses som normalt -  ungefär som tobak. Hon konstaterade också att tobakens ’normalitet’ nu minskar och går mot mer förbud. För att uppnå normalisering måste man tålmodigt och ståndaktigt framhålla att t ex cannabis är allmänt förekommande med hög tillgänglighet och små skador vid ’rekreationellt bruk’. Då kan efterhand lagar och attityder ändras så att cannabis ses som tämligen normalt och harmlöst. Erickson nämnde lite siffror; i Canada odlades 800 ton cannabis 2002 och 44 % av befolkningen har provat cannabis någon gång. Siffrorna är ännu högre i åldern 18 – 24 år där 70 % använt minst en gång.

Samtidigt har Kanada fortfarande straff  för ’criminal offence’ - 1000 dollar till 6 mån. fängelse i straffskalan och den nya regeringen avser att skärpa straffen. För innehav av cannabis straffades 119 per 100 000 invånare 1994 vilket 2002 hade ökat till 223 .

Medicinsk cannabis/marijuana finns det program för i Kanada och denna marijuana tillhandahålls av staten till de som registrerar sig och godkänns utifrån ett medicinskt behov.

Produktionen av denna cannabis är utlagd på ett företag till en kostnad av 5.7 millioner CAD. Användarna klagar dock på låg thc-halt och nära 30 % returnerar denna cannabis. En sådan användare klagade över att programmet fungerat dåligt – byråkratiskt. Andra problem var att just denna person hade 150 g med sig och skulle åka buss. Eftersom det luktade starkt om marijuanan förklarade han för busschauffören att han var medicinsk cannabisanvändare. Han blev då prompt avslängd från bussen. Nu tyckte han att man borde få odla så mycket man ville för sitt behov istället för att ha denna dåliga statliga cannabis. Dessutom var det fel med monopol.

I Kanada finns också vissa möjligheter att certifiera sig som odlare och säljare av medicinsk marijuana. Dock är det vissa problem med detta. För att få göra detta får man inte finnas i kriminalregistret, vilket krav han uppenbarligen inte uppfyllde. Dessutom går det inte att teckna försäkringar om man odlar cannabis tillade den här odlaren in spe. 

I sammanhanget framkom att s k ”Compassion Clubs” bildats. Det är en otillåten modell, typ nätverk, för distribution av medicinsk cannabis. Givetvis klagade man över att FDA, Food and Drug Administration, i USA kommit fram till att det inte fanns något medicinskt värde i cannabis. Något som  DEA, Drug Enforcement Agency, också USA, framhåller.

En lätt makaber rundvandring
Vi fick anmäla oss till en guidad rundvandring som tog oss till olika projekt/lokaliteter belägna i kvarter med ca 6000 tunga missbrukare. I området finns 12 ställen med olika hjälp/service för missbrukarna. Minst hälften delade ut sprutor och minst 4 metadon samt ett ställe även s k ’crack kits’.

Första anhalten hette Sheway, ett kommunprojekt för att ta emot kvinnor och barn. Givetvis hade man både metadonprogram och sprututdelning. Guiderna var f d missbrukare (eller fortfarande, visade det sig efterhand). Det gav intryck av att vara ett lågtröskelprogram utan några större krav.

När vi vandrade vidare kunde vi på ett annat ställe se en skylt med anvisningar för säker crackanvändning. Särskilda ’crack kits’ kunde också erhållas. Man propagerade särskilt för att använda engångsmunstycken på crackpiporna för att undvika smittspridning den vägen. Crackrökningen åstadkom nämligen småsår och spruckna läppar hos användarna. Dessutom kunde ju brukarna bränna läpparna.

En park pekades ut som en öppen drogscen som vid vissa tider var proppad med missbrukare. Vid den här tiden skulle ett soppkök, drivet av nunnor, öppna och därför fanns en flera hundra meter lång kö med missbrukare där i väntan på soppa. I nästa gathörn var det också fullt av missbrukare och guiden sade insiktsfullt att i det gathörnet kunde man köpa vilka som helst droger tämligen öppet.

Vi hade nu kommit fram till ett hälsocenter, typ drop in, och guiden stannade utanför och tog en joint och kanske något mer. På detta center kunde man tvätta, ringa och byta sprutor. Det sistnämnda märktes då någon missbrukare då och då störde föredragningen med krav på sprutor. Man slängde åt dem några förpackningar och fortsatte. Något återlämnande av gamla var det inte fråga om. Dock sade man att den som samlade ihop och lämnade in sprutor fick fler utlämnade. Personalen berömde sig av att ha bra relationer med langarna. Dessa fick dock inte sälja i själva centret.

Efter ytterligare ett liknande ställe typ värmestuga med sprututdelning var det dags för dagens clou, sprutrummet, the injection site. Där hade man ca 600 besökare/dag och man vände sig till en superriskgrupp, som man sade (i Sverige övermogna för omedelbart omhändertagande enligt LVM) .

Målsättningar är bl. a. att finnas nära öppna drogscener, minska skador/överdoser och blodsmitta och att uppamma vänliga relationer med missbrukarna (och ej ställa krav!!). Man berömde sig av att inte ha några dödsfall. Dock hade man ca 200 överdossituationer per månad. Det tyder på att missbrukarna lägger sig på gränsen till maxdos i medvetande om att hjälp finns om det krisar. Föreståndaren beklagade att det inte fanns sprutbyte och injektionsrum för ungdomar, vilket verkligen skulle behövas, enligt honom.

Centret för behandling med heroin fick vi aldrig besöka men det fanns också nära det här området.

Tämligen förstummad av allt detta träffade jag strax efter på ett par patrullerande poliser på en gata. De fick en vimpel från Uppsala Polismyndighet, vilken de hjärtligt tog emot och ville ha min adress för att skicka något liknande tillbaks till Uppsala. De verkade inte helt begeistrade över harm reduction och konferensen. Jag förklarade att jag kom från Sverige och att jag inte tyckte om vad jag såg. I Sverige sa dom, där arresterar man väl langarna? Både det och att satsa på behandling, sa jag. Det tyckte dom var helt OK, medan de däremot verkade frustrerade över den egna situationen.

Tillbaka på konferensen fick vi höra en ny talare, Diane Riley, framhålla vilken succé Vancouvers narkotikapolitik är. Den vi just bevittnat och där ordet katastrof är en korrektare benämning. Även Riley hade lärt sig läxan. Man skulle ta små steg mot harm reduction mm.
 
Det var viktigt att få fram skillnaden mellan rekreationellt bruk och mer problematisk konsumtion. Det förstnämnda orsakade ju inga problem enligt Riley. Att rekr. bruk uppammar tungt missbruk och innebär att det alltid finns narkotika mer lättillgänglig verkade inte föresväva henne. Solidaritet för henne innebär möjligen sprututdelning, sprutrum, substitutionsbehandling och heroin dito. De små stegen ska dessutom leda till en legalisering så småningom. Ett steg på vägen är också en sammanslutning av föräldrar (till brukare) som verkar för harm reduction.

En del viktiga lärdomar finns att dra av deltagandet i den här konferensen.

Harm Reduction är en politik som:
* Kortsiktigt subjektivt kan upplevas som en human och liberal lösning på drogproblem.
* Kan locka som alternativ till en restriktiv politik med i huvudsak repressiva inslag.
* Har en strategi för att i små steg leda till avkriminalisering och legalisering av narkotika.
* Satsar på sprutbyte, sprutrum, lättillgänglig substitutionsbehandling och medicinsk marijuana som taktiska steg på vägen.
* Ökar och förvärrar de redan befintliga drogproblem - skador som den skulle lösa.
* Primärt inte avser minska eller förebygga användandet av narkotika (”drug reduction”).
* Har inflytelserika och karismatiska företrädare samt rika uppbackare.

Emellertid redovisades ändå program och projekt som är intressanta för en restriktiv narkotikapolitik.

Inslagen om att förebygga sprutmissbruk var bra och lärorika. Det fanns också inslag som, om än inte så kraftfullt, tog upp cannabis skadeverkningar.

En tankeväckande redovisning fanns med av flera  program och projekt som visade vilken katastrofal betydelse droger haft för urbefolkningar (dock utan att föranleda någon fundering om vådan av harm reduction).

Att vi från Sverige fanns med och visade alternativt smittskyddsarbete i samverkan utan sprutbyte kan också ha en positiv effekt för mer neutrala deltagare.

Även i Sverige finns harm reduction-inslag. Nyligen öppnade riksdagen, med vissa förbehåll, för sprutbytesprogram i hela Sverige och programmen för substitution, metadon, subutex och i viss mån amfetaminpreparat, ökar samtidigt som det ställs krav på mer lättillgängliga program med låga krav. RFHL och Svenska Brukarföreningen m fl. kräver att kriminaliseringen av bruk av narkotika avskaffas. Andra verkar för cannabis via odling av industrihampa, cannabis för medicinskt bruk och därefter avkriminalisering – legalisering.

Sammanfattningsvis måste vi fortsätta att verka för och utveckla en restriktiv narkotikapolitik för att minska narkotikaanvändning, skador och överdoser genom polisiära insatser i ett nära samarbete med andra myndigheter och verksamheter; drogförebyggande arbete, alternativa påföljder, alternativ för smittskydd, vård och behandling och en aktiv LVM-uppföljning. Allt detta saknas i harm reduction.

Ytterligare åtgärder för att öka kontrollen över vapen

Genom ett regeringsbeslut 24 maj kommer tullen från och med den 1 juli 2006 att bli skyldig att informera polisen om skjutvapen som förs in i eller ut ur Sverige.

I syfte att bland annat ge polisen bättre kontroll över vilka vapen som finns i landet har regeringen i dag beslutat att Tullverket ska vara skyldigt att lämna uppgifter till polisen om vilka vapen som passerar Sveriges gränser. Uppgiftsskyldigheten ger också bättre förutsättningar för att förbättra det internationella brottsbekämpande samarbetet.

I linje med vad som sedan länge gäller för innehav av jaktvapen införs nu också en så kallad vapengarderob även för målskjutningsvapen, det vill säga pistoler och gevär. Den som söker tillstånd att få ha fler än tio enhandsvapen för målskjutning eller fler än åtta andra vapen för målskjutning måste visa att han eller hon har ett mycket kvalificerat behov av ytterligare vapen.

En ändring görs också i krigsmaterielförordningen för att klargöra att tillstånd till handel med skjutvapen regleras i vapenlagen. Därigenom blir det inte längre möjligt för den som inte har bedömts lämplig att få tillstånd till handel med skjutvapen enligt vapenlagen att kringgå lagstiftningen genom att få tillstånd att tillhandahålla krigsmateriel enligt krigsmateriellagstiftningen.

”Det här är ytterligare ett viktigt steg för att förbättra samordningen mellan olika myndigheter för att bättre kunna bekämpa den grova brottsligheten. Allt som leder till att färre vapen hamnar på den illegala marknaden är av stort värde”, säger justitieminister Thomas Bodström.

Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2006.


I. Rapport från ’The 17th International Conference on the Reduction of Drug Related Harm’

I två avsnitt rapporterar Kenneth Olsson från den nyligen genomförda 17:e internationella konferensen om harm reduction i Vancouver.

Av Kenneth Olsson, narkotikasamordnare, Polismyndigheten i Uppsala län

Vad är harm reduction?
 • Det är i korthet en politik som mer  syftar till att minska skador på hälsan, för anhöriga och samhälle, av narkotika, än att minska användningen.
 • Användning av narkotika ses som en mänsklig rättighet som man varken vill fördöma eller uppmuntra.
 • Drogfrihet prioriteras inte framför ”säker” användning av narkotika.
 • Bruk av narkotika är också något positivt för användare och samhälle som ska balanseras mot eventuella skador.
 • Konkret så vill man ha sprututbyten, sprutrum, lättillgänglighet (små krav) till metadon- och subutexbehandling samt förskrivning av heroin och andra preparat.
 • Brukarna är de som bäst begriper sin situation och vilken hjälp samhällets olika organ kan bistå med.
 • Harm reduction tar inte avstånd från avkriminalisering eller legalisering utan är officiellt neutrala i frågan.
 • Man är kritisk mot FN:s narkotikakonventioner och verkar för att avskaffa eller ändra dem mot en mer liberal narkotikapolitik
Konferensen hölls i Vancouver, Kanada, 30 april – 4 maj och var ett stort och noggrant regisserat arrangemang för att de församlade skulle ta till sig budskapet om harm reduction i form av sprututdelning, sprutrum, substitutionsbehandling och behandling med heroin. Legalisering av narkotika var man också positivt inställd till. På Vancouvers gator kunde man se det samlade resultatet av dessa bemödanden. Nämligen horder av tunga missbrukare som handlade med och/eller använde knark, stod i kö till soppkök eller hämtade sprutor. På konferensen framhölls givetvis Vancouver som ett exempel på bra narkotikapolitik även om polisen inte riktigt anpassat sig. Ledande, mer anpassliga poliser, fanns dock med på konferensen och berömde sig av att ha understött ovan nämnda faciliteter.

Vi var inte så många deltagande från Sverige, kanske ett 10-tal.

Från Uppsala deltog smittskyddsläkaren Staffan Sylvan och sjuksköterskan Johan Hedlund från Smittskyddsenheten samt jag själv från polisen. Vi presenterade vårt smittskyddsprojekt på en poster i anslutning till konferensen och betonade frånvaron av sprututbyte, vilket väckte en del intresse.
I närheten av vår poster fanns bl a också gänget med sprutbytare från Malmö som ju står harm reduction närmare, vilket en av dem lite spefullt påpekade.

Inledningen av konferensen var praktfull med dans av den indianska urbefolkningen och musik av flera orkestrar. Företrädare för IHRA (Intern. Harm Reduction Association). och kanadensiska senatorer höll tal.
Vancouvers rullstolsbundne Mayor, Sam Sullivan, deltog också. Han hamnade dock i blåsväder  dagen  efter då det kom fram att han  gett en kvinnlig prostituerad heroinist ca 280 kr/dag i tre veckor så hon kunde hålla sig med heroin. Kanske ännu värre  var det att han också givit en annan narkoman pengar att köpa crack för, som han fick röka i Sullivans van. I efterhand har Sullivan sagt att han nu  inte skulle sponsra knarkköp då det gynnar organiserad brottslighet.

Angrepp på USA:s narkotikapolitik
Ett återkommande tema var livligt applåderade angrepp på USA:s narkotikapolitik, eftersom USA i federala sammanhang ställer sig kallsinnigt till sprutbyten och andra inslag i harm reduction. Ett beslut av Mexiko att avkriminalisera mindre innehav av narkotika för eget bruk hälsades med tillfredställelse.

En talare menade att när nu USA hade Mexiko i söder och Kanada i norr med en ”klokare” narkotikapolitik, skulle USA få svårt att hålla emot. Dagen efter var dock lagförslaget i Mexiko stoppat av president Vincente Fox efter påtryckningar från USA.

I det sammanhanget kan nämnas att Gustavo Greiff, tidigare narkotikaåklagare i Colombia, nu bosatt i Mexiko, hjälteförklarades på konferensen. Efter att tidigare ha verkat för att sätta dit knarkkartellerna i Colombia var han nu ordförande i en sammanslutning som verkade för harm reduction och legalisering av narkotika. I USA var han nekad inresevisum.

Greiff angrep 'the war on drugs' och menade att USA överdriver och skönmålar resultaten. Som exempel nämnde han att kokaplantor inte har förstörts i den utsträckning som USA påstått eller att kokain, heroin och cannabis minskat. Greiff tes är att reglering och harm reduction i riktning mot legalisering skulle underminera drogbaronerna.

Stämningen när Greiff m fl talade var som på ett sektmöte med starkt troende. Kulmen nåddes när moderatorn förklarade att ”vi är den nya kyrkan och dess präster och prästinnor, låt oss gå ut och förkunna sanningen”.

Måltavlan för dessa aktiviteter är en FN-session 2008 där harm reduction-rörelsen åter kommer att försöka underminera FN-konventionerna mot narkotika. Denna målsättning nämndes ofta under konferensen och inte minst vid inledningen.

Andra inlägg angrep också USA och Bush, inte minst hans religiösa framtoning. Gud framstår ju som någon Senior Adviser till Bush, menade någon.

Harm Reduction i British Columbia
En företrädare för delstaten British Columbia, Penny Bullen, hälsominister!!, förklarade stolt att man nu hade 170 ställen för sprututdelning. Det fanns nu också tillgång till injektionsrum och behandling med heroin. Nöjt visade hon upp ett diagram med en fallande kurva som påstods visa hur framgångsrik man varit på att minska hepatit C.

Det verkliga förhållandet, enligt smittskyddsläkaren Staffan Sylvan, är dock att när möjligheterna att diagnosticera hepatit C blev möjliga i större skala för ett antal år sedan så blev siffrorna självklart höga i början för att sedan plana ut. Tyvärr var det så att mycket siffror som visades verkade tillrättalagda eller felaktiga för att gynna budskapet om harm reduction. Penny Bullens huvudtes var att ha en inriktning på att reducera skador av problematisk användning av droger. Drogprevention nämndes inte och heller inte något om att försöka få ner droganvändningen.

En annan talare nämnde att metadon i fängelser numera är en laglig rättighet. Om rättigheter handlade också klagomål mot polisen där intervjuade missbrukares vittnesmål ledde till utredning av ett stort antal polisers handlande. Det blev tal om avsked att ett flertal poliser. Polisledningen underkände dock hela förfarandet med utgångspunkt att vittnena ej var trovärdiga och i nuläget är ingen polis avskedad.

En diskussion om hjälp med att injicera fördes också av Rickard Pershouse med utgångspunkten att bl a hjälpa handikappade. ”Hur ska en blind missbrukare injicera säkert”, frågade Rickard. Han menade också att många unga kvinnor och nybörjare delade sprutor på grund av osäkerhet med injiceringen.
Man borde alltså få hjälp och kunskap om injicering och några juridiska hinder borde inte finnas. Givetvis sades inget om att förebygga missbruk i allmänhet eller injektionsmissbruk i synnerhet.

Stephen Lewis, företrädare för FN:s arbete mot  AIDS  i Afrika.
Lewis var en populär och karismatisk talare väl bevandrad i retorik och frasering och med de rätta åsikterna för auditoriet. Det han påpekade om de eftersatta insatserna mot hiv/aids i Afrika p g a bristande resurser och att åtgärder, som preventivmedel, stoppades av religösa skäl (bl a USA) lät ju riktigt. En så enkel åtgärd som att ge gravida kvinnor medicin skulle t ex hindra barnen från att vara hivsmittade vid födseln.

När han gick över på harm reduction så var han hämningslöst för allt på detta område. Sprututdelning, sprutrum och heroinförskrivning var rätt och riktigt. Inte minst i Ryssland och Öst-Europa med deras snabba hiv-ökning skulle harm reduction behövas. Tyvärr, påpekade han, hade Kanada fått en ny regering som nu istället ville strama åt narkotikapolitiken genom att införa obligatoriska minimistraff för narkotikabrott. Istället borde man konsultera de intravenösa missbrukarna om hur man på bästa sätt ska utforma harm reduction istället för att förfölja dem med polistillslag.

Nästa avsnitt (fredag 26 maj): Inslag från olika länder - axplock

Äntligen! - Nytt förslag från Socialdepartementet - Pensionärer ska slippa vara ensamstående

Kommuner ska kunna åläggas att ordna sällskap åt sina pensionärer. Det skriver Socialdepartementet i ett nytt förslag som skickats ut på remiss.

Sällskap i form av andra människor är bäst, men även hundar och katter kan duga, enligt departementet.

Cirka 14.000 pensionärer i Sverige lever utan sällskap av artfränder. De nya råden kan innebära att kommunerna måste skaffa sällskap åt ensamstående pensionärer.

Eftersom människor är flockdjur kan ensamtillvaron utlösa stressbeteeenden.

Socialdepartementets nya förslag ställer också högre krav på hur ensamstående pensionärer ska ha det. Bland annat ska de ha rätt att röra sig fritt varje dag. Idag finns inga regler för hur länge en ensamstående pensionär kan tvingas vara inomhus.

”Ibland kan de ju vara inomhus dygnet runt”, säger man från Socialdepartementet.

I det nya förslaget om ensamstående pensionärer har det blivit en skärpning. Högst sexton timmar per dygn ska en ensamstående pensionär tvingas vara inomhus.

Socialdepartementet vill också skärpa rekommendationerna om mat.

”De ska ha möjlighet att sysselsätta sig med att äta större delen av dygnet eftersom det är så viktigt för dom”, säger Socialdepartementet.

Förslaget är ute på remiss och kommer upp till beslut i Socialdepartementet tidigast i höst.

Det är glädjande att konstatera det här förslaget till nyordning – om det nu verkligen förhöll sig så i praktiken. Men det gäller tyvärr inte de alltför många ensamstående pensionärerna. Nej – byt ut ordet pensionärer mot hästar så är du på rätt väg. För säkerhets skull är det bäst att upplysa om att Socialdepartementet inte skickat ut någon remiss med ovanstående innehåll.

Ensamstående hästar däremot mår inte bra, menar Djurskyddsmyndigheten, samtidigt som det är dåligt med remisser om det faktum att tusentals ensamstående pensionärer står ensamma ”i sina spiltor” utan sällskap av artfränder. Kanske kunde Djurskyddsmyndigheten ta hand om det vid sidan om sin omsorg om ensamstående hästar eller kommer det kanske ett förslag från Socialdepartementet rörande tvåbenta ensamstående.

I april rapporterade Ekot att Djurskyddsmyndigheten kommer att läggas ner om den borgerliga alliansen vinner valet. Orsak: Turbulens kring flera av myndighetens förslag. Djurskyddsmyndighetens nuvarande hästförslag borde inte bara orsaka turbulens utan storm.

I det fall Djurskyddsmyndigheten läggs ned skulle ju Socialdepartementet kunna ta över ansvaret för hästarna också och i samarbete med Folkhälsoinstitutet lansera kampanjen ’En häst åt varje pensionär’ eller tillsammans med PRO - ’Dansa med hästar’.

Torgny Peterson


Kvinnlig narkoman dog efter läkarbehandling

En 30-årig kvinnlig narkoman i Gävleborg avled förra våren efter att en läkare gett henne för stora mängder läkemedel mot abstinens.
 
Socialstyrelsen vill nu att HSAN (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd) beslutar om prövotid och kompetensutveckling för läkaren, som inte undersökte patienten på det sätt han borde ha gjort, som inte tog relevanta prover och som inte dokumenterat åtgärderna.
 
Läs också:
Om läkare och ’medicinmän’
 
Torgny Peterson

Så ska slipsten dras

Efter omfattande samarbete och spaningsinsatser begärs idag sex personer häktade i Malmö misstänkta för grovt narkotikabrott.

Tillslaget, där en större mängd narkotika beslagtogs, är resultatet av samarbete mellan Serbien, Kroatien, Slovenien, Österrike, Tyskland och Danmark.

Torgny Peterson

Kraftig ökning av användning av cannabis i Tyskland

Vid den 29:e Bundes-Drogenkongressen i Potsdam i måndags sa Thomas Bader, ordförande för organisationen Drogen und Rauschmittel, att konsumtionen av hasch och marijuana har ökat kraftigt samtidigt som bruket av heroin planat ut.

Bader varnade samtidigt för några höga förväntningar beträffande förskrivning av heroin och han betraktade det som skandalöst att det rått närmast total tystnad om kostnaderna för det hittillsvarande heroinprojektet i Tyskland som, enligt Baders uppgifter, hittills kostat 30 miljoner euro ( 280 miljoner kronor).

Torgny Peterson


Idag presenteras förslaget om kommunala knarkstugor i Storbritannien

Idag presenterar frivilligorganisationen The Joseph Rowntree Foundation ytterligare ett fattigdomsbevis från den europeiska narkomanvården då man offentliggör en rapport innehållande förslag om inrättande av kommunala knarkstugor i Storbritannien eller ’drug consumption rooms’ som företeelsen kallas på politiskt korrekt engelska.

Av namnet att döma – drogkonsumtionsrum – är det inte konspiratoriskt att hävda att förslaget på sikt kommer att innebära att man har för avsikt att upplåta utrymmet också för de som röker heroin eller crack.
2002 kom ett liknande förslag om kommunala knarkstugor som den gången avvisades.

I gruppen som skrivit rapporten ingår bland annat Andy Hayman från Scotland Yard, tillika inflytelserik i ACPO (Association of Chief Police Officers) och kriminalkommissarie Kevin Green från Metropolitan Police.

Under 20 månader säger sig organisationen ha gått igenom det som skrivits om heroindistribution, man har talat med ”relevanta vittnen” och besökt kommunala knarkstugor utomlands.

Gruppens rapport har skickats till det brittiska inrikesministeriet för benäget studium.

Utifrån detta har gruppen gjort ett antal rekommendationer.

Rekommendationer
 • Ett antal drogkonsumtionsrum bör inrättas i Storbritannien genom lokala överenskommelser mellan huvudaktörer
 • Pilotprojekt bör utvecklas i delar av landet där det redan finns betydande stöd för idén och omfattande problem med användning av narkotika dödsfall till följd av överdoser.
 • Bäst vore om en sådan process med pilotprojekt kunde stödjas och samordnas av regeringen. Men om detta är omöjligt hoppas IWG (frivilligorganisationens Independent Working Group) att lokala aktörer kommer att kunna konstruera lokala program där det ligger i allmänhetens intresse att göra det.
 • Under förutsättning att korrekt tillämpade regler och tydliga lokala överenskommelser existerar, kan och bör drogkonsumtionsrum kunna drivas i pilotprojektform utan ändring i lagstiftningen.
 • Initialt bör pilotprojekten bestå enbart av injektionsrum. Väskötta sprututbyesprojekt förefaller kunna erbjuda en lovande placering av drogkonsumtionsrum i Storbritannien.
 • Drogkonsumtionsrummen bör integreras med lokala droginsatser och erbjuda tillgång till rådgivning om användning av narkotika (inkluderande hänvisning till behandling), bostad, bidrag, anställning och egenvård.
 • Lokalsamhällen och intressenter bör vara intimt involverade i utvecklingen av pilotprojekten.
 • Det måste finnas ett antal minimikrav för drogkonsumtionsrummen som reglerar användarnas uppförande, personalens agerande, personalutbildning och antalet anställda som behövs för att erbjuda en säker och korrekt service.
 • Pilotprojekten måste utvärderas noggrant och beräkning av kostnaderna för pilotverksamheten bör inkludera resurser för en omfattande utvärdering i samarbete med lokalsamhället, genom undersökare bland de som använder tjänsten och en uppskattning av kostnadseffektiviteten.
För närvarande finns kommunala knarkstugor i Schweiz, Nederländerna, Tyskland, Spanien, Norge, Luxemburg, Australien och Kanada. Den första kommunala knarkstugan i Europa öppnades i Bern i Schweiz 1986. Idag finns det uppskattningsvis totalt 65 kommunala knarkstugor i dessa åtta länder.

Verksamheten med kommunala knarkstugor har, helt korrekt, fördömts av FN:s narkotikakontrollorgan INCB (International Narcotics Control Board) i flera av deras årsrapporter. I paragraf 590 i den senaste rapporten från FN:s narkotikakontrollorgan upprepar INCB:s styrelse sin hållning att "injektionsrum eller andra utrymmen där personer kan missbruka droger som förvärvats illegalt underlättar det illegala bruket av internationellt kontrollerade substanser och står i strid med bestämmelserna i de internationella fördragen för kontroll av droger. Injektionsrum står i strid med huvudprincipen i fördragen, nämligen att bruket av droger ska begränsas till att omfatta medicinska och vetenskapliga ändamål. INCB:s styrelse beklagar öppnandet av ett injektionsrum i Norge i januari 2005 och uppmanar regeringen att vidta omedelbara och nödvändiga steg för att garantera överensstämmelse i enlighet med de internationella fördragen för drogkontroll."

Det nya socialborgarrådet i Oslo, Sylvi Listhaug, struntar emellertid i FN:s kritik och säger till norska Aftenposten, "för mitt vidkommande är användarna viktigast. Sprutrummet fungerar bra och vi vill fortsätta tills den treåriga prövoperioden är över."

Aftenposten rapporterar också att såväl Kristelig Folkparti som Høyre är moståndare till injektionsrummet.

Norge har ratificerat FN:s samtliga 'narkotikakonventioner'. Oslo är dessutom medlem av ECAD (European Cities Against Drugs).

Det är ingenting annat än ren skandal att länders regeringar hjälper till att upprätthålla missbruk av ett av de i särklass mest beroendeframkallande preparaten, heroin.

Nu är det ingalunda någon självklarhet att förslaget blir verklighet. På samma sätt som 2002 är det dags att återigen säga nej till den här sortens drogpolitiska galenskap.

Läs mer
En sammanfattning av rapporten ’Drug Consumption Rooms’
Hela rapporten

Torgny Peterson


Prostitution i Finland

Vid ett besök i Helsingfors den 12 maj av jämställdhetsminister Jens Orback skedde överläggningar med Orbacks finska kollega, social- och hälsovårdsminister Tuula Haatainen. Samtalen kretsade framförallt kring arbetet mot prostitution.

Orback informerade under dagen finländska riksdagsledamöter om de svenska erfarenheterna av att kriminalisera köp av sexuella tjänster. Han träffade dessutom kvinnoorganisationer och fick information om den finska polisens och gränsbevakningens arbete mot trafficking.

I ett pressmeddelande i samband med besökt säger Finlands social- och hälsovårdsminister, Tuula Haatainen, att Finland saknar ett yrkesövergripande nätverk som hjälper kvinnor att ta sig ut ur prostitution.
”Ur social- och hälsovårdssynvinkel är det myndigheternas och organisationernas uppgift att nå och hjälpa de kvinnor som är offer för prostitution och kvinnohandel. Välfärdsstatens uppgift är att sörja för människornas grundläggande och mänskliga rättigheter. Vi vet att livet inte är lätt för de prostituerade, men det är ännu svårare att ta sig ut ur prostitution. Samhället skall erbjuda stöd och verkliga alternativ till prostitutionen”, sa Haatainen i samband med Orbacks besök i Helsingfors.

”Prostitution i sig innehåller kränkningar av de mänskliga rättigheterna, begränsning av den sexuella självbestämmanderätten, utnyttjande av personer i svagare ställning, våld samt hot om våld. Även sjukdomar, fysisk och psykisk utbrändhet samt social utslagning är en del av de prostituerades vardag. För att ta sig ut ur prostitutionen behövs samhällets stöd samt en attitydförändring. Enligt regeringens proposition signalerar förbudet mot köp av sexuella tjänster att det är efterfrågan som upprätthåller prostitutionen”, sa Haatainen.

Vid konferensen ’Kvinnor och demokrati’ i S:t Petersburg i oktober förra året sa den finländska
statssekreteraren Leila Kostiainen, ”Förebyggande av våld mot kvinnor och kvinnohandel är en förutsättning för att jämställdheten och de mänskliga rättigheterna skall förverkligas. Prostitution hör tätt ihop med människohandel och skapar en marknad för kvinnohandel. Vi måste som en del av arbetet mot människohandeln göra allt vi kan för att minska prostitutionen. Att förebygga kvinnohandel och att hjälpa offren hör till de uppgifter där det är viktigt att de nordeuropeiska länderna samarbetar ned varandra, både på regeringsnivå och på medborgarorganisationsnivå.”

Av en sammanfattning av Anna Kontulas rapport: Prostitution i Finland (2005) framgår att ca 8 000 prostituerade beräknas arbeta i Finland varje år varav hälften är finländare. De flesta arbetar på deltid. Betraktat på dagnivå arbetar var fjärde prostituerad med en hallick. På årsnivå uppgår andelen till en tredjedel.

De prostituerades utgångspunkter och motiv är mycket varierande. Prostitutionen i Finland är etniskt segregerad: finländarna erbjuder samlag och specialtjänster, thailändarna intimmassage och ryssarna och estländarna, som kommer till Finland för att arbeta, vanligen bara samlag.

En del av prostitutionen är förknippad med tunga sociala problem, t.ex. brottslighet, fattigdom, missbruk, utsatthet och utanförskap. Speciellt prekär är situationen för papperslösa immigranter: de kan inte söka sig till den officiella arbetsmarknaden och har inte ens i akuta fall tillgång till samhällsservice.

Utöver den internationella koppleribrottsligheten finns det på fältet även andra former av organisation. De prostituerade har diskussionsforum på Internet och ordnar sammankomster. Kring studior, massagekliniker och hjälporganisationer (t.ex. Pro-tukipiste) uppstår oofficiella nätverk. Det finns också en nationell och internationell intresseorganisation för sexarbetare. De flesta prostituerade känner dock ingen annan i branschen.

Prostitution förekommer i alla samhällen, men dess omfattning och former påverkas av det enskilda samhällets sociala, kulturella och ekonomiska särdrag.

Den finska prostitutionslagstiftningen har ändrats avsevärt de senaste åren. Prostitutionen i Finland speglar även den långsamma stigningen i inkomstnivån i Estland och Ryssland, de växande inkomstklyftorna i Finland, Estlands anslutning till EU och diskussionen om prostitution i de finska medierna.

De mest betydande ändringarna i prostitutionen i Finland på senare år har varit minskningen av antalet estniska och ryska prostituerade som bara kommer till Finland för en kort tid åt gången, de estniska prostituerades självständigare ställning och en eventuell ökning av antalet finska prostituerade.

Bussar med prostituerade från Murmansk har avlösts av verksamhet där kunden bjuder in kvinnan hem till sig för några dagar och kvinnan vid sidan av sextjänster också utför bl.a. hushållsarbeten.

Införandet av substitutionsbehandling har minskat andelen sprutnarkomaner bland prostituerade.

Som följd av förändrad lagstiftning och växande användning av elektronisk kommunikation skaffar prostituerade sina kunder i allt större utsträckning via Internet i stället för på gator och restauranger eller genom tidningar. (Anna Kontulas rapport ”Prostituutio Suomessa” publiceradas av Sexpo Säätiö i 2005 på finska. Rapporten finns även på www.sexpo.fi  och www.salli.org ).

Den finska regeringen har föreslagit att köp av sexuella tjänster ska kriminaliseras. Just nu behandlas lagförslaget i den finska riksdagen.

Torgny Peterson

Regeringens Barnskrivelse presenteras den 24 maj

I den nya skrivelsen Ett Sverige för barn redogör regeringen för sin barnpolitik genom att ge en bild av aktuella och pågående initiativ och åtgärder för barns och ungas rättigheter. Det handlar om barns och ungas rätt till en god levnadsstandard, en trygg uppväxt, hälsa, utbildning, inflytande och delaktighet samt barn och ungas rätt till samhällets stöd och skydd.

Socialminister Berit Andnor presenterar skrivelsen på Fryshuset den 24 maj.

Läs mer:
Om satsningen ett Sverige för barn

Besök:
Ett Sverige för barn

Största krogkontrollen någonsin i Göteborg

I syfte att minska krogvåldet genomförde polisen i Göteborg City en grundlig tillsynsverksamhet under fredag - och lördagsnatten i samverkan med Statens Folkhälsoinstitut (FHI).

Arbetet inriktades mot krogpersonalens servering av alkohol till underåriga och märkbart påverkade personer. Flera inslag i arbetsmetoden är helt nya och inte prövade tidigare i Västra Götaland.

Polisen i Göteborg City har genom dold övervakning i krogmiljön haft som målsättning att upptäcka och rapportera brott mot Alkohollagen. Att servera någon märkbart påverkad person eller någon under 18 år alkohol är straffbart och kan medföra böter eller fängelse i högst sex månader. 

* 27  krogkontroller genomfördes på restauranger och pubar i centrala Göteborg
* 4  bartendrar rapporterade för olovlig dryckeshantering
* 11 krogar fick anmärkning på ordning och nykterhet
* 136  bartendrar/ serveringspersonal och 21 ordningsvakter har kontrollerats

Våldsbrott och alkohol hänger ihop!
”Detta gör vi inte för att jäklas med restaurangpersonalen, utan för att förebygga det alkoholrelaterade våldet och förbättra deras egna arbetsmiljö”, säger Göran Stenström, polisinspektör Göteborg City.

Forskning visar på starka samband mellan alkohol och våld. En berusad person kan lätt bli offer för t.ex. våld, rån eller våldtäkt. 80 procent av misshandelsfallen i Sverige har samband med alkoholkonsumtion. En stor mängd av det polisanmälda våldet sker i anknytning till restauranger. Oftast är både gärningsman och offer påverkade. Hög berusningsgrad och att många alkoholpåverkade människor samlas på en och samma plats ökar risken för våld.

”Vi ser positivt på att polisen förstärker sin tillsyn eftersom detta gör krögare med personal än mer medvetna om sitt ansvar att förebygga våld och skador”, säger Louise Bergman, projektledare RUS.

Hittills har RUS utbildat 600 personer från ett 80-tal restauranger i centrala Göteborg i ansvarsfull alkoholhantering.

Ny prevention - Dags för 'sociala äventyr'

I en ny avhandling vid Stockholms universitet hävdar sociologen Alexandra Bogren att människors och myndigheters uppfattning av alkohol- och drogkonsumtion präglas av stereotypa bilder av varför vi berusar oss och hur män respektive kvinnor reagerar på rusmedel.

”Min undersökning kan hjälpa oss att förstå varför ungdomar och kvinnor utsätts för en hårdare social kontroll när det gäller deras konsumtion av alkohol och till viss del även droger”, säger hon.

Mot bakgrund av de pågående förändringarna i både den svenska och den internationella rusmedelskulturen har Alexandra Bogren studerat svensk och till viss del även internationell rusmedelskultur genom att i fyra olika studier fokusera på de socialpolitiskt viktigaste grupperna - ungdomar och kvinnor.

En av studierna handlar om den svenska officiella drogpolitiska linjen. Utifrån texter riktade till tonårsföräldrar har hon granskat synen på ungdomar och deras konsumtion av alkohol och droger. Som motbild har hon, genom att besöka chattsidan P.S. Forum, även studerat hur ungdomarna själva ser på alkoholkonsumtion och berusning.

”Informationskampanjerna missar målet när de utgår ifrån att de enda skälen till att människor använder alkohol och droger är att de vill uppnå en inre lättnad och befrielse från det som är jobbigt. Mina studier av den officiella bilden och av ungdomars syn visar att denna ensidighet innebär en risk för att många inte känner sig berörda. De anledningar som ungdomar själva uppger till att de berusar sig är mer mångfacetterade än så. Många talar till exempel om att de dricker för att vara sociala och för att det är ett äventyr”, säger Alexandra Bogren.

Att ensidiga informationskampanjer missar målet om man tror att människor använder droger för att ”uppnå inre lättnad och befrielse från det som är jobbigt” kommer knappast som en nyhet. Inte heller uppgiften om att många dricker för att vara sociala eller för att ”det är ett äventyr” är speciellt uppseendeväckande. Vad som däremot är anmärkningsvärt är att preventiva insatser fortfarande mal på i samma gamla spår utan att utveckla effektiva metoder för att utveckla ’sociala äventyr’.

I det arbete MOTGIFT utfört på Gotland har det klart och tydligt visat sig att social gemenskap är oerhört väsentlig, men det har också visat sig att preventiva insatser ofta saknar den ’häftighetsfaktor’ som inte minst ungdomar söker efter i sina 'sociala äventyr'. I arbetet med att försöka få ungdomar att hålla sig borta från alkohol och narkotika är det viktigt att komma ihåg att vi marknadsför en idé – en idé om att det faktiskt går att överleva utan att supa sig berusad eller bli hög på knark. I det arbetet är det inte tillräckligt att producera informationsblad om drogers skadliga inverkan på människokroppen eller att kommunen eller någon frivilligorganisation erbjuder drogfria fester med jämna mellanrum. I modernt, drogpreventivt arbete måste idéerna marknadsföras med moderna medel, både när det gäller material och verksamhet.

Glöm inte bort att vi i det arbetet konkurrerar med det massiva utbud av aktiviteter med hög häftighetsfaktor som marknaden erbjuder!

Med detta som utgångspunkt planerar MOTGIFT Gotland inför det kommande året helt nya inslag för ’sociala äventyr’ där alkohol och narkotika spelar noll roll.

Du kommer inte att missa vad det handlar om när det är dags.

Läs också:
Mångmiljonbelopp går till regeringens kampanjer

Torgny Peterson  

Tyska erotiska tjänsteutövare irriterade

Tyska erotiska tjänsteutövare* verksamma i landets förrättningscontainrar** är mäkta irriterade på Svenska Fotbollförbundets ordförande Lars-Åke Lagrell. Tjänsteutövarna anser att han genom sina uttalanden försvårat deras arbetsvillkor så allvarligt att tjänsteutövarnas fackförening, Doña Carmen, med säte i Frankfurt, skickat en inbjudan till Lagrell där inte bara han utan också alla spelarna och tränare Lagerbäck välkomnas till en guidad visning av en förättningscontainer.

I brevet skriver organisationens representant Juanita Henning bland annat att man genom olika presskriverier fått uppgifter om att herr Lagrell i samband med VM i fotboll 2006 personligen garanterat att inga medlemmar av det svenska VM-landslaget ska beträda någon ”bordell” under VM i Tyskland.

Och vidare: ”Som en organisation som tillvaratar de prostituerades sociala och politiska rättigheter, beklagar Doña Carmen ert offentliga ställningstagande. Vi betraktar det som överilat och möjligen ägnat att försämra anseendet av köp och försäljning av sexuella tjänster. Vi föreställer oss att detta inte alls var er avsikt och att ni, i ett land där köp av sexuella tjänster är straffbara, står under visst officiellt tryck och därför måste inta en avvisande hållning…”

Efter detta kommer sedan förslaget om själva besöket som, enligt Doña Carmen, skulle ge svenskarna förstahandsinformation på plats. ”I anslutning till detta finns det möjlighet för er, inom ramen för en bordellvisning som vi erbjuder er, att skaffa en egen bild av bordeller. Eftersom Doña Carmen redan genomfört offentliga bordellvisningar flera gånger, bland annat inom ramen för de evangeliska kyrkodagarna, skulle ert deltagande [i en sådan bordellvisning] möta förstående också i den svenska offentligheten”.

I brevet påpekar man också att bordellvisningen inte förpliktigar till något köp av sexuella tjänster.

Jovisst – skicka Lagrell, Lagerbäck och grabbarna på bordellvisning som intellektuell uppvärmning inför VM! Man undrar var tjänsteutövarna får allt ifrån men – å andra sidan – business is business och Doña Carmen vill självklart inte att några svenskar ska förstöra deras lukrativa affärsverksamhet.

Mig veterligen har inbjudan till offentligt bordellvisning inte accepterats. I vart fall inte under den här veckan då hela det inbjudna gänget under stort ståhej laddar upp inför VM på Gotland där det är extremt ont om offentliga bordellvisningar.

27 april kom EU:s justitieministrar överens om gemensamma insatser mot människohandel i samband med internationella evenemang. Överenskommelsen är en följd av att justitieminister Thomas Bodström tog upp frågan med sina ministerkolleger i Bryssel i februari sedan det kommit rapporter om en befarad ökning av antalet prostituerade i Tyskland under fotbolls-VM i juni.

Överenskommelsen 27 april innebär bland annat:

 • att ministrarna ska arbeta för att skärpa de straffrättsliga reglerna för människohandel för att effektivisera brottsutredningar och för att stärka skyddet för brottsoffer, framför allt barn.
 • att EU-länderna bör vidta åtgärder för att minska efterfrågan av sexuella tjänster i samband med internationella evenemang.
 • att ett polissamarbete kan påbörjas omedelbart för att bekämpa människohandel vid internationella evenemang som fotbolls-VM.
I anslutning till mötet ordnade Thomas Bodström också en diskussion med företrädare för Europaparlamentet och vissa medlemsstater som engagerat sig i frågan om människohandel. Thomas Bodström tog bland annat upp kopplingen mellan människohandel och prostitution där han pekade på de positiva effekterna av den svenska sexköpslagen.

"Jag är otroligt nöjd med dagens resultat. En process som vanligtvis tar två år har denna gång tagit två månader. Sverige kommer att sända poliser till Tyskland under fotbolls-VM, för att på plats bidra med informations- och erfarenhetsutbyte om människohandel. Men det är också viktigt att frågan fått så stor uppmärksamhet runt om i världen. Det påverkar i sig attityden till sexköp och prostitution oerhört mycket", sa justitieminister Thomas Bodström efter mötet i Bryssel.

Utfallet av mötet i Bryssel har naturligtvis inte gjort de erotiska tjänsteutövarna mindre oroliga och som grädde på moset genomförde den tyska polisen för ett par veckor sedan (10 maj) razzior på 19 bordeller och i 110 privata lägenheter.

Det är positivt om den tyska verksamheten får sig en rejäl knäck, inte bara under fotbolls-VM. Det är lika positivt att Norge, Finland och Estland funderar över om det inte är dags att kriminalisera de som handlar av tjänsteutövarna.

Samtidigt som tyska Doña Carmen ställer sig helt oförstående till den svenska inställningen och varför inte fotbollsälskare också ska kunna älska bordeller, planerar man nu i Malmö, inom ramen för Kast-projektet (Köpare av sexuella tjänster) arbete med att försöka hjälpa personer som köper sex. (I Göteborg startade Kast 1997 och verksamheten finns också i Stockholm).

* erotisk tjänsteutövare = prostituerad, hora

** förättningscontainer = bordell

Läs också:
Män med sexköparproblem – det finns hjälp
Människosmuggling förekommer i nästan alla länder
Förslaget om VM-bojkott hotar männens identitet

Torgny Peterson


NATO-general varnar för narkotikasituationen i Afghanistan

I en artikel i International Herald Tribune idag varnar NATO-generalen James Jones för att drogkartellerna nu utgör en större fara för landets framtid än en återuppstående Talibanrörelse.

Jones varnar också för att medvetenheten i Europa om narkotikaproblemets omfattning i Afghanistan är otillräcklig.

Läs artikeln i International Herald Tribune

Läs också:
Hellre knark än krig
Resurgent Taliban ties to drugs seen as global problem

Torgny Peterson

Om rena rakblad och "det terapeutiska behovet av att skära sig på ett säkert sätt"

I april skrev jag om att brittiska sjuksköterskor vill att man ska förse patienter, som har för avsikt att skada sig själva, med rakblad - rena fina rakblad så att dom kan skära sig på ett 'säkrare' sätt. Vidare berättade jag att förslaget om "säker självskadeverksamhet" skulle debatteras på RCN:s (Royal College of Nursing) kongress i april.

Enligt förslaget ska de patienter som beslutat sig för att skada sig själva få hjälp med att minimera skaderiskerna.

Utöver att förse patienterna med rena rakblad innebär förslaget också att de ska förses med förpackningar med rena bandage och få tillgång till rena lokaler där de kan skära sig 'på ett säkert sätt'.
Vidare ska sjuksköterskorna ge patienterna råd kring vilka delar av kroppen det är säkrast att skära sig på.

Många har hört av sig till mig och trott att det hela var ett något försenat aprilskämt, men så är det inte.

Patienter som bestämt sig för att skada sig själva kan redan nu få göra det på St George´s psykiatriska sjukhus i Stafford där ett pilotprojekt bedrivs under ledning av sjuksköterskan Chris Holley.

23-27 april ägde RCN:s kongress rum i Bournemouth och du kan se och lyssna till hela debatten om ”det terapeutiska behovet av att skära sig” – Safe self harm – is it possible? Chris Holley håller inledningsanförandet i debatten.

Om du lyssnar på debatten kommer du med all säkerhet att känna igen samma typ av argumentation som används av de som förespråkar ’säkert’ användande av narkotika.

Läs också:
National Institute for Health and Clinical Excellence (2004) Self-harm: the short-term physical
and psychological management and secondary prevention of self-harm in primary and
secondary care

Nursing and Midwifery Council (2004) The NMC code of professional conduct: standards for
conduct, performance and ethics

Torgny Peterson

Övergången från fängelse till frihet ska bli bättre

Övergången från livet i anstalt till livet i frihet ska bli bättre och mer strukturerad.

Utslussningen ska anpassas till vad varje intagen behöver för att förbättra förutsättningarna för att han eller hon ska klara sig i samhället efter frigivningen utan att återfalla i brott.

Det ska finnas fyra typer av utslussningar:

Frigång
Innebär att den intagne under dagtid arbetar, deltar i undervisning, får behandling eller deltar i någon annan sysselsättning utanför anstalten. 

Vårdvistelse
Innebär en utökning av den möjlighet som i dag finns att vistas utanför anstalt för vård mot missbruk.
 
Vistelse i halvvägshus
Innebär att den intagne är placerad i ett av Kriminalvården kontrollerat hem som är anpassat för att ge intagna särskilt stöd och tillsyn. 

Utökad frigång
Innebär att den intagne under kontrollerade former avtjänar sista delen av fängelsestraffet i sin bostad.
Villkorlig frigivning ska även i fortsättningen normalt ske när den intagne har avtjänat två tredjedelar, men minst en månad, av strafftiden. Om det vid den tidpunkten finns synnerliga skäl mot att den intagne ska friges villkorligt, till exempel att han eller hon allvarligt misskött sig, ska den villkorliga frigivningen skjutas upp.

Lagändringarna börjar gälla 1 januari 2007.

Barn som bevittnat våld ska få bättre stöd

Det slås fast i socialtjänstlagen att barn som bevittnar våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott.

Barn som bevittnar ett brott som är ägnat att skada barnets trygghet och tillit i förhållande till en närstående person får också rätt till brottsskadeersättning från staten.

Den som har blivit utsatt för ett brott ska även i fler situationer än i dag få information om vilka bestämmelser som gäller för meddelande av besöksförbud, vilket även kan komma barn till godo. Informationen ska lämnas bland annat när en gärningsman ska friges eller har blivit beviljad någon form av utevistelse.

Lagändringarna börjar gälla den 15 november 2006.


Skuldsaneringen ska bli enklare och snabbare

Från den 1 januari 2007 ska det bli enklare och gå snabbare att ansöka om skuldsanering.

Den stora skillnaden mot tidigare är att kronofogdemyndigheten ska kunna fatta beslut om skuldsanering även i de fall fordringsägarna säger nej. Ett sådant beslut ska kunna överklagas till tingsrätten.

Dagens krav på att skuldsatta ska göra ett eget försök att komma överens med fordringsägarna innan de får ansöka om skuldsanering slopas. Liksom tidigare har kommunerna ansvar för att lämna råd och anvisningar till skuldsatta personer.

Genom den nya lagen får Konsumentverket ett ansvar för att stödja kommunernas budget- och skuldrådgivning.

Skuldsanering innebär att den skuldsatta under en period, oftast fem år, ska leva på begränsade ekonomiska resurser och att det överskott som eventuellt finns fördelas mellan fordringsägarna. Om den skuldsatta har möjlighet att betala tillbaka pengar fastställs en betalningsplan. 

HIV/AIDS-konferens i Moskva

Den första regionala konferensen om hiv/aids-situationen i Östeuropa och Centralasien hölls den 15-17 i Moskva.

I dag beräknas antalet smittade i regionen uppgå till 1,6 miljoner människor, varav de flesta är under 30 år. En snabbt ökande andel av de som smittas är unga kvinnor. Antalet årliga dödsfall har nästan fördubblats mellan 2003 och 2005.

Sprutnarkomanerna är fortfarande den hårdast drabbade gruppen i regionen men andelen sexuellt överförd smitta ökar kraftigt. Andelen hivpositiva barn ökar dramatiskt i området.

Moskvakonferensen var en viktig vändpunkt då hiv/aids-frågan hittills varit tabubelagd i regionen och makthavare har undvikit att ta upp den. För första gången någonsin samlades regionens makthavare, forskare, människor som lever med hiv och frivilligorganisationer för att utbyta kunskap och gemensamt trappa upp kampen mot epidemin. Konferensen är viktig eftersom den kommer att lyfta fram betydelsen av att arbeta mer med förebyggande insatser.

Konferensen hölls i en förhållandevis öppen anda. Många i regionen kontroversiella ämnen togs upp. Ryska makthavares okunskap, ignorans och otydlighet i frågan kom fram ganska tydligt då Putins rådgivare möttes av frågor. Budskapet från honom var dock att internationella givare tas emot med öppna armar i Ryssland och att NGO:s ses som en självklar aktör i kampen mot epidemin i området.

Myndigheter i många av områdets republiker fick kritik för sin oegentliga statistikföring av flera talare. Chefen för UNAIDS, Peter Piot, framhöll konferensens nödvändighet och sade att den borde ha ägt rum för längesen. Sexualundervisning för ungdomar är en kontroversiell fråga i regionen där den ortodoxa kyrkan blivit allt starkare de senaste åren. Företrädare för olika kyrkor har gjort skarpa utspel och fördömt sexualundervisningen, en verksamhet som är helt avgörande för att minska smittspridningen. Frågan kom upp på dagordningen flera gånger, inte minst på ett av Sida organiserat satellitmöte med rubriken "Morals and Politics - forces in the prevention agenda". Där fick en ortodox fader många frågor i ämnet. Han visade inte på någon som helst förståelse för vikten av exempelvis sexualundervisning.

De allra flesta som jobbar med hiv/aids i området har dock en helt annan syn än den ortodoxa kyrkan. Detta kom fram under hela konferensen. Substitutionsbehandling, till exempel metadon till heroinister, diskuterades också öppet. I Ryssland är det förbjudet och kontroversiellt medan man i andra länder i regionen nått positiva resultat med substitutionsterapi. Frågor som fick liten eller ingen uppmärksamhet var framför allt män som har sex med män samt hårt drabbade etniska
minoriteter såsom romer. Även gruppen invandrare och illegala invandrare fick liten eller ingen uppmärksamhet.

Första konferensdagen handlade om partnerskap. Vikten av ett multisektoriellt samarbete var som ett mantra första dagen. Samverkan mellan olika aktörer var det som alla talare framhöll som
avgörande i kampen mot hivepidemin. The ”three ones” (en nationell hivmyndighet med bred bas och ett nationellt övervaknings- och utvärderingssystem) togs upp som den bästa modellen för hivarbetet och vikten av ett starkt ledarskap betonades av de flesta. Den gamla slagdängan att gå från ord till handling var också något som nämndes av många. Sidas generaldirektör, Maria Norrfalk, var en av öppningstalarna. I sitt tal tog hon bland annat upp att man reagerat för sent, vikten av prevention bland unga, stärkande av kvinnans ställning, ifrågasättandet av kondomer samt betonade att SRHR och MR ska gälla alla.

Andra dagen handlade om prevention. En av talarna var Lars O. Kallings som i sitt tal uttryckte att man i regionen varit arrogant och likgiltig till epidemin och att det gjort att arbetet fördröjts. Under dagen betonades vikten av information och tillgång till kondomer. Att preventionsarbete måste göras speciellt bland sprutnarkomaner, män som har sex med män samt att förhindra mor till barnsmitta nämndes.

Något som för en del känns som självklart men som under konferensen betonades var vikten av att inte skuldbelägga någon grupp och att man bör utbilda poliser, sjukvårdspersonal osv. Stigmatisering och diskriminering är fortfarande ett stort problem i regionen. Polis arresterar ibland människor för att de har en kvot att fylla och det är något som man snabbt måste komma ifrån för att harmreduction- arbetet, såsom sprututbytesprogram för narkomaner, ska få mera utrymme. Robin Montgomery från AFEW hade ett intressant framförande om hur de sociala normerna i regionen påverkar preventionsarbetet. Akram A. Eltom från WHO betonade vikten av fördelning av resurser i ett relativt rikt land som Ryssland samt vikten av att NGO:s med sina program når ut till de grupper man vill nå, ”targeting”. Han pratade också om att testning och stöd är mycket viktigt samt att det är oerhört viktigt att hivpositiva involveras och får höras.

Den tredje och sista konferensdagen handlade om behandling. Ett samarbete mellan flera olika aktörer betonades. Sjukvård, sociala myndigheter och andra involverade måste samarbeta för att behandlingen skall fungera framgångsrikt. Vikten av information för att förebygga stigmatisering och diskriminering är fortfarande mycket aktuellt i området. Vaccinforskning nämndes denna dag i flera av talen men fick förvånansvärt lite uppmärksamhet under konferensen i stort. Det samma gäller för microbicider, kemiska medel som kan appliceras i vagina i avsikt att skydda mot infektion. Substitutionsbehandling samt ett bättre följsamhetsarbete ansågs av många som något man måste utveckla för att kunna vända trenden i regionen. Likaså finns det mycket kvar att göra inom sjukvården och stödarbetet och framför allt i samarbetet mellan aktörerna.

Svenska organisationer som fanns på plats var bland annat Sida, RFSU, Lafa och Convictus. Noaks Ark – Röda Korset representerades av Jan-Olof Morfeldt och Katja Berglund.

Röda Korset


Kan man få studenter att dricka mindre?

Svaret på frågan är ja att döma av innehållet i en avhandling av Kent Johnsson vid Lunds universitet.

De två metoderna Johnsson beskriver som framgångsrika är dels utbildning av bartenders i ansvarsfull alkoholservering, dels att påverka högkonsumenterna.

Läs mer
Läs en sammanfattning av avhandlingen, Alcohol Intervention Studies in University Students. Randomised Controlled Trials of Responsible Beverage Service and High Risk Drinking

Läs avhandlingen

Läs också:
Alkohol, narkotika och studentliv - En studie om attityder, tankar och användningen av alkohol och narkotika hos svenska högskole- och universitetsstudenter

Torgny Peterson

Så fel man kan ha – en studie om unga människors kunskap om alkohol- och narkotikabruk

Enligt en forskningsartikel av Hilde Pape, Elisabet E. Storvoll och Ingeborg Rossow i Tidsskrift for ungdomsforskning (nr 1, 2006) visar det sig att norska ungdomar har dåliga kunskaper om alkohol och narkotika.

Vad vet ungdomar i Norge om alkohol och narkotika? Har dom goda kunskaper eller är kunskapsluckorna och missförstånden omfattande.

För att söka svar på frågorna besvarade 20.000 skolungdomar i olika delar av landet en enkät.

Resultat? Kunskaperna om alkohol och narkotika om biverkningar och konsekvenser är dåliga. Så tror till exempel hälften av de tillfrågade att narkotika skördar flera liv än alkohol. Mer än hälften av de tllfrågade tror också att de som prövar hasch sedan fortsätter att använda andra droger

Författarna argumenterar för en omdefiniering av målsättningen för skolans insatser inom det drogförebyggande området så att ungdomar får korrekt information om alkohol och narkotika.

Författarna menar också att eftersom alkoholen är det vanligast förekommande berusningsmedlet bör den ges mest uppmärksamhet.

Läs mer:
Så feil kan man ta! En studie av unge menneskers kunnskap om alkohol- og narkotikabruk

Torgny Peterson


Folkhälsopolitik för jämlikhet i hälsa och hållbar tillväxt

Regeringen beslutade 18 maj om en folkhälsopolitisk skrivelse. Det är en uppföljning av den folkhälsopolitiska proposition som riksdagen antog våren 2003. Skrivelsen har tagits fram i samarbete med Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Regeringen beskriver det allmänna folkhälsoläget.

Några fakta:
* Medellivslängden ökar stadigt, och ligger på 78,8 år för män och 82,7 år för kvinnor. Det är den högsta någonsin.
* Spädbarnsdödligheten fortsätter att minska, och har halverats sedan år 1984
* Antalet cancerfall ökar långsammare, och dödligheten minskar. Också risken för hjärt- och kärlsjukdomar minskar. Båda kan sättas i samband med andelen rökare i landet minskar. Andelen är nu all-time-low.

Samtidigt finns det också orostecken i form av t.ex. ökad psykisk ohälsa bland framför allt unga flickor. Andelen 15-åriga flickor som uppger sig ha psykiska besvär har ökat kraftigt.

I skrivelsen understryks folkhälsopolitikens roll för uthållig tillväxt genom att investeringar i hälsa medverkar till att främja produktivitet, motverkar sjukfrånvaro och stimulerar barns inlärningsförmåga.

”Hälsoläget i Sverige är generellt sett gott. Sverige ligger i världstoppen när det gäller medellivslängd, spädbarnsdödligheten tillhör den lägsta i världen. Vi ser också en minskad dödlighet i cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Men samtidigt råder det stora och oacceptabla orättvisor i hälsa som grundar sig på kön, klass och etnisk bakgrund. Jag är också oroad över den psykiska ohälsan bland unga flickor som kan sättas i samband med till exempel ökad stress och press i skolan. Elevhälsan måste därför fortsatt prioriteras”, säger folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson.

Läs också:
Faktablad – Mål för folkhälsan

Polis ska få ta del av uppgifter om flygpassagerare

Flygbolagen blir skyldiga att på begäran låta Rikspolisstyrelsen få uppgift om vilka flygpassagerare som är på väg till Sverige från länder utanför EU. Flygbolagen ska då uppge passagerares namn, medborgarskap, passnummer, flightnummer och när planet väntas anlända.

Polisen ska spara uppgifterna i ett delvis sekretessbelagt passagerarregister.

Flygbolag som låter bli att föra över uppgifter ska bli skyldiga att betala en avgift på upp till 46 000 kronor.

De svenska bestämmelserna grundar sig på ett EU-direktiv med syfte att förbättra gränskontrollerna och bekämpa olaglig invandring. Direktivet är också ett led i kampen mot terrorismen.

Lagförslagen börjar gälla den 1 september 2006.

Samtidigt ger riksdagen regeringen i uppdrag att "följa upp och analysera tillämpningen av bestämmelserna och de aspekter på tillämpningen som belyser förhållandet till Genèvekonventionen och annan folkrätt, liksom till svensk grundlag". Regeringen ska sedan redovisa resultatet för riksdagen.

Det blir också bli möjligt för Migrationsverket att dra tillbaka ett uppehållstillstånd för studier i Sverige om det visar sig att förutsättningarna har ändrats. Bakgrunden är en rapport från Migrationsverket som pekar på ett omfattande missbruk av uppehållstillstånd för studier.

Många som hämtat ut tillståndet skriver aldrig in sig vid någon högskola eller universitet.

Lagändringen börjar gälla den 1 januari 2007.

Läs också:
Proposition 2005/06:129
Utskottsbetänkande 2005/06:SfU14
Protokoll 125 (debatt) och 126 (beslut 2006-05-18)

Regeringens buggningsförslag får godkänt i justitieutskottet

En majoritet i justitieutskottet godkänner regeringens förslag om hemlig rumsavlyssning, så kallad buggning, för att utreda allvarliga brott som till exempel terrorism, mord och grovt rån. Majoriteten består av s, m och fp. Kd, v, c och mp säger nej till förslaget.
 
Lagförslaget innebär att polisen i hemlighet ska kunna få avlyssna (bugga) samtal vid förundersökning av brott som har ett minimistraff på minst fyra års fängelse. Exempel på sådana brott är terroristbrott, mord, dråp, grovt rån och grov mordbrand.

Polisen ska också kunna få använda buggning när de utreder vissa andra allvarliga brott som har en lägre straffskala, som grovt narkotikabrott och grova sexualbrott, om straffet beräknas bli längre än fyra års fängelse.
 
För att få använda buggning krävs det att någon är skäligen misstänkt för brottet, att åtgärden är ”av synnerlig vikt för utredningen och att skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men som den innebär för den avlyssnade”.

Domstol ska alltid ha gett sitt tillstånd för buggning.
 
Förbjudet att bugga läkarmottagningar
Buggningen får bara ske på platser där det finns anledning att anta att den misstänkte kommer att uppehålla sig. Särskilda krav ställs för att få bugga andra bostäder än den misstänktes egen bostad.
 
Det kommer enligt förslaget att vara förbjudet att bugga bland annat läkarmottagningar, advokatkontor och platser som används för själavård. Samtal mellan bland annat försvarare och misstänkt respektive läkare och patient ska inte få buggas. Samtal där någon lämnar uppgifter för vilka mottagaren enligt tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen inte får avslöja sin källa får inte heller avlyssnas.
 
Massmedieredaktioner får buggas endast om det finns ”synnerlig anledning att anta att platsen som sådan används för allvarliga brott för vilken buggning får ske”.
 
Lagen föreslås gälla den 1 juli 2006 till och med den 30 juni 2009.
 
Kd, v, c och mp är emot förslaget men av olika skäl
Kd, v, c och mp säger nej till förslaget med olika motiveringar. Vänsterpartiet och Miljöpartiet menar att det krävs starkare skäl för att bugga någon än vad regeringen redovisar i sitt förslag. Kristdemokraterna och Centern är i princip positiva till buggning men anser att regeringens förslag inte är tillräckligt genomarbetat. De är bland annat kritiska till att inga regler föreslås om att en person som blivit buggad ska få veta det i efterhand.
 
Om ett parti eller flera vill begära att lagförslaget ska vila i ett år enligt bestämmelser i regeringsformen kan en sådan begäran väckas först i kammaren och avgöras i samband med votering.
 
Planerad dag för debatt och beslut:
Onsdagen den 31 maj. Debatten sänds via webb-tv.

Läs också:
Regeringens proposition 2005/06: 178 Hemlig rumsavlyssning

Fler metoder tillåts i kampen mot den grova brottsligheten

Polisen ska få använda tvångsmedel som hemlig teleavlyssning och hemlig kameraövervakning för att hindra vissa grova brott. Det är innehållet i ett regeringsförslag som en majoritet i justitieutskottet  sa ja till den 18 maj.

I dag får tvångsmedlen användas endast för att utreda ett brott som redan begåtts. Med det nya förslaget blir det möjligt att förebygga eller förhindra mycket allvarliga brott.

Tvångsmedlen som ska få användas är hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning, hemlig kameraövervakning och postkontroll. Det kommer att krävas att en domstol ger sitt tillstånd. Tillståndet får beviljas för endast en månad åt gången.

Brott mot rikets säkerhet
De brott som omfattas av förslaget är terroristbrott, vissa högmålsbrott, brott mot rikets säkerhet och allmänfarliga brott - med andra ord brott som Säkerhetspolisen, Säpo, ska bekämpa.

Även vissa mycket allvarliga brott som den öppna polisen bekämpar omfattas om syftet med brottet är att påverka till exempel domare och åklagare eller nyhetsförmedlare och journalister. Det kan handla om brott som mord, dråp, grov misshandel, människorov och olaga frihetsberövande.

Lagen föreslås börja gälla den 1 juli 2006.

Kd, v, c och mp är emot förslaget men av olika skäl

Kd, v, c och mp säger nej till förslaget med olika motiveringar. Kristdemokraterna och Centern är i princip positiva till att tillåta hemliga tvångsmedel i kampen mot allvarliga brott. Men partierna anser att regeringens föreslag innebär att de hemliga tvångsmedlen kommer att kunna användas på alltför lös grund. De vill också att det införs en skyldighet för polisen att i efterhand underrätta en person som blivit utsatt för hemliga tvångsmedel.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet menar att förslaget innebär ett alltför långtgående intrång i den personliga integriteten. De anser vidare att det inte finns något som visar på att hemliga tvångsmedel är effektivt för att förhindra brott.

Läs också:
Regeringens proposition 2005/06:177 Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott

Planerad dag för debatt och beslut:
Onsdagen den 31 maj. Debatten sänds via webb-tv.

Kampsportsmatcher med våld mot huvudet ska kräva tillstånd

Det ska i framtiden krävas tillstånd för matcher i kampsport som tillåter våld mot motståndarens huvud.

Arrangörerna ska få tillstånd bara om tävlingsreglerna och säkerhetsbestämmelserna innebär en godtagbar säkerhet för deltagarna.

Kulturutskottet sa 18 maj ja till regeringens förslag.

I dag finns inget annat förbud mot kampsporter än förbudet mot professionell boxning. De regler som nu föreslås ska gälla tävlings-, tränings- eller uppvisningsmatcher i kampsport som tillåter deltagarna att med slag, sparkar eller annat våld avsiktligt träffa motståndarens huvud.

Den som ordnar kampsportsmatch utan tillstånd eller i strid med ett villkor ska kunna dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Dessutom kan tävlande och andra som medverkar vid kampsportsmatch som anordnas utan tillstånd dömas till böter.

Syftet är att skydda deltagarna
Kulturutskottet anser att det av medicinska skäl behövs lagregler om kampsporterna. Syftet med reglerna bör vara att skydda deltagarna. Utskottet konstaterar att hjärnskador intar en särställning när det gäller risken för allvarliga skador. Mot denna bakgrund anser utskottet att kampsporter där det tillåts våld mot huvudet bör särbehandlas.

Den nya lagen ska börja gälla den 1 september 2006.

Lagen ska dock inte tillämpas på professionell boxning förrän den 1 januari 2007, då lagen om förbud mot professionell boxning upphör att gälla.

Det införs också övergångsbestämmelser som innebär att kampsportsmatcher, utom i professionell boxning, får anordnas utan tillstånd till och med den 31 december 2006.

Moderaterna och Vänsterpartiet reserverar sig
Moderaterna menar att syfte med den nya lagen måste vara att komma åt framför allt oseriösa arrangörer och avarter av kamsporter. Lagen får enligt partiet inte bli en byråkratisk börda för seriösa, etablerade kampsporter och arrangörer.

Vänsterpartiet säger nej till regeringens förslag. Partiet menar att reglerna förmodligen innebär att professionell boxning och andra kampsporter som i dag genomförs inte kommer att få tillstånd. Tillståndsprocessen blir då helt onödig och kostnadskrävande. Partiet framhåller också vikten av att idrotten självständigt inom givna ramar får utforma sina säkerhetsregler.

Planerad dag för debatt och beslut:
Torsdagen den 15 juni. Debatten sänds via webb-tv.

Läs också:
Regeringens proposition 2005/06:147 Lag om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

Särskild utredare ska utreda EG:s direktiv om lagring av trafikuppgifter

Justitieminister Thomas Bodström har idag utsett generaldirektören för Ekobrottsmyndigheten Gudrun Antemar till uppdraget att som särskild utredare lämna förslag till hur EG:s direktiv om lagring av trafikuppgifter ska genomföras i svensk rätt.

Gudrun Antemars arbete ska ske i nära samverkan med de berörda myndigheterna och med företrädare för branschen och näringslivet. Den tekniska utvecklingen ska särskilt beaktas tillsammans med de integritetsaspekter som ett lagringskrav hos operatörerna kan innebära för enskilda personer.

”Användningen av lagrad trafikdata är ett av de mest effektiva verktyg polis och åklagare har för att klara upp brott idag. Genom den överenskommelse vi nu har i EU kan vi försäkra oss om att denna möjlighet kommer att finnas även i framtiden. Det är bra att vi nu får en klar och tydlig reglering på det här området”, säger justitieminister Thomas Bodström.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2007.


Italiens nye justitieminister

Italiens nye justitieminister, från Neapel, heter Clemente Mastella.

Tidigare i år förhördes den 59-årige Mastella av Italiens nationella antimaffiadirektorat i Rom om sina kontakter med Francesco Campanella, som erkänt att han hjälpt Bernardo Provenzano, som nu är gripen men som då befann sig på flykt.

År 2000 deltog Mastella som vittne vid Campanellas bröllop, bland annat tillsammans med Siciliens guvernör, Salvatore Cuffaro, som nu är föremål för rättsliga åtgärder för att ha hjälpt maffian. Cuffaro nekar till brott.

Det är viktigt att betona att Mastella inte har anklagats får något brott.

Campanella däremot har varit synnerligen aktiv när det gäller att hjälpa Provenzano att hålla sig undan. 2001 ’ordnade’ han ett identitetskort åt Provenzano så att han kunde åka till Frankrike. När Campanella insåg att han själv kunde hamna i fängelse för de ’tjänster’ han utfört började han samarbeta med polisen som ’pentito’ (’botgörare’) och har gett flera vittnesmål om sina egna kontakter med maffian och kopplingar mellan maffian och politiker.

Mastella har varit med och startat fyra politiska partier. Efter att ha varit minister i Berlusconis första regering lämnade han högern 1998 för att starta ett eget parti och därifrån gick han vidare till vänstern.

Mastellas senaste parti, UDEUR (Unione Democratici per l'Europa) fick 1,4 procent av rösterna vid det nyligen genomförda valet i Italien.

Besök också
Bernardoprovenzano.net

Torgny Peterson

Gud bevare Italien och övriga Europa för ny italiensk minister - Emma Bonino

Efter sju sorger och åtta bedrövelser är Prodi nu klar med sin regering och har i samband med det arbetet meddelat den nionde bedrövelsen. Den nionde bedrövelsen heter Emma Bonino – aktiv förespråkare för legalisering av narkotika.

Prodi har i brist på vishet utnämnt henne till minister utan portfölj och ansvarig för ’il commercio internazionale e le politiche europee’ (internationell handel och europapolitiken).

Bonino har mycket nära kopplingar till Transnationella Radikala Partiet, som inte är något politiskt parti i egentlig mening, men arbetar med en stor mängd olika frågor, bland annat legalisering av all narkotika.

Vid ett besök på Transnationella Radikala Partiets hemsida konstaterar du omedelbart att ett av ’partiets’ huvudintressen är just legalisering av narkotika. (För den intresserade finns de flesta medlemmar i partiet, dock inte alla, presenterade i alfabetisk ordning i Who´s who in the Transnational Radical Party.)

Bonino har också en egen hemsida på Internet. Titta gärna in där så snart som möjligt. Vem vet – en del av det nuvarande innehållet kanske inte kommer att finnas kvar där inom kort.

Boninos insatser under hennes tid i EU-parlamentet för att åstadkomma legalisering av narkotika är ökända liksom hennes kontakter med andra ökända legaliseringsförespråkare som t ex Marco Pannella och Marco Cappato (båda fortfarande i EU-parlamentet) och Marco Perduca.

Under Boninos tid i EU-parlamentet skrev jag spaltmeter om Bonino & Co’s aktiviteter för att åstadkomma legalisering av narkotika. Med anledning av Boninos utnämning kan det därför vara lämpligt att återkomma med ytterligare information om Bonino avseende den delen av hennes ’karriär’.

Läs också – som uppvärmning:
For the antiprohibitionist reform of the UN Conventions on Drugs

Torgny Peterson

CAN-rapport om narkotikaprisutvecklingen

Sedan 1988 har CAN samlat in uppgifter på priser på narkotika från poliser runt om i Sverige. Dessa redovisar priset på gatunivå, d v s för små doser/förpackningar, som gäller i deras arbetsområde. Vecka 22 (sista veckan i maj) kommer den nya rapporten.

Läs:
Narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1998-2004
CANs rapporteringssystem om droger (CRD). Tendenser under hösten 2005

Torgny Peterson

Om socialdemokratisk belastning och ett svenskt djur

Så var det då den här Danielsson, eller statsministerns närmaste man som han kallas i media.

Idag skriver bland annat Expressen och Aftonbladet om Danielsson, som enligt vissa utgör en potentiell belastning för socialdemokratisk politik. Må så vara. Utöver detta utgör Danielsson också en högst dyrbar last då han av någon underlig anledning titt som tätt anses behöva utnyttja det så kallade regeringsplanet trots att det skulle vara lika enkelt och flera hundratusen kronor billigare att flyga reguljärt.

Who cares? Ja, inte verkar Danielsson vara överdrivet bekymrad över sina reskostnader.

Varför han inte kan flyga reguljärt framstår som en gåta. Med tanke på vinsten i skattemedel och ungefär likvärdig tidsåtgång vid en jämförelse med reguljärt flyg finns det ingen anledning att acceptera ett överdrivet användande av ’privatflyget’.

Det finns heller ingen känd hotbild mot Danielsson – i vart fall inte för vad han har uträttat - möjligen för vad han inte uträttat, speciellt under den där annandagen.

Apropå flygplan…
En svensk modell klagar i Expressen över att ”de band mig som ett djur” efter att en jumbojet från British Airways fick nödlanda i Kanada på grund av hennes uppträdande i påverkat tillstånd.

Många har svårt att förstå svenskans klagomål och tycker att om man nu beter sig som ett svin borde man väl snarare vara tacksam över att bli behandlad som ett djur.

Torgny Peterson   

Bötesbeloppen höjs - Effektivare hantering av ordningsböter

Riksdagen sade 16 maj ja till regeringens förslag om att höja bötesbeloppen.

Det lägsta beloppet för penningböter höjs från 100 till 200 kronor och det högsta från 2000 till 4000 kronor.

Penningböter kan i vissa fall utdömas som ett gemensamt straff för flera brott. Det högsta beloppet för denna form av böter höjs från 5000 till 10000 kronor.

När det gäller dagsböter höjs det lägsta beloppet från 30 till 50 kronor och det högsta från 450 till 750 kronor.

Höjningarna börjar gälla den 1 oktober 2006.

Effektivare hantering av ordningsböter

Riksdagen sade ja till regeringens förslag att slopa kravet på att poliser som utfärdar bötesförelägganden måste skriva under dem.

Det innebär att utfärdandet kan ske elektroniskt.

Syftet med beslutet är att effektivisera hanteringen av ordningsböter, särskilt vid trafiköverträdelser som registreras genom automatisk trafiksäkerhetskontroll.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2006. Riksdagen sade ja till regeringens förslag.Politiskt bokslut för 2002-2006

Vad har hänt i riksdagen sedan förra valet?

Söndagen den 17 september är det val till riksdagen. Många väljare undrar vad ledamöterna och partierna i riksdagen har gjort sedan senaste valet 2002. För att ta reda på det kan väljarna få hjälp av riksdagens webbplats och tidningen Riksdag & Departement.

På riksdagens webbplats finns information om val till riksdagen och vad som händer efter ett val.

I år har informationen utökats med ytterligare redaktionellt material och hjälp att söka bland riksdagsdokumenten.

Tidningen Riksdag & Departement har gått igenom centrala politikområden och upprättat ett politiskt bokslut över de fyra år som gått sedan förra riksdagsvalet. Genom boksluten kan väljarna själva se vad ledamöterna och partierna har gjort på områden som skolan, försvarspolitiken och sjukskrivningarna.

Riksdag & Departements bokslut innehåller också kommentarer från politiker och forskare om framtiden.

Hjälp att söka bland dokumenten
Den som inte hittar sina frågor i boksluten får hjälp att själv söka bland riksdagens alla dokument. Inför valet finns det tydliga och pedagogiska instruktioner om hur man gör.

Vissa frågor om förhandsavgöranden från EU-domstolen

Om de högsta domstolsinstanserna beslutar att inte inhämta ett förhandsavgörande från EG-domstolen ska de ange skälen till detta.

Det gäller de flesta mål och ärenden. Det är innehållet i ett regeringsförslag som riksdagen idag har sagt ja till.

Beslutet påverkar inte den fördrags- och konventionsreglerade skyldigheten för domstolarna att hämta in förhandsavgörande.

De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2006.


Tillfälliga pass till barn för direktresa till Sverige

Riksdagen har idag sagt ja till ett regeringsförslag som innebär att tillfälliga pass för direkt resa till Sverige ska kunna utfärdas för barn under 18 år, även om vårdnadshavaren inte gått med på det.

Passen ska kunna utfärdas om barnet befinner sig i en situation där barnets hälsa eller utveckling riskeras eller om det finns andra särskilda skäl.

Om passet har utfärdats utan vårdnadshavarens tillstånd ska det inte kunna återkallas av vårdnadshavaren.

Enligt beslutet ska kommunens socialnämnd snabbt yttra sig i de fall pass utfärdats utan vårdnadshavarens tillstånd, om en passmyndighet begär det.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2006.


Rekryteringen av nämndemän ska breddas

Riksdagen sade idag ja till regeringens förslag om nya regler för nämndemannauppdraget.

Syftet med  reglerna är bland annat att få en bredare sammansättning av nämndemän när det gäller ålder, kön, yrke och etnisk bakgrund.

För att uppdraget som nämndeman ska cirkulera mer bland medborgarna bör valförsamlingen i första hand välja de personer som inte tjänstgjort som nämndemän tidigare eller som tjänstgjort kortast tid om det skulle finnas flera alternativ till att nå en bredare sammansättning.

Beslutet innebär också nya regler om nämndemännens lämplighet för uppdraget: bland annat ska ett lämplighetskrav införas och nämndemän som visat sig olämpliga för uppdraget ska kunna entledigas eller stängas av.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2006.

Ny rapport om ungdomar och sexualitet

En heterosexuell parrelation är inte längre en självklarhet, visar en ny rapport från Statens folkhälsoinstitut. En ökning av tillfälliga kontakter och fler livspartner är ytterligare en ny attityd. Förändringen är störst bland flickor. Utvecklingen påverkas av dagens globalisering, internationell migration och ökade möjligheter till snabb kommunikation via internet och tv.

Rapporten 'Ungdomar och sexualitet' är en sammanfattning av nästan 90 olika forskningsstudier gjorda inom området ungdomar och sexualitet och redovisar bland annat trender och utvecklingslinjer, ålder för samlagsdebut, preventivmedelsanvändning, abort, pornografi och sexuellt risktagande. Studien visar att det sker förändringar inom flera områden och att dessa är nära kopplade till den snabba samhällsutvecklingen.

En ökande grupp unga kopplar inte självklart samman sexualitet med kärlek och det finns en ökad öppenhet för att ha tillfälliga sexuella relationer. Det har också skett ett ifrågasättande av heterosexuella relationer som ett självklart normaltillstånd. Rapporten pekar också på att vi lever i en tid med generellt sett högre risktagande i sexuella sammanhang än under de närmast föregående decennierna. Det finns en mer tillåtande inställning hos ungdomar till sex i tillfälliga kontakter. Många tar också större risker i samband med alkohol. Sexuella trakasserier och handlingar är vanligt förekommande. En majoritet, 65 procent av alla flickor i gymnasiets årskurs III har erfarenhet av handlingar som de upplevt som sexuellt kränkande.

Ladda ner rapporten
Ungdomar och sexualitet (1 Mb)

EU-kommissionen lanserar ny hälsoportal

Hälsoportalen är en del av den aktionsplan som ska ge EU-medborgarna lättförståelig och tillförlitlig hälsoinformation på internet.

Syftet med ”The Health-EU Portal” är ge EU-medborgare svar på olika typer av hälsofrågor, exempelvis vad som händer vid sjukdom i ett annat EU-land, fakta om sjukdomar eller hitta tips för att leva ett hälsosammare liv.

På portalen finns sammanlagt 47 ämnen samlade under sex rubriker med information om allt från barnhälsovård, infektionssjukdomar, försäkringsfrågor till bioterrorism.

De sex rubrikerna är:
 •  “My Health” – t.ex. barnhälsovård, kvinnors hälsa, ungdomars hälsa och äldres hälsa samt hälsofrågor för funktionshindrade
 •  “My Lifestyle” – nutrition, alkohol, tobak, sport och fritidsaktiviteter, resetips (ex. vad du kan göra om du blir sjuk i ett annat EU-land etc).
 •  “My Environment” – frågor som rör hem, trafiksäkerhet, konsumenträttigheter och bioterrorism
 •  “Health Problems” – t ex hiv/aids, cancer, mental hälsa, hjärt- och kärlsjukdomar (nutrition och livstilsråd etc.)
 •  “Care for Me” – t ex patientfrågor, vaccinationer, försäkringsfrågor, mediciner och behandling
 •  “Health in the EU” – t ex forskning, policies, indikatorer, statistik
Målgruppen för portalen är medborgare inom EU men är även tänkt att användas som ett redskap för forskare, policyutvecklare och professionella yrkesutövare som arbetar med folkhälsoarbete.
  
I slutet av juni kommer portalen även att finnas på svenska.

Besök
EU:s hälsoportal

Personuppgiftslagen blir enklare

Personuppgiftslagen (PUL) ändras så att behandling av personuppgifter som inte innefattar några större integritetsrisker underlättas.

Det betyder att den som skriver personuppgifter i till exempel löpande text i ordbehandlingsdokument, i e-post eller på Internet, inte ska behöva tillämpa PUL:s alla hanteringsregler. Behandling i sådant material ska vara tillåten utan andra restriktioner än att någons personliga integritet inte får kränkas.

Överträdelser av PUL ska bara vara straffbara om de begåtts uppsåtligen eller av grov oaktsamhet.

Oaktsamhet av normalgraden avkriminaliseras alltså. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2007.


Allt fler holländska ungdomar söker hjälp för cannabisproblem

Från Holland rapporterar Trimbos-institutet i årsrapporten för 2005 att allt fler holländska ungdomar söker hjälp för sitt cannabismissbruk.

Även om antalet cannabisanvändare enligt rapporten har stabiliserats, ökade antalet hjälpsökande med cannabisproblem med 22 procent från 2003 till 2004.

Trimbos säger sig inte veta hur många ungdomar totalt som är beroende av cannabis, men vet däremot att bruket av cannabis är särkskilt högt bland pojkar som lämnar skolan i förtid och bland pojkar i fängelse. Båda uppgifterna hänför sig till pojkar i åldrarna 14-17 år under åren 2002-2003.

Enligt Trimbos-institutet är holländsk cannabis tre gånger starkare än utländsk cannabis, med en THC-halt på 18 procent respektive 7 procent. För fem år sedan var THC-halten i holländsk marijuana betydligt lägre – 9 procent – säger Trimbos.

Utöver information om cannabissituationen innehåller rapporten också utförlig information om ecstasy, alkohol och tobak.

Läs mer:
Meer alcohol- en drugsgebruikers zoeken hulp

Ladda ner rapporten
Nationale Drug Monitor Jaarbericht 2005

Torgny Peterson

Blair har misslyckats med kriminalpolitiken

Vid ett samtal med ‘partikamrater’ igår medgav  Storbritanniens premiärminister Tony Blair att han misslyckats med kriminalpolitiken och utsatt allmänheten för de risker våldsamma personer och missbrukare utgör.

Det är den engelska dagstidningen Telegraph som rapporterar om Blairs ’erkännande’, som faktiskt innebär att hans regering totalt misslyckats med uppgiften att effektivt bekämpa brottsligheten.

Läs också
Totalkaos inom kriminalvården

Torgny Peterson

EU vill ha mer makt för att bekämpa brottslighet

I ett tal i Lissabon den 8 maj om Europas framtid sa EU-kommissionens president Jose Manuel Barroso att ”Folk vill ha mer Europa för att bekämpa terrorism och organiserad brottslighet. Det är vår plikt att besvara en sådan vädjan, med eller utan konstitution.”

Vad det handlar om kan man inte ta miste på. Barroso vill överföra ett stort antal beslut i sådana frågor till EU, eller med hans egna ord, ”att till EU överföra ett stort antal beslut i rättsliga, frihets- och säkerhetsfrågor, som kan hanteras mer effektivt på europeisk nivå än på nationell nivå.”

Det praktiska resultatet av ett sådant förslag kan bli en eliminering av vetorätten inom de aktuella områdena.

Att överlåta frågor från nationell nivå till EU-nivå kräver noggranna överväganden och det bör ingalunda vara någon självklarhet att ovanstående uttalande från Barroso omsättas i praktiken.

Intensifierat samarbete mellan EU:s medlemsstater för att bekämpa terrorism och organiserad brottslighet ska utan tvekan uppmuntras, däremot innebär det inte att ett sådant samarbete ska resultera i maktförskjutning från medlemsstaterna till central EU-nivå.

Frågan kommer med all säkerhet att bli föremål för diskussion dels då EU:s utrikesministrar ska diskutera ‘Europas framtid’ den 27-28 maj, dels vid toppmötet i juni.

Torgny Peterson  

Utvecklingsarbete i små kommuner

Mobilisering mot narkotika och Alkoholkommittén satsar tre miljoner kronor under två år på att stärka det lokala förebyggande arbetet mot narkotika och alkoholskador i 22 mindre kommuner i Värmland och Örebro län. Satsningen syftar till att utveckla strategier för att begränsa tillgången på narkotika och illegal alkohol, samt till att utveckla ett systematiskt föräldrastöd i kommunerna.

Små kommuner har andra förutsättningar än stora, både ekonomiskt och personellt. Därför krävs samverkan över kommungränser för att kunna agera och ta lärdom av varandras erfarenheter.

Tillsammans med Alkoholkommittén, Mobilisering mot narkotika och länssamordnarna i Värmland och Örebro inleder nu de tjugotvå kommunerna arbetet "Småkommuners förebyggande arbete mot narkotika och alkoholskador" med en upptaktskonferens i Kristinehamn den 17 maj.

De kommuner som har anmält intresse av att delta är: Arvika, Eda Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Kil, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby, Årjäng, Askersund, Degerfors, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora.


Inför larmbågar i alla domstolar

”Den 12 maj rusade två maskerade män, beväpnade med automatvapen, in i Västerås tingsrätt och fritog en häktad under pågående häktesförhandling. Fritagningen är ett exempel på att det behövs skarpare säkerhetskontroller i domstolarna. Ett enkelt sätt vore att införa metalldetektorer vid samtliga domstolar som alla besökare måste passera.”

Det säger Karin Granbom, riksdagsledamot (fp) och suppleant i justitieutskottet, som idag väcker två skriftliga frågor till justitieminister Thomas Bodström.

”Alla som besöker en domstol skulle då tvingas passera genom en larmbåge som reagerar på metall. Att gå genom en larmbåge, såsom passagerare måste göra inför en flygning, är inte särskilt integritetskränkande och inkräktar inte heller på offentlighetsprincipen vid domstolsförhandlingar.”
”Ett annat sätt att stärka säkerheten är att häktade medverkar i häktesförhandlingar via videolänk. Sådan försöksverksamhet pågår redan vid Norrköpings- och Linköpings tingsrätt. Detta sparar pengar och ökar säkerheten då risken för fritagningar och rymningar är störst vid transporter och vistelser utanför häkten och anstalter. Den brutala fritagningen vid Västerås tingsrätt skulle ha kunnat undvikas utifall om häktesförhandlingen genomförts via videolänk.”

”Nu vill jag att Bodström snarast ger besked om han är beredd att skärpa säkerheten för de som arbetar i domstolar, eller närvarar som exempelvis målsägande, vittne eller besökare, avslutar Granbom.

Fyra i koma efter att ha använt flytande ecstasy

I Villingen-Schwenningen i Baden Württemberg fördes fyra ungdomar i åldern 20-23 år till sjukhus med förgiftningssymptom efter att ha blivit medvetslösa i samband med ett techno-party i lördags.

Enligt uppgift från polisen har de fyra använt flytande ecstasy.  

Ecstasy farligt oavsett sättet att använda drogen
Under den första australiensiska nationella konferensen om nattliv, narkotikaanvändning och hälsorelaterade frågor, som hölls i Sydney den 29-30 september förra året presenterades resultaten av forskning utförd av universitetet i Adelaide.

I forskningsstudien, ’Health effects of stimulants and party drugs, konstateras bland annat att ecstasyanvändare som tar en tablett under en kväll inte nödvändigtvis löper mindre risk att drabbas av allvarliga, negativa effekter än de som använder flera tabletter.

Studier som genomförts på människor som besökt ravefester i Australien visade att koncentrationerna av ecstasy och metamfetamin i blod var högre hos vissa individer än man tidigare trott.

Ett intressant resultat av studien, vars resultat samlats in genom intervjuer, blodprov och kontroll av kroppstemperaturen hos ravebesökare, tyder på att de som använder ecstasy inte själva kan kontrollera koncentrationen av ecstasy i kroppen genom att inta ett mindre antal tabletter. I ett fall uppvisade en kvinna som tagit en ecstasytablett lika hög blodkoncentration som andra som tagit fyra ecstasytabletter.

Torgny Peterson

Christopher Gillbergs och Eli Lillys katastrofala experiment med ”ADHD-medicinen” Strattera

Det här är historien om ännu ett medicinskt experiment som gick snett – och som nu hotar framtiden för en läkemedelsjätte och dess inhyrda psykiatriska auktoriteter.
 
Eli Lilly kontrakterade psykiatriprofessor Christopher Gillberg. Tillsammans skulle de testa ”ADHD-medicinen” Strattera och få ut den på ”vuxenmarknaden” i Europa. Men allt gick fel och nu funderar samarbetspartnerna som bäst på hur de ska mörklägga katastrofen.

Lillys och Gillbergs ansökan om att pröva Strattera inkom till forskningsetikkommittén vid Göteborgs universitet i januari 2003. Enligt ansökan skulle man testa effekterna av medlet på 40 vuxna under 18 månader, för att se om ”eventuell positiv effekt kvarstår”, samt studera ”negativa sidoeffekter på kort och lång sikt…” (s. 3). [1]

På frågan (s. 3) ”vilka risker för skador och obehag som olika aktörer och berörda kan utsättas för” blev svaret: ”Vi bedömer att studien inte medför några medicinska risker för patienten.” Och vidare: Allvarliga bieffekter är ytterst sällsynta.” (s. 4).
 
Men nu har vi år 2006. Vi har ett nytt läge: Det här är studien som Lilly och Gillberg vill glömma.
 
Den senaste informationen säger att man fick ihop 24 deltagare (av de 40 som det var tänkt). 4 av dessa 24 startade inte. Återstod 20. [2]
 
Det främsta resultatet: 40 procent (n=8) av deltagarna fick avbryta studien i förtid på grund av att skadeverkningarna av Strattera blev för allvarliga.
 
Det näst främsta resultatet: 30 procent (n=6) av deltagarna fick avbryta studien i förtid på grund av att Strattera gav dålig effekt.
 
15 procent (n=3) kom aldrig till återbesök eller avbröt på eget initiativ. (Denna grupp ska rimligtvis räknas till kategorin ovan, varvid andelen som avbröt på grund av dålig effekt stiger till 45 procent (n=9).) (En person avbröt i förtid av annat skäl.)
 
Och till sist:
”En patient har genomfört hela studien. En patient är kvar i studien…”
 
De 40 procenten (n=8) som togs ur studien på grund av skadeverkningar drabbades av: leverskada (”förhöjda transaminaser”, n=1), sköldkörtelskada (”förhöjda thyreoidea-värden”, n=1), aggressivitet/fientlighet (n=2), depression (n=3), förhöjt blodtryck (n=1). [2; 3; 4]
 
Sammanfattningsvis har Christopher Gillberg och Eli Lilly visat att hypotesen inte höll: Stratteras eventuella positiva effekt kvarstod inte; de negativa sidoeffekterna var så allvarliga att 40 procent av deltagarna fick avbryta behandlingen i förtid (de medicinska riskerna för patienterna var alltför stora).
 
Arton av tjugo (90 procent) föll alltså ur studien innan den var slut och bara 1 (eventuellt 2) kommer att avsluta studien.
 
Men egentligen är det kanske inte några problem. Dessa resultat kommer ju aldrig att publiceras i någon vetenskaplig tidskrift; publicering av dem skulle kunna medföra att Strattera drogs in från marknaden och att Lilly drabbades av miljardförluster. Om Gillberg skriver en artikel om studien blir historien helt annorlunda. Med hjälp av Lillys professionella manipulatörer skulle det bli en artikel i en internationell medicinsk tidskrift om att flera av deltagarna upplevde en positiv effekt efter 6 veckor eller att Strattera hade en gynnsam effekt på något väl utvalt problem [5]. Dokumenten i övrigt blir gömda i Läkemedelsverkets arkiv och allt kommer att bli precis som vanligt.
 
Och Christopher Gillberg kommer att fortsätta klaga på att den svenska offentlighetsprincipen hindrar den medicinska forskningen.
 
Janne Larsson
 
 [1] Gillberg/Kadesjö/Lilly, Ansökan till forskningsetikkommittén vid Göteborgs universitet, 29 november 2002, inkom 14 januari 2003.

[2] Gillberg/Råstam/Cederlund, Angående klinisk läkemedelsprövning (atomoxetine hydrochloride) ref nr: 2002/74152; 25 april 2006.

[3] Gillberg/Råstam/Cederlund, Angående klinisk läkemedelsprövning, 11 oktober 2005, inkom Läkemedelsverket den 13 oktober 2005.

[4] Läkemedelsverket, e-postsvar av den 12 december 2005.

[5] Richard Smith, Medical Journals are an extension of the marketing arm of pharmaceutical companies, Public Library of Science, maj 2005

Läs också


Polisen i Köpenhamn inför visiteringszoner i jakten på vapen

Efter en hel del våld i Köpenhamns nattliv har nu polisen i Köpenhamn infört fyra visiteringszoner i jakten på vapen. Också Christiania ingår i området för visitationszonerna. En särskild patrull försedd med metalldetektorer ska assistera andra polisenheter i arbetet med att hitta vapen.

Så länge det handlar om avgränsade områden under en begränsad tidsperiod har polisen stöd i polislagen för inrättande av visitationszonerna, uppger DR.

Du kan se ett inslag om visitationszonerna på TV2 Lorry.

Besök också
Kriminalkort där du får uppgifter om olika typer av brottslighet, inklusive narkotikabrott, i olika delar av Danmark

Torgny Peterson


Har du sett den här mannen?

Har du sett den här mannen?

Axel 'Pinocchio' Jörgensen fritogs från Västerås tingsrätt fredag 12 maj.

Information kan lämnas till polisen i Stockholm på tel: 08-4019840

35181-6
Foto: Polisen

Maffiagäng i Oslo och organiserad kriminalitet i Norge

Den norska tidningen Dagsavisen rapporterar idag om att den organiserade kriminaliteten i Oslo, enligt tidningen i huvudsak dominerad av invandrare, blir mer och mer omfattande och råare och råare. I samma artikel uppskattar chefen för Oslopolisens avdelning för organiserad brottslighet att det handlar om cirka 200 personer.

Också sett ur svensk synpunkt konstaterar jag att alltför få dessvärre insett att den organiserade brottsligheten, inte bara i Norge, breder ut sig och utgör ett reellt hot mot det demokratiska systemet. Det är därför angeläget att utveckla kraftfulla motåtgärder ännu mer och skapa en massiv folkupplysning kring frågor om organiserad brottslighet och de hot och kostnader sådan verksamhet medför.

Att den organiserade brottsligheten breder ut sig i Oslo och Norge framgår också av den norska rapporten ’Prosjekt organisert kriminalitet’ där man närmare granskat kopplingar mellan personer och nätverk aktiva inom den organiserade brottsligheten.

I projektet, som startades 2004 har inrapporterats 4 230 kontakter mellan 2 763 personer, som är definierade som organiserat kriminella enligt EU:s definition.

Av de 2 763 personerna är 786 registrerade för tre eller flera kontakter och av dessa 786 har 280 definierats som personer med ledande roller. Av dessa 280 har man sedan utifrån antalet kontakter och vilket nätverk personerna tillhör och geografisk spridning i förhållande till nätverket definierat 103 ”centrala personer.” Dessa personer kan ha viktiga roller som organisatörer eller förbindelselänkar i flera nätverk.

Nätverk
När det gäller antalet nätverk uppskattar man i rapporten att det finns omkring 125 nätverk med cirka 2 160 personer. Det finns också lösare sammansatta nätverk, ofta bara med två-tre personer.

Beträffande nätverken är de flesta centrala personerna registrerade för att ha tio eller flera personliga relationer till andra som är misstänkta för organiserad brottslighet.

De personer som registrerats med flest antal egna relationer har ett nätverk som sprider sig över hela Norge och ett antal länder i Europa. Den gjorda analysen visar att en sådan persons kontakter i fjärde ledet ger en kontaktyta på över 700 personer misstänkta för organiserad brottslighet fördelat på 129 geografiska platser.

Centrala nätverk har stora delar av Norge som ’arbetsområde’ och cirka 30 procent av dem arbetar internationellt, främst i Sverige, Finland, Danmark, Litauen, Estland, Polen, Balkan, Ukraina, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Spanien, Turkiet, Sydafrika, Thailand och Hong Kong.

Läs också
Prosjekt organisert kriminalitet
Kripos årsrapport 2005
Organiserad brottslighet i Sverige 2005
Organiserad drogrelaterad brottslighet i Europa

Torgny Peterson

Stöd Garakoei

Efter att ha utsatts för trakasserier, hot och våld har familjen Garakoei öppnat sin restaurang i Göteborg igen. Jag hoppas att ni som bor i Göteborg visar ert stöd genom att besöka restaurangen och familjen Garakoei.

Läs också
Garakoei öppnar sin restaurang igen
Fängelse för hot mot krögare

Torgny Peterson

Sverige - rattfylleri och narkotikabrott 2005

Rattfylleribrott
Under år 2005 anmäldes 15 800 rattfylleribrott, vilket är en ökning med 1 procent. Även antalet uppklarade brott ökade något (cirka 60) och drygt 15 200 rattfylleribrott klarades upp, vilket motsvarar en uppklaringsprocent på 96 procent.
Uppklaringsprocenten för rattfylleri under påverkan av narkotika var 85 procent. Den höga uppklaringsprocenten beror på att man vid anmälningstillfället i stort sett alltid har en utpekad gärningsperson. Därför är också andelen personuppklarade brott hög. År 2005 var personuppklaringsprocenten för rattfylleri 82 procent.
 
Narkotikabrott
Uppklaringsprocenten är hög även för narkotikabrott.
Utvecklingen av narkotikabrotten styrs, liksom för rattfylleri, till stor del av polisens insatser, eftersom brotten ofta kommer till polisens kännedom genom spaningsarbete. Det gör att man i de flesta fall redan vid polisanmälan har en utpekad gärningsperson.
År 2005 anmäldes 51 800 narkotikabrott, vilket är en ökning med 15 procent.
Samtidigt ökade de uppklarade narkotikabrotten från 35 300 till 40 800, vilket resulterade i att uppklaringsprocenten ökade med en procentenhet till 79 procent. Både de tekniskt uppklarade brotten och de personuppklarade brotten ökade med 1 930 respektive 3 560. Beroende på den stora ökningen av antalet anmälda brott minskade dock personuppklaringsprocenten med två procentenheter till 61 procent.

Läs också
Sammanfattning av anmälda brott, uppklarade brott och misstänkta personer – Definitiv statistik 2005


Sverige 2005: Färre anmälda stölder - fler anmälda våldsbrott

Under år 2005 ökade antalet anmälda misshandelsbrott, framför allt utomhus. En trend som håller i sig under första kvartalet år 2006. Däremot minskade antalet anmälda stöldbrott, främst bilstölder och stölder ur och från bil under förra året. Även den trenden fortsätter under årets första kvartal. Förra året klarade polisen upp 17 000 fler brott än året innan. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå).

Brå:s redovisning av anmälda brott beskriver inflödet av brottsärenden till polis, åklagare och tull.
­­
Antalet anmälda våldsbrott fortsätter att öka
Antalet anmälda misshandelsbrott ökade med 8 procent  från cirka 67 000 år 2004 till drygt 72 600 år 2005. Den största ökningen gällde misshandel utomhus, där antalet anmälda brott steg med 12 procent. Ökningen fortsätter under det första kvartalet år 2006, då antalet anmälda misshandelsbrott var 5 procent fler än under motsvarande tre månader förra året.
 
De anmälda personrånen fortsatte också att öka år 2005, med 9 procent. Men under det första kvartalet år 2006 var antalet anmälda brott 10 procent färre än under samma period förra året. Ökningen av de anmälda personrånen år 2005 var särskilt stor i Skåne län (+33%) där också nedgången under det första kvartalet i år är större än för landet i sin helhet (-15%).

Fortsatt minskning av antalet anmälda stöldbrott
De anmälda stöldbrotten fortsätter att minska i antal. Detta gäller särskilt bilrelaterade brott som biltillgrepp och stöld ur och från bil. Totalt minskade antalet anmälda stöldbrott med 3 procent, från knappt 652 000 år 2004 till 630 000 år 2005.

Antalet anmälda biltillgrepp minskade med 11 procent jämfört med år 2004, från cirka 47 000 till 42 000 anmälda brott. Nedgången av antalet biltillgrepp har fortsatt att minska även under år 2006. Under de första tre månaderna år 2006 var antalet anmälda brott nästan 20 procent färre än under motsvarande period förra året. En liknande utveckling gäller för stöld ur och från motorfordon samt för bostadsinbrott.

De anmälda bostadsinbrotten i lägenhet och villa minskade år 2005 från cirka 17 600 till 16 700, eller med 5 procent, jämfört med året innan. Under de tre första månaderna av år 2006 är antalet anmälda bostadsinbrott 11 procent lägre än under första kvartalet år 2005.

Ökat antal uppklarade brott
Under år 2005 klarades totalt drygt 392 000 brott upp, vilket är närmare 32 procent av de anmälda brotten under samma år. En ökning med 2 procent jämfört med föregående år. 

Av de uppklarade brotten hade drygt hälften, nästan 201 000 brott, klarats upp genom att en person bundits till brottet och antingen åtalats, fått strafföreläggande eller meddelats åtalsunderlåtelse (så kallad personuppklaring). Övriga brott klarades upp på annat sätt, genom att det inte kunnat styrkas att ett brott begåtts, att den misstänkte var minderårig (under 15 år) eller av annan anledning (så kallad teknisk uppklaring).

Produktionen av antalet uppklarade brott har ökat under senare år. Från år 2004 till år 2005 ökade antalet med närmare 17 000 brott. Framför allt var det de tekniskt uppklarade brotten som ökade i antal. Utvecklingen ser dock olika ut för olika brott.

Fler misshandelsbrott klaras upp
Antalet anmälda misshandelsbrott som klarats upp genom beslut om åtal, strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse har ökat under hela 2000-talet, mellan åren 2004 och 2005 med 2 procent. Men eftersom antalet anmälda misshandelsbrott har ökat mer, har personuppklaringsprocenten minskat något och uppgår till 18 procent. Räknas de brott med där den misstänkte visade sig vara minderårig, uppgår andelen till 22 procent.

Det vanligaste uppklaringsbeslutet när det gäller misshandel mot barn 7-14 år är att den misstänkte är minderårig och att ärendet därför överlämnas till socialtjänsten.  År 2005 klarades drygt 1 800 av de närmare 7 200 anmälda brotten upp med sådant beslut, medan antalet brott som klarades upp genom beslut om åtal, strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse var strax över 950. Totalt klarades således cirka 40 procent av brotten upp genom ett beslut om att polisen klarlagt vem som begått brottet.

Statistiken hittar du på www.bra.se/statistik. Där finns uppgifter på såväl lokal, regional som nationell nivå. Statistik över uppklarade brott finns endast för hela landet och för länen.

Läs också
Sammanfattning av anmälda brott, uppklarade brott och misstänkta personer – Definitiv statistik 2005

För 521 300 minus 18 000 kan man göra en hel del

Sedan lång tid tillbaka har vi mer eller mindre dagligen kunnat läsa om statsseketerare Lars Danielsson 'insatser' i olika sammanhang.

Aftonbladet rapporterar idag att Danielsson använde regeringsplanet för en resa t o r Bangkok i april till en kostnad av 521 300 kronor. Reguljärflyg skulle ha kostat 18 000 kronor.

För 521 300 minus 18 000 kronor skulle vi ha kunnat uträtta otroligt mycket i kampen mot narkotika på Gotland. Frågan är var skattepengarna gör mest nytta.

Torgny Peterson


Oroväckande stöd för smuggling

Sex av tio svenskar är beredda att köpa alkohol av  vänner som handlat utomlands, något som enligt lagen räknas som smuggling. Det visar den Temo-undersökning som genomförts på uppdrag av Svenska Bryggareföreningen.

”Vi vet att privatimporterad alkohol i många fall säljs vidare till ungdomar och det gör smugglingen särskilt allvarlig”, säger Håkan Wrede, kanslichef på Alkoholkommittén.

En tredjedel av all alkohol som förs in i landet säljs vidare och hamnar därmed på den svarta marknaden. Fyra av tio ungdomar i åldern 16-19 år har någon gång det senaste året köpt olaglig utlandssprit, enligt en undersökning som Alkoholkommittén lät göra i september 2005. Av dem som köpt alkohol under det senaste året uppger hälften att de köpt den i en lägenhet, ett garage eller någon annan lokal. Tre av tio köper genom att ringa någon som levererar.

”Vuxna som säljer alkohol till minderåriga utsätter ungdomarna för stora risker. Det finns ett tydligt samband mellan tidig debut och missbruk”, säger Håkan Wrede.

All forskning visar att det effektivaste sättet att motverka alkoholmissbruk och alkoholskador bland ungdomar är att begränsa tillgängligheten på alkohol. Därför måste samhället reagera mot försäljningen av privatimporterad alkohol.

”Som vuxna utgör vi förebilder för ungdomar. Genom att sälja och köpa privatimporterad alkohol ger vi signaler om att handeln är okej. Det är den inte, tvärtom är den förbjuden enligt lag”, säger Håkan Wrede.

Ändringar av Europolkonventionen och Schengenkonventionen

10 maj godkände riksdagen två ändringar av Europolkonventionen och Schengenkonventionen.

Ändringarna innebär bland annat att Europol ska kunna delta i en stödjande funktion i gemensamma utredningsgrupper.

Andra ändringar syftar till att Europol ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivare sätt och stärka sitt stöd till medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter.


Försvaret ska kunna hjälpa polisen bekämpa terrorism

10 maj fattade riksdagen beslut som innebär att polisen får större möjligheter att be försvarsmakten om hjälp för att bekämpa terrorism.

Resurser från försvarsmakten ska kunna sättas in för att förhindra eller på annat sätt ingripa mot terroristbrott. Försvarsmakten ska då alltid ledas av polisen.

Förslaget innebär att Rikspolisstyrelsen ska kunna be försvarsmakten om hjälp med insatser som kan innebära våld eller tvång mot enskilda personer. Polisen ska få göra det bara om man själv inte har sådana särskilda resurser som behövs. Det kan handla om att ingripa mot terroristangrepp från luften eller till sjöss.

Polisen kommer som huvudregel att kunna be försvarsmakten om hjälp bara om regeringen först har sagt ja till det. I vissa situationer ska polisen inte behöva regeringens godkännande.

De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2006.


Bertha Madras utnämns till chef för demand reduction

I ett meddelande från the Executive Office of the President i USA har jag inbjudits att närvara vid installationen av professor Bertha K. Madras då hon utnämns till chef för demand reduction (minskning av efterfrågan på narkotika) vid ONDCP (Office of National Drug Control Policy) den16 maj.

Professor Madras nominerades till posten 2005.

Ni som känt mig länge känner säkerligen också till professor Madras som varit i Sverige ett flertal gånger. I Sverige och andra länder i Europa har hon vid ett flertal konferenser redovisat de senaste forskningsrönen om hur droger påverkar hjärnan.

Bertha Madras är en av de mest kunniga och uppskattade föreläsarna inom sitt område.

Vill du som träffat henne förmedla hälsningar till henne med anledning av utnämningen kan du skicka ett meddelande till reageramera@gmail.com  

Torgny Peterson

Uttalande från Drug Watch International om tyska heroinprogrammet

Besides being  inconsistent with treaty obligations (1961, 1971, and 1988 United Nations  conventions), allowing personal use amounts of banned drugs such as heroin will  not accomplish what Commissioner Bätzing hopes to accomplish.

The reason for  this is quite simple and was discovered in the mid-1960s by Drs. Vincent Dole  and Marie Nyswander at Rockefeller University in New York.

The pharmacokinetics  of heroin are quite different from those of methadone. Heroin has a very short  half-life, thus requiring addicts to self-inject thedrug several times a day,  usually at four-hour intervals.

Methadone, by comparison, has an extremely  lengthy half-life of 24 or more hours, meaning that at
24 hours, about half the  drug dose taken remains active and is producing an effect.

Although both are  powerful opioids and can be substituted for each other, methadone is less  reinforcing and, therefore, less likely to produce cravings and tolerance to the  same degree and intensity as heroin.
Moreover, the chief benefit to using  methadone is the ability of the addict to take a single oral dose – as opposed  to an injection of heroin – once a day. This generally allows addicts to resume  a near-normal social life and hold a job, etc. Over the long term, cessation of  drug use is a possibility but not a specific goal of methadone maintenance  programs.

The German plan that is described as a “last hope” may be geared for  the addict whose situation is terminal. Giving such addicts heroin would, of  course, hasten the inevitable.

If the concept of a “heroin hospice” is a sad  idea, so, too, is the fact that after more than a century of searching for a  “cure” for heroin addiction, we’ve come no closer to a solution and must settle  for this form of incremental state-sponsored euthanasia. Not lost in all this is the irony that methadone was invented by German chemists during World War II,  after allied forces cut off vital supplies of opium and morphine base from  Turkey.

The brilliance of those scientists to be able to synthesize an important  and cheap substitute drug in a
very short time shows us what can be done when  minds are focused on solving a problem rather than simply pushing it off to the  next generation. 

John J.  Coleman
President
Drug Watch  International

Debatt om våldsangrepp mot politiska partier och myndigheter

Folkpartiet liberalerna har begärt en aktuell debatt i riksdagen om våldsangrepp mot politiska partier och myndigheter och det hot mot demokratin som detta våld utgör. Debatten har begärts med anledning av de senaste veckornas attacker mot centerpartiet och kristdemokraterna samt polisen och andra myndigheter. Talmannen har idag beslutat att bevilja folkpartiets begäran om aktuell debatt.

Debatten hålls i kammaren fredag den 12 maj, kl. 11.00- ca 12.20.

Debatten inleds av Johan Pehrson (fp) och följs av justitieminister Thomas Bodström (s). Från de övriga partierna deltar Henrik von Sydow (m), Tuve Skånberg (kd), Mats Einarsson (v), Johan Linander (c) och Leif Björnlod (mp).
 
Talartiderna fördelas mellan partierna så att Folkpartiet som begärt debatten får tala i sammanlagt 14 minuter, justitieministern som företräder Socialdemokraterna disponerar 20 minuter, och de övriga partierna har 8 minuter var till sitt förfogande.

Du kan följa debatten via riksdagens webb-tv.

Debatten direktsänds också i 24 Direkt och SVT2 kl. 11.03-12.20.184 narkotikarelaterade dödsfall i Norge 2005

Norska Förbundet mot Rusgift rapporterar att 184 personer dog av narkotikarelaterade orsaker under 2005, vilket är en minskning med 17,5 procent jämfört med 2004 och en minskning med 46 procent sedan 2001.

Läs också
Kripos årsrapport för 2005

Torgny Peterson

Missbrukare i harm reductions ’födelseområde’ stjäl för 5,5 miljarder kronor

Missbrukare i det område där den organiserade harm reduction-rörelsen en gång startade, Merseyside i England, stjäl årligen för motsvarande 5,5 miljarder kronor för att finansiera sitt missbruk.

Invånarna i området är av naturliga skäl inte överförtjusta i de konsekvenser Pat O’Hares introduktion av harm reduction medfört.

Enligt uppgifter som tidningen Liverpool Daily Post tagit del av spenderar den genomsnittlige missbrukaren omkring 135.000 kronor per  på inköp av narkotika.

Det råder heller inget tvivel om att det finns en uppsjö missbrukare i området – enligt NDTMS (National Drug Treatment Monitoring System) hade vad man kallar 12,405 ’problematiska’ missbrukare kontakt med olika former för behandling under perioden april 2005 till mars 2006. Enligt lokala källor uppskattas det faktiska antalet vara dubbelt så stort och enligt det engelska inrikesministeriet uppskattas en missbrukare som inte får hjälp att stjäla för mellan 175.000 och 400.000 kronor per år.

Ska detta uppfattas som ett positivt resultat av harm reduction?

Andrew Bennett, från organisationen HIT ,som jag mött ett antal gånger, är en man som deltagit i harm reduction-rörelsens organiserade verksamhet i många år. HIT, som från början hette Merseyside Drug Training and Information Centre startade redan 1985 och utgjorde basen för det som med början på 1990-talet utvecklades till den organiserade europeiska harm reduction-rörelsen, som bland annat resulterade i det numera nedlagda ECDP (European Cities on Drugs Policy – inte att förväxla med ECAD (European Cities Against Drugs med huvudkontor i Stockholm) och kontakter med den amerikanska rörelsen och dess primära finansiärer – Soros, Lewis och Sperling.

The International Journal of Drug Policy (IJDP), the annual International Conference on the Reduction of Drug Related Harm och the International Harm Reduction Association (IHRA) har alla sin utgångspunkt i idéer från Merseyside-området.  

Torgny Peterson

Om Soros och Soares och ’legaliseringsjuntan’

Vid den nyligen avslutade harm reduction-konferensen i Vancouver sa David Soares, åklagare i Albany-distriktet i delstaten New York till den församlade menigheten, ”Mitt råd till Kanada är att hålla sig så långt bort det överhuvudtaget är möjligt från något som har att göra med amerikansk narkotikapolitik.”

När jag ’bläddrar’ i arkivet som vid det här laget består av tiotusentals intressanta dokument framgår det med önskvärd tydlighet att det delvis Soros-finansierade Drug Policy Alliance ( som det heter efter ett samgående mellan Drug Policy Foundation och Lindesmith Centre) indirekt bidrog med 81.500 dollar till en kandidat till åklagarposten i Albany-distriktet, nämligen David Soares.

Drug Policy Alliance är främst känt för sina ansträngningar att legalisera cannabis och söka underminera FN:s narkotikakonventioner. En stor del av medlen för sådana ändamål kommer från George Soros, John Sperling och Peter Lewis, som gärna umgås med andra medlemmar av ’legaliseringsjuntan’, t ex Rob Kampia från MPP (Marijuana Policy Project).

Tänk så det kan bli!

Läs också
Soros & Co och legaliseringsrörelsen

Torgny Peterson


Alaska kriminaliserar innehav av marijuana

Alaska har sett många turer när det gäller kriminalisering/avkriminalisering av marijuana. Den nuvarande guvernören, Frank Murkowski, anser att bruket av marijuana ska vara kriminaliserat.

Förslaget har nu passerat den politiska ’apparaten’, inklusive senaten förra månaden, så nu återstår endast Murkowskis underskrift.

Den nya lagen innebär att innehav av 4 ounces eller mer ( cirka 113 gram eller däröver) kommer att betraktas som ett grövre brott och innehav under 4 ounces som en mindre, men straffbar narkotikaförseelse.

Torgny Peterson  

Oansvarigt att legalisera cannabis

I samband med att haschreaktionärer (de som vill legalisera användning av cannabis) demonstrerade i Spanien i lördags klargjorde Carmen Moya, ansvarig för Spaniens nationella narkotikaplan, att ”det skulle fullkomligt oansvarigt” att legalisera cannabis.

Torgny Peterson


Svenska Narkotikapolisföreningens narkotikapolitiska program 2006

Vid Svenska Narkotikapolisföreningens stämma i Göteborg antogs följande narkotikapolitiska program.

Narkotikapolitikens inriktning
Samhällets narkotikapolitik omfattar alla åtgärder med syfte att reglera tillgängligheten och användningen av narkotika och liknande droger.

I ett modernt rätts- och välfärdssamhälle är narkotikapolitiken avgörande för att skydda allmän ordning och säkerhet, värna folkhälsan, skapa en trygg arbetsmiljö och en säker samfärdsel samt främja ungdomars utveckling till fria och engagerade samhällsmedborgare. Narkotikakontrollen har betydelse även för att slå vakt om demokratin, hindra social misär och freda det fria tankeutbytet i vår kultur.

Narkotikapolitikens mål bör vara att skapa ett narkotikafritt samhälle, dvs ett samhälle fritt från missbruk (icke-medicinskt bruk) av narkotika. Narkotika och liknande droger bör få användas endast för noggrant reglerade medicinska syften. Även i fråga om dopningsmedel bör syftet med samhällets kontroll vara att begränsa användningen av sådana droger till medicinska syften.

Samhällets insatser mot narkotikamissbruk och narkotikabrott bör ske längs flera linjer. Bekämpningen av den olovliga narkotikahanteringen bör omfatta alla led från produktion och distribution till försäljning och annan befattning med droger i de yttersta missbrukarleden.

Åtgärder riktade mot enskilda missbrukare eller unga människor i riskzonen bör ha till syfte att förebygga missbruk, att upptäcka sådant om det ändå uppstår, att hejda spridningen av missbruksepidemier, att ge vård eller annan behandling för att bryta en fortgående missbrukskarriär och underlätta återgången till ett drogfritt liv samt understödja och kontrollera drogfrihet efter behandling. Insatser mot de enskilda missbrukarnas olovliga befattning med narkotika är viktiga även för att bekämpa den illegala efterfrågan på narkotika.

Narkotikabekämpningens roll
Narkotikalagstiftningen grundas på straffrättsliga sanktioner mot olovlig hantering av narkotika. Polis, tull och andra rättsvårdande myndigheter får därigenom en avgörande roll i den praktiska narkotikabekämpningen. Det gäller allt från att bekämpa enskilda brott till att kartlägga och stävja nya brottsliga förfaranden (modus operandi). Insatser av polis och tull mot illegal narkotikahantering är också viktiga för att förebygga och hejda andra slag av brott.

Polis och tull utgör genom sin dagliga kontakt med narkotikaproblemen även en viktig källa för journalistik och vetenskaplig rapportering om förändringar i missbruks- och brottspanorama.

För att dessa myndigheters arbete med narkotikabekämpning skall kunna utvecklas professionellt i takt med drogpanorama och modus operandi bör narkotikabekämpningsarbetet bedrivs problemorienterat  och underrättelsebaserat på olika nivåer. Detta fordrar välutbildade befattningshavare inom alla myndigheter. De olika enheterna bör ha tillräckliga resurser och nödvändig kompetens för praktisk narkotikabekämpning i samverkan med andra enheter och myndigheter. De konflikter som narkotikabekämpningen ställer enskilda medarbetar inför fordrar ständig vaksamhet och återkommande utbildning i professionell etik.

Åtgärdskrav
För att förstärka narkotikapolitiken, särskilt den praktiska narkotikabekämpningen, kräver Svenska Narkotikapolisföreningen följande åtgärder från statsmakternas och de berörda myndigheternas sida.

1. Ökad samverkan mellan polis, tull och andra myndigheter
 Samverkan mellan polis, tull och andra myndigheter bör fortlöpande utvecklas inom såväl underrättelseverksamhet som operativ ärendehantering.

2. Specialiserade narkotikaenheter i varje län eller region
Specialiserade narkotikaenheter bör inrättas inom varje län eller region för att utveckla och vidmakthålla en effektiv lokal och regional narkotikabekämpning.

3.Utveckling av nya metoder och befogenheter för avancerad spaning mot grov narkotikabrottslighet
Polisens och tullens metoder och befogenheter för avancerad spaning mot grov narkotikabrottslighet bör utvecklas och utvärderas fortlöpande.

4. Utveckling av polisens arbete mot droger i trafiken
Polisens arbete med att undersöka misstänkt drogpåverkan i trafiken eller i andra sammanhang bör kontinuerlig utvecklas.

5.Ändrade definitioner och rutiner för klassning av narkotika
Narkotikastrafflagens nuvarande definition av narkotika, där de reglerade preparaten anges genom uppräkning på särskilda förteckningar, bör kompletteras med en verkansdefinition som omfattar även andra droger med uppenbart narkotikalik effekt. Rutinerna för klassning av nya ämnen som narkotika bör påskyndas, så att ämnen kan kontrolleras redan innan de fått omfattande spridning. När ett ämne klassas som narkotika bör även de växtberedningar som innehåller ämnet automatiskt tas med.

6. Förbud mot all hampodling inom Europeiska unionen
Sverige bör genom Europeiska unionens organ och Förenta Nationernas narkotikakontrollmyndigheter verka för ett förbud mot all odling av hampa (cannabisväxter), inklusive sk fiberhampa för industriellt bruk.

7. Ändring i lagen mot förbud av vissa hälsofarliga varor
Lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor bör ändras så att brotten indelas i tre nivåer: ringa, normalt och grovt. Grovt brott bör kunna leda till fängelse i högst sex år. Konsumtion (olovligt bruk) av hälsofarliga varor bör kriminaliseras med fängelse i straffskalan för att urinprov och liknande tvångsmedel skall kunna användas.

8.Nya påföljder för ringa narkotikabrott
Dagens praxis med böter för ringa narkotikabrott är föga ändamålsenligt och har svag avhållande effekt. För att ge domstolarna ökat utrymme att döma till annan påföljd, exempelvis skyddstillsyn i förening med föreskrifter om drogfrihet och regelbundna drogtester, bör maximistraffet för ringa narkotikabrott höjas.

9. Skyndsam handläggning av narkotikaärenden
Samtliga narkotikaärenden bör inom rättsväsendet handläggas med samma förtur som häktningsärenden.

10. Effektivare regler om förverkande
Lagstiftningen om förverkande av kemikalier och utrustning för narkotikaframställning samt tillgångar som åtkommits genom brottslig verksamhet bör ändras så att möjligheterna till förverkande ökas. Under särskilda omständigheter bör omvänd bevisföring kunna tillåtas.

11. Strategiskt synsätt på förundersökningar och åtal
Polis-, tull- och åklagarmyndigheter bör få ökade rättsliga befogenheter att anlägga ett strategiskt synsätt på förundersökningar och åtal i syfte att stoppa grov brottslighet, särkskilt sådan med internationella förgreningar. Lagliga möjligheter bör öppnas för användning av anonyma källor och kronvittnen samt uppgörelser med misstänkta om reducerat åtal (sk ’plea bargaining’) eller strafflindring i utbyte mot avgörande upplysningar och vittnesmål vid komplicerade utredningar.

12. Narkotikafria fängelser
Särskilda insatser bör införas inom samtliga fängelser eller andra institutioner inom kriminalvården för att hålla samtliga intagna narkotikafria och därmed underlätta deras återgång till en drogfri tillvaro i samhället. Drogtester bör användas i ökad utsträckning. Intagna bör endast få tillgodoräkna sig påvisat drogfri tid som avtjänad tid, så att den tid som förflutit mellan drognegativt test och drogpositivt test ej får avräknas.

13. Återinförande av möjligheterna för polismyndigheter att göra omedelbara omhändertaganden enligt lagen om vård av missbrukare
Lagen (1988:870) om vård av missbrukare (LVM) och praxis bör ändras så att polismyndigheter på operativ chefsnivå kan fatta beslut om omedelbara omhändertaganden för att bryta pågående missbruk.

14. Stopp för fria sprutor till injektionsmissbrukare
Alla projekt med förskrivning eller utdelning av fria sprutor till injektionsmissbrukare bör avvecklas och nya projekt stoppas. Istället bör samhällets insatser mot smittspridning bland injektionsmissbrukare utformas som erbjudanden om hälsoundersökningar och hiv-testning samt i yttersta fall som omhändertagande enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare.

15. Förstärkt droginformation och annat förebyggande arbete bland barn och ungdomar
Information om narkotika, dopningsmedel och andra droger bör ges schemalagd tid redan i grundskolan. Skolans, barnomsorgens och föräldrarnas arbete med att förebygga, upptäcka och hejda narkotikamissbruk bland barn och ungdomar bör förstärkas.

16. Förstärkt utbildning i professionell etik
Utbildning och fortbildning inom rättsväsendet bör innehålla detaljerade orienteringar i professionell etik med särskild inriktning på skydd för mänskliga rättigheter.

Besök också
Svenska Narkotikapolisföreningen (SNPF)

Torgny Peterson

Den idiotiska klubben – uppdaterad och utökad med 80 sidor

Den idiotiska klubben* kom ut våren 1995 i samband med första upplagan av Sverige mot narkotika.
Den utgjorde då ett av Tullverkets bidrag till det drogförebyggande arbetet. Boken kan ses som en resa från mitten av 50-talet till 1995, och där ges under resans gång exempel på rockmusikens efterhand allt vanligare koppling till narkotika.

Uppdateringen tar alltså sin början 1995 och sträcker sig fram till mars 2006. Läsaren får en återblickande sammanfattning om vad som hänt på rockmusikens och narkotikans område i allmänhet, och kopplingen rock/narkotika i synnerhet.

Boken skildrar enskilda rockartisters koppling till narkotika, dödsfall på grund av narkotika, narkotikautvecklingen på de stora sommarfestivalerna i vårt närområde mm.

Författaren vill denna gång försöka krypa bakom sex and drugs and rock and roll-fasaden för att försöka förklara varför så många rockstjärnor börjar med narkotika. I ett fall blir en rockstjärna ’punktmarkerad’ – Pete Doherty i Babyshambles (fd Libertines). I boken följs hans narkotikabefläckade karriär från år 2000 fram till mars 2006. Om Guinness Rekordbok innehöll klassen ’Flest gånger för narkotika anhållen rockstjärna’, skulle Doherty lätt vinna den klassen. Hans fd fästmö, Kate Moss, ägnas också viss uppmärksamhet.

Författaren tar också tempen på dagens ravescen (Berlin, klubbar, färjor…) samt beskriver den moraliska panik som bröt ut i det lilla bohuslänska samhället Tanum för snart tio år sedan. Arrangören på Tanums bygdegård bytte inför påsken 1997 ut ordet disco mot rave. Den lokala mediestormen blev rena hellristningarna!

Det har också funnits goda exempel inom rockbranschen. En intervju med Magnus Rosén i hårdrockbandet Hammerfall bevisar detta.

Författaren ger också förslag till åtgärder för att minska medias glorifiering av rockstjärnor – narkotika mm.
’Den idiotiska klubben’ är skriven av Göran Bohlin, rockkonsument sedan 1957 och tulltjänsteman sedan 1961.

Boken, 288 sidor, kostar 185 kronor exklusive frakt och moms och kan beställas från Mediahuset i Göteborg genom att faxa beställningen till 031-848682, maila till order@mediahuset.se eller posta beställningen till Mediahuset i Göteborg AB, Marieholmsgatan 10 C, 415 02 Göteborg.

* Citatet ’den idiotiska klubben’ har författaren lånat från Kurt Cobains mor Wendy O’Connor, som vädjade till sonen: ”Gå inte med i den idiotiska klubben…”

Besök också
Tullverkets webbplats mot droger

Torgny Peterson

Svenska narkotikapolisföreningen - stipendier

I samband med helgens utbildningskonferens och årsmötet för Svenska Narkotikapolisföreningen i Göteborg har följande större stipendier och hedersbetygelser delats ut:

Tullverket
För första gången delade Tullverket i år ut hedersbetygelsen ”Stipendium för utmärkta insatser inom Tullverkets narkotikabekämpning”, en utnämning avsedd för någon eller några av Tullverkets anställda, som ska ha utfört en eller flera prestationer i tjänsten som vid ett kritiskt bedömande kan anses vara framstående och särskilt betydelsefull(a). Utnämningen beslutas av generaltulldirektören.

Årets hedersbetygelse går till Ingrid Sandqvist, ledare för kontrollgruppen i Malmö.

Rikspolisstyrelsen
Rikspolisstyrelsens narkotikastipendium för år 2005 tilldelades Stefan Vestin, Polismyndigheten, Västra Götaland (Göteborg).

Svenska Carnegieinstitutets polisstipendium
Svenska Carnegieinstitutets polisstipendium tilldelades Sture Wallentin, Polismyndigheten i Västernorrland (Sundsvall).

Mediahusets stipendium
Mediahusets stipendium tilldelades Jale Poljarevius, narkotikaroteln, Stockholm.

Torgny Peterson

Fakta och utbildningsmaterial om cannabis

Vad kan väl en dag som denna, då haschreaktionärerna i Stockholm planerar en demonstration till stöd för legalisering av cannabis, vara mer på sin plats än vetenskapligt baserad information om cannabis. Nu har du som till exempel är socialarbetare elle arbetar inom sjukvården, polisen, tullverket eller kriminalvården, är politiker eller förälder, möjlighet att inhämta ytterligare kunskaper om cannabis.

I Australien har The Australian National Council on Drugs (ANCD) i veckan publicerat en omfattande genomgång av vetenskapligt baserad information om cannabis, ’Evidence-based answers to cannabis questions – a review of the literature’.

Organisationen betonar att det är dags för människor att få fakta om cannabis. Statistik visar att närmare 300.000 australiensare använder cannabis dagligen och 1,8 miljoner har använt cannabis under det senaste året.

Nu kan du skaffa dig ytterligare kunskaper om cannabis med hjälp av det 98-sidiga dokumentet från Australien.

När det gäller Australien visar de senast tillgängliga uppgifterna att 5,5 miljoner australiensare i åldern 14 år och uppåt någon gång har använt cannabis.

ANCD menar att det finns så många dåligt underbyggda åsikter och ren desinformation om cannabis och avsikten med dokumentet är att skapa klarhet i frågor kring cannabis. Över 700 studier om cannabis från hela världen har gåtts igenom inför produktionen av dokumentet. För att genomföra projektet har ANCD arbetat tillsammans med The National Drug and Alcohol Research Centre och dokumentet har gåtts igenom och stöds också av till exempel The National Institute on Drug Abuse i USA och The Institute of Psychiatry vid Kings College i London.

Dr John Herron, ordförande för ANCD säger, ”Vi vill helt enkelt att människor ska bli mer medvetna om de problem som den här drogen orsakar. Cannabis är den mest använda illegala drogen i Australien. De flesta människor förstår inte att man kan bli beroende av cannabis. Cannabis kan påverka ditt liv så till den grad att du inte kan vara utan det och drogen kan förstöra relationer, anställningsförhållanden och många andra aspekter av en enskild individs liv. Cannabis är inte ofarligt. Vetenskapliga studier visar att det finns en klar koppling mellan regelbundet eller omfattande bruk av cannabis och mentala problem som depression eller ångest. För unga människor kan användning av cannabis ha en negativ och långsiktig inverkan. Ju yngre en person som använder cannabis är, desto större är risken för problem i utvecklingen. Medan tillgängliga vetenskapliga data inte visar att cannabis orsakar allvarliga mentala sjukdomar som schizofreni, kan cannabis utlösa problem hos var och en som är predisponerad för mental sjukdom.”

Och Dr Herron fortsätter, ”Det här är en viktigt fråga för alla i Australien eftersom så många unga provar cannabis och eftersom vi har ett verkligt problem med cannabis i samhället. Många tror att det inte är så farligt att testa lite. Det är nonsens. Det finns inget säkert minimumintag för cannabis. Människor kan, och gör det ofta, ‘gå över gränsen’, bli beroende av cannabis och vilja ha det varje dag.”

Som en del av informationskampanjen belyser ANCD att, tvärtemot vad många tror, de flesta storanvändarna av cannabis i Australien i själv verket inte är unga människor.

Statistik visar att under den sjudagarsperiod använder 272,600 australiensare i åldern 20-29 år och 240,000 i åldrarna 30-39 år cannabis. Under samma tidsperiod använder 79,700 i åldrarna 14-19 år i Australien cannabis.

Det kan vara intressant att känna till att bruket av cannabis i Australien faktiskt minskar. Men ett problem är att människor som fortsätter att använda cannabis nu använder mer än vad de gjort tidigare.

Närmare tio procent av de i Australien som idag får behandling för narkotikaproblem uppger att cannabis är det största problemet.

Du hittar hela rapporten, ’Evidence-based answers to cannabis questions – a review of the literature’ här.

Läs också:
Skador av hasch och marijuana
Är cannabis ofarligt
Haschguiden
Björn Fries tar avstånd från marijuanamarsch

Du kan också skriva in olika sökord i sökrutan på ReageraMera för att hitta ytterligare information om cannabis.

Torgny Peterson

Svenska Narkotikapolisföreningens tjugonde utbildningskonferens öppnades i Göteborg idag

I strålande sommarväder öppnade idag Svenska Narkotikapolisföreningen sin tjugonde utbildningskonferens och årsmöte.

Konferensen pågår i tre dagar och i samband med invigningen talade justitieminister Thomas Bodström, riksåklagaren Fredrik Wersäll, generaltulldirektören Karin Starrin, länspolismästaren i Västra Götaland Krister Jakobsson, polisöverintendenten Erik Lagerholm och representanter från Norge, som gav insiderbild av utredningen av det stora Stavangerrånet, som nu avgjorts i första instans och där gärningsmännen fick sammanlagt 181 års fängelse.

Över 800 deltar i årets konferens. ”En sådan uppslutning har vi ju bara vågat drömma om”, sa Sven Ahlbin, Svenska Narkotikapolisföreningens ordförande i sitt inledningsanförande idag på eftermiddagen. ”Vi har naturligtvis våra styrelsekamrater från NNPF (Norska Narkotikapolisföreningen) här, och det känns gott, liksom våra isländska vänner.Vi har också glädjen att ha med oss Föreningens tidigare ordföranden, grundaren Thomas Cederquist och Yngve Danling. A special welcome to our foreign guest from Texas Narcotic Officers Association and Association of narcotic enforcers in Oklahoma. We have special guests from the Nicaraguan police and also you are very welcome to this training conference.”

Här följer Sven Ahlbins tal i sin helhet:
Riksdagen har den 26 april beslutat att tillåta utdelning av sprutor till injektionsnarkomaner. Från Svenska Narkotikapolisföreningen har vi kraftfullt tagit avstånd från förslaget genom hela processen. Tillsammans med nio andra organisationer verksamma inom drogområdet lämnade vi dagen före omröstningen ett upprop till riksdagen. Vi pekade på det motsägelsefulla i att förbjuda missbruket med att dela ut sprutor för att kunna bedriva detta. Det är ju också ett märkligt förslag där det nu är upp till de enskilda landstingen huruvida det skall finnas sprututbyte i regionen eller ej. Inom Svenska Narkotikapolisföreningen kommer vi att följa frågan med största uppmärksamhet och fortsätta att kräva en avveckling av alla sprututdelningsprogram. Sällan har väl något narkotikapolitiskt beslut fattats med så lite kontakt med de grupper som i första frontledet möter missbrukarna och deras destruktiva beteenden. Sverige får inte hamna i samma situation som Norge där man nu också har sprutrum. Det nu tagna förslaget är tyvärr ett steg på vägen och vi måste fortsätta att kämpa emot det. Vi hoppas att de landsting, som under processen tagit avstånd från förslaget fortsätter att göra det.

Detta finns med som en punkt i det reviderade narkotikapolitiska program som styrelsen föreslår för årsstämman i morgon skall ersätta det från 2001. Den grundläggande analysen av narkotikaproblemet och narkotikabekämpningens betydelse ligger fast. Åtgärdskraven har aktualiserats, bl.a. med hänsyn till utvecklingen av lagstiftningen. Dessutom finns ett avsnitt och ett åtgärdskrav kring ökad utbildning i professionell etik. Styrelsen hoppas att föreningen med det nya programmet skall bidra till att bredda och fördjupa den ständigt pågående samhällsdebatten om insatser för att förebygga och hejda narkotikamissbruk och narkotikabrottslighet.

Styrelsen har under året arbetat hårt med att på olika sätt föra ut vår slogan ”Ställ upp mot narkotika”. Vi har under säsongen samarbetat med Alingsås elitserielag i handboll, som har haft denna slogan på sina matchtröjor och reklam för budskapet på flera platser i hallen. Detta kommer att utökas under det närmaste året och ni kan här under helgen se de banderoller, som kommer att finnas på Ullevi under den kommande säsongen. Samma budskap finns även på flera ljusreklampelare här i Göteborg under helgen. Detta är ett bra komplement till projektet Föreningslivet mot droger, som fortsätter att gå bra och vi vill passa på och tacka Skandia för den ekonomiska satsning, som gör detta möjligt. Under året har man inom projektet genomfört träffar med ca 50 idrottsföreningar.

Vår skrift Narkotika dopningsmedel och hälsofarliga varor har under året sålts i drygt 25.000 exemplar vilket innebär att den totala upplagan sedan starten är uppe i över 275.000 ex. 

Skandias satsning ger oss en värdefull inkomst, liksom det värdefulla stöd vi får från både Rikspolisstyrelsen och Tullverket. Utan ert stöd hade vi inte kunnat bedriva en verksamhet på den nivå vi gör och framförallt inte arrangera utbildningskonferenserna till de priser ni som deltagare betalar. Jag kan lova er en fortsatt full satsning på utbildning inom narkotikaområdet men också en fri röst i narkotikadebatten, som ibland också kommer att ifrågasätta och kritisera statsmakten och de olika myndighetsledningarnas ageranden på narkotikabekämpningsområdet.

Jag vill också passa på och tacka Mediahuset för ert idoga arbete och för den sponsring vi har fått inför det här jubileet. Detta tack går också till Wallenstam Byggnads AB, som var föreningens första sponsor och som nu inför jubileet åter igen bidragit på ett fantastiskt sätt och Medib, som under många år har sponsrat konferensgåvan. Slutligen ett stort tack till Göteborgs kommun, som hälsar er välkomna genom att sponsra den mingelmåltid vi skall förtära i kväll.

I vårt narkotikapolitiska program kräver vi en ytterligare satsning och utveckling av samverkan mellan polis, tull åklagare och andra myndigheter för att stärka narkotikabekämpningen. Vi är övertygade om att en effektiv narkotikabekämpning från gatan och uppåt också skapar en positiv effekt också i all annan brottsbekämpning. Det är våra missbrukare, som står bakom stora delar av vardagsbrottsligheten och vi måste åter få fokus på att gripa fler lokala och regionala langare. Det är samma aktörer inom den grova och organiserade brottsligheten som gör vinster på narkotikasmuggling och samtidigt är inblandad i annan grov kriminalitet.  Kan vi få bort dom genom en effektiv narkotikabekämpning minskar vi också övrig brottslighet. De stora beslag som görs pekar på att inflödet ökar och vinsterna av denna brottslighet hamnar till sist hos olika aktörer inom den organiserade brottsligheten.

Det händer dock mycket positivt inom rättsväsendet och lagstiftningsområdet just nu, som visar att man tar problemen på allvar och försöker effektivisera och till större del samverka inom brottsbekämpningen. En del av nyheterna inom lagstiftningen kommer att presenteras under föreläsningarna i morgon och vi får hoppas parlamentarikerna snart levererar ett positivt beslut avseende buggningslagstiftningen.

I Västra Götaland har man  skapat ett lokalt underrättläsecentrum i ett samarbete mellan polis, tull åklagare, ebm (ekobrottsmyndigheten), skatt och kronofogde just för att effektivare kunna bekämpa den grova kriminaliteten och vinningen av den och det skall bli spännande att se effekterna av detta.

Rikspolischefen har utsett Peter Tjäder till att leda en nationell aktionsgruppsverksamhet under Rikskriminalchefen. Kanaliserad genom denna verksamhet skall polisen kunna bekämpa grov gängkriminalitet varhelst den uppträder i landet och då med gemensamma resurser från övriga landet och framförallt från RKP och de tre stora polismyndigheterna. Man kommer som sagt att inrikta sig på de kriminella gängen och deras vinning av sin kriminalitet och där är ju narkotikahanteringen central.

Jag personligen tror mycket på denna satsning. Vi måste bli bättre på att kraftsamla där problemet dyker upp. De grovt kriminella nätverken agerar över stora ytor och då får inte brottsbekämpningen vara begränsad av geografiska uppdelningar av personal och ekonomi. Lika viktigt är dock att poängtera att denna typ av brottsbekämpning måste ledas av människor med lokal kunskap och att den externa hjälpen bara skall stötta och stärka den kompetens, som redan finns på plats.

En av de viktigaste faktorerna för att lyckas inom brottsbekämpning är tillgång till säker och hållbar information och att den informationen sedan kan användas i rättsprocessen. Det handlar om allt från faster Agda, som stående bakom sin gardin och bevittnar en brottslig handling till den grovt kriminelle som skottskadad kommer in på sjukhuset, men vägra säga något om hur det gått till. Men det gäller även restaurangägaren som pressas på pengar av kriminella organisationer och som inte vågar göra polisanmälan och kriminella källor, som drar sig tillbaka. Allt handlar om rädslan att inför domstol bli utpekad och att rättsstaten inte kan garantera dessa personers säkerhet om de gör det.

Det finns dock vissa möjligheter att ändra på detta. Vi måste få möjlighet att sekretessbelägga hur viss information framkommit, dvs. vem som varit informatör. Detta skall inte kunna plockas fram ur den så kallade slasken i förundersökningarna.

Misstänkta personer som erkänner brott bör få viss strafflindring. Detta skulle också möjliggöra att man inte alltid behöver utnyttja vittnesmål från t.ex. faster Agda.

Kriminella personer som erkänner brott och dessutom berättar om andras inblandning bör få en särskild straffrabatt.

Detta är exempel på åtgärder som skulle främja möjligheterna att få ännu bättre information inifrån den kriminella världen.

För ett år sedan i Västerås talade jag om situationen, som uppkommit genom Olle Liljegrenärendet. Nu har ärendet fått sitt avgörande i Högsta domstolen och kan därmed läggas till handlingarna.

Men tyvärr har inte rapporten från inspektionen om informatörsverksamheten, som länspolismästaren Mats Åhlund ledde presenterats av RPS, vilket bland annat lett till att en planerad presentation av MÅ här på konferensen fått ställas in, vilket i sig är beklagligt, men desto viktigare är att  ju fortare vi på ett öppet sätt kan ta tag i de olika problemställningar, som finns kring informatörshanteringen desto fortare kan vi också bemöta den  skepsis och misstänksamhet som nu präglar debatten.

Vi alla här i lokalen, som har kunskap om informatörshantering känner också till den höga moral och etik, som de facto präglar verksamheten i dag, men vet också att den på många håll inom våra myndigheter fortfarande möts med skepsis, främst på grund av okunskap. Jag tror därför att verksamheten måste pekas ut som accepterad metod och tilldelas tid och medel i verksamhets- och budgetplaneringar. Då först blir den rumsren och accepterad.

Jag frågade mig för ett år sedan i Västerås hur länge vi skall behöva vänta på rättsligt, etiskt och moraliskt reglerade riktlinjer och detaljerade anvisningar för kvalificerade operationer där det i dag alltid krävs en aktiv informatörshantering och källdrivning. Frågan är i dag fortfarande lika aktuell och kräver en omedelbar uppmärksamhet. Det handlar om kollegors arbetsmiljö, arbetarskydd, rättsäkerhet och allmänhetens förtroende.

SNPF kommer fortsatt att med kraft verka för att man inom rättsväsendet tar fram de klara riktlinjer och föreskrifter som behövs för att fortsättningsvis motverka förhindra och förebygga den enskilde polismannen eller tullaren i sin ambition att göra ett bra jobb hamnar i konflikt med regelverket. Regelverket måste vara så tydligt att gränssnittet mellan det legala och illegala är klart när man skall göra övervägandet i den snabbt uppkomna operativa situationen.

Slutligen vill jag åter igen önska er välkomna till Göteborg och tack för att ni ställer upp för SNPF.

Torgny Peterson

Anders Eriksson blir ordförande i Registernämnden

Regeringen har i dag beslutat att generaldirektören vid Kammarkollegiet Anders Eriksson ska bli ordförande i Registernämnden. Han tillträder den nya befattningen den 1 oktober 2006.

Registernämnden prövar frågor enligt säkerhetsskyddslagen om utlämnande av uppgifter ur olika register. Nämnden granskar också Säkerhetspolisens behandling av uppgifter enligt polisdatalagen.

Avsikten är att Registernämnden från den 1 oktober 2006 också ska få uppgifter enligt den nya lag om kvalificerade skyddsidentiteter, som regeringen föreslagit i propositionen Kvalificerad skyddsidentitet. Anders Eriksson kommer, innan han tillträder som ordförande i Registernämnden, att biträda Justitiedepartementet med en översyn av nämndens organisation och arbetsformer för att förbereda hanteringen av den nya lagen. Han kommer därför att placeras som generaldirektör i Justitiedepartementet från den 1 juli 2006 till sitt tillträde vid Registernämnden.


Drogkonferens med genusperspektiv

Alkoholkommittén arrangerar tillsammans med Mobilisering mot narkotika,  Ungdomsstyrelsen och Stiftelsen Kvinnoforum konferensen ’Tonåringar, sprit och knark - ett genusperspektiv på förebyggande arbete’. Konferensen som äger rum på Quality hotel i Nacka 8-9 maj syftar till att sätta fokus på skillnaderna mellan flickor och pojkar när det gäller risk- och skyddsfaktorer.

Alkoholkonsumtionen bland flickor i årskurs 9 har de senaste tre åren ökat från 2,9 liter 100-procentig alkohol/år till 3,2 liter. Den här utvecklingen gör att flickornas konsumtion i stort sett är i kapp pojkarnas. Forskning visar också att vissa flickor tenderar att dricka mycket mer än tidigare samtidigt som fler dricker lite eller inget alls. Med andra ord - polariseringen ökar och en liknande tendens märks också när det gäller ungdomars narkotikaanvändning.

Konferensen ’Tonåringar, sprit och knark - ett genusperspektiv på förebyggande arbete’ utgår ifrån aktuell forskning och vänder sig till drogsamordnare, politiker och andra som möter tonåringar i sitt dagliga arbete. Bland de medverkande kan nämnas Jämställdhetsombudsmannen, JÄMO Claes Borgström och regeringens jämställdhetsutredare Gertrud Åström.

På konferensen finns möjlighet att delta i en rad seminarier. Bland annat kommer representanter för Sävsjö och Haparanda kommuner att berätta om projektet ’Upptäck flickorna’ vars målsättning är att utveckla och fördjupa det drogförebyggande arbetet utifrån ett gender- och empowermentperspektiv.

Kontakt:
Ted Bergdahl
pressansvarig Alkoholkommittén
0703-225335
E-post: ted.bergdahl@social.ministry.se

Lisa Modée
Ungdomsstyrelsen
08-56621945


Björn Fries tar avstånd från marijuanamarsch


Regeringens narkotikapolitiske samordnare, Björn Fries, tar uttryckligen avstånd från Svenska NORMAL:s aktion, Global Marijuana March som arrangeras i Stockholm i helgen.

”Svenska NORMAL:s påstående om att förbudet mot cannabis skapar  mer problem än det löser är helt befängt och saknar stöd i såväl forskning som hos det svenska folket”, säger Björn Fries.

Forskningen om cannabis har gjort stora framsteg och de negativa effekterna på hjärnan är väl dokumenterade.  De vanligaste negativa reaktionerna på cannabis är ångest eller panikkänslor. Kroniska cannabismissbrukare visar försämrad förmåga på en rad områden: verbal förmåga, logisk-analytisk förmåga, flexibelt tänkande och när det gäller minnesfunktionen. Det finns också bevis för att cannabis kan orsaka psykos.

85 procent av unga vuxna mellan 18 och 25 år vill ha ett fortsatt förbud mot rökning av cannabis. Men trots starkt stöd för den svenska lagstiftningen ser Björn Fries fortfarande allvarligt på förekomsten av cannabis.

”Av de ungdomar som prövar narkotika prövar nästan alla cannabis. Det gör cannabis till en av de farligaste drogerna.”

Björn Fries framhåller att en av de viktigaste åtgärderna för att förhindra att unga prövar narkotika är att stoppa inflödet.

Ett sådant initiativ är Cannabisprojektet som Mobilisering mot narkotika bedriver tillsammans med Rikskriminalpolisen. Projektet har i uppgift att kartlägga distributionen av cannabis och att slå till mot lokala knarkkungar.

”På två år har vi avslöjat 130 organisationer som säljer cannabis, vilket är  en stor framgång när det gäller att stoppa langningen till framför allt unga”, säger Björn Fries.

Torgny Peterson

Trafikutskottet efterlyser snabba åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten inom taxinäringen

Trafikutskottet vill att regeringen skyndar på arbetet mot den ekonomiska brottsligheten inom taxinäringen. Ett enigt utskott uppmanar därför regeringen att påskynda sitt beredningsarbete. Det skulle innebära att en lagrådsremiss presenteras med förslag på åtgärder redan under denna mandatperiod.

Enligt regeringens utredning Ekonomisk brottslighet inom taxinäringen undanhåller taxinäringen årligen intäkter på 4 miljarder kronor. Det motsvarar mellan 20 och 25 procent av branschens totala omsättning. Det omfattande skattefusket innebär att seriösa företagare utsätts för snedvriden konkurrens.

För att snabba på arbetet mot den ekonomiska brottsligheten vill trafikutskottet att regeringen snarast slutför sitt beredningsarbete. Det skulle innebära att regeringen under denna mandatperiod lämnar en remiss till lagrådet med förslag på åtgärder. På så sätt skulle ett förslag till riksdagen kunna presenteras redan i höst.

Regeringens utredning har bland annat föreslagit att det ska bli obligatoriskt att föra över informationen från taxametern till en redovisningscentral.

Lagrådet granskar lagförslag på uppdrag av regeringen eller ett utskott i riksdagen för att se att förslagen inte krockar med gällande lagar.

Lättare att straffa svarttaxiförare
Trafikutskottet sade även ja till regeringens lagförslag som innebär att den som utfört en enstaka körning med svarttaxi ska kunna dömas till böter. På så vis ska det bli lättare att bekämpa svarttaxikörningarna. Lagändringen ska börja gälla den 1 juli.

Den 1 april 2007 införs också ett nytt, praktiskt körprov för den som ansöker om taxiförarlegitimation.

Planerad dag för debatt: Fredagen den 12 maj. Debatten sänds via webb-tv.

Planerad dag för beslut: Tisdagen den 16 maj.

Läs också:
Regeringens proposition (2005:06/109) Åtgärder mot svarttaxi mm

Folkpartiet begär särskild debatt om hot mot demokratin

”De senaste veckornas angrepp mot politiska partier, polis och andra myndigheter är ett hårt slag mot grundläggande demokratiska värden och mycket allvarligt. Med anledning av det eskalerande våldet begär folkpartiet i dag en särskild riksdagsdebatt för att diskutera hur vi som politiska partier kan bekämpa denna brottslighet.”

Det säger Johan Pehrson (fp), rättspolitisk talesman och ordförande i justitieutskottet med anledning av att folkpartiets riksdagsgrupp idag begär en särskild riksdagsdebatt om hotet mot demokratin. (Se debattbegäran nedan).

”Det är nu viktigt att alla partier samlas för att motverka och bestämt ta avstånd från dessa krafter som vill sätta munkavel på demokratins utövare och statens institutioner. Folkpartiet har flera förslag för att bekämpa dessa utomparlamentariska våldsgrupper – det handlar om strängare straff för brott mot demokratin men också om mer resurser till Säkerhetspolisen.”

Begäran om särskild debatt från folkpartiet liberalerna
Med anledning av de senaste veckornas upplopp och skadegörelse mot politiska partier, arbetsförmedlingar, polis och andra myndigheter och de hot och det våld mot demokratin och dess utövare som detta innebär begär folkpartiets riksdagsgrupp en aktuell debatt i ämnet.

Centerpartiet har under de senaste veckorna utsatts för 15 attentat mot sina partilokaler runt om i landet. Samtidigt har arbetsförmedlingar, försäkringskassor och polisen attackerats. Senast var det Kristdemokraterna i Hässleholm som utsattes för skadegörelse av en utomparlamentarisk grupp.
Våldet mot grundläggande demokratiska samhällsfunktioner är mycket allvarligt och har eskalerat den senaste tiden. Attackerna är ett hårt slag mot grundläggande demokratiska värden då aktivisterna försöker att skrämma människor till tystnad.

Tyvärr har vi på senaste tiden sett flera angrepp mot demokratin och det öppna samhället. Det rör sig om allt från stenkastning vid offentliga möten till hot och våld mot politiker, som vi också vet har ökat under de senaste åren. Konsekvenserna av våldet är långtgående eftersom det utgör ett hot mot mänskliga och ekonomiska värden samt inte minst demokratiska värden. Vikten av att bekämpa de ovan nämnda angreppen kan inte underskattas.

Läs också:
Systemhotande brottslighet i Sverige 2004

Slut med heroinmissbruk!? – Naltrexon-implantat inom kriminalvården och på behandlingshem

Schweiz började, Holland följde efter och Tyskland hakade så småningom på vansinnesidén med att distribuera heroin till heroinister. En sådan oansvarig uppgivenhetspolitik betraktas på flera håll som drogpolitisk innovation och senaste mode, på samma sätt som okritiska konsumenter köper jeans för 3.000 och inbillar sig att dom gjort en klipp när dom i själva verket bara göder och föder en från början dålig idé.

Turligt nog för heroinister i andra länder finns det fortfarande forskare och politiker, som inte ägnar sig åt att försöka hålla kvar missbrukare i deras missbruk utan istället söker alternativa vägar.

Naltrexon – en opiatantagonist är en sådan alternativ väg – och just nu pågår ett intressant projekt i Norge med just Naltrexon. På flera håll i världen har Naltrexon använts på det här sättet under flera år, bland annat i Australien där t ex Dr George O´Neill i Perth (Subiaco) är en av de läkare som har mest erfarenhet av att arbeta med Naltrexonimplantat.

Jag träffade Dr O´Neill i Perth under 1990-talet och tillsammans med Dr Stefan Borg och Karolinska Institutet arrangerade vi en välbesökt konferens om alternativa behandlingsmetoder av opiatmissbruk där bland annat Dr O´Neill var en av föreläsarna.

Åter till Norge. På institutet för psykiatri vid medicinska fakulteten vid Oslo universitet pågår nu ett forskningsprojekt där man rekryterar 100 kriminellt belastade opiatmissbrukare som väntar på att friges från fängelse.
 

Syftet med den kliniska studien är att studera effektivitet och säkerhet hos naltrexon-implantat för att förhindra återfall hos opiatberoende intagna som står inför frigivning från fängelsestraff. ’Experimentgruppen’ kommer att jämföras med en kontrollgrupp som påbörjar metadonbehandling före frigivningen.

”Naltrexon i implantat-form är ett bättre läkemedel än både metadon och subutex. Det är inte beroendeframkallande och ger inga abstinenser när man slutar. Dessutom undgår man risken för sidomissbruk av morfinpreparat”, säger den ansvarige projektledaren, Dr Philipp Lobmaier till norska Aftenposten.

Parallellt med ovanstående projekt leds en annan undersökning vid samma institut av psykologen Nikolaj Kunøe. I det projektet ska man studera användandet av naltrexon-implantat för att förebygga återfall hos heroinister som befinner sig på behandlingshem.

Eftersom Naltrexon-implantat ännu inte är godkända i Norge genomförs studierna efter dispens från Statens Legemiddelverk.

Vi kommer att följa de här studierna mycket noga och tycker det är betydelsefullt att hitta vägar som gör det möjligt för missbrukare att upphöra med sitt missbruk istället för att ensidigt uppmuntra en fortsättning och massiv förskrivning av heroin, metadon och subutex. Förhoppningsvis kan en parallell studie inledas inom den svenska kriminalvården och på svenskt/svenska behandlingshem.

Mer detaljerad information om den första studien, som nämnts ovan, hittar du på adressen http://www.clinicaltrials.gov/ct/show/NCT00204243

Vill du kontakta någon av projektledarna?
Philip Lobmaier nås på telefon 0047 23368938 eller via e-post p.p.lobmaier@medisin.uio.no  
Nikolaj Kunøe nås på telefon 0047 23368930 eller via post nikolaj.kunoe@medisin.uio.no

Vill du ha kontakt med Dr George O´Neill eller andra internationella forskare som arbetar med Naltrexon-implantat ombeds du kontakta undertecknad.

Torgny Peterson


Årsrapport om drogsituationen i Tyskland

Igår, offentliggjorde den tyska regeringen årsrapporten, ’Drogen- und Suchtbericht 2006’, om drogsituationen i Tyskland.

I samband med presentationen av rapporten sa Tysklands drogtsar, Sabine Bätzing, att kampen mot drogproblemen förblir en av de viktigaste politiska och samhälleliga utmaningarna i Tyskland. Även om man kan notera en positiv utveckling inom vissa områden går det inte att sitta nöjt tillbakalutad. Det gäller speciellt den alarmerande ökningen av tobak-, alkohol- och läkemedelsberoende och därmed sammanhängande skador.

Än en gång upprepade Bätzing att den stigande konsumtionen av cannabis bland ungdomar är oroväckande.

Rapporten visar att antalet drogrelaterade dödsfall minskat med fyra procent i jämförelse med föregående år. Antalet rapporterade, drogrelaterade dödsfall i Tyskland ser ut som följer sedan år 2000:

2000: 2.030
2001: 1.835
2002: 1,513
2003: 1,477
2004: 1,385
2005: 1,326

För närvarande är siffrorna över drogrelaterade dödsfall de lägsta sedan 1989.

Cannabis är den vanligast förekommande illegala drogen i Tyskland. Åldern då ungdomar börjar använda cannabis har sjunkit och ligger nu på 16,4 år enligt rapporten. Bätzing kommenterar den uppgiften och säger att ”Ju tidigare ungdomar börjar använda cannabis desto större är risken för ett psykiskt beroende. Vi ser samma utveckling överallt i Europa, dvs att ungdomar underskattar riskerna med att använda cannabis.” Bätzing säger vidare att alla ansvariga måste stärka beredskapen och ofta och kritiskt diskutera med ungdomar om riskerna att använda cannabis.

Bätzing poängterar också att det är viktigt att arbeta med preventiva insatser mot tobak eftersom ”den som inte röker cigaretter börjar inte heller att använda cannabis så snabbt."

I Tyskland uppskattas antalet tobaks- och alkoholrelaterade dödsfall till 110,000 respektive 40,000 och mellan 1,5 och 1,9 miljoner människor i landet uppskattas vara läkemedelsberoende.
Samtidigt som rapporten om narkotikasituationen presenterades igår offentliggjordes också en rapport om effekterna av skattehöjning på tobak, ’Umsetzung, Akzeptanz und Auswirkungen der Tabaksteuererhöhung vom 1. September 2002’ .

Bätzing ställer sig positiv till det kontroversiella experiment med distribution av heroin som för närvarande pågår i sju tyska städer (Hamburg, Hannover, Bonn, Köln, Frankfurt, Karlsruhe och München) och säger att detta kan vara ”ett sista halmstrå” för ett litet antal mycket grava missbrukare.

Du kan läsa mer om det tyska heroinprogrammet här.

Läs också:
Heroin till heroinister – om det tyska heroinprogrammet
Oenighet om fortsättningen på det tyska heroinprogrammet
Mer om det tyska heroinprogrammet

Torgny Peterson

Mexicos president stoppar ny narkotikalag

Glädjande nog kan vi meddela att Mexicos president, Vicente Fox, inte skriver under den narkotikalagstiftning som kongressens båda kammare antagit.

Presidenten  har skickat tillbaka förslaget till kongressen för fortsatt bearbetning.

Flera kritiker, såväl i Mexico som utomlands, har kritiserat förslaget till avkriminalisering av i stort sett alla sorters narkotika och påtalat riskerna för en omfattande drogturism.

På närmare håll har vi sett exempel på vad den toleranta inställningen till cannabis har åstadkommit i Nederländerna. Drogturismen till landet är fortfarande omfattande, till och med så omfattande att langare av narkotika möter bilande drogturister och gärna erbjuder sina tjänster längre in i landet.

Drogturismen har observerats under lång tid och genom samarbete över gränserna försöker man nu att sätta stopp för den genom att Nederländerna har ökat ansträngningarna för att delta i gemensamma operationer tillsammans med sina grannländer.

27 maj 2005 undertecknade den holländska regeringen Prum-avtalet med Belgien, Luxemburg, Tyskland, Österrike, Frankrike och Spanien, som ger stöd åt brett polissamarbete över gränserna. I mars undertecknade Nederländerna det tysk-holländska avtalet som träder ikraft i år och som tillåter polispatruller och kontroller i gränsområdet mellan de två länderna.

Benelux-avtalet (Nederländerna, Belgien och Luxemburg) från 2004, antaget i februari 2005, möjliggör ökat, gränsöverskridande polisiärt samarbete mellan de tre länderna och i juni 2005 enades belgiska och holländska myndigheter om att tillsammans öka gränskontrollerna för att förhindra att produktion av ecstasy och cannabis flyttas till Belgien.

Ett sådant utökat samarbete när det gäller brottsbekämpande myndigheters insatser är särskilt nödvändigt eftersom det finns belägg för att viss produktion av ecstasy flyttas från Nederländerna till grannländer.

Torgny Peterson

Folket mot maffian – en ny epok i kampen mot organiserad brottslighet

Fredag 5 maj händer för första gången något som kan betraktas som fullkomligt unikt i arbetet mot maffian på Sicilien.

105 affärer och företag har gått ihop för att visa att man vägrar betala så kallad ’pizzo’, utpressningspengar till Siciliens Cosa Nostra.

Viljan att engagera sig i arbetet mot den organiserade brottslighet som maffian ägnar sig åt på Sicilien har tilltagit i samma takt som gripande och nya avslöjanden om ’bossarnas boss’, Bernardo Provenzano, kommer till allmänhetens kännedom.

Visst har affärer, företag och enskilda individer tidigare gått samman för att ta upp kampen mot den utpressnings-/beskyddarverksamhet som maffian ägnar sig åt som en del av sin parasiterande verksamhet, men aldrig tidigare har en sådan vilja och beslutsamhet att samordna de folkliga engagemanget mot maffian varit så starkt som nu.Anti-maffiastämningar bland människor på Sicilien har alltid funnits men av rädsla för konsekvenserna har maffian alltid lyckats behålla övertaget.

29 augusti 1991 kan ses som embryot till det som händer idag. Då mördades skräddaren Libero Grassi efter att uttalat sig om maffians utpressningsmetoder.

Till och från har sedan försök gjorts att mobilisera flera människor mot maffians verksamhet och inte minst studenter har spelat en viktig roll. I november förra året marscherade studenter från södra Italien, och studenter som kommit från andra delar av Italien, i staden Locri i Kalabrien i södra Italien för att visa sin avsky för de metoder som använts, bland annat ett tjugotal mord, av den ’lokala’ maffiaklanen ’Ndrangheta.

På Sicilien bildades den folkliga, anti-maffiaorganisationen, ’Addiopizzo’ (farväl till utpressning) för ett par år sedan. Därifrån och fram till idag har engagemanget för att visa att man fått nog av maffians metoder resulterat i att 105 affärer och företag anslutit sig till arbetet mot maffian.

Organisationen har också sammanställt en lista som när detta skrivs har 7,300 konsumenter som förbundit sig att endast handla i affärer eller utnyttja företag som inte viker sig för maffians krav på pengar.

Nu på fredag arrangerar ’Addiopizzo’ en stor demonstration i en av Palermos äldsta delar, Kalsa, som är ett välkänt ’maffianäste’.

Du kan läsa allt om kampanjen på italienska här . Kortfattad information på engelska hittar du här, där du också kan ge ditt stöd för kampanjen.

Något för svenska förhållanden?

Eftersom journalister på svenska och skandinaviska TV-kanaler, Sveriges Radio och i de större dagstidningarna regelbundet läser den här bloggen hoppas jag att det italienska initiativet uppmärksammas i respektive länders media.

Läs också
Maffian på universitetet
Dags för rättegång för ’ärans man’

Torgny Peterson

Oroväckande svagt skydd mot korruption i statlig verksamhet

Idag presenterade riksrevisor Kjell Larsson rapporten ’Skydd mot korruption i statlig verksamhet’.

Förekommer korruption i myndigheter och statliga bolag? Vad har de gjort för att skydda sig? Vad har regeringen gjort? Finns det en övertro på svensk ärlighet?

Frågorna är aktuella och Riksrevisionens rapport visar att de även är högst relevanta. Det handlar ytterst om medborgarnas förtroende för myndigheternas förvaltning och den statliga affärsverksamheten.

Riksrevisionen har granskat vad regeringen och ett antal statliga myndigheter och bolag har gjort för att skydda den statliga verksamheten mot korruption. Granskningen visar att det finns stora brister i skyddet mot korruption.

”För tio år sedan trodde få att det förekom bidragsfusk i Sverige och därför var kontrollen svag. Samma uppfattning finns idag när det gäller korruption inom statsförvaltningen. Men korruption förekommer. Sverige har varit relativt förskonat från korruption och det är en viktig tillgång för landet. Särskilt när det gäller förtroendet för vår offentliga förvaltning. För att även i framtiden vara förskonade från korruption måste vi skärpa vår uppmärksamhet”, säger riksrevisor Kjell Larsson.

Korruption är ett hot mot rättsstaten och innebär också en snedvridning av konkurrensen. Myndigheter och statliga bolag förutsätts ha regler och kontroller för att motverka och i förekommande fall upptäcka korruption.

Även om det finns exempel på verksamheter som har ett bra skydd, bedömer Riksrevisionen att skyddet mot korruption inom statlig verksamhet i sin helhet är oroväckande svagt.

Det finns en insikt hos ledningarna om att korruption kan förekomma och att det i så fall är ett allvarligt problem. Men utan egentlig analys av riskerna för eller förekomsten av korruption, förutsätter man att riskerna är låga i den egna verksamheten. Denna uppfattning finns inom såväl regeringskansliet som flertalet myndigheter och bolag.

”För att kunna skydda den statliga verksamheten måste vi acceptera att korruption faktiskt förekommer. Riksrevisionen efterlyser klara regler från regeringen om att det finns ett ansvar för ledningarna att skydda verksamheten Regeringen bör också ge i uppdrag att ledningarna för myndigheter och statliga bolag ska analysera riskerna för korruption”, säger Kjell Larsson.

Under 2005 har Riksrevisionen granskat skyddet mot korruption i Apoteket AB, Banverket och Läkemedelseförmånsnämnden.

Slutsatserna sammanfattas i rapporten ”Skydd mot korruption i statlig verksamhet”. Underlaget har kompletterats med en granskning av regeringens åtgärder och intervjuer med ledningar i Arbetsmiljöverket, Försvarets materielverk, Migrationsverket, Systembolaget AB, Svenska Spel AB och Tullverket.

Du hittar hela rapporten, ’Skydd mot korruption i statlig verksamhet’ här.

I sammanhanget kan det också vara intressant att ta del av skriften ’Business Against Corruption – Case Stories and Examples’ som med hjälp av över 25 exempel från näringsliv och samhälle ger värdefulla råd.
Skriften behandlar bland annat följande ämnen:
 • Innebörden av FN-konventionen mot korruption
 • Kopplingen mellan korruption, utveckling och ledning
 • Genomförandet av insatser mot mutor
 • Urvalskriterier för konsulter
 • Hantering av gåvor
 • Korruption i projekt som engagerar flera företag/organisationer
 • ”Tjallare” och externa rapporter om korruption
 • Samlade åtgärder mot koruption
 • Deltagande i nationella och regionala initiativ mot korruption
Du kan ladda ner rapporten ’Business Against Corruption – Case Stories and Experiences här.

Organisationen Transparency International (TI)publicerar på sin hemsida kontinuerligt omfattande information om korruption och  politik, avtal, privat sektor, internationella konventioner, tillgång till information, hjälpinsatser, utbildning och hälsovård.

TI informerar också om aktuella utbildningar i arbetet mot korruption.

Läs också:
Regeringen är okunnig om korruptionen i statliga bolag
Penningtvätt och finansiering av terrorism
Utvärdering av Sveriges insatser mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Torgny Peterson


Narkotikasituationen i Australien

Igår offentliggjorde Australien en rapport om narkotikasituationen i landet, ’Illicit Drug Data Report for 2004-2005’ (2Mb).

Rapporten som ges ut varje år sammanställs av The Australian Crime Commission.

Då Australiens justitieminister Chris Ellison presenterade rapporten igår uttalade han stark oro för såväl ökad användning som ökad tillverkning av amfetaminbaserade preparat i landet.

Av årets rapport framgår bland annat följande:
 • Förra året arresterade polisen i Australien 77.333 personer för drogrelaterade brott. Över 13,6 ton illegala droger togs i beslag.
 • Sedan 1996 har det skett en ökning med 556% av antalet illegala laboratorier för tillverkning av amfetamin i Australien.
 • Kriminella grupperingar har infiltrerat läkemedelsindustrin, den kemiska industrin och företag som producerar stål-och glasvaror, vilket gör att de har tillgång till såväl ’ingredienser’ som utrustning för tillverkning av narkotika.
 • 70% av de som arresterats i Australien hade använt illegala droger under den senaste månaden.
 • Över 60% av de som åtalades för egendomsbrott hade nyligen använt andra droger än cannabis.
 • 41% av kvinnorna och 29% av männen som häktades uppvisade positiva prover på amfetamin.
 • Västafrikanska kriminella grupperingar spelar en stor roll i smugglingen av kokain till Australien.
 • Australiensarna ’snortar’ och injicerar nästan tre ton kokain per år.
 • Det största årliga ökningen i beslag av amfetamin, 600%, noteras i Victoria där man beslagtog 1,26 ton 2004-2005.
 • Cannabis används i ökad utsträckning av användare av ecstasy och andra droger för att hantera humörsvängningar och ’lugna ner sig’ efter att ha använt centralstimulerande preparat.
 • Vietnamesiska grupperingar blir alltmer dominerande  när det gäller hydroponisk produktion (vattenbaserad odling utan jord) av cannabis.
 • Förra året beslagtogs 6,9 ton cannabis.
Torgny Peterson


Mer om det tyska heroinprogrammet

Av en intervju med Tysklands ’drogtsar’ Sabine Bätzing i tyska ’Die Welt’ framgår bland annat följande:

* Hon betraktar en statlig, kontrollerad distribution av heroin för ett begränsat antal opiatberoende som en liten byggsten i landets omfattande hjälp för missbrukare.

* Hon säger att omkring 1000-1500 ’tunga’ heroinmissbrukare skulle kunna dra nytta av ett sådant program.

* Det nuvarande projektet med distribution av statligt heroin i sju tyska städer upphör den 30 juni i år och Bätzing förutsätter då att det kommer att finnas ett lagförslag att diskutera som man kan fatta beslut om vid årsskiftet.

* Den nuvarande narkotikalagstiftningen måste förändras för att möjliggöra ett permanent införande av heroindistribution och man måste besluta om formerna för distribution.

* Bätzing är emot ett system där ’kunden’ kan ta med sig heroinet hem.
* Antalet drogrelaterade dödsfall har under senare år har minskat i Tyskland.
* I intervjun säger Bätzing också att hon är oroad över den ökade användningen av cannabis. Många unga vet inte hur farligt cannabis kan vara för ungdomar.

Du kan läsa hela intervjun, som också innehåller Bätzings synpunkter på åtgärder mot tobak, här.

Läs också:
Heroin till heroinister – om det tyska heroinprogrammet

Torgny Peterson

Tio år av framgångsrikt samarbete mot organiserad brottslighet i Östersjöregionen

Aktionsgruppen mot organiserad brottslighet i Östersjöregionen möts i Visby 2-3 maj.

Aktionsgruppen består av politiska företrädare för de elva länderna i Östersjöregionen, EU-kommissionen, Interpol och Europol, och bildades vid Östersjötoppmötet i Visby 1996. Ordförandeskapet innehas för närvarande av Finland, men med anledning av att det är tio år sedan verksamheten inleddes hålls detta möte i Visby.

"Under de tio år som gått sedan toppmötet i Visby har vi sett ett operativt samarbete mellan länderna runt Östersjön utvecklas för att bekämpa en brottslighet som drabbar oss alla. Vi har anledning att glädjas åt denna utveckling och samtidigt se hur vi kan förbättra samarbetet ytterligare", säger statssekreterare Dan Eliasson som är statsministerns personlige representant i aktionsgruppen.

Mötet i Visby samlar stats- och regeringschefernas personliga representanter, samt företrädare för brottsbekämpande myndigheter i länderna.

"Det är ett viktigt möte i en viktig process, ytterligare ett verktyg i den ambition som justitieministern nyligen presenterade beträffande kampen mot den systemhotande brottsligheten", säger Dan Eliasson.

Läs också:
Penningtvätt och organiserad brottslighet i Östersjöområdet
Narkotikabrottsligheten öster om EU:s östra gräns
Systemhotande brottslighet i Sverige 2004
Organiserad brottslighet i Sverige 2005
Svenska haschreaktionärer demonstrerar

6 maj uppmanas alla haschreaktionärer, eller haschflummare som dom kallades förr, att sluta upp till demonstration i Stockholm för rätten att röka hasch.

I ett pressmeddelande från Svenska Normal, som dom kallar sig (antagligen ett försök till spetsfundighet utifrån den amerikanska motsvarigheten NORML (The National Organization for the Reform of Marijuana Laws), säger arrangörerna ”Åter igen är det dags att demonstrera mot det orättvisa förbudet! I år sätter vi oss i rörelse och marcherar för första gången. Detta år sätter vi också lite mer fokus på medicinskt bruk än tidigare, speciellt eftersom det är en aktuell fråga i och med domen mot Marie Stenhoff.” 

I likhet med kollegorna på andra sidan Atlanten, där man också försöker lura i folk att rökning av marijuana är nyttigt och medicinskt betingat, hakar den svenska varianten på sina amerikanska idoler.

Antagligen kan demonstrationen locka till sig ett antal potentiella trendnissar på spaning efter sin egen lilla nisch, aktiva haschreaktionärer och ett antal okunniga journalister som tror att något viktigt är på gång.

Läs också:
Amerikanska läkemedelsverket och andra federala myndigheter säger nej till marijuana som medicin
Haschguide på olika språk

Torgny Peterson

RSS 2.0