Holländare gripen med 22 610 ecstasytabletter

En 30-årig holländare (M E) har gripits på Soekarno-Hatta International Aiport i Indonesien då de försökte smuggla in 22 610 ecstasytabletter i landet.


ME greps då han steg av ett Lufthansaplan från Frankfurt.


Torgny Peterson


Kronans Droghandel rekryterar till ny apotekskedja

I dag lanserade apoteksutmanaren Kronans Droghandel sin satsning på att öppna en rikstäckande apotekskedja. Nu påbörjas rekryteringen och därmed tar Kronans Droghandel de första stegen mot målet att bli en ledande aktör på apoteksmarknaden.

I samband med apoteksomregleringen vill Kronans Droghandel köpa ett apotekskluster. På sikt vill företaget växa ytterligare med målsättningen att bli en rikstäckande apotekskedja.

Kronans Droghandel har funnits i apoteksbranschen i hundra år och nu är vi tillbaka där vi en gång började - bakom apoteksdisken. Vårt mål är att Kronans Droghandel ska bli en ledande aktör på apoteksmarknaden, säger Cecilia Marlow, vd på Kronans Droghandel.

Serviceinriktad personal i kombination med ett inspirerande sortiment och tilltalande butiker ska göra att Kronans Droghandel får nöjda kunder. Förberedelserna är i full gång och nu påbörjas rekryteringen till huvudkontoret.

Vi hoppas kunna skapa en miljö i våra apotek full av energi och servicevilja, för både kunder och personal. Just nu söker vi personal till huvudkontoret och vi ser gärna sökanden med farmaceutisk utbildning, detaljhandelserfarenhet eller erfarenhet från apoteksmarknaden, säger Ninni Skagerfält, HR-chef på Kronans Droghandel.

Kronans Droghandel har verkat inom apoteksbranschen i drygt 100 år, från början som apotek och sedan 1971 som läkemedelsdistributör. Det första apoteket Kronans Droghandel grundades redan 1907 av apotekaren Gustaf Bernström i Göteborg.


Hagadeklarationen rörande samhällsskydd och krisberedskap

De ansvariga ministrarna från samtliga nordiska länder har antagit en gemensam deklaration om samarbete om samhällsskydd och krisberedskap. Det skedde när representanter för de nordiska länderna samlades på Haga slott i Stockholm den 27 april:


"Det har varit givande överläggningar och vi ser ett stort värde med att utveckla det existerande  nordiska samarbetet inom området samhällsskydd och beredskap. Gemensamma värderingar och en kulturell och geografisk närhet utgör en viktig grund för samarbetet. Det är vår övertygelse att ett fördjupat och mer fokuserat samarbete gagnar hela Norden och kan öka våra möjligheter att agera i olika internationella sammanhang.


En likartad utveckling av området samhällsskydd och beredskap pågår i våra nordiska länder. Det gemensamma och övergripande målet för oss alla är att förebygga och begränsa de konsekvenser som kan bli följden av större olyckor, naturkatastrofer och andra samhällskriser.


På detta första möte för ministrar med ansvar för civil krisberedskap och räddningstjänst har vi i dag enats om att utveckla det nordiska samarbetet, genom att gemensamt närmare undersöka och konkretisera följande områden för fördjupat samarbete.


Räddningstjänst

Med existerande Nordred-samarbete som grund, pröva alternativ för att utveckla det nordiska räddningstjänstsamarbetet. En vision kan vara att samarbetet omfattar ett vidare samhällsskydd och beredskapsperspektiv.


Övning och utbildning

Översyn av pågående utbildnings- och övningsverksamhet i de olika länderna, med visionen att gynna ett ökat nordiskt deltagande vid respektive lands utbildningar och övningar. Det kan även beaktas om internationella övningar kan vara en grund för en ökad samnordisk övningsverksamhet


Beredskap för kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen (CBRN)

Utveckla förmågan att förebygga, detektera och hantera händelser med CBRN-ämnen genom att inkludera frågorna i övnings- och utbildningsverksamhet, forskningssamverkan, samverkan kring teknik och materielutveckling samt samverkan i akuta situationer.


Kriskommunikation till allmänheten

Det redan existerande informella samarbetet kring krisportaler utvärderas, varefter samarbetet ev. kan formaliseras, utvidgas till andra nordiska länder samt ytterligare fokusera på portalernas kommunikationsdelar.


Användning av frivilliga

En workshop med deltagande av nordiska beredskapsmyndigheter och frivillig¬organisationer ska genomföras. Workshopen syftar till att utbyta erfarenheter såväl kring användandet av frivilliga inom ramen för samhällets samlade beredskap som områdets vidare utveckling.


Forskning och utveckling

Redovisa en helhetsbild av pågående relevant forskning och utveckling i de nordiska länderna, var sådan verksamhet bedrivs i nuläget och lämna förslag på gemensam nordisk verksamhet och projekt som kan identifieras och på sikt genomföras gemensamt.


Vi fortsätter att utveckla vårt nordiska samarbete genom att följa upp arbetet och hålla denna typ av överläggningar regelbundet två gånger årligen. Nästa möte äger rum i Norge.


Nordiskt mötesforum, som är en departemental tjänstemannagrupp, kommer att följa upp och koordinera arbetet och avrapportera detta vid nästa ministermöte."


Försvarsminister Sören Gade, Danmark

Inrikesminister Anne Holmlund, Finland, (representerad av Statssekreterare Antti Pelttari,

Justitieminister Ragna Árnadóttir, Island (representerad av Ambassadråd Dís Sigurgeirsdóttir)

Justitieminister Knut Storberget, Norge

Försvarsminister Sten Tolgfors, Sverige


Könsneutrala äktenskap och vigsel

Från och med den 1 maj 2009 gäller nya regler som rör äktenskap och vigsel.


En persons kön har inte längre betydelse för möjligheten att ingå äktenskap. Äktenskapsbalken och andra författningar som angår makar har gjorts könsneutrala och lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap har upphävts.


I det här faktabladet beskrivs kortfattat den nya lag­stiftningen.


Rekordstort antal tullbeslag i Norge 2008Norsk tull har aldrig tidigare gjort så många beslag som under 2008. Totalt gjordes 30 000 beslag, varav 2 200 narkotikabeslag.


Beslagen av heroin, kokain, amfetamin och cannabis har mer än fördubblats sedan år 2000 och sexdubblats sedan 1990.


Under 2008 kontrollerade norsk tull 174 000 personer, transportmedel och varuförsändelser.


Tullen i Norge har heller aldrig tidigare krävt in så mycket pengar som under 2008 - totalt 196 miljarder kronor, vilket utgör ungefär en femtedel av norska statens samlade intäkter.


Norsk tull har aldrig tidigare beslagtagit så mycket valuta som under 2008 då man avslöjade smuggling av valuta till ett värde av 19 miljoner kronor vid in- och utförsel av valuta men man tror att mörkertalen är stora. Tullen uppskattar att det årligen smugglas valuta till ett värde av tre miljarder kronor och att en stor del av pengarna kommer från kriminell verksamhet.


Du kan läsa Tollvesenets årsmelding för 2008 här.


Reportage från SNPF:s årskonferens - Om cannabis i Holland
ActNow fortsätter rapporteringen från SNPF:s årskonferens i Göteborg. Nytt intressant material från konferensen, om cannabis i Holland, hittar du på ActNow:s reportagesektion här. (Användarnamn: user   Lösenord: gbg) 

Reportage från SNPF:s konferens - Om narkotika i Danmark


Du kan också läsa tidningsreportage om narkotika i Danmark

Kokain strömmar in över de danska gränserna

Fattiga afrikanska länder används för kokainsmuggling

Fler och fler bodypackers upptäcks av den danska tullen

Fler smugglar narkotika i magen


Övriga reportage från SNPF:s konferens

Fredag 24 april (samma lösenord som ovan)

Lördag 25 april (samma lösenord som ovan)

Svenska Narkotikapolisföreningen i Göteborg


Kraftig ökning av drogabstinenta nyfödda barn

En ny studie från Australien visar en kraftig ökning av drogabstinenta nyfödda barn. Antalet nyfödda med abstinenssymtom är nu 40 gånger högre än 1980.


Forskningsresultaten finns publicerade i senaste utgåvan av Pediatrics.


Du kan läsa mer här.


Torgny Peterson


Nytt nummer av GLÖDTidningen GLÖD finns på hälften av landets högstadie- och gymnasieskolor samt på landets alla ungdomsmottagningar. GLÖD riktar sig till unga i åldern 13-19 år och tar upp sex och samlevnad samt psykisk hälsa. Tidningen är gratis mot porto. En lärarhandledning finns att ladda ner gratis på www.glod.se

Några av ämnena i GLÖD nr 2/2009

Musik! Vi följer med bandet SKURK på en spelning i Växjö och ger några bra tips till den som funderar på att starta band. Dessutom listar vi 17 måsten för en lyckad festivalsommar.


Hur vet man att man är bisexuell? Julia, Christoper och Rebecca förklarar.


19-åriga Jenny har HIV. Hon och pojkvännen Stefan berättar om hur kärleken lever - trots sjukdomen.


Livet efter studenten - hur gick det med jobb, kärlek, lägenhet, plugg? Följ Agnes, Gustavs, Nathalies och Alex dagböcker!


Gosedjur! De där luddiga, mjuka kompisarna som aldrig sviker.


Läs mer på: www.glod.se


Ask och Billström möter USA

I dag deltog justitieminister Beatrice Ask och migrationsminister Tobias Billström i ett möte mellan EU och USA i Prag om rättsliga och inrikes frågor. Från USA deltog bland annat den nye justitieministern Eric Holder.


Under ett separat möte med USA:s justitieminister lyfte Beatrice Ask särskilt fram den konferens om människohandel som kommer anordnas i Bryssel den 19-20 oktober.


Konferensen syftar till att förbättra samarbetet mellan EU och ursprungs- och transitländer för offer för människohandel. Vi hoppas på amerikanskt stöd för detta arbete, säger Beatrice Ask


Beatrice Ask betonade dessutom vikten av att vi i brottsbekämpningen respekterar rättsstatens principer. Brottsligheten måste bekämpas med blanka vapen. Här finns anledning att lyfta fram att vi sett USA röra sig i rätt riktning den senaste tiden, säger Beatrice Ask.


Ask och Billström presenterade också prioriteringarna inför ordförandeskapet på Justitiedepartementets område.


En politik för personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning

I skrivelsen (Skr. 2008/09:185) presenterar regeringen sin politik för personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. Skrivelsen omfattar en redogörelse för regeringens samlade psykiatrisatsning som innefattar de senaste årens åtgärder samt inriktningen för de medel som riksdagen, efter förslag från regeringen, beslutat om för psykiatriområdet för 2009 (prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:SoU1, rskr. 2008/09:127).


Regeringens politik för personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning sammanfattas i tre huvudområden: vården, vardagen och valfriheten. Övergripande syfte inom respektive område är följande:


- Barn, vuxna och äldre med psykisk sjukdom ska, enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763, HSL) samt den nationella vårdgarantin, ha tillgång till en kunskapsbaserad och god vård, samt rehabilitering när och där de behöver den.


- Utbudet av arbete, sysselsättning, boendeformer och hjälpmedel ska i enlighet med socialtjänstlagen (2001:453, SoL), lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade samt HSL vara varierat och anpassat för att möta de behov som personer med psykisk funktionsnedsättning har.


- Personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning ska, med stöd av bl.a. de medel som avsattes i budgetpropositionen för 2009, i ökad utsträckning ges möjlighet att välja och ha inflytande över vem som ska utföra vård-, rehabiliterings- och stödinsatser liksom utformningen av dessa insatser.


Regeringen bedömer att det är av stor vikt att framsteg görs parallellt på samtliga områden. En uppföljning av effekterna av regeringens samlade psykiatrisatsning ska därför genomföras.


För de tre huvudområdena anger regeringen fyra särskilt prioriterade delområden:

- Insatser riktade till barn och ungdomar.

- Arbete och sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning.

- Satsningar på kompetens och evidens.

- Stöd för långsiktigt kvalitets- och utvecklingsarbete.


För att åstadkomma varaktiga förbättringar inom psykiatriområdet har riksdagen beslutat om att införa en ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården, öppen psykiatrisk tvångsvård (prop. 2007/08:70, bet. 2007/08:SoU15, rskr. 2007/08:178). Regeringen har dessutom överlämnat förslag till riksdagen om dels ändringar i SoL för att stödja anhöriga som stöder närstående (prop. 2008/09:82), dels en omfattande tillsynsreform som syftar till att stärka den sociala tillsynen och att samordna den med tillsynen för hälso- och sjukvården (prop. 2008/09:160).


Enligt en lagrådsremiss den 8 april 2009 har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslaget att gemensamma individuella planer och överenskommelser om samarbete mellan kommuner och landsting ska regleras i SoL och HSL, samt att det ska införas en skyldighet i HSL och lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område att personal inom sjukvården särskilt ska beakta barns behov av information och stöd bl.a. om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med har en psykisk sjukdom eller en allvarlig fysisk sjukdom.


Regeringen har sedan den tillträdde i oktober 2006 genomfört omfattande insatser som på olika sätt påverkar vården och det sociala stödet till personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. Under 2007 och 2008 har riksdagen, efter förslag från regeringen, satsat 1 miljard kronor i särskilda satsningar inom psykiatriområdet och för 2009 900 miljoner kronor. Därtill har regeringen aviserat att den under perioden 2010-2011 avser att föreslå riksdagen att besluta om ytterligare cirka 1 800 miljoner kronor för åtgärder som ska kunna åstadkomma förbättringar för personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Regeringen har dessutom satsat 1 miljard kronor för att korta vårdköer och förbättra tillgängligheten till vård. Därutöver har Sverige tillträtt Förenta Nationernas (FN) internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och regeringen har beslutat om en strategi för genomförandet av tillgänglighetsmålen i den nationella handlingsplanen för handikappolitiken. Till riksdagen har regeringen överlämnat den folkhälsopolitiska propositionen, den forsknings- och innovationspolitiska propositionen och ett förslag om lag om valfrihetssystem (LOV) och riksdagen har beslutat om förstärkta resurser inom de arbetsmarknadspolitiska programmen för personer med funktionsnedsättning och nya platser på läkarutbildningen.


Samordnad aktion mot ekonomisk brottslighet

Under tisdagen har 16 personer frihetsberövats misstänkta för grov ekonomisk brottslighet. Gripanden har skett i Värmlands län, Örebro län, Stockholms län, Jönköpings län och Östergötlands län.


Polismyndigheten Värmland har ansvarat för insatsen i samverkan med polismyndigheterna i berörda orter. I planeringen och genomförandet av insatsen har även Skatteverket, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Kronofogdemyndigheten och Rikskriminalpolisen deltagit.


En lyckad insats tack vare en bra samverkan mellan polismyndigheter och andra myndigheter inom området, säger Dan Persson, länspolismästare.


Inom ramen för förundersökning genomförs husrannsakningar och beslagtagande samt inledande förhör med de misstänkta.


De gripna är samtliga misstänkta för grov ekonomisk brottslighet:


Sex personer är boende i Värmlands län.

Fyra personer är boende i Örebro län

Fyra personer är boende i Stockholms län

En person är boende i Jönköpings län

En person är boende i Östergötlands län

--------------------------------------------------------------------

Flera länkar finns under tidningslänkar tisdag 28 april


Poliser med kamera i hattenDen holländska tidningen Trouw rapporterar att ett antal poliser i Rotterdamområdet kommer att utrustas med hattar med specialinbyggda kameror. Hattarna kommer att användas i samband med till exempel bevakning av fotbollsmatcher och andra större tillställningar då eventuella problem kan uppstå.


Kamerahattarna kommer nu förs första gången att användas på torsdag i samband med firandet av drottningens födelsedag.


Varför kamerahattar? Enligt polisen i Rotterdam handlar det primärt om att minska våld mot polismän. Enligt polischefen i Rotterdam, Simone Steendijk, citerad av Trouw, förekom 160 attacker mot poliser under de tre första månaderna i år.


Torgny Peterson


HaschhelikoptrarIdag presenterar holländsk polis det senaste tekniska hjälpmedlet för upptäckt av cannabisodlingar - haschhelikoptern.


Observera att det inte är något försenat aprilskämt!
Du kan läsa mer här.


Torgny Peterson


Reportage från SNPF:s konferens - Om narkotika i DanmarkActNow fortsätter rapporteringen från SNPF:s årskonferens i Göteborg. Nytt intressant material från konferensen, om narkotika i Danmark, hittar du på ActNow:s reportagesektion här. (Användarnamn: user   Lösenord: gbg) 

Du kan också läsa tidningsreportage om narkotika i Danmark

Kokain strömmar in över de danska gränserna

Fattiga afrikanska länder används för kokainsmuggling

Fler och fler bodypackers upptäcks av den danska tullen

Fler smugglar narkotika i magen


Övriga reportage från SNPF:s konferens

Fredag 24 april (samma lösenord som ovan)

Lördag 25 april (samma lösenord som ovan)

Svenska Narkotikapolisföreningen i Göteborg


Beslag av 32 ton hasch i CasablancaMarockansk tull och polis beslagtog i torsdags 32 ton hasch i hamnen i Casablanca. Haschet var avsett att transporteras till Spanien.


Haschet, som var förpackat i aluminiumburkar, var placerade i tre containrar på väg till spanska Valencia.


Torgny Peterson


Drogturister icke välkomnaFör att slippa en massa drogturister från Frankrike, Belgien, Tyskland och kanske en och annan svensk kommer alla så kallade coffee shops, dvs statligt accepterade platser för spridning av knark (cannabisprodukter) i Limburg-provinsen - den sydligaste i Nederländerna - att omvandlas till klubbar för medlemmar om förslaget som presenteras nästa månad går igenom.


Totalt rör det sig om ett 30-tal coffee shops. Förslaget innebär inte att utlänningar inte kan handla i fortsättningen men medlemskap krävs och tanken är att sådana nyvunna medlemmar måste vänta flera dagar innan de får handla.


Hjärnan bakom förslaget, borgmästare Gerd Leers i Maastricht, tror att detta kan komma att avhålla de störande utlänningarna från knarkturistande.   


I förslaget finns också en idé om att förbjuda kontantförsäljning vilket innebär att alla inköp kan spåras. Vidare vill Leers att mängden narkotika som varje kund ska få köpa sänks från fem till tre gram.


Jag återkommer med vidare information efter att planen i sin helhet presenterats den 12 maj.


Det allra bästa hade naturligtvis varit om alla coffee shops stängts, men Leers' förslag är ett ynka litet steg i rätt riktning.


Torgny Peterson


Spara EU-pengar: Minska antalet tjänstemän, skippa Strasbourg och ta bort bidrag till tobaksodlingDet okontrollerade slöseriet med EU-pengar borde stå som första punkt på diskussionerna inför valet till EU-parlamentet nu i juni.


I Nederländerna kräver nu CDA:s kampanjledare Wim van de Camp ett antal åtgärder för att minska det omfattande slöseriet med EU-medborgarnas pengar på meningslösheter. Ta bara tokeriet med sessionerna i franska Strasbourg då EU-parlamentet likt ett cirkussällskap transporteras till Strasbourg för att under en vecka bidra till att upprätthålla Frankrikes idé som en ledande EU-stat. Hade kanske fungerat på medeltiden men idag är det 2009.


I en artikel i dagens De Telegraaf säger van de Camp bland annat att det går att spara miljarder i EU:s budget.  


Undrar just vilken svensk röstfiskare i valet till EU-parlamentet som är beredd att komma med liknande förslag.


Torgny Peterson


Nordiskt ministermöte om krisberedskap

Idag samlas representanter från samtliga nordiska länder på Haga slott i Stockholm för att diskutera samarbete inom samhällsskydd och krisberedskap. Mötet är ett svenskt initiativ som fått positiva reaktioner bland de nordiska grannländerna.


På mötet deltar försvarsminister Sten Tolgfors, Danmarks försvarsminister Sören Gade, Norges justitieminister Knut Storberget, statssekreterare Antti Pelttari från Inrikesdepartementet i Finland samt  ställföreträdande statssekreterare Thorunn J. Hafstein från Justitiedepartementet på Island.


Under mötet kommer bland annat frågor om övning och utbildning, skydd av samhällsviktig verksamhet; beredskapssamarbete för kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen och nordiskt räddningstjänstsamarbete att tas upp.


Erfarenheter från MOB och Alkoholkommittén

Du kan nu ta del av de erfarenheter som Mobilisering mot narkotika (MOB) och Alkoholkommittén gjorde under sin verksamma tid 2001-2007.


MOB:s rapporter finns nu tillgängliga för nedladdning och några av Alkoholkommitténs skrifter finns kvar för beställning i vår webbshop. Har du frågor om skrifterna är du välkommen att kontakta Karin Falkeström på tel 063-19 96 30.


Allergimedicin och huvudvärkstabletter i vanliga i butiker till hösten

Från den 1 november i år ska det vara möjligt att sälja vissa receptfria läkemedel i vanliga butiker. Det föreslår regeringen i en proposition som i dag överlämnas till Riksdagen.


I Sverige har det varit omöjligt att få tag på exempelvis allergimedicin eller huvudvärkstabletter på annat än kontorstid. Men snuva, värk och feber tar inte hänsyn till veckodagar och tid på dygnet. Vi vet att det här är en efterlängtad reform och jag är naturligtvis glad att i dag kunna lägga fram förslaget, säger socialminister Göran Hägglund.


Regeringens ambition är att de vanligaste och mest efterfrågade receptfria läkemedlen ska kunna säljas på andra ställen än apotek. I lagrådsremissen föreslås därför att de läkemedel som i dag säljs via apoteksombuden, den så kallade ombudslistan, blir vägledande för vilka läkemedel som får säljas i vanlig handel. Framförallt handlar det om egenvårdsprodukter som används vid behandling av lindriga åkommor mot bland annat värk, feber, led- och muskelskador, snuva/nästäppa, halsbesvär, tillfällig förstoppning, diarré, halsbränna, pollenallergi och åksjuka.


Handeln med receptfria läkemedel kommer enligt förslaget att regleras i en ny lag. Läkemedelsverket har ansvaret för att utarbeta de riktlinjer som ska gälla för den handlare som vill sälja receptfria läkemedel.

Även receptfria läkemedel är potentiellt farliga produkter. Handeln måste därför ske på ett ansvarsfullt sätt. Exempelvis kommer produkterna att beläggas med en åldersgräns på 18 år, säger Göran Hägglund.


Läkemedelsverket blir också ansvarig myndighet för tillsyn samt ges möjlighet att förelägga om förbud mot fortsatt försäljning för en handlare som inte lever upp till kraven. Kommunerna åläggs enligt förslaget att svara för kontroll och handlaren ska bedriva egenkontroll. Den handlare som vill sälja produkterna behöver, mot bakgrund av detta, inte gå igenom ett administrativt och byråkratiskt tungrott tillståndsförfarande. I stället ska handlaren anmäla till Läkemedelsverket om han eller hon vill sälja produkterna.


Den nya lagen föreslås träda i kraft 1 november i år.


Ingen får vara Svarte Petter

Vistelseutredningen har nu överlämnat betänkandet Ingen får vara Svarte Petter. Tydligare ansvarsfördelning inom socialtjänsten (SOU 2009:38) till äldre- och folkhälsominister Maria Larsson.


Svarte Petter syftar på personer som saknar tydlig tillhörighet till en viss kommun. Det kan t.ex. handla om en hemlös person som rör sig mellan olika kommuner eller en våldsutsatt kvinna som har tagit sig till en kvinnojour utanför bosättningskommunen. Gemensamt är att det ofta rör sig om socialt mycket utsatta personer med behov av omfattande stöd- och hjälpinsatser.


Utredningen visar att kommunerna i dessa fall ibland fokuserar på ansvarsfrågan och inte så mycket på den enskildes behov av stöd och hjälp. Det resulterar i att den enskilde inte sällan hänvisas fram och tillbaka mellan olika kommuner. Ingen vill sitta med Svarte Petter!


Utredningen föreslår nu en rad ändringar och kompletteringar av socialtjänstlagen för att förtydliga kommunernas ansvar i dessa och andra situationer. Den enskilda människans behov av stöd och hjälp ska komma i förgrunden och ansvarsfrågorna ska lösas utan att tid och kraft behöver läggas på tvister mellan kommunerna.


Enligt socialtjänstlagen är det den kommun där den enskilde vistas som har ansvaret för att han eller hon får stöd och hjälp av socialtjänsten. Utredningen anser att principen om vistelsekommunens ansvar ska vara kvar som huvudregel, eftersom den garanterar den enskilde stöd och hjälp oavsett var han eller hon befinner sig. Men om den enskilde är bosatt i en annan kommun ska vistelsekommunens ansvar vara begränsat till akuta stöd- och hjälpinsatser. Andra än akuta insatser ska bosättningskommunen svara för.


Utredningen har även haft till uppgift att granska ansvaret för hemtjänst åt äldre och andra när de t.ex. vistas i sin sommarstuga som ligger i en annan kommun. Här anser utredningen att "semesterkommunen" ska ha ansvaret. Vissa typiska semesterkommuner skulle gärna se att bosättningskommunen fick ansvaret även när den enskilde tillfälligt vistas i semesterkommunen. En sådan lösning har dock enligt utredningens mening stora nackdelar. Omfattningen av den hemtjänst som beviljas till personer som inte är folkbokförda i kommunen är också   relativt sett  så liten att det inte finns anledning att föreslå ett system för att omfördela medel mellan kommunerna.


Utredningen föreslår särskilda regler som ska klargöra vilken kommun som har ansvaret när det gäller personer som utsätts för våld av närstående eller hotade vittnen som måste byta bostadsort och hemlösa som rör sig mellan olika kommuner. Utredningen har också förslag som ska underlätta ansvarsfördelningen när personer evakueras till Sverige efter en naturkatastrof utomlands.


Slutligen föreslås nya regler för att förenkla och påskynda överflyttningen av ärenden mellan kommunerna. Socialstyrelsen ska också kunna fatta beslut om ärendeansvar när två eller flera kommuner trots de nya reglerna inte är överens om vilken kommun som är skyldig att bistå den enskilde.


Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2010.


Jan Björklund presenterar nya gymnasieskolan

Utbildningsminister Jan Björklund kommer vid en pressträff i morgon tisdag att presentera regeringens förslag till ny gymnasieskola.


Nationell kartläggning av barns och ungdomars psykiska hälsa

Regeringen har gett Statistiska Centralbyrån (SCB) i uppdrag att under hösten 2009 göra en landsomfattande kartläggning av barns och ungdomars psykiska hälsa


Alla elever i grundskolans årskurser 6 och 9 kommer under lektionstid att få möjlighet att svara på en enkät om sin hälsa.


Resultaten från studien kommer att presenteras i februari 2010 och vara tillgängliga på kommunnivå.


Chef för enhet mot narkotika gripen med ecstasy, cannabis och kokain

45-årige Kim Paterson, chef för ett NHS-team som arbetar mot narkotika och som är kopplat till The Royal Cornhill Hospital, har gripits på ett hotell i Aberdeen med ecstasy, cannabis och kokain. Paterson är chef för en enhet som har till uppgift att få folk att sluta använda narkotika.


Paterson har entledigats från sin tjänst under pågående utredning.


Jag förutsätter att Paterson, som vill återvända till sitt arbete trots det som hänt, får sparken från sitt arbete. Det borde vara en självklarhet att aktiva användare eller langare av narkotika inte överhuvudtaget ska arbeta med insatser mot narkotika.


Du kan läsa mer här.


Torgny Peterson


Tonåringar dricker mindre - med hjälp av föräldrarnaTrots mer alkoholreklam och smuggelsprit har svenska tonåringar minskat sin alkoholkonsumtion de senaste sju åren. En förklaring är att deras föräldrar har förstått att barn och alkohol inte hör ihop. Och fler tycker att det är trendigt att vara nykter.


Inom kort får alla föräldrar, 108 000, med barn födda 1995 Tonårsparlören i brevlådan. Idén till boken föddes ur ett behov från föräldrar om vardagsnära tips, lättfattlig och pålitlig kunskap om hur man pratar om alkohol med sina barn. Syftet med Tonårsparlören är enkelt; att stötta tonårsföräldrar att tidigt rusta sina barn att fatta egna kloka beslut. Forskning visar att ju senare alkoholdebuten sker, desto lägre är risken för framtida alkoholproblem. 

Sedan första upplagan av Tonårsparlören kom ut för sju år sedan har något hänt med attityderna mot alkohol. Inte så mycket hos tonåringarna själva, men hos deras föräldrar. Då var det ganska vanligt att föräldrar lät tonåringar smaka alkohol hemma. Idag är det bara någon procent som gör det. Då köpte också var fjärde tonårsförälder ut vin till sina döttrar som gick i nian. Idag gör var tionde det.

Följden har blivit att tonåringarnas alkoholkonsumtion minskat. Det betyder att färre tonåringar råkar i slagsmål på grund av alkohol, färre har oönskat sex, färre hamnar i gräl med sina kompisar, färre får problem i skolan på grund av att de festat.

Det är en bra utveckling, och samtidigt lite överraskande, säger Sven Andréasson, chef för Avdelningen för drogprevention vid Statens folkhälsoinstitut. Det har inte blivit svårare för tonåringar att få tag på alkohol. Tvärtom har den ökande smugglingen gjort det lättare. Alkohol marknadsförs också mer i TV, tidningar och på Internet än tidigare. Men det finns tecken på att minskningen stannar upp. Därför är det viktigt att hålla diskussionen vid liv, vilket vi hoppas att Tonårsparlören bidrar med.

Årets reviderade upplaga av Tonårsparlören innehåller, liksom tidigare års utgåvor, mängder av råd och tips helt befriade från pekpinnar. Innehållet är framtaget i samarbete med forskare, fältarbetare, läkare, psykologer, familjeterapeuter, föräldrar och ungdomar.

Med stabil vetenskaplig forskning, uttryckt på ett sätt som både vuxna och tonåringar lätt förstår och tar till sig, vill vi bidra till den viktiga dialogen mellan föräldrar och barn om alkohol, säger Sven Andréasson. 


Reportage från SNPF:s konferens lördag 25 aprilActNow fortsätter rapporteringen från SNPF:s årskonferens i Göteborg. Nytt intressant material från konferensen lördag 25 april hittar du på ActNow:s reportagesektion här. (Användarnamn: user   Lösenord: gbg) 

Mefedron narkotikaklassat

I torsdags fattade regeringen beslut om narkotikaklassning av mefedron. Substansen är sedan tidigare klassad som hälsofarlig vara.


Den 26 mars lämnades ett förslag till Socialdepartementet om narkotikaklassning av missbrukssubstansen Mefedron. En klassning som narkotika gör att också bruket av drogen blir olagligt.


4-metylmetkatinon eller Mefedron är en substans vars utbredning ökat kraftigt på relativt kort tid.


Torgny Peterson


Reportage från SNPF:s konferens fredag 24 april


ActNow följer SNPF:s årskonferens i Göteborg på plats och rapporterar direkt därifrån.


ActNow:s hemsida öppnar officiellt 13 maj men en reportagesektion har öppnats i förhand.


Du kan läsa reportagen här. (Användarnamn: user  Lösenord: gbg)


Svenska Narkotikapolisföreningen i GöteborgSvenska Narkotikapolisföreningen, SNPF, inleder idag sin tjugotredje utbildningskonferens i Göteborg.


800 deltagare från rättsvårdande myndigheter i Sverige har i år valt att delta i den fulltecknade konferensen som innehåller ett omfattande utbildningsprogram.

Årets programpunkter tar bland annat upp följande områden
Leva med en missbrukare - missbruk ur ett anhörigperspektiv
Narkotikasituationen inom kriminalvården

Narkotikabekämpning ur ett helikopterperspektiv - om polisflygets verksamhet

Mobilisering mot grov organiserad brottslighet

Gängstrider i Göteborg

Go for the money - nya förverkansregler

Projekt klotter - GBL på nätet

"Korkad och lycklig" - en studie av GHB i Västra Götaland

Blekingemodellen mot anabola steroider

Insats mot unga kriminella i Göteborg

Missbrukarnas egna ord om bensodiazepiner

Narkotika på recept - om överförskrivande läkare

El Choco - om svensken i Bolivias mest ökända fängelse

Reggaefestivalen i Uppsala

Storskalig cannabisodlingar i många svenska småhus

Nederländerna bekämpar inhemska odlingar av cannabis

Krogar mot knark - en nationell satsning

En sambandsmans vardag - möjligheter och begränsningar

Växtdroger - på nätet, på gatan, på SKL

Ny narkotika och nya farlighetsbedömningar


Dagens program inleds av SNPF:s ordförande Thomas Ekman och Ingemar Johansson, länspolismästare i Västra Götaland. Därefter diskuterar rikspolischefen Bengt Svensson, Generaltulldirektör Karin Starrin, Riksåklagare Anders Perklev och Kriminalvårdschef Lars Nylén den nationella narkotikastrategin. Moderator: Torgny Peterson.


Stora delar av innehållet i konferensen refereras här, så du är välkommen tillbaka flera gånger under helgen för att ta del av de senaste nyheterna från konferensen.

Två dömda till döden för smuggling av cannabisI Malaysia har nu två thailändska medborgare dömts till döden genom hängning för smuggling av 18 kilo cannabis för fem år sedan.


Torgny Peterson


Informatör får 2,9 miljoner dollar

Den tidigare medlemmen i Hells Angels chapter i Sherbrooke i Kanada får enligt uppgifter från Kanada omkring tre miljoner dollar för den information han lämnat och som resulterade i den framgångsrika insatsen mot Hells Angels i Kanada.


"Ersättningskontraktet" ser ut som följer:

300 000 dollar i samband med "kontraktsskrivning" med polisen 21 september 2007


600 000 dollar i samband med de gripandens som görs i samband med "Operation SharQC"


400 000 dollar per år under de kommande fyra åren då han också förväntas vittna vid de rättegångar som kommer att ske efter massgripanden av Hells Angels-medlemmar och deras lierade nyligen.


Slutligen kommer 400 000 dollar att betalas ut så snart rättegångarna avslutats.


Torgny Peterson


Mexikanska banker börjar tillämpa tuffare regler mot penningtvätt

Enligt det mexikanska finansdepartementet kommer mexikanska banker att tillämpa tuffare regler mot penningtvätt.


Inte helt oväntat har de nya reglerna tillkommit för att göra livet surt för knarksmugglare och andra som ägnar sig åt organiserad brottslighet.


I enlighet med de nya reglerna kommer bankerna att klassificera sina kunder utifrån vilka kriminella risker de kan utgöra.


Torgny Peterson


Brittisk medlem av EU-parlamentet åtalad för penningtvättTom Wise
, brittisk medlem av EU-parlamentet har åtalats för penningtvätt.


Du kan läsa mer här.


Torgny Peterson


Två nya råd startar vid Statens folkhälsoinstitut

Ett vetenskapligt råd och ett råd för strategiskt folkhälsoarbete inrättas vid Statens folkhälsoinstitut. Ledamöterna ska lämna stöd och råd till institutets ledning.


Verksamheten vid Statens folkhälsoinstitut vilar på vetenskaplig grund och institutet arbetar aktivt med kunskapsförmedling och dialog. De båda nya råden blir viktiga för genomförandet av institutets uppdrag och för att betona vikten av att omsätta kunskap till praktisk nytta för folkhälsoarbete i kommuner, landsting och den ideella sektorn.


Råden består av personer med mycket kunskap och erfarenhet av folkhälsa. Rådens ledamöter kommer att kunna bidra med många olika perspektiv. Ambitionen har varit att ha en både bred och djup representation när det gäller olika målgrupper, en blandning av förtroendevalda och tjänstemän samt personer från olika delar av landet. Och det har vi lyckats med, säger Sarah Wamala, generaldirektör. 


Det vetenskapliga rådet

· Dr. Lotti Helström, Kvinnokliniken Södersjukhuset och Karolinska Institutet

· Dr. Anneli Ivarsson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet

· Dr. Margareta Kristenson, Institutionen för hälsa och samhälle, Linköpings Universitet

· Dr. Lene Lindberg, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet

· Prof. Björn Lindgren, Lunds universitets centrum för hälsoekonomi

· Prof. Peter Schantz, Institutionen för hälsovetenskap, Mittuniversitetet och Gymnastik- och idrottshögskolan

· Prof. Lars Weinehall, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet

• Dr. Gunnar Ågren, f.d. generaldirektör Statens folkhälsoinstitut

Det vetenskapliga rådet får följande uppgifter:

bistå generaldirektören med vetenskapligt grundade råd inom ledamöternas kompetensområden

biträda vid utredningsarbete som kräver rådets kompetens

medverka i kompetensutveckling av institutets medarbetare

att vid behov biträda vid vetenskaplig granskning av rapporter, remissvar, regeringsuppdrag, bidragsgranskning och andra dokument


Rådet för strategiskt folkhälsoarbete

· Ilja Batljan, kommunstyrelsens ordförande, Nynäshamns kommun

· Maicen Ekman, generalsekreterare, Folkbildningsrådet

· Gunvor G Ericson, riksdagsledamot, ledamot i Socialförsäkringsutskottet

· Margareta Johansson, chef för folkhälsoenheten, Örebro läns idrottsförbund

· Johan Jonsson, folkhälsochef, Folkhälsokommitténs kansli, Västra Götalandsregionen

· Lena Kanström, biträdande föreståndare, Karolinska Institutets folkhälsoakademi, Stockholm

· Mattias Larsson, strateg, Samhällsbyggnadsavdelningen, Länsstyrelsen i Skånes län

· Jan Linde, ordförande, Svensk förening för folkhälsa

· Lars Stenbeck, förbundsledamot, Sveriges Pensionärsförbund

· Birgitta Södertun, kommunalråd, Helsingborgs kommun

· Ronny Weylandt, enhetschef, Folkhälsa och livsstilsenheten, Jämtlands län landsting

· Monica Östberg Rosell, chef för folkhälsoenheten, Katrineholms kommun


Rådet för strategiskt folkhälsoarbete får följande uppgifter:

ge råd till generaldirektören när det gäller genomförandet av institutets uppdrag

ge råd när det gäller institutets samverkan med och stöd till regioner, landsting, länsstyrelser, kommuner och frivilligorganisationer

ge information när det gäller strategisk utveckling av folkhälsoarbetet i regioner, landsting, länsstyrelser, kommuner och frivilligorganisationer


Regeringen presenterar psykiatriskrivelsen

Regeringen har idag beslutat om skrivelsen En politik för personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. Skrivelsen omfattar en redogörelse för hela regeringens insatser på området och inriktningen för de medel som aviserades i budgetpropositionen för år 2009. Skrivelsen innehåller också ett antal uppföljningsmått för att säkerställa att satsningen lett till de förbättringar som avsetts.


Skrivelsen är ett viktigt dokument för det fortsatta arbetet inom psykiatrin. Människor som drabbas av psykisk sjukdom har länge mött ett system med stora brister: långa väntetider, brister i kunskap och forskning och svårigheter för olika instanser att samarbeta på ett bra sätt. Regeringens psykiatrisatsning har gjort stora förändringar på en mängd områden för att hjälpa människor med psykisk sjukdom och deras anhöriga i både vården och vardagen, säger socialminister Göran Hägglund. Genom att nu tydligt ange uppföljningsmått i skrivelsen visar dessutom regeringen att vi kommer att göra en ordentlig uppföljning av hur satsningen har fallit ut. Det är en fingervisning till vårdens huvudmän att vi noggrant kommer att granska hur de har tagit sig an uppgiften att markant förbättra ett eftersatt område.


Regeringens psykiatrisatsning fokuserar på fyra områden: barn och unga, arbete och sysselsättning, kompetens och evidens samt kvalitet och utveckling. Bland satsningens många projekt kan nämnas:


Barn och unga

- 214 miljoner kronor för att korta köerna inom barn- och ungdomspsykiatrin

- skärpt vårdgaranti till barn- och ungdomspsykiatrin

- utveckling av ett 15-tal modellkommuner för arbete med barn och unga

- hjälp och stöd till barn med psykiskt sjuka föräldrar


Sysselsättning

- 80 miljoner kronor för att öka sysselsättningen för personer med psykisk funktionsnedsättning

- 50 miljoner kronor för att upphandla tjänster för personer med psykisk funktionsnedsättning

- kartläggning av i vilken utsträckning psykiskt sjuka får chans att delta i arbetsmarknadspolitiska program


Kompetens och evidens

- 100 miljoner kronor för att förstärka kompetensen hos personal i socialtjänsten och i den psykiatriska hälso- och sjukvården

- inrättande av ett 30-tal tjänster för forskning inom den psykiatriska hälso- och sjukvården

- stöd att öka antalet legitimerade psykoterapeuter

- stöd till specialistkurser och utökad tjänstgöring för AT-läkare inom psykiatrin


Kvalitet och utveckling

- bidrag till organisationerna NSPH och Nationella hjälplinjen

- 15 miljoner kronor till Hjälpmedelsinstitutet för att sprida kunskap om och ta fram nya hjälpmedel för psykiskt sjuka

- uppdrag till Handisam att tillsammans med organisationer arbeta med allmänhetens attityder till psykisk sjukdom, genom till exempel informationskampanjer

- 8 miljoner kronor till Socialstyrelsen för att förbättra statistiken om psykiatrin


Regeringen föreslår att de medel som nämns ovan gäller per år under tre år med start 2009.


Regeringen har bland annat även inrättat en ny vårdform inom tvångsvården som trädde i kraft 1 september 2008 och tillsatt en utredning om tvångsvårdslagstiftningen  inklusive rättspsykiatrin. 


Uppföljning

Regeringen planerar att följa upp sina satsningar, för att se vilka effekter de fått. I skrivelsen presenteras därför ett antal uppföljningsmått, bland annat att:

- väntetiden för barn och ungdomar att få tillgång till specialistpsykiatrisk vård ska vara högst 30 dagar för nybesök och ytterligare högst 30 dagar till påbörjad  behandling

- självmorden under en pågående vårdkontakt ska ha minskat med 30 procent

- kvalitetsregister ska finnas som täcker en majoritet av de patientgrupper som den specialiserade psykiatrin möter

- tillgången till anpassad sysselsättning, rehabilitering eller arbete för personer med psykisk funktionsnedsättning ska öka och vara bättre anpassad till mottagarnas behov

- kompetensen bland personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer som har en psykisk sjukdom eller en psykisk funktionsnedsättning gällande rehabilitering ska stärkas

- antalet sociala företag och ideella organisationer som kan erbjuda alternativa arbetsformer anpassade till personer med psykisk funktionsnedsättning ska öka

- fler kommuner ska införa fritt valsystem för sysselsättning för att främja ett bättre utbud av sysselsättningsverksamheter för personer med psykisk funktionsnedsättning


Tal av Maria Larsson vid konferensen De Glömda Barnen

Kungsporten, Huskvarna 20 april 2009

Maria Larsson, Äldre- och folkhälsominister


Tack för inbjudan att tala vid den här konferensen. Jag vill gratulera Hela Människan och ni andra medarrangörer att ni lyckats samla så många deltagare. Det är frågor som under lång tid bedrivits i skymundan men ni visar att ni kan samla en bred krets av intresserade. Arbetet för att ge Glömda Barn upprättelse och uppväxtförhållanden som är gynnsamma, engagerar mig, liksom er, mycket.


Vi är helt beroende av att många olika aktörer finns med i det arbete och att många aktörer samverkar. Frivilligorganisationer är centrala i arbetet och jag ser Hela Människan som en mycket kompetent och väl utrustad organisation som kan göras stor skillnad.


Jag ska försöka visa något av vad jag velat åstadkomma som folkhälsominister och vad regeringen gör för att stärka barnperspektivet. Allt sedan vi tillträdde som ny regering har en av mina prioriteringar varit att förbättra situationen för barn som far illa.


Ungdomsstyrelsen pekar på att ungefär 80 % av barnen själva säger att de mår bra. Det är viktigt att komma ihåg. Men alla barn växer tyvärr inte upp under förhållanden som präglas av tolerans, kärlek och beröm. Vi ser också, och det bekymrar oss, att många barn och ungdomar visar tecken på stress, ångest och att man är olycklig. Man säger att man har ont i magen och svårt att sova. Samtidigt ökar förskrivningen av antidepressiva medel till unga dramatiskt. Och alltför många, inte minst unga tjejer, utsätter sig för stora risker.


Socialstyrelsens Folkhälsorapporten 2009 kom för tre veckor sedan. När de mäter om grundskolebarn känner sig nere, har svårt att somna, är nervösa eller har huvudvärk, så ökar den typen av svar. Såna symtom är vanligare bland flickor än bland pojkar. Även bland tonåringar ökar den psykiska ohälsan enligt Socialstyrelsen. Alkoholkonsumtionen är fortsatt hög bland ungdomar och det är fler som vårdas för alkoholförgiftning idag än under 90-talet. Det här är varningssignaler som vi måste ta på stort allvar.


Som kristdemokrat så är förstås insikten om familjens betydelse fundamental. Och den tror jag att jag delar med de allra flesta svenskar. Föräldrar har livets viktigaste, och kanske också svåraste uppgift, när det gäller att uppfostra och vägleda sina barn. För några veckor sedan lanserade vi en strategi för att utveckla ett föräldrastöd som ska kunnas finnas ända upp till dess att barnen fyller 18 år. Många efterfrågar inte minst nätverk för att kunna samtala med andra föräldrar. Tonårstiden är svår. Tonårstrots, bristande kontakt mellan barn och föräldrar, testande av droger.


Som förälder behöver man både kunskap och nätverksbyggande med andra föräldrar. För vad föräldrar gör och säger har stor betydelse. Det säger också tonåringarna. Och de tycker att deras föräldrar ska ha föräldrautbildning, visar en alldeles färsk undersökning. De vill ha föräldrar som bryr sig. Föräldrar är de viktigaste personerna i varje barn och ungdoms liv.


Men för barn som växer upp i hem där det förekommer missbruk är det ibland familjen, föräldrarna som är problemet. Det kan också  vara så att man  växer upp med en förälder som har en psykisk sjukdom, eller kanske finns det en annan familjehemlighet, kanske mamma eller pappa sitter i fängelse.


Föräldrar, som normalt är en fantastisk skyddsfaktor, blir då en överhängande riskfaktor. Det finns vuxna, även föräldrar, som är positiva till att barn prövar alkohol eller narkotika eller bryter normer på andra sätt. Vuxna som skapar en hemmiljö med missbruk, eller föräldrar som har allvarliga konflikter som är så allvarliga att barnen tar skada.


Det var med viss bävan men också stor entusiasm, som vi drog igång arbetet för att uppmärksamma De Glömda Barnen. Och gensvaret har varit enormt från frivilliga organisationer, från olika professioner av socialtjänstarbetare och skolfolk, från kommuner med flera. En första åtgärd handlade om att ta reda på hur många de här barnen är. Vi misstänkte, bland annat efter tidigare skattningar, att de kunde vara ganska många. Upp till 200 000.


Folkhälsoinstitutet kom fram till att ca 385 000 barn lever i en familj där den ena eller båda föräldrarna har en riskabel alkoholkonsumtion. Den här beräkningen gäller då alkohol. Räknar man in narkotika så blir de ännu fler. Och vidgar man problemet till att också avse vuxna med någon psykisk sjukdom eller som sitter i fängelse, blir de följaktligen ännu fler.


Ett barn skrev så här:

" Min mamma drack alkohol och åt tabletter och var för det mesta påverkad av något. Min pappa var också, liksom mamma alkoholist, men hade mera kontroll över sin situation. Jag och min bror agerade vårdare utan lön och semester. Man kan uttrycka det ungefär så att i vår familj fanns inga barn, bara korta vuxna. "


385 000!!  Kan ni se dem framför er. Det går nästan inte att omfatta med tanken. De finns i varenda förskolgrupp, i varenda klass. De har ofta en klump i magen och de vågar sällan ta med kompisar hem. Man kan inte vara säker på hur det är hemma. Man är inte trygg.


Den här insikten föranledde oss att vidta ganska många åtgärder. Jag hinner inte gå igenom, alla men vill i alla fall nämna några. Ett viktigt område gäller vad kommunerna gör, vilken verksamhet och vilket stöd de erbjuder. Dessa barn har nämligen fem gånger förhöjd risk att själva hamna i missbruk och kriminalitet. De måste få stöd, exempelvis i  en stödgrupp, de måste få se att de inte är ensamma i sin situation, de måste få veta att det inte är deras fel eller deras ansvar att mamma eller pappa drogar och de måste få träffa andra vuxna som förmedlar möjlighet till ett annat vuxenliv. Vi vet att det kan göra skillnad. Det är ett centralt preventionsarbetet.


När vi inledde arbetet hade vi en kartläggning av IOGT:s juniorförbund Junis om hur kommunerna arbetade med att nå dessa barn, vilket stöd som erbjuds. De bedömde att endast två procent av barnen till alkoholberoende föräldrar nås av någon insats. 76 procent av kommunerna kunde då erbjuda stödgrupper. Idag har nästan alla kommuner någon verksamhet för barn till missbrukare,  enligt en kartläggning som UPP-centrum (Nationellt utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa) har gjort. Samma kartläggning visar att drygt hälften av kommunerna har tillgång till programverksamhet för barn till psykiskt sjuka föräldrar. Det här är ingen mätare på hur många barn som får stöd, verkligen inte. Men vad det säger är att förutsättningarna finns.


För att stimulera kommunerna till större insatser har flera åtgärder vidtagits.  Jag vill bland annat nämna de stimulansmedel som finns till kommunerna. Folkhälsoinstitutet har 75 miljoner kr till förebyggande arbete. Av dem ska 50 miljoner användas för barn till föräldrar med missbruksproblem eller för andra målgrupper där barn kommer i kläm. Vi lyfter också särskilt fram de frivilliga organisationernas insats.


Pengarna, som funnits i flera år, har inte använts fullt ut. Det har blivit pengar kvar på kontot. Det är sorgligt tycker jag. Vi vet att det tar tid att bygga ett sådant arbete. Det tar tid att få det känt, att få igång ett bra samarbete med dem som kan se dessa barn i Men en viktig, för att inte säga grundläggande fråga, är hur vi upptäcker de här barnen. Stödet kan vara hur väl uppbyggt och förfinat som helst. Men om inte barnen identifieras tjänar det inte mycket till.


Jag fick en berättelse om en tjej som alltid varit stillsam och ordentlig i skolan. I sjunde klass började hon plötsligt skolka från svensklektionerna. Det visade sig att de höll på med ett projekt på temat "Min uppväxt". Hon tyckte det var omöjligt att berätta om sin familjesituation eftersom hon levde med en ensamstående pappa med alkoholproblem. "- Jag har för dålig fantasi för att kunna hitta på en berättelse och jag orkar inte skriva som det verkligen är." - sa hon. När hon bröt isen och berättade, gick hon med på att kontakt kunde få tas med pappan också. Hon gick med i en tonårsgrupp till missbrukare.


Frivilliga organisationer och föreningslivet i allmänhet har en nyckelroll. Man har örat mot marken och en lyhördhet som myndigheter ofta saknar. I barn- och ungdomsföreningar träffar man också hundratusentals ungdomar i olika verksamheter varje vecka, allt från schack till fotboll. Det är verksamheter som egentligen har andra syften men som ger den närkontakt som kan leda fram till att man kan identifiera Glömda Barn.


Jag vill också gärna nämna skolans stora betydelse här. En undersökning som gjorts bland grundskolerektorer och socialarbetare visar att samarbetet brister. Bara en tredjedel av skolorna har en skriftlig policy eller handlingsplan för att upptäcka, bemöta och stödja barn som lever med missbrukande föräldrar. En fjärdedel av grundskolerektorerna tycker att samarbetet med andra myndigheter fungerar dåligt.


När socialsekreterarna får frågan om vilken enskild faktor de tror är viktigast för att kunna ge ett bra stöd så pekar 60 procent på tydligare rutiner för samverkan mellan skola socialtjänst och polis. 30 procent vill ha större engagemang från ledning och politiker. Och bara en av tio prioriterar ökade resurser. Jag tror de gjort en alldeles riktig bedömning. Det fattas tillitsfullt samarbete för att de här barnen ska få hjälp.


Socialtjänsten har ett särskilt ansvar att se till att samverkan kommer till stånd. Men det finns också en skyldighet för hälso- och sjukvården och skolan att delta när socialtjänsten bjuder in till samverkan. Skyldigheten finns inte för frivilligorganisationerna men de brukar alltid hörsamma en sådan inbjudan ändå.


Socialstyrelsen, Rikspolisstyrelsen och Myndigheten för Skolutveckling har tagit fram en strategi som man kan arbeta efter lokalt. Den här strategin är en guldgruva för dem som ska samverka. Här finns både teori och praktik för hur man kan bygga sin lokala samverkan. Och det innebär att det nu alltså inte finns några ursäkter att inte inleda samverkan på lokal nivå.


 En viktig resurs är länssamordnarna som numer finns i alla län. De ska samordna det lokala arbetet och utgör en länk mellan lokal, regional och nationell nivå. De har också ett specifikt uppdrag att samverka med den ideella sektorn. Som vi ser det är länssamordnarnas roll mycket central för arbetet inom alkohol- , narkotika-, dopnings- och tobaksområdet och därför finansieras de fullt ut av regeringen.


En särskild åtgärd jag vill nämna är alldeles, alldeles ny. Det finns ett stort behov av att öka kunskapen om vilka grupper av barn och ungdomar i risksituationer som erbjuds förebyggande insatser. Och vilka åtgärder dessa barn och ungdomar får. Folkhälsoinstitutet har därför fått i uppdrag att kartlägga det förebyggande arbetet i kommunerna som särskilt riktas till barn och ungdomar i olika risksituationer. Och att ta fram indikatorer som kan mäta utvecklingen på området. Då kan vi följa arbetet utveckling år från år, och jämföra kommuner. Då kan goda exempel få lysa och spridas vidare. Den här kartläggningen kommer att ske under 2009, 2010 och 2011.


Socialstyrelsen har också ett uppdrag att kartlägga metoder som fungerar för samtalsbehandling och stöd. Jag är helt övertygad om att det finns många bra och verksamma metoder. Bland annat tänker jag på Ersta Sköndal som var bland de första som startade samtalsgrupper. Men ett problem är att det saknas uppföljningar och utvärderingar. Och det framkommer också i Socialstyrelsens arbete; det finns i princip inga metoder som har ett vetenskapligt underlag med god evidens, så att vi kan säga att de med säkerhet har en positiv effekt på barns hälsa. Beprövad erfarenhet som dokumenterats finns i viss mån, men också det i för liten utsträckning. Vi ska arbeta med att ta fram mer av vetenskapligt material samtidigt som vi arbetar och utvecklar metoderna.


I Västerbotten som jag nyligen besökte, berättade man om Linus Barnstöd. Det är en utbildning som 26 representanter från Västerbottenskommunerna har fått. Metoden, som är framtagen av Hela Människan, utvärderas just nu på Örebro universitet. Just så kan vi göra och så görs med fler metoder som idag används.


Låt mig avslutningsvis säga att jag tycker att Barnkonventionen inte är omsatt i praktisk verklighet i vårt land. Vi har talat mycket om den, men barn har ett svagt rättsskydd och de får inte alltid den uppmärksamhet de borde ha. Därför vill jag nämna ett par andra åtgärder som vi vidtagit. Dels vi har stärkt barns rätt till information i samband med utredningar och insatser av socialtjänsten. Det handlar om förändringar i både Socialtjänstlagen och i LVU. Det ska dokumenteras vilket slags information barnet fått och vilken inställning barnet har. Barn måste få berätta om sitt förslag till lösning och få den dokumenterad. Den ska vara en del av beslutsunderlaget i Socialtjänstens arbete.


Den typen av bestämmelse saknas dock fortfarande inom hälso- och sjukvården. Därför har socialminister Göran Hägglund precis nyligen sänt iväg en sk lagrådsremiss som stärker barnets rätt till information. Barn ska både få kunskap men också få sin syn på saken dokumenterad, också när myndigheter beslutar om insatser som berör dem eller deras familj.


Jag har tillsatt en Barnskyddsutredningen som bland annat ska titta på om reglerna om anmälningsskyldighet om barn som far illa behöver förtydligas. Avsikten är att det tydligare ska kunna framgå när man ska anmäla och hur återkoppling kan ske från den sociala barn- och ungdomsvården till den som anmält. Utredningen, som leds av Kerstin Wigzell, ska också titta på om det behöver införas en möjlighet att påbörja en utredning om ett barns förhållanden utan att föräldrarna blir informerade. Den här senare delen möter ibland reaktioner. Men jag menar att det bör utredas just mot bakgrund av de Glömda Barn, de barn som den här konferensen handlar om.


Jag vill sluta med att önska oss alla lycka till i upptäckararbetet, i den lokala samverkan, i utbytet mellan myndigheter och frivilliga organisationer. Jag är övertygad om att alla har något att bidra med. Och att mångfalden av aktörer är en stor tillgång. Det känns väldigt glädjande med det här stora intresset i mitt eget hemmalän.


Tack för ordet.


Presentation av vistelseutredningens betänkande

Fredag 24 april presenterar vistelseutredningen av Lars Grönwall, särskild utredare. Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson medverkar vid presskonferensen. Syftet med utredningen är att förtydliga ansvarsfördelningen mellan kommuner när det gäller enskilda personers vistelse i en annan kommun än hemkommunen.


Den 7 februari 2008 beslutade regeringen om direktiv (Dir. 2008:13) till en översyn av relevanta bestämmelser i socialtjänstlagen när det gäller vistelsebegreppet. Vistelseutredningens uppdrag har varit att utreda vilken kommun som har ansvaret för socialtjänstens insatser i en rad olika situationer:


- Ska "semesterkommunen" ansvara för hemtjänst åt äldre och andra när de vistas tillfälligt i sommarstugan?

- Vilken kommun ska hjälpa våldsutsatta kvinnor eller hotade vittnen som måste byta bostadsort?

- Vilken kommun har ansvaret för att hjälpa hemlösa som rör sig mellan olika kommuner?

- Vilken kommun ska vara skyldig att hjälpa människor som evakueras till Sverige efter en naturkatastrof utomlands?


Utredningen föreslår en rad ändringar och kompletteringar av socialtjänstlagen som förtydligar kommunernas ansvar och skapar förutsättningar att snabbt lösa de tvister som ändå uppstår.


Amsterdam tar bort Obama och Putin "på fyllan"

I Amsterdam har man nu beslutat ta bort bilderna på Obama och Putin "på fyllan" i stan. Allt enligt den lokala TV-stationen AT5.


Läs också:

Obama och Putin på besök i Amsterdam


Torgny Peterson


Enklare beslutsfattande i ekonomiska föreningar

En betydande del av företagandet i Sverige i dag sker i ekonomiska föreningar. Bestämmelser om ekonomiska föreningar finns framför allt i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar (föreningslagen). Denna lag har nu varit i kraft i 20 år. De förhållanden som de ekonomiska föreningarna verkar under har sedan lagen trädde i kraft genomgått stora förändringar. Det har även skett förändringar inom associationsrätten i övrigt, främst genom tillkomsten av en ny lag för aktiebolag (aktiebolagslagen [2005:551]). Regeringen har därför gett en särskild utredare i uppdrag att se över föreningslagen.


Utredningens uppdrag består av två delar. I den första delen, som redovisas i detta delbetänkande, ska utredningen se över frågor om ändring av stadgarna i en ekonomisk förening och frågor om formerna för föreningsstämman. Utredningen ska även lämna förslag som syftar till att minska föreningarnas administrativa kostnader.


Läs också:

SOU 2009:37


Närståendepenningen utökas

För att underlätta för närstående att vara tillsammans med en person som drabbats av ett allvarligt sjukdomstillstånd föreslår regeringen i en lagrådsremiss att rätten till ersättning och ledighet för närståendevård (NVL) från sin anställning utökas från högst 60 dagar till 100 dagar.


Det är viktig livskvalitetsfråga att närstående får möjlighet att vara tillsammans i en svår situation. För den närstående är det betydelsefullt att få vara nära den sjuke och ge stöd och tillsyn. Och för den sjuke är det en viktig trygghetsfråga, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson.


Utgifterna för närståendepenning uppgick till 70 miljoner kronor 2009. Kvinnor vårdar en nära anhörig i betydligt större omfattning än män. Fördelningen ligger generellt i storleksordningen 70 procent kvinnor och 30 procent män. Närståendepenningen beräknas utifrån den sjukpenninggrundade inkomsten (SGI).


Förslaget, som lämnas till Lagrådet fredagen den 24 april, föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.


Unga med funktionshinder slipper sjuklön

I morgon tar regeringen beslut om en lagrådsremiss med förslag som innebär att arbetsgivare som anställer unga som tidigare haft aktivitetsersättning slipper betala sjuklön under ett år.


Det är viktigt att också underlätta för unga med aktivitetsersättning att komma i arbete. Personer med aktivitetsersättning har större erfarenhet av arbetslöshet än övriga jämnåriga. Det finns stora mänskliga och samhällsekonomiska vinster med att få fler i arbete. Det gäller framförallt de människor som i början av såväl vuxenlivet som det tänkta arbetslivet står långt ifrån ett arbete.


Det är ytterst angeläget att i dessa svåra ekonomiska tider kunna presentera ytterligare ett förslag som gör det lättare att anställa. Speciellt bra är det att åtgärden riktas till en grupp som har särskilt svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson.


Förslaget, som lämnas till Lagrådet fredagen den 24 april, föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.


To participants at the harm reduction conference in Bangkok, ThailandAll over the world, innocent people have been tortured or otherwise discriminated against by producers of drugs and drug dealers, all in the name of "freedom".


These abuses, which have been documented for years, include caging, caning, chaining, forced labor and other forms of punishment occurring from the use of drugs. Not only is this a violation of the human rights of innocent people who do not want to be addicted to drugs, but it further marginalizes people who are already at high risk of contracting social problems, including HIV.

This week is the Int'l Harm Reduction Conference in Bangkok, Thailand. Millions of individuals not using drugs call for the United Nations to take action to fight the torture performed by drug producers and drug dealers.


Torgny Peterson


Socialminister Göran Hägglund talar om barns säkerhet på Internet

Torsdag 23 april medverkar socialminister Göran Hägglund på Hill & Knowltons "Tal och Mat". Göran Hägglund kommer att tala om barns säkerhet på Internet.


Beatrice Ask och Tobias Billström träffar nordiska och baltiska kollegor

Torsdag 23 april äger ett nordiskt-baltiskt ministermöte rum i Stockholm. Vid mötet diskuterar justitieminister Beatrice Ask och migrationsminister Tobias Billström frågor som kommer att vara aktuella under det svenska EU-ordförandeskapet med sina ministerkollegor från Danmark, Finland, Estland, Lettland och Litauen. Totalt deltar 13 ministrar i konferensen.


En av de frågor som ska diskuteras är hur EU bättre kan bekämpa människohandel. Kampen mot människohandel kommer att vara en viktig fråga under det svenska ordförandeskapet. En ministerkonferens på temat kommer att arrangeras i Bryssel den 19 - 20 oktober.


Det är viktigt att bekämpa människohandel på bred front, såväl med förstärkt lagstiftning som genom nära samarbete med tredje land, framför allt ursprungs- och transitländer varigenom människohandeln passerar, säger justitieminister Beatrice Ask inför mötet.


Det behövs fördjupad dialog och utökat samarbete med partnerländerna i  närområdet och förstärkt kapacitet i tredje land för att hantera migrations- och flyktingströmmar. I detta arbete kommer grannländer i öst och sydöst att prioriteras inte minst när det gäller barn som är utsatta för människohandel, säger migrationsminister Tobias Billström.


Nytt uppdrag om hälsans sociala bestämningsfaktorer

Statens folkhälsoinstitut har fått uppdrag av regeringen att analysera vilka lärdomar Sverige kan dra av WHO:s oberoende kommission för hälsans sociala bestämningsfaktorer.


I veckan har regeringen gett Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att med utgångspunkt i den av riksdagen beslutade folkhälsopolitiken analysera vilka lärdomar som kan dras för svensk del av det arbete som har bedrivits av den av Världshälsoförsamlingen tillsatta kommissionen om sociala bestämningsfaktorer för hälsa.


Uppdraget ska genomföras i samverkan med Socialstyrelsen och redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 december 2009.


Före detta journalist ny pressekreterare på Säkerhetspolisen

Den tidigare radio- och tv-journalisten Patrik Peter har idag tillträtt som pressekreterare på Säkerhetspolisen.


Patrik kommer närmast från egen verksamhet som frilansjournalist, med bland annat uppdrag som programledare för Gomorron Sverige i Sveriges Television.


Patrik har 15 års erfarenhet som journalist och har främst arbetat med nyhets- och samhällsjournalistik i radio och tv. Han har varit producent och programledare för Studio Ett, programledare för P1-Morgon och Efter 3 i Sveriges Radio. Patrik har varit studioreporter på Ekot och har även lett flera andra program inom SR, SVT och UR. Han har också varit verksam som journalist på TV4. De senaste åren har Patrik regelbundet synts som programledare för SVT:s morgonprogram Gomorron Sverige. Patrik Peter har varit en av Sveriges mest anlitade moderatorer och debattledare.

Säkerhetspolisen har en mycket viktig och intressant roll i att skydda demokratin. Man har också en stark vilja att arbeta med kommunikation. Jag ser fram emot att bidra till den utvecklingen, säger Patrik Peter.

Vi är glada över att Patrik har valt att börja som pressekreterare på Säkerhetspolisen. Sedan hösten 2004 har Säkerhetspolisen på ett mer systematiskt sätt hanterat mediefrågor. Patrik blir en viktig del i vårt fortsatta arbete med ökad öppenhet och tillgänglighet, säger Säkerhetspolisens informationschef Åsa Hedin.

Patrik Peter är från den 22 april Säkerhetspolisens presskontakt. Han nås på telefon 010-568 79 00 som är det nya numret till Säkerhetspolisens pressjour.


Anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande

Regeringen har i dag fattat beslut om nya riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande. Riktlinjerna ersätter tidigare riktlinjer beslutade den 3 juli 2008.


Staten är en betydande företagsägare i Sverige. Staten har ett stort ansvar att vara en aktiv och professionell ägare. Rimliga och välavvägda ersättningar till ledande befattningshavare är en viktig förtroendefråga, både för staten som ägare och för näringslivet i övrigt.


Rörlig lön för ledande befattningshavare tas bort

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara rimlig och väl avvägd. Den ska även vara konkurrenskraftig, takbestämd och ändamålsenlig, samt bidra till en god etik och god företagskultur. Ersättningarna ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag, utan präglas av måttfullhet. Möjligheten att ge rörlig lön till ledande befattningshavare tas bort i de nya riktlinjerna. Styrelserna ansvarar för att ingångna avtal med ledande befattningshavare innefattande villkor om rörlig lön omförhandlas.


Staten ska vara ett föredöme

Riktlinjerna anger att pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda, såvida de inte följer tillämplig kollektiv pensionsplan, och avgiften bör inte överstiga 30 procent av den fasta lönen. Riktlinjernas tillämpning i företag där staten är en av flera delägare förtydligas liksom tillämpningen i företags dotterföretag.


Vi vill att staten ska vara ett föredöme när det gäller bonusar och ersättningar. Därför skärper vi riktlinjerna för ledande befattningshavare i de statligt ägda företagen och stänger där möjligheten till rörlig lön. Riktlinjerna ger tydliga direktiv för att styrelserna i de statliga bolagen ska kunna agera professionellt och fokusera på ett fortsatt värdeskapande, säger näringsminister Maud Olofsson.


Nya riktlinjer för ersättningar till ledningar och anställda i AP-fonderna

Regeringen har idag beslutat om nya riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i AP-fonderna. Riktlinjerna innebär ett stopp för rörlig lön till de ledande befattningshavarna i fonderna. För övriga anställda kan den rörliga lönen maximalt uppgå till två månadslöner.


AP-fonderna har ett viktigt mandat att förvalta våra gemensamma pensioner. Genom att stoppa rörliga ersättningar till ledande befattningshavare vill vi slå vakt om att fonderna fortsätter att ha allmänhetens förtroende, säger kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell.


Regeringen anser att särskilda riktlinjer bör gälla för AP-fondernas styrelsearbete i frågor som rör anställnings- och ersättningsvillkor.


Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara rimlig och väl avvägd. Den ska även vara konkurrenskraftig, takbestämd och ändamålsenlig, samt bidra till en god etik och organisationskultur. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara institut utan präglas av måttfullhet.


Möjligheten att ge rörlig lön till ledande befattningshavare tas bort i de nya riktlinjerna. För övriga anställda är det under vissa förutsättningar möjligt att ge rörlig lön, t ex att den rörliga lönen maximalt motsvarar två månadslöner. Styrelserna ansvarar för att ingångna avtal med ledande befattningshavare innefattande villkor om rörlig lön omförhandlas. Riktlinjerna kompletterar regeringens riktlinjer för anställningsvillkor i statliga bolag.


Stor nationell satsning mot ungdomsbrott

I höst genomför Polisen en nationell satsning mot ungdomsbrottslighet. Den handlar både om förebyggande insatser och om att förbättra utredningarna av ungdomsbrott.


Insatsen, som nyligen beslutats av rikspolischef Bengt Svenson, kommer att pågå under perioden 1 augusti till 31 december.


Klara upp fler ungdomsbrott

Den ena delen av satsningen är att landets polismyndigheter ska prioritera utredningar av ungdomsbrott. Befintliga förundersökningar ska bli klara och fler utredningar än tidigare ska inledas och slutföras.


Flera rapporter och inspektioner visar att vi har en utvecklingspotential när det gäller utredningar av ungdomsbrott, säger Ulrika Herbst, chef för polisavdelningen på Rikspolisstyrelsen. Satsningen har tagits emot väl och flera polismyndigheter har redan kommit igång med bra insatser, fortsätter hon.


Sätta in förebyggande åtgärder

Den andra delen gäller förebyggande åtgärder. I ett första steg ska polismyndigheterna kartlägga vilka situationer och miljöer som underlättar för att ungdomar att begå brott.


Det kan handla om särskilda ungdomsevenemang eller platser där ungdomar samlas. Är det sannolikt att ungdomarna kommer dricka alkohol eller ta droger, hur många vuxna förväntas närvara, påverkar den fysiska miljön risken för att brott begås?


När polisen kartlagt och analyserat situationerna kan de sätta in lämpliga åtgärder för att förhindra brott.

Polismyndigheterna ska också prioritera brottsförebyggande verksamhet i bostadsområden där människors ekonomiska och sociala resurser är svagare än genomsnittet.


Polisen vill nå långsiktiga resultat

Den nationella satsningen pågår hela hösten men målen är mer långsiktiga än så. Genom att få upp frågorna på dagordningen på ett annat sätt än tidigare och genom att sprida metoder som fungerar, blir vi bättre på att arbeta mot ungdomsbrott även på sikt, säger Ulrika Herbst.

Hon drar en parallell till förra årets nationella satsning mot våldsbrott i offentlig miljö. Efter den satsningen har våldet på offentliga platser minskat eller planat ut.


Rikspolisstyrelsen


Mc-klubbar omedvetna om koppling till Hells Angels

Sverigemodellen, ett rikstäckande nätverk av mc-klubbar och föreningar, växer i antal. Vad många medlemmar inte känner till är att Hells Angels står bakom modellen. Och att ett medlemskap förpliktigar. Bilden bekräftas nu från flera håll inom Polisen.


Sverigemodellen etablerades av Hells Angels i början av 1990-talet i syfte att kartlägga och få struktur på de svenska mc-åkarnas västmärkning. Men modellen är också ett sätt att värva fler medlemmar till den kriminella organisationen.


Allt fler mc-klubbar blir medlemmar

Under de senaste åren har antalet mc-klubbar inom Sverigemodellen ökat kraftigt. Det uppger bland andra polisen i Dalarna, där man arbetar med att informera till exempel kommunanställda och åklagare om Sverigemodellen och dess koppling till Hells Angels. Ökningen bekräftas även av Rikskriminalpolisen.


Dålig kunskap om medlemskapet

I dag är närmare 250 mc-klubbar anslutna till Sverigemodellen, men långt ifrån alla är medvetna om vad ett inträde egentligen innebär. Den klubb som vill bära ryggmärken och ansöker om ett medlemskap i Sverigemodellen måste genomgå en provperiod, vanligtvis ett år. Under den tiden ska klubben delta på möten och arrangera fester tillsammans med Hells Angels. Först därefter får man bära ett, av Hells Angels, godkänt ryggmärke.


Om klubben inte uppfyller kraven kan man bli nekad medlemskap. En klubb som antagits, men inte följer reglerna kan också bli utesluten ur Sverigemodellen.


FAKTA/ Sverigemodellen

Sverigemodellen är ett nationellt nätverk för mc-klubbar och föreningar som är indelat i 12 geografiska regioner. Varje region styrs av en Hells Angels-klubb eller en supporterklubb. Den klubb som går med i Sverigemodellen anses sympatisera med Hells Angels.


Rikspolisstyrelsen


Brittiska läkare oroade över handeln med droger på internet

Enligt brittiska GP Newspaper oroas läkare i landet över handeln med droger på internet. En undersökning som refereras i tidningen konstaterar att 25 procent av de tillfrågade läkarna har behandlat patienter för tillstånd som orsakats av mediciner inköpta via internet.


Av de 423 tillfrågade läkarna anser 85 procent att internetapotek bör regleras starkare, enligt GP Newspaper.


Torgny Peterson


Nytt uppdrag för de glömda barnen

Det finns beräkningar på att det finns upp till 400.000 barn till missbrukare i Sverige, även kallade de glömda barnen. Det är en ofantlig siffra och det krävs hårt och långsiktigt arbete för att hitta och hjälpa dessa barn. Bland det första jag gjorde som ny minister var att sätta igång en stor satsning för att stödja kommunerna att hitta och hjälpa barn till missbrukare. I ett nytt uppdrag som regeringen beslutat om får Statens folkhälsoinstitut (FHI) kartlägga det förebyggande arbetet i kommunerna som särskilt riktas till barn och ungdomar i olika risksituationer. Och att ta fram indikatorer som kan mäta utvecklingen på området. Den här kartläggningen kommer att ske under 2009, 2010 och 2011, säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson som på måndagen besöker Huskvarna och talar vid en konferens som arrangeras av Hela människan.


Det finns ett stort behov av att öka kunskapen om vilka grupper av barn och ungdomar i risksituationer som erbjuds stöd och hjälp. Och vilken typ av förebyggande åtgärder dessa barn och ungdomar får, samt vilka aktörer det är som står för dessa insatser. En viktig del i uppdraget är sedan att FHI återför resultaten ut till aktörerna och verksamheterna. På detta sätt kan jämförelser ske som sedan kan leda till utveckling och förbättring av verksamheterna.


FHI har tidigare fått i uppdrag att stödja det hälsofrämjande och förebyggande arbetet hos kommunerna. FHI ska inom ramen för detta arbete fördela 75 miljoner till länsstyrelserna. Detta ska ske på ett sådant sätt att goda förutsättningar skapas för kommunerna att utveckla alkohol- och narkotikaförebyggande insatser. Samverkan ska ske med frivilligorganisationerna som är enormt viktiga i detta arbete. Särskilt fokus riktas bland annat till barn som har föräldrar med missbruksproblem eller psykisk ohälsa och till barn som bevittnar våld och övergrepp i hemmet. Regeringen har även fullt ut finansierat länssamordnare i samtliga län. Utvärderingar visar att länssamordnarna i hög grad har bidragit till att stimulera en utveckling av det förebyggande arbetet i kommunerna.


Socialminister Göran Hägglund delar ut pris för viktiga insatser inom vårdhygien

Tisdagen den 21 april delar socialminister Göran Hägglund ut pris för viktiga insatser för att förbättra vårdhygienen. Bakom priset står Svensk Förening för Vårdhygien som samtidigt håller utbildningsdagar i Södertälje.


Ägarlägenheter - kortfattad information om de nya reglerna

Från och med 1 maj 2009 finns regler om så kallade ägarlägenheter. Reglerna innebär att man numera kan äga och få lagfart på en enskild lägenhet i ett flerbostadshus, det vill säga "radhus på höjden".


Broschyren beskriver kortfattat de nya reglerna.


Sjukvård och hälsa - går det ihop?

Region Skåne, i samarbete med Statens Folkhälsoinstitut, inbjuder till en  innehållsrik konferens på temat hälsofrämjande hälso- och sjukvård.


Konferensen vänder sig till ledare och medarbetare i hälso- och sjukvården, beslutsfattare och planerare, men också till personer som redan arbetar med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser i vården.


Syftet med dagen är att du ska få ta del av de många praktiska exempel inom hälsofrämjande och förebyggande arbete som finns i hälso- och sjukvårdens vardag, samt de regelverk som finns till stöd för detta. 


Konferensen vill lyfta fram framgångsrika projekt och hälsofrämjande arbetsformer som visar vägen till
ett mer hälsoinriktat synsätt i vården. En fråga som kommer att genomsyra konferensen är: Vad skiljer en hälsofrämjande hälso- och sjukvård från en traditionell hälso- och sjukvård?


Under dagen kommer du att få ökade kunskaper om vad ett hälsofrämjande arbetssätt innebär, och det kommer också att ges goda möjligheter och tid till kontaktskapande och samtal.


Datum

15 september


Tid

08.30 - 17.00


Plats

Hilton Hotell, Malmö


President Barack Obama stöder Mexikos krig mot narkotika

Av en video återgiven av BBC framgår att USA:s president Barack Obama stöder Mexicos krig mot narkotika.


Läs också:

Obama, Calderón vow to crush drug cartels as they outline agenda


Torgny Peterson


Ger ut nya sedlar för att komma åt den organiserade brottslighetenI ett försök att komma åt den organiserade brottslighetens kriminella tillgångar överväger regeringen i Colombia att ge ut helt nya sedlar av de högre valörerna.


Landets finansminister, Oscar Iván Zuluaga har avslöjat att man redan diskuterat möjligheten med landets centralbank.


Idén, som ursprungligen väcktes av senatorn Guillermo Garcia, innebär att man för att få nya sedlar av högre valör måste växla in gamla sedlar.

Om detta skulle ha någon större effekt får nog betraktas som ytterst tveksamt.


Torgny Peterson


Läs om det omfattande tillslaget mot Hells Angels i Kanada (uppdaterad 20 april)

Hells Angels flexed muscles in businesses

Informants help in Hells Angels sweep

Full-patch member turned

Police wipe Hells Angels off Quebec map

The end of a Hell's era?

Police looking for Hells who got away

Gang trials will be the hard part

Who will fill the Hells Angels void?


Tre medlemmar av Hells Angels gripna i Dominikanska Republiken

Myndigheter i Dominikanska Republiken har som en del av den stora razzia som genomfördes den 15 april hittills gripit tre medlemmar av Hells Angels - Aurele Brouillete, Angels Marc Readman och Steve Rainville. Samtliga greps i kuststaden Cabarete i norra delen av landet.


De tre i Dominikanska Republiken är en droppe i havet i jämförelse med de 150 medlemmar med "kollegor" som, enligt polisen, gripits misstänkta för mord, mordförsök, förberedelse till mord och "gangsterism" som det kallas i Kanada.


Av de 150 som gripits är 111 fullvärdiga medlemmar av Hells Angels, vilket är ungefär 25 procent av de 460 medlemmarna som finns i Kanada.


Att polisens arbete varit så framgångsrikt kan till stor del tillskrivas en informatör, en tidigare sergeant at arms i Hells Angels.


Polismyndigheter behöver lära sig det som görs av polisen i Quebec, säger Yves Lavigne - en god vän och välkänd författare till flera böcker om Hells Angels. De är de enda poliserna i världen just nu som har en effektiv strategi för att bekämpa organiserad brottslighet. När oskyldiga fick sätta livet till i början av 1990-talet började polisen i Quebec att hålla koll på mc-gängen 24/7, 365 dagar om året.


Läs också:
Samordnad aktion mot Hells Angels i tre länder


Torgny Peterson


1,7 miljarder euro "tvättas" årligen i Serbien

I Serbien "tvättas" årligen omkring 1,7 miljarder euro enligt Aleksandar Vujičić, chef för den myndighet i landet som arbetar mot penningtvätt.


Enligt Vujičić kommer pengarna från olika sorters kriminalitet, bland annat från narkotika- och människosmuggling och annan organiserad brottslighet.


Myndigheten som bekämpar penningtvätt har funnits i sju år men har hittills bara initierat elva ärenden.


Du kan läsa mer här.


Torgny Peterson


Omfattande kampanj mot narkotikaIdag startar den federala regeringen i Australien en omfattande kampanj mot narkotika med material i tryckt form, TV-inslag mm.


Kampanjen riktar sig till unga människor och fokuserar främst på metamfetamin, ecstasy och cannabis.


Du kan läsa mer om kampanjen här.


Kampanjmaterial av olika slag hittar du här.


Torgny Peterson


Massor med fel i Franks råd om cannabisI en artikel i brittiska Daily Telegraph påtalar professor Neil McKeganey allvarliga brister i materialet på den brittiska regeringens informationssida om cannabis - Frank.


Du kan läsa artikeln i Telegraph här.


Torgny Peterson


Landstingen klarar av rehabiliteringsgarantin

Regeringen har för 2009 avsatt 600 miljoner kronor för behandling av lätta till medelsvåra psykiska besvär, samt smärtor i axlar, rygg och nacke.


Av den redovisning som landstingen i fredags har lämnat till regeringskansliet framgår att landstingen kommer att uppfylla rehabiliteringsgarantin. En tredjedel av behandlingarna för smärtor i rygg, axlar och nacke kommer att utföras av fristående aktörer, resten av landstingen i egen regi. Sammantaget beräknas landstingen förbruka alla de 600 miljoner kronor som är avsatta.


Det är med stor glädje som jag konstaterar att alla pengar som regeringen har avsatt för rehabilitering av sjukskrivna kommer till användning. Jämfört med förra mandatperioden har regeringens satsning på aktiva rehabiliteringsinsatser sjudubblats; från 90 miljoner kronor till 600 miljoner kronor. Som socialförsäkringsminister ser jag det som oerhört viktigt att så många nu kommer att få anpassat stöd för att kunna återgå i arbete, säger Cristina Husmark Pehrsson.


Oj vad sjuka dom blevAmerikanska media rapporterar att antalet "lidande" människor i behov av marijuana har ökat enormt i de 13 delstater där kvacksalveriet med distribution av marijuana för rökning är tillåtet enligt delstatliga beslut, men i strid mot federala bestämmelser.


Antalet "lidande" har ökat med mellan 50 och 300 procent beroende på vilken delstat man tittar på. I Colorado till exempel hade man fram till och med slutet av 2008 tagit emot 4 270 ansökningar om marijuana ID-kort. Två månader senare, i slutet av februari, hade antalet ansökningar stigit till 6 796.


Uppenbarligen gör sig medicinska kvackare en rejäl hacka på narkotika.


Torgny Peterson


Uttalande av USA:s chef för National Intelligence efter avslöjande om tortyrmetoder

Chefen för USA:s National Intelligence, Dennis C. Blair, har gjort ett uttalande efter det nyligen gjorda avslöjandet om användande av tortyrmetoder.


Du kan läsa uttalandet här.


Du kan också läsa ett uttalande från justitiedepartementet med anledning av samma ärende.


Torgny Peterson


Integritet - Effektivitet: Socialtjänstdatautredningens betänkande

Socialtjänstdatautredningen har överlämnat betänkandet Socialtjänsten Integritet - Effektivitet (SOU 2009:32) till äldre- och folkhälsominister Maria Larsson. Utredningen föreslår en ny reglering av behandlingen av personuppgifter inom socialtjänsten.


För att garantera såväl integritetsskyddet som möjligheterna till fortlöpande effektivisering av socialtjänstverksamheten föreslår utredningen en lagstiftning som tar sikte på principiellt viktiga frågor som så långt som möjligt undviker detaljreglering. Utredningen föreslår därför att de grundläggande principerna för behandling av uppgifter inom socialtjänsten ska, på lokal (socialnämnder m.fl.) respektive central nivå (Socialstyrelsen) regleras särskilt i lag medan kompletterande föreskrifter ska regleras av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Behandlingen av uppgifter inom socialtjänsten ska styras av särskilt angivna ändamål. Regleringen hindrar inte användandet av personnummerbaserad statistik inom socialtjänsten. För att värna skyddet för enskildas integritet föreslår utredningen vissa grundläggande rättigheter för enskilda, såsom rätt till information, rättelse, skadestånd och överklagande, samt att bl.a. möjligheten att använda känsliga personuppgifter som sökbegrepp begränsas.


Vidare lämnar utredningen förslag till förbättringar av  framställningen av statistik och möjligheten att göra uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring, bl.a. genom en ny reglering av skyldigheten för socialnämnderna att lämna uppgifter till Socialstyrelsen.


En grundläggande förutsättning för att samverkan ska fungera genom hela vårdkedjan är att den information som behövs för att planera den enskildes vård och omsorg finns  tillgänglig, bl.a. för gemensam uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården.  För att förbättra möjligheterna till utbyte av personuppgifter mellan dessa verksamheter föreslås en omfattande författningsreglering. Till skydd för enskildas personliga integritet vid utbytet av uppgifter föreslår utredningen en ny bestämmelse i sekretesslagen om s.k. absolut sekretess.


Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.


Obama och Putin på besök i Amsterdam

Eventuellt oväsen är att vänta i diplomatkretsar efter att Amsterdam photoshoppat ett antal kändisar på besök i Amsterdam i samband med ett försök att få turister till Amsterdam.


På de tre affischerna finns Obama och Putin iklädda t-shirts med texten "Kiss me, I'm drunk".
På en annan finns Italiens och Frankrikes presidenter inlindade i en fjäderboa och slutligen Hillary Clinton i orange peruk och bikini.


Affischerna finns till allmän beskådan runt om i hela Amsterdam fram till den 30 april som är drottningens födelsedag. Om drottningen kommer att dyka upp på "fyllan" tillsammans med Obama och Putin är inte känt för närvarande.


Är du av någon Anledning i Amsterdam den närmaste tiden kan du få med dig något av de 160 000 vykort med samma motiv som finns spridda över Amsterdam.


Torgny Peterson


Avtal mellan Sverige och Bermuda

Sverige har undertecknat ett informationsutbytesavtal med Bermuda. Avtalet gör det möjligt för skattemyndigheterna i Bermuda och Sverige att utbyta upplysningar i skatteärenden och därigenom bistå varandra vid skatteutredningar. Även ett skatteavtal för fysiska personer och ett avtal om inkomstjustering i internprissättningsärenden har undertecknats.


För att avtalen ska bli gällande kommer de senare att lämnas till riksdagen för godkännande.


Lennart Svensäter blir hovrättspresident i Hovrätten över Skåne och Blekinge

Regeringen har i dag utnämnt lagmannen Lennart Svensäter till hovrättspresident i Hovrätten över Skåne och Blekinge.


Lennart Svensäter förordnades till hovrättsassessor i Hovrätten över Skåne och Blekinge 1987 och blev juris doktor 1991. Mellan 1990 och 1992 var han utredningssekreterare i 1990-års arrendekommitté. Han arbetade vid Malmö tingsrätt 1993-2007, först som rådman och från 1994 som chefsrådman. Under perioden 1994-1998 var han också adjungerad professor i civilrätt vid Lunds universitet. Lennart Svensäter är sedan 2007 lagman vid Helsingborgs tingsrätt.


Lennart Svensäter har varit särskild utredare i Utredningen om offentliga bidrag till fristående skolor samt ordförande och ansvarig för den administrativa ledningen och uppbyggnaden av Regionala etikprövningsnämnden i Lund. Han har också haft olika uppdrag från regeringen på immaterialrättens område. Lennart Svensäter är ledamot i Domstolsverkets insynsråd samt i Domarnämnden sedan 2008.


Lennart Svensäter tillträder den 1 juni 2009.


The legalization or decriminalization of marihuana is a bad ideaThe legalization or decriminalization of marihuana is a bad idea for several reasons. Let's look at some of the arguments for and against this idea:


Marihuana is not a harmful drug and, in any case, it is far less harmful than alcohol and/or tobacco, both of which are legal drugs for adults.


Response: While alcohol and tobacco are indeed harmful drugs, this alone should not persuade us to add yet another harmful drug to our repertoire of harmful drugs. Perhaps we instead might learn from our experiences with alcohol and tobacco and keep the marihuana genie in the bottle. Marihuana is a potent neurotoxin that if used excessively may lead to severe and lasting psychosis. Marihuana use frequently accompanies and exacerbates other co-morbid behavioral disorders. As for its physical effects, smoking anything, including marihuana, is harmful to the smoker as well as to those around him or her.


Marihuana has medicinal uses and at least 13 states already have recognized this by making it lawful for people with certain illnesses to grow and possess marihuana for medicinal purposes.


Response: Many medicines, including important cancer drugs, trace their origins to plants, so it is no surprise that the cannabis plant contains molecules that are therapeutically beneficial. Many potent analgesics trace their structural origin to opium, the gum of the poppy plant. But, just as doctors would not advise patients to smoke opium to dull pain, they should not recommend smoking crude marihuana for therapeutic purposes. During Prohibition, only doctors could prescribe whiskey, wine, or beer and only for "medicinal purposes." Intoxication, as a form of medical treatment, has no place in modern medicine. For over a hundred years we have relied on the FDA to protect our food and drug supply. We defeat this when we "approve" a toxic substance like marihuana through the political process rather than through scientific examination. Even though most states that have approved medical marihuana restrict it for patients with serious illnesses, we find that the regulations often include ambiguous language allowing its use for almost any reason.


A recent poll in California showed that 54 percent of voters believe that marihuana should be legalized and taxed to make up for the current fiscal problems besetting that state.


Response: This approach was already tried and it failed. Seventy-two years ago, Congress enacted the Marihuana Tax Act of 1937. It required physicians wishing to prescribe marihuana for medical purposes to pay an annual registration fee of one dollar. It also required a small tax on every transaction. In 1969, the Supreme Court struck down key provisions of the 1937 law. In its review, the Court noted that during its 32-year history, the Act had generated little tax revenue. When it comes to marihuana, it is unlikely that the government could ever compete successfully with the private sector as the nation's drug dealer. Taxes seem to work best for things that cannot easily be made at home, like tires, gasoline, whiskey, and cigarettes.


The arrest and incarceration of non-violent marihuana offenders gives the U.S. a per capita incarceration rate that is the highest in the world and the fiscal and social costs of this are excessive.


We first need to recognize that the U.S.is the world's largest importer of crime, including drug crime, and that much of the marihuana found in our nation comes from beyond our borders. Almost one-third of all federal prisoners, including those doing time for drug violations, are non-citizens and, while we do not have statistics for state prisons, it is likely that the percentage of non-citizens is just as high, if not higher, in state prisons. The U.S. also is one of only a handful of nations that incarcerates non-citizens for drug law violations and will extradite and prosecute foreign-based drug kingpins. Most defendants imprisoned for marihuana violations have pled guilty to reduced charges and this often makes it appear that they are serving time for simple "possession," although, in most of these cases, the original charges were more serious. And, contrary to popular thinking, marihuana trafficking accounts for a good deal of violence, much of it aimed at innocent persons in the form of child abuse, spouse abuse, and elder abuse, to cite just a few notable examples. Finally, the cost of drug control, while not insignificant, is not as onerous as one may think. For example, President Obama has requested $14.1 billion for drug control in fiscal year 2009. This represents one-tenth of one percent of our annual GDP (approximately $13.84 trillion). The potential saving of lives and productivity that otherwise might be lost to drugs makes this a modest investment in the public health and safety of our fellow citizens.


I am master of my body and the government has no right to tell me what to do or not to do with my own body.  


In 1962, the Supreme Court in Robinson v. California declared that just being an alcoholic, drug addict, prostitute, or vagrant did not in itself constitute a crime. Thus, one indeed may be free to do whatever he or she wants to do with his or her own body but the government, in its role of protecting the public, may exercise a corresponding right to regulate certain behavior and things, including drugs, that are deemed threats to public health or safety.


These are some of the more frequently heard pros and cons in this debate. This year, like the three prior years, the Drug Enforcement Administration will approve the use of almost five tons of marihuana by authorized registrants, many of whom are researching the therapeutic uses of marihuana. In the laboratory, chemists have been able to isolate and remove the specific particles responsible for the psychic effect or "high" associated with marihuana use. This, they believe, will enable them to synthesize the truly beneficial molecules and concentrate them in higher dosage strengths for more effective medical use. Two cannabinoid drugs have been approved by the FDA, thus far, and more potent ones without the psychic side effect may be on the way.


John J. Coleman, PhD

President

Drug Watch International (http://www.drugwatch.org/)


Dr. Coleman is a retired Assistant Administrator of the Drug Enforcement Administration


Steg för steg mot en narkotikafri kommun


Stöd för psykoterapiutbildning och stöd till forskning

Regeringen har idag beslutat om att satsa 15 miljoner kronor per år för att öka antalet utbildade inom psykoterapi. Regeringen satsar även 12 miljoner kronor per år för att öka antalet forskningsplatser inom psykiatrin.


Psykoterapi är enormt viktig som behandlingsmetod, men tillgången på utbildad personal är alltför låg. Socialstyrelsen har dessutom slagit fast att psykoterapi ska vara den första behandlingsmetoden för personer med lindrig depression och ångest, inte läkemedel. Och det är jättebra, men då måste det ju finnas tillräckligt många inom vården med rätt utbildning. Därför gör vi nu en storsatsning för att se till att fler får rätt utbildning och kan avhjälpa de stora behov som finns, säger socialminister Göran Hägglund.


Psykiatrin har också varit eftersatt när det gäller forskning. Dessutom går många av de idag verksamma forskarna i pension under de närmaste åren. Därför måste vi göra det attraktivt för personer som är verksamma inom hälso- och sjukvården att forska inom psykiatri. Med den här satsningen vill vi se till att fler personer kan kombinera arbete och forskning med bibehållen lön.


Stöd för psykoterapiutbildningar

Regeringen har beslutat att stödja landstingen med att stärka hälso- och sjukvårdspersonalens kompetens inom psykologisk behandling. Målet är att fler personer ska utbildas inom psykoterapi för att avhjälpa de långa köerna inom psykiatrin. Medlen ska används till att finansiera utbildningsplatser för legitimeringsgrundande psykoterapeututbildningar och påbyggnadsutbildningar för handledarkompetens inom psykoterapi.


Regeringen satsar för projektet 15 miljoner kronor under 2009, och planerar dessutom att satsa 15 miljoner per år under åren 2010-2012.


Stöd till forskning

Regeringen ger även Vetenskapsrådet i uppdrag att inrätta cirka 30 deltidstjänster för forskning inom psykiatrin under 10 år.


Den inventering av akademiska tjänster inom psykiatrin, som gjordes 2006, visar att 43 personer upprätthåller 36,6 akademiska tjänster. Om tio år kommer endast 11 av dessa personer att vara i tjänst. För att kunna upprätthålla en högkvalitativ psykiatrisk forskningsmiljö behöver antalet disputerade psykiatriker öka.


Det exakta antalet tjänster och anställningarnas omfattning i regeringens nya satsning får variera. Sökande från alla relevanta yrkesgrupper ska kunna komma ifråga för tjänsterna. En förutsättning är dock att de sökande är disputerade och anställda vid en klinik som driver hälso- och sjukvård samt att de kan få tjänstledigt på deltid från sina anställningar. Medlen för tjänsterna ska ge de antagna ersättning med bibehållen lönenivå.


Regeringen satsar 12 miljoner kronor för projektet under 2009, och planerar dessutom att avsätta 12 miljoner kronor per år under åren 2010 till och med 2018.


Konsumenttjänster m.m.

Promemorian (Ds 2009:13) ger en översyn av konsumenttjänstlagen med syftet att bland annat utvidga lagens område till att omfatta andra privata och offentliga tjänster.


Checklista för krogtillsyn

Nu finns checklistorna från Handbok i tillsyn i ett nytt format. Tre inplastade blad i A6-format passar i polisens benfickor och är därför lätta att alltid ha med sig.

Checklistorna, som är en del i arbetet med ansvarfull alkoholservering för att minska våld på krogen, kan du ladda ner här.


Droger i den svenska klubbkulturen

Den intresserade kan ladda ner rapporten, från 2004, om Droger i den svenska klubbkulturen här.


TonårsparlörenTonårsparlören är en inbunden bok på 126 sidor som innehåller en massa tips på hur föräldrar kan förhålla sig till tonåringar och alkohol.


Några exempel på avsnittet är: "Fasta tider?" , "Bjuda hemma?", "Föräldrafritt", "Om tonåringen kommer hem full" och "Straff & konsekvenser".


Det finns också ett tjockt faktaavsnitt som man kan ha användning för när man ska diskutera alkohol med tonåringar.


Överenskommelse om en nationell satsning för en fungerande vårdgaranti

Staten och Sveriges Kommuner och Landsting har genom denna överenskommelse enats om Kömiljarden, en långsiktig satsning för att förbättra tillgängligheten i vården.

Överenskommelsen gäller från den 22 januari 2009 till den 31 december 2012.


Tre jurister gripna i Marbella och Malaga för samröre med maffian

Igår morse greps tre jurister i Marbella och Malaga. Samtliga är misstänkta för penningtvätt och inblandning i rysk maffiaverksamhet.


Av de gripna är två spanjorer och en ryss. Enligt undersökningsdomaren i ärendet är samtliga knutna till den kriminella organisationen Tombovskaya-Malysevskaya.


Torgny Peterson


Colombias mest eftersökte "knarkbaron" gripen

Från Colombia kommer den glädjande nyheten att landets mest eftersökte "knarkbaron", Daniel Rendon "Don Mario" Herrera har gripits. Du kan se bilder från gripandet här.


Herrera anklagas för att ha smugglat hundratals ton kokain. Vi kan med intill visshet gränsande sannolikhet räkna med att USA omgående kommer att begära honom utlämnad för omfattande narkotikabrottslighet.


Herrera har haft sina "sötebrödsdagar". Med tanke på det mycket stora antal liv Herrera genom sin smutsiga hantering har på sitt samvete bör han vara välkommen till USA för att tillbringa resten av sitt liv bakom lås och bom där.


Torgny Peterson


Samordnad aktion mot Hells Angels i tre länder

Tidigt i morse slog polis i en samordnad aktion till mot över 150 personer med kopplingar till Hells Angels i Quebec i Kanada, i Dominikanska Republiken och i Frankrike.


Cirka 1 200 poliser från flera polismyndigheter deltog i den sedan lång tid tillbaka planerade och upplagda  "Operation SharQC 2009" .


Ytterligare detaljer om operationen kan du läsa här och mer information kommer efter de presskonferenser som polisen i Quebec kommer att hålla.


Läs också:

Canada Hells Angels arrested in Dominican Republic


Torgny Peterson


Forskning om marijuanaI senaste numret av Canadian Medical Association Journal refereras forskning om rökning av marijuana och tobak och kopplingen till lungsjukdomar.


Du kan läsa Marijuana and chronic obstructive lung disease: a population-based study och Does smoking marijuana increase the risk of chronic obstructive pulmonary disease? i senaste numret (14 april).


Torgny Peterson


Förslag om förenklingar i aktiebolagslagen

Utredningen om ett enklare aktiebolag har i dag överlämnat sitt slutbetänkande Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. (SOU 2009:34) till Justitiedepartementet.


Utredaren Carl Svernlöv föreslår en rad förenklingar och andra lättnader i aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen för i huvudsak de privata aktiebolagen. Förenklingsarbetet har framför allt varit inriktat på de små aktiebolagens behov. Flera av förslagen bedöms innebära en minskning av de administrativa kostnaderna.


Sammanfattningsvis föreslås bland annat följande förenklingar och lättnader:


- De obligatoriska uppgifterna i bolagsordningen begränsas och i stället införs dispositiva bestämmelser som blir gällande om det inte i bolagsordningen föreskrivs något annat.


- Aktiebreven avskaffas.


- Kravet på styrelsesuppleant ska gälla endast om styrelsen har en ledamot.


- Kravet att fastställa en arbetsordning tas bort för privata aktiebolag.


- Kravet på skriftliga instruktioner om arbetsfördelningen mellan bolagsorganen tas bort för privata aktiebolag.


- Styrelseledamots mandattid ska i ett privat aktiebolag gälla tills vidare, om inte annat föreskrivs i bolagsordningen.


- Bosättningskravet för stiftare, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare samt likvidator avskaffas.


- Privata aktiebolag ges ökade möjligheter att förvärva egna aktier samt att ge så kallade närståendelån samt förvärvslån.


- För privata aktiebolag införs ett förenklat förfarande för att upplösa bolaget genom avregistrering som alternativ till frivillig likvidation.


- Tiden för kallelse på okända borgenärer i samband med likvidation minskas från sex månader till två månader.


- Antalet handlingar som ska ges in till Bolagsverket minskas något i vissa ärenden.


- Bolagsverket ökar sina informationsinsatser inom vissa områden.


I uppdraget har ingått att överväga behovet av en ny företagsform utan personligt betalningsansvar anpassad för näringsverksamhet i mindre skala. Slutsatsen i betänkandet är att det för närvarande inte finns skäl att införa någon ny företagsform i svensk rätt.


Ett annat förslag i betänkandet går ut på att bestämmelserna i aktiebolagslagen om beslutsordning för ersättning till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag tas bort och att frågorna i stället hanteras inom självreglering, lämpligen genom Svensk kod för bolagsstyrning. Detsamma gäller bestämmelser om information avseende sådana ersättningar i olika årsredovisningslagar.


Slutligen finns ett förslag om att det i lagen om handelsbolag och enkla bolag införs en bestämmelse om särskild preskription av en bolagsmans ansvar för bolagets förpliktelser efter bolagsmannens utträde ur bolaget.


13:e LUFT-konferensen i Visby

15-16 september arrangerar Gotlands kommun och Statens folkhälsoinstitut den 13:e LUFT-konferensen i Visby


LUFT står för Landstingens Utvecklingsarbete För Tobaksfrihet.

Konferensen kommer att fokusera på regeringens tobaksuppdrag 2008-2010. Vad har skett under uppdraget och vilket fortsatt arbete krävs för att nå målen till 2014?


Alla som kommer till konferensen ska känna sig uppmuntrade i sitt vardagliga tobaksarbete, få möjlighet att vidga sitt kunnande och få utbyta erfarenheter med varandra.


Konferensen vänder sig till personer som arbetar med eller har ansvar för att minska tobaksbruket i hela landet det vill säga politiker och andra beslutsfattare i landsting och kommuner, personal inom skola, fritid, tandvård, vårdcentraler, sjukhus samt representanter för organisationer som arbetar för tobaksfrihet.


Anförande av Michael E. Leiter, chef för the National Counterterrorism Center (NCTC) i USA

I ett tal på The Aspen Institute i Washington, DC 9 april talade chefen för USA:s National Counterterrorism Center, Michael E. Leiter på tre teman - hans uppgifter på NCTC, aktuella terroristhot och utmaningar de närmaste åren.


Du kan läsa anförandet här.


Torgny Peterson


Liechtensteins associering till Schengenregelverket

I propositionen (Prop. 2008/09:179) föreslås att riksdagen godkänner ett protokoll mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiz och Liechtenstein om att Liechtenstein ansluter sig till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiz om Schweiz associering till Schengenregelverket.


Protokollet föranleder vissa lagändringar som föreslås i propositionen. De innebär att sådana bestämmelser som rör samarbetet med länder som ingår i Schengensamarbetet utvidgas till att omfatta även Liechtenstein.


Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.


Myndighetschefer samarbetar mot grov brottslighet

I takt med utbredningen av den grova organiserade brottsligheten ökar trycket på samhället. Fler aktörer måste delta i kampen och det krävs strategiskt och långsiktigt samarbete över myndighetsgränser för att nå framgång.


Därför samlas nio myndighetschefer till ett gemensamt möte den 15 april. Myndigheter som deltar är Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Säkerhetspolisen, Skatteverket,Tullverket, Kriminalvården, Kustbevakningen samt Kronofogdemyndigheten.


Bakgrunden till detta initiativ är det regeringsuppdrag som myndigheterna har fått att mobilisera mot grov organiserad brottslighet.


Vårproposition 2009

Regeringen har idag presenterat vårpropositionen.


Centrala delar i välfärden som utbildning, vård, omsorg och rättsväsende måste fungera även i ekonomiskt svåra tider, säger finansminister Anders Borg. Medborgarna måste ha förtroende för att det offentliga klarar sitt huvuduppdrag.


Se också:

Presentationsbilder om vårpropositionen


Massiv ökning av cannabisrelaterade problem efter nedklassificeringNya uppgifter från Storbritannien avslöjar att antalet patienter som fick behandling för cannabisrelaterade problem inom det offentliga sjukvårdssystemet (NHS) i Storbritannien ökade med 100 procent under de tre åren som följde på beslutet att nedklassificera cannabis från klass B till klass C i januari 2004.


Uppgifterna framgår av ett skriftligt svar i parlamentet som visar att antalet patienter som fick behandling för cannabisrelaterade problem ökade från 13 408 2004/05, det första året av nedklassificering, till 26 287 tre år senare.


Nästan hälften av patienterna var under 18 år. Mellan 2005, det första året då siffror finns tillgängliga, och 2007 ökade antalet fall som involverade ungdomar under 18 år med cannabisrelaterade problem från 9 043 till 12 021.


Cannabis uppklassificerades igen i Storbritannien i januari i år.


Torgny Peterson


Dags att påskynda klassificeringen av SpiceTre nygamla Spice-produkter är till salu på ett av de vanligaste försäljningsställena, nämligen Ex-Ses, Sence och Smoke.


Beträffande Smoke anger krämaren att "dosering av denna produkt är mindre än andra rökmixar. Ruset varar omkring 2 timmar."


Det är dags att påskynda klassificeringen av Spice.


Krämaren bakom webbplatsen har fortfarande följande meddelande uppe: Vi lägger årligen stora summor och arbete på att se till att kännedom om och reklam för våra produkter endast skall finnas i miljöer där alla fyllt 18 år.


När media skriver om våra produkter så raseras det arbetet eftersom tidningarna har läsare i alla åldrar, varpå artiklarna i mångt och mycket fungerar som rena annonser direkt riktade till ungdomar.


Jag ber därför Er chefredaktörer på sveriges tidningar runt om i landet att i fortsättningen undvika att omnämna min verksamhet såvida ni inte kan ganrantera att informationen INTE når personer under 18 år.


Ett riktigt smartass  eller hur? Som tur är når inte krämarens hemsida någon under 18 år!?


Torgny Peterson


Bolivias president har avslutat sin hungerstrejk

Bolivias president Evo Morales har avslutat sin fem dagar långa hungerstrejk efter att kongressen godkänt landets nya vallag, som tillåter Morales att ställa upp i valet den 6 december i år och som reserverar 14 platser i kongressen för ursprungsbefolkningen och som också tillåter bolivianer utomlands att rösta.


Av dagens rapporter från Bolivia framgår också att Morales tuggat kokablad för att hålla hungern borta under hungerstrejken.


Torgny Peterson


Värsta värdländerna för infekterade webbplatser

Enligt en rapport från Symantec profilerar sig flera länder som världens värsta värdländer för infekterade webbplatser.


Tio-i-topp-listan för de västa länderna ser ut som följer:

1. Tyskland

2. Storbritannien

3. Spanien

4. Italien

5. Frankrike

6. Polen

7. Turkiet

8. Ryssland

9. Nederländerna

10. Israel


Intressant läsning i rapporten från Symantec kan du ta del av här.


Torgny Peterson


Helt OK med förbud mot psykedeliska svamparHovrätten i Haag meddelar idag att det förbud mot odling och försäljning av psykedeliska svampar som trädde i kraft i december förra året är helt i sin ordning och förbudet står inte i något avseende i strid mot gällande lagstiftning.


Att frågan överhuvudtaget hamnade i hovrätten beror på att ägarna till butikerna genom VLOS (Vereniging Landelijk Overleg Smartshops), en sammanslutning av 51 så kallade "smart shops", som sålde svamparna gick till domstol för att försöka ändra beslutet med hänvisning till att det, enligt dom, inte finns några vetenskapliga bevis för att psykedeliska svampar är farliga. Inte nog med den okunnigheten. Innehavarna hade dessutom fräckheten att begära ekonomisk kompensation för förlust av inkomster till följd av förbudet.


Frågan om odling och försäljning av psykedeliska svampar innebär i och med dagens beslut att innehavarna kan dricka gravöl och förhoppningsvis börja ägna sig åt mer konstruktiv verksamhet.


Torgny Peterson


Snus marknadsförs som harm reduction-produkt i KanadaImperial Tobacco Canada
har börjat sälja snus och hävdar att användningen av snus är ett harm reduction-alternativ till nikotinberoende.


Fulla av förundran över denna nymodighet i Kanada får vi bland annat lära oss att denna orala produkt är förpackad i små påsar som ser ut som tepåsar, och användarna placerar en lite snuspåse under överläppen och kan på så sätt absorbera det harm reduction-vänliga innehållet.


För att attrahera kunder konstaterar man också att snus är vanligt i Skandinavien, särskilt i Sverige, där snus är mer populärt än cigaretter. Att snus är förbjudet i EU omnämns av kommersiella skäl naturligtvis inte. Man hänvisar vidare till en rapport från EU-kommissionen som, enligt tillverkarna, meddelar att en typisk snusanvändare har snuspåsen i munnen omkring en halvtimme och vidare att man använder snuspåsar under 11-14 timmar per dag.


I ett uttalande säger John Clayton, vicepresident hos Imperial Tobacco Canada att den ökade användningen av snus har haft en effektiv nettoeffekt  på tobaksrelaterade sjukdomar i Sverige.


Physicians for Smoke-Free Canada är inte lika begeistrade, vilket framgår av deras rapport, The Snus Experience, som du kan läsa här.


Torgny Peterson


Marocko effektiviserar arbete mot penningtvätt

Från Marocko meddelas att en ny enhet, UTRF, skapats för att bekämpa penningtvätt. Den nya enheten kommer att ansvara för att sammanställa och sprida finansiella uppgifter i syfte att åstadkomma samordning mellan myndigheter, offentliga institutioner och företag. UTRF ska också se över åtgärder mot penningtvätt och föreslå nya åtgärder i syfte att försvåra och helst eliminera penningtvätt.


Torgny Peterson


Justitiedepartementets prioriterade frågor under ordförandeskapet i EU

EU:s medlemsländer turas om att vara ordförande i ministerrådet. Det land som är ordförande ska leda EU:s lagstiftande och politiska beslutsprocess under ett halvår.


Sverige är ordförande från den 1 juli till den 31 december 2009.


Den här broschyren beskriver Justitiedepartementets prioriterade frågor.


Utredningen om ett enklare aktiebolag

Onsdag den 15 april överlämnar utredaren Carl Svernlöv slutbetänkandet Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. (SOU 2009:34) till Justitiedepartementet.


Nya regler om internetapotek har trätt i kraft

Amerikanska DEA (Drug Enforcement Administration) meddelar att nya regler gäller för så kallade internetapotek från och med den 13 april.


Bestämmelserna har kommit till i syfte att förhindra spridning av starka mediciner som kan orsaka skador och som samtidigt fyller fickorna på mindre nogräknade kvackare som utnyttjar mångas okunnighet om farorna förknippade med att köpa medicin via internet. Oavsett vad som utlovas vid inköpet finns ingen som helst garanti för att du får det du beställt. Än mindre är garantin för att burken verkligen innehåller det den påstås innehålla. Rena Crime Medicine sålunda.


Den nya lagstiftningen, The Ryan Haight Act, kom till efter att 18-årige Ryan Haight överdoserat ett smärstillande medel han köpt på internet av en "läkare" (läs kvackare) han aldrig träffat. DEA har nu utfärdat riktlinjer för hur lagen ska tillämpas.


Lagtexten innebär  tillägg i CSA (Controlled Substances Act) - allt i syfte att förhindra illegal distribution av klassade preparat och medför bland annat följande:


Införande av nya definitioner i lagen om "online pharmacy" och "deliver, distribute, or dispense by means of the Internet"

  

Krav på åtminstone ett möte ansikte mot ansikte med patienten före utskrift av ett klassat preparat

  

Krav på registrering av nätapotek

  

Krav på information om vem som ligger bakom apoteket

  

Rapporteringsskyldighet om vilka läkemedel som levererats från nätapoteket

  

Summa summarum: Ett effektivt sätt att i stort sett ta kål på de landsplågor som nätapoteken utgör. Kanske vågar andra länder åstadkomma liknande bekämpningsmetoder av de skrupellösa "apotekarna" på nätet.

  

Observera att de nya bestämmelserna endast gäller för klassade preparat  - narkotikaklassade preparat, klassade centralstimulerande preparat, klassade preparat mot depressioner, hallucinogener och också anabola steroider.

  

Upptäcker du något "apotek" på internet som skulle kunna vara av intresse för DEA kan du ringa +1 877 792 2873 eller klicka på "Report Suspicious Internet Pharmacies" här.


De nya bestämmelserna finns publicerade i The Federal Register och kan läsas här.


Du kan läsa mer om Ryan Haight här.


Torgny Peterson


Presidenttugg

Bolivias president förvånade omvärlden då han passade på att tugga koka under FN:s toppmöte om narkotika i Wien nyligen. Syftet var att försöka få omvärlden att gå med på en mer tolerant inställning till användningen av kokabusken, dock inte för tillverkning av kokain enligt honom själv. Morales fick inte som han ville.


När han kom hem fick han heller inte som han ville. Hans försök att genom en ny lag öppna upp för fler representanter från hans eget folk i politiken har stött på patrull. Morales får inte som han vill nu hemma i Bolivia varför han bestämt sig för att hungerstrejka. Om han tuggar kokablad som ersättningspreparat framgår inte av berättelsen.


P.S. Hungerstrejk är inget ovanligt i Bolivia för att uppnå önskade mål. Om det kan glädja någon meddelas härmed att de flesta börjar äta så småningom. Apropå hungerstrejk så är det en bättre metod att gå ner i vikt än att använda t ex amfetamin. D.S.


Läs också:

Evo Morales' Populism and Ridiculous Behavior

Bolivian president calls on Obama to listen at Summit of Americas


Torgny Peterson


Iran erbjuder hjälp till polisen i AfghanistanIrans polischef Ahmadi Moghaddam meddelar idag att Iran är berett att hjälpa till att träna Afghanistans polis i kampen mot narkotika.


Torgny Peterson


Amerikanska justitiedepartementet framgångsrikt i jakten på skattefuskare

Amerikanska justitiedepartementet meddelar idag att man tillsammans med IRS (Internal Revenue Service) varit framgångsrik i jakten på skattefuskare av olika slag.


Du kan läsa mer om "jaktlyckan" här.


Torgny Peterson


Snut flyttar ut

En av de mest illa omtyckta polischeferna i Storbritannien, Richard Brunstrom i Wales, har sökt anställning som polischef på Cayman Islands.


Brunstrom, som bland ett antal egocentriciteter till exempel föreslagit legalisering av narkotika, lär inte komma att saknas av speciellt många.


Läs också:

Avgå Brunstrom


Torgny Peterson


Livstid för brittisk cannabissmugglareDen 50-årige brittiske medborgaren Gareth Rutherford, som hotades av dödsstraff, har nu dömts till livstids fängelse i Kuwait för att ha smugglat in 49 kilo hasch från Irak till Kuwait. Rutherford nekar till anklagelserna.


Rutherford, som arbetade för ett kuwaitiskt rederi som har kontrakt med den brittiska militären i Basra, greps i september förra året.


Rutherford kommer, enligt lokala media, att överklaga domen.


Torgny Peterson  


Federal domstol säger ja till utlämning av Manuel Noriega till Frankrike

Förhoppningar från Panama att Noriega, som suttit i amerikanskt fängelse 17 år, skulle få återvända till Panama  har nu grusats helt efter att en federal domstol sagt ja till att den 75-årige Noriega utvisas till Frankrike där han är misstänkt för penningtvätt.   


Torgny Peterson


Penningtvättarnas giriga trynen

Spanska myndigheter har slagit sönder en liga som ägnat sig åt penningtvätt och i samband med det gripit 20 personer.


Det rör sig om enorma belopp, hundratals miljoner kronor som kommer från narkotikasmuggling. Enligt spansk polis misstänks gruppen ha överfört pengarna från Spanien till kontro i Kina, Panama, Venezuela och USA.


Pengarna hamnade till slut hos en fejkad tandläkarstiftelse i Colombia.


Torgny Peterson


Penningtvätt kostar Serbien 18,5 miljarder kronor per årChefen för den enhet som arbetar mot penningtvätt i Serbien, Aleksandar Vujicic, säger att penningtvätt kostar Serbien motsvarande 18,5 miljarder per år, vilket utgör mellan tre och fem procent av landets bruttonationalprodukt.


Ny lagstiftning i Serbien ser nu ut att kunna göra arbetet mot penningtvätt effektivare.


Intresserad av att lära dig mer om penningtvätt?  Det finns otroliga mängder litteratur i ämnet, men en bra plats att börja på för den som inte kan så mycket är en tämligen väl uppdaterad blogg som du hittar här och där du också kan läsa mer om penningtvätt i Serbien.


Torgny Peterson


Den obefogade medikaliseringen av barndomen

Läkemedelsbolagen lever flott på den obefogade medikaliseringen av barndomen - ett faktum som påtalas av allt fler till läkemedelsbolagens stora fasa.


I USA och Storbritannien riktas fokus på detta faktum tämligen ofta medan vi i Sverige bugar och bockar för de så kallade symptomen som tyder på allvarliga bakomliggande störningar.


Lite bränsle i debatten hittar du i artikeln Kids on Drugs: The unwarranted medicalization of childhood där du också hittar en länk till BBC som tar upp samma tema.


Torgny Peterson


10-åring hittade knark för sexsiffrigt belopp

Vi tackar och gratulerar den 10-åring i Borås och hans föräldrar som agerade blixtsnabbt efter att sonen i familjen hittade ett misstänkt paket som visade sig innehålla narkotika. Upptäckten innebär att paketägaren förlorar sitt knark och pengar, och dessutom att flera potentiella kunder nu slipper ta del av partiet.


En belöning till 10-åringen vore på sin plats.

Torgny Peterson


Cordozar Calvin Broadus, Jr. rökte marijuana i direktsändningHaschflummaren Cordozar Calvin Broadus, Jr, alias Snoop Dogg, tände på en marijuanacigarett till tonerna i streamad live-tv i torsdags.


Vilken häftig snubbe! Ungefär lika häftigt som när resignerade och fd poliser i USA tycker att marijuana ska legaliseras eller när de svenska flummarna visar sina grönsaker på nätet. Politiska revoltörer? Nope! Dom är de bästa reklampelarna för ökat behov av poliser och intensifierade åtgärder mot narkotika. Vi tackar för hjälpen.


Torgny Peterson


Tillståndshandläggare för barer och bordeller hotas

Enligt den holländska tidningen Volkskrant utsätts handläggare av tillstånd för barer och bordeller för hot och påtryckningar för att förändra innehållet i kritiska rapporter.


I Nederländerna finns stora möjligheter att i enlighet med regelverket i Bibob (Wet Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur) göra bakgrundskontroller av personer som vill starta verksamhet inom ett antal områden, inklusive sex- och knarkindustrin ( så kallade coffee shops).


I artikeln i Volkskrant nämns att handläggare av tillstånd också bör undersökas för att försöka säkerställa att dom inte är mottagliga för mutor.


Torgny Peterson


Etnisk registrering är olaglig

I Nederländerna har nu  CBP (College Bescherming Persoonsgegevens) klart markerat att det är olagligt att registrera etniskt ursprung av unga bråkmakare och kriminella.


2006 fick ett antal lokala myndigheter tillstånd att införa en sådan registrering men tillståndet upphörde att gälla i december förra året och något nytt tillstånd har inte utfärdats.


Du kan läsa mer på CBP:s hemsida här.


Torgny Peterson


Ökat stöd till offer för människohandel

Regeringen har beslutat att ge Länsstyrelsen i Stockholms län i uppdrag att planera, samordna och genomföra insatser för att personer utsatta för prostitution och människohandel tryggare ska kunna återvända till sina ursprungsländer. Länsstyrelsen i Stockholms län får disponera 5 000 000 kronor 2009 för att genomföra uppdraget. Regeringen avser att för 2010 tillföra Länsstyrelsen ytterligare 5 000 000 kronor för uppdraget.


Genom uppdraget skapas nya vägar och insatser för att ge skydd och stöd åt de personer som varit utsatta för prostitution och människohandel för sexuella ändamål, säger jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.


Länsstyrelsen ska vid genomförandet av uppdraget samverka med myndigheter, organisationer och andra aktörer som Länsstyrelsen finner lämpliga både i Sverige och i andra länder, särskilt i de länder till vilka personerna återvänder.


Länsstyrelsen i Stockholms län får också i uppdrag att fördela medel till frivilligorganisationer för att stödja deras arbete för att motverka efterfrågan av prostitution och för att öka kunskapen om människohandel för sexuella ändamål. Länsstyrelsen i Stockholms län får disponera 2 000 000 kronor 2009 för att genomföra uppdraget.


Uppdragen ska sammanställas och slutredovisas av Länsstyrelsen i Stockholms län till Regeringskansliet senast den 31 mars 2011.


Båda uppdragen ingår i regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål (skrivelse 2007/08:167).


Läs också:

Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål

Skr. 2007/08:167 Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål


Stöd till barn och bättre samarbete mellan kommuner och landsting

Regeringen har beslutat att överlämna förslag till förändringar inom den psykiatriska vården till lagrådet. Lagrådsremissen innehåller förslag kring stöd och hjälp till barn när föräldrar till exempel drabbas av psykisk sjukdom eller får missbruksproblem, ett bättre samarbete mellan kommuner och landsting för vård för psykiskt sjuka personer och rätt till individuella planer för vårdtagare som är föremål för insatser av både landstinget och kommunen.


Om en vuxen blir psykiskt sjuk eller börjar missbruka mår ofta deras barn också väldigt dåligt av situationen. Många barn vittnar om att ingen frågar dem hur de mår eller kan förklara problemen på en nivå som de förstår. Därför vill vi göra lagen tydligare så att sjukvården tar ansvar för att även barnen till psykiskt sjuka, missbrukare eller personer som plötsligt dör ska få det stöd de så väl behöver, säger socialminister Göran Hägglund. Många personer, både inom psykiatrin, socialtjänsten och äldreomsorgen, hamnar ofta mellan stolarna i vården när kommun och landsting inte samarbetar ordentligt eller i värsta fall försöker undvika kostnaden för personens vård. Det handlar om utsatta människor som många gånger har svårt att strida för sina rättigheter. Med de här förslagen hoppas vi att människor får en bättre vård och hjälp samt att resurserna som finns ute i kommuner och landsting används mer effektivt.


Stöd och information till barn

Förslaget i propositionen innebär att det ska införas bestämmelser i Hälso- och sjukvårdslagen och i Lagen om Yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvården som ålägger hälso- och sjukvården och dess personal en skyldighet att särskilt beakta barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med har en:

- Psykisk störning eller psykisk funktionsnedsättning

- En allvarlig fysisk sjukdom eller skada

- Ett missbruk av alkohol eller annat beroendeframkallande medel

- Om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med plötsligt dör


Utredningen Nationell psykiatrisamordning gjorde bedömningen att den frivilliga möjligheten för kommuner och landsting att ingå samarbetsavtal hittills inte varit tillräcklig för att åstadkomma ett gemensamt ansvartagande i de gråzoner som uppstår mellan huvudmännens lagstadgade ansvarsområden. Lagstiftning blir därmed ett sätt att markera vikten av samverkan.


Samarbete mellan kommun och landsting

Regeringen föreslår en lagförändring som innebär att kommuner och landsting ska ingå överenskommelser om samarbetet kring personer med psykisk funktionsnedsättning. Socialstyrelsen bör även få i uppdrag att utarbeta en vägledning om vad överenskommelserna bör innehålla.


Individuella planer

Regeringen föreslår dessutom att landsting och kommuner, tillsammans med patient och närstående, ska upprätta en individuell plan när det behövs för att den enskilde ska få sina behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst tillgodosedda. Planen ska klargöra vilka insatser som patienten behöver, vem som ska samordna insatserna samt vilka insatser respektive huvudman ska ansvara för och bekosta.


De föreslagna bestämmelserna är inte avgränsade till enbart personer med psykisk funktionsnedsättning utan är avsedda att omfatta andra personer som behöver en individuell plan för att få sina behov tillgodosedda, både vuxna och barn. Missbruksvården och äldreomsorgen är exempel på verksamheter där bestämmelserna kan få stor betydelse.


Registrering av personuppgifter vid katastrofer utomlands

Promemorian (Ds 2009:12) innehåller förslag till en ny lag som ska reglera under vilka förutsättningar Rikspolisstyrelsen ska registrera uppgifter om personer som har drabbats av, eller kan befaras ha drabbats av, bl.a. allvarliga katastrofer utomlands.


Den nya lagen har tagits fram bl.a. för att komma till rätta med de brister som framkommit när det gäller informationshanteringen vid sådana händelser och för att klargöra ansvarsfördelningen mellan berörda myndigheter.


Förslaget innebär att Regeringskansliet kan fatta beslut om att Rikspolisstyrelsen ska inleda en registrering av personuppgifter i samband med att en sådan händelse har inträffat och som har drabbat eller kan befaras ha drabbat ett stort antal personer med anknytning till Sverige.


Intresserad av handstilsanalys?

Är du intresserad av handstilsanalys och analys av andra typer av dokument kanske det här kan vara något för dig.


Torgny Peterson


Glad Påsk!Jag önskar alla läsare en riktigt Glad Påsk!

Du behöver inte missa några nyheter under påsken. Uppdateringar sker som vanligt.

Torgny Peterson

Psykoterapeututbildningen ska utredas

Regeringen uppdrar åt Högskoleverket (U2009/2204/UH m.fl.) att utreda psykoterapeututbildningen i Sverige och förutsättningarna för att anordna sådan utbildning.


Högskoleverket ska föreslå hur en ökad kvalitet i utbildningen kan säkerställas.


Vidare ska Högskoleverket undersöka om det finns behov av åtgärder och, om så är fallet, lämna förslag på sådana åtgärder.


Vidare ska Högskoleverket föreslå de författningsändringar som förslagen föranleder.


Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2010.


Kriminella holländska pensionärer

Brott utförda av pensionärer i Nederländerna har ökat med 85 procent på tolv år, rapporterar nyhetsbyrån Novum.


Förra året dömdes 5 500 personer som var äldre än 65 år, de flesta för rattfylleri, för att smitit från en olycka men också för stölder och våldsbrott.


Torgny Peterson


Alla sätt är bra utom dom dåliga

I Östersund försökte en 29-åring slippa undan åtal genom att hävda att han använde hasch för religiösa ändamål.


Har väl sett för mycket på amerikansk tv eller kanske har han influerats av Craig X.


Hur som haver: 29-åringen kände sig kränkt och diskriminerad över att tingsrätten inte beaktade hans religiösa sakrament utan istället dömde honom till 5 200 kronor i böter för narkotikabrott.


Allt farligare att gå ut kvällstid i Amsterdam

Om man får tro den holländska tidningen Trouw är det största säkerhetsproblemet i Amsterdam alkohol- och narkotikarelaterat våld på populära nöjesstråk.


Enligt tidningen har rapporterade incidenter ökat med 74 procent sedan 2003.


Av gjord forskning framgår att merparten av de som begår brotten är vita män äldre än 25 år. På andra plats bland våldsverkarna kommer yngre män av marockanskt ursprung.


Torgny Peterson


Färre horhus i Nederländerna

Från Nederländerna meddelas idag att antalet horhus och officiella eskortfirmor minskat med närmare tusen stycken sedan 1999.


1999 fanns det 1 350 kända sådana inrättningar, idag är det färre än 400.


Landets regering meddelade idag vidare att man inte har några planer på att tvinga banker att acceptera "sexfirmor" som kunder. 


Tilläggas kan att antalet coffee shops sjunker också. Idel glädjeämnen sålunda.


Torgny Peterson


Internetspelbolag får betala 105 miljoner dollar

SA har ingått ett avtal med Internetspelbolaget PartyGaming PLC som innebär att bolaget får betala 105 miljoner dollar, som utgör illegala intäkter från bolagets Internetspelverksamhet i USA.


Du kan läsa mer om fallet här.


Torgny Peterson


Annika Östberg har i dag överförts till Sverige

Den svenska medborgaren Annika Östberg kom som barn till USA med sin mor efter moderns giftermål med en amerikansk medborgare. Genom sin pojkvän blev hon 1981 indragen i brottslighet som kulminerade i två mord, varav det ena på en polisman. Morden begicks av pojkvännen men i Annika Östbergs närvaro. Hon har sedan dess suttit i kaliforniskt fängelse dömd för de båda morden till 25 år till livstids fängelse.


Annika Östberg har under mycket lång tid uttryckt önskemål om att få avtjäna sitt straff i Sverige. Sverige har därför, med stöd av den s.k. överförandekonventionen från 1983, gjort flera framställningar om att hon ska få bli överförd till Sverige för fortsatt straffverkställighet.


Efter flera års aktiv handläggning av ärendet från svensk sida har USA slutligen lämnat sitt samtycke till överförande av Annika Östberg till Sverige och i dag genomfördes överförandet.


Det är glädjande att Annika Östberg har kunnat överföras till Sverige. Statsministern tog upp fallet när han träffade guvernör Schwarzenegger i Kalifornien i maj 2007 och jag diskuterade ärendet med justitieminister Gonzales i juni 2007. Därefter har det skett ett intensivt arbete från den svenska ambassaden i Washington och Justitiedepartementet i Sverige. Det är dess ansträngningar som nu har gett resultat, säger justitieminister Beatrice Ask i en kommentar.


Försäkringskassan får 600 miljoner kronor extra

Regeringen har beslutat att i samband med tilläggsbudgeten bevilja 600 miljoner kronor. Bakgrunden till detta är en begäran från Försäkringskassan om extra tillskott under 2009.


Försäkringskassan inledde 2005 en omfattande omorganisation, vilken beräknades att leda till stora rationaliseringsvinster. Dessvärre har dessa förväntningar inte till fullo uppfyllts då effektiviseringen genom den nya organisationen och nya IT-lösningar ännu ej har kunnat tas tillvara.


Folkhälsoperspektiv saknas i Spelutredningen

Behåll en decentraliserad tillsyn av spel, satsa på utvärdering och vård av spelberoende och integrera behandlingen i befintlig missbruksvård. Det är några synpunkter som Statens folkhälsoinstitut framför i ett yttrande över Spelutredningen.


I sitt remissyttrande över Spelutredningens betänkande SOU 2008:124 En framtida spelreglering är Statens folkhälsoinstitut kritiskt till utredningens förslag om att bilda en ny myndighet för tillsyn och tillståndsgivning i spelfrågor. Institutet ser hellre att länsstyrelserna finns kvar som tillstånds- och tillsynsmyndighet och att kommunerna får ett utökat ansvar.


Tillsyn och tillståndsgivning är viktiga delar i ett förebyggande arbete och lokala förhållanden har betydelse för hur spelproblem utvecklas. Erfarenheter inom alkoholområdet visar att nära samarbete mellan lokala aktörer som restaurangägare, polis och länsstyrelse har varit en framgångsfaktor för att minska våld i krogmiljön.


Vårt förslag att länsstyrelserna ska ha en tydlig roll i tillsynsarbete i folkhälsofrågor ligger i linje med flera aktuella utredningar och med regeringens proposition om en samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten, säger Marie Risbeck, spelberoendeprojektet vid Statens folkhälsoinstitut.


Statens folkhälsoinstitut saknar förslag till satsningar på utvärdering, uppföljning och forskning om spel och spelproblem. Här är det nödvändigt att satsa resurser, oavsett framtida beslut om spelmarknadens reglering. Spelmarknaden förändras snabbt och stora belopp satsas av spelbolagen på spelutveckling och marknadsföring.


Spelproblem är ojämnt fördelat i befolkningen och sårbara grupper som unga och ekonomiskt utsatta kan drabbas mycket hårt. Den kraftigt ökade tillgängligheten av spel gör att beroende kan utvecklas mycket snabbt, säger Marie Risbeck.


När det gäller frågan om vård och behandling för spelberoende menar Statens folkhälsoinstitut att denna bör integreras i befintlig missbruks- och beroendevård och saknar här ett helhetstänkande i förslagen kring förebyggande och behandlande insatser. Här bör ett tydligare ansvar läggas på kommuner och landsting samt på Socialstyrelsen. Behovet av behandlingsinsatser för spelberoende ökar alltmer och institutet motsätter sig utredningens bedömning att det är för tidigt att lägga ett ansvar på kommunerna.


Statens folkhälsoinstitut har utvärderat två öppenvårdsbehandlingar och ett internetbaserat självhjälpsprogram för spelberoende vuxna, med positiva resultat. Det finns alltså metoder som, med vetenskapligt stöd, kan spridas vidare redan nu, men fortsatta resurser måste satsas på metodutveckling och utvärdering av spelberoendebehandling.


Spelutredningen har också lagt fram en rad förslag till uppstramning av lotterilagen något Statens folkhälsoinstitut ser positivt på. Det gäller exempelvis skärpta åldersgränser och påbud till spelarrangörer om handlingsplaner och utbildning i spelansvarsfrågor. Statens folkhälsoinstitut anser dock att anordnande av spel på värdeautomater bör vara förenat med större restriktioner.


En generell åldersgräns på 18 år bör också gälla för såväl inköp som försäljning av alla spel om pengar.


Lagrådsremiss om genomförandet av tjänstedirektivet

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

I lagrådsremissen föreslås åtgärder för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (tjänstedirektivet).


Tjänstedirektivet innehåller bestämmelser om administrativ förenkling, etableringsfrihet och fri rörlighet för tjänsteleverantörer, tjänstemottagarnas rättigheter och tjänsternas kvalitet samt bestämmelser om administrativt samarbete mellan medlemsstaterna.


Syftet med direktivet är att stimulera tjänstesektorn genom att förenkla etablering och fri rörlighet inom EES samt stärka tjänstemottagarnas intressen.


För att genomföra direktivet föreslås en ny horisontell lag om tjänster på den inre marknaden som tar upp bestämmelser om gemensamma kontaktpunkter, förfarandet vid tillståndsprövning, samarbete mellan myndigheter, information från tjänsteleverantörer, klagomålshantering samt diskriminerande villkor. Därutöver föreslås lagändringar eller nya bestämmelser inom de tjänsteområden som berörs av direktivets tillämpningsområde.


Lagförslagen föreslås träda i kraft den 28 december 2009.


Vissa psykiatrifrågor m.m.

I lagrådsremissen föreslås ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763, HSL), i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS) och i socialtjänstlagen (2001:453, SoL).


Hälso- och sjukvården och dess personal får i HSL och LYHS en skyldighet att särskilt beakta barns behov av information, råd och stöd bl.a. om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med har en psykisk sjukdom eller en allvarlig fysisk sjukdom.


Vidare föreslås att kommuners och landstings skyldigheter i fråga om gemensam individuell planering och gemensamma överenskommelser om samarbete regleras i såväl SoL som HSL.


Lagförslagen föreslås träda ikraft den 1 januari 2010.


Läs också:

SOU 2006:100 Ambition och ansvar - Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiatriska sjukdomar och funktionshinder


Ökad öppenhet i ACTA-förhandlingarna

Parterna i ACTA-förhandlingarna har enats om att offentliggöra ett dokument som beskriver bakgrunden till, syftet med och innehållet i de pågående förhandlingarna.


Offentliggörandet av dokumentet är en framgång för den svenska linjen om utökad öppenhet i ACTA-förhandlingarna. Sverige kommer att fortsätta att verka för att även utkast till avtalstexter ska offentliggöras, säger statssekreterare Magnus G. Graner.För närvarande pågår förhandlingar om ett nytt handelsavtal om åtgärder mot piratkopiering och varumärkesförfalskning, ACTA-avtalet (Anti-Counterfeiting Trade Agreement). De förhandlande parterna är Australien, EG/EU och dess medlemsstater, Japan, Kanada, Marocko, Mexiko, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydkorea och USA. Förhoppningen är att fler stater ska vilja ansluta sig i framtiden.


Syftet med ACTA är att förbättra respekten för immateriella rättigheter och motarbeta den omfattande och gränsöverskridande handeln med piratkopierade och varumärkesförfalskade varor. Denna illegala handel har vuxit till ett allvarligt globalt problem.


En av de viktigaste frågorna för regeringen inom ramen för ACTA-förhandlingarna är frågan om öppenhet. Regeringen har haft överläggningar med riksdagens näringsutskott angående ACTA-förhandlingarna och gett ledamöterna möjlighet att ta del av samtliga förhandlingstexter som regeringen haft att ta ställning till. Det finns dock ett behov av att kunna informera även andra om innehållet, bland annat för att motverka ryktesspridning, och att inhämta synpunkter. I förhandlingarna har Sverige därför krävt ökad öppenhet. Sverige kan däremot inte ensidigt offentliggöra uppgifter om innehållet i avtalsutkast och andra förhandlingsdokument, eftersom det skulle störa relationen till andra ACTA-länder.


Den svenska regeringen verkar för att bestämmelserna i ACTA-avtalet ska vara proportionella, rättssäkra och väl avvägda med hänsyn till integritetsaspekter, i enlighet med den ståndpunkt som näringsutskottet har ställt sig bakom. En förutsättning är också att bestämmelserna ryms inom ramarna för vad som rättsligt redan gäller i Sverige och/eller inom Europeiska gemenskapen. Det innebär att ACTA inte ska innebära något krav på ändringar av vare sig svensk rätt eller gemenskapsrätt. Exempelvis ska tullen inte ges utökade möjligheter att ingripa mot egendom som ingår i resandes personliga bagage (exempelvis musik och film som finns sparad på bärbara datorer och mp3-spelare). Något förslag till särskilda regler för Internet finns för närvarande inte.


Läs mer:

ACTA: Sammanfattning (pdf 124 kB)

ACTA: Summary (pdf 166 kB)

ACTA: Svensk ståndpunkt (pdf 82 kB)


Presentation av vårpropositionen 2009

Den ekonomiska vårpropositionen för 2009 överlämnas till riksdagen på onsdag den 15 september kl. 10.00.


Du kan läsa propositionen, pressmeddelanden m.m. på http://www.regeringen.se/ kl. 10.00.


Unga missbrukare i Stockholm, Göteborg och Malmö

En ny studie om unga missbrukare i Stockholm, Göteborg och Malmö är publicerad.


Du kan ta del av hela studien, Unga missbrukare i Stockholm, Göteborg och Malmö - En deskriptiv och jämförande studie av sex öppenvårdsmottagningar och deras besökare, här.


Tilläggsdirektiv till Insynsutredningen

Regeringen har i dag beslutat om tilläggsdirektiv till Insynsutredningen.


Utredningen har fått i uppdrag att överväga om möjligheten att ta del av bilder på döda eller allvarligt skadade personer som ingår i en brottsutredning bör begränsas för att bilderna ska kunna skyddas från omfattande spridning. Uppdraget är bl.a. föranlett av att bilderna på de döda barnen i  det s.k. Arbogamålet spreds på Internet.


Utgångspunkten för uppdraget är att medborgarna ska ha möjlighet att utöva kontroll över domstolarnas verksamhet samtidigt som de utsatta personernas och deras anhörigas integritet värnas före, under och efter huvudförhandlingen i målet.


Insynsutredningen ska redovisa det nu aktuella uppdraget senast den 31 augusti 2009.


Legalisera inte narkotika!

Förespråkarna för legalisering av narkotika har nästan övertygat amerikanarna om att legalisering kommer att eliminera  merparten av det elände som narkotika åstadkommer i samhället. Tro dom inte!


Theodore Dalrymple, vars egentliga namn är Anthony Daniels, var fängelseläkare och psykiater innan han slutade arbetet 2005.


Redan 1997 skrev han en intressant artikel med rubriken Don't Legalize Drugs om legalisering av narkotika. Artikeln som publicerades i volym 7, nr 2 våren 1997 kan du läsa i sin helhet här.


Torgny Peterson


Stödpaket till kommunerna ger tillskott på 17 miljarder

Regeringen presenterar vårpropositionens stora satsning: Vi har beslutat om ett engångsbelopp på 7 miljarder kronor till kommunsektorn för 2010 och 5 miljarder kronor i höjda statsbidrag för såväl 2011 som 2012. För att motverka uppsägningar tillför vi i vårpropositionen 7 miljarder kronor till kommuner och landsting för nästa år. Det betalas som ett engångsbelopp i december och fördelas efter kommunernas befolkningsstorlek. 70 procent går till kommunerna, 30 procent till landstingen. För 2011 och 2012 tillför vi ytterligare 5 miljarder per år i form av en höjning av de generella statsbidragen. Satsningen kan göras utan att de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet äventyras. Vi vill också med förändringar i balanskravet ge kommunerna möjlighet att i framtiden samla i ladorna och använda sparade pengar under dåliga år. Det skriver Alliansregeringens partiledare i en gemensam artikel.


Trots våra insatser för att möta krisen har vi mycket svåra tider att vänta under kommande år. Även i Sverige väntar påtagligt fallande sysselsättning, stigande arbetslöshet och försvagade offentliga finanser. Det kommer kraftigt att begränsa de resurser som står till förfogande samt understryker vikten av att vi agerar långsiktigt och förmår göra rätt prioriteringar.


Vi menar att en av de viktigaste prioriteringarna under kommande år blir att slå vakt om välfärdens kärnverksamheter. Det handlar om att värna huvuduppdraget i kommunerna och landstingen, där mycket av denna människonära del av politiken bedrivs. Välfärden i kommunsektorn ger vård och omsorg till människor i livets olika skeden. Den är en viktig plats för våra barn och ger utbildning åt både unga och vuxna. Där arbetar mer än en miljon människor, lärare, sjuksköterskor, omsorgspesonal med flera, som utgör cirka 25 procent av alla sysselsatta i Sverige. Tyvärr ser vi nu hur krisen knackar även på välfärdens dörr.


Efter flera år med tydligt ökade resurser och tillskott försvagas nu inkomstutvecklingen i kommunsektorn och under 2009 förväntas sektorn som helhet redovisa ett underskott. Förutsättningarna ser därtill ut att ytterligare försämras under 2010. Att slå vakt om välfärden blir därför en uppgift som kommer att kräva ett politiskt ansvarstagande såväl nationellt, regionalt som lokalt. Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att detta sker efter flera goda år. Resultatet före extraordinära poster var enligt preliminära uppgifter för 2008 8 miljarder kronor för kommunsektorn som helhet. De tre närmast föregående åren har kommunsektorn årligen uppvisat ett resultat på mellan 13 och 15 miljarder kronor. Kommunernas och landstingens samlade finansiella ställning och deras utgångsläge har därmed påtagligt stärkts.


Alliansregeringen har de senaste åren också tillfört kommunsektorn resurser vilket innebär att utgångsläget för att möta nedgången i Sveriges kommuner och landsting är starkare än det annars skulle ha varit. Vi har genom våra reformer gett skolan, sjukvården och äldreomsorgen betydande resurstillskott. Arbetsgivaravgifterna har sänkts både generellt och för unga. Därtill tillfaller värdeökningen av fastighetsavgiften kommunerna vilket även det innebär ett miljardtillskott innevarande år.


Totalt innebär de tillskott vi hittills gjort till kommunsektorn en nivåhöjning på över 20 miljarder kronor 2010 i förhållande till 2006.


På samma sätt som vi med detta markerat vikten av trygghet och kvalitet i välfärden måste politiken på lokal och regional nivå ta sitt ansvar i krisen. Den kommunala självstyrelsen måste gälla i både goda och dåliga tider. Uppgiften nu handlar om att sätta de för medborgarna viktiga verksamheterna som skolan, förskolan, äldreomsorgen och sjukvården främst i kommunernas och landstingens arbete.


Att hantera en ekonomiskt svår situation med att lägga besparingar på välfärden innan andra vägar att prioritera bland utgifterna är uttömda, är inte att använda varje skattekrona på bästa sätt. Det tål att understrykas.


Alliansregeringen kommer även fortsatt att göra vad vi kan för att värna välfärden och undvika neddragningar i de välfärdstjänster som kommunsektorn tillhandahåller. Samtidigt kan vi inte utlova resurser som inte finns. Krisen har slagit hårt mot hela den svenska ekonomin och kommer under kommande år att kraftigt begränsa möjligheten till nya reformer. Den som nu sätter i gång sedelpressarna eller låter underskotten skena i väg kommer snabbt att tvingas till både skattehöjningar och nedskärningar i välfärden. Det skulle fördjupa krisen, hota tryggheten och riskera att kraftigt försvåra återhämtningen.


Inför arbetet med regeringens vårproposition har vi noga prövat alla möjligheter till ytterligare tillskott till kommunsektorn för att värna välfärden och möta krisen. Trots de begränsningar som krisen medfört i form av ansträngda statsfinanser har vi också lyckats skapa en sådan öppning.


Det gör att vi nu kan avisera ett tillskott till välfärden i kommunsektorn motsvarande 7 miljarder kronor avsedda att användas under 2010. För åren 2011 respektive 2012 kan vi avisera tillskott om 5 miljarder kronor per år, i förhållande till statsbidragsnivån i budgetpropositionen för 2009.


Tillskottet för 2010 görs som en tillfällig stödåtgärd, motiverad av konjunkturläget, och är avsett att användas för att undvika uppsägningar i kommuner och landsting. Det kommer att betalas ut som ett engångsbelopp i december och fördelas som ett enhetligt belopp per invånare den 1 november 2009. Tillskottet bör periodiseras som en intäkt 2010 och kommer att fördelas med 70 procent till kommunerna respektive 30 procent till landstingen. För åren 2011 och 2012 sker resursförstärkningen som en höjning av de generella statsbidragen. Satsningen kan göras utan att äventyra de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet.


Alliansregeringens samlade resurstillskott till kommunsektorn blir med detta besked nästan 28 miljarder kronor högre 2010 jämfört med 2006. Det innebär att kommunsektorn får viktig hjälp att hantera en snabbt uppkommen svår ekonomisk situation. Det till trots kommer det att krävas betydande politiskt ledarskap och åtgärder för att nå ekonomisk balans i många kommuner och landsting.


Vi menar att tydliga signaler som denna är centrala för att skapa stabila planeringsförutsättningar i oroliga tider. Med förstärkningen ges förstärkt stöd för kommunsektorn att säkra den grundläggande välfärden genom resurser till verksamheter som skola, omsorg och sjukvård när ekonomin nu snabbt försämras. Resurserna blir också ett viktigt verktyg för att motverka ökad arbetslöshet till följd av uppsägningar i kommuner och landsting.


Alliansregeringen är medveten om hur dagens krav på balans i budgeten påverkar kommunsektorn och avser inom kort att se över om förändringar i balanskravet och andra aktuella redovisningsfrågor bör göras. Vi vill bland annat pröva om det går att ge drivkrafter för ekonomiskt sunda och välskötta kommuner eller landsting att spara pengar i goda år för att i viss utsträckning kunna användas under dåliga år. Detta ska dock göras utan att ge avkall på kommunallagens krav om god ekonomisk hushållning.


I tider av ekonomisk kris är det viktigt att samlas kring de värderingar som håller samman det svenska samhället. Männi­skors makt över den egna vardagen, arbetslinjen, en strävan att uppnå full sysselsättning samt en välfungerande och skattefinansierad välfärd är alla tydliga delar i vad vi vill ska känneteckna Sverige.


Vi vet att vi har en svår tid framför oss under vilken den globala krisen kommer att kasta sin skugga. Våra möjligheter att möta krisen kommer att vara begränsade, men vi kommer att göra allt vi kan för att Sverige ska stå emot nedgången och hävda sig väl när vändningen kommer. Vi kommer fortsatt att ta vår utgångspunkt i vår tilltro till den enskilda människan, sätta jobben främst och göra vårt yttersta för att värna kärnan i den svenska välfärden.


Fredrik Reinfeldt

Maud Olofsson

Jan Björklund

Göran Hägglund


Mjuk tillämpning av lagen om kassaregister

Skatteverket kommer att tillämpa en mjuk linje när lagen om kassaregister träder i kraft den första januari nästa år. Ännu finns det inte några certifierade kassaregister på marknaden och både leverantörer och kunder uttrycker oro över att inte kunna uppfylla lagens villkor i tid.


Vi ska självklart ha en mjuk hållning till en början, och vara återhållsamma med kontrollavgifter. Om ett företag kan visa att det har försökt att få fram ett certifierat kassaregister i tid men inte lyckats, kommer vi naturligtvis att ta hänsyn till det. Vi vinner inget på att vara hårda, vi vill istället ha ett bra samarbete, säger Lars Lundh, projektledare inom kassaregisterprogrammet på Skatteverket.


Från och med 2010 ska de flesta företag som tar betalt med kontanter eller kort ha en kassaapparat med en certifierad kontrollenhet. En godkänd kassaapparat med en certifierad kontrollenhet - ett certifierat kassaregister - gör det betydligt svårare att fuska med kassan. Lagen omfattar cirka 200 000 företag inom både handeln och tjänstesektorn.


Den företagare som inte skaffat sig ett certifierat kassaregister i tid riskerar en kontrollavgift på 10 000 kronor.

För närvarande finns det inga certifierade kassaregister, där tillverkarna kan garantera att utrustningen uppfyller lagens samtliga krav.


Vi har information om att certifierade kassaregister ska vara tillgängliga på marknaden före sommaren och uppmanar de företag som omfattas av lagen att agera redan nu för att vara ute i god tid. Skatteverket kommer på sin hemsida att löpande publicera namnen på de kassaregister som certifierats av tillverkarna, säger Lars Lundh.

Men vad händer om det inte finns certifierade kassaregister i så god tid och i sådan omfattning att kunderna hinner förbereda sig inför den nya lagen?


Ser vi att marknaden har svårt att tillhandahålla kassaregister till alla som behöver, kommer vi att ha en mjuk tillämpning av lagen under en längre tid. Det viktigaste för oss är att vi får den nya lagen att fungera på sikt.

Syftet med lagen är att göra det lättare för seriösa företag inom kontanthandeln att konkurrera på lika villkor. Men också att få bukt med förekomsten av manipulerbara kassaapparater och minska fusket inom kontantbranschen.


Faktaruta

Ett certifierat kassaregister består av två delar. Dels en kassaapparat, som också kan vara en PC, dels en certifierad kontrollenhet. I en tillverkardeklaration som lämnas till Skatteverket lovar tillverkaren att kassaapparaten fungerar tillsammans med kontrollenheten.


Knarkliberalerna i Transform föreslår legalisering och beskattning av narkotika

Peppade av knarkförespråkarna i Kalifornien där Ammiano nyligen föreslog reglering och beskattning av marijuana i syfte att rädda ekonomin - ett förslag som president Barack Obama omedelbart uteslutit  - har fått den brittiska legaliseringsorganisationen Transform att hänga på trenden.


Idag kommer Transform att presentera en rapport som påtalar de fantastiska fördelarna för hela samhället om droger legaliserades och beskattades.


I USA säger knarkvännerna att landet skulle få in 1 miljard dollar i skatteintäkter och i den brittiska rapport som kommer idag är man inte sämre - där utlovar de brittiska knarkvännerna skatteintäkter på 14 miljarder pund.


Rapporten, Comparison of the Cost-effectiveness of the Prohibition and Regulation of Drugs, kommer som sagt senare idag.


Ju fler som knarkar desto mer skatteintäkter sålunda och alla påtända medborgare blir lyckliga, slipper jagas av polisen och kan, i den mån de inte är förmögna att skaffa egen inkomst genom hederligt arbete, ersättas med rejäla socialbidrag med hjälp av den utökade summa pengar man får in genom beskattningen. Snacka om "rocket science".


Läs också:

Om folk knarkade mer - vilka skatteintäkter!


Torgny Peterson


Tidigare chefsperson hos läkemedelsföretaget Bristol-Myers Squibb erkänner sig skyldig till brott

Andrew Bodnar, tidigare chefsperson hos läkemedelsföretaget Bristol-Myers Squibb, har erkänt sig skyldig till brott gentemot den federala regeringen i samband med ett patent kring blodförtunningsmedlet Plavix.


Du kan läsa mer om fallet och erkännandet här.


Torgny Peterson


Förre guvernören i Illinois Rod. R Blagojevich åtalad för en mängd brott


Rod R. Blagojevich

Den förre guvernören i Illinois, Rod R. Blagojevich, står nu åtalad för en mängd brott. Samtidigt åtalas också hans bror och ytterligare fyra personer för omfattande brottslighet mot befolkningen i Illinois.


Blagojevich misstänks ha utnyttjat sin ställning i en mängd avseenden - bland annat för delstatliga utnämningar, affärer, lagstiftning, pensionsfondsinvesteringar med mera i syfte att uppnå fördelar i form av kontanter, kampanjbidrag, anställningar och försök att utnyttja sin makt för att påverka utnämningen av en senator.


Du kan läsa mer om Blagojevich, hans medåtalade och åtalet här.


Torgny Peterson


Fritid på egna villkor

Utredningen om vissa frågor om bidrag till ungdomsorganisationer lämnar i dag betänkandet Fritid på egna villkor (SOU 2009:29) till ungdomsminister Nyamko Sabuni. Utredningens uppdrag (Dir. 2008:35) har varit att se över statsbidraget som lämnas till ungdomsorganisationer med stöd av förordningen (2001:1060) om statsbidrag till ungdomsorganisationer. Syftet med översynen har varit att analysera delar av det nuvarande bidragssystemet och lämna ändringsförslag utifrån de frågeställningar som tas upp i direktiven.


Tillfredsställande kontroll

Utredaren har granskat de kontroller Ungdomsstyrelsen gör av de uppgifter som ligger till grund för fördelningen av statsbidraget. De kontroller som Ungdomsstyrelsen genomför i dag bedöms vara godtagbara. Systemet med revisorskontroll fungerar på ett godtagbart sätt eftersom Ungdomsstyrelsen har tydliggjort att revisorernas uppdrag handlar om ett bestyrkande och det har klarlagts att revisorernas skyldighet att utföra uppdraget med opartiskhet och självständighet följer av lag. Med de förändringar som föreslås i betänkandet bör kontrollen anses som fullt tillfredsställande. En sådan kontroll är då mer rimlig än ett system som bygger på att myndigheten själv kontrollerar medlemsuppgifterna.


Regeringsformens bestämmelser om åsikts- och föreningsfrihet hindrar inte myndigheten från att själv kontrollera medlemsregistren, men det är enligt utredaren inte lämpligt.


Rätten till bidrag ska tydligare kopplas till målen

De nuvarande målen har delvis beaktats vid Ungdomsstyrelsens bedömning av rätten till bidrag. Ungdomsstyrelsen handläggning har även påverkat organisationerna i riktning mot målen. Kopplingen mellan målen och bidraget bör dock göras tydligare. Därför föreslås en förändrad målstruktur som består av ett syfte som kopplas till de övergripande målen för statsbidraget samt villkor som ger uttryck för målen och som kan formuleras som krav för bidrag. Nya villkor ska ge en tydligare definition av en bidragsberättigad ungdomsorganisation.


Bidraget bör vara ett organisationsbidrag

Ungdomsorganisationerna bör vara fria och obundna av staten. Statens grund för bidraget till ungdomsorganisationerna är att stödja barns och ungdomars organisering. Det huvudsakliga bidraget till ungdomsorganisationerna bör därför vara ett organisationsbidrag. Bidraget bör inte styra organisationens ändamål och verksamhetens inriktning - utom i ett avseende. Verksamheten får inte strida mot demokratins idéer.


Den nivåindelning som gäller inom det nuvarande organisationsbidraget föreslås tas bort. Det nya organisationsbidraget är enhetligt och ställer krav på minst 1000 bidragsgrundande medlemmar och verksamhet i minst fem län.


Särskilda regler med lägre ställda krav på antal medlemmar och geografisk spridning föreslås för organisationer som organiserar ungdomar med funktionsnedsättning och de nationella minoriteternas ungdomsorganisationer.


Ett mandatbaserat bidrag till de politiska ungdomsförbunden stämmer enligt utredaren inte med bidragets syfte. Ett sådant system föreslås därför inte införas inom ramen för statsbidrag till ungdomsorganisationer.


Ett särskilt stöd till lokal verksamhet

Ett bidrag till lokal barn- och ungdomsverksamhet införs och regleras i samma förordning som det nuvarande statsbidraget. Bidraget ska bestå av ett organisationsbidrag och ett projektstöd.


Underåriga i styrelser

Det finns inte några rättsliga eller faktiska hinder för underåriga att ingå i en ideell förenings styrelse. De eventuella problem det skulle kunna innebära är inte så allvarliga att det är skäl att begränsa den grundlagsstadgade föreningsfriheten.


Ungdomsstyrelsen ska även i fortsättningen fördela bidraget

Utredaren anser inte att det finns tillräckliga skäl för att ungdomsorganisationerna själva ska ta över fördelningen av bidraget.


Hare eller hora vid 18 års ålderHolländska regeringen tänker inte höja åldersgränserna för harar* och horor i landet. Det innebär att 18-årsgränsen består.


Den finansiella krisen har drabbat den holländska sexbranschen på allvar och harar och horor klagar över bistra tider - färre kunder som vill betala mindre och dessutom höjda hyror, rapporterar de Telegraaf och Algemeen Dagblad.


Dags för de båda grupperna att kanske börja jobba på riktigt.


*manlig hora


Torgny Peterson


Åtgärder mot penningtvätt och annat penningfiffel står högt på agendanPå flera håll skärper man nu regler mot penningfiffel.


Nederländernas justitieminister Jan Kees de Jager sa igår i tv-programmet Buitenhof att böter för personer som har hemliga bankkonton utomlands ska öka med 300 procent för innehav som inte deklarerats.


För närvarande konfiskeras alla de medel man hittar på hemliga konton och om de Jager's förslag går igenom blir det alltså en dyr historia att dölja finansiella tillgångar.


Tidningen De Telegraaf berättar idag att en avsevärd andel av de som nu kryper fram och deklarerar sina utländska besparingar är cannabishandlare som tjänade sina pengar på 1990-talet.


Sedan 2002 har regeringen tillämpat ett amnestiförhållande för de som innehaft hemliga bankkonton utomlands. Det har hittills inneburit att om personen ifråga medgett att han/hon gömt pengar utomlands har de fått betala ett extra skattepåslag men inga böter och inget åtal. Om de Jager's förslag går igenom är det alltså slut med den "toleranta" linjen.


Hittills i år har 317 personer kommit ut ur garderoben och medgett hemliga besparingar till ett värde av 70 miljoner euro (cirka 750 miljoner kronor).


Torgny Peterson


41 miljoner mot kvinnors sjukfrånvaro

Regeringen presenterar i dag ett åtgärdspaket för att minska kvinnors sjukfrånvaro och arbetsrelaterade sjukdomar. Åtgärdspaketet innehåller satsningar på sammanlagt 41 miljoner, varav 25 miljoner går till rehabiliteringsprojekt för att minska sjukskrivningar för kvinnor. Det ingår i regeringens kommande strategi för jämställdhet på arbetsmarknaden.


Vi måste bekämpa bristande jämställdhet på alla nivåer i samhället, framför allt genom att stödja kvinnor i vardagen. Effektivare rehabilitering stärker enskilda kvinnors egenmakt. Eftersom kvinnor är mer sjukskrivna än män behövs riktade rehabiliteringsinsatser, säger jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.


Jag är mycket stolt och glad över dessa satsningar. Med större kunskap på detta område kan vi bli bättre på att formulera en politik som attackerar grundproblemen bakom kvinnors sjukfrånvaro och inte bara symptomen, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson.


Åtgärder för att minska kvinnors sjukfrånvaro

25 miljoner kronor avsätts till Försäkringskassan för rehabiliteringsprojekt som utförs av samordningsförbund eller enskilda landsting 2009 och 2010 för att minska sjukfrånvaron bland kvinnor.


Regeringen har tilldelat Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) 6 miljoner kronor 2009 och 2010. IFAU har lämnat förslag till forskningsprojekt med frågeställningar, t.ex.: Skiljer sig sjukskrivningsnivån åt mellan kvinnor och män med samma arbetsuppgifter? Hur stor del av skillnaden kan kopplas till arbetsplatsernas egenskaper?  Har kvinnor andra sjukdomar än män?


Karolinska Institutet (KI) har beviljats 10 miljoner kronor för projekt om kvinnors ohälsa och sjukfrånvaro 2009-2010. Finns det skillnader i hur långtidssjukskrivna kvinnor och män upplever att de blivit bemötta inom sjukvården och Försäkringskassan och påverkar detta återgång i arbete? Leder upprepad sjukfrånvaro oftare till förtidspension för kvinnor än för män?


Polisen vässar taktiken inför fotbollssäsongen

Tusentals förväntansfulla supportrar ser fram mot årets fotbollssäsong som drar igång i april. Samtidigt förbereder sig Stockholmspolisen för nio så kallade högriskmatcher där målsättningen är att öka tryggheten för både åskådare och spelare.


Den allsvenska fotbollssäsongen är ett omfattande uppdrag för Stockholmspolisen som involverar många verksamheter; trafik, tunnelbana, rytteri, ingripande, utredare, dialog, planering... Och precis som idrottseliten, vässar också Stockholmspolisen sitt taktiska upplägg inför säsongen. Och det lär komma att behövas.


Supporterpolisens summering av de olika supportergruppernas sammandrabbning under fjolåret ger en dyster bild - och inget tyder på någon förändring i år. De som använder fotbollen som ursäkt för att slåss har inte blivit färre - tvärtom. Allt fler är dessutom påverkade av narkotika.

Vår ambition är att göra fotbollsarrangemangen tryggare och säkrare för både åskådare och spelare under den kommande säsongen. Detta arbete är inte en uppgift enbart för polisen utan en uppgift som vi måste lösa tillsammans med klubbarna, supporterföreningarna och arrangörerna, säger yttre kommissarie Lars Byström.


Den 2 mars bjöd Christian Agdur, chef för den operativa avdelningen, in till ett (fullsatt) möte i sal 200 för att diskutera arbetet inför årets fotbollssäsong. Inbjuden var också Hammarbysupporten Frank Ågren som beskrev hur man inom leden av "skötsamma" supportrar är rädda för att dras över samma kam som den lilla gruppen "bråkstakar".


Därför är vi är extremt glada för den här dialogen med polisen. Jag tycker att det i dag finns ett sätt att tänka och agera inom polisen som är på väg att sprida sig som är mycket positivt, sa Frank Ågren.


Vi måste ha ett arbetssätt som fungerar smidigt för oss, det vi gör ska inte drabba oskyldiga utan helt enkelt skapa lugnare tillställningar, säger Lars Byström. Inte minst viktigt är att vi poliser har en öppen och positiv attityd när situationen är sådan men knivskarp när det behövs.


Spektrat på olika frågeställningar polisen arbetar med för att öka tryggheten kring fotbollsmatcher spänner från t ex att säkerställa transporterna till och från arenan, att få åskådarna att snabbt lämna arenan till att kunna agera i extrema situationer då polisen måste ingripa eller utrymma hela eller delar av läktarsektionerna. För att få allt att fungera på ett bra sätt är det viktigt att alla inblandade; polisen, entrévärdar, ordningsvakter och övriga säkerhetspersonal, är väl insatta i var och ens ansvarsområden.

  

Ökat fokus på lagföring

Parallellt förs diskussioner om behovet att förstärka utredningssidan när polisen använder sig av den särskilda polistaktiken (spt), t ex vid demonstrationer, fotbollsmatcher, nationaldagsfirande. En anmälan utreds av det distrikt där brottet begåtts och sedan merparten av alla större kommenderingarna hålls i Stockholms innerstad har utredningsroteln i Citypolisen stor erfarenhet. Med den utgångspunkten har city bjudit in till ett reflektionsmöte i vår.


Mötet syftar till att skapa en öppen diskussion där vi delar med oss av våra erfarenheter om vad vi gör bra och vad vi kan förbättra för att öka lagföringen i spt-organisationen, säger Jan Evensson, kriminalchef i city. Vår yttersta ambition är att alla, från planeringsstaben till den enskilde polisen i kommenderingen, ska ha med sig ett utrednings- och lagföringstänk i alla beslut och situationer - redan på planeringsstadiet.


Vid träffen kommer exempel från fjolårets nationaldagsfirande att användas som diskussionsunderlag, där huvudärendet gällde hets mot folkgrupp och där utredaren initialt hade 118 misstänkta.

  

Fakta

Den 1 april 2009 träder en ny lagstiftning i kraft som bl a ger polisen möjlighet att direkt förbjuda tillträde till arenan efter beslut av åklagare. Det blir också straffbart att storma planen, kasta in saker på planen eller ha med sig pyrotekniska föremål. I dag har klubbarna och förbunden rätt att begära tillträdesförbud för personer som de anser inte bör komma in.


Läs mer om polisens arbete i samband med fotbollsmatcher


Spice illegalt på Nya ZeelandSpice är nu illegalt på Nya Zeeland enligt ett meddelande från landets regering.


Torgny Peterson


Venezuela - narkostat?

Är Venezuela en så kallad narkostat? Ja, åtminstone om man får tro en ledare i Investor's Business Daily i mars. Ledaren hävdar att Venezuela är den svagaste länken i hemisfärens krig mot narkotika. Landet är en ledande transitcentral mellan colombianska kokainproducenter och knarklorderna i Mexico.


Du kan läsa hela artikeln från Investor's Business Daily här.


Torgny Peterson


Föreläsningar om knarkkarteller

Vid DEA:s (Drug Enforcement Administration) museum i Arlington, Virginia ges regelbundet föreläsningar kring intressanta, drogrelaterade teman.


Vill du veta mer om den mexikanska Arellano-Felix-kartellen eller om den under sin tid mäktige colombianske knarkkungen Pablo Escobar kan du läsa hela föreläsningen om AF här och om PE här.


1 april gavs en föreläsning om knarksmugglingen i Mexico och Mexicos och USA:s insatser för att bekämpa den. Du kan så småningom också läsa den i sin helhet.


Mer information om DEA:s museum finns här.


Torgny Peterson


Intresserad av fingeravtryck?
Lite historia om fingeravtryck och den utveckling som skett kan kanske inte skada.


Följ med på en tur om fingeravtryck här.


Torgny Peterson


USA följer "Tjock-Steffes" öden och äventyr

Stefan "Tjock-Steffe Eriksson" kraschade en röd Ferrari Enzo 2006 och utvisades från USA. Hans öden och kriminella äventyr följs dock fortfarande av lokala amerikanska media.


Du kan läsa om Malibu's Ferrari Guy Is Back in Jail in His Native Sweden: Crashed Rare Enzo in 2006 -  Stefan Eriksson Faces Charges Similar to Ones Faced in 1990s i Malibu Sursife News här.


Läs också:

Malibu Ferrari Crash Driver Is Settling Up and Being Prepped for Deportation

  

Torgny Peterson


Ny spansk lagstiftning om penningtvätt

En ny spansk lagstiftning om penningtvätt som nu förbereds av regeringen kommer att kräva ökad vaksamhet av bankerna och också innebära insamling av information om finansiella transaktioner utan den undersöktes vetskap.


Den nya lagstiftningen kommer att tillämpas både på spanska medborgare och utlänningar som har eller har haft viktiga offentliga poster. Inga undantag kommer att göras för politiker, ministrar eller domare.


I vår handläggs ett av de största penningtvättmålen som Spanien varit med om. Det så kallade Malaya-målet handlar om den omfattande korruptionen i stadshuset i Marbella. 86 personer står åtalade hittills och omkring 600 vittnen kommer att kallas till förhandlingarna som väntas pågå i över ett år.


Läs också:

Ruttna politiker och tjänstemän

21 ruttna politiker och tjänstemän bakom lås och bom

Korrupta Marbella

Torgny Peterson


Fler miniubåtar transporterar stora mängder kokain

23 februari skrev jag om colombianska miniubåtar som transporterar stora mängder kokain.


Du kan läsa mer om fenomenet och svårigheterna att ställa någon till svars i artikeln US law fights submarine-like boats hauling cocaine här.


Torgny Peterson


All time high av misstänkta fall av penningtvätt i Schweiz

EJPD (Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement) i Schweiz meddelar att antalet rapporter om misstänkta transaktioner i samband med penningtvätt ökade under 2008.


851 sådana rapporter lämnades 2008, vilket är en ökning med sju procent jämfört med 2007 (795 rapporter)


Det totala värdet fördubblades och nådde den högsta summan hittills - 13 miljarder kronor.


67 procent av rapporterna kom från bankvärlden och de flesta av dessa rapporter, 38,5 procent, avsåg bedrägerier, speciellt investeringsbedrägerier. 9,5 procent av rapporterna avsåg mutor kopplade till korruptionsfall, som i de flesta fall ägde rum utomlands men där pengarna deponerades i Schweiz.


Torgny Peterson


På TV söndag 5 april - Jag vill inte leva detta livet

Den svenska dokumentären Jag vill inte leva detta livet visas i SVT 2 söndag 5 april 20.00.


Filmen riktar, med utgångspunkt hos en grupp ungdomar i ett radhusområde i Göteborg, fokus mot ett allt bredare drogmissbruk bland unga i Västsverige och allt som följer på det.


Bakom dokumentären står Bo Harringer och Renzo Aneröd som under två år följt Henrik och hans kamrater genom överdoser, dödsfall, fängelsevistelser och självmordsförsök.


Du kan se en trailer och mer om filmen här.


Polisen har startat rekryteringen till aktionsgrupper mot organiserad brottslighet

Torsdag 2 april utlyste Polisen 200 nya tjänster som ska vigas åt kampen mot grov organiserad brottslighet.


Under de närmaste månaderna ska 200 personer, däribland kvalificerade utredare, spanare och analytiker, rekryteras. Anställningarna är en del i det uppdrag som Polisen fick av regeringen i juli 2008 och som bland annat innebär att etablera nio permanenta aktionsgrupper med fokus på grov organiserad brottslighet.


Rekryteringen till aktionsgrupperna är en milstolpe. Nu verkställer vi det som vi har arbetat så hårt med ända sedan i höstas, säger Mats Kirestam, länspolismästare i Södermanland som leder arbetet med att genomföra regeringsuppdraget.


Nationell annons, lokala beslut 

Ansökningsannonsen som nu publicerats på Polisens intranät gäller för samtliga 200 tjänster.


Av annonsen framgår att aktionsgrupperna ska bestå av kvalificerad personal med bred kompetens och helst ha en spridning i ålder, kön och etnicitet.


Vilka kompetenser som behövs på vilken ort och hur anställningsvillkoren ska se ut i detalj bestäms däremot av respektive polismyndighet.


Senast den 30 juni ska tjänsterna vara tillsatta.


De myndigheter som kommer starta aktionsgrupper är

Rikskriminalpolisen

Polismyndigheten i Stockholm

Polismyndigheten i Västra Götaland

Polismyndigheten i Skåne

Polismyndigheten i Östergötlands län

Polismyndigheten i Uppsala län

Polismyndigheten i Örebro län

Polismyndigheten i Västerbottens län

Polismyndigheten i Västernorrland


Holländsk rapportering om ESPAD-rapportenEfter publiceringen av den senaste ESPAD-rapporten nyligen, skriver holländska media dels att holländska ungdomar i 15-16-årsåldern dricker mycket alkohol och att 30 procent av ungdomarna i den aktuella åldersgruppen har prövat cannabis, jämfört med 19 procent i snitt för andra europeiska ungdomar.


Påståendet att existensen av så kallade coffee shops på något sätt skulle minska användningen av cannabis i Nederländerna verkar således inte särskilt relevant


Torgny Peterson


Kraftig ökning av sexuellt överförbara sjukdomar i Amsterdam

Från Amsterdam kommer rapporter om en kraftig ökning av sexuellt överförbara sjukdomar i en sådan takt att myndigheterna är oroliga över att landet kan komma att få ett lika stort antal som under den "sjukdomstopp" man hade i mitten av 1980-talet.


Förra året registrerades 178 nya fall av HIV i Amsterdam, vilket är det högsta antalet någonsin. Antalet fall av syfilis ökade med 15 procent förra året, huvudsakligen bland homosexuella män. Slutligen meddelar holländska myndigheter också en kraftig ökning av antalet klamydiafall bland ungdomar.


Torgny Peterson


Sverige förstärker ISAF-insatsen i Afghanistan inför valen

Förvarsmakten utökar personalen inom det mandat riksdagen beslutade om i december 2008. Förstärkningen kommer på plats under våren och ökar förbandets förmåga att vara verksamt över den stora yta, omfattande fyra provinser, som den Sverigeledda regionala enheten för säkerhet och återuppbyggnad i Mazar-e-Sharif i nordvästra Afghanistan ansvarar för.


Det svenska ledningsansvaret för den regionala enheten innebär att tillse att förbandet har den sammansättning som krävs för att lösa tilldelade uppgifter. Inför de stundande valen i Afghanistan med de ökade säkerhetskrav som blir aktuella, samt för att förbättra förmågan att verka över det stora området, kommer styrkan att ökas motsvarande en pluton, cirka 40 personer, säger försvarsminister Sten Tolgfors. Det är av stor vikt att det internationella samfundet inklusive Sverige, fortsatt stödjer och bistår den afghanska regeringen i dess strävan efter ett stabilt och säkert samhälle. Sveriges engagemang inom ramen för ISAF är långsiktigt.


Förstärkningen kommer på plats under våren och bidrar väsentligt till att öka förbandets förmåga att verka över ytan och dess möjligheter att stödja de afghanska säkerhetsstrukturerna i området.


De övriga svenska förstärkningar som kommer att tillföras ISAF under året innefattar tillförsel av ytterligare utbildnings- och samverkanspersonal som med militär rådgivning bidrar till att stödja den afghanska armén. Sverige kommer också att bidra med ett transportflygplan, samt på sikt bidra med en helikopterenhet med sjukvårdsförmåga. Allt detta ligger inom ramen för riksdagens beslut från december 2008.


Ask och Billström till ministerråd i Luxemburg

Justitieminister Beatrice Ask och migrationsminister Tobias Billström deltar i rådet för rättsliga och inrikes frågor den 6 april i Luxemburg.


Kommissionen kommer presentera sina förslag till revidering av rambeslutet om bekämpande av människohandel och rambeslutet om bekämpande av sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi.


Vi kommer som ordförande i EU prioritera förhandlingarna om dessa båda rambeslut och det är därför positivt att Kommissionen i god tid lagt fram förslagen, säger justitieminister Beatrice Ask.


Rådet väntas även anta ett rambeslut om förebyggande och lösning av jurisdiktionskonflikter i straffrättsliga förfaranden. Sverige är medförslagsställare.


Det är angeläget att undvika att en person åtalas för samma sak i mer än en stat. Förslaget minskar den risken. Utformningen av förslaget innebär att samarbetet blir så enkelt och effektivt som möjligt. Sverige har i förhandlingarna bevakat att vi även fortsättningsvis kan tillämpa nationell myndighetsstruktur samt strävat efter att Eurojust får den rådgivande roll som förslaget innebär, säger justitieminister Beatrice Ask.


Rådet ska också diskutera förslaget till ett direktiv om ett enda ansökningsförfarande för tillstånd för tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta i en medlemsstat samt om en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland som lagligen vistas och arbetar i en medlemsstat.


Det är viktigt att EU fortsätter arbetet för att öppna fler vägar för laglig migration till unionen och att vi då också fastställer vilka rättigheter den som kommer för att arbeta i unionen ska ha. Detta förslag förenklar för den som vill komma och arbeta i EU, vilket är bra, säger migrationsminister Tobias Billström.


Därutöver väntas frågan om vidarebosättning av f.d. fångar från Guantanamo åter komma upp.


Uttalande av USA:s justitieminister vid mexikansk konferens om vapensmuggling

2 april gjorde USA:s justitieminister Eric Holder ett uttalande, som du kan läsa här, vid en mexikansk konferens om vapensmuggling.


Läs också:
Faktablad om amerikanska justitiedepartementets insatser för att bekämpa de mexikanska knarkkartellerna


Torgny Peterson


Åtgärder mot kvinnors sjukfrånvaro

Måndag 6 april presenterar Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson och Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni satsningar för att minska kvinnors sjukfrånvaro.


Satsningen är ett led i regeringens kommande strategi för jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet.


Skatteverket utfärdar id-kort

Skatteverket kommer att utfärda id-kort på 23 orter från den 1 juni.


Alla som har ett personnummer i Sverige, har fyllt 13 år och kan styrka sin identitet kan få id-kort.


Att ha ett id-kort är ofta en nödvändighet i dagens samhälle, till exempel för att skaffa ett bankkonto eller besöka en vårdcentral. Vi har redan fått väldigt mycket frågor och märker att det finns ett stort uppdämt behov, säger Anna-Lena Österborg.

Regeringen har gett Skatteverket i uppdrag att från och med den 1 juni 2009 utfärda identitetskort till de som är folkbokförda i Sverige. Bakgrunden är att personer som nyligen har flyttat till Sverige i vissa fall inte har kunnat få en giltig id-handling någon annanstans.

Vi börjar utfärda id-kort på dom 23 orter där vi bedömer att efterfrågan kommer att vara som störst. Men på sikt är vår ambition att man ska kunna skaffa id-kort på alla våra servicekontor runt om i landet, säger Anna-Lena Österborg på Skatteverkets huvudkontor.

För att kunna ansöka om ett id-kort krävs att man har fyllt 13 år, är folkbokförd i Sverige och därmed har fått ett personnummer. Den som inte har uppehållstillstånd eller ska stanna kortare tid än ett år är i regel inte folkbokförd i Sverige.

Den som ansöker måste personligen besöka Skatteverket och bli fotograferad. Att ansöka om id-kort kommer att kosta 400 kronor som ska vara inbetalat före besöket.

Den 1 juni i år kommer följande servicekontor att ta emot ansökningar om id-kort: Göteborg/Nordstan, Stockholm/Tensta, Stockholm/Skärholmen och Stockholm/City (mittemot Centralstationen).


Dessutom kommer tills vidare våra skattekontor på följande orter att kunna ta emot ansökningar om id-kort från den 1 juni: Malmö, Karlskrona, Halmstad, Kalmar, Växjö, Jönköping, Linköping, Norrköping, Visby, Södertälje, Uppsala, Gävle, Karlstad, Västerås, Örebro, Umeå, Sundsvall, Luleå och Östersund.


1,891 gram cannabis gav dödsstraffI Malaysia dömdes igår en 32-årig man till döden för försäljning av 1,891 gram cannabis.


"Naughty boy" skulle man antagligen sagt i många andra länder.


Jag är motståndare till dödsstraff, oavsett brott, om nu någon skulle få för sig idén att ovanstående meddelande kan tolkas som en positiv inställning till dödsstraff.


Torgny Peterson


Polischefen i Los Angeles emot den oreglerade försäljningen av marijuanaWilliam J. Bratton, polischef i Los Angeles som är det tredje största polisdistriktet i USA, är kritisk till den federala regeringen och de oklara beskeden om marijuanahanteringen och kallar marijuanapolitiken i Kalifornien  för "Looney Tunes".William J. Bratton

Om den federala regeringen säger Bratton, Dom instiftar en lag men sedan finns det inga regler för hur åtgärder ska verkställas och resultatet blir att vi har hundratals ställen som säljer narkotika till varenda Tom, Dick och Harry.


Brattons uttalande, som ligger så nära sanningen man kan komma, är inte populärt bland de kaliforniska flummarna som i en video som du kan se här gör vad dom kan för att avfärda Brattons synpunkter.


Bratton, som varit polischef i LA sedan 2002, är ingen person som ger sig för gapig kritik av det slag som Kaliforniens marijuanaflummare ger uttryck för så förhoppningsvis kommer hans åsikter tillsammans med annan kritik mot den federala regeringen när det gäller otydligheter beträffande marijuana att intensifieras.


Läs också:

Vad har Obama egentligen sagt om "medicinsk marijuana"

Varför skattade Obama åt legaliseringsföslaget?


Torgny Peterson


Blomstrande marijuanamarknad i HaagI Haag i Nederländerna upptäcktes förra året 362 illegala marijuanaodlingar med totalt 106 500 cannabisplantor.


"Gå efter pengarna" visade sig inte vara en helt tokig idé. Razziorna ledde till 80 undersökningar om socialförsäkringsbedrägerier och återbetalningskrav på 154 000 euro (1 678 000 SEK).


Torgny Peterson


Djurrättsaktivister i Nederländerna

Djurrättsaktivisterna i Nederländerna blir allt våldsammare men är inte involverade i terroristverksamhet - allt enligt en rapport från AIVD (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst), som är landets säkerhetstjänst.


Rapporten, Dierenrechtenextremisme in Nederland gefragmenteerd maar groeiende, kan du läsa här.


Torgny Peterson


Nya id-kort för folkbokförda i Sverige

Regeringen har idag beslutat en förordning som innebär att en ny typ av id-kort kan utfärdas.


Personer som bor i Sverige men som inte är svenska medborgare kan ha svårt att få en giltig id-handling. Detta kan självfallet leda till svårigheter för enskilda i vardagen. Regeringen har därför idag beslutat en förordning som innebär att en ny typ av id-kort kan utfärdas från den 1 juni i år.


De nya id-korten ska utfärdas av Skatteverket. Ansökan kan göras av alla personer som har fyllt 13 år och som är folkbokförda i Sverige. Därmed tillgodoses behovet av ett id-kort för personer som inte kan få någon av de andra godkända id-handlingar som finns i Sverige, såsom nationellt id-kort, körkort eller id-kort som utfärdas av en bank.


Det är viktigt att de nya id-korten utfärdas under sådana förutsättningar och får en sådan utformning att de godtas av marknadens aktörer som legitimationshandling. Vid ansökningstillfället ska man därför styrka sin identitet. Vidare ska Skatteverket vid ansökningstillfället ta det fotografi som ska finnas i id-kortet. Det främsta skälet för detta är att man ska vara säker på att det är den person som ansöker som finns avbildad på fotot i id-kortet.


Ansökan om det nya id-kortet görs vid personligt besök hos Skatteverkets besökskontor. Ansökningsavgiften för det nya id-kortet blir 400 kr. Kortet ska som huvudregel gälla i fem år.


Skatteverket kommer senare under våren att meddela föreskrifter om hur förordningen ska tillämpas.


Regeringen tillsätter behörighetsutredning

Regeringen har idag beslutat att tillsätta en utredning för att se över ett antal frågor som rör behörighetsreglering inom hälso- och sjukvården och vissa frågor inom socialtjänsten.


All vård och omsorg och även beslut inom socialtjänsten ska kännetecknas av en hög kvalitet, en god säkerhet och ett högt förtroende från allmänhetens sida. Därför behövs ett ordentligt regelverk för behörighet för den personal som arbetar med dessa frågor, säger socialminister Göran Hägglund.


Utredaren får bland annat i uppdrag:


- att bedöma om ytterligare yrkesgrupper bör regleras inom hälso- och sjukvården. Idag finns 21 legitimationsyrken inom hälso- och sjukvårdssektorn. Flera grupper har önskat en reglering kring sin behörighet, till exempel att yrket omfattas av legitimation eller skyddad yrkestitel, och utredaren ska pröva deras önskemål. Till dessa grupper hör bland annat sjukgymnaster, ortopeder, arbetsterapeuter och socionomer.


- analysera förutsättningarna för - och lämpligheten i - behörighetsreglering för att få utföra vissa uppgifter inom socialtjänsten, till exempel handläggning av ärenden och att fatta beslut för  en socialnämnds räkning


- göra en översyn av bestämmelserna i 4 kap. LYHS om begränsningar i rätten att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder, så kallat kvacksalveri


- överväga förändringar beträffande vissa specialistutbildningar för tandläkare och sjuksköterskor


Utredare blir Ann-Christin Tauberman. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2010.


Läs också:

Kommittédirektiv


Ny metod att bekämpa kokainmissbruk

Forskare vid University of California, Irvine har upptäckt att en blockering av en hormon som är kopplad till reglering av hunger kan begränsa suget efter kokain.


Du kan läsa mer om forskningen på universitetets hemsida här.


Torgny Peterson


USA:s blivande drogtsar i senaten


R. Gil Kerlikowske

Igår framträdde R.Gil Kerlikowske, som blir USA:s näste "drogtsar" om han godkänns av senaten, inför senatens justitiekommitté.


I senatsförhöret gjorde Kerlikowske ett uttalande där han speciellt betonade vad han avser att göra om han får förtroendet att leda det amerikanska arbetet mot narkotika. Han vill genom samarbete på en mängd plan och med en mängd aktörer se till att genomföra en nationell narkotikakontrollstrategi som är


balanserad och heltäckande och baserad på största möjliga förståelse av hotet från droger och införliva ett vetenskapligt angreppsätt

  

kraftfullt genomförd genom utveckling av en nationell narkotikabudget som innehåller bevisat effektiva program,

  

som är noggrant utvärderade och anpassade till förändrade förhållanden

  

Du kan läsa Kerlikowske´s anförande i senatskommittén här.


Torgny Peterson


Psykoterapeututbildningar stoppas - och ses över

Regeringen har idag givit Högskolverket i uppdrag att utreda hur en ökad kvalitet i psykoterapeututbildningen ska kunna säkerställas. Bakgrunden är den utvärdering av landets samtliga psykoterapeututbildningar (utom den vid Stockholms universitet) som Högskolverket presenterade våren 2007. Utvärderingen visade att det fanns flera brister med utbildningen. Högskolverket rekommenderade därefter att examenstillstånden för 7 av de 18 utvärderade utbildningsanordnarna skulle återkallas.


Regeringen har idag beslutat att återkalla tillstånden att utfärda psykoterapeutexamen för följande utbildningsanordnare: Beteendeterapeutiska Föreningen i Uppsala, Göteborgs Psykoterapi Institut, Häggmark Psykoterapi och konsult AB för Linnéstadens Psykoterapi Institut, Otterhällans Institut för Psykoanalys Psykoterapi och Utbildning Handelsbolag, Psykoterapisällskapet i Stockholm AB, Svenska psykoanalytiska föreningen och Svenska psykoanalytiska sällskapet.


Det är oerhört viktigt att utbildningar av denna typ håller hög kvalitet för att det ska finnas duktiga psykoterapeuter. Jag tycker därför att det känns väldigt bra att vi idag tar det här "dubbel-greppet". Vi drar in examensrätten för utbildningar som inte håller måttet, samtidigt som vi ber Högskoleverket fundera på hur psykoterapeututbildningen ska se ut i framtiden, säger högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg.


Högskoleverket ska redovisa sitt uppdrag till Regeringskansliet senast den 31 mars 2010.


Hållbara matvanor inte dyrare

Det går att äta för en bättre hälsa och miljö och ändå få pengar över. Det redovisar Statens folkhälsoinstitut i ett regeringsuppdrag. Beräkningar visar att hållbara matvanor är billigare för de allra flesta typkonsumenter.


En vanlig uppfattning är att hållbara matvanor är dyrare. Men det går att äta för bättre hälsa och miljö utan att det kostar mer. Det är möjligt genom att minska konsumtionen av kött samt så kallade utrymmesvaror som alkohol, chips, godis, läsk och kakor. Och istället öka konsumtionen av frukt och grönt, spannmål samt baljväxter (ärtor, bönor och linser), som är en bra proteinkälla. Idag går 35-40 procent av våra matkostnader till utrymmesvaror. 


Matkostnad kan sänkas med 1 500 - 9 000 kronor

Beräkningar på olika typkonsumenter som Statens folkhälsoinstitut genomfört visar att matkostnaderna kan minska med 1 500 - 9 000 kronor per år beroende på de ursprungliga matvanorna. Beräkningar har bland annat genomförts för en student och en pensionär med mycket begränsad matbudget.


För de flesta typkonsumenter är det en halvering av utrymmesvarorna som ger största besparingen. En del av pengarna kan förslagsvis läggas på ekologiska livsmedel, säger Anita Linell, avdelningschef vid Statens folkhälsoinstitut.


Hållbara matvanor ger bättre näringsintag

Våra matvanor är betydelsefulla för hälsan och välbefinnandet. En omställning till mer hållbara matvanor betyder bättre balans i näringsintag och ökade möjligheter att fylla behovet av vitaminer och mineraler. Det bidrar till en bättre folkhälsa samtidigt som det kan vara ett sätt att förebygga viktuppgång.


För miljöns skull är en större säsongsanpassning av vår frukt- och grönsakskonsumtion viktig. Att anpassa våra matvanor efter svensk säsong kan också påverka priset positivt, exempelvis genom att äta rotfrukter istället för importerad sallad och tomater. Det kan i sin tur öka frukt- och grönsakskonsumtionen bland socioekonomiskt svaga grupper som idag har lägst konsumtion.


Bred samverkan krävs

För att nå en omställning mot mer hållbara matvanor är det nödvändigt att många arbetar tillsammans för att skapa ett hållbart val för konsumenten, exempelvis livsmedelsindustrin, restauranger, myndigheter, kommuner och ideella organisationer.


Möjligheten att göra hälsosamma och hållbara matval kan också stärkas genom ökad kunskap och medvetenhet, säger Anita Linell.


Ny utredning för att få upp antalet tjänstehundar

Det är i dagsläget svårt att få tag i hundar som är lämpliga att utbilda till tjänstehundar. Därför har regeringen idag beslutat att tillsätta en utredning för hur aveln med tjänstehundar kan stimuleras.


Regeringen bedömer att funktionen dessa hundar har är viktig och det är nödvändigt att det finns tillräckligt med hundar som är lämpliga att utbilda till tjänstehundar. Staten finansierar och ansvarar för tjänstehundsverksamheten som idag finns inom flera olika sektorer i samhället, bland annat Polisen, Tullen, Försvaret och som ledarhundar till synskadade.


För mig är det viktigt att det finns en fungerande avel på tjänstehundar. Jag vet att det finns många duktiga uppfödare runt om i Sverige och därför tillsätter vi nu en utredning som ska ta reda på hur vi från statens sida kan hjälpa dessa uppfödare så att vi även i framtiden har bra tjänstehundar, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson.


Utredningen tillsätts mot bakgrund av att det hittills varit svårt att få fram tillräckligt många tjänstehundar. I uppdraget ingår framför allt att analysera vilka incitament och vilket stöd som eventuellt kan behövas för att få privata hunduppfödare att bedriva avel med och föda upp tjänstehundsämnen samt att lämna förslag till hur ett system för att stödja och främja privat avel och uppfödning ska utformas. I uppdraget ingår också att utvärdera hur det system för upphandling och placering av ledarhundar som trädde i kraft den 1 januari 2006 har fungerat.


Till särskild utredare har Bo Genfors utsetts. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 30 december 2009. För eventuella frågor hänvisas till den särskilda utredaren - Bo Genfors Tfn 0705-43 83 41


Mc-gängen - länkar till tidningsartiklar april 2009

Bohuslän Kriminellt gäng söker föreningslokal i Bohuslän SR Väst

Bohuslän De har startat kulturförening GT

Värmland Tio begärdes häktade efter razzia mot Hells Angels SR Värmland

Ystad Bandidosledare dömd till fängelse Kristianstadsbladet

Värmland Ledande HA-medlemmar greps i razzian NWT

Sverige Hells Angels ägnar sig allt mer åt ekobrott Värmlands Folkblad

Sverige 16 gripna vid tillslag mot Hells Angels Ekot

Sverige Flera gripna i tillslag mot Hells Angels Dagens Nyheter

Dalarna Misstänkta ekobrott efter mc-razzia Dalarnas Tidningar

Örebro Fyra länsbor gripna i Hells Angels-razzia Karlskoga-Kuriren

Norrköping Norrköpingsbo greps vid razzia mot Hells Angels Folkbladet

Jönköping En från länet gripen efter razzia JönköpingNU

Danmark De unge skal holdes væk fra banderne Nordjyske

Danmark Bil fra HA-påkørsel fundet Jyllands-Posten

Danmark Bandeleder anklaget for forsøg på 5 lejemord DR

Danmark Kendt rocker kørt ned med vilje Metroxpress

Danmark Få bandekrigere under den kriminelle lavalder Jyllands-Posten

Danmark Rockere fik beslaglagt Porche og 1,2 mio Skånskan

Danmark Politiet får baghjul i bandekonflikten Vejle Amts Folkeblad

Göteborg Polisen rustad för bråk GT

Norge Krimdokumentar fra HA-miljø Bike

Danmark Mænd i skudsag brændte motorcykel Jyllands-Posten

Danmark SKAT snupper Sandbergs Harley Villabyerne

Danmark Politiet visiterer gæster til rockerfest B.T.

Danmark Rocker anholdt for kølleoverfald Skånskan

Danmark AK81 er multikriminelle B.T.

Norge Rå vold mot uskyldige Fredriksstad Blad

Borås Myndigheter i Sjuhärad samarbetar mot organiserad kriminalitet Borås Tidning

Norrbotten Norrbotten kraftsamlar mot den grova brottsligheten Norrländska Socialdemokraten

Sverige "Gängen kan stoppas" Norrländska Socialdemokraten

Norge Barn selger dop for "Red Dragon" Dagbladet

Danmark Skat konfiskerer en million fra bandemiljøerne Urban.dk

Danmark Hells Angels føler seg hetzet Ekstra Bladet

Norrköping Friande dom kan bli tid i fängelse Norrköpings Tidningar

Danmark Bandekrigen er igang igen B.T.

Danmark Rockerne mistænkes for skyderi DitCentrum.dk

Danmark Politiet frygter hævn i aften Jyllands-Posten

Vänersborg Fängelsestraff för bombdåd mot åklagare Ekot

Sverige Thomas Bodström: Viktigt att samhället slår tillbaka GT

Gävle Fängelse för före detta Outlawspresident Dagens Juridik

Dalarna Laglöst land? Dalarnas Tidningar

Sverige Hur kunde skurkarna få härja så här länge? Katrineholms-Kuriren

Spanien Stort polistillslag mot Hells Angels Svenska Magasinet

Norge Gjorde storbeslag i gjødselkeller Aftenposten

Umeå Hells angels expanderar - även i Umeå Norrländska Socialdemokraten

Sverige Bra att Försäkringskassan klämmer åt Norrbottens-Kuriren

Stockholm Hans vänner - Hells Angels Aftonbladet

Sundsvall Bandidosledare läste på Mittuniversitetet Dagbladet

Sverige Gängmedlemmar krävs på miljoner Dagens Nyheter

Norrköping Målet: Att eliminera Topside MC Norrbottens-Kuriren

Luleå Motståndet måste vara organiserat Norrbottens-Kuriren

Danmark 18 anholdt for at dæmpe opgør Skånskan

Kungsbacka Polisen gav råd om hot Göteborgs-Posten

Umeå Red Devils - so what? Västerbottens-Kuriren

Luleå Länken till "Läbbiga skogen" Norrländska Socialdemokraten  

Haparanda Eastsides ledning bland de åtalade Norrbottens-Kuriren

Umeå Flera våldsbrott kopplade till mc-klubbar i Umeå Västerbottens-Kuriren

Umeå Kapplöpning bakom snabb etablering Västerbottens-Kuriren

Umeå Mc-gäng i Umeå närmar sig Hells Angels SVT

Sverige De olika stegen bland Hells Angels-klubbarna Västerbottens-Kuriren

Sverige Därför blir man gängmedlem Norrbottens-Kuriren

Skåne Minskad brottslighet i nordöstra Skåne Kristianstadsbladet

Kungsbacka Polisen hos Frukostklubben Kungsbacka kommun

Värmland Man åtalas för dödshot SR Värmland

Danmark Nedskudt kioskejer har selv tævet rocker Nyhedsavisen

Danmark Bandeopgør bag kolonihaveskud DR

Sverige "Gruppen under kärnan växer" Norrländska Socialdemokraten

Sundsvall "En tidsfråga innan gängen finns här" Dagbladet

Sverige "Jag känner mig kränkt" Norrländska Socialdemokraten

Norge Krever erstatning etter slåsskamp Fredriksstad Blad

Säter Två års fängelse för misshandel och hot Dalarnas Tidningar

Norrbotten Därför skriver vi om mc-gänget Norrländska Socialdemokraten

Norrbotten Hells Angels etablerar sig i Norrbotten SVT

Luleå Männen som styr Eastside MC i Luleå Norrbottens-Kuriren

Luleå Tunga namn på K1-galan Norrbottens-Kuriren

Luleå Kopplingen till Hells Angels var känd Norrbottens-Kuriren

Luleå Tatueringsmässa i kommunägda Fiskekyrkan Norrbottens-Kuriren

Luleå Presidenten fastnade i polisens fälla Norrländska Socialdemokraten

Örebro Mängder av ammunition funna hos Bandidosman Nerikes Allehanda

Södertälje Södertäljebo utpressad av Hells Angels Länstidningen Södertälje  

Sverige MC-gäng: Ett systemhot? Tidskrift.nu

Sandviken Sandviken JO-anmäls för fastighetsköp Gefle Dagblad

Relaterat Artiklar av Peter Schjerva

Historik: Så skapades Hells Angels Norrländska Socialdemokraten

Danmark Skat tog biler og penge fra rockere Århus Stiftstidende  

Norge Slåsskamp i MC-miljø Adresseavisen

Danmark Lugnet åter på Köpenhamns gator Helsingborgs Dagblad

Södertälje Hells Angels-supportrar häktade Dagens Nyheter

Västerås Tre och ett halvt år för tortyrmisshandeln SVT

Skåne Anhöriga vill dödförklara mördad HA-medlem Helsingborgs Dagblad

Danmark Politi og SKAT med til påskefrokost i HA Ekstra Bladet

Sverige Red Devils krävs på mångmiljonbelopp SVT
Göteborg 21-åring häktad för dödsskjutning Göteborgs-Posten

Dalarna Liten aktivitet från mc-gängen Dalarnas Tidningar

Trollhättan Åtta års fängelse yrkas för sprängning Ekot

Trollhättan Bombdådsåtalade vill frikännas SR Väst

Göteborg Jönsson: "Jag grät i fyra dygn" Göteborgs-Posten

Sverige Sätt hårt mot hårt Expressen

Sverige Rättssamhället måste försvaras Helsingborgs Dagblad

Ulricehamn Tre års fängelse för B&B-stölden Ulricehamns Tidning

Norrköping Gråtande mc-gäng bad om beskydd hos polisen Dagens Juridik

Göteborg Mordmisstänkt 21-åring gripen Göteborgs-Posten

Göteborg Ökad säkerhet inför bombrättegång GT

Skåne Företagare fick skärpt straff Helsingborgs Dagblad

Trelleborg Hotade med halshuggning och bilbomber Sydsvenskan

Örebro Häktade tre med Bandidos-koppling Karlskoga-Kuriren

Göteborg Sex åtalade i gängrelaterad stöldhärva Göteborgs-Posten

Göteborg Skulle sprängas till döds GT

Karlstad 60 000 till frikänd SR Värmland

Västerås Bandidosmedlem misstänks ha svindlat byggföretag Vestmanlands läns tidning

Norrköping Menedsmisstänkta omhäktade Norrköpings Tidningar

Göteborg Sänkt straff för Seyyed Göteborgs-Posten

Göteborg Hovrätten: Granatdåden var inte mordförsök Dagens Juridik

Göteborg "Min klient har fått betala ett högt pris" Expressen

Köpenhamn Två häktade efter vapenfynd Skånskan

Gävle Bandidosledare klassens ljus Gefle Dagblad

Örebro Två anhållna för försök till utpressning SVT 

Västerås Män med Bandidosanknytning inför rätta SVT

Norrköping Meneds-häktade släpps inte Norrköpings Tidningar

Danmark Cobra gæld kostede tre tænder DR

Kanada Erkände 28 lönnmord Dagens PS

Göteborg Fd OS-deltagare brottsmisstänkt Göteborgs-Posten

Sandviken Jaktbedragaren dömd till fängelse Gefle Dagblad

Finland Hovrätten bibehöll Jere Karalahtis dom Hufvudstadsbladet

Sverige JK utreder Kriminalvården Journalisten

Norrköping 42-åring försattes på fri fot av tingsrätten Norrköpings Tidningar

Sandviken Jaktbedragaren dömd till fängelse Gefle Dagblad

Finland Hovrätten bibehöll Jere Karalahtis dom Hufvudstadsbladet

Sverige JK utreder Kriminalvården Journalisten

Norrköping 42-åring försattes på fri fot av tingsrätten Norrköpings Tidningar


Avtal mellan Sverige och Caymanöarna

Detta avtal gör det möjligt för det svenska Skatteverket och Caymanöarnas skatteförvaltning att utbyta upplysningar i skatteärenden och därmed förhindra skattefusk.


Caymanöarna fortsätter på detta sätt att genomföra OECD:s standard för transparens och informationsutbyte på skatteområdet. De utbyter redan nu bankinformation automatiskt under EU:s sparandedirektiv.


Avtalet är resultatet av ett projekt i Nordiska ministerrådets regi. Syftet med projektet är att ingå avtal om utbyte av information med länder och territorier  som har gjort åtaganden till OECD om ökad transparens och utbyte av information i skatteärenden.


Företagshälsovård blir högskoleutbildning

Regeringen har beslutat överlåta till universitet och högskolor att utforma de långa företagshälsovårdsutbildningarna. Överföringen är ett led i regeringens företagshälsovårdsreform.


Det är med stor glädje som vi nu kan presentera en långsiktig lösning för kunskapsförsörjningen inom företagshälsovården. Detta är en del av regeringens mångmiljardssatsning på Företagshälsovård och en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda sjukskrivna den hjälp och det stöd som de behöver, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson.


I väntan på att högskolorna och universiteten tar över utbildningarna kommer den nyinrättade Delegationen för kunskapsområdet företagshälsovård att handla upp utbildningarna.


Kraftig uppgång i arbetslösheten och sämre tillväxtutsikter i regeringens nya prognos

Konjunkturnedgången i världsekonomin i spåren av finanskrisen gör att utsikterna för den svenska ekonomin är mycket dystra. Svensk BNP faller kraftigt, arbetslösheten ökar och de offentliga finanserna försämras ytterligare. Det visar regeringens nya prognos för svensk ekonomi som finansminister Anders Borg presenterade under onsdagen.


Den ekonomiska politiken ställs inför mycket stora utmaningar. Men inriktningen är tydlig. Krisen ska mötas samtidigt som vi ska värna de offentliga finanserna, säger finansminister Anders Borg.


Svensk BNP faller kraftigt 2009 och tillväxten minskar med 4,2 procent. Skälet är att efterfrågan från omvärlden minskat och att svenska konsumenter och företag blivit mer försiktiga.


Arbetslösheten bedöms bli 8,9 procent i år. Den fortsätter att stiga fram till 2011 och faller därefter.


De sämre utsikterna påverkar också de offentliga finanserna. Enligt bedömningarna kommer de offentliga finanserna att visa underskott  fram till 2012. Under 2010 och 2011 blir underskotten över 3 procent.


Var femte person på "hard core gym" använder anabolaIdag presenterar STAD (Stockholm förebygger Alkohol och Drogproblem) världens största observationsstudie om användning av anabola androgena steroider (AAS) på träningsanläggningar. Resultatet visar att så kallade "hard core gym" har alarmerande många användare jämfört med andra träningsanläggningar. Därför lanserar STAD kampanjen 100 % ren hårdträning för killar som vill träna hårt. Och rent.  

  

Under ett par månader har fyra forskare tränat på olika gym i Stockholm. Forskarna har observerat personer som tränat och med hjälp av en observationsmall uppskattat användningen av AAS. Studien, den första i världen i sitt slag, omfattar totalt 64 gym och 2 368 personer i Stockholms län. 


Syftet har varit att uppskatta användningen av AAS och kartlägga vilka typer av gym som har flest användare.


Forskarna har också studerat hur gymmiljön påverkar användning och sambandet mellan försäljning av kosttillskott och AAS. Resultatet visar att gym med fokus på tung träning, så kallade "hard core gym", har avsevärt fler användare jämfört med andra träningsanläggningar. Dessutom ser man en tydlig koppling mellan gym som säljer kosttillskott och användningen av dopningspreparat. 


Vi blev förvånade att det är så stor skillnad mellan olika typer av gym och att försäljning av kosttillskott har en så stark koppling till användningen, säger Charlotta Rehnman på STAD. Det här är gym som lockar yngre killar vilket skapar tydliga risker för framtiden. Därför startar vi, i samarbete med träningsbranschen, kampanjen 100 % ren hårdträning.


Kampanjen 100 % fokuserar på hård träning utan dopning. Målgruppen är män mellan 16-25 år som tränar mycket men som inte använt AAS. STAD utbildar och certifierar gym för att minska tillgången på och användandet av dopningsklassade preparat i samband med träning. För att bli ett 100-procentgym måste anläggningarna upprätta en anti-dopningspolicy, utforma en handlingsplan, utbilda all personal och inleda ett aktivt samarbete med polisen.


RESULTAT FRÅN STUDIEN

5 procent av män som tränar på gym bedömdes använda AAS. (Andelen män i befolkningen som någon gång använt anabola androgena steroider är högst en procent). Bland de tränande kvinnorna var det endast 0,4 procent som uppskattades använda AAS.


Andelen användare bland männen bedömdes vara störst i åldersgruppen 20-39 år.


21 procent av dem som tränar på "hard core gym" bedömdes använda dopningspreparat.


Andelen användare uppskattades till 4,5 procent på privata anläggningar, till 3 procent på anläggningar som tillhör större kedjor och drygt till 1 procent på kommunala anläggningar.


Gym som säljer kosttillskott har fler användare, uppskattningsvis 8 procent, jämfört med 2 procent på gym som inte säljer kosttillskott.


Du kan läsa en sammanfattning av studien här.


Hela studien,  Uppskattad AAS förekomst bland tränande i Stockholms län - En observationsstudie genomförd på träningsanläggningar i Stockholms län, kan du läsa här.


Dags för seminarier för knarkliberala artisterDet finns många sätt att profilera sig på - ett av dom är uppenbarligen att ställa sig positiv till narkotika.


I Norge dyker det nu upp flera artister som förefaller ha 0 koll på cannabis. Det är hög tid för seminarier för knarkliberala artister i Norge. En del svenska förvirrade artister skulle också vara betjänta av deltagande.


Torgny Peterson


Narkotikaklassning av mefedron föreslås

Den 26 mars lämnades ett förslag till Socialdepartementet om narkotikaklassning av missbrukssubstansen Mefedron. En klassning som narkotika gör att också bruket av drogen blir olagligt. Substansen är sedan tidigare klassad som hälsofarlig vara.


4-metylmetkatinon eller Mefedron är en substans vars utbredning ökat kraftigt på relativt kort tid. Substansen anses ge ett euforiskt rus med hallucinogen effekt.


Första indikationen av drogen finns registrerad under våren 2008 med en snabb spridning under tidig höst.


Substansen klassades som hälsofarlig vara 15 december vilket gjorde försäljning och innehav av drogen olagligt.


Det finns stor risk för ett etablerat missbruk om substansen inte regleras ytterligare. Klassningen som hälsofarlig vara har inte haft en reducerande effekt och missbruket ökar bland framför allt unga personer. Därför föreslår nu Statens folkhälsoinstitut att drogen narkotikaklassas.


Statens folkhälsoinstitut har uppdraget att bevaka och utreda behovet av klassificering av varor och substanser som inte är läkemedel. Läkemedelsverket ansvarar för de varor och substanser som är läkemedel. Om någon av myndigheterna finner behov av kontroll av en substans föreslås detta till Regeringen som fattar beslut i frågan. 


Läs också:

Fler offer för mefedron


Ny teknik avslöjar haschrökare

Det tyska företaget Sensidect GmbH i Tyskland presenterade igår en revolutionerande nyhet för att upptäcka cannabis med hjälp av partikelmasspektrometri.Förekomst av THC indikeras med blå
nyanser och irrelevanta ämnen i andra
färger


Den nya tekniken är en vidareutveckling av masspektrometrin som funnits sedan en lång tid tillbaka.


Tekniken baseras på det faktum att olika material reflekterar olika våglängder när de beskjuts av ett visst slags ljus.


Man har nu lyckats finslipa tekniken ytterligare så att THC kan urskiljas från andra, i sammanhanget icke relevanta, ämnen. Det nya verktyget öppnar helt nya möjligheter för snabb detektering av cannabis. Sensidect arbetar nu med att ta fram tillämpningar för ytterligare droger och även för sprängämnen.Utrustningen förevisades på Gustav Adolfs torg i Stockholm 

Efter en demonstration av verktyget för tull och polis har myndigheterna visat intresse för tekniken.  Möjliga tillämpningsområden som diskuteras är till exempel vid gränskontroll och spaning efter cannabisodlingar. Det är också teoretiskt sett fullt möjligt att övervaka stora evenemang där man misstänker förekomst av cannabis. Detta skulle dock kräva en del förändringar i nuvarande lagstiftning.


Utrustningen, som bara väger drygt nio kilo, kan anslutas till en laptop och blir då en helt portabel och mycket flexibel enhet.


RSS 2.0