Den enskildes val av rättsligt biträde

I en promemoria (Ds 2008:85)  behandlas frågor som rör förordnanden av och ersättning till rättshjälpsbiträden, offentliga försvarare, målsägandebiträden och offentliga biträden.


Det övergripande syftet med de förslag som lämnas i promemorian är att stärka den enskildes rätt att själv välja rättsligt biträde.


Rekrytering från rättsväsendet till internationella uppdrag

Sverige har som målsättning att vara en aktiv internationell aktör som tar ett stort ansvar i bland annat freds- och säkerhetsfrämjande insatser.


Regeringen har nu beslutat om direktiv till en utredning för att se över rättsväsendets möjligheter att rekrytera personal till internationella insatser och uppdrag.


Efterfrågan på personal från rättsväsendet till internationella fredsfrämjande insatser har under senare år ökat markant. Svensk polis har lång erfarenhet av att delta i freds- och säkerhetsfrämjande arbete, både inom ramen för FN och EU. Övriga delar av rättsväsendet har dock inte samma rutin som Polisen när det gäller deltagande i internationella insatser.  Det är viktigt att polisiära insatser följs av motsvarande uppbyggnad inom hela rättsstatsområdet i krisdrabbade samhällen.


En utredare får nu i uppdrag att se över hur rättsväsendets myndigheter kan stärka sin organisation för att förbättra möjligheterna att delta med expertis i internationella insatser och uppdrag. Utredningen omfattar både deltagande i FN:s och EU:s fredsbevarande missioner, utvecklingssamarbete med tredje länder och rekrytering av bland annat domare till internationella tribunaler.


Deltagande i internationella insatser har ofta positiva effekter för rättsväsendets myndigheter. Internationellt arbete ger fördjupade kunskaper och erfarenheter som kan användas i det dagliga nationella arbetet. Det är därför nödvändigt att myndigheterna bygger upp en förmåga att ta om hand den erfarenhet och de kunskaper som dess personal förvärvar under den internationella tjänstgöringen.


Experter från rättsväsendet utgör ett viktigt bidrag till det freds- och säkerhetsfrämjande arbetet. Det är nu dags att myndigheterna ser erfarenhet av internationellt arbete som en merit i den nationella karriären, säger Beatrice Ask i en kommentar.


En särskild utredare tillkallas för att utreda dels organisatoriska frågor beträffande det svenska rättsväsendets deltagande i internationella uppdrag och insatser, dels jurisdiktionsfrågor relaterade till svensk civil personals deltagande i sådana sammanhang.


En av 200 bilförare påverkad under luciaveckan

Under polisens rikstäckande insats mot rattfylleriet under luciaveckan, 8-14 december,

gjorde polisen 98 449 alkoholutandningsprov. 493 personer rapporterades för rattfylleri. Av dessa var 329 alkoholpåverkade och 164 narkotikapåverkade.


Det är oroande att vi hittar en påverkad förare på 200 kontroller. Samtidigt vet vi att polisens kontroller räddar liv och att de är det mest effektiva sättet att avhålla en alkoholpåverkad från att köra bil, säger Björn Lidö, kommissarie på Rikspolisstyrelsen.


Förra året samma period gjorde polisen 97 208 alkoholutandningsprov. 393 personer rapporterades för rattfylleri. Av dessa hade 262 druckit alkohol och 131 var narkotikapåverkade.


Det är allvarligt att vi inte ser någon förbättring. Polisens utandningsprov är ett viktigt instrument i trafiknykterhetsarbetet, säger VV:s trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall.


Under julen, som är en stor resehelg för många människor, är det extra viktigt att iaktta försiktighet.

Ta det lugnt i trafiken, håll avstånden, använd bilbälte, kör inte påverkad och lämna bilen stående dagen efter. Det är också viktigt att kontrollera fordonets däck och belysning innan färden och inte glömma bort att väglaget snabbt kan variera, vilket innebär att det plötsligt kan bli halt, säger Björn Lidö.


Statistik uppdelad länsvis finns på http://www.polisen.se/


Förändrat nordiskt skatteavtal från 1 januari 2009

Regeringen har idag beslutat att lagen om ändring i det nordiska skatteavtalet ska träda i kraft den 31 december 2008 och tillämpas från den 1 januari 2009.


Den 4 april 2008 undertecknade de nordiska länderna ett protokoll om ändring i det nordiska skatteavtalet. Den 12 juni 2008 utfärdades lag (2008:653) om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna, vilken träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Regeringen har nu beslutat att detta ska ske den 31 december 2008.


Lagen innebär i huvudsak:

Ett bolag som äger minst tio procent av ett dotterbolag genom ett eller flera handelsbolag befrias från källskatt på utdelning från dotterbolaget.

  

Reglerna ändras för beskattning av kapitalvinst efter utflyttning från Sverige.

  

All inkomst från arbete ombord på flygplan beskattas endast i arbetstagaren hemviststat.

  

Reglerna ändras för personer som tar emot pension eller liknande utbetalning från en annan nordisk stat.


Vidarkliniken får fortsatt tillstånd att sälja traditionellt växtbaserade läkemedel

Regeringen har idag beslutat att ge Vidarkliniken fortsatt tillstånd till försäljning av vissa antroposofiska medel. Tillståndet gäller som längst till utgången av år 2009.


Villkoren för det fortsatta försäljningstillståndet är att tillverkaren av de antroposofiska medel som säljs genom Vidarkliniken, Weleda AB, ska ansöka om registrering enligt läkemedelslagen (1992:859) av minst fem läkemedel under år 2009. Därutöver pågår sedan tidigare registrering av två läkemedel. Vidarkliniken ska under januari månad ingå ett avtal med socialdepartementet om vilka fem antroposofiska läkemedel som de ska ansöka om registrering för under 2009. Läkemedlen ska vara klassificerade som traditionellt växtbaserade läkemedel och ska avse de preparat som tillhör de mest förskrivna och försålda under perioden november 2007 till och med oktober 2008.


Vidarkliniken ska vidare senast den 15 juni 2009 inkomma med en skriftlig redovisning om vilka läkemedel som de har ansökt om registrering för och hur registreringen av deras läkemedel i övrigt kommer att uppfyllas. Vid utebliven redovisning kommer försäljningstillståndet att återkallas från och med den 1 juli 2009.


I avvaktan på att en särskild godkännande- och registreringsprocess utformas för antroposofiska läkemedel inom Europeiska Unionen är det viktigt att de produkter som används i Sverige successivt genomgår de kvalitets- och säkerhetskontroller som behövs enligt läkemedelslagen (1992:859). Det är mot den bakgrunden som regeringen ställer upp de angivna villkoren och förlänger försäljningstillståndet som längst fram till och med den 31 december 2009. Regeringens intention är att det särskilda försäljningstillståndet för antroposofiska läkemedel successivt ska fasas ut.


50 miljoner för jobb till personer med psykisk funktionsnedsättning

Regeringen har beslutat att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att i tillsammans med Försäkringskassan upphandla rehabilitering och andra typer av stödtjänster för personer med psykisk funktionsnedsättning. Målet är att fler personer med funktionsnedsättning ska kunna försörja sig genom eget arbete och att de som har svårt att delta på den reguljära arbetsmarknaden så långt som möjligt ska erbjudas en meningsfull sysselsättning.


Regeringen kommer att satsa 50 miljoner under 2009 och verksamheten bör då omfatta minst 750 personer. Tjänsterna ska erbjudas personer som kan ha sin försörjning från aktivitetsstöd, sjukpenning, aktivitetsersättning, sjukersättning, arbetslöshetsförsäkringen eller kommunalt försörjningsstöd. Målet är att verksamheten ska ges 50 miljoner kronor per år även under åren 2010-2011.


Uppdraget är ett led i en större satsning på arbete och sysselsättning inom ramen för regeringens psykiatrisatsning som har aviserat i budgetpropositionen för 2009.


Regeringen fattade 18 december också beslut om tre andra satsningar inom den psykiatriska vården:


Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har fått i uppdrag att kartlägga heldygnsvården inom psykiatrin. Under den senaste tioårsperioden har antalet heldygnsplatser inom den psykiatriska vården minskat kraftigt. En faktor som påverkar tillgången på heldygnsplatser är också antalet personer som överlämnas till rättspsykiatrisk vård, något som varierar stort mellan landstingen. Kartläggningen ska skapa bättre kunskap om bland annat regionala skillnader, vårdens innehåll och huruvida patienter idag nekas vård på grund av platsbrist. SKL ska redovisa uppdraget senast den 31 mars 2010.


Föreningen Nationella hjälplinjen tilldelas 5 miljoner kronor för att driva en jourtelefon som ger stöd¬samtal och rådgivning till människor i psykisk kris och deras närstående.


Antalet utbildningsplatser på psykologprogrammet vid Karolinska institutet utökas med 30 helårsstudenter fram till 2010. Efterfrågan från primärvården och den somatiska vården på psykologer ökar och regeringen vill på det här sättet möta det stora behovet av psykologer med klinisk inriktning och relevant kompetens.


Straffet för mord m.m

I en lagrådsremiss föreslås att straffskalan för mord ändras från fängelse i tio år eller på livstid till fängelse i lägst tio år och högst 18 år eller på livstid. Syftet är att skapa utrymme för en mer nyanserad straffmätning för mord och en höjd straffnivå för det tidsbestämda straffet för detta brott.


Ett höjt straffmaximum till 18 år föreslås också för andra brott för vilka det är föreskrivet fängelse på både viss tid och livstid, t.ex. människorov, grov mordbrand, grovt sabotage, grovt spioneri, folkrättsbrott, folkmord och terroristbrott, dock inte för brott som förutsätter att riket är i krig eller att andra sådana utomordentliga förhållanden råder.


Vidare föreslås att det tidsbestämda fängelsestraffet får bestämmas till högst 18 år även vid flerfaldig brottslighet eller återfall i särskilt allvarlig brottslighet.


Slutligen föreslås att den som har begått ett mord eller något annat av de nämnda brotten före 21 års ålder får dömas till fängelse i upp till 14 år för brottet i stället för som i dag högst tio år.


Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2009.


Läs också:

SOU 2007:90 Straffskalan för mord

SOU 2008:85 Straff i proportion till brottets allvar


"Nya kvastar sopa bäst"?

Ny länspolismästare i Västra Götaland

Regeringen har utsett Mats Löfving till ny länspolismästare i Västra Götaland.


Mats Löfving är utbildad polis. Han har avlagt juris kandidat-examen och är tingsmeriterad vid Motala tingsrätt.


Åren 1991-93 genomgick han polischefsutbildning. Efter utbildningen tjänstgjorde han ett halvår som tf polisintendent i Skaraborgs län, framförallt i Mariestad.


Mats Löfving har innehaft ett antal olika befattningar inom polisen, varav flera chefsbefattningar. Han var biträdande länspolismästare vid Polismyndigheten i Östergötlands län åren 2001-03 och biträdande operativ ledare och chef för kriminalpolisen i Norrköping 1995-98. Han har också gjort stabstjänstgöring vid Rikspolisstyrelsens verksledning. Sedan den 1 juli 2004 är Mats Löfving länspolismästare vid Polismyndigheten i Östergötlands län.


Under åren 1999-2001 var Mats Löfving ämnessakkunnig, ämnesråd och biträdande enhetschef vid polisenheten på Justitiedepartementet.


Mats Löfving har deltagit i några statliga utredningar, bland annat som expert i utredningen om en översyn av missbruks- och beroendevården.


Mats Löfving tillträder sin nya anställning den 1 februari 2009.


Ny överdirektör vid Rikspolisstyrelsen

Regeringen har utsett Maria Bredberg Pettersson till ny överdirektör vid Rikspolisstyrelsen.


Maria Bredberg Petterson avlade juris kandidat-examen 1985. Hon genomgick landskanslistutbildning som avslutades 1987 och har gått ett flertal chefsutbildningar.


Maria har innehaft ett flertal chefsbefattningar inom skatteförvaltningen i Stockholm. Mellan 1994-1997 arbetade Maria som trainee och handläggare på Riksskatteverket.


Under 1997-2000 var Maria handläggare och kontaktperson på Finansdepartementets budgetavdelning med ansvar för bland annat utgiftsområde 4 rättsväsendet.


År 2000 anställdes Maria Bredberg Pettersson som chef för skatteavdelningens controllerenhet vid Riksskatteverket/Skatteverket och blev senare chef för planeringsenheten vid Skatteverkets huvudkontor. 2006 återgick Maria Bredberg Pettersson till Regeringskansliet som departementsråd och chef för budgetsekretariatet på Näringsdepartementet.


Sedan 2007 har Maria Bredberg Pettersson varit departementsråd och chef för Sekretariatet för strategisk samordning inom Näringsdepartementet.


Maria Bredberg Pettersson har deltagit som expert i Styrutredningen och i kommittén om översyn av polisväsendets ledningsorganisation. Hon är för närvarande expert i Trafikverksutredningen. Maria Bredberg Pettersson har också suttit med i referensgruppen till Förvaltningskommittén.


Maria Bredberg Pettersson tillträder sin nya anställning den 1 februari 2009.


Ny generaldirektör för Försäkringskassan

Regeringen har utsett Adriana Lender till ny generaldirektör och chef för Försäkringskassan. Hon efterträder därmed Curt Malmborg som varit generaldirektör för Försäkringskassan sedan 2005.


Adriana Lender har varit tjänstledig från sin tjänst som överdirektör på Försäkringskassan. Hon har under det senaste året arbetat som utredare på Socialdepartementet med att genomföra en översyn av aktivitetsersättningen. Dessförinnan var Adriana Lender avdelningschef för Pension Riksförsäkringsverket (RFV). Och hon har mellan 1990-1999 arbetat som avdelningschef för Traditionell Försäkring SEB/Trygg Hansa. Hon är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och född 1944.


Adriana Lender tillträder den 1 januari.


Hot mot demokratin måste förebyggas

Regeringen har gett Brottsförebyggande rådet (Brå) och Säkerhetspolisen i uppdrag att sammanställa en rapport om våldsam extremism inom miljöer såsom vit makt miljöer och den extrema autonoma miljön i Sverige.


Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2009. I uppdraget ingår bland annat att beskriva hur den våldsamma extremismen i Sverige ser ut, att definiera vad som kännetecknar denna samt vilka våldsmetoder som används och mot vilka våldet riktas. I rapporten ska det också göras en beskrivning av det preventiva arbetet på lokal nivå och av vilka verktyg och åtgärder som kan utvecklas för att användas till att motverka och förebygga våldsam extremism.


Utanförskapet är en faktor som bidrar till framväxten av grupper med extrema åsikter, bland annat rasistiska och fundamentalistiska rörelser som ifrågasätter det demokratiska samhällets grundläggande värderingar. För att kunna motverka denna typ av hot mot demokratin krävs åtgärder som går utöver de brottsbekämpande och rättsvårdande myndigheternas insatser och som inriktas på förebyggande arbete mot våldsinriktad extremism och radikalisering. Det gäller även att arbeta för att skapa möjligheter för avhopp från sådana grupper.


Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under 2007

I skrivelsen redogörs för tillämpningen under år 2007 av bestämmelserna i rättegångsbalken om hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning och bestämmelserna i lagen (1995:1506) om hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål.


Skrivelsen omfattar dock inte användningen av dessa tvångsmedel i förundersökningar som handläggs av Säkerhetspolisen.


Utvärdering av hemlig rumsavlyssning och preventiva tvångsmedel

Regeringen beslutade 18 december om direktiv till en utredning som ska utvärdera tillämpningen av lagen om hemlig rumsavlyssning och lagen   om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott. Regeringen avser att inom kort utse en särskild utredare för utvärderingen.


Syftet med utvärderingen är att analysera om lagarna har fått avsedd effekt, om de uppfyller de brottsbekämpande myndigheternas behov samt om kontrollmekanismerna och övriga rättssäkerhetsgarantier är tillräckliga. Utredaren ska också belysa vilken inverkan användning av tvångsmedel enligt de båda lagarna har på den personliga integriteten.

I uppdraget ingår också att föreslå en bestämmelse till lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott som begränsar de brottsbekämpande myndigheternas möjlighet att avlyssna telefonsamtal med mera mellan den enskilde och till exempel läkare, präster och journalister, vilka omfattas av den yrkesverksammes tystnadsplikt.


Uppdraget ska redovisas senast den 31 juli 2009.


Frontalangrepp på narkotikaministernUnder rubriken "Den store pusheren" i en artikel i norska Aftenposten går ordföranden i NNPF (Norska Narkotikapolisföreningen), Lars Holmen, till frontalangrepp mot Bjarne Håkon Hanssen, ansvarig minister för bland annat narkotikafrågor. 


Holmen anser att Hanssen på grund en uppenbar brist på kunskap, engagemang och tro på människor bara ger upp och säger att allt är hopplöst.


Du kan läsa hela artikeln här.


Läs också:

Lars Holmens inledningsanförande vid NNPF:s årskonferens i oktober i år.


Torgny Peterson


Narkotikautredningen välkomnas

Nyligen presenterade Narkotikautredningen sitt betänkande. Utredningen föreslår en rad åtgärder för att hålla jämnare steg med hur missbruksmönstren ändrar sig. Bland annat föreslås att Statens folkhälsoinstitut och Läkemedelsverket ska bevaka utbudet av oklassificerade substanser på Internet. De ska ges rätt att köpa in sådana ämnen för att analysera innehåll och aktiv substans. På så sätt ska klassificeringen effektiviseras.


Moderaternas talesperson i narkotikafrågor, riksdagsledamoten Margareta B Kjellin, välkomnar utredningens förslag, Nu tar vi på allvar upp kampen med nätdroger. Det är tydligt att försäljningen av oklassificerade substanser minskar kraftigt när de klassas som narkotika. Därför är en snabbare process viktig för att motarbeta missbruk, säger hon.


Utredningen föreslår också att det blir möjligt för åklagare att besluta skyddsomhändertagande av icke kontrollerade missbrukssubstanser för att skydda enskilda personers liv och hälsa. Detta eftersom polisen i vissa fall varit tvungen att häva beslag och lämna tillbaka hälsofarliga varor i väntan på att klassificering ska bli färdig.

Nya ämnen dyker snabbt upp och kan hinna göra stor skada innan de narkotikaklassas. Förhoppningsvis kommer vi i framtiden att slippa tragiska händelser som med den 18-åriga flicka som nyligen avled efter att ha tagit mefedron, säger Margareta B Kjellin.


Läs också:

Bättre kontroll av missbruksmedel; en effektivare narkotika- och dopningslagstiftning m.m.


Brist på Subutex

I Norge har man just nu problem med leveranserna av Subutex. Med anledning av det rekommenderar Statens Legemiddelsverk apoteken att lämna ut Suboxone istället. Legemiddelsverket påminner samtidigt apoteken om

att Suboxone innehåller naloxon, vilket kan medföra akuta abstinensreaktioner om Suboxone injiceras.


I väntan på nya leveranser har Legemiddelsverket utfärdat följande råd till apoteken i Norge


Råd til apotek:

Suboxone sublingvaltabletter 2mg/0,5mg 7 enpac kan utleveres i stedet for Subutex 2 mg.

  

Gjør pasienten oppmerksom på at uriktig bruk, som injisering av Suboxone, kan føre til akutte abstinensreaksjoner.

  

Ved usikkerhet bør lege kontaktes.

  

Torgny Peterson


Haschtomtenissar demonstrerar


20 december arrangeras demonstration för haschtomtenissar i Köpenhamn. Det är arrangörerna som uppmanar till "Nissedemo for fri hash" .


Demonstrationen kommer bland annat att passera Christianborgs slottsplats och sedan vidare till Kongens Nytorv där man i ett "Smoke In" planerar att bryta mot lagen.


Om polisen är inbjuden framgår inte av den information jag fått.


Torgny Peterson


Radioprogrammet ReageraMera torsdag 18 december 14.00-15.00Torsdag 18 december 14.00-15.00 är det dags igen för radioprogrammet ReageraMera


Tema

Återblickar på 2008 - Viktigt, oviktigt och roligt


Programledare: Torgny Peterson

Programmet sänds live via FM-nätet (89,2) på Gotland i radiokanalen WisbyFM. För dig som inte bor på eller gästar Gotland går det utmärkt att höra direktsändningarna via internet på http://www.wisbyfm.se/ 


ReageraMera har spännande och intressanta gäster och tar upp toppaktuella frågeställningar i intervjuer och diskussioner - via telefon, live från studion eller i bandade inslag. Dessutom blir det musik.


Fortsätt kamp mot våld, brott och droger

Foto: Bill Nilsson


Fredrik Reinfeldt höll i dag sitt årliga jultal. Det var i år för sjätte gången och i talet pekades bland annat ut fyra viktiga områden för ett tryggare Sverige.


Moderaterna ska fortsätta kampen mot våld, brott och droger som är ett av de viktigaste samhällsproblemen att hantera. Nu kommer ett trygghetspaket med syfte att möta den oro som många människor i Sverige känner.

I sitt jultal slog han fast att delar av trygghetssatsningen måste på plats under mandatperioden och vid arbetet inför budgetpropositionen för 2010. Moderaterna ska särskilt lyfta fram fyra angelägna områden för tryggheten i Sverige:

1. Säkerställa att satsningen på att rusta upp polisen fortsätter. Så att målet om 20.000 poliser 2010, som innebär ökad synlighet och bättre möjlighet att bekämpa brott, blir möjligt.

2. Fullfölja arbetet med straffskärpning, så att grova brott ska bemötas kraftfullare och återfallsbrott ska leda till högre straff. Som en konsekvens av det måste också satsningar på kriminalvården ske.

3. Ytterligare kraftsamla mot den grova och organiserade brottsligheten. För att med större kraft kunna slå tillbaka mot en brottslighet som är farligare för det svenska samhället än kanske någon annan.

4. Presentera ett särskilt paket med insatser mot ungdomsbrottslighet och unga människor som utsätts för brott. Det för att tydligt markera att alla brott ska bekämpas, att alla brott ska mötas av åtgärder och för att säkerställa att unga människor som utsätts för brott ska ges möjlighet till upprättelse.

National Drug Threat Assessment 2009

I USA har nu The National Drug Intelligence Center, som är en del av Justitiedepartementet och landets främsta enhet för strategisk underrättelse om narkotika, publicerat The National Drug Threat Assessment 2009, som ger utförlig information om smuggling och missbrukstrender i USA.


Du kan läsa hela rapporten här.


Torgny Peterson


Visste du att det går åt 140 liter vatten till en kopp kaffe?Det är professor Arjen Hoekstra från Twente universitetet i Nederländerna som räknat ut att det går åt 140 liter vatten för att göra en kopp kaffe och det är också han som utvecklat "vattenavtrycket, som presenterades i London igår (16 december).


Människor dricker massor med vatten, använder vatten till matlagning och disk, men stora mängder går också åt för tillverkning av mat, papper, bomullskläder etc. "Vattenavtrycket" är ett mått på användningen av vatten som tar hänsyn till konsumentens eller producentens direkta och indirekta vattenanvändning


En individs, ett samhälles eller ett företags "vattenavtryck" definieras som den totala volym färskvatten som används för att producera de varor och tjänster som konsumeras av enskilda individer eller samhället, eller som produceras av företag.


"Vattenavtryckets" hemsida kan du läsa mer och också beräkna ditt eget "vattenavtryck".


Torgny Peterson


En reformerad grundlag

Slutbetänkande från Grundlagsutredningen som har haft i uppdrag att göra en samlad översyn om regeringsformen.


En reformerad grundlag, del 1 av 2, sammanfattning och kapitel 1-38, SOU 2008:125 (pdf 5,0 MB)

En reformerad grundlag, del 2 av 2, författningskommentarer och bilagor, SOU 2008:125 (pdf 2,9 MB)


Utredningen lämnar i betänkandet ett antal förslag:


Spärren för personval till riksdagen sänks till fem procent. Samma spärrnivå kommer därmed att gälla för samtliga val. Informationen till väljarna om personröstens innebörd förstärks.


Valdagen flyttas till den andra söndagen i september. På detta sätt skapas bättre förutsättningar för en ny regering att hinna sätta sin prägel på sitt första budgetförslag.


Det kommunala folkinitiativet förstärks. En rådgivande folkomröstning ska hållas om minst tio procent av kommun- eller landstingsinvånarna begär det.


En bestämmelse om kommunala extra val införs. För att extra val ska hållas krävs att två tredjedelar av ledamöterna i kommun- eller landstingsfullmäktige står bakom det.


En omröstning om statsministern ska hållas efter varje val. Genom omröstningen klargörs den sittande regeringens parlamentariska ställning i den nyvalda riksdagen.


En bestämmelse om Sveriges medlemskap i EU införs. Dessutom markeras betydelsen av annat internationellt samarbete.


Konstitutionsutskottets rätt till handlingar för sin granskning tydliggörs.


Vikten av att samtliga riksdagsutskott följer upp och utvärderar riksdagsbeslut markeras.


Det s.k. uppenbarhetskravet tas bort. Det betyder att det inte längre i regeringsformen uppställs något krav på att en uppenbar motstridighet ska föreligga mellan vanlig lag och grundlag för att en grundlagsbestämmelse ska få företräde i rättstillämpningen.


Lagrådets förhandskontroll bl.a. av lagars grundlagsenlighet förstärks.


Regeringsformens bestämmelser om rättskipningen och om förvaltningen delas upp i var sitt kapitel. På detta sätt tydliggörs den reglering som gäller för de båda områdena.


Rekryteringen av högre domare förändras. Samtliga ordinarie domare ska anställas efter ansökan och efter beredning i en särskild nämnd. Det nuvarande s.k. kallelseförfarandet avskaffas.


Ett särskilt kapitel om kommunerna införs i regeringsformen. I kapitlet finns bl.a. bestämmelser om den kommunala självstyrelsen, om en proportionalitetsbedömning vid lagstiftning som kan innebära en be-gränsning av självstyrelsen samt om kommunal skatteutjämning.


Riksdagen ges möjlighet att låta kommunerna själva införa regler bl.a. om s.k. trängselskatter.


Bestämmelsen om egendomsskyddet reformeras. Huvudprincipen om rätt till full ersättning vid expropriation skrivs in i bestämmelsen. Vidare införs ett undantag för s.k. rådighetsinskränkningar som sker av hälsoskydds-, miljöskydds- eller säkerhetsskäl. Rätten till ersättning i vissa fall vid sådana ingrepp utreds vidare.


Skyddet mot diskriminering utvidgas till att också omfatta sexuell läggning.


Bestämmelser om rätt till rättvis rättegång och om forskningens frihet införs.


Det allmännas ansvar för att barns rätt tas till vara samt för minoriteters möjligheter till kultur- och samfundsliv markeras. Samerna omnämns särskilt bland minoriteterna.


Regeringsformens bestämmelser om krav på svenskt medborgarskap för anställningar och uppdrag förenklas. Det särskilda kravet att statsråd måste ha varit svenska medborgare i minst tio år avskaffas.


Regeringsformen ges en enklare och mer lättillgänglig utformning. Språket blir könsneutralt.


Relaterade publikationer

SOU 2007:40 Valsystem och representationseffekter - En jämförande studie av 25 länder

SOU 2007:41 Misstroendeförklaring och regeringsbildning 1994-2006 - Regeltillämpning och författningspolitiska alternativ

SOU 2007:42 Från statsminister till president? - Sveriges regeringschef i ett jämförande perspektiv

SOU 2007:67 Regeringsformen ur ett könsperspektiv - En övergripande genomgång

SOU 2007:68 Ett decennium med personval - Erfarenheter och utfall

SOU 2007:68 Bestämmelser om domstolarna i regeringsformen

SOU 2007:84 Värdet av valdeltagande

SOU 2007:85 Olika former av normkontroll

SOU 2007:93 Den kommunala självstyrelsens grundlagsskydd

SOU 2007:94 Folkomröstningar i Europa  

SOU 2008:42 Normgivningsmakten

SOU 2008:43 Tre rapporter till Grundlagsutredningen

SOU 2008:61 Krisberedskapen i grundlagen  


Besök också:

Grundlagsutredningens webbplats


Förstärkning av Eurojust och det europeiska rättsliga nätverket

Europeiska rådet beslutade igår om en förstärkning av EU:s åklagarsamarbete Eurojust. Rådets beslut innebär en viktig effektivisering av samarbetet inom Europa i kampen mot den grova och gränsöverskridande brottsligheten.


Eurojust inrättades 2002. Sverige var en av initiativtagarna. Eurojust har sedan inrättandet utvecklats positivt. Antalet ärenden till Eurojust från medlemsstaterna ökar hela tiden. Sex års erfarenheter från samarbetet har dock visat att det finns ett behov av att effektivisera Eurojust. Mot den bakgrunden initierade Sverige och 13 andra medlemsstater i början av 2008 en revidering av Eurojustbeslutet.


Det nya Eurojustbeslutet innebär bland annat att de nationella medlemmarna i Eurojust ska ha en minimibehörighet att besluta om bland annat brådskande åtgärder. Dessutom inrättas en jourorganisation som är tillgänglig dygnet runt för brådskande ärenden. Eurojusts beslutande organ, kollegiet, ges uppgiften att lösa jurisdiktionskonflikter mellan medlemsstaterna. Rådsbeslutet innebär också att medlemsstaterna ska inrätta ett nationellt samordningssystem som länkas till Eurojust. Systemet ska koordinera det arbete som utförs av flera nationella kontaktpunkter.


Genom beslutet ges också det europeiska rättsliga nätverket - EJN en tydligare och mer effektiv roll. EJN inrättades 1998 och består av företrädare för nationella brottsbekämpande myndigheter (kontaktpunkter). Kontaktpunkternas huvuduppgift är att underlätta det operativa samarbetet mellan medlemsstaternas myndigheter vid bekämpandet av framför allt grov brottslighet.


Straff för mord

I morgon, torsdag 18 december, finns frågan om Straff för mord m.m. på regeringens ärendeförteckning.


Betänkande från Patientsäkerhetsutredningen

Idag har Patientsäkerhetsutredningen överlämnat sitt betänkande Patientsäkerhet. Vad har gjorts? Vad behöver göras? (SOU 2008:117) till socialminister Göran Hägglund.


Utredningen föreslår bland annat att den nuvarande lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS) ersätts med en ny lag om patientsäkerhet med mera. I den föreslagna lagen har införts bestämmelser om bland annat skyldighet för vårdgivare att bedriva ett kontinuerligt patientsäkerhetsarbete samt att systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sådant sätt att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen uppfylls. Det föreslås också framgå av lagen att vårdgivarna ska vara skyldiga att informera patienter när en vårdskada har inträffat. Patienterna ska få information om både trolig orsak till det inträffade och vad vårdgivaren avser vidta för åtgärder för att det inträffade inte ska hända igen. Den som drabbats av vårdskada ska även få information om bland annat vilka möjligheter det finns att erhålla ersättning för det inträffade.


Utredningen föreslår vidare att det nuvarande hälso- och sjukvårdsrättsliga disciplinansvaret ersätts med utökade möjligheter för staten att ha skärpt tillsyn över de yrkesutövare som kan befaras utgöra en fara för patientsäkerheten. Det föreslås därvid att staten ska kunna ställa krav på exempelvis kompetensutveckling eller - om yrkesutövaren har missbruksproblem - på att denne ska genomgå behandling. Ett bland flera argument bakom förslaget om att ersätta disciplinansvaret med utökade möjligheter till skärpt tillsyn är att en disciplinpåföljd enbart är en administrativ påföljd. En erinran eller varning följs inte upp från statens sida, vilket är negativt ur patientsäkerhetssynpunkt.


Både Riksrevisionen och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) har i skrivelser till regeringen framhållit att patientens ställning är svag i nuvarande regelverk. En patient som vänder sig till HSAN måste i dag kunna precisera sin anmälan och bland annat ange vem eller vilka yrkesutövare patienten anser har gjort fel. Utredningen konstaterar att det vore bättre - både för patienter och för patientsäkerheten - om patienter enbart behövde anmäla vad som inträffat och att det sedan var statens sak att utreda händelsen ur ett brett och förutsättningslöst perspektiv. I betänkandet föreslås att patienter inte ska behöva precisera sin anmälan på sätt som är fallet i dag. Inom ramen för denna reform föreslås även att det sker en renodling av Socialstyrelsens respektive HSAN:s uppdrag.


I enlighet med utredningsdirektiven innehåller betänkandet vidare överväganden och förslag som rör bland annat:

- hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet


- vårdgivarnas rapporteringsskyldighet till Socialstyrelsen


- möjligheten att återkalla legitimation och annan behörighet


- begränsning av förskrivningsrätt


- skyldighet för apotekspersonal att vid misstanke om överförskrivning av bland annat narkotiska läkemedel informera Socialstyrelsen


- patientnämndernas verksamhet


- registerkontroll vid anställning och utfärdande av legitimation


- tillsyn över bland annat förtroendeläkare


Många holländare ifrågasätter landets liberala tolerans

Landets ideal testas nu genom den verklighet de medfört, säger Dick Houtman, professor i sociologi vid Erasmus-universitetet i Rotterdam.


I ett uttalande till AFP i måndags konstaterar Houtman vidare att Nederländerna gick längre än många andra länder genom att tillåta alla sorters friheter.


Houtman säger vidare att människor i olika delar av samhället nu ifrågasätter den liberala toleransen. Det finns en känsla av att vår tolerans är den främsta anledningen till de många problem vi upplever nu. Debatten handlar om var frihet och tolerans bör ha ett slut och där ordning bör börja, säger Houtman vars uttalande till AFP citeras av Islam online.


Historikern och författaren Han van den Horst, som citeras av samma källa, tror att landet håller på att bli mer konservativt. Man rör sig bort från sex, droger och rock'n roll mot ganska borgerliga värderingar.


Förändringen började som ett högerfenomen, säger Houtman, men blir nu mer av en huvudströmning som får legitimitet och trovärdighet hos arbetarklassen.


I samma artikel säger sociologen Gert de Vries vid det fria universitetet i Amsterdam att de liberala partierna har flyttat sig lite åt höger.


Läs också:

Andreas Kinnegin, Professor of Law, University of Leiden, Netherlands -

The Dutch Drug Policy - Philosophy Part I


Andreas Kinnegin, Professor of Law, University of Leiden, Netherlands -

The Dutch Drug Policy - Philosophy Part II


Frans Koopmans, de Hoop, Netherlands -

The Dutch drug policy: Facts and Philosophy Part I


Frans Koopmans, de Hoop, Netherlands -

The Dutch drug policy: Facts and Philosophy Part II


Torgny Peterson


Cannabisreceptor kan ge nytt sätt att bedöma prostatacancer

I samarbete över ämnesgränserna har en grupp Umeåforskare upptäckt en ny möjlighet i den svåra uppgiften att avgöra farligheten hos tumörer i prostata: Att mäta halten av en receptormolekyl för cannabis.

Den verksamma molekylen i cannabis, THC (tetrahydrocannabinol), ger sina effekter i kroppen genom att aktivera två särskilda mottagarmolekyler, cannabionoidreceptorerna CB1 och CB2. CB1-receptorn finns i riklig mängd i hjärnan och ryggmärgen, där den påverkar bl.a. aptiten och smärtkänsligheten samt förmedlar de psykiska effekter som eftersträvas av haschmissbrukare. Men CB1-receptorn finns också i andra delar av kroppen, bl.a. prostatakörteln där den har en roll för att kontrollera muskelsammandragningar. Det fynd som Umeåforskarna nu har gjort är att det i tumörprover från patienter med prostatacancer finns olika nivåer av CB1-receptorer, och att män med höga nivåer har sämre prognos för sin sjukdom än män med låga nivåer.

Studien hade sin början i en rapport om att odlade prostatacancerceller visade högre nivåer av CB1-receptorer än normala prostataceller. Cellodlingar är dock något annat än den kliniska verkligheten, och vi ville veta om samma förhållande gäller i vävnad från patienter med prostatacancer,
säger en av initiativtagarna till studien, Christopher Fowler, professor i farmakologi vid Inst. för farmakologi och klinisk neurovetenskap.

Umeå universitet är forskningsledande kring både prostatacancer och cannabinoider, och med det samarbetsklimat som råder vid universitetet är det en av få platser i världen där denna studie har kunnat bli möjlig.

Huvudfyndet, att uttrycket av canabinoidreceptorer är kopplade till överlevnadstiden, innebär att det i framtiden kanske kan användas som en prognostisk markör, framförallt hos patienter där det idag är svårt att välja behandlingsstrategi, kommenterar Anders Bergh, professor i patologi vid Inst. för medicinsk biovetenskap, som tillsammans med Pär Stattin, docent i urologi vid Inst. för kirurgisk och perioperativ vetenskap, svarade för insamling och karakterisering av den prostatavävnad som ingår i studien.

Innan fyndet kan användas i sjukvården som metod för att bedöma prostatacancer krävs dock omfattande forskning för att klarlägga orsaken till att CB1-receptornivån är påverkad.

Det är lite hönan och ägget över det här just nu, säger Christopher Fowler, Vi vet ännu inte om det är de mest aggressiva tumörerna som uttrycker högre nivåer av receptorn eller om det är de höga nivåerna som leder till att tumörer blir mer aggressiva.

För mer information, kontakta gärna professor Christopher Fowler,
tel. 090-785 15 10,
e-post cf@pharm.umu.se

SC Chung, P Hammarsten, A Josefsson, P Stattin, T Granfors, L Egevad, G Mancini, B Lutz, A Bergh, CJ Fowler: "A high cannabinoid CB1 receptor immunoreactivity is associated with disease severity and outcome in prostate cancer". (European Journal of Cancer)

Den som röker Spice "lever farligt"


Den som röker Spice "lever farligt", konstaterar Stuttgarter Nachrichten i en artikel där man vidare hävdar att den syntetiska cannabinoiden i Spice, JWH-018, ger fyra gånger starkare påverkan än cannabis. Man sägare också att det finns en mängd olika tillverkare så vad man faktiskt får i sig när man använder Spice är svårt att veta.


I artikeln säger man vidare att det tyska hälsoministeriet nu ser över möjligheterna att införa ett förbud mot användning av Spice. Med hänvisning till experter på området säger Stuttgarter Nachrichten att man kan utgå från att den syntetiska cannabinoiden inom de närmaste veckorna kommer att omfattas av den lagstiftning som bland annat reglerar narkotikapreparat (Betäubungsmittelgesetz).


Läs också:

Syntetisk cannabinoid i "Spice"


Torgny Peterson


Stenade flummare blir tecknad film


De som kommer ihåg Cheech & Chong från 70- och 80-talet kan nu se fram emot nästa cannabisspektakel - en tecknad film med den stenade duon Cheech Martin och Tommy Chong som nu turnerar i USA under rubriken Cheech & Chong: Light up America.


Bra framtida julklapp till babyboomföräldrarnas små telningar eller...? Det ska rökas i tid det som påtänt ska bli.


P.S. Rökning påverkar utseendet. Titta på böcklingen. D.S.


Torgny Peterson


Stort tillslag mot italiensk maffia i "Operation Perseus"
1 200 poliser assisterade av helikoptrar har nu gjort ett av de största tillslagen under senare år mot Cosa Nostra i flera städer på Sicilien.


Omkring 100 personer har gripits misstänkta för att vara på väg att sätta upp en ny maffiakommission - maffians högsta beslutande organ.


Bland de gripna finns personer som betraktas som hjärnorna bakom försöket att sätta upp den nya kommissionen.


Du kan läsa mer här och i två pressmeddelanden från Italienska polisen (Carabinieri) I. pressmeddelande från Carabinieri II. pressmeddelande från Carabinieri.


Bildmaterial på personer före gripande finns här.


En intervju med Italiens "maffiajägare" nummer ett kan du lyssna på här där du samtidigt kan se en video i samband med de gripanden som gjorts.


Torgny Peterson


"Medicinsk" cannabis dög inte som ursäkt i domstolDet blev tvärnobben för den kvinna som i en domstol i Nya Zeeland hävdade att hennes läkare gjort ett skriftligt medgivande att hon kunde använda cannabis.


Domaren lät sig inte imponeras och konstaterade att det är emot lagen, man får inte inneha det, man får inte använda det. Den 53-åriga kvinnan dömdes till 180 timmars samhällstjänst., rapporterar The Southland Times.


Torgny Peterson


Forskningskonferens om prevention och behandling av missbruk

Idag öppnades en internationell konferens, Drug Addiction Prevention and Treatment: From Research to Practice,  om prevention och behandling av missbruk i Wien.


Ett trettiotal ledande forskare och ytterligare cirka 200 deltagare, däribland Nora Volkov, chef för NIDA (National Institute on Drug Addiction) i USA. Volkov presenterade de senaste vetenskapliga rönen som visar hur missbruk påverkar hjärnan och att detta faktum gör att drogmissbruk ska betraktas som vilket annat hälsoproblem som helst. Hon talade vidare om den komplicerade interaktionen mellan arv och miljö och hur detta kan leda till drogmissbruk, och om hur drogmissbruk kan förhindras på ett effektivt sätt.


Under den pågående konferensen kommer WHO (Världshälsoorganisationen) och UNODC att presentera ett gemensamt handlingsprogram  mot drogberoende - ett program som formellt lanseras i samband med CND:s (Commission on Narcotic Drugs) möte i mars nästa år.


Torgny Peterson


Intensifierad kamp mot heroin från Afghanistan

I Wien träffas den här veckan ett stort antal personer som arbetar mot narkotika för att diskutera möjligheter att strypa utförseln av heroin från Afghanistan.


Mötet som sker inom ramen för den så kallade Parispakten syftar till att bekämpa smugglingen av opiater från Afghanistan och också konsumtion och andra, relaterade problem i de länder som berörs.


Mer än 50 länder och internationella organisationer deltar i Parispakten vars medlemmar träffas varje år för att gå igenom operativa rekommendationer och utbyta information om hur deltagande partners tillämpar rekommendationerna.


På programmet står också diskussioner bland annat om hur man kan minska tillgången på opiumvallmo och därmed också heroin, om finansiella flöden kopplade till produktion och smuggling, om smuggling av prekursorer för tillverkning av heroin men också frågor om prevention och behandling av narkotikamissbruk och HIV-epidemin i Afghanistan.


Torgny Peterson


Används Singapore som transitområde för narkotika till USA och Europa?

Idag rapporterar Straits Times att den mängd narkotika som beslagtas i Singapore är så stor att CNB (Central Narcotics Bureau) menar att narkotikan är avsedd för andra delar av världen.


Thomas Pietschmann hos UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) säger till tidningen att flyg från Singapore kontrolleras i allmänhet i mindre utsträckning i USA och Europa än flyg från Myanmar (Burma), Thailand, Afghanistan eller Pakistan.


Kanske dags att ändra på det om påståendena i tidningen är korrekta.


Torgny Peterson


Intresserad av organiserad brottslighet i USA?

Vill du veta mer om organiserad brottslighet i USA? En enkel och grundläggande introduktion hittar du här.


Torgny Peterson


Hampa ingen höjdare i Kanada

Satsningen på odling av hampa i Kanada har minskat dramatiskt. 2006 odlades hampa på cirka 48 000 tunnland. 2007 skedde en kraftig minskning till 15 000 tunnland och innevarande år är odlingsarealen nere på 8 000 tunnland.


Med tanke på landets odlingsbara areal, cirka 168 miljoner tunnland, är det använda utrymmet för hampa inte mycket mer än en fjärt i rymden.


Torgny Peterson


Grundlagsutredningen

I morgon, onsdag den 17 december, överlämnar Grundlagsutredningen betänkandet En reformerad grundlag (SOU 2008:125) till justitieminister Beatrice Ask.


Grundlagsutredningens ordförande Per Unckel kommer att presentera betänkandet på en pressträff i Rosenbad. Även andra ledamöter i utredningen medverkar.


Ny prognos visar dystra konjunkturutsikter för svensk ekonomi

Statsfinanserna och tillväxten försvagas samtidigt som arbetslösheten ökar i spåren av den tilltagande finanskrisen. Det visar regeringens nya prognos för svensk ekonomi som presenterades av finansminister Anders Borg under tisdagen.


Tack vare att vi har värnat starka offentliga finanser i goda tider kan vi möta nedgången utan att tvingas till nedskärningar eller skattehöjningar, sade finansminister Anders Borg vid en pressträff med riksdagsjournalisterna.


Överskotten i de offentliga finanserna vänds till underskott de kommande åren. Från överskott på 2,5 procent i år till underskott på 1,0 procent för både 2009 och 2010 (KORRIGERADE SIFFROR). Under 2011 väntas de offentliga finanserna återigen visa överskott och uppgå till 0,7 procent, strax under målet på 1 procent.


Våra gemensamma finanser kommer att visa underskott under den närmaste tiden. Med en fortsatt ansvarfull politik kommer underskotten att kunna hållas kontrollerade, begränsade och tillfälliga, säger finansminister Anders Borg.


Tillväxtutsikterna för svensk ekonomi blir allt dystrare när efterfrågan på svenska exportprodukter sjunker, varslen ökar och hushållen blir allt mer försiktiga. Enligt regeringens bedömning väntas tillväxten i Sverige uppgå till -0,8 procent nästa år, 1,5 procent 2010 och 3 procent 2011.


Arbetslösheten stiger de kommande åren och bedöms uppgå till 7,7 procent 2009 och 8,5 procent 2010. Under 2011 väntas dock en vändning ske på arbetsmarknaden. Arbetslösheten sjunker något och bedöms uppgå till 8,3 procent.


Ytterligare information hittar du här.


Läs också:

Svag krona påverkar utlandstraktamentet


Syntetisk cannabinoid i "Spice"

I Tyskland har det Frankfurt-baserade företaget THC-Pharma funnit att den populära nätdrogen "Spice" innehåller en syntetisk cannabinoid - JWH-018.


I Tyskland har flera institutioner och myndigheter ägnat sig åt att försöka fastställa innehållet, och då inte minst rusgivande substans/-er, men det är först nu som THC-Pharma, tycks ha knäckt nöten och avslöjat "hemligheten" bakom "Spice".


Vid undersökningar hos THC-Pharma av produkterna "Spice Gold", "Arctic Synergie" och "Yukatan Fire" fann man den syntetiskt framställda cannabinoiden JWH-018.


JWH-018 verkar på ungefär samma sätt som THC, men är mer potent och att inta JWH-018 genom rökning är fullt möjligt.


För att göra det hela enkelt: "Spice" består av en örtblandning "toppad" med JWH-018.


De nya uppgifterna bör kunna snabba upp arbetet med att bedöma om "Spice" kan och ska klassificeras som hälsofarlig vara eller narkotika i Sverige.


Vid samtal med Anna Stenfeldt-Hennings vid SKL (Statens Kriminaltekniska Laboratorium) i Linköping nu på morgonen säger hon att man hos SKL funnit cannabinoidliknande ämnen i Spice.


Ytterligare rapportering följer.


Torgny Peterson


Fler offer för mefedron

I söndags avled en 18-årig flicka i Stockholm efter att ha använt mefedron och i helgen fördes en 19-årig flicka från Luleå till sjukhus med kramper och andningssvårigheter efter att ha använt samma drog.


Den 15 december klassades substansen mefedron som hälsofarlig vara. Det innebär att försäljning och innehav av drogen är olaglig.


4-metylmetkatinon eller "mefedron" är en ny substans vars utbredning ökat kraftigt på relativt kort tid. Substansen anses kunna ge ett euforiskt rus med hallucinogen effekt.
 
Första indikationen av drogen finns registrerad under våren 2008 med en snabb spridning under tidig höst. Den 17 oktober lämnades underlag för klassning som hälsofarlig vara in till Socialdepartementet.

Statens folkhälsoinstitut har uppdrag att bevaka och utreda behovet av klassificering av varor och substanser som inte är läkemedel. Läkemedelverket ansvarar för de varor som även används som läkemedel. Om någon av myndigheterna finner behov av kontroll av en substans föreslås detta till regeringen som fattar beslut i frågan.

Bedömningen för 4-metylmetkatinon är att det finns en stor risk för ett etablerat missbruk om inte substansen regleras. Och för att förhindra att mefedron får ytterligare spridning klassificeras den från 15 december 2008 som hälsofarlig vara. Det gör substansen olaglig att sälja och inneha.


För ytterligare information, kontakta Anders Persson, utredare vid Folkhälsoinstitutet, 063-19 96 67


Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2008/2009Regeringen har nu publicerat en skrift som innehåller en kort sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som träder i kraft kring årsskiftet 2008/2009.


Du hittar materialet här.


Patientens rätt - Några förslag för att stärka patientens ställning

Den gemensamt finansierade hälso- och sjukvården är till för att främja befolkningens hälsa och ge en god vård efter behov. Från den utgångspunkten borde patienter ha en ytterligt stark ställning.

Normalt är det också så att vården ges med stor respekt för och med beaktande av patientens individuella situation. Inte desto mindre finns en lång rad områden där det har konstaterats att patienter systematiskt har en alltför svag och ibland, åtminstone upplevd, underordnad ställning. Sådana brister är inte bara allvarliga för de patienter som direkt berörs. Brister som försvagar patientens ställning hotar också att gradvis urholka tilltron till hälso- och sjukvården som organiseras av kommuner och landsting samt tilltron till dess gemensamma finansiering


Utredningen om patientens rätt (SOU 2008:127), som idag överlämnades till socialminister Göran Hägglund, lämnar i detta delbetänkande flera förslag för att stärka patientens ställning.


Utredningen föreslår bland annat följande


En lagreglering av vårdgarantin. Utredningen förordar att den yttre tidsgränsen för vårdgarantin innebär att alla som behöver ska få del av beslutad vårdinsats, alltså t.ex. att behandling ska påbörjas, inom 120 dagar och att en bedömning om vård ska göras inom 30 dagar.


En lagreglering där landsting åläggs att ge patienter individuellt anpassad information om väntetider, valmöjligheter och innehållet i sin vårdgaranti.


En lagändring med innebörden att hälso- och sjukvården ska tillvarata patientens möjligheter att råda över valet av vårdgivare.


En lagreglering där verksamhetschefen ges ansvaret att en fast vårdkontakt utses vid behov. Den fasta vårdkontakten kan svara för kontinuitet, men kan också ha en stödjande samordningsroll för de olika kontakter en vårdprocess kan omfatta.


Presentation av utredningen Yrkeskrav i äldreomsorg

Tisdag 16 december presenteras resultatet från utredningen Yrkeskrav i äldreomsorg av den särskilde utredaren Gösta Jedberger. Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson medverkar vid presskonferensen.


Målet med utredningen har enligt direktiven varit att:


- all personal inom äldreomsorgen ska ha grundläggande yrkesutbildning inom äldreomsorgen

- bättre kompetensutveckling inom äldreomsorgen

- bättre karriärmöjligheter

- ökad geografisk rörlighet


Från och med idag är det olagligt att sälja mephedron

I november beslutade regeringen att klassa mephedron som hälsofarlig vara.


Från och med den 15 december 2008 är det olagligt att sälja drogen. Kontakta polisen eller undertecknad om du observerar fortsatt försäljning av mephedron någonstans efter 15 december.


Läs också:

Klassificering

Narkotika


Torgny Peterson


22 000 på metadon

Skottlands omfattande metadonprogram ifrågasätts i en ny studie utförd vid The Centre for Drug Misuse Research vid universitetet i Glasgow.


Det är professor Neil McKeganey med kollegor som ifrågasätter det mycket omfattande metadonprogrammet i Skottland, inte minst eftersom det visar sig att flera av de som får metadon "toppar" metadonet med heroin.


Professor McKeganey säger till brittiska media att ett av de primära skälen för metadonprogrammet i Skottland har varit tron på att förskrivning av metadon skulle resultera i en avsevärd minskning av de brott missbrukare begår...Så är inte fallet.


Professor McKeganey säger att forskningen ger anledning att ställa frågan om möjligheterna att minska storleken och omfattningen av Skottlands metadonprogram.


Torgny Peterson


Drog-/rattfylleri - Större användning av narkotika än alkohol

En ny studie från The Canadian Centre on Substance Abuse visar på en oroande ökning av drograttfyllerister i trafiken.


Enligt de preliminära resultaten - hela studien publiceras 2009 - visar The 2008 British Columbia Roadside Survey att samtidigt som färre körde bil efter att ha druckit alkohol så är fler bilförare påverkade av narkotika.


10,4% av förare som kontrollerades nattetid var påverkade av narkotika och 8,1% av alkohol.


Läs också:

BACKGROUNDER: CCSA Roadside Survey Shows More Drivers Using Drugs than Alcohol


Torgny Peterson


Bank säger nej tack till pengar från coffee shopsHolländska Postbank tänker inte låta innehavare av coffee shops använda sig av bankens tjänster längre.


Läs mer i De Telegraaf här.


Torgny Peterson


5 376 mord till och med november

Rivaliserande knarkhandlare i Mexico mördar som aldrig förr. Enligt officiella uppgifter från den mexikanska regeringen har 5 376 personer mördats under årets elva första månader - en ökning med 117% jämfört med samma period förra året då "bara" 2 477 personer fick sätta livet till.


Torgny Peterson


Tonåringarna tar över i nya GLÖD

I nya numret av tidningen GLÖD har de unga läsarna tagit över. Allt är skrivet, fotograferat och illustrerat av människor i åldrarna 13-19 år.


GLÖD är en ungdomstidning som ges ut av Statens folkhälsoinstitut. Tidningen riktar sig till läsare mellan 13 och 19 år. GLÖD skriver om existentiella frågor som kärlek, sex, vänskap och relationer.


Ur innehållet i nr 4/2008:
Nils de Geer Wikner, 16 år, Stockholm: Tonåringar är inga sexgudar
Om att komma för tidigt, inte få upp den, inte veta vad man gör - men ändå höra kompisar skryta om att ha haft sex i bagageutrymmet på en buss på väg mot Göteborg.


Jonna Westin, 17 år, Upplands Väsby: Jag ville inte bli ett sånt där skilsmässobarn
"Borta var den ena sängen i pappas sovrum. Borta var mammas ytterkläder. Borta var mamma".
Jonna skriver om sina känslor inför föräldrarnas besked att de skulle skiljas. Dessutom hämtar hon råd och tips av

18-åriga Anna Furu, vars föräldrar skilde sig för 13 år sedan.


Tove Brodin, 15 år, Kolmården: 10 känslor i oktober
"Allt försvinner från mig när jag tittar bort" - och 9 andra känslor som Tove Brodin uttrycker i både bild och skrift.


Jesper Strömbäck-Eklund, 18 år, Stockholm: Farsan
"Jag hatar honom vissa söndagar när han uttalar ordet frukost på ett sätt jag inte gillar." GLÖDs krönikör Jesper Strömbäck-Eklund om att hata och älska en av de viktigaste personerna i ens liv.


Anna Nygren, Norsholm: En kopp klänning, tack!
"Blivande designer och miljöfreak" - så beskriver sig Anna Nygren, som har en egen idé om att bekämpa klimathotet: klänningar sydda av gamla kaffepaket! Annas klänningar finns i tre modeller - en ballongklänning, en klänning med vid kjol och en kort, tajt klänning.


GLÖD har en upplaga på cirka 80 000 exemplar och tidningen finns på hälften av landets högstadie- och gymnasieskolor samt på alla landets ungdomsmottagningar. GLÖD är gratis mot porto och en lärarhandledning finns gratis på http://www.glod.se/.


Samarbetet mellan EU och USA i kampen mot brottsligheten

I veckan som gick träffades representanter från EU och USA varandra för att diskutera åtgärder mot den internationella brottsligheten.


En utskrift av vad deltagarna sa vid en presskonferens i fredags hittar du här.


Torgny Peterson


Nya metoder för insamling av underrättelser


Veckans sändning av Inside the FBI handlar om nya verktyg för underrättelseverksamheten. Du kan lyssna på sändningen här.


Torgny Peterson


Kolla efter knark i avloppet - waste of time

Så har då EU:s observatorium i Lissabon publicerat en omfattande studie, Assessing illicit drugs in wastewater, om den ädla konsten att hitta knarkrester i avloppsvatten och andra mindre trevliga vattensamlingar.


Att drogobservatoriet under årens lopp publicerat en del besynnerliga rapporter är lika välbekant som att deras rapporter påstås vara objektiva, pålitliga och jämförbara.


Istället för att leta efter knarkspår i avloppsvatten hade det varit mer förnuftigt och försvarbart att leta reda på de som använder narkotikan och erbjuda assistans.


Har du sinne för humor bör du absolut läsa den svenska sammanfattningen av rapporten.


Torgny Peterson


I kristider - Legalisering av marijuana den viktigaste frågan?!


I en tid då USA står inför några av sina värsta utmaningar någonsin är frågan om legalisering av marijuana den som toppar listan över angelägna frågor enligt change.com. Säger en del om amerikanska folket eller kanske snarare om legaliseringsförespråkarnas klickande för att försöka inbilla folk att frågan om legalisering av marijuana skulle vara en viktig fråga.


Amerikanska folket kan tacka den tillträdande administrationen för att legalisering av marijuana inte betraktas som en viktig fråga - snarare som en icke-fråga.


Torgny Peterson


1 500 miljoner för snabbare rehabilitering

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har idag undertecknat en överenskommelse om rehabiliteringsgarantin för de kommande två åren. Den omfattar 560 miljoner kronor för 2009 och 960 miljoner för 2010. Dessutom har regeringen avsatt 100 miljoner till forskning som landstingen kan söka.


Satsningen görs för att landstingen ska kunna ge behandling och rehabilitering åt personer med icke specificerad smärta i rygg, axlar och nacke och/eller lindrig eller medelsvår ångest, depression eller stress. Dessa diagnoser är de vanligaste orsakerna till sjukskrivning.


De behandlingsinsatser som landstingen får ersättning för handlar dels om kognitiv beteendeterapi (för depressioner m m), dels om multimodal rehabilitering, det vill säga, ett team med till exempel sjukgymnast, arbetsterapeut, beteendevetare samt läkare som arbetar tillsammans och samordnar insatserna. Båda behandlingarna har bevisad effekt.


Landstingen får 12 500 kronor per påbörjad eller genomförd kognitiv behandlingsserie och 50 000 kronor per påbörjad eller genomförd multimodal rehabiliteringsåtgärd. 25 procent av den ersättningen ska användas för att utveckla förutsättningarna för att snabbare kunna erbjuda rehabilitering.


President Bush håller radiotal om narkotikasituationen i USA

I veckans radiosändning från Vita Huset talade president Bush om USA:s arbete mot narkotika och de resultat som presenterades angående missbruk i årskurserna 8,10 och 12 i USA.


Du kan lyssna på anförandet här alternativt läsa en utskrift av anförandet här.


Torgny Peterson


Toppmöte om cannabisfabriker


I Skottland har den så kallade "Operation League", som har som mål att komma åt de som ägnar sig åt storskalig cannabisproduktion, varit mycket framgångsrik. Operationen har varit igång sedan 2006 och har fram till idag resulterat i beslag av 166 cannabisfabriker med cirka 80 500 plantor. (I länken anges de beslagsuppgifter som var aktuella då informationen om "Operation League" publicerades.)


För att effektivisera arbetet ytterligare har ett team, under ledning av Strathclyde Police (Glasgow), bestående av representanter för Skottlands åtta poliskårer, SCDEA (Scottish Crime and Drug Enforcement Agency), SOCA (Serious Organised Crime Agency), UK Border Agency, COPFS (Crown Office and Procurator Fiscal Service) och andra partners, inrättats.


Vid ett toppmöte igår om cannabisfabrikerna med Strathclyde Police som värd, i syfte att utöka samarbetet bland annat med företag, menade polisen att ägare till lokaler där cannabisfabrikanterna bedriver sin verksamhet måste ta ansvar för lokalerna de hyr ut. Polisen presenterade också förslag om möjligheter till böter och åtal för försumliga hyresvärdar.

På samma sätt som i Norge och Sverige är det vietnamesiska kriminella som ligger bakom de flesta cannabisfabrikerna i Skottland. 


I Skandinavien kan du också hjälpa till med att avslöja och stänga cannabisodlingar.


Torgny Peterson


Missbruk i årskurserna 8, 10 och 12 i USA

Information från den senaste Monitoring the Future-studien från University of Michigan om användning av droger ger en god bild av användningen av olika droger bland elever i årskurs 8, 10 och 12. Informationen om användning av droger baseras på svar från 46 348 elever i 386 skolor.


Beträffande marijuana konstaterar man i rapporten att användningen av preparatet har minskat stadigt sedan 1996 beträffande elever i årskurs 8 och i högre årskurser sedan 2001. Resultaten för 2008 visar emellertid att det tidigare mönstret med en stadig minskning i användning av marijuana kanske går mot ett slut. 2008 års siffror för årskurs 8 och årskurs 12 visar små ökningar, 0,6 respektive 0,7 procent. Beträffande elever i årskurs 12 är 2008 det andra året då användningen av marijuana inte minskade.


Elever i årskurs 10, som generellt uppvisat den största minskningen i användning av marijuana visar också i år en minskning på 0,6 procent.


I rapporten konstaterar man också att det är värt att notera att den uppfattade risken med att regelbundet använda marijuana har minskat under de två senaste åren för elever i årskurs12 och under det senaste året för elever i årskurs 8. Det var bara eleverna i klass 10 som visade en liten ökning i uppfattad risk med att använda marijuana.


I alla tre årskurserna fortsätter "motståndet" mot marijuana att vara relativt stort i samtliga årskurser.


Du hittar en bra sammanfattning av det omfattande materialet här.


Generella tendenser och information om utvecklingen avseende specifika droger hittar du via följande länkar:


Figure 1 - Trends in Annual Prevalence of an Illicit Drug Use Index in Grades 8, 10, and 12


Figure 2
- Amphetamines: Trends in Annual Use, Risk, Disapproval, and Availability in Grades 8, 10, and 12


Figure 3 - Methamphetamine: Trends in Annual Use in Grades 8, 10, and 12


Figure 4 - Crystal Methamphetamine (Ice): Trends in Annual Use, Risk, and Availability in Grades 8, 10, and 12


Figure 5 - Trends in Annual Prevalence of Any Illicit Drug other than Marijuana in Grades 8, 10, and 12


Figure 6 - LSD: Trends in Annual Use, Risk, Disapproval, and Availability in Grades 8, 10, and 12


Figure 7 - Ecstasy (MDMA): Trends in Annual Use, Risk, Disapproval, and Availability in Grades 8, 10, and 12


Figure 8 - Narcotics other than Heroin: Trends in Annual Use and Availability in Grades 8, 10, and 12


Figure 9 - Tranquilizers: Trends in Annual Use and Availability in Grades 8, 10, and 12


Figure 10 - Sedatives (Barbiturates): Trends in Annual Use, Risk, Disapproval, and Availability in Grades 8, 10, and 12


Figure 11 - Marijuana: Trends in Annual Use, Risk, Disapproval, and Availability in Grades 8, 10, and 12


Figure 12 - Inhalants: Trends in Annual Use, Risk, and Disapproval in Grades 8, 10, and 12


Figure 13 - Steroids: Trends in Annual Use, Risk, Disapproval, and Availability in Grades 8, 10, and 12


Figure 14 - Alcohol: Trends in 30-Day Use, Risk, Disapproval, and Availability in Grades 8, 10, and 12


Figure 15 - Alcohol: Trends in Having Been Drunk, Risk, Disapproval, and Availability in Grades 8, 10, and 12


Torgny Peterson


Cannabisodlingar och användning av cannabis ökar i Japan


Officiella siffror från Japan visar att antalet cannabisodlingar där ökar, inte i så stor omfattning som i Europa men tillräckligt mycket för att uppmärksammas av polis och andra myndigheter.


Enligt officiella uppgifter har antalet cannabisodlingar ökat fyrfaldigt under de senaste tio åren till 192 stycken 2007.


Under 2007 grep polisen 2 373 personer i 3 388 cannabisärenden. Av dessa var 1 430 in 20-årsåldern, 184 19 år eller yngre och 75 var 50 år eller äldre.


Vill du träna upp dina japanska språkkunskaper kan du läsa mer här.


Torgny Peterson


Faktablad om rattfylleri och drograttfylleri

Justititedepartementet har publicerat ett faktblad som beskriver vilka bestämmelser som finns om rattfylleri och s.k drograttfylleri och vilka befogenheter polis, tull och kustbevakning har för att ingripa mot dessa brott.


Du kan läsa faktabladet här.


Regeringen ger 3,5 miljoner till BRIS

Regeringen har beslutat att tilldela Barnens Rätt i Samhället (BRIS) 3,5 miljoner kronor för att stödja arbetet med telefon- och internetbaserad rådgivning för både barn och föräldrar.


Det är av yttersta vikt att barn får möjligheter att söka stöd när de känner sig utsatta och att föräldrarna får det stöd de behöver i sin föräldraroll. Regeringen uppmärksammade i skrivelsen Barnpolitiken - en politik för barnets rättigheter att barn och föräldrar ofta behöver stöd i situationer när relationen mellan dem blir svår på grund av konflikter eller när barn utsätts för mobbning, hot eller våld.


Det är ett högt tryck på BRIS existerande telefonlinjer, både från föräldrar och från barn. Men på grund av begränsade resurser inom organisationen kan de inte ta emot telefonsamtal från mer än en femtedel av de föräldrar som behöver akut hjälp.


Organisationen har ansökt om ekonomiskt stöd för att utveckla sitt stöd till barn och föräldrar. Dels genom att öka sina möjligheter till telefonrådgivning. Dels genom att skapa en interaktiv webbplats för råd och stöd till vuxna.


Webbplatsen kan också ge stöd till professionella som arbetar med barn samt skapa en plattform för dialog mellan vuxna, föräldrar och experter.


Pris utdelat till känd expert på terrorism


En god vän till mig, Dr Rachel Ehrenfeld, har tilldelats the Public Service Award of the American Jewish Historical Society and CITI Foundation.


Rachel Ehrenfeld väckte stor uppmärksamhet då hennes bok Funding Evil; How Terrorism is Financed - and How to Stop It publicerades, inte minst då den saudiarabiske miljardären Khalid bin Mahfouz stämde henne för förtal.


En envis kamp för rätten att publicera mycket väldokumenterade anklagelser om Mahfouz's finansiering av terrorverksamhet har satt förnyat fokus på journalisters och författares rätt till undersökande journalistik och yttrandefrihet.


Läs också:

New Yorkers blaze free speech trail


Torgny Peterson


Nyhetsbrev från Polisen

Rikspolisstyrelsen har gett ut ett nytt nyhetsbrev med följande innehåll:

  

Vi måste lära av goda exempel

Det är viktigt att vi inom Polisen är öppna för att tänka nytt och ändra rutiner. Vi får aldrig låta prestige hindra oss från att ta efter när grannen gjort något bra, skriver rikspolischef Bengt Svenson i sin ledare.


Polisens röst mot allmänheten

Polisens kontaktcenter tar emot frågor och anmälningar från hela landet. Från årsskiftet minskas antalet kontaktcenter till sju. Tidningen Svensk Polis har följt arbetet på kontaktcentret i Norberg.


Polisuniformen kan anpassas för kvinnor

Nästa år ska polisens uniform och skyddsutrustning ses över, enligt Rikspolisstyrelsens planer. Bland annat är tanken att brister i passformen för kvinnor ska åtgärdas.


"Hade jag stått i hallen hade jag inte levt idag"

För drygt ett år sedan smällde en bomb i chefsåklagare Barbro Jönssons hus. Hon berättar om hur hennes kamp mot den organiserade brottsligheten fortsätter, numera inom polisen.


Civila utredare kan få utökade befogenheter

Polisens civila utredare gör ett bra jobb och bör få utökade befogenheter, enligt en ny utredning. Polisförbundet motsätter sig förslaget medan fackförbundet Jusek tvärtom vill gå längre.


Investerare luras köpa värdelösa värdepapper

Varje år försvinner miljardtals kronor ut ur landet på grund av att investerare luras att köpa värdelösa aktier. Hittills har tusentals personer drabbats bara i Sverige.


Fokus på HBT-ungdomars hälsa

Flera undersökningar visar att HBT-ungdomar mår sämre än såväl vuxna HBT-personer som heterosexuella ungdomar. Regeringen har därför gett Ungdomsstyrelsen i uppdrag att analysera orsakerna bakom detta och föreslå åtgärder. För uppdraget avsätts 440 000 kronor.


Vi behöver veta mer om vilka åtgärder som kan förbättra unga HBT-personers hälsa. Unga människor ska kunna känna sig trygga med att få stöd av skola, sjukvård och andra samhällsinstanser oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. Ett positivt exempel är den nya ungdomsmottagningen på nätet, http://www.umo.se/,  som behandlar HBT-perspektivet på ett föredömligt sätt, säger integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.


Det är framförallt den psykiska hälsan som tycks vara sämre bland unga HBT-personer än bland övriga grupper. Särskilt bekymmersam är situationen för unga homo- och bisexuella tjejer och för unga transpersoner. Frågan om barns och ungdomars hälsa är högt prioriterad av regeringen. Ungdomsstyrelsen ska presentera sin rapport senast den 31 januari 2010.


Utredningen om patientens rätt

Utredningen om patientens rätt presenterar delbetänkande med förslag för att stärka patientens ställning


Utredningen om patientens rätt överlämnar sitt delbetänkande till socialminister Göran Hägglund måndagen den 15 december.


Bättre kontroll av missbruksmedel; en effektivare narkotika- och dopningslagstiftning m.m.

Narkotikautredningen har idag överlämnat sitt betänkande (SOU 2008/120; 617 sidor) till folkhälsominister Maria Larsson. Utredningen har behandlat ett antal olika frågor om narkotika, narkotikaprekursorer (dvs ämnen som kan omvandlas till narkotika), hälsofarliga varor, dopningsmedel och så kallade flyktiga ämnen som kan användas vid sniffning.


Bland utredningens bedömningar och förslag kan följande nämnas:


Utredningen föreslår - främst med hänvisning till rättssäkerhetskrav - inte någon ändring i sättet att fastställa vad som är narkotika, hälsofarliga varor och dopningsmedel.


Statens folkhälsoinstituts (FHI) och Läkemedelsverkets arbete med att utreda och till regeringen anmäla vilka ämnen som bör klassificeras som narkotika eller hälsofarliga varor effektiviseras. Bland annat föreslår utredningen att myndigheterna ska bevaka utbudet på Internet av oklassificerade substanser och ges rätt att köpa in sådana ämnen för att analysera innehåll och aktiv substans, detta som ett led i att åstadkomma att klassificeringsprocessen i fråga om nya droger blir mer effektiv och snabb.


FHI för idag en bevakningslista över nya okontrollerade missbrukssubstanser, som man inom ramen för det så kallade NADiS-nätverket (se nedan) har under observation för eventuell klassificering som narkotika eller hälsofarlig vara. För att försöka hålla jämna steg med den marknad som bjuder ut nya okontrollerade missbrukssubstanser till försäljning bör FHI inom ramen för detta arbete föra en utbyggd bevakningslista och ha möjlighet att utreda flera missbrukssubstanser samtidigt. I den mån flera substanser som faller inom Läkemedelsverkets ansvarsområde blir aktuella för missbruk, bör även Läkemedelsverket ha möjlighet att utreda flera substanser samtidigt.


Den svenska delen av NADiS-nätverket (Nätverket för den Aktuella Drogsituationen i Skandinavien), som består av experter från olika myndigheter och institutioner med direkt koppling till olika delar av drogområdet, utgör ett viktigt instrument i FHI:s och Läkemedelsverkets arbete med kontroll av missbrukssubstanser. Narkotikautredningen föreslår att NADiS byggs ut och förstärks.


Utredningen föreslår att en lag om individuella skyddsomhändertaganden av icke kontrollerade missbrukssubstanser införs till skydd för enskildas liv och hälsa, mot skador av sådana varor som regeringen kan antas komma att förklara som narkotika eller hälsofarlig vara. Som förutsättningar för skyddsomhändertagande föreslås bland annat gälla att varan har sådana egenskaper eller effekter som avses i narkotikastrafflagen eller sådana egenskaper som avses i lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor samt att det av omständigheter i det enskilda fallet kan antas att varan är avsedd att brukas så att den kan förorsaka skada eller dödsfall. Beslut om skyddsomhändertagande  ska fattas av allmän åklagare och ska kunna överprövas av allmän domstol.


Narkotikautredningen föreslår att de båda industrikemikalierna GBL och 1,4-butandiol, som idag är reglerade som hälsofarliga varor, ska narkotikaklassificeras.


Narkotikautredningen har låtit göra ingående analyser av dopningsmedels farlighet i olika avseenden. Missbruk av dopningsmedel är ett omfattande och stort problem som i många avseenden kan jämställas med narkotikamissbruk. Utredningen föreslår att påföljderna för dopningsbrott avsevärt skärps.


Utredningen anser att det är viktigt med kunskap om sniffning för att kunna motverka sådant missbruk. Ytterligare åtgärder utöver information krävs. För att en reglering ska kunna omfatta sådana medel som idag används för sniffningsändamål föreslår utredningen att en ny förordning införs, som reglerar försäljning med mera, av vissa skadliga ämnen som kan sniffas.


FHI ges ett tydligt informationsansvar för arbetet med att förebygga de problem som uppstår till följd av missbruk av narkotika, vissa hälsofarliga varor, vissa dopningsmedel, sådana flyktiga ämnen som kan bli föremål för sniffning samt varor som marknadsförs som om de har narkotiska, euforiserande, berusande eller liknande egenskaper.

  

---------------------------------------------------------

  

Den intresserade som kanske inte orkar läsa hela rapporten bör i alla fall ta del av sammanfattningen av rapporten (sidorna 21-73).


Innehållet i rapporten pekar på välkomna och tydliga möjligheter att effektivisera arbetet mot narkotika i en riktning som krävts av många.


Torgny Peterson


Fremskrittspartiet överväger distribution av gratis heroin

Norska Fremskrittspartiet ställer sig inte helt avvisande till att leverera gratis heroin till så kallade tunga narkomaner.


För att lära sig mer om huruvida gratis heroin till heroinister är en bra idé skickar man nu en medlem av partiet till Schweiz för att titta närmare på det schweiziska projektet, som i flera omgångar dömts ut av FN;s internationella narkotikakontrollbyrå (INCB). Många politiker tänker på nästa val och sätter upp fingrarna i luften för att känna åt vilket håll det blåser och just nu är det i vissa kretsar "inne" med en positiv hållning till att underlätta fortsatt missbruk och beroende med hjälp av gratisheroin till heroinisterna.


Ett av argumenten som förs fram till förmån för ett projekt med gratis heroin är att "patienterna" har en tendens att fullfölja "behandlingen", något som inte alltid är givet i andra behandlingssammanhang. Det krävs ingen spetsvetenskap för att konstatera att en aktiv heroinist gärna stannar kvar i ett projekt där han/hon får den narkotika han är beroende av gratis.


Kanske är det snart dags för norska Fremskrittspartiet att föreslå att grava alkoholmissbrukare borde få en gratis pava whisky eller annan lämplig dryck dagligen för att upprätthålla beroendet och missbruket.


Läs också:

Om narkotikasituationen i Norge

Lyckad behandling? Heroinister stannar kvar när dom får heroin

Norska Narkotikapolisföreningens årskonferens


Torgny Peterson


Omfattande kriminalitet på flygplatser

I Kanada har nu Project Spawn överlämnat en utredning som redovisar omfattande organiserad brottslighet under perioden 2005-2007 vid landets åtta största flygplatser (Toronto, Vancouver, Edmonton, Calgary, Winnipeg, Ottawa, Montreal (Trudeau International Airport) och Halifax.


I rapporten konstaterar RCMP (Royal Canadian Mounted Police) att 1 326 personer, varav 298 flygplatsanställda, varit inblandade i grov organiserad brottslighet via totalt 58 kriminella grupper vid de nämnda flygplatserna. Bland de flygplatsanställda handlar det om de flesta personalkategorier - bagagahanterare, ramppersonal, cateringpersonal och personal vid bränsledepåerna.


En majoritet, 38 stycken av de 58 kriminella grupper som identifierats i rapporten, hade etablerade kopplingar till Kanadas tre största flygplatser (Toronto, Montreal och Vancouver).


I rapporten pekas bland annat flygplatsen i Vancouver ut som ett viktigt nav för all sorts kriminalitet - smuggling av förfalskade (märkes)varor, all insmuggling av heroin från Indien, hälften av allt kokain som smugglas in i Kanada och omfattande människosmuggling för att nämna några exempel.


Samtidigt som passagerare med bagage påstås bli noggrant genomsökta visar det sig att mindre än en procent av de anställda med arbetsuppgifter i "restricted areas" blir föremål för visitering/kontroll vare sig vid inpassering eller utpassering.     


Torgny Peterson


Beslag av 133 kilo heroin

Efter ett tips har polisen i Omsk i Sibirien tagit 133 kilo heroin i beslag - det största beslaget hittills i Sibirien. En rysk medborgare och två personer från Tadjikistan har gripits.


Torgny Peterson


Fuskar du med skatten dras skulden direkt från ditt bankkonto

Inte nog med att coffee shop-innehavare och prostituterade går mot bistrare tider i Holland. Nu är det dags för skattefuskarna att få sin beskärda del av de olika åtgärdspaket som landets regering är på väg att genomföra.


Vad innebär då detta för skattefuskarna? Jo, skattemyndigheten i Holland börjar nästa år med ett experiment där man helt enkelt går in och tar den obetalda skatten direkt från folks bankkonton.


De som inte har betalat får en sista påminnelse och om det inte hjälper kan skattemyndigheten gå in och dra 1 000 euro per månad.


Lagen som redan godkänts av parlamentets båda kamrar väntar nu på ett godkännande av den ansvarige ministern, Jan Kees de Jager, rapporterar Algemeen Dagblad.  


Torgny Peterson


Utökad tillsyn över stiftelser

I en proposition (2008/09:84) som i dag har överlämnats till riksdagen föreslår regeringen lagändringar för att bättre motverka missbruk av stiftelser, särskilt i samband med insamling av pengar. Regeringen föreslår också att länsstyrelsernas tillsyn över stiftelser ska skärpas.


Det förekommer att oseriös insamlingsverksamhet bedrivs i stiftelseform. De pengar som en stiftelse samlat in har emellanåt bara till liten del gått till det ändamål som stiftelsen ska främja. Att stiftelser missbrukas riskerar att minska allmänhetens förtroende för insamlingar och därmed viljan att skänka medel till sådana. För att motverka detta föreslås att insamlingsstiftelser (stiftelser för renodlade penninginsamlingar) under en period om tre räkenskapsår som huvudregel ska vara skyldiga att använda minst 75 procent av sina intäkter för ändamålet.


I dag registreras inte alla stiftelser hos länsstyrelserna. En allmän registreringsskyldighet föreslås för att minska utrymmet för att använda stiftelser för ekonomiska oegentligheter. En registreringsskyldighet gör det även enklare för allmänheten att få fram uppgifter om stiftelser.


Tillsynens omfattning varierar mellan länsstyrelserna. För att få till stånd en mer effektiv tillsyn föreslås att tillsynsfunktionen koncentreras till ett färre antal länsstyrelser än i dag.


I propositionen föreslås också att stiftelser som har bildats av eller tillsammans med staten, en kommun eller ett landsting eller som förvaltas av en statlig myndighet inte längre ska vara undantagna från fullständig tillsyn.


I syfte att minska stiftelsernas administrativa kostnader föreslås att gränsvärdet för bokföringsskyldighet och skyldighet att ha kvalificerad revisor ska höjas från cirka 400 000 kr till 1 500 000 kr.


De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.


1 000 miljoner för kortare köer

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har enats om en konstruktion för den så kallade Kömiljarden för att korta vårdköerna. En miljard kronor ska fördelas mellan de landsting som lyckas väl i att ge sina patienter vård i tid. Satsningen är resultatbaserad och pengarna delas ut i efterhand till de landsting som når de uppsatta målen. Landstingen kommer att mätas på köerna för remiss till specialist respektive operation eller annan behandling.


De vårdköer vi ser idag är inte acceptabla, människor måste kunna förvänta sig vård i rimlig tid. Mätningar visar också att köer i vården ofta handlar om en attityd- och prioriteringsfråga från landstingens sida. Jag förväntar mig att Kömiljarden kommer att fungera som en ordentlig morot för landstingen att nu sätta frågan högt på dagordningen, säger socialminister Göran Hägglund.


Idag fungerar vårdgarantin enligt ett system 0-7-90-90, där patienten ska få tala med vårdkunnig personal på telefon samma dag som man önskar och inte vänta mer än 7 dagar på tid hos läkare. För remittering till specialist och därefter påbörjad behandling får väntetiderna sedan vara högst 90 dagar vardera.


För att ett landsting över huvud taget ska vara aktuellt för att få del av Kömiljardens medel måste 90 procent av landstingets vårdenheter rapportera in aktuell köstatistik till SKL. Landstinget måste även presentera en köplan för hur de avser att aktivt arbeta för att korta köerna.


För att sedan få del av Kömiljarden måste minst 80 procent av patienterna i ett landsting få träffa en specialist och/eller inleda behandling inom vårdgarantins 90 dagar. Kömiljardens medel delas lika mellan momenten "remiss till specialist" och "behandling", så att de båda momenten får 500 miljoner kronor vardera. De landsting som uppnår målen delar på pengarna utifrån sin befolkningsandel. Det är alltså fullt möjligt för ett landsting att vara med och dela på hälften av Kömiljardens medel om landstinget uppfyller kraven på korta vårdköer för remiss men inte för behandling.


Som en sporre för att ytterligare korta köerna kommer 50 av de 500 miljonerna per moment att avsättas för det eller de landsting som lyckas ge 90 procent av patienterna vård inom vårdgarantins gränser.


Vi vet att Sverige ligger i topp när det gäller medicinska resultat. Vi är nöjda med att vi träffat denna överenskommelse och den kommer att ge landstingen förbättrade möjligheter att placera Sverige högt även när det gäller tillgänglighet, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.


Mätningar kommer att ske löpande och medlen fördelas mellan landstingen baserat på landstingens vårdköer den 30 november 2009. Om inget landsting når målet om 80 procent fryser pengarna inne.


Regeringens satsning på Kömiljarden är budgeterad för tre år.


Regeringen har avsatt 1 000 miljoner för bättre tillgänglighet under 2009, pengarna går till de landsting som uppnår Kömiljardens mål. Det går därför inte i dag att säga exakt hur mycket varje landsting kommer att få. Om alla landsting når målen i Kömiljarden går det dock att ange ett lägsta belopp som varje landsting får.


2008 års redogörelse för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

I skrivelsen (Skr. 2008/09:89) redogör regeringen för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll under tiden från och med den 1 juli 2007 till och med den 30 juni 2008 och för utvecklingen av den internationella terrorismen under samma period.


Regeringen har under den aktuella perioden inte fattat något beslut med stöd av lagen.


Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007


Bedömningar av brottslighetens omfattning är en av Brottsförebyggande rådets viktigaste uppgifter.


Rapportserien Brottsutvecklingen i Sverige har kommit ut sedan år 1976. Årets rapport (2008:23) ger en aktuell genomgång av olika brottstrender med tonvikt på perioden 1975-2007.


I genomgången utnyttjas förutom kriminalstatistik också Brå:s Nationella trygghetsundersökning (NTU) och andra kompletterande datakällor.


Årets rapport innehåller även ett fördjupningsavsnitt som behandlar fem särskilt angelägna frågeområden. Det handlar bland annat om ungdomsbrottslighet, kvinnors brottslighet och jämförelser av brottsligheten i olika länder. (Rapport 2008:23).


Beträffande narkotikabrott konstateras i rapporten att det under år 2007 anmäldes närmare 72 000 narkotikabrott. Narkotikabrott är ett så kallat spanings- och ingripande brott, vilket innebär att omfattningen av den anmälda brottsligheten främst är beroende av myndighetsprioriteringar. Den faktiska brottsligheten är därmed också avsevärt större än den registrerade.


Utvecklingen av antalet anmälningar mot narkotikalagstiftningen kan i princip beskrivas som linjärt ökande mellan åren1975-2007. Under 2000-talet har de anmälda fallen om narkotikabrott dock ökat i högre takt än tidigare, med mer en fördubbling av de anmälda fallen mellan åren 2000-2007. Det är framför allt kategorin eget bruk som står för de senare årens ökning av anmälda narkotikabrott.


Enbart eget bruk utgjorde grund för 59 procent av alla anmälningar år 2007. Såväl den lång- som kortsiktiga ökningen kan delvis förklaras av ändringar i lagstiftningenoch tillämpningen av denna medan förändringar i myndigheters resurser och prioriteringar främst tycks ha påverkat uppgången under 2000-talet.


Det kan inte hållas för sannolikt att narkotikamissbruket har ökat på samma vis som anmälningsstatistiken under 2000-talet. Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysnings (can) skolundersökningar av narkotikaanvändningen bland elever i årskurs 9 visar i motsats till anmälningsstatistiken på minskningar i andelen ungdomar som uppger att de provat narkotika under 2000-talet. Även skattningar av det tunga missbrukets utveckling under 2000-talet, baserat på analyser av olika narkotikarelaterade indikatorer, pekar på en viss nedgång av det allvarligaste narkotikamissbruket under senare år och beskriver därmed en annan utveckling än anmälningsstatistiken.


År 2007 misstänktes 21 220 personer för brott mot narkotikastrafflagen. Åttiofem procent av de misstänkta var män och omkring en femtedel var tjugo år eller yngre. Bland de personer som misstänks för brott mot narkotikastrafflagen ökade andelen yngre misstänkta under 1990-talet, vilket är i linje med vad som framkommit av kartläggningen av det tunga missbruket.


Polisens satsning mot våld i nära relationer

Att utreda relationsbrott är svårt. Den som är utsatt för våld av närstående är ofta beroende av utövaren och kan se slagen som en del av vardagen. Polisen måste därför i högre grad utforma arbetet efter denna brottslighets särdrag och komplexitet.


Nu bedrivs ett omfattande utvecklingsarbete som ska leda till bättre utredningar och ökad lagföring. Som en del i detta arbete har Brottsförebyggande rådet (Brå)studerat Polisens brottsutredningar.


På en pressträff måndag 15 december berättar Rikspolisstyrelsen om den nationella satsningen mot Brott i nära relationer och presenterar en ny polisoperativ handbok. Brå berättar om rapporten Polisens utredningar av våld mot kvinnor i nära relationer.


Brå:s rapport, som är gjord på uppdrag av Rikspolisstyrelsen, är en granskning av utredningsarbetet i 600 ärenden på fyra polismyndigheter. Rapporten visar att skillnader i arbetssätt mellan polismyndigheterna påverkar antalet uppklarade brott.


40%-ig ökning av antalet hjälpsökande med cannabisproblem


Från Colchester i Storbritannien rapporteras en kraftig ökning av antalet hjälpsökande med cannabisproblem. Steve Wood, chef för Open Road i Colchester, säger till lokala media att 2008 har vi sett en enorm tillströmning - en 40%-ig ökning av personer som behöver hjälp för sin användning av cannabis. Ett av de främsta skälen är tillgången och cannabis är otroligt billigt jämfört med tidigare.


Wood konstaterar också att Människor börjar mer och mer inse konsekvenserna....sömnlösa nätter, panikattacker, ångest, depression...


Torgny Peterson


Radioprogrammet ReageraMera torsdag 11 december 14.00-15.00Torsdag 11 december 14.00-15.00 är det dags igen för radioprogrammet ReageraMera


Tema

Cannabis och coffee shops i Holland


Programledare: Torgny Peterson

Programmet sänds live via FM-nätet (89,2) på Gotland i radiokanalen WisbyFM. För dig som inte bor på eller gästar Gotland går det utmärkt att höra direktsändningarna via internet på http://www.wisbyfm.se/ 


ReageraMera har spännande och intressanta gäster och tar upp toppaktuella frågeställningar i intervjuer och diskussioner - via telefon, live från studion eller i bandade inslag. Dessutom blir det musik.


Kokainets och våldets ColombiaI senaste numret av CAN:s publikation a&n (alkohol & narkotika) kan du bland annat läsa om följande:


Kokain - den colombianska konfliktens motor

Kokainet har blivit en allt viktigare del av den mer än femtio år gamla colombianska konflikten. Kokabönderna trängs mellan gerillan och de högerextrema paramilitärerna.


Brutal feodal ekonomi

Kokaodlande bönder i södra Colombia lever i en närmast feodal ekonomi där hot om brutalt våld och död är ständigt närvarande. Det visar socialantropologen Oscar Jansson i sin nyligen framlagda doktorsavhandling.


Bolivia vill att FN ska skilja på koka och kokain

Nyligen krävde Bolivias president Evo Morales i FN att förbundet skulle stryka kokabladet från listan med narkotikaklassade medel när nästa års drogpolitiska möte äger rum.


Det vita guldet - tankeställaren av Klas Lundström

Mexiko har övertagit Colombias roll som kokainets primära distributör. Men inte någon annanstans har narkotikan utgjort själva ryggraden i ett samhälle som i Colombia. Här förblir kokainet maktens hjärta, även om mindre och smidigare kartellfraktioner har ersatt de stora mäktiga knarkkungarna.


Dessutom i numret

GBL säljs över nätet

GBL omvandlas i kroppen till den narkotikaklassade substansen GHB, som orsakat flera dödsfall. GBL säljs helt öppet på en svensk internetsajt som redan i våras polisanmälts av Statens folkhälsoinstitut. Men polisen har ännu inte rört ett finger.


Carema ny aktör inom missbruksvården

Privatägda Maria Beroendecentrum AB i Stockholm fick inte fortsatt förtroende att bedriva missbruksvård åt landstinget. När upphandlingen var klar i slutet av oktober föll valet istället på vårdföretaget Carema, mest känt för att driva primär- och äldrevård. Men efter en dom i länsrätten rivs beslutet upp och en ny prövning av anbuden måste göras.

  

Nationellt centrum för missbrukande kvinnor med barn

Malins Minne på Rönneholms slott i Skåne är en nationell resurs för missbrukande mammor och deras barn. Nu utvecklas konceptet ytterligare genom ett unikt samarbete med kriminalvården.


Naltrexon mot amfetaminmissbruk

På 1980-talet kom några djurstudier som visade att naltrexon dämpade effekterna av amfetamin. De bortglömde studierna påminde sig beroendeläkaren Johan Franck ett decennium senare. Nu har hans forskargrupp publicerat den första kontrollerade studien som visar att substansen också hjälper amfetaminmissbrukare att hålla sig drogfria.


Ökande användning av kokain i Europa

Narkotikaanvändningen i Europa är fortfarande hög i ett historiskt perspektiv. Men under senare år har en viss stabilisering skett. De flesta former av missbruk ökar inte längre som tidigare och inom vissa områden sker minskningar. Ett undantag är kokainmissbruket som fortsätter att öka i många europeiska länder. Det konstaterar Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, ECNN, i sin nya rapport.


Narkotikainducerade dödsfall

Uppgifter som bygger på mycket breda och allomfattande begrepp har föga värde när man försöker förstå de underliggande faktorerna bakom narkotikarelaterad dödlighet. Det konstaterar ECNN i den senaste rapporten.


Debatt
"Varför straffa landsbygden?"

Den svenska alkoholpolitiken missgynnar små landsbygdsföretag, menar Urban Laurin, författare till boken Ansvarsfull alkoholservering, som används av SHR, Sveriges Hotell och Restaurangföretagare.


Kampanjpris för ett års prenumeration

.


Coffee shops i Holland - Del II


Den första delen om coffee shops i Holland kan du läsa här.


Antalet coffee shops i Holland

Det finns en eller flera coffee shops i 106 av landets 443 kommuner. I 105 av dessa kommuner tolereras coffee shops. En av kommun har nolltolerans men har ändå en coffee shop.


De 106 kommuner som har coffee shops har sammanlagt totalt 702 coffee shops, vilket är en minskning jämfört med det antal som fanns 2005 då landet hade 729 coffee shops.


Sedan 1990-talet har antalet coffee shops minskat gradvis varje år. Minskningen var mer omfattande tidigare än vad den varit under senare år.


Att coffee shops försvunnit beror huvudsakligen på "elimineringspolitiken" i ett antal större kommuner. Dessutom har ett antal coffee shops tvingats stänga av ekonomiska skäl.


Geografisk spridning och täthet

Den största koncentrationen av coffee shops finns i Amsterdam, Rotterdam, Haag och Utrecht och i andra medelstora städer.


På samma sätt som under tidigare år finns ungefär hälften (51%) av landets coffee shops i de fem kommuner som har fler än 200 000 invånare. De flesta kommuner med färre än 50 000 invånare har inte någon coffee shop.


Av de 106 kommuner som har coffee shops så går det 0,53 coffee shops per 10 000 invånare.


Nästa del: Hur ser kommunernas etablerings- och licensieringssystem för coffee shops ut?


Torgny Peterson  


Barnbrottsutredningen

Barnbrottsutredningen har i dag överlämnat betänkandet Barn som misstänks för brott (SOU 2008:111) till justitieminister Beatrice Ask.


Om ett barn misstänks för att före 15 års ålder ha begått ett brott får i dag en utredning rörande brottet inledas bland annat om en utredning kan antas ha betydelse för att avgöra behovet av socialtjänstens insatser för den unge. Barnbrottsutredningen menar att även i fortsättningen bör det primära syftet med utredningar av brott som barn under 15 år misstänks för vara att klarlägga behovet av sociala insatser. Detta är dock inte oförenligt med en ambition att fler brott av barn ska utredas. Forskning har visat att ju yngre någon är när denne börjar använda droger eller begå brott desto större är risken för missbruk och brottslighet senare i livet. Det är därför viktigt att barn med dessa problem uppmärksammas i tid.


Allvarliga brott ska utredas

För att understryka vikten av att det genomförs en utredning när barn under 15 år misstänks för särskilt allvarlig brottslighet föreslår utredningen att det införs en huvudregel som innebär att en utredning ska genomföras om ett barn misstänks för att ha begått ett brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år.


Brottsaktiva barn ska uppmärksammas särskilt

Om ett barn begår upprepade brott bör det uppmärksammas tydligare än tidigare. Om socialtjänsten vidtar åtgärder innan dessa brottsaktiva barn blivit straffmyndiga bedömer utredningen att förutsättningarna är större för att åtgärderna ska få avsett resultat. Det förhållandet att ett brott som barnet misstänks för kan antas utgöra ett led i en upprepad brottslighet bör därför få större betydelse än tidigare för om en utredning ska göras.


Brottsofferperspektivet lyfts fram

Utredningen föreslår vidare att möjligheterna att genomföra en utredning om brott av barn utvidgas för att stärka brottsoffrens ställning och för att förbättra möjligheterna till brottskadeersättning.


Barnets rättssäkerhet stärks

Utredningen föreslår även att förutsättningarna för att förordna juridiskt biträde utvidgas, främst med hänsyn till att polis och åklagare får större befogenheter att inleda utredning rörande brott som inte är direkt knuten till behovet av insatser från socialtjänsten. I de fall som det finns en presumtion för att allvarliga brott ska utredas ska som huvudregel även ett juridiskt biträde förordnas.


Nära samarbete socialtjänst - polis

Ett nära samarbete mellan polisen och socialtjänsten har flera positiva effekter på utredningsförfarandet. Utredningen anser därför att det är önskvärt att socialtjänsten på en mera regelbunden och permanent basis har medarbetare stationerade hos polisen och därigenom även ökar förutsättningarna för att socialsekreterarna ska kunna vara med vid polisförhöret. Ett sådant samarbete skulle även ha andra positiva effekter som till exempel en allmänt ökad kännedom om barn- och ungdomsbrottslighetens omfattning och karaktär.


Tvångsmedel - Salivprov för DNA-analys och drogtest

Utredningen föreslår att kroppsbesiktning, till exempel för DNA-analys, ska kunna genomföras om barnet misstänks för brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år, om åtgärden är av synnerlig vikt för att klarlägga omständigheterna kring brottet.


Kroppsbesiktning i form av drogtest ska kunna företas om barnet kan misstänkas för att olovligen ha brukat narkotika, om åtgärden är av synnerlig vikt för att socialtjänsten ska kunna avgöra behovet av insatser. Avsikten är alltså inte att alla barn som misstänks vara påverkade av narkotika ska drogtestas med tvång utan endast i de fall där socialtjänsten bedömer att åtgärden är av synnerlig vikt för att avgöra behovet av insatser ska ett sådant test genomföras.


Holländska regeringen planerar skärpa tonen mot sexindustrin i landet

Det är inte bara en reducering av antalet coffee shops som står i det holländska rampljuset just nu. Om regeringens planer går igenom väntar också tuffare tag mot sexindustrin i landet då regeringen planerar att det ska bli straffbart (upp till sex månaders fängelse) för den som besöker icke-licensierade prostituerade. För närvarande är 18 år minimiåldern för prostitution i Holland. En eventuell höjning av åldersgränsen till 21 år kan bli aktuell.


Hittills är det bara bordellerna som måste ha licens för sin verksamhet. De nya regeringsplanerna innebär att alla verksamheter inom "sexindustrin" måste ha licens för sin verksamhet.


Kommunerna ska också, enligt förslaget, få utökade möjligheter att påverka både var och också om verksamheter inom "sexindustrin" kan etableras.


Det nya förslaget, som utarbetats av inrikesministern Guusje ter Horst och justitieministern Hirsch Ballin är ute på remiss hos bland annat de rättsvårdande myndigheterna, skatteverket och andra berörda.


Tanken med den nya lagstiftningen är att genomföra en ökad reglering, minska brottsligheten och krossa människosmuggling och människohandel.  


Torgny Peterson


Coffee shops i Holland - Del I


En nyligen publicerad holländsk studie innehåller intressant information om landets så kallade coffee shops där cannabisprodukter säljs till hugade spekulanter.


Som jag berättat tidigare tjänar cannabiskapitalisterna i Holland grova pengar på människors missbruk av cannabis. Enligt holländska tidningsuppgifter, baserade på information från holländsk polis, smugglas varje år över 500 ton cannabis till ett värde av cirka 200 miljarder kronor ut från landet.


Enligt kommissarie Max Daniel, som leder arbetet mot cannabis, är omkring 80 procent av den cannabis som tillverkas i landet avsedd för export.


Och det saknas inte brist på efterfrågan. Enligt Daniels finns de flesta kunderna i England, Belgien, Tyskland och Skandinavien, och på senare tid också i de baltiska staterna.


Daniels säger vidare att i samband med nästan alla mord-, vapen- och narkotikaärenden finns cannabis med i spelet och på samma sätt som med kokain och heroin så blandas cannabisprodukterna ut för att säljaren ska få ut mer pengar per kilo. (I Storbritannien har försäljarna också ökat på vikten bland annat genom att lägga till mikroskopiskt små glaskulor och i Tyskland har myndigheter varnat för blykontaminerad cannabis).


Daniels antyder att banker lånar ut pengar till cannabiskapitalisterna, som också samarbetar med jordbruksuniversitet för att optimera produktionsprocessen.


Även om det går trögt så har äntligen holländska politiker upptäckt kopplingen mellan cannabishanteringen och ökad brottslighet och i somras bildades en speciell grupp där representanter från polisen, åklagarmyndigheten, bostadsföreningar och företag samarbetar mot cannabishanteringen. Polisens kontroller av coffee shops genomförs också i utökad utsträckning.


Vidare initieras just nu en omfattande storsanering i Amsterdam.


En del drogpolitiska lustigkurrar menar att den enorma tillgången på cannabis skulle utgöra ett skäl till legalisering av cannabis med den naiva förhoppningen att cannabiskapitalisterna då skulle slås ut från marknaden. Den sortens kapitalister övergår inte till odling av morötter eller produktion av honung om nu någon skulle tro det - var så säker.


Åter till den aktuella rapporten, som förmedlar kunskaper om antalet officiellt accepterade försäljningsställen, så kallade coffee shops, för cannabisprodukter och om den officiella hållningen beträffande coffee shops i Holland. De uppgifter som följer avser situationen 2007.


För att möjliggöra en giltig jämförelse så räknade man antalet coffee shops och utvärderade kommunernas policy på samma sätt som under perioden 1999-2005. 2005 beslutade man att genomföra den här sortens undersökning vartannat år och i slutet av 2007 fick tjänstemän i landets alla 443 kommuner ett formulär med frågor om den officiella, nedtecknade policyn beträffande coffee shops.


Alla tjänstemän tillfrågades om antalet coffee shops. I 2007 års undersökning handlade frågorna om situationen år 2007 och i vissa fall också år 2006.


Syftet med kommunernas policy, policyn när det gäller drogturism,  illegal försäljning och hur innehållet i den antagna policyn genomfördes blev också föremål för frågor liksom BIBOB (Bevorderung Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur), en lagstiftning som sedan 2003 ger lokala myndigheter rätt att kontrollera bakgrunden hos personer som arbetar inom "sexindustrin" (läs! bordeller) och i coffee shops.


Tjänstemän i kommuner med en eller flera coffee shops fick vidare frågor rörande de så kallade AHOJ-G-kriterierna (se nedan), som i sin tidigaste form introducerades 1991 av justitieministeriet för att reglera försäljningen av cannabisprodukter i coffee shops. I dagsläget ser dessa regler för en coffee shop ut som följer:


Ingen reklam (A)

  

Inga så kallade "tunga" droger får säljas eller användas i en coffee shop (H)

  

Inga störningar (i form av hög musik eller ansamlingar av kunder som stör) i grannskapet (O)

  

Inga kunder under 18 år får besöka en coffee shop (J)

  

Ingen försäljning av stora mängder; en coffee shop får sälja högst fem gram per dag till en och samma person (G)

  

Vidare får en coffee shop ha högst 500 gram cannabisprodukter i lager

  

Det kan tilläggas att en del kommuner har infört ytterligare föreskrifter/regler.


De tjänstemän som fick enkäten fick också besvara frågor om kommunens policy när det gäller hur nära skolor coffee shops ligger och vidare en fråga om coffee shops vid nationsgränsen.


Den aktuella rapporten redovisar bara antalet coffee shops och de olika kommunernas policy beträffande coffee shops och tar inte upp frågan om hur kontrollen av de ovan angivna föreskrifterna/reglerna tillämpas i kommunerna.


10 december kan du läsa mer här, bland annat om antalet coffee shops och hur spridningen av dom i landet ser ut.


Torgny Peterson   


Nya möjligheter för ideella sektorn

I dag samlades idéburna organisationer inom det sociala området, Sveriges Kommuner och Landsting och regeringen kring en gemensam, banbrytande överenskommelse. I överenskommelsen binder sig alla inblandade vid vissa långsiktiga principer, åtaganden och åtgärder. Bland annat ska regeringen arbeta för den ideella sektorns möjligheter att konkurrera på lika villkor när det gäller samhällstjänster inom det sociala området. Regeringen understryker också vikten av att höra den ideella sektorns synpunkter inför viktiga beslut. När överenskommelsen presenterades fanns statsråden Nyamko Sabuni, Göran Hägglund och Maria Larsson på plats som presenterade överenskommelsens innehåll på respektive område.


Ideella krafter inom hälso- och sjukvården har en viktig roll att spela i framtidens välfärd. Överenskommelsen är en milstolpe som bekräftar den ideella sektorns engagemang, kreativitet och vilja att bidra till utvecklingen av samhället, säger Nyamko Sabuni, integrations- och jämställdhetsminister.


Överenskommelsen är ett konkret resultat av vad alliansen redovisade i sin första regeringsförklaring: det offentliga är ett komplement till all den goda verksamhet som utförs i den ideella sektorn, inte tvärtom. Under ett års tid har en dialog ägt rum under ledning av regeringens representant Peter Örn. Ett drygt hundratal organisationer har omfattats av dialogen där även SKL deltagit. Dessutom ställer sig socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet bakom principerna i överenskommelsen. Överenskommelsen utgör plattformen och verktyget för en uppföljning som ska leva länge   en uppföljning som ska syfta till stärkandet av den ideella sektorn. De organisationer som omfattats av dialogen kan ansluta sig och därmed ingå i det aktiva arbetet med uppföljningen. Regeringen har i 2009 års budget avsatt 2 600 000 kronor för detta.


Huvudmålet med överenskommelsen är att stärka de idéburna organisationernas självständiga och oberoende roll som opinionsbildare, samt att stödja framväxten av en större mångfald av utförare och leverantörer inom hälso- och sjukvården och omsorgen. Överenskommelsen ska tydliggöra de ideella aktörernas roll inom det sociala området och möjliggöra för dessa att konkurrera på likvärdiga villkor med andra aktörer verksamma på området.


Du kan läsa mer om överenskommelsen här.


Läs också:

Dialog med den ideella sektorn


Omreglering av apoteksmarknaden

I lagrådsremissen föreslås att apoteksmarknaden ska omregleras och att Apoteket AB:s ensamrätt att bedriva detaljhandel med vissa läkemedel och varor ska brytas.

Monopolet föreslås ersättas med ett system där den som har fått tillstånd av Läkemedelsverket ska få bedriva detaljhandel med de läkemedel och varor som i dag omfattas av Apoteket AB:s ensamrätt. Handeln ska bedrivas på öppenvårdsapotek.

För att få tillstånd måste sökanden dels uppfylla vissa krav på lämplighet, dels visa att den har förutsättningar att uppfylla en rad krav som ställs på verksamheten. Kraven innebär bl.a. att det ska finnas farmaceuter närvarande under öppethållandet, att samtliga förordnade läkemedel och varor ska kunna tillhandahållas, att information och rådgivning ska ges och att verksamheten ska bedrivas i lokaler som är lämpliga för sitt ändamål.

Tillståndsinnehavaren ska till sitt förfogande ha en läkemedelsansvarig som ska se till att verksamheten uppfyller de krav som gäller för handeln med och hanteringen i övrigt av läkemedel. Läkemedelstillverkare, den som innehar ett godkännande för försäljning av läkemedel och den som är behörig att förordna läkemedel ska som regel inte kunna få tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel.

När det gäller partihandel med läkemedel föreslås att den som har tillstånd att bedriva partihandel ska ha en skyldighet att till öppenvårdsapoteken leverera de läkemedel som omfattas av tillståndet. Regleringen av detalj- och partihandeln föreslås ske i en ny lag om handel med läkemedel som ska ersätta lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m. Läkemedelsverket föreslås ha tillsyn över efterlevnaden av den nya lagen.


Det finns en rad databaser, register och annan IT-infrastruktur som alla öppenvårdsapotek måste ha tillgång till för att kunna bedriva sin verksamhet. För närvarande ansvarar Apoteket AB för driften av dessa funktioner. Denna infrastruktur ska separeras från Apoteket AB och placeras i ett från apoteksaktörerna fristående bolag, Apotekens Service AB. Apotekens Service AB föreslås i enlighet härmed ta över ansvaret för de databaser och register som regleras i lagen (1996:1156) om receptregister och lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning. Bolaget föreslås också ta över det ansvar för nationell statistik som Apoteket AB har i dag. Det föreslås att öppenvårdsapoteken ska vara skyldiga att till Apotekens Service AB föra över den information som erhålls vid expedieringen av läkemedel och som servicebolaget behöver för att hålla registren och databaserna uppdaterade.


I lagrådsremissen föreslås en ny lag, apoteksdatalagen, som ska reglera öppenvårdsapotekens hantering av personuppgifter vid handel med läkemedel m.m.


Det föreslås vidare att lagen om receptregister anpassas till personuppgiftslagen (1998:204) och att vissa ändringar görs när det gäller ändamålen i receptregisterlagen.


Prissättning av läkemedel regleras i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket föreslås bestämma öppenvårdsapotekens inköpspris och försäljningspris för läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna. Läkemedel som inte är utbytbara ska öppenvårdsapoteken få köpa in till priser som understiger det fastställda priset. Parallellimporterade läkemedel som är utbytbara mot läkemedel som inte är generiska ska öppenvårdsapoteken få köpa in till priser som understiger det inköpspris som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket fastställt.


Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket föreslås ha tillsyn över efterlevanden av lagen om läkemedelsförmåner m.m.


Dessutom behandlas vissa verksamheter som berörs av omregleringen. Det gäller bl.a. vissa frågor om tillgänglighet till läkemedel, vaccinationsförsörjningen, driften av Giftinformationscentralen, tillhandahållande av läkemedelsinformation och praktikplatser.


Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2009.


Läs också:

SOU 2008:28 Apoteksdatalagen

SOU 2008:4 Omreglering av apoteksmarknaden

SOU 2007:48 Patientdata och läkemedel m.m.


Fler kommunala knarkarkvartar i Norge?

I norska Horten diskuterar man nu möjligheten att inrätta en kommunal knarkarkvart. Vi kan på det sättet ta vara på värdigheten hos en liten grupp människor som har en svår livssituation, säger Heidi Ørnlo från Arbeiderpartiet till Gjengangeren.


Politisk skicklighet är förmågan att förutsäga vad som kommer att hända i morgon, nästa vecka, nästa månad, nästa år och att ha förmågan att efteråt förklara varför det inte blev så, konstaterade en gång Winston Churchill. Ørnlo och hennes kamrater kan redan i dag börja arbeta på en förklaring på varför det inte blev så.


Läs också:

Stark kritik mot kommunala sprutstugor i Norge


Torgny Peterson


Ny webbplats gör Stödlinjen mer synlig

Stödlinjen har lanserat sin nya webbplats. Den vänder sig till dig som själv är spelare, är anhörig till någon som spelar eller möter spelberoende i ditt arbete. Och för den som är orolig för sitt spelande finns ett självtest.


På webbplatsen finns information om spelberoende, vilka de vanligaste konsekvenserna är och hur man kan få hjälp att komma ur ett beroende. Här finns också länkar till olika stödföreningar och forskning på området. Via webbplatsen finns också möjligheten att få stöd och råd via e-post.

Utöver lanseringen av den nya webbplatsen sprids också 50 000 cafévykort med Stödlinjen som avsändare i Stockholm, Malmö och Göteborg. Under november och december har Stödlinjen även annonserat i facktidningar som vänder sig till personal inom kommun och social omsorg.

Stödlinjen för spelare och anhöriga drivs på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut och har funnits sedan 1999. Till Stödlinjen kan personer som har spelproblem och deras anhöriga vända sig för att få stöd och tips. Även personer som kommer i kontakt med spelberoende i sitt arbete är välkomna med sina frågor.Ytterligare information:
Carolina Nordlinder, Spelberoendeprojektet, Statens folkhälsoinstitut
063-19 97 20


SVT:s Fördärvet var partiskt och innebar ett privatlivsintrång

Enligt Granskningsnämnden blev SVT:s Fördärvet ensidigt till förmån för den sida som kritiserade den så kallade Gillberggruppen och dess forskningsmetoder. Genom uppläsningen ur ett privat brev stred programmet även mot bestämmelsen om respekt för privatlivet.


Dokumentären handlade om den kända konflikt som ledde fram till att Gillberggruppen i Göteborg förstörde sitt eget forskningsmaterial om Damp hos barn. Detta gjordes sedan kammarrätten beslutat att materialet skulle lämnas ut till barnläkaren Leif Elinder och sociologen Eva Kärfve. Dessa två, bland flera andra, intervjuades i programmet och fick ge sin syn på Gillberggruppens forskning och på konflikten. I återkommande inslag visades också hur reportrarna  försökte förstöra 22 hyllmeter handlingar på samma tid som Gillberggruppen sade sig ha gjort.


Granskningsnämnden konstaterade att programmet innebar ett ifrågasättande av Gillberggruppens forskningsmetoder och slutsatser. Programmet tog även upp de anklagelser om forskningsfusk som förekommit mot gruppen och det antyddes att förstörelsen av forskningsmaterialet hade skett för att dölja brister i det. Det av reportrarna genomförda "tuggexperimentet" innebar samtidigt ett ifrågasättande av om någon förstörelse av forskningsmaterialet faktiskt hade ägt rum. Även om program får ha en kritisk infallsvinkel blev enligt nämnden framställningen i dessa delar så ensidig till förmån för Gillberggruppens kritiker att den stred mot kravet på opartiskhet.


I programmet återgavs ett avsnitt ur ett privat brev som forskaren Carina Gillberg hade skrivit till Leif Elinders släkt. Nämnden ansåg att publiceringen av brevutdraget och sättet detta skedde på innebar ett intrång i Carina Gillbergs privatliv som inte var motiverat av något oavvisligt
allmänt intresse.


Nämnden förelade SVT att offentliggöra beslutet på lämpligt sätt.


Aktuella bestämmelser

Kravet på opartiskhet
SVT ska bedriva programverksamheten opartiskt och med hänsyn tagen till att en vidsträckt yttrande- och
informationsfrihet ska råda i televisionen (5 § i sändningstillståndet). Kravet på opartiskhet innebär bland annat att
kontroversiella ämnen eller händelser inte får behandlas ensidigt, det vill säga så att endast en parts version eller synpunkter klart dominerar ett program eller inslag.


Bestämmelsen om respekt för privatlivet
SVT ska respektera den enskildes privatliv i programverksamheten om inte ett oavvisligt allmänt intresse kräver annat
(6 § i sändningstillståndet). Bestämmelsen är avsedd att ge skydd för den personliga integriteten.


Du kan läsa Granskningsnämndens beslut här.


Fler marijuanaklubbar än skolor

Visste du att det finns fler marijuanaklubbar än mellanstadieskolor, polisstationer och Taco Bells i San Francisco? Om inte så vet du det nu.


Dom som förespråkar ännu fler inrättningar av liknande slag förefaller ha en sådan brist på kunskap att det måste vara resultatet av åratals studier. I och för sig kan dumheter vara hänförande, men inte dumheten i sig.


Torgny Peterson


Jag vill bli full i Sverige. Blir man det på glögg?

Nördarna har landat. Spelar på Cirkus ikväll. Nån patrull kanske tar vägen förbi för att lyssna på deras marijuanatugg.


Regeringens ANT-råd arrangerar seminarier om opinionsbildning

Mediernas larmrapporter, nya forskningsrön, upplysningskampanjer från myndigheter, frivilligsektorns folkbildning och globala marknadskrafter. Vem och vad påverkar opinionen på ANT-området idag? Och vem bör påverka den allmänna opinionen? Vad vet vi om effekter av olika typer av insatser och hur skiljer sig berörda myndigheters ansvar och roll från frivilligssektorns insatser? Kan offentliga och ideella aktörer enas om, och formulera ramarna för, ett gemensamt ansvar och definiera sina respektive roller inom dessa ramar?


Under våren 2009 kommer regeringens råd för alkohol- narkotika, dopning- och tobaksfrågor att arrangera två heldagsseminarier om olika aktörers roller och ansvar när det gäller opinionsbildning, information och upplysning inom alkohol. narkotika, dopnings- och tobaksområdet.


Datumen för de två seminarierna är


Onsdagen den 18 februari 2009 kl. 10.00 - 16.00

Måndagen den 20 april 2009 kl. 10.00 - 16.00


Platsen är Rosenbads Konferenscenter, Drottninggatan 1, Stockholm. Seminarierna är kostnadsfria men antalet platser begränsat.


Anmälan görs när programmet är klart och har offentliggjorts (preliminärt före årsskiftet)


Ytterligare information

Kennert Loheim-Kangevik, 08-405 29 47,

kennert.loheim-kangevik@social.ministry.se


Självständiga lärosäten när universitet och högskolor upphör att vara myndigheter


I dag har Autonomiutredningen överlämnat sitt betänkande Självständiga lärosäten (SOU 2008:104) till högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg. Utredningens syfte har varit att ge förslag på hur lärosätenas självständighet ska öka och hur styrningen av lärosätena ska reformeras.


Utredningens förslag kan sammanfattas i tio punkter:

1. Universitet och högskolor upphör att vara statliga myndigheter och ges i stället en ny offentligrättslig organisationsform. Den nya modellen förankras i en ny lag om självständiga lärosäten, som från den 1 januari 2011 ersätter högskolelagen. Reformen stöds också av ändringar i regeringsformen.


2. Lärosätena bestämmer själva sina egna strategiska program och vetenskapliga profiler. De utgör juridiska personer, vilket bl.a. innebär möjlighet att motta donationer, äga egendom, själva eller med andra bilda bolag och stiftelser, engagera sig i studentbostäder och forskarbostäder samt samverka med företag, myndigheter och andra svenska eller utländska lärosäten.


3. Den statliga finansieringen fortsätter som tidigare, men relationen mellan staten och lärosätena baseras allt mindre på normgivning och allt mera på fleråriga avtal. Regleringsbreven upphör. Lärosätena fortsätter att stå under tillsyn av bl.a. Högskoleverket, JO, JK och Riksrevisionen. Offentlighetsprincipen ska gälla fullt ut.


4. Förutsättningar skapas för ett starkt akademiskt ledarskap inom varje lärosäte, samtidigt som de anställdas och studenternas möjligheter till inflytande och självständigt arbete tryggas. Varje lärosäte ska ha minst ett kollegialt beslutsorgan med majoritet av lärare och forskare. Studenterna ska vara företrädda på alla nivåer.


5. Personalen upphör att vara statsanställd, men det sker inga ändringar i fråga om anställningstrygghet och pensionsvillkor. Lärosätena fortsätter att hantera sina arbetsgivarfrågor genom Arbetsgivarverket.


6. Flertalet ledamöter i lärosätets styrelse och ordföranden ska komma utifrån. Dessa utnämns av regeringen efter nomineringar av en valberedning, som utses av det kollegiala beslutsorganet (eller de kollegiala beslutsorganen, om de är flera). Andra ledamöter i styrelsen utses av lärarna respektive studenterna.


7. Rektor anställs av styrelsen efter interna konsultationer inom lärosätet.


8. Högskoleförordningen upphävs, men några av dess bestämmelser behålls i den nya lagen. Examensordningen och vissa tillträdesregler kommer även i fortsättningen att meddelas i förordningsform. Genom en särskild införandelag blir det även möjligt att intill 2015 bibehålla ett antal nu gällande förordningar.


9. Ansvaret för utvärdering och kvalitetskontroll ankommer i första hand på lärosätena själva. Uppgiften fullgörs dels genom inre rutiner, dels genom olika externa utvärderingsinstanser och ackrediteringsinstitut. Tillsyn utövas av Högskoleverket. Ökad vikt läggs vid resultatinformation till studenterna, liksom till statsmakterna och andra intressenter.


10. Aktierna i Akademiska Hus AB överförs från staten till ett nybildat holdingbolag, som ägs gemensamt av samtliga lärosäten. Två syften med denna överföring är att ge lärosätena en egen kapitalbas som (1) underlättar för dem att ta upp lån till investeringar och (2) skapar trygghet för de anställda och studenterna för den händelse att något lärosäte inte skulle kunna fullgöra sina ekonomiska förpliktelser. Akademiska Hus AB bibehålls dock intakt och dess avkastning används på det sätt som ägarna finner lämpligt.


Lars Haikola ska leda sammanslagningen av Växjö universitet och Högskolan i Kalmar

Högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg har idag utsett de personer som ska ingå i den organisationskommitté som ska förbereda och genomföra sammanslagningen av Växjö universitet och Högskolan i Kalmar.


Ordförande i kommittén blir Lars Haikola. Han var tidigare rektor för Blekinge Tekniska Högskola. Idag är Haikola chef för Lunds universitets campus i Helsingborg.


Ledamöter i kommittén

Kristoffer Ahlgren, student

Sofia Amhliden, student

Jesper Andersson, universitetslektor

Eva Benzein, universitetslektor

Mats Bergquist, f.d ambassadör

Agneta Bladh, rektor Högskolan i Kalmar

Gunlög Fur, professor

Ingrid Kyrö-Linderoth, teaterchef/VD

Lennart Nilsson, VD

Inger Rosdahl, professor/prorektor

Olle Sandahl, övertandläkare

John Schöld, student

Evelina Sköld, student

Johan Sterte, rektor Växjö universitet

Claes Thegerström, VD

Susanne Wikman, universitetslektor


Storsanering i Amsterdam

I Amsterdam planeras nu vad som närmast kan liknas vid en storsanering för att begränsa och minska prostitution och antalet coffee shops.


Den här gången handlar det inte om de 43 coffee shops som ligger alltför nära skolor. Den nuvarande "saneringsplanen" är av mer omfattande slag och syftar bland annat till att ta itu med den omfattande organiserade brottslighet som omger såväl prostitutionsbranschen som coffee shops.


Enligt en tidigare rapport från det holländska justitieministeriet minskar antalet så kallade coffee shops i Holland. 2003 fanns det 754 kända coffee shops. 2004 skedde en minskning med 2,3 procent till 737 stycken. Antalet tätorter med åtminstone en coffee shop minskade från 105 till 103, vilket innebär att det finns minst en coffee shop i 22 procent av alla holländska tätorter. Inte undra på att antalet personer som söker hjälp för cannabisrelaterade problem ökar år från år.


Trots det mycket stora antalet coffee shops uppskattas att cirka 30 procent av all försäljning sker från hem, på barer eller via 'budfirmor'. Cirka 4,600 personer uppskattades i rapporten arbeta inom den här 'industrin'.


Enligt justitieminister Piet Hein Donner, som var justitieminister då rapporten publicerades, uppskattades den årliga omsättningen hos alla coffee shops uppgå till mellan 211 och 283 miljoner euro (mellan cirka 1,9 och 2,6 miljarder svenska kronor). Inte undra på att det finns många, som av olika skäl, är beredda att gå över lik för att försvara den här sortens knarkhantering.


Enligt rapporten har flera av de som driver coffee shops ett kriminellt förflutet. Speciellt tydligt är detta i två städer.

I Amsterdam har 78 procent av de som driver coffee shops ett kriminellt förflutet enligt rapporten och i Venlo, på gränsen till Tyskland, är hela 83 procent kriminellt belastade.

  

Enligt den nya "saneringsplanen" ska 239 av de 482 fönster där prostituerade bjuder ut sina tjänster bort. De fönster som blir kvar ska koncentreras inom ett speciellt "horstråk". I holländska mått mätt är detta ett enormt steg. Ett av skälen till åtgärderna mot prostitutionen är att man idag vet att prostituerade tvingats in i verksamheten och att människohandeln är omfattande.


Den omfattande kritiken mot coffee shops och den kriminalitet som omger dessa kommer också att resultera i att antalet coffee shops i det aktuella området halveras, från 76 idag till 38.  


Inte helt oväntat har "intressenterna" i branschen, t ex De Rode Draad (Röda Tråden - de prostituerades "fackförening") reagerat . Metje Blaak, taleskvinna för De Rode Draad säger bland annat att Amsterdam är staden för sex, droger och rock'n'roll- kanske inte det mest begåvade uttalandet eftersom det är just den stämpeln makthavarna i Amsterdam vill göra något åt.


Representanter för företag som ägnar sig åt event management är också missnöjda En av dom säger till media att Vi har haft 7 000 besökare i år, huvudsakligen från Irland och Storbritannien. Det här blir inte bra för turistindustrin. Folk kommer hit för narkotikan och fönstren. Ett annat uttalande redovisas från ägaren från en coffee shop i närheten av centralstationen i Amsterdam. Han säger, Det är skit. Vi vill tjäna pengar och dom vill stänga igen vår verksamhet. Stan kommer att förlora pengar. Folk kommer hit för att det finns coffee shops och för att röka på.


När vi ändå talar om Holland kan det vara bra att känna till att odling och försäljning av så kallade "magic mushrooms" (psykedeliska svampar) är förbjudet sedan 1 december.


Den intresserade kan läsa mer om "saneringsplanen" i Amsterdam här.


Torgny Peterson


43 coffee shops stängs?Efter att man i Amsterdam beslutat att 43 av de 228 coffee shops som ligger inom en 250 meters radie från en skola ska vara stängda senast i december 2011 har protesterna inte låtit vänta reglerar på sig, och protesterna har varit så kraftfulla att Amsterdams borgmästare Job Cohen att Cohen ber att få återkomma i frågan så snart han inhämtat ytterligare information från regeringen beträffande de bestämmelser som reglerar placeringen av coffee shops.


Läs också:

Att sälja narkotika är ingen rättighet


Torgny Peterson   


Ytterligare åtgärder mot ordningsstörningar vid idrottsarrangemang

I propositionen (Prop. 2008/09:78) föreslås åtgärder i syfte att öka skyddet mot ordningsstörningar vid idrottsarrangemang. Det föreslås ändringar i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang och i ordningslagen (1993:1617).


Polisen ges nu rätt att ansöka om tillträdesförbud. Regeringen föreslår också bland annat att åklagare ges möjlighet att meddela interimistiska (tillfälliga) tillträdesförbud i avvaktan på att ärendet om tillträdesförbud slutligt avgörs. Härigenom kan den som befaras begå ordnings- eller säkerhetsstörande brott under ett idrottsarrangemang omedelbart meddelas ett tillträdesförbud. Ett interimistiskt tillträdesförbud får gälla i högst fyra veckor.


I ordningslagen införs straffsanktionerade förbud mot att på idrottsanläggning, och under pågående idrottsarrangemang, inneha eller använda pyrotekniska varor och mot att obehörigen beträda spelplanen eller att kasta in föremål på denna. Straffet är böter eller fängelse i högst sex månader. I ringa fall ska inte dömas till ansvar.


Lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 april 2009.


Läs också:

Faktablad


Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG

Regeringens förslag (Prop 2008/09:67) innebär att svensk domstol, på samma sätt som i många andra länder, ska kunna besluta att en Internetleverantör ska ge rättighetshavaren information om vilken abonnent som har ett visst IP-nummer. Ett utlämnande av informationen ska alltså bara få ske när en domstol har beslutat om detta.


Beslut ska meddelas om rättighetshavaren presenterat tillräcklig bevisning (sannolika skäl) om att det har begåtts ett intrång med hjälp av den aktuella IP-adressen.


Domstolen ska göra en proportionalitetsbedömning och då väga rättighetshavarens behov av informationen mot andra intressen, bl.a. den enskildes integritet. Det innebär att det kommer att krävas att det är fråga om intrång av en viss omfattning för att en rättighetshavare ska få ut uppgifterna. Så är i regel fallet om intrånget avser uppladdning av t.ex. en film eller ett musikaliskt verk för allmänheten, exempelvis genom fildelning via Internet, eftersom detta typiskt sett innebär stor skada för rättighetshavaren. Detsamma är fallet när det är fråga om mer omfattande nedladdning. I sådana fall kommer rättighetshavaren alltså att kunna få ut dessa uppgifter. Är det däremot endast fråga om nedladdning av några få verk kommer avvägningen i normalfallet att leda till att integritetsintresset överväger och att uppgifterna alltså inte ska lämnas ut. Den som har IP-adressen ska informeras om utlämnandet efter viss tid.


Reglerna kommer, till skillnad från vad som annars brukar gälla i lagstiftning av detta slag, endast kunna tillämpas i fråga om intrång som har begåtts efter att lagändringarna trätt ikraft.


Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2009.


Läs också:

Pressmeddelande: Skyddet för bl.a. datorprogram, dataspel, film och musik förstärks

Frågor och svar om propositionen

Skydd av immateriella rättigheter

Ds 2007:19 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG

Aud Sjökvist ny generaldirektör för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Regeringen har i dag utsett kammarrättsrådet Aud Sjökvist till ny chef och generaldirektör för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. Aud Sjökvist tillträder uppdraget 1 februari 2009.


Aud Sjökvist arbetar som kammarrättsråd och vice ordförande samt biträdande avdelningschef vid Kammarrätten i Stockholm. Hon har varit knuten till kammarrätten sedan 1996 och har bland annat arbetat som projektledare för Migrationsdomstolsprojektet. Aud Sjökvist är 57 år.


Utnämningen sker i samband med att förordnandet för myndighetens nuvarande generaldirektör, Annika Marcus, löper ut.


Aud Sjökvist tillträder tjänsten som generaldirektör 1 februari 2009. Förordnandet är på sex år.


Expressens virriga tankar om heroin

Läste en ledare i Expressen häromdagen (2/12) om att våga tänka i nya banor om heroin. Nå, så nya var Expressens tankar inte. De har tänkts förut i Danmark Skottland, England, Schweiz, Tyskland, Holland osv. Ändå framhålls de som nya. Varför? För att Expressens ledarskribent inte tror att vanliga människor kan ta reda på vad som skrivs och tänks i andra länder. Hur dum får man vara i Internets tidevarv? 


Ledarskribenten Johannes Forssberg, Expressen, utgår ifrån ett enskilt fall i Danmark - inte som han själv känner till - utan som han läst i den danska tidningen Berlingske Tidende. Det handlar om Linda och hennes problem.  


Linda är ett enskilt Case i Danmark som det troligen inte finns någon motsvarighet till i Sverige. Varför? För att Sverige har en narkotikapolitik som är hästlängder bättre än Danmarks och för att Socialtjänsten i Sverige har helt andra möjligheter enligt lagen om vård för missbrukare att omhänderta en heroinist utan dennes samtycke och se till att personen får adekvat vård. 


Ändå skriver Johannes Forssberg i Expressens ledare (2/12) att Sverige måste göra det man nu är på väg att göra nämligen att ge heroin legalt till svenska heroinister. Jag har läst mycket dumt under min långa journalistiska bana. Men graden av stupiditet som Johannes Forssberg uppvisar i sin ledare i Expressen är nog svår att uppnå ens om man saknar kunskap i ämnet. 


Jag vet inte vilken utbildning eller bakgrund Johannes Forssberg har. Men hans brist på kunskap i narkotikafrågan betvivlar jag inte. Han tycks inte känna till att Sverige hade en tvåårig period av legal förskrivning av narkotika (främst centralstimulerande medel av typ ritalina och amfetamin, men också till viss del opiater). Han vet inte att en vetenskaplig studie vid häktet i Stockholm har visat att under denna period (1965-67) ökade narkotikamissbruket snabbare än under någon annan period i den moderna missbrukshistorien i Sverige. 


Kan man inte begära att en ledarskribent i en av de största tidningarna i Sverige skaffar sig någon kunskap över huvud taget, innan han sätter sig att skriva en ledare? Tydligen är det inte det man prioriterar i Expressens redaktionella ledning! Men vad ska läsarna ha en tidning till där journalisterna saknar kunskap? Det finns ju andra tidningar man kan välja att läsa. 


Rolf Bromme


Nytt ROT-avdrag gäller från måndag

Redan på måndag den 8 december kan du som äger din bostad börja anlita hantverkare för att reparera och bygga om. Då ska regeringens förslag till nytt ROT-avdrag börja gälla.


Eftersom det endast är arbetskostnaden som är avdragsgill är det viktigt att begära fakturor där arbetskostnaden är specificerad, säger Hans Erik Axelsson på Skatteverket.


Det nya ROT-avdraget kommer att införas inom ramen för det gällande avdraget för hushållstjänster.


Precis som för hushållstjänsterna måste den som anlitas inneha F-skattsedel. Skattereduktionen är 50 procent av arbetskostnaden, dock max 50 000 kronor per person och år.


Skatteverket kommer att publicera uppdaterad information på www.skatteverket.se så fort de nya reglerna och rutinerna är kända.


Kampanj om barn och alkohol når målet

TV- och Internetkampanjen Tänk efter i vilket sällskap du berusar dig får höga betyg. I målgruppen småbarnsföräldrar ger 81 procent betyget bra eller mycket bra. Och nästan 60 procent har uppmärksammat någon del av kampanjen.


Kampanjen gick i TV4 och TV4+ under vecka 45 och på föräldrasajterna alltombarn.se, familjeliv.se, alltforforaldrar.se samt wendela.se mellan vecka 43 och 45. Målgruppen var föräldrar med barn upp till fem år.


Kampanjmätningen genomfördes under vecka 46 via en webbpanel med totalt 301 enkäter. 


58 procent av målgruppen har uppmärksammat någon del av kampanjen och 57 procent har förstått budskapet.


Fyra av tio uppger att informationen har fått dem att tänka på sin alkoholkonsumtion i sällskap med barnen. 81 procent ger betyget bra eller mycket bra i jämförelse med annan samhällsinformation.


Störst uppmärksamhet i TV

Resultatet visar att TV-kampanjen har haft störst genomslag. 77 procent ger filmen ett positivt betyg. Promedia, som genomfört kampanjen, uppger att genomsnittet för deras kampanjmätningar ligger på cirka 40-45 procent. Att nå över 50-60 procent i positivt reklambetyg anses som mycket bra. Genomslaget på Internet ligger dock under genomsnittet. 11 procent har uppmärksammat kampanjen.


Fler besökare på alkoholhjalpen.se

En önskad effekt av kampanjen var att öka trafiken till Alkoholhjälpen. Även om endast en procent har uppfattat avsändaren, visar statistiken för alkoholhjalpen.se att antalet besökare mångdubblades under kampanjveckan.


Vart vänder sig oroliga konsumenter?

För att ta reda på vart man skulle vända sig om man oroade sig för sin egen eller en anhörigs alkoholkonsumtion och om kampanjen skulle ha effekt på detta, ställdes särskilda frågor till 200 respondenter en vecka innan och en vecka efter kampanjen. Resultatet visar att 41 procent skulle söka information på Internet innan kampanjen, 46 procent efter kampanjen. 47 procent skulle vända sig till en familjemedlem innan kampanjen, 48 procent efter kampanjen. 38 procent innan och 36 procent efter kampanjen, skulle välja Google för att sedan hitta en länk till mer information.


Du kan se kampanjfilmen här.


Knarkförespråkarna fortsätter kriget mot missbrukarna och försöker påverka Obama

Ethan Nadelmann från det Soros & Co-finansierade Drug Policy Alliance är lite oroliga för vart den nya amerikanska administrationens narkotikapolitik ska leda. Det är ingen självklarhet, vilket de amerikanska knarkförespråkarna hoppats, att den nye presidenten kommer att ställa upp på de galenskaper som nämnda herrar hoppas på, nämligen legalisering av narkotika.


I en patetisk artikel i gårdagens Wall Street Journal försöker Nadelmann sig återigen på ett försök att förorda fortsatt krig mot missbrukarna genom att föreslå att förbudet mot användning av narkotika upphävs.


Torgny Peterson


Olagligt att sälja mephedron

I november beslutade regeringen att klassa mephedron som hälsofarlig vara.


Från och med den 15 december i år är det olagligt att sälja drogen. Kontakta polisen eller undertecknad om du observerar fortsatt försäljning av mephedron någonstans efter 15 december.


Läs också:

Klassificering

Narkotika


Torgny Peterson


Begäran om nåd för Biljana Plavsic har avslagits

Regeringen har idag avslagit begäran om nåd för Biljana Plavsic.


Biljana Plavsic dömdes 2003 av Jugoslavientribunalen för brott mot mänskligheten till fängelse i elva år. Straffet verkställs sedan 2003 i Sverige.


Så blir skatten nästa år

Nu finns skattetabellerna för inkomståret 2009 publicerade på Skatteverkets webbplats http://www.skatteverket.se/.

Tabellerna visar de kommunala skattesatserna i alla län, kommuner och församlingar.


Skattetabellerna ligger bland annat till grund för hur mycket preliminär skatt arbetsgivaren ska dra för sina anställda.


Uppgifterna som publiceras är än så länge preliminära, men kommer sannolikt att fastställas utan ändringar.


Skattetabellerna beslutas slutligt av Skatteverket den 15 december 2008, bland annat efter riksdagsbeslut om förstärkt jobbskatteavdrag, förhöjt grundavdrag och högre gräns för att betala statlig skatt.


Skyddet för bl.a. datorprogram, dataspel, film och musik förstärks

Rättighetshavare som skapat musik, film, litteratur, dataspel och datorprogram ska få bättre möjligheter att ingripa mot olaglig fildelning via Internet. Det föreslås i en proposition som regeringen beslutat om idag.


Om de som skapar dataspel, film eller musik saknar möjlighet att få betalt för sina produkter har de inte råd att anställa de människor som behövs för att företagen ska växa. Propositionen stärker förutsättningarna för den kreativa sektorn att växa, säger justitieminister Beatrice Ask.


EG-direktivet om civilrättsliga sanktioner för att skydda immateriella rättigheter (Ipred) som antogs i april 2004 gäller för alla typer av immateriella rättigheter, dvs. upphovsrätt, patenträtt, varumärkesrätt etc., såväl i fysisk som i digital miljö.


Svensk rätt uppfyller redan i dag direktivets krav i flera avseenden. För att uppnå full överensstämmelse krävs dock vissa lagändringar. Det krävs bl.a. att det införs bestämmelser som ger rättighetshavare rätt till information om intrångsgörande varors och tjänsters ursprung och distributionsnät. EG-domstolen har uttalat att medlemsstaterna har visst handlingsutrymme men att alla medlemsstater är skyldiga att se till att upphovsrätten har ett effektivt skydd också på Internet. Det är alltså upp till medlemsstaterna att avgöra om rättighetshavarna ska få ut uppgifter om vem som har ett Internetabonnemang eller om ett effektivt skydd ska åstadkommas på annat sätt.


Inom immaterialrätten är utgångspunkten sedan länge att det i första hand är upp till rättighetshavarna att skydda sina rättigheter med hjälp av civilrättsliga regler, t.ex. genom att skicka ett varningsbrev eller kräva skadestånd av den som utan tillstånd lägger ut materialet på Internet. Dessutom kan man dömas till böter eller fängelse. De straffrättsliga reglerna är inom immaterialrätten inte den huvudsakliga sanktionen utan ett komplement. När det gäller intrång som begås på Internet har det hittills ofta varit omöjligt för rättighetshavaren att använda civilrätten. Detta beror på att det enda som syns på Internet är ett anonymt IP-nummer. Rättighetshavaren kan i dagsläget inte få ut information om vem som har ett IP-nummer.


Regeringens förslag innebär att svensk domstol, på samma sätt som i många andra länder, ska kunna besluta att en Internetleverantör ska ge rättighetshavaren information om vilken abonnent som har ett visst IP-nummer. Ett utlämnande av informationen ska alltså bara få ske när en domstol har beslutat om detta. Beslut ska meddelas om rättighetshavaren presenterat tillräcklig bevisning (sannolika skäl) om att det har begåtts ett intrång med hjälp av den aktuella IP-adressen. Domstolen ska göra en proportionalitetsbedömning och då väga rättighetshavarens behov av informationen mot andra intressen, bl.a. den enskildes integritet. Det innebär att det kommer att krävas att det är fråga om intrång av en viss omfattning för att en rättighetshavare ska få ut uppgifterna. Så är i regel fallet om intrånget avser uppladdning av t.ex. en film eller ett musikaliskt verk för allmänheten, exempelvis genom fildelning via Internet, eftersom detta typiskt sett innebär stor skada för rättighetshavaren. Detsamma är fallet när det är fråga om mer omfattande nedladdning. I sådana fall kommer rättighetshavaren alltså att kunna få ut dessa uppgifter. Är det däremot endast fråga om nedladdning av några få verk kommer avvägningen i normalfallet att leda till att integritetsintresset överväger och att uppgifterna alltså inte ska lämnas ut. Den som har IP-adressen ska informeras om utlämnandet efter viss tid.


Reglerna kommer, till skillnad från vad som annars brukar gälla i lagstiftning av detta slag, endast kunna tillämpas i fråga om intrång som har begåtts efter att lagändringarna trätt ikraft.


Regeringen kommer dessutom att omedelbart påbörja en utvärdering av hur reglerna tillämpas. Utvärderingen ska bl.a. omfatta en uppföljning av om bestämmelserna i första hand används för att vidta åtgärder mot intrång som sker i stor omfattning.


Regeringens förslag syftar inte till att ge rättighetshavare några polisiära uppgifter, utan endast om att skapa en praktisk möjlighet för rättighetshavarna att använda sig av de civilrättsliga bestämmelser som redan finns.


Det innebär inte heller att abonnenten automatiskt blir ansvarig för olagliga åtgärder, t.ex. olaglig fildelning, som någon annan gör med hjälp Internetuppkopplingen. Däremot kan abonnenten uppmärksammas på vad som pågår och ges en möjlighet att hindra fortsatta olagligheter. Om rättighetshavaren vill gå vidare och få skadestånd utdömt måste han väcka en skadeståndstalan mot abonnenten och i den rättegången bevisa att det är abonnenten som har orsakat honom skada.


Radioprogrammet ReageraMera torsdag 4 december 14.00-15.00Torsdag 4 december 14.00-15.00 är det dags igen för radioprogrammet ReageraMera.


Vi har fått ett mycket stort antal önskemål om en reprissändning av det program med Thomas Bodström som sänts tidigare. Med anledning av det sänds programmet i repris 4 december 14.00-15.00.


Innehåll
Om kampen mot den organiserade brottsligheten, mot systemhotande brottslighet och mot narkotika


Medverkande
Thomas Bodström, fd justitieminister, ordförande i justitieutskottet

Programledare: Torgny Peterson

Programmet sänds live via FM-nätet (89,2) på Gotland i radiokanalen WisbyFM. För dig som inte bor på eller gästar Gotland går det utmärkt att höra direktsändningarna via internet på http://www.wisbyfm.se/ 


ReageraMera har spännande och intressanta gäster och tar upp toppaktuella frågeställningar i intervjuer och diskussioner - via telefon, live från studion eller i bandade inslag. Dessutom blir det musik.


Mc-gängen - länkar till tidningsartiklar december

Danmark Andelsformænd tæt på rockerbagmænd Business.dk

Norge Knivstakk HA-leder i jentekrangel NRK

Linköping De kriminella gängen finns inte kvar i stan Östgöta Correspondenten

Norrköping Mc-klubb misstänks ha förfalskat kontrakt Norrköpings Tidningar

Karlstad Misstänkt för gängbråk kräver skadestånd SR Värmland

Danmark Rockerborg ransaget - fire anholdt B.T.

Danmark Andelsformænd tæt på rockerbagmænd Business.dk

Norge Knivstakk HA-leder i jentekrangel NRK

Linköping De kriminella gängen finns inte kvar i stan Östgöta Correspondenten

Norrköping Mc-klubb misstänks ha förfalskat kontrakt Norrköpings Tidningar

Karlstad Misstänkt för gängbråk kräver skadestånd SR Värmland

Göteborg Påstår sig vara en kamratförening Göteborgs-Posten

Göteborg Bandidos kan ha hittat ny lokal Göteborgs-Posten

Norge 14 pågrepet i væpnet politiaksjon mot A-gjengen Dagbladet

Danmark Danske storsvindlaren har erkänt Sydsvenskan

Danmark Boligforening finansierer rockerborg Business.dk

Danmark Jæger fikk 200 millioner i støtte Business.dk

Göteborg Försökte mörda man med mobilbomben GT

Östersund Hotade kvinnan och sköt bredvid huvudet Länstidningen i Östersund

Danmark Politi efterforsker Baggers rockerspor Berlingske Tidende  

Danmark Hells Factory Berlingske Tidende

Danmark Bagger holdt møder på rockerkontor Politiken

Danmark Sopranos på danska Helsingborgs Dagblad

Danmark Misstänkt svindlare ska hem till Danmark Dagens Nyheter

Halmstad "Inte ens polisen klarar av att hålla jämna steg med honom" Hallandsposten

Hofors Misstänkt utpressare häktades Arbetarbladet

Göteborg Vågade vittna mot Bandidos GT

Göteborg God inblick i den kriminella gängvärlden Dagens Nyheter

Göteborg Medlemmarna skyddar ledaren i rätten Göteborgs-Posten

Sjöbo Bandidosgruppering representerad i Sjöbo Ystads Allehanda

Uddevalla Allt fler brottslingar flyttar till Fyrbodal Bohusläningen

Malmö Storsvindlare får tillbringa julen i häktet Skånskan

Karlstad Häktade för människorov Värmlands Folkblad

Sjöbo Bandidos siktar in sig på Sjöbo - igen Skånskan

Halmstad Misstänkta oljesvindlare nekar till allt Hallandsposten

Ulricehamn Bandidosanhängare får sänkt straff för misshandel i Ulricehamn UT

Norrköping Hotade ex med våldtäktsanmälan Norrköpings Tidningar

Ystad 33-åring stoppad i mc-razzia Ystads Allehanda

Göteborg Bandidosledaren i rätten GT

Göteborg Utslängd Bandidosman åklagarens trumf Dagens Nyheter

Göteborg Åklagaren: Offren är rädda GT

Göteborg Bandidosledare inför rätta Göteborgs-Posten

Halmstad Aktieägare hotade anlita maffian mot vd Hallandsposten

Forshaga Bandidos X-team anhållna för människorov NWT

Karlskrona Johnny missbrukade hasch i tio år Blekinge Läns Tidning

Ludvika Företag flyttar in efter Bandidos Dalarnas Tidningar

Jönköping Polis ska ha läckt till Bandidos Smålandsposten

Hälsingland Hells Angels-kontakter i Nordanstig Sundsvalls Tidning

Danmark-USA Baggers flykt i Ljungmans Audi Realtid.se

Danmark Rocker fængslet for trafikdrab Aarhus.dk

Värmland Knutpunkt för knarkhandel Värmlands Folkblad

Sverige Bidragsfuskare jagas bland yrkeskriminella Dagens Nyheter

Malmö Inga pensionspengar för HA-ledare Sydsvenskan

Karlstad Rikskrimchefen på besök - på hemmaplan NWT

Eskilstuna "Allt fler kriminella gäng" SR Sörmland

Halland Gängledare hotade sin mamma till livet Hallands Nyheter

Norge Hells Angels-medlem fikk medhold Smaalenene

Danmark Ny dom i fynsk bandekrig Fyens Stiftstidende

Danmark Många frågor kring försvunnen miljardär Sydsvenskan

Danmark Overblik over IT Factory-skandalen Business.dk

Danmark Pistolman dømt i bandekrig Fyens Stiftstidende

Norge Bombemann reddet av dommertabbe Dagbladet

Örebro 45-åring vill bli medlem i Bandidos - saknar körkort Nerikes Allehanda

Danmark Rocker: Jeg så Bagger før hans rejse Ekstra Bladet

Danmark Hvordan undgår Aarhus bandekrig? Jyllands-Posten

Danmark Bandidos skjuler sig under bandekrigen Aarhus.dk

Norge Outlaws-sjef får ikke ny rettssak Fredriksstad Blad

Stockholm Två skottskadade i misstänkt gänguppgörelse Dagens Nyheter

Borås Bandidosledare i Borås dömd till fängelse för hot mot krögare Borås Tidning 

Malmö HA-medlem åtalas för attack mot systrar Skånskan

Helsingborg Bandidosledare friades från häleri Helsingborgs Dagblad

Helsingborg Krögare får mildare straff Helsingborgs Dagblad

Karlstad Polisen visste inget om mc-flytt NWT

Karlstad Friad vill ha skadestånd SR Värmland

Ludvika Batongmannen begärd häktad Dalarnas Tidningar

Göteborg Avhoppare åklagarens trumfkort mot mc-ledare Dagens Nyheter

Ludvika Bandidosmedlem anhållen för grov misshandel Dalarnas Tidningar

Västerås Friad för automatvapen i källarförrådet Vestmanlands Läns Tidning  

Danmark Skutt på McDonald's TV2


Ny policy för Sveriges internationella hiv- och aidsarbete

Nu skärper Sverige agerandet i den internationella kampen mot hiv och aids. Detta är nödvändigt eftersom 33 miljoner människor fortfarande lever med hiv världen över, mer än ett kvarts sekel efter upptäckten av viruset.


Sveriges internationella hiv- och aidsarbete ska framledes genomsyras av stärkt respekt för de mänskliga rättigheterna och ökad jämställdhet, säger biståndsminister Gunilla Carlsson i ett uttalande.


Regeringens har beslut om en ny policy för Sveriges internationella hiv- och aidsarbete. Där fastslår man att kravet på stärkt respekt för de mänskliga rättigheterna och ökad jämställdhet ska genomsyra det svenska agerandet. Sverige kommer att prioritera arbetet med att förebygga hiv och att mildra epidemins långsiktiga ekonomiska, sociala och kulturella effekter. Policyn betonar vidare att arbetet ska utgå från att epidemins utseende skiljer sig åt på olika platser i världen. Hur hiv-spridningen ser ut lokalt och vilka grupper i en befolkning som främst smittas varierar. Det är därför nödvändigt att åtgärder för att bekämpa hiv anpassas efter den lokala kontexten.


Att känna till sin epidemi är centralt för att framgångsrikt kunna bromsa spridningen av hiv. Att anpassa insatserna till det lokala sammanhanget ska därför vara utgångspunkten för det svenska agerandet, fortsätter Gunilla Carlsson.


Genomförandet av policyn kräver att alla aktörer - statliga och icke-statliga - i Sverige och i de drabbade länderna arbetar tillsammans för att lyckas i kampen mot hiv. Inte minst centralt är ett gott ledarskap, både på det politiska planet men också i samhället i stort.


Policyn ska omsättas i strategier för samarbetet med länder, regioner och organisationer, men också utgöra ramverk för Sveriges arbete vad gäller internationell policyutveckling och normativ verksamhet.


Bakgrund

Den 1 december är den internationella aidsdagen och hiv och aids uppmärksammas världen över. Enligt FN:s beräkningar lever idag 33 miljoner människor med hiv globalt. Årligen nysmittas 2,7 miljoner människor över hela världen, vilket motsvarar ca 7400 människor dagligen. Två miljoner människor dör i aids varje år, eller nästan 5 500 personer per dag.


Hiv och aids är ett av de största hoten mot utvecklingsansträngningarna i vår tid. Detta har medfört att globala mål har satts upp och att världens stats- och regeringschefer på olika sätt har åtagit sig att bekämpa sjukdomen. En sådan viljeyttring är ett av FN:s åtta millenniemål som fastslår att: Spridningen av hiv/aids, tbc, malaria och andra sjukdomar ska hejdas till 2015. För att nå detta millenniemål beslöt FN:s medlemsstater år 2005 att det ska finnas universell tillgång till hiv-prevention, vård och behandling för alla som behöver det, s.k. Universal Access år 2010. Detta är globala mål som alla aktörer - statliga såväl som icke-statliga - gemensamt ska arbeta för. Sveriges nya policy är ett led i detta arbete.


Den nya policyn grundar sig i målet för internationellt utvecklingssamarbete, att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Policyn bygger på rättighetsperspektivet och fattiga människors perspektiv på utveckling som är centrala inom regeringens skrivelse om Sveriges politik för global utveckling (PGU) (prop. 2002/03:122).


Försörjningskrav vid anhöriginvandring

Försörjningskravsutredningen har idag lämnat sitt betänkande till migrationsminister Tobias Billström. Utredningen föreslår att Sverige - i likhet med övriga EU-länder - ska införa ett försörjningskrav som villkor för anhöriginvandring. Försörjningskravet innebär två saker. För det första ska den som vill få hit sina anhöriga arbeta eller på annat sätt kunna försörja sig själv. För det andra ska han eller hon ha en bostad som är tillräckligt stor för hela familjen. Försörjningskravet tar sikte på anhöriga till tredjelandsmedborgare (dvs. medborgare i land utanför EU, EES och Schweiz) och till statslösa.


Försörjningskravet blir ett villkor för den anhöriginvandring som redan följer av utlänningslagstiftningen. Försörjningskravet innebär att den person som finns i Sverige ska ha tillräckliga medel att klara sin egen försörjning och förfoga över lämplig bostad för sig själv och för den sökande familjemedlemmen för att den sökande ska kunna beviljas uppehållstillstånd.


Från försörjningskravet undantas anhöriga till barn, personer som vistats i Sverige med permanent uppehållstillstånd i fyra år, flyktingar, kvotflyktingar, skyddsbehövande i övrigt som känner välgrundad fruktan för att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff eller tortyr samt skyddsbehövande i övrigt som behöver skydd på grund av yttre eller inre väpnad konflikt.


Dessutom kan undantag göras om det finns synnerliga skäl. Principen om barnets bästa kan medföra att omständigheter hänförliga till ett barn inte behöver ha samma allvar och tyngd som för vuxna för att undantag ska göras.


Syftet med försörjningskravet är att främja integrationen genom att skapa incitament för arbete, egenförsörjning och bosättning i regioner med förutsättningar för arbete och bostad. Den oplanerade anhöriginvandringen innebär stora påfrestningar för såväl samhället som enskilda, särskilt för barnen. En planerad invandring, med bl.a. ordnad bostad, medför däremot uppenbara fördelar. Förslaget syftar således till att nyanlända ska komma till ett innanförskap och inte till ett utanförskap.


Ökat förtroende för domstolarna

Förtroendeutredningen har i dag överlämnat betänkandet Ökat förtroende för domstolarna - strategier och förslag (SOU 2008:106) till justitieminister Beatrice Ask. Utredningen föreslår bland annat strategier för bättre bemötande, begripligare domskrivning och en öppnare attityd från domstolarna gentemot medierna.


Sex av tio personer har stort förtroende för domstolarna. Jämfört med vissa andra samhällsinstitutioner och andra länder är detta bra. Men det visar ändå att alltför många människor inte har förtroende för domstolarna.


Att domstolarna dömer rätt är den viktigaste förtroendefaktorn. Men det finns andra faktorer som har stor betydelse för förtroendet för domstolarna. Några av dessa är bemötandet av parter och andra som kommer till domstolarna, begripligare domskrivning och domstolarnas förhållande till medierna.


Det finns en stark koppling mellan en persons förtroende för domstolen och hur personen har blivit bemött av domstolen. Bra bemötande ger stort förtroende. Bemötande i domstol är emellertid problematiskt, eftersom det förutsätter en balansgång mellan principer om likabehandling etc. och kravet på att domstolspersonalen ska vara empatisk. Utredningen föreslår här bland annat att konkreta riktlinjer för bemötandet ska arbetas fram. De ska vara vägledande för domstolspersonalen och klargöra för parter och andra vad de kan förvänta sig. Utredningen menar också att det bör finnas en bemötandeombudsman i Sveriges Domstolar som kan fånga upp parters och andras synpunkter på verksamheten.


Domar måste bli mer begripliga för parterna. I dag förefaller domar skrivas i första hand för kolleger i högre rätt och andra juridiskt skolade personer. För att uppnå ökad begriplighet  tillhandahåller utredningen olika språkliga hjälpmedel.


För att förbättra informationen till allmänheten via medierna förespråkar utredningen ett aktivare förhållningssätt från domstolarnas sida. Bland annat ska det i domstolarna finnas mediedomare. Det ska också inrättas en särskild presstjänst som kan upprätthålla pressjour och ge enskilda domare råd och stöd inför mediekontakter.


Utredningen anser inte att TV-sända rättegångar kan bidra till att stärka allmänhetens förtroende för domstolarna.


RSS 2.0