Regeringen satsar på trafiksäkerhet

Idag presenterade infrastrukturminister Åsa Torstensson, tillsammans med NTF:s vd Monica Öhman, Rikspolischef Stefan Strömberg och Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö, en rad aktiviteter för ökad trafiksäkerhet. 

”Det här var en bra uppstart för trafiksäkerhetsåret. För mig känns det nu angeläget att bredda arbetet kring trafiksäkerheten ytterligare. Under våren kommer jag att bjuda in till fortsatt dialog. Jag ser behovet av att intensifiera arbetet kring områdena alkohol och droger, MC och moped samt unga förare,” säger Åsa Torstensson. 

Åsa Torstensson redogjorde för de satsningar som regeringen planerat för under året:
 • Det kommer att läggas en proposition om hastighetsgränser. Dagens system ska kompletteras med hastighetsgränserna 40, 60, 80, 100 och 120 km/tim.
 • En riskutbildning i körkortsutbildningen ska införas.
 • Ökad yrkesförarkompetens.
 • Ny lagstiftning om kör- och vilotider i syfte att öka säkerheten hos den tunga trafiken.
 • Reform av trafikförsäkringen. En viktig utgångspunkt för reformen är att den tänkta överföringen av socialförsäkringsutgifter till trafikförsäkringen ska ge incitament till ökad trafiksäkerhet

Nya förutsättningar för ekobrottsbekämpning

Utredningen om översyn av Ekobrottsmyndigheten har idag överlämnat betänkandet Nya förutsättningar för ekobrottsbekämpning (SOU 2007:08) till justitieminister Beatrice Ask.

Regeringen gav hösten 2005 lagmannen Barbro Thorblad i uppdrag att som särskild utredare göra en översyn av Ekobrottsmyndigheten, EBM, och föreslå de förändringar av organisationen för ekobrottsbekämpningen som hon, mot bakgrund av vad som framkommit genom översynen, ansåg lämpliga.

I betänkandet konstateras att ekonomisk brottslighet är ett allvarligt hot mot vårt samhälle och att ekobrottsbekämpning därför måste vara ett prioriterat område inom brottsbekämpningen. Utredningens översyn visar att EBM:s verksamhet effektiviserats och nu får anses svara mot de effektivitetskrav som kan ställas på ekobrottsbekämpningen. Det betonas särskilt att det arbetssätt som används inom EBM, projektorienterat med samlokalisering av utredningspersonalen, bör vara vägledande även i fortsättningen.

Genom de förändringar som skett inom brottsbekämpningen under senare år kan emellertid numera Åklagarmyndigheten och Polisen bedriva ekobrottsbekämpning på i huvudsak samma sätt som idag sker inom EBM. Detta ger samtidigt en mer flexibel organisation och en effektivare total brottsbekämpning. Inte minst ger det bättre förutsättningar för en rikstäckande, enhetlig ekobrottsbekämpning och smidigare hantering av organiserad brottslighet och annan blandbrottslighet samt brottstyper, som utan att vara ekobrott kräver en liknande specialistkompetens.

Utredningen föreslår därför att EBM läggs ned och att ansvaret för ekobrottsbekämpningen flyttas till Åklagarmyndigheten och Polisen. I betänkandet redovisas även vissa förslag för att säkerställa att ekobrottsbekämpningen fortsatt ges hög prioritet inom brottsbekämpningen.

Enligt utredningens uppfattning kommer en integrering av ekobrottsbekämpningen i Åklagarmyndigheten och Polisen inte att leda till några uppsägningar av personal. 

Läs också:
SOU 2007:8 Nya förutsättningar för ekobrottsbekämpning

Kriminella väktare ett problem

Enligt en utvärdering gjord av branschen, är väktarbranschen i Norge utom kontroll, rapporterar norska media. Av rapporten framgår att branschen anser att kriminella väktare kan utgöra en stor fara.  

På senare tid har det avslöjats att en väktare lämnade information i samband med den sk ’Nokas-saken’ och för inte så länge sedan förlorade Security West i Bergen sitt tillstånd eftersom 23 av 92 anställda hade ett kriminellt förflutet. 

Läs också:

Vanliga jobbare utför transportrån  

Torgny Peterson

Rattfylleri och drograttfylleri på Irland

En studie av alcohol och droger I trafiken på Irland visar att  en tredjedel av de förare som kontrollerades testade positivt för illegala droger samtidigt som de låg under den tillåtna gränsen för alkoholkonsumtion i samband med bilkörning. Cannabis var den drog som var vanligast förekommande utöver alkohol.

Forskarna undersökte 2 000 blod- och urinprover från förare som stoppats misstänkta för att vara påverkade. Forskarna rekommenderar nu att alla förare som misstänks för att vara påverkade testas för såväl alkohol- som narkotikapåverkan.

Du hittar studien, Drinking, drugs and driving in Ireland: more evidence for action, i  Injury Prevention.

Torgny Peterson

Trots stora problem medförde förbudstiden positiva resultat

Flera av de som förespråkar en legalisering av narkotika hänvisar ofta till de i det närmaste katastrofala läget som USA befann sig i under den sk förbudstiden 1920-1933, då det rådde totalt rusdrycksförbud i hela USA. Även om underbemannade myndigheter, korruption och smuggling inte bidrog till att underlätta arbetet för att minska alkoholrelaterade problem så är det ändå intressant att notera att den totala alkoholkonsumtionen under förbudstiden minskade med 50 procent, levercirroser med 63 procent och intagningar på mentalsjukhus på grund av alkoholpsykoser med 60 procent. 

Det är snart 90 år sedan förbudstidens begynnelse i USA. En jämförelse med dagens narkotikapolitiska situation och alkoholförbudet i USA på 1920- och 1930-talet är föga relevant för dagens narkotikapolitiska situation lika lite som information om att drottning Victoria minsann inte var främmande för narkotika eller att cannabis nyttjades på Jesu tid.  


Kunskaper, engagemang, resurser, lagstiftning och det folkliga stödet för en restriktiv narkotikapolitik ger idag helt andra förutsättningar för en långsiktig och konsekvent kamp mot narkotika än vad som erbjöds under förbudstiden, under Victorias leverne eller på Jesu tid för den delen.

 
Torgny Peterson

Genombrott för behandling av heroinister?

Forskare vid universitetet i Adelaide hävdar att de gjort ett genombrott när det gäller behandlingen av heroinister. Genombrottet handlar om att forskarna upptäckt en genetisk variation som kan göra det möjligt att bestämma de mest effektiva metadonnivåerna för enskilda heroinmissbrukare. 

En av forskarna, Janet Coller, säger att korrekt dosering av metadon är viktigt för en framgångsrik behandling av missbrukarna eftersom upp till 62 procent misslyckas med att stanna kvar i metadonprogrammet på grund av svåra abstinenssymptom. 

Över 40 000 missbrukare deltar idag i metadonbehandling i Australien men bara 38 procent av dom deltar fullt ut i programmet. De flesta lämnar programmet i början av behandlingen när abstinenssymptomen är som kraftigast, säger dr Coller. 

Mer om forskningen hittar du i decembernumret av Clinical Pharmacology and Therapeutics

Torgny Peterson

Ge ditt stöd till FN:s narkotikakonventioner

1998 deltog jag i den svenska regeringens delegation till UNGASS (United Nations General Assembly Special Session on Drugs), den fram till dess största generalförsamlingen om drogrelaterade frågor. 

Under denna generalförsamling antogs bland annat den politiska deklarationen och det finns skäl att påminna om innehållet i den politiska deklarationen i sin helhet och inte minst Artikel 19 där skrivningen lyder "…Vi förbinder oss att arbeta nära Förenta Nationernas drogkontrollprogram för att utveckla strategier i syfte att eliminera eller avsevärt reducera den illegala odlingen av kokabusken, cannabisplantan och opiumvallmon fram till 2008. Vi bekräftar vår beslutsamhet att mobilisera internationellt stöd för våra ansträngningar att uppnå dessa mål." (Du hittar hela texten i den politiska deklarationen här.) 

Om inte annat meddelas sker 2008 en utvärdering av vad som åstadkommits sedan 1998 och inför den 'återsamlingen' arbetar nu legaliseringsförespråkarna intensivt för att försöka underminera FN:s narkotikakonventioner, ett arbete som dom för övrigt bedrivit redan innan generalförsamlingen 1998 och också inför ’halvtidsredovisningen’ 2003. 

I egenskap av chef för HNN fick jag och mina kollegor under 2001 och 2002 klara och entydiga besked om att legaliseringsförespråkarna förberedde och tänkte använda ’halvtidsgenomgången’ i Wien 2003 till att försöka förändra innehållet i FN:s narkotikakonventioner med det uttalade syftet att underminera restriktiv narkotikapolitik. 

Med anledning av detta initierade vi på HNN i november 2002 en världsomspännande namninsamlingskampanj till stöd för innehållet i FN:s narkotikakonventioner, som sammantaget omöjliggör en legalisering av narkotika. Under knappa sex månader samlade vi in närmare 1,3 miljoner namnunderskrifter från världens alla hörn till stöd för FN:s narkotikakonventioner och därmed också en restriktiv narkotikapolitik. 

I ett pressmeddelande skrev FN då att ”On 14 April, a Swedish NGO Hassela Nordic Network -- a network for national and international exchange of drug-related information and anti-drug action -- will present to Mr. Antonio Maria Costa, Executive Director of UNODC, and to CND President, the Under-Secretary for Global Affairs in the Ministry of Foreign Affairs of Mexico, Patricia Olamendi, one million signatures collected since November 2002 by young people from 48 countries in support of international counter-narcotic efforts. Their view is: "We are the future, and we say 'No'!" A representative group of young persons from Austria, Italy and Sweden, will represent the million signatories.” (Hela pressmeddelandet hittar du här.). 

Legaliseringsförespråkarna vilar inte på sina lagrar utan är fullt aktiva inför nästa UNGASS och därför är det, bland andra insatser, återigen dags för en ny namninsamlingskampanj till stöd för FN:s narkotikakonventioner och en restriktiv narkotikapolitik. Den här gången samordnas kampanjen från USA via projektet Sundial

Jag uppmanar alla att ge sitt stöd till en restriktiv narkotikapolitik och FN:s narkotikakonventioner genom att skriva under det nya uppropet, Sundial, som du hittar här. 

Tack för ditt stöd! 

Torgny Peterson  

Översyn av Ekobrottsmyndigheten

Nu på onsdag, den 31 januari, överlämnar Utredningen om översyn av Ekobrottsmyndigheten betänkandet "Nya förutsättningar för ekobrottsbekämpning" (SOU 2007:08) till justitieminister Beatrice Ask.

’Svart’ Subutex används för självmedicinering

Det finns en tydligt märkbar användning av läkemedlet Subutex utanför missbrukarvården och enligt missbrukarna själva räddar det liv. Det visar en studie med djupintervjuer som gjorts i Skåne på uppdrag av Mobilisering mot narkotika. 

”En förklaring till att olaglig Subutex sprids är att köerna till behandling är för långa. Kommuner och landsting måste ta ansvar för att vård erbjuds inom gränsen för vårdgarantin”, säger Björn Fries, nationell narkotikapolitisk samordnare. 

I studien har 33 personer i Eslöv, Lund och Malmö fått berätta om sitt missbruk och om användning av Subutex utanför behandlingssystemen.  

Den sammantagna bilden är att Subutex används i syfte att självmedicinera. Läkemedlet används på samma sätt som i behandling, det läggs under tungan och tas regelbundet. 

Den allmänna uppfattningen bland de intervjuade missbrukarna är att olaglig Subutex räddar liv. 

”Behandling med Subutex ger bara god effekt om den sker kontrollerat inom vården och tillsammans med psykosocialt stöd. Därför är det viktigt att samhället tillhandahåller den hjälpen till alla missbrukare”, säger Björn Fries. 

Du hittar rapporten, Illegal Subutexanvändning – en undersökning av missbruket utanför behandlingsprogrammen, här

Läs också:
Subutex (buprenorfin)

Suboxone ( buprenorin + naloxon)
Subutex är ute
Intressant dom där missbrukardos av Subutex omvärderas
Slut med heroinmissbruk!? - Naltrexon-implantat inom kriminalvården och på behandlingshem
Frankensteins monster 

Torgny Peterson


En ny vapenamnesti

Den som innehar skjutvapen eller ammunition utan att ha rätt till det kan under perioden mars - maj 2007 lämna in egendomen till polisen utan att riskera åtal eller straff för det olagliga innehavet. En lag med den innebörden antogs i går av riksdagen i enlighet med regeringens förslag. Regeringen fattade i dag beslut om att utfärda lagen.

En ny tillfällig vapenamnesti införs i Sverige. Amnestin kommer att gälla under tiden mars - maj 2007. Den som innehar ett skjutvapen eller ammunition utan att ha rätt till det ska inte dömas till ansvar för innehavet om han eller hon lämnar in egendomen till en polismyndighet under amnestin. En förutsättning för straffrihet är att vapnet eller ammunitionen lämnas in frivilligt. Den som lämnar in egendomen får vara anonym och polisen får inte göra några efterforskningar i fråga om innehavet. Vapnen och ammunitionen som har lämnats in tillfaller som huvudregel staten och förstörs.

Syftet med vapenamnestin är att minska antalet vapen som innehas utan tillstånd. Innehavarnas lämplighet som vapeninnehavare har i dessa fall inte kontrollerats. Därmed ökar risken för att vapen används för brottsliga ändamål. Vapen som innehas utan tillstånd förvaras ofta på ett otillfredsställande sätt, vilket medför att risken för stöld eller allvarliga olyckor ökar. Det övergripande syftet med amnestin är naturligtvis att minska antalet brott där skjutvapen används.

År 1993 genomfördes en tillfällig vapenamnesti i Sverige. Resultatet av denna var positivt. Under amnestin lämnades ca 17 000 skjutvapen in och 15 ton ammunition. Den lag som regeringen har föreslagit och som riksdagen nu har antagit, liknar den lag som gällde under 1993.

Regeringens förslag återfinns i propositionen En ny vapenamnesti (prop. 2006/07:20).

27 000 rattfyllerister på ett år

Rikspolisstyrelsen meddelar att 2006 års statistik gällande rattfylleriövervakningen är klar. Förra året gjordes en halv miljon fler utandningsprov än året innan. Det resulterade i drygt 4000 fler rattfyllerister. Insatsen sparade 15-20 människoliv.  

I den trafiksäkerhetsstrategi som presenterades i april 2006 var målet för året att minst två miljoner alkoholutandningsprover skulle utföras under året. Årets slutresultat blev 2 255 203 alkoholutandningsprov, alltså en bit över det satta målet och nästan 500 000 fler prov än året innan. Motsvarande siffra förra året var 1 761 851.

”Det är det högsta antal prov svensk polis gjort någonsin och ett mycket bra resultat,” säger  Anneli Bergholm Söder, trafiksansvarig på Rikspolisstyrelsen.

Alkoholutandningsproven syftar till att hitta de som är påverkade av alkohol och droger samt rapportera dessa. Kontrollerna utförs också för att uppnå en brottsförebyggande effekt och rädda liv.

”Enligt forskning från Väg och Transportforskningsinstitutet (VTI) sparas 3-4 människoliv för varje 100 000 alkoholutandningsprov som polisen gör. Med dryga två miljoner utandningsprov kan vi alltså ha räddat 15-20 människoliv,” säger Anneli Bergholm Söder.
 
2,2 miljoner alkoholutandningsproverna resulterade i att 27 500 påverkade förare rapporterades. 17 499 av dessa var påverkade av alkohol och 10 001 var påverkade av andra droger. 

År 2005 var motsvarande siffror 23 334 påverkade förare, 15 862 av alkohol och 7 482 av droger. Den största ökningen står de drogpåverkade för.  

Rattfylleriet liksom hastighet och bilbältesanvändning kommer även i år prioriteras i enlighet med Polisens trafikstrategi genom särskilda övervakningsveckor.

Landprofil för Sveriges arbete mot terrorism

Inom ramen för Sveriges deltagande i arbetsgruppen mot terrorism i Europarådet - CODEXTER - har en landprofil för det svenska arbetet mot terrorism upprättats. I den beskrivs översiktligt Sveriges lagstiftning och andra åtgärder som vidtas i arbetet mot terrorism.

Läs också:
Landprofil för Sveriges arbete mot terrorism

Förstärk anknytningen till arbete för enskilda med socialbidrag

Utredningen Från socialbidrag till arbete (SOU 2007:2) överlämnade 24 januari sitt slutbetänkande till statsrådet Maria Larsson. Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av de insatser samhället erbjuder personer i arbetsför ålder som är beroende av socialtjänstens försörjningsstöd och som med hjälp av olika insatser bedöms kunna få ett arbete. Utredningens uppgift var att föreslå åtgärder som underklättar övergången från bidragsberoende till försörjning genom eget arbete.

Utredningens bedömningar och förslag
Socialbidragets omfattning och utveckling beror i hög grad på hur andra politikområden agerar och utvecklas. Utredningen har därför berört många olika ansvarsområden och lägger förslag på förändringar inom ett antal politikområden. Ett syfte med våra förslag är att förtydliga det ansvar som olika huvudmän har för utredningens målgrupp. För att förstärka arbetsmarknadsanknytningen är utvecklingen inom arbetsmarknadsområdet speciellt viktig. Vi föreslår därför flera förändringar inom detta område.
Utredningen föreslår bl. a. följande:

*       Ett förändrat arbetssätt på Arbetsförmedlingarna för utredningens målgrupp.
*       Förbättrade möjligheter till finansiell samordning mellan lokala aktörer.
*       Förbättrad rehabilitering för personer med socialbidrag.
*       Bättre instrument för att bedöma en arbetssökandes kompetens.
*       Förbättrade ekonomiska incitament när enskilda arbetar och samtidigt är beroende av socialbidrag.
*       Förslag i förhållande till gymnasieutbildningen som förbättrar elevers anknytning till arbetslivet.

Läs också:
SOU 2007:2 Från Socialbidrag till arbete

En ny myndighet för internutredningar?

Internutredningsutredningen överlämnade 24 januari sitt betänkande Summa summarum - en fristående myndighet för utredning av anmälningar om brott av poliser och åklagare? till justitieminister Beatrice Ask.

I dag gäller att om det i en anmälan påstås att en anställd inom polisen har gjort sig skyldig till brott eller på annat sätt handlat felaktigt i sin myndighetsutövning skall en s.k. internutredning påbörjas och ärendet omedelbart överlämnas till åklagare vid Riksenheten för polismål inom Åklagarmyndigheten. Åklagaren prövar om förundersökning skall inledas. Detsamma gäller som huvudregel anmälningar om brott av åklagare och andra anställda inom åklagarväsendet. Inom polisväsendet finns internutredningsenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå, Västerås och Linköping. Riksenheten för polismål har åklagargrupper i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Utredningen har haft i uppdrag att - med utgångspunkt i att medborgarna skall ha största möjliga förtroende för hur internutredningarna bedrivs - utforma ett från polis- och åklagarväsendena fristående organ för internutredningar och analysera för- och nackdelar med att inrätta ett sådant organ. Utredningens uppdrag omfattar också att lämna förslag på ett obligatoriskt utredningsförfarande vid dödsfall och allvarliga personskador i samband med polisingripande men där det inte finns misstanke om brott.

Särskilda utredningsmyndigheten (SUM)
SUM skall handlägga samtliga utredningar om brottsmisstankar - även sådana som inte rör arbetsrelaterad brottslighet - mot anställda inom polis- eller åklagarväsendet. Vid SUM skall finnas bl.a. statsadvokater och särskilda utredare. En statsadvokat skall ha allmän åklagares befogenheter och leda utredningarna. En särskild utredare skall ha polismans befogenheter. SUM skall ledas av en generaldirektör, som får föra talan i Högsta domstolen. Verksamheten skall åtminstone inledningsvis bedrivas på de orter där dagens internutredningsenheter är belägna.

Bör SUM inrättas?
Det huvudsakliga argumentet för att inrätta en särskild myndighet för internutredningsverksamheten är inte att nuvarande verksamhet fungerar otillfredsställande utan att verksamheten av allmänheten skall upplevas vara skild från övrig polis- och åklagarverksamhet. Med hänsyn till SUM:s begränsade storlek kommer SUM att ha behov av att anlita polisen för att få hjälp med olika utredningar. För att garantera utredningarnas kvalitet krävs att det vid SUM arbetar erfarna utredare med polisiära befogenheter och erfarna åklagare. I vart fall vid myndighetens uppbyggnad kan dessa knappast rekryteras från annat håll än polisen och åklagarväsendet. Ett visst beroende av och band till polisen kommer således att finnas även om SUM inrättas.

De negativa konsekvenser en utbrytning av internutredningsverksamheten från polisen och åklagarväsendet för med sig bl.a. i form av en mindre rationell hantering av anmälningarna, en splittring av polis- och åklagarorganisationerna; även åklagarverksamheten i högsta instans, risk för att möjligheterna att uppdaga brottslighet bland poliser och åklagare försvåras och ökade kostnader väger enligt utredningens uppfattning tyngre än den fördel som inrättandet av SUM kan medföra i form av ett ökat förtroende från allmänheten.

Internutredningsverksamheten vid polisen kan emellertid, utan att en ny myndighet inrättas, på ett tydligare sätt än i dag skiljas från den övriga polisverksamheten genom att samlas i en organisation inom Rikspolisstyrelsen.

Obligatorisk utredning av dödsfall och allvarliga personskador i samband med polisingripanden
Även om det inte finns någon misstanke om brott skall en utredning alltid genomföras om en person har avlidit eller skadats allvarligt antingen under vistelse i en polisarrest eller genom något som bl.a. en anställd inom polis- eller åklagarväsendet påstås ha gjort i tjänsten. Utredningen skall klargöra omständigheterna vid händelsen och ge underlag för beslut om förundersökning skall inledas. Platsen för dödsfallet eller skadan skall kunna spärras av och tvångsmedel i form av beslag och husrannsakan kunna tillgripas i viss begränsad omfattning. Om det finns anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har förövats skall en förundersökning i stället inledas.

Läs också:
SOU 2007:5 Summa summarum

Hälften av landstingen lever inte upp till vårdgarantin

Hälften av landstingen i Sverige kan inte erbjuda heroinmissbrukare behandling med Subutex eller metadon inom rimlig tid. Det visar en undersökning som Mobilisering mot narkotika har låtit göra. 10 av 21 landsting misslyckas med att leva upp till vårdgarantin som innebär bedömning inom 90 dagar och därefter behandling inom 90 dagar.

"Regeringen bör ge landstingen och regionerna samma ekonomiska förstärkning som man tidigare gett kommunerna för att öka stödet till missbrukare. Det rör sig om minst en halv miljard kronor uppdelat på några år," säger Björn Fries, nationell narkotikapolitisk samordnare.

Kartläggningen av hälso- och sjukvårdens förmåga att erbjuda läkemedelsassisterande behandling för opiatmissbrukare visar att det finns landsting som vare sig har egna behandlingar eller remitterar till andra landsting. En del landsting kan erbjuda subutexbehandling men inte metadonbehandling. Flera av landstingen har långa väntetider som överstiger gränsen för vårdgarantin. I några landsting finns det sjukvårdsdistrikt som klarar vårdgarantin, medan andra sjukvårdsdistrikt misslyckas.

"Arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting måste se till att de lokala politikerna tar sitt ansvar och ger missbrukarna den vård de har rätt till," säger Björn Fries.

Landsting som INTE till fullo lever upp till vårdgarantin*
Blekinge
Halland
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Skåne
Västra Götaland
Värmland
Västerbotten
Östergötland


Landsting som TILL FULLO LEVER UPP till vårdgarantin
Dalarna
Gotland
Gävleborg
Jämtland
önköping
StockholM
Sörmland
Uppsala
Västmanland
Västernorrland
Örebro

*Landsting som inte remitterar till annan vårdgivare om inte bedömning och/eller behandling kan erbjudas inom 90+90 dagar.

Positiva trender i narkotikasamordnarens årsrapport

Allt färre ungdomar testar narkotika och narkotikadödligheten minskar. Det framgår av den årsrapport för 2006 som den nationella narkotikapolitiske samordnaren, Björn Fries, överlämnade till äldre- och folkhälsominister Maria Larsson onsdag 24 januari.   

Sedan 2001 har andelen elever i årskurs nio som testat narkotika sjunkit från 10 till 7 procent bland pojkarna och från 9 till 5 procent bland flickorna. 

”Det är oerhört glädjande att allt färre ungdomar väljer att testa narkotika. Samtidigt ser vi att de som använder droger gör det mer intensivt och destruktivt än tidigare. Under 2007 kommer vi därför att ägna extra stor möda åt att hitta metoder för att upptäcka och hjälpa barn och ungdomar i riskzonen,” säger Björn Fries. 

Enligt Björn Fries krävs fortsatt stöd till den lokala och regionala nivån för att narkotikaanvändningen ska minska ytterligare. 

”Vi utökar ständigt samarbetet med kommuner och län. Ett exempel är arbetet mot knark på krogen som nu sprids till 11 nya kommuner i landet,” säger Björn Fries. 

I årsrapporten för 2006 konstateras att den narkotikarelaterade dödligheten i Sverige går ner. Antalet dödsfall som direkt beror på narkotika minskade från 191 år 2000 till 152 år 2003. 

”Vården av missbrukare har blivit mer tillgänglig och kunskapsbaserad. Men fortfarande är köerna till behandling orimligt långa på en del håll i landet. Hälso- och sjukvården måste bli bättre på att erbjuda rätt behandling inom tiden för vårdgarantin,” säger Björn Fries. 

Mobilisering mot narkotika har under 2006 genomfört en rad aktiviteter för att minska tillgången på narkotika. Ett exempel är ett samarbete med Rikskriminalpolisen där 140 cannabisligor i Sverige har kartlagts. ”Polisen och tullen gör generellt fler narkotikabeslag än tidigare och det ser jag inte enbart som en ökning av narkotikatillgången utan också som ett tecken på större effektivitet. Men för att vi ska begränsa tillgången ytterligare krävs mer av samverkan mellan de brottsbekämpande myndigheterna,” säger Björn Fries. 

Hela årsrapporten hittar du här

Torgny Peterson

Förslag till bestämmelser om penningtvätt

22 januari offentliggjorde den brittiska regeringen förslag till bestämmelser om penningtvätt. Förslagen innebär bland annat ökad kontroll av företag, politiker och utländska tjänstemän i syfte att kontrollera korruption, bekämpa kriminalitet och försvåra finansiering av terrorism. 

Den intresserade hittar hela förslaget. ’Implementing the third money laundering directive: draft money laundering regulations 2007’ här

Torgny Peterson

Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare

Rätts- och expeditionschefen Anders Perklev har överlämnat en rapport till justitieminister Beatrice Ask med vissa förslag om straffansvaret för psykiskt störda lagöverträdare. Förslagen innebär bl.a. att fängelse i vissa fall skall kunna dömas ut som påföljd även om gärningsmannen var allvarligt psykiskt störd.

Rätts- och expeditionschefen Anders Perklev har haft i uppdrag att överväga en ändrad reglering av ingripanden mot psykiskt störda personer som begått brott i vissa fall. Förändringarna skall syfta till att åstadkomma en ordning som innebär att psykiskt störda personer som begått brott kan mötas av tillräckligt ingripande straffrättsliga åtgärder med hänsyn till det begångna brottet. Den som begått en gärning under påverkan av en allvarlig psykisk störning får i dag inte dömas till fängelse.

I rapporten föreslås att även den som var allvarligt psykiskt störd när gärningen begicks skall kunna dömas till fängelse i vissa fall. Denna möjlighet skall vara starkt begränsad och endast kunna ske om det finns synnerliga skäl för det. Det kan t.ex. vara frågan om ett mycket allvarligt brott samtidigt som gärningsmannens behov av vård är litet eller obefintligt. De mest psykiskt störda omfattas dock inte av förslaget. För dessa föreslås att endast vård får dömas ut.

Justitiedepartementet avser nu att remittera förslaget.

Ersättning för kostnader för vård i annat land

I lagrådsremissen föreslås en ny lag om ersättning för hälso- och sjukvård eller tandvård som, med stöd av EG-fördraget, givits i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

För att en vårdsökande skall få ersättning för sina kostnader för vård i ett annat EES-land föreslås den första förutsättningen vara att den vårdsökande är bosatt i Sverige. Den andra förutsättningen föreslås vara att ansökan gäller behandling av en sjukdom eller ett tillstånd som helt eller delvis skulle ha bekostats av det allmänna om vården givits i Sverige. Den sista förutsättningen för att få ersättning föreslås vara att behandlingsmetoden överensstämmer med en behandling som används inom det svenska allmänna sjukvårdssystemet eller är tillräckligt beprövad och erkänd av den internationella medicinska vetenskapen och användningen av den inte är förbjuden eller begränsad i svensk lagstiftning.

Vidare föreslås att det i den nya lagen skall införas ett krav på att en vårdsökande i vissa fall måste ha ansökt om och beviljats förhandstillstånd för att han eller hon skall få sina utgifter ersatta för vård som givits i ett annat land inom EES-området. Förhandstillstånd skall krävas för planerad sjukhusvård. Tillståndet skall beviljas endast om förutsättningarna för att få ersättning är uppfyllda och vården eller en lika effektiv sådan inte kan erbjudas i Sverige inom en tid som med beaktande av den sökandes aktuella hälsotillstånd och sjukdomens sannolika förlopp är normal för vården i fråga. Förhandstillstånd skall inte krävas för vård utanför sjukhus eller för vård som söks akut.

I lagrådsremissen föreslås vidare att det skall vara det landsting där den vårdsökande är bosatt som skall ersätta kostnader uppkomna i samband med vård i ett annat land inom EES-området. Detta skall gälla oavsett om vården givits med stöd av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen (förordning 1408/71), eller EG-fördraget.

Försäkringskassan skall pröva dels ansökningar om förhandstillstånd, dels ansökningar om ersättning för kostnader uppkomna i samband med mottagen vård.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2008.

Rockstjärnor lever 36,9 år?!

Om du vill leva tills du blir gammal ska du passa dig för att bli rockstjärna, åtminstone om man får tro den sammanställning som en religiös hemsida gjort av 321 dödsfall i nämnda yrkeskategori. 

Enligt hemsidan, som inleds med de ’uppmuntrande’ orden ”The fear of the LORD prolongeth days: but the years of the wicked shall be shortened”  (Gudsfruktan ger långt liv, de ondas tid blir kort), dör många rockstjärnor en ond, bråd död.  

Listan av dödsorsaker toppas av hjärtattacker, följt av överdoser av narkotika. Självmord kommer på fjärde plats, cancer på sjätte och flygplansolyckor på sjunde plats. Alkohol kommer på tionde plats i ’rankinglistan över dödsorsaker. 

Hela ’dödslistan’ hittar du här

Läs också:
Den idiotiska klubben 

Torgny Peterson

Föreslår sig själv till Nobelpris

Det är ingen hejd på vad drogpolitiska galenpannor kan hitta på. I februari förra året uppmanade Bolivias nyvalde president Evo Morales kokaodlare i Chapare-området att starta en rörelse som kräver att Morales ska få Nobels fredspris. "På så sätt skulle 'gringos' (amerikanarna) med all säkerhet sluta ställa till problem och hota oss", sa Morales då, enligt CNN.

Det var inte första gången fredspriset diskuterades som en möjlighet att få slut på kritiken mot de som förespråkar en annorlunda syn på koka.

Redan i mars 1995, under den så kallade 'Coca'95'-kampanjen, då Evo Morales, Maruja Machaca och Jorge Hurtado i en magnifik 'drogcirkus' besökte åtta europeiska länder och också EU-parlamentet för att 'lobba' för legal användning av kokablad, föreslog Adrian Bronkhorst som representant för det Holland-baserade Drugs Peace Institute att Evo Morales borde få Nobels fredspis för sin 'drogpacifism'. (Som kuriosa kan nämnas att sagde herr Bronkhorst och hans bror, Frans Bronkhorst, dömdes till fem års fängelse för internationell narkotikahandel av Tribunal de Grande Instance i Albi i Frankrike den 14 januari 1999). 

Morales eget förslag om att utse honom till Nobelpristagare och hans uppmaning till folket har nu vunnit gehör. Inte hos Nobelkommittén får man hoppas. 

I dagsläget har ett hundratal individer hörsammat Morales vädjan.  

Nu fattas bara att någon föreslår att något motorcykelgäng ska få Nobelpriset i kemi för framstående processtekniska insatser vid framställning av beroendeframkallande ämnen.

Torgny Peterson

Ny generaldirektör och chef för Rättsmedicinalverket

Regeringen har anställt Erna Zelmin, f.n. expeditions- och rättschef i Socialdepartementet, som generaldirektör och chef för Rättsmedicinalverket. Hon kommer att tillträda sin befattning den 1 mars i år med ett chefsförordnande t.o.m. den 28 februari 2013.

Erna Zelmin har varit expeditions- och rättschef i Socialdepartementet sedan 1999. Dessförinnan var hon departementsråd och enhetschef i Justitiedepartementet. Hon påbörjade sin karriär inom Regeringskansliet 1992, efter att under flera år ha tjänstgjort hos Näringsfrihetsombudsmannen och vid Svenska Kommunförbundet. Hon har deltagit som sakkunnig eller expert i ett flertal statliga utredningar.

Slutbetänkande från utredningen ’Från socialbidrag till arbete’

Utredningen ’Från socialbidrag till arbete’ lämnar sitt slutbetänkande till statsrådet Maria Larsson onsdag 24 januari. Utredaren Sture Korpi kommer att presentera  betänkandet vid en presskonferens samma dag.

Rasera bostadsområden!

Den tidigare, numera ’avskedade’, engelske inrikesministern David Blunkett säger, enligt BBC, att det är dags att rasera flera bostadsområden som inte duger att bo i. Det var samme Blunkett som var den drivande kraften bakom ’nedklassificeringen’ av cannabis från class B till class C, vilket skapade allmän oreda, missförstånd och ökade kostnader, bland annat 13 miljoner kronor för en kampanj för att tala om att bruket av cannabis INTE är legaliserat. 

Storbritannien har enorma problem med droger, ungdomskriminalitet och politisk ’röra’ när det gäller hanteringen av narkotikaproblemet och idag diskuterar man i Storbritannien med stor frenesi värdet av så kallade ASBOs (Anti-social behaviour orders) - ett i mitt tycke mycket besynnerligt system som funnits i ett antal år. 

En ’ASBO’ är ett domstolsbeslut som förbjuder en ’förövare’ (som kan vara så ung som sju år) att ägna sig åt specifika anti-sociala beteenden och kan förbjuda fortsatt brottsligt beteende, förbjuda umgänge med en viss grupp kamrater eller förbjuda besök i vissa områden. En ASBO gäller i minst två år och syftet är att skydda allmänheten från vissa beteenden snarare än att straffa den som står för det ’klandervärda’ beteendet. 

En ASBO är en administrativ åtgärd, inte en straffrättslig sanktion, vilket innebär att en ASBO inte registreras i något straffregister. Däremot är ett brott mot det som ålagts i en ASBO ett brott som kan bestraffas med böter eller fängelse upp till fem år. 

För att systemet med ASBO ska fungera sätter man sin tillit till samhället och förväntar sig bland annat att allmänheten ska medverka för att samla in bevis. Däremot kan inte någon enskild person som upplevt ’störningar’ ansöka om att en ASBO utfärdas. Det kan bara göras av lokala myndigheter, polisen och vissa hyresvärdar och fastighetsbolag. 

Efter att ha studerat engelsk nationell press och uttalanden i lokala media under lång tid är det min uppfattning att systemet med ASBOs inte fungerar. Tanken må ha varit god, men resultatet är inte imponerande. 

Torgny Peterson

Metamfetamin omklassificerat i Storbritannien

18 januari omklassificerades metamfetamin i Storbritannien.

Från att tidigare ha varit placerad i Class B ‘tillhör’ metamfetamin sedan igår numera Class A. 

Omklassificeringen sker efter rekommendation av AMCD (Advisory Council on the Misuse of Drugs), som under 2006 ändrade den inställning som man vidhöll I den översikt som AMCD gjorde 2005.   

Torgny Peterson

Kamp mot narkotika lönar sig

Ytterligare ett bevis på att kampen mot narkotika lönar sig och ger resultat kommer från Dunkerque i Frankrike där den franska polisen natten till igår hittade 356 kilo heroin i en turkisk lastbil, som var på väg till England. 

Den 54-årige turkiske föraren är i säkert förvar. Fler gripanden är att vänta. Heroinet var förpackat i tio sportbagar som var gömda i lastbilens övriga last.  

Beslaget är det största i Frankrike under de senaste 35 åren. Det största heroinbeslaget i Frankrike, 425 kilo, gjordes 1972.   

Torgny Peterson

Åtal efter rekordbeslag av ecstasy

Den 16 november förra året gjordes ett rekordbeslag av ecstasy och i dag (18 januari) väcks åtal vid Malmö tingsrätt mot två ryska medborgare misstänkta för grov narkotikasmuggling.

De båda männen anlände med passagerarfärjan Nils Holgersson till Trelleborgs hamn den 16 november 2006. De körde varsin bil och båda togs ut för kontroll av tulltjänstmännen. Vid visitation av bilarna fann man ett flertal PET-flaskor i bilarnas dieseltankar.


I flaskorna fanns tabletter och ett vitt pulver, som efter analys visade sig vara ecstasytabletter respektive amfetamin. Totalt handlar det om 180 236 tabletter och 2,9 kilo amfetamin. Beslaget av ecstasytabletterna är det största beslaget någonsin som gjorts av Tullverket.


Vart och ett av beslagen betecknas som grov narkotikasmuggling och om männen döms kommer det att medföra mångåriga fängelsestraff.


Företagsledare gripen efter beslag av närmare 500 kg kokain

Från Serbien meddelas att ägaren till det Serbienbaserade Makfut Company, Stanislava Cocorovski-Poletan, misstänkt för smuggling av över 480 kg kokain, som nyligen beslagtogs vid Blace på gränsen mellan Kosovo och Makedonien, gripits på begäran av myndigheter i Makedonien. (Någon kanske kommer ihåg kopplingen mellan henne och den mördade Zeljko Raznatovic-Arkan.) 

Enligt uppgifter i lokala media misstänks Stanislava Cocorvska-Poletan ligga bakom smugglingen. Enligt uppgifter i samma media sägs hon vara ägare till de två företag som var delaktiga i genomförandet av transporten, dels Makfut, dels Searose Company Ltd i Grekland, som stod som köpare av färgen.  Det var den 7 januari i år som tullen vid gränsstationen Blace upptäckte kokainet, som gömts i hundratals burkar med akrylfärg.

Enligt uppgifter från tullen kommer kokainet från Venezuela via Italien och vidare till Montenegro där det lastades av i hamnstaden Bar för vidare transport med lastbil med slutdestination Grekland. 

Torgny Peterson

34 personer dödades 2006

Från Norge rapporterar Kripos att 34 personer dödades 2006. Den typiske gärningsmannen är en norsk man i åldern 30-40 år som har en nära relation till offret. Droger förekommer ofta i sammanhanget. I något mer än 50% av fallen är offret en norsk kvinna. Brotten sker oftast med kniv i hemmet. 

Norsk polis är duktig på att klara upp den här sortens brott. Uppklarningsprocenten ligger på 97%. Det är bara 11 av totalt 374 brott av den här typen som inte klarats upp under de senaste tio åren. 

Detaljerade statistikuppgifter hittar du här

Läs också:
Sverige – Dödligt våld 

Torgny Peterson

Om fuskande läkare och besynnerliga bestämmelser

Uppdrag Gransknings program den 16 januari handlade i sin helhet om fuskande läkare, eller snarare en specifik fuskande läkare. Förhoppningsvis är den läkare som behandlas i programmet inte representativ för majoriteten läkare men hans (bristande) meritlista är illavarslande nog med tanke på de anställningar han lyckats tillskansa sig genom uppenbarligen förfalskade dokument i kombination med dålig kontroll vid anställningarna. 

Jag har alltid förvånats över att läkare inte utsätts för mer omfattande granskning och snabbare beslut om åtgärder vid misskötsamhet än vad som nu är fallet. Även om sjukhusledningen i Mölndal reagerade snabbt efter gårdagens program och stängde av den aktuelle läkaren från kontakt med patienter så är det bedrövligt att nuvarande regler ger så små möjligheter att betydligt tidigare agera mot uppenbar misskötsamhet. 

Programmets intervjuer med representanter för HSAN (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd) och Socialstyrelsen i Stockholm gav ringa intryck av handlingskraft eller ens vilja att på allvar ta itu med problematiken. Annat var det med besked från Socialstyrelsens regionala kontor i Malmö vars företrädare var utomordentligt klarsynt. 

Det fall som redovisades igår ingalunda är unikt. Det finns bevisligen ganska gott om fiffel och båg i läkarkåren och för att kunna bekämpa sådan oskicklighet, i flera fall gränsande för vad som borde anses som kriminalitet, måste nuvarande regler ses över. Så finns det t ex läkare som under långa perioder skrivit ut narkotikaklassade preparat i sådana mängder att hade det handlat om en vanlig medborgare hade risken varit uppenbar att vederbörande åtalats för narkotikabrott. 

Ett annat problem är att du som patient inte har den ringaste aning om vad din läkare eventuellt anmälts för såvida du inte själv kontaktar HSAN. Observera att HSAN:s beslut är alltid offentliga. Jag tycker det är anmärkningsvärt att den som har frågor själv måste ringa eller skriva till HSAN när informationen lika gärna skulle kunna göras enkelt tillgänglig via Internet, som t ex i Danmark där Sundhedsstyrelsen publicerar en lista över hälsovårdspersonal  som har ålagts villkor för sin verksamhet, är föremål för skärpt tillsyn eller som har fått sin legitimation helt eller delvis indragen.  

Problemet med läkare som fuskar på olika sätt, bland annat genom överförskrivning av narkotikaklassade läkemedel, är som sagt inte nytt och det finns en hel del att läsa om detta. Ytterligare information hittar du till exempel här. Utöver det kan du för ytterligare information också skriva in ordet ?läkare? i den här bloggens sökruta. 

Missade du programmet igår kan du se det här

Till sist ser jag fram emot en uppföljning av programmet i Uppdrag Granskning

Läs också:
Kritisk til slepphendte leger 

Torgny Peterson

Intressant dom där missbrukardos av Subutex omvärderas

Är du intresserad av resonemang kring Subutex och hur missbrukardoser kan bedömas och vilket straffvärde innehav av en viss mängd av preparatet har i förhållande till preparatets farlighet bör du ta del av en dom från Hovrätten för Övre Norrland. 

I en dom från Hovrätten för Övre Norrland (2006-12-22; mål nr B813/06) konstaterar hovrätten, utifrån ingivna utlåtanden, att det finns större risker med buprenorfin (Subutex) än vad man tidigare ansett. Hovrätten för Övre Norrland omvärderar därför i den aktuella domen den normala missbrukardosen från 8 till 2 milligram. 

Målet gäller en person som då han greps innehade 98 tabletter Subutex. Skellefteå tingsrätt dömde den 1 november 2006 (B1369/06) den tilltalade till fängelse i 1,5 år, bland annat för narkotikabrott.  

Hovrätten ändrade tingsrättens dom genom att skärpa fängelsestraffet till 1 år och 9 månader. 

Läs också:
Farlighetsbedömning av narkotika 

Torgny Peterson

Högsta domstolen ger inte prövningstillstånd i mål om grovt narkotikabrott

Högsta domstolen beslutade den 15 januari 2007 att inte meddela prövningstillstånd i ett mål om grovt narkotikabrott.

RÅ har i en svarsskrivelse till HD redogjort för sin syn på vad som ska beaktas vid gränsdragningen narkotikabrott av normalgraden/grovt narkotikabrott samt straffvärdebedömningen. RÅ betonar att mängden narkotika endast är en av flera omständigheter som ska beaktas och att man alltid ska göra en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet.

Hovrätten över Skåne och Blekinge dömde den 16 november 2006 två personer för grovt narkotikabrott. De två har vid ett stort antal tillfällen sålt narkotika till olika personer. Hovrätten fann det utrett att de överlåtit 74 tabletter ecstacy, 3 gram kokain, knappt 8 gram amfetamin samt åtminstone 1 kilo cannabis.

Därutöver dömdes en av dem för anstiftan av narkotikabrott, försök till narkotikabrott samt stämpling till narkotikabrott. Påföljden bestämdes för båda till fängelse fyra år.

Målet kommer inte att tas upp i Högsta domstolen. Hovrättens dom står fast.


Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor

Våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem och en allvarlig typ av brottslighet. Trots att socialtjänstens arbete med att stödja och hjälpa våldsutsatta kvinnor har utvecklats de senaste åren finns det fortfarande stora brister. Regeringens bedömning är att det krävs en ambitionshöjning och ett helhetsgrepp i frågan.  

I propositionen Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor (prop. 2006/07:38) anger regeringen hur en kvalitetsutveckling och förbättring av socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor, men även till barn som bevittnat våld, ska kunna ske.  

Faktabladet innehåller en sammanfattning av innehållet i propositionen.

Holländsk framställan om att förbjuda Hells Angels

I den holländska staden Leeuwarden kommer domstolen idag att få ta del av åklagarmyndighetens framställan om att förbjuda Hells Angels. Fallet rör Hells Angels ’chapter’ (avdelning) i staden Harlingen. 2006 förklarade åklagarmyndigheten att man ville att Hells Angels skulle förbjudas på grund av ständig inblandning i kriminalitet. 

Läser du holländska kan du få veta mer genom att läsa Leeuwarder Courant

Torgny Peterson

Kostnader för alkohol- och drogrelaterad brottslighet

Kostnaderna för alkoholrelaterad brottslighet i USA är dubbelt så höga som kostnaderna för annan drogrelaterad brottslighet enligt en studie publicerad i decemberutgåvan av Prevention Science. 

Studien uppskattar de årliga kostnaderna för alkoholrelaterade brott till 83 miljarder dollar (ca. 580 miljarder kronor) och för drogrelaterad brottslighet till 37 miljarder dollar (ca 260 miljarder kronor). Uppgifterna baseras på data från U.S. Census Bureau, Centers for Disease Control och justitiedepartementet. 

Enligt studiens författare, Ted Miller vid the Pacific Institute for Research and Evaluation, grundar sig studien på regeringsstatistik från 1999 men siffrorna för 2005, som är de senast tillgängliga, uppvisar ett liknande mönster – alkohol 80 miljarder dollar (ca 560 miljarder kronor) och andra droger 40 miljarder dollar (ca 280 miljarder kronor). 

Kostnaderna är enorma men skillnaden är ändå inte förvånande. Alkohol är en legal drog, narkotikan illegal. Man kan fundera över hur siffrorna skulle ha sett ut om narkotikapreparat varit legala. Det faktum att alkoholen är legal förefaller inte ha löst problemen med alkoholrelaterad brottslighet. Vad skulle få någon att tro att en legalisering av narkotika skulle lösa problemen med narkotikarelaterad brottslighet? Möjligtvis den som är naiv nog att tro att alla narkotikamissbrukare bara stjäl för att finansiera sitt eget missbruk.  

Narkotika ska inte legaliseras och det finns heller inget stöd att tala om för att så skulle ske. Siffrorna som redovisas i den aktuella studien är skäl nog för att konstatera att vi inte bör legalisera fler berusningsmedel. Vi har mer än nog av alkoholrelaterade problem. 

”Förbjud alkohol”, hojtar någon. Var realistisk! Det finns inget stöd för ett totalförbud av alkohol. Däremot är totalförbud av narkotika folkligt förankrat och har massivt stöd även om en del legaliseringsförespråkare vill göra gällande att så inte är fallet. 

Du kan läsa mer om den aktuella studien här och här

Läs också:
Sveriges ekonomi – illegal verksamhet (s. 12)
Den organiserade brottslighetens ekonomihantering och Narkotikadistributörer 

Torgny Peterson

 


Förstärkt samarbete mot gränsöverskridande brottslighet

För att förstärka det brottsbekämpande samarbetet har en grupp EU-länder undertecknat den s.k. Prümkonventionen. Prümsamarbetet omfattar bl.a. åtgärder för att på ett rättssäkert sätt effektivisera utbytet av information för brottsbekämpning mellan medlemsländerna. Prümsamarbetet har hittills inte varit en del av EU:s brottsbekämpande samarbete.

"Prümsamarbetet förstärker på ett rättssäkert sätt de svenska brottsbekämpande myndigheternas möjligheter att få hjälp av sina europeiska kollegor för att bekämpa gränsöverskridande brottslighet. Sverige har anmält sitt intresse att delta i Prümsamarbetet och samtidigt, i likhet med det tyska EU-ordförandeskapets ambition, verka för att Prümsamarbetet blir en del av EU och omfattar alla medlemsländer," säger justitieminister Beatrice Ask på det informella ministerrådsmötet for rättsliga och inrikes frågor i Dresden.

Prümsamarbetet omfattar bl a utbyte av fingeravtryck, DNA och uppgifter ur fordonsregistret i enlighet med det registerförande landets lagstiftning, samt bättre möjligheter for operativt samarbete mellan medlemsländernas polismyndigheter.

Straffbart för föräldrar att använda narkotika i närvaro av barn

I Kalifornien finns det nu ett lagförslag som, om det antas, innebär att en förälder eller annan vårdnadshavare som använder narkotika i närvaro av ett barn kan åtalas.  Han/Hon riskerar ett fängelsestraff om 16 månader eller 2-3 års övervakning 

Lagförslaget lyder som följer:

2007 California Assembly Bill No. 116, California 2007-08 Regular Session  

CALIFORNIA ASSEMBLY BILL  No. 116  INTRODUCED BY Assembly Member Aghazarian 
VERSION: Introduced January 9, 2007 

An act to amend Section 273a of the Penal Code, relating to child abuse.


LEGISLATIVE COUNSEL'S DIGEST

AB 116, as introduced, Aghazarian. Child abuse: endangerment: controlled substances.

Existing law provides that any person who engages in degrading or immoral habits or practices in the presence of any child in his or her care, custody, or control is punishable by a fine not exceeding $1,000, imprisonment in a county jail for a period not exceeding 6 months, or both. Existing law also provides that any person who under circumstances or conditions other than those likely to produce great bodily harm or death, having the care or custody of any child, causes or permits that child to be placed in a situation where his or her person or health is endangered, shall be punished by a fine not exceeding $1,000, imprisonment in a county jail for a period not to exceed 6 months, or by both that fine and imprisonment.
   
This bill would provide that any parent, guardian, or caregiver of a minor child who knowingly and unlawfully consumes, smokes, inhales, ingests, or otherwise uses a specified controlled substance, if the act occurs in the presence of, or is witnessed by, a minor child under his or her care, is punishable by imprisonment in the state prison for 16 months, or 2 or 3 years.
   
Because this bill would create a new crime, it would impose a state-mandated local program.
   
The California Constitution requires the state to reimburse local agencies and school districts for certain costs mandated by the state. Statutory provisions establish procedures for making that reimbursement.
   
This bill would provide that no reimbursement is required by this act for a specified reason.
   
Vote: majority. Appropriation: no. Fiscal committee: yes. State-mandated local program: yes.

TEXT
THE PEOPLE OF THE STATE OF CALIFORNIA DO ENACT AS FOLLOWS:
   
SECTION 1. Section 273a of the Penal Code is amended to read:
    273a. (a) Any person who, under circumstances or conditions likely to produce great bodily harm or death, willfully causes or permits any child to suffer, or inflicts thereon unjustifiable physical pain or mental suffering, or having the care or custody of any child, willfully causes or permits the person or health of that child to be injured, or willfully causes or permits that child to be placed in a situation where his or her person or health is endangered, shall be punished by imprisonment in a county jail not exceeding one year, or in the state prison for two, four, or six years.
    (b) Any person who, under circumstances or conditions other than those likely to produce great bodily harm or death, willfully causes or permits any child to suffer, or inflicts thereon unjustifiable physical pain or mental suffering, or having the care or custody of any child, willfully causes or permits the person or health of that child to be injured, or willfully causes or permits that child to be placed in a situation where his or her person or health may be endangered, is guilty of a misdemeanor.
    (c)<<+ Any parent, guardian, or caregiver of a minor child who knowingly and unlawfully consumes, smokes, inhales, ingests, or otherwise uses cocaine, as specified in paragraph (6) of subdivision (b) of Section 11055 of the Health and Safety Code, cocaine base , as specified in paragraph (1) of subdivision (f) of Section 11054 of the Health and Safety Code, phencyclidine or its analogs, lysergic acid diethylamide (also known as LSD), heroin, methamphetamine, or 3, 4-Methylenedioxymethamphetamine (also known as MDMA, XTC, or Ecstasy), if the act occurs in the presence of, or is witnessed by , a minor child under his or her care, is punishable by imprisonment in the state prison for 16 months, or two or three years probation +>>
<<+ (d) +>> If a person is convicted of violating this section and probation is granted, the court shall require the following minimum conditions of probation:
    (1) A mandatory minimum period of probation of 48 months.
    (2) A criminal court protective order protecting the victim from further acts of violence or threats, and, if appropriate, residence exclusion or stay-away conditions.
    (3) (A) Successful completion of no less than one year of a child abuser's treatment counseling program approved by the probation department. The defendant shall be ordered to begin participation in the program immediately upon the grant of probation. The counseling program shall meet the criteria specified in Section 273.1. The defendant shall produce documentation of program enrollment to the court within 30 days of enrollment, along with quarterly progress reports.
    (B) The terms of probation for offenders shall not be lifted until all reasonable fees due to the counseling program have been paid in full, but in no case shall probation be extended beyond the term provided in subdivision (a) of Section 1203.1. If the court finds that the defendant does not have the ability to pay the fees based on the defendant's changed circumstances, the court may reduce or waive the fees.
    (4) If the offense was committed while the defendant was under the influence of drugs or alcohol, the defendant shall abstain from the use of drugs or alcohol during the period of probation and shall be subject to random drug testing by his or her probation officer.
    (5) The court may waive any of the above minimum conditions of probation upon a finding that the condition would not be in the best interests of justice. The court shall state on the record its reasons for any waiver.
   SEC. 2. No reimbursement is required by this act pursuant to Section 6 of Article XIII B of the California Constitution because the only costs that may be incurred by a local agency or school district will be incurred because this act creates a new crime or infraction, eliminates a crime or infraction, or changes the penalty for a crime or infraction, within the meaning of Section 17556 of the Government Code, or changes the definition of a crime within the meaning of Section 6 of Article XIII B of the California Constitution.
2007 CA A.B. 116 (SN)
END OF DOCUMENT 

Torgny Peterson

Noll ansökningar från svenska landsting om att starta sprututbytesverksamhet

Svenska landsting har visat noll intresse för att införa sprutprogram, rapporterar Världen idag. I varje fall har hittills inte en enda ansökan om att starta en sådan verksamhet kommit in. 

Det är glädjande att konstatera att landstingen inte tror på att utdelning av sprutor utgör ett aktivt bidrag till minskad användning av narkotika. Men det är ju harm reduction, utropar försvararen. Nej, det är inte harm reduction att förse missbrukare med sprutor, det är harm production, noterar den observante landstingspolitikern. 

Torgny Peterson

Narkotika i tunnelbanan

Underjordisk verksamhet förknippas inte bara med organiserad brottslighet i större format. Underjordisk verksamhet förekommer också i betydligt mer vardagsnära sammanhang. 

Tunnelbanepolisens cirka 40 poliser i Stockholm ägnar sig, tillsammans med andra polisiära enheter, bland annat åt att bekämpa narkotikarelaterad brottslighet. Polisassistent Magnus Blom, narkotikaansvarig hos tunnelbanepolisen berättar att man enbart inom tunnelbanenätet rapporterade 200 personer för narkotikabrott 2006, varav cirka 20 var under 18 år, och detta utan några omfattande, riktade insatser mer än den som genomfördes under månadsskiftet december-januari 2006-2007. Med utgångspunkt i den siffran kan man ju spekulera i hur pass många som skulle bli rapporterade om tunnelbanepolisen genomförde riktade insatser oftare och i större omfattning. 

Under insatsen december-januari greps 21 personer för narkotikabrott, varav tre tidigare ostraffade. De flesta var i 18-30-årsåldern. I nuläget planerar man liknande insatser i samarbete med lokala polisenheter i söderort. 

Flera tunnelbanestationer förekommer ofta i narkotikarelaterade sammanhang, bland annat Rinkeby, Sergels Torg, T-Centralen, Slussen och Gullmarsplan. ”Det är heller inte ovanligt att narkotikaaffärer görs upp på tågen”, säger Magnus Blom.   

”Det är i första hand cannabis, amfetamin och narkotikaklassade tabletter som förekommer”, säger Magnus Blom och avslutar med att påpeka att ”den yngste tunnelbanepolisen beslagtagit cannabis hos var en 12-åring som fanns på ’Plattan’.” 

Torgny Peterson

”Amfetaminbehandling” – att ersätta ett missbruk med ett annat

Finska forskare har i en nyligen publicerad artikel slagit stora hål i myterna om utskrivning av amfetamin till vuxna, till missbrukare och kriminella ”med ADHD”. 

Alla de politiker och myndighetspersoner som går runt i den falska föreställningen att de amfetaminprojekt som pågår i Sverige på något sätt handlar om ”medicinsk behandling” bör läsa den finska studien. 

Förhoppningsvis får de då klart för sig att amfetaminprojekten (som på Håga- och Norrtäljeanstalten [1]) egentligen handlar om att ersätta ett missbruk med ett annat – en fråga om legal langning av narkotika. 

Den legala langningen av amfetamin till narkotikamissbrukare, i dåvarande Läkemedelsverkets regi, ledde till en katastrof på 1960-talet [2]. Alla amfetaminpreparat (som Ritalina) drogs in från marknaden och kunde efter det bara skrivas ut på speciell licens [3]. Nästan inga licenser beviljades. 

Amfetaminpreparat (amfetamin och metylfenidat, som Ritalina och Concerta) är narkotikaklassade – de är starkt beroendeframkallande narkotika med hög missbrukspotential [4]. 

När psykiatriker och läkemedelsbolag i mitten av 90-talet ville skapa en ny marknad för amfetamin i Sverige måste de först lansera en ny ”sjukdom”. Det fick bli ”ADHD”. Efter det kunde man döpa om narkotikan till ”medicin”. Del av marknadsföringen har varit de talrika historierna de sista åren om alla vuxna som inte fått tillgång till ”effektiv behandling” i tid. För att stärka försäljningsargumenten har allt samlat socialt elände – förutom möjligtvis krig och miljöförstöring – av läkemedelsbolagens PR-avdelningar sagts bero på bristande ”medicinsk” behandling av ”ADHD-tillståndet”.  

Kriminalitet och narkotikamissbruk är exempel på fenomen som biologiska psykiatriker anser bör förklaras som utslag av en medfödd obehandlad hjärnstörning (som ADHD påstås vara även om det inte finns några som helst objektiva tester för de påstådda defekterna; ADHD är en helt subjektiv diagnos - en fråga om åsikt). 

Del av kampanjen har varit lanseringen av begreppet ”dubbeldiagnoser” – ett begrepp som florerat flitigt i media och som ger sken av någon form av högre vetande. Det ”dubbla” skulle exempelvis vara att narkotikamissbrukare också ”har ADHD”. I själva verket är begreppet i denna betydelse bara ett simpelt försök att rättfärdiga utskrivningen av amfetamin till missbrukare och kriminella. Man kan inte – om man ska följa internationella narkotikakonventioner och svensk narkotikalagstiftning – skriva ut starkt beroendeframkallande narkotika direkt till missbrukare. Man måste ta till ett mellanled, säga att man skriver ut det för att behandla personens ADHD (som påståtts leda till missbruk).  

När psykiatrisamordnaren Anders Milton tillsammans med kända psykiatriker drog igång projekt för utskrivning av narkotika till missbrukare och kriminella (Håga & Norrtälje) – var det personer ”med ADHD” på dessa anstalter som skulle behandlas med droger, eller som det hette, med mediciner [1]. 

Men mitt i detta orwellianska överflöd av nyspråk – där saker förvandlas till sin motsats –  kommer så en finsk studie om amfetaminbehandling. 

Här är det inga omskrivningar, här är det rakt på sak. Det är som Helsingin Sanomat [5] skriver i sin internationella upplaga, en fråga om ”replacing one addiction with another” – att ersätta ett missbruk med ett annat. 

Kanske beror det på den mer kärva och fåordiga finska ”nationalkaraktären”, kanske beror det på att läkemedelsbolagens PR-avdelningar är dåligt etablerade i Finland, men hur det än är – den här studien slår sönder hela den anrättning som svenska politiker svalt för att kunna godkänna legal langning av narkotika. 

I studien, som för övrigt just publicerats i American Journal of Psychiatry [6], har amfetaminmissbrukare fått metylfenidat (kända preparatnamn Ritalina, Concerta). Inte oväntat fann man att de missbrukare som fick metylfenidat kunde minska sitt amfetaminmissbruk (jfr ”replacing one addiction with another”). Psykiatrikerna tyckte det var ett bra resultat att missbrukarna minskat sitt amfetaminintag med 6-33 %, och så att säga fyllt ut den vunna procentdelen med ett annat amfetaminpreparat, från en annan tillverkare; ett läkemedelsbolag. 

När svenska psykiatriker propagerar för ”mediciner” som Ritalina och Concerta för ADHD låter det som i Socialstyrelsens bok ADHD hos barn och vuxna (s.195): det är ”viktigt att känna till att medicineringen med de doser som används inte ger någon euforisk upplevelse” och ”att behandling med centralstimulantia inte ökar risken för framtida missbruk av centralstimulantia” [7]. Eller som drogförespråkaren psykiatriker Johan Franck säger, när han vill försvara sin utskrivning av amfetamin till amfetaminmissbrukare (”med ADHD”): ”Personer som har ADHD blir lugna av amfetaminliknande preparat till skillnad från andra som får ett rus” [8]. 

Man gör allt för att omdefiniera narkotikan; man vill försöka få människor att tro att centralstimulantian har en annan kvalitativ effekt på personer som fått beteckningen ADHD än på andra. Men det är sedan länge känt att narkotikan har samma effekt på alla som tar den. Som den kända ”ADHD-forskaren” (och amfetaminförespråkaren) Judith Rapoport, vid National Institute of Health i USA säger om korttidseffekten på ”vakenheten”: ”These drugs have the same effect in healthy and ADHD kids. Amphetamines seem to improve anyone’s attention – whether they have a problem or not. Whatever the task is, you do it better. Football players and racehorses have known this for a long time.” [9] Det är med andra ord inte så att Ritalina rättar till någon brist i hjärnan hos dem som fått beteckningen ADHD, medan det ger en narkotisk effekt på ”vanliga personer”.  

Mot denna bakgrund är det nästan välgörande att höra de finska psykiatrikerna tala klartext om vad de håller på med (utan stöd av PR-konsulter och utan dubbeldiagnosspråk). De propagerar öppet för att amfetaminmissbrukare behöver ”effektiv farmakologisk underhållsbehandling” – och med det menar de ersättningsdroger (”substitute drugs”). De skriver att man måste ge ”ämnen som åtminstone åstadkommer en del eufori” (”substances that induce at least some euphoria”) – som Ritalina och Concerta.  

De finska forskarna beskriver rakt på sak vad man egentligen gör när man ger missbrukare Ritalina och Concerta: man ger ersättningsdroger, man ger ämnen som åstadkommer ett rus, man ersätter ett missbruk med ett annat. 

Visst borde man tacka de finska psykiatrikerna. De har visat att utskrivning av amfetamin på 2000-talet handlar om samma sak som på 1960-talet – att ersätta ett missbruk med ett annat.  

Och ingen vill väl återupprepa den tidens katastrofala drogexperiment. Eller hur? 

Janne Larsson
skribent 

[1] För mer data om Håga- och Norrtäljeprojekten, se rapport till International Narcotics Control Board (INCB), Creating an upsurge in amphetamine use in Sweden and Norway, 21 oktober 2006, http://jannel.se/Report.INCB.pdf

[2] Se Åkerman, Legal narkotikadöd, 1978.

[3] Socialstyrelsen, Kungörelse, 2 maj, 1968.

[4] Se amerikanska Drug Enforcement Administration, Methylphenidate, http://www.dea.gov/concern/methylphenidate.html

[5] Helsingin Sanomat, Promising treatment found for amphetamine addiction, 3 januari 2007, http://www.hs.fi/english/article/Promising+treatment+found+for+amphetamine+addiction/1135224054676

[6] Tiihonen, A Comparison of Aripiprazole [Seroquel], Methylphenidate, and Placebo for Amphetamine Dependence, American, Journal of Psychiatry, januari 2007, http://ajp.psychiatryonline.org/cgi/content/abstract/164/1/160

[7] Socialstyrelsen, ADHD hos barn och vuxna, 2002.

[8] Johan Franck, TV4 Nyheterna, Medicin testas på svenska fångar, 16 november 2006, http://tv4.se/504555.html

[9] Judith Rapaport, intervju med författaren Ray Moynihan i boken Selling Sickness (2005) s. 79.

Norska Høyre: Nolltolerans mot narkotika

Idag har det norska partiet Høyre haft konferens med deltagande av partiets ledamöter i Stortinget, den centrala ledningen och partiets distriktsledare. Partiets ordförande, Erna Solberg, lanserade då partiets tre prioriterade områden inför valet i september – kunskap i skolan, kvalité i omsorgen och trygga närsamhällen. 

Beträffande trygga närsamhällen säger Solberg, ”Att känna sig trygg innebär mer än att veta att du får hjälp när du behöver den. Trygghet handlar om frihet från våld och kriminalitet, trevliga stads- och boendemiljöer men också om vårt gemensamma ansvar för att bry oss om varandra, det gemensamma och samhället. Trygghet hittar vi då fruktan är borta. Dessvärre är det alltför många av oss som är bekymrade, rädda och ängsliga i vardagen”…”Det är vår plikt att ta sådan fruktan på allvar. Några enstaka negativa krafter ska inte tillåtas skapa fruktan och ta över staden efter mörkrets inbrott. Vi ska ta tillbaka centrum, tryggheten och friheten. Detta är viktiga politiska frågor. Arbeiderpartiet föreslår frizoner för narkotika, vi föreslår nolltolerans mot narkotika.” 

Undertecknad anser att det borde självklart för alla partier att förespråka nolltolerans mot narkotika och då inte bara i form av några pampiga deklarationer eller ’läpparnas bekännelse’. Nolltolerans mot narkotika är ingen ouppnåelig vision utan i allra högsta grad ett program som kan genomföras. För att detta ska kunna ske krävs dock modiga politiker med kunskap, strategisk förmåga, insikt i att A och O är samordning samt sist, men inte minst, ett kraftfullt ledarskap. För att uppnå nolltolerans krävs utöver ovanstående engagemang och långsiktigt, idogt arbete. Sålunda inget för dagsländepolitiker eller politiska stugsittare. 

En del politiker har låtit sig vilseledas av idéer om så kallad ’harm reduction’ (skademinskning) som om sådan verksamhet skulle vara av preventiv karaktär. Glöm det! ’Harm reduction’ har inget att göra med prevention. ’Harm reduction’ är vad du sysslar med när du misslyckats, eller kanske inte ens prövat, preventiva insatser och nolltolerans.  

Som bekant är ord billiga medan handling kostar. Det ska bli intressant att se vilka handlingskraftiga uttryck norska Høyres verbala utfästelser idag kommer att ta sig i praktiken. 

Läs också:
Erna lanserer Høyres valgkampsaker 

Torgny Peterson

Slut på anorektiska och kedjerökande fotomodeller

Den amerikanska modeindustrin påstår sig ha fått nog av ’heroin chic’ och anorektiska och kedjerökande fotomodeller. Nu gäller en hälsosam livsstil för den som är intresserad av att bli en framgångsrik modell och för ändamålet har the Council of Fashion Designers of America utfärdat en lista rekommendationer. 

De nya råden innebär bland annat att modeller som är under 16 år ska hållas borta från ’the runway’ och modeller under 18 år får inte jobba efter midnatt. Vidare ska de som arbetar inom modellindustrin utbildas för att upptäcka tidiga varningssignaler på ätstörningar och kräva av de modeller som konstateras lida av ätstörningar att ta emot professionell hjälp och endast tillåta de modeller som får tillstånd av den som står för den professionella hjälpen att fortsätta att utöva sitt arbete. 

Därutöver förväntas industrin också utveckla ett system med workshops om orsaker till och effekter av ätstörningar och öka medvetenheten om effekterna av rökning och tobaksrelaterade sjukdomar. Dessutom ska modellerna ha tillgång till hälsosam mat och hälsosamma mellanmål vid visningar. Rökning är förbjuden liksom användning av alkohol.  

Ord och inga visor. 

Besök också:
SMAL (Start Marketing All Looks)

Torgny Peterson   

Antalet anmälningar mot advokater sjunker

Sveriges Advokatsamfund meddelar att antalet anmälningar mot advokater fortsätter att sjunka. Under 2006 inkom 516 anmälningar. I 85 ärenden fick advokaten en påföljd. 

Antalet anmälningar mot advokater för att de brutit mot god advokatsed minskade under både 2005 och 2006. Under det gångna året inkom 516 anmälningar mot advokater, varav drygt 40 avsåg omprövningar av tidigare avgjorda ärenden. 

Advokatsamfundets disciplinnämnd slutbehandlade totalt 588 ärenden under 2006. De flesta ärendena avgjordes av någon av nämndens tre prövningsavdelningar. Disciplinnämnden i sin helhet avgjorde 160 ärenden.

Av dessa fälldes advokaten i 85 ärenden. Därutöver gjorde nämnden eller någon av prövningsavdelningarna ett uttalande i 25 ärenden. Det finns mer än 4 300 advokater och drygt 1 200 biträdande jurister som omfattas av Advokatsamfundets tillsyn. Antalet advokatuppdrag i Sverige beräknas ha överstigit en halv miljon under perioden. 

”Det är glädjande att antalet anmälningar minskar, trots att antalet advokater och advokatuppdrag stadigt ökar. Det visar att svenska advokater håller en hög etisk standard”, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg. 

En advokat blev utesluten ur samfundet. Advokaten hade lämnat en utomstående person uppgifter som han fått i samband med en häktningsförhandling. Förhandlingen hade hållits inom stängda dörrar. Beslut om restriktioner och yppandeförbud hade meddelats. 

I två fall beslutades om varning med straffavgift. I det ena fallet hade advokaten bland annat försummat att insända revisionsberättelser, vilket Advokatsamfundets bokföringsreglemente kräver. Han hade också, i strid med dåvarande aktiebolagslag, upptagit otillåtna lån i advokataktiebolaget. I det andra fallet hade advokaten uppträtt alkoholpåverkad vid förhandling i domstol. Advokaten hade tidigare gjort sig skyldig till likartat uppträdande. 

I 20 ärenden utdelades varning. I ett fall hade advokaten utan laga förfall uteblivit från tre edgångssammanträden i domstol. I ett annat ärende hade advokaten under en längre tid underlåtit att lämna in advokataktiebolagets deklarationer för mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter till Skatteverket. Advokaten hade inte heller lämnat advokatbolagets deklaration i rätt tid. I ett tredje fall hade advokaten träffat avtal med klienten om att arvodet skulle beräknas som en andel av klientens inkomst.  

I de flesta ärenden som ledde till åtgärd mot advokaterna utdelades den mildaste påföljden, erinran (62).

Om läkare och ’medicinmän’ II

Om antalet anmälningar mot advokater sjunker så kan man fundera på utvecklingen på ’läkarfronten’.

Antalet anmälningar till HSAN (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd) ökade under 2005 jämfört med föregående år. Totalt skedde 3670 anmälningar till HSAN 2005.

Resultat? 13 läkare, 15 sjuksköterskor och 1 tandläkare förlorade legitimationen under 2005. Dessutom utdelade HSAN 171 varningar och 213 erinringar. 

Tisdag 16 januari 20.00 är det säsongspremiär för ’Uppdrag granskning’ i SVT1. I programmet granskas en läkare, som trots att han förfalskat sina tjänstgöringsbetyg och tilldelats flera varningar för att bland annat ha skrivit ut narkotika och utfört livsfarliga omskärningar på barn, kan fortsätta arbeta på ett sjukhus i Västsverige.  

Läs också:
Om läkare och ’medicinmän’ 

Torgny Peterson

Framgångsrik kamp mot narkotikan

I USA har DEA (Drug Enforcement Administration) gjort ett flertal omfattande insatser i kampen mot narkotika. DEA bjuder den intresserade på några glimtar från arbetet 2006, t ex 

 • I januari upptäcktes en nästan kilometerlång tunnel för, i första hand, marijuanatransporter mellan Tijuana i Mexico och Otay Mesa i Kalifornien.
 • I februari grep DEA 22 heroinsmugglare som för smugglingsändamål opererat in heroin i hundar.
 • Träning av DEA-agenter för att bekämpa metamfetamin. För dig som arbetar inom polis- och tullmyndigheter kan det i sammanhanget vara intressant vara intressant att ta del av DEA:s handbok, ’Rödboken’, om ’uppröjning’ i illegala laboratorier, ’Guidelines for the Cleanup of Clandestine Drug Laboratories’, som du hittar här. (Boken är på 5MB så en nedladdning via ett långsamt moden är inget att rekommendera.)
 • I mars beslagtogs hundratals förpackningar med bl a marijuanaglaserat ’godis’
 • I maj var de så dags för ’Operation Twin Oceans’ och ett stort beslag av kontanter (350 miljoner kronor) och 52 ton kokain. 100 personer greps.
 • I maj var det också dags för DEA:s chef Karen Tandy att inledningstala vid den 24:e internationella konferensen för narkotikabekämpning, IDEC (International Drug Enforcement Conference). Du kan läsa hennes tal här.
 • 8:e juni stod DEA som värd för den första ljusmanifestationen vid DEA:s högkvarter i Arlington, VA., till minne av de som dött av narkotika
 • Efter 18 månaders intensivt arbete resulterade ’Operation Somalia Express’ i en total nedmontering av en organisation som smugglat mer än 25 ton khat från Afrikas Horn till USA.
 • För att sätta fokus på missbruket av steroider arrangerade DEA i samarbete med andra organisationer en serie seminarier, Hoot’s ’Chalk Talks’ om steorider.
 • 14 augusti greps en av världens största knarkskurkar, Francisco Javier Arellano-Felix och sju andra personer av amerikanska kustbevakningen.
 • DEA har under årens lopp producerat ett stort antal utställningar, bland annat ’Target America: Opening Eyes to the Danger Drugs Cause’, som i augusti visades på Chigao’s Museum of Science and Industry. Över en kvarts miljon personer besökte utställningen i Chicago under de fyra månader den visades där. Du kan läsa mer om DEA:s utställningsverksamhet här.
 • I september fick 16 anställda vid DEA utmärkelser för sina insatser i samband med orkanen Katrina, för arbete med en anti-drog webbplats för ungdomar och för att ha bekämpat korruption.
 • I oktober avslöjades en metamfetaminliga i Colorado. Ligan använde sig av Elmo-dockor för att smuggla metamfetamin.
 • I oktober var det också dags för the National Red Ribbon Campaign. Du kan läsa mer om bakgrunden och den årliga kampanjen här.
 • Att DEA är stolt över sitt arbete tar sig annorlunda uttryck än vad vi är vana vid på våra breddgrader. Så firades t ex 30 november the National Methamphetamine Awareness Day då DEA också meddelade att gripandet av 10 personer och upptäckt av 9 laboratorier för tillverkning av metamfetamin i New York City och Long Island.
 Torgny Peterson

Frigivning från fängelse innebär hög risk för dödsfall

I senaste numret av The New England Journal of Medicine (Vol 356: 157-165, 11 januari 2007, Nr 2) redovisas en intressant studie om hälsoriskerna för de som friges från fängelse. 

Forskarna, Ingrid A. Binswanger, M.D., Marc F. Stern, M.D., Richard A. Deyo, M.D., Patrick J. Heagerty, Ph.D., Allen Cheadle, Ph.D., Joann G. Elmore, M.D., and Thomas D. Koepsell, M.D., studerade alla fångar som frigivits från Washington State Department of Corrections från juli 1999 t o m december 2003. Uppgifter från fängelseperioden kopplades till det nationella dödsindexet. Data för att möjliggöra jämförelser med invånare i Washington State insamlades via the Centers for Disease Control and Prevention. Antalet dödsfall bland tidigare intagna jämfördes med antalet dödsfall för andra invånare i staten, med justeringar för ålder, kön och ras. 

Vilka resultat kom forskarna bland annat fram till? Av 30 237 frigivna personer dog 443 under en genomsnittlig uppföljningsperiod om 1,9 år. Under de två första veckorna efter frigivningen var risken för dödsfall 12,7 gånger högre än risken för andra invånare i staten, med en särskilt förhöjd risk för dödsfall genom överdos av narkotika. De främsta orsakerna till dödsfall var överdos av narkotika, hjärtsjukdomar, mord och självmord. 

En inte helt oväntad slutsats forskarna drar är att de två första veckorna efter frigivning är kritiska och att ökade insatser är nödvändiga för att minska riken ör dödsfall i samband med frigivning från fängelse. 

Torgny Peterson   

Norska polisens narkotikabeslag 2006

Norska Kripos* narkotikastatistik visar att antalet narkotikabeslag ökade under 2006 och är det högsta antalet på fyra år. Samtidigt är det stora inbördes skillnader mellan olika sorters narkotika och antalet beslag av heroin som polisen gör fortsätter att minska säger chefen för Kripos, Odd Olsen Ingerø.  

Av rapporten framgår att det bara var under åren 2001 och 2002 som man gjorde fler beslag av narkotika än under 2006. ”Målinriktade aktioner mot typiska användarmiljöer i flera polisdistrikt kan utgöra en väsentlig förklaring till den delvis rekordartade ökningen i antalet beslag av vissa sorters narkotika. Speciellt är antalet beslag av cannabis, amfetamin och metamfetamin högt”, säger Ingerø. 

Över 11 000 beslag av cannabis är högre än någonsin men mängden, cirka 1,5 ton, ligger på samma nivå som föregående år. ”Det höga antalet beslag av cannabis kan tyda på att spridning och bruk av cannabis också är större än tidigare”, säger Olsen Ingerø. 

385 kg amfetamin och metamfetamin har tagits i beslag, vilket är mer än någon gång tidigare och det är också en stor mängd i nordiskt och europeiskt sammanhang. Troligen är efterfrågan och tillgång på dessa två preparat större än någonsin tidigare. ”Även om det är glädjande med en fortsatt nedgång av antalet heroinbeslag, finns det anledning till oro när det gäller ökningen av cannabis och amfetamin/metamfetamin”, säger Olsen Ingarø. ”Vi är beroende av ett bra polisarbete inom både underrättelseverksamhet, spaning och förebyggande arbete liksom ett gott samarbete med andra aktörer för att hantera detta.” 

Du kan läsa mer om norska polisens narkotikabeslag här

* KRIPOS är den nationella enheten för bekämpning av organiserad och annan allvarlig kriminalitet. 

Torgny Peterson

Norska tullens narkotikabeslag 2006

Tullen (Tollvesenet) i Norge meddelar att man aldrig beslagtagit så mycket heroin som under 2006. Också beslagen av amfetamin och cannabis ökade betydligt förra året. 

”Tullväsendet har ökat bemanningen vid gränskontrollen och etablerat större, mobila kontrollgrupper under de senaste åren. Vi noterar att dessa åtgärder bidrar till fler beslag”, säger tull- och avgiftsdirektören Øystein Haraldsen som också är glad över de positiva resultaten från tullens scannerenhet. ”Beslagsutvecklingen vid Svinesund är också glädjande. Tullen vid Svinesund flyttade in i nya lokaler sommaren 2005 vilket medfört nya utmaningar och förväntningar. Dessa ser nu ut att bli infriade”, säger Haraldsen. 

Heroinrekord
Hela 82,4 kilo heroin togs i beslag av tullen under 2006 – den största mängden någonsin. Det tidigare rekordet är på 59,9 kilo (1996). 46,9 kilo heroin hittades i en resväska på Trondheims flygplats, Værnes, i augusti 2006. Tio kilo heroin togs också i beslag vid Svinesund både i februari och oktober. 

2006 tog tullen 522 kilo cannabis i beslag, vilket är en ökning med 84 kilo jämfört med 2005. Det största beslaget, 230 kilo, som är ett betydande beslag, gjordes av scannerenheten vid Svinesund i juli. Det näst största beslaget, på nästan 100 kilo, gjordes också vid Svinesund i april.  

Den beslagtagna mängden amfetamin har också ökat betydligt jämfört med 2005. Under 2006 togs 96,8 kilo i beslag. Fem av beslagen är på ungefär tio kilo eller mer. Årets största beslag var på 18 kilo och gjordes vid Svinesund i maj. 

Mindre kokain
Bland de starkaste narkotiska preparaten är det bara beslagen av kokain som minskat under 2006. Detta hänger ihop med beslaget av 153 kilo kokain i Mosjøen 2005. Antalet kokainbeslag har däremot ökat. Under 2006 har tullen vid nio tillfällen avslöjat narkotikasmugglare med cirka ett kilo kokain i kroppen. 

Tullens beslagsstatistik visar också på en betydande ökning av beslag av dopingpreparat. Speciellt registrerar man under 2006 en stor ökning i beslagen av dopingtabletter. Många av dopingbeslagen görs i postförsändelser från utlandet.  

Ökade beslag av sprit och öl
Tullen beslagtog 2006 mer sprit och öl än under 2005 medan den beslagtagna mängden vin minskade. Det har förekommit färre stora beslag av vin under 2006. 

Smuggelsprit lyser med in frånvaro
2006 beslagtogs 4 333 liter sprit. 

”Ett beslag om 3 000 liter har gjorts men det beslaget ger oss inte anledning att tro att smuggelspriten är tillbaka på den norska marknaden”, säger Haraldsen. ”Tullen har haft ett bra år när det gäller beslag, men vi är samtidigt bekymrade över att det ser ut som om det kommer stora mängder narkotika till landet.” 

Läs också:
Beslagsstatistik för 2006
De största beslagen 2006
Stora beslag på väg till Norge 2006
Största beslagen genom tiderna
Beslagsutveckling 2002-2006

Sverige: Beslagsstatistik 

Torgny Peterson

Tillämpning och resultat av preventionsprogram i USA

Professor Mark Greenberg, som är chef för Prevention Research Center for the Promotion of Human Development vid Penn State University i Pennsylvania, USA, besöker Sverige i januari för att att berätta om tillämpningen och resultaten av olika preventionsprogram i USA.  

Alkoholkommittén arrangerar ett seminarium i Folkets Hus i Stockholm kl 13.00-15.00 den 22 januari, där Mark Greenberg berättar om utvärderingen av Communities That Care, ett program som syftar till att kommuner ska utveckla ett kommunövergripande, systematiskt alkohol- och narkotikaförebyggande arbete. En viktig del i utvecklingsarbetet är att utbilda politiker, beslutsfattare och lokala styrgrupper.  

Dessutom presenteras programmet PROSPER, Promoting School-community-university Partnerships to Enhance Resilience, som syftar till att engagera nyckelpersoner i kommunen i ett partnerskap och att införa kunskapsbaserade program. PROSPER fokuserar på att stärka kontakten mellan föräldrar och barn, problemlösning, social och emotionell träning för unga samt undvika grupptryck och problembeteenden.  

För mer information och anmälan (senast 15 januari) till seminariet kontakta charlotta.rehnman@social.ministry.se.

Seminariet är kostnadsfritt, men antalet platser begränsat.

Så ska slipsten dras för att krossa knarkkapitalisterna

Att samarbete ökar möjligheterna att krossa knarkkapitalisternas affärsverksamhet får vi idag ytterligare ett utmärkt exempel på. 

Fallet gäller 36-årige Alexandre de Basseville från Los Angeles (Kalifornien) och Genève (Schweiz) som tillsammans med 45-årige Bruno Cavalier d’Esclavelles från Los Angeles idag dömdes till 20 respektive 15 års fängelse då de befunnits skyldiga i en omfattande penningtvätt- och narkotikahärva. Som grädde på moset förverkades också cirka fem miljoner kronor.  

Mellan juli 2005 och juni 2006 träffade de två nu dömda undercover-agenter, som uppträdde som internationella narkotikahandlare, i Virginia, Kalifornien, Florida, Nederländerna och Schweiz. I samband med dessa möten förhandlade man om penningtvätt av mer än 20 miljoner dollar (cirka 140 miljoner kronor) från inkomster från narkotikahandel och om import och distribution av mer än 500 000 ecstasytabletter.  

Vid två tillfällen använde de Basseville och d’Esclavelles sitt företag i Los Angeles, Limelight Films Inc. för att ’tvätta’ vad dom trodde var intäkter från narkotikahandel. 

I februari 2006 arrangerade dom en transport av 10 000 ecstasytabletter från Nederländerna till USA. 1 juni 2006 greps de båda i Arlington, Virginia under ett möte med undercover-agenter.  

Den lyckade ’lösningen’ av fallet är resultatet av ett samarbete mellan DEA (Drug Enforcement Administration), FBI (Federal Bureau of Investigation), IRS (International Revenue Service), ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives), Immigrations and Customs Enforcement, Customs Border Patrol, Arlington County Police Department, Metropolitan (D.C.) Police Department och myndigheter i Nederländerna och Schweiz. 

Torgny Peterson

120 kilo kokain beslagtaget i Gdansk

Det förefaller som om Polen blir alltmer intressant som transit-/mottagarland för narkotika. Nyligen gjorde tullen i Göteborg ett omfattande beslag av kokain vars destination var Polen.  

Så kommer då dagens beslag där den polska tullen beslagtagit 120 kilo kokain i den nordpolska staden Gdansk. Kokainet hittades i en last med bananer från Sydamerika. Polisen har hittills gripit två personer. Ytterligare gripanden väntas. 

Torgny Peterson

Ryska narkotikapolisen etablerar sig i flera länder

Den ryska federala narkotikapolisen meddelar idag att man kommer att etablera sig i flera länder för att intensifiera det internationella samarbetet mot narkotika. 

De länder som är aktuella är Afghanistan, Kazakstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tadzjikistan, Iran och USA.  

En talesman för polisen säger också till nyhetsbyrån Interfax att heroinlaboratorierna har flyttat från centrala Afghanistan till landets norra provinser där de nio provinserna, enligt underrättelseinformation, hyser fyrtio heroinlaboratorier.    

Torgny Peterson

Vådan av dålig sexualupplysning

Så har det hänt igen. En knarksmugglare på väg från Thailand till Brisbane i Australien hade magen fullproppad med kokainfyllda kondomer, som gick sönder i magen. Resultat: Rigor mortis. 

Det är dags för Australien att förbättra kunskaperna om hur kondomer ska användas. Avsikten är förvisso att de ska fyllas – men  inte med knark.

Torgny Peterson

Varning för mörkerkrafter!

EUobserver.com rapporterar idag om att EU-parlamentet redan den här månaden kan komma att få en högerextrem grupp i parlamentet. Gruppen som, enligt uppgifter till EUobserver, kommer att kalla sig IST (Identity, Sovereignty and Transparency) har en minimal gemensam plattform vars program innebär att man är emot immigration, mot Turkiets medlemskap i EU och EU:s konstitution. 

Bland de tänkbara medlemmarna i den högerextrema gruppen märks bland annat representanter för det extrema Ataka-partiet från Bulgarien, Rumäniens romer-fientliga parti och Frankrikes högerextrema parti Nationella Fronten. 

Det finns all anledning för svenska och andra länders EU-parlamentariker att hålla sig välinformerade om mörkerkrafternas eventuella frammarsch. 

Torgny Peterson

Noll koll inom kriminalvården

Kanske är det dags att fundera på att byta ut chefen för kriminalvården i Storbritannien efter att det visat sig att chefen ifråga, Phil Wheatley, har noll koll på hur många fångar som är på rymmen från öppna anstalter. Wheatley skyller på att det inte finns ett korrekt system för att räkna antalet intagna som infångas efter rymning. 

I april förra året skrev jag om Storbritannien och  ’Totalkaos inom kriminalvården’ . Då försökte dåvarande inrikesministern Charles Clarke, som turligt nog fick sparken för sin inkompetens, göra sitt bästa för att få det att låta som att förbättringar var på gång, men av de nya rapporterna att döma verkar ingenting ha hänt. Förra året hade över 1000 fångar som skulle avvisats från Storbritannien släppts ut i förtid, och ingen visste var dom fanns. Fortfarande har man ingen aning om var 300 av dessa, inklusive en mördare, befinner sig. 

Nyligen sa Wheatley i BBC Radio 4 att ”Vi ska försöka bygga upp ett system så att vi kan besvara frågorna.” Jag föreslår att Wheatley tilldelas andra uppgifter långt från kriminalvårdens domäner och att arbetet ges åt någon som är beredd att på allvar ta itu med problemet. 

Torgny Peterson

Ny metod att ersätta ett missbruk med ett annat

Så har då så kallade forskare slagit till igen. Den här gången i Finland där en viss professor Tiihonen vid Kuopio-universitetet tycker att det är OK att ersätta ett missbruk med ett annat.  

Den här gången handlar det om Ritalin som ersättning för amfetamin. Vilken fantastisk insats för läkemedelsindustrin som redan tjänat hundratals miljoner dollar på samma medicin åt personer med ADHD-diagnos – medicin som också enkelt missbrukas av studenter som måste hålla sig vakna för intensiva studier inför tentamina eller som säljs som ’lördagsgodis’ på skolgårdar i USA och på andra håll.  

Som bekant har ju numera hundratusentals ungdomar och vuxna på vårt klot befunnits lida av ADHD, som liksom mjäll ska behandlas med läkemedel. ADHD har spridit sig som en löpeld över världen och i samma takt som ADHD intar allt fler individer i allt fler hem ökar, till läkemedelsbolagens oförställda glädje, ’självklart’ behovet av medicin mot åkomman. 

Enligt Helsingin Sanomat, som citerar Tiihonen, ’hjälpte’ användningen av Ritalin de 50 missbrukarna i den finska studien att minska sitt missbruk av amfetamin med mellan 6-33 procent. I vilken utsträckning missbrukarna ifråga eventuellt kompletterade sitt amfetaminmissbruk med att injicera Ritalin framgår inte av artikeln. (Ritalin går som bekant alldeles utmärkt att missbruka). 

Som tur är för missbrukarna konstateras samtidigt att ytterligare så kallad forskning ska till innan den nya ’behandlingen’ kan tänkas bli etablerad på allvar.  

Att ersätta ett missbruk med ett annat är inte något nytt. Liknande, så kallade 'vetenskapliga experiment' har utförts och pågår fortfarande i Schweiz, Tyskland och Holland där staten levererar utsökt heroin till krävande opiatmissbrukare. Att man försöker sköta geschäftet under ’medicinsk’ täckmantel förbättrar inte saken även om det naturligtvis är flera tusen procent billigare att dela ut heroin än att sätta in massiva insatser som ett led i att erbjuda möjligheter att helt upphöra med missbruket.

Sak samma gäller amfetaminmissbrukarna och Ritalin. Otroligt mycket billigare än långsiktiga insatser för att uppnå drogfrihet. Det skulle inte förvåna om kokainmissbrukarna snart kräver tillgång till lite mer eleganta lokaler för att kunna utöva sitt missbruk. Det är ju inte så tjusigt att lägga upp en lina kokain på en skitig toalettstol på en nattklubb vid Stureplan. 

Missbrukarna kan beklagas för att utnyttjas som försökskaniner samtidigt som läkemedelsindustrin än en gång kan klappa händerna åt ’innovativ vetenskap’. 

Torgny Peterson

BRIS kritiserar förslaget om att flytta mobbare

BRIS ställer sig kritisk till skolminister Jan Björklunds påskyndade lagförslag om att ge kommuner befogenhet att flytta mobbare. BRIS efterlyser istället starkare förebyggande åtgärder och resurser till dessa - till exempel i form av fler vuxna i skolan och en satsning på ökad psykosocial kompetens hos skolpersonal.

”Vi kan inte uppmuntra ett förslag som lägger tyngdpunkten på befogenheter, maktutövande och repressalier. Det är nedslående att inga förebyggande åtgärder framförs i det liggande förslaget till ny skollag. Vi skulle hellre se en ökad satsning på skolhälsan, och en ökad kunskapsförmedling till lärare i form av t ex konflikthantering och samtalsmetodik”, säger Göran Harnesk, BRIS generalsekreterare.

BRIS utgångspunkt är att alla ska ha rätt till skolan och att skolhälsovården bör garanteras och stärkas så att kuratorer, psykologer och sköterskor finns tillgängliga på varje skola.

”Genom våra kontakter med barn vet vi att det finns en mängd anledningar till att barn både mobbar och blir mobbade. Anledningen går ofta att finna i barnets totala livssituation - och inte sällan i avsaknad av vuxenstöd och bekräftelse”, säger Göran Harnesk.

För att skapa en skola där alla kan känna sig trygga ser BRIS ett stort behov av insatser, förutom det förebyggande arbetet. Bland annat skulle en nationell forskningsbaserad utvärdering av alla antimobbningsprogram kunna öka kunskapen om de metoder eller angreppssätt som ger resultat.

Mobbning är ett av de tyngsta och mest återkommande problemområdena i Barnens Hjälptelefon och BRIS-mejlen. BRIS har varje år kontakt med tusentals otrygga och utsatta elever.

Drogtestning av totalförsvarspliktiga

Regeringen beslutade den 9 februari 2006 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att se över regleringen avseende drogtestning av totalförsvarspliktiga.

Utredningen (SOU 2006:85) överlämnades 23 oktober till försvarsministern.

Utredningen föreslår utvidgade möjligheter till drogtester av totalförsvarspliktiga. Tester skall kunna genomföras som stickprovskontroller och slumpmässiga kontroller, men tester skall även kunna ske vid misstanke om drogpåverkan. Slumpmässiga drogtester och stickprovskontroller skall vara ett led i arbetet att skapa en drogfri miljö inom totalförsvaret.

Totalförsvarets pliktverk föreslås ha huvudansvaret för besluten om drogtester med rätt att delegera beslutanderätten till andra statliga myndigheter. Särskild utredare har varit hovrättsrådet Maj Johansson och sekreterare hovrättsassessorn Anna Witte.

Värnpliktsrådet har sedan lång tid tillbaka framfört synpunkter på drogtester och menat att sådana behövs. I Värnpliktsrådets rapport 'Slumpvis säkerhet' skriver man bland annat att "en tredjedel (32,8%) kan tänka sig dricka så mycket att man under en tjänstgöringsdag är bakfull. Siffran för dem som tar avstånd från sådant beteende har minskat från 74 % (Värnpliktsrådet 2004) till idag endast 66,2 %. Även denna utveckling är oroande eftersom den på ett konkret sätt pekar på en ökande risk för att värnpliktiga skall komma till skada under sin utbildning. Vidare redovisar Värnpliktsrådet i denna rapport att drygt var femte värnpliktig upplever att andra värnpliktiga under vardagar rökt antingen hasch eller marijuana. Lika stor del uppger att de vet att det finns värnpliktiga som använder narkotiska preparat under helgpermissionen."

Likaledes konstateras i rapporten, "Att använda slumpvisa drogtester som ett verktyg i säkerhetsarbetet och som en viktig faktor i myndighetens drogpreventiva arbete anser vi i Värnpliktsrådet vara absolut nödvändigt. Vi pekar i inledningen på att debatten kring att drogtester skulle kränka den personliga integriteten är viktig men i slutändan underordnas rätten att med livet i behåll kunna genomföra sin värnplikt. Eftersom personer med stöd av lagen tvingas in i en miljö med vapen, sprängämnen och tunga fordon måste statsmakterna vidta alla åtgärder för att säkerställa en trygg och ofarlig arbetsmiljö. Här är slumpvisa drogtester ett viktigt steg."  

Remissvaren på utredningen ska vara inlämnade den 9 februari. Jag återkommer senare med ytterligare information om remissvaren och den fortsatta handläggningen

Läs också:
Fler värnpliktiga kan drogtestas
SOU 2006:85 Drogtestning av totalförsvarspliktiga 

Torgny Peterson

Knarket som botar knarkare?!

”Det påstås finnas en metod som botar narkomaner. Det tar 48 timmar, är förenat med livsfara och är olagligt i Sverige.” 

Så sammanfattar TV 4 kortfattat en del av innehållet i kvällens säsongstart för Drevet.

Det handlar om Ibogain. TV 4 kl. 22.35. 

Du kan läsa mer om programmet här

Torgny Peterson

Destruktiv utskrivning av Ritalin-Metadon till missbrukare i Norge

Till: Sosial- og helsedirektoratet 

Kopia: Helse- og omsorgsdepartementet
Kopia: Legemiddelverket
Kopia: Media 

1 januari 2007 

Angående den destruktiva utskrivningen av ”drug cocktails” (Ritalin-Metadon) till missbrukare i Norge
 

Vid Sørlandets sykehus HF Kristiansand har ett drogexperiment med Ritalin-Metadon pågått i flera år, med stöd av Sosial- og helsedirektoratet. Experimentet har sagts vara ”världsunikt”. Det föregivna syftet har varit att behandla missbrukare ”med ADHD” med narkotikablandningen, för att i förlängningen sprida metoderna till andra kliniker i landet.
 

Nedanstående skrivelse är en begäran till Sosial- og helsedirektoratet om att omedelbart förbjuda utdelningen av dessa ”drug cocktails” till missbrukare. Dessutom måste myndigheten kräva in alla rådata (ursprungsdata) från projektet, göra dessa till föremål för en kritisk, oberoende och opartisk analys, och sedan göra de faktiska resultaten från detta projekt tillgängliga för politiker och allmänhet.
 

Skälen till denna begäran är som följer:
 

1. Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin (NEM)
har utrett en anmälan [1] om den missvisande och bedrägliga information som givits till försökspersonerna i drogprojektet. NEM delar i väsentliga delar kritiken i anmälan och konstaterar att informationen var vilseledande och aldrig borde ha godkänts. Missbrukarna (”patienterna”) i projektet fick falsk information om farorna med den narkotika som skrevs ut – i strid med Nürnbergkodexens krav – de lurades till att tro att Ritalin-Metadon var ”helt trygge å bruke sammen”.  

Nürnbergkodexen (de krav som måste ställas på experiment på människor och som antogs efter Andra Världskriget) säger att försökspersonen ska få vetskap om ”alla olägenheter och risker som rimligtvis kan förväntas; och den påverkan på hans hälsa eller person som möjligtvis kan komma att ske genom hans deltagande i experimentet” (”all inconveniences and hazards reasonably to be expected; and the effects upon his health or person which may possibly come from his participation in the experiment”). Försökspersonen ska inte heller utsättas för någon bedräglig information. [2] 

Dessa krav måste uppfyllas i den skriftliga information som försökspersonerna får läsa, och på vilken de grundar sitt samtycke om att delta i experimentet. I min anmälan skrev jag att det ”mest iögonfallande med patientinformation [3] är att det i den inte berättas ett enda ord om skadeverkningarna av centralstimulantia (Ritalin, Dexamin)”. 

NEM bekräftar detta och skriver: ”En kritisk lesning av det godkjente informasjonsskrivet viser imidlertid det som klager hevder: Biverkningene er overhodet ikke nevnt.” [4] Man konstaterar att ”pasientinformasjonen er svært mangelfull när den ikke redegjør for de mest kejnte biverkninger av sentralstimulerende midler”. 

Om kombinationen Metadon-centralstimulantia (Ritalin; Dexamin) får man i patientinformationen veta: ”De opiatholdige medikamenter som brukes ved legemiddelassistert rehabilitering og de stimulerande medikamenter som benyttes ved ADHD-behandling virker på forskjellige deler av hjernen og vil sannsynligvis være helt trygge å bruke sammen.” Till det kan sägas att båda dessa narkotiska preparat enskilt har mycket allvarliga skadeverkningar. Att påstå att de är ”helt trygge å bruke sammen” var grov vilseledande information. (Se vidare under punkt 2 nedan om de kraftiga varningar som nyligen utgivits av det amerikanska läkemedelsverket FDA.) 

NEM bekräftar min kritik och skriver: ”Vi slutter oss til att utsagnet om at kombinasjonsbehandlingen vil ’sansynligvis være helt trygg å bruke sammen’ forleder den som skal informeres, fordi det nettopp ikke informeres om biverkninger.” 

I min anmälan tog jag också upp att försökspersonerna fick följande direkt falska information: ”Medisinen som brukes er ofte sentralstimulerende midler. Med andre ord medikamenter som i andre sammenhenger ville være å betrakte som narkotika. Der er viktig å vite at når medisinen brukes i riktig dosering til behandling av en korrekt diagnostisert ADHD så vil den ikke ha noen narkotisk effekt. Det betyr at når man har ADHD of får riktig medisin for dette så vil man ikke oppleve noen rusvirkning av medisinen.” 

Formuleringen om den centralstimulantia som skrivs ut var alltså: ”… medikamenter som i andre sammenhenger ville være å betrakte som narkotika.” Det här var naturligtvis inte sant – centralstimulantian är även i detta sammanhang narkotika. Ämnet ändrar inte karaktär när det ges till personer som fått beteckningen ADHD. Det är och förblir narkotika – i narkotikakategori II: starkt vanebildande medel med hög missbrukspotential. Försökspersonerna lurades genom formuleringen i stycket till att tro att centralstimulantia har en annan kvalitativ effekt på personer med ”korrekt diagnostisert ADHD” än på andra personer. Det är dock sedan länge känt att narkotikan har samma effekt på alla som tar den. 

NEM bekräftar min kritik och skriver: ”Som klager stusset vi også over formuleringen at medikamenter som ritalin/dexamin ’ som i andre sammenhenger ville være å betrakte som narkotika’, ikke skulle være det i dette prosjektet og heller ikke ha noen narkotisk effekt. Vi ser også at flere av formuleringene kan gi intrykk av at sentralstimulerende midler har ulik kvalitativ effekt på personer med og uten diagnosen ADHD, mens det finns studier som viser det motsatte.” 

Det är mycket viktigt att detta slås fast: Narkotikan har inte annan kvalitativ effekt på personer som fått beteckningen ADHD än den har på personer som inte fått beteckningen. Det är och förblir narkotika. Den desinformation som ges till försökspersonerna i projektet är också den teoretiska grund på vilken hela ”behandlingen” med Ritalin vilar. Denna falska ideologiska grund – där narkotiska preparat förvandlas till medicin som korrigerar en kemisk obalans – framställs på ett ”lysande” sätt av psykiatriprofessor Terje Sagvolden i en PR-artikel om Metadon-Ritalinprojektet från år 2002 (i samband med projektets start) [5]. 

Sagvolden säger i artikeln: ”Kjennetegnet ved ADHD-pasienter er at de produserer for lite dopamin i hjernen.” Reportern ifrågasätter inte Sagvoldens påstående. Kanske visste hon inte att det var en lögn. Kanske visste hon inte att det inte finns en enda objektiv test med vilken man kan fastslå att en person ”har ADHD” (diagnosen är helt och hållet subjektiv – en fråga om åsikt). Det finns inget sätt att mäta dopamin- eller serotoninhalter i en levande persons hjärna, och ingen enda av de personer som fått beteckningen ADHD har fått sin påstådda dopaminbrist uppmätt. 

Sagvolden säger vidare: ”Gjennom medisinering med Ritalin øker signalsubstansen dopamin i hjernen. Derfor virker ikke ritalin narkotiserende på disse pasientene.” Här förvandlar Sagvolden narkotikan Ritalin till en medicin och påstår att Ritalin har en helt annan kvalitativ effekt på personer ”med ADHD” än på andra – den rättar till dopaminbristen i hjärnan. I samma andetag påstår också Sagvolden att Ritalin för ”disse pasientene” inte har någon narkotisk effekt alls.  

Sosial- og helsedirektoratet har alltså i flera år givit sitt stöd till ett experiment i vilket man bevisligen vilselett och lurat försökspersonerna; ett experiment grundat på de falska teorier som Sagvolden framförde i media; ett experiment i vilket projektledaren psykiatriker Olav Espegren redan från början var övertygad om narkotikans välgörande effekt och om dess ofarlighet.  

2. Det amerikanska läkemedelsverket FDA har nyligen givit ut starka varningar
som måste leda till ett omedelbart förbud mot utdelning av ”drug cocktails” i den form som givits försökspersonerna i experimentet vid Sørlandets sykehus. 

Metadon och Ritalin/Dexamin är droger i narkotikakategori II, starkt vanebildande narkotika med hög missbrukspotential, och med många mycket allvarliga skadeverkningar. 

Trots att drogerna enskilt, var för sig, har sådana skadeverkningar ansåg alltså psykiatriker Olav Espegren och medarbetare att de skulle ges tillsammans till försökspersonerna i projektet – med den falska informationen att de ’sansynligvis være helt trygge å bruke sammen’. Och Sosial- og helsedirektoratet har låtit detta passera. 

Den kommitté under FDA som i början av år 2006 undersökte skadeverkningarna av centralstimulantia (som Ritalin och amfetaminpreparat) ville placera skarpast tänkbara varningstext (black box warning) på preparaten. Hjärtspecialisten Steven Nissen i kommittén sade i media: ”Det här är medel vars användning gått helt ur kontroll, som har allvarliga kardiovaskulära konsekvenser [effekter på hjärta och blodkärl]. Vi står inför en potentiell hälsokris för allmänheten. Jag anser att patienter och familjer måste göras medvetna om dessa problem”. Nissen publicerade i april 2006 i New England Journal of Medicine artikeln ADHD Drugs and Cardiovascular risks [6], som utförligt tog upp de kardiovaskulära skador som Ritalin och annan centralstimulantia ger. FDA beordrade också senare under året att skarp varningstext om att medlen kunde ge allvarliga kardiovaskulära skador skulle införas [7]. 

Och den 27 november 2006 utfärdade FDA nya varningar för Metadon och de livshotande kardiovaskulära skador som narkotikan kunde ge
[8]. (”FDA notified healthcare professionals of reports of death and life-threatening adverse events such as respiratory depression and cardiac arrhythmias in patients receiving methadone.”) Myndigheten gjorde det klart att andra droger och mediciner kunde förstärka den redan kända risken för hjärtskador från Metadon. Ritalin är, som beskrivits ovan, ett av de medel som också kan ge mycket allvarliga hjärtskador. Ritalin kan, som del av dess skadeverkningar, påverka hjärtats elektriska cykel (förlänga det så kallade QT-intervallet [9]). [10]  

FDA skriver i de den 27 november utfärdade varningarna: “Extreme caution is necessary when any drug known to have the potential to prolong the QT interval is prescribed in conjunction with methadone.” [8] Med tanke på de läkemedelskatastrofer som inträffat de senaste åren (Vioxx, Zyprexa etc.) kan man inte precis ”beskylla” FDA för att gripa in tidigt eller för att använda överord i sina varningar. Uttrycket ”extreme caution” är med andra ord mycket starkt.Informationen ovan bör jämföras med den ”information” som givits allmänhet och läkare av projektledare Olav Espegren. I dennes information finns inte utrymme för några allvarliga skadeverkningar eller tveksamheter. Ett relativt nytt exempel på denna information är artikeln, med den fantastiska rubriken Mer enn medisiner, i Rus & avhengighet år 2005 [11]. Trots alla ord om ”bedre livskvalitet” och om att behandlingen ”tolereres godt” skiner en helt annan bild fram mellan raderna: Projektet har usla resultat! Men som vanligt när övertygade drogförespråkare ska beskriva sina resultat säger man inte öppet att man har dåliga resultat – man skyller på patienterna! De är ”svaktfungerende”, ”har många psykiske tilleggslidelser som kompliserer livet och behandlingen”, ”har alltid hatt store problemer”, behöver ”mye oppfølging”, ”Og det gjelder så lenge folk lever”. 

------------------------- 

All behandling av narkotikamissbrukare bör naturligtvis ha som mål att göra personer drogfria. Detta är dock inte målet med det projekt som Espegren och kollegor genomfört – med stöd från Sosial- og helsedirektoratet.  

I stället bygger detta projekt på den av läkemedelsbolag älskade idén att ”patienterna” lider av ett kroniskt psykiatriskt tillstånd som kräver livslång medicinsk behandling. Och att ledande europeiska psykiatriker arbetar ihop med läkemedelsbolag för att placera missbrukare på narkotika och icke narkotikaklassade psykiatriska droger framgår av det koordineringsmöte som hölls i Amsterdam i december år 2005. Mötet sponsrades av läkemedelsbolagen Eli Lilly och Janssen-Cilag, och psykiatriker Olav Espegren var norsk representant. I det avslöjande protokollet från mötet framgår att det behövs pengar för att få igång behandlingsprogram på olika ställen i Europa och att man ska försöka använda en ”personal contact of Mr. Espegren at the European Commission-top”. Det sägs vidare i dokumentet att denna typ av projekt inte är en prioritet på EU-nivå ”but could be linked to the EU priorities by formulating the proposal in public health terms”. Det sägs också: “Somebody needs to be paid to get the application in progress.” Det är oklart vem denne “somebody” är, men det ser ut som att pengarna ska betalas ut för Olav Espegrens lobbyverksamhet vid Europakommissionens topp. Av protokollet framgår också att man kan behöva skaffa sponsring direkt från läkemedelsbolagen, men att man då måste vara försiktig eftersom “this might provoke attacks from hostile action groups” [12]  

Olav Espegrens klinik i Kristiansand framställs som ett mönster, som kan användas för olika pilotprojekt och där ”lokal sponsring” kan finnas tillgänglig – vilket torde innebära att Sosial- og helsedirektoratet betalar. 

Men Sosial- og helsedirektoratets uppgift är inte att hjälpa biologiska psykiatriker och läkemedelsbolag att profitera på missbrukare. Myndigheten måste i stället genast upphöra med sitt stöd till det destruktiva experimentet i Kristiansand där drogförespråkare fått propagera för och skriva ut potentiellt dödliga ”drug cocktails”. 

Sosial- og helsedirektoratet måste ta till sig informationen ovan och måste omedelbart: 

1. Förbjuda utdelningen av dessa ”drug cocktails” till missbrukare. 
2. Kräva in alla rådata (ursprungsdata) från projektet, göra dessa till föremål för en kritisk, oberoende och opartisk analys, och sedan göra de faktiska resultaten från detta projekt tillgängliga för politiker och allmänhet.  

Janne Larsson
skribent
Snöbollsgränd 22
129 45 Hägersten
Sverige 

Referenser:
[1] Anmälan av den djupt oetiska och bedrägliga information som givits missbrukare i ”Ritalin-Metadonprojektet” vid Sørlandets sykehus HF Kristiansand, 16 september 2006 http://jannel.se/anmalan.nem.september06.pdf  

[2] Utdrag ur Nürnbergkodexen: “1. The voluntary consent of the human subject is absolutely essential. This means that the person involved should have legal capacity to give consent; should be so situated as to be able to exercise free power of choice, without the intervention of any element of force, fraud, deceit, duress, over-reaching, or other ulterior form of constraint or coercion; and should have sufficient knowledge and comprehension of the elements of the subject matter involved as to enable him to make an understanding and enlightened decision. This latter element requires that before the acceptance of an affirmative decision by the experimental subject there should be made known to him the nature, duration, and purpose of the experiment; the method and means by which it is to be conducted; all inconveniences and hazards reasonably to be expected; and the effects upon his health or person which may possibly come from his participation in the experiment. The duty and responsibility for ascertaining the quality of the consent rests upon each individual who initiates, directs or engages in the experiment. It is a personal duty and responsibility which may not be delegated to another with impunity.”http://www.ushmm.org/research/doctors/Nuremberg_Code.htm  

[3] Ruspoliklinikken, ADHD-prosjektet, (odaterat), Behandling for ADHD med sentralstimulerende midler kombinert med legemiddelassistert rehabilitering http://jannel.se/patientinformatin%20ritalin-metadonprojekt.PDF  

[4] NEM, Ad forskningsprosjekt om ADHD og legemiddelassistert rehabilitering, 18 december 2006 http://jannel.se/nem.projekt.adhd.PDF  

[5] Rus & Avhengighet, Ritalin til voksne rusmisbrukere med ADHD, 21 augusti 2002, http://www.rus.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=196  

[6] Nissen, ADHD Drugs and Cardiovascular Risk, 6 april 2006, http://content.nejm.org/cgi/content/full/354/14/1445  

[7] Drug injury Watch, FDA Approves New, Stronger Warnings For ADHD Drugs, 24 augusti 2006,http://www.drug-injury.com/druginjurycom/2006/08/fda_approves_ne.html  

[8] FDA, Dolophine (methadone hydrochloride), 27 november 2006, http://www.fda.gov/medwatch/safety/2006/safety06.htm#Methadone , Information for Healthcare Professionals, Methadone Hydrochloride, 27 november 2006, http://www.fda.gov/cder/drug/InfoSheets/HCP/methadoneHCP.pdf Prescribing Information, 27 november 2006, http://www.fda.gov/cder/foi/label/2006/006134s028lbl.pdf  

[9] Wikipedia, QT interval, http://en.wikipedia.org/wiki/QT_interval  

[10] The Rx files, Q & A Summary, http://www.rxfiles.ca/acrobat/QA%20TORSADESdePoint.pdf University of Arizona, Drugs That Prolong the QT Interval  http://www.arizonacert.org/medical-pros/drug-lists/pubMed-drug-list.cfm  

[11] Rus & avhengighet, Mer enn medisiner, nr 1 2005, http://www.rus.no/filestore/Side_30_313.pdf  

[12] För vidare data om mötet, se brev till FN:s International Narcotics Control Board (engelska)  Creating an upsurge in amphetamine use in Sweden and Norway, http://jannel.se/Report.INCB.pdf

Utökad lagring av DNA-prov i Skottland

Från och med 1 januari har polisen i Skottland, enligt föreskrifter i The Police, Public Order and Criminal Justice (Scotland) Act 2006, fått utökade möjligheter att lagra av DNA-prov.

De nya reglerna innebär att DNA-prover kan tas på alla som anklagas för sexual- och/eller våldsbrott. Resultaten av proverna kan sedan bevaras upp till tre år, och om så krävs ännu längre, även om misstankarna inte resulterat i en fällande dom.  

Under 2007 startar man i Skottland också ett pilotprojekt med obligatoriska drogtester för alla över 16 år som misstänks för narkotika- och/eller narkotikarelaterade brott och de som uppvisar test som är positiva på heroin och/eller kokain måste genomgå en undersökning för att fastställa omfattningen av drogmissbruket. 

Torgny Peterson

RSS 2.0